Page 1

n


IIlIlJlIllJrlllllllllllmHlIlIlHllIllIlIlIllII1lI

MB LE OG TIEPPE

Gram la:pper

Skal mehlerne ski/les ud IiI ju£ da se vorl slore udvalg

400x300 350x250 . 300x200 .

Vi har;

1IIIlIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIinllUIIIIIIUIIIIIIII

Dagl lgstuer . ... , , ... . .. . . .. . .

Ira k r, 840,00

Sp isestu er . ,

fra kr, 960,00

. . , , , . ' . .. . .

La!nestole, po lstrede .,. , ,

fra kr, 115,00

Solaborde , teak eller n0d ,., , . . . . , • . ,

Ira kr,

Ottoman, med ryg Gyngestol fra kr, 78,00

1IIlIIlIlllIIllllllIIIIIllUIII

Sovesofaer ...

68,00 fra kr, 245,00 fra kr, 395,00

. kr. 766,00 kr. 556,00 . ... k r . 383 ,00

Uldne vendellZpper , kr, 395,00 400x300 , , kr, 235,00 350x250 . 300x200 , ' , , , , , k r. 166,00 11lI1II1I1I 1I1I11I1Ii 1ll1l1ll1l1l1111111111111111111111111111111111111111111111111111

SengellZpper . DivantlZpper . VlZgIlZpper . Forliggere . Marokkopuder m. m.

De bedste julegave-ideer far man altid hos

BRANDE TE LF. 62

Ingen jul uden et par nye sko eller pe sstsvler

46,50­ 59,50

Med a!gte la m

28-31 ... . ... . .. .. 20,50 32-35 . ... . ••. .... 22,50 36-42 ............ 24,00

Smutters Ira 19,85 -

24,85 - 29,50

J

s o

BRANDE . TELEFON 111

Forsidebi·llede: Parti fra Skjern

a ved

MES, Foto : Th, Jessen.


BrandeJul

Udsendes gratis til samtl ige husstande i Brande og omliggende sogne 22. argang -

- OS

Udgivet af Brande Handelsstandsforening -

Julen 1965

er i dag en frelser f0dt !

Hvis en af de gamle apostle stod op a1 sin graven dag henad jul og stillede sig pa torvet i en dansk kebstad og sa det stralende Iyshav, som herer julen til med Iysreklamer, projekterer pit kirken og det store juletrre med de mange elektriske prerer - maske er der nisseoptog, gasetombola og julesalmer gennem h"jtta leranlreg - ja, sa ville apostlen vel (erst sperge, om der er karneval, eller man forbereder et triumftog for en sejrende konge.

AIpastor Erik Rasmussen

Nar sa apostlen far at vide, at sadan forbereder Danmark Jesu Kristi fedselsdag, sa vii han glredestralende udbryde: •betyder Frelserens fedselsdag virkelig sa meget for det dan­ ke folk, sa rna det sandelig vrere et meget kristent folk, en meget from og troende slregt«. I sandhedens navn rna vi da fortrelle, at det ikke er srerlig fromt, det er bare reklame for at srelge lidt mere. Den danske jul er blevet et forretningsobjekt.

du ser det, hvis du har tid til at vrere stille og lade ordet tale til dig. Underet er, at midt i en v erden, hvor mennesker altid har travlt og frygter hinanden, midt ,i en verden, hvis virkelighed er synd og ded, der blev Frelserens fedsel til en virkelig­ hed, da talte Gud til os om krerlighedens virkelighed. Der, hvor mennesker rna give op, der kunne Gud i stilhed skabe fred pa jord. Ja, men der har jo aldrig vreret fred pa jorden! Ikke mel­ lem mennesker, dertil holder de for meget af sig selv. Men det er julens virkelighed og julens glrede, at der nu skal vrere fred i mennesker. Merke er her stadig, men julen trender Iys ,i merket og skaber med sit levende hab - med sit under - fred i men­ neskesind pa en ufredelig jord. Synden er her stadig, og doden er her stadig, men det er Guds under, Guds julegave til os, at vi nu ter tro, at i Hans krerlighed er al synd forladt, og i Hans krerlighed fik vi det evige Uvs hab. Inderst inde bag yore forberedelser ved vi, at vi ikke kan gore mere selv. Der rna vi hjrelpe hinanden med at opleve underet og glreden. Der rna vi ga med stille sind, som hyr­ derne til barnet ind, at underet rna ske, at juleglreden ogsa rna blive vor. Erik Rasmussen.

»Jamen de har da travlt allesammen. Der pudses og pyntes i husene, og der forberedes meget i hjemmene, med god mad, gaver, familiekomsammen og fester for at skabe jul«, siger den gamle apostel. »De rna aile leve i forventning om noget, ellers gjorde de sig ikke sa store anstrengelser«. Er del' ingen, der har oplevet en skuffelse juleaften, fordi forventningen, habet, travlheden og forberedelserne ikke sva­ rer til en virkelighed? Det kan vrere som bern, der er mere interesserede i indpakningspapiret og de rede band, end i det, der er inde i pakken. Jo, vi har oplevet jul, hvor forberedeisernes sprending bragte skuffelse, fordi der ikke var noget inden i. Men hvor er julens egne ord i juleevangeliet stille i mod­ sretning til alt det der gar forud. Forberedelserne er vort menneskevrerk. De er med til at skabe hejtid. De ryster os sammen i stemning. Men selve juleglreden giver Gud os. Den kommer oven fra som stjernen, som underet. Hvor er dette evangelium jrevnt og stille. Her rna vores travlhed here op, for den gavner intet. Yore travle forberedelser kan skabe glemsel og stemning, men Gud giver juleglreden i stilhed. Denne aften rna freden srenke sig over mennesker. Det bUyer en skuffelse, hvis vi tror, vi kan skabe jul med travlhed. Underet er, at »os er i dag en frelser fedt «, og siger det os ikke noget, sa er Yore forberedelser forgreves, sa er det en pakke, som er tom for os, nar den er pakket op. Men underet er der alligevel, selvom du ikke ser det. Og

Indholdsfortegnelse

8rande Jul1965

Pastor Rasmussen : » - os er i dag . .. « side 1 Ellen Ottesen Nielsen: Alverdens b'2Irn 3 Viola Abildtrup: Rejse til det hellige 7 . ..... . . . land . . . . . Olaf Povlsen: Brande Handelsstands­ forening . . . . . . . . . . . . . . . 11 Robert Nielsen: Strejftog . . . . . . . 13 Margit Fasterholt: Sveriges-rejsen .. 17 J. P. Jensen : Brande - byen i midten 21 23 Frode Jensen: En spillemand fort<l!lIer Til midnatsolens land 27 Krydsordsopgave 32


Handels- og Landbrugsbanken

BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank , Aktieselskab T ELEFON 90 OG 180

Konto rtid : Mandag til fredag k l. 10-16 Fredag tlilige kl. 18.30-20 L0rdag lukket

Kontorer:

Blahej, Fasterholt og Thyregod

Bankens aktiekapita l kr . 4 .000.000 -

2

reserver kr . 10.100.000


Alverdens b0rn

Mon det ikke er noget aile vi reldre kender, at vi, nar vi er kommen lidt op i arene, tiit lader tankerne ga tilbage. Tilbage til barndomshjemmet med aile dets skonne mindel' og tilbage i VOl' egen tilvrer else som voksen med hjem og born, og med aile de krav, livet hal' stillet til os. Vi henter jo yore erfaringer fra hverdagene, fra de sma tidsrum fra dag til dag, og efterhanden samles de til et hele, bliver til et livsmonster med bade lys og morke, med sorgeI' og glreder og lykkedage. Alt det, vi selv hal' gennemlevet, er vort eget, en del af os selv, er levende, og ud fra det gror erkendelsen. Vii lrerte, at livets lrerebog ogsa er -yorherres lrel'ebog - og i den er del' alvorstale, men ogsa en uendelig langmodighed og mildhed.

Tanker znd under jul

Ved Ellen Ottesen M'elsen

Tegnznger: !faz' Husum

og nu er det snart jul og aldrig er minderne mere levende og nrervrerende end ind under jul. Da taler vi bedst i hjertesproget og vi abner vort sind for det, del' svandt, og for det, del' er nutid, og vi samler det hele i en stille ordlos bon og i onsket om julefred og juleglrede for alt og aile. Jeg vil pf0ve at fortrelle lidt om mit barndomshjem trelle som det hele kommer til mig i en stille time.

for­

Vi val' tretten soskende i mit hjem. Sikken et mylder vil mange sige i dag, m en jeg tror ikke, hverken far eller mol' eller vi born folte andet end glrede og tilfredshed ved tilvre­ relsen. Del' val' mange munde at mrette, men ogsa mange om ar­ bejdet, og vi fik som noget selvfolgeligt loy til at hjrelpe bade ude og inde. Man val' selvhjulpne og i langt hojere grad end nu selvforsynende. Vi havde saledes mange far, og dem klippede mol' selv, kartede og spandt den dejtige uld i de lange vinteraftener. Strikketojet val' altid inden for rrekke­ vidde, sa hun kunne udnytte hvert ledigt ojeblik. En del af ulden blev sendt pa klredefabrik og kom hjem igen i tojruller. Det blev sa efterh~mden til kjoler, frakker og bukser under mol'S travle hrendeI'. Stumper, rester og det slidte toj blev forvandlet til klude­ sko til indebrug. Lredersko val' luksus - noget, vi kun brugte, nar vi skulle til det arlige juletrre ·i skolen og nflr vi skulle til eksamen om foraret. Trreskoene, som far selv holdt be­ slaet, val' som oftest de smukke spidsnresede - af dem, hol­ lrenderne endnu hal' i brug, men som vi sA sjreldent ser. Nih vi skuIIe i skole de kolde vintermorgener, tog far sma

gloder ud af komfurdet og puttede dem i trreskoene for at varme og torre dem og sa flettede han ny rene halmviske og lagde idem. Det val' en aldrig svigtende omsorg sam vi ikke nogensinde glemmer. Skoletaskerne val' ikke t ine lreder­ mapper som llutidens b0rn bruger dem , men syet af srekke­ lrerred, broderet med uldgarn i skonne farveI' . Jeg 0nsker tit, at jeg havde bevaret en af demo Den skulle have fa et en hredersplads i hjemmet. Ikke mindst julen, barndommens jul, star Iys og klar i mindet. Alle, bade store og sma deltog i forberedelserne og imens steg forventningerne. J eg husker duften af rodkal, mol'S uforglemmelige, dejlige julekager, julens gronne trre sam far, fulgt af hele flokken, hentede frem fra skoven, julegaverne, der val' sma og beskedne, men glredede os b0rn mindst lige sa meget som dyre og fine ting glreder born af i dag. Men allerbedst husker jeg far og mor sidde nde i d en gamle, slidte plydssofa mens iysene pfl juletrreet trendtes ­ levende, varme flammer p a gnmne grene - og vi b0rn slog kreds om trreet og sang de smukke gamle julesaimer. Da trillede tarerne ned ad mors kinder, mens hun betragtede sin store bemeflok. I dag ved jeg - og forstar jeg - at det, del' fyldte mol'S sind, val' en eneste stor tak for den iivets rig­ dom, del' var blevet hende og far til del. Far og mol' val' udprregede hjemmemennesker, men det skete dog, de drog af garde. Rver sommer korte de saledes til sommermode sammen med deres gode venner og naboer. Turen kortes i den gamle knirkende fjedervogn og med de to dejlige heste Lise og Lotte som trrekkraft. Kaffen og mad­ pakken blev lagt ned under agestolen med de rode hynder,

3


synes, d e t er spild af tid at lege med i sandkassen. Vi rna forsta, a't et barns goremal er lige sa vigtig som de voksnes - at d et, del' er leget og leve l ind i barnesindet i ncert samliv med forceldren e, bEvel' til et livsmonster for barnet pa dets egen made -- at fortrolighed er ikke noget, vi far forceret. Det er noget vi skal gere os fortjent til. Til julen sender vi onsk e r og julehil sner til sl cegt og ven­ n er. Mine julNlnsker sender jeg tillige til alve rdens bern na>r og fjern.

J e g vii onske for dem at de ma have et abe nt og v agent oje, blik for hvad del' er skent og sandt, og sa ns for Iivsva>1'­ dierne. Og jeg vii enske d em en aben hand - s ind til at dele med andre, at de rna forsta a t alt e r til lang og det ikk e e1' Iigegyldigt, hvordan vi forvaiter det - a t smiI, hjrelpsomhed ogsa herer med tiI d e gode gaver, d e l' kan gives. Jeg vii ogsa onske d em runde albuer - og d erm ed m ener jeg beskedenhed - hensynsfuldhed og betre nksomhe d og et uselvisk sind. Verdens forste julegrester - d e tre v ise mcend fra 0ster ­ landet - bragte gode ol1sker og gavel'. En stor fcell es gav e og frell esensker givet i samdelingens and . - Symbole t pa hva d Kristus selv senere gay til h ele verden. Medmennesk elighe­ dens gave - na>stekrerligheden. I den and stiller d en ny tid sine krav til os aIle - i den and grol' a Ile st cerke lyse livs­ fremmende kra>fter frem i menneskers sind overa lt p i! jor­ den. Den and og de tanker er d e n sred, hvora f det nye liv og den nye verden skal vokse frem.

3000 klik • 3000 flammer en eneste pafyldning I Ronson Varaflame gaslightere er vor tids mest fuldkomne resultat af are lang teknisk forskning. Kun Ronson lightere har det enestaende Varaflame­ system med Iynhurtig flam me­ kontrol. Aile Varaflame lightere fyldes pa fem sekunder fra en Ronson Multi-Fill. - kom ind og se vort store udvalg.

IS,iM,b.

World's greatest lighters

CENTRUM Te lefon 400

Ellen Ottesen Nielsen.

~lIIlI1l11l11llllllllUlllJllilmmnmlllftl1lnmlllm illllllllll1 ll11 l11 l1lll ll unnllili l

!

Et fotografi den mest kiXrkomne julegave Vi har st o rt ud val g i: Fo toa lbu m Rammer Foto g rali app arater F OTO-JULE G A V E R

Smalfil msa pp arater

has

St at lve r

PoulLund

Projek ti onsap para t e r

At e lit' r 0 9 foto handel

samt me get an de t

Storegade 11 A . Te lefo n 51 . Brande

tot oudst yr

Klkker ter

5


BRANDE

BANK

A KTI E SEL SKA B

Egr ens ban k

Telefon 556

og sa gik d et ad sandede v e je i dybe hjulspor og i sindigt tempo frem mod malet - det natursk onne Sandfeldbjerge. Na r d e sa vendte hjem fra turen, kunne de give os bern en lev ende skildring at, hv a d d e havde hert, og hvad de havde set, og deres egn e k ommentare r , de l' fulgte med, val' kost e­ lige. Med lun e og humor berette d e de b ad e om det muntre og d et mere a lvorlige , og oite ga y det anledning til mange samtaler og diskussione r . Far og mol' lreste meget, a viser, tidsskrifter, bege r . Livet s tod aldrig stille, vi levede, bade i hve rdagenes travlhed og hvil estun derne s 1'0. Vi havde e n d e jlig barndom, hvor alting hvilede i sig se lv, som alle ting skal i et hj em, nar de l' skal vrere trygt og godt a t vrere. Mol' sang tit sa lmen »Lille Guds barn, hvad skader dig «, og n il r hun kom til ordene »fode og klreder nok vi far af ham i morgen som i gar «, val' d e l' en ind erlighed i h e ndes stemme. Hun sa ng ud af sin strerke rene barnetro. Den bar­ n etro, fa r og m ol' h avde i b ehold til d et sidste. Og sa ga r d et d a sa dan , a t alt d e t oplevede, d e t jordnrere og d et tank eskabt e og lev ende , det tid lo se, bliver til arvegods, vi v rerner om. Det forbinder fortid og nutid og sIal' bro ind i f r emtiden , den ny tid .

KONTORTID :

Mandag- fredag kl. 10-16

Fredag t il li ge 18.30-20

L0r dag lu ke t.

AFDELINGER:

Filskov Bank Ma nd ag. o nsdag kl. 13. 30-15.30 fr ed ag kl. 18-1 9.3 0

Thyregod Bank Mand ag . or)sdag o g t o rsda g k l.14 -1 6 Fred ag '18. 30-20.

Fasterholt Ban k Tirsdag og t o rsdag kl.14-1 6.

Tel eion 88

Te lefo n 1 33.

Tel efon 88

BRANDE

JERSEY

1111 Ill. IlUlWHiI "lIll1l1llnm

OlafPovlsen

1llllllllllllllllllllllllllllUQIIIIIIIII

TRI K OT AG EFAB R I K

Tel efon 555

4

BRAN D E

Tel efo n 555

Barndommens d a ge e r lrengst svunden, og som reldre hal' man ogsa na et at h os te e r t a r inger fra eget hjem. B0rn vok­ sede op og st illed e krav til orru;org og ansvar. Og det kan m a nge gang e v rer e sv re rt for forreldrene at indfri kravene . D el' val' maske noget, d e r s kulle vrere gjort og som forblev ugjort, ord, der skulle v re r e sagt , men aldig n a ede ov e r lre­ berne. D e l' e r altid noget at ang r e, m en ellers val' vi vel h el­ IEI' ikke m ennesk e r. D e r krreves m eget , ikke blot i det rent praktis k e, selv om ogs a d e t h a r sin store be tydning. Hvi s jeg ska l pege p a noget, jeg sy n es er vigtigt Ij vort forhold til blllrnene, sa e r d et det at h av e kontakt med dem, have deres fortroligh ed og tillid. F a r - det er ikke blot h am med t egn ebogen - h am , d e l' bliver sat t il at vrere billS i st emme n, nar del' skal holdes e k s tra justits - og ikk e blot ham, del' fors kanser sig bag aft en e ns avis . - Nej - far, det er oga h am, del' k a n pusle et barn og k0re en barnevogn en sondag formiddag - det e r ham, del' h a l' forstand p a en fod­ bold og som - nar det kr rev es - kan skrere en fl0 jte af en hyld egren. Og m ol' - j a , de t e r ikke blot h e nde med d e v el­ holdte stuer eller h ende, del' travlt huserer i kllkkene t , og d e t er ikke blot hende , d e l' med tavs og sammenbidt energi korser sig igennem puder og klokk estrenge. Mol' - de t er ogsa h en d e, del' sel' det liUe glimt af e nsom­ hed i barneojne n resten f0r det e r del', d e t er hende, d e l' ikke


I YORE

NYE LOKALER

HER N I N G V EJ 46 - 48 9Ice­ der vi os til fortsat at udf0re MAL ERA RB EJDE A F M E­ GET H0J KVALITET.

Vcerkstedet er ikke alene ud­ gangspunkt for vort bygnings­ arbejde. men ogsa rammen om arbejder sasom SKI LT E, S I L­ KETRYK, FORGYLDN I NG. DEKORATIONS- OG M0­ BE LARBEJDE pa savel nye. gamle som antikke m0bler.

v. Bundgaard Poulsen

Herningvej . Brande. Telefon 119

6


REJSE TIL DET HELLIGE LAND

Beseg iJerusalem

og Israel ~ med tusinddrige

tradzlioner 0g moderne Jremdrift.

Rejsehrev aJ Vzola Ahzltrup.

En rejse til Jerusalem er et b ne ndende 0 nske for mange mennesker. dette at matte opleve pasken pa de sted er, hvor Jesus selv hal' frerdedes. Mange danske far deres onske op­ fyldt. Blandt dem val' mor og jeg. Det var bade med glrede og sprending vi sa hen til pasken i den by, hvorfra p askens budskab kom . Og nu ligger d ette mode med »Det hellige Land« bag mig. Blev dette m0de sa det, vi havde ventet os? Ja i fuldt mi\], langt ud over hvad vi havde turdet habe. Selv­ folgelig er del' gaet »Turisme« ind over aile de stedcer, vi ken­ der f ra det gamle og det ny testamente. Sadan er livet i dag, alt kan gores - og vises frem - for en god betaling. Men mange steder er videnskabelig bevist, som vrerende akkurat som pa Jesu tid. - Oliebjerget ligger del' - Bethesda dam, Getsemane have, Betania, Bethlehem, J eriko med Fristelsens bjerg, Nazareth, Moria-bjerget med templet, Genezareth so med Saligprisningernes bjer g, Jordan floden, for kun at neev­ ne nogle fa af de mange, mange kendte navne, som er knyttet til de steder, hvor K ristendommen fodtes. Vor rejse begyndte med et b esog i Nassers JEgypten , og allerede da fornam vi som om vi val' flyttet tus!;nder af iiI' tUbage. Nasser er sikkert en dygtig mand, men han lever i et U-land med en befolkning, der er dybt prreget af, at de hverken kan leese eller skrive. Den almindelige borger hal' kun meget sma krav til livet. Det er neesten uforstaeligt tor as, at s e disse mennesker leve og bo, som jeg vil tro, de gjorde da Josef reiste til JEgypten med Maria og Jesus­ barnet. Der skal megen oplysning og familieplanleegnoing til, for at hjeelpe pa al den umadelige nod der rader - nresten dor om d0r med den velstand, Nasser omgives af. Interessant var det at ga'ste den arabiske verdens storste by Cairo med sine fire millioner indbyggere. Vi sa de store pyramider og sfinxen, del' er 4700 ill' gammel, det var meget imponerende, sa dygtige handva'rkere del' har va'ret den­ gang. Pa en koretur langs Nilens vestlige bred sa vi mange af de fugle, som treenede til deres store rejse her mod nord. Starke og hejrer i tusindtal og Ibisfugle sad i eukalyptostree­ erne. Dadelpa lmer, ris, sukkerror og mange andre for os sjreldne planter. -vi val' ude I en oase, del' val' meget frodig, og selvf01geli g var det kvinderne, del' arbejdede og manden, der sad og rog vandpibe eller red pa et lille eesel og konen gik ved siden af med en stor kurv pa hovedet. Del' er meget stor forskel pa mand og kvinde samfundet her . Kun dette om JEgypten. Sa lettede flyveren og malet var Jerusalem. Sinai-orkenen val' tmsteslos at se - og underltig at teenke pa, at for 2000 ar siden vandrede Israels folkestammer her - nu floj vi og havde aile de goder, som et ophold i en stor flyvemaskine

Priest med <eldgamle bederuller. byder sine geester i dag . - 2000 ar med en rivende udvikllng, og dog har vi bag os oplevelser, der gik 2000 ar tilbage i ti­ den. Vi kredsede ind over Jerusal m og nu var forventningerne store. Et nybygget hotel blev vort hjem for de neeste 10 dage. Det er umuligt for mig pa fa sider at fortrelle aile de forskel­ lige opleveJser og indtryk, sa jeg vii tage nogle fa frem - og haber det rna oplyse lidt om et land og et folk, del' harrod og virke der, hvol' Jesus levede og dode for os. Hele Jerusalem val' prreget af den forest a ende paskehoj­ tidelighed, og vi deltog i flere optog med tusinder af menne­ sker i de smalle gader. Pilgrirnme ira hele verden modte vi, og da byen er delt i »inden for rnurene« og »udenfor«, var del' ofte sa stor trrengsel inde Ij det gamle Jerusalem, at mor og jeg g ik m ed hinanden i handen. Det var en meerkelig folelse at stii pa Pontius Pilatusplads, og gil sammen med tu­ sinder af andre ad den kun tre meter brede Via Dolorosa (Det betyd er smertens vej, og var den vej Jesus vandrede langfredag - op til Golgatha). Men det greb mig endnu mere , da vi senere i pasken gik vejen alene. Da kunne man ligesom felle, at vi havde f0lge­ skab af dem af yore keere, der er gaet forud. - Tiden blev

7


slettet ud, og sindet b0jede sig ind under den tryghed, - mii­ ske rettere - vished enhver af os ejer, - at .Lidelsens vej «, »Via Dolorosa« ogsii er for vi mennesker af 1965, men at vejen ender deroppe pii Golgatha, hvor det evige livets hiib blev trendt for al verden. Det var langfredag meget tidlig om mor­ genen, mor og jeg tog alene til Gethsemane have, og sidde en stund der og trenke pii, at bjerget ogsii Iii her da Jesus i sin n0d bad Gud om at tage denne kalk fra ham, »men ske din og ikke min vilje«. Vi kunne nresten f01e den ensomhed og angst, Jesus mii have f01t for alt det der Iii foran ham. Nu er det fromme munke, der passer kirken, og haven ser nresten ud som den gang. Her er der ingen tvivl om, at oliventrre­ erne er 2000 iir gamle, det har mange kloge forskere sagt god for. Nu er vi sii ved disse reldgamle trreer, foran os Jigger Kedrondalen og bag ved oppe pii bjergskriiningerne den mur, der giir rundt om d et gamle Jerusalem med den tilmurede .gyldne port«, hvorigennem Jesus holdt sit indtog i Jerusa­ lem. - Oppe over muren ser vi Omar moskeen eller Klippe­ moske. Vi giir der op, og er pa det sted hvor Jesus var som barn. - Moskeen er bygget over Moriabjerg. Vi mindes den gamle fortrelling om Abraham, der vandrede op ad Moria bjerg med Isak ved hiinden for at ofre ham. Lige uden for er den h0je grredemur, som den dag i dag besages af mange pil­ grimme fra hele verden. Vi giir hen til St. Anna kirke. Lige ved siden af den er igen et af de steder, der beviseJig er som pii Jesu tid. Det er Bethesda dam. Ruinerne ligger ea. 6--7 meter nede, men der er en stor udgravning, og i det ene hjarne ser vi 3--4 trappetrin, og de er et par tusind iir gamle. Igen star beret­ ningen om Jesu underge rninger for os. Hvor ville vi gerne have vreret nede og srette vor fod pii disse trin, men det kunne ikke tillades.

• • • • • •

Ny motor med 67·82-102 HK Aile modeller er monte­ ret med skivebremser

Vi var ogsii en tur i Jeriko, hvor der i dag bor mange ene­ boere. Der er bygget et stort kloster. Vi sii de reldgamle by­ mure og Elisas kilde. Oppe fra Fristelsens bjerg var der en storsliiet udsigt. Videre langs Jordan noden, hvor vi sii stedet, hvor Jesus blev d0bt. Vi drak kaffe ved det . D0de hav•. Her er alting virkelig d0dt, - sa usigelig tomt og livlast, ingen fisk, ingen fugle _ d0d over alt _ et bad i det 26 pet. saltholdige vand var en usredvanlig oplevelse. Mrerkelig at sta og se ud over al denne tomhed og 0rken. Vi kom lige fra Jerikodalen, de! mest fro-

Jordanfioden, stede! hvor Jesus blev d0bt. dige i Jordan, dejlig var der med bananer, appelsiner, fii gner, vindruer, mandler o.s.v., et helt lille paradis. Dog madte vi ogsa n0den der. Vi sii en le jr hvor 100.000 flygtninge boede

prav den nye OPEL REKORD

Kurvesikker Fantastisk acceleration Rummelig med kaempe-bagagerum Synkroniseret 3 og 4 trins gear

BRANDE MOTOR COMPAGNI A/S TELEFON

8

811-540


under fortvivlede kar. Vi overv.:erede et par messer i Den hellige gravs kirke . Del' er syv religioner, del' hver hal' sin afdeling i kirken, der er bygget over Golgatha og Jesu gray. Del' val' en cgen stemning del' . Sa kom dagen, da vi igen skulle forlade Jerusalem. Vi val' m€get sp.:endte, da vi gennem mandeltr.:eshaven gik fra Jor­ dan ind i d et nye Israel. Del' holdt en bus og ventede pa os. Her skabes nu en ny jodisk stat, m e n om d ette store virke, kan jeg ikke fortrelle her. Det er en historie, del' skrives i dag af de unge j0der fra hele verden, og de f.h hj.:elp fra hele verden - ogsa fra danske unge - til at bygge det nye Israel op. I Israel boede vi i en K ibbutz pa K a rmels bjerg. Her val' dejligt, og det var en stor forandring fra det gamle Jerusalem. Israel gores frodig og frugtbar ved van ding. Det ferste vi besogte var Simons bj erget, del' er en stor borg med Davids gray og n C! dversalen. Videre til Genezareth S0. Vi boede hos nonnern e pi'! Saligprisningens bjerg, og del' val' sa skent, sa frodig, sa rent, og med rige mindel' fra tid en for to tusind iir siden. Man kunne med nogenlunde bestemt­ h cd udpege den bjel'gskl'aning, hvor den store folkesk a re

Jesu tid). Videre gik det mod syd til Middelhavet gennem den blomstrende Saraons slette. Det val' dejligt at bo i de moderne kibbutzer. \'i ned den gode mad og den venlige tone, der val' over for os danske. Vi blev optaget af de unge jeders idealisme og tro pa det .nye Israel «. Der kunne fortrelles meget om den brydning mellem joder og arab ere, som synes at vokse med hver dag, og sprendt felges Israels arbejde pa at fa Negev 0rkenen overrislet med vand fra Genezareth so. Hvordan viI fremtiden blive for det unge Israel? Den synes fyldt med store og farlige opgaver. Fra Haifa, hvor vi var de sidste to dage kerte vi til Tel Aviv, hvorfra vi skulle flyve hjem. Vi mellemlandede i Athen med besog pa Akropolis. Sa be­ gyndte den lange flyvetur hjem, og denne flyvetur var en sken oplevelse, da vejret var stille og klart, og vi tydeligt kunne se land under os og stedf.:este byer, floder og bjerge, noget som sjreldent sker ira en flyvemaskine pa sa lang en str.:ekning. Rejsen er endt, og nu drages minderne frem. Aldrig vil j eg kunne sige tak nok for at dette blev mig forundt - sam­ men med min mor og andre storartede rejsefreller - at op­ leve en paske i .Jerusalem. Viola Ablldtrup

Kjoler i stort og smukt udvalg

Kjoler i all e st0rre Iser

Kjoler i aile prisklasser

Husk - De er altid meget velkommen, hvad enten De skal k0be eller kigge Gadeparti fra Bethlehem

lyttede til Herrens tale (Bjergpr.:ediken) . Ge nezareth so er meget stOI', og del' er et pragtfuldt klima, et rigtig feriepa­ radis. Fra Tiberia sejlede vi over S0en til kibbutzen Ein Gev. Frokosten her val' »Peters fisk«. Videre gik turen til Naza­ reth, hvor Jesus voksede op. Del' sa vi grotten, hvor englen

SVENHOLM -

BRANDE­

Gabri el iibenbarede'sig for Maria, og Mariabrenden, del' var pol en aben plads i byen (ogsa et sikkert historisk minde fra

9


Fa. Tornvig-Jensen

Kom i ju lestemning, bes0g vore JULESTUER Specialitet: Juleplatter.

Engros- og agenturfOITetning BRANDE.

TELEFON

84 For de danseg lade arrangerer vi

Munke M011e mel og Lise margarine

julebal 2. juledag, og nytarsaften det stol-e nytarsknald.

Brande Materialhandel vI

G.

F I S C HER

.

TEL E F 0 N

11:11llilllllllll1l II 111111,111 111 111:;1' III mllllll.1II1 IIIIUUIlIllIllIllIliIiIIllIIIIiI1IIIlIIlIlIllIIIn,IlIlIll:rIllIlIlIlIlIlIllIllIllIlIlIl!ll1ll11ll111ll

5 5

Kolonial . Material Kemikalier og sygeplejeartikler

HOTEL DALGAS BRANDE.

TELEFON

30

Alt i 1. klasses

k0d, fi<Esk, pJ I<Eg

DEN

IDE ELL E

J U LEG A V E

og salater

Vejle Slagteri's udsalg Storegade 35 . T elefon 9

PHILIPS

el-sliber Sliber aile slags knive, sakse og hobbyv<Erkt0j, kr. 55,足

A. Simonsen Brande Savvrerk og

Emballagefabrik

vI

10

H. M . Berthelsen . Telefon 120

EL-I NST ALLAT IONSFORRETNI NG Brande, telefon 45


Brande Handelsstandsforening

gennell1 2 5 ar

o

Sam/ale med Halldelss/alldsjorellillgens jormall~ jahrikan/ Olaj Povlsen Om kort tid er det 25 ar siden, Brande Handelsstandsforening blev oprettet. F0r den tid blev handelens interesser varetaget af Brande Handvaorkerforening og tildels af Brande Borger­ forening. F0rstnrevnte forenings bestyrelse tog sig gennem et udvalg af handelsskolen, del' blev oprettet i 1928. B!andt handelsskolens ivrige forkaompere var k0bmand H. L. Aa­ strup og nu afd0de postpakmester E. Bredlund. Efterhanden som byen udviklede sig, opstod ganske natur­ ligt det 0nske, at handelsstandens interesser burde varetages af en handelsstandsforening. I disse dage for 25 ar siden blev der indbudt til m0der om sagen, der blev valgt et udvalg bestaende af k0bmand H. L. Aastrup, manufakturhandler Kaj J0rgensen og isenkraommer L. Willemsen til at forberede foreningens opl'ettelse og at udarbejde forslag til vedtaogter. Den stiftende generalforsamling blev holdt pa Brande Hotel den 17. februar 1941, og handelsstandsforeningens for­ ste bestyrelse kom til at besta af H. L. Aastrup, Hans Vol­ stedlund, M. Dinesen, L . Willemsen og Kaj J0rgensen. Foreningens nuvaorende formand, fabrikant Olaf Povlsen, Brande Jersey, fortaoller, at den nyoprettede forening gan­ ske naturligt gled ind pa sin rette plads blandt egnens 0vrige foreninger . Der var mange vanskeligheder at slas med i 1941. Ratio­ neringen i krigens harde ar stillede store krav til de hand­ lende. Dels matte de vaore ude om sig for at skaffe yarer hjem, dels matte de s0ge at gennemf0re en sa retfaordig for­ deling som muligt. Men ogsa i dag rna handelens folk vaore pa vagt. Koncentrationen af butikshandelen bl. a. reprao­ senteret ved supermarkeder, stiller store krav til den en­ kelte k0bmand. Men jeg mener, at der fremdeles er brug for den jaovne, solide handlende, som forstar at disponere

fornuftigt, og som kan fastholde sin kundekreds netop ved den personlige kontakt. - Del' er godt sammenhold inden for foreningen! - Vilkarene ved foreningens start var af en sadan art, at der matte samarbejde til for at klare vanskelighederne. Denne samarbejdets and gor sig greldende ved yore moder og generalforsamlinger. Man kan da vaore uenige om mangt og meget, men i hovedtraokkene harman samme malsaot­ ning: at g0re en indsats til gavn ikke blot for handelsstanden, men ogsa Eor publikum i by og pa land, som man star snaover kontakt med. Handelsungdommens uddannelse indtager f0rstepladsen foreningens virke. Og der er fra de skiftende bestyrelser og ikke mindst fra skoleudvalget udfoldet ihaordige bestrrebel­ ser for at kunne bevare handelsskolen, der nu gal' videre under navnet »Brande-Give Handelsskole«. Hele dette ar­ bejde er nu lagt i de bedste h::2nder, og uden at overdrive kan man vist godt sige, at en malbevidst indsats har givet et godt resultat, der indebaorer 10iterige perspektiver for den ungdom, der gar handels- og kontorvejen, og dermed ogsa for hele den stand, der ogsa er interesseret i, at ung­ dommen hal' en solid baggrund for at kunne ga ind pa le­ dende pladser. Vi har i det hele taget med hensyn til handelsskolen m0dt megen velvilje ogsa fra de lokale myndigheders side. - Hvilke andre opgaver tumler man med? - \Ti pr0ver pa fra Handelsstandsforeningens side at g0re vor indflydelse gaoldende pa flere omrader. Oprindeligt var der en saorlig forening: Brande-Grindsted Handelsstandsfor­ ening, som tcg sig af opgaver, del'. skulle prreciseres i Provins­ handelskammeret. I 1962 blev denne forening ophaovet og Brande Handelsstandsforening blev derefter direkte tilslut­ tet Provinshandelskammeret. Hos dette har vi da ogsa kunnet opna vaordifuld st0tte i vort arbejde for bevarelsen af handelsskolen. - Da der i sin tid blev tale om den store ud­ stilling »Brande Marked «, gik handelsstandsforeningens be­ styrelse og medlemmer aktivt ind i et arbejde. Mange vii endnu kunne huske, hvordan udstillingen skabte interesse hele landet over. .Jeg rna da ogsa naovne trafikproblemer og parkeringsfor-

Brande Handelsstandsforenings f0rste bestyrelse 194 I

Kobm. H. L. Aastrup Formand

Kobm. H. Volstedlund N.estformand

Kaj Jorgensen Forretningsforer

K0bm. M. Dinesen

Kasserer

Isenkr. L. Willemsen

Sekret.er

11


hold, som jo i hoj grad pakalder handelsstand ens bevagen­ hed. Handelsstandsforeningen val' m ed, da sporgsmiilet om Storegades regulering kom pa tale, og foreningen h a l' sam­ m en med andre foreninger ydet tilskud til den nye flise­ belregning·. Vi arbejder med en forbedring af telefonforholdene. Som bekendt gik vi aktivt m ed i bestr<ebelse rne for en ordning pa retsvresenets og politiv<esenets omrade. At resultatet ikke blev, s,lm vi havde v entet, skyldtes ikke uen ighed pa den lokale front, men andre og strerkere kr<efter gik yore in­ teresser imod.

BRANDTEX

vI Aage Petersen TELEFON

777*

Fra Brande Handelsstandsforenings side bliver der gjort en indsats for at bevare kont.akten med kunderne i oplandet. Under de.nne synsvinkel ma se s udsendelsen af »lVIidtjysk Telcfonbog<{ og af »Brande .Tul«, to opgaver, som k r<ever ar­ bf'jdsindsats og offervilje. Ved et jubilreum rna man v el have lov til at kaste blikket tilbage over begivenhederne gennem de 25 ar, men vi rna da heller ikke blemme dem, der er ga et foran i arbejdet. For­ eningen har haft f01gende form rend: H. L. Aastrup, Skot0j S­ handler H. Volstedlund, farvehandler Aage Langballe, herre­ ekviperingshandler Svend Nielsen, isenkrremmer Harry Clau­ se n og ejendomshandler Helge Andreasen. Foreningen har tre reremedlemmer: H. L. Aastrup, M. Di­ nes en og K'lj Jorgensen. De r hal' altid vreret et fordrageligt samarbejde med Brande HandvCf.'rker- og B orgerforening, lige som ogsa band ene mellcm by og land knyttes st<erkere ved fre llesarrangementer med landboorganisationerne. Det skal WEre mit onske, at vi stadig rna kunne finde hinanden i et frugtbringende arbejde til gavn for hele egnen, slutter Olaf Povlsen. Th. Jessen

A/S P. C. RASMUSSENS

MASKINFABRIK

TELEFON

600

Opret en kapitalbindings konto Det indskudte bel0b herpa kan tr-a:kkes fra pa selvangivelsen inden for 2500,- kroner­ gra:nsen, for savel fors0rger-e som ikke-fors0rgere.

Brande Soons Spare- 00 Laanekasse Telefon 65

BEN YT S PA REB 0 KSEN

12


STREJFTOGTER

»Far, r ejs dig, der er tyve ved kulerne ude til vester «. Gardejeren stod ud af sengen og kiggede vurderende ud af fjerde vindue. Na, sagde h a n, og gik i seng igen. Med regte jysk sindighed varede det nogle ar, inden h a n kontaktede de to kumpaner med ordene: »Jeg tvivlede jo nok, at det var kartofler, I val' ude efter«.

Ved Robert Nielsen

Ja, det val' optakten til grundlreggelsen af den - eftE'!" si­ gende - kvalitetssamling fra Klosterlundtiden, Gudena- og iErteb0lletiden, del' beror pa Brande Museum. Beror? Ja, vi har aldrig officielt s k re nket den til Bra nde Museum . Den ligger del' bare. Ingen af os dr0mmer om, eller har v e l dr0mt om, at <:endre tingen e s tilsta nd - lige sa lidt, som da st0beformen til kornsegl, der var VOl' private e jen­ dom - bley overdraget Nationalmuseet. L angt af led har vi vandret, Bjarne Kielgast og jeg, sidt!n hin dag ved Hastrup S0 for 30 Ar siden. 40 bopla dser - spren­ dende i tid over ca. 5000 ar m ed omtre nt lige sa man ge stykker. Ste naldertiden - det er lrenge siden. Sidste istid endnu lcengerE' siden . De andre istider - med mellemliggende trope­ og subtropisk klima - det er meget, m eget langt vrek, som Risbjerg-drengen sagde, da han skulle tj e ne i Harrild. Anden sidste istid : Tag en tur til randmorrenern e R isbj er g , Skrerlund og Brandlund. Del' s ta r man pa egne ns oprinde­ lige overflade, som br<:e en skurede d en for ca. 100.000 a r siden. Sidste istid: For ca. 20.000 ar sid en Ia brceen (det er den, del' for tiden ligger over nordpolen) atter over Danmar k med sin vestligste israndlinie over 0ster Nykirke mod Silkeborg. Af­ sm eltningstid en kom og sme ltevandsflodern e fossede ud over egnen og skar sig ned. Det er sv<:ert at tamke sig, at mellem al den is har del' vre­ ret perioder med klima som ved Sortehavskysten i Rusla nd. Derfra kom de, og ira Middelhavskysten i F r ankrig - rens­ dyrJregerne! Fra omtrent 20.000 ar f. Kr. kan vi folg e menne­ sket her i landet, sa at s ige skridt for skridt. Enkelte fund t y der pa, at de var her allerede i anden istids slutning (for

40.000 a r siden) . Ad are ska l der nok blive lagt adskillige

artusinder til v ed hj<:elp a f nye fund . Hele tiden sV<:ever det sporgsmal over vandene : hvor val' vi dengang og dengang . Hvor val' du Job, da jeg dre jede j ordkloden ud m ed tre fi ngre og s a tte den ud i inte t? Sig til, hvis du har indsigt d eri. J ob s svar kender vi jo fra D e t gamle T estamente ­ det val' i0vrigt meget dip lomatisk. I dag star de forsk ellige viden sk absmamd - som for hen ­ ste jlt pa deres t eorier, lige fra udviklingen over am0ber, fisk, p a dder, krybdyr og ab er , til at vi er efterkommere af en sa m ling rebeller, som Gud p a sin vredt!s dag satte ud fra Eden . - Hvad med de gad efuld e flyv e nde obj ekt er, del' i stedse stigende grad krydse r himmelbuen? Vas og atter v as ! L a tte rligt! Ja, er de t nu det? K an vi begynd e at skimte huset m e d de m a nge boliger og an e Alfade rens finger? Citat: J eg tror ikke , clet er rigtigt a t a ntage , a t de flyvende tallerke ne r bare kommer fra en enke lt pl a n e t (fhv. prresiden t Eis enhower). Citat: Jeg er

Typiske redskabe r fra stenalderen. kommet til den overbevisning, a t d et er e n kendsgerning, at der find es I umskibe, so m kommer hertil Ira en anden klode (prresident .John F. Kennedy). Na, det var lidt nutidspusleri - men det ene k ommer jo altid af det andet, og derfor e r fortiden jo lige interessant. Det er helt forke r t at tro og opfatte st enalderfolket som en

BRANDE KOMMUNE K 0 M M U N EK

,

TOR E T

Ekspedition stid : Ma ndag, tirsdag, o nsdag og t orsd ag kl. 10- 12 og 14- 16,

fredag

I. 10- 12 og 15 ,30-1 8, 30, 10rdag kl. '1 0-12

Jule - og nyt arsaftensdag samt pask e l0rdag luk ket hele dagen

Ingeni0r kont oret : O ns dag kl. 11-1 2, fredag k!. '17- 18

13


samling halv- eller heltosser. Ganske vist er vi ikke i stand til at male deres intelligenskvotient pa anden made, end ved

.~

at betragte de udslag, den giver sig i den fuldkomne teknik, de formal' at behandle flinten og de andre h1'lrde stenarter pa. Hvad med deres hulemalerier og tegninger af dyr, hvis anatomiske former ikke kan gengives bedre den dag i dag!

, -dl/' ~~~r:- -

USy~~I~

Deres varmemester garanterer Oem en lun vinter

Vi kan roligt ga ud fra, flintesmeden stod p1'l h0jde med Yore polyteknikere. En regte jyde ville bed0mme fiskehal­ dolken og spydspidsens parallelhugninger som: grov fint, d.v.s. finere end fint. Det er kunst, det tager 1'11' at lrere. Kunsten er heldigvis ikke gaet i glemme. Nogle fa er det givet at kunne. At sIli en flrekke af flinteblokken er ogsa en kunst, del' m1'l udf0res med nojagtigt de samme redskaber, som stenalder­ manden brugte. Vore moderne hjrelpemidler dur ikke. Der­ imod er den sakaldte retouche pa det sma vrerktoj og almin­ delige pilespidser ikke s1'l vanskelige at lave - bare man forstar det. Vi kan jo med en vis ret sige, at malt med vor alen var deres udstyr primitivt. Men deres behov for andre og st,lITe typer opstod jo f0rst, da jreger- og fiskerfolket gik over til agerbrug - og sa videre op gennem tiden - selv okser af kobber var i brug i stenalderen.

Han holder 0je med oliebehold­ ningen hjemme hos Dem - og s0rger for, at der automatisk fyldes op i god tid med den rigtige Esso Fyringsgasolie ... og arets varmeudgifter fordeles over 10 maneder - helt rentefrit.

~s~~

VARMETJENESTE

Det var meningen, at samlingen pa Brande Museum skulle have vist f01'ste led: Rensdyrjregertiden, ca. 15.000 ar f. Kr., med nogle fa karakteristiske redskaber. Zinken (et bor med krumspids) og nogle krervspidser, som jeg fremstillede, men det blev opgivet. Det kunne jo ogsa ga i glemmebogen, at det val' falsk.

Esso VarmetJeneste leveres Oem af:

Esso Depot v / Villy Hansen

Klosterlundtiden, d.v.s. fastlandstiden ca. 8-9000 ar f. Kr., er reprresenteret ved et fund fra B011ing S0. Dengang val' Danmark landfast med England og 0sters0en fandtes ikke. En lille isoleret boplads ved Skade bro (Hastrup) reg­

Elmealle - Brande Telf.447

Smukkere hjem med smukkere gardiner Har De et gardinproblem -

da tal med os.

Vi giver Dem gode did.

og vi har et stort_udvalg efter alles smag.

Leopold Thaarup

Manufaktur , Brande, Telefon 7 Vi tager mal, vi syer. vi ha:nger op

-

;

KRAFT Gardlnstang. Type nr. 1. Vandret trlllkstang. Skrues direkte i loftet eller vinduets overkarm. Med »den sVlllvende 10ber«.

14


nes til slutningen af fastiandstiden. To bopladser ved Skrer­ lund a viser en overgangsform fra fastlandstiden til atlantisk tid, d.v.s. ca. 7000 al". f. Kr. Landforbindelsen med England er sunket i havet og 0sterslilen opstaet. Andre pladser Jigger ved Karstoft ii, Skjern a, Brande a og Holtum a. AIle med de karakteristiske ting fra atlantisk

Julearrangementer iBrande : 1I11'111~lIl11 l1l11 l11 l1l1H!II lII lIill lllllllllllllllll lllll l lll ll illl! l lIlI!II III11II11I1I1 I11 i1 I1 I1UIII!1i11l 1ll1ll1ll 1ll1l 1l1l1l1li lill:1I1111 11 11111111111111 11111

Fredag den 17.) lerdag den 18. og sendag den 19. decemher Festlige optog og musik i gaderne. Pci torv et op­ stilles tombola sm<ekfyldt med fine gevinster.

0kser fra Ebkeltgravs-tiden;tv.: marvspaltet knogle . tid: Hlilvlskraber, flrekkeredskaber, skiveskraber, kerne0kser, spidslilkser, pilespidser og stikler. Hastruppladsen er en overgangsplads til yngre stenalder, ca. 4-3000 al" f. Kr. Herfra findes c. 300 redskaber. Fl0 5 er en lille plads i heden med ca. 50 redskaber. Her foretog vi en afdrekning . Pladsen henl"egnes til ca. 2000 ar f. 1\:1"., Enke ltgravstiden. lErteblilIlekulturen er reprresenteret v ed ca. 60 redskaber, hovedsagelig 0kser fra Stavns fjord og Made pa Sams0 - og ikke at forglemme en marvspaltet knogl e. Marv var krres, deraf navnet. Den knogle betragter jeg ofte med en slags rerefrygt. Trenk, at vi to samlere en time efter fundet Wmte et rodt lerfad med biksemad - beregnet til vel en halv snes

@Ie

B~@~~i~R311. V~ p~ ~~~8 ~~ ~~

Sendag den 12. decemher Smukke juleudstillinger og den festlige jule­ belysning skaber en s<eregen stemning. KI. 14: og 20: Julekoncert i Brande kirke til fordel for menighedsradenes juleuddeling. Medvirkende: Organist Gr0nvald Nielsen, kir­ kekoret, K ri ste I ig t Sang kor, blokfl0 jtekor og Pr<estelundskolens store b0rnekor.

Sendag den 19. decemher KI. 15 ankommer nissefamilien med ekstratog

til Brande station.

Optog gennem byens gader til Torvet.

Uddeling af godteposer til b0rnene.

Redskaber fra iErtcb0ll t tiden , fund e t ved Hastrup. personer - rredsomt i en k0dfattig rationeringstid! Men pen­ siona tsvrertinden sagde ingenting, og vi sagde ingenting. Fjorden har vi genset med held, men aldrig vrertind en. Nu var det ikke, fordi hun sa forkel·t ud, da vi g ik, men det var altsi:! hele den made, hun blev forkert pa. Vor farten om pa bopladserne har vel nok prreget vort sind. Om det er plus eller minus pa vort regnebrret f a r sta hen. Men givet er det, at det at dykke ned i noget - og in­ genting, det giver en anden mentalitet end netop til husbehov.

TO DO-gardens f10tte musikkorps spiller pa turen gennem byen .

Velkommen

tIl julehandel

i Brande

1I111111111Jl1I1I1llU:1IJ11l11l1l11illllllJllIIlll! ll~illIllllIlIlIlIlIlIlIllIntlnUIIUIIII"""IlI"lIlIlImIIIIIIlIllIlllIIIlIIlIIIIIIIIIlIIlIIIIIllIlIllilllllllll

Denne annonce er indrykket af MF

15


Lad det vcere Alfa og Omega, at jeg sluiter pa den plads vi har mest kcer, den med de to store skovfyr knejsende over den blAnende S0. J eg stAr pa morcenen

u{jen kontakt - men i pagt

for med tankens s0gende antenne - at komme i hu - en anelsestrang 足 at levendeg0re impulsernes klang fra fortidens m0rke gemme. Er det lyde fra bneernes kcelven i ispanserets blahvide nat, - er det fIintesmedens slag eHer kvindens sang - der s0ger at fortcelle, at jeg var der engang, som fceHer pa den kuplroe rane. Der er buske, hvor hytterne stod. Der er vandrende skyg足 ger i krattet, da jeg gar hjemover mod vor egen kulturtid 足 plastikalderen. Pa skrcenten ned mod soen star en selvsaet fyr, og med sine hundrede IIf kogler minder den om en stor lysestage, der lyser over alt det - der Iigger bag min ryg. Robert Nielsen

De r igtige bl0de

ju/egaver i

STRIKVARER

RADIO-NYI

UNDERT0J

Radio. Fjerns y n . Musi k m. v.

STR0MPER

Storegade . Brande . Telefon 222

finder man hos

H'ENNING SIIRENSEN

(9";1.A f...n-T;:; f'YP.

BRA~DE-;~:- 355

DANMARKS

MEST SOLGTE

GOLBfEKDAL MASKINFABRIK INDHENT

TILBUD.

TELEFO N

BRANDE

123

Smede- og maskinarbe jde, centralvarme instal leres

16

OLlEFYR BPs Bentonette

DAN-REGN vand i ngsan lceg monteres


Feriebrevaj

Marglt Fasterholt

Fjorten dejlige dage i Sverige

I sommer fik jeg tilbud am at besoge en svensk familie og at Viere pa en ungdomsgard, ialt i fjorten dage. Jeg tog imod tilbudet og glredede mig allerede meget til at komme af sted. Rejsen derop val' temmelig droj. Den varede ca. 15 timer, plus nogle timers ophold i K0benhavn. Jeg skulle forst vrere hos en familie i Tranas, og jeg val' sprendt pa, om jeg nu ogsa kunne finde famiIien. Det gik imidlertid let nak. Min vrerts­ familie bestar af hr. og fru Carlsson, Gunilla pk'l 21, Martin pa 18 og Elisabeth pa 14 ar. Hr. Carlsson er disponent i Tranas, og her bor familien i vinterhalvaret. Om sommeren bor de i sommervilla ved Sommensjoen, ca. 5 km uden for Tranas. Her skulle jeg altsa bo i den uge, jeg opholdt mig hos dem. D~t er et dejligt hus, som ligger ned mod soen, sa man harden herligste udsigt ud over den. Jeg opdagede hur­ tigt, at jeg ville blive meget glad for at vrere del'. Det viI blive SViErt at finde en mere venlig familie at besoge. Familiens sommerhus er af format, og alle moderne hjrelpe­ midler er til radighed. Her er lidt storre forhold end dem, vi er vant til her hjemme fra. Den forste dag gik med at se en del af byen og noget af omegnen. Tranas er en meget moderne by med ca. 12.000 ind­ byggere. Del' findes en mrengde store virksomheder, bI. a. m0belfabrik og fabrik for sportsartikler, og isrer er byen kendt for at have en meget stor pelsindustri. I begyndelsen val' det temmelig svrert at forsta, nar fami­ lien eller g~ster snakkede sammen indbyrdes, dog forstod jeg nresten aIt det, de sagde direkte henvendt til mig. Efter et par dagcs for lob gik det sprogligt meget bedre, og det varede ikke lrenge, inden jeg forstod sa godt som alt. En dag skulle v.i ud at kore. Turen gik forst til Granna, en lille turistby pa ostsiden af Vattern. Det er en meget hyg­ gelig by. Alle husene ligger pa en skrfming mod et h0jt bak­ kedrag med udsigt over Vattern. Det, Granna vel mest er kendt for, e1' deres »Polkagrise«, en meget stor sukkerstang med pebermyntesmag. Fra Granna korte vi ad en dejlig vej langs Vattern til Jiinkiiping, en moderne by med et halvt hundrede tusinde indbyggere. Vi val' pa spadseretur gennem byens forretningskvarter, og da vi havde travet en god tur, gik vi godt trrette ind pa en restaurant for at fa vores kaffe. Jeg sa, de reklamerede med »regte dansk wienerbrod«. Jeg synes, det kunne vrere sjovt at smage, om det nl! ogsa val' dansk wienerbrod. Det val' det langtfre. Det smagte slet ikke som det, vi UtI' herhjemme. Svenskerne sigel', at dansk wienerbI'0d er det bedste i verden. De prover pa alle mader at efterligne, men man kan nu godt smage forskeI. Det danske er og bliver nr. 1. Familien Carlsson hal' vinterlejlighed inde i Tranas. Her val' vi da ogsa en dag, og vi benyttede lejligheden til at se nogle virksomheder. I en af butikkerne fik jeg lov til at vrelge en ting, som jeg matte fa med hjem. BI. a. blev del' foreslaet et meget morsomt stykke stoftryk, men da jeg op­

dagede, at del val' Sodahl-Design fra Brande, syntes jeg ikke, det val' noget typisk svensk at fa med hjem! Men hyggeligt val' det da at konstatere, at et smukt Brande-stoftryk ogsa bliver solgt bI. a . i Sverige, sa jeg val' jo lidt stolt pa byens og virksomhedens vegne. Den sidste dag hos famiIien Carlsson tilbragte vi stort set pa Sommen-sjoen. Vi val' ude at sejle i deres bad, en meget stor speed-bad. Det blreste temmelig meget den dag, sa del' val' store bolger pa soen. Men vi slap for sosyge. Svenskerne synes ikke, Sommen er nogen stor so, men imine ojne val' den nu meget stor. Del' findes ialt 365 oer i den. Mange af dem er enten lejet ud eller solgt til folk, som gerne vil have det lidt for sig selv. Sa bygger de et sommerhus, sa kan de i hvert fald fa det for sig selv. - Det val' aIle tiders dejlige sejltuI'. Den tog flere timer, og vi val' inde i mange sma vige. -vi ser vel ikke helt ens pa tilvrerelsen. Svenskerne hal' en anden malestok end vi, og »min familie« blev slet ikke for­ bav5et, da sonnen en dag meddelte, at han havde k0bt en stor hil , ganske vist brugt. De tog det som en ganske naturlig ting. Jeg matte jo indromme, at her hjemme er vi ikke vant til at skoleelever er bilejere. Tiden gar hurtigt, nar man hal' det sa godt, og inden jeg sa mig om, val' ugen gaet. Jeg skulle nu bo pa en ung­ domsgard sammen med en halv snes andre unge fra de nor­ diske lande. Det val' meget svcert at sige farvel til familien Carlsson, selvom jeg da selvfolgeligt ogsa glredede mig til at vrere sam men med de andre. »Martagarden«, som ungdomsgihden hedder, e1' et stort hus, del' netop er blevet fuldstrendig moderniseret. Det ligge1' midt i byen, ikke langt fra kirken. - Vi sov fire i hvert vrerelse. Men vrerelserne hal' overhovedet ikke prreg af at vrere soverum, sadan som vi kendel' det fra vandrerhjem­ mene. Nej, det er mermcst en stue med peene, moderne mob­ leI'. Desuden er der opholdsstue, som ogsa er hyggeligt ind­ rettet. Her kunne vi lytte til grammofon eller gore, hvad del' passede os. I et stort lokale i k relderen kunne vi bl. a. spille bordtennis. Under disse for hold modte jeg sa for forste gang de andre. Vi val' otte piger og tre drenge, en pige fra Island, en pige og en dreng fra Norge, ligeledes en pige og en dreng fra Fin­ land, tre piger fra Sverige samt tre fra Danmark - og sa Kristian Moller fra Uhre. Vore nordiske kammerater val' allesammen vreldig sode, ag det gik usandsynligt godt med at forsta hinanden; vi snakkede tysk med finnerne og engelsk med islrendingene! Hver morgen kom del' en dame for at lave morgenmad til os. Vi matte sandelig ikke rore en finger selv - vi val' gre­ ster. Hun vaskede ogsa op for os. Om middagen spiste vi enten i private hjem eller pa hotel, aIt eHer hvor vi befandt os. Endelig spiste vi hver aften pa Stadshotellet i Tranas. Det val' et dejligt madsted og et hypermoderne hotel. Den f0r5te dag i dejren« blev vi i Tranas, hvor vi sa en

17


,­ ,

Hotel BRAN DE

GIV SMYKKER I JULEGAVE

GULD OG S0LV

URE - OPTIK

Knud Frank

Torvet . Brande. Telefon 461

Til julen har vi atter i ar righoldigt udvalg i jULEKNAS og jULEGAVER Noget for enhver smag

~ Storegade 9 . Telefon 6

m0belfabrik om formiddagen. KI. 12 skulle vi til m0de i Rotary-klubben. Efter at have hilst pa aile medlemmerne gik vi til bords og fik sa middag. Det var meget interessant at overvrere m0det. Tranas Rotary-klub stod som indbyder for de unge nordiske grester til dette fjorten dages ophold. Om eftermiddagen bes0gte vi et fritidshjem, hvor vi matte lave lige hvad del' passede os. Anden dag blev vi efter morgenmaden k0rt til en by ved navn Eksjii. Nogle Rotary-medlemmer fta Eksjo hentede os i biler, for vi skulle ikke k0re i rutebil, da man val' bange for, at vi skulle komme til at f0le, som om vi val' pa skole­ udflugt eller lignende. Og jeg skal love for, vi kom ud at k0re. Aile hiler val' selvf01gelig nogle af de st0rste og flot­ teste, og vi k0rte med ca. 150 km's fart hele vejen. Jo, vi kom skam hurtigt til Eksjii. Eksjo er garnisionsby. Her er en stor kaserne, som vi be­ s0gte. En afdeling soldate l' havde 0vet en hel uge pa en op­ visning bl. a. pa motorcykler. Trenk, at sa mange soldater havde 0vet en hel uge for at vise os unge fra de nordiske nabolande deres kunnen . De prcesenterede et tatoo pa mo­ torcykler, med mandskab i pyramider eller i fuld fart over forhindringer. Det val' i det hele taget storslaet, hvad del' blev gjort for os elleve. Vi spiste pa kasernen, og et solda­ terorkester spillede imens. Ikke nok med, at del' blev arran­ geret sa meget for os, vi fik sandelig ogsa en gave til minde om bes0get pa kasernen. Tredje dag blev vi k0rt til Nassjo, en by, del' ligger lidt sydligere. Her sa vi f0rst Sveriges sterste cigaretfabrik »John Silver". Derefter val' vi igen til Rotary-mede og matte prre­ senteres for medlemmerne. Eftermiddagen tilbragte vi i et sommerhus. Vi badede, roede og matte i det hele taget lave, hvad vi ville. Pol fjerdedagen blev vi k0rt til Aneby , ca. 50 km fra Tran­ as. F0rst sa vi den kendte Aneberg-fabI'ik, del' laver voks­ duge og andet i den retning. Vi kom derefter til en konfir­ mationslejr. I Sverige bJiver man f0rst konfirmeret efter at have tilbragt en uge i en sadan konfirmationslejr. Vi sa en fabrik, hvor de laver hust' pa samleband. Her havde de bl. a. en maskine til at sla S0m i. Jeg skal love for, at del' val' tart over feltet.

Vi aflagde ogsa visit i byen Savsjo. F0rst sa vi en fabrik, del' laver fejeblade, kagedaser og lignende. Her fik vi for­ 0vrigt en mrerkelig gavc, en stor plade, som man kan kure pa ned ad de sneklredte bakkeI'. Disse plader er meget popu­ lrel'c blandt de unge i Sverige. De bliver kaldt »flygande tefats«. Vi ville vel kalde den flyvende tallerkener. - Om eftermiddagen fik vi lejlighed til en ridetur. Vi besegte en rotarianer, som ejer en stor gard. V,i havde efterhi'mden

Midtjydsk Gulvbelaegning Vinyl - Kork - Gumm i

Plastic og Linoleum

T0jboden

SVEND RAHBECK

Telefon 585

Vejlevej Brande

VI E. JUNGE

TORVET . TELEFON 465

Fisk - Vildt - Konserves Erling Overgaard

TORVETS FISKE HANDEL

Telefon 216

18


V<Ennet os til store for hold, men her blev vi igen meget im­ ponerede. Han havde nemlig ikke fcerre end syv rideheste ­ kun til egen forn0jelse. Sidste dag skuIle vi bes0ge Vetianda, som Jigger 75 km fra Tranas. Vi havde i ugens l0b set og oplevet sa meget, derimod ikke sovet ret meget og var derfor meget trcette. Det var imidlertid umuJigt at sove i bilerne, da vi hele tiden sad med hjertet oppe i halsen, fordi vi k0rte med en fart af 160-170 km. I Vetianda bes0gte vi en pianofabrik. Der var et spetakel uden Jige, da vi selvfolgelig skuIIe prove ncesten aIle klaverer.

Derefter korte vi ud til et sommerhus. Det var dejligt ­ for vi kunne altsa ikke ha.ve holdt til at se flere fabrikker. Med denne anstrengende, men aIligevel dejJige dag, var ferien slut. Om s0ndagen spredtes vi til aIle sider. Nogle skuIle vcere en uge hos en svensk familie, andre skuIle hjem. Det var meget svcert at sige farvel til det hele. Vi var aile enige om, at det havde \'ceret »alle tiders« ferie, selvom det til sidst havde vceret noget anstrengende. Min vcertsfa­ milie glcedede mig ved at komme og vinke farvel til mig ­ og sa gik det igen hjemad til hverdagen. Margit FasterhoIt

Det er dejligt at lcese t1

I arets store bogkatalog, som De har faet med

posten, kan De finde gayer ti I hele lam ilien.

Aile julep ubi ikationer med Hvem - Hvad - Hvor,

Kvindens H. H. H., Blreksprutten, Svikm011en, Storm

P., Ved julelampens skiEr og mange flere er (]u

udkommet.

Desuden har vi mange andre gaveldeer samt

smukke ting ti l bord 6g juletrre.

Kom ind og se vor udstill ing.

Brande Boghandel

P. WESTERGAARD. TLF. 500. BRANDE

DERES ISENKRJEMMER

Th. Willemsen ISENKRAM. GLAS

P 0 R eEL It N '~

1I111111!IIIUUmmnlllllllllllllllllll BRANDE. TELEFON 41

19


,­ B&O BEOMASTER 900 K

-*

tr"ij i '" . f '-1

Den internationale B&O-succes: Den fuldtransisto­ riserede stereo-Iysnet-radio. der har vendt op og ned pa aile tilvante begreber om radioens ydeevne og udseende.

~..

'\tilt~ .-

-

.10.

~to~1B;s.~4J.

I

..~

c:t

~

!;;

5

B & 0 BEOMASTER 900 K er den mest epokegorende radionyhed ide senere ck Lang. lav og elegant -Iangt forud for udviklingen: Eminent tonefylde. takket v,me de revolu­ tionerende B & 0 trykkammerhojttalere. ingen opvarm­ ningstid (spiller med det samme). 2 x 6 w att udgangseffekt. automatik. der suger FM-stationerne ind og f astlaser ind­ stillingen. forberedt for radio-stereofoni . dup!ex-skala. raffinerede st.§lknapper etc. B & 0 BEOMASTER 900 K er en he It anderledes. charmerende radio. sam De vii se mange efterligninger af.

It

~~

-~

~

~

..,~ ....

~

~ -$'

'b<::'!

'f'~

~"'.r.

S(lSKA 8

~~~'+­

Lf.~f.\I.~

For den forbrugerkreds. der disku­ terer smag og kvalitet f0r prisen

Pris: KR. 1045,­

RAD10,Ny' RA D I 0

. F J ERN S Y N . MU S I K M. M. . BRA N D E T L F.

2 2 2

D y ne be tr~k

Pla ider

Senge- og Duge

v att~p per

H an d kl~der Rya -T~pper

Specialforretningen med det store julegaveudvalg

B'ande TIt. 4 8 4 *

20


Brande - byen i mid ten

Da man i 1959 samlede medlemme r af bestyrelserne fra Brande H{mdvrerker- og Borgerforening, Handelsstandsfor­ eningen og Arbejd rnes Fcellesorganisa tion , for at drofte byens udvikling frem over, val' a lle enige om, at skull e vi her veere med i den egnsudvikJing, de l' fore gik i andre dele af landet - ikke mindst Midt- og Vestjylland - va r tiden inde til at ga i gang med et udviklings a rbejde. Resultatet af modet blev Bra nde Erhvervsrad, sammensat med en reprcesentant for hver af de tre foreninger og to valgt af sogneradet, hvoraf et medlem g erne skulle veere landmand. Dermed var dIe grene af erhve rv, arbejdere og myndigheder reprcesenteret. Rade t skulle saledes pi! f orhand veere levedygtigt, hvad det da ogsa har vist, og sammen­ seetningen er urendret fra dengang. Som forst€ ' form and valgtes sag f0 rer 1. Midtgard, del' var en uhyre dynamis k og initiativrig forma nd indtil 1965, da lVIidtgard trak sig tilbage for at l1ellige sig sin sagf0rervirk­ somhed. I hans st ed valgtes radets mestformand Jens Jen­ sen. 1. Midtgard blev dog ikke hdt fri, saledes bekleeder han stadig formandspladsen i boligselskabet »Lejerbo «, Brande afdeJing, ligesom han stadig varetager erhvervsradets inte­ resser overfor dybfrostfirmaet »Dangoods« , del' planlcegger bygning af virksomhed i Brande. Radet val' ivrig efter at komme i gang med det interes­ ~ante arbejde, det val' VoIgt til, aile var besj ceJede af at gore en indsats for by og egn . Der val' mange forslcellige opgavt'l', det kom ud for i begyndelsen. Det viste sig snart, a t det

forste, der matte tages op, var boligsp0rgsmalet og modning af egnede industriarea1er, senere evt. opf0relse af. industri­ huse. Bolige r er det gaet ret godt med, ogsa til overkomme­ Jige priseI' og lejeudgifter. BoJigseJskabet »Lejerbo« blev op­ fOl'dret til at oprette en &fdeJing her i Brande, hvilket skete i 1960 og en boligblok blev ret hurtig opfort. Dette byggeri fortsatte senere med e nfamili ehuse og endvidere er indsendt proj ekt til ydermere en boligblok. Endvidere har Andel sboJigforeningen indsendt projekt til ny boligblok. Pa Mollegardens jorder ved Skjoldborgsalle op­ f ~)l'€'r arkitekt V. Thorn ca. 32 enfamiliehuse, smukt belig­ gende i adalen. Alt iaIt kan vist siges, at vi skulle veere godt rustet indtil videre. Kommunen har erhvervet jorder ved 0rbcekve jen, - hvor del' vil blive plads til ca. 150 boli­ gel', - som hurtigt vil kunne gores byggemodne. Derimod kniber det mere - cfter min opfattelse - med velbeliggende industriarealer, men ogsa pa det omrade er vi opmcerksomme, og i byens udkant udbydes da ogsa fra private, velbeliggende og sunde arealer til dette formal, men det val' el1skelig om kommunen sa tte mere ind pli, at der altid var arealer der kunne anvises eventuelle liebhavere.

AjBrande Erhvervsrdds

jorman~ sognerddsmedlem

J p. Jensen

Ligeledes kunne 0nskes opf0rt industrihuse til udlejning med fork0bsret. Det kan g0res med hjrelp ved seerlig anvis­ ning ge nnem handelsministeriet efter loven om egnsudvik­ ling. Her Jigger Brande godt for denne stottc , og et nyoprettet erhv ervs-aktieselskab h er i Brande tager sig af denne side af sagen. D et er radets hab, at det nyc selskab rna fa st0rre st0tte fra aile sider af vor befolkning. Som nrevnt val' og er de i radet valgte medlemmer aile besjeelede af tanke n ,om, at del' blive r virket til gavn for egnen i den ekspansion, der finder sted, ikke mindst i en egn som denne, hvor land og by rna vise d et rette sammen­ hold for at besta. Det er n0dvendig, at by en kan opsuge den afgang som er fra landbruget, dels som f0Jg e af, at de unge seger til byen, dels fordi de mange for sma brug ikke med de nuvrerende forhold kan drives rentabelt, sa der kan

Willy Bertelsens Tommerhandel HYVILDV E J

Brande Gedningsforenlng Telefon 88, Bran de Aile arter kunstg0dning . Land brugskemikal ier

BRA~j

DE

TELEFO N

376

Lokalforeningen »FREM« Brande Ko rn . Foderstoffer. »Jaffo«-blandinger til aile husdyr . Siaglem011e Kornt0rre ri - moderne soedekornsrense r i. Telefon 88

21


blive et udkomme til en familie at leve af. Derfor vil ske et udbud af arbejdskraft til industrien, og ingen kan vrere mere interesseret i, at denne kan blive beskreftiget indenfor et bysamfund som Brande og sognet som helhed. Her ved arsskiftet er det vel naturligt at se tilbage pa, hvad aret bar bragt, men det er ogsa nedvendigt med en planlregning for aret der kommer. Vort hab er naturligvis en god og sund beskreftigelse til gavn for alle. Med sund be­ skreftigelse trenker vi mest pa en udvikling, der er i tukt med den forhandenvrerende arbejdskraft og en passende til­ flyttermrengde, som jeg vil ansla til ca. 10 pct. Den nye al'­ bejdskraft vii give egnen en sund udvikling, vi kan vel ogsa sige, vi er parate til at tage imod den, bade skolemressigt, boligmressigt og med den veludbyggede forretningsvirksom­ hed, der er en gevinst for by og egn med en venlig og omhyg­ gcHg betjening, som kunderne kan lide den. Vi ved, at vi trygt kan anbefale denne gren af vort erhvervsliv til grester og nyankomne. Det er givet, at handelsskolen har sat og vil srette sit prreg pa by og egn, og fOl'habentlig langt ud over landet, netop ogsa derfor er det sA vigtigt, at der geres noget, og kan der komme den rette samarbejdsand mellem industri, handel, erhvervsrad og myndigheder, vii meget kunne nas. Sammen­ hold ger meget. I eieblikket arbejder erhvervsrAdet med udarbejdelse af og udsendelse af en folder eller brochure, som er trenkt ud­ sendt til alle dele af vort land og fremlagt her i byen til ud­ levering til yore grester og andre. Den er trenkt som en op­ fordring til at placere sig i Brande, bAde erhvervsmressig og sidst, men ikke mindst tUl"istmressig. Midt gennem det hele skal gerne ga den rede trAd: Her er godt at vrere, ­ egnen er god at greste. Her er alt centra It for hele Jylland, derfor - BYEN I MIDTEN - Brande venter Dem. J, J.

Flere og flere k0ber kaffe pa Brandlundvej hos

Erna Knudsen

Brevpapir. B0ger og blade

Storegade 2 a

Telefon 47

Bygningsarbejde - butiks­ montering - snedkerarbejde Reinh. Andersens snedkeri Erik Moesg! rd

Brandlundvej . Brande . Telefon 246

Carlsberg Depot v. O . Albrechtsen

Brandlundvej . Brande . Telefon 316

Vejle-Brande-Herning

Rutebilerne

BI-ande . Telefon 292

A. C. Poulsens

Vulkaniseringsanstalt

TELEFON 257

Vejlevej . Telefon 375 . Brande

Deres handarbejde finder De i

Brande Molle

BRODERICENTRALEN v. R. Brandt Andersen

Alt i stel og stol til lampesk<Erme

STOREGADE 38 . TELEFON 384

Nehrkorns blomster TORVET . TELEFON 575 ANTIKVITETER

BeRGE TOFT KRISTENSEN K0d VIADUKTEN 8

22

Bladkiosken julekort

FI<Esk -

PAI<Eg

TELEFON 475

Ivan Nygaard . Telefon 15

M011eri . Sas<Edrenseri . Korn

Foderstof- 09

G0d n ingsforretn ing

Brande Mobelfabrik Brande. Telefon 521 - 522 v. j0rgen Clausen

julegaver i aile pr islag. Briller, ure, guld. s0iv, plet.

S. Nis-HanssE::n Urmager - Guldsmed

Brande

Telefon 175


Fik 50 0re for at spille til b0rnebal En gammel spillemand lader tankerne gd tilbage til drhundredskiftet. Samtale med Frode Jensen) FIe Der er fynd og klem over ungdomsballerne i yore dage. Det elektrisk styrede h0jttaleranlreg s0rger for, at musikkens larm bliver sendt ud med en styrke, der trrenger gennem tykke vregge og er Iige ved at sprreng c trommehinderne pa dem, der er inden for blot nogenlunde rrekkevidde af de mo­ derne st0japparater. Violinen er forsvundet fra yore dages orkestre - og hvor bliver hyggen sa af? Det er den 81-ilrige fhv. gardejer Frode Jensen, Brande, der udsteder et Iiile hjertesuk over musikkens udvikling. Og han har en hel del erfaring pa det omrade. Det er i denne tid 70 aI', siden Frode Jensen fik sin debut som spillemand ved et b0rnebal i Fl a . Lige fra forste frerd havde jeg geh0r for musik, og sa snart jeg kunne sprende om violinhalsen, gik jeg i lag med at irylle tonerne frem. Del' hal' nok vreret en del ))kattemusik« til at begynde med, men efterhanden fik jeg lrert at beherske instrumentet. Og da jeg val' knap 12 ar gammel, modtog jeg opfordring 1il at spille til b0rnegildet pa en gard i FI0 ­ ikke langt fra mit barndomshjem. Jeg var nok Iidt beklemt, men alligevel dristede jeg mig til at trrede op pa det inter­ imistiske podium i gardens lade. Det val' jo »kun « til berne­ bal, men det var nu sprendende alligevel. Jeg tror ogsa, at b0rnenc, hvoraf de f1este val' mine skolekammeratcr og be­ kendte, val' godt tilfreds. I hvert tilfrelde blev dette b0rnebal i 1895 indledningen til mange aI'S sprendende tilvcerelse som spillemand - vel at mrerke i den fr-itid, der kunne tilmilles en travl landmand. For garden og familien havde ogsa krav pa min opmrerksomhed. Det, del'. begyndte halvt som en speg, farte til at musikin­ teressen blev holdt levende. Min 10 ar reldre bror val' en ha­ bil spillemand, han indviede mig i violinspillet, og det havde vi begge megen glrede af. VOl' gode far val' ikke nrer sa begejstret. Han syntes, det gik for meget ud over den del af arbejdet, vi skulle deltage i lige sa snart vi havde krrefter nok, det vii sige i 6-7 ars alderen. Han holdt pa, at vi skulle gere os nyttige, bl. a. ved at binde simer til kurvefletning. Min bror og jeg snod engang imellem. Vi sergede for, at vi ikke fik alt for meget halm med, nar vi gik til dette arbejde, og sa snart vi havde simerne fra handen, greb vi violinerne og glemte tid og sted for musikken. Behever jeg at fortGelle, at jeg val' stolt, da jeg kom hjem med det ferste honorar, som berneballet indbragte mig? Jeg fik 50 0re - men husk, det er 70 ar siden, og da havde pen­ gene en helt anden v&rdi end i yore dage. Ja, del' er sket meget siden min debut som spillemand ved bernegildet i 1895. Som ung mand tjente jeg i Uhre, og her havde jeg ogsa lejlighed til at dyrke musikken. Som regel spillede jeg violin,

men jeg havde ogsa lrert at spille pa horn. Det val' rart at vrere lidt alsidig ogsa pa det omrade. I Uhre val' del' en god kreds af unge, der dyrkede folkedansen. Vi var nogle spille­ mrend, del' sluttede os til. -"Ti havde det fornejeligt, nar vi fik fart over musikken - og dermed satte folkedanserne i sving. I Uhre havde vi for0vrigt en meget sjov oplevelse - sk0nt den var alvorlig nok, mens den stod pa. Sammen med fol­ kedanserne ha vde vi vreret til fest i Blaahaj, og da vi ud pa natten val' pa hjemvejen, blev hestene foran det ene kere­ tej ustyrlige. Vi sad og spillede, men musikken fik en brat ende. Vognen k0rte op over et dige og vi vreltede ud pa lan­ devejen. -vi slap alle sa nogenlunde uskadte fra vrelteturen. Mundstykket til mit horn fandt jeg dog ferst dagen efter. Frode Jensen, del' aitjente sin vrernepligt ved marinen, kom aldrig til ses. Han blev hornist ved kystbefrestningen og havde egentlig regnet med at skulle optages i marineor­ kestret, men en af kammeraterne fik tjansen. - Efter hjem­ komsten fra tjenesten tog Frode Jensen fat pa arbejdet ved landbruget, men han dyrkede fortsat musikken. Han spillede dog ikke til sit eget bryllup med Marie Mortensen fra Smedebcek M011e (f0dt pa Arvadgard). Det var stort gilde forevrigt. Standsmressigt efter den tids forhold. Felget medte i 30 k0retejer og fbran korte musikken. Frode Jensen fortceller om oprettelsen af Brande Amatar­ orkester, om de helt store aftener, da man spillede sammen med Midtjydsk Amaterorkester. Og da folkedansen blev gen­ oplivet pa Brande-egnen, val' Frode Jensen med som spille­ mand. Det er et hyggeligt folkefrerd, disse folkedansere, siger Frode Jensen. Men spilIemrendene var da ogsa fornejlige. Jeg husker Holten Nielsen, som vi spillede en del sammen med hel' i Brande i nogle ar. Han og hustruen f1yttede til Ikast Kro, og da cegteparret holdt salvbryllup, indbad de spillemrendene fra hele omr;ldet til gildet. Betingelsen val' dog, at vi skiftedes til at serge for musikken. Det var let nok, for vi varvel 35 spillemrend, sa fordelt pa fire-fern hold kunne vi sag tens klare den opgave. Jens Skjede, Chr. Chri­ stensen og Frands Musiker (Frands Frandsen) var med - og Frederik Iversen ikke at forglemme. Det var et dejligt gilde, Holten Nielsen, del' gjorde. Lige som Frederik Iversen var Jens Skjede en benadet spillemand. Heldigvis er en hel del af de res kompositioner - isrer Frederik Iversens - bevaret for eftertiden. Jeg mindes en hyggelig aften med folkedanserne i Brande. Vi var i gang med at ind0ve ),Skjolddansen« fra Holmsland, men vi kunne ikke finde noderne. Sa spillede og dansede vi

23


til toner11e af »Forgangen nat, VOl' sultne kat<<. Der er sadan en god rytmc over denne melodi, sa den er blevet brugt til adskillige folkedanse, hvor man ikke kender originalmelodien. De mange ar som spillemand ferte ogsa visse traditioner

.

',.

£'

~ //J-;'

, /~ .

~

y / '

~

£

=il••• ifj~ •••• IEI=. =~

,~J

med sig, fortreller Frode Jensen. Jeg har spillet til bryllup, solvbryllup og guldbryllup pa »0sterholm«. Det er dog et spring P£l 50 011'. - Frode Jensen mindes med glrede de store spillemandsstrevner og folkedanserstrevner pa Odder H0j­ skole, i Fyns Forum og i Kebenhavn. Han blev ved med at spille til hejt. op i arene. Nu er violinen tavs. Der er toner i den endnu - men klangbunden har slaet r£'vn('r. Frode Jensen lader fingrene sagte glide hen over strengene, del' svare r med spmd klang. Nej, siger han, og pakker nrensomt det for ham kostbare klenodie omhyggeligt ned i violinkassen. Th. Jessen.

Helms & Oehlenschlager SH ELL-servi ce

Vejlevej - Brande - Telefo n 256

Auto- og tra ktor-salg og reparation

.Ir

BMW

LAMBRETTA

motorcykle r

scooter

Aut. forhandler f, Mogensen

Vejlevej B . Brande. Telefon 224

\~ '.j

t} ~

i i

Brande Ejendomskontor

/

By- og landejend omme

)

I hvldt:

Nu ogs! med

ekstra

itrmellllngde J

Karl Ibsen . Vejlevej 4, Telefon 39

'n'-"-­ ;,

..

£

'.=:::. ·\,t~ ~~~?.?~"x~~~~;».~~%. . -. :ti"::$.~'~ .,.fu@t:~~~~~ . .~¥6'X ')'K@~'~~}~'::""<::" ~.., i.~ ~;;,~""~"':."t~~~..;:-.s '~~.. ~.w.~

. hun ved, hvad han ensker sig til Jul ...

Hun finder den hos os ... den IlIIkre Angll Cotton-X skjorte. Behagelig bomuldsvelvlllre + nylonfordele. Kan hind- og masklnvaskes, er hurtigtsr· rende og selvstrygende. 2 fllpmodeller. Pris

k 48

Vejlevejs

K.bmandsforretning

r.

"',Ifred N ielsen Telefon 291

CERES-DEPOT Ewald Ibsen

HERRE-MAGASINET

TI P-TOP • BRAN DE

Bybud- og flytt e forretning

vi Svend Nielsen. Telefon 159

STATIONSVEJ

Peter M.ller

TEL EF ON 261

:HAFNIA F"ORSIKRINC

STADIONALLE 16 . BRANDE. TELEFON 318

24


J U LEG AYE R Gaver kan godt v<ere et problem -men ga Dem en tur til

TORYEGADE 20

og se vort store udvalg i m0bler og t<epper.

Kernehuset Frugt - gmnt - blomster

Brande

AAGE JENSEN

Magnus Rasmussen

Telefon 440

Brande

Brande Blo

Telefon179

Renserlet "PERFECT"

TELEFON 280

Renseri -

Farveri -

Yaskeri

Billetsalget abnes 1 time f0r f0rste foresti lIings begyndel se,

ogsa for telefonbestilling pa nr. 280

Torvegade, Brande

Husk konditoriet

Telefon 245

Martin Jensen

»Den IlIle Cafe«

Bi rchows Eft!. Bageri

Ove Nielsen

Storegade . Brande. Telefon '102

RADIO - FJERNSYN - SYMASKINER

OST . KAFFE . FRUGT

Ejner Jensen

Kaffebersen

Torvegade 6

vi Ivar Nielsen. Storegade . Brande. Telefon 645

AA. Clausen Hansen Handelsgartneri Telefon 160 . Brande

Telefon 460

Dagny Nielsen Duzaine Hansens hofteholdere og busteholdere

Skylonstmmper - Trikotage

Alt i baby- og b0rnet0j

TORYEGADE BRANDE TELEFON 367

Julekort - Juleb0ger - Lommeb0ger - Kalendere for 1965

Leget0j t il jul - stort udvalg

Alfred Z.Ovesen K0bmand

Anna Hansen Galanteri og papirhandel . Telefon 327

Vesterager M0bel- og polsterforretning

Kolon ial . Yin. Delikatesse

Telefon 161

E. Lorentzen Te lefon 305

Autova:rksted

AUTORISERET

~

TELEFON 192

BRAN DE

Erik Rasmussen ,>YOLMERHUS«

Telefon 76

Torvegade 8

TORYEGADE 4, BRANDE

Bes0g restaurant »H0 JMA RK«

N0rregade 10

TE LE FON 505

.

Telefon 443

Heines Vlktualler

FORHANOLER

Torvet

Telefon 546

25


-

Andels- Kartoffel melsf abri kken

Lige meget hvor De ellers handler - KAFFE b0r De k0be hos os, den er UdS0gt, frisk足

"Midtjylland" BRANDE.

TELEFON

bra:ndt og malet i luftta:t maskine, og den er- dr0jere.

126

Kartoffe lme l

Juul Mathiassen

Kartoffelpul ver t il foderbrug TORVET . TEL EFON 61 . BRANDE

Kartoffelkogn ing

SAJYKA

Danseinstitut

BRANDE -TH YREGO D KARTOFFE LSEKTION

ex am . danse Ia:re r

Spisekartofler fra sortere-centra l

Brande. Telefon 380

BRA NDE. TELEF ON 693

Medlem af Dansk Danse la:r erforen i ng

Brande

Brugsforening

a. m. b. a. DETAILHANDEL . TELEFON 10 - 611

Brande

Andelsmejeri

H ERRET0 J

-

DRENGET0J

Se yore gode juleti lbud

1:tII:.~1

=.lIlfJlmJtJl4f{1f- BRA NDE-M/(07IaJI22= _

J, KJliR-RASMUSSEN.

Vejle JImtsTolkeblad

TELEFON 12

Stassaniseret s0dma:lk

26

Sydastjyllands starste daghlad


TIL MIDNATS­

SOLENS LAND

Mtdnatssolen gemte sig i skypuder, men rejsen

I

Mev rig pa stralende opIeveIser.

'"

NORDEN-Iokalforeningerne i Brande, Tarp og Skoger jnden for venskabsbyomradet samt repr<esentanter for Herning, Ikast og Varde gennemforte i sommer en rejse til midnats­ solens land. Forud var gaet mange og lange planl<egninger, idet et sa stort arrangement kr<ever minutios tilrettel<eggelse. Der var 32 med pa rejsen, som strakte sig fra den 27. juni til den 12. juli. St0rstedelen af rejsen foregik i bussen »Hen­ rik« fra Hokksund Turistfart med Hans Hobbelstad ved rat­ tet. Bussens kilometertreller viste ved ankomsten til Frede­ rikstad pa rejsens sidste dag 4884 km. En lang tur var til­ bagelagt, men del' val' hentet oplevelser, som sent eller al­ drig vii ga af minde. Selskabets danske deltagere afrejste sondag den 27. juni med »Cort Adeler« fra Frederikshavn. Det var Syvsoverdag, som efter gamle regler skulle komme med stille, varmt vejr. Juni maneds herlighed skulle faktisk kulminere - med sol over landskabet, med duft af ho og vii de roser, med de forste jordbrer og alt, hvad der er dejligt i Danmark ~ sommer. Men

er en god yen af Danmark og ofte har grestet Brande og Syd­ slesvig, bed velkommen til Norge. Her sluttede den norske rejseleder, Ingrid Brunsell og frk. B. Spangelo, sig til sel­ skabet. Eitel' en hastig tur op gennem »Spiralen« i Drammen og en rundtur gennem Oslo, gik rejsen nordover gennem den fro­ dige og skonne egn til Eidsvoll, hvor Norges grundlov blev proklameret den 17. maj 1814. Del' val' historisk stemning over stedet. I de felgende dage - dels med smukt solskin, dels med regndis - korte man til Aulestad. Bjernstjerne Bj0rnsons smukke hjem - videre gennem Gudbrandsdalen til Trondhejm (Nidaros) og gennem alle de mange byer langs Vestnorges forrevne kyst. Fra hejderne havde man de sk0n­ neste udsigter, men man oplevede ogsa edemarkstemningen. En tidlig morgen h\ der nysne over fjeldene. (4. jUli). Luften var ren og kIaI'. Varens blomster sas i haverne. Det var Jige som at blive sat nogle maneder tilbage. Rejsens nordligste mfll val' Nordkap. I degnets sidste timer kerte selskabet fra Russenes nordover, til rejsens klimax: Midnatssolen . Del' Iii tage og dis over fjeldene. Lige omkring midnat var del' nogle fa ejeblikke. hvor skyerne Jige som spredtes og man gennem tagen kunne skimte, hvor hejt so­ len stod over horisonten. »Solen, solen « led det fra aile sider. Stort mere blev det ikke til. Fotoapparaterne blev f1ittigt brugt, resultatet blev nok mere »negativt({. Men man havde vceret pa Norges forpost mod Ishavet. Dagen efter blev d er gjort et nyt forseg pa fra et hejdedrag ved Karasjok at fii midnatssolen at se. Der val' sol n<esten lige til midnat, men sa forsvandt den i et par skypuder for snart efter at melde sig med fornyet styrke.

En same og hans ren [alger midnatssolcns gang. vejret val' kol1igt, og det blre.ste op hen under aften, sa over­ tart en blev ikke den helt store oplevelse. Val' optakten sa­ ledes sii som sa, blev de felgende ugers samv<er og frelles op­ levelser pa busrejsen nordover meget berigende. I Skoger var hele selskabet g<este r pa »Leyse « hos ingeniar Johannes Hagen og fru Ebba, i hvis smukke hjem der blev serveret l<ekker mad, og del' blev lejlighed til en hyggelig passiar med gode »gamle({ venner. Her var sol og varme over sam­ v<eret. Skogerlagets formand, Birger Asger-Kristiansen, der

Fra Nordnorge gik turen ind gennem Finland til Ivalo og Tornio, der over Kemielven er sa mmenbygget med den sven­ ske by Haparanda. Der blev aflagt visit i Brandes svenske venskabsby Ornskiildsvik, hvor formanden, chefredaktar,

Mine kunder i by og pa land filnskes en gl<Edel ig jul og et godt nytar-

P. A. Pedersen Mfilbe lforretningen

Storegade 68 - Telefon 75

GARDE OG HUSE K0BES OG ANVISES

Nar det g<Elder biler- sa

Ejendomshand ler

Kat Andresen

Helge Andreasen Herningvej 2S . Brande. Te lefon 267

SHELL DEPOT

Brande, Telefoner 833 - 834 - 835

VW -

Scania Vabis -

Lucas depot

Seren Serensen Malermester

Brande

Johs. Hansensvej 7 . Telefon 766

Vejlevej. Brande. Telefon 235

27


riksdagsmand Axel Andersson ved et samvrer p~ det hejt­ beliggende • Varvsberget« fortaJte byens hi storie og om ud­ viklingsplaner. Man tumler her med de samme sammenlreg­ ningsproblemer som i Danmark. - Man grestede Vardes ven­ skabsby Kramfors, ke rte gennem Dalarne til Selma Lagerlofs »MArbacka « og havde mange skenne oplevelser bAde he r og i Varmland, indtil man pludseligt med hej sol og dejligt vejr kerte ind i Norge, hvor selskabet tog afsked med de norske venner i den gamle frestningsby Frederikstad. Selskabet var undervejs blevet rystet godt sammen. Man havde taget rejse­ besvreret med godt humer og kunne sige hinanden tak for nogle helt betagende oplevelser. - Og forevrigt blev det aftalt, at man til den kommende sommer skulle preve at ar­ rangere en tur til Vestnorge, over Hardanger og Bergen til Trondheim. (Etter rejseleder, provst Kr. Ottes dagbog) Forkortet og frit bearbejdet ved Th. Jessen.

Interessentse lskabet

Brande

Elvrerk

TELEFON 43

ArnkUdes Traktorservlce Ferguson traktorer

Vejlevej. Brande . Telefon 13

FASTERHOLT&

Dansk Dammann Asfalt

seN

v. t"mrermester Gunnar Fasterholt TELEFON BRA N DE 808

Fyringsol ie. petroleum

stol pa VEE DOL

Brande - Telefon 227

Det danske

Hedeselskab

IIIUlllIUIllIlIlIlIllIIIIIIiIlIIIIlIlIl;UlllllllllllmnmUIIIIIIHllllallllllllllllllll1I1111101111l1l11nlllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIU

Vejlevej Brande

Den bedste kvalitet ti l den bil­

Telefon 147 - 547

ligste pri s.

Gave",ideer til jul... Her er netop de tip s De s"ge r ~ B0RNEKm~FEKTION

Brande T rrelasthandel A K TIE 5 E L 5 K A B . TEL E F 0 N 430 ( 3 LI N .)

28

~

~

HAHE - BRODERIER STR0MPER - UNDERT0J

se ind i Solgaarden og kom i julestemn ing

~


JULENS GLIÂŁDER er smukke blomster og fikse juledekorationer fra

M. Balle TELEFON 1

KOLO N IAL - VIN - KONSERVES Husk

VOl'

ekstrat ine KA FFE

(Colombia-blanding) Hos T. C. O.-kl1lbmanden er priserne rigtige

Laurits Madsen

H. L. Aastrup

T0mrermester

&S0n

Hern ingvej 6 . Telefon 221

Telefon 92 . Brande

H. Madsen & Sen Blikkenslager . Vand og sanitet . Kosangas TELEFON 70

Husk vore l.:ekre KRANSEKAGER til julen

Ai le vore kunder i by og pA land "nskes en gl<edelig jul og godt nytar

Chr. Rahbek & Sen

Lauge J0rgensen Torvets Cond itori . Telefon 38

Smedemestre . Brande. Telefon 95 - 335

w.

Rahn Jensen

Murermester og betonvarefabrik

Vii De splse godt og sove vel,

D0rslundvej . Brande . Telefon 153

bo i Brande pa Madsens Hotell

Mine kunder i by og pA land 0nskes en gl<edelig jul og et godt nyUr

Arne Larsen

Burton Clausen Telefon 80

Malermester. Telefon 671

Brande Autolakereri Harald O. Jen sen. Hyvildvej . Telefon 424 Opretn ing af sk<erme og karosseri foretages pa sam me v<erksted.

Brande Maskin­ ASANI undertl1lj og nattl1lj er en k<erkommen julegave

fabrik

E. Melgaard Torvet . Telefon 211

Tlf.87

29


R. Andersen

Laurids Rahn & Sen

KfIlbmand

Kolonial - Delikatesse

VIADUKTEN, BRANDE

TELEFON 287

Peder Chr. Pedersen Vognmand

Storegade 6 , Brande, Telefon 128

Brande Beholder- og Masklnfabrlk v J Therman Pedersen

TELEFON 207

V IADUKTEN 18, BRANDE

Statsanstalten for

IIvsforslkring

Stfllrste og eneste statsgaranterede Iivsforsi kringsvi rksomhed

Markedspladsen , Tele fon 516

Dansk Andels

~geksport

TELEFON 101 - BRANDE

EGON T. RIX , TE LEFON BRAN DE 550

Husk at kfllbe julekaffen hos

Drik stassaniseret sedmaelk

Ewalds kolonial VIADU KTEN

TELEFON 277

Langkjaer Mejerl

Varerne bringes overalt - ogsA pa landet

TELEFON 33

HERRE- OG DRENGEEKVIPERING

lIS Brande Teglvaerk vJ

Boston

p, E, Munk & Bommersholt TELEFON 188

Herremagasin TELEFON 303

TORVET

Byg smukt og billigt - byg med tegl

Kolonlal - Delikatesse

Fine J U LE KORT i stort ud valg julehefter - bill igbfllger - malebfllger

Torvekiosken

ELL E N og C H R, G JE 5 I N G 0rbaek vej - Telefon 438 - B,-ande

P auto-service

HERNINGVEJ 31 Vask

Bred - Maelk - Is

Birthe Petersen. Telefon 7"1

B

-

BRANDE

Smfllring

-

l

Falck - Zonen

TE LEFON 73

Autoreparationer

HAR DE FRAGTPROBLEMER?

Assistance ydes overalt TELEFON 3S

BRANDE

Vilhelm Thorn

Vi ordner aile arter forsendelser

Arkitekt

Brande Fragtcentral Markedspladsen

30

Telefon 666

PRfESTELUNDEN

-

BRANDE

-

TELEFON 412


Vor ny fabr ik er i stand t il at bet jen e yore kunder end­

H A R D E

nu bedre med L I ST ER

T I L

A LL E

FORM A L

Brande Listefabrik Herni ngvej . Te le fon

70 0 ~

EL-problemer

s A

H ENV E N D

DEM

TIL

KURT

S0RENSEN

aut. el- instal lat0 r

0vigs

Glarmester­

forretning

Storegade 4 . Telefon 136

Bo rgergade 10 , Brand e . Te lefon 721

El-m~rket garanterer gode varerog varige goderl STORT UDVA LG I MODERNE BEL YSNING ER

Alt i glasar'bejde . Ind ,'amn ing af billeder . Altid ti l

OG EL -ARTIKLER

tjeneste med ti lb ud af enh ver art.

V<:e lg

ALPINA t il ungdommen af i dag

P. NISSEN Urmager og optiker storegade 9 . Brande Te lefon 135

K0 B

DE R ES

B R0D

I

Franks Konditori

Herni ngvej 8 . Brande. Telefo n 96

Moderne oliefyring b hoSfJ} TlBnker De pc\ cen­ tralvarme og oliefyr­ eller pa en moderne oliekamin, sa ring til det lokale BP depot. Hos os kan De fa sag­ kyndig vejlednlng helt uden forbindende I ethvert sp0rgsmal , 80m vedr0rer oliefy­ ring ellerfyringsolier. OgS8. installation ervi Oem behjlBlpelig med , gerne gennem De res egen instal­ lat0r. Uanset om det glBlder sma eller store anllBg, begynder moderne olie­ fyring hos BP. BRANDE D E POT:

STEEN ROSSEL Thyregodvej 2 . Telefon 635

31


K R

I

Y

D ! 5

o

II G

.I T

I~

I~

~R

I AN足

HalT PIC,~

5

I ~

i

(I

fJ

I I

p

J

i

, i

!

SOLO

f~

I Iii

DYREN(;

1)

I i I

I

ORIK

~

~IIIUllllllmllllllllllllllllllll~

Indsend opgaven senest t irsd ag den 21. december 1965 Navn og adresse

til Brande Jul, Storegade 7. 1. preemie 100,00 kr.

Skriv tydel igt. (Husk at s<ette julem<erker pA konvolutten)

32

2_ preemie

50,00 kr .

3. preemie

25,00 kr.


VI VASKER ALl

FOR ALLE!

Flere kunstnere i ar

~

Udlejning af:

Stafel ier

end nogenslnde lakkel lItXre aftenskolerne

Malel<£rred Malekasser Paletter Oliefarver

DUGE

Stoftrykfarver Porcel<£nsfarver

SERVIETTER

Maleb"'ger og farvekridt DABSKJOLER Amat",r-kunstneren v i i

Kort sagt:

gl<£de sig over en gave

Gaven ti I barnet

fra »Centrum«

mellem 3 og 90 Ar.

CENTRUM Brande og Omegns Andelsvaskeri A. m. b. a.. Brande. Telefon 373

LAN GB ALLE

&

HJERSING

Telefon 400

MIDT YDENS rute- og selskabsbi er Te lefon: Brande 300. 01god 193. Yarde 2 1367

SILKEBORG -

BRANDE -

0LGOD -

VARDE

Benyt Brande-turist b iler til udflugts- og selskabstllre . Moderne turistbusser udleje s

Arne Bisgaard BRANDE


Der er alttdglade ved

at eje ting atkvalitet I

BEOVISION 1500 SJ - den eleganteste konsolette-kom­ binat ion af 23" fjernsyn og FM-radio, med 2 hejttalere. Pris kr. 2395,­

BEOCO_RD 2000. Indbygget 3-kana l mixerpu lt med skyde­ potentiometre ti I b~de mono- og stereooptagelser med in dividuel regu le ring 09 mi xi ng af m ikrofon-, grammo­ fon - og radios ignaler. Dette i!!bner ail e muli gheder for trickoptagelser, f. eks. MULTIPLAYBAC K. Pri s kr. 2165,­

----------------------~ ------~--------------

BEOMASTER 900 K - den fuldtrans istor-ise rede stereo-Iysnetradio, der helt har vendt op og ned pa aile tilvante begreber om rad ioens ydeevne og udseende. Pris kr. 1045,­

cs

BR MDE. TELEFON tSl- aSl

VEJLE AII!TS FOLJ(ElJl AO

Brandejul 1965  
Brandejul 1965  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement