Page 1

JJran

,."


Brande Jul 1984 Igen i ar dumper juleavisen ind

hos husstandene i Brande kom­

mune, og igen i ar har Handels­

standen formaet annoncererne

at aile slags tIJ at stette ikke blot

udgivelsen atjuleavisen men og­

sa stette juleudsmykningen og

juelarrangementerne.

Avisen indeholder sam den i fjor

lidt af hvert, - gammelt og ny

med tlJknytning til kommunen.

Mange har leveret bldrag og lant

biJ/eder ud, og til dem skal der Iy­

de en stor tak.

N/Jr De nu sidder medBrandeJul

1984 i hlBnderne, vii handels­

standstoreningen samt aile, der

h ver pa sin made har VCEret med

til at skabe avisen enske en rigtig

gllBdelig jul!

Eric Storel Brande Jul 1984:

Udgiver:

Brande handelsstandsforening

Tryk:

Brande Bladet

Ansvarshavende redakter: Eric Storel Tak til fl'llgende bidragydere: Ib Housted (forsidetegningen) E. Rubech Rasmussen

Ole Berg Mortensen

Dorthe Washuus

Robert Nielsen

Kr. Otte

Da Brande fejrede genforeningen

Hans Norgaard Peder Sl'Indergaard Blahej Skole Uhre Skale

I 1920 kom et stykke tabt land tilbage til Danmark, og det be lv fejret overalt. I Brande var gaderne og facade rne pyntede med granguirlanter og flag, her overnik0bet en IBresport. Den er placeret overfor davcerende ur­ Lokalhistorisk Samfund Ing. E. Rasmussen p.m . m a g e r Nielsens forretning (hvor nu cyErling Fischer p.m. kelforretning ligger.) Arne Eriksen De tre alvorlige mlBnd til h" jre overvejer _______........____.. . . . ._> sikkert, am de skal gA ;nd ptl Wester-

gArds Afholdshotel (senere Madsens Hotel- nu burgerbar) og fejre begivenhe­ den over en Iys pilsner, eller om man skal gA pi! kroen og ftl en »rigtig« 01. Som det ses midt i billedet og midt i IBresporten var der dengang ret store trlBer pfi tor­ vet. Den Jave hvide bygning er borte, pA samme sted har nu Brande Bladet til hu­ se.

SDS er til aile store

ensker...

Spa rekassen DS er et af Danmarks a llef8t0rste pengeinst it utter. Med 800 .000 pri vate kunder og 25.000 erh vervskunder er det na turi igt, at vi ken­ der la milien Danmarks 0nsker. Savel de sma som de store. Har De et onske, De gem e vii have opfyld t, skull e De kigge' ind til SDS i Brande.

Sa skneddef8yr vi en okonom isk 10Sning, netop tilpasset Deres behov og 0nsker. Sa mtidig vii De opdage, at vi er Iidt friskere ...

S PAR EKASSEN

Sl(J re~ade

:;0, i'3:ll) Brande t il'. 07 -1 111 1 fifi

ps: Hele persona let 0nsker aile en rigtig gllEdelig jul og et godt og Iykkebringende nyt ar.


1 84 blev aret hvor 10 ars

diskussion om torvet fandt sin afslutning

1984 blev lIret, hvor 10 lIrs diskussion (eller mere) om Torvet fandt sin afslut­ ning. Nu ligger det godt og solidt i sin nye udformning, og jeg gad nok vide, hvor mange der saYner det gamle udse­ ende. Det er naeppe mange. I den forbindelse vii jeg naevne to ting. Tre store foreninger gravede dybt i pen­ gekassen og gay kr. 25.000 til udsmyk­ ni ngen. Tak for det til Handelstandsfore­ ningen, Grundejerforeningen og HlInd­ vaerker­ og Borgerforeni ngen. Endvi­ dere kan det konstateres, at fornuftige indvendinger fra borgernes side ikke al­ tid bl iver fejet til side. Projekt et blev aen­ dret med bibeholdelse af P-pladser og adgang til Borgergade, og det blev det ikke meget ringere af. Vi vii stadig straebe efter at fll gjort Tor­ vet helt faerdigt pll den anden side af Jembanegade, men det mll udskydes et par lIr. Vi venter endnu pll omfa rtsvejen, den kom desvaerre ikke med i Vejdirektora­ tets 3-lI rs plan. Forlaegni nge n har efter denne periode en meget hej prioritet,

Go' jul ~nske, Friser

,

Ole Mikkelsen

,

Torvet . Brande. 181 4 80

men Vejdirektoratet skriver udtrykkeligt,

at prioriteten kan blive aendret, nllr naes­

te 3-lIrs plan skal laves. Vi fllr vente og

se. .

Teknisk udvalgs flertal ville gerne have

pr0vet at etablere et sllkaldt rodzonean­

laeg i Uhre, men der meldte sig efterhlln­

den sll mange tvivisspergsmlll, at byrll­

det valgte at holde sig til det gennem­

pr0vede . rN mste fir Jigger de ren kloak­

ledning t il Sandfeld renseanlaeg, og

derm ed er det slut med lugt og andre ge­

ner fra spildevand i Uhre.

1984 blev praeget af mange borgerme­

der om kommuneplan, varmeplan, ber­

neinstitutioner, aeldrepolitik, medbor­

gerhus samt hal i Bilihej. Byrlldet har pll

flere af disse omrllder ogsll holdt ekstra­

ordinaere meder, ligesom man er blevet

orienteret om den meget spaendende

udvikling med hybridnet. Byrlldet med­

virkede naturligvis ogsll ved folketings­

valget og EF-valget.

Aret mll derfor karakteriseres som saer­

deles travlt for byrlldets medlemmer,

som ogsll ind imellem klager over de

mange meder.

Tempoet kan mllske saettes en smule

ned i 1985, men da skal vi til gengaeld ha­

ve byrlldsvalg med aile de. aktiviteter,

det m edf0rer. Datoen er den 19. npvem­

ber 1985. Det bliver sikkert lige sll spaen­

dende som aile tidligere valg.

Jeg vii i den forbindelse gerne sill en ting

fast : Byrlldets sammensaetning bestem­

mes pll demokratisk vis. De 15 valgte

skal lede kommunens anliggender i fire

lIr, og det vii de gere ud fra forskellige

forudsaetninger. Alligevel' vii' langt de

fleste beslutninger blive truffet i enig­

hed, det er en gam mel erfaring, og det er

godt slldan.

Nogle sager vii fremkalde offentlig de­

bat, og det er ogsll helt naturligt. Enhver

mll have sine meninger, men nllr byrll­

det eller dets flertal har truffet sin afge­

reise, ber denne res pekteresi de mokra­

tiets navn, ellers bliver det efterhllnden

svmrt af fil tilstraekkelig mange til at pil­

tage sig de ikke uvaesentlige arbejdsbyr­

der, der er forbundet med byriJdsarbej­

det.

0konomisk er kommunen rimeligt godt kerende, men det er nok ogsil en fordel. Vi vii i de kommendeilr opleve stramnin­ ger fra Staten af hidtil ukendt omfang, og jeg tvivler sterkt pil, at serviceforrin­ gelser kan undgils.Modsvarende er der heldigvis kommet gang i salget af byg­ gegrunde, bildetil industri og boliger, sA opsvinget er nu omsider ogsil nilet her­ til. Det kan ogsll afleses af ledighedsstatis­ tikken. I februar toppede listen med 640 arbejdsl0se, i skrivende stund er der 375. Jeg hllber meget, at tallet bliver be­

tydeligt lavere neste Ar.

Med dette gran af optimisme ensker jeg

aile Brande kommunes borgere en god

jul og et godt nytilr 1985.

Men venlig hilsen E. Rubech Rasmussen borgmester

En god julegave er

garn eller et gavekort fra

GARNBODEN

Storegade 56 . Brande. Tlf. (07) 18 14 11


a ba e NytArsmorgen 1914 kl. 9 .1 5 ru llede det f0rste ordin<i!re tog ind pll banegikden i Brande , og dermed begyndte en ny <i! ra for den IllIe by. En t al ri g forsamlin g var m0dt op og r~ bte hurra, da t og et k0rte ind pfl perronen, men ell ers var der ikke nogen form fo r offici el h0jti delighed . M an ge tog cha ncen til en lilla udfl ugt, ­ k0rte med til Thyreg od eller Give 09 drak formiddagskaffe pA kroen, - og det va r sa den dag i Brande. In dtil bane n kom, havde man haft den » u da d g~ e nde« trafik gennem Gra rupvej 09 Arvadvej, me n det kunne jo ikke lre n­

IJIN

11(;11(;1

(;AMMElIJA(;1 JtJlENA(;E IAIHfJl Lauge Jargensen Bager & konditori Sioregade 32 - Tit. 18 00 38 7330 Brande

4

om ...

gere gll med tanke pa logene der kom bru sende med op til en snes kilometer i tim en, sll der m Mt e en sikker udk0rse l til, og del blev sA til en t unne l, hvorefter Ar­ vadvej tog navneforandring til Borgerga­ de 09 Grarupvej ti l Torvegad e. In dtil man begyndte pA tunnelarbejde t var der ta le am en ganske flad mark­ strrekning fra Vejlevej til den nuvalren de rund k0rsel, og her matte man sA sim­ pelthen grave store »grofter« for at fA trafikken ned under bane n, - den ene gr0ft blev til 0 stre Aile, nummer to blev til Viadukte n, 0 9 nummer tre blev til Thy­

regodvej. PlI billedet kan man se, hvordan det heIe sA ud f or omkrin g 70 ar siden. Til hojre for tunellen ser man Martensens Fabrik, - til venstre et af husene pa Blichersvej. PlI skr<i! nte n til h0jre ligger nu huse ne Ronnealle, medens skrrenterne pA ven­ stre side bllde f0r og efter tunellen var sandgrave. Her III to cementstoberier, og det er cementst0berne, der i arenes 10b har gravet skrrenterne vrek, sA husene pA den f",rste del af Thyregodvej og hu­ sene fra viadukten og opad bakken har kunnet bygges .

pa

BREIBERI-- It S OFCEN i HA' EN A.BRANDTANDERSEN Tlf. (07) 180384 . Torvet. Brande

Steens

Autovmrksted

EMOND RAHBEK ApS SPECIALVA:RKSTED FOR GRAVEUDSTYR Jyllandsvei 1 . 7330 Brande . Til. 107) 1806 86 Oanmark

(07) 18 00 73


Gamle branditter P~ Storegade, hvor nu Bette Nok har til huse, havde Barber Mouritzen sin forret­ ning. Han var en af de kendte personlig­ heder i Brande, - let kendelig pll sin sorte bowlerhat! Han var medlem af sognerll­ det i mange ar og iovrigt meget aktiv i Brandes foreningsliv. Da han opgav bar­ berforretningen, startede han en kiosk i den gamle ejendom pll torvet, der bramdte fo r en del siden - den la hvor nu Burgerbaren ha r til huse . H~nd i hand med Barber Mouritzen stllr gArd ejer Chr. Skiv ild. Ha n havde gArden pa Hyvildvej, overfor det nye radhus ­ hvor nu civilforsvaret har depot. Jorden, der hort e med til gArden er nu blevet til villakvarter, bibliotek, r Adhus, SMP-cen­ ter O.S.v. En overgang korte Chr . Skivild mrelk fra Brande Mejeri og var et festligt indslag i Brandes dagligliv. De to grev e bran ditter har modt hinan­ den overfor Kobmand Moilers for ret­ ning, men om det er i den anledning fla­ get er heist, vides ikke!

ar

Gav n til find...

Se vor udsendte brochure!

Julegaver III barn Imber man hos BENTES LEGETOJ Storegade 19. 7330 Brande. tlf. 180327

5


Beromte mcend og Brande Det er ikke sa mange ber0mtheder, vi

har at prale af, men et par stykker har vi

da haft indenfor sognegramsen .

Mange har moret sig over P. S0rensen­

Fugholms sproglige mesterveerker :

»Jeg gflr i skovE'n ud og breekker mig

en lill e kvis t«

»Han rundt pA egnen k0rte, thi han gig

og hest fik k0bt«

- - og en tmst til landmanden :

»Og sym patiserer m ed dig

vi g0r - - dit svin

med tab du produkcerer«

o.s.v. Hans virkelige navn var Per (oprindelig Peter) Barfoed, - hans f ar var preest i Bla­ h0j, og i preestegflrden her f0dtes P. S0­ rensen-Fugholm de n 9. juli 1890. Men har var kun 2 Ar, da f amilien forlod Bla- . h0j. sa de r er nok ikke sa meget Brande Sogn i hans digtning. En stor del af Danmarks befolkning ken­ der filosoffen S0ren Kierkegaard af navn, men hvor mange ved mon, at hans mor var brandit? Husm and S0ren Jensen og hans kone Ma ren Larsdatter, der boede i Brand­ lund, havde to S0nner og fire d0tre, hvo­

GO' JUL

raf de tre hed Ane! Ane nr 1 fik plads i K0benhavn hos hosekreemmer M ic hael Kierkegaard, og da ha ns kone d0de, blev hun frue i huset. Hun fi k seks b0rn, og den yngste af dem var S0ren, der sa da­ gens Iys den 5. maj 1813. Nogen neermere forbindelse til sin sleeg t i Brande opretholdt hun ikke udover,at hendes bror Lars stod fad der, da hendes eeldste datter blev d0bt. Men lidt bra ndit er det trods alt i S0 re n! 11914 kom sagf0rer Frederiksen til Bran­ de sammen med sin kone Karla , og med Karla kom der lidt kultu rluftti l bven . Hen­ des bror var den lids st0rste revy-komi­ ker, Holger Pedersen »Gissemand« , og dengang var det lidt af en sensation fo r en lille by ude pA landet at veere »i fami­ lie« med en af stjernerne fra den fjerne hovedstad . Gissemand kom af og til pa bes0g hos s0steren, men givet sin kunst til bedste i Brande gjorde han vist aid ri g - men hvad, han ville vel have ferie, nAr ha n en­ delig var fri for skuespilleriet. Op til midten af 30-e rne havde vi en

- vii du undga denne situation? sa kontakt

I

•I

Frydensbjergs Turist- & Bustrafik v/K . Fry densbj erg . Ej s tru p holmvej 6 . Bra nde

.

I

;:'y.;"

;.-X

I

I

I

Tell. (07) 18 06 28 og 181555

Turistkersel savel i indland som udla nd.l

I

I I

I

I

I

II.d,lIg }1I1 " g,lI nylir/

I

I

I

I

I

I I

I

I

Mange steder kan man se vores f estlige mascot: EL'fanten, der st Ar so m et symbol ~ styrke. Gode ting, der holder langt ud i fremtiden, leveret af en trofast leverandlllr.

I I

I I

I I

•• BRANDE ra;--K0B1 CENTER I 6

tandleege Lauesgaard i Brande. Han hav­ de klinik over det, der nu er Midtbank. Og gennem ham var Brande ogsa »i fami­ lie« med den k0benhavnske teaterver­ den, - tandleegens klll nne r0dhArede ko­ ne Ruth var nem lig datter af den stilige og morsomme skuspiller Valdemar Schi01er Linck. Hvert fir kom harmonikavirtuoserne Gel­ lin og Borgstr0m pfl bes0g i Brande, og gay koncert pa kroen, og de havde altid so lister med. Et fi r va r det Olga Svendsen, Carl Fischer og Schl01er Li nck, og sfl kunne det nok veere, det gik 10s med natmad hos tand­ leegen. M ange bra nditter tog chancen til en spadseretur fra Kroen til boghandlen og tilbage igen . f or manges vedkom­ mende endda flere gange - for maske ku nne man fA et glimt af bemmthederne ba g gardinerne. Og for meelkedrengene og bydrengene var der mange spee nde nde flasker at kigge pa den f01gende morgen pfl tand­ leegens trappe, - flasker der stod »Gor­ dons« - »Hennesy« - »Black and White« O. s.v. pl!- den slags sa man Ikke hveran­ den dag i Brande for 50 Ar siden!

.

--­

vI Johann•• Ped., •• n

N.rr_gtde 16 - 7330 Brande · (07) 181244

...

- TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE *

VIGGO HANSEN & seN v. ELLY HANSEN - Brande - Tlf. (0 7) 18 02 92

RUTE OG TURISTBUSSER

Vore moderr,e busser IORer o gsa Deres korsel sproblem ... '


Det gamle Brande der forsvandt

DE B HDE

Ikke alt p~ billedet er forsvundet, - Leop­ old Thaa rups hvide hus er her endnu , men naboh uset er borte. Her ligger nu La uge Jl1lrgensens bagerforretning. I huset med de to kviste havde Hilmar Nielsen isenkramforretning lrengst inde mo Th aarup - Hilma r Nielsen var i mange lIr, after han havde opgivet forretningen, mfl leraflreser for Brande EJvrerk. Efter ham kommer P. Jensen/Ml1lllers udsalg­

en tl1ljbutik der vistnok senere blev til det, man kaldte for »Kontant-Schm idt« . Aller yderst til h0jre i ejendommen havde Hans H0j kl1lbmandsforretning, og det var sll vidt jeg ved hans ejendom. I huset yderst til hl1ljre med gavle har UI­ brichsen sin radioforretning, og i det lille mellemrum med bevoksningen var ned­ gangen til kroens keglebane. - der ligger nu sparekassens ejendom.

PAKKER

ER VI

EKSPERT

VARMELIGNER

RAnDI

OPP·IIT ...o.o.tIp.ttd , 6t~ ...

nf !On "z:l .

~~~~~:k~~: . . . . . .2995 Luus varmelagen

89

uden el. TAler kogevask. SIr. 70x150. Normalpris 128.-. Nu

PR.lESTELUNDE N 4· 7330 BRANDE TLF. 180366· GI RO N R. 1 25 97 84

VWillela.... Ex i ra kraftig lu)( us kvalilet. Fmr 148.-. Nu .... .. .

I

Kon fektureforretningen

Ulla Storegade 44 . Brande

,

~., ~ .'

l

'.'

' y7" ,

k::'r: .. f~ ~

midtjysk kontormontering STOREGADE 44 - 73 30 BRAND E - Tl F. 07 - 180850

branda

rnuslk TOfIVEGADE It . I:J:III BRANDE TELEFON W7I 1820 ee


Det gamle Brande der forsvandt

Vi har ikke mange g2mle bygninger tilba­ ge, - s~ sentsom i ~rfaldtTorvegade 6for saneringen . Det If! nabo ti l den gamle Fynbogf!rd, der blev revet ned for en halv snes ~r siden, og med disse to byg ­ ninger mistede Torvegade ikke s~ lidt af sin charme. Ganske vist var begge ejen­ domme meget forfaldne, men der var al­

Sm0rrebr0d og platter ud af huset

BROENS CAFETERIA

0steralle 22, Brande

(07) 18 1733

ligevel stil over demo Fynbogflrden bur­ de nok vane bevaret, - her kunne man have ff! et det medborgerhus, der tales sa meget om, men sfldan skulle det ikke villre . Lcengsl til venstre for porten var der i mange fir bagerforretning, - han hed Thomsen 09 var mAlmand. Senere hav­

de Birchow Jensen forretning i en lille menneskealder og efter ham Ma rtin Jensen . I gArden havde Falck en overgang sin station, og under byjubilceet i 1975 var det her, vort bemmte bysbarn professor Svend Wiig Hansen dirigerede sine trop­ per, da det store Brande-tillppe blev til!

VElIIMMEN TIl EN Fl Tll(J JUll , 11 (JAMlE III'MANDSfJARD

~~§§§

~

W

Landlnspekt.r

HENNING JENSEN Storegade 36

8yens eneste priva tejede supermarked med byens bedste tilbud...

7330 Brande. Telefon (07) 180011

ANDELS

KARTOFFELMELS

FABRIKKEN

Brande· Tlf 18 08 88 Vi ,msker yore kunder en rigtig gtcedelig jut

8 n


A. C. SliDBANER A/S

En paskerejse til Rom - apri 1984

VEJlEVEJ 51 . TlF. (07) 18 06 55

STOREGADE 24 DAMET0J BRA NDE

Brande Entrepren0r­ service ApS

For snart 40 flr siden fik j eg ved juletid forlllr et nogle b0ger, der handlede om Rom, Roms historie, Italiens forh old un­ der 2. verdensk rig og navnlig om Ita lien som tu ri stland. Meget var blevet odela g! dernede under krigen. Nu skulle der byg­ ges op igen. Man ven tede pfl en ny tu­ riststr0m, og de n kom. I juledage ne for disse. sn art 40 tlr siden f ik jeg tid t il at beskmftige mig med mi ne italie nsb0 ger, og et lre nge n;;eret 0nske Om at komm e til at opleve dette interes­ sante land, som mil lioner af pilgrim me og l uriste r her fundet vej til, fi k fomyet styrke . Allere de i maj i det fol gen de fir Iykked es det at kom me mad p~ en grupperejse, en to grejse til Tyskland, Svejts og Italien, til aile de store sevmrdigheder . Turen va red e i 14 dage og blev meget vellyk­ ket. Ismr var opholde t i Ro m, hvor vi un­ der kyndig vejlednlng kom til aile de be­ r0m te steder, meget udbytterig t. Dyg ­ tigt trllllte var vi , da opholdet I Rom var til ende, men mad den sindets og aile sansers opl adthed , jeg de ngang ma ha­ ve ejet, stflr indtrykke ne af denne tur til

Ej lif Andersen

Fynsvej 4 · 7330 Brande Talafon (07) 1822 44

pavebyen stadig Iysleven de i erindri n­ gen. 110bet af de cir, der siden er gaet, har jeg ikke sf! fa gange haft mulighed for at be­ sage Italien og opleve ma nge fo rskelli ge steder i dette st orsli\ede la nd. Flere gan ­ ge med tog og fly, me n oftest pro bu s. Den si dstnrev nte rejseform har vist sig at passe bedst for as. Ma n ser mege! i de la nde, man ad fors kell ige veje flBrdes ptl for at n3 mel let. Bussen k0re r os akkurat til de sted er, ma n har valgt at bes0ge. N~r en rejsedag er ved at vlll re forbi, ko m mer man trem t il det best ilte hot el, ftlr ba gagen anb ra gt 09 har en god 09 hyggelig alten sam men med rejsef01­ gHt. Ail e ar oplagte til at dm fte dagens begivenheder. Da sidste vi nter v ar ved at v aere til ende, va gnede rejsel ysten atter . Den havde r0rt p ~ sig mange gaoge i vint erens lob, og aile n0dvendige plane r for en ny ro m­ rejse vaf i orde n. Med en god bus fra R0nd e og med en dygt ig chauff0r fr a samme st ed st artede vi en dag f 0rst i ap ril. Ve l var vejret lidt k01i9t de forste dage pa vejen ned genn em Tysklan d,

Moderne klipning i

tidens stil

far man has

TORVESALONEN

herrefriser

Torvegade 1

Tlf. 180567

Jacob O. Madsen Storegade 8 - 7330 Brande

Tit. (07) 18 11 08

Ejvind Nielsens Bogtrykkeri Hyvi Idvej 22

7330 Brande, tlf. (07) 180502

-

CYKLER & KNALLERTER STO REGA DE 29 - BRAN DE - (07) 18 12 3 1

Starts.t til o iemallng...


men dog med mange velkomne solskins­ timer ind imellem. Vi havde et interes­ sant ophold i Salzburg, og den f01gende dag sA vi for alvortegnene pA den gryen­ de vAr. 0strig er altid et dejligt land at fmrdes i. Hen pA eftermiddagen nAede vi den italienske grmnse, og inden Imnge var i i Venezia. Fra Piazza Roma, hvor aile busser skulle parkere, skulle vi vel egentlig have sejlet om til vort hotel. Det blev dog ordnet sAdan, at kun bagagen kom ud pA sejlturen, mens aile rejsedel­ tagerne mAtte tage turen til Hotel Nazio­ nale til fods. Vi fik derved straks et ind­ tryk af den ejendommelige by, vi nu skul­ Ie bes0ge. Om aftenen va r der tid til at se sig om i kvarteret omkring hotellet og

opleve stemningen i kanalernes by. Vi nAede de f01gende dage til aile de store sevmrdigheder i Venezia. Vi Imrte hur­ tigt at benytte de flydende sporvogne, nAr vi ad kana Ierne skulle frem til f.eks. den store Piazza S.Marco, som jo netop de smrlig kendte sevmrdigheder er grupperet omkring: Markus-kirken, den h0je Campanile, Dogepaladset O.S .v. Det meste af eftermiddagen tilbragte vi nok pA Markuspladsen, hvor man i det dejlige solskin kunne nyde en kop katte og iagttage livet, som det r0rte sig pA denne fornemme plads, en af de sk0n­ neste i Europa.

PA vor vej videre frem bes0gte vi Raven­

1-------1 I ..,rl9 beton I

II Ira Brande II

II -

•·..·:··:.t~1~·VI.RATO~ GRATIS ., PI.A,DEV....ATOII

I ..,,",: I II BifAff~t~,lT.ON ottu4ln k_n vi tHbycle 0.1'1'1 udl.,nln, .t: OUMMloeo • LABTVOON

lAND· MULDJORO · 8nN .. 1T".,LORU8

'.'IOI'lbi. p"••r.

I II

I

I

•__;;"';;;;__1

ttl

na ved Adriaterhavet, det vestromerske riges sidste hovedstad. Vi nAede at dvm­ Ie en stund ved Dantes grav, var rundt i flere af de gamle kirker, derfor de flestes vedkommende er udsmykket med pragtfulde mosaikker. Gamle er disse kunstvmrker, men man ser tydeligt glimt af den glans, de for mange Ar siden blev forlenet med. I bjergbyen Assisi, som vi derefter nAede til, boede vi pA det meget hyggelige hotel S. Pietro, som var beha­ geligt opvarmet, noget, der ellers er me­ get sjmldent i Italien pA denne tid af Aret. Men aftenen var blevet k0lig, og det mmrkedes smrligt i den gamle by pA bjergskrltningen i Umbrien. Vi havde nu

Vi (l)nsker vore kunder en glCEdelig jul... ! Malermester

N. K. Sendergard Vlbevej 37

7330 Brande

TIt. (On 18 1343 (elter kl. 14)

SPORT@FRiTiDr~

Storegade . Brande. TIt. 180062

ITfJPPEITEDET IITfJRESIDE "0

.,


$a""

MONICA vlMona Brandum Borgergade. Tlf. 18 02 51

Advokat

J0rgen Mansfeld-G iese Jernbanegade 7 7330 Brande TIl. 180200

en hel dag til at opleve de mange min­ der, som man s~ trofast vaerner om i den hellige Fra ns' by. Denne fattige munk blev f0d t i Assisi i ~ret 1182 og d0de i samme by i 1226. Han n!lede i sit ret kor­ te liv, med sin beskedne faerd og sin ind­ traengende tale, at sae tte en ~ndelig be­ vaegelse i gang indenfor Romerkirken, en bevregelse, som blev kendt ikke blot i Italien, men overalt i den katolske kirke. En vaeldig kirkebygning og flere klostre vidner den dag i dag om hans virke, og tusindvis af pilgrim me drager hvert ~r til Assisi. Vi var til messe i den store San Franceso­ kirke. Vi s~ huset med mindepladen for den danske digter Johs. J0rgensen, som tilbragte mange M i Assisi . Mange i vort selskab beklagede, at vi ikke fik lae ngere tid i Assisi. De lod forsta,at de gerne en­ gang vi lle gense Assisi. Dagen efter bes0get i Assis i var palme­ s0ndag. Den oprandt med det mest strlt­ lende solskinsvejr, og det var en fryd i den tidlige morgen at k0re ned til sletten og videre gennem landskabet til Rom, som vi naede midt pit formiddagen og maerkvaerdigvis nogenlunde hurtigt kom frem gennem de staerkt tra fikerede gader omkri ng Peterskirken. Bussen matte parkere temmelig langt borte, men vort selskab kUr)ne fra et hj0rne pa den store plads f0 ;ge med i dagens pa­ vemesse. Den vaeldige pi ads var fyldt med fo lk, et menneskehav at se ud over, aile optaget af ved hjaelp af et trykt program at f01ge med i messen og deltage i korsvarene, alt mens de mangelfoldige palmegrene

Fyld kagedaserne

G/redelig jul. ..

med "hjemmebagcc

SLAGTERMESTER

i Borgergades bageri Tlf. 182646

blev svunget over vore hoveder, og pa ­ yens klare stemme tydeligt h0rtes gen­ nem h0jttalerne. Detvaren virkelig beta­ gende oplevelse. Man s~ ud over den vaeldige skare pa Peterspladsen, men i tankerne sa man langt videre ud over he­ Ie kloden, hvor kirkens budskab Iyder. En yen af Bertel Thorvaldsen har engang sagt: »Den, der kommer til Rom, fitr ligesom en gylden laenke om foden og laenges al­ tid did igen« .. Men kommer VI did igen, vi i vort rejsehold? Efter en gammel skik skal man aftenen f0r sin hjemrejse fra Rom begive sig hen til det ber0mte Fontana Trevi og over ven­ stre sku IdeI' kaste en m0nt i det brusen­ de vand spring, idet man stille 0nsker at f!l lov at gense Rom . Det er naturligvis ren og skaer overtro . Dog har vi ofte for morskabs skyld fulgt den gamle skik . Men denne gang naede vi det ikke. Alli­ gevel bliver der nok tale om en »nreste gang«. Vor tur op gennem Norditalien til Rove­ retto, hvor vi plejer at bo pit et af ReJnde Turisttrafiks bedste hotelier, blev ogsit meget vellykket. Pit vejen videre hjemad sa vi et »dalende foritr«. Pa rejsen mod syd havde vi fulgt den spirende vitro Nu gik det den anden vej. Men efter et par dages forl0b sit vi i S0nderjyllands skove de hvide anemoners tlor og enkelte naesten udsprungne b0gekviste. Og sit naede vi hjem, netop tidsnok til at h0re »paskeklokken kime mildt fra den dans­ ke kyst«. F-a flere mader godt forberedt til at holde dansk h0jtid.

~.~4en Lo~ent~en '-[1" '' ''''''', inco

~

+f>;

!

~~~

... ..

Storegade 35 TELEFON (07) 180009

Olieprodukter Varmean/teg til olie og gas

Service pa

olie- og gasfyr

~ BP energi Tlf. (07) 18 06 35

Bonne maier H. M011er Vejlevej 24 . Tit. (07) 18 28 22 11


Brande set ude- 09 indefra

Et ar som praktikant pa Vejle Amts Folkeblad - at Dorthe Washuus Ende lig kom den dag, v i aile sam men havde ventet pA. Efter halvandet flr pfl Journalisthojskolen skal vi ud i det uvlr­ kelige« liv og Valre »rigtige« journalister. Mange skal til K0benhavn og leve ho­ vadstadens vilde liv, men lige sfl mange skal ud til sm fl byer, sam vi mfl ske aldrig har h0rt om, og i alt fald ikke ved hvor lig­ ger. Danmarkskortet blive r studeret ivrigt. Vi Saltter smf:t krydser ved de byer, der skal veere vo res fre mtid det neeste fir. Bra nde stllr der ved m it kryds. B-R-A-N ­ D-E . Mine klassekammerater kommer med vittigheder som : »Nu skal du passe pi! ikke at blive broo ndt af i Brand e« osv, Jeg ser pA mit kryds, der sr placere! lige m idt i Jyll and, og tro nker pfl gavlmalerier 09 Brandtex, sam er det eneste jeg ved om byen. Mit f0rste m0de med byen, bliver en vfld ag kold eft rflrsdag. Jeg skal hilse pfl og se min nye arbejdsplads. Oajeg kommer hjem, og ska l fortal ila tworda n byen ser ud, gAr det op for m ig, at det har jeg slet ikke lagt moo rke t il. Nok fo rdi den ligner aile andrei Jeg flytte r ind 09 kender selvfolgelig ik­ ke en sjool. Men fi nder hurtigt ud af, at der er etsted, hvor alJe kander alle. lnklu­ sive mig, sam altsA ikke kender nogen! Her kammer forklaringen: Dagen efter min ankomst er jag hos bagere n. Bagerj­


jomfruen sp0rger fre jdigt: NlIh, er du el­ lers gla d for at bo ude i B0gevee nget? Jeg maber, og undrer m ig over, hvo r i al­ verden hun ved det fra! Ja, aile Ken der aile, 09 aile synes at have nok i sig se lv. Nok fo rdi der ikke er den store udskiftning i byen . 'ngen store ud­ dannelsesinstitutioner, hvor fo lk flytter til og rejser igen. ej, de fol k der bar i by­ en er branditter og btiver ve d med at vce­ re det. De rfor er de t svcert at komme ude­ fra. Specielt nflr man sam praktikant

kun skal veere her et lIr, er det begrcen­ set. hvor meget ma n v ii en ga gere sig i. Men vii alligeve l gerne i ko ntakl med be­ fo lkningen. Var der nogen. der sagde medborgerh us? Gennem m it arbejde sam journalistprak­ tikant pc!! Vejle A mts Folkebla d. har jeg medt utroli g mange s0d e, hj cel psomme og forstll ende men nesker. Jeg har ople­ vet og leert mege t af mit ar i Brande . Og nilr jeg rejser he rfra 1. februar er det be­ stemt ikke med en darlig smag i mun­

-Ices de lokale nyheder i

den. Men med en forn emmelse af at kend e hele byen og dens mennesker, uden rigtig at kende nogen alligevel! Tak branditter, for et leererigt ar.

Gamle branditter:

En glemt

poet

VeneAmtsTolkeb ad

For en snes fir siden d0de Johannes Fri ch Pou lsen og med ha m forsvandt en af Brandes originale persontigheder. Pc!! samm e mAde sam hans kollega Nis Petersen skrev Johan nes Poulsen pc!! det papir, der var en fattig mand til radighed, - bagerposer, indpakningspapir, kladde­ hefter, We-ruller O.S.v. poesien har jo ik­ ke noget kvalitetsforhold til papiret, der bringer den t il verden, sa hvilken rolle spiller det? I sidste 0jeblik reddede Robert Nielsen en mrengde af disse paplrdy nger i bebo­ elsesvognen ved Mylius Erichsensvej, her var nemlig Johannes Poulsens sid­ ste hjem, sA dertor er vi i stand til at brin­ geetparp reverpA,hvad»LangeJohan­ nes« skrev. Det er m uligt, at der ligger »vcerker« af ham i gamle Brandit-skrivebordsskuffer, det var meget almindeligt,at han skrev konfirmati onssange, bryllupssange og lig n. som han sc!! overrakte - skrevet med en stor og letlceselig skrift - i forventning om at blive inviteret pi! kaffe eller mid­ dagsrnad et par dage efter festen , hvad han da som regel og sa blev.

~

ERNA's STOF, BRODERI &STRIK"

Storegade 32, Brande, tit. 18 28 13

Nu Ilgger sneen - et tEEppe hvldt,

og vlnden hvlsker I taget.

Sa stl/le, langsomt det daled' blidt,

og tykt og blfJdt er laget.

sa

Nar Iyngen blomstJ'ed' I efterars vlrld,

og urfuglen fl0j over heden,

drog efteraret I hjertet Ind

med hjejlens skrlg over heden.

Da f01te jeg d ybt, at Gud var nEEr

tl/ trods for de plskende v;nde,

da felte jeg,at jeg havde ham kEEf.

- jeg blev sa glad I sinde.

BRA DE-THYREGOD

Ka. SKG 0nsker aIle gamle og nye elever en glredelig jul Vena. SoatInIp • Tit. (07) Ie 11 10

i:lxtile Print ApS . Myiius Eriksensvej 52 7330 Brande .leII.CJ1-1819 22

13


Hvorfor hedder gaden sadan?

N.J. Fjordsalle gfl r fra run dk0rs len tValrs over Elmealle.

Niels Johannes Fjord levede fra 1825 til 1891, han stammede fra Holmsland og blev efter en kort periode 80m lae rer ansat ved land足

boh0jskolen, hvor han drev en meget intensiv forskning til gavn for landbruget.

SEND DIN JULlN/lSEN / fJOD TlDI

- STORT UDVAUJ / lYSDEKOIlATIONER... /

Itrfl SIC DET MED BlOMSTEII. CHOKOlADE ClADEUC JUL..

~

BALLES BLOMSTER

- alt til rytter og hest bedst hos ...

k~ber man

MIDTJVDSK

RVTIERFORSVNING

VI Lise Syri k

Storegade 6, 7330 Brande

Tit. (07) 18 00 44

Storegade 8 . 18 00 01

Carlsberg depotet TORVET 7330 BRANDE TLF. (07) 180461

14

''''''1, Jul... /

- 0nsker gliEdelig jul Vagn Pedersen

Stadionalle 3 . Tit. 18 05 04


Hvorfor hedder gaden sadan?

Den gyldne Middelvej finder man "verst pA Brandlund bakke, hvorfra den f"rer ned til Hyvildvej.

Navnet kom til for omkring 25 Ar siden, og skriver sig fra Hans Breinga rt, der bor pA vejen . Navnet var absolut ikke populcert, og et .

fors"g pA at g"re det officielt, strandede, - men det skilt der kom op har Abenbart haft langtidsvirkning, for efterhAnden nAede ve­

jen atfA kommu nalanerkendelse, og ikke nok med det, - den blevvideref"rt ned til Hyvildvej, hvor den har fAet et af de autorisere­

de vejskilte!

un,

­

STATSANSTALTEN

FOR LlVSFORSIKRING

Lorens Thyssen

Torvegade 25 . Brande

Tlf. (07) 18 29 66

!f'~IIIIII~III~II~I~I~IIIIIIII~~

~ ~

~ ~

~

Torvet. Brande . Tlf. 18 25 73

~

Husk: I kan tage maden med hjem... Kyllinger, pommes trites, burgers, m.m.

~

~

.~ II!;

WIIIII~IIII~I~IIIIIII~I~IIIII~

IIfJ vvs DREJ '8 ' 563

- konlakl den aut. VVS-Inslallaler. nAr del 1I1111der nybygnlng eller reparallonsarbejde Indentor

· ., ·Sit" .: i Vi ,.. lit ·I~ .

··91.~ •

STEEN JENSEN

• •

• •

0

• •

• • • •

:

:

• • ••

• • •

eo

0

• • • •

Vlbevej 10· Brande· TIl. (07) 1815 83

~ A RTEN SENS 0Il-7XJD ."ANDE · DAHU ..... " · TU". 07 · "" 00 - TELEx . . . . · GIRO 701

FA-EJRIKA/.

.JI · TEKSTIUO.~"EA' ·

TEKST11.TRY':tc: EAI · G,ARNEA


» MI2ISLER!

Filskovvej 2' BlAh

Tel. (05)

~4

i St , OK- 73 :JO Bmnde

52 92

Kjeldsen-maskiner Srnedemester

Bent Kjeldsen Aut VVS-Insta lla t ear,

land brugsrnaskiner.

r de«

o » erovre«

B lahea j, tlf. (05) 34 53 59

Kolonial . Isenkram . Manufaktur . Fyringsolie Blahej , 7330 Brande . TIt. (05) 34 50 03

Aile enskes en rigtig glil]delig jul og et godt nytAr. Pd gensyn i 1985

»Salon ANNA({

Sdr. Ommevej 133 . 01. BlAh0j TIt (05) 34 51 27

BLAAHfZJJ

SMED

.."slt,r

,'ill,,,,III'

Aage Jensen

Blah"j , tit . (05) 34 51 28

Hos Mona Tif. 05 . 34 54 10 Bi rkehegnet 24 . Blah0j Alt i moderne harp le je for HAM og HENDE

16

I forb indelsc med den lIIel snak med b£lr­ nene i BfAh£lj Skole kunne det mAske V~­ re interessant at knytte at par kom men­ tarer til det, der blev sagt, - bla . ved at kaste et IiIle blik pA de BIAh"j-sider, Bran­ de Bladet bragte for nogle mllneder si­ den. Der var nogle udtalalser af formand.en for beboeriorenlngen under overskrff­ ten; »Beboerforeningen ska l varetage borgernes interesse HERUDEc<! Alane udtrykket »herudeu tyder pA, at der er et eller andet, det ar galt m ad, og det galder Ikke alene BIAh0j, Uhre, Dran­ tum, Sandfeld i forholdet til IIhovedsta­ denle Brande, men galder sikkert lignen­ de smA samfund I sA godt som aile kom ­ muner. Og hvad er der ferst og fremmest galt? Ja t if01ge udtalelse m e at d£lmme er det helt konkrete ting sam nedlaeggelse af jernbane, mejeri, smAbutikker og lign. Problemet er evl ikke enestAende i vort land· hvad har vi ikke i Jyliand mattet d0­ je med det sllkaldte »K0benhavneri(C, ­ hovedstadans opfattelse af, at Jylland er en by i Rusland, og »hvad rage r det Oscc ! For nogle Ar sidan vardertale om en flyt­ ning af nag e flAdeofficerer til Frederiks­ hav'l, og i den anledning ku'lne man i TV beundre en officersfrue, der m ed grild i stemmen jamrede: flOg hvad sA 'Oed as, der har b0rn, . de har jo hverken vugges­ tuer eller b£lrnahaver •• derovre<c. Derovre, - der har vi det igenl Eller hvad med Brande og amterne? For nogle lIr siden var vi yderst I Vejle Amt. nu er vi yderst i Ringk0bing Amt, og sil er vi ).derude« eller »derovretc igen l Tilbage til BIAh0j! 8elvf£llgeli9 var det godt, at banen blev nedlagt, for det gamle baneterr~n er blevet til en gli mrende legeplads med sA at sige aile faci liteter.Man ma n vii garne have flere , 09 sA mA man i gang med at bede hjemmene i BIAh£lj am 0konomisk st0tte i hAb om at kommunen sll ogsll vii yare med - - »krone til krone(( sam det sA smukt hedder. 09 her er det, mange smA samfund sperger, om IIhovedstadenscc imponerenda pladser, torve og sports­ anlaeg ogsA er kommet til verden efter krone-til -krone pri nclppet l Men legeplads eller ikke legaplads, . man ville nok hellere i BllIh£lj have be­

holdt jern banen og indrettet legeplads­

en et andet sted, - ogsA hvis man selv

skulle betale he Ie gildet.

Og hvorior sku lie banen nedlaegges?

Skinenbusserne er jo opfundne!

Kunne m an ikke - helt lokalt . have k0bt

sig en skinnebus, - med de ma nge ned­

lagt privatbaner rnA det vaere k0bers

marked - de n kunne sA jolle frem og til­

bage mellem Bran de og BIAh0j pA tider

der passede med forretninger, biograf,

diskotek, underholdning, kurser o.s.v.

Og kunn e m an oven i k0bet fA Drantum

med i systemet.

Men det kraver selvf01gelig nytaenkning

• og velvilJel Men fo r DSB er vel et lille

landsbysamf und ogsA en slags by i Rus­

land.

Selvf01gellg vii man altid I »hovedsta­

denc( kun ne fi nde frem ti l en beskeden

befolkningsprocent. og »sA har vi ikek

rAd<c - men er det mon den rigtige mAde

at anskue tingene pAl

For at komme tilbage til b£lrnenes udta­

leiser, sA tyder alt jo pA, at de ville kunne

leve med at skulle rejse til de fo rskellige

ting, som hovedstaden frister med, hvi s

der da ellers er noget at rejse med, der

passer re nt tidsmaes sigt, og det knib er

det Abanbart med.

Men det kester penge med sA m ange

busforbindelser, siger man pA rette

sted., og hvad nu hvis der ku n sidder 3-4

b0m i bussen?

Ja og hvad sll? GA r m an op pA stationen

hver time et par dage i trak, v ii man op­

dage, at der i masser af de h0jt priste ti­

metog mellem Brande og HerninglVejle

ogsl! kun sidder 4-5 passagerer, til tider

endda slet ingen l

Og tam k for et ramaskrig der ville Iyde,

hvis man pludseligt st[0g halvdelen af

afgangene.

Problemet er nok ikke sA let at I£lse, men

konklusionen af bAde b0rnenes og de

voksnes udtalelser rnA vaere, at kan Mu­

hammed (Brande) ikke komme til bjerget

(BI Ah0j, Uhre, Drant um og Sandfeld) sA

mA bjerget have en rimel ig cha nce for at

komme til M uham med!

1f01ge kora nen va r det ganske vist Mu­

hammed, der mAtte komme ti l bjerget,

men det kan vel vae re ligegyldigt, - det er

jo ikke den bog, v i arbejdar med her om­

Kring.


Murer·, temrer· og snedkerarbeJde udfures

A.D. HUSET Alt I vlnduer: Standard - bondehus· vinduer m.m. eller efter opgave.

Aile omforandringer, reparationer

og nybygn inger udf0res.

Vi 0nsker os en ha ligesom de voksne En snak med otte b(l)rn fra Blah(l)j skole

Arne Danielsen GI. Krervej 16 . (07) 187063

Blahaj

Idr.tsforenlng Tlf. (05) 34 50 38

- I" N, '" _,,,

Vi kunne godt t<fmke os et sted, hvor vi

allesammen kan samles. Et sted hvor vi

kan dyrke sport og forskellige andre ting .

F.eks . en hal.

Sli preecist ydtrykker de si~ . De oUe ele­

ver i alderen 9-1 311r, som VI hat talt med,

om at veere barn i et lille samfund som

BllIh0j.

Vi bliver hurtigt klar over, at det ikke kun

er de voksne i BllIh0j, der er utilfredse

med,at Brande fllr det hele.

En pige udtrykker det slldan : M an kan

godt blive irriteret over, at Brande fllr de

hele, mens vi ingenting har herude i BllI­

h0j.

Det mest breendende 0nske hos de unge

BllIh0j-borgere er bedre idreetsfacilite­

ter. I 0jeblikket er der kun banerne om ­

kr ing skolen. Omklffidningen fo regtlr i

sV0mmebadets baderum og sportsfol­

kenes klubhus er skolens beskyttelses­

ru m i kffilderen.

Om sommeren gll r det meget godt. Vi kan spille fodbold og htJndbold og lege udenfor ved skolen, fortffiller b0rnene. Det er straks Vffirre om vin teren Hver tirsdag kan b0rnen e kom me til Brande, for at dyrke indend"rs fodbold og hA nd­ bold i hallerne. Der gll r en bus. Men hvis de skal til Brande andre dage i ugen, er de af hffing ige af om forffild re ne kan k0 ­

reo Der er langt til Brande, og det er besvcer­ ligt at vi altid skal have vore forffi ldre til at kore . Det val' meget nem mere, hvis vi fik vo r egen hal, mener en dreng i 7. kl asse. En tur i biografen er en sjoolden hed for b0rnene i Blfl h0j . Biografen lig ger jo helt inde i Brande. Sli ser vi fjernsyn eller lejer en videofilm, fortffiller ernene. Men videofilmen skal vi jo ogsll til Brand e at Il ente, bemffirker en pige.

Det glemmer man aldrig!

KEMII::

VA ND • RE NS

BI~h~j

(05) 34 51 88

BLAHBJ EL·SERVICE v/J0rg en Hansen

Aut. EI·installat0r

Buelun dvej 5, tit. (05) 34 50 17

Sll. er de l jul i Brande ige n. jeg la:n ker p:t j ulen derhj cmme med sne p granern e ovre hos Kjelds - del er ik ke s dan al gl e mme I

For ~ clvo m nok julc n er hje mme n e~ fest . er 0 t de lyse buukker, oer fester og kommer med julen 11",[ til barneoj ne . der kigger.

De n travl e eft ermiddag f jilT det ske r - e n sidste lur ind Iii byen , hvor j eg s kulle hente del. de r va r gle mt til j uleafte ns menuen .

Og selvom man sil t g hj emme frd til andre bye.- og steder, og 'e lvo m ma n s;\ gik i neonly s og ko bte sig oy re gl; ·oer.

De t tog lid t tid , for butikkcme drog med lie de str:llende ruder, et lege tpj slog. ocr ku ' kp r 'I v, de t var vel el syn fo r guder.

ka n inge n by d g ,UI mal mco den . de r gay os de r ·~t ligs t c stunoe r ­ - den by , bvor ba rnet fur forste ga ng s;:\ j ul u d~ t ill ing ns unoc r. t:,-/illg Fi.\cher

~

Erlil/ g Fi.l'(' lrer 1 1\181 ,.{/I' "'Oil aI irl'l'('I' Vcmer Fischer. .1'/,01(' . Erling Fi.l'(' her log IIlC'tli('il1s~ clI/ h,·tls"ks,, ­ IlI el1 og I'ur t'cd xin dod l(l'ge i Vods~o\'. Han V(l t "eel ,\ ide II A."~ill' r

lIfs i l1/a' j..;eg('rllin g (' II J..clldl (/ rli~"' r

og

.1'0111

skrihen /, hdLic

('(/ //.,(>r('1/ .. Hi"ltlc

J.,?l'IlIl(,111

l/alll/s'{(I~ "

lu' ).{c­

i P" lilik"/1

u.s.: S{ UlI l/IuNden ha g J y/lw/(/s- P us l ens dllgli).:l' .Ha iri.,·/..(' \'i st' " CO((/ -.\iroji'Il '. ,

.

-

--

A

BLAHeJ

BRUGS

Sdr. Ommevej 123 7330 Brande TIt. (05) 34 50 10

GLASFIBER

FLAGMASTER

aLAH0J GLASFIBER ApS

• din e,en lollale butlll

v/ BEN T BERTE LSEN - BlAH0J K'RK EVEJ 36

7330 BRANDE 'T lF 1051

~1/8

P ANMAIlK

17


BIF-CU vokser stadig •••

At Ole Berg Mortensen

Med 121 hold satte BIF-CUP 84 ny delta­ gerrekord . Et samlet delatgerantal pA omkring 2300 satte sit prCBg pA byen i da­ gene 28. juni til 1. juli 1984. De amnge de~­ tagere kom fra syv nationer - nemlig Nor­ ge, Sverige, Finalnd, Vesttyskland, 0st­ rig, USA og Danmark, og det var navnlig antallet af udenlandske hold der var 0get, idet ikke fCBrre end 35 hold kom fra udlandet. BIF CUP og Brandes navn bre­ der sig efterhAnden fint rundt i Europa. BIF-CUP startede med koncert pA lorvet af Odense Pigegarde og velkomst af kul­ turudvalgsformand Birgit Vinge - lige­ som man benyttede lejligheden til at ind­ vie Brandes nye torv. Aile marcherede derefter samlet til stadion, hvor et hold showgymnaster gav en strAlende optakt til starten pA kampene . Aftenen skulle slutte med ballonopstig­ ning, men pA grund af megen blCBst blev dette ret dramatisk, idet ballonkurven styrtede til jorden i Aagade. De to om­ bord slap med overfladiske skarmmer.

Stet Nordisk samarbejde

- bliv medlem at

Brande Tennisklub

FORENINGEN

NORDEN

Brande .",,~ Turistforening

Form.: Nancy Nielsen - (07) 18 26 18

"'''''1, Jill

HANDBOLDKLUBBEN

ARVAD/LYN Kulturelt Samrad Birgme Bruun de NeergArd TIt. (07) 18 20 68

~

IiInsker gamle og n ye medlemmer en glaedelig jul l

- en bette go' klub for aile der ka' Ii' at spille tennis ... Kontakt Kay Laursen, SportsvCBnget 23 . Til. 18 1204

IJIADEUIJ

JUL.. 0nsker

A.O.F.

TIt. 1821 86

Brande

~ AFTENSKOLE - (lJnsker rigtig g/rede/ig jul... Formand : Britte OvergArd Aftenskole : Henning AgArd 18

Insker glcedeUg jul...!


Aftenens lederm0de blev henlagt til det nye rfldhus, hvor borgmester E. Rubech Rasmussen b0d de mange grester vel ­ kommen til Brande. Det sportslige blev afviklet helt efter pla­ ne n. For f0rste gang blev der ogsfl spillet pA banen ved Da lgasskolen, og man mfltte igennem 260 kampe inden den sidste vinder var fundet s0ndag efter­ middag. Vinder af juniorrrekken blev Holmalunds IF fra Sverige, IK Start. Nor­ ge, tog sig for tredie fir af drengerrekken, og ide mindste flrgange var det danske klubber, der kom til tops da Thisted IK vandt hos lilleputterne og Solr0d FC hos miniputterne. Som de tidligere fir blev fritiden brugt til andet end fodbo ld. Der var disko, trylles­ how, gadeunderholdning O.S.v. Som noget nyt blev der produceret en vi­ deofilm fra BIF-CUP, hvor den kendte fodboldprofessor Tommy Troelsen med­ virker som kommentator. Hver af de deltagende klubber har fflet en film , som souvenir fra de festlige fod­ bolddage i Brande. Forberedelserne til BIF-CUP 85 er i fuld gang, og allerede i november har om­ kring 25 hold tilme ldt sig til nreste firs tur­ nering. Tre hold fra USA er klar, en del vesttyske klubber hvoraf Berlin er med for f0rste gang, samt nogle af de danske bekendte . De officielle indbydelser sen­ des ud til nytflr, og hvem ved, mflske sretter BIF-CUP 85 i dagene 27. - 30. jun i 1985 igen ny deltagerrekord.

BIF-CUP

ensker aile en glcedelig

jul og et godt nytflr.

Pfj gensyn til de

festlige fodbolddage

27. - 30. juni 1985.

Brande Badminton Club

8

8

Brande Handv~rker· & Borgerforening

. beds t i fritiden!

0nsker aile en god jul og at godt nyta r! I,

Brande Antenneforening


Julemcerket 1984 De hidtil udkomne julemrerker har haft vore Kirker sam motiv og hvad s~ 7 S~ fik Turistforeningen den glimren de ide at overlade pladsen til kommu nens fire skoler p~ skift. I ~r er det Uhre skale, der har lagt talent til , nreste ~r Kommer turen til PrCBstelundskolen, derefter B I ~ h 0j skale 09 endelig Dalgasskolen. Sa har vi naet 1987, men til den tid er der nak dukket en Iys ide op til fartsrettelse af serien. Det festlige mrerke med juletrre, skyer, m~ n emrend o.s.v. edra 1. klasse ag den hyggelige snefamilie er fra 3. klasse.

Okonomisk frihed med AKTIV KREDIT Deres private kassekredit De kan disponere over en kredit pa Leks. kr. 50.000,-. Nar som heIst. Uden at sp0rge banken. Ingen faste afdrag. Kom ind og fa mere at vide om AKTIV KREDIT.

AKTIVBANKEN Torvet 1, Brande

Telefon: (07) 18 10 55

IJlIEIJEllIJ JUL...

20

VlL~

S TAXI

Hemingvej 32

TIt. 180665

4 - 7 - 9personer

TECTUM

BRANDE


Samtlige Blah0j klasser foreviget ...

21


Drantum Forsamlingsshus gennem tiderne ... Det er med vedmod i tankerne, nllr man­ ge ude i landdistrikterne mll vaare vidne til. hvordan deres landsbysamfund skrumper ind som f01ge af strukturaan­ dringen. Dette har vi ogsll vaaretvidne til i Drantum .

F0rst forsvandt skolen, dernaast sme­ dien, hvorfra hammerens klingende slag mod ambolten forkyndte, at nu var atter en hestesko eller en plovjern under for­ arbejdning . Nu sidst Brugsen, hvor landsbyboerne ofte traf hinanden og fik

"lIdell,ill' ~ HUSE

"AIIDE HAllEIIIEI CAFETEIIA

Industrivej 15, Brande

7330 Brande . (07) 18 24 33

rnrutttt Tlf. (07) 18 15 58

en hyggelig snak . Tilbage har vi forsam­ lingshuset, som vi ved faalles hjaalp pr0­ ver pll at bevare. Huset er opf0rt i 1912 med det formlll at tjene kulturelt oplysningsarbejde samt gymnastik og afholdelse af private fe­ ster, hvilket gik godt i mange flr, men ef­ terhflnden som landdistrikterne affolke­ des mlltte man opgive forskellige aktivi­ teter pfl grund af manglende tilslutning, og efter nogle lIr med en tilbagetrukket tilvaarelse, hvor 0konomien forringedes sammen med huset for hvert flr, tog den siddende bestyrelse initiativ til at skaffe nye 0konomiske midler til veje, de Is ved salg af andele og dels ved indsamling blandt beboerne, hvilket resulterede i nyt tag og forbedring af toiletforholdene m.m . En lIrraakke gik dette, men kravene til fac iliteterne steg og i samarbejde med Gymnastikforening og loppemarked blev man i stand til at opf0re tilbygning med garderobe og toiletter samt en gen­ nemgribende restaurering af det gamle, og nu sidst en tilbygning med scene, op­ f0rt ved hjaalp af ny indsamling og frivil­ lig a rbejdskraft. Huset er blomstret staarkt op de senere lIr, takket vaare skif­ tende bestyrelser, som ofrer stor del af

PNO TRAILER CO A/S BRA NDE

v/Karen og Ivan Andersen

Bnsker aile en gtilJdelig jut

Etableringskonto med indeksfordele Midtbanks nye ordning giver dig en fan­ tastisk mer-udbetaling efter skat i forhold til det, du kan fa ud at en ordning med almindelig forrentning_ Eksempel: Du har idag 100.000 kr. stAende pa en etableringskonto til 12% rente. Din margo skat er 60%. Arlig inflation 6%. Om 6 fir har du ekstra 9.992 kr. efter skat pa Midtbanks ordning i forhold til det, du kan ill ud at en ordning med almindelig forrentning.

Rest­ 10betid

I

2 ar 6 ar 10 in

Mer-udbetaling efter skat (pr. 100.000 kr. saldo)

60% skat

70% skat

3.226 9.992 17.203

5.473 17.334 30.528

Kom ind hurtigst muligt og lad os tale om DIN Etableringskonto med indeksfordele.

Midtbank - for fremtiden!

22


deres fritid pA at hygge op til de forskelli­ ge arrangementer, hvoraf kan nmvn es jule-, nytArs- og h0stfester samt syng­ sammen-aftener, hyggeafterm id dage, kurs r af forskellig art og sidste, m en ik­ ke mindst de mange private fester som afholdes.

Forsamlingshusrt har en nmr tilknytning 09 godt sa marbejde med de unge gen­ nem Drantum Gymnastikforening, som stad ig afholder dares Arlige dilettant, loppe marked og akt ivfest. Huset er blomstret stmrkt op de senere Ar, og det skyldes nok restaureringen og

de indvendige varme farver, der giver den prmg af selskabsloka le, og den vii forhilbentlig danne ramme om mange aktiviteter i arene fremover og derved bevares som kulturcenter til glmde og gavn for landsbysamfundets befolkning . Peder Sondergaard

Bestyrelsen i jubilceumsaret: Bagerst fra venstre Vagn Pedersen, Kristian Thomsen, Kristian Juelsgard, Sigurd Senderholm, Ag­ nes LambfBk og Peder SendergArd.

Anlregget 0rb<eklu nd var ige nne m ma nge a r ram­ men om Brandes begivenhede r - grundlov fe sle r, politi ke m , d e r . frilll ft~ t a t er .k uncerteru .~ .v . Nu er del efterha nde n kun a nk t Ha nsaften del' ske r nogeL og de t e r jo tri st' Det f0rs t mod om et Iystanlreg i Brande blcv h Idt p, Brande Ho tel i september 191 1. Her re­ degjonte S kolebesty rer Je n.' Birkedal for hvorfor m0dc t blev h ,ldt. Det var afs ogneradet vedtaget at overtage. tilplante og vedligeho lde et anlreg ved Brandt: by . nill' byens borg rc e rhvervede jorden og ~ tillede den til di position .

Der ha vdc vreret talc om tlcre jordarealer. bl.tI. et yd fo r byen bag Handv rerkerforenin~ n s ha ve (hvor nu Brande Bio ligger) og Vand m()lIeR (h vor Brugse n nu ligge r) men de lle blev opgivet. rord i adgangen var mindre god. Et rea l cd Golba:kda l var og ~ pl'l tale. m n blev opgivet . da man ikk kunne forv ente. at lodsejeme ru ndt om den lillt:: S0 ville give afkald p,\ deres jord . Prre tclunde n va l' ogsa pa t ~l c. men de n va r na:p pe Ii i at k0be . Der blev ned sat et 5-mand s udvalg lil at kigge ptJ sager­ ne og til at efterl y ' e et passcnd areal. - I,cge Hi m­ melstrup . Slagter C hr. Larsen. Bnnkd ire kwr L. P. Laursen. Brygge r M. Ra mussen og Redak l0 r Ravn fra Vejle Amts Folkcblads Brande-redaktion.

r=Det k 0111I11UnaJe

Anle g.

Skriftlig Ti:hud paJ et AreDl p,1Ssencie i Stl1rrelse og P,d i ~!~fen hl:'d til (kt j1a<1ta'nkte Anlre~ hed~· - inds,~n(tt tit L (l.Cg,e Hirn r.w t­ SlI'tP)

[i~12]

Vill[erslelllllillR i

@rh{{'klullli Oink,.. 193().

ind

BrtlIIJI', Pu .Il {' /i

II

:\' \.

LJU,dng den 8. cis. , L. () n .t!I{!..·t.

n. .\('f'{{'/IIhl'l' 1'J21 .

?1


Hvorfor hedder gaden sadan?

Jens Risumsvej gflr fra Herni ngvej ned til anlce9get ,,0rbce klu nd«.

Jens La uridsen Risum le v~ de f ra 1717 til 1757 09 var prcest i Brande. Han ejede Brand e kirke fra 1923 til sin d0d, gennemf0rte en del

restaureringer 09 anlagde prcestegilrd sh aven .

IJlIEDEUIJ JUL ...

PrBV Den Iille Cafe • • VI serverer kaffe og bjemmebag ..

JULEBAG ER OGSA....

~

mOregade52.mcm~riet


Julearrange enter i Brande: Julemanden har meddelt, at han bes0ger Bra nde fra ons足 dag den 19. til s0ndag den 23. op til jul. M0d Jt1lemanden i gaderne hver aften mellem kl. 17 og 18. B0rnene kan afleve足 re 0nskesedler (som bliver bragt i Brande B adet) til jule足 manden og blandt 0nskerne vii der blive trukket lod om 10 julegaver, som julemanden udbringer den 24. december.

Sondag den 23. dec. kl. 13.00 : Et stort juleoptog med Ebeltoft garden i spidsen starter ved

Falck og gAr gennem byen.

Rute: Brandlundvej, Storegade, 0stre Aile, Torvegade,

Jernbanegade, N0rregade, Godsbanegade. Storegade,

Torvet.

Der afsluttes med koncert pf\ Torvet.

Efter koncerten uddeles godteposer til b0rnene.

KI. 14.00 : Civilforsvaret serverer om eftermiddagen dampende varm suppe. Suppen er naturligvis gratis.

Julestue : pa Hotel Brande er der jule-hygge-stue med papirklip, sang,

))b0rnepasning束, 5alg af gl0gg, kakao, kaffe, the, m.v.

Der er abent fra kl. 13.00 - 17.00.

(Over5kuddet gAr til Brande B0rnefestival).

Arr.: Kulturelt SamrAd.

Abningstider: Onsdag, tor5dag, fredag, 10rdag, 19.-22. december .......................................... Aben til kl. 20.00 S0ndag, den 23........................................... Fra 10.00 til 20.00 Mandag, den 24....................................................... til kl. 12.00


en store dag i Brandager

Sportsnovelle af Eric Storel

Endelig var Ole oppe l Ja ikke nok med, at det var den store dag i Brandager, - det var simpelthen »dage­ Nu ind gennem indgangsportenalen (samme vej som sognefogedens k0er til nes dag«. daglig) lidt op ad langsiden til den faste Mind re kunne ikke g0re det. plads, og sit var der en god halv time til Og hvad var der sA sket? Ja, hvis man skulle vlere helt lerlig, var det store 0jeblik, hvor Brandagers 11 drenge i deres gr0nne skjorter skulie der sAdan set ikke sket noget endnu, kom me frem fra lrehegnet, hvor de klred­ men det vilie komme, det var der over­ te om. hovedet ingen tvivl om! Heldigvis var det godt vejr, - og det gay I de sidste to uger havde det vleret sam­ for0get omsretning . taleemne over hele byen, - d.v.s. at der Og heldigvis var der en halv time til kam­ selvf01gelig altid - selv i Brandager - vii pen, og Ole var nok klar over, at den gode vrere nogle, som ikke fuldtud forstAr at vrerdsrette den store begivenhed, det forretningstid IA f0r ka mpen. For hvem havde tid til at tren ke pA is, nAr vilie vrere, hvis det endelig sku lie Iykkes det store 0jeblik var inde, og persanlig til 8ran dagers rere for byens raske 11 vilie Ole nok have sig f rabedt at sku lie stA gutter at fA held til at knokle Givsteds 11 bisser ned i det skidt, hvor de rettelig med hovedet nede i iskassen, medens J0rgen mAske lavede det afg0rende h0rte hjemme. mAl. NA - men der var ogsA nok endda.! Nok erdet rart attjene penge, men deter Og nu var dagen kommet, - fra alie sider og kanter str0mmede de greve Brand­ dog ikke alt! SA - nu kommer de ind pa banen, - »det agre til byens stadion. ser dreleme flat ud«! Dette stadion - byens stolthed - fungere­ Ole bander eliers ikke, men i dagens an­ de til daglig som sognefogedens mark. Og her havde igennem Arenes 10b man­ ledning. Kalpsalverne slM sam men am den lille ge og dmje slagsm .. - undskyld - sport­ skare, der om et 0jeblik skal stA som ge­ skampe raset meliem Brandagers raske neralnrevner for sportsinteressen i og mAlbevidste ungdom og omegnens slappe tyre. Brandager. SII, - nu kommer de andre ! De ser noget Jo vist var man sprortsfolk! luskede ud i deres musepessegrll skjar­ Barndagers afk01ings ekspert, ismanden ter, - de ser ud som om de allerede nu er Ole, var selvfelgelig ogsA pA vej . Han havde tilbragt de sidste mange dage kl ar over, at den stAr pA k10. NAja, - smeden i Bra ndager vidste nak med at trave op og ned ad hovedgaden hvad han gjorde, da han fastsatte dagen og ag itere for kampen ved at sp0rge for den store dyst. hvert eneste menneske - kendt eller ukendt - om de »kom pA s0ndag« . Det var jo nemlig i aftes, hans kollega i Givsted havde fejret sit 10-firs ju bilreum I og for sig et ganske overfl0digt sp0rg­ som brugsuddeler, og havde ikke heIe smaI. For hvor var den <egte Brandagring, der det s0rgelige kar af »fodboldspillere« fre ville svigte siine 11 ra ske gutter ved at Givsted vreret mad til festen og med pjrekke fra at stit udenfor banen og rAbe skam at melde aUe som en drukket sig skidefulde. til dem, mens de stred deres Mrde strid Jovist havde han vCBret klog den gade for Brandagers rere. Ole masede op ad bakken med sin is­ . smed. vogn, - det var dr0jt at komme derop, Selvf01gelig var det ikke n0dvendigt at bruge den slags mid ler, havde Brand­ men udsigten til at fit lejlighed til at over­ vrere den sprendende kamp - og til og agrene forsikret sig, men det er ja s0rge­ med overvrere den gratis, noget som ligt med den slags fyre, sA mitske det akn blive dem en lrerestreg! selv de fine, apotekeren og dyrlregen ik­ ke kunne opnit - gay rigelig 10n for an­ Dommeren - den lange kontrolassistent fra Mellemby - spytter i fl0jten, og snart strengelserne. Uet er aldrig ditrligt med en position i efter raser kampen. Opildnede af de amnge tilritb aser samfundet, der giver den slags fordele. Brandagrene sig gang pit gang fre m til Bare nu J0rgen var i form ! J0rgen var hele Brandagers afgud. Han det fjendtlige mal, og gang pit gang mil Givsteds elendige malmand ind for at var ikke mindre end tre gange blevet vra­ hente kuglen i buret. get til det uds0gte hold, som skulle hrev­ »Kuglen i buret« er brandagerslang ­ de hele 0ens farver i den store kamp f0dt af 0jeblikket! mod fastlandet. Selvf01gelig var det beklageligt, at han Hver gang er det som jubelen Ingen en. var blevet waget, men alene det at have de vii tage. Ogsfl Givstederne fitr deres tilrll b, men vreret pit tale! unregtelig af en lidt anden karakter end Det var skam ikke en rere, men kom so­ den, der bliver de hjemlige helte til del. vende til:

Nfl, - de har nu heller ikke fa rtjentbedre,­ det er nogle bisser, sam bAde sparker og sprender ben . Men de . f~r sA sandelig ogslt deres skudsmltl at vide fra tilskuerpladsarne. Ikke mindst da det Iykkes dem at liste et enkelt mfll ind i det brandagerske mfll­ net. Det sker naturligvis af ag ti l, at brand ­ agrene har dares opmCBrksom hed an­ detsteds. De mit nemlig jkke glern me de trofaste fo lk udenfor banen og navn lig ikke de res koner og klBrester, som natur­ Ilgvis aile som en er troppet op. Alt fAr en en ende, og denne storka mp ogsit. heldigvis er det gltet slldan, at brand­ agre ne ha r vist slg tilliden vCBrdig og trods spark og benspClmd tegnet sig for en strlliende seir ptli 4-t Fire hmdersmlll, hvoraf J0rgen sam sredvanlig har ansvaret fo r de fl este. Som de gada sportsfolk de nu en gang er, samles de elleve helte med Givsted­ spillerne pit m idten af marken for at rllbe et refoldigt hurra for sporten og et ikke mindre trefoldigt for Givsted Baldklub som trast for det nederlag de om lidt mit cykle hjem med. Efter denne sportslige gestus er der kUn det tilnbage, - hurtigst muligt at live klmt om bag Imhegnet og komme ned i byen f or at modtage al fo lkets hyldest. J0rgen er selvf"lgelig dagens mand. Og Ole, som har k0rt sin k"levogn om bag hegnet for at Imske de t0rre helters ganer, apnar dagens hjdepunkt, da han flir lav at srelge en ispind af de st"rste til J"rge", - kampens helt. Ja alt glk som det skulle!

Men for Brandeagers borgere er der

endnu en star begivenhed tilbage.

Efter den traditionelle eftermiddagskaf ­

fe og spadsereturen ned i bye n for at di­

skutere den store seir, nmrmer aftens­

madent iden sig .

Og det er tydeligt at mrerke, at der er no­

get pa fmrda.

Der er nervesitet i luften!

Rundt om i de forskellige Brandager

hiem ser aile med jmv ne mellemrum

de Is pfl Uret og dels pfl radio en.

Ingen t mnker pa biograf og den slags

dArskaber.

" SA, - nu er klokken nresten syv, nu mll

han vmre fmrd ig med pressen«!

Yngste mand springer hen og Abner for

radi oen, og ll nU - nu - NUll toner den

kendte og elskede stemme ud i stuen:

»Og sa bringer vi sporten! Oanmarks­

mesterskaberne i fodbold endte med en

strll...

Baksemesterskaberne blev vu ndet af ...

I det store landevajsl0b k0rte ...

Ah, - fit r det dog aldrig ende?

»1den prav insioe lle turnering I K-raekken


--- VCEr nu stille, nu kom mer det mtlske ! » - - over Nordby, 01ager over Ringby 3-2, Brandager over - nu kom mer det, nu kommer det, det er n<esten ikke til at hol­ de ud! Givsted med fi re-et.« DET VAR DET - H0RTE I DET? BRAND-

AGE R OVER GIVSTED 4-1 ! Tror I de sid­ der ved radioen i Givsted, de dum me b0nder? Og k0 bman d Olsen, som vej er sine 280 pund, og som ikke en gang ville VCEre i stand til at ftl 0je ptl bolden, hvis den III

for f0dderne af ham, lukker af f or radio­

en med en tilpas sportsmCEssig mine, -

g0r klar tilaftenscigaren, idet han udbry­

der med den CEgte Brandagerske inderli­

ge selvtilfredshed:

»Der tyrede vi dem sgu alligevel!c<.

-

Det var ikke kun Brandagerder kunne det der med den run de kugle. Ogsc} Brande IdrlBtsforenings f0rste holdsikrede sig i 1984 op­ rykning ttl jyllandsserien. Det skete i 2. sidste runde pa hjemmebane mod Grindsted, som blev slc}et med 4- 1.

27


BRA BLf


ARET DER GIK... ') Som s!edvanlig star succes for

Bra nde Revyen

2) SA kom kf0n niketavlen op, men

her var succes'en begr!enset

3) Hotel Oalgas genopstod at

rui neme.

4) Pastor Erik Rasm ussen sag de

fa rvel til sin menighed after mange

~r i Brande.

5) For vist nok ferste gang i

Brandes historie, var der elefanter

pA torvet.

6) Folkene bag BIF-CUP, der igen

trak tusindvis til byen.

7) Sparekassen SOS sam lede 900

pens ionister om kring Otto Leisner.

8) Brandes folkedansere drog p~

veenskabsvi si! til Hexh am .

9) 0 9 torvet stod falrd ig med

springvand og det hele .


En markedsdag Ii Brande aret 1909

Det var sensommer, og tidspunktet var kommet hvor der blev holdt »A: rettero ­ ers mrerken « i Brande. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og far sagde han v il­ le ti l Brande for at srelge en ko. Far sagde jeg skulle med som ko-driver, vi havde fri fra skole, og det var jo ikke noget man sagde nej til. Vores lrerer Murermester Ch r. Mejer ville ogsil til marked, han var fra Jelling, og var blevet fortvist fra Se­ minariet. Fuglene fl0jtede og koen snakkede med, da vi startede fra gMden. Far med hol ­ landske tne sko ogjeg i korte bukser med bare be n. Vi fulgte ikke kommunevejen, men tog lige ind over heden, en mere be­ svrerlig vej, men kortere, og kom til et A-10b, nu EI-s0en, der var ingen bro men kun en trcs stam me, sil koen skulie gen­ nem vandel. Den var blevet t0rstig, sil det p assede den meget godt. Pil den an­ den side af ilen, var der en stor skrrent, den var besvre rlig at komme op ad. Det f0rste vi sa, va r en firelrenget gflrd, rn alet r0 d og med strlltag . Det er Kron­ borg, sagde far. Vi kom lrengere ind mod byen , og da v i passerede en anden gflrd siger far : »Her bor Mikkelrcsv, ogsA kal'­ det Kronborg« . Senere kom jeg til at ken­ de hans b0rn Valdemar og M agnus, de var tvillinger, og to piger Johanne og Dag mar. Vi passerede nu en brek, det var Gold­ bre k, som havde udl0b i s0en, som blev kaldt »Paradis«. Her i Goldbrekdal boede en snedkermester Mads Drantum, han laved e bflde og solgte dem til fiskeri pfl S0en. Da vi korn over brekken, var vi pil kro­ man dens mark, han hed Adolf Olsen . Her var meget 0de, man kunne ikke se et eneste tree eller busk, kun brekken der snoede sig gennem grresset. Tingh0j dukkede nu op forude og her korn en handelsrnand os i m0de, han

rflbte : »Hva' koster re ku?« Far sagde, at den sku lie koste 20 kroner. Manden tog fars hflnd , og slog mange gange - »Jeg vii fanneme give 17 kroner for den« . Far kiggede pfl mig, og si ger, at jeg godt kan t0jre koen, for han ville gerne se lidt pfl priserne pll markedet inden det kunl")e blive til noget med den handel. Vi gik sfl ned mod byen og kom til Kom­ munevej, den nuvrerende Godsbanega­ de, som starter ved K0bmand M011ers gilrd. Til venstre er det N0rregade . Der var bygget et nyt hus, deri dag er EI-hu­ set, den var hvidkalket med gavl mod N0rregade. Pf! gavlen var malet med store bogstaver »Lingeri« . Til h0jre III kromandens m0d­ ding - og sA var vi pll markedspladsen . Der var ingen g0jl af nogen slags, som vi kender det idag, men hvor nu Volmerh us ligger, var der slagsmfll, det var jo ogsll underholdning. Det var en smedesvend som hed Rasmus Poulsen og en musi ker Juhl fra N0rre Snede . Det var smeden der mAtte gA hen pA vrerkstedet, det er det samme vrerksted der ligger der end­ nu. Lrengere nede mod torvet var der gang i handelen, men priserne var lave. Nu kom handelsmanden igen, og han rAbte, »Ska' a sf! ha' den gammel ku?« Der kom straks nogle mreglere til, og jeg husker

••••••••••• •• •• Del el' ikke •• • • • •

Iigegyldigt, hvol' du indlevel'el' dine fil m Iii fremkaldelse!

• •

Billede r er dyrebare minder. Derlor skal dine film behandles med st0rst mulig omhu .

•• •• • A/S Kai Andresen IV·A·G I II lell I ' I • ••• ••• •• GRINDSTED KORN Ch r. Bergsv ej 5 7.1 30 Brande T! L 07- 18 0 833

• • • •

•• ••• •• •• •• •• • •

~

BLAH0J AFDELING

Bu elu ndvej 20, 7330 Brande

TIt. (05) 34 51 30

der var tre, S0ren Peter Kurvemager fra Dmslund, Erik Topbjerg og Ole Andersen Borup, med tilnavnet Boes. Hvor navnet stammer fra ved jeg ikke, men hans far var soldat i 1864, og hed Jens Peter An­ dersen - mllske havde han fAet navnet med hjem - ligesom han havde ff!et en riffelkugle i venstre 1M. Mreglerne ville ikke st0tte far, for nu var der udsigt til lidk0b, sll far mAtte give hllndslag pfl 17 kroner. Aile gik nu ind i krosalen og 17 s01vkroner kom pll bordet samt 5 01 , de kostede 10 0re prostk., og det var 01 fra Horsens, opkaldt efter en hest ved navn Mun kedal pll en udstilling i Horsens. Far sag de sf! til handelsman­ den : »No ka do hent' a ku, de ved jo huer den stM! « Jeg fik 25 me af far, og sfl skul­ Ie jeg pc!! marked. Bag kromandens lade

:

.

-. .

'

~

• •

e' kent \1'(\

Storegade 11 7330 Brande

a :

(07) 18 00 51

•••••••••••

Bin9. e er en brochUJ.§ elLQ[.kig ind· sA er ogsa du O.v~rbevl~.t

MIDTGLANS

lb. M. Pedersen

I aJto. og rdJstrta<emg Industnv eJ 13 . T3 30 Brande TII.07 ­ 181046 - Prl val 187 2 12-GI(03036685

I


var der m ange boder. De n fl1l rste la hvor sagfl1lrer M idtgards hus ligge r, det var bagermester Schj0dt fra Thyregod som havde alt i kager. Jeg fi k to store kager fo r 5 I1lre. Bolsjer skulle jeg ogsa have med hjem og dem k0bte jeg hos Lise Bager, der handlede jeg alti d. Huset I~ der hvor Ru glykke er bygget, Iidt op mod Blichersvej, en Iille hvidkalket facade med stratag . detsi dste vindue mod nord var srenket, sa det blev en buti ksvin due. Der stod fire store glas med bolsjer. Ind-

BRANDE

BID

gangen var i entreen, til venstre kom vi ind i forretningen. Lise kom fra k0kkenet. og jeg kUnne se, at gamle S0ren Pederfik kaffe, han fik en »lille en til« , den kostede fire 0re. S0ren Peder var daglejer over hele sognet, hans billede hrenger pll Brande Museum. Fra de fire glas fik jeg bolsjer fo r to 0re . Jeg gik sll tilbage til krosalen. Nu va r det lageri'll fra Kolding, der var gang i. 01­ handleren havde nok vreret der. Han hed Jens Hampen, Hen pa aftenen skulle hjemturen sa star­ teo det var blevet m0rkt og ogsll meget koldt. Vi kom godt hjem, mine f0dder var godt kolde, men det varmede da mine S0­ skende og min mor fik del i det vi havde med hjem fra markedet i Brande.

STOREGADE 56. 7330 BRANDE

TLF . (O7) 18 12 02

En jcegerhistorie En jreger hik at jage - sammen med en anden gevaldig nimrod. Pludselig sprin­ ger der en rrev op, og jreger nr. 1 lregge r ib0ssen til kinden, hvorpll hans kamme­ rat skriger af sine lungers fulde kraft : ))Den mll do ett skyed 0 , de re den rller rrev henn frre re skow, han skyeder vi aile o!« . Et par minutter efter dukker der igen en rrev op, og denne gang Iyder rllbet: - de re den forbandede rrew henn frre re grusgraw, ham dree re sll hoer atter wo h0ns, - ham skyeder vi 1Ilitie o!«.

, ,BON S_LE \

dergiver

endnumere

---., MIDTJYDSK M"BLER OG G VEJ LEVEJ 23 • 7330 BRANDE · TLF. 180585

"

/ \ r---r

Den forbedrede kon­ sttuktion lever fuldt op til sit navn. - Her er no­ gle af de mange forde­ Ie: Ny vindfane placering • f01ger vinden mere n0jagtlgt • mere korrekt krejning • sume ydelse • sterre sikkerhed med hensyn til stallregu­ leri ng, nar mellen star lige i vinden. Placerlng af sklvll" bremse pi navet • bevirker at bremse­ momentet ikke bliver overf0rt gennem hovedaksen LabyrlnttIBtninger ved hovedaksel og gearkasse • hei mekanisk virknings­ grad og Imngere levetid Servicevenlig

konstnllrtion

"..,.,

...".,A/.S Fabriksvej 4, 7330 Brande Tlf. (07) 18 11 22

BRANDEHAVECENTER V / Anl aagsgartner Niels Erik Moth Herningvej 67, tlf. 18 11 71

Reparation at aile

grengse mrerker indentor

person- og varevogne.

Karosseri- og rustarbejde.

Alt i frontruder

Hurtig levering. Tilbud gives gerne!

Det er frit.,.

bb

BIBLIOTEKET

Cenlerparken . T Il. (0 71 1E OE 6E

31


Kulturen

pa heden

HE TEN

Kunst pa Hovedvej 18 for 18 ar siden Desvrerre er det ve d at gfl i glemmebog­ en, at Brande for en Iille snes fir siden vis­ te sig at vOOre en glimrende grobund for en kunstforening. Ikke alene havde vi en sAdan, men fore­ ningen udgav et Iille men godt tidsskrift, der hed »Hesten <, - med eget bomrerke tegnet af Vibeke Alfelt. Forenlngen havde en overgang 600 medlemmer og var dermed en af provin­ sens st0rste kunstforen inger. Galleri A-18 (den gamle Askcsr skole) var ram­ men om mange spoondende udstil linger, og ikke nok med det, - kunstforen ingen var ogsA initiativtager til andre arran­ gem nter - bl.a. at formA komponisten Herm. D. Koppel til at komponere en spe­ ci el Brande-March, som man i0vrigt !w n­ ne h0re ved Aadiosymfoniorkestrets koncert i Brande-Hallen for nogle Ar si­ den. Nlir man kigger tUbage pll arrangem en­ terne, kan man kun blive imponeret. F.eks. i efterc\ret 1967: Udstilling i Bra nd­ es forretn ingsvinduer af f01gende kunst­ nere, Vlbeke Alfelt, Lars Akirke, Bj0rn­ Knudsen, Hermann Stilling. PA Brande H0jskole (hvor nu Plej ehjemsassistents­ kolen ar) koncert at den verdensber0m­ te pianist IIja Bergh, et par dage senere ­ og56 pA H0jskolen - en aften med digte­ ren, sangeren og komponisten Wolf Biermann. Skade kun at kunstforeningen fi k en sA kort levetid, men den mll vel ku nne ge­ nopllves. - jordbunden eT under aile om­ stamdigheder godt g0det!

MIDTJYDS K KUNSTFORENIN G

GALLERI A 18

Has BACH finder du et kcempe-udvalg i konfektion, kjaler, m.m. til bAde hverdag 09 fest Vi 0nsker aile en rigtig godjul, samt et godt nytJr.

0KA::RVEJ 1 733 0 BR AND E

Telf. 07·181825 • MALE RARB. • Tk PPER. medlem al Ol,l A

Reparationer og undervognsbehandling Smering og olie

AUTOa ARDEN

V.

32

Kurt Bloch Andersen . N0rregade 10 . Brande . TIt. (07) 180305

Citroen Brande: J Viggo 0st rgruml,

H0j marksvcj 4, 7 3() BranJe.

07 - 18 00 76.


Efteraret 1984 blev en vad omgang. Men det kunne ikke afholde jcegerne fra at skulle ud i naturen. Dette billede tog Brande Bladets fotograf en rakold og vad oktober morgen. 4 jregere pa vej ud i terrcennet med bassen pa nakken og kraven staet godt op om arerne.

de lokale nyheder

laeser man ffltrst i...

Herning Folkeblad -1B oo~l~1s BRANDE REDAKTION: Torvet. tlf. 07 - 18 05 06

,,--1 PPH1 ~

HEDEGAARD 7330 Brande . Tit. 07 - 18 OB 00

tNtBtlelig jail

DANSK HANDVJERlZ

Brande Autoopretning lndustrivej 11 . Brande

Tlf. (07) 18 06 43

33


B

Hvorfor hedder gaden sadan?

Afln

nuvrer~

Mylius-Erichsensvej gar ogsa ud fra rundk0rslen Ludwig Mylius-Erichsen levede fra 1872 til 1907. Han er mest kendt som grnnlandsforsker og omkom i0vrigt under en af sine ekspeditioner. Han har et ret stort forfatterskab bag sig, bl.a. har han skrevet meget om den jydske hede.

JYDSK HEGN N1<megardsvej 2 Sandfeldt 7330 Brande (07) 18 06 89

Brandlundvej 27

BRANDE Telefon (07) 18 30 00

Gkedelig jdl!

I'

IJO' JUl

grusvej grusdy poppel Byens prreste Mods der ha nord va regade ke anla_ Forbind med p Detvar med pa med ku ~ former< Ill, hvor (Senerel dagvog Postvo 8.30 fra 7.00 pr Vi hav ning en Brande Det be vandv kom o telefon Byens i! 600. Vi vii gli der ved Omtren for den Nlirvi h vor h0j granpla sig fra

- de llore ga•r - ie 11Jrp1t1Jgeie gater - ie moierne gater - ie lleH 1mi IJl#Jnienie gater linier iu i OVER KIElDEREN. ..

Mi_

l llllMl'lilililiil • VJERKTOJ • GLAS • PORCELJEN

--

--

-


Bra de omkring 1906

Af Ing. E. Rasmussen p.m. F01gende er nedskrevet efter en skitse

anvendt ved et fore drag i Rotary-Klub­

be n i 1950.

Jeg vii fortce lle om byen, der III samlet

omkring landevejen Vejle-Herning. Den

nuvlBrende hovedvej A18. Dengang en

grusvej rn ed vejgn)fter og til h0rende

grusdynger. Gennem byen en alle af

poppe ltrlller.

Byens vigtigste bygninger var kirken,

prcestegilrden, skolen og kroen.

Mod syd gramsede byen til Brande A,

der havde samme 10b som i dag. Mod

nord var der overalt landbrugsjord. N0r·

regadevar en markvej. Jernbanen var ik·

ke anla9t.

Forbindelsen med omverdenen skate

med postvognen fra Vejle til Heming.

Oetvar at festl igt syn, nllr den gule vogn

med pilmonteret postbox og bemandet

med kusk 09 postf0rer i r"de og blA uni­

former ankom og sfgik fra posthuset, der

lA, hvor n I M0nsterbageriet ligger.

(Senere blev postvognen afl0st af en

dagvogn).

Postvognen ankom om rnorgenen kl.

8.30 fra Vejl e, og afgik om sftene igen kl.

7.00 pralcis.

Vi havde dengang bedre post udbring­

ning end i 1984.

Brandes postadresse var Jelling.

Oet bemlllrkes, at byen hverken havde­

vandvalrk aller kloakvalsen. Elvalrket

kom omkring 1912. Der var vist nogle fll

telafonar.

Byens indbyggertal var om kring 500­ 600.

Vi vii gil en tur gennem byen og begyn­

der ved den gamic bygralnse mod 0St.

Omtrent hvor 39 km . stenen nu stllr. 0 st

for denne Iinie var det Grarup by.

NAr vi herfra gAr ind mod byen, har vi pll

vor h0jra hAnd og langs mad vejen en

gra nplcmtage pll ca. 15 tdrl. Den stralkker

sig fra bygral nsen og ind til vejlevej nr.

34, hvor nu Normann's Supermarked lig­

ger.

Pl antagen var anlagt omkring lIr 1900 af

daVffirende meller Hans Kristensen og

skrlllddermester Jens Rasmussen (For­

tffillerens fader) . Jorden til plantagen

v"t . •

I ~r

kostede dengang 800 kr. Gennem plan­ tagen gik en vej med samme forleb som det nuvlllrende Chr. Bergsvej - Granbak­ ken. Ud mod vejen (A18) III et gammel!, strlltcekt hus, hvori der boede tre fami­ lier. Huset vii huskes af mange som IlKa­ rensminde«. I plantagens nord0stlige hjerne var der en lIben plads til afholdelse affester. Den blev kaldt Holger Oanskes Brille. Og om­ trent hvor Kaj Andresen har udstilling var der en anden, mindre runding til at samles pll. P~ sydsiden af landevejen I~ et lille hus. Og lalngere ind mod byen Iii endnu et. Det var p~ jord tra dette, Baptistkirken senere blev bygget. Skjoldborgs Aile var en markvej til den gamle melle, der III nede ven ~en p~ det sted hvor nu Johannes Ottesen, Skjold­ b~rgs Aile 12, bor. Pli den modsatte side (Nordsiden) af lan­

devejen III Jordemoderboligen (Nu Vej­

Ilevej 11). Til Ejendommen h0rte et min·

dre landbrug.

Nalrmere til byen III to smll huse f0r Mar­

tensens Farveri. 0stre Aile var ikke an­

lagt. Det gamle farveri og torretnings­

ejendommen fik sin vandforsyning fra

en dam med till0b fra Saldebcekken.

Dammen er sl0jfet, og balkken til dels

lagt i rer.

Pi! sydsiden af landevejen var der ingen

bebyggelse fra den nuvalrende Baptist­

kirke til en ejendom pll hj0rnet af Hyvild­

vej og A 18. Men pladsen blev benyttet

som terreplads for farveriet.

Sli nllr vi mellen. Og der var ikke alene

m0l1eri, som bleb drever ved vandkraft fra Brande A. Men der herte ogsll sta lde og landbrugsbygninger til. Stedet er nu bebygget med Kvicklys supermarked 09 parkering.

Mellem m011en og posthuset (Monster­

bageriet) var en Ilben plads .

lJundgQQtd;j1outstR

Herni ngvej 46 - 48 .7330 Brande . Tlf. (07) 18 1022

M~1jysk Anlmgsgartner 1

1

Borup

Maskinfabrik AlS

18 ,

"

BJARNE E. JENSEN

PRE BEN RISAGER JENSEN

Borupvej 2, 7330 Brande

Vejlevej 89, 7330 Brande

Tlf. 182557, priv. 182519

35


JON

TAXI

(?}nsker glredelig jul.

Tlf. 18 17 07

BETTE N0K

Pensionister hertillaver ting der egner sig til gaver!

BETTE N0K

og Godsbanegade (Derslundvej) . Det bemil!rkes, at der bag kroen og op mod Nerregade var markedsplads. Lige­ som der va r friareal f ra t rekanten op mod mejeriet og det gam le m0l1eh us. Hvor »Strygejern et« ligger, var Aben mark. Jernbanegade eksisterede ikke. Eller i hvert tilfil!lde kun som en dArl ig grusvej. Det gamle melle hus ved siden af meje­ riet var en meile drevet ved vindkraft. Adolf Oisens gArd havde gril!nse til Godsbanegade (Derslundvej) og nuvre­ rende Nerregade. N.I. M011ers forretning var en r,igtig keb­ mandsgilrd med k0bma ndshandel, fo­ derstoffer, trrelast o.S.V. Efter N.I. Meiler kom en Aben pi ads, hvor den gamle sko­ Ie lA, lidt tilbagetrukket. Foruden en stor skolestue var der bolig for f0rstelrereren, der ogsA fu ngerede som ki rkesanger. Pa pladsens estside var der en udvidelse af byg ningen med plads til to klassevre­ relser samt lejlighed til vinterirerer og liI!rerinde. Vestsiden var gril!nsen mod kirkegAr­ den.

PA den anden side af kirkegilrden var der en Aben plads meilem denne og mis­ sionshuset. Her delte landevejen sig mod Herning og Sdr. Omme. Der var ingen bebyggelse pll Herningvej fer Ve stermark og Goibil!kda l. PA trekanten, der fremkom ved vejens delinq, var der plads til et monument for E. M. Dalgas og den gamle liI!rerboiig.

GAr vi nu tilbage til det nuvrerende Aga­

de, havde vi pA vejens sydside ferst H.P.

Jergensens gArd og dernCBSt nDet store

hus« (BorgArds ejendom) . SA kom prres­

tegArden med prresteboligen tilbage­

trukket og, rrekkende op mod vejen, to

lrenger med plads tillandbruget og dets

forpagter.

Igen en plads fer Hejskolehjemmet (Ho­

tel Dalgas).

Ferst pll Sdr. Omme-vejen III byens fat­

tighus (nu Dalgas' sai) .

Ellers ingen bebyggelse fer lien .

En bedre forstllelse kan flies ved et be­

seg pA m useet, hvr der findes en sam­

ling af billeder fra det gamle Brande.

Flere hundrede tusinde beS0gte OS i 1984... .. . vi glreder os til at se dem igen i 85!

II

Brande fik 2 nye gavlmalerier i 1984. Til venstre er det Kvicklys maleri der bliver afs/0ret og tilh0jre er det Niels Ej narRust med urfu­ glen Volmerhus gavl.

pa

36


~_E~'-'-FC>_E_'_G E _

~- - ~ ~ -~

KN. E.H. Kristensen vurderin gsinspektliJr Johs. Hansensvej 11, 7330 Brande TIl. (07) 180425

H

~I/t

SHELL SERVICE JENS CHR. BRIXEN

Vejlevej . Brande

Tele fon (07) 1803 90

for sig . Den var en lang, enetages lcenge med k0resta ld 09 landbrugsbygninger. Salen mod vest er vist de sidste rester af den gamle kro. Langs salen en vej og / ell6r have til Adolf Olsens g:'rd med h0) hcek til landevejen Pll nordsiden af vejen var der IOgen be­ byggelse mellem Martensens Farveri og »Madsens Hotel« med undtagelse af et li lle hus, der var resterne af et bageri (Li­ se Bager) . Herfra udgik begyndelsen til det nuvcerende Bli chersvej. Madsens Hotel var ikke udbygget som nu. Det ga mle komm unekontor (Nu efter Madsens Hotel) var en ejendom tll ho­ rende urmager Nielsen. Her var senere telefoncentra l. Nu va der en flben plads, for vi kom til

den ga mle Brugsforening (TIdllgere kob­

mandshandel. nu Brande Bladet ). Der

var have til k.0bmandshuset. hvor Cen­

trum Iigger.

Vi er nu nllet til Trekanten (Torvet). Man­

ge husker sikkert den lave bygning med

sidef""j til Torvegade, hvor bl,s. Mo rit­

sen havde t il huse. Denne sidefloj og den

nu nedrevne Fynbogard var de eneste

huse i To rvegade .

Torvegade var vejen til Thyregodvej 09

hed dengang Grarupvej. Vejen til Ej­

strupholm var den nuvarende Borger­

gade. dengang Arvadvej.

Trekanten var med sine fa huse et cen­

tra it punkt.

PA sydsiden afvejeo la smedien, hvor nu

Bran de Boghandel IIgger. Vcerksted og

beboelse III lidt tilbagetrukket, medens

der ud tiI vejen var oplag af nye oggamle

maskiner m.m.

Derefter var der en have til Radio Nyt's

gamle ejendom.

Sf! aben plads til vi nAr Brcendgaards og

Martin Jensens ejendom me (Nu Midt­

bank). Jgen have til den gamle k0b­

ma ndsgArd (Nu Thaaru p og Lauge J0r­

gensen). S~ kom kroens have med ke­

glebane (Nu Spa rekassen) . DernCBst 4

mi ndre huse (Skrcedderm. Jens Ras­

mussen. Charles Jorgensen. Skomage r

Jepsen) til vi nar Agade. Agade var den­

gang kun en markvej fra H.P. J0rgensens

gard (Solgarden) til gardens tilliggende

syd for Brande A.

pa nordsiden af vejen var kroen et kapitel


Uhr for og nu...

Uhre er en meget gammellandsby; den nrev nes ferste gang i 11-hundredetal let. Men ser vi PA de mange gravhoje, der fi ndes heromkring , ved vi, at egnen har vffiret beboet for 4-5000 M siden. Det

kan jo vane gavnligt og ogsfl en lille trost at tamke over dette, nch vi diskuterer landsbyernes muligheder for at overle­ ve. Det kan jo ellers godt se trist ud for mange af de smfllandsbysamfund: Kob­ manden elier Brugsen mfl lukke, skolen er VCflk de fleste steder og mejeriet stflr tomt og forladt sam et monument over udviklingen i andelsbevCflgelsen, eller bliver i heldigste fald benyttet af en min­ dre v irksomhed . I Uhre har vi heldigvis stadig vor skole, og i tilknytning til den en star og aktiv gymnastik- og Idrcs tsforening . Idette bi­ drag til Brande Jul vii jeg fortrelle lidt am skolegang fer og nu og om idrCfltten i Uhre ge nnem flrene . Den ferste skole i Uhre blev bygget i 1741 og Ifl hvor A. Ag erskov's hu s ligger. Omkring 1830 blev den flyttet ned i byen, hvor den Ill, t il den i 1953 blev flyttet ud pfl sin nuvCflrende plads. Hvorfor skolen blev flyttet ferste gang, ved jeg ikke, men sidste gang var et resultat af skoleloven af 1937. Ef ter denne skulle der i 6. og 7. Argang undervises i slejd og husgern ing og fo r at opfylde dette krav, enedes be­ boeren i KCflrby og Uhre am at bygge en ny skole, og slfl de to distri kter sammen. Det var dog kun de Cflldste flrgange tra KCflrby, der kom til Uhre pfl davCflre nde

tidspunkt. Senere blev sko len sil central­ skole for SkCflrlund, KCflrby, Sandfeld og Uhre skoledistrikter og udbygget til en 7 kl. skole med bornehaveklasse . Da jeg begyndte skolegangen var der 4 klasser ved skolen. Vi gik 3 flr i den »Iille skole « ved en laererinde, og 4 Ar i den »store skole« ved »Degnen«. Det var L.J . Pederse n. der var ICflrer i mi n skoletid . Han blev dog i lange periode r a110st af vi­ karer, da han led meget af sukkersyge. Det var nok ogsfl medvirkende til hans noget svingende hum",. Han virkede i 35 flr sam laerer i Uhre og der kan fortCflI­ les mange historier og episoder fra hans tid her. Jeg m indes et par stykker af dem : Ejna r var oppe og skulle regne et stykke p6 tavlen og L.J.P. havde vist op­ stillingen 2 gange, og sam han altid slut­ tede af I en stldan situation: »Det er sflli­ geud af landevejen«. Det syntes Ejnar nu ikke, og han var grllden naer, for der var optrcsk til Iussinger, men s6 fik han et Iyst indfald : »Jeg fa dt slidan en mCflr­ keli g sten iglir" (Her skal IIge fo rtaelles, at L.J.P. va r meget interesseret I old tids­ sager og havde selv en fin samling af stenokser. k~er o.m.a.) . .. GJorde du det, jamen tag den lige med herned, nfl r du er hjemme i middagspausen, og s! kan du godt sCfltte dig pi! din plads« .

dla

center Svlndbiekvej 2 1323 Give Tlf. (OS) 7 3 4444

Antons Kareskole med Kadett Diesel

Anton Kristensen Brandlundvej 86 - TIt. (07) 18 04 17

Malerfirmaet

Arne Larsen Blichersvej 41 ....._ _.... Tell. 18 06 71 - til

38

~

10mukke r unOe


En dag i en dansktime sad lille Peder og klattede lidt i sit diktathrefte. »Det er hel­ ler ikke en pen at skrive med«, tordnede L.J.P. Det v ar ellers en 3-0res kongepen, men k",bt hos k",bmanden. Han gik op til katederet og hentede en 2-e res skole­ pen, som han jo forhandlede, og smed den ned til Peder. I de f01gende dage blev Peder krrevet fo r de 2 erer sam men med de 0vrige skyldnere pfl listen. Da der var gaet en uges tid, og Peder stadig ik.ke havde beta It de 2 ",rer, spurgte L.J. »Sig mig, vii du ikke betale de 2 ",rer?« Nej, svarede Peder, »du har jo selv givet mig den« . Der fulgte nu et sterre opg",r, - det var jo f0r pryglecirkulrerets tid - og resultatet blev da ogsa, at Peder, for at undg a mere ballade, dagen efter smed en 2-",re pa katedret med ordene »Sa er vi vel kvit«. En 2-ere var jo dengang mere vrerd end idag - men alligevel. Der var dengang ikke megen samarbej­ de eller kontakt mellem hjemmene og skolen . Den eneste gang om flret der

SOREN PEDERSEN ENTREPREN0R

~ -]~8b~

7330 BRANDE TLF. (07) 180577

kom enkelte forreldre pi! skolen , var til den Mlige eksam en . Den blev jo overvre ­ ret af medl af skolekommisionen, og jeg tror nok, at lrerere n var mere nerves for den dag end b0rn ene. Den sidste tid f0r eksame n fik vi aile et forske lligt afsnit af bibel-og dilnmarksh istorien at repetere, sll var der forhllbentli g altid en, som kun­ ne svare. Nu var underv isningen j Uhre nok ikke ringere end i de 0vrige landsby­ er i sognet. - Min far, der va r i skol ekom­ misione n i adskillige fi r, sagde m eget di­ plomatisk efter en eksam en: »Vi har da h",rt det, der var ringere«. Meget er rend ret siden. Skolen har idag 7 klasser + b0rnehaveklasse og rumme­ lige og hyggelige klasse- og fagl okaler, dertil et skent idrretsanlreg med et lille sv",mmebasin . Der er ansat 11 lrerere ved skolen, og der undervises nu i ca dobbelt sll mange fag. Et skolenrevn er med til at skabe en god kontakt mellem skole og forre ldrekredse n, og ligeledes et skoleblad sam udsendes til hjemme­ ne med meddelelser om smi! og store begivenheder. Sidste lIr fejrede Uhre Gymnastik- og Idrretsforenin g 40 firs jubil mum , men gymnastikken og boldspil let to g ailere­ de sin begyndelse for ca. 75 fir siden. En af de f0rste ledere var Jens 8irkedah l. og han afl0stes af Dtto Henriksen, der ledte bflde karle og piger. Ma n startede ogsfl med fodbold p ~ samme tid, men allere­ de den f",rste somm er, var der en der bre kkede et ben, og sil holde man op igen. Der va r ikke regn at med - eller rAd til si'! store omkostninger dengang . I 1915 kom spillet igang igen og bortset

fra en perlode un de r krigen er der spi llet fod bc ld i Uhre siden .lndtil den nye skole blev bygg et i 1953 var der efter nutid ens forll old di'! rli ge 09 prim itive forhold for idretten. - Gy mn astiksalen var om vi n­ teren som regel isko ld, nil r vi kom . - f0rst nflr vi var fce rdige med gym nasti kken, havde kakkelovnen og gym nasterne I fa ­ ren ing fAet salen varmat op. Brusebad fandtes JO ikke, men v i kun ne dog 10be over gaden og ta ge bad pil mej eriet. Fodboldbane n var et ilbagevendende proble m. Den blev fl yttet run dt om 1 by­ en, hvcr der var en noge nlu nde jrevn grres mark, der kunne lejes fo r at m indre bel0b. Ejeren brugte selvf01geli9 ogsil af og til banen til grresning af kreaturer, med de overraskelser det kun ne f0re med slg for spillerne. I slutningen af 30'eme var mange uhg e i sognet pIJ Ollerup og fik de r Iysttl l hllnd­ boldsp illet. Det bredte sig hurtigt og i 40'erne spi ll edes der hi'!ndbo ld I seks klubber i Brande sogn . Det var Arvad, BorupiFl0, Dra ntu m , Skrerl und, Uh re og Brande. Ai le var med i Vejl e Amts Gym­ nastikforen ings turnerlnger, si'! da va r der lokalopg0r, 56 det bragede. En snke lt aften pi'! bo ldbanen vii jeg altld mi.l des med srerlig glede. Det va den 4. maj 1945. Vi var lige begyndt trreningen, da Ell a Brandt kom fare nde ind pA banen og rAbte: »Tyskerne har kapituleret Danmark er fri't. Vi faldt l1inanden om halsen, der blev sltlet kraftspring og flik­ fiak, men mange forsvandl hurtigt for at komme hjem 09 dele glmden med forre l­ dre og s0skende. Der blev ikke spillet me­ re hAndbold den aften .

General Instruments ApS ELECTRO N IC E N G I N EER I NG

D< 733:) E3FtANDE TLF. (07) 182200.

VVS CENTER Herningvej 64 . 7330 Brande. 07- 180123

Tal indkomstforsikring med

Codan

Forsikring

BlichersveJ 3 Brande (07)1 8 15 88

Cypresvej 19

Herning 107) 12 34 88

Henvendelse:

ANKER PfTERSEN TIl. (07)18 01 33

ERIK DYBERG Tlf. (07) 18 14 56

Assurand0f'

Evald Christensen

Brande

Pensionistforening

0nsker aile i

Brande kommune en

glredelig jul... !

Lars Niolsensvei 58 - Brande

Privat tlf.

07 - 18 22 66

(bedst inden kl. 8.00 09 efter kl. 17.00)

Kontor :

Bredgade 43, 7400 Heming

07-1 200 11 (kl. 8.30-16.00)

Vore kunder onskes en g/~delig lui og et godt n ytAr... M lermesler

1K.I~

~n

Ved ligeholdelsesarbejde fo r 1985

kan allerede planlegges nu,

evt. med en snak og et tilbud ... !

39


Skalebillede pa Uhre skale 1934 Bagerst fra venstre: Egon Kns­ tensen, Agda S"ndergArd, Margit Nielsen, Svend Aage Loren tzen, Georg Brandt A n­ dersen, Henry Agerskov, Lau­ nds Pedersen (EgebjergJ, Niel­ sen, Peder S0ndergArd. 2 rm/(}(e Ira venstre: Hans Nef­ regArrt, Aage Pedersen, Arne Kn'stensen, Helene Brandt An­ dersen, Esther Nielsen, Birthe Knudsen, Ruth Johansen. 3. rmkke fra venstre: Kristian Eriksen, Jutta Vallentin, Jesta Andersen (provst A ndersens datter), Aase Madsen, Lars Jer­ gen Pedersen (Degn), Harriet Askj;;er, Ragnhild SendergJrd. Forrest Ira venstre: Leo Lar­ sen RittJJ Rejb;;ek, Ella Brandt Andersen, Jens Vallentin, Svend S"ndergard.

Foren ingen har gennem tlre ne haft man­ ge dygtige ledere og tramere. En enkelt vii jeg gerne noovne her . Ove Bookg"rd kom til Uhre unde r krige n og arbejdede ferst i brunkullene og senere i mange fir p" Brande Teglv<l!rk. Fra 1952 til sin d0d i 1975 brugte han masten al sin fri ti d i fo­ reningsarbejdet - enten i bestyrelsen som leder. trooner elier dom mer. Ove va r mllske ikke den store tramer, men han n<'jede im ponerende resul1ater med sine hold, og han havde en god Indfly­

del se pa bade born og un ge. Vi sr mange foroo ldre der er ham en tak skyldig for god hj<l!lp i opdragelse n af yore bl:nn. I 1943 havde foreningen 74 aktive med­ lemmer. 11983var ta lletn<l!r300 . Det er jo en gloodelig udvikling. Det sr ogsA glEedeligt at se det gode fo rhold 09 sam­ arbejde, der sr me llem de helt unge 09 de n lidt <l!ldre generation. Det har lkke mindst haft sin store betydning ved op­ fere lsen af det nye kl ubhus. Der er her blevet ydet en indsats og nllet et resul-

i~\ BRA D T

tat. som bade forening en og be boerne kan v<I!re glade for - og ogsa lidt stolte af Hvis vi sammenligner de forh old vi drev idr<l!t und er med de rammer ungdom­ men har idag, kan man JO godt blive lidt mlsundelig, men godt er det, at idrlBts­ ungdommen har fAel dell den almindeli­ ge frem9sng og vel stan dsstign ing i s mfundet. Og v i havd e, trods de mere beskedne forhold, v ist den sam men for­ najelse af sa mv<l!ret i gymnastikal 09 p~ boldbane, som de unge idag.

LAST

t\. ,1IJ- ii; a BYCCiECENTERA IS

~~ 7330 Brande -Telt. (07) 1810 00

Viggo Fenger Nerregade 6 7330 Brande ......... .... 07 -18 00 12

Kn. E. H. Kristensen Johs. Ha nsensvej 11 7330 Brande.. .. .. ...... 07 -18 04 25 Tegner 81 forsikring

Se vores festlige gavebord i butikken.. .!

Deres @® alerialisl Janna & Preben Serensen • Godsbanegade 2 - Brande

Telefon (07) 18 1277

Vi In,kef til" kuni" en gleielig Jill... !

JE

YSKO yeS o - RIGTtGE SKO TtL HELE FAMILIEN ­


Ga Ie branditter

BRANDE SVBMMEKlUB

0nsker sine medfe mm er en rigtig g lcedelig Jul . . ' TIl. (07) 18 12 04

Syriks Taxi 0rnblEkvej 127 - Brande

(07) 18 28 21 BiLtlf.

04952424

Der var i min barndom to »Kjesten'er «, som slBrlig havde folks bevllgenhed , Kjesten Kramer, som boede i Torvegade, hvor nu revisionsfirmaet Kresten Dalum har til huse, og Kjesten Gjierste', som boede pll Mytius Erichsens Vej i det sll­ kaldte kommunehus, der er revet ned for lcenge siden. Kjesten Kramer var enke efter en bemmt »tcege«, Fritz kramer - mester i kvaksal­ veri! Ha ns s0sters bed rift var helbredel­ se af en dreng, der havde fllet hovedet flce kket, - »h ierl nier te hlleg« for det ikke skal vcere 10gn! (Helt ned til hagen). PA 3 dage fik Fritz Kramer drengen kure­ ret, og efterh~nden som lIrene gik, og Kra m er fik fortalt historien fortalt mange gange, var det slldan, at drengen faktisk va r flcekket hele vejen ned, - »helt ned til skrcevet«! Og. det blev Kramers kunst jo ikke ringere af!

FEST DANS

GLJEDE •

- VI

0

ses pa ...

Tcenk hvis den gode »Dr. Kramer« ikke pludselig var d0d, hvem ved, hvad det kunne vcere blevet til med tiden .. . et helt puslespil med tiden! Hans kone Kjesten var lidt af en heks, der kunne stryge for hovedvcerk og tandpi­ ne. Men heks elter ikke heks, sll var hun en elskelig gammel' kone, der ikke gik no­ gen for ncer. Altigevel var der nok en og anden, der var lidt bange for hende ­ dengang var overtroen stcerkere end den er idag . Robert Nielsen (Kjesten nr. 2, Kjesten Gjierste vii vi gem­ me til nceste firs Brande Jul, om hende kan der fortceltes meget, og det vii vi sll RN g0re!)

Bfan e Lene og Kjeld Larsen, 180003

Vi ensker aile vore kunderen

glcede' jul

Revisionsaktieselskabet af 1903

Vilh. Colding &Jens Pedersen Stauautoriserede Revisorer Torvegade 2, 7330 Brande, telefon 07 • 18 23 88 Statsautoriseret revisor

Kaj St0rup Privat (07) 18 25 66

BRANDE· 07·18 30 33 BRANDWNDV6J Xl

41 ~ _ _ ~ _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L_ _ _ _ _ _ _ _ __ _


an ·u r

~

M·E·S

~

lige nAr ma n drejer ind i Uh re Komm er man forbi huset. hvor der i mange lIr var k0bmandsfa rretning. Det var der ikke al­ tid, - det sta rtede som »Landbohjem<! ­ en slags forsaml ingshus, der fu nge rede indtil der blev bygget.et nyt forsam lings­ hus overfor me jerfet. - det der nu er Uhre

Kro.

var der nak Ingen der dmmte am, at Uhre sku lle blive en m oderne forstad til Brande med vi ll akvarter, naturpark, kir­ ke, sto r skole O.S.v. Apropos kirke, sA er det netop i lIr 80 Ar siden, man begyndte t Ilifte tanken om at kirkebyg geri i Uhre, - men f0rst 6 ~ r senere stod kirken feer­ dig .

Dengang Landbohje mmet fungerede ,

II",'...".,

BLOMSTER

8l0MSTERHYTTEN

16 Ordnde .0 7 18 1)06

-

', ,

~Ir:r BRRNDEI

Storegade 27

Brande, Tlf. (07) 18 12 91

Alii lIilligst Olsi m -

.

-

BRANDE

• d It

I'

et y

s arta

ferst •

.

I.IMPRIS MARKEDI~~~~~~~~.~·~o.~·oo ABNINGSTIDER: MANOAG lUKKET

AGADE 2 . BRAN DE

l0ROAG 10.00 -12..0(1


Julegaver · der glceder! o o o

Nye br1l lor Klkk.'IO< La! '~ la., lupper, ,ylupper k_er · 8portabri lle· snore - skrsp ortsbri ller Pleleart l~le r Iii brill.,.

o 8rill o a u

Frlmeerk81upper m/l ys

8rilleetuier · 810rt ud... 19

o ·ellar kom ind ogtA . n god

rdeved voresaloreg vebord

ANDERSEN .".~.-;, BRILLER .r /.'

"UHi Arw II

&UIOO<I

f1I

I II H

Mejeri- & Bredudsalg VllIy Klausen

VeJlevsj 42 . Brande

Telt. (07) 18 05 59

Handel med fast eiendom

Dort eas bedste juleaften Julefortcelling for b0rn afAnna Nielsen Langt uda pc'! landet boede der n lille pi­ ge, der had Dorthea. Hende5 fa r havde engc'lrd med k0er, grise og hl!Jns og hvad der nu ellers ha rte t il , - hun havde flere store s0skende og en IIlIebror, men des­ vame ikke nogen mor. - hu n var d0d. Det var hen imod jul, og der var me get der skull e g0re5, Inden m an kunne holde Ju leaften. Dorthea glCEdede sig meget. og seJvom det nok mest var nyttige ting. m an fik, var der altid lidt leg et0j ved si­ de n af. Dorthea var kun 6 Ar, og 11un 0nskee sig se'! mege! en dukke 09 en dukkevogn. m en det var ikl(e sikkert der lev rad til d t, fordervarjosA mangederskulle ha­ ve gaver. Et par dage f0r j ul havde Dorthea vreret i skoven med sin fa r for at hente juletrre­ er. og om aftenen havde hun vreret med ti l at kli ppe hjerter 09 krremmerh use af papi r til at hrenge pc'! treeer. sA det kunne bllve fi nt. Dagen flilr juleafte k0rtB Dorthea' s far til byen med hest 0 vogn - da der ikk e var noget der hed b ile,. - og han kom hjem med mange pakker , der blev gemt i den store stue.

Endelig blev detjuleaften, og da aile hav­ de fe'!et risengr0d og julegas, gik Dorthe­ a's far ind i den store stue og trendte jule­ trreet, der stre'!lede sa flot med de mange Iy s og stjernekastere.

S gik man rundt om trreet og sang de

dejlige gamle julesange og salmer. og sa kom det allerbedste. - gaverne! Og da Dorthea fik sin pakke, - en stor en­ og fik den pakket ud, gjorde hun store oj­ ne, for ihvad var der gemt i papiret? En dukkevogn med en Iille dukke i fint Wj. der Ie'! se'! fint med pude og dyne og et flot treppe ovenpe'!.

Det var Dortheas bedste juleaften og i

dag hvor Dorthea er en gammel kone,

stllr denne juleaften Iysende klar i hen­

des erindring, og hun fortCElier gerne om

den til b0rneb0rnene.

Kgb - salg rcidgivnlng

eiendoms

8tr.~!

torwt· 71lO brande

B0meopsparing og "Konto18"

Bikuben 43


Brande & Omegns

Andelsvaskeri

A.m. b.a. 7330 Brande (0 7) 18 03 73

Fra det gam e

Bra e...

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, - men det er alts~ Blichersvej, som det s ~ ud for 60-70 i!!r siden. Pi!! det store hvide felt i venstre hjmne ligger nu bornehaven, og lige overfor pa det mor­

ke om r~ de ligge r andelsbo lig erne . Billedet er lkke sa tyd eli gt, 5 det er svrert at genkende h usene, m en overst i hojre hjorn e kan man se villa HEjf os« pa Statio nsvej.

A. C. Poulsen ApS Markedspladsen 8

7330 Brande Te lefan (07) 180733

God hjemmelavet mad, sm"rrebr"d, grUlkyllinger m.m. . ogsa ud af huset!

Volmerhus

Cafeteria

(07) 1801 61

HJBRNEBAGERIET

Vi ensker aile Opel-ejere

en glcede/ig jul... !

Vi anbefaler os I alt indenfor

JULEBAGNING sasom KRANSEKAGER . KLEJNER og meget mere.

Kom med kagedasen og fa den

fyldt op med

FRISKBAGTE SMAKAGER HERNINGVEJ 8 Telefon (07) 1800 96

Q 10

Ibrande m otor co. A,SII Herningvej 50 - 7330 Brande - Til. 180811

Vi ,,"sker aile yore kunder en god jul

BRA K·THOMSE 1~ ~J1J;_srJ.- _ c::=:1~- -t~. . - - . ­

_~ "RIUEKYEJ

44

.~

• " - 1. M 31

l"STREAl,LE:t4.-

--------­ . " . 11 1171


vorskal u til ju t ce? Det var det sp0rgsma l bmn stillede til hverandre fo r et halvt hundrede lIr siden, for da var foreningsj uletrooerne nem lig noget ma n sa hen t il med star forvent­ ning. Og de r var mange af dem, - Hftndvlllrker­ fo reni nge ns, Social demokratis k Fore­ nings, jern banemmndenes, Dansk Kv in­ desamfunds o.s.v., 09 start set blev de aile afv iklede efter sam me program: da ns omkring juletrmet, sanglege , god­ te poser og sft en halv times dans . Deref­ ter blev ungern e sendt hjem, og form l­ dren e fortsa tte festen. A :: efte r hvorma nge fo reni nge n ens mor 09 fa r var me d i, kunn e man vrere heldig at komme ti t flere »j uletrreer«, og det vilr ikke ilde. De blev holdt i kroens sa l (Hote l Bra nde), pft H0jskolehjemme t (Hotel Dalgas) og p<'l Madsens Hotel (pll ferste sal, hvor nu Keaton Biografen har t il hu­ se). Vi m0dte op i vort fin este lej mindst en ti me f0 r dorene blev abnet, og der stod vi sa 09 rA bte og skreg og puffede til hinanden fo r at komme noormest deren til det forjrettede land. 09 endelig gik d0­ ren o p, og vi vlE ltede ind til tonerne f ra Frands spfllemands orkester eller Barber Thomsen og hans da tter, sam og sa var med til mange feste r. sa gik man rundtom trre et, dervar krem ­ pestort - m lndst 21 12 meter! Ju lesa nge og -sal mer afvekslende med de traditio­

nell e juled anse, - " Jeg gik mig over 50 og Og fo r man fi k set sig om , val" der gllet et

land «, >lDe n topp ede H0ne«, »Rreven ra­ par timer, og sa var det hjemad med res­

sker ove r isen«, og hvad de hed allese m­ ten af laekke rierne - godt sna kede - i po­

rnen. l fo rvej en havde be5tyrelsen fed tet sen, og stl kunne man glrede sig tii nre ste

dansegulvet ind ved at sn irte te arinlys juletraesfest - enten om et par dage eller

over det hele, sil man rigti gt kunn e gl ide , nreste ar!

. 09 det gjordev i s~ til storfare for de om­

kri ngsiddende voksne . Og sa kom festens h0jdep unkt, - Jul e­ manden, j ulekonen og aile nisseborn. Julemanden med en trrekvo gn fyld! med godteposer, hvis indhold vi var me­ get sprendte pA, selvo m vi udm re rket godt vidst ,at der var del samme som i fj or. Og det v r festlige tfng, - n0dder, dadler, figner, konfekt, et reb le o.S.V. Og sa bl ev der op pe ved musikken udleveret en appe lsin pl'. mand, og det ar en sen­ sation, fo r appets lner sa man den gang kun i jLJ le mflneden. Sa ko m det store sp0rgsmal: Skulle man skrCfl lle de n og spi se den i kl0fte r, eller skulle man »ru l­ le« den og tigge et par stykker sukker ved de voksnes kaffebord 09 su tt e sa f­ ten ud. De r skulle ma ngeovervejelser till Ind imellem va r der selvf0 1gelig /l ogle »frrekke « d renge, der liste de ud pa toi­ lettet og f ik en smog , - det var Hflag« el­ ler »Adam s«, man havde trukket i K0b­ man d M athia ssens automat pel torvetm for sA »frrekke<l at man turde 9 ind i for ­ retningen 09 k0be cigaretter, var der trods al t in ge n der var.

BRANDE

ITfillrnaU

-din

bedste srelger!

Brande Materialhandel G. Fischer

Tlf. 180055 Kolonial, material og kemikalier

· kob dine julevarer hos

J. Kirstein 0vig

AlSIS mini MARKID

0vigs glar­ mesterforretning Brande. ti t. 1801 36

AOVOKAT

CHR. STORGAARD JENSEN (07) 18 05 35

7330 Brande

Rabbek

VVS~ENERGI

Center

AUT. VVS I STAllAT0R FABRIKSVEj 1 - 7 .30 BRANDE - TELEFON 07 - 180711

. . [",

I ~* ~~ -I

17!\

VVS&ARANTI

\:5;1 45


Gam e bran itter

En af de stovte brand itter var vognmand Ludvig Nielsen, der boede i Torvegade overfor det, der nu er D0gnkiosken. Han var blandt de f0rste der drev lillebiludlej­ ning, 09 han har k0rt mange par til kirken - hen til kirk.en som forlovede og retur som <egtefolk. Han havde ogsa lastbiler 09 hos ham va r var allerf0rste brandbil stati oneret.

Han fi k senere det lokale depot for Tu­

borg og var faktisk en stor m and i Brande

- stor ogsfl rent korporligt, - ha n mfllte

nok om kring de 2 meter!

Han var en festl ig mand, og ikke m ind re

festlig var S0nnen Hans - almin de llgvis

kaldt Hans Tuborg - et a de st0rste han­

delstalenter Brande har fostret!

Hvis De gar i Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. Vi f0rer: • mebler • tcepper • sengeudstyr • kurveting • malerier • grafik billeder • baby-artikler • smarte lamper Ogsa De er velkommen i Bolighuset - ga frit omkring, her er ingen k0betvang.

UIVAlIJ - SERVICE I, WAIDET - lET EI OS

BRAN[]E BDLIGHUS TIf. 1811 60

Find festlige julegaver i Blxen . Smukke og festtige Iys. Stottryk i duge og deekkeservietter, bordl0bere og vaegleepper. MeteNarer ti l gardiner, senget0j m.m. Kig ind og ga rundt og gleed Dem ... ! STOREGADE 44 7330 BRANDE TLF. (07) 1808 66


I Brande kan man godt finde ud afat kere p A erkel. Det fandt politibe(jent Svend Erik Henriksen ud afved d et ilrlige eyklislpr;Jve for 6. kl. i kommunen.

Her er han fotograferet sammen med 6. kl. fra PriElstelundskolen.

Brande HilndviElrker- og Borgerforenings cJrlige fugleskydning samlede igen i cJr etstort antaldeltagere. Traditionen fro blev kongn hentet pcJ sin bopiEll og med musik i spidsen for felget gik han sammen meddemange minisue igennem byen inden derblev tagel fat pcJ skydningen i Elly Hansens lokaler pfl Hyvildvej.


Nu kan musikogsa hcenge pa vceggen ogbetjenes fra lcenestolen.

~x

,.

:. :. . . . .0'%."

_ ~~7;.~ ~~~;

J

Beosystem 3000 fra Bang &Olufsen. Det er ikke :a lidt De far for pen足 gen ' mee! Reosystem 3000. - Et avan' ret fj e rnb ~ ent ffius ik足 system, som De lea n placen: hvor

leen

5t I ' D vt'cl el

k nap.

- Oatali nk.

. am me! .

nkelt tryk pa en

sa ane :I dele kan "tale足

hel t - elv pa Va:'gg . - En radio/forsl<er cr. en olektroni. k

- Kort sag!. d li ll e mesLf'rvrerk rued perfekt lydg>ngivpls .

ka. se ttebfmdoptager og I'll langl' l1tial plad pill r. - Fjcrnbetje ning . . a all kan . tyre fra

Kom g lad os demon tren", al

som

d('Ue ikke e r tom nw nrd. Beosyste m 3000 er nuget h -It fo r ig Iv.

v. Ulbrichsen

1801 52 Side 48

.

I

Brandejul 1984  
Brandejul 1984  

Brande Jul

Advertisement