Page 1


EGNENS BANK -

den rigtige bankforbindelse

AKTIESELSKABET

M

DTBANK

BRA N DE TELEFON 07-180900

Kontor ti d: Mandag til fredag kl. 10-16

Fredag ti llige kl. 18. 30-20

L0t"dag lukket

Ko ntoret" :

Blolh0j, Fasterholt og Thyregod

Bankens akt iekapital kr. 20.000.000 -

t"eserver kr. 27.800 .000

Forsidebi lledet: Chefredakt0 r Laust Jense n overriEkker Jyl lands Pcstens iEresflise ti l

sog n e r~ dsformand

Juli us Kr istensen.


Brande Jul1969 Udsendes gratis til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 26. el l'gang - Udgi vet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1969

UL OG ALTER Hvad har jul med alter at. gare? E1' det ikke et af dissc

modefrenomener, del' dukke1' op hve1't .11' til jul, hvo1' snart

sagt hvad som heist knyttes sammen med jul.

Tr adit.ionelt forbinder vi jul med gran, lys, gaver, mad og

- nisser, masser af nisser, disse andsforladte vresener, del'

dukker op overalt, disse hedenske vretter, familiens drilagtige

husgudel', som man rna ofre til med mad og andre gode sager,

for at de kan op·f 0re sig skikkeligt. Den merkantile juleakti­

vitet(!) el' ikke uden skyld i en h el rrekke andre julefreno­

mener(!) s.1som julel0bere (hal' intet med sport at g01'e), jule­

glogg, juleballer, julekort for ikke at tale om juletrrethed og

meget andet med jule- foran.

Nar vi eftel'handen hal' julet tilstrrekkeligt meget, kunne

det vrere, det faldt os ind, at jul ogsa havde med Jesusbarnet

at g0re, med den bibelske beretning om f0dslen i Betlehem,

staiden, hyrderne. englene og vismrendene fra 0stel'land. Men

ofte kommer vi for sent i tanker om det. Alt det andet hal'

slugt os sa iuldstrendigt, at del' ikke er blevet tid til at forbe­

rede os pa m0det med julens budskab.

Hvor mange mon det fa IdeI' ind, at den vigtigste julefor­

beredelse bestar i at ga i kirke - neL ikke bare juleaften,

men aile de mange s0ndage f0r . Hvis ma n gjorde det, kunne

det vrere, man opdagede sammenhrengen mellem jul og alter.

For det el' her , kernen i julen ligger - ikke alle de andre

udenomsvrerker, vi klynger os til.

Alteret er j o pa sin vis Jesusbarnets krybbe! Det er nemlig ikke tilfreldigt, at kunstneren pa billedet her pa siden hal' afbildet krybben som et altel·. Da Jesus blev f0dt julenat, Iik Guds krerlighed ski~kelse, blev "k0d" og tog bolig iblandt os. Idette menneske, Jesus af Nazareth, er Guds krerlighed ikke andre steder, hvor vi mennesker kunne Hnde pa at lede citer den. Men det er den samme Guds krerlighed: Jesus Kristus, der vind er skikkelse, bliver "k0d", bliver "f0dt", i de ord, del' ly­ der fra alteret, og i nadverens br0d og yin. Alterets ord er Jesu Kristi ord, og alterets br0d og yin er Jesu Kristi lege­ me og blod. F'a alteret er Guds krerlighed nrervrel'ende iblandt os. Guds krerlighed er altid den samme: Jesus Kristus, der

•••

blev f0dt som et fattigt barn julenat, del' taler til os i et fat­ tigt menneskeord ira alteret og giver os sit liv i sakramen­ tets iattige tegn. Jo, alteret er virkellg krybben, for Jesus Kristus er virkelig til stede, som Han val' det hin f0rste julenat.

I julesalmer :>g juleprredikener er del' ofte mange ord om

at takke, lovprise og tilbede. Men det bliver netop ofte v'O!d ordene. Man fill' sjreldent at vide, hvor man skal ga hen med sin tak, lovpl"isning og tilbedelse. I stedet bliver det bare til noget rent andeligt, en f0lelse, en fornemmelse, hvor vores taknemlighed og andregtighed retter sig mod en Jesus, vi "skaber" os i yore hjerter. Men en sadan IIndelig Jesus er

1

F


ikke julens Jesus, og er ikke Guds krerlighed. Det er bar<! noget, vi "skaber" pa linje med al anden julestemning.

Fine

Nej, julens Jesus er ikke et fantasifoster eller et fl;llelses­ produkt. Han er virkelighed --- uden for os. Julens budskab sigel' ikke, at Gud blev and, men at Gud blev "k0d", menne­ ske, en virkelighed i vor verden, som vi lean kornrne nrer, se og rare ved.

Jule,

tilbud

Vi kan vise Oem et af lan­ dets st0rste

Julens virkelighed, .Jesus Kristus, er ikke pare fortidig, men nutidig. Han er til stede pil kirkens alter. Del' sker ju­ lens under for ajnene at os, og del' skal vi tilbede. Det cr den eneste made, vi kan holde jul pa: i tilbedelse af underet. Hyrderne tilbad ikke krybben. Men for at tilbede barnet matte de ga derhen, hvor krybben var. Vi tilbeder holler ikke alteret. Men for at tilbede Jesus - anden m ade lean vi jo ikk,~ holde jul pa - ma vi ga derhen, hvor alteret er. Nar de! i salmen hedder:

Skjorte-programmer - Oer er alt (naesten) i sport og manchetskjorter

19.50 -

29.50 -

39.50

Og lad os ga med stille sind som hyrderne til barnet ind da betyder det rent praktisk, at vi skal gil hen 1 kirken, hvor alteret er - ikke bare juleaften, men ogsa de 0vrige hellig­ dage - og del' skal vi med glredestarer takke Gud for miskundhed og nadebud.

Pyjamas Flonels og pop Iin, ensfar­ vet eller stribet i prima kvaliteter

22.50 -

29.50 -

Kristen jul viI altid vrere tilbedelse af barnet - i krybben . Da er det ikke lrengere VOl' julestemning og andre sjrelelige r0relser, det star og falder med, men da er .Tesus Kristus. Guds enbame (eneste) S0n, blevet vort livs mldtpunkt, d?n eneste, i hvem del' er frelse.

39.50

Olav Fog Laekr e, klaedelige og flot­ te heluldne

Kom i julestemning. beseg yore i mangeflotte modefarver

JULESTUER

29.50 -

Prey et glas dejlig varm

39.50 -

49.50

JU

Vi anbefaler hotellets a kr.15.­ - o g leverer gerne hjemme hos Oem selv

Handsker

J ULEPLATTE

Vel si ddende skindhandsk. HAndsyede og m. uldfoer Farver : sort, gr~, brun

24.50 -

29.50 -

LEG L0GG.

39.50 For de unge pa 40 arrangerer vi

RHOVYL

JULEBAL 2. juledag. og nytarsaften DEN STORE NYTARSFEST i uld eller crepe derne dessiner

6.85 -

8.50 -

mo­

Svejstrups orkester

10.50 111111111

2

1IlIIIIiIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIUIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIUliIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMU

Brande telefon 180822

HOTEL

DALGAS

... der er udvalg

BRANDE.

TELEFON

181300


Der er et landsd kosteligt.

Til Vejle Vesteregns historiske mindel' hl1lrer, at Grundtvig, del' val' fl1ldt 1783 i Udby prcestegard ved Vordingborg, op­ holdt sig i Thyregod prcestegard fra han var 9 til han var 15 ar, fra 1792 til 1798. Han kom herover, fordi prcest en her, Laurits Feld, tidligere havde vceret huslcerer i Udby, og nu I1lnskede Grundvigs moder, at drengen skulle undervises af den dygtige Laurits Feld. Denne havde en broder, del' val' prcest i Jebjel'g i Salling, og pa en arlig rejse dertil lcerte Gl'undtvig Jylland at kende. Men det var nok iscer Vejle Vesteregn, Grundtvig lcerte at kende. Man fcerdedes til fods eller med hestevogn , og derfor sa man mere end nu i fartens tidsalder. Hvad Grundtvig indsugede af jysk natur i disse dreng·~­ sindets modtagelige a r fcestnede sig hos ham, sa han siden 1 1815 skrev sit lange digt "Et blad af Jyllands rimkr0nik~!"'; det var pa 270 vel'S og findes optrykt i Holger Begtl'ups Grundtvig-udgave, bind 3. I 1842 udskilte Grundtvig digtets 10 fl1lrste vers til en sang, som han kaldte "Jyllands pris" . Det er den sang, del' i hoj­ skolesangbogen begynder sadan: "Del' er et land sa kosteligt." Det bUYer jo en skl1lnssag, hvor mange linier, del' stadig hal' gyldighed i en sang, som er 150 ar gammel; men enhver, del' kender Midtjylland af i dag, vii indrl1lmme, at egnen h er hal' forandret sig meget siden Grundtvigs drengear i Thyre­ god. Det gcelder ikke mere, at "det er slet ingen abildgard og ingen blommehave", og heller ikke at "det er slet ingen fugleland til hl1ljt i kor at sjunge." Og dog er del' i sangen en skildring og en kcerlighedserklcering til landet, som stadi~ hal' gyldighed. Her er en bjemstavnssang, som Midtjyllands befolkning bor tage sig til hjel·te! For Grundtvig er Jylland sa dejligt, at han kalder d0t kosteligt; det vil vel sige dyrebart. Sjcellcenderen Grundtvjg er kommet til at holde af landet som hans anden hjemstavn, og det jyske sprog priser han pa en forsigtig-anerkendende made, hvor man mcerkel', h"n er smittet af det jyske lune. En fuldblods sjcellcender ville vel sige om det jyske sprog: "Og til en tunge fin af Gud det dejligt er beskaret." Men Grundtvig hal' vceret sa meget i Jylland, at han sigel': "Og til en tunge fin af Gud det er vist og beskaret." Dette udtryk ligger helt op til jysk sprogbl'ug : "Det er ett sa ring'."

Det er ejendommeligt, at sjcellcenderen Grundtvig, som dog kcndte nattergalen, den liflige sangfugl, her sigel', at han aldrig hal' hl1lrt en tone sa Sl1ld, "som den, del' over heden 1l1ld i lcerkens morgensange." For ham hl1lrer lcerken og den jyske rug sammen. Et andet minde er de vceldige svan~­ flokke; sadanne kan man endnu som dengang se ved vinter­ tide, iscer ved egnens sl1ler og aero Man mcerker scerlig i tredie vel'S, at Grundtvig er godt kendt med denne egn, en strcekning fra Tinnet Krat og Dybdal over Rorbcek og Hastrup til Brande. Det er Guden­ aens og Skjem-aens omrade og de midtjyske sl1lers omrade. "Der lege flink de fiske sma, og ml1l11ehjul i dammen gil og varme harde stene", ja. det val' dengang, men ml1lllenavnene er dog bevarede.

Ved Rorbrek

S0.

BRANDE KOMMUNE

KOMMUNEKONTORET

Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16,

fredag kl. 10-12 og 15,30-19,00, 10rdag lukket

Jule- og nytArsaftensdag samt pAskel0rdag lukket hele dagen

Ingeni0rkontoret: Onsdag kl. 11-12, fredag kl. 17-18

3


Og sa skildrer Grundtvig malende hedens dyreliv, bi. n. i dette skllnne sy n: .Ja , stundom og en u r kok go] i dagningen mod gyiden-so] ait pa den brune hede.

RONSON

Med dette billede af en urkok "pa den brun~ hede" fl'Jre~ tanken hen til digtets resterer,de 260 vel's, som skildrer sagntiden i Jylland, bi. a. Hamlet, Vermund og Uffe, Gorm og Thyra, fejderne ved Danevirke og Ansgars komme til Danmark, Den kristning, som fuigte i hans spor, anS2r Grundtvig som Danmarks redning; thi val' vi forblevet i hedenskabet, da havde vi faet samme skeebne som det gamle lEgypten og Hella s. Det er ret tunge vers at leese; men ind imellem gentager Grundtvig fire linier, der snor sig gennem digtet som en guldk~de, - eller man kunne sige, at de blin­ ker frem ligesom de jyske aer, hvor Ejderen bcerer prisen: Det er hel undel'ligt et sprog, hun hal', den Dane-sage, hun taler kun sa jcevnt og dog sa sildt om gamle dage.

VARAFLAME PREMIER

Vor tids nIest fuldkomne gaslighter

Grundtvig hal' helt forelsket sig i "den brune he de", dens natur og dens historie, et af de klareste vel'S lyder sadan: Den hal' slet intet cerenavn,

at sige, nuomtide,

men fordum gik i st I og stavn

dens folk og ry sa vide ;

de gik til Rhin, de gik til Rom,

og end gar ry al verden om

af Cimbrer, longobarder.

- kom ind og se vort store udvalg

CENTRUM

Torvet Brande. tlf. (07) 180400

Det er et meegtigt billede af Hcervejens myldrende liv i gammel tid, den Hcervej, som vi endnu ha l' nogenlunr.ie bevarede rester a! i VejIe Vesteregn, og hvor Grundtvig naturligvis hal' fcerdedes. Dette vel'S er Johannes V. Jensens pragtfulde bog "Cimbrernes tog" i en nllddeskal. Jo, der er et land sa kosteligt! Aksel lUeibom

H. Madsen & Sen Blikkenslager . Vand og sanitet . Kosangas

TELEFON 1800 70

Brande Bank

(Fil ial af Veile Bank)

Telefon 07-181055 Husk konditoriet

KONTORT ID: Mandag-Iredag kl. 10-16 Fredag tillige 18.30 -20 Lordag lukket.

ÂťDen IUle CafeÂŤ Monsterbageriet

Storegade . Brande . Telefon 1801 02

Brande Bio TELEFON 180280

Bi Iletsalge U bnes 1 time lor forste foresti II ings begynde lse.

ogsA for telefonbestilling pA nr. 180280

4

A

FOE

liN

G

E

R:

Filskov Bank

Thyreg o d Ba nk

Faster holt Bank

Mandag- torsdag kl. 13.00-15.00 Fredag 15-17.30 Lordag lukket

Mandag-fredag kl.9.00-11.30 Fredag 18.30-20. Lordag lukket

Tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00

Telefon (05) 348088

Telefon (05) 7341 33

Telefon (189111) 88


Aktiv k0bmand

1 70 are o

Ved Th. Jessen

K0bmand LaUl'ids Rahn kom for 70 ;ll siden, den 2. novem­ bel' 1899 i k0bm2.ndsi~re hos Soren Andersen, 0lgod. Samti­ dig med , at han kom i k0bmandsg~ rden kom en vogn fra Brande med smer og <:ego Pudsigt nok, for Rahns far, Ernst Rahn, h avde en overgang haft m 011eri i Uhrc k<:er, sa dc~ val' lige som et pust fra den gamle hjemcgn. Dengang handlede vi med alt muligt, fort<:eI\er LaUl'ids Rahn, kolonial og isenkram, og det val' almindeligt, at egnens b0nder kom ind med deres produkter, Sm01" og ~g, huder 08 skind. Det val' en god butik, indrettet eftcr den tids forho ld , med sand pi\. gulvet og med en langb<:enk ved v~ggcn, hvor kun­ derne tilbragte megen tid, dels med at klare handelen, del o for at dr0i te egnens begivenheder. Sondag morgen - da vi handlede indtil k!. 9, - val' del' altid fyldt pa b<:e:\~- =no Som regel fik de en snaps, inden de drog hjem, men iovrigt om­ fattede indkobet da ogsa brrendevin, der blev tappet pa med­ bragte dunke. Del' handledes en hel del med slagteriaffald: smi\.ben kostede 7 ore pundet, n0gleben l4 0re, fl~sk 40 01'e og amerikansk fl~sk, som val' meg et fedt , kostede 35 ore.

Det val' beskedne priser dengang. Mel kostede saledes 8 0re et pund kaffe, et pund kandis og et pund cikorie. Efter tre-ethalvt a1' i 0lgod, kom Laurids Rahn til k0bmand Jens Laursen i Lindbjerg ved 0lgod. Ogsa det val' et godt sted. Her handledes foruden koionial og isenkram ogsa m2d t0mmer, kunstg0dning og markfr0. Vi val' 11 tjenestefolk pii Lindbjerg melle, som foruden landeri og m011eri ogsa havd~ k0bmandshande!. Laurids Rahn kom den 1. januar 1908 til Brande, som ud­ deler ved Brande brugsforening. Skrreddcrmester J. Rasmus­ sen, del' val' gift med Rahns faster, havde en finger med 1 spillet. Rahn aftjente sin v<ernepligt i Fredericia og under et bes0g i Brande kom uddelerpiadsen pit tale. Laurids Rahn undslog sig, men del' blev alligevel realiteter bagved, da

I jagttiden tog vi imod en mamgde vildt. En dag i novem­ ber fik vi 160 agerh0ns . Soren Anders en havde ogsa etableret et salg af harer til England. De blev pakket to og to, m c;" nar forsendelsen blev forsinket - ofte som folge af t ~ ge ­ var harerne ford<:ervet, og det gav bagslag. Senere blev oa­ rerne sendt til K0benhavn. Bade e:5 nens landm<end, del' gik flittigt pa jagt, og k0bmanden havde en lille ekstra fortjene­ ste. Soren Andersen drog som regel s21v afsted til hovedstade!"l, og han hjembragte sa klipfisk, 130m h0rte med til daglig­ kost i de dage. Det val' regelen, at man kunne afs<:ette ca. 300 pund klipfisk en marked sdag. En gnng havde han kobt 1800 pund klipt:~k i Kobenhavn - og de blev hurtigt afsat i 0lgod.

Den gamIe BLande Brugsforening 1909. I dmen fra venstre:

Niels Skovbjerg. Jobs. Melgaard og Laurids Rabn.

Willy Bertelsens Tommerhandel HYVILDVEJ

BRANDE.

TELEFON

180877

5


Anders Iversen, Pedersborg, kom med i forhandlingerne. Brugsen var startet et par ar tidligere, men man llnskede at skifte bestyrer. Anders Iversen og Peder Arvad gjorde et godt indtryk, og vi fik et godt samarbejde. De to forretninger, jeg havde vceret i, fastholdt det gode princip med kontant betaling, savidt muligt. Her i Brande benyttede brugsforenin­ gens medlemmer sig af en langstrakt kredit, og det gjorde dispositionerne noget usikre.

Aile yore kunder i by og pA land 0nskes en gla!delig jul og et godt nytAr

Chr. Rahbek & S8n Smedemestre . Brande . Telefon 180711

I 1908 var der endnu petroleumslygter bade som gadebe­ lysning og i forretningerne. Sa blev der installeret Lux­ lamper og nogle fik sma gasanlreg , indtil elektriciteten for alvor slog igennem.

H A R DE

Forretningen gik godt i en del ar, med udbytte til med­ lemmerne helt op til 10°' 0, men sa kom krigsarene. Jeg blev indkaldt til sikringsstyrken tre gange, og da vi fandt at den langstrakte kredit slog bundE'n bort under os, skiltes vi for­ llvrigt i bedste forstaelse. Jeg kllbte ejendommen Storegad'! 6 af murermester Martin .Tensen, fik etableret kolonialforret­ ning og begyndte i 1917 selvstrendig virksomhed, som nll fllres videre i samarbejde med Sllnnen Ernst. For 70 ar siden var der mere forslag i pengene. Man val' i de enkelte hjem mere indstillet pa en form for selvforsy­ ning, men alligevel skulle man da til kebmand eller til melle. Det var en hyggelig form for samhandel. Folk havde altid god tid. Nu er alting kommet op i et helt andet leje, men jeg vii da gerne understrege, at det har vreret interessante fir her i Brande. Tendensen gar mere i retning af supermar­ keder, det mrerker vi iscer i de sma butikker, men jeg viI tro, at ogsa de mindre handlende vii fa en god omscetning, nar folk fllr eller siden bliver kede af den upersonlige selvb'!­ tjening. Th. J.

El-problemer

sA

HENVEND

DEM

TIL

KURT

S0RENSEN

aut. el-installat0r

Borgergade 10 . Brande. Telefon 180721

~ EL- mlllrket garanterer

Ugode varerog varige goderl Kernehuset

STORT UDVALG I MODERNE BELYSNINGER

Frugt - gmnt - blomster

Brande

AAGE JENSEN

OG EL-ARTI KLER

Telefon 180440

BRANDE JUL 1969 udsendes gratis ti I 6500 husstande i Brande og om­ liggende sogne.

Yderligere eksemplarer d kr. 3}OO kan kebes i BRANDE BOGHANDEL BENTES PAPIRHANDEL BLADKIOSKEN JERNBANEKIOSKE N TORYEKIOSKEN

6


Fine julekort i stort udva lg

Det store udvalg i

julehoefter - bi IIed b0ger - maleb0ger

Torvekiosken Birt he Pet erser . Telefon 180071

Nederdele . Bluser Strikvarer . Stremper Bh- og rollons og bernetej finder De i

SAJYKA

T0jboden TORVET. BRANDE. TELEFON 180465

BRANDE -THYREGOD KARTOFFELSEKTIO N Spiseka rtofler Ira so rtere-central BRANDE. TELEFON 180693

BRANDE

Sprml pa bordet med I~

OlafPov/sen TRI KO TA G EFAB R I K

Telf.(07) 180555

BRA N DE

Telf. (07) 180555

Nehrkorns blomster TORVET . TELEFON 160575 ANTIKVITETER Telefon (0 7) 180022

VE STERE GNENS ANDElS-GROVVAREFORENING undm;endenes egen forretning

Alt i korn, foderstoffer. gednlng og landbrugskemikalier BRA N DE tlf. (07) 180088 GIVE tlf. (05) 731119 - (05)731548 FA R R E tlf. (05) 733026

7


For rejse og sport

BRANDTEX

vI Aage Petersen

TEL E F 0 N

(07)

1 8 11 1 1

Fabrikant Aage Petersen, »Brandtex«, fik ved en hejtidelig­ hed den 8. september tildelt »Dansk Arbejde «s initiativ-dip­ lorn ved et samvrer i direktionslokalet i den nye fabrik ved Kordlundvej. Formand for Dansk Arbe-jdes Vejle-afdeling, direkter Tage Rosendahl Nielsen, rettede en t ak til fabrikant Aage Petersen for det gode ekscmpel, dE-nne havde vist er­ hvervs livats folk. Den store konfe&tionsfabrik er blevet skabt ved ihrerdigt slid og ved et enes taE'nde samarbejde inden for fnmilien og blandt medarbejderne . Samtidigt med diplomet fik Aage Petersen overrakt Dansk Arbejdes bomrerke »Thors hammer«. Brande Handelsstandsforening, der har foretaget indstil­ ringen, takkede ved formanden, kebmand Chr. Gjesing, fordi Dansk Arbejde havde fulgt forslaget. »Brandtex« begyndte i 1935 i sma lokaler i den davrerende Brande Vandmelles stuehus. Ved fornuftige dispositioner blev oparbejdet en virksomhed, som nu er rykket ind i det store fabrikskompleks ved Nordlundvej Ch,. Gjesing hyldede Aage Petersen og frue for eksemplarisk ledelse af den ~t:ndig voksende virksomhed, ligesom han sagde tak til Aage Petersen, der foruden at passe salgsarbejdet havde faet tid til at varetage de mange tillids­ hverv inden for foreningerne, sogf'erad og amtsrad. Pa Handelsstandsforeningens vegne overrakte Chl'. Gjesing en smuk trreskulptur »Strikkekonen«, der er udfert a f den 83-arige trreskrerer Peter Johnsen, Vejle, - en fretter til fru Anna Petersens far. Fabrikant Johannes Norlyk, Thyregod, del' er medlem af Dansk Arbejdes bestyrelse, sagde, at det er glredeligt, at man ogsa i de mindre byer kan skabe virksomheder, som der sta r respekt om. Han enskede, at famllien matte have krrefter og energi til at f0re gel'ningen videre til gavn for hele egnen.

hoteL

Bfilnue

Telefon 180003

KOLONIAL-VIN

-

KONSERVES

Husk vor ekstrafine KAFFE

(Columbia-blanding)

Hos T. C. O .- k0bmanden er priserne rigtige

H. L. Aastrup &S0n Torvet, Brande . Telefon 180092

8

Fabrikant Aage Petersen med Brande Handclsstandsforenings gave : Strikkekonen.


Pra arhejdet i JJBelle Nek JJ

Karetmager N. Nielsen ved billedskrererarbejde. Fhv. gdr. Cenius Arneborg ved vreven.

Tanker

ve

ywlti 1 Braend.

Dre skej sA mej i den oer dre no re ve sej wos fAwal!. Vo bette by kam op a sto o en grueli hyw pidesta!.

Det blywer no ywl igen i wo by ­ vi pynter mre lys a mre gran,

re ywlsalmer vi synger pany

bade been, a kuen a mand.

Wo gavlmalerier blew annerkjendt a ruest i alverdens blae, a no ny kom dre te, a re trower bestemt, te kuler, det gjer ingen skae.

.IE kjerkdaer re oven. -

Vi frek botekk, dre hie "Bette nok", dier haer dl sa manne ting. Den haer gywen de gammel travlhier 11 lekk a sat manne par hrender i swing.

Den herr ska vi ajt 0 re hiele oer,

a ret kuns mer det re ywl,

fre hrejsen blywer det vi fastoer

ve kultur sa fatte a hue!.

.IE m inister, vi haer i Kjewenhavn,

Te flll kultur, vi hae i wo land, goer en tro fra Betlehems staId,

A slepper vi den - hva vi menesker kan ­ goer wo mennesklyw i fMald .

a

ham dre regter Danmarks kultur, kam hiel hree ewer, a det wa wes gavn, te han sae nowe gue uer. Hree kam osse jen, dre skrywer sa mej Jens Kruuse kaller han sre.

Ja, den daw wa h ree sa moj hullej,

te a ku knap fell e mre.

Hie lyjer et bud, sum vi ves re liig ve a glem, om en gaw te wo juer frre wo skaber - Gud, om barnet i BeUehem.

Orla Grarup

Fa lE Jyllandspost haed no hittet 0,

te Braend sku wre "Arets by".

Det ka kniev a all den stuehie fasto.

m en folk sat re nies let i sky.

En fornem fliis vi frek, a den sat

de ve re kommunekontor.

Det mildner nrer a betaler mi skat,

a minnes i hwa by a bor.

A fjernsyn a radio snakket om Braend,

a aviser og bla e snakket mrej .

Men bare no ret vi blywer saen ­ kaIhegen - diefa re a rrej.

Te fremskridt a udvekling re a det guer,

vi sekkert ka jennes om.

Vi ska glee wos ower \VO hyw kultur,

m en glem no ret, hwofrre den kom.

9


Rejsen til Island - juli 1969.

Ved provsl Kr. Olle.

Da vi i sommeren 1968 havde vort meget vellykkede sta=vne i Skoger i Norge, val' fru Grethe Asgeil'sson fra Island blancH deltagerne, og da vi efter det nordiske mode havde en herlig tur op over hojfjeldet, fremkom de;; forslag. at vi pa en a£ vore nordiske rejser ogsa skulle ga2ste Island. Fru Asgeirsson val' straks rede med en venlig indbydelse og lovede at gore alt, hvad del' stod i hen des magt, for at vi kunne blive godt modtaget pa Sagaoen. I de folgende m~meder pi\.tog en l'a2kke midtjyske lokal­ foreninger af foreningen "NORDEN" sig at soge at arrangere en fa211esrejse til Island i sommeren 1969. Det Iykkedes gennem rejseselskabet Danropa at fa k ontakl med det islandske flyveselskab Loftleidir og at fa program­ met i orden, og tilslutningen til rejsen blev langt storre, end vi havde turdet regne med. Sterstedelen af selskabet modtes i Brande den 14. juli 0]; foretog rejsen til Kebenhavn i bus. Forst pi\. aftenen startede vort fly pa den lange rejse. Lang, nar det gjaldt afstanden, men kort nar det gjaldt tiden. Med en mellemlanding i Oslo val' vi fremme i Keflavik lufthavn 6 timer efter vor a f rejse fra Kastrup. Vejret val' sommerligt, da vi drog hjemmefra, men pa Island val' det desv<erre koligt og med nogen regno I Keflavik blev vi modtaget af e n repr<esentant for et is­ landsk rejsebureau, og i en god bus korte vi ad en udm<erket

vej de ca. 45 km ind til Reykjavik. Klokken val' 1 efter islandsk tid. Det val' ganske lyst og meget stille. Da regndisen efter­ handen forsvandt, sa vi Reykjavik og byens omgivelser megct tydeligt. Vi sa ud over hav, fjord og by. Vi sa de brune lava­ marker, hist og her med gronne engstr<ekninger. Vi sa landet bolge op mod ost, hvor solen efterhi\.nden fik magt, og vi gl<edede os til i de felgende dage at skulle l<ere Island, som de fleste af os skulle besoge for ferste gang, nacrmere vt kende. Desv<erre kunne indkvarteringen i Reykjavik ikke klares pa eet hotel, sa bussen matte kore no get rundt, fer aile val' anbragt. Skont noget tr::ette af rejsen medte aile friske og oplagte til den lolgende formiddags samv<er. Statskonsulent Ragner Asgeirsson val' VOl' islandske rejse­ leder, og no gen bedre leder kunne vi ikke fi\.. Han og hans frue deltog i hele VOl' rejse. Ragnar sergede for, at vi stadig fik gode oplysninger om de egne, vi kom igennem. Han for­ talte mangfoldige tr<ek fra sagatiden og holdt os godt under·· rettet om nutidens forhold. Fra sine mange rejser som kon­ sulent er Ragnar godt kendt i he1e landet, og vi m<erkede. at det val' ham en gl<ede at forta=lle om Island i fortid og nutid. Som chauffor havde vi den meget dygtige lngolfur. Bussen val' sa stor og sa god, at v: na=sten ikke lagde m<erke til vejenes ringe kvalitet.

ET SMUKKERE HJEM

Mednye

GARDINER fra Leopold Thaarup Brande

Vore gardinfolk star parat til at hjaolpe Dem med Deres

i i

I

Leopold Thaarup

i

gardin-problem - og glaoder sig til at vise Dem et vaold af nyheder i aile prislag. - Benyt desuden vor udvidede gar­

din-service. - Tag te lefonen og drej (07) 180007.

GARDIN -BUSSEN

fyldt med pr0ver - kommer overalt

Vi tager mal -Vi syr

Vi hrenger op

Brande. Telefon (07) 180007

10


I rejseselskabet lrerte vi hurtigt hverandre at kende, ~a det blev et meget hyggcligt samvrer. Vi val' alle interesserede i at fa mest muligt ud af rejsen. Vejret kunne nok have vre­ ret lidt bedre, men havde vi enkelte dage med regn, sa havde vi .ogsa dage med sol over landet. I det klare. oite kolige vejl' sa vi vidt ud over det betagende landskab med de gronn·2 marker, de spredte garde, de ofte ensomme kirkesteder og overalt i horisonten de bla og hvid~ fjelde. VOl' rejse flilrte os forst til Bessastadir, hvor Islands proesi­ dent hal' sin embedsbolig. Vi beslilgte kirken pa Bessastadir, som den tidligere prresident Asgeil' Asgeirsson hal' faet ud­ smykket pa skonneste made. Derefter klilrte vi over Hafnafjordur til Krisuvik, et ejen­ dommeligt, nresten IiIde landskab med store lavaformationer og mange svovlkilder. Med islandsk lune taler man om, "at have det som Fanden i Krisuvik", hvilket betyder at befinde sig godt i hjemlige omgivelser. Vi naede sa frem til Laugar.. vatn, som er et ~tort skolecentrum (gymnasium, hel'redsskole, husmoderskole m. m.). I Laugarvatn sa vi bl. a. den varme kilde med tilhlilrende bassin, hvor - efter traditionen - de forste islandske kristne blev dobt i aret 1000.

An de I5- Kartoffel mel sfab ri k ken

"Midtjylland"

BRANDE. TELEFON 18 0126

Kartoffelmel

Kartoffelpulver ti I foderbrug

Kartoffelkogn ing

Til julen har vi atter i ar r ighold igt udvalg i

I de folg ende dage beslilgte vi Skalholt, det gamle bispesred2 med den ny kirke, hvis orgel (bygget i Danmark) vi fik lej­ lighed til at hore, og hvis alterbillede udfort i mosaik gjord~ et siErligt indtryk pi! os.

JULEKNAS og JULEGAVER Noget for enhver smag

Vi val' i det omrade, hvor de store springkilder (Geysir) findes, og vi havde lejlighed til at se nogle af disse kilde,' ! funktion. SiErlig betaget val' vi af besoget ved Gullfoss, det store vandfald. "Geysir kan ViEre lunefuld" sagde Ragnar, "men Gullfoss er altid den samme'·. I artusinder er vandet viEld2t

Storegade 9 . Telefon (07) 180006

Va=lg

Foreningen "Norden" I anledning af detnordiske sta:vne i Aane­

koski den 3. - 6. juli 1970 arrange res en

busrejse til Finland, evt. med et kort be­

s0g i Leningrad.

Rejsen vii antageligt yare 16 dage. Afrejse

formentlig den 30. juni.

Pa opfordring fra flere sider, vii der ogsa

i ar blive arrangeret en rejse til Island. Det

bliver en flyrejse med afgang fra Kastrup

den 20. juli. Denne rejse ventes ledet af

pastor C. B. Karstoft, T arp.

Na:rmere enkeltheder vedr0rende disse

rejser vii senere blive meddelt til yore

medlemmer.

Ogsa i pressen vii disse rejser blive na:r­

mere omtalt.

P. f. v. Kr. Otte

ALP I NA til ungdommen af i dag

P. NISSEN Urmager og optiker Storegade 9 . Brande Telefon 1801 35

Lister til aile formdl

Brande Listefabrik Herningvej . Telefon 180700·

Tlf. (07) 180184

11


Vilhelm Thorn Ar kite kt

PRIESTELUNDEN - BRANDE - TELEFON 180412

Malermester

Vejlevej . Brande. Telelon 180235

Nil.r det g<elder biler - sa

Kai Andre sen Brande . Telelon 1808 33

Aut. S. M. C.-Iorhandler.

Specialaldellng lo r- d iesel.

Peter MfJller

H:AFNI.A F"ORSIKRINC

STADIONAL LE 16 . BRANDE . TE LEFON 180318

A. C, Poulsens

Vulkaniseringsanstalt

Vejlevej . Telefon 180733 . Brande

Bladkiosken Ju le kort . Brevpapir . B(2!ger og blade

Storegade 2 a . Telelon 180047

Vagner Stoltenborg Murermester

ALT ENTREPRE N0RARBEJDE UDF0RES

He rn ingvej

BRAN DE

TIl. 180056

FASTERHOLT & SeN v. t(2!mrermester Gunna r Fasterholt TELEFON BRANDE 180808

12

frem over disse klipper , gennem disse slugter m ed de gronn? ller, med de vide udsigter op mod fjeldene i horisonten. Vi sa mange andre vandfald p a VOl' )'ejse i Island, ikk e mindst det sk£mne Skogarfoss, men d et bliver nok alligevc1 indtrykket fra hine fOl'middagstimer ved det imponerencte Gullfoss, der star klarest i mindet. Som nrevnt havde vi hele tld en de storslaede udsyn ov:~r landet - med de hvide j0kler i baggrunden. Flere gange ~ il vi - pa afstand - vulka nen "Hekla", tildrekket af sin hvide kalot. I lI.rene 1942 til 1949 var den i udbrud , sa vreldige rogs0jler sas viden om, og gl0dende lava til stadighed gled ned ad fjeldets sider. Vi naede pa en af turene at komme ned til Islands Syd0st­ lige hj0rne. Vi stod ved Atlant erhavets bred, hvor havets vreld e og de stcjle fjelde , de l' rejser sig ved kysten, virkede betagende_ Pa vor tur videre frem bes0gte vi Hlidarendl hvor saga­ helten Gunnar havde sin gll.rd, og vi naede ogsa at komme til den gamle gard "Keldur", hvor arhundredgamle huse er be­ va ret. De lange k0reture blev afbrudt af spisepauser. Overalt hvor vi kom frem, blev vi godt og grestfrit modtaget. af og til f0lte v I ogsa trang til at standse for at nyde udsigterne, og fotogra fi- og filmsapparaterne var i flittigt brug. Kaffepauser var der ogs af og til mulighed for, sa vi led ingen n0d pa de lange k0reture, men det skal ikke nregtes, at det f0ltes rar t at n a frem til Hveragerdi, hvor vi i Brandes islandsk c venskabsby skulle have et par dage i nogenlunde roo Formanden for "NORDEN" i Hveragerdi, Herbert Jonsson, modtog selskabet og s0rgede med nogle venners hjrelp for indkvarteringen, som fandt sted pa hotell et i Hveragerdi, hos private og p i! en skole. Under opholdet i Hveragerdi bes0gte vi de sto r e drivhuse , som opvarmes fra de varm.e kilder. Her kan bananer, appeisiner og tomater m. m. mod­ nes, og her er frem for alt de store blomstergartnerier. Nogle bes0gte det store sV0mmebad. andre tog ture i den nrermeste om egn. Ogsa Heilsuheili, et badesanatorium, hvor de varme kilder benyttes i behandlingen af gigtsygdomme, bes0gte vi. Vi k0rte til det nrerliggende Selfoss og bes0gte blandt and e t et af d sterste mejerier i Norden. En a f dagene havde vi udflugt '1 Tingvallasletten, hvor Ragnar fortaite om stedets Wstorie. Vi bes0gte den nrerliggende Kotstrand kirke, og vi sa forberedeiserne til en ny kirk e i Hveragerdi. Den sidste aften, vi tilbragte i vor islandske venskabsby, var vi indbudt tll frelles kaffebord. Vi havde et hyggeligt samvrer, hvori mange fra Hveragerd; tog deL Der blev holdt f lere taler. Et liUe sangkor hjalp os med at synge nordiske sange. Herbert Jonsson takkede rejses elskabet. fordi man havde villet tilbringe nogle dage i Hveragerdi. Vi sagde tak for gres tfrihed, og ira aIle sider blev der udtalt 0nsker om, at vort bes0g m Atte bidrage til at skabe bedre k ontakt mel­ lem de nordiske venskabsbyer. Det blev sent, f0r vi kunne bryde op og i den lyse nat komme tilbage til vort hotel o!!, de andre steder, hvor rejsedeltagerne val' indkvarteret. Efter bes0get i Hveragerdi havde vi en 4 dages busrejse foran os. Vi k0rte gennem den ",de Ka.1didalur, som kun kan passeres i nogle ffl sommermaneder. Vejen. del' nrermest lig­ ncr en sti, slynger sig op mod det h0jeste punkt, vi skal passere (ca. 600 m. O. h .), og man far et uforglemmeligt ind­ tryk af de vreldige areale r, der her pa det nrermeste har lig­ get umrte sid en tidernes morgen. Her i Kaldidalur prresterede vor dygtige chauff0r. Ingolfl'.r, flere gange mesterstykker. Deis drejede det sig om at holde den store bus pa den meget smalle vej, ofte med slcarpe sving, deis matte vi flere gange k0re gennem sm5. brekke


p0rgsmiilet om at bygge bro er endnu slet ikke kommet pa lale. Navnlig i et tilfrelde blev Ingolfur sat pa en alvorlig pr0ve (passagererne ogsa). Det skete, da bussen pa en gang skulle gennem en k raftigt brusende elv og samtidig passere e l skarpt sving for umiddelbart derefter at arbejde sig op ad en meget stejl bakke. Da alt dette, del' jo tog nogen tid, val' 'leI overstaet, matte vi uvilkarligt bel0nnc Ingolfur med klapsalver. Ingolful', del' va l' yen med hele selska bet, dygtig til sit Job og meget hja=ipsom, v al' i det hele taget dagens mand. Vi fulgte over radio en sprendt med i de meddelelser, del' kom om Apollo s manefrerd, som j o fandt sted i de samme dage. Ingoifur med srerlig interesse, hvilket skyldtcs, at han havde v reret chauff01' for det hold astronauter, del' i fier e perioder trrenede p a Island. Neil Armstrong blev h lms gode ven, og lidt undseligt og med et smil fortalte Ingolfur os, at Neil Armstrong ved afskeden til sidst i Sp0g hav de erklreret, :\ t hvis han nogen sinde skulle fa brug for en buschauffer p a m a nen , da ville han sende bud efter Ingolfur. Det m untre og forne jelige glemtes ikke i vort selskab. De t betagende oplevede v i jrevnligt, nar naturen ' benbarede sin e jendommelige skenhed og sin vrelde. Et a ndet indtryk Ira den lan ge frerd har skrevet sig ind i sindet . Langt ude i de n e d e Kaldidalur er del' rejst et mindekors. .rust her ded " biskop Jon Vidalin, hv is huspostille er kendt over hele Is­ land, og som hal' haft m eget stor betydning for kirkelivet i landet. Jon Vidalin h a l' vreret pi\. visitatsrejse i Borgarfjorden og skulle hjem til Skalholt med sit feJge. Da de skulle ride ind I K aldidalen, hal' han muligvis felt sig svag og trret , og pa god isla ndsk vis formede han sine tanker i et lille vel's, df'l' er blevet staende i folkets erindring: Hold, 0 Gud, mig fast ved troen n Ar jeg skal hjemad dra ge i Kaldidalurs 0de, mens merket falder piL Efter nogle timers ridt blev biskop Jon syg. De rejste teltet v ed en klippe og Iik redt h am et leje. F a timer eftel' dede han. Det va l" J ar t 1720. OmsideJ.· gik d enn e lang e d agsrejse til ende. Vi naede den liUe by Blenduos, hvor vi fik middag pi! hotelLt, mens ind­ kvarter ingen fa ndt sted pa Rvennaskolin (husholdnings·­ skolen). Hotelkapaciteten er i d iss e egne ikke srerlig stor, men man er taknemlig for at finde lune, rene vrerelser, for­ skellige sterre og mllldre bcsvrerligheder rna t ages med det forhAndenv "eren de humer. I J0be t af fire dage naede VI p a en meget lllteressant bus­ rejse at besege en rre kke smukke steder pi\. det nordlige Island. Fra Blenduos ved Hunafloden, kerte vi til det int 1'­ essante Glaumvrer-museum, der er indrettet i en gammel prrestegiird, del' hal' vreret i b rug op til 1930. Vi aflagde bes0g i S audakrokur ved Skagafjerdur, h vo r den kolde vind stod ind fra Isha vet. Gennem foreningen Norden har Varde tidligere haft kon­ takt med en kreds i Saudakrokur, og Varde-deltagerne i vor rejse benytted e lejligheden til at genoplive denne kontakt. Vor r ejs e fortsatte til Akureyri, som vi naede sa tidligt, at del' kunne blive tid til at fOl-etage indkeb, og efter aftens­ maden val' vi pa rundtur i byen og omegnen. Akureyri ligg"!l" meget smukt ved EyjafjlJrdur. Byen hal' 9000 indbyggere, flere fabriksvirksomheder og store interesser i fiskeri fra havet. Som noget srerligt lagde vi mrerke til d~ mange vcl ­ holdte haver og til byens smukke anI reg, hvori man hal' haft held til at fa trreer og blomster fra sydliger e himmelstr0g t il at vokse. Her pa Nordisland findes nogle mindre skove., !10m vi kunne iagttage p i\. afstand. Fra Akureyri besegte vi

Carlsberg Depot v. O. Albrechtsen

Brandlundvej . Brande. Telefon 180316

Deres handarbej de fi nder De i

BRODERICENTRALEN vJ R. Brandt Andersen

Alt i stel og stof til lampesk<Ermc

STOREG A DE 38 . TELEFON 180384

Brande Mebelfabrik v. J0rgen Clausen

Brande . Telefon (07) 1805 22

Peder Chr. Pedersen Vognmand

VIADU KTEN 18, BRANDE

TELEFON 180207

Brande Melle Iva n Nygaard . Telefon 180015

M011eri . S! sa:d renser i . Korn . Foderstof- og

G0dn ingsforretn i ng

Brande

Beholder- og Maskinfabrik

vJThermah

Pedersen

Svi ndb<Ek - Thyregod . Tlf. (05 ) 73 4122.

HA R D E FR AGTPRO B LEMER?

Vi ordner aile arter forse nd elser

J.

Langballe A/S Brande Fragtcentral

T elefon 180666

Markedspladsen

Laurids Rahn & Sen Ko lonial - Deli katesse

Storegade 6 . Brande. Telefon 180128

13


det natursklimne Myvatn-omriide og egnen omkring Nama­ skard, hvor de mange svovlkilder sretter deres prreg pa hele egnen. K0returen fra Akureyri tilbage til Reykjavik var pa nresten km og varede en hel dag, j a et godt stykke af aften~n med. Vi havde godt vejr pii nresten hele turen, sam b0d pii en rrekke meget smukke udsigter. Srerlig vil vi nok mindes tUl"en omkring Borgarfjorden og vort ophold i den liUe by Borgar­ nres. Den sidste del af denne dags rejse f0rte os rundt om Esjafjeldet, som vi fik at se i aftenbelysning.

450

Storbutikken

i Centrum

Brugsen's

Supermarked

a. m. b. a. TELEFON 180611

De to sidste dage tilbragte vi i Reykjavik, hvor selskab t desvrerre matte indkvarteres pA flere forskeIIige hotelier og pensiona ter. VOl' utrrettelige rejseleder, Ragn a r Asgeirsson . fulgte os til Einar Jonsson-museet og Nationalmuseet, og han gjorde begge disse bes0g til store oplevelser for deltagerne. Vi var pa bustur rundt i Islands hovedstad og dens nrermest ~ omegn, og vi fik pa denne tur lejlighed til at bes0ge den gamle kunstner Asmundur Sveinsson, der tillod os a t ga rundt i det store atelier med de mange ejendommelige ar­ beider, han i Arenes 10b har prresteret. En srerlig omtale b0r vort bes0g i det ny "Nordens Hus" i Reykjavik have. Denne bygning blev indviet ved en st0rre festlighed 24. august i fjor. Nordens Hus er en selve.iend ~ institution, rejst med st0tte af de nordiske lande for at fun­ gere som en kulturinstitution. Her er foredragssal og biblio­ tek. Her er forskellige lokaler til brug for dem, del' vil stu­ dere under vejledning af nordiske lektorer, som grester landet. Der er et udmrerket cafeteria, hvor nordiske aviser fremlregges. Ogsa det store hotel "Saga" i "B0ndernes Hus" bes0gte vi og n3d udsigten fra hotellets tagrestaurant.

Tanker De pd at kehe BIL

.- her ferst vort fordelagtige tilhud

BRANDEAuTo-&TRAKToRCOMPAGNI Telefon (07) 18 11 22

Nordens Hus.

Teksti Ifarver i

Tekst iItrykkeri

MARTENS ENS FAB R I K Ah 14

Garner

Brande, til. (07) 18 11 00


Vi havde lejlighed til at aflcegge enkelte privatbes0g, og vi havde tid til pa egen hand at se os om i Reykjavik. Den sid­ ste aften under vort ophold i Island tilbragte vi i Tcater­ cafeen, hvor Norden-foreningen fra H veragerdi under ledelsc af Herbert Jonsson havde ordnet fcelles kafiebord, hvori ogsa deltog Here af vore venner fra Reykjavik.

Et vceld af gaveideer finder De i

Vi havde ved afslutningen af vor busrejse haft lejlighed t;1 at takke VOl' islandske rejseleder og VOl' dygtige buschauff0r. Vi gentog den sidstc aften denne tak mcd glcede. Blandt vore gcester val' sekretceren for foreningen Norden i Island, Einar Pallsonn og fru Stella Kornerup f ra Birker0d, del' netop gcestede Island for at skabe mulighed for udvckslingsrejsC'r for b0rn og unge i de nordiske land e. Begge tog ordet og val' med til at give vort sidste samvcer yderligere indhold.

,

Sa 'kom afskedens stund. Tidligt om morgen en blev vi hen­ tet pa de respektive hoteller af en bus, del' skulle krne os til Keflavik Lufthavn. Ad den scerdeles godc vej Ira hovedst a­ den til Keflavik nilede v i hurtigt frem til vort mal. Del' ind­ traf en mindre forsinkelse f0r afrejsen, men inden lcenge var vi h0jt over skydcekket pa vej mod Norges kyst. Vi havde mellemlanding b de i Oslo og Goteborg. Kastrup naede vi ved 17-tiden. Sommervarmen slog os i m0de, da vi kom ud af flyet. VOl' bus val' eiter aftale pa pJadsen, og en ken aftentur ventede os som afslutning pa VOl' begivenheds­ rige rejse.

~ONSEN

I tilslutning til foranstaende berctning om den store rejse til I sland 1969 far jeg lyst til at ncevne, a t ncesten aile rejse­ deltagerne samledes til et m0de i Brande d. 24. oktober. Man samledes for at se film og lysbilleder ira turen og for at gen­ opfriske gode rejseminder. Den store tilslutning til dette m0de turde vcere et bevis pa, at aile havde vceret glade for at vcere med pa den ganske vist kostbat'e, men mege t ind­ holdsrige r ejse.

E L -H U 5 ET, N0rregade 16, telefon 181244

Til sidst skal det anf0res, at man p a opfordring fra flere sider arbejder med en gentagelse af rejsen i sommeren 1970, og at pastor Karstoft, Tarp, formentlig vil blive leder af denne rejse . Kr. Otte

OST . KAFFE . FRUGT

Kaffeb.rsen v/lvar Nielsen. Storegade . Brande. Telefon 180645

Brande Savvcerk og Emballagefabrik vi

H. M. Bertelsen. Telefon 180120

Duge - flag Handk l ~der

- Viskesty kke r

Dynebetr~ k

Plaide r Vatt~p p er Ryat~ppe r

... ga pa juleindkeb keh JULEGA VER i Deres specialforretning

*

Brande tlf. 07-180484

15


Julegaven fra staten OPRET

PRIEMIEOPSPARINGSKONTO

OG

FA

DEL

I

PRIEMIERNE

Brande Soons Spare- 00 laanekasse Sognets eneste lokale pengeinstitut

Telefon (07) 18 11 66

Autoriser-et

-

8M

for-handler足

Brande Motor Compagni Storegade 20

Brande

. Tlf. (07) 180811

Vaerksted , Herningvej 50

.

. Tlf. (07) 180028

Reservedelslager, Herningvej 50 Caltex service-station

Olie

16

.

.

. Tlf. (07) 180540

Herningvei 50

Benzin

.

. Tlf. (07) 180812

Bi/gas

AA


I tjeneste for hjemstavn og

f(£dreland ... Trrek fra livet pa en gammel shegtsgard og fra soldater­ tjenesten under sikringsstyrken. Fortalt ajjhv. gdr. Kristen

Sandje~

)Lille Sandjeldgard))

Mine forreldre blev gift omkring 1890 og overtog "Lille Sandfeldgard", den gamle slregtsgard, som derved blev i slcegtens eje. Mor hed Kristine Pedersen og var i ra d en kendte Tarp-slregt. Fa r hed Niels Kristian Sandfeld og v:.u fedt pa "L ilIe Sandfeldgard". Garden havde vceret i slcegtens eje i lange tideI', idet den Ene generation afleste den fore­ gitende. Etter d e gamle slcegtsgards-beretninger skulle slceg­ ten vcere bosiddende her helt tilbage til lutnir.gen af 1700­ tallet. Yngste skud pa stammen er den 8-arige Henn ing (pa Lille Sandfeldgard). M ske falder det i hans lod at fore slcegten vid ere pi! den gam le gard i tipoldeforce ldrenes spar. Men del· kan j o ske sa meget i tiden fremover . Egnen h ar vceret beboet langt tilbage i tiden, det vidner de mange f und af stenekser, pilespidser, flin teflcekker og mange andre ting am. Langs med Skjern-aen Hi for flere hundred e ar siden :m del g:hde. De celdste ligger her endnu, og blandt dem E.r "L ille Sandfeldgiird", sam er ncevnt sa langt tilbage i tiden sam 1645 og maske kan fere sin historie endnu lcengere til­ bage. Til "Lille Sandfeldgard" va r del' et tilliggende area l pi'! 4.00-500 tdr. Id., sam blev udskiftet i 1890. Fire parceller blev udskilt, men d I' var jo ingen grund til, at d e skulle vcere sma . Del' var hede nok at tage af og vrerdien var ikke srerlig star. Ved hand el blev jorden m a nge gange sat til 10 kr. pr o td. ld. eller mindre. Skulle keberen betale lidkebet, blev d el" sam regel givet et par ekstra tender land oven j handelen .

T ornvig-Jensen

T ELEFON

Ved op tegnelsen fra 1600-tallet blev garden betegnet som et ringe bo el, vel nrermest fordi jordens ringe beskaffenhed dannede grundlag for vurdering. - At garden la lige ved adalen kunn e vrere en star fordel, f. eks. am sommeren med god grresning for kreaturerne, og en god heslret at bjerge

Brande-egnens

Mejeriselskab

K0d og fedevarer en gros

B RANDE

Et ringe boel.

180 084

TIt. B.. ande 180012

TIL Uhre 18700 7

17


Helms & OehlenschHiger SH ELL- service

Vejlevej - Brande - Telefon 180256

Auto- og traktor-salg og reparation

Vejle - Brande - Herning

Rutebilerne

Brande . Telefon 180292

a/s P. C. Rasmussens Maskinfabrik

til bes~tningens vintel'forbrug. Det val' oftest disse goder, del' satte ejendommens pris. I alt fald blev del' ved handel altid spurgt om, hvor meget eng, del' horte til. Skjern-aen val' fisk~rig, og mangen en laks hal' endt sin pa disse astr~kninger. Andre fiskearter val' rige­ ligt repr~sentel'et og bidrog derfol' til en afveksling i den daglige kost. Del' hal' ogsa altid v~l'et godt med vildt af aile arter. tilv~relse

Men hedens fornemste beboer - .IE svot kok - er pa retur. St. St. Blicher ben~vnte urfuglen som "consistorialraden", sa hos ham stod kokken i hoj rang. - Jagt og fiskeri er to sportsgrene, som er blevet dyrket flittigt. Det ene med dct andet hal' gjort sit til, at livet kunne opretholdes ogsa pa disse fattige egne. Mine for~ldre havde faet garden i eje med aile dens ret­ tigheder og forpligtelser. At det var nogen s<erlig stor kapi­ talgevinst, synes ikke tilf~ldet, idet min far kun forlangte 1000 kr. i udbetaling ved salg - men del' var ingen k0ber. For at bevare hjemmet val' anvist to veje: at slide og og at spinke og spare, hvor det val' muligt, ellers gik det ikke.

sl~be

TEL E F 0 N 1 8 06 00

Vejlevejs

Kebmandsforretning

Alfred Nielsen

Vejlevej 32 . Telefon 180291

Midtjydsk Gulvbelaegning Vinyl- Kork - Gummi

Plastic og Linoleum

Vejlevej

SVEND RAHBECK

Brande Telefon 180585

Brande Ejendomskontor By- og landejendomme

Karl Ibsen. Vejlevej 4 . Telefon 180039

Pengene val' sma, og det val' pa mgen made nemt at komme til krylt. - Mine for~ldre sled troligt for hjemmets bevarelse. Jeg husker, min mol' sagde, at nu val' hun glad, da det tegnede til, at vi kunne blive ved hjemmet. Mp.n hvor kostede det sved og gay tr~tte lemmer. I 1870 gravedes pa Dalgas' initiativ de store kanaler langs Skjern-a. Hesselvig-kanalen er over en mil lang og kostp.de 16.000 rigsdaler. Overrislingsengene blev anlagt, og for mange blev det en hel omv~ltning i bedriften. Nu val' der afgroder, hvor der for ikke val' noget at betydning. Ho og gr~s val' af virkelig god kvalitet.

Hedeopdyrkning.

Hedeopdyrkllingen foregik sa smat hele tiden med et par agre om aret. Morlaget blev skr~llet tyndt af med en plov. del' val' konstrueret til formalet. Morlaget fik lov til at ligg(' et iiI'S tid, blev sa plojet om og harvet. Tredje ar kunne del' sas korn efter Wfersel af mergel og godning. Det med mer­ gelen val' noget af et problem, idet del' val' langt til merge:­ lejet. Det blev ofte kun til et I~~ Pl'. halve dag, sa det tog lang tid med k0rsel af mergel til en tonde land. Han, del' ag21' med stude, siges jo ogsa at komme med. I den varme som­ mel'tid kunne det ofte ga lidt for st~rkt. Den gang val' del'

Autolakereriet »Midtglans« v. K. B. Hansen

Industrive j . TIl. 181046

VejleAmtsTotkebtad IIIWllnWllIIIIIIIlllIIllIIIlUlllill1

Aile former fo r autoopretni ng udf0res

Brande Autoopretning Jens Knudsen

Industrive j TIl. 180643

Pr- ,vat: Storegade 42B . Tlf. 180829

18

Sydestjyllands sterste dagblad


nogle frele dyr, som kaldtes "krogbier". Nar studene horte bierne komme eller mrerkede brodden, stak de halen i vejret og 111Ib, hvad remmer og toj kunne holde. Det stod ikke i menneskers magt at standse kl1lretojet eller forandre retning. I 1912 fik vi mergelbane fra Arvad, med endestation pa "Lille Sandfeldgard"s marker. Jeg skal love for, at der korn gang i opdyrkningen. Kll1Iveren begyndte at gro. Man kan godt sige, at hele egnen forandrede sig og blev nresten l.lkendelig. Et trrek fra opdyrkningen. Her boede en mand lidt lrengel'e nede ved Skjern-a i et lille hus og med Iyngen som nabo lige ind til syldstenen. Han forsogte ved hjrelp af skovl og spade at kultivere et stykke af heden. Han lagde kartofler ­ sadan til eget husbehov, men resultatet blev ikke stra.lende. Planterne sa noget sygelige ud, og gro ville de ikke. Hede­ jorden har nok vreret for ny og der var for lidt grokraft den. Jeg pwver igen, sagde han. For nu havde han fattet'Oil plan: i forarsmanederne fangede han skaller i srekkevis, og da kartoflerne skulle i jorden, lagde han et par skaller ved hver kartoffel. Sa val' der da noget at gro af . Alt tegnede tilfredsstillende - men sa fandt rreven skallerne, skrabte hele jorden vrek og lavede en srer uorden i nekkerne. Det forsog ville han ikke gentage.

Om at tage "varsel". Mette Green, en af egnens reldre koner, kunne tage "var­ sel". Hun spaede, at to tog ville komme til at ga et nrermere betegnet sted ude i heden. Der var ikke store muligheder for, at noget sadant ville ske. Men Mette Green val' helt sikker i sin sag. Og minsandten gik spadommen i opfyldelse. Der kom til at gil tog pa de af hende udpegede steder. Da jeg var en af hen des tilh0rere, kan jeg I'oligt bekrrefte spa­ dommens sandhed og rna samtidig bekende, at del' er mer., mellem himmel og jord, end man aner.

der vreret et godt naboskab. Val' en familie ude for uheld, var kredsen straks parat til at yde hjrelp; den nodstedte familie skulle hjrelpes igang igen. Navnene pa mange af disse brave hedens strldsmrend er at finde i Kongenshus Mindepark. Mange blev forbigaet og <!r gledet tilbage i glemslen.

Vi reldre har oplevet to krige og de dermed folgende inflatoriske perioder. Man kunne fa mange penge for sin ejendom og saledes let komme til velstand - men alligevel blev den mulighed skubbet til side. For det var jo fredrenes jord, og den forpligter. Men den mulighed kunne jo komme til at foreligge, at man blev nodt til at afsta, hvis der ingen afl0ser var. Pa "Lille Sandfeldgard" har slregtens linje indtil nu vreret ubrudt. - Tiderne skifter, og pa mange mader bliver bon­ dens eksistens nresten umuliggjort. Det var en stor dag, da vi i sommer kunne holde slregts­ strevne med besog her pa "Vesterled" og pa garden, ligesa pa "Vestermark" og med afsluttende samvrer pa Hotel Dalgas. Man fik set mange, som man er i familie med kende demo

uden at

Pi session i Vejle. Kristen Sandfeld hal' fra de unge iir fl1lrt dagbog. "BRANDE JUL" har faet lov til at gengive et par afsnit - fra soldater­ tiden i arene 1912 til 1916. I 1911 var vi en del unge, der fik besked om at ml1lde pa Vejle Radhus, ledsaget ai vores lregdsmand, som i forveien var informeret. Hensigten val' at finde fredrelandsforsvarere , som skulle have en uddannelse og trrede til, hvis "gamle Danmark" skulle komme i knibe. - Vi cyklede til Give og korte med tog derfra til Vejle. Vor lregdsmand var sogne-

Jeg har ofte sendt en venlig ianke til hedepionererne. De mod tog nu ikke altid den tak og paskl1lnnelse, som de gjorde sig fortjent til. Deres indsats val' af sa stor betydning, at en anerkendelse ville have vreret pa sin plads. Nogle blev husl{et. men mange blev forbigilet. - Jeg har kendt mange af dem og har vreret vidne til de res enestaende indsats, del' ofte syntes helt umenneskelig. Da mindes man Skjoldborgs: "mer ridder du er med d in barkede hand". Dagligdagen blev imidlertid taget med godt huml1lr og med et lune, som nu engang horer jyder til. Gennem aile tider har

DERES DIREKTt OLIELEDNING

Brande

Materialhandel

vi

G . F I S C HER

.

TEL E F 0 N

Vi leverer rustbeskyttende fyringsolier lige til d!l)ren i egen" moderne tankbil. Gennemvor Grad-dage ser­ vice fylder vi automatisk Deres olietank op i takt med forbruget. Betalingen kan De med en BP Varmekonto fordele over 10 maneder uden tillreg. BP fordele, der ikke koster ekstra.levering ogsa gennem Deres seed­ vanlige forhandler. • Ring allerede i dag til:

1 8 0 0 5 5

BRANDE Kolonial . Material Kemikalier og sygeplejeartlkler

DEPOT

Steen Rossel

Viadukten 2 . Telefon (07) 180635

19


Vesterager M0bel- og polsterforretning

TORVEGADE 4. BRANDE

TELEFO N 180505

Sa kom tiden til syning. Op pa malestativet. Hejdepindci dumpede ned p i'!, hovedet af een. 170 centimeter. Spurgt orr hvad vabenart, man heIst ville til, svarede jeg : infanteriel og det kunne de i hvert fald bruge mig til.

RADIO- FJERNSY N - SYMASKI N ER

Ejner Jensen Torvegade 6 Telefon 180460

Martin Jensen Bi rchows Eft!.

Bageri

Telefon 180076

Torvegade 8

foged August Petersen, Sandfeld, som havde den vestlig del af sognet, mens Niels Arvad repra=senterede den ostlig del. - En afdanket stabssergent tog imod os pa Vejle Rad hus. Han fik tilsyneladende et darligt indtryk af de fren: modte unge ma=nd. "Den dVilskhed" (som han val' sikker p vi havde i eje) "skal blive pillet af jer - hver en tra=vl ­ va=r sikker pi\. det". Man fik nu en underlig flov smag munden, for sa=t nu, at hele bundtet var af samme stobnin" som han!

Alfred Z.Ovesen K0bmand

Vi val' 24 p:1 sessionen, og meget fa klarede frisag. Da de:, sidste af holdet val' kommet fri , kunne vi forlade menstrings­ lokalet, og med Ia=gdsma=ndene i spidsen samledes vi p£ Hotel Jylland, hVOl' middagen stod pa bef - flankeret af er. bajer. Der herskede en munter stemning. aile havde jo ud­ sigt til at blive noget stort. La=gdsmand Niels Arvad holdt 2r lille tale. Det gla=dede ham meget at va=re mellem sadan c~ flok unge ma=nd, som n u skulle uddannes som soldater. Har. fejede til, at det jo val' drenge, der rejser ind - og ma=nd. der kommer hjem. Man felte sig helt stolt. - Niels Arva ci syntes, det var en god dag, og som tak ville han give en lille omgang. 24 velna=rede kaffcpunse holdt deres indtog p" vort festbord. - Pa hjemvejen havde de to gamle la=gds­ ma=nd deres m as med at holde styr pa selskabet, del' fore­ gay at skulle af ved hver station, men langt om la=nge naede vi da til Give station og kunne tiltra=de den sidste del Hf turen til Brande.

TELEFON 180192

BRA N DE

Indkaldelsen.

Dagny Nielsen Duzaine Hansens hofteho ld ere og busteholdere

Skylonstmmper - Tr ikotage

Alt i baby- og b0 rn et0j

TOR VEGA DE BRANDE TELEFO N 180367

Renseri et »PERFEKT« Re nseri -

Farveri -

Torvegade, Brande

Vas keri

Telefon 1802 45

Bygningsarbejde - butiks­ montering - snedkerarbejde Erik Moesgard

Brandlu ndvej . Brande. Telefon 180246

Hen pa foraret kom indkaldelsen. "De Bkal mede ved 28. Btl. i Aarhus den 24. april". - Jeg fik "byttct" med en mand fra Aarhus. Han skul1e gere tjeneste i Kebenhavn men ville heIst blive hjemme. - Jeg fik 20 kr. i bytte, en sum, 80m kunne lese et par handlaved e langstovler hjem til militrer­ brug. Stovlerne val' lavet af skomager Lynge, som boedc ka=ldel'en ved P. Vestergaards Boghandel. Jeg skulle gere tjenestc ved 23. Btl. 3. komp. og val' tildelt nr. 532. Tjenestetiden val' sat til 51/, maned, og Selvgades kaserne vme va=re at betragte som mit fremtidige hjem. PedeI' Andersen, k0rende post fra Arnborg til Herning. befordrede os til Herning, og vi rejste med tog videre t il Kobenhavn. Ved ankomsten til hovedbanegarden blev vi modtaget af plak atba=rere med indbydelse til ophold pa de forskellige soldaterhjem.

GIV

SMYKKER G ULD

OG

I

JUL EGAV E

S0L V

U R E - 0 PTI K

STE EN's auto-service Hern ingvej 31

BRANDE

FRANK

Tele fon 180073

Torvet . Brande. Telefon 180461

Vask - Sm0rin g - Autoreparat ioner

20


Jeg valgte Kronprinsensgade, men flyttede s enere hen ,J1\ Gother sgade, som val' meget st0rre og som havde sa at sige aIle landets aviser lagt frem t.il eftersyn. Her blev vi nrest~ n daglig e grester. St0rstepart.en af os val' jy d 1', d el' jo ikke 'rar s re rlig akklimatiseret K0benhavn. Art blev gjort for at hj relpe os til rette.

BesDg restaurant »H0 JMAR K« . Telcfon 180443

Heines Vlktualer Telefon 180546

Torvet

I kongens klre'r.

K l. 12 skulle vi vrere pi!. S0ivgades kaserncs gardsplads, en plads omkranset af 7.-etagers bygninger. - Vi blev kaldt h en til et meget langt bord, hvor man blev indskrevet og hvor man ogsa fik sit nummer, elagenummer og stuenummer. SA afsted til t 0jdepotet. Jeg var sa uheldig at fa et par St0V­ ler, del' val' i nrerheden af nr. 45 og et par buksel" med "slreb " og til at lukke lige under armhulen. Jeg fors0gte at klage over min tildeling, men fik den besked, at klager skulle afgives et andet sted. - Man if0rte sig sa d et festlige skrud, og sa afsted til soldaterhjemmet med det civile t0j. Del' tor vist ikke noget at sige til, at de mennesker, man m0dte pa gaden, t rak lidt pi'! smilebandet. Ved tilbagekomsten til kasernen viste det sig, at jeg havde tabt mit nummerkort. - Der var syv etager, og de val' nresetn aIle ens. Jeg var kommet op pa femte etage, men det viste sig, at jeg skuIle vrere pa fjerde e age. Vi var ti mand pa stuen, ottE: k0benhavnere og to jyder. Valeur ira Herning og undertegnede reprresentere de Jylland. Jeg rna tilsta, at vi to jyder matte dllje en del i begyndelsen med kobenhavner-vittigheder, indtil vi fik lidt fodfreste og havde levet os ind i forholdene . For de otte stuekammerater eksistel'ede kun Kobenhavn, 015 den verden, som 1:1 uden for voldene havde de kun meget lidt kendskab til. Kongen

avigs glarmesterforretnlng Alt i glasarbejde . Indramn in g af billeder

Altid t il tje neste med tilbud af enhver art

Telefon 1801 36

Ejstrupholmvej

Statsanstalten for livsforsikring St0rste og eneste statsgaranterede Iivsfors ikringsv ir ksomhed EGON T. RI X . TELEFO N BRANDE '18 0550

BOSTON vI Leo-P

HERRE- OG

DRENGET0J

TELEFON (07) 180 3 03 BRANDE

r ded.

Kr. Sandfeld har gjort llOtater om soldatertjenesten, ekser­ cits og skydel'lvelser. I f0rste h al vdel af maj holdt vi skyde0velser pa Vogn­ mandsmarken. Bedst som 0ve lserne var i gang kom en ryt­ ter i strerk fart. Del' blev kommanderet: holdt, og aIle be­ falingsmrend samledes i rundkreds. Kort efter naede bud­ skabet ud til os: Kongen er d0d . Det gay et chok i os alle. - Kort eftel' formeredes batal!ionen og vi marcherede ind i K0benhavn iji( n. Her va l" alt p lt den anden ende. De kllbenhavnske kirke ­ kIokl<er k1mede; det val', som om hele luften val' fyIdt med kIokk ernes d be malmtoner. Man oplevede no get sa stort, at det aldrig gl emmes.

Georg Jacobsens

~i Danseinstitut

R. Andersen K0bmand

VIADUKTEN, BRAI'-JDE

TELEFON 180287

Mine kunder i by og pi! land

",nskes en gl<edelig jul og et godt nyt~r

Arne Larsen Malermester . Telefon 180671

Ellen Clausen Hansen Blomster . Frugt

Gr0ntsager

Telefon 1801 60 . Brande

l'

IlL

exam. dansel<erer Brande. Telefon 180380

Medlem af Dansk Dansel<ererforen i ng

E. Lynggaard Hansen T0mre rmester

SOMMREHUSE. GARAGER . CA RPORTE

Porsbakken, Brande, til. 180731

21


Malerarhe;de i topkvalitet

Vi da:kker alt inden for gam le. nye og antikke m0bler

Sk il te.- dekorations- og bygningsarbejde

S0rgetoget bevregede sig meget langsomt, og det tog meget lang tid, inden vi overhovedet filt noget at se. Omsider rundedes hj0rnet af Amaliegade og St. Annre Plads. Vi prre­ senterede gevrer. Og del' stod vi sa, stive som st0tter. D : t tog lang tid, inden ligvognen og f0lget val' pa h0jde med os, og for mange blev prresenter-stillingen nresten uudholdelig. Det hele varede omkring et kvarter, men det f0ltes , som om tiden val' dobbelt sa lang. For nogles vedkommende gik det heller ikke. Det gay et rabalder, nar en mand styrtede med gevrer og det hele. Ialt tre mand besvimede. De blev trukket bag geledet og vistnok k0rt vrek. Vi andre val' jo n0dt til at sta ret, som om del' slet ikke var sket noget.

samt utradit ionel spn/l jtning

Malermester

V. BUNDGAARD POULSEN

Herni ngvej 44 - 48 . Brande . TIl. (07 ) 181022

Privat: Herningvej 3

Kong Frederik VIII's lig skulle overf0res ira Hamboq. hvor kongen var d0d uden forudgaende sygdom. Toldboden skulle vrere ankomststedet, og langs hele vejen til Amalien­ borg skulle placeres soldater. 23. Btl. 3. komp. val' med. Dens mrend fik betroet en plads pa St. Annre Plads i nrer­ heden af Amalienborg. Og her var jeg med.

Kongens bare val' indhyllet i Danebrog og placeret pa en meget stor vogn, som synte~ at passe tll denne lejlighed. Forspandet val' sortklredte heste. Bagved baren gik Kong Christian X, del' havde sine to sonner ved handen. Frederik og Knud val' iklredt matrosdragter med hvide kl'aver. Bag­ efter fulgte dronningen i lukket vogn og dernrest passeredc et meget stort folgc. Nogle dage senere blev kongen stedt til hvile i Roskilde domkirke. - Det samme hold, som val' med ved Toldboden, fik ordre til at g0re klar til turen til Roskilde.

CLA USHOLM tegnet at Per Lnrlten

HOLMEGAARD GLAS •••

K8KKENUDSTYR ••.

• • • sa Ind I .. Willemsen (07) 180041

22

K8KKENMASKINER •..


Jeg rna sigc, at val' del' trrengsel pa St. Anme Plads, val' det mange gangc vcerre i Roskilde. Det val' snart ikke til at holde ud. Folk masede pa, trcengtes og skcendtes, og de udtryk, del' blev brugt, syntes jeg ikke svarede til en begra足 velse. Mellemrummet mellem soldaterne skulle udnyttes nf tilskuerne, og del' val' snart ingen ende pa al den chokolade og mgelse, man fik, bare for at de matte sta der. Det svag~ kfm val' "mest velbehcende". Vi fik dog orden i rcekkerne. De sma foran og de langhalsede bagest. Sa kom sflrgetoget, kongefamilien fulgt af h~rens og Wi.足 dens reprresentanter, aile i gala, en eskadron hestgarde. Dcr val' en prins fra et eller andet land i den 0stlige verden. Han havde rund skindlue pa hovedet og en mcegtig fjerdusk vajende over panden. Han val' ifflrt vim'l1Id frakke med himrnelbla silkeskcerf over skulderen, hvide benklceder og sorte lakstflvler med guldsporer, og en guldsabel hcengende ved siden. Han val' et meget prent mennesk'2. Ja, for .,n mand ira provinsen val' det et storslaet skue at overvrere. Det val' en meget anstrengende dag, fordi det tog lang tid, inden de sidste i sflrgetoget val' passeret. Vi stod hele tiden med prresenteret gevcer, sa det gik igen galt for nogle af mrendene, del' faldt ned pa stenbroen med et brag. Jeg S~l min sidemand blive kridhvid i ansigtet, og et fljeblik eft.el' val' det sket med ham.

Installation af:

Shell oliefyr

Brande Maskin足 fabrik Telefon (07) 180087

Husk yore Ia'!kre KRAI'JSE K AGER til julen

Lauge J0rgensen

I kostfo rplejningen.

En tid gjorde jeg tjeneste i kostforplejningen. - Del' kom slet ikke sa fa kvinder pa besflg i forplejningsafdelingen. De val' aIle ifflrt et stort sjal, hvorunder val' gemt en lille spand. De bad om at matte fa levningerne, og da man ikke ffllte sig scerlig forpligtet over for proprietceren, del' havde kflbt retten til at bortfflre svinetflnderne med madresterne, fyldte vi de sma spande op. Belflnningen fik man i form af et varmt handtryk og et forstaende smil fra en gammel og fattig morlil. Df'ngang val' velfcerdsstaten et ukendt begreb .

Torvets Conditori . Telefon 180038

Mandskabet indtog miHtiderne i de underjordiske "kata足 komber" pa Sfllvgades kaserne. Kosten val' nogenlunde men Interesse ntse Is kabet

Brande Elvrerk

Falck - Zonen Assistance ydes overalt

TELEFO N 180043 TELEFON 181222

BRANDE

Ceres el og mineralvande

Vii De spise godt og sove vel,

Ewald Ibsen T elefon 1802 61

Brande

Brande Autolakereri Harald O. Jensen. Hyvildvej . Telefon 180424 Opretning af ska'!rme og karosseri foretages

bo i Brande pa Madsens Hotel!

Edith og Svend Jacobsen Telefon 180080

pa samme va'!rksted

23


Bentes Legetej Stort udval g i leget0j fo r piger og drenge

Papi rvarer Storegade 19

Ugeblade

Brande

TI t. 180327

Herret0j Drenget0j t'

Se yore - gode juleti Ibud

I":.~I

kllnne v<ere lidt ensformig. Ventilationen var meget darlig, en lllempe, som det lod til a t vrere vanskelig at blive kvit. Der var et par maneders ophold i Sandholm-Iejren. Vi fra provinsen var godt tilfredse. Vi var kommet fra den indc­ Illkkede tilvrerelse i hovedstaden ud pa landet. Det var lige som lidt mere hjemligt. Lyse og luftige stuer, god plads all-= steder og en smuk omegn Ogsa her kom jeg i husholdningen, men fulgte da ogsa den 0vrige militrere uddannelse med marchture, terrren0velser, skyde0velser osv. J eg fik tildelt skyd eskjoldet og var pa vej til at blive kompa gniskytte. Jeg havde en kammerat fra Farre. Vore numre var lige ved siden af h inanden, sa vi iulgtes ad hele tiden. Venskabs­ b~mdet holdt i mange ar, indtil han flyttede fr a egnen. Fritiden blev udnyttet pa b edste made. Jeg tog mange gange rundt til de forskellige sev<erdigheder og samlinge". Der var nok at vrelge imellem, sa tiden slog darligt til. .­ Ville m an hilse pa bekerrdte, gik turen ind over Radhus­ pladsen eHer om ad Kongens Nytorv og Gothersgade. Pa

M. Din e)e-I'I S Efll. . J. Kjtl!t . Ra l m uss en

BRA'tID' (

- TElEFON (07) 180122

Knyt Deres eget

Smyrna-treppe med SMYRNA - PRESTO - nalen,

den der »k nytter selv«

DEMONSTR ER ES HVER DAG I FOR RETNI

Det Danske

HedeseIskab

GE N

I SMYRNA-bogen finder De 60 <egte smy rnatcepper- i farver

DET er en julegave!

- altid GARN fra

1I111111111mllllllllllllWlllllUlllDUIlIIl11JJlllllUllnlKlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllUIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1l1I1I1II1I1II1II1II1II1I1U11U11il

Granrafter . Peele Raftehegn . Tree kul

Vejlevej Brande

Henning S0rensen

T elefon 18 10 88 STOREGA DE 56 .

D e gi'r mere nar De giver en bog Velkommen

hos BOGHANDLEREN

B RAI~

DE . TLF. (07) 180355

I arets store bogkatalog, som De ha r faet med posten, kan De finde gaye r til he le famil ien. Aile julepublikationer med Hvem - Hvad - Hvor, Kvindens H. H. H., Bleek sp rutten, Svikm01len , Storm P., Ved julelam­ pens skeer og mange flere er- nu udkommet. Desuden har vi mange andre gaveideer - eeskepost - ska k­ spil - bi2lrnespil - foto - glober - papir kurve - mapper t il pri­ vate papirer - telefonregistre til private - og meget mere. I vor keelderafdeling masser af nyt keramik, tin og repro­ duktioner af moderne og gam mel kun st.

Der er altid en bog der passer •••

Kom ind og besi2lg vo r udstiJling.

Brande BoghandeI P. WESTERGAAR D . TLF. (07) 180500 . BRAN DE

24


soldaterhjemmet var man altid si kker pa at mode bekendte fra de hjemllge egne. For en kapital af 35 ore kunne vi i "Kahytten" erhverve en bof, og eventuel t slutte med en kop k a ffe. Men vi matte stadig ikk2 glemme, at dag lonnen var 20 ore. - Der skulle skrives breve til aile bekendte dE-r­ hjemme. Der blev tilbragt mange gode timer i soldaterhjem­ met, og om s0ndagen var der altid en eller anden underhold­ ning. Kunne tiden tillade det, tog vi da selvf01geligt det med.

GAVEN ER FRA

Ure · Briller· Guld . S01 v Storegade 15 Tell. (07) 180876 Brande

Efter opholdet i Sandholm-Ie,iren fulgte tiden med fregt­ ningsskydning i det nordvestlige Sjrelland. - Vi holdt vores indtog i teltbyen pa en skn\ning ned mod Arreso (hvor var del' kont). Stormen

pa

FOTO

sa

ICobenhavn.

Det gik mod slutningen af soldatertiden. En tidlig stund lob vi storm mod vor gamle hovedstad, og jeg som angriber. Midt i krudtrogen dukkede pludselig konge op. Han havde sin ung e kone med. Det v a l' af ham at vrere tilstede netop 1 den situation.

morgen­ var med VOl' nye da peen!

Stensgaard

-----------

telefon (07) 180051

----------

Jeg husker tydeligt, at en hoj var besat a f Garden. Men de val' for f a , og da vi stormede IrE-m - dumpede jeg ned m ellem to gardere. Den ene val' Martin Feldborg, et underligt treef a t to nabosonner sadan skulle modes. Omsider stilnede "stormen" af. Del' blev blrest hold!. Trods vor ihrerdige indsat s havde gamIc Kobenhavn klaret frisag endnll engang. Den 6. oktober slog frihedens time. Det sidste kommandoord lod : som civil trred af! J a, hjertelig tak. Genindkaldelsen. Omkring 1. august 1914 spredtes rygterne om den kom­ mende krig. Vi havde ingen radio - sa nyhedern e spredtes kun langsomt og aile h ilbede, at fornuften ville sejre. Jeg havde vreret til marked i Brande. Stemo ingen havde vrer'2t noget oppisket, og jeg forlod m al'kedspladsen i god tid. Jeg tog i stedet for en tur til Hjollund for at tale med dem om den tru ende situation. Ved 2-tiden om natten kom del' een og bankede pa ruden. Det val' sognefoged ens son, Nikolaj. Han skulle give mig besked om at mode llopholdelig i K0­ benhavn. Jeg talte med mine forreldre om sa gerne, fik rands·· len pakket og sa sk ulle jeg hen for at sige farvel til min

LE GST"-'

L~DERVAR.ER

POULLUND

Atelier og fo t ohandel

Storegade 11

SPORT S ARTIKLER

BORG AA RD Brande (07) 1 8 0062

C YKLER

SYMASKINER

BARN E VOGNE

25


Kolonial- Delikatesse Br0d - Ma;lk - Is

GJESING 0rba=kvej - Telefon 180438 - Brande

SHE L L

DEPOT

Brande

Johs. Hansensvej 7 . Telefon 180766

Brande Teglv3!rk R. Bommersholt

TE L E F ON 1 8 01 8 8

BY9 smukt 09 billigt - byg med tegl

Arnkildes Traktorservice Ferguson traktorer

Vejlevej . Brande . Telefon 18 Ou 13

E.Lorentzen Telefon 180305

Autova;rksted

AUTORISERET

N0rregade 10

~ FORHANOLER

w. Rahn Jensen

pige. Hendes bror, KarL skulle jo ogsa med, sa vi kunne da folges. Del' val' en meget trykket stemning. Del' val' jo pludselig ingen til at udfore vores daglige gerning, uden et par gamle mennesker hvert sted. Rygterne svirrede .. , Vi ville aldrig na over Storeboelt. Tyskerne havde skudt det hele ned. - TogenE' holdt ved aile stationer, somme steder i meget lang tid. - Efter nogle og tyve timer var vi da i Kobenhavn, og forvirringen her val' ubeskrivelig. Vi naede frem ud pa de sma timer, men det syntes, som am aile mennesker var pa benene. HeJe Riidhuspladsen val' et bolgende menneskehav. Aile val' proe­ get af dyb alvor. Vagttjeneste.

Pa Solvgades kaserne fik vi besked pa at smal'e n meget stor madpakke. Vi skulle pa 48 timers vagt pa B & W. Je:;; benyttede lejligheden til at se den store virksomhed. Man kunne da ogsa fii. sin middagsmad i den store kantine. De cO dage fik hurtig ende. Efter nogle dage pa kasernen gik det atter afsted. Vi val' en halv snes mand, del' skulle bo pa en gard uden for vol­ dene. Jeg skulle ordne maden, men konen pa garden havd" nok ikke stor tiltro til min madkunst. Hun ordnede den side af sagen, og i stedet for hjalp jeg manden med hasten. For forste gang i mit liv korte jeg med selvbinder. - Senere flyttede afdelingen til Brondbyvester. Vi blev indkvarteret p a "Stenkildegaard". Det faldt i min lad at ~orge for maden til 26 mand. Vi havde tre specialer: Den forste dag suppe, noeste dag gule oertel' og tredje dag klipflsk. Og sa forfra igen. Det val' ikke til at tage fejl af. Ved byttehandel fik vi det efterhanden sadan stillet an, at vi kunne servere to ret­ tel' mad. Der val' ogsa mange pudsige oplevelser, og vi blev nogle mindel' rigere. Sam da vi serverede sveden boghvede­ grod med sirup. Moendene spiste rub og stub. Forstii. det hvem del' kan. Tiden pa "Stenkildegaard" gik hurtigt, men afskedstimen oprandt - efter et voeldigt gilde. Vi gik i vinterkvarter i Vrerloselejren. Vi val' 2000 mand fra to bataljoner. Det var alt for mange i den hundekolde lejr. Og del' skulle en de­ monstration til, for at fa ordnede forhold. Halvdelen af be­ lregninge;'l blev flyttet ud til de noerliggende byeI'. Min sta­ tion blev Stenlose. Vi val' tre mand , del' skulle bo pa g:'l.rden "Lindendal" en kilometers vej ira stationen.

Murermester og betonvarefabrik

Jul

D0rslundvej . Brande. Telefon 1801 53

»VOLMERHUS« K OLONIAL - CAFETERIA

Telefon Brande (07) 180161

ASA N I undert0j 09 natt0j

€I'

en ka:rkommen julegave

E. Melgaard Torvet , Telefon 180211

26

pa

"Lindendal"

Pa garden boede Karl Nielsen, hans kane, KHren, datteren Marie, en aftregtskone og to drenge. Her kom vi til at bo j snart et halvt :'l.r. Og vi havde det noget sa godt. Toj og st0vler blev sat til t~Jrring hver aften. Madpakken var smurt hver morgen og middagen stod pa1'at, nar vi kom hjem sidsl p:'l. dagen. Vi kom til Lindendal sid -,' t i oktobe1'. Del' val' mange roer, som skulle tages op, og vor hjrelp val' velkom­ men. Juleaften skulle jeg tilbringe pa "Lindendal". De to koben­ havnere rejste hjem, og det faldt i min lod at overrrekk2 familien vores julegave: en solv-gr",dske med inskriptionen: Glredelig jul, og vor bedste tak~ 39 - 519 - 532. Opmoerksomheden gjorde stor lykke. - Det samme gjorde et par dobbeltstrikkede vanter, som min forlovede havde se:1dt mig, da vinteren begyndte at blive streng. Juleaften afveg ikke srerlig fra den, vi kendte derhjemm·c. Kun kunne jeg have toenkt mig et par julesalmer, men dem


fik vi ikke, og jeg tror, grunden val' at familien ikke kunne synge. Hvad det kulinariske angik val' del' noermest overflocl . - Om eftermiddagen doekke husmoderen bordet med en hvid dug, lagde et sigtebred for enden af bordet og satte mange andr ting frem. - Skulle vi nu til at begynde forfra? Men sa blev det hele drekket til med en hvid dug. Og sA tradt~ husmor frem for bordenden og med foldede ho:ender frem­ s agde hun en tak for det ar, der var gaet, og bad en ben for tiden til nreste jul, at intet matte savnes i hjemmet, for fami­ lien og hende selv, at forsynet ville lade sygdom ga der;:s der forbi.

FYRINGSOLIE ~.

PETROLEUM ~

AUTODIESEL

ALTID

BILLIGST F RA

BRANDE

TRJlELASTHANDEL'1s

TLF. (07) 181000 (3 LI N.)

15

Bagefter fortalte Karen Nielsen,at det havde vreret skik i hendes barndomshjem. Jeg matt~ sige, at mig bekendt havde vi Ikke denne skik i Jylland, men jeg sagde ogsa, at hun ikke matte rendre ved denne smukke skik.

Alt i 1. klasses

-IULEGAVEN

-.R

FRA:

og salater

TULIPs

Slagteri-udsalg

Storegade 35 . Telefon 180009

.JENNY SKO!

MOKKASINER nr. 22-40 Fra

1785

F,LE R E MODELLER

1385

Lige meget hvor De ellers handler - KAFFE

b0r De k0be has os . den er udsl2lgt, frisk­

briEndt og malet i lufttiEt maskine, og den

FRA

er dmjere.

FLERE FARVER MANGE MODELLER

Juul Mathiassen TORVET . TELEFON 180061 , BRA ND[

TI L HER RE R 34,85

27


Vi havde gode juledage pa giirden, og sidst i juleugen blev det sa min tur til at rejse hjem. Jeg val' hjemme i hele fern dage, men tiden slog darligt til. Jeg val' lidt ked af at skulle afsted igen, for del' val' mere end nok med at hjffilpe til med i bedriften. Del' val' ikke no get at g0re ved det. Afsted skulle man. Nu val' vi sa gaet ind i et nyt ar. Det sa ikke ud til, at krigen val' nffir ved en afslutning. Spamffindene med de h0jest to mane del's krig h0rte vi ikke mere til. Det val' det "Del' Kejser" love de sine mffind, at om to maneder ville de Vffire hjemme igen. Men Wilhelms beregninger slog ikke til denne gang. Belgien val' ikke sadan at 10be over ende. Liege's fffistningsanlaog vardyI' at tage, men tyskerne havde jo folk nok i begyndelsen. Materiel og krigsudstyr val' samlet sam­ men gennem mange ar og nu val' tid en inde til at udnytt0 det.

vi skulle komme hjem, da bedstemor val' blevet syg. Sa tog man da afsted med det samme og fik hilst pa bedstemor. Jeg val' glad for, at jeg naede det. Nu val' jeg alts a hjemme og kunne deltage i det dagJige arbejde. Der gik ogsa lidt ekstra tid med at berede bedste's sidste rejse. Tiden gik nffisten alt for hurtigt. _. Sa tilbag.o til Sjffilland. Opholdet pa Lindendal blev ikke af Iffingere varighed i denne omgang. Vi skulle flytte til Sigerslev og Holtug. Vi var tre, der kom til at bo pa en gard, hvis jord gik ned til Stevns klint. Indkvarteringsmffissigt kom vi fra dynen i halmen. - Vi val' del' i Pinsen og benyttede fritiden til gode geHure bl. a. til klinten. lEldre og unge fortaHe sagn om H0jerup Kirke og Klintekongen og hans hule. Ikke alt, hvad de sagde, var lige trovffirdig"t.

Vi h0l'te om den tyske jubel, da fffistningen endelig matte overgive sig. Men vi h0rte ikke noget om de mange faldne, hvis antal vist skulle skrives med et sekscifret tal. Alvorstider.

Vi val' nogle venner hjemme ira, som ofte m0dtes for at dmite de sidste nyheder. Situationen val' sa spffindt, at ingen kunne sige noget med bestemthed. - Del' var Chr. Rahbek, D0vling, Fr. Mikk~lsen, Skarrild, Laurids S0ndergaard, Skar­ rild, Georg Johansen, 0stbirk, Kr. Sandfeld, Brande og flere. Vi havde vffiret til et stort m0de i soldaterhjemmet, sagde h0jtideligt farv e l til hinancien og havde sunget "Kongernes konge" og sluttet med b0n om bevarelse af vort herlige og celdgamle Dan. - Del' val' ingen af os, som sagde noget, men det var, som om det la for, at silfremt del' skete noget, kunne det nemt medf0re, at vi ikke sas samlet aile - nffiste gang.

SVENHOLM

Krigen gik Iffingere mod syd og fjernede sig fra os i Dan­ m a rk, men gik stadig videre og rasede med uformindsket styrke.

-

Forarsorlov.

Efter beh0rig ans0gning fik jeg bevilget 21 dages orlov '1f hensyn til forarsarbejdet hjemme i Sandfeld. Ans0gningen skulle bekrffiftes af de hjemlige myndigheder, og de havd~ ikke no get at indvende mod mine oplysninger, del' bl. a. om­ fattede vort landbrugs st0rrelse. Malt i t0nder land val' d2t ret betydeligt, at avlingen sa ikke stod i forhold hertil skulle ikke oplyses og kom vel heller ikke sagen ved. Min forlovede kom til Sjffilland for at bes0ge et par bmdre i Prffist0 og Holbffik, ligesom hun var pa Lindendal. Vi fulg­ tes sa ad til Kibffik og Hj0llund, hvor del' kom bud om, :It

28

BRANDE-

Storegade

Vi fors0gte herhjemme at lempe os frem, men mangel pi! meget begyndte at g0re sig gffildende. Rationeringerne blev taget uden et kny, bare v i matte blive forskanet for krigen.3 rffidsler. Pa Lindendal gik livet sin gang. Vi havde forskelligt tids­ fordriv, bes0gte en gang imellem naboerne, Niels PedeI' An­ dreasen og Henning Becher. Vorl's gardmand, Karl Nielsen, havde syslet med tanken om, at jeg kunne k0b e Lindendal. .Jeg gjorde ham bekendt med, at jeg derhjemme havde en pige, som jeg havde faet overtalt til at gifte Slg med mig, desuden havde jeg en gammel mol' og far, som ikke havde andre end mig pel deres gamle dage, og endelig havde jeg ingen kontanter. Han mente nok det hele kunne klares, for det skulle han nok ordne, men alligevel matte jeg afsla hans ffidelmodige tilbud.

A pA J U L EK I G H 0 S

"G

TIl. (07) 180040

Damekonfe k tion -

Kio ler m. m.

III I IIIIII II I W I~ I'

-

og husk: De er alt id ve l komme n til at k igge og pmve .

Har De set pa

y""

Gave.. ideer til jul Her er nogle tips

):t B0RNET0J ):t BRODERIER OG HANDSKER ):t STR0MPER.UNDERT0J Se ind i Solgarden og kom i iulestemning

Bcocd,. T,,1.180050

~


Afmonstring, Vi kunne have 0nsket v o rt ophold pa Stevns lidt ander­ ledes , men vi blev enig e om, a t skrive det i glemmebogen. Snart blev det tid til opbrud, og denne gang gik det hjemad . Vi var p il S01vga des k a se rne fo r afm0nstring og med beske-:l om, at siifremt krigen ikke val' slut om fern maneder, skulle vi stille igen til to-en-h a lv maneds tjeneste, - men det Ia sa langt ude i fremtiden, a t da kunne man vrere sikker pa, at krigsiuren ikke gjaldede mere . . , Ja , sadan troede man. Forhabningerne blev g jort grundigt til skamme. Men vi drog hjem, og for mit vedkommende for at holde bryllup, der egentlig v a l' bestemt til september, som vi bl e v indkaldt i august. Vi val' bl vet enige om at se tiden an, og den 24. juni 1915 stod vort bryllup i Arnborg kirke. Del' val' middag i hjemmet hos svigerforreldrene i Hj011und, hvor d0l" val' rejst et stort telt i garden. Gresterne val' no get ov~r hundrede 1 tal. Del' ble\' ikke danset brudevals. Pa grund d tidens alvor blev den patrenkte dans stmget af programmet og bryllupsfesten sluttede tidligt pa aftcnen, og jeg kunne rejse hjem med min nye kone. Intet tydede pa, at krigens oph0r var nrer forestaende . Mangelen p a yarer begyndte at g0re sig greldende. Folks ti1­ pasningsevne blev sat pa pr0VC. Der var nok at se til pa ejendommen, og man kunne tiImed I'isikere at blive "ud­ kommanderet" til at g0re arbejde pa de ejendomme, hvor manden val' indkaldt. D ette hovarbejde val' ikke srerlig efter­ tragtet. Det var ikke med srerlig begejstring, jeg modtog tilsigelsen om at m0de 5. november til 2' 12 mi'm eds tjeneste. - Del' blf'\, s0rget for medhj relp til landbruget, og sa matte min kone og mine forreldre se at f det til at ga pa oedste made. Hiem­ mets tarv var lagt i gode hamder.

Vinter i frestningsterrrenet, Denne gang gik turen til Vrerl0se, hvor vi blev indkvart~­ r e t i b a r a kker . Tiden gik med at srette frestningen i stand og lave beskyttelsesrum, men det hele var ikke meget bevendt i betragtning af det skyts, de krigsf0rende magter dispone­ rede over. E fter en tid med (welser i frestningsterrenet bl::! v jeg overflyttet til tje neste i officersmessen. Senere gjorde jeg tjene ste i "husholdningen" i den nyindrettede Vanl0se skole, del' havde et moderne k0kken, som under de ekstra­ ordinrere f orhold blev taget i brug af militacret. Jeg havde en lille oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Det trak op t il r egulrer vinter med snestorm og hvad dertiI h0rer. En mand ble v syg og jeg blev sat til afl0sning som vagt pa frestningen. Vejret var det forfrerdeligste, man kunne trenke sig. Himmel og jord stod i et knog ned ad de lange frestningsveje , sa man ikkc kunne se en hand for sig. Da kunne de to timers vagt­ tjeneste godt blive lange. Men ogsa den tid gik. Juleorloven faldt for mit vedkommende til nytarsaften, sa jeg for tredje gang skulle fejre jul blandt fremmede. Valeur ira Herning var pa vagthold, han blev syg, men ikke vrerre, end at han kunne klare tjenesten. Jeg havde ellers tilbudt a t overtage hans timer. Nu fik han i stedet en flaske stukket ind i tornystret og vagtkommand0ren var sa flink at se den

Damernes ferende forretning

and en vej , hvorefter holdet drog afsted med fi0jmanden m ed et lille juletrre i sin favn. For os a ndre stod middagen pa risengmd og gasesteg . Blandt mine julegaver val' en elefanthue, som kunne drekke hele "facaden" - omtrent. - Mange darner samledes i kvin­ deklubben en gang om ugen for at sy og strikke t0j til soldaterne. Stol'e bunkel' af t0j blev afleveret til foreningen "Danevirke", som sa s0rgede fOl' en rimelig fOI'deling . - Nyt­ arsaften val' jeg sa hjemme og se til familien , Det var dejligt. Den 12, januar 1916 blev jeg hjemsendt og kunne sa deltag~ i det daglige arbejde. - Den 5. september skulle jeg atter stille i K0be-nhavn med forventet hjemsendelse i f0rste hal v­ del af november. Vi var en del, som m0dtes pa Brande sta­ tion, og det var fOr0vrigt ikke f0rste gang. Men det var med blandede f0lelser, vi havde modtaget tilsigelsen . Endnu {!n gang m0dte vi pa S0lvgades kaserne. Saltholm var udset til at skulle tage imod 60 jyske jenser, Det gay et chok i os, fo,' vi vidste jo, at 0en val' forbeholdt desert0rer, Jeg blev ind­ kvarteret p a Holmegaarden. Sikken redelighed , da vi skulle i seng, Vi fik udleveret materiale, sa vi kunne rigge en S0­ mandskllje til. Jeg rna tilsta, at det lrerte jeg aldrig, Laurids Sllndergaard og jeg blev som landbrugskyndige udtaget til tjeneste p a Holmegarden, Dermed rykkede vi ind i de civile rrekker og val' fritaget for kontrol. Vi havde kronede dage. Man spejdede ud i den store verden og habed," pa, om ikke del' snart var et fingerpeg , der tydede p a , at krigen gik mod sin afslutning. Men det var der ikke! Bonden havde faet til opgave at vrere leverand0r til sam­ fundets spisekammer, et hverv, som blev r0gtet pa bedst," made, sa ingen kom til at !ide n0d i disse for Danmark sa vanskelige tider - og som stadig blev vrerre. N a r soldaterkammerater og venner siden hen samledes, val' der meget at snakke om. Gode og triste minder mellem hin­ anden - og nar samtalen endelig gik i sta - er vi ofte drag:" ned til b>Ekken, vi kyssed' som sma, og her kunne vi igen 0se af mindernes uudt0mmelige kar.

Dansk Andels A:geksport TELEFON 180101 - BRANDE

Esso Depot vi Villy Hansen

Elmealle . Brande

Telf. 180447

Alt i moderne gulvbel<egning

H ENRIKSEN OG BERGMANN

Taeppehuset

Sto regade . Brand e . Tell. (07) 1811 10

Storegade . Brande . Tell. (07) 1811 10

29


Brande - arets by.

Julearrangementer i Brande Redaktor dr. Phil. Jens Kruuse afs10rer :eresfiisen.

Sendag den 14, december:

Operation Lyng. Brande Turistforenings reklamefelttog til Kobenhavn »Lyngturen «, vakte bel'ettiget opsigt. Turen val' godt forbe­ redt. Del' blev samlet et Ires lyn,;, del' blev bundet sma fikse buketter, vedheftet en lille tryks ag om Brande. Man kan godt sige, at hovedsta dens befolkning rned et Emil tog imod denne sf.erprregede hilsen, del' val' et frisk indslag i det pulserende liv p a Riidhuspladsen. Brandes vublic-relation-folk klarede aeres opgave. Kobenhavns overborgmester Urban Hansen sendte kort efter »Lyngturen« folgende hilsen til Brande sogner ~d og Turistforeningen: »Desvrerre val' jeg ikke hjemme, da en hilsen blev afleve­ ret her i forbindelse med propagandafremstodet for Brande og den blumstren de lyng. Derfor rna jeg nojes med pa denne made at sige tak og onske held med en god ide - og maden, den blev udfort pa. Venlig hilsen i ra by til by.

KI. 14: Julekoncert i Brande kirke under med virken af Herning sanakor og Thi sted Kvint e tte n.

Fredag den 19.) lerdag den 20. ocr?, sendag den 21. december: Tombola pa Torvet

sm<.ekfyldt med de jlig e ge vinst e r.

Festlige optog og musik i gaderne. S<.er egen ju­

It'belysning og smuk ke juleud sti llinger.

Urban Hansen.«

Gratis bortlodning

Ved at l<.egge Deres julehandel i forretni ngernf!

i Brande, fa r De chanc e n for at vinde gavekort

fra 25 til 1000 kr.

Sendag den 21, december: Bes0g af nissefamilien og H. C. Andersen­

garden fra Odense, der ankommer med ekstra­

tog og ekstrarutebil e r kl. 15.

Koncert pa Torvet .

Tusinder af godtepo ser ti l b0rne ne.

Linda Martensen og fru Langballe repr:esenterede Arets by pa v:erdig made.

30

Velkommen tt1 julehandel i Brande


-足----足

~[IJ


Hjemmeer bedst ...

Du slcegt, del' hastig vandrer frem ad livets travle veje, i Danmark er vort liUe hjem, men meget vil vi eje. Vi rejser rundt til fl'emmed laud

med fly og bus og ski be.

Det er sa sk0nt ved hjemlig strand

ved S0 og bugt og vige,

pa marken gnim en sommerdag,

i skovens stille sus en,

ved havet bla med b0lgeslag,

del' heres sagte brusen.

Ser vi op mod himlen blii.

i dejlige sommerdage,

eller ved nat med stjerner pii.,

det os ret betage.

Hal' vi rejst i 0st og Vest,

langt mod Syden eller Nord.

Ude er godt, men hjemme bedst.

det er jo her vi bor.

Her hygger vi am vort kcere hjem,

am det er start eller liden.

Vi vandre stille pa vejen fl'em

med Yore kcere ved siden.

Klara Midtgaard Nielsen

Kryds og tveers kupon Indsend opgaven senest s0ndag dp.n 21. december kl. 20 til Brande Jul, Storegade 7,7330 Brande. 1. pra:mie 100,00 kr.

2. pra:mie

50,00 kr.

Navn og adresse

Skriv tydel igt. (Husk at s<ette julem<erker

32

p~

konvolutten)

3. pra:rnif

25,00 kr.


Det er god 0konomi

al sende sri taj Itl rensning

K valtietsrens

0konomirens Kl'lorens

Chr. Bjorn Larsen: Kristina

28,00 kr.

59 x 45 em. I ramme Beller G i alt 54,00 kr.

I ramme H i alt 70,00 kr.

V<elg me llem ca.

100 reproduk tionen

Centrum LANGBALLE & HJERSING

Vi vasker all lor aile

Brande og Omegns Andelsvaskeri A.M. B.A.. BRANDE . TELEFO l'i (07) 180373

TORV ET. TELEFON (07) 180400

Midtjydens BUS LI JER

Yar de - (Grindsted)- 0 lgod­ Brande - Silkebar g Brande - Vang e - Vejle Brande - Tca r rln g - Harsen s

Til forenings-udflugter og selskabsture

anbe(a/es M /DTJY DE N S moderne turistbusser

A

.

Tilbud uden (orbindende

NE BISGAARD â&#x20AC;˘ Telefan Brande (07) 180300

r

nde


Til glcede for hele familien!

Be ovision co lour 3000 SJ

Be ovision

Den store, elegante B & 0 fa l' '1 e -TV mod t a­

ger med 25" b illed r0 r . Avancere t tek nik .

Fremadrettet h0 jtta ler. P is kr'. 7.280,-

En helt ny sort/hv ld TV modtager med 24" b ;llednzlr. Trykk napin dst iliing til 7 pro­ gram m e r . PI' !> kr . 2.470.,

~1400

KJ

Beomaster 3000

Beom astet' 90 0 K

H igh Fidelity stereoforsto:e r er og FM-tune l', I'jy indstil­ Iings komfort. 6 program mer kan lastl il.ses. Pris kr . 2,'195, -

En fuldtran s;stor iserd stereo-Iy snet - ra di O udstyret m e rl auto matik. 2 trykkammerh ojtt al e re giver fantas ttsk tone­ Pris kr. 1.375 .-

fylde.

Beogram 1800

En ny semi-profe sslonel stereo -p lades p ille r med uSiedvanlig fine data og i elegan(ud­ for mning. Pris kr. 980. ­

.

u

BR A N DE (07) 18 01 52

TLF • (07) 18 0652

Brandejul 1969  
Brandejul 1969  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement