__MAIN_TEXT__

Page 1


Bra de-jul 983

Det er en lidt anden Bra nde Jul , der kom mer Ind ad der en , end dem 'Ii har set de senere

ar, bLa. er format e t blevet lidt lattere at handtere . En d videre har vi oen d re t lidt pa annan·

ceopstill ing en saledes, at de r er kornmet mlnd re annoncer og mere teks!

Form alet med jul eav ise n er som bek end t dels at sende en hilsen med lid l sma t og s tor t

om Br an de f0 r og nu , og del s ge nnem an nonceringen at s aHe penge t il Bran des jule·

belysn in g . I ar har vi gJort lidt ek stra for at s abe ju lestem n in g i Bra nde. ide t 'Ii forS0·

g er at g0re lidt ud af fredag e ft erm id dag, hvor Juletrree t pa l orvet toen des .

En sa dan juieavis skriver jo ikke sig sel v. sa derfor en var m tak til ail e, der afulg te og

Eric Storel

Tak til lelgende bidragsydere: Borgmester E. Rubech Rasmussen Ole Berg Mortensen

Gurli & Mie

Ingrid Husum

Kristian Kristensen

Erling Koch

Kr. O lte

Ib Schmidt Hansen

Arne Frederiksen

Robert Nielsen

Kai Husum Erna Nyborg Claus Skl3de Jens Chr. KiiEr Erik Rasmussen Karin Hansen Erling Kristiansen Hans Ml3lgaard Thorkild KiiEr Tage Bundgaard Lassen I. C. Kudahl m.fI.

Udgiver: Brande Handelsstandsforening . Redaktion: Eric Store!. Tryk : Brande Bladet.

• •

• •

• • • • JULETILBUD: • •

• • • • • • • • /v\ARTENSENS

• •

• FABRIKA/ S

VI HAR lRATIS IlAUNDERE FOR ARB 1

"'4...

Bogleasser fra kr.... .......... . ...

laderfodskammel Kr...... . ........ .. . ...

128.·

2-dell sengelfnned (strygefri)

+ strrek frottelagen.

Samlet pris Juletilbud ..... . .... ..

- altid GARN fra

,. :19 ••

149

••

Varmelagner

NFNNING SIIRENSEN

med elastik i hj0rnerne. Juletilbud

S toregade 56 Te lf. Bran de (07 1803 55

.... .......98.·

INfJEN KI'ETVANfJ/ -Ii /Ii ''''luI ' ""111",111 4 .,,,...1

fJlJFDEl.lfJ JUL...

E.B.~.s,p KJJER - RASMUSSEN . 7330 BRANDE. ApS . (071180122

UDVAI.IJ - SElMeE & WAIDET - DET EI 0$

I:MI:i~1[%j Tlf. 18 11 60

Side 2


at borgmester E. Rubech Rasmussen 1983 fik en hard start, da vi fra regerin­

gen fik ordre til at eendre det allerede ved­

tagne budget, men vi kom da nogenlunde

helskindet ud af del. Det var heldigvis

ikke alene indteegterne, der blev mindre,

vore udgifter steg ogsa med langt lavere

hast. Jeg tror for0vrigt , at det er en seer­

deles sund kur, som hele vort samfund

har veeret igennem i ar, niveauet var nok

skruet for h0jt op.

1983 blev ogs13. aret, da kommunens hidtil

st0rste enkeltinvestering blev feerdig­

gjort.

Radhuset blev indviet den 2. september

1983 og vi havde aben thus den 3. septem­

ber 1983.

Der var en helt fantastisk interesse for at

bese huset, sk0nsmeessigt havde vi ca.

3.500 geester.

Savel politikerne som medarbejderne er

meget tilfredse, og vi haber naturligvis,

at borgerne ogsa kan se fordelene.

Byggeriet var budgetteret til kr . 17,7 mio.

og den endelige regning bliver ca. kr.

17.5 mio.

I disse tider er det da ogsa veerd at notere

sig, at vi ved dette byggeri beskeeftigede

ikke sa fa personer i ca. 1 'I. ar.

Det skal i forbifarten neevnes , at kommu­

nen k0bte SMP-Centret af den Selvejende

Institution for kr . 5 mio. Vi rader nu over

5.000 kvm. i sammenheeng , hvoraf dog en

del er udlejet.

Der blev konstateret nitrat i vandet i Lund­

fod. det vakte naturligvis r0re. men ved et

fortreeffeligt samarbejde imellem kartof­

felmelsfabrikken. vandveerket og kommu­

nen er dette problem nu 10St.

Andre st0rre investeringer:

Vi har over to ar foretaget isoleringsar­

bejder for ca. kr. 3,3 mio. i samtlige kom­

munale bygninger. Prognoserne viser,

at de er tjent hjem pa 6-8 at , derefter er

der ren gevinst i den sparede varme.

Kommunen har samtidig indskudt ca. kr.

1,3 mio til kulfyret pa fjernvarmean leeg­

get , sa der er mange penge i energi i dis-

se ar .

Planleegning er noget, vi g0r meget ved.

Kommuneplan og varmeplan er noget der

er fremherskende for tiden. Vi har lagt et

h0jt niveau, men regner med til gengeeld

at veere pa sikker grund i fremtiden .

Som noget nyt skal der nu ogsa planleeg­

ges for det abne land , og vi er noget

speendte pa, hvad landmeendene vii sige

til vores forslag i foraret.

Vi har meldt os ind i natur-gasselskabet

Midt/Nord, men har sveert ved altid at bli­

ve enige med bestyrelsen . Vi har derfor

indledt et samarbejde med en reekke na ·

bokommuner, dels for at udveksle erfarin­

ger , dels for at kunne tale med st0rre

veegt.

At amtsradet har sat sig pa en del plad ·

ser pa 0rbeeklund vii give os nogle pro ­

blemer en gang, for prognoserne siger

meget tydeligt. at der bliver flere og flere

eeldre medborgere, hvoraf en vis del vii

fa brug for pleje.

Amtsradet g0r ikke noget Juridisk forkert.

men vi havde faktisk regnet med at dispo­

nere over disse pladser i lang tid endnu .

Endelig skal neevnes, at byr adet har bevil ­

get st0tte til et klubhus i Uhre, samt at

man fornylig godken dle en .. beskeeftigel­ sespakke " men sti anl eeg, klubhustag, Iyd­ avis og torveplaner Disse ting skal ga st ee rkt , idet mid lern e fra Staten i prin c ippel bortfalder med arets udgang . Vi prover at na mes t muligl. Andre nye ting : Arra ngementet pa »Bond eg arden" med Mellemfolkeligt Samvirke , sp 0rgetid (som i skrivende stund endnu ikke har haft pre­ miere) og prin cip godkendelsen af en er­ hvervschef fra 1985 pa visse betingelser. Til slut en mindre ting, som har ligget mig specielt pa hjerte' vi fandt en plads til hjemmeveernet i .. KI0verhuset" pa Preestelunden. det gi ver et meget bedre sammenhold , nar man har sit egel.

Lauge JlJrgensen Bager & konditori Storegade 32 - TIl. 18 00 38 7330 Brand e

SideS


Blf-CU blev atter festliJ!e fodbolddaJ!e i Brande BIF-CUP 83 - den 3. I riEkken - satte Igen

deltagerrekord, Idet Ikke mlndre end 105

hold '1ar med , og det gav et sam let del­

tagerantal pa omkrlng 2.000. StiEvnet

blev afholdt I den forste uge af skolefe­

rlen, (24-27 jull) og deltagerne kom fra

Norge. Finland, Vesttyskland og Dan­

mark.

Der var Ikke fiErre end 25 udenlandske

hold med, hvllket var en fordobllng I for­

hold til 1982, og det er helt slkkert tegn

pa, at de udenlandske klubber har »faet

0Je pa» BIF-CUP I Brande.

Deltagerne satte sit priEg pa byen Ilge

fra ankomsten torsdag eftermlddag, og I

det herllge sommervejr var det et larverlgt

skue, bade pa stadlon og I byens gader.

Der var abnlngskoncert og borgmester­

tale pa Torvet. hvorelter man sam let mar­

cherede til stadlon med Odense PIgegar­

de I spldsen. Her kom laldskiErmsudsprln­

gere dalende ned Ira hlmlen med de bol­

de , der skulle bruges I BIF-CUP - en fest­

Ilg start I det herllge vejr.

Aftenen sluttede med Sct. Hansbal og

baltale al landstriEner Sepp Piontek. Der­

efter glk det slag I slag med de over 200

kampe, der sku lie spilies Inden flnaler­

ne s0ndag, hvor det blev til tre udenland­

ske forstepladser , nemllg til Lisleby FK

(Norge), I K Start (Norge) og Kuusysl Lahti

(Finland), mens Torsted IF stod for den

eneste danske f0rsteplads.

Imellem aile kampene blev der ogsa tid

tl I andet end lodbold. Der var dlskoalten

og trylleshow, Ilgesom ogsa sV0mmeba­

det blev bes0gt Illttlgt.

BIF-CUP 84 er allerede I lu1d gang. Ud­ val get arbejder pa h0jtryk ITled at sam­ menSiEtte programmet og Ii, Indbydel­ serne klar til udsendelse omkrlng arssklf­ tet. Der er dog allerede udarbeJdet en 10­ rel0blg lolder, der er tllsendt aile de klub­ bel, der har deltaget tldllgere, S2 de har chancen lor at komme 10rst I k0en - og Ile­ re har a llerede meldt dere s a nkomst. Der

har viEret loresp0rgsler Ira Vesttyskland, Skotland og Island - sa det tyder pa, at BIF-CUP 84 I tlden Ira 28.junl til 1, jull bll-

ver mere International end nogenslnde lor, og maske pave) til atter at siEtte del­ tagerrekord,

BIF-CUP

ERNA's BRODERI & STRIK Storegade 32, Brande, til. 1828 13 Torvet, Torring, til. (05) 801 6 88

r!Jnsker al/e en g/rede/ig ju/ og et godt nytar. Pa gensyn til de festl ige fodbolddage 84 28. juni til 1. juli.

-IN'Tll TIP TOP Brande dretsforenlng - beds t I frit/de n! Side 4


et

r

Ie

De to stoute herrer med deres fine cykler tlr 10 medstiftere af Arvad Sportsforening, Richard S0rensen , Tykskov og Arne Erik· sen, D0rslund. Aret er 1919 og de star for· an huset , der lei hvor Lauge J0rgensen

har bagerforretning. Nabohuset er Leo· pold Thaarups, og det lille hus der skim· tes bag cykl lsten rummer en cykelfor· retning . Her byggede senere Herning Han· dels, og Landbrugsbank sin bygning .

r (Midtbank). Den hvide gavl til venstre er den reldste brugsforening , . afl0st af hu· set, hvor nu Brande Bladet har til huse. Den lille dreng er afl0st af Torvets p0lse· vogn .

SKINDHANDSKER STRIKHANDSKER T8RKUlDER STRIKHUER ALPEHUER BUKSESTRIMPER . stert udvalg i ail e pri slag! Ve lkommen pa klg! • hS"jeste indlAnsrente • brug den som lS"nkonto eller opsparings­ ko nto • ha:v og indsa:t, nAr du har Iyst • attraktiv og fornuftig IAneret, nAr du er fyldt 18 ar. - Lad dine penge blive til flere pi'!. Ung Nu .kontoen ­ sA fi'lr du hurtigere opfyld t dine 0nsker.

ET GAVEKGRT ER ALTID EN GOD JULEGAVE

Midtbank KJOLER

KO NFEKTION Side 5


Realskole - radbus os! bvad nul

afEr ic Ston?l For 70 ar siden startede man den f0rste skoleklasse i den nystiftede Brande Pri­ v3'skole - eller som den senere kom t il at hedde Brar,de Mellem- og Realsk o ie. Star­ ten var under meget beskedne fo rhold under ledelse af cand .theol. Jens Birke­ dal og hans kone Marie , der bl.a . undervi­ ste i tysk . Som f01ge af, at det var en pri­ vat skole, var der naturligvis skolepenge at betale. - ikke sa meget i kroner efter vore dages priser. men dengang var en snes kroner om maneden mange penge, og skolepengene holdt sikkert ogsa man­ ge tilbage. Naturligvis kunne der i kraft af offentlig st0tte, hvor beskeden den end var , s0ges om kvart , halv eller hel friplads. og det benyttede mange sig at. og mig bekendt har der aldrig vaeret tale om , at elever blev »moppede« af den ~rund. - - - - (Brande Posten 1913)---

Brande Privatskole begynder si t Sk oleaar den 19. Aug .

med en Forb ere delseskla sse ag­

I. Mellemskol eklas se Indmeldel­

se r al Barn i 10-1 2 Aars Alderen modlage s al Skolen s Best yrer Cando Birkedal ag undertegnede Skolepenge 8·10 Kr. pro .-\\aaned. Sogne prll'st E. Thomsen.

Rejs e gilde pod e t /ly e s k ole hus 1923. mere over den gang , man var ikke sa lor­ dringsfulde. Allerede en halv snes ar efter starten var man i vanskeligheder med undervisnings­ lokaler , og vedt og bygningen af en stor flot skole med facade til vejen , og her holdt man rejsegilde i 1923, - undervis-

ningslokaler i stueetagen og prlvatlejlig­

hed pa f0rste sal. En halv snes ar senere

skete det tragiske , at skolebestyreren Jens Birkedal d0de under en rejse i Nor­ ge, og der stod sa hans kane med et stort ansvar overf o r skolen , som hun bestemte sig fo r at f0re videre. Det gjorde hun med

Sam gymnasti ksa l fungerede Brandes aeldste skole, der ~es v aerre blev revet ned for mange fir sid en for at give parke­ ringsplads for en hal v snes bi ler , som abenbart den gang blev anset for vigti­ gere end bevaringen af et litle stykke Brande -historie, men Sada~l er det jo gaet overalt . Gymnastikforholdene var de dar­ lig st taenkelige Et omklaedningsrum uden nogen som heist bademuli gheder , sa det har ofte vaeret nogle »Ire kkert « duf­ t ende unger, der kom lige fra gymnastik til den f0rst e sidde-stille-time. Na, - det var der nu ingen der tae nkte naer-

DE BLIDE

PAKKER

ER VI

EKSPERTER I

Julegaver

· dar glcedar! C Nyebriller

o Kikkerter o LIIIseglas, lupper. sylupper o BrlllekEQder · sportsbrille­ snore· Sk jsportsbrilier o Plejeartikler til briller I:) FrimlllrkeluP p8r mlly.

t1 Brilleetuier · stort udvalg

o . eller kom ind og fA en god Ide ved vores s tore gavebord

ANDERSEN .;' .

DRILLER • nH"O( !1

IIVI&!

flf

., .

II

.f nUl


Gaven Iii ffnd.r hende••,:

Se vor udsendte broc hure'

n=t

Jalagaver III born

kober man hos

BENTES LEGETOJ

Sloregade 19, 7330 Brande, III, 180327

realskolen og dells lrerere, som nu aile er stor dygtighed , - hun var en myndig da­ borte pa et par stykker nrer. me, som vi - og lrererne lorresten ogsa Ap ropos det sidste - vi fik ca. hvert andet havde en vreldig respekt for . Hvad hun en nyudklrekket lrerer fra seminariet, sagde var lov , og der var ingen der tur­ og de havde det ikke allesammen sa let. de mukke , ge ledderne . Skolen var for Medstifter af skolen i 1913 var den davre­ skoletlden og ikke noget selskabslokale og fritidshjem, som man til tider kan fa rende prrest i Brande, pastor Thomsen , Indtrykket af grelder for skoler af i dag . Af lidet anende, at hans neVQJ Hjalmar Thom­ sen skulle fa sin debut som lrerar ved sko­ festiighed kan jeg kun mindes Iru Birke­ dais fQJdselsdag , hvor vi fik fl 0dekager len en snes ar senere. Hjalmar Thomsen gjorde i QJvrigt stor karriere indenfor sko­ allesammen . AI "srerundervisning « min­ levresenet og endte som skoledirektQJr i des jeg kun , at vi , da En gland en gang i Alborg . 30 'erne fik en ny konge , I i hendes store Men intet varar evigt, - i 1941 over tog kom­ r" d io transporteret ned i det stmste klas­ munen realskolen og efterhanden gled sevrerelse , hvor vi sA harte pa den store den ind i det almindelige skolesystem i begivenheds fo rl0b, - tekstet til dansk na­ kommunen , hvorefter bygningerne kom til turligvis af vor engelsklrerer Herr Oro­ at gme tjeneste som radhus, en funktion sting. de havde i ndtil Brandes nye radhus stod Et spagfrerdigt forsQJg pa at fa lov til at spfl le badminton i gymnastiksalen blev omgaende fejet af bordet , indtil der var en fornuftig sjrel , der fik den rigtige ide ' Fru Birkedals krereste elev gennem tider­ ne va r Erling Kristiansen (vor for henvre­ ren de ambassadQJr i London , hvis Brande­ mi nder man kan lrese om pa side 40). Han havde taget den stQJrste realeksamen i sko lens historie og senere den starst tren ­ e lige studentereksamen fra gy mnasiet i Herning, en prrestation der naturligvis ~ raldt l ilbage pa fru Birked als skole, sa ha n blav under et Brande-bes (ll g sendt op som 1;' forha!1 dler, og han ma allerede pa det tids- '" punkt have haft diplomatiske ev ner , for ] pludselig blev gymnastiksalen abnet for '"

ar

By....

•peelaNon. I ",.,mD.•r, uncIert8L konetterinl,

nattel.

Itlu..r & .trlk, killer

m.m.

frerdigt i sept ember I ar. Sa er sp0rgs ma let, hvad der nu skal ske med de store og gode bygn ing r. Ma nge planer og l ank er har vreret fremme, - pen­ sionistcent er. medborge rhu s og meget andet. Hvad der Komm er ud af del hel e, er der vist ingen der ved i ojeblikke t, men det sidste er, at borg me s ter Rubech R sm us­ sen har henvend l slg ti I underv is nings­ minister Bertel Haarder for at fa e ableret en EFG-sko le i det gam le rad hus. og det ville del vrer e den allerbed s te IQJ snin g , for det fo rst e sk alfer det arbejd spl adser til Brande, og f or de t andet an der man ved begyndelsen , - det, der st art ed e sam en skole, fortsretter sorn en sk ale. Den der lever vi i fa at se!

-&

~ee~a~:~n~~~-t~~~~ennddeesb;:rns~~tt~~dmin_ onhal er for lrenge siden revet ned. Der k unne skrives sid e op og side ned om

I ;;;

A Si de 7


~.I'.I'.I'.I'.I'.I'~.I'.1'.1'.1'.I'~~

~

Billig beton S DFCEN I RA' EN ~ Ira Brande R. SREJBERI~'

BRAN DT ANDERSEN Tlf. (07) 180384. Torvet. Brande

All i bflrnelflj soll!ardQns o· 8 cir h

-~udstyr

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~

JIll

Dasuden kan vi tilbyda Dam udlejning al: GUMMIGED - LASTVOGN Salg al: SAND - MULDJORD - STEN og STABILGRUS tillavorable vilklk

.~

I~

~ ~~

~

~ ~ ~

~

~~~ sORA"NeE BETON ~ LAN~"UQ ~ INDUITRI - VILLAI" -

o.o",et"on t07)

18 D6 18

~

..... 1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'1....

~ General Instruments ApS ELECTRONIC

E N GINEERING

OK 7330 BRANDE TLF(07) 182200.

M·E·S

~ Tlf. 07 · 1803 77

-en I!

e 0

Et liUe teaterminde af Eric Storel Det r begynd te jul en all ered e der' 1. no­ vember , da en ha lv sne s mennesker tram ­ tede op ad tra pperne til en lille fo rsam ­ ling ssa l i Vendersgade i K0benhavn . Pa vej op ad trappen var vi gan ske almin ­ delig e menn esker , der hed sadan noget som Severin Hansen, Aksel Tr0jborg , Mar­ tin Jens en, Astrid Kraa , John B0gvald , J0rge n Lang ebaek - og mig selv , sagde hunden - Jens Erik Pedersen (det var in ­ den det fine navn med »Cu og accent blev erhvervet)_ Men sa snart vi kom ind i den grimme, tomme og halvkolde sal , var vi helt andre mennesker, - Pa s tor Blicher med frue , praes tegard skarlen Lars , degnen , de tre muntre studenter, de k0nne praested0tre, ­ og »spille -fister «! AI nemheds grunde blev kapelmesteren og det samlede or­ kester - begge dele var ogsa mig - titule ­ ret sada n. Regiss0ren , der ordnede alt det praktiske , var »scene-fister« og bus ­ chauff0ren . der senere dukkede op i bil­ ledet hed »k0re-fister «. Sa var man fri for at huske navne. Side 8

Vi var nemlig pi! ve j til den f0rst e pr0ve pa den uopslidelige juleko medie " N0ddebo Praestegard .. , som vi under teaterdirekt0r Harald Stabehl s ledelse skulle berige det ganske land med fra 15_ november til 20. december det herrens at 1948. Harald Stabehl kunne det der med pro­ vinsteater. I snart en menneskealder hav­ de han bes0gt samtlige k0bstaeder og stationsbyer med sin teaterbus og op­ f0rt alverdens stykker fra muntre solda­ terkomedier til Elverh0j, og selvf01gelig havde han ogsa mange gange vaeret i Brande og spillet pa H0jskolehjemmet. Og da han h0rte hvorfra han s nye spille­ fister kom , stod der naesten tArer i 0jne­ ne pa ham ved at mindes Fru Laursens ber0mte kogekunst pa Brande Hotel , ­ den gik der ry om over hele landet. Selv med garvede tourneskuespillere ta­ ger det sin tid at fa en fo restill ing sat op , men efter en halv snes ihaerd ige pr0ve­ dage var vi faerdige og kunne m0de op pa Jarmers PI ads , hvorfra den gang sa at sige aile provinstourneer start ede .

Bussen hol dt klar - laesset med kostumer bagi og dekorationerne rullet sammen ovenpa taget sammen med et halvstort grantrae , - for hvad er en praestegardsjul uden juletrae! Placeringen i bussen var sa vidt jeg hus­ ker efter rang og stand pa rollelisten , - ho­ vedrollerne f0rst og nedad, til spille-fister og scene-fister , og sA gik det ellers deruda, - laenge f0r dette raedselsfulde udtryk blev opfundet. Malet for f0rste dag var Casinb i Roskil­ de, hvor man if01ge gam mel tradition al­ tid havde premiere. Vi ankom ved m id­ dagstid og fik laesset af , og sa startede ellers pr0verne i »kost og mask .. - oversat kostumer og maskering - og i de rigtige dekorationer, som vi i Vendersgadesa­ len havde mattet taenke os til. Premiere kl. 20 .00 , - direkt0rens frue ved billetkas sen , k0re-fister og jeg solgte pr o­ grammer, og sa var det hele i gang . Der var ikke noget der hed premierefest , ­ det kunne budgett et ikke baere, men vi boede aile sammen pa samme billige ho­


tel , sa lidt skulle der da ske, - og det sam­

me skete hver aften under hele tourne­

en - vi "filejtrede«.

Ordet kunne maske lede tanken hen pa

vilde natteorgier med afsluttende gruppe­

sex eller lignende, - "man ved jo nok, hvor­

dan de skuespillere er«, men det hele var

sameend meget uskyldigt og byggede pa

tourneens mest uundveerlige rekvisitter ­ vore "filejter-kufferter«.

Sadan en havde vi allesammen , og den in­

deholdt et lille spritapparat , en kasserol­

Ie, en kaffekande og sa aile naturalier.

kaffe , the, br0d , sm0r, ost, poise o.S.V . ­ alt hvad der skulle til for at tilberede et be­

skedent festmaltid pa hotelveerelset , hvil­

ket naturligvis var strengt forbudt. Men

vi glorde det alligevel og aile pa hotellet

vidste, at vi gjorde det, og det fungerede

glimrende.

Vi havde jo ikke stjernegager, sa der mat­

te spares, hvor spares kunne. I nogle by­

er var forestillingen kC'Jbt af en eller anden

forening , og sa "var der bal bagefter«! I

sadant tilfeelde kunne det forekomme ,

at best yrelsen gav smorrebrC'Jd til "kunst­

nerne« eft r forestillingen , og det var selv­

f01gelig aftenens oplevelse.

Vi spillede ofte to gange om dagen , - om

eftermiddagen for b0rnene og om afte­

nen for de voksne , ellers havde direkt0­ ren vist ikke haft nogen chance for at fa

det til at heenge sammen , - vi var jo trods

alt 12-14 mand plus en bus, der skulle ha­

ve gage hver dag.

Men det gik' Vi spillede og sang os gen­

nem det mes te af Danmark med lante

preestegardsm0bler og nissebC'Jrn , hvor vi

kom frem - og haner' Hanen var det be­

svre rligste , for den skulle veere brun, - og det var den udstoppede vi havde med. Den var vi nemlig tvungen til at have, for hvem havde rad til at ofre en rigtig levende hane et par gange om dagen? Og en levende matte vi ogsa have, - det var altid et festligt indslag i forestillin­ gen, nar Nicolai for scenen rundt efter den. Senere kom han sa skamfuld ind og prresenterede den udstoppede, mens sce­ ne-fister afleverede de lante fjer til ejer­ man den ved bagindgangen, sa den ikke pludselig skulle seette i med at gale og 0delregge stemningen for sin hedengang­ ne kollega.

45 gange jublede viforestillingen af, ­ "Vejen gar til N0ddebo.. - "Sa kom I vel­ signede drenge .. - "Er ej du flygtet som ung student .. - "B0rn og voksne i herlig krans .. og hvad de nu hed aile de keere og kendte sange. Otte juletreeer sled vi op, og sa vidt leg husker, var der ikke en af os der 0nskede "Gleedelig jul .. , da vi skiltes pa Jarmers Plads - vi havde faet ju I nok' Men hygge­ ligt var det alligevel , og da juleaftenen en­ delig kom, du kkede julestemningen sa­ m,;nd ogsa op , - og n u havde vi jo ruti­ nen!

Vidste De det? "N0ddebo Prrestegard« har i arevis vreret fast juleforestilling i Danmark . Aile

mennesker kender preestegarden og dens beboere og grester , men hvor ligger

N0ddebo?

Det er en landsby ved Esrom S0 i Nordsjeelland ikke langt fra Fredensborg .

Det pudsige ved sagen er, at da Scharling skrev sin julekomedie var der slet

ingen preesteg.hd i N0ddebo, den kom f0rst en halv snes ar efter.

Efterhanden har mange byer - ogsa Brande - faet sit eget ganske givet gaet ud over salget af de "rigtige... De jubilreum nreste ar, - det f0rste julemeerke kom i 1904 mester Einar Holb01. Meerket kostede dengang 2 0re f0 rsle fir en ind tregt pc!. 75 .000 kroner.

julemrerke, og det er

"rigtige.. har 80 ars

efter en ide af post­

og gay allerede det

Den slore trekantede Paran0d, som vi ikke lrengere kan k0be her i landet,

fordi regeringen tror, vi d0r af de 15-20 stykker, vi spiser en gang om aret,

kommer fra Brasilien, - fra indtil 30 meter h0je treeer. Trreerne har store

runde frugte r, og indeni ligger de trekantede n0dder som kl0fterne i en appelsin. 16-18 n0dder i hver frugt.

, RIll BRRNDE 't

SPDRT{lSFRiTiDIfY

,

, 1

Storegade . Brande. TIt. 1800 62

Ejlif Andersen

TORVESALONEN Torvegade 1

TIL 180567

God hjemmelavet mad,smerrebred, grillkyllinger m.m. . ogsa ud af huset !

mesterforretning Brande . tl f. 18 01 36

,....rInt

Byens Z kiosker .nsker

glEdellg jul!

J. Kirstein 0vig

((Jvigs glar­

DOGNKlOSKEN

TORV£GADE 16 7JJO BRAND[ 07 182823 N.~~hll _•• 1eelltrvln .... Ill' 'N 4.....1

Volmerhus

Cafeteria

(0 7) 180161 Side9


-

e e f

e

En ruk med Gurlifra Uhre og Miefra B rande ne spill e imod . Der var et damehold i Bil ·

tum , men ell ers var vi sa al sige henvisl

Ii i at trrene mod vore egne junior·drenge ,

men det gik jo da ogs a .

I Brande begyndle man et ars tid efler ,

og sa kunne de to nabobyer da spille mod

hinanden , og det var nalurligvis sjovere

end al spille mod drengene.

Eflerhanden kom der flere hold . el

par seniorhold og sa juniorholdene og

derunder helt ned til 7·8 ar, sa der er male·

riale nok at tage ai, nar de vokser IiI.

Damel od bol d ell er pigelod bold . hvad man nu vii· var alti d t s ikkert ind slag i ugebla dets vi ttighed sp al ter , . nog et som Ingen nogen sind e Iroed e skull e l ag es al · vo rligt. Hvornar begyndte det igrunden her pi! eg o nen? Ja. i Uhre for 12 ·1 5 ar si den med el enkell flOld, og da havde vi virke li g t el pro blem med at fln de hold Ira a ndre byer. vi kun ·

I beg yndelsen va t damefodbold ikke aner·

hndl al Jydsk Boldspil Union· hvad sa?

Ja sa havde vi en periode vor egen union,

men det varede nu ikke sa mange at, in·

den damelodbold blev anerkendl , og det

manglede da ogs a bare l

Og hvor bellnder I jer sa i landsturne·

ringen?

Ja for Uhres vedkommende har vi faklisk

vreret i den aller0verste ende , nemlig i 1.

division , men desvrerre rykkede vi ned i ar

og spiller nu i Dan marksserien.

Ja , der kan vi ikke vrere med i Brande, .

vi har al drig drevet del til mere end Dan·

marksserien , fwor vi forreslen heller ikke

er mere , . vi spiller i jyllandsserien.

Spiller I ude hele aret? Nej da, kun Ira januar Iii oktober, reslen af liden spiller vi i hallen, men del er ef· ler et andel spillesyslem , der er vi kun 4 pa hverl hold, og der er der ikke noget med at spille hardt , tackle og den slags. Er del el hardl spil . vanker der bill plet· ler rundl omkring? Hardt og hardt . jo, del er blevet hardere med liden . Da vi slartede var vi nok ikke sa voldsomme , lordi vi ikke kunne aile knebene, men nu hvor mange har spillet Ira de var 7·8 ar , har de nok faet lrert en del om , hvordan man bedsl »jorder« en modslander . Men selvom vi Iii lider kan spille hardt , spiller vi fair! Hvor laenge kan man hoide til at spille fodbold . er del kun for folk under de 30? Ork nej, vi har en spiller pa over 40- og ik· ke nok med del , hun har fire b0rn hjemme og fik flidsprremie for flest Irreningsda· ge· hvad siger herrerne Iii del? Men hvad nar I en dag ikke kan spille pa eillehoidene? Ja sa ma vi vel lave en »Old·girls·klub «, hvor vi kan ga og mimre lidl Iii hinanden og Ijalle lidl Iii bolden , og der bliver mi· nimumsalderen omkring de 60 at. Opad bliver der ingen aldersgraense . vi lod· boldpiger holder os godt!

sa,

HANDBOLDKLUBBEN

ARVAD/LYN Bra nde Idrmtsforening f?Jnsker aile en rigtig god jul

0nsker gamle og nye medlemmer en glGedelig jul!

TIl. 1821 86

BRANDE SVHMMEKLUB

Brande Badminton Clu b

Brande Handvcerker­ & Borgerforening ftJnsker aile en god jul og et godt nytar! Si de 10

Brande Antenneforening

f?Jnsker sine medlem mer en rigtig glredelig jul... ! Til. (07) 18 12 04

Brande IPensionistforening . 1lJnsker aile i Bra nde kommune en glredellg jul ... !


Her er dom meren ene "hareÂŤ i kurven!

SU!Jt Nordisk sa marbejde - bliv medlem at

FORENINGEN

NORDEN

Brande Tennisklub Brande

Form .: Nancy Nielsen - (07) 1826 18

- en bette go' klub for ail e der ka' II' at sp ille tennis._. Kontakt Kay laursen,

Sportsvcenget 23 . TI t. 18 12 04

IJIlfDEUIJ JUL.. 0nsker

Kulturelt Samrad

A.O.F.

Brande Husholdningsforenings

A TENSKOLE

Forma nd: Britte Overgard Aftenskole: Sigrid Mortensen

Brande Handellsstilnds,foreining 8nsker glcedeUg jul...1 Side 11 .


n ba e

a

Inasi

-I!ade

Forst I 1930'erne blev FDF i Brand e st ift et. og inden ret laenge var ko rpset sa sto rt. at man sa mulig heden for at fa dan net e t FDF -o rke s ter . Takket vae re ra di oforhand · ler Arnold Hansens Ideallsme som in­ struk l0r og leder Iykkedes det all er ede i 1934 al fa el 17-mands blae seorke ster til at funge re. og det blev et fes tligt in d ­ sl ag I Brand es byliv. nar orkestret gik gennem gaderne, og det gj ord e de t ti t. Det er desvaerre en saga blot . men mange re ld re b ran dll ter vii sikkerl nlkke genken· dende til de raske drenge fra dengang.

Ba ge rste r CA'kke Ira v€ n st r e __ H ol ge r E ri.k se n , Vi/helm LOrIv ig. Peter R a sm u ssen,

., Rad io-Hansen " . Hen lZi ng K uhdahl. I aurit s G andrup.

NCI?st e rCl?k ke: K aspar- Jorge nse n , Bo r ge F e ldb org , Evald Ped erse n. Wer ner R a lm ,

(I rne Duedahl. Kr i.-;/iall SOl' rI se n, Vern e r Niels n.

Forr (l s t<! rCl?hlw: Vagn J ensen . Orla Madsen, B orge Winther, Hug o N ie lse n, P eter

POll ls lllI .

Handel med

fast eJendom

Keb - salg

radgivning

.

"

' -<).- .~-~

brenda

rnusik

TORVEOAOE 1ft . 1330 BRAN DE TELEFON (07) 182088

a v

Hvis vi sk ru er tiden omk rlng 30 ar ti lbag e. sa er det et he lt and et billed e end i dag , vii vi fa at se: Fra smedje n Iyder klingren· de hammeslag. 09 gar vi ind hos smed Mik kelse n. sa kan vi . afh ee ngig af hvilket hum l1l r han er i, enten fa en hyggelig snak ell er bl ive m0dt med tavs he d , ligegyldigt hvilke t emne VI bri nger pa bane . Der er ogsa mulighed for. hv is vi medbrlnger noget. vi ska l have lavet. a t VI kan fa en hvas besked om a t k0re det skidt I Hu sum mergelg rav . det er f. . hu ... ikke bedre vaerd I Ved sam me merge lgrav er der li vlig aktivi­ tet. mergel bil erne k0fer til og fra og ee lter vejen op til p l0re, gravkoen ryste r med keebe rne og d er rabes , bandes og grine s. Side 12

et

B0rn ene fra Dran tum og omegn render i ve jen og p r0ver at fa en tur med Peder traegas, Kr is tian Slartsving , Ejnar Lyn ­ chauff0r ell er Karl K0bmand: han bor for­ resten i e t sk ur lige i naerheden og der ka n g a Iysti gt til i paus ern e. Kjee r pr0ver ellers a t hol de b0rnene vee k, det er )0 ik­ ke helt ufarligt ved merg el graven . Til for­ malet har han opfund et et u hyre , .. Morten Bje rr um". so m bo r nede i vandet og kom­ mer op og snu pper de b0rn , der komme r for neer. For at hol de liv I udyre t s mid er han en g an g imel lem en star s te n I van­ det . nar de ik ke se r det - og sa raber ha n' " Nu komme r Mort en Bjerrum. skyn d jer og rend ,, 1 Kjeer render sa lv fo rrest og ail e b0r nene bener ef ter. Men det yarer ikke laenge for de er der igen, de l er all fo r spaendende l 0stlra kommer en kon e tra:kken de med s in cykel. Det er " Laura ni er fra ee mues". som hun se lv sig er. Hun skal hen i for­ saml ingsh uset og g0re rent og fyre op i kakkelovnen. sa der er va rmt nar SlTIapi " geme ska l gore gy m nasti k. Hun skal og ­ sa have noget bagt. f or der skal vae re a f­ tenh0jskol e i alt en . Hu n ka n ikke na hjem. for hun skal jo lave ka ffe am af tenen. ja. hvad var forsa mling shu set u en laura . Men hun ka n da fi'! t id til at ga hen ti l Li ll e

In ger og Age Skom ager, inden hu n skal i gang igen. D t er altid sa hyg geligt , og hun skat ogsa have noget altalt med In­ ger, h un hjee lper gerne Laura , nar der er st0rre t ing pa prog rammet - Mens de sid­ der over kaf len, kommer Sine Smed . Hun har ellers travlt hun skal hjem og lave mad til srned en, m n har da lige t id til en kop kaffe og en hur t ig snak. Pa veje n hjem smu tte r hun ind i Brugsen. Da hun kommer ud derfra far hun 0je pa et par, der k omm er nord fr a. Det ligner grangiveli g t Fyrtarnet og Bivo gnen, men det er altsEr. Mar tin Feldborg og K arl N iel ­ sen. De st ar s tille ind imellem , sa ivrigt snakker de, nu slar de i handen, ja , er de enten ved at handle eller ogS8 er det et vaeddemal de laver. Ja, sa ma smeden find e sig i at maden bli­ ver fors i nket , for de to herrer vi i Sin e ikke ga glip a f - hun f01ger med Ind i Brug se n igen. Der star Sigurd S0nderholm , han har heller ikke urimeligt travl t, sa der bli ­ ve r en livlig snak, men Kar l som de t natur­ lige m idtpu nk t. Det er samaend ikke for ­ di han vii veere del , sadan er de t bare. Endeli g sk illes flokken og g ar hver til sit og roen seenker sig over Drantum City men kun til de t bliver tid iii aftenh0jsko­ len , sa Kommer folken e cyklende. gae nde 09 k0r ende, noge n pa en lille gra Fergu­ so n, - der kan sag tens veere en tre styk­ ker pa sad an en.

sa

Glaedellg jut allesammen Ingrid


• Ai K r. Kristiansen AOALE lor enden af B0geveeenget lig­ ger som en perle I Brande med mange gode Ilibud og muiigheder for neesten ail e arler af fritidsakti viteter. Araalet pfl 41860 kvm, hvor 2fJ at arealet kan bebyg ­ g~s. og ligger som et flbent, neesten plant areal med jerbanen mod nord og Adalen mod syd og eg nar sig fo rtrindeligt til en sa mlet tee t lav bebyggelse , med god kon­ lakl til Adalen. NAT UAA REA LET vii blive resultatet efter fa Ar med en sam let bep lantningsplan efter den ne egns l opografi, moo tilplantet skraning mod nord og m od 0St og vest bllver de grae nser, der I t landsbyen til a t abn e sig mod syd til Adalen , som er indgangssiden til Landsbyen . Adalen , et levende feellesareal med gangstier til og fr a andre boligomrader og indbyrdes sma feellesarealer og selve boligomradet med na tu r-, brugsarealer, kolonihaver, klyn­ ged ri vh use, smatorve festp ladser m.m. LA NDSBYE N heever sig ef ter en kurve pa veien som en samlet harmonisk enhed 36 stk . huse med 105 lejligheder og 3 stk. serviceenheder . Hus med service­ enheder bestar af feellesrum, tekn knu m, vaskerum, toilet og gang sam t 2 lejli ghe­ der. Udnyttelsesgrad er holdt pa mellem 20·25%. Vejbredde 6 m., forha ve dybde 2.5-3,0 m, friareal pr o hus ca. 200 kvm. 10vrigt udforme l som § 40. BEBYGG ELSEN er opdelt i 3 gru pper, som hver iseer er centreret om sm a gr0n· ne pladser, feellesareal m.m., hvor hver gruppe en der i en gardsplads , med mu· Ilg heder for ophold og leg. De tre grupper har stiforbindelse til hinanden og til ko­ lonihaverne , klyngedrivhusene , torvene og festpla dsen samt til Adalen med feel­ ies voli et e, f oderhuse til mindre dyrehold , da Adalen sa heldigt er beliggende i land· zo ne . Det fors0ges med de lokale forret­ ninger at skabe torvedage med biler fra slag ter-bager·fiske-gmnt- og osteh a nd ler m .m. Pa tingstedet kunne en bolig anven · des som feelleshus, kiosk og ev!. kondi·

pa

t ori m.m . sty ret og pas set af pensionist med b0rn sam hjeelpere , f or at fa en vel­ fun gerende by i byen. FO RB ILLEDET er de gam Ie, hyggelige for­ steed er og landsbyer med sneevre , snoe­ de gader og streeder , rned rnennesket og de egen tlig e nat urlige krav sam det alt· a fg0rende. Denne landsby med fa sma funkt ioner vii gi ve aile den kontakt de 0nsker til gadesi den og rra feellesarealer · ne og den ro man seg er til havesiderne. En oplevel se fra hj 0rn e til hj0rn e, fra feel ­ lesareal til fee llesareal, fra bolig til bolig og skulle gerne henvende sig til hvert in ·

divid , give den frihed vi aile inders s0ger. i bestreebelsen pa at leve et Iykkeligt Ilv nu , det ville vcere mest praktisk . EN UDFORDRING for hver famili e til at tage noget af den gamle arv op igen og fors0ge at bidrage denne landsby noget af den atmosfeere, som vi gleeder os over, nar vi feerdes i f.eks . "Oem gamle By« i Arhus , Ribe , T0nder , Ringk0bing m.fl. , med aile de iderigdomme, "funktions ri g­ domme« de indeholder , s tyret med et be­ stemt an tal muligheder , for at oplcere, og for at opna harmonisk helhed og an ­ spore retningen.

BETTE N(2JK

Pensionisler her til laver ting der egner sig Iii gaver!

BETTE N(2JK

''''e/I, lu/ tJg glJilnylir!

*

'0/

Landinspektlr

HENNING JENSEN Storegade 36

7330 Brande. Telefon (07) 18 0011

Side 13


BLAAH((JJ SMED

SHELL SERVICE v/Eigil Lau ridsen Sdr. Ommevej 71 . Blah0j 7330 Brande . TIl. (05) 34 50 53

Aage Jensen Blah 0j, tl f (05) 34 51 28

Has Mona Tit. 05 ·345410 Birkehegnet 24 .

BI~h0j

Alt i moderne harpleje for HAM og HENDE

Set Ira

lahei

of E rling Koch Det er med gl ~ d e , at vi fra Bl ah0j kan

v~r e med til at give et bidrag til Juleavi ·

sen 1983 ,

Derf or ma del v ~ r e na turligt at skrive

li dt om den n ys ta rtede beboerfor ening,

som er opst aet for at varetag e beboer·

nes interesser. Ideen eT slaet godt an,

men selv f0 1g elig eT der sma skavan ke r

sam skal ~n d r es , men vi er pa vej, og

fo reningen er p A bedste made blevet ae­

eepteret a byrad og myndiglleder i Bran ·

de, sam V I haber fort sat at m,'l tt e have et

godt forh old til.

Beboerforeningen for Blah0j og om eg n

har ti l form I at samle borgern t~ i Blah0j

og omeg n til dr0ftelse og orientering i faellesskab . Forening en skal virke for landsbysamfun­ dets beslaen, tr ivsel og udvikling , - for­ 50ge at sa ml be fol k ningen i omradet om f~lIes opgaver pa tv ~ rs af aile religi0se og politiske opfattels er. Denne form alsparagraf er det bestyrel· sens h0jeste mal a leve op til ved a t bru­ ge fo reningen som et redskab pA forn uf­ tig og saglig made , a t fremf0 re 0nsker og planer , samt at fa disse udfmt i prak­ sis til bl .a. offentlige myndigheder, men ogs a til os selv , for at vi ikke skal blive en gl emt afkrog i amt og ko mm une.

Sk o le ;dr~ tss t~ vne

Aile mine kunder (!Jnskes en rigtig g/~delig

Idr.tsforenlng

iul

Fns0r

aDA LI ND

Filskovvej 21 . Blah0] . (05) 34 52 92

Tell. (05) 34 5019

Kjeldsen.. maskiner Smedemes ter

Bent Kjeldsen Aut. VVS·installat0r, landbrugsmaskiner. Bl ah0j . tlf. (05) 34 53 59

KOlUNl lI l

ISENK AAM

BLAA H0 J

Side 14

B /~ h{fJi ..

Set. Hans aHen havde foreningen forn0­ jelsen a f en g odt be s0g t bal a ften med borg me ster Rubeeh Rasmuss en som af­ te nens taler. Samtidig indvie des lege­ pladsen pa det gam Ie stationsareal, og vi hliber at reste n a f ban earealet inden I~n­ ge vii blive ry ddel til gl~de fo r byen . Mange planer lig ger pa bord et • sma som store - og et stort 0n ske er at f a Indu stri til Blah0j og at fa opf 0rt ungdoms- og pension is tbol iger. 10vrigt kan vi gl~de os over de mange dygtige fod bold- og handboldspillere, sam udfolder sig i idr~tsanl~gget.

Blah"l TI l. (05) 34 52 38

i

7330 BRANDE . TELEFON \051 34 50 03


e

eve AfKr.Otte Efter at foreningen Nordens lokalafdeling for Brande og omegn var blevet stiftet i januar 1950, fik den valgte bestyrelse en lang rrekke opgaver at arbejde med . Man skulle bl.a . s0ge nrermere kontakt med Norden ·foreninger i de byer i de nor· diske lande, som hovedforeningen havde udpeget. Bestyrelsen delte sig i nogle grupper, og hver gruppe fik sit 0mrade at arbejde med. Korrespondancen kom hurtigt i gang, men sk0nt posttermina­ Ierne endnu ikke var sa store, var det al· ligevel noget besvrerligt med brevgangen. Vi besluttede as derfor i foraret 1950 til ved sommertid at sende nogle reprresen­ tanter til de byer, vi havde en ret sa fore· 10big kontakt med. Vi var nogle, sam fri­ villigt patog as at ofre tid , krrefter og pen­ ge pa dette form al, og mandag den 17. juli startede et selskab pa 4 personer fra Brande prrestegard. Det Var skoleinspek­ t0r A.J . Knudsen og frue, lrerer S0ren Nielsen fra Skrerlund og undertegnede. I Arnborg fik vi pastor N . Lund med . Som medlem af bestyrelsen for Norden i Her­ ning havde han allerede visse kontakter, som nu skulle benyttes_ Sk0nt det var en gammel Ford (model 1930), vi k0rte i, var vi egentlig optimistisk indstillede og nre­ rede fra begyndelsen store forventninger til vort forehavende. Vejret var godt , som­ merligt , forel0bigt ikke alt for varmt. Men da vi havde passeret Karup, blev der plud­ seligt sa mrerkeligt varmt i det gamle k0ret0j, og hurtigt sporedes en ubehage­ lig lugt af brrendt gummi. Vi standsede omgaende pa den ikke srerlig strerkt be­ frerdede , heller ikke srerlig gode vej . S0­ ren Nielsen var praktisk, greb hurtigt ind og greb et par bu ndbrredder, der var ved at ga ild i, :hevet ud. Sa var vi ellers lige ved allerede at opgive det hele, men mo­ det er noget af det sidste, man skal tabe . Vi fik sa bilen slrebt pa vrerksted i Karup. Mens de forn0dne repara tioner blev fore­ taget , gjorde vort lille selskab det f0rste indgreb i den medbragte madkurv . V i, fik en kop kaffe pa et hotel, og da der efter et par timers forl0b indl0b en gunstig mel· ding fra vrerkstedet , varede det ikke lren­ ge, inden vi med fortr0stning atter begav os pa vej nord pa. Vi kiggede meget ofte pa klokken. Bilen var ikke af de srerligt hurtiggaende , vejene var langt fra gode. Vi skulle absolut nit Frederikshavn kl. 18 for at komme med »Sessan« til G0teborg. I nrerheden af Alborg blev vi indhentet af en kraftig tordenbyge med dito regn, men gay os ikke tid til at standse. Sa klarede det held igvis ret hurtigt op , og nord for li mfjorden var vejret virkelig sommer ­ lig\. I Sreby mente vi at turde tage as tid til en kop kaffe pa et hotel. Cafet eria·be· grebet var endnu ikke rigtigt opfundet. Noget nerV0se var vi nok. Sp0rgsmalet var jo stadig , am vi kunne na baden , som vi havde billet til. Det gjorde vi altsa , end ­

da i ret god tid , fik aile formaliteter kla­ ret, t0mte madkurven , fik en kop kaffe pa baden , da sejlturen var begyndt og n0d livet om bord o Vi havde faet kahytspladser pa den be· tingelse , at vi sku lie vrere fra borde kl . 4_30, da baden lidt senere skulle returne· re til Frederikshavn. Vejret var srerdeles gunstigt hin sommermorgen , da vi star ­ tede ind gennem G0teborg. Chauff0ren , der nu skulle 0ve sig i at vrere venstre­ mand , var glad for , at trafikken i Sveri­ ges nrestst0rste by i den arle morgen var sa beskeden_ Heldigvis indtraf intet uheld , men efterhanden kom vi nok til ret jrevn­ ligt at minde hinanden om, at det egentlig havde vreret rart at fa noget at spise. pa. baden havde det ikke vreret muligt, og al· Ie cafeer og hotelier, vi 'h idtil havde pas­ seret pa vejen , var »strengte«. F0rst ved 9·tiden Iykkedes det os at finde et lille grestgiveri , hvor morgen mad kunne fas . Et beskedent maltid , men ogsa til en be­ skeden pris, nemlig 14 svenske kroner for morgenmad til 5 danske turister. Vort f0rste mal var Vanersborg , Hernings svenske venskabsby . Her havde vi lrert

prrestefamilie n Friden at kend e. Det ske· te under et bes0g , disse sve nsk e venner havde aflagt i Herning . Nu var vi indbudt til dette grestfri hjem. Lidt sent pa efter­ middagen naede vi frem, men vi fik et par hyggelige timer hos Fride ns, inden d e fire femtedele af selskabet k0rte videre . Den sidste femtedel var Niels Lun d , som skul­ Ie vrere grest her, men vi andre sku lie fort­ srette til Skoger i Norge . Vi havde en dej­ Jig tur op gennem det vidunderlige Dals­ land , boede pa et godt hotel i den Iille turistby Ed , naede den f01gende dag den norske grrense ved Kornsj6 , fortsatte ti l

BLAH8J EL·SERVICE v/J0rgen Hansen

Aut. EI·i nstallat0r

8u elundvej 5, til. (05) 34 50 17

aLAHflJ

aRUGS ~,\HOJ

Sdr. Ommevej 123 7330 Brande TIf. (05) 34 50 10

S1A.iIONSVEJ <\ t 7 :J30 8 AtHH fElEFO'J (i~ 34 ~l QC

- elektronik til industrien

• din e,en lokale blltlk

GLASFIBER

FLAGMASTER

BLAH0J GLASFIBER ApS v/ BENT BERTELSEN

*

BLAHOJ KI RK EVEJ 36

RANI KEMI

*

Sdr. Omm evej 42

GI. Blilh"j . 7330 Brande

Tit. 05 · 3454 00 ·34 5353

7330 BRAND

rLF IO&j

J' ~J18

OANMAAK

Ska l fri suren holde mere end en dag, sa ga tiL..

Salon ANNA GI. Blah0j

TIl. (05) 3451 27

Side 15


Hald en, se j lede over Oslofjorden 'led Moss ·Horten om kom til Drammen , hvor vi sk ulle trrelle folk fra Skoger, som vi havd e brevveks let med . Pa restaurant »Globus " m0dte vi sa for f0 rs te gang nordmrend , som hurtigt blev 'lore g ode venner . Her havde vi et hyggeligt samvrer med sogneprrest A . Birke land og fru Solveig , fami l ien Chr istiansen fra garden Gulliks· rud , So lveig og James Aaserud, Ingrid Brunsell . Kirsten Hansen og mange flere. Sent pa kvrelden k0rte vi rundt og afleve· rede greste r I prrestegarden, pa Gulliks· rud og hos familien Aaserud, hvor S0ren Ni elsen sku l le bo i gardens stabbur, der rummede et fint grestevrerelse. I de f01gende dage kom 'I I meget rundt i det vidtstrakte sogn, bes0gte skoler, kir · ke r, Danvig h0jskole og flere grestfrie hj em. Det var utroligt , at vi kunne over· komme det store program , man havde lagt , men det Iykkedes , og 'led et aften· m0d e pa Herredshuset , hvor vi var ind o budt til kaffebord . kunne vi fastsl a, at det havde vreret et meg e t vetlykket bes0g. Vi m od tog forskellige baggaver, der skul · Ie hjrelpe os til nrermere bekendtskab med no rs ke forhol d . Vi bra g te naturlig · viS 'lore vrert s fol k en hjertelig tak for god modtagelse , for storsl aet grestfrihed , og i de n hyggelige aftens gode stemning var det m eget naturligt for f0rste gang at indbyde til Nordisk strevne i Brande i 1951 Plan erne for et sadant st0rre m0de var allerede ventileret i 'lore hjemlige be· s tyrelse, sa det gik an at fremk o mme med denne indbydelse , selv om tidspunk· tet for steevnet endnu ikke var fastsal. Fra Skoger relste Grete og Aksel Knud· sen videre pa bes0g hos norske venner , S0ren Nie lsen og jeg fortsatte til Oslo og s iden videre ti l Vanersborg. Her lod 'II b l len , der nu treengte til eftersyn , bllve s taende i Fridens ga rage . S0ren Nielsen tog toget til K0benhavn. Niel s Lund og jeg valgte nu Svenska Jarnvagan . VI skulle nft Ornskb ldsvik snarest mulig· . I Orn skoldsvik blev vi m odtag et pa sam· m e hjertel ige og gres tfri made . Her var en li l le komi te m0dt op pa stationen . Med aile formaliteter overholdt , b0d forman·

@

Codan

Forsikring

den for denn e komite os velk o mmen og udtrykte habet om , at vi matte fa god ud· bytte af de fa dage. vi havde kunnet a fse til bes0get. Kyrkoherden Gunnar Wikmark og frue b0d' pa kaffe I prrestegarden . Niels Lund og jeg skulle vrere grester i prrestehjemmet, der var meget rummelig . Igen ma jeg afsta fra at ga i enkeltheder Men Wikmark var utrrettelig , nar det gjaldt at f0re os rundt i staden. Det hele var plan· lagt meget stiligl. Med frokost hos borg· mesteren , middag pa Stora Hotellet O.S.V. Til sidst en Imponerende biltur I omeg· nen med afslutning pa det uforglemme· lige .. Varvsberget" med den vidunderlige udsigt over by og egn , fjord, bjerg og dal. Her m0dtes vi sam men med 'lore veerts· par med redakt0r , riksdagsmand Ander· son og frue , arkitekt Thule og frue, lee· rer Eri c Frederiksen og frue og mange flere . Af og til var der pa turene sm a pau· ser , hv o r vi havde lejlighed til hos Gunnar Wikmark , der var dr. theol , at fa mange sp0rgsmal om svensk kirkeliv grundigt be lyst. Ligesom han var flittig ti l at ud· sp0rge os om »problemer inom dansk kyrkoliv ". Og var vi ikke kvikke nok til a t frem s tille sadanne, havde han humor pa· rat til at drille os med et: »N i har kanske lost dom alla ,, '1 - Problemerme altsa l De aftenlige samvrer havde vreret prreget af musik, sang og forn0jelig passiar . Hele bes0get, som jeg endnu mindes med glee· de, var meget udbytterig , mycket givan · de· for at bruge et svensk udtryk. En meget tidlig fredag morgen skulle vi rejse med tog til Umea for derfra at sejle til Vasa i Finland. At feerdes i Norge og Sverige var jo nok at veere i det fremme· de, men noget hjemligt f01te man stadig . Det var neesten som at m0des med sleegt· ninge, man i lang tid ikke havde haft lej· lighed til at tale med. Pa baden »K ors · holm", pa vej til Vasa oplevede man straks noget andet, noget helt fremmed. Sproget frem for all. Men pa det overfyldte skib var der tililge noget, som gang pa gang fik en til at teenke: Nu er du 'list kommet 10'1' lig langt bort.· Foruden alt det fremmede var det nok tanken om de store lidelser, det finske folk havde vreret ude for i krigens onde

diS

center Svindbaekvej 2 732 3 Give Tl f. (05) 73 44 44

t id . Efterh{mden som vi k0rt e med det Jangsomme , nedslidte tog den lange , Ian· ge vej til Oulo og siden af den sidebane ud til Utajarvi , Hernlngs finske venskabs· o mrade, var de t, som om noget tungt , 'Ie· modig t srenked e s ig over landskabel. Vejret var ellers ret godt , om end k0ligt , da vi en t idlig formiddag kom til Utajarvi s tat ion , en lille trrebygning , nogenlunde central! beliggende I den spredte bebyg · gelse. Fremmed forekom det hele os at veere, men meget venlige var de menne· sker , der ko m for at tage imod os . Det var lrerer Laitinen med sine to s0nner, begge studenter , De tog os med ti I lrerer· boligen , hvor vi fik fro kost og efter en kort pause prresenteret for de f0rste par da ges prog ram. Her skulle vi allerf0rst op· leve den finske badstu e. Sa ville'll rigtlgt kunne fornemme , at'll var kommet til Finland . Og det var vlrkellg en oplevelse! Lidt besvrerllgt kunne det forekomme, In· den hele ritualet var opfyldt , men en dej· lig fornemmelse havde man derpa . Sa var det tid til aftensmad , en lille spadsere· tur langs den smukk e Utajarvi S0 og sa ellers ti l ro o Men det blev kun en meget kort hvile. Nreppe en time s S0vn . Sa blev jeg vrek· ket og kaldt til telefonen , hvor den finske sogneprrest Kaupinen mddelte, at han havde f et et telegram med anmodnlng om at forklare mig , at min far var blevet meget syg . Endnu h0rer jeg den finske prrest slge pa sit besvrerllge svensk: Te· legram er detta : Far mycket allvarsam sjuk! Kom genast ! . Der blev I de f01gende timer Ikke ret megen ro I det IllIe leerer· hjem . Famillen Kaltl nen var straks klar over, hv o r magtpaliggende det matte vee· re for mig at komme afsted, De hjalp pa bedste m ad e med at tllretteleegge turen til Helslngfors, Efter en reekke telefon· oprlngning er var det klart , at jeg skulle rejse med et tog fra Utajarvl kl, 4,00, g0re ophold I Ou lu, fortsrett e d en lange vej til Helsln gfo rs, og de rfra fa f lyforbindelse tl I K0ben havn . Alt kom til at klappe, men det var en streng rej se at vrere ude pa. 1 '/, d0g n efter afrejsen fra den lille flnske stat ion naede jeg mit hjem pa Falster og fl k her at vide at d0den var kommet

Kn. E. H. Kristensen ARKITEKT Kredltforeningen Danmark

Aim. Brand a' 1792 Johs. Han sensvej 11 TIl. 18 04 25

Assurand0r

Evald Ch ristensen Lars Nielsensvej 58 . Brande

Privat tlf .

07 - 18 22 66

(bedst inden kl. 8.00 og eher kl. 17.(0)

Kontor: Bredgade 43, 7400 Herning 07-1 2 00 11 (kl. 8.30-16.(0) Side 16

Vore kunder 0 nskes en g/cede/ig jul og el godl nylar .. Malermesler

i!ClKnrtmtanb ~HPn

Vedligeholdelsesarbejde fo r 1984 kan allerede planlregges nu , evl. med en snak og et ti lbud ... !

JYDSK HEGN N0rregardsvej 2 Sandfe ldt 7330 Bra nde (07) 18 0689


HVAD ER BEIJRE END EN NY DVHE?

Konfektureforretningen

Ulla CYKI.ER & KNAI.I.ERTER

Storegade 44 . Brande

STOREGADE 29 - BRANDE - (07) 18 1231

fJO' JUl

r,NeII Burll" I,

Crill",u"

Torvet . Tlf. 182500

10rst.

Niels Lund opholdt sig endnu et par da­

ge i det geestfrie leererhlem og lik sin vi·

dere relse til Aanekoski og Helsingfors

godt planlagt.

I Aanekoski , som var valgt til Brandes

finske venskabsby, fik N. Lund en meget

venlig modtagelse og godt bud med hjem

til Brande.

I Helsingfors holdtes i dagene f0rst i au

gust et stort nordisk preestem0de, som

vi begge, N. Lund og jeg, var indmeldt til.

Nu rejse N. Lund alene til m0det, fik godt

udbytte deraf og relste sA tilbage til Va­

nersborg, hvor jeg den 10. august m0dte

ham, da jeg kom dertil for at hente min

bil.

Det var altsa blevet en noget beveeget

rejse. Rig pA gode oplevelser, med mange

interessante tilskyndel'ser, med virkelig

godt indhold.

For mit vedkommende dog med en skyg­

ge over sig, som fornemmes igen , nar

disse rejseminder tages frem - selv efter

sA mange ars forl0b .

Gleedeligt var det jo, at rejsens egentli­

ge formal var nAet: God kontakt til 3 nor­

diske venskabsbyer. I 1951 Iykkedes det i

Brande at gennemf0re vort f0rste ven ­

skabsbysteevne "Flagfest« kaldet. Vi hav­

de da repreesentanter fra de byer, vi hav­

de bes0gt. Island var endnu ikke repree­

senteret i vor kreds, men direkt0ren i Nor­

d n. Fr. Wendt, der under aile forberedel­

sern e havde ydet en veerdifuld hjeelp ,

, om til Brande for at veere med til en del

ar vort m0de og havde den gleedelige

meddelelse at bringe, at Brande nu havde

'Aet Hveragerdi pA Island sam venskabs­

fJl."lig jul... !

IMII.....'midtjysk kontormontering STOREGADE 44 - 7330 BRANDE - TLF 07 - 180850

by.

I 1952 holdtes et lignende steevne i Sko­

ger i Norge. Ved den lejlighed havde re­

preesentanter fra Brande suppleret sig

med gode venner fra vor sydslevigske

fadderskabskreds i Tarp , og det blev ind­

ledningen til, at vi turde regne Tarp med

i vor nordiske keede, en begivenhed, som

vist t0r siges ikke at have veeret uden be­

tydning, nAr vi sen ere har kunnet se til­

bage pa sydslevigsk medleven i nordisk

feellesskab.

En lang reekke nordiske steevner har vi.

nu at se tilbage pa. Savidt undertegnede kan sk0nne, har de aile veeret vellykkede. I 1982 holdtes det store steevne i Sigdal , sam siden 1968 har veeret vor norske ven­ skabsby. I det neevnte ar "indkorporere­ des« Skoger nemlig I Drammen kommu­ ne, og Skoger Nordenforeningen gled ind i den st0tre forening i Drammen. Det viste sig hurtigt, at Sigdal faldt godt til i vor kreds af nordiske venskabsbyer. Sig­ dal har allerede pa udmeerket made vee­ ret veert ved store steevner og der har des­ uden pa en reekke omrader veeret god kon­ takt til de andre venskabsbyer, nok ikke mindst til Brande. For den gam Ie Nor­ den-kreds i Brande har det veeret en seer­ lig gleede, at man stadig har bevaret kon­ takt til gode venner i Skoger. Det neeste store steevne skal veere i Aa­ nekoski i Finland f0rst i august 1984. For 5. gang skal vort store nordiske steevne veere i Finland. Der skal nok veere mange , som gerne vii tage turen til det sk0nne Aanekoski. Kr.Olte Side 17


Det 3re radhus

bygget , saledes at den i dag er en inte­ greret del af savel SMP·centret som rad­ hus , idet den forbinder de to huse til et

rus.

af lb Sch midt -Ha n en Der har i de sidste halve snes ar vceret

arbejdet med planerne om at bygge et nyt

radhus .

I 1978 gav byradet tilladelse til at lade

udarbejde et byggeprogram.

Opgaven blev Il1Ist af Laursen & Wille ,

Planlcegningsfirma A/S i samarbejde med

radhusets medarbejdere.

Rammen om det hele er skabt af arki­

tektfirma Domo, v/arkitekt Kristian Kri­

stiansen , Brande, og radgivende inge ·

nimfirma Torkil Laursen liS, Brande .

Haveanlcegget er projekteret af Plania ,

v/havearkitekt Poul Erik Johannesen ,

Brande.

Byggeriet blev pabegyndt i for aret i 1982

og den 15. august 1983 blev radhuset tao

get i brug.

Socialforvaltningen blev samtidig om ·

Administrationen rader over 3.625 kvm.

hvoraf 847 er kcelderlokaler.

Hele byggekomplekset. der er pa 4.993

kvm , og scerdeles handicapvenlig indret­

tet, ejes af Brande kommune, efter man

i 1983 overtog SMP·centret for ca. 5 mil·

lioner kroner.

De samlede udgifter for bygning af nyt

radhus samt ombygning af socialforvalt·

ningen var budgetteret til ca. 17.766.000,·

kr. og forventes at ville and rage ca. 17.5

miJlioner kroner.

Det nye radhus bliver en god arbejdsplads

for de ca. 80 mennesker, der i dag er an­

sat I administrationen .

Ligeledes har byradets medlemmer med

en veludbygget m0defl0j faet tidssvaren ·

de arbejdsvilkar, og alt i alt hllber byra·

det , at radhuset kan leve op til de forvent·

ninger, der stilles til det , og blive et hus ,

hvor kommunens borgere vii fa en god

betjening og hurtigt finde sig hjemme.

- viI du undga denne situation?

sa kontakt

Frydensbjergs Turist- & Bustrafik v/ K. Frydensbj erg . Ejstrupho lmvej 6 . Brande

Tell. (On 180628 og 181 555

Turistk0rsel savel i indland som udland!

SEND DIN JUliNIUEN I tJIJI ",, ~ - S,O', UDYA/.O Il fSIEKORATlONER. .. ! NYTI SIO lET MED BlOMS1EfI' CNOKDIAIE ,UIEUfJ JUt ..

BALLES BLOMSIER

G/redel/g jul...

Arkitekt

Kristiansen

Storegade 8 . 180001

Moderne klipning i

tidens stil

fiu man hos

herrefris0r

Jacob o. Madsen Storegade 8 - 7330 Brande

Tlf. (0 7) 18 11 08

ORMANN

Vejlevej 39-41 7330 Brande

Sid e 18

EE! ~"t

SHEll SERVICE JENS CHR. BRIXEN

Vejlevej. Brande

Telefon (07) 180390

SOREN PEDERSEN ENTREPRENOR

~-]ts8b~

7330 BRANDE TLF. (07) 18 0577


E .ammel Brandit

Af l\rne Frederihsen

Det er med stor glrede, jeg elterkommer anmodningen om, som gam mel brandit at skrlve et par ord i Juleavisen 1983 . Min tilknytning til , og mine 101elser lor Brande er aldrig blevet brudt trods min snart h0je alder ­ il01ge mit ePR-nr. 68 <ir ! Dette skyldes ikke blot det moderne ,01· te lidt nedvurderende beg reb . nostalgi , men rerligt og redeligt min dybe, varme glrede og taknemmelighed lor 12 vidun ­ derlige barnear i Brande Ira 1915 til 1927, der lik sa stor betydning lor mig gennem hele mit liv - olte bekrreltet og !ornyet ved jrevnlige bes0g i byen og kontakt med gamle venner og skolekammerater. Min tvillingbror Knud , der d0de alt lor tidligt i 1975, og vor 5 ar yngre s0ster Gre­ te voksede og trivedes dejligt i vort glade , harmoniske og demokratiske hjem. Store­ gade 30 (Sparekassens ejendom) hos vo­ re lorreldre sag f0rer Arthur Frederiksen og lorlatterinden Karla Frederiksen. Det­ te hjem, vor nrere kontakt med by- og landbelolkningen og den Irie , sk0nne midtjyske natu r blev en uvurderlig start og arv - en livsbekrreltende og uadskil­ lig del al mit senere Iivslorl0b . Vi Ilyttede Ira Brande til Sjrelland i 1927, hvor jeg blev student og senere cand o jur. Ira K0benhavns Universitet i 1943. I min studietid lre rte jeg min mors gode ven , kord egn Kof oed Glt kende , - denne enkle, geniale og i ordets bedste lorstand !rom me altive kristne , der startede den

Arn e Frederiksen - 16

ar gammel

nu verdenskendte Koloeds So c iale Skole, der gay et "hand tag" til mange, som le­ vede pa Ilvets skyggeside . Det skyldes hans inspiration og ogsa min mors - hun var altid socialt engageret at jeg elter overstAe t juridisk embedsek­ samen kOIll ind ved fre ngselsvresenet som sekretrer ved Nybo rg Statslrengsel i 1943, og jeg er nu p(\ 41 . ar ved lrengsels­ arbejdet , sen est Ira 1966 som lrengsels­ inspektm ved Statslrengslet i Horsens . Denne srerlige arbejdsplads har jeg altid oplevet og l"lt har Iyldt mit liv med et vidtsprendende og rigt indhold til trods

Arthur Frederiksen - saglorer i Brande 1915-1927. Medstilteral BIF for mange skuffels er og nederlag - ogsa af ren personlig art· nar fanger, jeg eller andre af personalet syntes, vi havde gjort en hrederlig indsats lor og fors0gt at be­ rede dem den ofte svrere vej tilbage til friheden , svigtede bade dem selv og os og faldt tilbage. Jeg har dog stadigvrek bevaret troen pa , at del altid kan Iykkes al na nogel posi­ tivi og menneskevrerdigl i dette of Ie me­ get vanskelige arbejde med menn eske­ skrebner, der helt eller delvisl - selvfor­ skyldl eller uforskyldt ­ el gael ilu .

HJORNEBAGERIET Vi anbefaler os i alt indenfor

JULEBAGNING

· kob dine julevarer

hos

AASES mini MARKED

sasom KRANSEKAGER . KLEJNER og meget mere.

Kom med kagedasen og fa den

!yldt op med

FRISKBAGTE SMAKAGER HERNINGVEJ 8 Telefon (07) 180096

MArnilnaVAiQ·7330 Rr:. nlrtA 'Tlf

Vi ensker aile Opel-ejere

en glcedelig jul... !

Q 10

fbrande motor co.AS II Herningvej 50 - 7330 Brande - TIl. 180811

=rstnskontor

STATSAUTORISERET REVISOR PR..tSTELUNDEN 4 - 7330 BRANDE

Tit. Side 19


Brande & Omegns Andelsvaskeri A. m.b.a.

Mejeri- & Brodudsalg Villy Klausen Vejlevej 42 . Brande Telt. (07) 18 05 59

7330 Brande (07) 18 03 73

07-'18081; - for .........., .......,"0.....

fJllElJEllfJ JUl...

Hvidt ovnfast porcelam exform til kakken og bord. Design Ole Palsby. Opskrifter Siren Gericlle ~

.\

V"~~

i~' · rr"" I ' S.uijl'

~,(C')lj)) ~

_

.

Kr

~' ..

r=t

la ­

K, 34 Kr 68 . · Kr , 14, Krl 1B .

Kr J2, "

K r 89.

~ ""R"'DO~RI

l: ;1.. ,~ 0-10" ' Jl

A tid bilUgst ogsa mecl det nye smarte

• ......or

S ide 20

ferst i


En. toften - ste et bvor er sker sker no.et!

Af

J"rgen Laurvig

Fris((Jr

Ole

Mikkelsen

Torvet. Brande. 18 1480

. I I'-OV

BLOMSTER

BLOMSTERHY TTEN

16 Ur d nde . 07 18 1 J 0 6

Del begyndle med el h0nseri, der sa blev til Brandes f0rsle vandrerhjem, der sa eflerMnden blev Iii frilidsklub for unge og reldre. Husel , der er skrenkel Brande af inge­ ni0r E. Rasmussen brerer navnel »Ung­ dommens Hus" , og inlel navn kan passe bedre. Om aflenen er del ungdom mel­ lem 14 og 18 ar der befolker lokalerne og mandag og fredag eflermiddag er det ungdom meliem 50 og 90 , der rykker ind. For hvad er alder og hvad er ungdom? Arene kan man ikke 10be fra , men pa grund af dem beh0ver man jo ikke al blive gam mel indvendig , og del er der heller ingen af »Guldalderklubbens" med­ lemmer der f01er sig. Frilidsklubben slartede i 1960, og "Guld­ alderklubben .. nogle ar senere, og i aile ar har Oda og J0rgen Nielsen staet som ledere, sa del er mange branditter - unge og unge, som er bleve t reldre - de har haft kontakt med. Det er igrunden utroligt, hvad idealisme, interesse for ungdommens 'Ie og vel, en ihrerdig indsats nar det grelder om­ bygning og vedligeholdelse kan ud­ rette. Her kommer bade penslonister og efter­ 10nsmodtagere, fort re ller Oda Nielsen , der er daglig leder af klubben og har vreret det I nres ten 20 ar. Min mand, J0rgen, startede som leder af frilidsklubben i 1960. Han passede Ungdommens hus, som er en selvejende­ institulion. De unge er her hver aflen, men om dagen star huset uden at blive brugt, fortrel ler Oda Nielsen . I 1964-1965 startede jeg sa i "Guldalder­ klubben". Her kunne de reldre i Brande m0des og bruge de udmrerkede lokaler om dagen . Siden har »Guldalderklubben " le jet sig ind i lokalerne, og Oda Nielsen har staet for den daglige ledelse siden 1964, selvom hendes mand nu er gaet pa efter­ 10n efter de mange ar som led er af fri­ tidsklubben. Hvis man synes, der er lidt halvtoml i "Guldalderklubben" om fredagen , er der til gengreld fyldt den frMste mandag i hver maned. Da er der nemlig und er­

holdning, og som regel kommer 60-100 reldre. Tre af de reldre er med Iii al planlregge underholdningen : Lund Rauf!. der er formand for udvalget , Alma Jensen og Stine S0ndergaard . Suppelant er Henning Thomsen. Der har 'Ire ret "sy ng -sa mmen-aften.. med pastor Inge Marie Mois og Aksel Rauff, og pastor Andersen har vreret en tur i Brand9 fra S0nderjylland for al fortrelle morsomme hi storier. Af andre populrere akliviteler b0r den arlige udflugt nrevnes . I ar gik den Iii Ranb01dal og Vejle gen­ nem Grejsdalen, men lidligere har man vreret sa langl vrek som Sverige .

Loller! og auktion Pengene til aklivitelerne kommer blandl andet ind veti en beskeden enlre ved underholdningsarrangemenlerne. Ma n giver her 10 kr . for kaffe og br0d , og overskuddet g ar t i l at belal e underh ol d ­ ningen med . I arets 10b laver de reldre l i ng Iii ameri ­ kansk lotteri og auktioner. Des uden leg­ nes st0ttemedlemmer bland I folk i k om­ munen, selvom der ikke finde s egenl l ige medlemmer af selve klubben. AOF's Initi ativ De t var Ar bejder nes Oply sning s Forbun d der i sin tid tog initiativ Iii »Guldalder­ klubben ... I dag er Arbe jdern es Oply sn i ngs For· bund stadig med i be styrelse n for »Guld­ alderklubben«. - Vi holder et enkelt m0de om are!. for­ treller formanden for be styrelsen , Ejvind Larsen. El lers lader vi de reldre s lyre det selv. Vi lregg er budg ettet. der i ar er pa 60.000 kr . De gar til leje af loka lerne . ti l Oda Nielsens 10n og lidt Iii aktiv ltelerne. Udove r Ejvind Larsen best ar bes ty relsen af sekretreren, Ruth Jacobse n, fra det nu ned lagle So cia ldemokra ti sk K'ii nde­ udva lg . Kassereren. Rita Stol tenborg . er rep rres enta nt for del ligelede s ned lag te Dan sk Kvindesamfund , og Bran de byrad er rep rresenterel 'led Kaj 0 Han sen. De rel d re er rep rres en teret 'led Lund Rauff.

Side 21


VElKOMMEN TIL EN FEITll(J JUll DEN (JAMlE KIIBMANDI(JARD

-.,

•i•-. G fr.· ~

D

I

I

I

I I

I I

I I

I I

I

I

I

I

I

I I I

I

Mange steder kan man se vores festlige m ascot: E L'fanten. der star som et symbol styrke_ Gode ting, der holder langt ud i fremtiden, leveret af en trofast leverand0r.

pa

• I

I I

--------

...

d

Et f Olkeli vsbillede I r(;. B rande-egnen Mi n fars hovedbog rummer 'T1ange over­ raskelser . Hvad skal vi sla ned pa? Sten­ olie. knailere l Postelin ' TOVVi€rk - eller skal vi fortaeile om tovtraekk eriet med Norges konge pa korvetten Dagmar ? Den histori e er nu for kort. Kong Ha3kon og far trak taljen i land , sa slap de linen - og f0rst bageft er var far klar over , at det var Norges konge , han havde trukket tov med , sa ma den potte vaere ude. Det skal vel heist vaere et folkelivsbi l lede fra Bran­ de , vi skal finde frem. Ja, sa ligger hovedbogen atter pa skrlve­ bordet, og min far, Kalundborg-jyden, k0bmand Peter Nielsens prent lader mi­ ne tanker glide tilbage i tiden . Et stykke nede p siden springer noget mig i 0jne ne: P as to r P . Dahl : An 1 Potte. r d ag ko m " Poos « i l ogen -. I og for sig er der s let intl'l t maerkvaerdigt ved det - det kan blive enhver beskaret. Men tro mig , det at blive meldt i k0bmaen­ dene N.I. M011er s og P. Nielsens loge var i hine tide r en sare kilden aff aere - Taenk kun at bl ive vasket med en og samme vaedske ind vor tes savel som udvortes ­ nemlig det klare rene vand. - Det er en ve­ derstyggelighed a f rang ikke at kunne fa dr0bele n gurglet , plejede »ae skomager« at sige om demo der var plumpet ind pa den sorte liste_ - Trenke sig at skulle slaeSide 22

I

I

BRAND ~,L ~.~ENTER I N. "e-gade 16 - 7330 Bra nde - (07) 18 1244

..

f r

I I

I

I

I

I

I

I

8yens eneste priva tejede supermarked med byens bedste ti/bud ...

I

be petroleum hjem til sin »gramand«

(braendevinsdunken) et helt langt ar eller

to - den gramand , der ud fra sit dunkle

indre kunne udbrede velsignelse til den

t0rstende menneskehed - med sit kluk ­

kende Livets vand .

Med en potte er det anderledes - den kan

bruges til lidt af hvert I Derfor k0bte prres­

ten den naturligvis den pagreldende dag.

Det var en stolt potte - som der star i even­

tyrerne. Stolt af sin rummelighed, stolt af

sin fine, hvide emalje, den brede bla hank,

vidden. Javel , den var lidt st0vet af sit op­

hold inderst inde, men ellers rar og hygge­

lig at se til - med den malede r0de Lerose

pa siden, jO, den var et rigtigt pragtstyk­

ke. Men for at der ikke skal snige sig en

del misforstaelser ind , ma jeg hellere med

det samme fortrelle , at det slet ikke er en

tepotte , der er tale om , ej heller en urte­

potte eiler fl0depotte , men bare en gan

ske almindelig gemen kammerlitter , der

fik sit endeligt.

Na, lad mig ikke forgribe begivenheder­

nes gang .

Se ..re sk omager« var bare skomager og

blev aldrig andet , sk0nt han var Perser

af blode!. - Prae sten derimod endte som

minister ... sadan kan det jo ga her i live!.

A propos pe rsere! Ja , det er sadan nogle

fyre , vi lrerte om i skolen : Dereios, Xer­

xes - og hvad ved jeg . Vor skomager hed

At Robert Nielsen bare slet og ret Anton - og ikke et eneste af de store slag, han slog er optaget i historiebog for folkeskolen_ Hans fred­ rende ophav hed Per, og de mange br0d ­ re benaevntes Persem e efter faderen_ Nu­ vel det var ..karle« som i mange ar red eg­ nen som en mare - Indtil ..Perserkrigen« br0d ud , og uvresenet fik sin ende med tremmer og hvad dertil h0rer . Anton skomager var et skikkeligt men­ neske, og for at vise , at han ikke blev sla­ et i hartkorn med det 0vrige slreng, blev han benaevnet »Pres «. De eneste "'yde« han var behreftet med , var et trreben, og sa det, at han var ..kvartals «. Pres boede i byens fattighus sam men med en gam mel pige .. Bette An'mark Hun var ikke st0r­ re end tobak for en skilling , sadan et lille bedr0veligt menneskebarn med et vissent ben - men med et hjerte af guld. Bette An 'marl - hvor var du gavmild med dine m0nter , du Iii Ie forpjuskede fugl, med det store r0de sjal over de magre skuldre og de hjemmegjorte krykker. An 'mari var for resten i nrert slregtskab med I.C . Chris ­ tensen , men til trods herfor var og endte hun pa sognet. Var der i og for sig noget at sige til , at de to etbenede stykker driv­ gods fra livets store skude var s0gt i havn i endraegtighed og s0gte at g0gle sig ind i en Iysere, men stakket tilvaerelse med gramand og trepregler for de karrige ski!­


linger, 00 skomager tj ente ved at sy sko·

t0j ti l h0j og lav . . Han er en himmelhund

til at sy st0vler, sagde gam Ie prokurator

Gyntelberg fra Vejle am ham . De ord var

for Poos et ridderslag.

Bel te An'mari fik ogsa sit slag · desvoor·

re for hende.

En dag kom preesten over hende, da hun i

Iy af kirkegardsdiget vat ved at sootte en

flaske for munden , og det nyttede ikke, at

hun bedyrede, at k0bmandens svend mao

ske havde givet hende forkert. Hun havde

forlangt stenolie, og hun var bare af gam·

mel vane ved at snuse am indholdet stem·

te med det, hun havde forlangt . Efter

preestens tordentale blev den t0rstige

jord vederkveeget med flaskens indhold ,

men s An 'mari s0nderknust sneg sig hjem

til fattighuset.

Hvorvidt den h0ne, proosten sam me dag

skikkede am, formaede at leege hjerte ·

saret, far sta hen.

Nal Det var denne hersens patte. Pastor

Dahl stod i butikken med m0blet i han·

den · i baggrunden tonede Pees frem med

sin gramand og to Iysende breendevinsro·

ser pa kinderne.

" Fuld Ie ee told " . kom det droovende.

Proosten vendte sig imod ham . 0jnene

glimtede i harme.

"De er en grls, skomager. De skulle have

een af denne her,,! Patten kom faretruen·

de noor skomagerens ansigt.

Det dur inte a drik det skidt, der Kommer

ud af sa 'en en himstregims, pastor Dahl.

Poos var kry, men det fortog sig, da prees·

ten omsider fik lirket pengene rra ham og

I lk ham indlemmet i logen.

Senere travede proost og skomager hen

ad vejen , ivrigt gesllkulerende, prooste n med den uindpakkede ka mmerli tter i han­ den. Hvem sku lle ve l ta ge anst0d af en sad an svend, den er de en noor kending . sku lle proosten have sagt , da de r blev spurgt am embal lagen. Pres hang med 0rene . og den to mme 9ra· mand di nglede i sin s trikke. Nu dre jede sagen sig am , hvorvidt prresten virklig selv engang formaede at ordne sagen med Vorherre . for sig og bett e An 'mari , uden preestens medvirken. Hen pa dagen bl ev der vild opstandelse i fattighuset. Ruderne sprang klirrende i stumper og styk ker. En krykke r0g ud . fulgt af Pre s' s trreben , der var slaet i to stykk er.

,IE skomager stormer! .IE skomager st or­

mer· huh , hUh!

Ak ja, hvad nyttede vel prrest og k0bman·

dens loge, nar vor gamle kending , han ·

delsgen iet Ro ss havde forbarmet sig

over perseren og hans kvinde?

Sikke en ende, sukkede patten - den sej­

lede rundt sam 0se i prrestegardens svi ­

net0nde·. At vrere skabt til et og brugt til

noget ganske andet - ja, sikken en ende.

For den var, sam jeq har fortalt , sadan

en stolt patte .

S vender vi bladet . og lukker den meerk·

vrerdige hovedbog.

aJ Robert Nielsen

Se vores festlige gavebord i butikken.. .!

Deres @a@ Materialist Jan na & P reben S0rensen • Godsbanegade 2 - Brande Telefon (07) 18 1277

Vi Inl!tel .,e !tundel en gl.delig jul... /

o


Del gamle Brande i del nye radhus En at de festligste gav er til radhusindv ielsen kom fra fa rv eh andler J. 0 , Hiersing, nemlig nogle farveslra len de malerier, som Kai Husum lavede en gan g i halvtredserne. Billede rn e er malet "for sjovÂŤ og oil inspiration og ef'er hu lwmm elsen og viser ma nge af de me n ne sker, de r va r med Iii at prfEge Bra nde 's byb illede for tilbage. Na turlig vis kunne man na vng ive de forskellige personer, men hvorfor igru nden? Del er m ege t mere spre ndende at kiaae pa d em og snak k"e~ om, hvem mon han er, . hvem va, del o. s. v.

ar

God fornejelse!

Starts. til

ollema Ing... Side 24


ulearrangementer i Br de••••! Julemanden har meddel t at han besfIlger Brande den sidste uge op til jul. M0d julemanden i gaderne hver aften mellem kl. 17 og 18. BfIlrnene kan aflevere fIlnskesedler (som bliver bragt i Brande Bladet) til Julemanden og blandt 0nskerne vii der bllve tru kket lod om 10 ju legaver, som julemanden udbringer den 24. december.

Senda. d. 8 . december kl. 1'1 : Et stort Juleoptog med Thisted garden i spidsen starter ved

Falck og gar gennem byen.

Rute: Brandlu ndvej, Storegade, 0stre Aile, Torvegade,

Jernbanegade, NfIlrregade, Godsbanegade, Storegade, Torvet.

Der afsluttes med koncert pa Torvet.

Efter koncerten uddeles godterposer til b0rn ene.

KI. 14:

Civilforsvaret serverer om eftermiddagen

dampe nde varrn sup pe. Sup pen er naturligvis gratis.

Pa Hotel Brande er der ju le·hygge·stue ~~~~ med paplrkl ip, sang, »b0rnepasning IC , salg af glfllgg, kakao,

kaffe, th e m.v.

Akse l Rauff underholder. Der er abe nt fra kl. 14-18.

(overskuddet gar til Brande BfIlrnefestival). Arr.: Kulturelt Samrad

.lulestue:

ABNINGSIIDEa: LfIlrdag , den 17. dec . ...... . ..... . ...... .. .. .. aben til kl. 16 SfIlndag den 18. dec . .... . ... . ... .... . . .. aben fra kl. 14 - 18 Mandag, tl rsdag, onsdag, torsdag og fredag . . Aben ti I kl. 20 l0rdag, de n 24. dec . ...... . .. .. . . ... . .. ...... aben til kl. 12 Brande Ha ndelsstandsforening


En iulebi sen fra beskaeftieelsesvejle erskolen

of Erna Nyborg, for tiden elev pa skolen Det ma vrere underligt at have en skole i sin by, som man ingen indflyd else har pa - mAske endda ikke engang ved noget ami Men VI er altsa en l ille flak - i <ir 22 ­ sam bli ver uddannet til at hjrelp e reldre mennesker med at holde sig igang. Vi far en li lle sm ule at vide am en hel masse ting ­ og ma sa selv bygge videre pa det , nar vi sp redes ige n. De fles te af as er her kun am dagen, men vi er da 5, sam kommer sA langt vrek fra , at vi fi nder det lettere at bl lve i Brande pa aile sk oledagene , og i ar har vi en rigt ig levende Bran dit imellem as! Og hvad far VI 5 sa fritiden til at ga med? Jo, det hre nder da, at vi " render sammen" ogsa med Branditlen . Og sa har vi det garanteret ik ke kedeligt. Men det er kun blevet til een a ften am ugen, og sa er der jo yde rli gere 3 aftener , sa m vi skal have has pA. Et par af as gar pa sykursus en aft en , ee n lreser en del , een skriver breve, een ser TV, een kan ikke und vrere ham derhjem me (eller er det omvendt?) og ta ­ ger hj em midt i ugen, og een folger det krist el ige ungdomsarbejde, der foregAr i Indre miss ion shus , hvilket hun har st ar glrede af l Vi keder as overhovedet ikke (det gor mtelligente mennesker jo ikke)! Jeg selv kommer helt ude fra den yderste revle, nemli g Hvide Sande - pa Holm sl and Kli l Der ha r vi det godt - ogsa selvom vo­ res skatt eproce nt er den laveste i landet! AI soc iale god er mangler vi ingen der­ hjemme - men fa l man brug for stotte til sko ler ud enfor kommunen, er man meget p apas selig med ikke at strrekke sig for vi dt' Og sA re ldreo ms orgen halter lidt bagefter, det kan jeg se ved aile de mange ins ti tu ti ons besog , som vi r,ar foretaget lund t omkrin g med skolen, Og jeg for ­ nemm er a t Hol msl and komrnune er en !ille smul e beryg le t i vide krec se for sin okonomi ske papas selighed . Men jeg vii gerne sl a fast , at vi er rigtig mange , ja , langt de fies te af as, der er godt til f red s med at man si dder lidt fast pA f~ assen , for der er nu mange steder, hvor man gar he lt i den and en groft , og det er jo ganske unodv ndigt.· for hve m skal nu beta le? Jag har haft et pa r gode oplevelser her i Bran de, For eksempel benytlede jeg lejllg ­ heden til at h Ole Johannes Mollehave (Man kan jo ik ke tillade sig at kritise re . nar man aid rig har hort manden I) Det kan

Ejvind Nielsens

Bogtrykkeri

22

7330 Brande , t lf. (07) 18 0502

Hyvildvej

~ irlp

? fl

Grafik at Johs, Eybye

godt vrere, at han har betydning for no­ gen - men da han ikke vil le indromme, at han var flov over at vrere dansker - tvaer t· imod , han var s tolt af det - ja, sa mat te jeg erk en de, at mi n d iagnose liar rigtlg ! Men det va r alligevel en god opl evelse, som Je g er glad for af have ha ft. - Jeg var ogs a nede at hore Niels Hausgaard, og han beho ver ikk e mere omtale - men han er a lt sa su verae n!

Og sa havde leg, som g amme! FPF·leder,

en alte n inlli lere t mig se lv til fael les kred s­ m"d e I FDF og FPF Der var der Lev en­ de Brandi tter, ska l jeg love f or ! En dejli g star fl ak b0rn . og det g laedede mig meget at overv aere, hvordan de lik U·landshjrel­ pen an skueliggjort. Oer er hab am al den nreste generation lar sl ",rre f ors lflelse for n0dvendigh ede n af at hjrelpe I U-I an­ dene , end vi har haft, lor de f ar b edre op· Iysninger, end vi gjorde. (Hvilk t dog ikke er nogen undskyldning for as). Men i F DF

og FPF har I her I Brande en dejlig star flok gada ladere, sam jeg hAber, at b0r· nenes laraeldre e f takne mmelige fo r, - det S f deres frill d de bruger, og de f ar ikke noget tor det, sA det er langt fra en selv­ lolge l Og sa er der byens hand len de! Jeg har vaerel IMe i mange bu ti kker , og jeg ma sige , at ua nset hvor jeg har vaeret, sa har leg kun modt venllghed. hvilket bu rde vae· re en se lvlolge, men la ngtf ra er det aile steder i landel. . Alt i alt er jeg g lad og tilf reds med at vaere I Brande - og pa sko­ len Men jeg ma indr0m me, a t det er 10r­ ste gang, jeg er blevet prae senteret for julepyn t i gadern e den 7, november! Selv ikke i Esb jerg, hvor jeg er lIokset op, Og­ sA " Bra nde Bladet" ar for tidligt ude med ju leanno ncer. - Det hele ma da for skam kunne vente Iii adv ent stiden! - Oet er trist, at julen sk I Iraekkes ned poi del plan, hvor det kun gre lder am at tjene sa meget pa den, sam muligL Ju len skulle jo vaere hjer tern es fest - og ikke teg neb0gernes! Gud sendte sin son herned for at frelse verden , og det trce nger den til end nu, ja, mere end nogensinde. Det ef mit 0n ske for aile folk i Brande, sav el so m ail e andre steder, at man ma bruge adventstiden I ii at forberede julen , sa den ka n blive hJer­ te rnes fest! Jeg siger tak for husly - og for denne lejlighed til at udtry kke mine me­ ninger. Ai le 0nskes en velsignet jul!


Naturparken i Uhre'

- en lille VIIII'e) vCf'rd ..

AF Claus Skj0de Uhre Udviklingsrad er stiflet den 18. marts 1971, hvis formal er at fremme beskeelti­ gelse og udvikling i Uhre og omegn, samt fremme enhver sag af almen interesse, som skl2lnnes at veere af veerdi for kom­ munen. Man kan sige at foreningen fungerer som en borgerforening , hvor borgerne kan komme med forslag og problemer, der skal Il2Ises. Foreningen er en slags tale­ rm til de kommunale myndigheder og er dermed med til at Il2Ise opgaver af lokal interesse. Udviklingsradet star som arrangl2lr af de traditionelle sammenkomster sasom Sct. Hansfest i Naturparken , hl2lstfest pa kro­

en og juletreesfest for bl2lrn og deres for­ eeldre. Sammen med de I2Ivrige foreninger her i Uhre holdes der pa skoler: i vinterens Il2Ib, ml2lder og fared rag af kulturel og oplysen­

de veerdi.

I disse ar tales der meget om at bevare

landsbysamfundets feelleskab am de

forskellige aktiviteter. Det er Udviklings­

radets I2Inske og hab at det er med til at

skabe stl2lrre forstaelse for betydningen

af det bestaende serviceniveau og de feel­

les aktiviteter vi har omkring skolen , idreet­

ten o.s.v. som aile er med til at skabe det

seerlige landsbymiljl2l.

Selskabslokaler . (07) 18 7039 Tut og Bent Jen sen

Vi 0n sker vore kunder en glcedelig j ut ...

Uhre Brugsforening 7330 Brande 07 - 18 7017

(Brande Jut 1913)

Til Julen

anbelalel i stort Udvalr:

Or'Dne or blomslrende Pllnler. Tullpaner or Hyaclnther.

ICn.ttJ.rakraaae til Kirkeraarden

fr. 50 8,..

aile SII,s Or8Dts.ger.

Udsllr i

fhv. S komlrer Enevoldsens Butik.

A::rbedirlt

~blcr

or

Marius Balle.

Nu til Julon c:r hj emkommen el slerre Parti SpiseKore-Chocolade, saml Marcipan or Sukkerfirurer Ira 1 III 10 Ore. Jeg anbetaler mig med aUe Slags smaa Karer. BestillJn,er modta,es pal store Karer. ..t:rbedigst

or

UHRE o UDVIKl lNGSRAD TH. 18 70 17

P. Villkle ...

Nips- og Galanteri-UdsaIg. Oa jeg arler at ophere med Nips- or Galanterihandelell , ud· s21fer jer Restbeholdningen til betydell r nedsal Pris. Sadelmage r or ykleha.ndler •• 8. Jen e en.

Autoreparationer af enhver art

Opretning og rustarbejde

Klargl2lring til syn

Henning Skovbjerg 187111 Side 27


19 J

I billeder...1

1. Hotel Dalgas bf8ElflClt 2. Brande revyen 1gen en succes 3. En landsby I byen 4. De kunstnenske sIgnaler S. Brande Marked pll StrClmrnen - en god tradition 6. Brande Mejerls skDf'Slen fOravinder 7. 0efne I Mamrelund beplan as B- Branditler til landsl<amp I

England

8. De KunstneriSke sIgnaler

hsmges op

10. Modeshow I Brande Hallen

Side 29


I hele december mimed serverer vi, udover vores juleanretning, ogsa bestaende af stegt sUd i lage, rejer ml mayonnaise, julekal med medister, hjemem/;;eavet sylte, landskinke ml marinerede asparges, hel­ stegt tyndstegsfilet mlkartoffelsalat og ost.

» J ULEPLATT EN((

68

Det hele til kun kr.

.-

Venlig hilsen - Lene og Kjeld Larsen

was JYEDER IMELL

a

De war en grow g illd I haed igue r, di kuern dre, - de M er ill/gadt wan slet ett sa billig - - - Ah de war samrend eft sa ga l, - de ga ja en dierl ga wwer hwa, vi Med ja kjawt de hierle ire brugsfarening, a dree fa er vi dividende, asa sae/ vi as tamm fla sker te de m i da w de g8 illigadt en skjelling, far dase war manne flie r e nd vI Med relnet mej !

a

a

ltUE~

AUTOMATSERVICE

THYREGODVEJ3-BRANDE

TLF. 07 - 18 25 00

Rabbek

VVS--ENERGI Center ~ \:!;I *.j

VVS&ARA~

A UT . VVS I NSTAL L A r0R

FABRIJ<.SVEJ I - 7330 BRA '0101:; - H .. LEFO. 07·1807 11

-

-

~ -

<

~

tJl.delig Jul ... ! SLAGTERMESTER

BP Energi Depotet {j rIl U tilI -

!1."4en lo"en~en

He rn~ II 0 - G rinc1.'i reel

·: ·'f. (1} 71

IS

Storegade 35

TELEFON (07) 180009

or; 3.i

vorfor e er aadea sadaa? Sabroes Aile

(sidegade fra Herningvej overfor Kartoffelmels­

f abr ikken).

Peter Sabroe (1867-1913) var politiker og navnlig kendt for sit

store uegennyttige arbejde for born og for de sma i samfundet

Dette arbejde og deraf folgende artikler oc) taler , hvor han - som

man sagde - brugte "den stumpe ende af penneskaftet" skaffe­

de ham mange retssager pa halsen med boder og frengsels­

straffe . Han drre btes ved den store togulykke ved Bramminge

den 26. juli 1913.

En af de tre sonner, Tage Sabroe boede i en arrcekke i Brande,

hvor han gjorde en stor indsats ved bl.a . at vcere medsti fter af

A.O.F. og ved at sta i spidse n for den arlige bornehjrelpsdag i Brande. Side 30_

Johs_ Hansensvej (sidegade til Agade) . Johannes Hansen (1881-1953) kom til Brande i 1906 som anden­ lcerer ved Byskolen_ Her var han bl .a. med til at stifte Brande 1­ dr;;ets forening og senere den socialdemokratiske forening. Han fik ogs3 oprettet en Brande-afdeling af Fcellesorganisationen og var i en arrrekke dens formand. I oktober 1935 blev han P Dahls efterfolger som kirkeminister i Th. Staunings regering, og hans ministerperiode varede til juli 1940. Aret efter blev han partisekretrer for Socialdemokratiet efter H.C. Ha nsen .


et I!a.le Brande der forsvandt Toryegade 4-6, der III med bagsiden ud mod Centrum's g~ r d ble v bygget omkring 1910 af snedker J0rgen Usse ltoft. Huset har igennem arene vceret ramme om mangt og meget. Gartnerforretni ng, skrcedderi og under brunkul stiden et af de st0rste pensionater i byen, hvor et halvt hundrede eller flere brunkulsarbejdere fik sulten stillet.

, de f ",rste ar havde blikkenslagermester

Engel brec ht f orre tning i den ene ende af

huset (mod torYet) til ham kom som blik­

kenslagersyend Hans Madsen, der i 1912

overtog forretningen og drev den her i

mange ar, indtil han flyttede ned i ejen­

dommen Storegade 48.

Hernlngvej 46 - 48 . 7330 Brande. Tlf. (07) 18 1022

Aile vore kunder og forretnings forblndelser ~nskes en rigt/g glaedelig luI og et godt nytar. P!i gensyn I mal 84 det nye

pa

HOTEL

!)aigi\S j'ÂŁlranbl' Tlf. 18 1300

Borup

Maskinfabrik A/S

Borupvej 2 7330 Bran de

fndtif da . m l'Jdes vi stadig

pa REST. H0JMARK - venflg

hifsen. Maria nne og Arne

- de "'" "wr

- tie .",.,etle l'ter - tie "'IJielne l'ter - tie IIell,,,,; I,.ntlentle I,wr lintler tlu i OVER UlDEREN. ..

Side 31


Brandes yngsle borgere var ogsa med, da del nye radhus blev indviel .

ttb7

-

STATSAN STALTEN FOR UVSFORSIKRING

E. RII Brand, Tel,ron (07) 18 05 50

Den norske olie

et I!a I

for van Pa brandtamten , hvar indtil i fora ret Ho­ tel Dalgas la, byggedes i aret 1898 Bran­ de H0jskalehjem , der igennem 85 ar har vreret ram men am en star del af Brandes kulturliv. Ovenstaende billede er fra am­ kring 1910, ag det er dagvagnen mellem Brande ag Give, der holder for d0ren. En ambygning senere gav bl.a. plads for en teatersal med en efter den tids krav ud­ mrerket scene, hvor mange af vare st0r­ ste kunstnere har aptra.dt. Farlreppet ­ der desvrerre er forsvundel - var el maliv

fra anlreggel »0rbreklund« malel af ma­

lermesler A. Midlgaard .

Del var gyldne lealerlider for Brande for 50 :ir siden , . som regel gresledes byen el par gange am maneden af rejsende Side 32

selskaber med skuespil , operetter, op­ lresning o.s .v., - men hvem ved , maske kammer der igen el levende tealerliv i

Brande, nu hvor .. Levende Brandilter« er

blamslrel op og nar den nye lealersal

slar klar.


Leven e ran itter af lens Chr_ Kjcer

Der va r engang - det var da gavlmaleri­ erne ko m ti l verden - at vi havde en kunst­ forening i Brande, der foruden at arran­ gere kunstudsti Ilinger tog sig af andre sider af Brandes kulturelle liv, - koncer­ ter , teaterforestillinger, foredrag o.s .c . Den afgik desvrerre efter en relativ kort levetid ved delden , og i mange ar var det sm a t med kulturelle oplevelser i Brande . Denne mangel kan vel ingen by leve med i lrengden, og derfor blev der gjort et tap­ pert forselg pa at g 0re en indsats pa den kulturelle side , og det skete ved dannel­ sen af foreningen "Levende Branditter« for nogle ar siden. Man kan ikke just past a, at medlemstil ­ gang en var stor - et halvt hundrede med­ lemmer h0jest, hvor kunstforeningen i sin tid kunne m0nstre 600 1 Sa foreningen var flere gange ved at ga i sig selv igen , indtil man for et halvt ars tid siden beslut­ tede sig for , at nu matte det briste eller brere. Skrivelser , - der nresten havd e form af trusselbreve - blev sendt ud . p lakater med en rrekke arran g ementer blev haengt op for at fungere som musetaelder, en abo n­ nementsordning blev indf0rt , og hvad skete der? Ja, der skete taktisk det , at for­ eningen pludselig havde massevis af med­ lemmer og abonnenter, sa man var i stand til at gennemf elre en raekke arrangemen­ ter der sa nogenlunde kunne hvile i sig

Brande-treppe t er bevis for, a t de r var "Ievende Branditter« lreng e f((}r f oreningen blev stiftet, s ~ der er nok til at slutte op om foreningen. selv . En te a tera ften i anledning at Grundt vigs 200 ars dag lokkede 3-400 i Brande Hallen . A lt tyder saledes pa, at der er lagt en god bund ti l sresonen 1984 og man-

Bli c her svej 3 Cypr esvej 19 Brande (07 ) 18 15 88 Herning (07) 123488 Atten & weekend : Kurt Stigaard (07) 11 91 19 - Erik Dy berg (07) 18 14 56 Ab ningstider : Hverdage 10 - 18. Lelrdag-s0ndag lukke t.

I

ge Levende Branditter venter sikk ert med sprending pa, om succesen skal forts ret te , og hvorfor skulle den ikke d et ?

Brande

Materialhandel

G. Fisch er

Tlf. 180055 Koloni al. material og kemika l ier

• TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE •

YIGGO HANSEN .. S0N v. ELLY HANS EN - Brande - Tlr. (07) 1802 92

MODESTOFFER KlNA'IARER 42 "'I!J

RUTE 00 TURISTBUSSER

Vo re moderr,e busse r loser ogsa Deres korselsp roble m . .. !

oe

l"".c~); '~?

Vi ensker aile yore kunder en god jul

~I:~fe)

BRASK·THOMSE

\

~

0'-182&'1: Stoppes tedet i Storegade Lene Nygaard Andersen "RBJEKYE.I

• r7 ·1... 31

• 17 ·111171 Side

3~


afborg m ester E. RLlbec h Rasmus sen Hvad kan borg erne forvente af byradet I de neermeste ar? Aktlvlteterne i 1984 er neje fastlagt i bud­ gettet, hvor vi ogsa har nogle tanker om de efterfelgende 3 ar. I forhold til nu bliver der ingen f01elige Ind skreenknlnger I tilbuddene, tveertimod. Af de ny aktivi teter vii jeg fremheeve: Fra 1. au g ust 1984 er planlagt en udvidel­ se ai hj emmehjeel pen som en begyndelse Ii i degnpleje . Del er ma lseeln i ngen , at de eel dre, der e nsk er del , kan bllve i deres ege l hjem leengs t m uligt. Der er plan lagl en s terre ombygning af Blah0j sk o le in c l blb l ioteket , hvor m a n samt ldig vi i udvlde abningst iden . I Uhre er man g odt I gang med at bygge klubhus . Det er dog Ikke a f den grund , at vi og sa starter med renoverlng af spilde ­ vandsforh o ld ene, som der har veeret pro ­ b lemer m ed leeng e. Lesning e n bliver nok e n kloa k ledn ing ti l Sandfeld renseanleeg . Vi gar ogsa i g ang med re nOVerlng af de m ang e broer. Vi har et par gange veeret ud e for d irekte samm e nbrud , sa derfor beg ynd er vi fra en kanl Del er en kost­ bar a fl a'l re. so m vi i s treekk e sig over man­ gear . De samme belragtning er ka n geres over d e gam le k loakledning er I Brande by , hvor rcre ne nogle s teder er itu el ler har for­

skubbel Slg, hvilket me d f0 rer 0gede om­

koslninger III oprensning. En TV -inspek ­

lion har visl os, hvor det er galt.

Blb l loteket skal ombygges fra 1985 og

maske kombineres med medborgerhus .

Indretningen af grupperum , kekken og

toiletler har vist sig ikke at veere hensigts ­

meessig.

Vi er nogle der haber pa, at vi omsider

far en fornuf l ig losn in g pa Torvel. Fem

forenlngers forslag er godkendt af byr a­

det uden eendringer , og efter min mening

har vi rigel igt med P-pl adser mindre en d

200 m . veek_ Det m a k unne ga an .

St ier er en god ting , og der er p lanlagt

flere anleeg i de kommende Et problem , som vi har meg et sveert ved

at klare selv, er arbejds lcsheden. Vi har

leenge haft ca . 500 ledige, heraf c a. 100

unge .

Selv om beskeeftigelsesudvalget seetter

mange ting I gang og bruger adskil li ge

mio. kroner om aret, er det drAber i have t.

Der ma vi habe pa, at Folketlnge l giv r

private erhvervsdrivende sa gode betin­

geiser, at de ledige kan finde arb ejde d er.

Der synes jo ogsa at veere en Iysnln g l o r­

ude, og mange virk somheder her i k om­

munen har sat byggeri i gang. Det pleje r

at veer e et godl tegn.

Vi har da ogs a pa det sidsie so lgt bade

ar.

industrl- og parcelhusgrunde. Vi har i de senere fi r konstateret en sti­ gende opmee rksomhed om byr adets og ko mmunens forhold og besiutninger, f. eks . fra pressen, borge rforeningen , for­ brugergruppen o g lignende. VI ska l ogs a ta le at blive kont ro ll ere1. nar vi arbejder med andres penge og afg e r sage r, so m griber ind i borgernes d ag ll g­ dag . Vi far vor le n for at tage delle ansvar. Men ­ bare m a n dog ville se rge for a t Va'l re tl!­ streekkellgt informeret , inden man farer i bleekhuset pa g rundlag af mere eller min­ dre 10se rygter eller tolknlnger . Bade by­ radsmedlemmer og embedsmeend er som regel velinformeret om det meste at det , der foregar og vii gerne svare uddybende, inden b orgerne tager stilling_ Det er kompli ceret , tldkreevende og man­ ge gan ge af begraen set effekt at fremseet­ I e dem entier , "for det er jo no k noget om de L.« O.S.V. Det er na turligvis sa et spcrgsmal, om vi informerer godt nok , men vi bes tf eeber os p a at have et meget abent forhold til pressen. Det var et lille hjertesuk , men ellers me­ ner jeg , at det gar helt godl.

S S e til aile store ensker.•.

Spa rl'krl""cn SlY' e r et uf lJan marks a llerstor;;te pen ~pi n . li1\1\ :el'. ~1ed BfX I.llOO pri val e kUl1dl'! Ill! r, .IW ) el'hv'eJ'\'skun<!el' el' de! lull 1l1'Iigl , a t \'i ken­ del' I' lm il ie n [)i\n mal'ks <-1Jlsker. :'> a\'el d ,ma

som de sl ore.

Ha r De H <mske. De ge rn c vii have opl\ldt .

, kll ile [)e kigge inri til SDS i B ra nde.

So skn edd rs VT v-i en okonomi. k lo,;n ing-. neto p t i i pa""et Der . b ho\' "g \)n~ker. Sa ml idig viI De opda" c:, ilt \ i '"~ lidl frio kerf;! "

SPAR EKASSEN

'''lllrt~Ht!t~

:\u, 7:tilJ Brandt 111.111 1 II ..;

P . I-fele pCl':iol1alel "TbkE r aile en rigtig J;'1a-delig j ul og ,t i-!'o dl OJ; l;lkkebringentie nyta r.

SERVICE &PAVA CENTER KOSAN BILGAS

v/Sonja og Villy Wounlund . Herni ngvej 47 . Brande. (07) 18 2563

PAVA £u.,,,, ,"I""""" mod ru lJ

Side 34


HER GAR EN

TYPE

MONICA

hl'ad l:ifpe erdu?

Torvegade

TIf. 180251

EMON D RAHB EK ApS SPECIALV.lERK STED FOR GAAVEUDSTYR

J yllandsvei 1 . 733D Brande . Tlf. (07) 18 0 6 86 Danmark

Steens Autovcerksted

JJn l1/dl,'( 111 1 ( I I h r(J II(/ " 'TIf" / ~ Jill ! ."rr (1 1/(' 'YJwr Pl}!(·r.

,,1

J:rm r iii d , -',,'II,d:I,'.! f U IIIJr,. L () I U/W I

(07) 18 00 73

til dl' ~ " I )!HI'

1\'lHk' 1).1{

Pari. . Iii fl. rir ·jlit, t' ", id tl mI1kTl I. h "Tl d tim i li" r r f.[~ 11 h'Jw fj '" ,\fctJ,UfJ till,.. "N

l{f l...,

'lhfftl, ril hl! . IIj." d /~ l'a ft 1\,,,I,,,r l ~ l

1m IJrun dt4'z- lJ.JI '/e n ri m/e, It i 'od

1.\ / 1(' J'J t r. llunHlI(l"r

O Ut

hu h" f.'r.

fl ih f b£,t hl 'a (/

u('r p asser

d il-[

iwk ,,/ordill type. S~ de t er n('m t

(Jf hli" f> ..; n u.lrl '- /0 10"(> bu/{.<; (' T. (/r r

fir .C;hfl ht til ai;.: O!f din 1\'/)('.

{)Jf~",t'fvlJ!dig m.'d B ra.n~/{('x

.,' lJ m ~11rcU/ t ' lor IW(J i H(! I~"l.

7:itandlet jar pl'('7?1 f)(Xi!J

En beiskole i Sandfeld 30 ir afErikRasmu.~sell

M e nnesker har bahov fo r at samles. Vi s am les i grupper, hvor vi mrerker, at vi har noget til frelles , men det er dumt at sam­ les, hvls ikk e vi har noget at samles om . De rl or f or s0g te jeg med Grundtvigs H0j · sk oletank er som vejleder at tage ud i de lorskellige beboerg ru pper i det store vidt­ strakte Brande Sogn . Det begyndte i 1950, og folk sam ledes i de 7 landskoler i Uhre, Krer by, Skrerl u nd , Dran r um , Askjre r, D0rs lund og Sandfeld . el lar i forsamli ngstlU sene eller i private hjem. Det var f0r fje rn sy nets tid , og jeg fo rta lte om lilteratur og kristendom . vi sang og der blev drukket kaffe. Sa kom s\r ukturudviklingen . I stedet for karle og plger pa landet, kom der maskiner , og de fa der var tilbage p a gardene blev hjem· me og sa fjernsyn. I Sandfeld startedes en aftenh0jsk o le i 1953, da fru Damgaard var lrerer, og me· d ens de andre aftenh0jskoler . Brand e ib eregnet . efterhanden h0rte op , sa var der stadig en kreds , der samledes i Sand· feld . I den nedlagte skole var der plads fo r en sadan aftenh"'jskole, fordi ejeren , Viggo Arendt og hans kone var gre stf ri og interesserede . Og som fo rmanden Her· luf Baastrup sag de: " De vii have, at vi bliver ved med at m0des«. Da mit stof naturligvis slap op , gik v i over til at fa hjrelp fra fremmede talere o g fo· redragsholdere , noget vi kunne magte ved hjrelp af aftenskoleloven , men linjen

er den sam m e sa m den har har vreret hele lid en, . litteratu r, hi storie, kri s ten· dom . fol keo p lysning . aktuelle proble·

mer, kaff e, diskus s io n og frell essa ng. Og med de 30 ar naede vi da og sa a l fejre Grundtvig s 200 arsd ag med I

Side 35


30.000kr.

ovenilBn e

Bikubens l@[ft) ~ ~@D~ konto Komindog h0r ncermere.

Bi

en

or e I!

e sen-Fie veil

H

(sidegade til Agade). Efter N. Crlf. Jen­ se n-Fl0, der var rigsdags mand i Give­ kre d se n i na!s ten 30 ar. Han var f0dt i Sejrup 1861 og slog ll ig i tyv eft rs alderen ned pa en lille hedeg 3rd i F10.

Han var ikke nogen stor taler, rnen fm

dreven d eba tt0r , der kunne va! re ret

hensynsl0s, nar han ville.

Man kan finde en beskrivelse af harn ;

det hurnoristiske tidsskrift »Klods-Han s«

fra 1909, hvor han ncerm t b live r frern ­ stillet sorn en da u ndskyld Kres ten!

Folkets IIdkaarne -

III

Dd a-rMf M,dfrm for "P,JI. }j mh! ... l""af,bw, }fu,m UfI(:t fot. C. Jwnar.n -FJ.., fraF" Ordtl (ot' 11111 Uri llft1l c1' rk"ing;

H\']s del \'],-kellg !kuldo Ill;." U dtk Ift'td. 'It'rl km frt .... arl! us nord n (SIIbrollll) , ... III HI .t .a· 1m Opdn!(t1.....Dlllalt,

SIt.- (U'll e'n fo rnlndt'Tplari. ro ..... l'i f

a' do, ~ tlen II..} I . " Ml nlatll'T

."Ind,.

d~ t gam ].. Ord. IQm tJ.t'r, lilt Ude fr p ~ It'ml I Hunddlll" ,,,den hrm lager Stil li ng til !d.-D. T il d rt

II.'nrie ,\I('!lll'rn rur' Jilo'l rhu :t rl ord ,. .ILII .. '

.I.r-. •

t ..

liar .,k.ffd ml~ eo U de O\'cr, lJ"ad l"illlrMmf"1t1 p.. JII'gC'rsllri-s. fLl.... tft'd d~" hl\!l ..rede liunnlnd. n il. d C' r~t' (u,. de en Ch cn illr, lit Par Pkhun, 10 Pf-tC­ Iloi f".ll" co ~1 " F1tiJ[t' . C'l h.lvt DU3l n C I1.: mbeoll~r, II P:I.(lilottrr, I nueil\', 6 P'ar 01 ' , , II. ' . , 01.1 ' • , Uuk , n.J~ 4of! t ka n a' lUll I• • , , • (o'\lbt':rdrl_) . , ' nrj, dllt 'rnI .' tUe hv.1i «'1", MOl nil ~ II If'f'o!'tie M'rd lem llIler, nm: d, ... dmrHI U.de oft'r, " .... d r r,(l'bernrlll!'" faJllr, k i n nnd4 ll~tomllflll. om, dol' fu r I{tjj"l Ikl trc)r ,I -rlr 1.ldol! dlfm ...-.rt, Oil drrrar (:ykkt'r . ' I t ,; Ill. bc>h...,.r u 'l,,1 del ..u 'd"

.9.,.... .t

M('dlems I{rav om kdm linl U n.I IIII.....I. AIftM'Ul&'lfCI

end

Side 36

t il

b~ilkeusomhel ..1 a pden Pet. ( 5JIJt_Hdln

T CA nill ;:;

.o f

Ej~il

1'('1"1'<;(']1


e

I 1983 har vreret et rek ard ar for turism en. og det sky ldes ikke mindst det gode lIejr. Me n selvl01gelig er de h0je varme · gra der ikke det bedste lor as inde i landet . . det er kysterne der trre kk er. og det er der vel ikke noge t at sige til. Me n al ligevel ha r vi halt mange ud· lrendinge pA bes0g i Brande, . selv badeliv og sol kan man l a nok aI , og s0ger man andre steder hen. Hovedp arten al yo re bes0gende er nok en -dags t urister, der holder i byen et par timer, kigger pa gav lmalerierne og Ba pl istki rken, shopper lidt , IAr sig en bid br0d eller en forlriskning et eller andet sted og k0rer sA videre. De er vanskeli ge at reg istrere. men de er der l Sa har vi mere s tyr pa g ~ st e r n e pa hotellet og pa van drerhjemmet, begge steder mel der am mege t god bel~g­ ning , og det er nok de Ileredages gres· ter vi ser me st ti I pa turistkon toret. De ska l have besked am, hllor det og det Ilgger, hvordan man Kommer til lul th all nen i Biliun d, hvllk et ikke er den nemmest e sag i ve rden , men vi lar dem da som regel l orklaret hvilke b usser de skal med, og hvor tit og hvordan der akal skif tes . Og sa er der jo fiskeriet me d deral f0 1gende udlejn ing af sornmerh use og bondegardslej ligheder. Oem er der mange aI, - fiskeri et omkrlng Bran de er aben· bart noget der gAr I ra mund Ii i mund , - del er mange breve der d umper ind med foresp0rgs ler am, hvor man beds t ka n sla sig ned, hvis ma n er Iy stfisker. Noget al det sprendende vi har v~ ret med ti l at lave, va r Iyngd ag en pa rAd· hus pladse n I K0be nhavn . Det var en m~rke l ig oplevelse at se de lorbipas· seren de k0benhavn res ans lgter, nar de l ik en buket Iyng med en vers ifi eeret hllsen fra Brande stu kkel i handen . "Ko ste r den sle t i ng ent ing « . " Ma vi

af turis tchef Karin Hansen

bare fa den « . " Er der slel ingen kon ­ kurrenee med i spillet « o.s.v. Sp0rgsmalene var mange, man er ikke van I ttl i vor ti d at fa noget uden at skulle yde noget ti l gengreld. Del er selvl01gelig vanskeligt at spore virkningen at el sad ant Iremst0d. men mon ikke Brande's navn blev nrevnt i mange k0benhavnske hjem den alten. og mon ikke mange har lundel land ­ kortet Irem l or at se, hvor de mrerkelige mennesker bor, der bare uden videre sender en lastbil med 1500 Iyngbuketter til hovedstaden. Vi var nok aldrig 10r set sa mange

branditter pa kontoret i Torvegade sam i ar. og det sk y Ides l or del 10rsle salgel at billeter til Brande-revyen , der jo som bekendt blev en slor publikums­ sueees. Lige efter kom fremsl0del med " Levende Brandiller«, hvor vi el par uger n~sle n var belejrede, og del var da dejligl at opleve, al der pludselig blev inleresse lor de begi venheder, der var lagl op IiI. Vi er glade for yore gresler udefra, men vi er sa sandelig ogsa glade for yore egne bysb0rn, nar de stikker indentor og beder am hjcelp , hvis de skal ud en­ bys eller udenlands .

Karin Hansen

- i Arne S0rensens

TLF. (07) 110.4151

streg.

Prey Den lille Cafe • • VI serverer kaffe og hjemmebag ..

JULEBAG ER OGSA....

~

Storegade52.ffi,!g~riet

Si de 37


B andes iule_rer e 83

Bra nde Turistf o re ning er igen i ar udgi·

ve r af det lokale Brande ju lemoerk e. Der

e r li ges om si d s te ar to motiver pa ar ket ,

og den ne gang er det Skoerlund kirke og

8 la ht'l j k irke .

Me d dis se to kirker har ialt 5 kir ker i Bran·

de sog n voere t motiv pa aret s iul em oe r·

Ker. Der vii nu voe re mul ighed for at kt'l be

hele use rien« . ialt 3 ars iu lemoer ker . i en

sa mla t ma ppe .

Bra nd es Ju lem oe rk e 83 vi i kunne kt'lbe s i

fl ere a f bye ns forr etnin ger , i banke rne og

Turlst ko nt oret

In teress en for a t anvende de loka le miEr·

ker er s tigend e, og det skulle g ern e re s ul·

tere i et en dn u s t0rre bel0 b ti l b yens for·

sk0 nnel se, da o ver sku ddet ubeska re t g ar

t il del te for m a l.

Carlsberg depotet

Advokat

J"rgen

Mansfeld·G iese

V/Vagn Peder sen

Jernba negade 7

Stad ionalle 3. Tlf. 180504

7330 Brande

Murer., tamrer· og sned.kerarbejde udflltres

A. D. HUSEl Alt I vlnduer: Sta ndard - bondeh us· vinduer m .m . etler efler opgave. Aile omforandringer, reparationer og nybygninger udf0res.

Arne Danielsen Gt. Koervej 16 . (07) 18 70 63

Intet nyt under solen... I anled ning af den mere og mere hidsige debat om torvepl anerne, ha r vi sakset et Iille indloog fra Brande-Posten 1917. Det var med gleede jeg for nogen tid si· den mo d tog opfordring til at fremfC'Jre ta nk en om et springvand pa tarvet, og leg kan noJere, at tanken har vur,det god ri ls lurning. BI.a. har beboerne pa torver overfor mig ladet skinne igennem, at det var dem m eger magtpaliggende at f,~ et sprin gvan d, og da det vii medfC'Jre en veerdlstigning for de omkring torvet lig· gende ejendomme og grunde, er der in · gen rv ivl om, at de vii tilskynde denne vrerd iforege /se af deres ejendomme til spring va ndet. At de! spiller en stor rol/e, hvad frem· mede synes am en by er givet, og at vi her ude i Brande og p a Brande·eg nen har betingelser for at lede turiststrlil m· men herud, hvis der bliver gjort noge t, er notorisk. Vi har partier sa ejendom· melige og betagende sam kun fa sle­ der, der er kun den f ejl ved os, at vi /k ke selv far 0je plJ dem, hvorimod andre vi ld! frem mede stra ks tilt reekkes hera!. Men skal man teenke p a at treekke lu· riststrC'Jm men herud, da geelder del om , al vi kan b yde de fremmede nogel al fryde s/g ved, og del kan et springvand fian · kere! af nog /e peene bygninger, og dem har vi jo allerede l Chr. Pllegaard RedaktBr S ide 38

Husk en lakinspektion,fer vinteren kommer. Gratis hos dinr( autolakerer. Giv ikke vWrtef; salt,

is. eIIer rust en c:haoc:e.

Hom to 05 med det

sanwne.

-~

miclh;;eart4 K B HANSEN

INDUs m NEJ

c~ ~ ~

"7,..fDfA/IL

V'-'fC} IVTV

- 330 BR ANO Ec

ADVOKAT

CHR. STORGAARD

JENSEN

PPH,mt:

HEDEGAARD

Pos !boKs 15 7330 Brande

(07) 1805 35 7330 Bra nd e

TI l . 07 - 1808 00


ore -n IIleve tor

e et cees

Godt 2.000 Brande-borgere bes0gte udstillingen pa Brande bibliotek Foreningsmarkedet pa Bra nd e biblio tek blev en stor succes. Det sk0nnes , a t mel ­ lem 2.000 og 2.500 sma og s ore Bran de­ borg ere bes0gte marked e t. Det var Kulturelt Samrad , der havde ta­ get initiativet til det usredvanl ige arra n­ gement , og i alt 31 f oreninger og o rgani­ satl oner del tog I markedet. Foreningsm arkedet ha vde form af en ud­ sti lling , hvor de for ske llige foreninger pa deres stande fortalte om , hvad de havde at byde pa.

Bar gentages De deltagende foreninger var enige om. at

marked et var en s stor succes , at den

pa samme tid s­

b0r genlages til nres te punkt og st ort se t i s mme ud formning .

Selv om p!adsen i bi bliotekets to sa le va r

tran g, sa er der alligevel stemning i fore­

ningerne or,at for ening sm arkedet ogS8. i

1984 skal hoi des pa biblioteket.

For uden den centra le beliggenhed ha r bi­

blioteke t den fordel , at der i lokalerne

kan sk abes den re tt e atmasfrere til fore­

ningernes prresentatlon

De forskeilige foreninger ha vde gjort me ­

ge t ud af ders 5t nde . Der blev ..kapret "

en del nye med lemmer, og foren ingerne

har uden tvi vl ogS8 med foreningsmarke-

ar

del stimuleret Interessen ror deres kom­ mende arrangementer. I ..Cafe La La " som va r i ndrettet i fritids­ hiemmets lokaler for "markedsgresterne ". var der ogsa stor s0gning hele dagen , og der var ingen problemer med at fa afsat de 500 "jubilreumskringler« fra Mo ns ter­ bageriet.

VVS CENTER Herningvej 64, 7330 Brande. 07-18 01 23

lextile Print ApS. Mytius Eriksensvej 52 ?:nl Brande .1ilIf.07-181922

Antons KBreskole med Kadett Diesel

Anton Kristensen Bra ndl undvei 86 - TIt. (07) 180417

Brande

Autosaddelmageri

Alt i auto- og m0belpolstrinq

Fre rnstill i ng af presenning er

Villy Rasmu ssen

Jyllandsvej 11 . Tlf. 180747

A. C. SliDBANER A/S

VEJlEVEJ 51 . TlF. (07) 18 06 55

Fyld kagedaserne

DAN K HANDV,LERl(

med ))hjemmebag« i Borgergades bageri nf..82646 Side 39


ran e-

er

I

at Erling Kris tians en lrerer ved skolen . Holten Hansen , sam le­ de godt et dusin af de steme drenge i en trap , som havde mange uforglemmelige oplevelser sammen. Ofte foreglk det i nVor .. plantage , hvor der var en Iysning , kaldet »Holger Danskes briller... Vi blev indviet i spejderlivets mysterier, sasom orientering, viden am naturen , kast med redningsreb og f0rste hjrelp. Vi trrenede i spejdergangart og anden sport. Ved at erhverve duelighedstegn og aflregge pr0­ ver beviste man sin nyerhvervede kunnen og avancerede i spejdergraderne. Noget af det , vi gay as af med , kom rnig langt senere til nytte i forbindelse med den op­ dukkede »g0r-det-selv«-b0Ige. Min patruljef0rer var Olaf Poulsen (Lille­ Wolle); min bror var 0rer for den anden patrulje. Srerlig kla rt mindes jeg den dag, Olaf og jeg klarede pr0ven 60 km ga ng. Vi lagde omhyggelig en rut e, udm alt pa ge­ neralstabskort ; den f 0rt e os over Ejstrup­ F0r vi omkrlng 1925 flyttede ind til Bran­ de - f"rst i det hus i plantagen ved Vejle­ vej, kaldtes nGrQ)nbreks villa .. - boede vi i 110gle ar pa »Friheden", som jeg hus­ ke r som et stort hvidt hus frit beliggende mellem hede og eng 6 km fra Brande og 3 km fra Fasterholt. Det la yderst i Vejle amt, og vi havde udsigt over Holtum a, der var grrensen til RingkQ)bing amt. Pa den anden side af adalen la en mager ager , hvor boelsmanden med ukuelig op­ tim isme skiftevis prQ)vede at fa havre og boghvede til at trives. Lidt lrengere borte sas de! manelandskab , der var efterladt efter brunkulsgravningen under den f0r­ ste verdenskrig . Bort se t fra nogle smalle engdrag og en 1II Ie granplantage var vore 190 tdr. land ubrud t hede. Under Iyng og mos var der trekvart meter sand med al nedenunder . Der var en kilometer til mrermeste nabo, og de t kom af sig selv, at min acldre bror Halfdan og jeg b rugte en god del af vor tid ti l at blive fortrollge med aen, heden og dyreli ve t: hugorme, rreve, vresler, lrekatte og harer; i vandl0bene var der limed stal­ li ng, skalle og ni0jn , og i luften sa vi for­ uden menneskets sredvanli ge f0lgesven­ de hedeh0g og musvage , agerh0ns og bekkasiner , men ogsa isfugle og en sjrel­ den gang en skogrende urkok. Nrermest mit hjerte stod den i0jnefaldende lille he­ delrerke , hvis jublende signaler pa en 501­ rig forsommerdag passer sa godt til dens navn, lullula arborea . Fra huset pa heden flyttede vi ind til sta­ tionsbyen , fordi fars landinspekt0rprak­ sis der voksede , og fordi min bror og jeg var begyndt i tredie mellem i Brande Mel­ le m- og Real skole , der la ved siden af kir­ ken . Jeg tren ker med stor glrede pa mi ne tre ar, der sluttede med realeksamen, hos bes tyreren Cand.theol. Jens Birkedal og hans udmrerkede lille lrererstab. Blandt de ialt ca. 80 elever , fordelt pa fem klas­ ser, l ik jeg mange gode kammerater, sam jeg delte det meste af fritiden med. Dette foregik blandt andet i idrretsforeningen , te nnisklubben og spejdertroppen. En ny

Side 40

holm og Nerre Snede til Vrads og tilbage forbi Hampen 50. Vore m0dre havde smurt en masse mellemmadder, som vi havde i en rygsrek, vi skiftedes til at brere, sam­ men med sodavand og frugt. Vi startede en dejlig sommermorgen klokken syv og skridtedegodt ud ad grusvejen til Ejstrup­ holm og videre og videre uden ophold. Blev vi stegt af solen , blev vi ogsa afk0­ lede af en tordenbyge nu og da. Det sva­ geste punkt var fQ)dderne - eller fodt0jel. En halv times rast med fodbad i Hampen 50 gjorde dog undervrerker. Der st0dte vi for0vrigt pa min bror, der sam men med Niels Loft var ude pa samme opgave ­ blot med en lidt anden rute. Alt gik godt for begge ekspeditioner, og stolte, omend trrette kom vi hjem tyve min utter f0r den fastsatte frist, 12 timer efter starten . Erling Kristillnsen

Erling Kristiansens ba rndomsh jem f Brande ef at af ti/bage. Det figger pl1 Skjoldborgs A"~ og sr~r godl som siden . blev bygget fo r s narl 60

sa

ar

RI\I"j'1I1-..i t~I,~.I"'t ~I JIH 'l i

Vuh. Coldin & Jens H.'.Cien.en

....1.tl"0.4 lnl 111 '1 ' JI~ll ' f{, -, r~ut I

Statsautorise ret revisor

KAJ ST0RUP Privat (07) 18 2566


Fra jules0nda gen 1982.. .

Tit . (07) 18 06 11 Side 41


SPO

tsdal!e i Brande

af Hans M0lgaard

Gennem mange ar var den arlige sports­ dag en last tradition pa B.1. F.'s program, helt tilbage Ira 1926 var det en folkefest , der samlede tu Si ndv iS af tilskuere . Mange af byens borgere var med til at arrangere festen , der som regel blev alholdt den f0rste S0ndag i juli. I gamle dage havde man vendingen , nar folk fra fjern og neer m0dtes : .. Ses vi ikke 1m, sa ses vi til Brande Marked " - efter 1924 kunne det passende Iyde: ..Ses vi ikke 10r, sa til sportslesten i Brande ". Programmet la nogenlunde last : Musik gennem byen kl. 8.00, procession fra ba­ neg arden kl. 9.30, idet jo de mange Irem­ mede sportslolk kom med tog rundt om­ kring fra. Derelter velkomsttale af f.eks. B.I.F. 's stifler. leerer og kirkeminister

Johs . Hansen .

Om eftermiddagen atter procession , - den­

ne gang fra Markedspladsen af pyntede

vogne , ringridere , stort orkester, politi i

spidsen . Abningstale af sportsdagens

preesident , - det kunne veere en af fore­

ningens eeresmedlemmer , tidligere neevn­

te Johs . Hansen , apoteker Chr. Winding ,

sagt0rer A . Frederiksen , t0mmerhandler

Vigg o Nielsen m .11.

Programmet omfattede bade fodbold og

atletik , som samlede deltagere Ira hele

Jylland , der sa hen til sportsdagens kon­

kurrencer , dels fordi de samlede mange

t llskue re og dels fordi det var en god tree­

nin g lige op til de jydske mesterskaber .

De r va r ogsa gymnas ti~opvisning de Is al

Br andes egne gymnaster og dels af elite­

gymnas ter Ira andre byer , f.eks ... Hermod "

Ira Esbjerg h0rte ogsa til dagens treek­

plaster, - det samme gjorde politiassi­

stent Stephansens politihunceopvisning

med de n landskendte "Rolln.

Ringridning havde savel land- SO'll byboer­

nes interesse, og der var naturligvis en

preemie til ringriderkongen - som regel et

ur. Denne specie lle del af sport3festen

matte naturligvis have en seerlig heste­

kyndig dommerkomite, der bestod af dyr­

leege M011er Jensen , mejeribestyrer Jen ­

sen (B.I.F .s f0rste formand) samt de tre

sognefogeder Ivar Madsen, Martin '30­ rensen og Jacob Skov .

Gaderne var pyntede med flag , og grall­

guirlander, som branditterne selv havde

lavel. k antede hovedgaden og vejen ti'

sportspladsen . Der var store eeresporte

ved indlaldsvejene og ved sportspladsens

hovedindgang , - opstillede af de af fore ­

ningen s medlemmer, der kunne handtere

en hammer og en say.

Til denne del al program met var der et

seer ligt udvalg bestaende hovedsageligt

at handveerksmestre, og de skulle for ­

uden eerespor tene lave danse-estrade pa

sportspladsen , hvor der om aftenen va~ o lfentligt bal , lordi salene pa hotellerne ikk e kunne klare tilstr0mningen. I 1932 omlattende programmet endvidere Iril u ftsteater i anleegget " 0rbeeklund ,, , hvor ma n i samarbejde med Brande Hand ­ veerkerforening engagerede Det kongeli ­ ge Teaters friluft stou rne. Elter nogle ar gik man dog tilbage til at alvikle hele ar­ rangementet pa sportspiadsen ved Thyre Side 42

• serviceogarantl med 3 ars

V01und V"lund

vaskemaskine 310 EX

Et rigtigt sommenllbud . Vasker med minimalt torbrug al vand. el og sa!be. Frit program- og temperaturvalg Klatvaskeknap og Interval-centri­ lugering ved 1000 o 'min . Enkel betlenlng med torsa!nkede drejeknapper God robust vaskemaskine . FAs i hvid Nor malpris 6475 .­ Spar . . . 480 .­ NU

........

5995,

vaakemuklne EI-Uallc E

Perlekt va&/<ere ultat mea m,n­

are fortlrug ill varn:! elog salbe.

FI"II temp rat r- og programvalg.

En~ el Oe1len,ng .

Energ,spare knap. klatvaskeknap.

Interval-centnfugerlng ved 800

o·mln.

Solid ~o n struktlon i Ilt smukt de­

SIgn mad praktisk vippelAge .

Detaljer. der taler tor sIQ selv.

FAs I hvid . r" d. oliven og gylden .

. . 6975 .­ . 580 .­

Normalpns Spar . NU .

6395,­

A. S8NDERGARD

JYLLANDSVEJ 7 . BRANDE. TLF. (07) 18 1342


godvej (hvor nu Dalgasskolen li gger) og hertil hentede man kendte navne t il un ­ derholdningen, - I.eks. Hedvig Volmer og Poul Bundgaard , og som den folkefest det var , sluttede man naturligvis med et stort festfyrvaerkeri.

Trods krigen og besaettelsen blev sports­

dagene gennemf0rt efter den gamle faste

linie og da der var mange tyske soldater i byen , var man spaendte pa afviklingen. Der var mange fremragende idraetsmaend blandt soldaterne, sa foreningen fik hen­ vendelse om hvorvidt disse kunne delta­ ge, men her kunne man sige, at det var et rent dansk staevne, og sa var der ikke flere problemer med den sag - soldaterne blev sendt pi! 0velse uden for byen. og der var ikke en eneste blandt tilskuerne. Efter krigens afslutning blev der desuden arrangeret b0rnehjaelpsdag, og Old Boys afholdt Land- og byfest , . begge m ed Ta· ge Sabroe som den store dri'lkraf t. Dis ­ se fester blev afholdt dels pa sportsplad­ sen og dels pa Brandes for tiden mest omtalte plads, . torvet samt de tilst0den· de gader.

Det var festdage med sto re orkestre. kend· Ie solister, optog , g0g1 o.s.v. Da det nye stadion i forbindelse med »Brande Mar­ ked " blev taget i brug , fors0gte man at bevare den trad i tionel le sp ortsdag - sene· re sportsdage. idet d e kom til at 10be over fredag-10rdag·s0n dag . men det 'Jar som om tiden var 10bet Ira den form for under· holdning , og ved Tage Sabroes d0d var der ingen til at 10fte arven efter denne enestaende festarran g0r, sa derfor blev de arlige festdage opgivet - kedeligt nok, for de var i h0j grad med til at saette fo· cus pa Brande. Det er derfor glaedeligt , at Brande Han­ delstandsforening har genoplivet begre­ bet Brande Marked.

8konomisk frihed

med AKT V KREDIT

- Deres private kassekredit.

De kan disponere over en kredit

pa f,eks. kr. 50.000,-. Nar som hel

t.

Uden at sp0rge banken. Ingen faste

afdrag.

Kom ind og fA mere at vide om

AKTIV KREDIT.

AKTIVBANKEN Torvet 1, Brande Telefon: (07) 18 1055

I 1926 startede man sportsdag ene i Brande, og samme ~r fyl dte B. I.F. 20 ar. Ved jubilooumsfest n

blev fllligende sang afsunge t. Hvem der har skrevet den er der vist ingen der ved_

Looreren der synges om var Johs. Hansen, mejeristen var mejeribestyrer Jensen, og dyrloogen var

formentli g M011 er Jensen .

Mel. Vor gamle Karo holdt en st0j 1 g amle dage var der udi byen s tor ska nda le, en lafHer og en me;erisl, de skab te s ig som gale. De rog en kugle . f yldt med vind og sparked den, den var af skind og rAb te og rAbl e Gi ' over, skyd, spark ud, spark ind!

Men skf'te det, at brud der gik pa bold savel sam spiller,

den malets vogters laegedom de kaempers smerter stilled.

Den mfJimand nemlig var en fyr,

sam dag/ig gik og lreged dyr,

men taenkte, men trenkte

hos mig et mal man aldrig sky'rl

Den leerer havde ho'edet ia, og me;eristen benet, og sedan blev da lrerdommen med kraf/en skfiJnt forenet. Det blev et rent Bravallaslag med mange fa ldne hver en da g, som hyled, do m hyled du skubber, straffe, av min bag!

Vi skylder tak til aile I, som klubbens barndom vaerge d,

og tak til dem, sam sidenhen til B.I.F. har svrerget.

Men skal vort hfiJje mal vi na,

da ma vi sportens and forsta

og rabe og rabe

giv aldrig op, ga pa, ga pal

Den ffiJrste fodboldkamp man sa, da sA ma n naeppe bolden, mens kaemperne i s/agsmella, en publikummer holdt den.' Men fik de bolden fat, de fla; pa dyret las med stort hallfiJi og fab le og rabte mas pa, haeng i, for spids, for hfiJi!

Og aile vi som sporten gik i blodet, vi vii rabe

et hurra for vor gamle klub, og sa af hiertet habe,

nu klubben fylder tyve ar,

at den mod nye seire gar

sa sporten, sa sporten

til rerens hfiJje tinde nar!

Side 43


-

I

t

I

tori

foren-

afTorkild Kja!r Fareningens mal er: At i ndsam le og opbevare arkiv alier af 10­ ka lhist oris k betydn i ng Leks. fo tos, skud s­ ma lsbeger, foreningspr o tok oller, gl. ske­ der , afta3gtskontrakter , dagbeg er og an ­ dre sla3gtshistoriske optegnelser. At opbygge et stemmearkiv med bandop­ tagelser indtalt af egnens beboere om 10­ kale forho ld og hrendelser . At arrang ere m0der og foredrag om Lo­ kal- og SIa3gtshistoriske emn er. Ovenna3vnte opgaver s0ger foren ing en at 10se til gavn for nutidens og fremt lden s vl den om Brande ko mmune. Vi haber at kunne opbygge en kildesam­ ling som ogs a eft ertiden kan 0se af og jo s t0rre denne samling bliver des sandere ka n billedet af yore for fred res og vor egen tid bli ve. Alt hvad der kan forta3l1es om menneskers forh o ld fer I tiden og nu har den sterst e Inte resse og fortjener at blive bevaret. Var vid en kan ikke blive stor nok , sa vi be 'r aile der ligger med mater iale om at afle ­ ve re dette til foreningen - eller lane os det til a ffo tografering og registrering . Intet er uden interesse. Efterhanden som mate­ rialet bliver registreret vii det blive tilga3n ­ geligt i Lokalhistorisk Samling som en del a f biblio tekets samlinger . A lle re de nu kan materialet bruges - i den uds tra3 kning , det ikke er palagt klausu­ ler. - Samling en er tilga3ngelig 1. og 3. tirs dag i hver m aned mellem kl. 19 og 21 i b iblioteket s grupperum 3. Blandt andet har vi kop ier af kirkeb0gerne fra 1774­ 1862 , fl ere forening sarkiver og en hurtig t voksende billedsamling . For in teres serede vii oer i forare t 1984 b live et 36-timers kursu s i Sl re gtsforsk ­ ning (i sam arbejde med Hu shold nin gs­ fore ningens aften skole). Vi modtager a l­ lerede nu ti lme ldels e. Ri n~l til bib lio te· ke t 18 06 66 og snak med Li ., beth Ander· sen. Brandes Va ndrerhi em nr. 4 Slet forenlngen I dens arbejdo og veer Brandes Van drerhiem nr. 3 mod til al bevare vor vlden om fortlden (Bra ndfundvei bag Falck · nedrevet) (teknisk skole - nu Ho tel Oalgas ' annex) og nutlden. Brandes nlJvrerende vandrerhiem (Dr. Arentsvei . den gamle personalebo lig til sygeh uset)

Sid e 44


Bsrnekonkurrence!

Voksenkonkurrence !

Tegn en Brande-tegning! Du ma selv om , hvad det skal v~ re , huset du bor i, din skole, din spor tsplads eller hvad som heist, det skal bare v~re noget med Brande _ Der er pr~mier til de Ire bedste , og vi vii g0re alt hvad vi kan for at bruge dine tegninger, nar der skal v~re et elier andet i byen .

Til by-jubil~et for en halv snes ar siden blev der skre­ vet en Brande -sang pa melodien "Mads Doss". Den blev sunget sa meget, at vi tr~nger til en ny. Skriv en festlig ny Brande-sang - ikke for lang - kun et vers elier to og pa en melodi aile kender. ~en bedste pr~mieres med 500.· kr. og sa synger vi den , nar der igen er Brande-Marked. Lreg sagen i en kuvert og a'flever den pa Brande Bladet senest 7. januar 1984.

1. praemle ......... 250.· kr. 2. praemle .. . . . . . .. 200.· kr. 3. praemle .. . . . . . .. 150." kr.

God fomBielse!

Tegningerne (med tydeligt navn og adresse) afleveres pa Brande Bladet senest 30. december. Vindernes navne kommer i Brande Blade!.

Sprml pi bordet med

Re parationer og undervogns bebandling Sm"ring og o lie

AUTOGARDEN v. Kurt Bloch Andersen. N0rregade 10 . Brande. TIl. (07) 180305

BRANDE-'

Ke

YREGOD

ESKOL med OPEL KA DETT

TE ORIUNDERVISNING: Brande kl. 18.30-20.00 hver tirsdag & torsdag Jernbane­ gade 17'. Thyregod k l. 18.30-20 .00 hver m andag & onsdag Hindskovvej 1.

V ........ Sonclrup .

nt. (0 7) 18 11 10 Side 45


ette Nak bar snart 15 irs jubil;eulD

afTage Bundgaard Lassen

1 maJ er del 15 ar side n, pension isler­

nes ege n lorrelning, Bell e Nok blev oprel­

let.

Som de Il esle i Br ande vel ved , var del

laege Ole Bendix , der fik ideen til al op­

relte en l orretning , hvo r pensionisterne

kunne la deres hobby-a rbejder solgt. Bran ­

de kommunes soc ialudvalg gik ind lor

ta nken om. at en sadan lo rrel ning blev

op rettet, og kommunen har sam men med Ilere oml iggende kommuner arene igen­ nem yde l den stor stolte, Oesvaerre er en del af disse kommuner n u laldet Ira - bl,a, Ik ast. Nr, Snede og Grindsled til trods l or, a t der ogsa I disse kommuner er mange, der leve rer Yarer til lo rr etningen, Lcege Ole Bendix henvendle sig, da for­ derelter glk det noget ned, muligvls fordl ret ningen blev startet, men en loresporg­ der blev op rettet fle re Belle Nok -forret · 5e l om Jeg ville vaere forrelningsforer ninger rundt om i landet, . rn aske s yldes lor Bett e Nok , det ville jeg , og er det s la­ del fmste ars store omsael n ing. al det digvaek . var nogel helt nyt , der her var at I 9 ng Af de fem da mer, der sk ifle vis foresta r og som lolge heral spaendende, ekspi di lionen. har ku n en al dem , Iru Borlsel fra del fmste ar har o mscelnln­ Misse Jorgen se n vaeret med i arbejdet i gen ligget pa ca, 100,000 kr , om arel a ile snart 15 ar. Oa Be t te Nok beg yndle i de 15 ar der snart er gael , har del sa ,­ sin vi rksomhed , havde den et halvt hun · lede salg vaeret pa halvanden million og drede leverandorer, n u er der omk ring tu· det vii sige omk ring 950.000 til everan­ sinde Ira aile egne af land et. Oet lorste dorerne. der hver maned far afregn n9 ar var sa lget omkring 120.000 kroner , men

sa

for del, der er solgt mAneden for. At sal­ gel belyder nogel for pensionislerne vi­ ser de mange lakkeskrivelser vi fin med lak for den hjaelp, forrelningen yder dem med at fa deres hobbyarbejder solgt. Skonl pensionisterne har belalt moms af deres indkobte malerialer , skal Belle Nok som aile forretninger svare 18,03 procent af salget, hvilket er en slor belastning, 0 9 det ville unaegtelig vaere en stor hjaelp lor fo rretningen, hvis den kunne fa mom­ sen nedsat.


BRANDE

~~ Brande En t re pre n" rservice ApS FynsveJ 4 • 7330 Brande Telelon (07) 1822 44

I

flJn sker sine kunder en glredel ig lui samt e1 godt n ytar",

0

HUSK: "Oyrlregens pleje­ born« sondag d. 18.112. 83 kl.15.00

Tif.

181202 f

ANDELS

KARTOFFELMELS

FABRIKKEN

Bra nde · Tit, 18 08 88 Vi fiJnsk er vore kunder en rig tig g lrede/ig jul

JUL Lys up i 1II~)rk('(, s/.."'lIl1e/lil. IIl1d oS t'll slwld i fredel1.l· .1/../111, niells jlliells slieme,. hlill/..er.' Vd ()ver ell.,' liR //lark OR ./7e/d I" sljeT/lelvsel /(('Iull i /..1·{I'I". FrtJ livell ()S del vill/..er. Find festlige julegaver I Bixen.

Smu kke og fes i lige Iys.

St oftry k i duge og drekkeservie \ter. bordl0bere og vreg trepper. Metervarer til gardiner, sengetoj m.m,

S/.. .'III frlissell er dell \'II de OR ~'o m ml'rlrse IIII/de.

de ll fin der dog hllg hOl((leIls Iilg II vor dOl med I'elhelwg

1'1 lv,

Kig ind og g8 rundt og g lred Oem ... !

/..1111

STOREGADE 44 7330 BRANDE TLF. (07) 18 08 66

Vi fiJnsker vore kunder en glrede/ig jul.. ,! M a lermester

N. K. Sendergard Vibevej 37 . Bran d e TIl. (07) 18 13 43 (efter kl. 14.00)

En rigtig glredelig jul 0nsker Malerfirmaet

Arne Larsen Bl ic hersve j 4 1 Tel !' 1806 71

Det er dit.... Det er !fit.... i byens midt'...

A. C. Poulsen ApS Markedspladsen 8 7330 Brande Telefon (071 180733

Cllg,

OR ' 'P llrI'ell savller hlolllSlerSl'lIg

BIBUOTEKET Centerparke n . TIl. (07) 1806 66

jillowlle ll blulI(l",.

Al jalliR n lllild i Jiillig 1'r(1 sl.ul aliI' daRe IYIIReI R(I l'/jllleellKlen lliellll ('/' . Han da ler j ra del llfijl' IIl'd IIR brinRe r g lide Ravl' r lII ('d. SImI' lid /li ed beKRI' IUfmier. OR /tUII [{lIr l'!t!e ns ,h'r fi,rbi . hall fillder irem Iii vildw m ,IIi ug Relit/I'm j lll ligl slm 'dc.

OR ilbnn f or hum hjl' rt('(h~r, .wi /.. W I vi fro iRe ll SOIli fir" RU illd Iii jlliells RiledI'.

Vi (/ojil/' IIl1 P(I bf'mevis jiiTs{/lIIler os om paradis ijlliehelgells daRe. ()R RWlIlIleilllo<i /:il IIR. ji,rlid gill'. ;.(/1 !iRKe Reml i IIm rke gwv IIII'd .I'll/.. OR .Iorg og /..luRI'.

J. C . KUDAHL (l diglsamlingen .. Mil Gadesp,,' '')

(I. C. Kudahl kom til Brande som tars /elfE rer 1914 . Blev senere udnrevnt til overlrerer ved komm un ehais kolen (hvor nu Pleiehiem sassis/entsk olen er))

Srde 47


Med et perfeld Beovision,

skab til mennesker med fremsyn.

Kom ind og oplev dt' perfekte farve -T V fra Bang & lufsen. Og den nye

vid obflndoptager Beocord V R tjO. Mcd fje rnb tjeningen, Beovi 'icn Vi d 0 Tenn inal, kan man bad di rigere vi­ dC'obandoptag r 'n og fjern yn t a mt trykke sig ind pa nutide ns og frem ti­ den, mange TV-muligh de r. B1.a. sat ' I1it- V, Te kst-TV og Ster o-T V. Ko m og : e, hvordan Bang & Olu fsen lc:egger op til n sprende nde fremtid i lyd og billede

Side 48

F.eks. med Beovi ion 7702. et 22" farve-TV med 100 kana­ ler, 14 watt udgang ffekt og cifferrusplay. Forstrerker. k tra hoj ttale r, hovedte! fon g teil'­ slynge kan til slutt , . Kabinet i teak. pali ander. eg og hvid Plis kr. 9.695,- excl. under­ st 'I. incl. Tenninal. B(~ocord VCR /11 har 35 pru!:,7Tarnm 1: fr m- og til ­ bagespuling. low motion, bill d 3gning; enkeltbill d , programmeringsmulig­

h · d r og g"'ntag -funk tion. rri: kr. 1 .695,- exci. '\ em1inal og under tel.

Profile for Lokalhistorisk Arkiv Brande

Brandejul 1983  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Brandejul 1983  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement