Page 1

, '~("足

-:

,;.足

-"

~

"

"?

"

~ .

.

~,

.",


M0BLER OG TJE'PPER

Skal meblerne ski/tes ud til ju~ da se vort store udvalg Vi har:

Dag ligstuer ... . ...... ... . . ......... . . . . . .. .. . . . .... • ...

Spisestu er . ...... . .. . .. . . .. . .. . . .

.............. . .. . • .. .. . ..

La:nestol e. . . . . Sofaborde, teak eller' Mld ... . . .. . . . .. . . . . ...... . .. . . ... , .

Ottoman, me d ryg .

Sovesofae r . .. .

Ira fra fra fra fra fra

kr. 13 35,00 kr. 960,00 kr. 115,00 kr. 98,00 kr. 255,00 kr. 395,00

Sengetcepper . Divantcepper . Vcegtcepper . Forliggere Marokkopuder m. m.

WESTMINSTERii1I

OVER HELE GULVET

Nu erWESTMINSTER kom­ met med indbygget under­ lag i en rcekke herlige far­ ver. - WESTMINSTER er fremstillet af 100 0 /0 'Evlan ­ en utrolig slidstcerk fiber ­ og fas uden spild 'i aile bred­ der op til 490 em. Prisen er kun .................... kr.

De bedste julegave-ideer far man altid has BRAN DE TELF.180062

r-::·:·...:7'=:"":·

Sab glmde med gayer fra JE NY!

.r §.

,., ~.

Pop st0v ler t il dre nge og herrer' i bru n rusk ind

Findes i nild - hvid - br'un - sort t il drenge og pig er

23 - 24 25- 27 28 -30 31- 33

41,50

45,50

49,85

53,85

69,85 Mod erne lange st0vletter i mange fa rver og materialer' En r' igtig gavei d e

Lune herres t 0vletter mj gu mm isAI til priser Ira

52,50 56,50 59,85 69,85

74,85

i

!

!i

Kraft ig og behagel ig spadseresko

mj gummisal. Denne model i n10S Nub uck

46,85

Priser Ira

57,85 84,85 114.50

74,85 96,8 5

HUSK: Bidselsko er h0 jaktuel som spadse resko

56,85

DER ER HYGGE OG JULESTE HI GHOS

JennySko Brande. Tlf. 180111


BrandeJul1967

Udsendes grat is til samtlig e husstan de i Bra nde og omligge nde sogne 24. arg ang -

Udgi ve t af Bran de Ha ndelsstand sforen ing -

Jul en 1967

MEN DET SK ETE IDE DAG E AI A. BlichleldtJargef!Sen Der val' engang en lilIe engel, Bom b lev vist rund t i univer ­ sets p r a gt og h erlighed af en reldre eru ren engel. S andt at sige v ar den lille engel ved at blive trret og kedede sig en smule . D en bav de set m relkevejen s fIammende sale ­ uendelige afstande i det dadsenskold e 1 m m ellem stjer­ nerne - og den syntes, der var en farllg masse af det altsam men. Til sidst kom de til den mrelkevej, som vo r t planetsystem er en del at - og her p egede den mldr e engel pa en tem­ melig u betydelig ki ode, som drejede meget langsom t om sin akse . Dert for ekom den lille engel ligesa kedelig som en snavset tennisbold. Dens sind val' jo sa opfyldt at storheden og pragten i alt, hvad den havde set. »Jeg vii b ede dig lregge smrligt mrerke til den der _, sagde den reldre en gE'l og pegede m ed sin finger. »Na, jeg synes, den er meget lille og SDa vset«, sagde den lille engel. d lvad er der ved den?c »J oh e, svarede den reldre h e jtideligt, _ det er p laneten, som hal' haft bes"g lc »Bes0g? - Du mener da Ikke ?« - _J oh , j eg gar. D en kugle, som du sikker t synes er lille og ub etydeUg og m Aske lkke srerlig r en - den har haft bes£lg af vor un ge h erllgheds­ fyrste.c Og ved disse ord bejede han rerb"d1gt hovedet. _Men - h vorledes? Mener d u, at den unge her Ughedsfyrste g1k n ed pA. denne femteran gs k ugle? Hvol'fo1' skulle han dog det?« ,.Det tilkommer ikk e os at komme n1ed vores »hvorlor« og f. eks. h vorfor blev ban som en af dem. - H vor dan tror du ellers h an kunn e besege dem ?c Og h er vrrenged den lille engel anslgtet 1 afsky. »Du vil da ikke fortrelle, at b an bejede sig sd d ybt, at han blev en af disse krybende og kravlen de sk abnin ger !« ~ Joh jeg g lJT. Og jeg tr o1' iklre, han ville synes om, a t du kaldte dem krybende og k r avlende i den tone !e Det h erovenfor refererede repliksklfte finder sted i en pragtfuld lille fantasi - kaldet »Englens synspunktc. Den fin des i en engelsk la!rebog i kristen domskundsk ab, sam ger­ ne viI p r/iJVe at »n Ac n utidsm ennesk et med det gamle og dog evigt unge frels esbudskab 1 vor bibel. Sam talen m ellem de to slutter med denne bemrerkning til den lille engel:

»Nu er jeg sikker p a, d u kan se, hvorfor denne lille klode er sA v igtig. Han bar beslJgt den.« En f antasi - ja, men alligevel et regte og sand t forseg p a at udtl'ykke det ln derst e- j julens budskab, sam vi nu snart atter sk al samles om i ver e kirker og hjem. »Men det skete i de dage, at der udgik e n befaling fra K .j ser Augustusc • . . D t er begyndelsen pi L ukas's b er etning om julenattens re­ vo lutionerende begivenhed. Det er h istorikeren bl andt evan­ gelister ne, del' h er bar ordet. H onsker at sla fast for sin e lresere , at det egen tlige i julens budskab er beretnmgen om at v irkeJigt, historisk hnndlingsfor le . Det f andt sted pa et ganske bestemt tids­ p unkt i menneskesl regtens historie. Mens k ej ser Augus tus , del' levede ita ar 63 f0 r Kristus til 14 efter, h av de m agten i det store r omerske imperium, da skete det i folketmlllngens da ge, at .Jos ef tillige med Marie drog op fra Galilrea, ! r a yen N aza1'eth, t il Judrea , til Davids by, som hedd er Bethle­ hem. Under opholdet h er op r andt tim en, da hun skulle fede. Her s ebte h un sit barn og lagde de t 1 en k ryb be, m ens en h:Jerskare af engle fn dv arslede h immelkon gens bes0g lblandt os: »F rygt ikke! Thi se j eg forkyn der eder en stor glrede, som skal vrere for h ele f olket, thi cder er i dag en fr elser fsdt.c r m odsmtn ing til alt, h vad der ellers bar navn af religion pi denne jord, sA e1' kristendommen ikke et ind viklet system at l rer esretninger , som v skal kunne g! in d forj det er bel­ leI' ikk e en rrekke m orairegler, som vi rna leve op til for at £j nde _de vises ten«, men den er det glredelige budskab om Gud, Himlens og jor dens skaber, del' v ed Jesu fedsel, llv, ded og op standelse h al' afIagt b es"g h os os. Som m en ­ nesker, del' ved d:i.b en har faet hjemstedsr e t I H ans menlg­ h ed, bUYer v i aldrig frerdlge med at besinde os pA betydnin­ gen sf dette bes0g. D et ar vel ogs! d et, han tam kte pi ­ den jyske prrest, der indrykkede denne annonce 1 den 10'­ kale presse : lJUn dga j uletravlheden - gi 1 k irke pi sendag.c K ortere og mere enkelt kan menlngen med adv entstiden vist ikke u dtrykkes. Lad os d bruge d en efter stn hensigt m ed b0Tl i sin det Jeg hjertets clsr v i! a bne dig, o J esus drag dog ind til m igl J , ved din nade lad det ske, at jeg din krer lig hed rnA se.

1


AK T IESELSKABET

MIDTBANK

BRA NO E

TELEFON 07-180900

Kontortid: Mandag til fredag kl.10-16 Fredag tillige kl. 18.30-20 L0rdag lu kket

Kontorer:

Blcihoj, Fasterholt og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 20.000.000 -

2

reserver kr. 20.000.000


Hjorddreng [ra Brande blev ven med storadmiral 0vcde helteddd tl1 ses og jik overrakt teressabel og snustobaksddse »AbHdtrup Ned crg!lrd« ved Barde i Vorgod sogn har v reret i samme slregts e j e siden 1498. Den nuvrerende ejer, Svend Abildtrup og fru e, vrerner med stor pietet om slreg­ tens stambog og om de minder, der knytter sig til g!lrdens ejere gennem tidern • Blandt m indern e el en selv-snusto­ baksdase med hollandsk inskr iption og en reressabel, der hal' tilher t en af g!lrdens tidligere o g meget ber"mte ejere, Chri­ sten Nielsen fra B r ande. Det er i ar 200 ar siden, Christen Nielsen blev debt i Sender Omme kirk e. D er findes Ingen n ota ter om hans fed­ seisdag, m en dabsdagen var den 22. marts 1767. Hans lev­ nedsleb er skildret I slregtsbegerne, dels ogsa i en ungdoms­ r om an , skrevet af forfatteren Marlus Dahlsgard. Romanen . lErens Vej « udkom ferste gang i 1941. Den h al' vreret »best seller« gennem mange ar og er gentagne gange optrykt, sidst i 1962.

Aj Th. Jessen

Christen Nielsen har sa at sige k un Sin dabsdag knyttet til Sdr. Omme. Drenge- og ungdomsarene oplevede han i Bran­ de, hvor hans fa r, Niels Christensen, var forpagter af Brande pr reste gard fra 1770 og arene derefter. Niels Chri­ stense n var i ra Sdr. Feldin g. Han blev gift med en datter fra »Baggesga r d « i Sdr. Omme og fik ejendommen i med­ gift. Men d et var en »ter og fattigc ejendom, og hans kone var sygeUg og selle. De matte ga fra garden og flyttede til Brande, m en onen kom sig aldrig. Hun havde klaret en halv snes barnefedsler. H u n sagte r Ad og vejledning hos d em, der mente at have f rst a nd pa sygdomme, men sel v d en »kloge kone« i Thyr god kunne ikke hjrelpe hende. Efte at have m istet sin ferste hustru var Niels Chr istensen ilde faren. H an var en retsindig og velbefaren landmand, fortrelles det, men han var nedt til at have h jmlp, hvorfor ha n giftcde sig med Maren Chnstensdatter. Hun val' ikke nogen g od mor for Niels Christensens bern af f"rste mgte­ skab . De kom i a nden rrekke, efter h endes egne b ern. D et berettcs, at Niels Christensen de to regtesk aber havda over e n snes b ern. Christen Nielsen v oksede op prrestegAr dens forpagter­ boIig under triste forhold. Der blev jaget og kostet med h a m v ed enhver lejlighed, og ha s gode far magtede ikke at ;endr e de bestAende forhold i hjemmet. Det var stedmo­ deren, del' h avde det afg"rende ord. I sine dren gear vogtede Chris te n far i hOOen omkring Brand e. I Marius Dahlsgards roman er de r et ganske ln ter­ essant atsnit om paklredningen den gang, Christen var hjord­ dreng. Han var fattigt og tarveligt klredt. Han havde et par

ufarvede vadmelsbenklreder pA. De var strerkt slidte, men t or at gere dem holdbare, var de forsynet med store, gule lapper pa knreene og et godt stykke op ad IArene. PA bagen val' der Jig eledes en stor firkantet, gul lap af skind af den slags, som folk pA heden brugte til undertr"jer, »lredertrejer«, som de kaldtes. En vest af ufarvet vadmel over en strikket trt<!je med la nge rermer fuldendte hans paklredning. Han havde en l"0d, strikket tophue. Om den 13-Arige Christen berettes, at han en tidlig som­ mermorgen sad ved en brek, som skar sig gennem den brune lynghede. Hans "ine fulgte stremmen, der hastede forbi ham, men h an var for opt a get af bedrevelige tanker til, at han lagde m reTke til det srerprregede landskab. Det havde han nu set sa ofte, sa man kunne vel ikke vente, at han ved enhver lejlighed skulle vrere optaget af hedens skt<!nhed. En trist oplevelse i hjemmet iortrrengte aIle andre indtryk. Christen skulle tid ligt om morgen en lukke op f or ht<!n­ sene og muge ud ved kalvene, m en han faldt i S0vn og blev vrekket med spark og skreldud af sin stedmor. Han fik hel­ ler ikke morgenmad ud over de rester, hans seskende havde efterladt. Da han spurgte stedmoderen, om h an da skulle ga hele dagen uden mad, svarede hun: »Ja, du skulle have mellemmad, din sovetryne. Lregger du dig ikke i halmen i stedet for at passe dit arbejde? Som om du kunne tage

3


Lige rneget hyor De ellers handler - KAFFE b0r De k0be hos os, den er uds0gt, frisk­ br<endt og malet i luftt<et masklrle, og den er dr0jere.

Juul Mathiassen TORVET . TELE FO N 180061 . BRANDE

Admiralens hilsen til den clanskc malros Husk Yore liE kre

KRANSEKAGER til julen

Lauge J0rgensen

Toryets Conditori . Telefon '180038

Vejle JlmtsTolkeblad 1II11111Dllllnl lllllllllllllllllllUili

Sydastjyllands starste dagblad

skade af at ga uden mad, dm dovne knregt. Nej, arbejde, det forstar I at skubbe fra jer her i Brande pr;:estegard ­ men maden er I da sikre nok til ~ . Pa vej ud i heden m e dte Christen sln far, den skikkelige Niels Christensen, som med et skulder trrek bebrejdede dren­ gen, at h a n faldt i sovn i kalveb<1 sen. Det er jo rent galt, Christen, du ved jO, hun er sa ilvorn. I Christens tanker blev enskerne ,?111 at komme bort fra hjemmet stadig staerkere. I heden samlede Christen f<1rene ved en lille dam. Her medte han en flok tatere, de lange vejes farende folk. Han spurgte nysge rrigt am forholdene sydpa, men fortalte ogsa, at han var forpagtel'sen fra Brande praestegard. Taterne kunne se, at han val' sulten, men da de bod ham noget af deres mad, svarede han, at han ikke var sulten. Taterne mente, del' ellers godt kunne vaere gr und til det :»Hos din mor er ikke det sted, hvor m a n kommer for at bede am noget. , sagcle tate rne . - En taterkvinde tog Ch ristens hi'md, sam han modstr.ebende rakte irem. »Hun spar ikke, uden det passer«, sagde en at taterne, og kvinden spaede Christen: . Du vii komm e til at vandre - -. langt lrengere end nogen af os! Du v ii k omme over vand, meget vancil Krig og hardhed vil du komme til at p l." cve; men du vii komme filbage hertiI som en meget rig mand!c: Men indtil videre havde Christen sin plads i forpagter­ boligen, om hvis tilstand berettes: Stuehuset val' lavt og forfaldent. Va;ggene vaL' af s tampet ler blandet m e d lyng. Langs muren i vindueshfi!jde val' stoppet hedetorv for at hindre frost og I'egn i at 0delregge huset helt. Taget gik langt ned, sa en voksen mand matte bOje sig for at komme

Duge - flag H and k)",def' - ViskE!st yk ke r

Dyne betr;:ek Plaider Vatta:pper

Ryat<eppe r

Fa/g lyset og kab JULEGA VER i Deres specialforretning 4

,

*

Brande tlf. 07·180484


gennem den lave dar ind i den stenpikkede forstue. Husets eneste opholdsstue havde stampet lergulv, som navnlig lige foran daren val' sa slidt, at der var et dybt hul. Langs Virg­ gen m ed de smA og fastsplgrede vinduer val' en birnk og ud for denne et umalet fyrretnesbord. Pa dettes side ind m od stuen stod en lang skammel. Ved skorstensvirggen lige in­ den for doren stod en pottemandskakkelovn, flankeret af et par stole med halmflettede sirder. Den dag, del' berettes om, kom Christen hen under aften hjem fra heden, b<erende pi et lam, del' val' blevet bidt af en hugorm. Del' blev ballade i hi emmet. og Christen blev straks sendt til Jens Daas, en fattig husmand, der kunne lidt af hvert, val' »klog mand" og kvaksalver. Under det sene bes0g hos Jens Daas iik Christen oplysninger om vejene sydpa til det slesv igske og ho stens ke. Den aften traf Christen sin belutning. Han ville sydpa, og han fol'tsatte ad den sandede vej med de dybe hjulspor i retning mod Thyre­ god, fik mad og husly hos nogle behierteda m ennesker, del' udm <erket k endte Niels Christensen, men ogsa den skrappe stedmor, sa man val' ikke sen til a t give dren gen en sk ai m<elk og nogle skiver bmd. Del' blev opstandelse i forpag terhjemmel:, da Christen ikke vendte tilbage. Han a r pi.\. vej og ville nadigt vende om. Den n<este dag reddede han et mfiltid mad i Han'esa kro, hvor krokonen gay ham et stykk e rugbr "Td m ed fedt og nogle kartofler med salt. - Kartofler val' ellers ikke hverdags­ kost pa disse egne endnu, men i Han'esa havde de haft dem i adskillige ar. - Eftel' en overnatning i en dynge halm v-ed Lerb<ek molle fulgte Christen med en drift stude. Han blev ven m ed en reldl'e m and, del' k en dte til studedrift og til handel. Studedriften naede velbeholden til Tender, hvor Christen blev faestet. af en gardmand fra QJsterby i Daler. Det blev et helt nyt !iv, dec oprandt for den midtjyske dreng. De licit

V<elg

ALPI NA til ungdommen al i dag

P.NISSEN Urmager og optiker Storegade 9 . Brande Telclon 1801 35

Lister til aile formal

Brande Listefabrik Herningvej ,Telefon 180700 "

Alting £ef,ting

Brande el,service Til, Brande 180499 Elvagt til. 180797

Selvtobaksdasen

BRANDE KOMMUNE

KOMMUNEKONTORET

Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16,

fredag kl. 10-12 og 15,30-19,00, 10rdag lukket

Jule- og

nyt ~ rsaft e ns dag

samt paskel0rdag lukket heie dagen

ingenil2lrkontoret: Onsdag kl. 11-12, fredag kl. 17-18

5


Gdr. Svend Abildstrup, »Abildstrup Nederg,lrd« med s01vdasen og reressablen fra 1794. fremmedartede forhold gjorde et dybt indtryk pA ham. Gard­ manden drev bade kobmandshandel og skibsfart og havde forbindelser i overseiske lande, saledes Holland og Norge. Varerne blev indskibet og afskibet over havnen i Hejer. Her ude p1'l de lave marskjorder og pa digerne ved det store hay modnedes hos Christen tanken om, at han ville til S0S . Me n !erst ville han hj em og konfirm eres. H an gil!: til

prrest hos pastor Clausen og fik undervisning i at lrese og skrive. - Konfirmationsdagen blev en stor dag for den 14­ arige Christen, og godt en uge efter var han igen pa farten. Han n1'lede velbeholden til Daler-0sterby, og ikke lang tid efter var han om bord i et af sin husbonds skibe pa vej til Holland. Det var en streng skole, Christen kom i, men han rendrede ikke beslutning. Hans hu stod til havet, og han kom for al­ vor ud pa langfarter. En af hans f0rs t e ture som helbefaren s0mand gik til middelhavslandene, hvor han oplevede uvejr, ser0veroverfald og pestens rasen. Et togt til 0sterseen og Bottenhavet endte med forlis i den svenske skrergard. Sammen med d reddede kammerater fra den forliste skude drog Christen Nielsen tilbage til Hol­ land. H an kom pa srelhundefangst og hvalfangst b1'lde i det nordlige polarhav og i sydhavet. Et par gange kom han med pa togter til Indien - og i 1793 blev han pamlmstret det hollandske fuldskib »de Vriendschap« (Ve nskabet) som fuld­ befaren matros og srerlig kyndig i na vigation. Sammen med 24 andre skibe skulle »de Vriendschap« g1'l i konvoj fra Cadix til engelsk h avu for at bryde den franske blokade. Konvojen slap godt igennem til England, men kaptajnen pa »de Vriendschap" vllle hjem til hollandsk h avn. Det gode skib blev under Hollands kyst ka p:cet af en fransk kaper­ krydser. Hele mandskabet blev overfert til kaperkrydseren, men Christen og en hollandsk dreng fik loy til at blive om bord pa »de Vriendschap«. Ved f0rste lejlighed fik Christen Nielsen og dreksdrengen de franske m atroser lokket under borde ved hjrelp af nogle flasker Ar rac og anden spiritus. Kaperlejtnant Doua ille skulle ogs1'l s0ges uskadeliggjort, men det voldte straks noget mere besvrer. Lejtnanten anede ur1'ld, og Christen forsegte at g1'l i kamp med ham, forsynet med en jernstang, mod 10jtnantens pistol og karde. Det kunne synes en ulige duel, men ved skib ets sIingren for£ejlede 10jtnantens skud sit m al, og under det paf01gende h1'lndge­ m a'ng lykkedes det Christen at fravriste lejtnanten karden. Under det veritable slagsm1'l1 blev Christen slemt medtaget og matte senere have bortamputeret de to yderste led af ven­ stre hands pegefinger. Christen og dreksdrengen var he rrer om bord i deres eget skib, kryds ede tilbage ' over kanalen og leb ind i en hol­ landsk eskadre, hvis chef, den beremmelige admiral van Kinsbergen, senere overrakte Christen Nielsen en selvto­

En ny boutique i Brande

med masser ~

).} ~

);l-

s6dah I design center Storegade 26

6

Tlf. (07) 180735

af gaveideer

):!Kj oler Stoftryk ;J;} Safari-stole ~ Julepynt ~ og meget andet

i

Lys Lakvarer Keramik Glas

Gaver med ide - g'" festen til en virkelig glaede


baksdase og en ceressabel for vel u df0rt dAd. U dmrer kelsen blev af den danske s0mand stIlle k ommenteret m e d et : .,Det er f or megen cere for en bonde«. Ved at f0re »de Vr iendschap« i s ikkerhed, kunne Christen Nielsen have oppeba ret prisepenge for lasten, der efter den tids forhold var en k rempeform ue v rnrd, nem lig h alvanden million hollandske gyldell. Christen Nielsen holdt pa, at han k un havde gjort sin pligt. Skibet skulle til Holland. »For min samvittighed og min egen reres skyld rnA jeg f0r e <de Vr iendschap« til hollandsk havn. Det hal' jeg givet mit reres­ ord pa, og det bryder jeg ikke«, sagde Christen til den hol­ landske storadmiral, der mente, at me d generobringen af det vcerdifulde skib, v ar hans opgave 10st pA en fortrceffelig m ade. Skibet kom ogsa til Holland, men del' blev lidt tovtrcek­ keri med rederne og stork0bmcendene i Amsterdam. S0retten tilkendte imidlertid Christen Nielsen en godtg0relse pA 15.000 gylden, og sam en velbeslaet mand vendte han i 1795 hjem til Brande, hvor han boede til 1797. Den smukke snustobaksdase og ceressabelen er stadig i slcegtens eje. S0lvdasen, der er overordentlig smukt dekoreret med ciceleringer, har f0lgende inskription, der stadig star meget tydeligt: "PreS'ent van den Luitenant-Admiral van Kingsbergen, a an sijn camerad, den b r ave hollandsche Matroos, Christian Cor­ nelin, voor het Heernemen van het Schip "de Vriendschap« op den 1. Augustus 1794«. (Gave f r a 10jtnant-admiral van Kin gsbcrgen til sin kam­ m exat, den brave hollandske matros, Christian Cornelin (det hollandske n avn, som Christen Nielsen gik under), for hans ge nerobring af skibet "de Vriendschap« den 1. august 1794) .

.

jagtomrade og indb0d ofte jagtselskaber, d er talte adskillige fornemme personer. Den b edst ken dte blandt gcesterne var amtmanden fra Ribe, greve von Rosen 0rn, der ogsa forstod at bega sig. NAr han kom til »Abildtrup Nedergardc, skete det standsmcessigt i karrosse med firspand. Christen Nielsen lod sig ikke imponere af de fine herrer. Til dagligt gik han klcedt i klredesfrakkc med knrebukser, lukket med s01vsprender omkring knreene. Han bar silke­ stromper og s0lvspcendesko og en h0j, sort hat. Christen Nielsen dade som en efter den tids forhold meget velhavende bonde. Han blev 72 1\r gammel. - I en beretning, som en af hans S0nner hal' nedskrevet i 1830, fortcelles i knappe vendinger om de farer og eventyr, Christen Nielsen har oplevet. Ikke s1\ scert, at man pa »Abildtrup Nedergard« fortsat vcerner om de smukke, gamle minder. Gardejer Svend Abildtrup og hustru har de mere synlige minder - dem fra Christen Nielsens tid - staende fremme, men de henter ogs1\ ofte familiestambogen frem for at studere enkeltheder, der knytter sig til livet pa garden gennem 470 Ar. »Abildtrup Nedergard« er en meget gammel gard. Dens stuehus er over 100 ar, Det er overordentlig smukt vedligeholdt ude og inde. Ogsa den store gArds lcenger er gamle og stratrekte, men gardens drift er helt i samklang med modernoe landbrug.

,

-"\ \ ,,~ ,

\

\ \

'. ,1,, \ '\\':, . . "

',"" , '\'

', '

~~.-..;.iAl

Der var noget eventyragtigt over Christen Nielsen. Trods de mange kritiske situationer, han kom ud for bade til lands o g til vands, klarede han si ige nnem. OgsA hans giftermal f ik eventyrets glans over sig. I 1797, 30 ar gammel, b lev Chdsten Nielsen for en god yen I B rande - efter den tids skik - sendt pa frierfcerd til garden ,.Abildtrup Nedergardc i Barde. H an skulle bejle til den purunge Kirsten Marie Christensdat.ter, der ment.es at vcere et passende parti for ungersven den i Brand e . Pigens far syntes ikke om gif­ t e=Alsplanen, men h an f an dt stort behag i den fre jdige Christen , '5om ikke blot var vel anset, men ogsa kunne bringe en god slump penge med i cegteskabet. Pa den anden side skulle der ogsa nok blive en god medgift fra »Abildtrup Ne­ dergard «. Altsa afviste giirdmanden bejleren og valgte i stedet C rlsten til svigers0n. Det blev et stort og herligt bryllup. Dagen efter bryllupet fyldte Kirsten Marie 15 ar. Kirsten Marie og Christen Nielsen overtog den gamle slregtsgard og fik mange g ode Ar. Christen Nielsen var ivrig JlI!ger. H an havde omkring et par tusinde t0nder land som

3000 klik - 3000 flammer en eneste pafyldning I Ronson Varaflame gaslightere er vor tids mest fuldkomne resultat af Arelang teknisk forskning. K un Ronson lightere har det enestAende Varaflame­ system med Iynhurtig flam me­ kontrol. Aile Varaflame Iightere fyldes pA fem sekunder fra en Ronson Multi-Fill. - kom ind og se vort store udvalg. ~

World's greatest lighters

CENTRUM Telefon 180400

7


GM

Auto rise r et

fer"hand ler

Brande Motor Compagni Brande

. Tlf. (07) 1808 11

V;erksted, Herningvej 50

. Tlf. (07) 180028

Store gade 20

.

Reservedelslager, Her ningvej 50 Caltex service-station

Olie

.

. Tlf. (07) 180540

Herningvej 50

Benzin

Ais

. Tlf. (07) 180812

8i/gas

G/ELDER DET malerarbejde i t opklasse, d<ekker vi alt inden for gam Ie 09 antikke m0bler, skilte- de korations- og bygningsarbejde.

Bundgaard Poulsen 8

V<erksted og kontor: Herni ngvej 46-48

Telefon (07) 181022

Aftentelefon (07) 181119


Vierstolte a/Brande

AI Erling Fischer

Vi er stolte af Brande, v i, del' re jste f r a byen , fo r det er en energisk by, hvor del' sker noget. o g Brande er blevet ber0mt over det gansk e land, takket v rere min kollega, dr. Bendix, og aIle de andre kunstforeningsfolk, som De kendel' bedre end jeg gel'. Val' dyrlrege Hofman Hansen blevet i Brande, havde han vrerct m ed til at gllTe byen til en kunst­ by, sam m an reg ner med. Men han sidder som overdyrlrege i Vinderup, og han er blevet formand fo r kunstforeningen i Hoistebro. Jeg h a l' en speciel, privat taknemm eli ghedsgreld til Bran des kunstinteresserede , fo r di de h al' gj ort mit ba r ndomsh em, Ask rer skole, til n etop det, som jeg selv enga ng dremte om at gere den til, rammen om god kUllSt. En dag vil den blive udslettet og t r afikken ad omfartsvejen vil drene hen over min barndoms have, hvor lyserede nelliker skabte dufte ud af det rene sa nd, og den viI drene hen over jorden bag ud­ huset, hvor j eg gravede lokumsspandenes indhold ned, hen over skolegar den, hvor vi spillede p in d, og hvor far stod ved bukken og tog imod skoledrengene, del' sprang over, Men endnu er del' !iv, farvestr:Uende !iv, og jeg kigger derind, hver gang j eg er nede for at se til den og »min eng«, eller r etter e S er en Morten sens eng. J eg h al' for r esten fo r n ylig truff et en lille flo k Br ande­ folk. Det val' i Martofte, nrer Fynshoved , den lille by, h vor min far, lrerer Verner Fischer, levede sine sidste Ar. Anled­ ningen til vort mede v al' en begravelse, idet min fars anden kane , Johann e, val' ded efter a t have overlevet f ar i 17 ar. Efter begravelsen val' j eg med hjemme i Johanne Fischel'S hus, hvor jeg fik nogle mindel' om min far, bI. a. et ur, skrenket af Askrer skolekreds, som del' star pa selvpladen. Dets klangfulde v rerk hal' markeret tiden has de to i Mar­ tofte . Nu for mtter det sit u trrettelige arbejde hos os i Vod­ skov, og d et mindel' mig om m ange gode v enner i Askrer. Blandt fars beger fandt j eg ogsa et mrerkeligt lille hefte, del' rummer en tragisk historie, skr~vet pa vel'S af min far­ far, Jean Arnold Fischer, sen fra Vestbirk K lredefabrlk, hvor del' n u er en k r aftstaUon. H ef tet er trykt i 1879 og b mr er titlen : Fra Elisabeth Fischel'S (fsdt Kssi er) liv og dsd. Fedt 3. august 1854, ded 25. maj 1879, samme dag som sit eneste barn, del' val' fedt 25. juli 1877.

Her er et par vers fra bogen:

Hun taIte om sin egen lIIle ltHalle",

og bad os drage ham til Jesus hen,

hun vidste ei, at Herren ville kalde

ferst barnet, sa dets krere, bedste yen.

Og intet menneske til hende sagde, at barnet nu val' sovet stille hen, kun timer mellem dem Gudfader lagde. - Vi ses, vi ses 0 Herre, snart igen. ­ I Jesu hand, i Jesu navn, hun sagde, i Jesu navn et amen stille led, sin kind pa puden rolig derp~ lagde, og val' i Herrens store navn nu ded. Jeg fandt ogsA nogle rimerier, som min far havde skrevet i et stilehefte, et af diss e f estlige fra trediverne, da del' val' st ileh efter til, nemlig med billeder udenpa. Dette hal' en tegning af »Den sarede soldat«. Jeg husker mest far som alvorsmand, sA derfor er det sjovt at finde felgende i heftet: 28. november 1932, Fredsforeningens 50 Ars jubilreum. Ringede til formanden (direkter for kartoffelmelsfabrik­ k en) Ancher Koefoed og sked en skruptudse af, hvorefter jeg lreste : Nar den lyd, som nu er slut, Iyd af eksploderende krudt ikke m ere noget minut brager gen nem luften, sa hal' fornuften triumfer fejret og fr edssagen sejret. Fars digteriske evner val' nok ikke sa store som mors. Allerede i en ung alder viste hun sin store iagttagelsesevne. MA j eg vise Dem lidt at min mol'S rejsedagbog fra 1911. Hun val' dengang 17 Ar, og hun hal' aldrig selv fortalt mig om den rejse. Nu mange ar efter hendes ded finder jeg hendes oplevelser, lyslevende: Det kom sA ganske overvreldende, det at jeg mAtte komme med far en tur ned igennem Tyskland og Holland. Soldan begynder bogen, og i Frankfurt ,.kom vi op ad en trappe til et stort hotel. Men lrengere end pA trappen kom vi ikke.

Willy Bertelsens Tommerhandel H YV I L D V EJ

BRANDE

. T E LEFO N

1 8 0877

9


Lonkonto

â&#x20AC;˘

I

sparekassen Bedre mulighed for gode Ian -

DE kan frit vCElge, hvor DE vii have DERES 10nkonto

Brande Soons Spare- 00 laanekasse Egnens lokale pengeinstitut

T elefon (07) '1811 66

Deres isenkrremmer

Th. WIllemsen IS E N K R A M, G L A S , PO RC E L IE N 111 11111111111111111111 111 11 IIlll1J1

STOREG A DE 22 . BR A NDE . TELEFON 18 004 1

10


Nej, hvilken overdadighed og pragt, del' her medte yore blikke. Dette var kun forh aHen, m en med m regtige seiler. pragtfuldt dekorerede v<Egge, store palmer, elektriske blus allevegne, ja det var som forhall en til et eventyrslot. Vi sa hen pa far, han sa lidt bet<Enkelig ud, radferte sig med sin pung og sin samvittighed, men kom til det resultat, at sligt kunne vi ikke tillade os og sk,mt vi aUe havde en knusende lyst til at ga ind pi'! de bl.,de t<epper, lade tjenel'en tage vort t.,j og lade os opvarte pa aUe mader, ga ind i de oplyste sale og nyde de n dejlige musik, del' tonede sa lokkende ud til os, matte vi dog vende dette trylleri l'yggen og finde et bi!­ ligere hotel «. Jeg ma lige indfeje, at min bedstefar val' gartner og hej­ skolel<erer i Odder, en af den tids mest berejste danskere, en af dem, del' satte kuler pa tilv<erelsen i den liUe by. Han hed Kristian Iversen. Na , min mol', Sigrid, og hendes veninder kommer med pa en tysk bev<ertning. »V<erten val', som hans ansigt vidnede om, gemytlig og godmodig, men vist umadelig doven, men maske det ogsa herer til en rigtig v<ert. Han slog sig ned hos os, og vi fik en forn.,jelig samtale. Sk<enkestuen var lille og sn<ever, m.,rk og skummel, kun midt over gulvet tr<engte del' sig en lysstrale vej og forgyldte al det st.,v, luften val' bebyrdet med. Et gammelt klaver med gule slidte tangenter stod i et hj0rne. Jeg gik hen og pr0vede det. Uh, da sa ynkeligt det klagede sig, men hvor ynkeligt det end val', kunne jeg alligevel fa noget frem, del' lignede »Napoleons endel0se march over alperne«. Den kendte de.« Jeg sel' min mor lyslevende for mig. Man havde sans for detaljens betydning dengang. Nu ville en re]sedagbog snarere have opregnet de trestjernede ting, man havde set. Mor for­ t<eller ogsa om turen op i Frankfurter Doms tarn, men hor sa, da hun kommer ned: ~ Her stod en herre og en dame. parate til at begynde opstigningen. Det var turister efter sidste mode, engl<Endere formoder jeg, thi de val' sa ternede, og over skuldrene bar de hver en kikkert og et fotografi­ apparat. Fruen meget veln<eret, fodfri kjole, stramtsiddende bluse, h0jr0dt slips og en ubetydelighed af hat med to store stritten de nale, hAret stramt, st anglorgnetter og alpestok. Herren, nogle plader af tyksalede fjeldst0vler, sportsstrlllm­ per, kn<Ebenkl<eder, jakke i figur med b<eltp. om, violet Slips. sportsskjorte, kul0rt maveb<Elte, lidt kvabset, kobberr0d 1 ansigtet og n<Esten skaldet, formodentlig med en velsp<Ekket tegnebog og en afgjort uvilje mod alle disse trappetrin. Men derop m a tte de jo, hvad vllle eHers deres venner og be­ kendte sige. Vi m isundte dem lkke, vi havde vor frlhed og havde ikke i sinde, nar vi kom hjem at sta til regnskab for, hvad vi havde set og ikke set.• Det er da meget godt set af en 17 ars pige. Men hun gAr videre: »Henne pa en brenk sad del' to, der n<Ermest lignede danske l<ererinder. De havde stive visnede ansigter. Intet i den brogede menneskevrimmel syntes at optage demo De sad hver med en liUe notesbog og noterede og regnede. Jeg er vis pa, at de varved at regne ud, om de havde rAd til at nyde en k op kaife, og hvis det kunne have en optlilende virkning p a dem, ville jeg oprigtigt enske dem et heldigt udfald af regningen. Vi gilt lige forbi demo Bevar os, hvor

r ru Signd.hscher bladene i deres b0ger var oversmurt pA aUe kanter, og teg­ ninger imeUem. Jeg tror, de mAIer alt, hvad de ser, skriver op alder, arstal og navne, for sA, nAr de kommer hjem at velsigne de arme skoleb0m med der es store viden. Nej, de blev os for kedelige. Men derhenne kom en klynge ganske unge piger med lange fletninger, store sl0jfer, halvlang kjole og en liUe koket hat. Leende, muntert pludrende kom de, sA hverken til hejre eUer venstre, men hele deres opm<Erksomhed val' henvendt pa et liUe lyserlildt brev, som en af dem lige havde hentet pa posthuset. De andre sV<Ermede beundrende, misundelige om pigen med det lyser0de brev, smAdrillende, nysgerrige, hvilket kun behagedoe hende. Hvad der stod i brevet ved jeg jo ikke, men jeg havde da loy at g<Ette, man er da lkke sytten ar for ingenting. SA gik det liUe brev rundt i hele klyngen og forarsagede mange latterudbrud og smA bemrerk­ ninger«. T<Enk at fA for<Eret sAdan et charmerende lille ejebliks­ billede fra 1911. »Op gik det mod den liUe landsby Kronberg. En herlig

VESTEREGNENS ANDElS-GROVVAREFORENING Landmaendenes egen forretning

Alt i korn, foderstoffer, glllldning og landbrugskemikalier BRA NO E tlf.180088 G I V E tlf.119-548 FARRE tlf.26

11


ker etur var det, men i kupeen var del' ogsa et morsomt sel­ skab, og det lader sig ikke nregte, at mit ene 0je og or e meget tit havde travlt med Yore lyst ige m edrejsende, sa da jeg ikke er skelojet, rna jeg tilstii, at mit indtryk af land­ skabet under tiden var lidt dunlrelt•. Men selskabet stAr af toget og gBr ud i naturen til blom­ sterne, »der nikkede til hverandre, som om de ville sige : Er live t ikke herligt? - Nej, puha, de vremmelige automobiler (vi er stadig i 1911) aldrig harman fred for de stinkende uhyrer. En kerte forbi os, og de kDrende darner og herrer vendte sig som. Noget sa indredt ironisk og overlegent som deres smil hal' j eg ikke for set, det val', som om de ville hviske os i 0ret: ~ De er sure, sagde rrevenc. Damerne havde store hatte og bilsl0r, koket flagrende, kalechen sluet h alvt op, som beskytter mod sol og viud og mod muHge indtryk af naturen, som k unne virke forstyrr ende pit deres livligc samtale med de to unge mrend, del' abenbart afpressede deres hjerner alt, hvad del' fandtes af vittigheder og komplimenter «. De kommer sa til den liIle by Falkenstein og oplever et bes0g af selveste kejseren, men det sta r del' ku n et pa r linj el' om. Mol's lyst .til a t skrive, smittede af pa mig, og her h al' De et pal' blade af Hjalde Halmstaks dagbog, en serie, som jeg hal' skrevet i PoIitiken i mange aI', ja, jeg begycdte, da vi boedc i Brande. Det f0rste blad starter i vor es tr rehus (med et tiI­ liggende pa 25 tdr. land) ude i nrerheden af Kattegat :

K 0B

DE RES

B R0 D

Franks Konditori

Hern ingvej 8 . Brand e . Te lefon180096

Det er dejligt at lrese--

YJlJI i BYJle) Maust i Brasle -

Regn en leber n ed over stok og sten samt aIle fyrretrre­ erne. Hvis jeg ikke havde haft hus p a, ville j e g ha' vreret dl'ivvad. Men jeg sidder lunt her i sKovhuset, trret af at pusle om de nye graner. En solgl0dende appelsin ligger pa bordet og pr0ver p at bilde mig ind, at det er den, del' varmer, men det er nu den elektriske ovn, del' g0l' det. Del' er ingen tagrende pa hus et, sa dri'tberne falder ned p a fliserne med tusind skarpe smreld, som om en stod uden for og stegte flresk. Uhm, stegt flresk. Jeg mA hjem til S ys' aftensmad. J eg hal' t aget huset af og bil~n pi!.. Stadig silo En rrekke langsomme mastodonter vandrer foran, fOl"sinker overhaling, lign er militrerkolonne, men det er fem store g0dningsspre­ dere, del' korer hjem til maskinstationen. BiIen ta'r den ramme men ikke ura re lugt ind, da jeg endelig kan over­ h ale, og j eg husker et syn , nogle regyptiske b0nder traskede h jem a d en vej rued k amele r og okser foran tr!eplovens vreldigt buede vresen er. De havde aldrig oplevet et velsig­ n et r egnvejr. En birkelund sIal' ned i projekt0rlyset som en portionsan­ r elning af Zeus-Iyn. Et m 0rkklre dt menneske dukker sent op eft er m odlys. Bare rolk dog ville tage noget lyst pa, nar de gar pit m0rke veje, eller et lommet0rklrede i hi'mden. En stor busk med hvide snebrer blir et kongeligt boblende sp ringva nd. Rode og hvide reflekslys i en kurve tryUer bal'ndommens hav e frem , fest med kul0rte lampeI', mol' i go d t hum0r . Far sigel' et digt: Yvst i Byste, Moust i Braste, Mads i H jeds. VlndlleSviskel'en b egynder at sige Yvst 1 Byste, Moust i Braste, Mads i Hj eds. Det bUr ved resten af v ejen hjem. - Tro mig eller la' vrere. Sys havde stegt flres k pa bordet, da jeg kom.

Vor D el' er sa meget, man vil afskaffe. No'en vil endda af­ skaffe VOl' Herre. Det kan han nu nok g0re selv. Men i 0Vrigt er h an da til at snakke med. Forleden sagde jeg til ham : »Vor Herre., sagde jeg, »det er l'ari at se forarssolen skinne i mal'kerne& vandpytter«. - Det glreder mig, at det glreder dig, Bvarede han.

I arets sto re bogkatalog. som De ha r faet med posten,

kan Oe finde gaver til helc fam·l ien. Ai le jUlf oub likat loner med Hvem" Hvad - Hvor, Kvindens H. H. H" Blif'kspr nen. S l ~ m0l1en ,Storm P., Ved julelarn­ pens sk<er 09 mange fle re er nu udkomm et. Desuden har- vi man ge andre gaveidee r - <eskepost - sk k­ spi I " b0rnesp il - foto - globe,- - papi rkurve - map pe r t il pr i­ vat e papire r - t lefonre gistre ti l private - og meget mere.

Der er

I V Ol" ny ind reUede k<eld era fdel ing masser af nyt keramik. tin og Minerva-reprod ktio ne r. Korn ind 09 besi2>g vor ud5tilhng.

altid en der passer .•• 12

Brande Boghandel P. WESTERG AARD . TL F. (07)1805 00

BRANDE


- Det er ganske vist ikke meget, der kan gro pA mine marker, fortsa tte jeg, og det var egentIig ikke meningen, at han skulle mrerke min ant ydning af bitterhed, men det er ikke til at skjule noget for h am. - Nre, svarede VOl' Herre, m en glreden ved naturen er ogsa en afgrede. (Det var tydeligvis noget, han havde lrest i Politiken engang, men han lod som om det v al' noget, han selv havde fundet p li). - Vor Herre, sagde jeg, kan Vor Herre huske engang, da Jens Madsen i Give havde en mark med gulemdder, der ikke ville gro. Sa kom naboen og sagde : - Her Jens, du skulle be' Vor Herre om at hj relpe dig med de guleredder. Hvortil Jens Madsen svarede: Na ja, det er jeg nu ikke meget for, men jeg kan jo da preve m ed et par r rekker. Kan Vor Herre huske den historie. Hvordall end te den ? - Jo, den husker jeg godt (kald mig forresten bare Vor), jeg henviste ham til en landbrugskonsulent.

Brugsen's

Supermarked

a. m. b. a. TEL EFON 18 0611

Blinkefuglen Jeg ligger pa ry ggen i grresset. Solen skinner, mens hvide skyer sejler hen over mig uden at rens e mig. Jeg renser der­ imod en srerlig aparte sky, der ligner et rentgellfotografi, jeg h a r set i en lregebog af en mavesrek med mavesar . Nu kommer en sportsflyver ind i billedet - hyggeligt slentrende hen over himlen. Luften er hans legeverdell ligesom m arken og skoven er min. Han er det f91'ste menneske, j eg har set i 6 timer - d. v. s. jeg har jo kun set hans maskine. J a , j eg sigel' han, men det kunne jo ligesa godt vrere en dejlig kvin de. Nu el' hun v rek, men hejt oppe svrever en fugl, meget

hote~

Bfllllue

Te lefo n 18000 3

Smukkere hjem med smukkere gardiner

; KRA FT Gardinstang. Typ e nr. 1, Vandret trekstang, Skrues direkte I loftet eller vinduets overkarm, Med Âť)d en svrevende leber ÂŤ.

Har De e t gard:np rob lem Vi gi ve r Oem gode

da tal med os .

r~d ,

o g vi ha r et stort ud valg eft e r a ll es smag.

Leopold Thaarup

Man ufakt ur . Brand e . Te lefon 18 0007 Vi tager ma. l, vi sye r, vi h;eng e r o p !

13


h0jt oppe, sa h0jt, at jeg ikke rigtig er klar over, om det er jordkloden eller en anden klode, den svrever omkring, Kun en enkelt gang imellem slAr den et enkelt hurtigt slag med vingerne, som om det var en blinkefugl. Forresten, er der overhovedet nogen fugl pA vores klode, der hedder en blinkefugL Nej, jeg trenkte det nok.

BRANDE

1111111:111

nnuill

OlIUIIC!I

OlafPovlsen

IIDlmIlllU""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

TRI K OTAGEFABRIK

Tell. (07) 180555

BRANDE

Tel l. (07) 180555

FOTO sa

telefon (07) 18 00 51

I det muntre sproghjerne Hjemmeaften. Familien fortreller om dagens begivenheder. Plim og jeg har vreret i sk ovhuset og g0re forArsrent. Hun har gjort rent og jeg har gjort fodrs. Vibeke, sygeplejeeleven, har skrevet plejerapport om en barselpatlent, en kejserindec, sA jeg sp0rger, om hun ved, hvorfor det hedder kejsersnit. Hun tror, det var fordi Cresar blev taget med sAdan et. Nej, det var en anden kejser, der befalede, at man skulle preve at redde barnet, nar en h0j­ gravid d0de. Poul har vreret med sin klasse oppe ved tudsedammen og fange salamandre. Han kom stormende hjem i formiddags og skulle lAne Plims k0kkensi. - Jeg fangede to salamander, fortalte han stolt. Troels forvandlede sig straka til en kejsersalamander, der sA sit snit til at bide Vibeke i handen, mens jeg pr0vede at fA 0renlyd for at forklare, at det ikke hed to salamander, men to salamandre. Nej, sagde Poul, det hedder lm sala­ mand, to salamander. - Nei, rAbte jeg gennem kejsersalamandrens gurglende breI og skrigene fra jomfruen 1 ned. Der var ogsA engang, du troede, det hed en kilomet, to kilometer. Men nu faldt alle over mig, og Vibeke afgjorde sagen: Det hedder en konfirmand, to konfirmander, sa sagen er klar. Far er en sl0v p adde.

Familjende omstcendigheder Plim og jeg var pA langtur i gar, kom til en lille by, hvor Larsens, nogle fjerne slregtninge bor, og da vi trrengte til et hvil, trenkte vi, a t vi kunne jo llge kigge indenfor og m Aske fA en kop k affe.

De rigtige

blede julegaver STRIKVARER UN DE RT0 J S T R0MPFR

ftnder man has

Henning S0rensen

POULLUND Atelier og foto han del

14

Storeg ade 11

B RAN DE . TLF. 18 03 55


Huset var omgivet at parkered e vogne og barnevogne som en f<estning, vi ville v ende om ig n , men Larsen stod uden for og snakkede med en g<est, sa han opdagede os og jublede os i mede. Man var midt i et stort gilde, barnediib, som m a n ger meget ud af i den familie, og de har filet fire bern i lebet af fern a r. Man har indtryk af, at de ferst og fremmest far bern for at fii anledning til ell fest. Alle var i leftet stemning. Ogsa fru Larsens to sestre pi\. hvem man kunne se, at d e begge var i gang med anlednin­ ger til hver sin b arneda b. Ogsa de havde i forvejen et kyl­

sa

ler af unger, der sammen med Larsens hylede og skreg, sa Iydene fra bernene og fra de hejrestede g<ester kvaste os som to Iydmure, der m edtes, netop hvor vi sad. Det var et mareridt, m en det var en formildende omst<endighed, at vi sad ved resterne af frokosten. Plim lovede at overtage rattet, sa efterhfmden blev spek­ taklet udholdeligt for mig. Men vi matte videre, og festen f or tsatte uden os, som den var begyndt uden os. Det er ligesom med menneskehedens tilv<erelse. Man kig­ ger Jige inden for .

Tja) det varHjalde, Men til slut md jeg vende tilbage til Askcer igen med et stykke) der hedder

Indepd skolelojtet

Angstens usynlige d<emon boede meget konkret inde i m e rket i loftsrummet over skolegangen. »Oppe pa loftet« beted den gang loftsrumm et under taget. Maske var der ind­ rettet et pigev<erelse, men el1ers var det en m er k og uhyg­ gelig kirke, hvor gpindelv<ev uforstyrret fanger fluer i ilr efter at edderkoppen var ded. I almindelige huse var loftet jo ikke sterre end lejlig­ heden ned en u n de r, men i mit barndomshjem, en skole langt ude pa landet, var der yderligere d ette u h y re rum ude over skolestuen. Der va r ingen landsby omkr ing skolen, kun plantager - og landevejen med alskens omvandrende men­ n~ker ogsa Zigeunere. Her var ingen lygter, ingen n<ere naboer, og vi bern var tit alene h j emme, da et l<ererpar jo skal underholde ved aile skoledistrikt ets familiefester m ed spil og opl<esning. Der er mange lyde sadan et sted, hvor der ingen stej er. An gsten kom ind, nar mor og far tog ud. I disse aftener turde jeg nat urligvis ikke ga ind pa skoleloftet, men om da­ gen vovede jeg mig ind i templets forhal, selve det store rum, hvor alskens eventy rligt skrammel var bultret sam­ men - gamle beger og blade, stevede ting og sager. S<erlig sagerne satte fan tasien i en spiralsvungen sugende be­ v<egelse. Et hefte med fars ungd omsdigte, en ka ~ seret violin (bvis du piller den i stykker, sagde mor, kommer du op at k 0l"1! med far. Og da en cykeltur pa fars bagageb<erer var et eventyr, pillede jeg den meget omhyggeligt i stykker).

Khons Der var in gen t agvinduer i h ele det store tempel, hvis gulv holdtes oppe af to T-formede j ernbj<elk e r . Dette gulv Iii et stort trin hej ere end resten af loft-gu!vet, h vilket forstrer ­ kede det tempelagtige. Man steg derop. Dette rum over selve skolestuen var endda ikke det mest frygtindgydende, for lidt svagt lys trrengte derind fra et lille vindue i skiffer­ t aget over l<ererboligen (det sad over det duftende sted, hvor j eg pudsede famili ens sko - ogsa under svangen). Som sagt - tempelrummet var ikk e det v<erste, men r umm et fortsatte ud over skolegangen i en vinkel til hejre, idet skolegangen Val' bygget til forenden af skolestuen som koret for enden af kirkerumm et. Omkrin g det hjerne formaede in­ tet lys at beje sig. Her inde boede hans h0jhed, angstens d<emon, her var det allerhelligste. Jeg sa det hele for mig fornylig, da jeg gik igennem et

<egyptisk tempel - ferst den store hal, en merk granskov af sejler, hvor de gamle piggede smagrene var presset ind i barken som hieroglyffer, og til sidst ind i et totalt merke, hvor maneguden Khons havde siddet og vreret merkerred i 3-4000 ar. Der var kun en lille bitte abning i loftet, hvor­ igennem m fmens straler en eneste gang om aret faldt ned pa manegudens hoved. Om dagen var der ikke angst i granerne. Jeg legede vild­ mand, smed alt tejet og klatrede rundt Idem, dybt inde, hvor ingen kunne se mig. Og jeg dremte om at fa en <egte stenekse pa skaft. Det enske gik ferst I opfyldelse nu til min 50 ars fedselsdag, da jeg fik en fornem en af Ketty og Marius Madsen. K etty var naboens datter i drengearene, Jens Andersens, hvor jeg hentede m<elk om aftenen i nogle ar. I granerne legede jeg ogsa med Schous Ivar, som nu hed­ der Brendum. Vi pmvede pa at grave en krempeh"j ud, sa det kan ses den dag i dag. Den ligger gemt i granerne over for den gamle skole i Askcer. Gr<ensen m ellem den glade d ag og den angstfulde nat va r merkningen. Den var god. Da sad vi maske sammen med far i den rllde sofa, og han fortalte historier, som han selv digtede, eller mor kopierede fantastisk godt mennesker, hun havde medt. Senere, na r petroleumslampen bIev trendt, spillede vi whist. Radioen kom langt senere. Jeg h0rte vid­ underet ferste gang over hos Chr. N"rgard i Grarup - en med spoler oven pa kassen og eretelefoner. Det var even­ tyrligt. Men nu er det ju!. Jeg rna have et juleminde m ed - s<ere sma ting m an h usk er. Vi rullede serpentinere, den ene uden pa den anden, skiftende i farve, lyserooe og violette og gule, sa det blev til en rund plade, der kunne formes til en lille ska!. Sa blev den behandlet med vandglas, og man havde en julegave for 25 ere. Og en anden bagate!. Far skrev sma to-linjede vers til hver julegave, og engang ville han have mIg til det, det var et lommeterkl<ede. Om jeg kunne finde et rim pa klcede. Det kunne jeg ikke, men jeg var meget imponeret over, at far skrev: Jeg haber d et te lommeterklrede vil volde moster Gudrun glrede. Siden har jeg sk revet ti-tusinder af rim, men jeg har altid el'l rimordbog staende, for hvis j eg pludselig ikke kan finde Erling Fischer et rim pa lommet"rklrede.

15


Fyrillgsolie) petroleum

Martensens

Fabrik Ah

Tekstilfarveri

. Tekstiltrykkeri

.

Garner

stol pa Den bedste kvalitet til den billigste pris.

Brande

Trrelasthandel

BRANDE

T lf. (07) 180028

A K TIE 5 E l S K A B . TEL E F 0 N (07) 18 1000

H A R DE

EI.. problemer

KURT

Brande Bank

FiliAL

KONTORTI D:

aut. el-installat0r

STORT UDV,A.lG I

A

MODER~H

BElYS N INGER

OG El-ARTIKlER

16

BANK

Mandag-fredag kl. 10-16

Fredag tillige 18. 30-20

L0rdag luk ket.

Borgergade 10 . Brande. Telefon 180721

~

VEllE

Telefon 07-180155

S0RENSEN

El-m"!rke! goron!erer Uodevarerog varigegoderJ

AF

F

Filskov Bank Mandag.onsdag kl.1330-15.30 fredag kl. 18-19.30 Telefo n (05349111) 88

DEL

I

N

Thyregod Bank Mand ag, onsdag og t o rsdag kl.14-16 Fredag 18.30-20. Telefon (05135'1'11) 133

G

E R: Fasterholt Bank T irsdag og t o rsdag kl. 14-16 Teldon (189111)88


Minder fra o ar et I 9 I 7 AIpensionere! skoleinspek!er T. Bundgaard Lassen Dersom man bliver spurgt, om man kan huske noget om, hvad der skete for 25 ar siden, for 30 Ar, 40 ar, 50 eHer 60 ar siden, er det vel tvivlsomt, at man pa staende fod kan med­ dele erindringer om noget , man oplevede dengang. Dog mindes jeg tydeligt en del af de oplevelser, jeg havde i a ret 1917, altsa for 50 ar s iden. I vinteren 1916-1917 var jeg sammen met! omkring 30 piger og drenge elev pa Elbcek efterskole, hvor forfatteren Kri­ stjan Jensen var forstander. Omtrent en snes af eleverne boede pa skolen. De andre gik eller cyklede hver dag fra og til skolen. I den ffllrste tid boede j'Cg ogs il. hjemme, men dels var det noget besvcerligt ­ jeg skulle op ved femtiden hver mor g en og kom forst hjem ved sekstiden om aftenen - og dels opdagede jeg, at jeg kunne fa mere ud af opholdet ved at bo pa skolen. Da jeg spurgte mine forceldre, om jeg matte fIytte over pa skolen, fik jeg straks loy derti!. Der val' imldlertid ikke plads til flere pa efterskolen, og jeg kom sammen med to andre til at bo pa hojskolen tcet ved. Vi havde ikke meg-en tid til VOl' egen radighed. Undervis­ ningen begyndte hver dag klokken 8 og sluUede ferst kl. 15,30, afbrudt af en middagspause pa en timestid. Vi blev undervist af Kristjan Jensen og en lcererinde, dog havde ogsa fru Dagmar Jensen og hflljskoleforstander Elbcek en­ kelte timer. Efter skoletid gik vi for det meste en l"ng tur i omegnen. Nar vi havde spist til aften, opholdt vi os i skolestuen, lceste lektier, regnede opgaver, skrev stil - vi havde en hjemme­ stil i hver uge - og nar vi havde det fra handen, gik tiden med sang, samiale eller lcesning. Kl. 21,30 val' vi inde hos forstanderen til aftensang, og kl. 22 skulle vi vcere i seng. Af og til tilbragte vi hele aftenen inde hos forstanderens, hvor vi legede, sang, eller Kristjan Jensen lceste op for os. Det forekommer mig, at vi i den alder, vi var i, havde stor gavn af at fii yore skolekundskaber opfriskede og fa dem levendegjort pany, men havde vi ikke naet mere, ville

Det Danske

Hedeselskab

det dog efter min mening have vceret for lidt. Det matte ogsa pi! den tid vcere efterskolens opgave at undervise i de fag , del' ikke var med i landsbyskolens fagrcekke, scerlig fag, der kunne g ive anledning til at opeve eleverne i selvarbejde. Elbcek efterskole havde ogsii taget denne opgave OP,' idet vi blev undervist i sundhedslcere, aritmetik, tegning , slejd og for pigernes vedkommende i syning. I l'egning blev der drevet indivlduel undervisning: vi fulgt es ikke ad, men regnede op gaver af den svcerhedsgrad, del' passede for den enkeltes evner. Nogle repeterede de al­ mindelige regningsarter, andre fortsatte i det afsnit, hvortil de var n aet i folkeskolen. Flere af os naede langt i den del af Bertelsens regnebog, der pa den tid af flere seminarier blev brugt i forberedelsesklassen, og vi fik stor fcerdighed i a t lose vanskelige ikl.:edte opgaver. I aI'itmetik blev gennem­ gaet sa meget, som fordredes til ~minariernes optagelses­ preve; for de af os, der senere fik undervisning i aritmetik,

Deres direkte

OLIELEDNING

Vi leverer fyringsolier lige til d0ren i egen moderne tankbil. Gennem vor Grad-dage service fylder vi automa­ tisk Deres olietank op i takt med for­ bruget - en ekstra BP fordel, som er ganske gratis. Med en BP Varme­ konto kan betalingen fordeles over 10 mdr. uden tillaeg. Vi tilbyder BP oliefyr pa fordelagtige vilk6r. Leve­ ring ogsa gennem Deres saedvanlige forhandler. Ring allerede idag til:

I!lIl1l11l1llllil:rliillllllllllllllllllllllllllllllllUIJllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1111111111111111lllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllH!II

Granrafter . PiEle Raftehegn . TriEkul

Vejlevej Brande Telefon 181080

BRANDE

DEPOT

Steen Rossel

Viadukten 2 . Telefon (07) 180635

17


JULE.. TILBUD SKJORTER

STRIKVARER

Manchet og sportsskjor­ ter

Pullover og cardigans mange m0nstre

Fra kr. 29,50

I

Fra kr. 39,85

PYJAMAS

BENKLA:DER

Flonels og poplin enslar­ vet eller stribet

Polyester og ter'ylene smarte laconer

Fra kr. 68,00

Fra kr. 29,50

BADEKABER HALSTORKLlfDER 0

Frotte og velour - mange flotte larver

Fra kr. 59,50

K<em pe udva Igill otte hel­ uldne t0rkl<eder Fra kr. 9,50

UNDERTOJ

HANDSKER

Interlock. i god kval itet og velsiddende facon

Velsiddende skindhand­ sker med stri kning og u Id­ loer Fra kr. 29,50

Fra kr. 5,50

SLIPS K<empeudvalg i terylene i elegante m0nst. og larver

Fra kr. 12,50

SOKKER og SOKLETTER I uld eller crepe. moderne dess iner Fra kr. 6,85

HERRE-MAGASINET

TIP..TOP Brande telelon 180822

vi Svend

Nielsen

val' det af stor betydning, at vi havde lrert begyndelses­ grundene. Kristjan Jensen val' i besiddelse af udpnegede evner til at undervise og omgas unge, Han havde aldrig vanskeligheder med at interessere os i sine fag. Hans timer val' aldrig kede­ lige, da han val' velforberedt og havde tilretteIagt stoffet, sa vi kunne tilegne os det. I histOlie lagde han srerlig vregt pa at fremhreve de per­ soner og de trrek, del' kunne fremelske hjemstavns- og fredre­ landskrerlighed. I gymnastik og sundhedslrere lagde han os betydningen af en sund sjrel i et sundt legeme pa sinde. Gennem hele hans undervisning gik som en r0d trad de ord: »Det er lige meget, hvilket arbejde I tager op, men udf0r det, sa I f0ler glreden ved at yde det bedst mulige, sa vil I f0le, at det er livets store lykke og livets bel0nning til sine trofaste«. Hans stilfrerdige, venlige made at tale til os pa, hans ret­ frerdige afg0relse af enhver forseelse, hans interesse for aBe eleverne, hans omsorg for, at vi kom til at f0Ie os som hjem­ me, gjorde, at vi holdt af ham og n0digt gjorde ham imod. Gennem opiresning, foredrag og det, vi selv lreste i VOl' fritid, fik vi st0rre kendskab til litteraturen, end vi hidtil havde haft. Fortrellinger, romaner og digte, som vi tidligere lod urenset, lrerte vi nu at vrerdsrette, fordj vi fik hjrelp til at forsta del'es indhold. Knstjan Jensen val' pa den tid meget benyttet som fore­ dragsholder og som leder af skytteioreningernes manedskur­ sus i gymnastik. Mest kendt val' han dog som folkelig for­ fatter. Den vinter, da jeg val' pa efterskolen, udarbejdede han bogen: »Fire uger. Da han val' tyve 801'«. Ai denne bog lreste han uddl'ag for os, ligesom han lreste for os af sine almuefortrellinger. Dengang forstod vi ikke, som en anmel-

Foreningen

NORDEN

for Bra nde 09 omegn Gennem medlemskctb i loreningen NO RDE N er De med til at styrke og udv ikle de no rd iske folks samvirke pa aile omrader. Foren inger-ne NOR DEN i de skandinaviske lande viser ve j til et stad lg mere omiattende og effektivt samarbejde fo lkene ime llem. Foren ingen NO RDEN er med i et betydeligt venskabs­ bysamarbej de. Foreningen N OR DE N formidler skolerejser, ungdoms­ reiser, Ia=rerudveksl ing og arrangerer ku rser pa .. H inds­ gav l". Som medlem ai Foreningen N OR DE N lar De lorenin­ gens medl e msblad 4 gange om !'u'et, samt e n smuk gave­ bog hvert ill', Arskontingentet er 15 kr. (under' 21 ar 6 kr. ) Ind meldelser modtages ved

provst Kristian Otto, til. (07) 1801 84 overla!rer A. Norup Jensen, til. (07) 180420

18


der skrev, at dygtigere og menneskeligerc bondelivsskildrer ejer Danmark ikke, men optaget var vi af fortrellin gerne i »Jenle folk « og »Mellem jul og sloet«. Fru Jensen gjorde os bekendt med fortattere som Gold­ schmidt og I. P. Jacobsen. Srerlig h usker jeg nove11en »Fru F0ns«, som hun lreste sa gribende, at det r0rte os dybt. Vi fik ogsa indblik i livet pa en h0jskole. Nogle gange var vi med til fest pa h0jskolen og pa den nyopf0rt h{mdvrer­ kerskole. En aften i hver ugoe afholdtes der pa h0jskolen et m0de, hvori flere af os deltog. Her blev talt af forstander Elbrek e11er af fremmede foredragsholdere, mest h0jskolefolk. Jeg husker isrer Elbreks foredrag om malerkunst. Han kunne tale om et maleri, f. eks. Erik Hoenningsens »Sat ud«, sa han rev tilh0rerne med sig og fik dE-m til at se det samme, som han sa, og bilJedet fik derved for os et liv og et ind­ hold, som det ikke f0r havde haft. Af stor betydning for os var ogsa samvreret med jrevn­ aldrende ira forskellige egne af landet. Dc fleste af os var fra egnen omkring Skanderborg og Horsens, Bjerre herred var rigt reprresenteret, men der var ogsa mange fra Log­ st0regnen.

Julearrangementer i Brande Festlige optog og musik i gad er ne. Sa:regen j u­ bel ys ni ng og smukke j uleudstilli nger.

Gratis bortlodning Ved at Ia:gge Deres julehandel i fo rretningerne i Brande, far De chancen fo r at vinde gavekort fra 100 til 500 kr,

Hylke Kirke Vi lrerte af hinanden om livsforhold og skikke i de for­ skellige egne. Vi fortalte hinanden om, hvorledes landbrugs­ arbejdet foregik til de forskelige arstider, om hvorJedes h0j­ tiderne blev fujI'et, og om livet i skolen, vi havde gaet i. Enhver holdt pa sin hjemegn som den bedste. Vi forte lange diskussioner herom. De argumenter, der blev fremf0rt, var ikke lige velbeglundede, og de udtalelser, der faldt, ikke lige velovervejede. Det gjaldt blot om at skrere modparten i diskussionen ned, sa man selv kunne fa det sidste ord. Ofte blev vi sa ivrige, at vi kom i heftigt skrenderi, men uvenner blev vi aJdrig. Tiden var pa mange mader som den tid, vi oploevede under

Georg Jacobsens

Danseinstitut

exam.

d ansel~rer

Fredag den 15.) lordag den 16. og sondag den 17. dec.: Tombola pa Torvet sma:kfy ldt med dejli ge ge vinster.

Sondag den 17. decemher: Be s0g af nissefamilien og af TODO-pigegar­ den fra Odense, der ankommer med ekstratog kl. 15. K once rt pa Torvet. Tusinder af godteposer til b0rne ne.

I. 14 og 20: Julekoncert i Brande kirke ti l forde l for menighedsradenes juleuddeling.

Brande. Telefon 1803 80 Medlem af Dansk

Dansel~re r forening

Velkommen til julehandel i Brande

19


Kom i julestemning beseg yore JULESTUER Prey et glas dejlig yarm LEG Ll2'GG.

JU

Vi anbefaler hotellets

J U LE PLATTE a kr.

10,­ - og leverer gerne hjemme hos Oem selv for kr. 12,­

den sidste verdenskrig, selv om vi i 1914-18 havde krigen mere pi! afstand, end vi havde det i 1940-45. Mange filde­ yarer var oppe i en h0j pris og var rationerede, sa det rna have V<Eret en vanskelig opgave at lede sa stor en hushold­ ning som efterskolens. Det er jo ikke sa let at sammenS<Ette en sund og afvekslende kost, n a r del' ogsa skal tages hensyn til det okonomiske, og det er i hilj grad n0dvendigt pa en skole. Vi val' i den alder, hvor man er god til a t tage fra ved et bord, sa d e l' skulIe noget til hver dag. For k ost, logi og undervisning betalte vi kun 37 kroner m ~medlig, sa man forst a r ikke, at det - selv nar man tager statstilskuddet i betragtning - kunne ga rundt.

For de unge pi 40 arrangerer vi

JULEBAL 2. juledag, og nytarsaften DET STORE NYTARSKNALD Svejstrups orkester

<l1I1I1JII1U1IIl1II;lIlIlIlIlIIlIlIlIlInlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllIlllllllllllllllIlllllllt:lt:llIlIlIlIlIlllU1lUUllllllllllllllililli!l!:mm!ll1ll1l1

HOTEL

DALGAS

BRANDE.

TELEFON

181300

Et vreld af gaveideer finder De i

EIl'vholdet p i! Elb::ek eft ers ko le 19 Ib-17. Siclclend e til venstre T h. Bundga ard Lassen Sa vidt jeg mindes, talte vi ikke meget om krigen. Jeg husker kun en aften, vi val' opta get af d ette sp",rgsmiH. Det val' en aften i marts lige efter spisetid. Kristjan Jensen k om ind til os med avisen, pegede pa for sidens store over­ skrift, idet han sagde: »Der er udbrudt revolution i Rus­ land«. Den aften kappedes vi om at fa fat pa avisen, og hele aft enen talte vi om, hvad del' mon nu ville ske. Vi l<E rte den vinter i h"'jere grad end hidtil at tage hen­ syn til andre og at nekke a ndre en hj relpende hand, n a r de l' val' brug for det. Den, der vil vrere s ig selv nok, bliver ikke afholdt pa en skole. Vi rettede pol hverandres fejl og d a rlige va ne I', ofte pa en hardhrendet, m en altid virknings­ fuld m a d e. Ingen bmd sig om at fa det skudsmii.l, at han v a l' en da rlig kammerat, og de t f ik d en, der f. eks. altid for­ syne de sig m ed de bedste stykker sm0rrebrod ved aftensbor­ det. den. d er sladrede om andre, eller d en, der nok tog mod andres t jenesre, men aIdrig selv gjorde gengreld. Vi lrerte ogsa at st a pa egne ben og a t kenne klare os i en

G IV

SMYKKER GULD

~ONSEN E L -H us ET. Ne rregad e 16. telefon 181244

20

OG

I

JU L E GA VE

S 0 LV

U R E - 0 PTI K

Knud Frank

To rvet . Brande . Telefon 18 0461


smever vending. Jeg husker saledes, at en af mine kamme­ r a ter, en stor, stcerk fyI', en dag for sjov tog fat i min bukse­ bag og laftede mig med det resultat, at bukserne revnede. Jeg havde kun det ene par med pa skolen, sa repareres skul­ Ie de jo. Jeg lante trad og nill hos en af pigerne og gik ind pa mit vcerelse, hvor jeg langt om lcenge fik flcengen rimpet sammen. Fint blev det ikke, men hovedsagen val', at jeg kunne bruge bukserne, og a t de holdt, til jeg om 10rdagen kunne komme hjem og fa et andet par pa. En anden dag sprang elastikken i min matrosbluse. Jeg havde hjemme set, at mol' trak elastikken igennem lebegan­ gen med en stoppenal, og det val' gaet nok sa nemt. Jeg la nte en stoppenal og troede, at det sna rt val' ordnet, men jeg fik andet at vide. Jeg stak nemlig spidsen ind fer st, og d e n gik gennem t0jet ga ng efter gang. Jeg blev ved i flere timer, det matte jo kunne lade sig geI"e, men det blev langt over midnat, og mine kammerater soy for lcengst, da jeg endelig fik elastikken trukket igenn em . Af betydning for os val' det ogsa, at vi den vinter havde det arbejde, vi ellers havde vceret beskreftiget ved, p a af­ stand, sa vi bedre kunne bedemme, om vI ville fortscette med det eller vcelge et andet. For j eg kom pa efterskole, havde jeg nogle ar arbejdet ved landbruget, og det havde vceret min mening, at jeg senere vllle I kebmandslcere, m en da jeg havde vceret en tid pa skolen, fik jeg mere og mere Iyst til at lcese videre, til at trcenge ind i de problemer, vi val' blevet optaget af, og far vinteren val' gaet, havde jeg bestemt , at jeg ville pa seminariet, sa snart jeg kunne blive optage t. Vi foretog af og til udflugter i omegnen, og det gik ikke altid h elt stille af. Nogle dage fer jul tog en del af os til Horsens for at kebe julegaver til Kristjan Jensen og lcerer­ inden. Vi val' i hait humer ved tanken om, at vi nu snart skulle hjem pa juleferie. Den ene ville oV'el'ga d en anden med lystige p afund. Vi tog med fra en lille station pa Horsens­ Odde r ba nen og kom med et tog, hvis langsomhed del' er lavet mange vittigheder om. Da vi karte ind gennem Hor­ sens, gik det sa langsomt, at vi blev enige om at springe af. Det gjorde vi , og vi leb sa ved siden af toget, ja, kom endog roran det og stod pa perronen, da toget kom ind. Togf0reren gay os en ordentlig overhaling, men d et forogede blot mor­ skaben endnu mere. I Horsens skulle del' findes pa noget endnu morsommere. En fandt sa pit, at vi skulle ga rundt i forretninger og spor­ ge, om det val' del', vi havde glemt en paraply. Vi kom meget alvorlige og heflige og spurgte, men nar s.a ekspedienten be­ gyndte at lede omkring i lokalet, kunne vi ikke bevare al­ vor en l cen gere, men fo'r leende ud ad daren. Ja, vi havde mange muntre timer sammen pa skolen, mange

morsomme oplevelser, som m an den dag i dag kan more sig over at tcenke tilbage pa. Vi fandt pa mange 10jer - under­ tiden val' de m aske for kade, men det val' aldrig tilsigtet, at de skulle va're onds kabsfulde. Da efterskoleopholdet slutrede til a pril 1917, begyndte jeg hj emme i Hylke skole hos min far at forberede mig til op­ tagelse pa Silkeborg Semina rium. Vi anskaffede de beger,

Se vo re gode ju letil bud

SVENHOLM BRANDE · IElEFON (07) 180122

BRANDE-

Store ga de 24

Te lefon 180040

21


Brande Savvcerkog Emballagefabrik vi

H. M. Ber·te lsen . Te leion '18 01 20

BOSTON vi Leo-P

HERRE·

OG

DRENGET0J

del' blev benyttet i seminariets forberedelsesklasse, og under min fars vejledning gennemgik jeg det stof, der skulle lreres, for at man kunne gare sig hab om at besta optagelses­ praven, ligesom jeg nogle timer om u gen fulgte undervis­ ningen i skolen eller underviste selv. Dog fik jeg ogsa tid til at tage roe­ og hastarbejde pa en gard for at tjene lidt til h j relp til seminarieopholdet. Krigen rasede jo pa tredje ar, men ud over rationeringen og avisernes meddelelser om krigsbegivenheder, mrerkede vi ikke meget til, at der var krig i Europa. Dog indtraf der enkelte begivenheder, der fik os til at trenke pa, at krigen r asede ikke langt fra Danmarks grrenser. En dag fik vi i Hylke - til stor glrede for byens drenge ­ indkvartering af en befalingsmand og en snes menige. De skulle holde vagt v ed jernbanebroen over Skanderborg sa. Det v al' indkaldt mandskab, mrend pa op mod de tredive. De

Fa.Tornvig-Jensen Engros- og agenturforret ning BRAN DE.

T EL EFON

1 8008 4

7330 B RA N DE Fedevarer en gros TE LE FON (0 7) 18 0 30 3

Vi: De spise godt og sove vel,

bo i Brande pa Madsens Hotel! Interesse ntse ls kabet

Edith og Svend Jacobsen Telefo n 1800 80

Brande Materialhandel vi

G. F I S C HER

. T EL E F 0 N 1 8 0 0 5 5

Ko lo nial

Mater ial

Kemi ka lier og syge ple jeart ikler

22

Brande Elvcerk TELEF ON

1 8 004 3

Brande-egnens Mejeriselskab TIl. Brande 18 0012 TIl. Uhre (18 611 1) 7


fleste af dem var landmrend, der selv havde ejendom, og de lrengtes efter at komme hjem til bedriften. De havde det ellers godt. Flere dage om u gen bavde de helt fri og hjalp da deres kvartervrerter med markarbejde. En enkelt gang havde de lidt gymnastik og e1aiersits, men det foregik under meget utvungne fonner. J eg husker, at kaptajnen, eller hvad han nu var, en fonniddag, da delingen stillede til '!Velse, medte ifert et par rede morgensko. Medens soldaterne var indkvarteret 1 Hylke, skete der noget, der opskrremte sindene i den liUe landsby. En nat blev der pa »Gaasholmc, en gArd midt 1 byen, stjalet en snes reg, et par bred og noget smer. Et par nretter senere var det galt pit en anden gard. Atter var det fedevarer, der for­ svandt. Kreldervinduet var slaet itu - eUers intet spor af tyven. SA kom turen til mejeriet og prrestegarden, og nu tog rygterne fat. Det var selvfolgelig stortyven Peter Reimer, der nu drev sit spil her. Lrenge havde han jo huseret 1 egnen omkring Silkeborg. Det var ikke godt at vide, hvad den k arl kunne finde pa. Rygterne om bans bedrifter vesterude var vel nok overdrevne, men slemt var det nu at have ham lobende rundt i byen om natten. Men hvor holdt stortyven sig skjult? Flere mente, at han havde sit tilhold 1 skovene ved Skanderborg so. Jens P ost havde slUedes en tidlig morgenstund set ham pa vej ned mod seen. Imidlertid fortsatte tyverierne. Byen og den nrermeste omegn blev gennemsegt af politi fra Skanderborg og Horsens, men uden resultat. Tyvejagten blev til en hel klapjagt. En afdeling soldater fra Viborg og delingen fra Hylke blev stillet til ddighed for politiet, og i de f0lgende dage blev alle skovene omkring Skanderborg gennemsogt. En dag f"rst i august kom turen til plantagen ved Fuldbro moUes jagtslot ved hovedvej 10. Nu var aUe andre smuthuller afsogt, her m atte Peter Reimer vrere, hvis ban da ikke for­ stod den kunst at gore sig usynlig. Dgd jeg var blevet gre­ bet af sprendingen ved den store tyvejagt, og sammen med mange andre fra omegne n stillede jeg som :oklapperc. Vi dan nede krede omkring plantagen og rykkede nrennere og nrennere ind mod jagtslottet - hverl trre, hver busk blev omhyggeligt undersogt, og hverl ejeblik ventede vi at se stor­ tyven springe frem. Snarl var kreden sluttet om plantagens centrum, en samling buskede bjergfyr 1 nrerheden af jagt­ slottet. Nogle harer og et par fa saner, der sprang omkring mellem buskene, vidnede om, at undersegelsen bavde vreret srerdeles effektiv. Pludselig lod et hejt db: :oHer har vi fyrens hulec. Det kom fra en betjent, der stod ved en bunke fyrregrene, der var dynget op meUem to store bjergfyr. For nogen af os fik tid

til at komme nrermere hulen, blev et pal grene bIllet til sIde, og Dtyvenc tumlede frem. To betjente stod parat med handiern, men dem blev der ingen brug for. »Pardon! Pardon!« Det var et rab fra en skrrekslagen mand. Med armene loftet over hovedet faldt han pa knre foran betjentene, og det stod klart for aUe, at det ikke var stor­ tyven. Nu sa vi ogsa, at manden var i en forreven uniforms­ jakk e, og vi forstod sa meget af hans snak, at han var rus­ ser. Han var flygtet fra en fangelejr I Tyskland, og 1 den tro, at han stadig befandt sig i fjendeland, havde han skjult sig i plantagen - det var ham, der havde begaet aUe tyve­ rierne 1 Hylke. Sa var tyvejagten forbi. Russeren blev fort til Horsens, og senere blev han interneret. Peter Reimer var stadig pa fri fod, og endnu en tid lang pudsede han politiet p~ andre egne. T. Bundgaard Lassen

Til julen har vi atte r i ar r ig holdigt udval g i JULE KNA S og JULEGAVER Noget for enhve r smag

Storegade 9 . Telefon (07) 18000 6

Alt i 1. kl as ses

og salater

TULIPs

Slagteri-udsalg

BRANDTEX

v I Aage Petersen

T EL E F 0 N

(7)

1 8 'I 1 1 1

Storegad e 35 . Telefo n 180009

23


Inst allati on af :

K Ol ON I A l -V I N- KON 5 E RVE S Husk vor ek:;trafi ne KAFFE

Shell oliefyr

(C olum bia-blan d ing) Hos T, C.

O ,~k0 bmanden

er pr iseme ngti ge

H. L. Aastrup & Son

Brande Maskinfa bl' ik Telefon 180087

Torvet, Brande, Tel elon 180092

Det sto re udvalg i

SAJYKA

Nederdele . Bluser Strikvarer . Stremper

Bh- og rollons

og bernete;

BR;I,ND E-T HYR EG O D KARTOFFE LSEKTION

fin der De i

Spisekartofler fl'a so rte,e-central

Tojboden

BRAN DE. TELEFm l 1806 93

TORVET. BRANDE . TElEFO N 180465

Gave-ideer til jul...

Ande ls- Kart offelmels fabn ken

"Midtjylland" B R A NDE . T E l E F ON 1 801 2 6 Kartoffelmel

Her er netop de t ips De snger B0RNEKONFEKTION ~ HATTE-BRODERIER );;j. STR0MPER-UNDERT0J se ind i Solgarden og kom i ju lestemning

4-

Ka rtoffelpu lve r t il loderb r ug Kartoffel kognlng

O", d, . T,II. 180050

Vagner Stoltenborg ALT fONTREPREN0RAR BEJ DE UDF0 RE S BRA NDE

Til. 180056

Torvegade 6 Te lefon 1804 60

Laurits Madsen

Brande Ejendomskontor

T0m rermester

By- og land ejendomme

Hcrningvej 6 . Tel elon 18 02 2 1

24

RADIO - FJ ERNSYN - SYMAS KI N ER

Ejner Jensen

Muremest er

Her ningve j

~

arl Ibsen . Vejlevej 4 . Te lelon 180039


Hestafgreder medmangefold i degamle brunku slejre Millioner afplanter drEkker arrene fra brunkulltlden

Ved Bra nde sogns vestlige skel og lan gt ind i Skarrild sogn e r i de senere ar etabler et et landbrug lidt ud over de t almindelige. Ejendommen er apstaet p a r est erne fr a brun­ kulstiden, sma 0degarde la gt til fi r efter aI', ag nu udgor det h ele en smuk landbrugs- og plantningsej endom »Kjcerba lle­ g 1ird«, en pryd for egnen og et yndet m al for danske og udenlandsk e landbrug r e , de l' vil se, hvordan man b rerer sig a d med at f orvandle d ell golde hed e til frugtbart agerJand.

Iwbte n a boe jendommen e, efterhanden som kulbrydningen slap op, og v el sa landet d0dt og trestesl0st ud, m en del' v al' a lligevel en lille cha n ce for, at sa ndb jergen e kunn e k laedes m ed gr0nt. Pla ntningsarbejde t begyndte for h enved ell snes I€ I' siden i n0je samarbejde m ed eksperter fra Det da n sk e Hed ese lskab. Tilplantningen af de m a nge f orladte brunk ulsle je r krrevede ikke blot pen ge, m en ogsa en stor r b e jdsstyr ke og mange strerke maskiner . Man kan godt sige, at forvandlingsoffensiven blev kronet m ed h eld. Men man rna ikke tro, a t d et h ele gik >som fod

Af Th. Jessen

Landsk abet omkring »Kj rerba lleg itrd « h a r skiftet karakte r i 10bet af godt en snes AI'. De vreldige kra tere og g mfter fra e t h alv t hundred e brunkulsle jer ligger ikke m er som skcemm en de a r . Millioner af ton s brunkul blev i b escet tel­ sestiden og i <'iren e umiddelba rt d er efter , h en tet op fra le jer ­ ne i en dybde f ra fern til f emten m et er. N lilgne, brunhvide sandbjerge bloev efter ladt og fremb 0d i en d el a r et tr0stes­ 10st syn, men landskabet hal' endnu en gang skiftet karak t er som f0lge af menneskenes ufortr0dne indsats i kamp m ee! n a turkraefterne, der i f orm a f vesten vinden hal' ha ft f rit d lderum pa disse str0g a f Midtj ylland. I 1943 fik brunku lsle jem e en energisk og m alb evidst n abo. Ingeni"r Poul Kern-Jespersen k0bte nKjcerballegard«, ikke sa m eget f or brunkullenes skyld, men m ere far a t blive fr i for at arbe jde for d en tyske b escettelsesmagt. I nogle b e ­ skedne kullejer satte han sine folk i gang med at bryde kullene, og sen er e tog han fat pA et plantningsarbejde , de l' langsomt m en sikkert forvandlede det f0r sa golde la nd­ skab til noget i retning af en oase. Ingeni0r Kern-Jespersen

Idyl i de gam ic kullcj er: Akande r, ka::ruld og por sa::tter kulor pit damme n e. i hose«. Der val' mange skuffelser. De sprede planter blev slidt ned unde r sandstormene , og gang p fi gang matte del' foretages nyplantning. Omkring fire millioner planter er stukket ned i flyvesandet, og nu har d e sl<1et rod. D e har i bogstaveligste forstand klamret sig til de karrige sandban­

2S


ker, hal' sendt rodnettet ned i de vandf0rende lag og f0lger nu naturens pulsslag lige sA godt som planterne g0r det i de mere frodige egne. Hvor det pandekageflade hedeland­ skab fllr stod med lyng og spredte grrestotter, stAr nu mel­ mel de forladte sandbanker gran, fyr, lrerk, r0n, b0g og eg, ind imeUem ogsa gyvel, roser, lupin og andre blomster. Inden det h ele er naet sa vidt, har menneskene trofast slidt i det for a t ska ffe de sandpiskede vrekster Ire. Halm og grene fra de gamle plantager blev slrebt sammen ved bankerne for at drempe sandet og dette primitive »lrebrelte« hal' ogsa vreret med til at holde pa fugtigheden i jorden. Men det er alligevel fantastisk, som naturen her har bidraget til en fuldstrendig forvandling. De gamle ar fra brunkuls­ tiden er sa godt som udslettet.

Heretorct-kvocgel

triv e~

un d er de goae groc,nings- og locforhotd.

Kronvildt og ravildt, harer og mrengder af fugle har fun­ det et fristed her, kun genert af rreveflokke, der ogsA har

S0gt beskyttelre i de gamle kulgrave, men som jrevnligt bliver decimeret pA veritable rrevejagter, faktisk den eneste form for jagt, der drives pA ejendommen, der nu omfatter ca. 1200 tdr. land, hvoraf 350 tdr. land udnyttes til landbruget, resten henligger i plantager eUer i den gamle naturtilstand med sk0nne hedearealer. Og inde mellem de tilplantede h0je glimter smAs0er i solen. Her gynger Akander og andre vandplanter. Alt trives her. Det g0r ogsA kvreget og afgr0derne, som det moderne landbrug pA .KjrerballegArd. ogsA omfatter. Plantnings- og opdyrkningsarbejdet har kostet penge, sved og tarer, men det viser sig, at det hele har vreret umagen vrerd. Poul Kern-Jespersens betroede medarbejder, driftsleder Pe­ ter Eskildsen naede kun at se begyndelsen af det stol'e vrerk, der var sat i gang. Hans s0n, Finn Eskildsen, hal' i bogstaveligste forstand kunnet f0lge i sin fars fodspor. Han fylder sin plads, og han nyder ingeni0r-godsejerens fulde grene pa den store ejendom »KjrerballegArd« og pa nabo­ tillid. Finn Eskildsen hal' hand i hanke med aIle drifts­ garden »Vesterkjrer«. Del' er orden i dispositionerne for sVine-fremavlsstationen, og del' er solid balance i det om­ fattende landbrug, hvis drift aftvinger respekt hos aIle. Det rationeUe landbrug pa ejendommene tog form omkring 1950. Del' blev bygget om og til, og del' blev samlet en jysk besretning, som senere er krydset med hollandske tyre. Del' fortrelles morsomme historier om de handeler, Peter Eskild­ sen fik bragt i stand for at fa opbygget besretningen pa »Kjrerballegard«. Da garden i sin tid blev k0bt, mistede Uhrekilde mejeri en solid leverand0r, men siden hen viste det sig, at ogsa »KjrerbaUegArd« kunne etablere en besret­ ning, hvis ydelse ikke er uden betydning for mejeriet. Finn Eskildsen har pA beundringsvrerdig mAde ogsA kunnet fort­ srette den linje, hans far med ingeni0r Poul Kern-Jesper­ sens tilslutning lagde for mange fir siden.

Stef YOre annoncerer

Brande Melle Ivan Nygaard. Telefon 180015

M011er i

Sasa:drenseri. Korn . Foderstof- og

Kolonial- Delikatesse Brilld - Ma:lk - Is

ELL E N og C H R. G J E 5 I N G

G0dn ingsforretni ng

0rb<ekvej - Telefon 1 B04 38 - Brande

Brande Teglvaerk

Falck - Zonen

R. Bommersholt

Assistance ydes overalt

TELEFON 180188

Byg smukt og billigt - byg med tegl

26

TELEFON 181222

B RAN DE


Maskinparken er i orden. Del' er moejetrerskere, traktorer, grenthestere og alt, hvad der herer til et moderne landbrug. Korna1grederne d<ek ker godt hundrede tender land, deraf stersteparten med byg og et mindre omrade m ed rug. Korn­ afgrederne hal' givet over tyve fold. Omkring halvtreds tender land m ed kartofler - fortrinsvis til fab rikken - har givet et godt udbytte, henved 175 tdr. Pl'. td. land. Under et beseg hos Finn Eskildsen fortreller denne, at gr resmarkerne hal' givet et meget stort udbytte. Doer er kunstige vandingsanlreg pa grresarealerne, og de hal' nydt godt af den behandling, de hal' faet. Sa at sIge hele ejen­ dommens grovfoderproduktion er lagt over pa grresset. Et gammelt dyrlregerad er, at godt he er un iversalmedicin for keel', sigel' Finn Eskildsen, og det rad hal' han fulgt med stort he ld. Man hal' for kaldt »Kjrerballegard« for bylandbrug, men den betegnelse passer ikke mere. Hele bedriften er anlagt sadan, a t den skal kunne hvile i sig selv. Del' el' bygget et kornt0rringsanlreg, hvortil nu er f0j€ t et automatisk vej e­ anlreg. Alt korn bliver vejet ved indh0stningen og vejet igen, nar det gih ud. Pa den made kan man bel'egne ud­ byttet temmelig n0jagtigt, mener Finn Eskildsen. »Kjrerballegard« hal' en besretning pil. godt et p ar hun­ drede stykker kvreg, opdrret iberegnet. FOl'Uden malkekvre­ get har Finn Eskildsen indf0rt Hereford-kvreg, del' gar i 10Sdrift pa arealer ud mod ejendommens vestligste skcl i nrerhoeden af Hesselvig plantage. Dyrene hal' mange mu­ ligheder for at gil. i Ire. De kan nnde f0d e pa gode grres­ marker og gar ellers og nipper til lyngen pa de vidtstrakte hedearealer. Bade dyrene og lyngen siges at have gavn af denne vekselvirkning. Del' er by gget en ny 10sdriftsstald pa en af udmarkerne, ogsa med egnens karakteristiske prreg m ed grres og hedoe imellem hlnanden. Kvrege t trives i disse omgivelser, og det er ogsa meningen. Ved siden af malke­

kvreget skal vi her i Jylland opretholde en bestand af ksd­ kvreg. Idette spil indtager Hereford-racen en overordentlig stor rolle, hrevder Finn Eskildsen. »Kjrerballegard«s vreldige omrAder er blevet et dejIigt fristed for mennesker og dyr. Ingenier Kern-Joespersen og hustru seger sammen med gode venner ofte ud i denne pa sin vis barske idyl. Pa en hej midt i heden og i 1m af sma fyrrebuske, har de indrettet en hyggelig hviIeplads, hvor de stopper op pa deres traveture over oejendommens vidt-

Driftlcder Finn Eskildsen midt i en bygmark umiddelbart f0r h t. strakte jorder. Del' kommer ofte grester til »Kj lierballegard«, som regel folk, del' vil g0re studier over, hvordan man ind­ retter landbruget, plantningen og den praktiske udnyttelse af de mange t0nder land. Men ogsa turister finder vej til denne vid underligt sk0nne »afkrog", Th. Jessen

VUhelm Thorn Arkitekt

PRtESTELUND EN - BRANDE - TELEFON 180412

Bran de Autolakereri

Flere og fle re kober kaffe p<lo Brandlundve j hos

Harald O. Jensen . Hyvildvej . Telefon 180424

Erna Knudsen

Opretn ing af sk<erme og karosseri foretages

TELEFON 180257

pa samme v<e rksted

Besog restaurant » H0JMARK« . Telefon 180443

"vigs glarmesterforretning

Heines ViktuaUer

Alt i glasarbejde . Indramning af billeder Altid til tjeneste med t il bud af enh ver art

Torvet

Telefon 1805 46

Storegade 4

Telefon 1801 36

27


Laurids Rahn & S.n Kolo nial- Delikat esse

Malermester

Stor egade 6 . Brand e . T elelon 1801 28

Vejlevej . Brande. Telelon 18 02 3S

Bladkiosken

a/s P. C. Rasmussens Maskinfabrlk

Juleko rt . Brevpa pi r . Bl2>ger og blade Storegade 2 a . Telefon 18 00 47

Brande Behol der- og Maskinfabrik

TEL E F 0 N 1806 00

A SA N I undertl2>j og natt0j er en ka:r kommen julegave

E. M.lgaard

v I Th prm an Ped ersen Markedspladsen . Telelon 1805 16

ansk A nde ls A:geksport

Tor vet . Telelon 180211

Fisk - Vildt - Konserves Gur li Neess

TELEFO N 18 0101 - BRANDE

TO RVETS FI S KEH AN DEL Telelon 180216

H A R DE FRAG TPROBLEMER ?

Esso Depot

Vi ordne r aile arter lorsendelser

vi Vi lly

Brande Fragtcentral Telelon 路180666

Markedsplad sen

STEEN's auto-service Hernin gvej 31

BRA N DE

Bygningsarbejde - butlks颅 montering - snedkerarbeJde Er ik Moesgard Brand lundvej . Brande. Telelon 180246

Carlsberg Depot v. O. Albrechtsen Bran dlundvej . Brande . Telefon 18 0316

28

Midtjydsk Gulvbehegnlng V inyl- Kork - Gummi Plast ic og Linoleum

T elelon 18 0073

Vask - Sm l2> ring - Autoreparationer

Hans en

Elm ealle . Brande Tell. 180447

Vejlevej

SVEND RAHBEC K Brande Telefon 18 OS 85

Nar det ga:lder bi ler -

sa

Kai Andresen Brand e . Telefon 18083 3 VW -

G AVEN ER FR A

Scania Vabis - Lu cas depot

Stensgaard Ure - Bri ller - Guld - Sl2> lv Storegade 15 Tell. (07) 18 08 76 Brand e


Med Foreningen Norden 111Finland I erkendelse af, at rejser i de nordiske lande i haj grad kan voere medvi r kende til at sk a be og v edh:;eholde interessen for nordisk samarbe jde, h av de no gle midtjyske lokalforenin­ gel' a l' foreningen Norden i samarbejde med No,d en-aide ­ linger syd for gr<en~e n ogsa i < l' indbudt til en fie les r ej se i Norden. R ejsen gik i a r gennem Sverige til Finland og blev en stor oplevelse for de mange deltagere.

AI Kr. Oue Finlands store digtcr J. L. Runeberg Det lader sig ikke gare pa en forholdsvis beskeden plads a t give en blot nogenlunde tilfredsstillende oversigt over alt, hvad denne store rejse bad pa . Af E:nkeltheder vil vi, som var med, i aU fald huske bes9gene i Helsi ngfoi's og Borga, og i sidstnoevnte by vel ga nske soerligt den store oplevelse, det var at k omme ind i nationaldigt eren J. L. Runebergs hjem, der hvad det ydre og indre an g r, sta r som d engang digteren og hans hustru boede h er. Det val a t korr.me finsk kultur og tradition m eget noer ind p live t. Vi husker naturligvis ogsa de svenske og de fins ke land­ skaber, de finske seer og skove, de lan ge, lange veje, vi karte , b yer, vi ·kom igennem; mennesker, vi medte. Vi hu­ sker sejit.u r en over Kattegat og Den botniske Bugt. Rejsen var godt tilrettelagt. Vi havde bade finsk og dansk rejseleder. Vi blev godt modtaget overalt, hvor vi kom. Vel var den lange rejse triettende, men det skonne sommervejr gay os kriefter til at b olde ud. Vi naede at bes9ge to fins ke h9jskoler, og her skal i korte triek gives et par oplysninger om disse to gode skolehjem, der AI' efter ar samIer m ange unge og samtldig er hjemsteder for kursus af mange forskellige slags - og i begge tilfoelde har stor betydning for egnens befolkning. Suolahti h0jskole i Midtfinland, hvor vi opholdt os i fIere dage, er meget sk0nt beliggende ved 59 og skov. Man f ll!rdes her i egne, hvor der af befolkningen kun tales finsk, men forstander Eero Rautavirta og frue benyttede ogsa andre sprog og kunne pa svensk fortoeUe os om h9jskolens historie, der gar helt tilbage til 1894. F or standeren omtalte bI. a. den indflydelse, som Grundtvigs tanker bar haft ogsa i F inland. Vi kunne i de dage, vi opholdt os h9jskolen, glrede os

pa

over den store goestfrihed, forstanderparret medte os med. Vi havde lejlighed til at hvile lidt ud efter de noget anstren­ gende rej sedage. Vi havde ogsa mulighed for at se os om i omegnen. Navnlig havde vi lejlighed til at m9des med gode venner i det noerliggep.de A.anekoski, der jo er Brandes fin­ ske venskabsby. Norden-foreningen i A.anekoski indb0d os til et meget fest­ ligt beseg i byen, en tur rundt i egnen og et meget hyggeligt sa mVier i en smukt beliggende restaurant ved K eiteleS0en. Fel'st samledes vi til en kor t andagt i en nylig opf0rt »som­ merkirke«, bygget i noerheden af et friluftsomrade, hvor

OST . KAFFE . FRUGT

Kaffebersen vi Ivar Nie lsen . Storegade . Brande. Te lefon 180645

A. C . Poulsens

Vulkantseringsanstalt

Vej!evej . Telefon 180733 . Brande

statsanstalten for IIvsforsikring

VeJlevejs

Kebmandsforretntng

St0rste og eneste statsga rante red e Iivsfors ikri ngs virksom hed

Alfred Nielsen

EGON T. RIX . TELEFON BRANDE 180550

Vejlevej 32 . Telefon 180291

29


Ceres 01 og mineralvande Ewald Ibse n Te lefon 180261

Brand e

mange unge plejer at samles. Det var en god og h 0jtidsfuld stund i kirken. Ved det pa£0lgende samvrer vekslede det med tale og sang. Et lokalt musikkorps s0rgede for sin del af underhold­ ningen, og ellers var hele sam vreret prreget af, at det var gode venner, der modtes. Vort ophold pA Suolahti h0jskole gav ogsA anledning tn, at vi dr0ftede, hvorledes kontakt

Alfred Z. Ovesen Kl2lbm and

BRAN DE

TE LEFON 1801 92

Dagny Nielsen Duzalne Ha nse ns hoft eho lde re og bus t eholde re

Skylonstrl2l mper - Trikot age

Alt i ba by- og b0 rnet l2lj

TORVEGA DE BRA NDE TEL EFO N 180367

Vesterager M0b el - og polste rfo rret ni ng

TO RVEG AD E 4. BRAN DE

TE LEF ON 180505

Martin Jensen Bi rcho ws Eftf.

Bager i

Telefon 1800 76

Torvegade 8

J U LE G AVER

Gaver kan god t ViEre et prob lem - men ga Dem en tu r ti l

T OR VEG A D E 2 0

og se vort store udva lg i ml2l bler o g t iE ppe r

M a gnus Rasmussen Brande

Telefon 18 01 79

Renseriet »PERFEKT« Renseri -

Farveri - Vas keri

To af rej se ns d eltagerc »til

505«

ud for S udl a hti hl2ljskol t'

mellem vore lande og folk nrermere kan udbygges. Forstan­ der Rautavlrta understregede i denne fcrblndelse, at han med glrede ville vrere med til a t arbejde for udveieslings­ rejser for dansk og finsk ungdom, og vi rejste h jem m oo en indbydeIse til dansk ungdom, der kunne have lyst til at bes0ge Finland og here dette lands forhold nrermere at kende. En dejIig sommermorgen forst i august forlod vi Suolahti-

Fine ju lekort i stort udva lg jul ehefter - billig bl2lget' - male b0ge r

Torvekiosken Tot'vegade, Brande

Telefon 1802 45

Bi rthe Petersen . T elefon 18 007 1

Erik Rasmussen Ko lo nia l . Yin . De likatesse >>VOLME RH US«

30

Telefon 18 01 61

E.Lorentzen Te lefon 180305

AutoviEt' ksted

AUTORltHET

N0rregade 10

~ FORHANDLEII.


skolen, efter at vi havde sagt yore venner h je rtelig tak for de gode dage, vi havde oplevet. Vi havde en meget lang klllre­ tur for os. VI skulle helt ud til 0sterbotten, landskabet ud mod Den bolniske Bugt. Bagefter forstod vi m esten ikke, at det vlrkelig va l' muligt po en enkelt dag a t overkomme aIt det, vi fakti sk noede: !lell lange, lange busrejse, den h jerte­ lige modtagelse, da vi i nrerheden af yttermark traf kon­ sulent Olaf B. Lyne, del' sammen med sin hustru og mange gode venner havde lagt et vreldigt program for vort ret korte ophold i 0sterb otten. Olaf B. Lync er dansk, filidt i Vestjylland, hvor h an i man­ ge ar hal' haft sit hjem. I de sene re ar hal' Olaf Lyne og hustru haft deres h jem og gerning i yttermark, og her hal' de vundet sig en g posit ion. Den m odtagelse, del' blev os til del omfaUede kafIebord, besilig i byens kirke og middag po et helt nyt hotel. Til sidst blev vi indbudt til at over­ \.!ete en iorestilllng p o b yens friluftsscene. Den folgende formiddag blev vi indbudt til besrJg pa h Jskolen i Yttermark, hvor lrerer Trygve E riksson, del' for­ uden sin berergerning varetager ledelsen af meget kulturelt nrbejde i byen og omegnen. HrJjskolen i yttermark ha l' be­ stAet i mange aI', men hal' for fa. ar siden faet ny, meget m oderne og meget velindrettede bygninger. Skolen kaldes og • Svenska 9 sterbottens Folkhsgskola - Folkakademi. Vi fi k ved gennem gangen af skolen og ved de gode oplysnin­ ger fra lrererpersonalet et meget tydeligt indtryk af skolens arbejde. Vi v al' simpelthen imponerede, da vi hin varme augustformiddag forlod den smukke skole, hvor man ogsa seger a t arbej doe for nordiske k ontakter, bI. a. med sAkaldte Nordiske ungdomsuger (Nor dival). Olaf B. Lyne og frue, som havde haft sa stort et arbej de med at forb erede vort ophold i yttermark og omegn, indbad os derefter til et meget hyggeligt samvrer i deres hjem. Vi f0lte os straks helt hjemme i disse kredse, hvor aIle talte oet for os letforstaeligt svensk. Vi ville gerne have vreret her endnu lrengere, men VOl' energiske lan dsman d havde en dnu flere ting, han gerne ville vise os, sA i matte bryde op for at fortsrette r ejsen til Kristinestad og Lappfj iird. Det sidste punkt pa det store program val' besrJget i Lapp­ fj ard store kirke. Her blev vi indbudt til kaffebord i for­ samlmgshuset, hvor Lappfjard Sparbank limskede at vrere vrert for os. Efter kaffen fik vi endda lejIighed til at se en nylig optaget film, del' viste, hvorledes et bondebryllup i gamle dage gik for sig i disse egne. Olaf B. L yne ha de haft den gode tanke at udarbejde en oversigt over forhoidene i y tter m ar k og Narpes k-ommune, et stort omrAde 1 svensk 0sterbotten. Lyne forrerede os hver et eksemplar aI denne oversigt og udtaltc ensket om, at vi under vort kor!oe ophold havde fAet et sAdant indtryk af eg-

Ai le yo re kunder i by og pa land 0nskes en glaodelig ju l og et godt nytil.r

Chr. Rahbek & Sen

Kernehuset Frugt - gr0nt - blomster

Brande

AAG E JE NS EN

Telelon 180440

Brande Bio TELEFON 180280

Billetsalget abnes 1 t ime 10r f0rste forest illi ngs beg yndelse.

ogsa lor telelonbestilling

pa nr.1 8 0280

Husk konditoriet

»Den lille Cafe« Ove Nielsen

Storegade . Brande . Telelo n 1801 02

R. Andersen K0bmand

VIA DUKTE N, BRANDE

TELEFON 180287

Deres handarbejde finder De i

BRODERICENTRALEN vi R. Brandt Andersen

Alt i stel og stol t il lampeskaorme

STOREG AD E 38 . TELEFON 1803 84

Peder Chr. Pedersen Vognm and

VIADUKTEN 18, BRANDE

TELEFON 180207

Brande Mebelfabrik v. J0 r gen Clausen

Brande . Telelon (07) 180522

Smedemestre . Brande . Telelon 180711 *

Helms & Oehlenschlager

w. Rahn Jensen

SH ELL- servi ce

Murermester og betonvarelabrik

Vejlevej-Brande-Telelon 180256

Auto- og traktor-salg og reparation

D0rslundvej . Brande . Te lefon 1801 53

31


Clausen Hansen

nen, a t vi kunne fa lyst til en anden gang at vende tilbage. Lyne mevnte, at man hal' taget et arbejde op for at indbyde flere turister til egnen.

H andel sgartneri Telefon 1801 60 . Brande

SHE L L

DEPOT

Brande

Johs. Hansensvej 7 . Tel efon 180766

Peter Meller

:HAFNI.A t="ORSIKRINC

ST ADIOf'IA LL E 16 . BRA N DE. TELE FON 180318

Arnkildes Traktorservice Ferguson traktore r

Vejlevej. Brande. Telefon 1800 13

FASTERHOLT & S8M v. tQlmrermest er Gunnar Fasterholt TELEFON BRA N DE 180808

M ine kun der i by og pI!. land

Qln skes en gl <ede lig ju l og et godt nytar

Arne Larsen Malermester . Telefon 180671

Vejle - Brande - Herning

Rutebilerne

Brande . Telefon 180292

H. Madsen & Sen Blikkenslager . Vand og san itet . Kosangas

TELEFON 180070

32

Mindestcn i Narpes anhrg: »Til minde om fa::drenes vilke( Vi takkede for den storslliede grestfrlhed, man havde vist as og kunne feje til, at det ville vrere as en glrede at komme 1gen. Det kan da ogs4 rollgt siges, at egnen syd for Vasa (0sterbotten) og ikke mindst egnen omkring yttermark viI vrere srerdeles gode udgangspunkter for nordiske turlster, der seger oplysninger am finske forhold, f"r de begiver sig lrengere ind i landet med de vreldige afstande, de store, stille skove og de mange seer. Narpes-yttermark har gennem forenin£en Norden ven­ skabsforbindelse med Tender, og vi feIte i vor takketale trang til at byde de finske venner velkommen ogsa her i vore egne, nAr de grester Senderjylland. Den nordiske sommerrejse gav as mange, skenne oplevel­ ser, men den gav os ikke mindst en sterk tilskyndelse til at udbygge de kontakter, vi opnaede med to h"jskoler (og hej­ skolekredse) i Finland. Det ville vrere en meget glredellg oplevelse, am ungdoms­ kredse i vore egne kunne fA lyst til at benytte de mulighe­ der, del' forellgger for at fA bedre kendskab til Finland og det finske folk.

Mehrkorns blomster TORVET. TELEFON 180575 At'-l TI K VITET E R


Dalgas-­

skolen -ende;1igskole

IUIUUlIlIIlIlIllllI1Ill1ll

11111111111111111111111111111 11111111111 III IIIIIIn 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIiIIllillllllDIIIIIIQlllllllllllllllllllllliII lllllllllllillilllllllllllllllll IUII:JlIIIIIllllllllmIlIlIllIUUIllIllIlIlIlIlIlI IIi:nmilllllllllllllll:llililliillllllllllllllllilllil:l1l1l1l1ll11i1IIIIII IIIIIIIi lilllllllllllllliilllilllllillllllllillillililillillillnllllllllllllP

Prcemieret konkurrencestil aj Jette Mortensen) 2. real Dalg asskolen i B rande blev taget i brug 1 1966. Glreden val' stor, ~de h os de b evilgende myndigheder, hos leerer og lre­ rerstab og ikke mindst hos bllrnene, der efte1" mange ars primitiv skoletilvrerelse pludseligt fik tidsvarende lokaler til radighed. Ingenicrfirmaet Bach & Egmose, Alborg, udskrev ved ibrugtagningen af Dalgasskolen - skole nr. 50, som dette firma hal' bygget - en stilekonkurrellce blandt bernene i aIle 50 skoler. Del' kom mange besvarelser - - og m ange IInsker. Eleverne kunne saledes trenke sig. at der blev ind­ rettet swimmingpool, skajtebane, tennis- og golfbane ved skolerne og meget andet. Del' kom ca. et tusinde besvarelser, og landsprremien blev vundet af Jette Mortenf;en, datter af gardejer Niels Mortensen, Arvad. Hun var elev i 2. real og fik ved en h0jtidelighed overrakt en gavecheck pA 200 kr. ­ Men lad os her lrese, hvad Jette Mortensen skriver om Dal­ gasskolen: I Brande havde vi i mange ar lrengtes efter en ny skole, for som det var fllr, havde vi pa Em skole undervisning ni forskellige steder i byen. Endelig i august 1966 kunne vi tage den la=ng'e ventede skole i brug. Det var med stor sprending, vi den f0rste skole­ dag efter sommerfel'ien madte op pa den gamle skole for i samlet trop at marchere gennem byen til de nye bygninger. Selvf0lgelig havde nogle af o~ snydt og havde vreret henne at kigge ind ad vinduerne for at bese de nye lokaler, men alligevel: at trrede ind i gangen sammen med aIle kamme­ rater og vide, at for eftertiden skuIle man gil. her hver dag i de kommende Ar, det var dog noget helt andet. Pa en gang noget festligt og h0jtideligt. Da vi lidt efter blev samlet i den store aula, hvor vores skoleinspektar og sogneradsformanden holdt taler, syntes det for os reldre elever endnu mere hejtideligt. Man faler, at man nu skal hjrelpe til med at skabe den nye skole. Et er, at bygningerne er frerdige, men salrenge eleverne ikke er der, er det jo faktisk ikke en skole. Vi mll. hjrelpe til med at f0re nogle af de gamle traditioner vidp.re og skabe nye tra­ ditioner. Det er os, som om muligt mil vise et godt eksempel for de mindre, hvad angAr opfllrselen pa skolen. Da vi fik udleveret denne stilekonkurrence, fik vi at vide, at vi ikke blot skuIle skrive rosende ord om skolen. Men for os, som kommer fra en ret gammel og primitiv skole, hvor der, som f0r nrevnt, var undervisnin g forskeIlige steder i byen, er det lidt svrert at finde noget, man kunne trenke sig andededes. - Dog er der jo enkelte steder, hvor man er lfdt utilfreds. F. ekS. bemrerkede vi den farste tid, vi gik pA skolen, at luften i lokalerne ajensynlig var for t0r. Flere gange, nar vi var samlede i aulaen, var der et par stykker, som besvimede eIler blev utilpas. Ligeledes folte vl os ogsa

Dalgasskolen - og et kig ind over Brande by (Foto: Poul Lund) tra!tte og iik hovedpine sidst pa skoledagen. Maske er det ting, som ofte forekommer i nymalede lokaler, jeg ved det ikke, men i hvert fald er det ubehageligt. Efter min mening er dar gjort alt for lidt ud af sangloka­ let . Det har kun st0rrelse som at almindeligt klassevrerelse. og del' er ikke rigtig mulighad for at hare de forskellige sangkor o. lign. pa den rigtige afstand, som oite er n0dven­ digt. Men efter hvad jeg har forstaet, er der vist mulighed for at fll. et rigtigt sanglokale, hvis skolen en dag skal udvides. I n resten hvert klasselokale var del' i begyndelsen meget vippende borde og stole. Det hjalp dog lidt, da der en dag kom en mand og justerede demo Men det er srerlig galt i maskinskrivningslokalet, hvor bordene heist skuIle stA helt fast. Vi er kommet til det resultat, at det mAske er gulvene, del' ikke er helt jrevne, men maske det er noget, som retter sig med tiden. Vil man dadle, rna man ogsa rose, og j eg tror i h0j grad, der er mest at rose pa Dalgasskolen. Da vi f0rste gang sa faglokalerne, brlld vi ud i hej jubel. Sa!rlig vort iysiklokale er noget helt for sig selv. Far vi kunne flytte ind i den nye skole, havde vi fysik i en gammel gymnastiksal fra ca. 1890. Det var under yderst primitive for­ hold, vi dengang havde fysik, og nar vi en enkelt gang vir­ kelig havde brug for at merklregge lokalet, matte vi forst drekke huIlerne i papirruIlegardinet, f0r der i det hele taget blev lidt dunkelt i rummet. I det nye lokale beh0ver vi bare at dreje pa en stang, og lokalet er totalt marklagt. Det er ogsa herligt i auditoriet, at borde og stole er sat i etager, sA det giver rig lejlighed til at f0lge hele undervisningen henholdsvis pa lrererens bord og tavlen i stedet for, at man det meste af tiden enten mll. rykke sig eller bede den, der

33


sidder foran. om at bukke sig, sa m a n i det hele taget k an se tavlen. Belysningen er i fysiklokalet - som de andre 10­ kaler - tip top i orden. Det tror jeg ikke, vi kunne "mske os bedre. Da vi i denne klasse lkke hal' madlavning pi\. skoleskemaet, er det lidt svrer! for mig at udtale mig om skol k 0k kenet, men efter hvad man kan se, er det vist helt rigtlgt in dret­ tet. S10jdlokalet skuUe efter sigende vrel'e helt vidunderligt, med aUe de tekniske hjrelpemidler, som kan trenkes. Ogsa gymnastiksalene har vakt vild jube!. Pa den gamle skole havde vi kun en gymnastiksal, som imidlertid pa grund af pladsmangel, var lavet om til tre klassevrerelser; sa det var begrrenset, hvor meget gymnastik, der kunne la­ ves. Der er jo nresten ingen grrenser for, hvor meget vi kan foretage os i gymnastiktimerne nu, hvor vi hal' alle mulige redskabel', som vi k an boltre os med. Og sikke et baderum! Det er lige noget, vi kan lide. Nu er der endelig mulighed for at holde en ordentlig hygiejne i gymnastiktimerne. Pa den gamle skole, hvor baderummet var af ra cement savel pa gulv, vregge og loft, og hvor der i 0vrigt val' darlig luftregulering, var der nresten ingen grrenser fol', hvad man kunne padrage sig af fodsygdomme o. lign., og nar et hold svedige elever havde vreret under bruseren, var luften nre­ sten ikke til at indfmde. Nej, der lrrengte vi rigtig nok til noget nyt. Jeg synes ogsa selve bygningsmandskabet fortjener ros. De fleste beboere her i Brande, tror jeg', var meget forbavsede over, pa hvor kort tid skolen blev opf0rt, og hvilket godt re­ sultat, der kom ud af det. Ikke mindst for os alldre elever. som lkke havde forventet at se en ny skole opf0rt i Brande i vor skoletid, var det en overraskelse at fa at vide, at nu var skolen begyndt, og at vi i l0bet af et ar ville kunne flytte indo Man val' maske lidt skeptisk i starten, for man trenkte, at skal det gf<lres sa hurtigt, b liver resultatet sikker ogsa derefter; men sandelig, resultatet er upaklageUgt. Det er gaet uhyre hurti gt for os at fald e til p a Dalgas-

Jette :Mortensen ved Dalgasskolens solur skolen. og jeg habel' bade for lrerere og elever, at vi i mang( ar fremover ma have glrede af den og fa skabt nye trad­ tioner og love; for selv om vi er faldet godt til, er der j alligevel lang v-ej endnu, inden det bUYer h elt, som vi v i have det.

BRANDE JUL 1967 udsendes gratis til 6500 husstande i Brande og om­ liggende sogne.

Yderligere eksemplarer d kr.

zoo kan kahes i BRANDE BOGHANDEL ANNA HANSENS PAPIRHANDEL BLADKIOSKEN jERNBANEKIOS

EN

TORVEKIOSKEN EjSTRUPHOLMVEjENS KIOSK

34


D-

::J

(..n

{).;)

0'

In

(])

r+

In

Pd

::J

U) (])

(])

r+

In

(])

3

ftl

....

-0

lD

a

:::J

a

-0

C

7'

In

(])

In

(])

::J

(])

In

SM EL­ TE

I

5V E­ RI G E

IKKE

IND BUDT

(/)

~

BY

NOTA ­ BEN E

J Y SK

DEN ­

GANG

lI STIG

M0 BEL

GUD

U o-

BRUD

~ KALIUM

LITE R

'"

~-

­-

~

R IM

SKJULTI DO RSK

~

op-

TAGET

SELV -

VEN ­ Li G

GYSER

"TAL 5

TONE IROM ER

VIKLE

+

.

LI G

kR­

DERE DELSE

STU-I BE SID­

JORD­ STYKKE

1)o.J.A~


Stormen er en underlig ting, som 0jet slet ikke kan f01ge, Den suser gennem skoven indo Den rejser havets b0lge. Den veelter omkring med sorte skyer, s~ de taber vandet p~ jorden, det f01es sa vadt pa land i byer. Det buldrer med Iyn og torden. Hver Iille beek ligner en a, i1en floden villigne, det den nu slet ikke kan na. Nu t0rvejr vi vii signe. Himlen deekke s sa vi sjeelden ser hverken sol eller mane og stjerne. Vi ved slet ikke, hvad der dem sker der langt oppe i det fjern e.

I,

Det gerne ma skifte inden leenge maske med lidt sne over mark og enge til at lyse op i de m0rke dage. Snart skal vi jo mod julen tage.

Ejterdrsstormen

Klara Midtgaard Nielsen

Kryds og tveers kupon Indsend opgaven senest onsdag den 20. decemberkl. 20 til Brande Jul, Storegade 7, Brande. 1. preemie 100,00 kr. 2. preemie

50,00 kr.

3. preemie

25,00 kr.

Navn og adresse

Skriv tydeligt. (Husk at sa!tte julemoer ker pa konvolutten)

36


JULEGAVER TIL

VI VASKER All FOR AllE!

sma og slore kunslnere me/fern 3 og 90 ar

Udl ej ning af:

DU G E S E RVI ET TE R

KERAMIK

DA B S K j O LE R

STOFTRYK MALERI

PORCELfEN

Centrum

Brande og Omegns Andel vaskeri A . m. b. a.. Brande . Telefon (07) 180373

L AN G B A L L E & H J E RS I N G TE L E FO N 180400

Til forenings-udf gter og selskabs ure

anbefales M I DTJYDE N S moderne turistbusser

A

Tilbud uden forbindende

BISG____

Telefon Brande (07) 180300

01god (05246211) 193

â&#x20AC;˘

r

nde Yarde 05221367


. ;,;~ -

Julegaven, /.. '~'~~'O'\ SOln glceder hele \.. /l familien, komm:er fra Ulbrichsen og B&0 ~

~

Beomaster 1400 M er en ny og helt overlegen radiotype - en fuldtransistoriseret high-fidelity rad io og stereofor­ st<erker med 2x15 watt udgangseffekt og en fOI"vr<engning pa under 1 010' Pris: Kr. 1540.-

Beogram 1000 V ­ den semi-professionelle 3-speed ste­ reopladespiller, er udstyret med den ver denskendte B&O 15 0 p ick-Up og en lang r<ekke tekn iske finesser som f. eks, anti m i k rofon isk oph<engn i ng af pl ad etallerkenen og hyd rau­ lisk d<empet pick-up-lift. Pr is: Kr.645.-

Beovox trykkammerh0jttalere betegner en ny epoke i den Iydtekniske udvikling og muligg0r gengivelse me d en sa forbl0ffende tonefylde og klangsk0nhed af de samme tone­ omrader, som ellers kun nas med langt st0rre og dyrere Hi-Fi h0jttalere. Pris pr, stk .: Kr. 450.-

Beovision 1300 SJ - en helt ny elegant langd istance­ modtager med det nyeste tekn iske udstyr, der sikrer et kni vskarpt billede under aile forhold, og en Iydgengivelse, som De ikke har h0rt f0r. Pris: Kr. 2795,­

ULBRICHSEN, Brande Telefon (07) 180152 - 180652

'IEHE

Apt\T~

FOlK€Bt":'O

Brandejul 1967  
Brandejul 1967  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement