Page 1


M0B og

TJEPPE

1UllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Det er ganske enkelt aIle tiders

treppe-sensation.

Utroligt slidstrerk luv af 100 % nylon. Robust og sprelldstig termo-Iastic bagside. 4F-garanti. Skonne farver. AI det far De for kun pr.

m2

Skal meblerne skiftes ud til ju l - da se vort store udvalg !

Vi har :

Oag Ii gstuer Spisestuer. Gyngestole m/hynde .. Ottomaner m/ ryg . Sofaer, dobb.. 25 ars gar.

for indl<eg . . Indskudsborde .

55 , _kr.

fra fra fra fra

kr. 1285,­ kr. 1085 .­ kr. 165,­ kr. 265,­

fra kr. 528.­ fra kr. 178.­

KOM INDOG SE De bedste julegaveideer far man altid hos

IwESTON

Borgaard

CONTI N A

BRAN DE TELEFON (07) 1800.62

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlII1I1l6D11111mllllllllRlUIIIIIIUlUlllllllilllllllllllili1I11111l111lnlllllnllil

y

yttegave f a JE LU NE STO F Hj EMME SKO

m/svampegu mmisal - Nr. 35 -42

tt,8S

KO RT E SK0RTER = LAN G E ST0V LER!!

0RKENST0VLER

Vi hat- et va:l d af

Smart tn pigerne III BLA » FL0 JL« M/PE LS

Nr.24-34

E

en velkommen gave t il st ore 09 sma

st0vler I ski nd og ruskind. sort og bruno Pr ise r Ira : Cn,85 - 89,50 98,50 - 106,50 tt 1,50 - i 19,5 0

med og uden loer fra

44,8S

B0R N EST0VLE R

11,8S

D JUL

begynder

JennySko os

Forsideb illedet: En gave til Brande. Jens Flemming S0rensens skulptu r ved frilufts badet.

Bra n de . Tit. 18 O. "


BrandeJul1968

Udsendes gratis til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 25. argang -

Udgivet af Brande Handelsstandsforen i ng -

Julen 1968

ADVENT OG JUL

Gl<ed jer altid i H erren! Jeg sigel' igen : Glred jer I Lad aUe mennesker m<erk e, a t I hal' et mildt sind l H erren el' m er ! - Fil. 4.4-6. Advent er juleforberedelsernes tid. Det g Id e!' p sa mange omrader. De farste juleudstillinger komm el' aUered e sidst i november, og derefter ser VI det en e tegn efter de t andet, der vidner om, at j ulen n<erm er sig. Adven tlilysene t<en des. Hverdagene bliver stadig mer e og m e r e t ravle , og jo n <e rmere \ i kom m er mod jul, des mere an trav lh ed en iru e med at bred sig ogs t il sandagen e. Mange aI a s habel' pli, a t del' m idt i alt det tl'a vle dog k an blive tid ttl nogen stilhed. sA vor i ulel orberedelse o g~ kan omfa tte dett e, at v i vender yore Sin d og v r e ta el' 0 jul n s sande gl<ede. D e tte j leheft e kommer jo ud t il d e mange hjem i begyn­ d elsen a! ad\ ent. Dei b liver n o k ilittigt l<est. Dels er det jo et af de farsle juleh e!ter, man flir f at i, dels rummer det j o sil. meget lokalt slof. M aske b Uver ogsa disse ord, hvormed heftet io.dJede !rest og husket en lille stund. De skulle gerne v<ere midt i It det jul etravle at kalde pa stilheden. De vil m ed prave at sIge n oget om det at fa en sand, gl<edelig jul. Julen star nu f or delren. Dens gode tid gar sa hurtigt, om fa uger el' d en forbi. Om fa uger el' vi langt inde i det nye ars hverdage og det nye ars opgaver. Da dukker maske det spargs­ mal op: Hvad fik vi ud af at hoide jul ? - Juletl'<eet er borte, julebrevene l<est, lagt til side eller br<endt. J'ul ega verne er taget ,i brug eller forl<engst byttet for noget, man syntes, man havde mere brug for. Julen 1968 el' allerede bl evet et minde , Fik vi noget ud af at det at holde jul, blev det en gl<edelig jul ? 8adan vii vi maske komme til at sparge. Men endnu er de t altsli tiden far j ul. Og sa sandt del' er noget om det gamle ord, at enhver er sin egen lykkes smed, kan vi ogsa vrere med t il selv at arbejde pa VOl' julegl<ede, d en rette julegl<ede. Vi kan v el ikke tage den sande julegl<ede af os sel v, men vi kan sage med rerligt sind at lytte til de ord, d el' fra de gamle dage for ­ k ynder om den j ulegl<ede, del' aldri g skal bortfare. Over disse linjer sta r del' nogle ol'd, som godt kan tale, at Dlan l<eser dem endnu engang. De e r skrevet for mange ar si­ d en. De er skrevet af apostlen Paulus. De er sk revet til m e n g­ heden i Filippi. De er skrevet i et f<engsel. Et sted i brevet om a ler Paulus, at han b<erer l<enker, og han siger, at han brere r dem for Kristi skyld. Men trods alt det sv<ere, som f a-. ngselsopholdet farte med sig, ejede han en dyb g lrede i sit hjerte Den tar nok kaldes den sande j ul eglrede, f or det val' dog in derst inde gl<eden over, at "Os er en frelser fa d t" . Ud af denne glrede kunne han skrive til sine venner: Gl<ed j er ! Herren ! og han kunne gentage: Gl<ed jer altid i Herren ! Han kunne tale om det milde sind, der skulle blive kendt blandt alIe mennesker. Hans egen gl<ede voksede ud af troen pa og

samfundet med VOl' herre Jesus Kristus. I en af salmerne i Israels gamle salmebog (81. 73) star del': A t leve Gud n<er 2.1' min lyk ke. - 8adan hal' Paulus i sit f<engsel faIt, at han val' ikke al ene. Han har falt, at Jesus var ham n<er. Men maske ligger der ogsa i disse ord tanken om, at Jesus snart ville komme igen. Der val' jo blandt de farste kristne en strerk for­ ventning om, at Jesu genkomst val' n<er for handen. Det hal' Paulus stolet plio Det hal' han ikke frygtet for, men gl<edet sig

tn. Der er julebud i Paulus-ordene fra f<engslet. Den julehilsen hal' kunnet bevare sin kraft g ennem arhundreder Her taler et menneske, del' ved noget om den sande gl<ede. Det er jo egent­ lig m<erkeligt. Her gar vi rundt i vore julesmykkede byer. Her har vi alt det i gang, som vi synes harer julen til. Her smyk­ ker vi vore hjem, pynter juletr<e og t<ender julelys. Her strliler lysene ud fra vore kirker. Her ringer klokkerne julen ind. Her samles mange pa kirkesti. Her lader vi os betage af VOl' julehygge. Og sa er det nogle ord fra et f<engsel, der med selve julens evangelium som baggrund sigel' os noget meget ind­ tr<engende, noget meget gribende om den sande julegl<ede. "Ja, nu er julen n<er", sigel' vi her i advent. Julen er n<er, og matte sa ogsa dermed julens herre v<ere os nrer. Det er han, nar det er hans ord, vi lytter til. Maske er Herren ogsli nrer pA den made, som Paulus t<enkte pa. Ingen ved, hvornar Herrens genkomst skal finde sted. Ingen ved, hvornar jorden skal g~ under. Men det er sikkert og vist, at et sted derude i fremtiden gar din og min verden til grunde. Det sikreste for os, del' lever, er jo det, at en dag skal vi d0. Nu vil snart julens skanne salmer hjeelpe os til at holde god og gl<edelig hajtid i k i rke og hjem. Om julegl<eden syng,=r salmerne, og julebannen findes i sa mange af dem: Ak, kom , jeg vii oplukke mit hjerte, sjrel og sind med tusi nd l<engselssukke, kom, Jesus. kom herind ! Det er ej !remmed bolig, du harden dyre kabt, her skal du blive trolig i kcerligheden svabt. Men den sande julegl<ede kan ogsa fare os andre steder hen i VOl' salmebog. Med Guds julegl<ede levende i vore sind, med j ulens lys t<endt kan vi l<ese verset 0, lad mig i min sidste stund det hare af din egen mund, som and og liv kan tale, hvor godt del' er i Himmerig, og at du stol hal' sat til mig i dine lyse sale. Brande pr<estegard, dec. 1968. Kr.OUe


AKTIESELSKABET

MIDTBANK

BRA NO E

TELEFON 07-180900

Kontortid: Mandag til fredag k1.10-16 Fredag tillige kl. 18.30-20 L0rdag lukket

Kontorer:

Blahej, Fasterholt og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 20.000.000 - reserver kr. 24.000.000

2


AF

HEDEBONDENS

SAGA

Otto Henriksen, Vestermark, udsendte i fjor sin erindrings­ bog "Den gamle bon de fortreller". Hedebondens saga indtager en smuk plads i bogen. Skildringen af livet p1'l heden harer med til disse egnes historie. Hedebanderne var ikke alle ens, men mange af dem, der voksede op derude Ii stilheden, fik tid til at trenke over alt det mrerkelige, der madte dem, og blev srerprregede personligheder, der virkede som saltet i den folkelige udvikling. P1'I baggrund af hans betydelige bidrag til beskrivelse af forholdene i Brande sogn, hal' "Brande JuI" bedt Otto Henriksen fortrelle nogle trrek af sognets kultur­ historie: Seren Hamborg

"Brande Jul" lettede mig valget af emne ved selv at give det. Jeg skulle fortrelle om to af de gamle sogner1'ldsformrend, gdr. Saren Hamborg, Skrerlund og gdr. Anders Nielsen, Trred­ holm. - Nar jeg voyer forsaget, er det alene fordi jeg kendte dem personligt pa mert hold.

AI Otto HennNsen

Mange af mit slregUed vi! bifalde betimeligheden af at drage de to personligheders minde frem i lyset. De sprendte vidt i deres solide overblik, og de stod rodfrestet i det, der brerer et folk til alle tider, pligtbundne overfor de betroede ting. De fik ogsA begge den skrebne, at vokse op i mindre landbrugshjem, hvor flid og najsomhed i den mate­ rielle verden v ar et uomgrengeligt krav. Saren Hamborg har fortalt, at et stykke tart rugbrad val' det farste maltid, n1'lr barnene vagnede om morgenen, og for­ reIdrene val' i marken, del' skulle passes til rette tid. Det

-

-

'fiJ

smagte dem godt, og der var ingen grund til klage. Tiden kom, da han skulle i skole, og d0t skete i en af hjemmets stuer, hvor gulvene var lerstampede. - Undervisningl::n blev give t af de s1'lkaldte v interlrel'ere, og val' om sommeren begrrenset til en dag om ugen. Man havde jo brug for barnenes med­ virkning i hjemmets arbejde. Saren Hamborg fik ikke anden skolegang inden konfirmationen, og Dllede dog at blive b1'lde sogneradsformand og amtsradsmedlem. Forklaringen herpa var ikke alene hans gode evner, den la ogsa idette, at han tidligt forstod at srette sig selv i arbejde. Han val' opmrerksom overfor det, han madte i livets skole, og dette var en vresentlig grund til at forme en solid livsansk uelse. I ungdomstiden kom han p1'l Vallekilde Hajskole, hvad han tillagde stor betydning. Jeg har sjreldent madt en hajskoleelev, der var sa strerkt prreget af den oprindelige grundtvigske ret­ ningslinje om sand livsoplysning som skolens farste mal. Da Saren Hamborg i 1888 overtog den ejendom, hvor han avede sin bondegerning gennem 60 aI', 11'1 de to trediedele hen i hede og mose. Bygningerne var sma og trrengte til fornyelse, men den driftige unge bonde sa, .at her var del' muligheder for fremgang. Jorden var af s1'l god bonitet, at det ville lanne sig, at srette den i kultur.

Willy Bertelsens Tsmmerhandel HYVILDVEJ

BRANDE

. TELEFON

180877

3


Julegaven fra staten OPRET

PRIEMIEOPSPARINGS K O N T O

OG

FA

D EL

I

PRIEMIER N E

BrandeSoons Spare- oglaanekasse Sognets enest e lokale pengeinstit ut T elefon (07) 1811 66

Autor iseret

GM

forhandl e r

Brande Motor Compagni Storegade 20

Brande

• Tlf. (07) 180811

Vaerksted, Herningvej 50

.

. Tlf. (07) 180028

Reservedelslager, Herningvej 50 Caltex service-station

Olie

4

.

• Tlf. (07) 180540

Herningvej 50

Benzin

.

. Tlf. (07) 180812

Bi/gas

Ais


Nar han senere h.:evdede, at mennesker skal l.:ere at hj.:elpe sig selv i den udstr.:ekning, evner og kr.:efter betinger det, kunne han g"re det med god grund. Han viste selv vejen. Da Landboforeningen i 1942 indstillede S"ren og Karen Hamborg iiI Det kg!. danske Landhusholdningsselskabs s.:erlige anerken delse, "nskede S. Hamborg, at naboernes hj.:elpsomhed <ikulle n.:evnes under den f"rste begyndelse. - Peter Jensen lanle h am redskaber til hedeopdyrkningen, en anden hjalp ved n atteva gten i teglv.:erket, hvor stenene til de nye byg­ ninger skulle br.:endes, og l"b disse tjenester ikke op i den store pengev.:erdi, sa bet"d de dog noget. S0r en Hamborg glemte ikke denne forstaelse senere, da han selv blev en velst a ende man d. Han hjalp gerne, hvor han skonnede, manden var tilliden v.:erd. Efterh ~nden matte lyngen, der l ~ hen i hede ved ejendom­ mens overtagelse, vige. Det gay megen slid, men ogsa en rig arbejdsgl.:ede. Dagen kom , da Landboforeningen udn.:evnte .:egteparret til .:eresmedlemmer. S . Hamborg var med, da fore­ ningen stiftedes i 1895, da udviklin gen kr.:evede en sa mmen­ slutning pa frivillighedens grund til en fyldigere oplysning om naturlovenes krav, hvis v.:erket skulle lykkes. - Den vok­ sende forstaelse af disse ting fik omkring Arhu ndredskiftet en gr"detid i folge. - Vel nok den bedst e i bondestandens historie. Videnskaben kom den praktiske bon d e til h jrelp, det ogede arbejdsudbyttet, sa eksporten kunne fremmes, til held tO I" den nationalokonomiske status, der ikke talte underskud. S . Hamborg havde vundet en indgaende forstaelse af disse Hn g, og derfor var det n aturligt, at srette ham pa betroede poster i det offentlige styre. Han kom i sogneradet, hvor han snart gjorde sig greld nde ved sit overblik og sin sunde vur­ dermg af forholdene, der Iii for. Et almindeligt medlemsskab bl ev f u lgt at et formandsskab, hvor han viste en betydelig evne til at srette tingene pA plads i realistisk belysning. D a ha n senere kom ind i amtsrlidet blev en lignende aner­ kendet e ham til del. Han h"rte ikke til de mennesker, ordene f j .1" • ig l et fOI", men n ~ r de kom, mrerkede vi den solide u nde r tone, de r bar dem o Admin istrationen krrevede jo heller ikke den gang sa megen tid som n u. Pi' given fora nledning fortalte S"ren Hambor g mig en gang, at den skriftlige udveksling, der pahvilede sognc­ r iidsformanden, kunne han ordne det meste af, medens g a r­ den s :folk SOy til middag, og sA gik det igen med landbrugs­ arbe jdet., d er ogsa skulle passes til rette tid. S . Hamborg blev ikke staende ved det en gang vundne, han f",Ite sig ikke frerdig, men var altid p a vej . Da vi i Landboforeningens bestyrelse s"gte hans tilladelse til at indstille ham til at modtage solvbregeret for landboflid. svarede han: "A haar wal ett gjort det bejer, end saa manne;" men det glredede ham, v i ville understrege, hvad det betod,

Til julen har vi atter i

~r

righoldigt udvalg i

JULEKNAS og JULEGAVER Noget for enhver smag

Storegade 9 . Telefon (07) 180006

V~lg

ALPI NA til ungdommen af i dag

P. NISSEN Urmager og optiker Storegade 9 . Brande Telefon 1801 35

Lister til aile formdl

Brande Listefabrik Herningvej . Telefon 180700*

Tekstilfarveri

Teksti Itrykkeri

M ARTENSENS FABRI K A~

Garner

Brande, til. (07) 1811 00

5


H A ROE

El-problemer

s A.

HENVENO

OEM

TIL

KURT

S0RENSEN

aut . el-installatl<lr

Borgergade 10 . Brande . Telefon 180721

at arbejde sig frem til den fri bondes livsvilkAr. Vi viste ham skemaet, der krrevede oplysning om hans ekonomiske forhold, fra begyndelsen til dagen vi skrev, et halvt Arhundrede efter, da sagde han: ..A tees der sto'er "offentHggeres lkke", a haar aldrig haft noget mellemvrerende med skattemyndighederne, og der er intet at skjule". - Det endelige resultat var jo meget godt, men uden en stor viljestyrke og viden om vrekstens love , var det ikke sket. Dette lader vi gA videre til nreste slregled, der mol bie pA mere rimelige arbejdsvilkAr i 1968. Seren Hamborgs virksomme liv tAler hverdagens nrere be足 lysning, og derfor skal han mindes, inden hans saga gAr i glemme. Det var ikke blot som driftig bonde, han gjorde sig greldende, han fyldte en stor plads i det frellesskab der samler sig om det dybeste, der rar er sig i dansk folkeliv og dansk me足 nighedsliv, han vidste, at ogsa det te var givet os pol kampens vilkAr, og at vi skal vrere vAgne og finde vor piads, for at vrerne det bedste vort folk ejar. I et sundt og strerkt hjemliv hentede han styrke til hverda足 gens meje, hans ferste og anden hustru Mette og Karen Ham足 borg, gay han altid en stor tak.

EL- ma:!rket garanterer gode yarer og varige goderJ STORT UOVALG I MOOERNE BELYSNINGER

OG EL-ARTIKLER

Brande-egnens

Mejeriselskab

TIl. Brande 180012

TIl. Uh re 187007

Anders

N ielsen

Det herer jo ikke til sjreldenhederne, at mennesker, der vokser op under ringe ydre kAr, arbejder sig frem til ledende stillinger.Evnerne betinger nreppe det hele her. Det tidlige mede med livets krav var ofte forudsretningen for, at man kunne bruge dem. Anders Nielsens historie synes at vrere en bekrreftelse herpA.

BRANDE KOMMUNE

K OMMUNEKONTORET

Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16,

fredag kl. 10-12 og 15,30-19,00, 10rdag lukket

Jule- og nytarsaftensdag samt paskel0rdag lukket hele dagen

Ingeni0rkontoret: Onsdas:J kI.11-12, fredag k1.17- 18

6


Har De set pa

Gave.. ideer til jul Her er nogle tips )::j- B 0RNEKONFEKTION ~ STRIKKEDE HUER OG HANDSKER );\- STR0MPER-UNDERT0J Se ind i Solgarden og kom i julestemning

B,,,d, . T,II.1B0050

~

SAJYKA

BRANDE -THYREGOD KARTOFFELSEKTION

Spisekartofler fra sortere-central

BRA! !DE . TELEFON 180693

Lige meget hvor De ellers handler - KAFFE

Herret0j.. Drenget0j

b0r De k 0be has os, den er UdS0gt, frisk­ briEndt og malet i lufttaot maskine, og den er dr0jere.

Se yore gode juletilbud

Juul Mathiassen IIRANDE . lHHON (07) 180t 2J

TORVET • TELEFON 180061 . BRANDE

KO LON I A L - V IN - K 0 N S E R V E S

Alt i 1. klasses

Husk vor ekstrafine KAFFE

k0d, flaos k. pAliEg

(Columbia-blanding)

og salater

Hos T. C. O.-k0bmanden er priserne r igtige

H. L. Aastrup

&S0n

TOI-vet. Brande. Telefon 180092

TULIPs

Slagteri-udsalg

Storegade 35 . Telefon 180009

Husk Yore laokre

K RANSEKAGER

til julen

Lauge J0rgensen

Torvets Conditori . Telefon 180038

8

hote!:.

Bfllllue

Telefon 180003


Andt: r s Ni elsen g lemte ikke de m nnesker , der havde kdldt pol d e gode krrefter i b rn e- og ungdomsaren e. Han v idste, t tillid f orpligter H an ar vo - et op under sma kar, og dette var vel hemmeligheden, d er skabte hans d ybtgaende socia Ie f01' ­ sblelse, der ikke sveekkedes, fordi han senere arbejdede sig op til at blive en holden mand. Han havde leer , at menneskers arbejdsviIkar er sare £orsl ellige, og dette matte preege deres anskuelse om ret og u ret. I det politiske hrevdede han den svager es ret, men tillig·.e, at pligtel'ne folger med. Der var vel sp lugsmal, vi sa fors kel­ ligt pa, men det skilte egentlig ik ke, fordi hans m enn eskelig­ hed og hans fo lkelige indstilling Ui bag ved d et hcle. "Frit at t<Enke, tro og ta le, del, er fol kets odeIsret". D enne el'kendeIse val' ogsa Ande r s Nielsens. Fa disse egne var kla:; ~t!­ delingen vel mindre end mange andre steder. Da Lan dbolort!­ ningen blev stiftet a ret 1895, samlede den bade g 'dml'elld 06 husmcend, men da husrrwndsbe vcegelsen bIev rejst over hele Iandet, dannedes der ogsa her en forening med And ers NIe lsen sam formand . Selv om Anders Nielsen ikke I egentlig for sta nd havde de samme arb j dsvilkar , som husmeendene, sa 101 f r em­ hjcelpen ham dog s' stoorkt pa sinde, at valget fn ldi m egc( naturligt. Bedl'e formand val' det vanskeligt a i finde. Udf ra erkendelsen at, at h n magtede m ere end de fleste, blev del' kaldt pa ham fra mange sider, og nar han Ik e t hverv betroe t. holdt han ofte ud I en arrcek ke. H a n mrede sit arbejd e p langt igt, men blev aldrig siddende fOT lcenge. SOl sognerAdsfo rmand viste han d et so lid e overblik over komm'_I­ nens a nliggender. Anvendelsen af midlerne skulle vcere fu ldt forsval'lig overfor skatteyderne, og okonomien skulle v::er orden. Som formand for mergeIselskabet i Husum fik han grun d ­ forbedringen af de omliggende marker hjulpet langt frem , og Langkjcer Mejeri hcedrede hans minde med en stor solvkl'ans ved hans bortgang. Sa meget om hans gerning til bondestan­ dens erhvervsmcessige fr emgang. Men han havde tillige et stcel'kt andeligt behov, som h an delte med andre, der havd det p i\. lignende vis. Nar han r ejste sig i en forsamling, hvo1' disse ting skulle droft es, sa lyttede vi, fordi hans ord havd e v ; gt. Han var en provet mand i livets skolegang, og dette medflHer ofte en indgang i vismandens tempe!. "Du ma ikke ro se mig" sagd e han kort for han dode. N ej , men vi rna h ave loy til at minde d en y ngr e sIcegt om, at offer­ vil.jen for d e t, d el' er offere t vcerd, betyder noget afgerende

De gi'r mere Dar De giver en bog Velkommen 00 bos BOGHANDLEREN

Der er

fo r, at folket kan holdes i live. Mrendene jeg har skildret viste det i handling, og dette herer med i den historiske sammen­ hcen g, del' trester til fremtiden. Man sigel' ikke sa sj::eldent, at kvinden er livet i hjemmet. Dette g jaldt i hoj grad i Tr<:edholm, og Anders Nielsen ville selv bekrcefte det. Inger virkede ved sin naturlige varme, nar man kom indenfor hjemmets d0re, for at tale med manden, der levede af sine pligter og derigennem vist e vej i et folke­ samfund sammen med mange andre, men personligt og steel'kt. Dette gay hjemmet harmoni, og heri ligger der fremtid.

Kom i julestemning, beseg yore J U LESTUER Prey et glas dejlig varm LEG UZJGG.

JU

Vi anbefa ler hote llets JULEPLATTE akr.10.­ - og leverer gerne hjemme hos Oem selv for kr.12,­

For de unge pa 40 arrangerer vi

JULEBAL 2. juledag. og nytarsaften DEN STORE NYTARSFEST Svejstrups orkester

1II1111111Ulllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillilllllllllllllllllllllllllllilili1IIIIlIlIIlIIIIIIIIlIIIIIIIIlIIIIIIIlIIIIIlIlIIIIIWU

HOTEL DALGAS BRANDE. T ELEFON

18 1 300

I Arets store bogkatalog, som De har faet med posten,

kan De finde gaver til hele familien. Aile julepublikation er med Hvem - Hvad - Hvor, Kvindens H. H, H" Bla=ksprutten, Svikm01len, Storm P., Yed julelam­ pens s ka=r og mange fl ere er nu udkommet. Desuden har vi mange andre gaveideer - a=s kepost - skak­ spi I - b0rnesp il - foto - glober - pap irkurve - mapper ti I pri­ vate papi rer - telefonregistre til private - og meget mere. I vor ka=lderafdeling masser af nyt keramik, tin og repro­ du ktioner af moderne og gam mel kunst. Kom ind og bes0g vor udstilling.

altid en der passer ...

Brande Boghandel

, . P. WESTE RGAAR D . TLF. (07) 180500 . BRAN DE

9


Ju11968 Vor verden larmer med br0l og brag,

med svrerd og sorg og harm.

Mit hjerte lrenges med sagte slag

mod liv og varsol varm.

Vor verden dares af g0gl og l0gn,

af taler og taskenspii.

Mit hjerte lrenges ved helg og s0gn

mod viIjer, som freden viI.

Vor verden vandrer med brudte hAb

om fred og frihed og ret.

Mit hjerte sender sit stumme rAb :

"Gud, ser du ej , hvad er sket."

Vor verden trodser Guds gamle bud

om n resten og krerlighed.

Mit hjerte lrenges der langt, langt ud

til dem der nederlag led.

Vor verden glemmer at g0re bod,

den f arer hovmodigt frem.

Mit hjerte s0ger en sandhed god

med fred for de tusind' hjem.

Vor verden fik dog engang et bud

forkyndt af en engels r0st.

Mit hjerte pAny vii h0re Gud

og s0ge Hans tales tmst.

Vor verden fejrer pAny den fest,

som mennesker kalder jui.

Mit hi erte gar for at vrere grest

i Betlehemsstaldens skjul.

-.

ÂŁ

.-.:::o::;? -

==:?2 :-======

=-=

--- -

Vor verden skal se min pilgrimsfrerd,

om han jeg endog skal fA.

Mit hierte sk al vidne for lreg og lrerd

om Jesus pa krybbens strA.

Vor verden skal kende det nye liv,

som Betlehemsbarnet har bragt.

Mit hjerte, vrer tr0stigt Guds skabende: Bliv !

har endnu sin gamle magt.

Orla Grarup


Uldkr(£mmeren blev kebmand i Brande Ved Tit. Jessen

Nlarinus Dinesen

Herreekviperingsh andler Marinus Dinesen, Storegade 12 i Brande, har sa at sige hele sit liv haft nrer tilknytni ng ti.l sparek assevirksomh eden, til at begynde med helt ufl'ivilligt, men senere som meget aktiv formand og meddirekter ved Brande Sogns Spare- og Laanekasse. Marinus Dinesen havde en gudmor, der syntes godt om drengen, og i dabsgave file barnet en spareleassebog, som vel oprindeligt var trenkt som en konfirmationshjrelp. - Pengene blev imidlertid staende pa kontoen i sparekassen i Herning, fortre11er M. Dinesen. Jeg har ikke haft umiddelbart brug for pengene - e11er ogsA har jeg ment, at de burde sta til en anden "god gang". Og denne gode gang meldte sig, da jeg etablerede mig som herreekviperingshandler i Brande. - De penge, der blev sat pa bog 'i sparekassen blev til en god slump - ikke et beleb, der i yore dage ville virk e srerlig imponerende, men alligevel en skilling, som kunne srette mig i stand til at blive selvstrendig meringsdrivende. I 1908 fik jeg nreringsbrev som uldkrremmer. - Hvornar b egyndt e denne selvstrendighed ? - SA skal vi langt tilbage i tiden. Det er 80 ar siden, jeg blev fedt pa slregtsgAr d en i Skrerbrek ved Rind. Mine forreldres ejendom var nabo til det omrade, der nu er et yndet udflugts­ sted "Skrergarden". G udmor kontante tak for at fa loy til at holde mig over daben kom m ig tilgode mange Ar senere. Pa garden i Skrerbrek delte vi k r med andre bender og deres born. Vi var otte seskende hjemme, og efterhanden som arenes tal hobede sig op - det gIn de jo ogsa for en seks-syv Ars pur!t - blev vi sat til at tage del i det daglige arbejde. Vi havde det godt hjemme, sa det var egentlig ikke n ogen straf at blive sat

til at bestille noget. For samhdigt Jrerte vi , hvad det betyder at skulle omsrette gardens produkter. - Det blev saledes et liv ved handel og ikke ved landbrug! - Jeg har altid haft lyst til at se mig om og til at handle. Mine forreldre sA med iorstAelse pA min situation, og da Her­ nings den gang meget store kebma nd, Poul Nergaard, sogte medhjrelp, spurgte jeg til pladsen og blev ansat som lrerling. Det var i 1904. Byen imponerede ikke mig sa meget, som den maske gjorde det for andre landbodrenge i min alder. Jeg kendte den, fordi vi ofte drog ind til staden for at h a ndle eller for at afsrette yore produkter.

Store Mar£nus og lille Marinus - Og livet i den store kebmandsgard? - Det formede sig vel som normalt for den slags store fore·· tagender. Der var travlt i butik og pa lager. Vi fik ikke loy til at drive den af. Var der en pause i ekspeditionerne, blev vi straks sat til at ordne lageret. Hver dag skulle vi hente varer fra banegArden. Poul Nergaard holdt heste, smA norba gger og Hgnende, sa vi skulle passe pa, ikke at lresse alt for meget pa vognen. Lagerbygningen var i tre etager. Den er der forevrigt endnu Vi sendte varern e ved hjrelp af hejsevrerket op til de etager, hvor de sku11e stables. - Pa skift skulle vi gore tjeneste i foderstofafdelingen, hvor det vanskeligste hverv bestod i at knuse de harde oliekager og horfrekager. Omsretningen var betydelig, sa vi skulle faktisk have fart pa, for at blive frerdig med dagens gerning, selvom dagene var endog meget lange den gang.

VESTEREGNENS ANDElS-GROVVAREFORENING Landmzndenes egen forretning

Alt i korn, foderstoffer, gliJdning og landbrugskemikalier BRA N DE tlf.1800 88 GIVE tlf.119-548 FARRE tlf.26

11


Fine

Jule~

tilbud

Vi kan vise Oem et af lan­ dets storste Skjorte-programmer - Der er alt (na;sten) i sport og manchetskjorter

19.50 -

29.50 -

]9.50

Pyjamas Flonels og popl in, ensfar­ vet eller stribet i prima kvaliteter

22.50 -

29.50 -

]9.50

La; r e, kl aedelige og flot­ te he luldne Card igans og i mangeflotte modefarv er

29.50 -

39.50 -

49.50

Handsker Velsiddende skindhand sk , Handsyede og m, uldfoer Farver: sort, gr'a, brun

24.50 -

29.50 -

]9.50

i uld eller crepe derne dessiner

6.85 -

8.50 -

mo­

10.50

DERES T0JEKSPERT ER OGSA., . DERES GAVEEKSPERT GA til herremagasinet

TIP..TOP Brande telefon 180822 , .. der er udvalg

12

Vi var to, del' hed Marinus Dinesen hos Poul N0rgaard. D~t kunne til at begynde med volde pudsige forvekslinger, men tingene blev hurtigt sat pa rett2 plads, Vi blev kaldt "Store Marinus" og "Lille Marinus" - sidstenrevnte val' min ringhed, Store Marinus val' gardskarl og husets faktotum. - Kom kunderne med byttevarer? - Det skete jrevnligt at hedeb0nderne havde deres produk­ termed til k0bmanden, Vi fik yarer for Yarer, hed det sig. Del' val' tid til at forhandle om priserne, og hedebonden fik som regel en pren afregning, selvom varerne ofte ikke svarede til en kvalitet, der kunne vurderes til srerlig h0j pris. Vi fik sm0r og vi fik vadmel klrede, men den st0rste handel gik med skind og huder. Vl modtog de ra huder af far, kalv eller okse, Hvert skind blev omhy ggeli gt saltet og rullet sammen med luven indad. Sa blev det h 1~ 1 gt ned i !:!n kasse og pakket godt ned, Men ve os, n ' r vi ved lidt for hurtigt arbejde glemte at stuve de saltede huder h elt vrek. Det, der stak uden for, blev surt, og s ~ ville opk0beren h ave klrekkeligt afslag pa prisen. - Der m0dte mange kunder hos Poul N0rgaard. Han kendte hver og en, bade mand og kone fra de forskellige garde, og han vidste, hvordan de skulle betjenes. For ham gik det hele sa let og ubesvreret. Vi andre havde besvrer nok med at finde ud af, hvad folk ville kebe. Vi skulle vise stor taImodighed, og den harman jo ikke meget af i de n alder, hvor del' heIst skal ske noget i en fart. Del' val' mange dejlige typer blandt kunderne fra landsbyerne i Hammerum herred. lVIuseumsforstander H. p, Hansen hal' skildret dem, sa de stadig star Iyslevende for en. Nar de om fredagen kom ind med dere s huder, vidste de, hvor varen skulle afleveres og 11vor man skulle klare afregningen. Selv­ f01geligt kunne der vrere delte meninger om prisen, men jeg troi· ikke, Poul N0rgaard nogensinde har "taget nogen ved nresen". Det var med andre ord et godt lrerested, og hjemme fra ha\'de jeg lrert, at man kom lrengst med rerlighed. Alt det er kommet mig til gode siden hen.

Nceringshrev sam uldkrcemmer - Vi kom bort fra det med nreringsbrevet. - Ja, men det kommer nu. Da jeg val' udlrert i 1908 s<l jeg mig om eIter en anden stilling. Det val' vanskeligt at fa plads, og sa fulgte j eg mine lrengslers mM: at blive min egen herr~. Knap 20 ar gammel fik jeg n~ringsbrev som uldhandler. Fik Iov til at drage landet rundt med uldposen pa nakken, Det var et stort o jeblik, da jeg formedelst en beskeden sum kunne overtage min f0rste kollektion hos en hjemmestrikker i Ikast. Betingelsen for at ga som uldkrremmer val', at man handlede med t0j Ira Hammerum herred. Jeg fik et godt samarbejd,= med min "fabrikant" , del' siden fik en meget stor virksomhed. - Jeg pakkede mit t0j, gjorde cyklen i stand og stak af til Sjrelland, hvor jeg tog fat pi\. min nye bestilling. Man kunne maske v~re lidt beklemt i starten, men del' var nu ingen grund til at tabe hum0ret. Sjrellrenderne og ",boerne i det hele taget tog godt imod mig, og som regel blev der gjort en god handel. Ordrerne gik med jrevne mellemrum til Ikast, og efter aftale blev uldt0jet leveret pa de "dresser, jeg havde opgivet. Jeg kom Sjrelland, Lolland-Falster, Langeland og M0en rundt ad­ skillige gange i de aI', jeg val' uldkrremmer. - Kunne man skaffe sit udkomme som uldkrrerruner? - Man skal ikke stille st0ne ford ringer, end man kan vente indfriet. Jeg forstod at srette trering efter nrering - men f0rst og fremmest var disse vandrear gode lrerear for mig, en god skole for min senere gerning. Den daglige omsretning var ikkc stor, regnet ud i kroner og 0re - mest det sidste. Men der blev da til Iogi og til det dalige bred. Uldkrremmeren kom al­ tid ind pa en gard med posen kroget op pa armen og med en


sre rlig tilbl dsvare i handen. Den kunne vrere bukser med lad­ den vrang, undertrojer eller lignende. Dette f0rstehandstilbud bl t:v altid fu lgt op med en pris. Jyder er gode til at tinge om pri sen. Det er 0boerne ikke, sa her var det bare om at kO,mme med den rigtige pris straks.

Herreliv for 1)25 kr. Efterhfmden kendte jeg mine kunders 0nsker, sA handelen blev hurtigt afsluttet. Del' blev tid tiI en snak og til en bid br0d. Som regel boede j eg pa afholdshotellerne. Der var ikk,~ noget i retning af overdadighed. Et beskedent logi, en god omgangstone, men en aldeles solid middag - med tre retter, og en god morgenanretning. Prisen? En krone og fem og tyve 0re, alt iberegnet - og det er hverken 10gn eller latin. Del' var handel h ver dag, men j eg glemmer ald r ig da en hel dags omflakken kun gay en omsretning pa ti - 10 0re. D et var en kaffepose, jeg solgte til en kone, som havd e ondt af mig, fordi alt slog fejl for mig den dag. Men ellers gik det siimrend godt nok. Jeg fik masser af fri sk luft, var i fysisk go d s tand og havd e fAet mod pA tilva!relsen, sa meget mOd, a t jeg en dag besluttede, at n u skulle det OID­ fiakkende liv vrere slut. Jeg ville vrere bosiddende. - Og det boende sted blev altsA Brande! - Ja. i 1912 var Brande en by i udvikling. Her mAtte v rere muligheder. Jeg havde jo set et og andet undervejs og ble v klar over. at der her var realistiske muligheder for en ung mand med forretningssans. Jeg har heller aldrig haft anled­ ning til at fortryd e. - Her kom dabsgaven i brug? - Den 1. august abnede jeg fo retning i ejendommen Store­ gade 27 - mellem Brugsen og Telefoncentralen. Foruden min fyldte uldpose havde j eg rede penge svarende til vrerdien i posen, og desuden stivede 8parekassebogen mig vreldigt af . D en var pA 500 kr., sa jeg kunne selv srette et klrekkeligt kontant bel0b ind i foretagendet. Jeg husker, at indk0b af mit f0rste varelager kom til at kostc ca. 8000 kr . Det var virkelig mange penge d en gang. Min indsats val' ikke forgreves. Det vil sige, med tiden vandt jeg en god kundekreds. Og i 1917 fIyttede jeg ind i ejendommen Storegade 12, her hvor virksomheden stadig hal' til huse - under noget st0rre forhold end dem, jeg startede med. Samtidig blev jeg gift - indskyder M a rinus Dinesen med et smil. Nabodatteren fra Brugsen, Marie Rahn og jeg blev enige om at sIft faIge gennem Iivet. Det skaI ik ke Iyde som praI, men jeg kan nok sige, at vi har faet en lykkeIig tid i vort hjem, i forretningen og i Brandei det hele taget. Vi blev akcepteret af befolkningen i by og pa land, og nu handler vi med kunder, hvis forreldre og bedsteforreldre kom i forretnin­ gen, da vi startede. Min kone var vant til handel - hendes bror, k0bmand Laurids Rahn - var uddeler i Brugsen, da jeg kom hertiI. Hun har taget sin del af arbejdet, og det har yore tre d0tre ogsA gjort.

Fd tillidsposter - Faste principper og fa ste priser ? - Det er klogt at have en sund handelsmoral. Forretningen tog megen tid, men der blev da ogsa tid til at vrere med i foreningsarbejdet. I de yngre ar havde jeg interesse for Brande Idrrets-Forenings arbejde. Jeg kom i bestyrelsen. Kom ogsa i bestyrelsen for Brande Handvrerkerforening, dels for at passe 0konomien og for at t ilgodese de unge handelsmedhjrelperes uddannelse. Der var sygeplejeioreningen og Brande H0jskole­ hjem. Det blev dog tillidsposten inden for Brande Sogns Spare- og Laanekasse, som betog mig mest: at fa betroet ct hverv inden for dette rervrerdige institut, hvor mrend med rige traditioner stod for styret. Jeg kom til at samarbejde med Smen S0nder­

Julearrangementer i Brande Sendag den 15. december: KI. 14 og 20: Jule koncert i Brande kirke til fordel for me nighedsradenes j uleuddeling.

Fredag den 20.) lerdag den 21. og sendag den 22. december: Tombola pa Torvet sm<e kfyldt med dejlige gevinster.

Festlige optog og musi k i gade r ne. S<eregen j u­ lebelysning og smu k ke juleudstillinger,

Gratis bortlodning Ved at l<egge Deres julehandel i forret ningerne i Brande, far De chancen for at v inde gavekort fra SO til 1000 kr.

Sendag den 22. december: Bes0g af nissefamilien og afTODO-pigegar­ den fra Odense, der ankommer med ekstratog

kl. 15. Koncert pa Torv et,

Tusinder af godteposer til b0rnene.

VelJ~ommen

IiI julehandel i Brande 13


For rejse og sport

BRANDTEX

vI Aage Petersen TEL E F 0 N

(07)

1 8 1 1 1 1

gaard, skrreddermester Jens Rasmussen, Lars Sl<mdertoft og Anders Peder Arvad, siden ogsa med Niels Arvad i direktionen og med alle de gode mrend, der kom ind i bestyrelse og tilsyns· rad. Det blev 21 gode og begivenhedsrige ar, indtil jeg pa grund af sygdom matte frasige mig dette tillidshverv. Der k unne berettes mangt og meget om sparekassens vlrksomhed i krisetid, under b escettelse og i fremgangs:h, men det bliver del' sagt og skrevet noget om, nar sparekassen nu om knap fern ar har lOO-ars jubll reu m. Mens samtalen star p a, blader Marinus Dinesen i breve og optegnelser. 0verst reresmedl em-diplomet ira Brande Han­ delsstandsforening, so M. D inesen var med til at oprette i 1941 og i hvis bestyrelse han sl illede sine gode evner til radig­ hed for et arbejde til ga\"n Ikke blot for handelsstanden, men ogsA. for det k0bende publikum. H er ligger udklip fra blade og tidskrifter om srerllge b eglvenhedel' i foreningslivet eller om eget virke. Her ligger ogsA breve fra forretningsforblndelser og fra venner. Vi tillade!" os h er frit at eitere, hvad en god yen og tidligere "genbo" skrev til og om M. Dinesen i forbin­ delse med en af famili ens fe. dage: I Brande Dinesen fik fin butik med alt i herreld reder. Snart pA det h ele han fik skik, den indsats b ragte hceder. Som tiden gik b lev hurtigt kendt, at Dinesen va l' manden, i Brande by blev bud der sendt, mer end til n ogen and en. Marie og Marinus Din sen har rige Ar at se tilbage pA. Men dagligt har de for IIIj e, at deres vcerk er lykkedes og nu f0res videre i n ye og dog traditionsbundne baner at datteren og svigers0nnen, Jytte og J0rgen Kjcer-Rasmussen.

ET SMUKKERE HJEM

Mednye

Yore gardinfolk

GARDINER

gardin-problem - og glceder sig til at vi se Oem et vceld af

fra Leopold Thaarup Brande

din-service. - Tag telefonen og .drej (07) 18.0007.

st ~ r

parat til at hjcelpe Oem med Oeres

nyheder i aile prislag . - Benyt desuden vor udvidede gar­

GARDIN-BUSSEN

fyldt med pr0ver - kommer overalt

Vi tager mal - Vi syr

Vi hrenger op

Leopold Thaarup

Brande . Telefon (07) 18 0007

14


Pra

Tunstjoreningens arhejdsmark

Ved Brande Turistjorenings formanct L. Lenz

Der er virkelig tale om en arbejdsmark, for turisme er noget meget levende. Der sker noget hele tiden. Ikke sa snart er man frerdig med en sreson, skal man til at forberede den nrest8. Det er lige som forfatterne, der ma skrlve julehistorier i sommermanederne. Brande Turistforening har en god turistsommer bag sig. Sp0rger man de forretningsdrivende, er svaret overalt: "over normalt." Vi haber, turisforeningens propaganda har vreret medvirkende hertil. Det er ikke sa lige til at aflrese direkte resultater, men avisudklip tra mange Indenlandske og uden­ lands ke aviser og tidskrifter, viser, at Brande-egnen er blevet omtalt, ferst for fremstedet for fiskeriet, dernrest for kano­ sejladsen pa Skjern a og senest for vort fremst0d for besog 1 lyngblomstringstiden. Det viste sig ogsa at vrere en god ide, at invitere kommunens beboere ud pa en lyngtur i vor egen egn. Turen blev en over­ raskelse for mange, der ikke tidligere havde vreret pa Harrild hede, hvor statsskovvresenet har anlagt en ny tilkorselsvej, ad Hrervejen eller pa det fredede omrade ved Ballesbrekgard. Der er kommet nye toner i turistarbejdet. Mens man nu strerkt diskuterer nye grrenser for amt og kommune, blres~r turistfolk pa alle de "kridtstreger", som jo ikke findes i ter­ rrenet. Glreden over naturen er gratis, og ingen kan tage den fra os. Derfor rrekker Brande Turistforenings interesseomrade fra Skjern aens udspring, langs med aen til den nar et godt stykke ind i Ringkebing amt. Vi har brunkulslejerne ved Fasterholt og Seby. Vi har "tilegnet" os en del af Hrervejen og hele naturparken omkring Rorbrek S0. Vi tager sAmrend ogsA Billund og Legoland med ind i billedet - men vi er ikke sma­ lige. De andre turistforeninger ma ogsa godt vrere med. Brande har haft bes0g af skrankemedarbejdere fra ADAC. det tyske automobilforbund. Der har vreret bes0g af en en­ gelsk lystfiskeriekspert. Det sidste har medf0rt, at Brande sammen med Ry bliver anfort i et stort rejsebureaus forteg­ nelse over lystfiskermuligheder i Europa. Vi er optaget I det engelske flyveselskab British European Airways katalog "Sil­ ver Wing". Journalister fra Holland og Schweitz har grestet egnen for at fA noget at vide om fiskemulighederne . Kanofarten pa Skjern It er blevet en virkelig sukces. Mange har allerede gennemfort turen pA den hidtil alt for lidt kendte Skjern d, helt ud til Ringkobing fjord. Srerlig glad er turist­ foreningen for den beskrivelse, redakt0r Muu s Petersen gay i sit blad "Aarhuus Stiftstidende" om naturen og fugle- og dyre­ livet langs Aen. Det vakte sensation, at to unge nygifte par lagde deres bryllupsrejse ad aen, og et hold vestjyder, der ellers traditionsmressigt er pa vandretur hvert itr, valgte ka­ noturen. Og de siger, at de viI komme igen. - Der foreligger allerede bestillinger til nreste ar, sa de 10 kanoer, man nu disponerer over, slar nreppe til i den kommende sreson. - For­ ovrigt blev der arrangeret en mini-regatta pA R0rbrek 50. Det var et kont syn.

Turistarbejdet gar pa tvrers af alle skel. I den vestjyske kreds under Samvirkende jyske Turistforeninger henviser vi til udstillingscentret i Herning, brunkulslejerne, svreveflyve­ centret i Arnborg, Billund lufthavn, Legoland, kanofarten pA Skjern a, Hrervejen, gavlmalerierne i Brande, badestrande ved Vesterhavet, Holstebros foretagsomhed, Ribe og Ringkebings idyller, Esbjerg som sefartsby og med andre aktiviteter. Hele dette turistland omfattes af de brochurer, som i et antal af ca. 200.000 viI blive udsendt i frellesskab for turistsresonen 1970, Med yore dages samfrerdselsmidler kan propaganda for en enkelt lille by eller egn 'i kke sla til. Alligevel har Brande Turistforening selv lac;let fremstille brochurer, der i ferste rrekke skal betjene de mennesker, der har besogt os eller i den nrermeste fremtid vil besege egnen. Foruden at fortrelle gresterne, hvad vi har af sevrerdigheder, bestrreber vi os pa at interessere egnens beboere for turisme. Turistforeningen g0r en indsats ud fra det synspunkt. at god omtale af vor by vil gavne, men vi haber ogsa, at mange vrerd­ sretter denne indsats. Vi kan ikke alene magte opgaven. Vi haber da bl. a., at al juleposten foruden julemrerket mA vrere forsynet med det lille mrerkat med byvo!ibnet. Mrerkatet fas

DERES DIREKTE OLIELEDNING

Vi leverer rustbeskyttende fyringsolier lige til d0ren i egen' moderne tankbil. Gennem vor Grad·dage ser­ vice fylder vi automatisk Deres olietank op i takt med forbruget. Betalingen kan De med en BP Varmekonto fordele over 10 maneder uden tillaeg. BP fordele, der ikke koster ekstra. Levering ogs<1 gennem Deres saed­ vanlige forhandler. • Ring allerede i dag til:

BRANDE

DEPOT

Steen Rosse!

V iadukten 2 . Telefon (07) 180635

15


Brande Bank

(Filia l al Vei le Bank)

Telefon 07-181055 KO N TORTI D: Mandag-fredag kl. 10-16

Fredag tillige 18.30-20

L0rdag lukket.

A

FOE

L

N

G

E

i Brande Boghandel, del' ogsfl er turistbureau og 10ser d opgave glimrende. Her kan man fii. Brande-brochuren, ehurerne om fiskeri, kanofart og om ture i omegnen. Del' skal sta meget i en brochure, men teksten kan v kort og prrecis, Ellers bliver en sadan tryksag for kostt Brande Turistiorening hal' planer om at udgive en srer turist-avis med fyldige oplysninger om aIle de muligheder. bes0g pa egnen indebrerer. Del' skal g0res opmrerksom pa faciliteter og indkebsmuligheder, turisterne hal'. Det '€ r plan at denne turist-avis bL a. skal uddeles pa "Ferie for aIl e Herning i paskedagene. Vi haber at kunne fa trykt oplag avis en pa tysk og E'ngel sk, sa vi ad turistforeningens sa: vanlig kanaler ka n lwmme i for bindelse med 'publikum b i England og j Nord ty klan d. Kunsten hal' vrer t det store diskussionsemne i BrandE den forlebne tid , men pa et omn'ide er den indsats, del' gjort a f Midtjydsk Kunstrorening i samarbejde med State Kunstforui, af aller s tflrste betydni ng, nemlig turistmressJ. Turistfor eningen h a l' haf t henvendelse Ira mange in teres, r~ de , d er har fu lgt a r bej det. Vi hal' haft utallige forE'sp0rgsl Ec Beseg af danske og fl ere udenlandske journalister, som vi

R:

Filskov Bank

Thyregod Bank

Fasterho lt Bank

Mandag-Iredag kl. 13.00-15.00 L0rdag lukket

T irsdag og torsdag kl. 14.00-1 b.OO

Telelon

Mandag-Iredag kl. 9.00-11.30 Fredag 18.30-20. L0rdag lu k ket Telelon

Telelon

(05349111) 88

(05735111) 133

(189111) 88

Vestjy d er pa

D e n stra ta: kk' h "\1011e har faet e n ny »hat« og viI blive g n­ nemrestau rerc l. s den p any ka n sta som et vartegn for de nne egn. Brande T uristfu rening h a l' gjort en en rgisk indsats for m01­ I liS b evan-Ise, og n u [,~lges ,agen op a[ l\" ationalmusee t og af »Foren inge Il til g amle m01\ rs bevare lse«. - Del' skal skaffes mang.' p ng ' lil restaur ringsarbejdet, S'l bid rag modtag s med ta knemmelighed.

BRANDE

~ 1I~1II111111111111 1111111111111111111111

Olaf Povlsen

mllIRllIIlIlII!IlHllnnlllllllllllll1'

TRI K OTAGEFABRIK

Tell. (07) 180555

16

BRANDE

kanof~rd

Tell. (07) 18 05 55


sat i fo r b m delse m ed kunstforeningen. Turistioren ingen hal' il'llildekommet et enske 0 01 et byk or t , og i sam ar bejde med byens penge ins t itutter er fremstillet en folder m ed b ykortet og byens sevcerdighed er , herunder ogsa gavlmal erierne. Hele d ette materi al e er sen dt til a lle vore forbindelser . Turistioren ingen ger sin indsa ts i ov erbev!sning om, at god omtale af en by gavner. Vi tror derimod ik ke, a t darlig omtale er bedre end slet ingen. Det h a l' vceret og vil fortsa t vcere VOl' p gave a t fa d et frem , som er godt. TUristforeningens besty­ relse men er virkelig, at Brande er en Hlle, god by med dejlige omg lvelser, interessante steder, der fort celle r om Danmarks geologi og histori e. Med den uro, del' er i ma ng e land e. b liver gan sk e n aturligt feriestedernes anta l fcerre. Den intern ationale t u r ism f AI" andre rejsem iil. Her ibland t ;:1' d e k ilometerlange dan ske b adc­ strande. Et 0get turistbes0g i Danmark far ove ro r d en tll g stor betydning. 0konomlsk kan man blot a nfl2Jre, at hoteller og r esta u r atio­ n er i Brande ro r m ent lig omscetter noget over to m ill ionet' k ro­ ner ArligL. H era f er en stor de l turistin d t cegter - idet man 0k o nomi ~k m il. k ar ak t eri sere enhver uden!> gns bes0gend sow turist. Pengene f1'a hoteller, camp ingplads er, pulsevo gn e osv kanalis eres t il mange a ndr e handlende. - Den samled e uden­ landske tur istomsce tning er PH halvall.den millia rd kron er, hvortil kommer den indenlandske tur isme. Her h ar vi i Jylland fa et en stor chan ce , ef ter at det bI. a . ved indsats fra Brande TuristfoTcning - assisteret a f fol k et ings­ mand Arne Christiansen som m edlem af Dan m a r k s Turistrad

Sprml pa bordet med .~

~ D.A.8

Te lefon (07) 18 0022

Interessentselskabet

Brande

Elvrerk

TELEFON

180043

Svomme bade t

Bran de Teg lvzrk R. Bom mcrsholt

TELE FON 18 0188

Byg smu kt og billlgt - byg med tegl

A rnk il de s Trakto rserv ice Fer guson trak t orer

Vej leveJ . Brande

Telefon 180013

Installation af:

Shell oliefyr

Brande Maskin­ fabrik Telefo n (07) 180087

17


RONSON

VARAFLAME PREMIER

Vor tids mest juldkomne gaslighter - kom ind og se vort store udval 9

CENTRUM

Friluftslivets glxder nydes ved Skjern

a

- er sli1l.et fast, at de meget store priser, som synes at vrere hemmende pa turistlivet i K0benh avn, og som for en del skabte mistillid til fagets ud0vere - ikke g relder i provinsen. Dette fremhreves nu fra officiel side. Vi viI nemlig gerne have k0benhavnske turiste.r - og vi er sikre pa, at det midtjyske omrade netop er noget for k0benhavnerne. De mange sommer颅 husbeboere i omegnen giver bevis herfor. De 0nsker nemlig ro og mulighed for at fiske.

Torvet Brande. til. (07) 180400

Andels-Kartoffelmelsfabri kken

"Midtjylland"

BRANDE. TELEFON 180126 Kartoffelmel

Kartoffelpul ver til foderbrug

Kartoffel kogning

Idyl pa Skjern

a ved Hastrup skov

Duge - flag HAndkl<eder - Viskestykker Dynebetr<ek Plaider Vattzepper Ryat<epper

... gd tilgammeldaws jul keb JULEGA VER i Deres specialforretning

*

Brande tlf. 07路180484

18


Brande Turistforening har andre ting pA programmet. Da kommuneingeni0r Hugo Nielsen fratrAdte som formand, 10ved8 han at videref0re projektet med restaureringen af Uhre m0ne, den ene af de to endnu eksisterende strAtrekte m0ller i Dan足 mark. Om nogen vil st0tte denne sag, kan man indbetale sit bidrag i pengeinstitutterne. Vi g0r opmrerksom p lt, at der er skattefradragsret for be10b, der yd es til Uhre m0lle-ronden. Da fris0rmester S . lVIidtgaard fratradte turisttoreningens bestyrelse efter mange ars godt virke, lovede han at v rere foreningens reprresentant i udvalget for julearrangementer, hvor han for tiden er formand. Julearrangementerne er en form for turistservice over for vore nrermeste kunder. bg dem skylder man da mindst lige sa megen opmrerksomhed som de fjernere og sjreldnere bes0gende. Turistforeningen glreder sig over den s t0tte, der mod tqges fra Brande kommune og fra en rrekke virksomhed r , d er hm' bidraget til udsendelse af publikationerne. Foreningen h ar en trofast medlemskreds, men vi vil d a gerne have den meget st0rre. Vi har nemlig den forn0dne optimis m e. Brande r en god by. Vi kan v rere bekendt at vise den og dens sk0nne om足 egn frem . L. Lem:

Et vreld af gaveideer finder Dei

....

~ONSEN us

E L -H ET. N0rregade 16, telefon 1812 44

Det store udvalg i

Nede,.dele . Bluse,.

St,.ikva,.e,. St,.emper

Bh- 0 9 ,.ollons

og be,.netej

Brugsen's

Supermarked

finder De i

a. m. b. a.

T0jboden

TELEFON 180611

TORVET . BRANDE. TELEFON 180465

s6dah I design center Storegade 26

Tlf. (07) 18 0735

med masser af gaveideer i ~ ~

);} ~

Kjole,. ~ Stoft,.yk ~ Safari-stole ~ Julepynt ~ og meget andet

Lys Lakvare,. Ke,.amik Glas

Gaver med ide - g"r festen til en virkelig glaede

19


Bes0g restaurant »H0jMARK« . Telefon 180443

Flere og flere k0ber kaffe pl Brandlundvej hos

Heines Vlktua lier

Erna Knudsen TELEFON 180257

Telefon 180546

Torvet

Vesterager M0bel- og polsterforretning

TORVEGADE 4, BRANDE

TELEFON 180505

RADIO - FjERNSYN - SYMASKINER

Bygnlngsarbejde - butlks­ monterlng - snedkerarbeJde Erik MoesgArd

Brandlundvej . Brande . Telefon 180246

STEEN's auto-service

Ejner Jensen

Hernlngvej 31

Tor-vegade 6 Telefon 180460

DE

Telefon 180073

Vask - Sm0r mg - Autoreparationer

Martin Jensen Bi rchows Eft!.

Bageri

Brande

Beholder- og Masklnfabrlk

v / Therman Pedersen

Telefon 180076

Torvegade 8

Alfred Z.Ovesen

MarJcedspladsen . Telefon 180516

HA R DE FRAGTPROBLEMER? V r ordner aile arter forsendelser

K0bmand

J. Langballe A/S TELEFON 180192

BRANDE

Brande Fragtcentral

Markedspladsen

Telefon 1 8 06 66

Dagny Nielsen

Laurlds Rahn & S.n

Duzaine Hansens hofteholdere og busteholdere

Skylonstmmper - Trikotage

Al t i baby- og b0rnet0j

TORVEGADE BRANDE TELEFO N 180367

Kolonial - Delikatesse

Renseriet »PERFEKT« Renseri Torvegade. Brande

Farver i - Vaskeri

Telefon 180245

jULEGAVER

Gaver kan godt vcere et pr-oblem - men go1 Oem en tur til

TORVEGADE 20

og se vort store udvalg i m0bler og tcepper

Magnus Rasmussen Brande

20

BRA

Telefon 180179

Storegade 6 . Brande . Telefon 1801 28

.vigs glarmesterforretnlng Alt i glasarbejde . Indramning at billeder

Altid til tjeneste med tilbud af enhver art

Storegade 4

Telefon 1801 36

Statsanstalten for IIvsforslkring St0rste og eneste statsgaranterede I ivsforsi kringsv i rksomhed EGON T. RI X • TELEFON BRANDE 180550


Sol£yldte st~vnedage •

1

Beretning Ira nordisk venskahsstlXvne ved Th. Jessen

Norge Den nordiske venskabsforbindelse, del' er knyttet mellem Skoger i Norge, Hverageri i Island, Ornskiildsvig i Sverige, Aiinekoski i Finland, Tarp i Sydslesvig og Brande, blev yder­ ligere frestnet ved venskabsstrevnet i sommer i Skoger ved Drammen. Skoger kommune er blevet indlemmet i Drammeo kebstad, og Foreningen Norden i Skoger vii ogsa fremtidig vrere en afdeling af Drammen-foreningen, men venskabsfor­ bindelsen, der blev knyttet i 1950, vii fortsa t besta. Befolkningen i Skoger og Konnerud holder fast ved, at den personlige kontakt, der er knyttet gennem arene, ikke skal afbrydes, og som for at understrege pastanden, arrangeredes nogle festlige dage, som de andre foreninger i dette nordiske freUesskab vii have svrert ved at leve op til. Det blev en stralende tur for de godt 30 deJtagere fra Brande, Thyregod og Ejstrupholm, ledsaget af venner fra Sydslesvig og 1ra Island. Der var utalligc oplevelser undervejs, det turen var tilrettelagt med omtanke. I Oslo besegte man den pragt­ fulde Vigeland-park, Nationalgalleriet (hvor ogsa dansk kunst er smukt reprresenteret) Oslo radhus, Frognersreteren og hvad man ellers skal se i og omkring Norges hovedstad.

*

Gustav Vigeland er et af de navne, man ikke kommer uden om ved et beseg i Oslo. Vigelandparken ever en uimodstaelig tiltr<ekning. Der skal man hen - heIst mange gange for at studere enkeltheder ,i den store kunstners vreldige skulpturer i sten og bronze. Gustav Vigeland (1869-1943) var bI. a. elev af Vilhelm Bissen, men debuterede allerede i 1889 (kun 20 ar gammel) pa Statens hestudstilling og abnede 1916 sit atelier uden for Oslo for publikum. En cnd~les ke af tavse og bjergtagne mennesker sneg sig i over en uge langsomt gennem billedhuggerens va=rk­ sted, og mange af dem, der var kommet igennem den lange yen tetid, stillede sig pany bagerst i keen for at fa oplevelsen endnu engang. Og hvad oplevede man sa ?

Vigclands

»GaIsindet dreng«

Et opbud af ka=mpema=ssige arrangementer i sten, bI. a. "Fontrenen", som Gustav Vigeland havde dremt om og arbej­ det pa siden a rhundredskiftet. Den samme fonta=ne, som i dag er rejst i Frogner-parken. I sten og granit har Vigeland "dig­ tet" sin beretning om menneskeliv::t, rnennesker i kamp mcd uhyrer, Eller bare i kamp med sig selv, mennesker i afslappet resignation Eller i jublende glrede. Og hejt hrevet over aile skulpturer star krempemonolitten, udhugget i en eneste stor sten. Motivet forest iller "Opstandelsen". en rundskulptur med 121 mennesker, del' kremper sig opad. Monolitten er pa sit trappeplateau omgiv t af 36 granitgrupper. Skulpturparken er Gustav Vigelands hovedva=rk. Stridens belger er gaet hejt om ham og hans vrerkcr. Skreldsord er blevet medt med lovord, nedrakning med blid beundring. Men

Brande kirkekor fotograferet ud for Skoger kirke. Pa flojene organist Grenvald Nielsen og frue

21


GLlEtav Vigeland havde noget at fortrelle ~ine medmennesker og €'fter tiden. Og derfor star del' stadig strid om hans livsvcerk . Gustav Vigeland val' i sandhed Norges store billedhugger.

*

Nordenvennerne i Skoger viste en gcestfrihed ud over alle grcenser. Foruden de firs grester, del' kom sydfra, skulle man ogsa t age imod fyrre grester ira Finland og Sverige. Der val' bade husrum og hjerterum. Mens de voksne deltagere var pri­ vat indkvarteret, havde Brande kirkekol' under ledelse af organist Gr,mvald Nielsen, indkvartering i ungdomsherberget. Besllget i Skoger fik lllrdag den 29. juni en festlig optakt med en rundtur gennem d en vidtstrakte kommune og gennem Drammen by ad hlljtliggende gader og smaveje, men hele tiden med udsigt over byen, havnen og de frodige haver og marker mellem de mllrke granskove. Reprresentanter for Drammens Tul'istforening, sllrgede for, at de nordiske grester

fik sa meget som muligt at se. Man kllrte ad verdens eneste spiralvej inde i fjeldet til tops, en strrekning pa 1600 meter. Og fra toppen kunne m an nyde den storslaede udsigt over byen og milevidt ind over de sneklred te fjelde ved Norefjell og H ardanger. I Skoger kommunes gamle herredshus "Austa", der nu er indrettet som museum, blev der fortalt om sognets historie. I de smukke omgivelser var Skoger-foreningen vrert ved smllr­ rebr0d, kaffe og anden forplejning. Den egentlige velkomstfest fandt sted om aftenen i fors am­ lingsgard en "Skogvang" h vis lokalel' val' fyldt til bristepunk­ tet. D el' val' ovel'nek keL e af boggaver til bibliotekerne i Sko­ ger, Konnerud og Dr amme n. Mange af de pragtfulde bogvrer­ ker havde tild els lokalt islre t fra de respektive lande. Det store sangkor fra Brande underholdt. De finske grester dan­ sede folkedanse, spillede og sang sa det var en Iyst. Og der

BOSTON vi Leo-P

HERRE- OG

DRENGET0J

7330 BR A NDE TEL EFON (0 7) 1 80 3 0 3

VejleAmtsTolkeblad Vigeland-skulpturen.»Farj cgcr m ed sine b0rn«. 111111111111111111

Sydestjyllands sterste dagblad

blev holdt en mamgde t aler , der alle mundede ud i Ilnsket om en yderligere u dbygning af venskabssamarbejdet. Der er knyt­ tet strerke band mellem nordiske folk fra Ejderens strand til Finlands grrense mod Ilst, og som venskabsarbejdet i de nor­ diske lande udfolder Sig, rna Norden kunne vise vej til for­ staelse landene imellem. De nordiske brlldrefolk har i hvert tilfrelde ikke. svrert ved at finde hinanden. Ved g udstjenesten sondag morgen i SkogC!r

Nogen af deltagerne i Nord en·strevnet i Skoger: Fra venstre: HerbertJons­ son, Hveragerdi, Anja Karstoft (finskf0dt), Syd­ slesvig, provst Kr. Ottc, fru Eilo Puromliki, Aline­ koski, chefrcdakt0r, rigs­ dagsmand Axel Anderson, 0rnsk0ldsvik, og herer Niels M0rk-Nilssen, for­ mand for Norden-afdelin­ gen i Skoger.

22


kirke sang hver pa sit mill med pa salmerne, og kirkekoret fra Brande indledte og afsluttede gudstjenesten med korsang. Det val' krekke piger og drenge, som gjorde deres hjemstavn rer2. I Norge har man noget, der hedder "kirkekaffe", et hyggeligt samvrer, hvor del' serveres kaffe og al slags bagvcerk. En sadan "kirkekaffe" blev ogsii arrangeret i Skoger. Her var mange kulinariske overraskelser, men under aIle omstcendigheder var selskabet vel styrket til en lang og begivenhedsrig bustur langs Tyrifjord til Ringerike, hvor der fra "Dronningens ut­ sigt" abner sig et fantastisk panorama over den milelange ind­ landsfjord, det frodige landskab uden om og de sneklredte fjelde. Sendag aften var Skoger-foreningen vrert ved en festlig middag i Sundvollen Hotel, en gammel kro med store tradi­ tioner. Selskabet fik plads i "fjeset", den gamle kostald med metertykke mure, men det hele val' hyggeligt afstemt til en

den skenne Serfjord til Odda, videre op over de smalle pas­ veje ved Haukeli, hvor sneen (den 2. juli) endnu Iii i tre-fire meters hejde - videre gennem en del af Telemarken - eve.' hejderne ved Rjukan til Kongsberg tilbage til Oslo, hvor man tiltradte hjemrejsen om bord i det komfortable "Akershus". Det er med sprendt forventning tidligere Norges-rejsende bereder sig til en tur over hejfjeldet. Man mindes de smalle veje langs dybe klefter, de trange passageI' omkring bratte sving, den storslaede udsigt over snevidderne og ned over ser­ pentinevejene til de dybbla seer og fjorde. del' genspejler de sneklcedte toppe pa nreste fjeld. Nu er en del af rejsens be­ svrerligheder elimineret. Vejene er mange steder gjort bety­ deligt bredere, og nogle af de vanskeligste pasveje er fert gennem kilometerlange tunnelleI'. De lange dagsmarcher val' tilrettelagt med ophold af kortere og lcengere varighed, saIedes ved Veringsfossen (med 167 meter

TlXnker De pd at kehe BIL

, her jerst vortjordelagtige tilhud

BRAN

DEAUTO-&TRAKToR COM PAGNI Telefon (07) 1811 22

vlrkelig festlig lejlighed, hvor man ned den veltillavede mad og ellers lyttede til taler, sange og musik. Det finske ungdoms­ kor og Brande kirkekor kappedes i korsang og solonumre om at bringe bud fra hver sit sted i Norden. Ogsa det blev et uforglemmeligt minde blandt de mange indtryk, man fik un­ der Norden-strevnet. Ringerikets sogneprrest, provst E. Thomle, fortaIte Geldgamle eventyr, del' knytter sig til denne srerprGe­ gede egn. Svenske, norske, islandske, danske, sydslesvigske og finske rester blandede sig i lovprisningen a f godt venskab og nrestekrerlighed. Reprresentanten for den finske venskabsby, lektor Eila Puromiiki, indbed til stGevne i Finland i 1970. Stalv­ nets leder, lrerer Nils Merk Nilssen sagde tak til sine mange medarbejdere, og denne tak kunne de godt hundrede nordiske grester begejstret slutte sig til. Dagene er lange ~ Norge sidst i juni, men solen val' giiet ned i et flammende bal, da selskabet med fceIlessangen "DejIig er jorden" sagde hinanden farvel - og pa gensyn.

*

De finske grester drog hjemad umiddelbart efter det tre dages venskabsstrevne, mens holdet fra Danmark og Sydsles­ vig, sammen med to islandske venner, fru Grethe Asgeirsson eg Herbert Jonsson fra Hveragerdi samt fru Hanne Starren fra Ornsk61dsvik drog pil en spcendende bustur over de heje fjelde. I lebet af tre dage blev selskabet fert gennem en godt 800 km lang strcekning over Hardangervidda til Veringsfoss, langs

Brande Savvrerk og Emballagefabrik vi

H. M. Bertelsen. Telefon 180120

Tornvig-Jensen

Engros- og agenturforretning

BRANDE

TELEFON

180084

Fedevarer en gros

23


Brande

Materialhandel

vI

G

FISCHER

TELEFON

180055

Ko lonial . Material

Kemikalier og sygeplejeartikler

frit fald) og ved Latefossen, et fantastisk dobbelt vandfald. Eller man improviserede t;n rask sneboldkamp m idt i hejfjel­ dets snem ark r. Man stoppede op ved de gamle stavkirker i Torpo og Re ldal - me d smukt bevarede malerier og trreorna­ menteringer. Man besegte den store kirke i Kongsberg fra Ch r istian den 4.'s tid og d el interessante selvminemuseum. Ved et afslutt nde samV!pf p Hotel "Norge" i Kongsberg fik selskabet endnu en gang kODtak t med repr res entanter fra Sko­ gedaget. I taler og sa ng gay m an udtryk for glreden over, ved disse srerlige lejligheder at kunne manifestere den nordiske samherighed, mens man tiers I breve og ved person! ge b eseg aret rundt hal' kontakt om lrelles opgaver i almindelighed. Del' er sl<et meget, siden vi i 1951 indledte venskab sbysamar­ bejdet med flagfest i Brandl . Th. J essen

Georg Jacobsens

~ Danseinstitut

l'

,!t~

exam. danselaorer Brande. Telefon 180380

Med l em af Dansk Danselaorerfore n ing

Vii De spise godt og sove vel , bo i Brande pA Madsens Hotel!

lndgang po rtalc n ttl Vigclandsparken. (lvlidt i porten kon tu rerne af e" t1 star dreng).

Edith og Svend

Jacobsen

Telefon 180080

Del riglige er:

Tusnelda

STR0MPEBE

K LI£D ER

C REPE elle l' STR ETC H

kr. 9.95

Det Danske

Hedeselskab

Farver: ROMA - IN KA - SO RT

TUSNELDA

~U"l

hos

IIIIIIIII!! IlIlIum mllllllll!!lllIIIlIlIlIlIllIlIIlIiUIIIIJIJIIIIIIII"'IIIIIllllllllIltlilIIIIIIIIIIIIUIIIIII!IIIIlillillillllllonlllnnllllllllUlllilmu

G ran rafter . Paole Raftehegn . Trcekul

Vejlevej Brande

Henning S0rensen

Telefo(11810 80 STOREGADE 56 . B A

24

DE. TLF. (07) 180355


Gavlmalerier AI 7ft. Jessen

Gavlmalerierne i Brande - et projekt af lidt usredvanlig karakter - er blevet til ved et samarbejde mellem Midtjydsk Kunstforening og en kreds af unge kunstnere, og endelig be­ seglet af Statens Kunstfond, der stillede 140.000 kr. af fondens midler til radighed. Der har staet sprending om projektets udf0relse, og del' blev rejst en livlig debat om moderne kunst. De syv malende kunstnere: Kaj Fiihrer, Pou l Agger, Knud Bj0rn-Knudsen, Lejf Jepsen, Henrik Flagstad, Hans Christian Rylander og Anders Kirkegaard, og billedhuggeren Jens Flemming S0ren­ sen er meget fo rskellige i deres form, men alligevel skal man kunne spore en sammenhreng I projektets helhed med dets abstraktioner, d e rytm!ske og skulpturelle virkninger. Kunstnerne hal" mOd ificeret de res oprindeligt strenge mo­ dernism e og har tiJ passet sig de enorme vilka r, fladevirknin · gen fra skitseblok til gavlenes store dimensioner stillede dem over for . Som v entet forl0b menigmands konfrontation med krempeblllederne ikke uden gnidninger - og sa skal det vise sig, om d en sp Adom vil gli i opfyldelse, at aIle med tiden viI feJe n udvendlgheden af den d aglige udfordring, som gavl­ male r ieJ-ne er. S tatens Kunstfond har set en opgave i at st ette gruppen af ung e kunstnere, hvis mal var at skabe et samlet kunstvrerk, for derigennem at nedbryde skrankerne mellem kunstnerne og folket. Det er et tidsbetonet eksperiment, sagde formanden for Statens Kunstfo nd, direkter Preben Wilmann ved gavl­ maleriernes symbolske fernisering. Projektet er bygget over en ide, som man fra kunstfondens side med glrede kunne ga

Lejf Jepsens dyremotiv ind for. Gavlmaleriernes levetid er begrrenset. Ai mere varig karakter er Jens Flemming Serensens bronzeskulptur, der er opstillet i det gr0nne omrade ved friluftsbadet. Kunstvrerket er en gave til Brande kommune. Kulturminister Helveg Petersen har sikkert ret, nar han i sin lykenskning til Brande med gavlmalerierne sagde, at man ikke skal kunne g!t forbi uden at glredes - eIler forarges ! Ministeren var overbevist om, at mange mennesker bade her i Brande og ud over landet viI vrere positivt indstillet over for nyere kunst. Det er til enhver tid kunstnernes opgave at give udtryk for tidens r0relser. Kunstnerne skal have udfol­ delsesmuligheder - sadan som det er sket I Brande.

B&G

&kongelig

, . . sa ind til

Sto regade 22 . Brande. Tif. 1 B00 41

Willemsen 25


OST.

R. Andersen

AFF E . FRUGT

Kaffeb.rsen vI

K0bmand

var Nielsen. Storegade . Brande. Telefon 180645

H. Madsen & S.n

VIADU KTEN. BRANDE

TELEFON 180287

Mine kunder i by og pa land

0nskes en glOE oeli g jul og et godt nytar

Arne Larsen

Blikkenslager . Vand og sanitet . Kosangas

Telefon 180671

Malerm es te-

TELEFON 180070

Hus k kon d itori et

»Den IUle Cafe«

a/s P. C. Rasmussens Maskinfabrik

Ove Nielsen

T E ,_ E F 0

Storegade , Brande. Telefon 1801 02

Brande Bio

1 B 06 00

Vejlevejs

K.bm andsforretn i ng

TELEFON 180280

Bil letsalget abnes 1 t ime f0r f0rste forestillings begyndelse,

Alfred Nielsen

ogS.3. for telefonbestilling pi! nr. 180280

Ve)levej 32 . Telefon 180291

Mjdtjydsk Gulvbelaegntng

Kernehuset

Vinyl- Kork - Gumm i

Plastic og Linoleum

Frugt - gr0nt - blomster

Brande

AAGE JENSEN

Telefon 180440

Ve,levej

Ai le Yore kunder i by 09 pa land 0ns kes en glOEdelig ju l og et godt nyU r

Chr. Rahbek & S.n Smedemestre • Brande . T elefon 180711 ·

SVEND RAHBECK

Brande Telefon 18 05 85

A. C . Poulsens

Vul kan iseri ngsan stal t

Vejlevej . Telefon 180733 . Brande

NAr det g<e!der bi ler -

Brande Ejendomskontor

sa

Kat Andresen

By- og landejendomme

Bran de , Telefon 180833

Karl Ibsen. Vejlevej 4 . Telefon 1800 39

VUhelm T horn

VW -

Scania Vabi s -

Lucas depot

S.ren S.rensen

Arkitekt

PRIESTELUNDEN - BRANDE - TELEFO N 180412

26

Vejlevej

Br"ande. Telefon 180235


Brande kommunes b0rnehave

"0rb(Ckhaven"

Dejlige vatterede kimonoer

Brande fik i 1968 sin bornehave nr. 2, og et lrenge nreret onske blev dermed opfyldt. Den 2. september abnedes borne­ haven ved en liUe hojtidelighed, og dagen efter rykkede de ferste bern ind for at blive modtaget af bernehaveleder irk. Lis Stampe, der tidligere har gjort tjeneste ved bernehaven pa Blichersvej. Bernehaven er normeret til at modtage 40 born i alderen 3 til 7 ar, og d er er fuldt hus, hvilket viser, at der virkelig var behov for endnu en bernehave i Brande. ..0rbrekhaven", der ligger midt imellem de store boligblokk~ ved 0rbrekvej og Mosevrenget, synes liUe og ubetydelig i om­ givelserne, men her leves et dejlig, frisk liv. .. 0rbrekhaven" er opf ort af boligselskabet "Lejerbo", idet man pa den made kunne fa byggeplanerne fremmet gennem selskabets bygg eprogram. Bernehaven drives a f Brande kom­ mune med baggrund i ek sisterende tilskudsordninger. En stor mangel er blevet aihjulpet. De to bornehaver har etableret et nrert sama rbejde, og der er god grund til at for­ vente, at de to institutloner gar en god fremtid i mode, bade for le dere og m edhjrelpere men ikke mindst for de bern, for­ reldrene betror bornehaverne.

Dagligt liv i »0rba:khaven«.

S8,­ 78,­

58,­

48,­

ga pa j ulegavek ig hos

SVENHOLM -

BRANDETelefon (07) 18 0040

-

og husk, hvad enten De ska l k0be eller k igge­ er De alt id vel komme n

Beskedne rammer

27


GAVE N E R FRA

Bladkiosken

Stensgaard Ure - Briller - Guld - Sl2llv Storegade 15

Telf.(07) 180876

Brande

julekort . Brevpapir . Bl2lger og blade Storegade 2 a . Telefon 180047

Deres hAndarbejde finder De i

Vagner Stoltenborg

BRODERICENTRALEN

Murermester

vI R. Brandt Andersen

ALT ENTRE PREN0RARBEjDE UDF0RES

Alt i stel og stof tillampeska:rme

STOREGADE 38 . TELEFON 180384

B RA N DE

Herningvej

Til. 180056

ASA N I undertl2lj og natt0j er en ka:rkommen julegave

FASTERHOLT & S8N

E. Melgaard

v. tl2lmrer mest er Gunnar Fasterholt

Torvet . Telefon 180211

TELEFON BRA N DE 180808

Brande Mebelfabrlk

SHELL

D EPOT

v. jl2lrgen Clausen

Brande

Brande . Telelon (07) 1805 22

JOi15. H ansensvej 7 . Telefon 18 0766

Peder Chr. Pedersen VIADUKTEN 18. BRANDE

F'ORSIKRINC

STADIO f-J ALLE 16 . BRANDE. TELEFON 180318

TELEFON 180207

Esso Depot vI Villy

H:.AF:NI.A

Peter Meller

Vognmand

»VOLMERHUS«

Hansen

K OLONIAL -

Elmealle . Br ande

Tell. 180447

CAFETERIA

Telefon Brande (07) 180161

Brande Melle

Carlsberg De pot

Ivan Nygaard. Telefon 180015

v. O. Albrec h sen

Ml2llleri • SAsa:drenseri . Korn . Foders t of- og

Brandlundvej. Brande . Telefon 18 0316

G0dningsforretn ing

,0 516

Dansk Andels

~geksport

"

.

TELEFON 1801 01 - BRANDE •

28

.

I',

l'

Nehrkorns blomster TORVET . TELEFON 180575 A N T IK VITET E R


Amtsplejehjemmet ,,0rbccklund"

D en 5. december 1968 blev amtsplejehjemmet ,,0rbreklund" indviet ved en hojtidelighed i overv rerelse af amtmand A. M. Wamberg og repr resentante r for amtsl'ild, sognerad m. f1. Amts­ plejehjemmet blev taget i brug den 15. oktober, da 30 patienter fra det gamle plejehjem (tidligere Brande Sygehus) blev flyt­ tet over i den n ye, store bygning, del' hal' et etageareal ll a 3700 kvm .. m ens man for havde ca. 1000 kvm . til r a digh ed . Amtsplej eh j emmet er normer et til 57 patienter, og ve d ind­ vielsen v a l' del' lige ved et halv1. h undrede beboere f oruden p ersoIUllet pa 34 personer .

W. Rahn Jensen Murermester og betonvarefabrik

Dors lundvej . Brande. Telefo n 1801 53

E.Lorentzen Telefon 180305

Autov<erksted

AUTORIURET

Helms &

N0rregade 10

~ FORHAN OLEA

Oehlenschl~ger SHELL- serv ice

Vejlevej - Brande-Telefon 180256

Auto- og traktor-salg og reparation

Luftfoto a f det n ye' p l ·jehjem. Til v nstre i billedet skimtes det gamle Brande sygehus og forne den Brande kollegiet Rver plejepatient hal' faet sit eget vrerels e med forgang, garderobe, indbyggede skabe og et stort moderne b adevrerelse. Del' e r t elefon- og TV-stik pa aIle v re relser, og de patienter. del' onsker det, kan fa deres ege t T V-apparat med. Pa hver afdeling er del' iovrigt fj ernsyn, sa man hvor som heIst kan :folge b egivenhederne ude omkring. Amtsplejehjem m et er pa lrengste led godt 160 meter, del' or mang lange og brede gange, men hu sets inddeling og en h en­ sigtsmressigt arb ej dsinddeling gor, at del' alligevel ikke bliver ret m a n ge skridt a t ga ved udforelsen af det praktiske arbejde. Iovrigt er reng0r in gen ved amtsple jehjemmet overd ra get til rengoringssels a bet, hvis personale hurtigt hal' forstaet at indordne sig under plejehjemmets vilkar. P a tienterne hal' i deres store og hyggelige, solvendte vrerelser mulighed for at for e en hel del privatliv, men de fleste patien­ t el' er indstill et pi'! samvrer med a ndre, og man nyder de mange mulig heder, det nye plejehjem byder. Det mest populrere lokale er det 150 kvm . store beskreftigelses terapi-rum, del' med en h envisning til forholdene pa det gamle sygehus populrert be­ nrevnes "kreld eren" R er har patientern e und er kyndig vejled­ ning travlt med at lrere forsk elligt arb ej de, del' dels lager tid, d els f anger interessen i d en grad, at man ofte glemmeT sygdom og b ekymringer. Ikke mindst i denne tid er del' travlhed, idet mange skal vrere frel'dige med de gaver, familie og v enner skal h a ve til jul. - I plejehjemmet indrettes bibliotek og en frisol'salon , og pa gangene er indrettet abne opholdsstuer, hvor man slapper af eUer samtaler med gode venner.

Vejle - Brande - Hernlng

Rutebilerne

Brande. Telefon 180292

Brande Autolakererl Harald O. Jensen . Hyv ildvej . Telefon 180424

Opretn ing af sk<erme og a rosseri foretages

pA sam me vo:e r ksted

Ceres el

og mlneralvande

Ewald Ibsen

Brande

Te lefon 180261

Falck - Zonen Assistance ydes overalt

TE L E F O.N 181222

BRAN DE

29


Centralt b eliggende i to nordvendte floje har man admini­ strationsafdelingen og den efter alles menin g meget vigtige kokkenafdeling, hvor alle moderne hjcelpemidler tages i brug. te rmostatstyrede koge- og s tegekar, varm~skab og koldskab, svalerum, opvaskerum m ed en stor opvaskemaskine. I det hele taget ei' del' mange ny skabeiser , d el' letter det daglige arbejde bade for patienter og for personale. Fra alle afdelinger er der let adgang til de patientvenlige omgivelser i det ret betydelige parkanlceg. del' faktisk strcek, ker sig fra den gamle sygehushave ved Brandlllndvej langs Brande a til anlceget og til Jen s Risums-alle. Ind imellem d," to sydvendte patienlfloje bliver del' hyggeplads, hvortil paUen­ tel' i korestol hal' direkte og nem adgang fra terapilolml et. Her kan m a n i sommerperiod<!n dyrke hobby-arbejdet i fri luft. Det daglige arbejde i amtsplejehjemmet ledes for administra­ tionen af sygehusinspeklol" Svend Faustrup, patientafdeling

a f forstanderinde Karen Harrild og forplejning af 0konoma Karen Seb org. Plejeh jemmet " iZlrb rekiund" r tegnet a! arkitekt Poul Z. Rath ira kg!. bygnin gsin sp ek tor C. F. Moilers tegnestue. Rad­ givende ingeniol' hal' vceret ingeni0r Oluf J0rgensen, Horsens .

Kolonial- Delikatesse Bmd - Mcelk -Is

ELL E N

og C H R. G J E SIN G

0rbcek vej - Telefon 180438 - Brande

Besk.eftigelseslokalet er stort og Iy t. Under kyndig vejledning far patienterne her a Rc b for deres virketrang

E. Lynggaard Hansen T 0mr ermester

SOMMERHUSE . GA RA GER . CARPORTE

Pors bakken. Brande. til. 18 0731

Ellen Clausen Hansen Blomster . Frugt

Gr0n tsager

Telefon 180160 . Brande

De fleste patienter er oppegaende eller »korende«. Mette Marie]ensen, Gadbjerg, ma falge begivenhederne fra sin sygeseng

BRANDE JUL 1968 udsendes gratis til 6500 husstande i Brande og l iggende sogne.

Yderligere eksemplarer d kr. 3) 00 kan kgbes i BRANDE BOGHANDEL BENTES PAPIRH A NDEL BLADKIOSKEN JERNBANEKIOSKEN TORVE K IOSKEN

30

o~­


I

FOR­ UDEN I

SVE­ RIGE

VADE

'7

~ -)1 I ' - (

FISK

DI

-J

I'

TAl

I

I GRltHE MUSIK-

UDTR~l'.

~.I~~~

I

GUOINUE

­

t-t If\

-)

J

n '­

\ I

T IV

BEt.:­ JE6 GlEN

~

REDSKA.5

l,

~

O I L

CI

OO

_ Q

.

.)

J

I PER

....~,

~O"U 04 .. , .. D"'O l ...

..

"PRO­

t il

~

CIIIj 'O

.

..

O

_ _..

->

Do

o

:::>':> ':>.:> 0


Balndomstiden, disse sk0nne dage, svandt stille hen og kommer ej tilbage. Minderne har vi, de gemmes i vort sind, de f0les som b10de krertegn imod vor kind. Ungdomstiden er den dej ligs te \' r , der sa lys og gl ad mod fremtiden spar, vi gar sa glad den im0de og 0nsker den vil give held og lykke til os i Ilvets spi!.

Skiftende tlder

Sa kommer mandomstiden, da en sred vi sar og emsker den rna k~mme, sa en h0st vi n a r at bjerge og at samle i vor lade ind, - sa kan vinteren komme med sa kold en vind. Lykkens land er barnear. Dr0mmeland er ungdomsvar. Manddomstid er fyldt med flid. Alderdommen - hvilens tid. Klara Midtgaard Nielsen

Kryds og tVterS kupon Indsend opgaven senest fredag den 20 . decembe r kl. 20 til Brande Jul, Storegade 7,7330 Brande. 1. preemie 100,00 kr. 2. preemie 50,00 kr . 3. preemie 25,00 kr.

Navn og adresse

Skriv tydeligt. (Husk at

s~tte julem~rker

pA konvolutten)

32

---- - --

- ------


Det er god 0konomi

Nyhed for b0rn og vo ksne

at sende sit tei

i begge amter

ttl rensning

FIMO MODELLER~

K valitetsrens

MASSE

0konomirens

I stl-alende fa rver ­ let at

br~nde

Kilorens

i en bageovn

En julegave ,

Vi vasker alt for aIle

De finder i hobbyafdelingen

Centrum LANGBAL LE & HJER S IN G TELEFO N (07) 180400

Brande og Omegns Andelsvaskeri A.M.B.A. . BRAt'WE. TELEFON (07) 180373

T-I foren· ngs-udflug er og selskabsture

anbefa /es M I DTjY DE N S moderne turistbusser

A

• Tilbud uden forbinden de

E BISGAARD .

Telefon Brande (07) 180300

01god (052-46'2 11 ) 193

r nd Vard e 0522 1367


Her er toppen ajDeres enskeseddel.. ! Beovision 3000 Colour' SJ

Beovision 1300 KJ

Beocord 1100

Beogram 1800

Beomaster 1'10 0 M

Beomaster 1000

ULBR C SEN Brande . Telefon (07) 1801 5 2 - 1B06 52

B&O - for den -reds der di skuterer smag og kvali tet f0r prisen

vt.llE

m s FOl:<E8 LAQ

Brandejul 1968  
Brandejul 1968  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement