Page 1


PE

BOLE

Skal mebieme skijtes ud til jul da se lIort store udvalg

400x 300 ...... . ! r. 766,00 350 x 250 .... .. . kr. 556,00 300 x 200 ....... kr. 383,00 IIllIIIIllIlRlllllllllllllnnlllnHlIIRlllllllllllllllllllltlHllIlIlIlIIlIIlIlI1I

Vi har:

Gyngestol Ira kr. 78,00

Gram tlEpper

Dagligstuer ..... . . .. .. . . . , . Spisestuer . . .... ... . . . . .. . . L::enestole, polstrede ........ . . . ..... . Solaborde, teak eller n0d ... .. . , . , .. Ottoman, med ryg .............. .. , . Sovesolaer . . . . .. . ...

fra fra fra fra fra fra

kr. 1335,00 kr. 960,00 kr. 115,00

kr. 68,00 kr. 245,00 kr. 395,00

Uldne vendetlEpper 400 x 300 ....... kr. 395,00

350 x 250 ....... kr. 235,00

300x 200 . . . . . . kr.166,00 1II'IIIIIIIIIIIIIIInnlllllllIRlllllnRIIIIIIRllllllIfII1IIII1IIIInnllllllllil

SengetlEpper , DivantlEpper , VlEgtlEpper , Forliggere , Marokkopuder m, m.

De bedste

j u Ie-gave ideer

far man altid hos

BRANDE TE LF. 62

Ingen jul ud n el par ny sko

10 ler 54,85 59.85 69,85 71,85 78.50

53,50 . 59,85

J

Forsidetegning af Jorn Schobel, sbdahl desig n, Bra nde .

DE . TELF. 111


BrandeJul

Udsendes gratis til samt lige husstande i Brande og omliggende sogne 23. argang -

Udgi vet af Brande Handelsstandsforening -

Julen 1966

Gud blev menneske. • •

Na r dette hefte udsendes, er alle sterre og mindre byer forl1£ngst juleudsmykkede. Og der skal jo nok ogsa i ar mce d em, der brummer lidt i sk1£gget over aIt dette julehallej og om, at julemanden er en god opfindelse for forretnings­ folkene. Men det kr1£ver faktisk et g anske godt humer af yore forretningsfolk at ga og se pa juleudsmykningen i hele fire ugeor fra morgen til ai ten og V1£re ekstra oplagte i den anledning.

AIpastor Neergaard Jessen Men heldlgvis er det dog sadan, at det stadig for mange bern, is1£r ude pa landet, er en af arets store oplevelser at fa loy til at komme med far og mor ind til byen og se jule­ udstillingen godt efter, inden de bestemmer sig til at kebe gaverne for deres sma ochvervede spareskillinger. For det e r jo lidt af et stralende, oplyst eventyrrige, de far loy at k igge ind i. Og endnu mere vidunderligt er det jo, nar de sej r s­ stolte drager hjem med smapakkerne, og luften derhjemme Eli' blevet fuld af hemmeligheder, og det g1£lder om at kun­ ne »holde t1£1«, ikke rebe noget fer juleaften. Nu venter man jo uvilka.rligt af en pr1£st, at han her pa dette sted vil komme med en pr1£stelig bel1£ring om, at aIt dette ydre jo ikke har noget at gere med julen i egentlig forst and, at det i Danmark mere er spisekammerguden, doc f estes for end Jesusbarnet, som Henrik Pontoppidan engang har sagt. Vist sa! Der er en bidende sandhed og ironi heri. Men alligevel har jeg ikke kunnet glemme en bestemt udta­ leIse, del' till1£gges d en svejtsiske theolog, Karl Ba£th, og som lyder sadan: »I Barths erer har et barns jubelskrig over ga yer ved juletr1£et mere med evangeliet at gere end en sammenbidt principrytteors principper!« For det er jo selve julens indhold, at den evige, usynlige Gud, hvem intet menneske kan tAle at se, ger sig sa lille og menneskelig , at han kommer til os i et lille barn, fedt ved nattetid, ovenik0bet i en snavset, ildelugtende staId, del' ikke kan godkendes som menneskebolig af sundhedsmyndig­ hederne, og at han lader sig skrive pa. folket1£llingslisten sammen med os. »Ham, som pa dommedag taler med tor­ denbrag, nu man herer g£1£de!« Den evige Gud er blevet sa menneskelig, at han kommer til os skal kendes pi\. barne­ grad. Derfor tror jeg ogsi\., at den gode Gud hal' did til at smile og Ie venligt til os bag al juleopstadsningen og de mange julenisser. Han bliver slet ikke sur i den anledning. For det vi skal have fat i eo[' jo, at hans komme til vor jord stadig skal forkyndes med disse enkle, klare ord : »Frygt

ikke, thi se, jeg forkynder jer en stor gllede, som skal vlere for hele folket«. Vi bliver let sa underlig undseelige og ge­ nerte, hvis vi skal til at tale om Gud, eller ogsa bliver vi sa stive og hejtidelige i ansigtsudtrykkene, og vor stemme­ f0dng bliver unaturlig, for efter vor formening er Gud indbegrebet af aIt, hvad der har med alvor at gere, noget man mest s1£tter i forbindelse med, at vi engang skal de. Men den Gud, der er kommet til os i Jesusbarn et, vil netop overvinde vor naturlige skyhed overfor ham ved at give os gl1£de og tillid til ham i stedet. Bethlehemsbarnets liv pa denne jord blev ganske vist ikke nogen dans pa rosec, men aIt hvad han har sagt og gjort kan dog sammenfattes i de ord, han sagde til sine venner fa timer fer han dede: »Dette har jeg sagt til jer, for at min gl1£de skal v1£re i jer, og jeres gl1£de kan blive fuldkommen«. Og hans ord har jo og­ sa sidenhen vist, at d e formar at goce de mennesker glade, som lukker sj1£l og sind op for demo T1£nk pa, h vad Bror­ son ~'yiiger : »og knuste hjerter feler bedst, hvad denne store frydefest for glrede har at bringe«. Sa godt har Gud ogsfl tilt1£nkt os det i a r . Lad os derfoc bede ham, del' er julens barn og herre, og sige: »Kom Jesus, v1£r VOl' hytteg1£st, hold selv i os din julefest, da skal med Davids harpens klang dig takke hejt vor nytarssang« . Peter Neergard Jessen Thyregod

Indholdsfortegnelse

Brande Jul1966

Pastor Neergaard Jessen: Julens bud­ skab . . . . . . . . . . . . . . . . . side 1 Bundgaard Lassen: De gamle fort<eiler 3 Erling Fischer : Brande - verdens navle 9 Signe Hedegaard J0rgensen: En man­ dag pa stue 7 . . . 19 21 Kromande n i Filskov No rdiske dage . . . 23 Brande hallen. . . . 25 Th. Jesse n : 0strig - et dejligt ferieland 27 Brande H0js kole . . . . . . 31 Moder ne kunst i Brande. . 33 Amtsi nstitution for kronisk syge 33 Moderne skolebyggeri i Brande 35 Kryds- og t v<ers opgave 36


AKTIESELSKABET

MIDTBANK

BRA N DE

TELEFON 90 OG 180

Kontortid : Mandag til fredag kl .1 0-16

Fredag t illi ge k l. 18.30-20

L0rdag lu kket

Kon torer:

Blihl2Jj, Fasterholt og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 16.000.000 -

2

reserver k r. 20.000.000


De gamle fort£eller

Trcek aflivet i de

mtdtjyske hedesogne igamle dage

Ved

Skoleinspekter T.Bundgaard Lassen

Tegninger: Kai Husum

I de midtjyske hedesogne oc der mange gamle og ffildre folk, der interesserer sig strerkt for deres hjemegns historie, og enkelte af dem hal' ved at nedskrive deres erindringer fra deres barndom bidraget til at beva!l'e dele af deres sogns historie fra forglemmelse. Nar man beseger de ffildre og leder samtalen hen p livs­ forhol d ene i deres barndom og ungdom, har de gerne e t eller andet trffik at fremdrage om den hds ievevis, sklkke og sffidvaner, som det ytrede sig f0r arhundred kifte t. En dag for mange ,h siden bes0gte jeg uddeler Peter E g , der fortalte om en nreringsvej, der ikk e mere eksistere.r. Peter Eg Val' i mange iir meller og uddeler i Brande, men i sin ungdom var han lamhandler. I tiden lige efter jule­ helligdagene var der travlt pa fodocstofforeningens kontor. Foderstofferne var sluppet op pa gardene, og mange land­ mffind kom til Peter Eg for at fol ny forsyning. Sol havde han travlt med at fere ordrerne ind i begerne og med at fa varerne ekspederet, men han havde alda-ig mere travlt, end at der ogsa kunne blive tid til en snak, og i det foreliggende tiU ffilde til at berette om, hvorledes han i sin ungdom drev handel med lam. - Ja, lamhandel kendte jeg noget til, fortalte Peter Eg. Men det var jo i halvfemserne, jeg var beskffiftiget med det. Mange oplevelser fra den gang er gaet i glemme. Havde man bare fert dagbog, sa kunne det v~'e blevet til en hel roman. Nu skal jeg jo ikke skrive nogen roman over dette emne, men det viste sig, at Peter Eg huskede et og andet fra den tid, da hans erhverv var lamhandel. Peter Eg havde sit hjem pol Sdr. Omme-egnen. Midt i halvfemserne, d a han var en snes gammel, begyndte han sammen med en makker at opkebe lam. Sommeren igennem - fra maj til hen i september - gik de fra gard til golrd og opkeb te de lam, benderne kunne undvffire. Over en stor del af Jylland blev de kendt pol hver golrd. Ruten gik over Hoven, Grindsted, Hejnsvig, Vorbasse til Kolding, og fra Kolding nordpa til Vejle og sydpol til Hejls.

De logerede pa gffistgivergolrde. Det var ikke s& dyrt pol den tid, tre-fice kroner for kost og logi pro dag. Lammene blev af b0nderne leveret pa gffistgivergolrdene, hvor de om natten stod i kerestaldene. Om dagen blev de i flok drevet til den gffistgivergard, hvor der den felgende nat skulle logeres. Det var ofte dagture pol tre-fire mil. Peter Eg og h ans kompagnon lejede nogle dcenge til at drive med lam­ mene fra sted til sted. En af dem var lejet for hele som­ meren og fik et halvt hundrede kroner plus kost og logi. Den f0rste timestid om morgenen var lammene ikke sol nemme at holde styr pa. Nar de sol folr inde pa markerne, stak de af fra flokken, og drengene matte sa i en fart ind efte-r desert0rerne for at fa dem ud pa vejen igen. Lffingere op ad dagen, nar lammene var blevet trrette, var de lette at drive med. Af og til matte der hoIdes hvil i en vejgmft, hvor lammene sol bjergede sig det n0dvendige til livets op­ hold. Hver onsdag kom Peter Eg og hans hjffilpere til Kolding med en drift lam, ofte flokke pa et hundrede til to hundrede stykker. I Kolding blev de delt i to hold. De bedste af dem blev send m ed k reaturdampel: til Kebenhavn, hvor de blev solgt p a kVffigtorvet. De andre blev afsat til b0nderne nord og syd for Kolding . For det meste foregik opkebet og afsffitningen af lammene planmoessigt, men der kunne selvfelgeligt ogsa i en sadan virksomhed ske uheld. Et sadant indtraf engang, da Eg og hans medhjoelpere overnattede i kroen i Viuf. Her havde der voeret bal om aftenen, og da balgffiste;rne ud pa natten forlod kroen, havde nogle af dem vffiret inde i kerestalden og havde ikke faet porten lukket rigtigt efter sig. Felgen var, at lammene leb ud, og om morgenen blev Eg vffikket ved, at en mand bankede pil vinduet ind til ham og rilbte, at hans lam leb omkring pa en mark uden for byen. Peter Eg kom op i fart og afsted ud pi\. macken. Lammene var spredt over fire-fern tender land, sa det var ikke sa let at fa dem drevet sammen, men samlet blev de dog, fer folk i byen kom op, og ejeren af mark en blev solledes fo1'­ skanet for den ffirgrelse, det ville have vrere for ham at se en drift lam i sin kocnm ark. I vadet ved Tornvig m0lle

ar

3


Ny kjole ...

UIIIIIIII:WIIIIIUllllllllllllllllilIIIIIIIIIUIIllI!lIIlUlIlIlIlIlIIlIIUDIlIlIliIIiIlIlIlIImil

Husk De er alt id velko mme n. hvad en ten De skal k0be eller kigge.

Vi kan vi se Oem et sm ukt udvalg .

To gange om aret k0bte Peter Eg far og lam pa Holms­ lands Klit. Her havde b0nderne mange far. Flere steder havde man op til et halvt hundrede gamle moderfar. Om vinteren gik de 10se, men nar markerne om foraret va~' til­ saet, sku lIe f:h ene 1 t0jret, og b0nderne ville da af med dem, de kunne undv::ere. I april maned k"bte Eg far med lam. De blev i fiskerbade sejlet over fjorden, og den 1. maj tog Peter Eg imod dem I Ringk0bing. Herfra blev de med tog sendt til Tarm eIle.r 0lgod og blev sa drevet resten af ve j en til Sdr. Omme. Her gik de pa gr.esagrene og samlede kr.efter til turen til Kol­ ding. Om efteraret - i september - fik Eg en drift lam fra Holmsland. De blev med tog sendt til Vejen eller B.ekke og blev solgt pa efte:,,'iirsmarkederne i de to byer. Priserne la fra 12 kl'. ned til 8 kl'. Pl'. stk. De, del' ikke blev solgt pa markederne, blev dl'evet nordpa og afsat rundt omkring pa gardene. Det kunne godt tage nogle uger at fa udsolgt, og Peter Eg l::engtes da efter at komme hjem til Sdr. Omme, m en nar fora,::et kom, l::engtes han efter at komme pa farten igen.

FRUEKJOLER g0r vi mege t ud af bl. a. i IDE A L S NIT med den gode pasform. Aile p r ·slag.

\ \

\

\

-

BRANDE-

En anden gammel Brande-borger, Niels Birkeb.ek, hal' for­ talt mig om livet pa en hedegard i firs erne. Han viste mig i sin tid sk0der og udskiftningspapirer, og vi kom da til at tale om, hvc- Iedes forholdene pa aIle omrader val' forandret siden hans barndom. Han havde sit hjem i en af de yderste garde i Brande sogn, en af Sandfeldgardene, hvis marker gar ud til Skjern ii, der danner skel mellem Vejle og Ringk0­ bing amter.

Lokalforeningen »FREM « Bran de Gedningsforening Te lefon 88 , Brande Aile arter kunstg0dning . Landbrugskem ikalier

Brande Ko rn . Foderstoffer . » Jaffo«-bland inger til ai le husdyr Siaglem01 1e . Kornt0rrer i - moderne s<Edekornsrenseri Telefon 88

BRANDE KOMMUNE

KOMMUNEKONTORET

Ekspeditionstid: Mandag. tirsdag, onsdag og torsdag kl . 10-12 og 14-16.

fredag kl. '1 0-12 og 15,30-19,00. 10rdag luk ket

Jule- og nytarsaftensdag samt paskel0rdag lu ket hele dagen

Ingeni0r kontoret: Onsdag kl. 11-12, fredag kl. 17-18

4


Niels Birkeboek boede i mange iir i en mod erne indrettet villa, som han havde la det b yg~e , smukt beliggende ved Brande ~ . I sm h ave ud til Bcandlundv ej lod han bore efter vand, og va ndkr aften va r sa s tor, a t h a n h a vde sit eget vandvoerk, d el' forsynede huset med v and. En tid havde han ogsa eget elektricitetsvoerk, idet h a n ved hjoelp af vandkraf足 ten producerede lektricitet til eget forbrug. Beha geligheder som vandvoerk og elektdsk lys k endte man ikke p a landet i Birkeboeks ba rndom. - Vi levede et stille og n0jsomt liv og blev v oennet til ar足 bejde fra vi var sma, fortalte Niels Birkeboek. - Vi havde over et hundrede Ul.r, del' gik lose i h eden. Fra jeg v a r 6-7 ar passede jeg dem ka mor g en til aften. Selv om v interen gik de ude, og del' skulle megen sne til, for vi lod dem blive inde. De blev klippet to gange om aret, og om vinteren havde vi travlt med at fa ulden gjort i stand. Vi drenge kartede, og pigerne spandt. Garnet blev sendt til voeveren i Brande, og n a r det va;r voevet, blev det stampet i stampem0llen, f0r vi fik det h.iem. Sildan blev det ved at ga, til kloedefabrikken i Brande blev bygget. Da det skete, matte voev erne indstille arbejdet.

Julegaven der glceder hele arel

JOMI t0rrehjelm m. gulvstati v kr. 198,00 10 ars garanti

Vi havde et par heste, fire-fem stude, en halv snes k0er og enge i Uhre koer. De l' val' ingen skat pa den jord, og den t ilh0 r te i g runden ingen. Da engjorderne ved lov blev ud足 skiftet, fik Sandfeld-gacdene en del a f demo Min far byggede en lille ejendom derovre, og min soster kom derover for at passe b edrif ten, og da jeg var en halv snes ar gammel, kom jeg derover for at hjoelpe hende og kom sa til at ga i skole Uhre.

A.Simonsen EI. installation sforretning B R A N 0 E, TEL E F 0 N 4 5

De store k rer s troekninger, Niels BL kebrek har fortalt om, var vel oprindelig Uhre- og Sandfeld-gardenes overdrev, og

Deres isenkrremmer

Th. WIllemsen I S E N K R A M. G LAS. PO R eEL It N iIIlill.lllllllllUIIIJIIllUUlllllllllli1

BRA N DE. TELEFON 41

5


da disse gardes byjorder omkring ar 1800 blev udskiftet, fik hver gard et stykke af ka;ret, men en tid endnu blev det ved med at V<Ere i f<Ellesbrug. Den enkelte ejer bjergede i foder­ knappe tider et I<ES d a rligt he eller et I<ES lyng, men om sommeren var k<Eret f<Elles turnleplads for gardenes fare­ flokke og ungkreatu.rer, der her fandt deres sparsomme fede. I tresserne begyndte man sa smat at opdyrke k<Erene. Den f0rste gard, der blev bygget, fik navnet )}K<Erbygard«. Efter­ handen blev mere jord opdyrket, og flere hjem blev rejst. Nu ligger deC' i k<Eret mange velbyggede, smukke garde i 1<E af gran- og lovhegn, og hvor for far og ungdyr gnavede lyng og stargr<Es, breder sig nu veldyrkede marker , der b<Er~ gode afgroder. Her er i kort tid sket star f ocandring. Bli­ chers ord : »Skynd dig, kom, om foje ar heden som en korn­ mark star«, blev til virkelighed pa disse egne. Efter denne sidebem<Erkning om k<eorenes opdyrkning, la­ der vi Niels Birkeb<Ek fort .elle videre om sin skolegang: - I skolen i Uhre skulle de store born undervise de sma. For jeg kom til Uhre, gik jeg i skole hos August Pedersen, Sandfeld Nygard. Han var gardmand, men havde en tid l<Est pa Jelling seminarium. Han holdt kun skole om vinteren, og vi gik da sammen i en klasse, bade stc,re og sma. De store sad ved et bord, de sma ved et andet. Om sommeren kom l<Ereren fra Uhre til Sandfeld og underviste os en halv dag om ugen. D et var al den undervisning, vi fik fra maj til november. For August Pedersen blev ansat som l<Erer, besorgedes undervisningen om vinteren af en omgangsl<£.!'er. Han holdt ikke skole pa et sted hele vinteren, men gik pa omgang i gardene og underviste et par uger ad gangen hvert sted . Undervisnmgen foregik i en af stuerne, ja, et sted blev sl1 galt sovekammeret benyttet som skolestue. En tid blev der ogsa holdt skole i mit hus.

,\~~­

usy~~I~~

Deres va rmemester garanterer Dem en lun vinter Han holder 0je med oliebehold­ ningen hjemme hos Oem - og s0rg e r for, at der automatisk fyldes op ; god tid med den rigtige Esso Fyringsgasolie ... og i\.rets varmeudgifter fordeles over 10 maneder - helt rentefrit.

Beboerne i de ensomt liggende garde levede et nojsomt og lidet afvekslende liv. Dagene gik stille og roligt hen. Enhver var optaget af aorbejde i gard eller pi\. mark. Kun sj<Eldent kom gardenes folk til byen, og der kunne ga mange dage hen, hvor de ikke sa andre mennesker end dem, der horte til pa garden. De begivenheder, der skete ude i den store verden, fik de ofte forst kendskab til lang tid efter. I arets lob ind­ traf kun fa tildragelser, der bragte afveksling i det daglige liv. Hojtiderne, familiefester og markederne var arets stor­ ste begivenheder. Lad os hore, hvad Niels Birkeb<Ek berettede herom: - I min barndom fik vi ikke breve og aviser bragt ud hvec dag, for der gik ingen landpostbud. Vi matte selv hente posten i Brande. For det meste fik vi postsagerne med os hjem om sondagen, nar vi havde v<Eret til gudstjeneste i Brande kirke. Der gik postvogn fra Vejle gennem Brande til Herning. For den kom i gang, havde bestillingsm<Endene i Brande lejet en mand til at besorge breve for dem til og fra Vejle. Private kunne fa bud med mod en passende betaling. J eg husker en mand ved navn Kr<E Tyvkj<Er, der havde den be­ stilling. En anden, der havde bestillingen for ham, korte sa galt turen med trillebor og tog yarer med for folk. Vi havde tre en halv mil til apotek og omtrent lige sa langt til l<Ege, sa det var kun under meget alvorlig sygdom, l<Egen blev hentet. Mange i sognet sogte den kloge Per Kragsig pa Skarrild hede. Hans mest brugte middel mod sygdom var areladning, og han anvendte det n<£sten for enhver sygdom. Hans far h a vde tjent hos en doktol' og havde l<Ert lidt af ham. Sonnen havde arvet hans kundskabel' og havde l<Ert sig til resten. E n af de storste oplevelser for vi bern val', nar vi fik loy til at komme til marked. I B r ande var der to store mal'keder, sommermarkedet i juni og efterarsmarkedet i september. Da varden store markedsplads fuld af kreaturer og telte. IS<Er kom der mange far og stude. Mange gardm<End tjente lidt ved at udskifte deres stude. De solgte dem, nar de var ud­ voksede, og kobte sa et par unge i stedet. Vi drog ogsa til Herning til det store efterarsmarked, del' varede i to dage. Syd for Holtum bro pa Vejle-Herning lan­ devej havde vi lavet et vadested over aen ved at kore jord og sten ud i den. Denne overkorsel benyttede vi, nar vi skulle til Herning. Om vinteren var det en kold omgang for hestene at komme over aen, for vandet gik dem da til langt op ad siderne.

~ss~

VARMETJENESTE

Esso Varmetjeneste Ieveres Oem af:

Esso Depot

Det er sva:rt at holde sammen pa fareflokken

v / Villy Hansen

Elmealle • Brande Telf.447

6

En af de virksomste i Brande sogn til at samle og ned­ skrive sl<Egtshistorie, sagn og lignende, var Peter Larsen, der i mange ar havd e ejendom i D orslund. I sine sidste levear boede han i et lille h us i Brande plantage. Her be­


s0gte jeg ham flere gange kort tid f0r hans d0d, og vi talte da om mangt og meget vedra rende livet i gamle dage. En dag talte vi om den respekt, ja, til tider skrrek, folk pa den tid havde for 0vrighed og gejstlighed. Peter Larsen fortalte: »I fortiden havde prresterne stor myndighed over befolkningen og kunne endog id0mme dem straf for forsk ellige forseelser. Straffen bestod i, at de pa­ greldende skulle sta til skrifte pa kirkegulvet for prrest og menighed, og prresten holdt da en tordentale over de ar me stakler, del' f0Ite det, som om de nu val' udSt0dt af sam­ fundet «. Et par smatrrek, del' handler om dette emne, lader vi h e r Peter Larsen fortrelle: - Hos en fattig familie kom konen en nat, da hun la med sit lille barn hos sig, til at klemme det, sa det d0de. Hun blev id0mt en st0rre b0de for denne forseelse, og dersom hun ikke kunne betale den, skulle hun 1 frengsel. Pengene kunne hun ikke betale, og hun val' meget ked af at komme til at afsone dem i frengslet. Hun spurgte da sognets prrest, om han ikke ville s0ge om benadning for hen de, men det ville han ikke. Hun henvendte sig da til en naboprrest, og han patog sig at s0ge for hende, og han gjorde det sa godt, at hun blev helt fri for straf. Han skrev, at det ville vrere en umulighed for den fattige kone at betale sa stor en b0de, men derimod ville det v rere en nade for hende, om hun k unne komme til at spise gratis br0d i frengslet. Denne ans0gning virkede saledes, at konen blev frifundet. I den tid, pastor Klausen var prrest i Brande, boede del' i Brande sogn en familie, der havde haft den sorg, at flere af deres b0rn val' d0de som sma. De talte aldrig til andre folk om grunden til de mange d0dsfald. Da skete det, at konen blev d0dssyg. Slregt og venner var forsamlede om hendes d0dsleje. Ud pa aftenen var de enige om, at nu var hun d0d. Da rejste hun sig pludselig og ud­ br0d: »Nu hal' jeg vreret ved Himmerigs port, men kunne ik­ ke komme ind, fordi jeg havde ligget vore b0m !hjel, og det hal' min mand faet mig til at fortie«. Efter at have sagt dette faldt hun om og val' d0d. Pa en gard tjente del' en karl, som en dag blev sendt til m011en med et Ires korn til maling. Kort efter kom prrestens karl ogsa til m011en med et Ires korn, og han forlangte nu, at prrestens korn skulle males r0rst. Det ville den anden karl

ikke finde sig i, de blev uenige, og det endte med, at prre­ stens karl blev smidt ud af m011en. Da han kom hjem klagede han til prresten, og pl'resten d0mte, at karlen, del' i m011en ikke havde taget hensyn til rang og stand, skulle sta til skrifte en s0ndag i kirken. Prresten havde to kirker at betjene, og nih' han skulle fra den ene til den anden, blev han frerget over aen, der 10b igennem sognet. Nu traf det sig saledes, at den s0ndag, karlen skulle stA til skrifte, val' det hans tur til at sejle prresten over aen. Da de val' kommet godt fra land, begyndte karlen at tale om, at han gerne ville vrere fri for at sta til skrifte, men det ville prresten ikke h0re noget om. Saledes, som det var be­ stemt, skulle det vrere. »Ja, sa skal De min salighed ogsa komme ud i vandet«, sagde karlen, og han begyndte at vippe med baden, sa van­ det 10b ind til demo Sa matte prresten bede om godt vejr, og det endte med, at han gav karlen frio

Pra:stens enten -

eller

De gamle fo r treller. De sidder med smil i 0jnene og bla­ der i erindringcns bog for dem, del' bryder sig om at lytte. E fter lidt snak om vind og vejr lukker de op for minde­ skrinet, og gennem de minder, de fremdrager, stiller de os ansigt til ansigt med en tid, der ikke er mere, men som vi alligevel lever p li og nreres af den dag i dag.

,.­ eul ";';;;';;;m-sig ~e)Jg..J ­ llled en BOG! '

T. Bundgaard Lassen

Det er dejligt at lcese ~ I arets store bogkatalog, som De har faet med

posten, kan De fi nde gayer t il hele fam ilien.

Aile julepublikationer med Hvem - Hvad - Hvor,

Kvindens H. H. H., BI<eksprutten, SvikmXl llen, Storm

P., Ved julelampens skier og mange flere er nu

udkommet.

Desuden har vi mange andre gaveideer samt

smu k ke ting til bord og juletr<e.

Kom ind og se vor udstil ling.

Brande Boghandel

P. WESTERGAA RD. TLF. 500. BRANDE

7


Smukkere hjem med smukkere gardiner

.........l1li...

Ha r De e t gardinprob le m Vi giver Dem gode

da tal me d os,

r~ d,

o g vi ha r et st o rt ud valg eft er al le s smag

Gardinstang. Type nr, 1. Vandret trrekstang. Skrues direkte j loftet eller vinduets overkarm. Med Âťden svrevende 10berÂŤ.

Leopold Thaarup Man ufakt ur . Bra nde. Te lefon 7 V I tage r mal . vi syer, vi ha:nge r op

Tmnk

pa selvangivelsen Ved ind skud pa KAPITALBINDINGS KONTO kan De fuldtud udnytte fr adrags­

retten pa se lvangivelsen inden for 2.500,- kroner-gra:nsen.

Vi gi ve r Dem gerne yd erligere oplysninger om denn e og andre opsparingsformer.

Brande Sogns Spare- oglaanekasse T elefon 65 Sognets a:ldste pengeinstitut

8


RANDE - verdens navle

Barndoms, og

ungdom.rminder vedforfatteren) liEge

Erling Fischer

Tegninger: Kai Husum

Det er med glcede, jeg imodekommer BRANDE JUL's an­ modning om at fortcelle mindel' fra min barndoms- og ung­ domstid i Askrel' skole, i Brande og lidt videre ud. Lad mig sa begynde helt ved min egen tilvcerelses begyndelse. En Aben bil, model 1921, holdt en mork, kold aften foran kebmanden pa Torvet i Brande. Den hjrelpsomme k obmand ville kore en lille lcererfamilie ud til deres nye hjem i As­ kcer - langt ude pa Ian deL Fir e kIlometer val' lren gere den­ g ang end nu - og Vejlevej val' ikke asfaltereL To mennesker, del' kom fra det frodi ge 0stjylland, slog sig ned pa en plet sandjord ved en granplantage. Min far, Verner Fischer, val' fra det skonne Bjerre h erred ved Hor­ sens fjord. Han ville have vceret hestehandler - eller I hvert fald noget med heste - men Jean Arnold, den stre nge, hojt­ begavede fader til elleve sonner, h a r nok afgjort den sag. Verner kom pa seminariet i Odense, Iwor han traf Sigrid Iversen, et livstykke af en humorra ket fra Kirkebakken i Odder - opvokset i en frimenighed, gaet i friskole og pa hOjskole - alt hvad del' val' frit og dejligt. Sa kom jeg til verden som et produkt af tung a lvor og Iyrisk letsind. Disse unge mennesker, del' f0rst havde vreret et par ar p <i Brande byskole, korte nu ud j morket og tcendte petl'oleums­ lampen i Askcer skole. De fik min ses ter, Ase, og mig i seng, og sa hal' de nok ligget sovnlose nogen tid og tcenkt pa , hvad de mon nu skulle opleve i dette hus. Det blev ikke lige lyste­ ligt altsammen. Allerede nogle mi'med er i forvejen, da fa r ftk stillingen , cyklede han til Askcer og plantede asparges, hvilket viser bade hans fremsynethed og hans sans for at fa det b edst mulige ud af det slettest mullge. Asparges val' et raffin ement dengang - og i arene, del' kom, blev asparges med smot' et festmaitid, de l' Iyste op i den lange rcekke af beskedne m al­ tider.

Mol' kunne ellers nok lave mad - hun odslede med reg pa en kcernemrelkssuppe, nih et skolebarn kom med en pose­ fuld . Og hun kunne stege en god l'ibbensteg, nih' naboen havde slagtet. Del' gik ikke en uge, uden at et eller andet barn kom med noget godt til skolelrerel'ens, og det val' ikke noget, m an gjorde for at indynde sig. Det blev gjort i en l'ealistisk forst aelse af, at man ikke kunne leve scerligt stra­ lende af en lrererlon d en gang. Nar det regner pa pl'resten, dl'ypper det pa degnen. Dette her varvel et efterdryp af tiendeydelsen. Ja, det val' svrert at fa det til at lobe rundt i det lille hjem, isrer da mor havde det sangvinske tempera ment, som soger a t skabe fest her og nu og ikke teenker pa dagen i morgen. Hun val' fantastisk til at besege sognets gamle og syge, og hun skulle da altid have en glad gave med. Men den matte som regel kobes pa regning, hvilket med mellemrum gay genlyd ved middagsbol'det. F ar I unne ikke fordra ge at skylde nogen steder. Han Val' opdraget spal'tansk, opdraget til at gemme enhver stump snor og papir, del' kunne bruges igen. Han respektel'ede de sma veerclier. iEgteskabet blev snart som en sejlads i en lren s skude. men far pumpede og pumpede. sa skuden holdt sig flydend e i hvel't fald i 25 ar. Sa flyttede han til det smilende Fyns­ h oved, del' mindede om hans fodested. Klakring. Men mol' bl v i Askeer skole til kort for sin dod for to Iv ar siden.

Askjoer Skoie, i baggrunden K jeid Grarups stratoekte gard Mange tunge og bitre tanker hal' flakket rundt melle m veeggene og de morke graner omkring skolen. men lad nu d em veerr glemt, og lad os huske det skonne og glad e. J eg kan hore far ove sig pa sin cellosolo i »Zar og Bonde«, som

MELODIEN ER: Duge - flag H[mdkliEder - Viskestykker Dyne betriE k Plaide r VattiEppe r Rya tiEpper

Cd med pd melodien og felg stremmen til

trommejul i Deres specialforretning

*

Brande Tlf.484

9


han spillede i orkestret i Give. Jeg kan huske lugte - srerlig den fra karbidlygterne sidder i nresen endnu. Det var mit job at rense og fylde eykellygterne med karbid og vand. Det foregik i skolegangen, hvor de eneste gymnastikredskaber, bukken og h0jdespringssnorens st0tter, krempede med yore eykler om pladsen. Skoleb0rnene m~tte s~ se, hvordan de fik plads til deres t0j og trresko. Mor var forskolelrererinde ovre i den gamle skoIe, der var - og stadig er, fra 1880, hvilket kan Ireses p~ den gavI, der vender over mod Yore trofaste naboer, Kjeld Grarups. Pa den anden gavl sidder symbolerne pa tro, hab og krerlighed, smukt udf0rt i jern. Hvem der sa havde fundet pa det en­ gang i gamle dage. B0rnene elskede mor, for hun kunne fortrelle historier, hun kunne g0re tingene levende og sprendende. Kun fa har grebet hende i en 100 pet. sandhed! Det var sa usredvanligt for hende at skrelde ud, at da det endelig skete en dag, sagde en lille syv ~rs pige troskyldigt: T rowwer do et, to do sku ta dre en aIbyI? De st0rre b0rn holdt ogsil. af far, selvom lussingerne sad 10st. Na, det var nu mig, der fik de fleste af dem, sa ingen skulle beskylde far for at tage blidere p~ mig end pa de andre.

Det mest eharmerende ved Askrer var aen, der indram­ mede stedet med en nresten 0stjysk frodighed. Den kring­ lede sig gennem engen kun et par hundrede skridt fra skolen. Far tog skoleb0rnene med ned at bade der, og jeg sejlede med mine skibe ved den bred, hvor jeg senere sad og skrev digte: Har du gaet med bukserne h0jt sm0get op

og pj asket dig trret i en a,

sa smil.fisk foer vrek for hvert sprejtende sop

og stenene stedte din ta.

Har du gaet og slaet med hfmden i vand

og givet din a en »law tresk«,

og set, hvordan sol pa det dyndblede sand

var brudt til en Iysarabesk.

Men ogsa derhjemme i haven val' der skent:

I sommerdagens varmedis

rev jeg de bilrre gange,

mens lyse, sk0nne gyldenl'is

de stod og blev sa lange,

og kejserkroner sa jeg sta

i gyldenbrunt med pletter pa.

Men nu i sommernatten sen

vii graner haven vrerne.

Hver kvist pa hver en lille gren

den peger pa en stjerne,

men manen kan de nresten na,

den pegel' tusind kviste pa.

3000 klik - 3000 flam mer en eneste patyldning I Ronson Varaflame gaslightere er vor tids mest fuldkomne resultat af arelang teknisk forskning. Kun Ronson lightere har det enestaende Varaflame­ system med Iynhurtig flamme­ kontrol. Aile Varaflame lightere fyldes pa fem sekunder fra en Ronson Multi-Fill. - kom ind og se vort store udvalg. .

Min lilles0ster, Gudrun, kom til verden midt under det hele, og imens val' Aase og jeg ovre ved Skou Nielsens, den anden nabo, hvor min legekammerat, Ivar, boede. Igen en duft - rugbred med sirup pa. Det varede lrenge, inden mor kunne ga efter den f0dse!. Men hun kom sig da og var igen stadig pa farten: ud at lrese op eller spille klaver, hvorsomhelst der var brug for underholdning. Og far ligeledes med sin violin og sin smukke sangstemme, som han fik lidt skolet hos koneert­ sanger Anker Olesen i Grindsted. Jeg kan endnu here far sidde ved klaveret og eve: Be-a-te, Le-o-ne, Be-a-te, Le-o­ ne, de samme ord i en uendelighed. Og fa r gik vreldigt op i ungdomsforenings-arbejdet. Der blev indstuderet amaterkomedier i skolen - ja, fest og glade dage val' der ogsa, ikke mindst nar den hollandske blom­ sterleg-rejsende, Pel, kom pa bes0g. Han sang Gluntarne sammen med far, sa guldtrenderne glimtede. Sa herligt, ah, sa herligt. Bagefter sang far solo, gr0nlrendervisen med omkvredet: Gygagagak. Og sa kunne vi bern og mor ikke blive Iykkeligere.

IU.nt.GU. World's greatest lighters CENTRUM Telefon 400

10

Brande

A ved Langkjrer melle

Vi havde ingen radiO, ingen grammofon. Underholdningen matte komme levende til os. Vi var ikke overfodrede med indtryk som b0rn er nu. Mor skrev ogsa skuespil og digte, f. eks. dette:


Hvad du end brerer, du milde Gud af millioners trerende smerte, jeg rrekker dog mod dig pA nAdens bud den n agende angst, der slider mit hjerte, ydmyges jeg mAtte, f0r ret jeg det lrerte. Nu beder jeg, hold du det fast i din hAnd, at ej jeg i mistvi vi rnA ta' det tilbage, for selv at 10sne og stramme de bAnd, som bandt mig til livet, del' voldte mig plage. Hvor f0r i mit sind al glrede val' sturn, giv del' Gudsfreden du hjerterum.

Se

erset blev skrevet i »udlrendighed« pA Dianalund, men or om hjem igen, og igen kom Arets h0jdepunkt i Askjrer: olej letrreet. Forreldrene val' med, og vi modtog dem o re i den gamle skole, hvor de lagde deres t0j og aflevere­ de kagen, som enhver havde med til kaffen. luger i forvejen havde vi ind0vet folkedanse og sang­ lege i skolestuen, hvor bordene blev stakket oven pA hin­ anden for at give plads, og nAr sA juletrreet val' smidt ud pli legepladsen med sine rester af glimmer og englehAr, kom den store og glansfulde opvisning. Bagefter var der alskens underfuld underholdning. En fiskedam i et ~j0rne og den slags, som dengang val' sen­ sationer. Vi havde som regel ogsA indstuderet en julekome­ die, som mol' eller jeg skrev. Ja, det varden store guddom­ melige fest. Den aften var Askjrer skole et trylleslot. Men ogsA nar denne lange aften Val' forbi, matte jeg som hver aften aret rundt en tur ned til aen. Den er lille og uanselig for den, der ser den i dag, men de f0rste af mine tanker, som vovede sig ud i verden, fulgte dens vande ud til det store hay:

hvor nisselar er stolt over sine lordelagtige juleindk0b Ira K IT E X

... , g0r sel v som nisselar -

og t<enk p<\, at ogs<\ n<\r det

g<elder J U LEG A V E R - r<ekker pengene l<engst i

~oo~o

I I

TORVET

BRANDE

TLF

167

G/ELDER DET restaurering og opmallng af gamle og antikke m0bler, da henvend Dem t il

V. Bundgaard Poulsen

Her ningvej 46-48 Brande. Telefon 119

11


Aen glider under bro, blomster spejles i dens gliden. De er minder, del' vil gro vandet - det er tiden. Tiden glider bort fra os, mindel' dog vi hal' tilbage Vi vil byde tiden trods, som i gamle dage.

Brande

Brugsforening

a. m. b. a. DETAILH AN DEL . TELEFON 10 - 611

Medita tion ved Brande

J a, rev vi ej en flrenge

i tidens trist tAgesler en enkelt gang

og frit lod sol en trrenge

i hjertet ind,

og gjorde e j dens vej for trang,

men lod den lyse op vort sind,

da blev hver hejtidsdag kun grA

og jorden, som vi lever pa

sa underfuld, som den er skabt,

for os ga r tabt.

"Midtjylland"

126

Kartoffel mel

Kartoffelpulver til foderbr ug

Kartoffelkogning

Venskabet med K a rla Frederiksen blev livslangt - i gl;;e­ de og sorgo Begge m a tte se deres regteskab gfl i styk­ k er. Men fra de glade dage husker jeg bedst de store fed-

GOLBtEKDAL MASKINFABRIK I N DHE N T

TILBUD

T E LE FON

BR A NDE

123

Smede- og maskinarbejde, blikkenslagerarbejdecentralvarme in stal leres

12

j

Jeg kommer til at trenke pa noget festligt - den sprud­ lende forfatterinde, Karla Frederiksen, del' engang val' sagfererfrue i Brande. Hun val' en af min mol'S bedste veninder, lige omfangsrig af korpus som af sind. BAde ,,"un og mol' gik og dremte om at skrive noget godt, og for Karla Frederiksen blev det til et stort, livsbekrreftende forfatterskab - ikke udedelige ting, men skenne bobIer, del' bristede i n u et. For mol', Sigrid Fischer, blev det kun til en hftndfuld digte og et amaterskuespil, del' dog mlede at blive trykt som bogen »LindegArden«. Men hun havde den samme trang til festlig glred e, som Karla Frederiksen, hvilket disse linjer viger :

Andel s- Ka rt offel melsfabri kken

B RA NDE . TELEFON

A_:

OLlEFYR BPs Bentonette

DAN-REGN vand ingsan Ia:g monteres


selsdagsselskaber, der blev holdt i den enorme lejlighed pa Storegade i Brande, nar tvillingerne, Knud og Arne, fyldLe il r . Et barn i dag kan naturligvis ikke fatte, h vad det var for en oplevelse for en knregt ude fra en hedeskole at fa sat en flot indianerprydelse pa hovedet - en med rigtig sprag­ lede fier. Men selskabet v a l' vildt, og endnu i dag sidder i mig smerten fra det ej eblik, da en hensynsles fjende rev prydelsen af mig i en merk korridor - og edelagde den. Jeg var pi'! beseg i en velhavende verden, som jeg ikke for­ stod. Jeg stod og sa pa, at en af tvillingerne fik en stor reske fyldt e chokolader - han abnede den og proppede 2 - skriver to - stykker chokolade i munden pa en gang. Det er mange ar siden, men min forbleffelse har ikk e for­ taget sig. En anden kendt familie m ed to drenge var landinspekter Kristiansens ( manden, der skabte JAK). Familien var ve­ getarer, sa det val' ogsa en ny verden at komme ind i. Jeg havde fa et begge mine ben smadret af Danmarks reldste bil, sa jeg var kommet et a r bagefter og m a tte ga til ekstra engelskundervisning hos Erling Kristiansen, del' nu er ambassader i England - og fylder en hel spalte i den Bla Bog. Nar man ikke selv har drevet det til noget stort, ma m an jo stive sig af med de senere sa beremte mennesker, man har kendt. Man skal bare ikke gere det, nar ens bern h0rer pa det - sa griner de frelt. Det ger de srerlig, n a r jeg fortreller, at jeg gik til sennepsgas-afvanskningsevelser sammen med Poul Reichardt og til anatomimanuduktion sammen med Helge Kjrerulff Schmidt (han kunne nu ellers sprede en vreldig morgenhygge i de tidlige morgen timer mellem skeletdelene). Endnu mere overbrerende bliver latteren, nAr jeg fortrel­ ler om dengang, jeg selv var skuespiller, eller rettere sta­ tist pA Aarhus Teater. Det var i Chr. Dehmuts : »Frihed«, et histor isk stykke om bondens frig0relse. Efterhanden som bondens frigerelse skred frem, blev bond en prenere og p re­ nere i tejet, sa jeg matte skifte seks gange hver aften for et honorar pa fire k r . - Til gengreld oplevede jeg El-ik Henning Jensen som instruk1.er. Han var dygtig, men ikke sprudlende - det var derimod Gerda Gilboe. (Vi holdt til pa samme vegetar-restaurant - hvor var hun skreg). Og der varden vidunderlige Gunnar Stryhn, Knoblauch, Tud­ lik Johansen, Per Buckhej og mange flere. Jo, det var eventyrligt, selvom De hmuths stykke ikke var srerlig for­ n0jeligt - ikke sA sjov som dengang, da vi p a Herning Gymnasium spillede . Svend, Knud og Valdemar<. Et sted kommer Knud Ind pA scenen og trreffer Absalon. Hans re­ p lik skulle vrere: »Jeg er Knud«. Men i stedet siger h an: »Jeg er Absalon«. Men Absalon havde fmdsnrervrerelse nok til at sige: »Det er jeg ogsa«. - Ganske vist er det et skert stykke, men dette val' dog en fornyelse af det. Men j eg forvildede mig bort fra Brande. Der v a r mange sprendende mennesker dengang. Et af de mest dynamiske var min spillelrererinde, Lucile Thrane, datter af en af Norges store arbejderparti-pionerer. Ude i verden havde hun fejret triumfer som violinvirtuos, nu underviste hun bI. a. min s0ster Aas e og mig. Aase fik hun lrert sA meget vio­ linspil, at hun nu i mange ar hal' spillet i Grethe Kolbes amat0rorkester, men Aase hal' ogsa en fin musikbegavelse. Jeg, derimod, var hAbl0s. Jeg 0vede mig fire AI' i trrek p a Paderewsky's menuet. Frk. Thrane hersede med mig (det var pA klaver). Hun slog i tangenterne, smed mine noder pa gulvet, lige meget hjalp det. Jeg fik aldrig lrert Pade­ dewsky's menuet.

Julearrangementer i Brande 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIlllllllnllll ll lllllllllllllllll llllllllllllllll lllllllllll!II11111111111111111 11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 111111

Fredag den 16.) lerdag den 17.

og sendag den 18. decemher

Festlige o ptog og musik i gaderne. Pi\. T o rvet o p­ still es tombola sm<e k fy ldt med fine ge v inster.

eG

fjAGE ~TiR3il. V~ p~ ~~ i~ ~~~~

Sendag den 11. decemher Smukke ju leudstillinger og den festlige jule­ bel y sning ska ber en s<eregen stem ni ng. K I. 14 og 20 : Ju lekonc ert i Brande

irke til

fo rdel for menigh ed sr~ de n es j uleuddeling. Med vi rk ende: O rganist Gr0n vald Nielsen , kir­ ke koret, K ristel ig t Sa ng ko r , blo kfl0jtekor , og Pr<estelundskolens store b0r neko r.

Sendag den 18. decemher K I. ca.1S anko mmer nissefamilien med ekstra­

t og til Brande station.

Optog gennem by ens gader til Torvet .

Uddeling af godteposer til b0rnene .

TO DO - gardens flotte musikkorps

spiller pi! t uren ge nnem by en .

Velkommen IiI julehandel i Brande 1II11I1I1I11I11I1I1I I1I I1 I1I1I11I11I1IH!IIII11I1 I1I1II1 I1!11111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Denne ann once er i ndr y kket af MF

13


De t var et m0de m ed det helt store temperament. Jeg

var n.esten lige sa bange for hende som for den store sch.e­ ferhund i plant agen p

Vejlevej, som jeg skulle cykle forbi

i d e tidlige vintermorgener, mens den var sluppet 10S. Men

frk. Th r ane v a r og er et stnUende menneske. Nu bor hun pa De gamles Hj em i Brande, hvor hun modtager mange udtryk for t a knemmelighed fra gamle elever. Nej, jeg fik aIdrig l.ert at spille, for jeg skrev digte i stedet for at 0ve mig. J eg 0nsker, n ar engang jeg d 0r , at denne gravskrift bli'r mig givet : Ha n var en diletta nt til alt, kun ikke til at leve livet. Det var en meget fordringsfuld gravskrift at 0nske sig, men d er var m ere selve rkendelse i dette: Sp0rger du mig, hvem j eg ynder mest, svarer jeg dig lakonisk: Ham, der k a n rose mig mest elegant uden at virke ironisk. Og

dette selvportr.et:

Han ta'r den sidste kage,

han ligner en oversp.endt bobbel,

h an har slet ingen hage,

men den er til geng::eld dobbel.

SAJYKA

BRf,N DE - TH YR EG O D KARTO FFELSEKTIO N

Spiseka rtof ler fr-a sort ere-cen tr-al BRAN D E. TELEFON 693

De rigtige

blede julegaver S TRIK VAR ER UNDE R T0J S T R0 MPE R

fin der man hos

HFNNI NG SORENSEN

~~ 355

BRANDE

14

1#-

T~F.

Senere svingede jeg mig op til at se pa universet sAdan lidt fra oven, f. eks. i »Prinsessen pa lErten«: PA en springmadras af stj ernetAgers spiraler sover den s0de sin sk0nhedss0vn. I et stort palads med mange fine portaler ligger den s0de i salig blund. Til hun vrekkes af St0j, en smert ende St0j fra et liUe atom i en lille spiral (den sakladte Mrelkevejstage) . Da rnA prinsessen v iige i timevis og vende sin krop, indtil hun d0dtr.et rejser sig op og ni.ber ud i det store palads: Skaf mig en ny madras. I dette store univers er Brande kun en uendelig lille atom­ samling, men for os alle, der har levet i og omkring byen i en fjern barndomstid,. er den stadig universets centrum. Sta­ dig sidder i 0ret lyden fra Martensens fabriksfl0jte - og fra kirkeklokken, hvis vibrerende lydcirkler ogsA naede ud til aen ved Askj.er.

Det er sv.ert for unge mennesker i dag at for estille sig den isolation, v i levede i i »gamle dage« i 20'erne - ude i den nordvestlige afkrog af Vejle amt. - Det varede mange ar, f0r jeg l.erte Ve jle by blot sa nogenlunde at kende. 37 km-stenen stod dog ellers ikke langt fra mit hjem - men der var ikke asfalt pa vejene, og Jens Vejmand sad bag sin sk.erm og huggede sk.erver m ed klud om hand. Jeg kunne lide lugten af den mg, det gay nu og da, og synet af de brudflader, som intet menneskeligt 0je f0r havde set. Min verden opmiiltes · stort set af de tre kilometersten, der stod mellem Askjrer skole og det, som jeg f0lte var vp.rdens centrum, 40 kilometerstenen pa Brande Torv. Det var en stor begivenhed, da den en dag blev anbragt pa en h0j sokkel, sa ingen skulle v.ere i tvivl om, at mit verdenscentrum vir­ kelig var altings mindtpunkt. - Om Vejle vidste jeg ikke stort andet, end at der la R0de M011e, for jeg lreste jo on­ noncerne i Vejle Amts Folkeblad, hvad der foregik af srel­ somme ting. Paris' Moulin Rouge er i dag ikke sa fje n. Sidst, j eg fl0j til Paris, tog det halvanden time. Den nrermeste storby, jeg l.erte at kende som 7-8 arig, var Horsens. Morfar boede i Odder, 30 km pA den anden side Horsens, og dertil k0rte vi hver sommerferie. Det var vores Mallorca. Vi k0rte i jumbe med en hestekraft, Klaus, h v is udst0dning ligesom lunede i den tidlige morgen. Far var stolt af, at den kunne tage d e 80 km pa en dag. Men endnu mere stolt var jeg, da jeg aret efter kunne cykle turen pa en dag. Afstanden forekom mig som den l.engste, man kunne forestille sig. Og senere, nar jeg skulle regne med afstande, forestillede jeg mig dem ikke opdelt i 100 km, men som multipla af 80 km.

Alene turen til Ejstrupholm ad den mdgrusede vej var uendelig lang - sand og hede og Tykskov k rat. Sa var det meget nemmere at trenke pa turen fra Ejstrup til Nr. Sue­ de, hvor jeg sa skiltet, der viste til Silkeborg. Det skilt sa jeg pa med stolte f0lelser, for engang sad Fischerne pa


Silkeborg slot og aIle de store garde i omegnen. Na, hvad gj orde det, at det var gaet tilbage for famillen. Jeg kunne i fantasien sidde pfi aIle slotte i hele verden. I de ferste r kerte jeg Odder-turen sammen med far, der sa fortalte mig om egnen. Klovborg var det nreste navn efter Nr. Snede, og nar vi sfi passerede Gudenfien, fortalte far om Vestbirk - lidt lrengere nede ad aen, der dengang drev hans bedstefars store klredefabrik. Og om den beremte unge maler, fabrikantens bror, Hans Fischer, del' malede sine skenneste billeder ved Gudenaens Vestbirk-Ieb. Lrenge fer Horsens begyndte jeg med hemmelig gru at glrede mig til synet af tugthuset. Bortset fra et eneste hefte af Nat Pinkertonserien (som jeg stadig gemmer), ejede jeg ikke en »gyser«, og Brandes omegn, bed ikke pa sterre uhyggegys, undtagen nar en m and hrengte sig, eHer en pige kvalte sit barn. Men synet af Horsens tugthus var et virke­ lig godt »gys« pa en passende afstand. Jeg kunne rigtig fore­ stille mig, hvor grusomt fangerne havde det - og alt det forfrerdelige, de havde gjort. Men et andet minde fra Horsens far dog alt andet til at blegne, mindet om den dag, da jeg kerte turen alene, og jeg i Horsens sa en reklame for »De tre fra Benzintanken«. Jeg havde aldrig set en tone- og talefilm, sa jeg gjorde det helt ubegribeligt uherte: at overnatte hos fars moster i Horsens uden forst at kunne sporge far og mor. Da jeg for nogle ar siden gensa " De tre«, begreb jeg ikke helt den eksalterede begejstring fra dengang. Men det viser blot igen, hvor lidt der er ved den slags tekniske fremskridt. Man vrenner sig hurtigt til dem, og sa er man ikke spor mere lykkelig end fer. Men del' er jo eHers sket meget siden dengang i tyverne, da jeg var ovre pfi en nabogard og h0re radio for f0rste gang - med eretelefoner, skiftespoler og hellig andagt. Men

det val' en endnu sterre revolution, da det elektriske lys afleste petroleumslamperne, og man, blot ved at trykke pfi en knap - ud af merket - kunn e skabe en verden. Nu kan man ved at trykke pa en knap udslette en verden!

Mine legekammerater var bi. a. Mogens og Knud, den se­ nere kendte toldinspekter Damsgard Hansen. Der var be­ remmelse om dem allerede dengang, for deres far, leerer Johannes Hansen i Brande, blev kirkeminister. Det val' no­ get helt uforstaeligt for os, der betragtede politibetjent Ste­ phansen som verdens overhoved. D. v. s. der var endnu et overhoved, et overhoved, der stod midt imellem de him­ melske og jordiske magter, nemlig overlrege Himmelstrup. Lrerer Hansens kone, Johanne, var ikke sa landskendt som sin mand, men desmere val' hun kendt af aIle i Brande, der led nod. Ingen tog sig, som hun, af de fattiges sag i byen, mens min mol' efter evne gjorde det pa landet. Da jeg blev 12-13 a r, val' del' nu ikke sa megen tid til­ overs til legekammeratel'. Mest sad jeg pa mit liHe kammer oppe under skifertaget. Nar jeg kravlede op pa mit bord, kunne jeg derfra se solnedgangen over Storebank eHer Lang­ kjeel', alt eiter arstiden. Del' oppe skrev jeg pa en 12-binds roman, del' hed »Historiens Timeslag«. Jeg prove de pa at anbringe den samme person i 12 forskellige tidsepoker. Veer­ ket sa naturligvis aldrig dagens lys, men det gjorde derimod nogle noveller, som jeg sendte ind til Brande Avis, del' meer­ keligt nok optog dem uden at vide, hvem for fatteren val'. D engang val' jeg forelsket i Ebba Koefoed, datter af direk­ tel'en for kartoffelmelsfabrikken. Jeg havde store vanskelig­ heder med at dupere hende med sportslige fortrin, men jeg scorede et par points, da jeg indviede hende i min hemmelig­ hed med novellerne.

Den ny Opel Rekord star og venter pa Deres vurdering hos os.

Kom ind og sammenlign Opel Rekord med den D e t ror er bedre ! Den ny Opel Rekord er bedste k0b i sin klasse. Den star for en sammenligning bade pa komfort, k0reegenskaber og t0rre tal.- Pr0V selv hos: Autoriseret

8M

--

Forhandler

Brande Motor Compagni A/ S Te lefon 811 - 540 15


0verstpa 0nskesedlen

En lrekker Angli skjorte

BRI-NYLON

Fra rullen p a det m"rke loft gik mine tanker; Jo ,'den rundt - helt om til kineserne, som man nemmest kunne be­ sage ved at grave et dybt hul ude pa legepladsen. Senere hal' jeg besagt kineserne, i Hong Kong i hvert fald, men jeg tog den besvcerlige vej uden om Jorden. Og da jeg stod deromme pa den anden side af Jorden, tcenkte jeg, at hvis jeg nu gravede et dybt hul i Jorden her ved £lygtningebarakkerne, sa ville jeg komme op i ncer­ heden af Brande. Maske ville jeg ikke ramme helt prcecist, men det ville nok blive et sted i Vejle amt.

En enestaende nylonskjarte." behagelig - ventiiatiansv:Evet. Kr:Ever kun skyllevask ,er hur­ tigtorren de ag selvstrygende. Fas i IlVid, i pastelfarver 09 maderne monstre. Jakken af for Angli. Pris fra kr. 49,50.

HERRE-MAGASINET

TI P-TO P • B RAN DE

16

Et par ar senere blev jeg medarbejder ved Vejle Amts Folkeblad, idet jeg af lokalredaktaren fik 2 are pro linje, for at referere ungdomsforeningens mader. Foredragene slog mange dare op for mig til ny verdener, og i den samme sal pa hajskolehjemmet fik jeg en aften mit farste made med det rigtige teater. Jeg kom til at tcenke pa det i fjor, da jeg sa fru Lawerts afskedsforestilling »Sol­ dat Svejk i 2. verdenskrig«. Her travede Svejk afsted over de russiske stepper - og det var vceldig godt, men dengang i Brande var det tusindfold mere vidunderligt. Det var Carl Alstrup, der gik og gik pa stedet, mens horisonten blev rullet pa tvcers af scenen i modsat retning. Nceh, hvor magelast. Her kom da den store, store kunst til Brande, men ingen tcenkte pa, at vi sad i en krog af en afkrog - dette kunne vcere verdens bedste teateI'. Oplevelsen kunne ikke blive st6rre. En anden slags oplevelse var at hente i kirken, hvor provst A . C. Andersen eller pastor Boesen prcedikede. Her hang det gamle krucifiks og talte sit sprog om menneskers grusom­ hed, og her stod gips-apostlene pa rcekke med brildne nceser og afstadte fingre - Herrens stridsmcend. Nu er de aIle tJ'etten borte. Nu er der pcent og dannet i Brande kirke. Jeg val' stolt nar far, der var kirkesanger, stod frem og holdt indgangsbannen; Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at h6re . .. og under salmesangen lad far s smukke stemme - kraftig, men ikke for kraftigt, som fra en, der farer i ydmyghed uden at dominer e . Undertiden matte far a£lase ved orglet, og jeg tradte blcesebcelgen, del' gik sa tungt, at jeg matte stemme fra med hcenderne pa tvcerstangen, men sa var det ogsa mine krcefter, der blev til en lovsang for Herren. Jeg tcenkte dog mere pa tajrullen derhjemme pi'l det marke skoleloft, den med de tunge kampesten. Den krcevede naj­ agtigt samme anstrengelse, men den skabte ikke n oget sA stort som en lovsang. Den udglattede kun nogle slidte lagner.

vi Svend Nielsen. Telf.159

Det var en r evolution for en 16 ars dreng, anno 1933, at gare springet fra realskolen i Brande til gymnasiet i Her­ ning. Ikke pa grund af gymnasiebygningen, for den var alle­ rede mange ar tidligere blevet erklreret for sundhedsfarlig af myndighederne, hvorimod Brande Realskole, del' nu rum­ mer kommunekontoret, havde en statelig hovedbygning, selv­ om den drekkede over en reldgammel £laj. Uden for den hang skoleklokken, som jeg har srerlige forudscetninger for at huske, da jeg var ringer. Jeg havde nemlig arvet mor­ fars ur. Det var dengang, da Birkedal var skoleleder. (Han dede lige efter, at han havde vceret med os en herlig tur til Norge. Udenlandsrejser med skoler var noget uscedvanligt dengang). Fru Birkedal underviste i tysk, fru Nicolajsen bl. a. i naturfag, og sa var der Svenningsen, som hjalp mig med de ferste svrere fors0g pl! at skrive noget, der var lidt


mer e nd en almindelig stil. Endelig det sidste ar kom lrerer D r os ting, del' bragte et pust af ak ademisk dannelse og vid lnd pa skolen. Privat gay han m ig undervis n in g 1 latin. M en sa kom jeg altsa til Herning, hvor jeg matte preve at male mig med de dygtigste fra et stort opland. Det gik endda nogenlunde, takket vrere en stredlg flid. Revolu­ Honen la mere idette, at jeg her medte jrevnaldrende med interesser, som nresten ingen i Brande havde dengang. Del' val' nogle, som malede billeder, en skrev digte, andre val' ivr igt optaget af politik. Og en komponerede og stu­ derede engelsk litteratur langt ud over det, skolen forlangte. Del' blreste en ny, fo ruroligende vind gennem mit unge sind. Porte til ny verdener abnedes.

sa

Forelske sig matte man naturligvis ogsa i den alder. Det val' hedt og langvarigt fra min side, men da jeg ved vort 25 a I'S studenterjubilreum medte damen og omtalte min for­ elskelse, bedyrede hun, at det havde hun overhovedet aldrig lagt mrerke til. - Det skulle jeg bare have vidst, val' hendes trestende kommentar. Ak ja, man val' vist mere genert den­ gang, end gymnasieungdom er i dag. Jeg skulle med tog fra Brande klokken syv om morgenen, og mine forreldre Val' ikke meget for at sta op klokken seks, sa jeg matte selv tage aske ud af komfuret, trende op, lave havregred og smere madpakke i det blamalede spisekammel'. Derpa fi r e kilometers cykeltur i det forhandenvrerende vejr. Man kan nresten fa medlidenhed med sig selv, nar man sammenligner med forholdene for de fleste bern nu om stunder. I t oget til Herning lreste vi begribeligvis lektier, men pa hjemvejen lavede vi ballade, f. eks. temte vi »pigekamme­ ret" for »andelspenge« (We-papir) og lod de lange strimler flagre efter toget. Jeg hal' ladet mig fortrelle, at den samme speg bruges den dag i dag. Vi gjord e alt for at blive fri for voksne i vores kup ~, og ve den, del' mosede sig ind. Det gjorde en svrer he rre en dag, og straks begyndte Knud Damsgiird Hansen at fortrelle os om en andssvag, der val' brudt ud fra Brejning - hvor­ efter han beskrev den svrere herres brevrefedt i detalj er. Manden lreste meget ivrigt i sin avis, det blev hans redning. Kupeerne havde dengang hver sin del' ud til trinbrrettet, og en dag, da en mand fra egnen varved at entre vores kupe, sagde en af os: Den her er kun for personer. - Hvor­ efter manden undskyldte sig og tog en anden kup~. I gymnasieforeningen .lE Bindstouw" val' del' mange spren­ dende meder. F. eks. talte Aksel Larsen en aften. Jeg sidder nu sa mange ar efter og lreser i min dagbog, hvor jeg skrev om d en aften: Aksel Larsen er den ene af yore to kommu­ nistiske rigsdagsmedlemmer. Han er et yderst tiltalende menneske med et meget energisk ansigt og et snart muntert snart fanatisk blik. Han val' saglig og dannet og kom ikke som sa mange andre kommunister med den ene legn efter den anden. En anden aften talte den tyske professor Tschachotin om, hvordan han havde skabt 3-pilemrerket, som de unge social­ demokrater i Tyskland malede over hagekorset. (Vi er sta­ dig i 1933).

Midt pa dagbogsbladet sidder del' en liUe indterret flue, del' endte sine dage i hine fjerne tideI'. Hvor mange fluer fra dengang er mon bevaret i dag? Til gengreld hal' andre fluer jo »overlevet« anderledes store tidsrum. Jeg kommer til at trenke pa et digt fra min unge tid: Mit sind er sa merkt og slevt og trist som en stenbloks lystomme indre, men jeg hAber at blive krystal til sidst, hvorigennem lyset kan tindre, sa det brydes til farver, bla og rede - og til hele regnbuens spekter, og lyset, del' rammer mit sind, kan fede digte til kommende slregter. - Men et liUe insekt i et gult stykke ray bliver husket lrengere end jeg i min gray. Min dagbog beretter ogsa om de revyer, jeg val' med til at lave til gymnasiefesterne, og om mine sportsprrestationer i skolen: 100 m leb pa 14 sekunder, 360 m 61 sekunder, lreng­ despring 3,95. Nej, det val' ikke del', jeg havde min strel'ke Side, men igen fik jeg en dansklrerer, Sv. Aa. Petersen, del' opmuntrede min skrivelyst ved at lrese mine danske stile op for klassen. Han samlede de mest interesserede til litte­ rrere aftener i sit hjem. Vi skiftedes til at indlede om en digter, og sa gik diskussionen til midnat. Del' val' stemning til stede. Det val' dengang, Hakon Holm gik pa trappegan­ gene. Det val' dengang, Nis Petersen endnu val' noget nyt : Jeg trenker mig hans gule hrender, jeg trenker mig dem gra af smuds, jeg trenker mig hans milde asyn. Vi gik hjem i opleftet stemning fra de aftener, men ikke pa grund af spiritus. Val' det en IYs sommernat, gik vi en

Brande Autolakereri Harald O. Je nsen. Hyvild vej . Telefon 424

Opretning af ska:rme og karosser i fo retages pa samme

va:rksted .

A 5 A N I undert0 j 09 natt0j er en ka:rkommen julegave

E. Melgaard Torvet . Te lefon 211

E.Lorentzen Telefon 305

Autova:rksted

AUTORI S ER ET

~

N0rregade 10 FORHANDLER

Willy Bertelsens Tommerhandel HYVILDVEJ

BRANDE

TELEFON

376-877

17


tur uden for byen, og jeg fik loy til at sove pa divanen hos en kammerat. Og sa la jeg maske del' og skrev noget, del' lignede et digt: Ved midsommer kremper to dage hver nat

en kamp om, hvem del' er hvem,

mens manen bli'r vrek bag et udvisket krat

og Iyser lidt flovt fra sit gem.

Gih solen mon op eller ned?

Ingen det ved.

ET PORTRIET

Jasminer og nelliker lyser om kap

og morgenfruer ta 'r bad,

bjllrneklo breder sin mregtige lab

med dug pa hvert storfliget blad.

I hyldens tallerknede flor

vellugt del' bor.

Derude pa vejen er stilhed og fred,

men hvad er nu det for en stllj?

Kun en flok unge, del' trasker afsted

og synger og laver hallllj.

De trailer blot endnu engang

sommerens sang.

For nogle ar siden val' jeg inviteret til afslutningsfest pa min gamle skole i Herning - nu i store lyse bygninger. Jeg havde faet loy til at skrive en kantate til skolen, og det er i al beskedenhed en stolt fornemmelse for en gammel elev. Endnu holder klassen sammen. 80m tiden dog gar.

Erling Fischer

IraPoul Lund - den bedste Julegave

-

Tlf. 51 . Brande

Kom i julestemning beseg vore JULESTUER

Deres direkte

Specialitet: Juleplatter

For de unge pa 40 arrangerer vi

OLIELEDNING

Vi leverer fyringsolier lige til d(1)ren i egen modeme tankbil. Gennem vor Grad-dage service fylder vi automa足 tisk Deres olietank op i takt med for足 bruget - en ekstra BP fordel, som er ganske gratis. Med en BP Varme足 konto kan betalingen fordeles over 10 mdr. uden tilloog. Vi tilbyder BP oliefyr pa fordelagtige vilkar. Leve足 ring ogsa gennem Deres soodvanlige forhandler. Ring allerede idag til: BRANDE

DEPOT

Steen Rossel Thyregod vej 2 . Telefon 635

18

JULEBAL 2.juledag, Svejstrups orkester o g nytarsaften DET STORE NYTARSKNALD I. C. Mellers orkester

!Il1l111l1II1I!!11llllllllilllllllllll llllllllllllfllllllllllllllllll:IlIlIlIlI1I11I11I1I1I1I1I1iIilIl:Ullllllliillllllllll1lIIilll1ll11l1l1l1lllllillHlllllilllllllUIII

HOTEL

DALGAS

BRANDE.

TELEFON

30


Endelig kI. 12,30 bliver del' trukket for og sa bliver del' tid

En mandag

pa

til den »morgenlur«, jeg lovede mig selv kI. 5 i morges, men

o

stue 7

Det er tidJigt mandag morgen pa stue 7. Hvad er vel sa frygtelig rergerJigt, som at blive vrekket kI. 5,30, nar man f0rst er faldet i S0vn kI. 2. Man h0rer en venJig stemme: »Godmorgen, her er termometeret - hal' De sovet godt? « Jeg rrekker armen ud og far taget puIs. Rask om pa den anden side og sove videre. - Ak, sa kommer del' igen en sygeplejerske: »Sa reder vi senge!« Nu rna vi have 0jnene op; sa lover jeg mig selv en god morgens0vn, sa snart man er vasket.

Ved

Signe Hedegaard /IJrgensen

En sygdom kan have sine fordele, jeg er allergisk over for fjer, sa jeg Jigger pa enestue - uden fjer. Sa kan man, uden at genere nogen, lebe lidt rundt om natten, hvis man h a l' ondt, kan lrese og tude lidt - som det raider bedst fo r . Na, sa bl e v det morgenens clou - the, kaffe med friske rundstykker; mon del' sa ikke blir tid til den lill e morgenlur, som jeg lovede mig selv kl. 5? Men det er pilletid og jour­ naItid. Sa blev del' lige tid til et lille kapitel af W. Som­ merset Maugham »To ansigter« - fik den forleden af en dame. Det er vel nok sprendende at f01ge Julia, og man sperger sig selv: »Er vi virkelig sadan - gar vi r undt med to ansigter?« Det kim vi vist ikke selv se - eller fri­ modigt indl'0mme det. Vi, del' er oppegaende om eftermiddagen, rna selv »ga pa - «, og m0der ude pa gangen den morgenfriske fru N. , og hun sp0rger som sredvanlig - »Har de' preller virket i daY«. Jo, jo, vi felger hinandens skrebne i »stort og smat«. Del' er visse ting, del' er meget vigtige pa et hospital. Sa blev kI. 9, nu kom del' en sygemedhjrelper ind, sa del' bli'r ingen luI'. Hun vii gerne snakke: »Det er strengt sadan mandag efter en stor k onfirmation, sikke mad! Og sa havde jeg k0bt et korset - 3 numre for lille. Al den gode mad kunne jeg slet ikke ta'. Jeg pr0vede at knappe de tre IiJverste hregter op, men det kunne ses uden pa den prene blfl!« Stakkels fru P . Jeg matte tr0ste og sige, at 3 numre for lille val' vist lovlig meget at byde sig selv til en stor festmiddag. Sa kommer del' en port0r, del' k0rer os ned i behandlings­ afdeJingen. Ak, del' ser man meget, del' maner til eftel'tanke, men det er en historie for sig. Hvor sk0nner man lidt pa i det daglige, at man hal' to f0dder, del' hjrelper hinanden med at ga , to hrender, del' i et og alt h0rer sammen.

f0rst lige et kapitel af »To ansigter«. Damen, del' gay mig den, sa': »Du vil nok kede dig frygteligt her pa enestue 7, sa vi rna komme med lidt b0ger til dlg! « Nej, aldrig er tiden gaet sa hurtigt. Jeg nar op pa stue 7 igen. Sa er del' stuegang. Overlregen med sin stab af rene, smilende sygeplejersker, - og sa blev det frokosttid. KI. er 13,30, og vi far aile varm cacao; og sa er del' post. Breve, del' skal lreses - en del heist besvares. Na, sa er avismanden her, ja, jeg vil gerne ha' »Femina«; men det er ferst i morgen, tirsdag, den kan k0bes. Del' er for tiden en sprendende artikel af Tove Ditlevsen, del' for­ treller sa abent og rerligt om sit liv. Det val' en dame pa 78 ar, del' fortalte mig om det ; hun val' lidt fOl·arget. Jeg spurgte, om jeg matte lane bladene. Nej, det val' hun ked af, for hun ville egentlig gerne selv lrese dem engang mere! F in reklame, - sa matte jeg selv k0be Femina. Men i dag rna vi n0jes med at k0be en avis. Del" kommer igen en sygeplejerske og tilbyder et varmt bad. Det val' dejligt! Nu er del' bes0gstid. Det er altid sprendende at se, om del' er grester til stue 7, om del' er en lille buket blomster; ja, det er rigtigt, en blomst g0r undervrerker pa et hospital. Middagsmad kl. 17,30 er som pa de fineste hotelIer. Sa er del' journal - piller - vasketid igen, og man rna vrere frerdig til bes0gstid kI. 18,30. - KI. 20 samles aile oppegaende pa­ tienter i dagligstuen til fjernsyn, del' far vi kaffe, the, kagel', som vi patienter skiftes til at give. En sygeplejerske laver det og servereI' ved det rullende bordo Vi hal' en dagligstue­ formand, fru A., som s0rger for, at de far kaffe i anden omgang, og er del' kager t ilovers, kan hun godt selv ta' et par stykker mere. Hun er af den gamle solide type, at intet rna ga til spilde, sa hellere spise det selv. Ja, endelig er det sengetid, og vi er aile godt trrette. Jeg finder ind pa stue 7 og tcenker, nu skal jeg rigtigt leese, men f aider snart i sevn med »To ansigter«, del' falder ned pa brystet. Det blev mandag aften pi stue 7. Signe Hedegaard Jorgensen

Kernehuset Fr ugt - gnlmt - blomster Brande

Telefon 440

AA GE JENSEN

Brande Bio TELEFON 280

Bi lIetsalget abnes 1 t ime f0" f0rste foresti lIings begyn delse,

ogs:l fo r t elefonbestilling

pa nr.

280

Nehrkorns blomster TORV ET . TELEFON 575 ANTI KVITETE R

19


Installation af: HERRET0J

Shell

oliefyr

-

DRENGET0J

5e vore gode juletilbud

I~:II~

I=

=7IL fl~f#- BRA NDE-M(0711)122 Bt-ande Maskinfabrik

-

J. KJ~R-RASMUSSEN.

Telefon 87

Brande.. egnens Mejeriselskab

Fa.Tornvig.. Jensen Engros- og agenturfon-etning BRANDE

TELEFON84

Tlf. Brande 12 Munke Mol le me l og Lise margarine 5tassan iseret sod macl k

Lister til aile formdl

VI I De sp ise godt og sove vel,

bo i Brande pit Madsens Hotel!

Brande Listefabrik

Burton Clausen Telefon 80

Hern ingvej . Telefon 700'

K 0B

DERE5

BR0D

I

Franks Konditori Herningvej 8 . Brande. Telefon 96

20

Ais

P.C.Rasmussens Maskinfabrik TELEFON

600


Kromanden i Filskov

For 30 ar siden var

en ung juridisk kandidat pa cykeltur

pa Brande~Fzlskov~egnen,

Under ophold i Brande nedskrev

han sine liJdtryk Ira

besl:1get pa Filskov Kro

i Thomas 0 stergaards tId:

Nej, det er sku varmt, lad os f0rst fa en 0l.

Jeg synes heden bUYer vrerre og vrerre.

Men da var jeg lige ved at »fa et f01 «,

for vrerten si'r: »Tre glas yin til de herrer« .

- Og pigen kommer med glas pa en bakke,

og uden vr0vl tager de hener til takke

og inhalerer hver sit glas yin,

gammel oporto, fyldig og fin.

Tvrers over Jylland vejen gar

fra Vejle til Tarm og retur.

Langs vejen grresser keer og far,

i Iyngen ruger lrerke og ur.

Jorden er sandet, bleg og gra,

af vandl0b er del' kun fa,

men her - som andet steds - brekke sma

kan lidt efter lidt svulme op til en a.

Siden hen fik de 01Ier og kaffen og fl0den,

og sa drog de ud for at bjerge til f0den.

Da de skulle betale for deres forplejning,

fik de en ganske beskeden regning.

Den var faktisk noget mindre end min,

- og der var ikke en ere for yin.

Og de sagde tak, og vrerten sagde tak,

men ikke et ord om d en Yin, de drak.

Hvor vejen k rydses af Omme Ii, sadan midt mell em Vejle og Tarm, med enge gr0nne og himlen bla, en sommerdag dejUg varm vi hvile fandt i Filskov kro, hvor fred og glrede syntes at boo Vl fik en pilsner kold og go' ­ en humlebi larmed i stuens roo

Nysgerrig var jeg, kroen blev tom,

ind i stuen ju st krof ar nu kom.

Jeg samled' mit mod og gik lige til sagen,

jeg skulle jo gerne ha' bragt for dagen:

hvorfor denne servering? - Sa var det jeg sa':

Hvorfor fik de Yin, nar 01 de ville ha'?

Krofar han h0rte just ej til de lette,

han satte sig langsomt og roligt til rette.

Da ~ bnes deren og ind kommer tre

muntre, greve og glade mrenner.

Just da far vi ogsa v rerten at se,

han kommer og trykker mrennernes hrender.

Det er fogden fra Vejle og sagf0rer Glent

og den store, go dmodige landbetjent.

Han lregger kasket og protokoller.

Vi sk al ha' en gang kaffe med boller.

»Jo, ved du, de tre i bilen der,

det er rettens folk, som nok du ser.

Med sadanne folk skal man sta sig vel,

- det grelder for dig, som for mig selv.

Hver gang de kommel' et glas de fih-,

sadan har det vreret i tredive ar«.

For mit indre sig viste et sp0rgsmAlstegn stort:

Hvad pokker har dog krofar I Filskov gjort?

21


Brande Materialhandel '1/

T0jboden '1/

G.

F I S C H ER

.

TE L E F 0 N

E. JUNGE

5 5 TORVET . TELEFON 465

Koloni al

Material

Kemikalier og sygepl ejeart iklel足

Alt i 1. k la sses

og salater

TULIPs Slagteri-udsalg Storegade 35 . Telefon 9

Georg Jacobsens Danseinstitut exam. danseliI!rer Brande. Tel efon 380

Medlem af Dans k Dansela'!rerforening

Lige meget Iwor De ellers handler - KAFFE bor De kobe hos os, den er udsogt, frisk足 bra'!ndt og malet i luftt2et mas kine, og den er drojere.

Juul Mathiassen TORVET . TE LE FON 61 . BRI\ND E

Brande Savvrerk og Emballagefabrik '1/

Husk 'lore liI!kl'e KRA NSEK AG E R til julen

Lauge J0rgensen Torvets Conditori . Telefon 38

22

H. M . Bertelsen. Telefon 120

Det Danske Hedeselskab Il1IlInllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllll!1II111I1I1I1I11I1I1I1I1I1I:lUIliIllIllIlIll!IIIIIHIIIIIIIIIIII Ve j levej Brande Telefon 147-547


NORDISKE DAGE PA

BRANDE EGNEN SMUK KE BOGGAVER TIL EGNENS BIBLIOTEKER Foreningen »NORDEN. for Brande og omegn havde m a"l ge grester ved venskabsbystrevnet i slutningen af juni m A.nE'd. Mange af gresterne havde r ejser pa flere tusinde kilometer bag sig, inden de naede frem til strevnebyen. Strevnet fik en fornejelig optakt ved et samvrer pa Hotel Dalgas, hvor sogne­ radsformand, Julius Kristensen, gay udtryk for ensket om, at gresterne matte befinde sig vel i de for dem lidt ejendom­ melige, men for Midtjylland karakteristiske omgivelser.

sindarig fortid at bygge videre pll. Strevnerne er inspirerende for de mange, del' direkte er implieeret i arbejdet med til­ rettelreggelsen, men det er ogsa berigende for dem, der lokalt modtager nordiske venner i indkvartering. - Under ophol-

AI Th. Jessen

Mange i selskabet kendte hinanden fra tidligere strevn er og fra studieophold i de respektive lande. Festens hojde­ punkt val' overrrekkeise af boggaver fra de nordiske vC'n­ skabsbyer til egnens biblioteker, smukke billedvrerker fra Norge, Sverige, Finland og Sydslesvig og en prdgtfuld bil­ ledbibel fra Island, et gentryk af den ferste islands -e bitel fra 1584 med mange fine kobberstik. Denne gave - ndbun<1et i kalveskind og med selvbeslag - val' speei'.llt t iltaml t Brande kirke. Der blev ved det nor dlske strevne fremfm den udmrerk.ede tanke, at ogsa bornene kunne vrere med i det n ordiske ven­ skabssamarbejde, bI. a. ved udveksling af julehilsener eller ved andre lejligheder skrenke hinanden beger eller sma billedhefter. Noget godt og inderligt er kommet til udtryk ved de nor­ diske venskabsstrevner mellem frrender, del' hal' en tu-

To unge isla:ndinge og en svcnsk dame drafter :venskabssta:vnets oplevelser

det i Midtjylland blev del' lejlighed til at besoge Thyregcd, Vesterlund (med modtagelse pa ungdomsskolen og pa Ror­ brek, og kaffebord i Vester Malles restaurant) og Ejstrup­ holm, hvor ungdomsskolen dannede rammen om et hygge­ ligt aftensamvrer. Fa en udflugt til Viborg, Mansted og Kongenshus Minde­ park fik man et indtryk af det storladne landskab, og isrer Finskc, norske, svenske og islandske kvinder i nationa ldragter

val' gresterne imponeret af det hedeopdyrkningsarbejde, del' foran Brande Kirke

er foregaaet pa denne egn gennem slregtled. Bagved skimtes rektor J. E. Sta ren

Den islandske talsmand under beseget, fabrikant Herbert (der dade kort efter sit besog i Brande, som han holdt meget af),

Jonsson, Hveragerdi, understregede venskabsstrevnernes redaktor Axel Anderson og herer Erik Frederikson

uvurderlige betydning, og han tog dreftelsen om dp. islandske h rtndskrifter som et tegn pa, at problemer de nordiske folk imellem, kan loses pa eksemplarisk vis. Selvom det regnede en stor del af den tid, strevnet varede, forstod man at hygge sig med sang, musik og korte talc:r, eller man tilbragte gode timer rundt om i hjemmC'ne. Redakter Axel Andersson, Ornskiildsvik, blev pa en af ;td­ flugterne gennem Midtjylland inspireret til at skrive nosle vers, som han reciterede ved det afsluttende samvrer: Nu blommar »rallanosen. i ost og vast i syd oeh nord oeh det er skont at leva uppa var gronna jord, men allra bast i varlden det syns oss dock att ga bland idel goda vanner i Nordens lugna vra, dar friheten er alIas oeh skon som rosens doft, oeh dar ar latt at andas oeh hogt til himlens loft.

23


Nu lyser hedens blomster och snart still' ljung i blom och nara vi fornimmer naturens rikedom, som mi'mga slaktens moda till nya tider bragt alit Jyllands folk till valstlmd, till gladje och till prakt, det gamle och det nya, en andlos racka ar det er den stora gavan i detta nu vi far .

BRANDE JERSEY 1I1' llllllIlIIllII lIlIillIlI llIlII!I!lII!1I

OlafPovlsen 111II1II1I1II11I!1I1i11II,lIlIlill ;:1II1I

TRI K OTAGEFABRIK

Den gives oss med vanskap och hjartats varme helt och intet blir till tomhet och styckevis och delt, ty vannerna i Brande ej spitr av angslan vet, att oppna aile dorrar till festlig gastfrihet, och darfor dessa dagar i deres land och hus till nasta gfmg vi motas skall sta i minnets Ijus. »Rallarrosen« er dueurten, del' netop i de dage stod i al sin pragt langs vejene, og i det hele taget tolkede Axel An­ dersson den stemning, del' radede under det meget vellykkede venskabsstcevne. Th. J.

R. Andersen

.

K0bmand Telefon 555

Telefon 555

BRANDE

VIADU KTEN, BRANDE

TELEFON 287

Peder Chr. Pedersen Vognmand

Fyringsolie. petroleum

stol pa VEEDOL

VIADUKTEN 1S, BRANDE

TELEFON 207

statsanstalten for livsforsikring

Den bedste kvalitet til den

St0rste og eneste statsgaranterede I ivsfors ikringsvirk somhed

billigste pris.

EGO N T . RIX • TELEFO N BRANDE 550

Fine julekort i stort udvalg julehefter - billigb0ger - malebi1lge r

I

Torvekiosken Birthe Petersen . Telefon 71

Brande Trrelasthandel A K TIE S E L S K A B . TEL E F 0 N

24

4 3 0 (3 LI N.)

B P auto-service HERNINGVEJ 31

BRANDE

TELEFON 73

Vask - Smi1lr ing - Autoreparat ioner


1IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II1II1111111111111111111111111111111111111111111111111l1l1l1l!1I1I1I1I1II1II11I1I1I1I1I11I1I11I1I1II1I1II1I1I1I1I1I11!111111i1111!11I1II11I1I11II1I1I1II1II!lIIlIilllillllllllllllll llllll:JilIiIliIllIllIlIlIllIlIllIlIlIlIlIlIll11111111111111111111111111111;1111111111111111111111 11111111111111111111111111111111

Brande hallen taget BRANDE JUL kunne for nogle iir siden bringe en tegning af Bran de hallen, sAdan som den davrerende bestyrelse og byggeudvalget kunne trenke sig den indrettet. Planen e r ikke blivet fulgt slavisk, men der er arbejdet flittigt, og S0ndag den 20. november blev en skelsrettende dag for den sports­ ud0vende ungdom pa Brande egnen. Jysk Himdbolduni0n henlagde turneringskampe til afvikling i Brande hallen, som dermed blev taget i brug. Optakten blev sportsligt meget fes tlig med en handboldkamp mellem et udvalgt hold fr a Brande egnen og mesterholdet f r a Herning G. F. Man glredede sig over to ting d en eftermiddag: det dejligt friske spil, hol­ dene viste, og Brande hallens enkle og tiltalende indretning. Det er fern ar siden, en kreds a f borge r e i by og pa land t ( J initiativ et til opf0 relse af Brande hallen. Alle spoJ't­ foreninger sluttede op som 0konomiske garant er og mange andre foreninger y dede tilskud i form af aktietegning og en balafgift pa 50 0re PI'. deltager 1 foreninge rnes festlige nr­ rangementer. Man hal' bundet sig for en 10-arig periode, og pengene kommer ind i en jrevn str0m. B rande hallen kommer til at koste ca. 300.000 kr . Det E:l' bestyrelsens hab, at man slippe r fra byggeriet med sa liUe greld som muligt, idet man hidtil kun hal' holdt bygger iet i g ang , n a r d el' val' tilstrrekkeligt med p enge i kassen . Pi:! den miide harman ogsa hele tiden kunn et holde st0tteaktionen i gang, idet mange mennesker er interesseret i, at arbejdet bliver afsluttet inden for en rimelig f r ist. Brande kommune hal' ydet sit bidrag i fo r m af materlale til loftsbeklredningen. Halbestyrelsen fik tilladelse til at frel­ d e en af k ommunens plantager, som alligevel gay underskud - og ved opskrer ingen fik man en mrengde dejlige fyr' e­ planker , del' folder godt ind 1 den smukke ramme, hallen danner om det intensive trrenings- og turneringsdrbejde, del' er i gang.

Ejner Jensen To rvegade 6

brug

Badmintonklubberne, handboldspillerne og fodbuldspillerne hal' i bogstaveligste forstand lagt beslag pa hver eneste da g siden hallen blev taget i brug. Det lover godt for hallens fl' emtid.

Brande hallt:ll I nreste etape skal d el' bygges garderobe, omklredningsrum, klublokaler o. s. v., men denne side af byggeriet tager kom­ munen sig af i forbindels e med indretningen af friluftsbadet, del' er placeret umiddelbart nord for Brande hallen.

1III IIIilillllllll l lilllllllllllllll ll ll llll lll lillmllll tlil!talI.a lIlIllIllIlIIlIlII lIIl lIIlIlIlIlllI1II111111111111111111 1 11i1l11l l l1 ll1l1l l11l11 lIlIIlIlIllI lIllIlI lII lIlIIl!lIIlIIlIllllIlIlIllIIlllIIlIlIIlII l ml IIII~mllllll lllllllllllllllllll:tll ll mlllllllil:tIl!il!'I!I 'II\II'1 1i

RADI O - FJERN SY N - SYMAS KI N ER

1

BeRGE

iilllllllllll!lilllllllllll!lIIlIlIImllntl!J!lIIl1ll1l11l<1ll11lIlIIllllII lIlIlIlI lilIlII:tIlUUIIIUIIIII111111111111

TOFT

KRISTENSEN

K0d - FI <es k - PAI<eg

V I AD U KTE N

T,E L E F0 N 4 7 5

8

Telefon 460

KO LO N I A L - V IN - K O N 5 E R V E S

Husk vo r ek st r afine KA FFE

(Colum b ia-blandi ng)

GI V

S M YK K E R GULD

OG

JULEG AV E

S0 LV

Hos 1. C. O .- k0bman den er p r iserne rig t ige

U R E - 0 PTI K

H. L. Aastrup

&S0n

KnudFrank

Torvet . Brande. Telefon 461

Telefon 92 . Brande

25


Nar det

g~ l der

biler -

sa

Bes0g '"estaurant »H0JMARK« . Telefo n 443

Kai Andresen

Heines Viktualier

Bran de. Tele fo n 833 - 834 - 835

VW - Scania Vabis -

Lucas depot

Telefon 546

Torvet

Alfred Z.Ovesen

Seren Serensen

K0bmand

Malermest er

Vejlevej . Brande. Te lefo n 235

BRANDE

TELEFON 192

Midtjydsk Gulvbelmgnlng

Dagny Nielsen

Vinyl- Ko r k -Gumm i

Plast ic og Linol eum

Duzaine Hansens hofteholdere og busteholdere

Skylonstmmper - Trikotage

Alt i baby- og b0rnet 0j

TORVEGADE BRANDE TELEFON 367

Vejleve j

SVEND RAHBECK

Brande Te lelon 585

Vesterager

Brande Ejendomskontor

M0bel- og polsterforretning

By- og landejendomme

Karl Ibsen" Vejleve j 4 . Telefon 39

TORVEGADE 4, BRANDE

Vejleve,s

Kebmandsforretning

Martin Jensen Birchows Eftf.

Bageri

Alfred Nielsen

Vejlevej 32 . Telefon 291

AA. Clausen Hansen H'andelsgartneri Tel efon 160 . Brande

TELEFON 505

Tel efon 76

Torvegade 8

JULEG AVER

Gaver kan godt v~,"e et prob lem - men ga Dem en tur ti I

TOR VEGA DE 20

og se vort store udva lg i m0bler og t~ppe r

Magnus Rasmussen Brande

H. Madsen & Sen Blikkensl ager . Vand og sanitet . Kosangas

Telefon 179

Renserlet »PERFECY« Renseri -

Farv eri - Vaske ri

TELEF ON 70

Torvegade, Brande

w. Rahn Jensen Murermester og betonvarefabrik

Telefon 245

Erik Rasmussen Kolo nial . Vin . Delikatesse

D0rslundvej . Brande. Telefon 153

»VOLMERHUS«

26

Telefon 161


o S T RIG .. et dejbgt feneland

Sommerminder i stralende sol og forrygende uvejr

0strig er et bes0g vrerd - af mange grunde. Det er et dejIigt ferieland med den rige afveksling mellem gr0nne dal­ str0g og store alpepartier med snetindrende toppe. Den 0strigske befolkning er elskelig og hjrelpsom, lwad enten man sa frerdes i bjergene la.>ngst mod vest og syd eller pa de flade sletter ind mod Tjekkoslovakiets grrense. Befolk­ ningens indstilling g0r, at man gang pa gang s0ger mod dette charmerende land. Ferierejsen denne gang gik ad lidt utraditionelle vej e over Passau, for at fa heIe Donau-turen med til Linz og vidf:re frem mod Wien. Pa h0jderne ved st. P0lten far man et vue

AI Th. Jessen

over 0strigs mangfoldighed med de sneklredte bjergtinder mod syd, det nedemstrigske bakkeland mod nord, Wien og lavlandet mod 0st. Lrengst lAde gemmer Bratislavas mregtige borg sig i soldisen. Vejret havde ikke artet sig fra den bedste side pa rejsen ned gennem Tyskland. Men solen br0d frem samtidigt med, at de 0strigske grrenseposter b0d hjerteligt 'lelkommen. 0strlgske toldere, politifolk og embedsmrend i det hele taget er et helt kapitel for sig. De er den personificerede hjre!p­ somhed, ikke mindst over for danske grester. Sidst pa eftermidagen en 10rdag, k0rte vi gennem Wienp.r­ wald sydfra ind i den 0strigske hovedstad. Den tunge t r<lfik var ved at falde til 1'0, men i p rivatbiler myldrede wienerne ud mod det fde land og mod bjergene. Men det er dog endnu forholdsvis fa wienere, der har rad til at tage pa st01.re og kostbar ferietur. Hovedparten bliver hjemme i byen, og de er med til at give byen det srerprreg, som man gang pa gang bliver betaget af. 0strigerne har god tid - nar de ikke sidder bag ved et rat - og navnlig wienerne forst8r at skynde sig langsomt. De er ikke vanskelige at falde i snak med, nar blot man vil godtage deres sjove akcent med de mange h e­ lyde.

S0ndag i storbyen. Det er turisterne ira alverdens lande, der prreger livet i byens centrum, pa museerne og de mance, pragtfulde slotte. Man skal na at se sa meget som muligt i de fa timer, rejsebureau erne har afsat til bes0get. Vi andre, der ikke er bundet af nogen timeplan, kan slentre r undt sammen med wienerne i en af de smukke parker. Som i by­ parken med den noget overdadigt betegnede »Wiener fled« dovent drivende gennem sit sten- og betonlagte leje. Konr.ert­ husets park er fyldt af spadserende, smasnakkende reldre og unge og legende b0rn. Promenadeorkestret spiller wiener­ musik: Johann Strauss »Morgenblatter«, gar videre !r.ed »Donauwellen«. De snakkende og legende grupper vugger sagte med, aIle opmrerksomt lyttende til toner, som de hal' kendt lige sa lrenge de kan huske. Wiens Prater. Et helt andet liv. Lystigt, til tider 10sslup­ pent. Den sreregne stemning blandt ungarere og tjekkoslova­

ker, der er ved at fylde den store park til bristepunktet. In­ gen af gresterne fra nabolandene helmer, f0r de hal' funuet en ledig plads ved et af bordene i de mange hyggelige have­ restauranter. Slovaker, ungarere og jugoslavere nyder deres nationalretter med glubende appetit og hyppigt svingende pokaler med »heurigen« eller »gespritz«. Vinen er billig og god. For b0rn er Prateren et eldorado - men ogsa for voksne, der Ikke er blaserte. Og det er wienerne i hvert tilfrelde ikke. Det store wienerhjul farer ikke rundt. Det drejer sin­ digt en omgang, sa man far god tid til at nyde udsigten over byen pa de mange h0je.

Sy nes man, termometret hal' naet betrenkeligt hlilje gra­ der, kan man s0ge svale i blomsterparken ved Donau-t{\l:net, Wiens nye og imponerende vartegn. Her er virkellg svalt pa en af de dage, da man nresten ikke kan trrekke vejret inde i byens centrum. En pragtfuld park med sk0nne blom­ sterpartier, lilleputtogene, del' er 45 minutter om at komme turen rundt, sa man i 1'0 og mag kan studere blomsterud­ stillingerne. Og overalt trrenger det 252 meter h0je tarn sig pa. Dets skygge bevreger sig langsomt fra vest l :er nord mod 0st mens dagen skrider frem . Inde i tarnet k0re: pn elevator pa fa sekunder den beslilgende c.p i godt 150 met,ers h0jde. Udsigtsplatformen roterer langsomt, sa man kan nyde udsigten hele kompasset rundt. Og w ienerma:l.en smagel' dobbelt godt i disse omgivelser, nar bare man ikke bestiHer Wienerschnitzel. Den er en evig kilde til undren over, at en schnitzel kan vrere sa forskellig fra det ene land til det andet.

Gra:nsefloden svulmede og blev kilometcrbred selv pa det smalleste sted En dag gennem bakkelandet nord for Wien og ind mod ~en tjekkiske grrense. En dejlig brenk placeret oven pa lands­ byens »vinkrelder« pa en bakketop. I snak med en hyggelig reldre tjenestemandsenke, hvis dialekt ikke er let at flillge. Hendes pension val' pa 1300 0strigske shilling, eller ca. 550 kr. om maneden. En gammel (tandI0s) mand, der tilfreldigt kommer forbi, giver sit besyv med pa en helt ukendt dialekt.

27


Gave.. ideer til jul...

Han forklarel', at han for mange ar siden gik over Drina­ floden. Altsa en af de gamle ungarske flygtninge. Men hem el' som aile andre I1Jstrigere, begejstret for at komme i snak med danske. Bilens nummerplader ovel'beviste ham om, at vi val' «hrederlige mennesker«. Det er aile danske efter hans mening.

Hel- er netop de t ips De seger ~

4

B"R N EKON FEKTION HATTE·BRODERIER

~ STR"MPER·U N DE RT"J

se ind i Solgal-den og kom i julestemning

Til julen har vi atter i ii r righ o ldigt udva lg i J U LE KNAS og

JULEGAVE R Noget for enhv er smag

Storegade 9 . Telefo n 6

Va:! lg

A LPI NA til ungdommen af i dag

P. NISSEN Urmager og optike r Storegade 9 . Brande Telefon 135­

Vejle JlmtsTolkeblad III.Ulillllllllllllllilllllllllllllmllli

Sydestjyllatlds sterste dagblad

Donau-tamet 'Viens nye varetegn Eller en dag sydpa, ad en af Europas bedste motorveje, den to gange tresporede autobahn fra Wien til Wiener Neustadt og Baden. Ad snoede serpentinerveje gennem 3.ax-alpern e, gennem »Htillenthal«, der fakiisk burde hedde paradis Eller

28


himmerig. P l\ VOl' faorden rundt i Europa hal' vi . Idrig set sa gUtrende kla rt flodvand, som pa turen gennem dette ,·ilde la n dskab - milevidt mellem beboelse. Kun en gang m0dte vi e t modgiiende k0ret0j, h vis f0rer forskraokket satte bhen helt op mod klippevaoggen - for at lade os passere pa den side af ve jen, del' vendte ud mod den gabende afgrund! Og sa til Klageniurt. Storbyen ved Worthersee, ikke Ic.r,gt fra den jugoslaviske graonse. Mens det under dagene i Wien v a l' sa varmt, at man ikke orkede at spadsere ret langt, bif'v det endnu varmere i Klagen rurt. Vi orkede kun at slaobe os over i skyggen i S0parken for med mellemrum at pjaske ud i det k0lige vand. Men darligt vejr val' pa vej vestfra. Smel­ tevand og regnvand begyndte at fylde i floderne. Syne t af Drawa, del' svulmede fra dag til dag og der efter fra minut til minut, Val" en storsla et oplevelse, del' senere gik over i uhyggefornemmelse, som vi fra det midtjyske fastland ik ke rigtig kan fatte. S ammen med de helt us:.mdsynlige tor denbyger kom den Ia'!nge ventede aflwling. Men regnen blev ved, flode rne steg, og snari val' h ele amI' det omspaondt af vand. Vcj e og tE oer blev skyllet bort. Huse blev revet ned af de fradende v r.d­ masser, og en m ren gd e dyr omkom. Ogsa menneskeliv gik tabt. Alt og aile val' ! alarmberedskab. Si1'ene1'ne tu ded e ira landsby t il landsby for at a dvare befolkningen, og m ar!ge naede at bringe sig i sikkerhed, men matte lade hjem 0g bohave fare. Tragisk val' det at se enligt boende b,mder stin e pa resterne af deres hjem. Gammelfar havde taget sig af de to k0er. Han vendte ryggen til vandfloden og slog graos sa det stod efter til de to dyr - del' vadede i gr aos til langt op p a bugen! Tragisk val' det ogsa at se lillepigen "«I re et modigt fors0g pa a t bjerge sine sma aollinger op at de stride b0lger. lEI­ lingerne havde det dejligt - men pigen var lige ved at sif'l­ te livet til for deres skyld.

Rejseplanen gik ud pa, at vi skulle k0l'e gennem Dolo­ mitterne og sydfra over bjergkaoderne for at na f1'em iii Sol bad Hal ved Innsbruck. Ai en ganske bestemt grund. I Solbad Hal ville vi bes0ge de hvide nonner i klostret. Vi hal' vaoret del' tidligere, og m0det er hver gang lige be­ tagende. Den store klosterki1'ke e1' maol'keligt delt i en Iys og en merk halvdel, adskilt ved et h0jt jernraokvaor k. Vi almin­ delige d0delige far kun adgang til den knapt sa oplyste ciel af kirken, men des mere kan man beLmdre den and en og pragtfuldt udstyrede halvdel af det vaoldige kirkerum, hvor Iyset falder ind gennem mosaikrude1'nes drempende glar. De hvide nonner s kirke er en sevrerdighed, men l-tele stemningen i k lrken virker staorkt pa den, del' ydmygt finder en plads. P A en lille bedeskammel midt pa kirkegulvet !Ulao­ ler e n hvidklaodt no nne, fordybet i ban. F0rste gang, v I ,ar del', gik del' lang tid, inden det gik op for os, at det var en levende skikkeIse, del' val' dybt hensunket i meditation. Ikk e en flig af hen des folderige nonnedragt bevaogede sig. Efter en stund s forlab kom afl0sningen. En anden hvidldredt nonne kom stilfaord igt ind gennem sided0ren - med ryggen til den m0rke del ai kirken. Hun tra.dte hen til bedeskamlen, 11'/or den bedende non ne rykkede n resten umaorkeligt, men sa rejste hun sig f or at give pI ads for den nyankomne. Nonnen, del' havde kn.:elet hensunket 1 b0n, gik stilfrer­ digt hen mod sided0ren, men v I fangede et glimt af hences ansigt, del' stralede af en indre g10d e11er ekstase. Hendes mil de blik gjaldt naoppe os. I de hvide nonners kirke bH'l er del' d0gnet rundt i en ubrudt kaode bedt for menneskeheden .

Vi naede ikke Solbad Hal denne gang. Uvejret og va:ld­ masserne lukkede os inde og tvang os til at finde en kortere, men ingenlunde lettere vej nordpA . Fra Klagenfurt over Tauern til Liezen, et hundrede kilometer pa mere end ti timer. En eneste lang k0k0rsel op over bjergpassene og ned gennem de stejle slugter, hVOl" vandet rev bade jord og traoer med sig. Ogsa i lavningerne ved Liezen stod alt uncler vand, kun hovedlandevejen og jernbanelinjen val' nogle fA centimeter over vandspejlet, sa man kunne komme frem med forsigtighed.

Drawa i fa'rd m c d at skylle den nye hovedvej bort B y erne langs Wolfgangsee og Mondsee val' hyllet i taotte l'egnbyger. Men del' val' da ogsa timer med solskin og dejligt spadserevejr. Salzburg, den gamle faostningsby, modtog 0;; i en blanding af dis og sol. Selve faostningen pa klippen midt i byen, Val' en oplevelse. En af kustoderne slog sin kaorlig­ hed pa os, sa vi fik alt at vide om begivenheder gennem Arhundreder, om slaogters gang. Han slog beredvilligt vin­ due1'ne op og pegede ud over byen, hvor man glimtvis kan se konturerne af de gamle faostningsmure. Og inde i saltSne viste han os museets saorlige klenodier. Han glemte helt, at del' val' andre, som maske ogsa ville have lidt vejledning. Til hans undskyldning kan maske tjene, at han i:tavde v<eret i Danmark - en gang for mange ar siden. Med sin hjreJp­ somhed ville han ganske enkelt g0re gengaold fo!' alt, h"ad han i laongst forsvundne tider havde m0dt af venlighecl i det lille land mod nord. Ja, smat1'aok fra en rejse med mange dramatiske opleve1.ser, del' blev ved med at f01ge os, ogsa genn2m vort store naho­ land, hvor sa meget er i grere. Men det er en anden histor :e. Th. Jess",n

1nte res sen t5el 5 kabet

Brande

Elvrerk TELEFON

43

29


Julekort . Juleboger - Lommeboger - Kalendere for 1967

Legetoj til jul - stort udvalg

Laurlds Rahn & Sen Kolonial - Delikatesse

Anna Hansen Galanteri og pap irhandel , Telefon 327

Deres handarbejde finder De i

BRODERICENTRALEN v / R. Brandt Andersen

Alt i stel og stof til lampeska!rme

STOREGADE 38 . TELEFON 384

HER R E- 0 G D R E NG E E K V I PER I N G

BOSTON

J U LEN 5 G LIE D E R er smukke blomster og fikse juledekorationer fra

M. Balle TELEFON 1

Laurits Madsen T0mrermester

Herremagasin

TORVET

Storegade 6 . Brande. Telefon 128

f-:" ningvej 6 . Telefon 221

TELEFON 303

Julegaver i aile prislag, Briller, ure, guld s0lv, plet.

S. Nls-Hanssen

Brande

Beholder- og Masklnfabrlk

v / Thf'rman Pedersen

Urmager - Guldsmed . Brande . Telefon 175

Markedspladsen . Telefon 516

05T . KAFFE . FRUGT

Dansk Andels JEgeksport

Kaffebersen

TELEFON 101 - BRANDE

v/lvar Nielsen. Storegade . Brande. Telefon 645

Husk konditoriet

GARDE OG HUSE K0BE5 OG ANVISES

ÂťDen IIlIe CafeÂŤ

Ejendomshandler

Ove Nielsen

Helge Andreasen

Storegade . Brande . Telefon 102

Herningvej 25 . Brande. Telefon 267

Aile Yore kunder i by og pa land onskes en glcedelig jul og et godt nytar

Chr. Rahbek & Sen

SHELL

DEPOT

Brande

Johs. Hansensvej 7 . Telefon 766

Smedemestre . Brande. Telefon 95 - 335

Fisk - Vildt - Konserves

Flere og flere k0ber kaffe pa Brandlundvej hos

Erling Overgaard

Erna Knudsen

TORVETS FISKEHANDEL

TELEFON 257

Telefon 216

30


BRANDE H0]SKOLE INDVIET

Brande Jul 1965 kunne ikke fortrelle noget om aIt det, del' skulle ske i det ar, del' nu gar pa hreld. Mange overvejelser var i gang for at skabe et undervisningscenter i Brande, men det hele var kun i sin vorden. Pa et m0de i december maned 1965 skitseredes rammerne for dette un­ dervisningscenter, og sa tog man en rrekke udvalg fat pa etableringen af planerne. Brande Handelsstandsforenings bestyrelse med forman­ den, fabrikant Olaf Povlsen i spidsen, lagde sig i selen for at skabe den 0konomiske baggrund for en koordineret efter­ uddannelse med h0jskole for ungdommen fra handel, hand­ vrerk og industri, og med udvidet kursusvirksomhed.

til lykke med h0jskolen og habede, at erhvervslivets ungdom matte befinde sig vel her. H0jskolen begyndte derefter sit arbejde med 30 elever og med HD-uddannet lrerer Otto Dyrholm og frue som medarbejdere. Det videre led i uddannelsescentret er efteruddannelsen af erhvervslivets folk med en kursusplan, der i f0rste om­ gang omfatter 17 uge-kurser i databehandling, dekoration, salgsteknik, skatteteknik og predagogik. Brande-kurserne gennemf0rer ogsa en rrekke week-end-kurser - og et srerligt udvalg inden for uddannelsesradet arbejder med mulig­ hederne for virkeligg0relsen af gymnasieplanerne.

Ceres .1

og mineralvande

Ewald Ibsen

Tel efon 261

Brande

avigs glarmesterforretning Alt i glasarbejde . Indramning af billeder

Alt id til tjen este med tilbud af enhver art

Tv. forstander Keld Veirup, Irs. I. Midtgaard og

undervisningschef Bj0rn West

Th. forst. Keld Veirup pit talerstolen ved hojskolens abning

Del' val' ikke langt fra tanke til virkeligg0relse af pla­ nerne. I fora ret 1966 kom der for alvor fart i tingene. De forn0dne tllladeiser blev sikret, og kapital blev skaffet frem til etableringen af et kollegium med plads til et halvt hundrede h0jskoleelever og kursusdeItagere. Den 3. november blev Brande H0jskole for erhvervslivets unge indviet i lokaler i den tidligere byskole, som kom­ mun en stillede til radighed, og med forstander Keld Vei­ rup som leder. I sin abningstale fremhrevede forstander Veirup, at den ungdom( der nu s0ger til h0jskolerne, skal suge til sig af viden om aIt det, der h0rer atomtiden til. Brande H0jskole ope rerer med to vresentlige sider af uddannelsen. Den ene er den almene, hvor man vii engagere, provokere og inter­ essere, det vii sige: vrekke de unges sans for k ulturelle for­ hold, humanistiske ideer og resultater, s{t den enkelte lkke begraver sig i teknikkens trredemolle. Vi vil g0re de unge til aktive mennesker i et aktivt samfund. Det er sa meget mere n0dvendigt, eftersom vi i dag star med velfrerdens ofte knugende kappe om os. Midt i en verden af specialister glemmer vi mennesket og sammenhrengen, dette med at finde frem til en mening med det heIe i en verden, hvor aIt kan se nok sa broget ud, Det varmed god samvittighed, h0jskoleudvalgets form and, Irs. 1. Midtgaa rd kunne aflevere Brande H0jskole, hvis egentlige ophavsmand er forstander T. E. Poulsen ved Bran­ de Handelsskole. Uden hans utrrettelige indsats og kendskab til de veje, man b0r ga for at na et mal, val' h0jskolen nreppe blevet til virkelighed. Dette blev ogsa med stor vregt understreget af undervisningschef Bj0rn West, der havde et meget solidt kendskab til forstander T. E. Poulsen og for­ stander Keld Veirup. Undervisningschefen 0nskede Brande

Store gage 4

Telefon 136

BRANDE

BANK

AKTIESELSKAB

Egnens ban k

Telefon 556

KONTORTID:

Mandag-fredag kl. 10-16

Fredag t illige 18.30·20 L0rdag lukket.

A

F

Filskov Bank Mandag.onsdag kl. 13.30-15.30 fredag kI.18-19 .30 Telefon 88

D

E

L

N

Thyregod Bank Mandag. onsdag og torsdag kl. 14-16 Fredag 18.30-20. Telefon 133

G

E

R:

Fasterholt Bank Tirsdag og torsdag kl.14-16 Telefon 88

31


Helms & Oehlenschlager SHELL- service

Vejlevej - Brand e - Telefon 256

Auto- og t raktor-salg og reparation

A. C Poulsens

Vulkaniseringsanstalt

Vejlevej . Tel efon 375 - 733 . Brande

Brande Mell e

H:A.F:NIA. 1="0 RSI KRI NC

STADION A LLE 16. BRANDE. TELEFON 318

Bladkiosken Julekort . Brevpaprr . B0ger og blade

Storegade 2 a . Tele fon 47

Bygningsarbejde - butiks 足 montering - snedkerarbejde

Ivan Nygaard . Tel eion 15

M011eri . Sas<edrenseri . Korn . Fod ers tof- og

G<ad ni ngsforrel ni ng

Brande Mebelfabr i k v. J0rgen Clausen

P.einh. Andersens snedkeri Erik Maesgard

Brandlundvej . Brande . Telefon 246

Car lsberg Depot 'I.

Brande . Tel efon 521 - 522

O. Albrechts en

Brand lundvej . Brande . Telefon 316

Brande Teglvaerk

Vejle - Bran d e - Herning

R. Bommersho lt

Rutebilerne

TEL E FO N 1BB

Byg smu kt og billigt - byg med tegl

Kolonial- Delikatesse

Brande . Telefon 292

Br-0d - M<el k - Is

M ine k under i by og pa land

0n skes en gla"delig jul og et godt nyt a.r-

ELL E N og C H R. G J E SIN G

Arne Larsen

0rb<ek vej - Telefo n 438 - Brande

Malermest er . Telefon 671

Falck - Zonen

Arnkildes Traktorserv lce

Ass istance ydes overalt

Ferguson traktore r

BP.A N D E

TELEFON 35

Vilhelm T horn Ark itekt

PRJESTELUN DE N - B RAN DE -TELEF ON 412

32

Peter Meller

Vejlevej . Bra nde . Telefon 1 3

FASTE R H OLT & SSN v. t0mrermester Gunnar Fasterh olt TELEFON BRANDE 80B


MODERNE KUNST I BRANDE

Til de man e begivenheder, der knyttel' sig til aret 1966 h0rer ogsa oprettelsen og videre-udviklingen af Midtjydsk Kunstforening, der med en lang nekke udstillinger i Galleri A 18 i Askjcer gamle skole, tiltrak sig betydelig opmcerksom­ hed hele landet over. Det hal' fra f01'ste fcerd vceret kustforeningens formal at pra:sentere kunsten 1 tiden med malerkunst, billedhugger­ kunst, scenekunst og pa de mange andre mader, den kunst­ neriske udvikling kommer til udtryk. Arets be" ivenheder kulminerede med kunstugen med ud­ udstillinger af malel'ier, tegninger, grafiske arbejder, col­ lager og skulpturer. Ved kunstugens abning pa kommunekontoret gav sogne­ radsformand Julius Kristensen udtryk for beundring for den aktivitet, kuns tfo reningen hal' udfoldet. Det er lykke­ des at samle kunstintei-esserede fra et meget stort omrade, sag de Julius Kristensen. Det er vist enestaende, at en kunstforening uden for K0benhavn hal' kunnet prcestere en perma nent udstilling, som den er arrangeret pa Galleri A 18 med skiftende udstillinger hele scesonen og med en kunst­ uge, som hal' filet overordelltlig stor og velvillig omtale i presse, radio og TV. Del' er god grund til at takke for dette initiativ, del' ogsa hal' vce ret med til at geJre Brandes navn kendt viden om. Midtjydsk Kunstforening har indstiftet en symbolsk hce­ derspris, »Sternheim-prisen«, del' tilfaldt fabrika n t Aage Damgaard, Herning, i anerkendelse for den ildhu, hvormed Aage Damgaard er gaet ind for moderne kunst. Kunstfore­ ningens [o rmand, a dvokat J. Mansfeld-Giese overrakte Aage Da m ga ard en collage med diminutive bukser, en hentydning

til hovedmotivet i Karl Sternheims satiriske komedie »Buk­ serne«, sam Boldhus-teatret opfeJrte senere pa ugen ved en forestilling pa Hotel Dalga s.

Advokat MansfeJd-Gicse overra:kker Sternheim-prisen til fabrikant Aage Damgaard, Heming Efter tildelingen af Sternheim-prisen takkede Aage Dam­ gaard idet han gav udtryk for sin beundring over, at en lille kreds i Brande hal' kunnet vcekke opmcerksomhed om­ kring moderne kunst. Der skal geJres en utra:!ttelig indsats, hvis moderne kunst skal bringes ud til de m ange, og derfor eJnskede Aage Damgaard, at bade kommunen og mange fle­ re interesserede 0konomisk stettede kunstforeningen.

Amtsinstitution for kronisk syge • 1 Brande

Efter at indenrigsministeriet har godkendt det af V~Jle amt udarbejdede projekt til en plejehjemsinstitution 1 Br>\l1­ de, hal' boligministeriet meddelt byggetilladelse. Del' el' knyt­ tet visse betingelser til byggetilladelsen, idet del' ikke, som ensket af Brande sognerad og tiltrildt af Vejle amtsrad, fore­ leJbig rna indrettes en feJdeafdeling og en efterbehandlings­ afdeling. Projektet omfatter imidlertid 57 sengepladser for patienter, og der synes at vrer e abnet mu lighed for senece forhand­ ling om cendring af bestemmelserne om institutionens be­ nyttelse. Mens forhandlingerne star pa, er arkitekt Rath has kgl. bygningsinspekteJr C. F. Moller, Arhus, i gang med detajl­ tegninger til plejehjemsinstitutionen, hvis ydre skikkelse vil tage form som den her [otograferede model. Byggeriet ventes sat i gang efter licitation ferst pa aret i 1967.

33


H A R

DE

El-problemer

sA

HENVEND

DEM

TIL

KURT

S0RENSEN

aut. el-instal lat0 r

Borgergade 10 . Brande. Telefon 721

BRANDTEX

~ EL- mrerke! garan!erer ~ode

v I Aage Petersen

varerog varige goder!

TE LEFON

777 STORT UDVALG I MODERNE BELYSNINGER

OG EL-ARTI KLER

BRANDE JUL 1966 udsendl!s gratis ti I 6500 husstande i Brande og om 足 lig gende sogne.

Yderligere eksemplarer d kr. 2) 00 kart kebes i BRANDE BOGHANDEL A N NA HANSENS PAPIRHANDEL BLADKIOSKEN jERNBANEKIOSKEN TORVEKIOSKEN EjSTRUPHOLMVEjENS KIOSK

34


Mo d er n e s koleb yggerl Brande

1

»Dalgasskolen« den hidtil st0rste typeskole Dalgasskolen i Brande blev taget i brug ved det nye skole­ Ars begyndelse den 12. august 1966. Da kommunen i sin tid indgik aftale med ingenier og entreprenerfirmaet Berg Bach og K ield Egmose A /S i Aalborg, var foruds retningen den, at klassefl0 jene skulle stA fa!rdig til den 12. a u gust, og der.'l f rist blev over holdt, sA skolen, d er 1 en Arra!kk e h ar haft pladsproblemer i Hemingvejskolen, kunne rykke lnd i en stor og moderne skole.

AI Th. Jessen

Den 24. november val" byggeriet ved skolen sA vidt, at n et store kompleks kunne afleveres til skoleudvalget og til kom ­ munens skolevresen. og dermed markerede man igen et be­ tydningsfuldt afsnit i skolevresenets historie t Brande kom­ mune. F irmaet Berg Bach og Kjeld E gmose har lest deres d el a f opgaven pa en smuk( made, bAde hvad bygningernes pla(;('­ ring, inddeling og de \ en kelte va!relsers udstyr an gAr. Dalgasskolen er bygget i tre fleje, forskudt i terra!n t m ed parallelt liggende og fo r bundet med glasgange, og place et sAledes, at en f jerde flej uden videre kan bygges til, om det bliver nedvendigt. - I flejen lrengst mod vest, ind mod Elme alle, er ind rettet spe cialklasser med elementrere ting I skolekekken, slejd- og h <lndgerningslokalerne. Det hele er f-yldt op med de nyeste maskiner, bl. a. til m et a lslejd. For fy sikundervisningen er der ske t en betydningsfuld a!ndring i forhold til den oprindelige plan. Endnu inden auditor iet og undervisning'slokalet var helt frerdigt - men monte ri ngen val' p abegyndt - meldte sig nye res ulta t er af fo rsknings­ arbejdet. Fra undervlsningsinspekteren kom forslag om at tage de nyest e fysikapparat r ind i denne afd eling. Dette forslag blev fulgt af by ggeudvalget og sogner adet, og nu r a ader Dalgasskolen over det m est moder n e materiel i denne a fdeling. Midterflejen rummer foruden samlingssal, inspekterkontor og la!rervrerelse otte klasseva!relser. B Ade kontor og lrecE'r­ vrerelse e r indrettet m ed smag for det enkle og stilfulde. I fle jen lrengst mod est er indrettet 12 klassevrerelser, sA skolen disponere r over 20 normalklasser foruden special­ k lasserne, bibliot ek, lresesal, grupperum og ungdomslokaler. Mod n ord p skolens grund er bygget to smukke gymna­ stiksale med omklredningsrum, ba d, materialerum o. s. v. Under den ene af gymnastiksalene er indrettet da!kningsr\lm i henhold tn b estemmelserne om civllbeskyttelsen, og h er er samtidigt plads til d et hobbyprregede ung domsarbejde. Mod nord og est pa skolens grund skal der vrere spo, ts­ plads med lebebaner, hAndboldbaner og en stor fodboldbane. P A skolens legeplads har man forsegt sig med en ny bC'­

Den daglige led c r a f b yggeriet, formand Chr. Schmidt, og byggeudva lge ts formand Helge Andreascn lregning, idet man er gAet bort fra den traditionelle asfalte­ ring og har n edlagt specielle cementb r osten pA den ca. 3000 kvm. store plads. Dalga sskolen disponerer over IaIt ca. 50.000 kvm. Ef t er de mange og lange forhandlinger, der blev fert om opferelsen at Dalgasskolen, blev byggeriet sat 1 g ang i ')!{­ tober 1965 med den ful"ud sretning, at klassevrerelserne skulle vrere klar til efter skoleferien 1966, mens b ele skolen skulle afleveres 1. januar 1967. Disse frister er blevet overholdt med stor prrecision, og ingenierfirmaet og dets faste tilsyns­ ferende med skolebyggeriet, formand Chr. Schmidt, har ho­ stet megen anerkendelse for den solide indsats. Byggefirmaet har med dette typebyggeri passeret en mile­ pre!. Det er 10 Ar siden, man gik over til elementbyggeri, C'g Dalgasskolen er skole nr. 50 og den hidtil sterste, firmaet har bygget. F ra firmaets side har man hele tiden lagt vregt at udnytte d e nyeste erfaringer inden for elementbyggel i, ligesom man har stAet i neje kontakt med de lokale hand­ vrerkere, d er har skullet lese detailopgaver ved byggeriet. Ingenierfirmaet Berg Bach og Kjeld Egmose har indbudt eleverne i de 50 skoler , der er opfert af firmaet, til at del­ tage i en stilekonkurrence om emnet: »Fortrel om din sko1e, og hvad synes du om den«. - Der skulle her vrere chancer for mange gode besvarelser, fordi hele skolens prreg ind­ byder til at beskrive den i begejstrede vendinger.

pa

HAR D E FR AGTPROBLEMER ?

Vi ord ner a il e a rt e r forsendel se r

Brande Fragtcentral Markedsplad se n

Te lefo n 666

35


K

R

Y

D

5

o

q

EKSI -

STERE

T

V

fE

R

TONE

5

MON足

TER HOV足

DING AD足 SPRE足 DELSE MORAL l"'-RE

ME

Indsend opgaven senest ol1 sdag den 21. december 1966 Navn og adresse

til Brande Jul, Storegade 7, Brande. 1. pra:mie 100,00 kr.

Skriv tydeligt. (Husk at scette julemcerker pa konvolutten)

36

2. pra:mie

50,00 kr.

3. pra:mie

25,00 kr.


Flere og flere kunstnere

VI VASKER All

FORAtlE!

Stafelier

end nogensil1de , takket lItere ajtenskoleme

Udlejning af:

I

DUGE

I

S E RVI ETTE R

I

DABSKJ OL ER Amat0r- kunstn eren vii gliEde sig ov er en gave

fra »Cen t l'um«

I

Malelcerred Malekasser Palette r­ Oliefarver Stoftrykfarver Porcelcensfarve r Maleb0ger og farvekridt Kort sagt: Gaven ti I barnet mellem 3 og 90

ar.

RUM

Brande og Omenns Andelsvaskeri

LANGB AL LE

Am.b.a.. Brande . Tel efon373

&

HJ ER SING

Te lefon 400

MID

E

ru

S b be er

Te lefon: Brande 300 . 01god 193 . Yarde 2 13 67

S I L KEBO RG

-

BRA NDE

-

0LGOD

-

VAR D E

Beny t Brande -tur istbi le r til udflugts- og se lskab stu re. Moderne turi stbusser udlejes

r BRANDE

9


ET B&O STEREO .. ANLlEG -julegaven Jor hele familien

70­

k

nl g 11

l

I

1I111111111111111111111111111111111111111111111:lIIlIlIllIlIlIlIlIIlI lIlllIllIl:lIIlillllllllll l ll ll1I1 :lIIillIIIIIIII II'IIIIrIi!I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIff;IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII H'1li1i1l111l1!l1l:lIilll ll! lIl1ll1l ll1l1l1lnlllllllllllllll:l hllIU lIlIlIlIllIlIlIlIlIIlII ' III"1I1!:IIIIIII!lIfll lllllllWI!!II II IIIIII!I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:1I1II11I1I1I1I11I 1I1I11I1II iIIm'~

Beomaster

I I

1000!

kr.

1140.-

§

~

§

I

Beovox

1000

pro stk. kr.

230,-

~

=<

~

I

B&0- for den kreds, der diskuterer smag 00 kvalitet for:::e:~,~

t ,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",, "'"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''.'''''',""","''''.,

I

" '." " " " " '." " ' ' ' ' "' ' '. ' .,~~,,~, ~ .~"~",. ,~:",~, J

Brandejul 1966  
Brandejul 1966  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement