Page 1


MOB ER OG TIE

E

Skal moblerne ski/res tid til jul, da se vort Jtore ttdvalg Vi har:

Dagligstuer . ... . .. .... ... . .... . fra kr. 840,00

Spisestuer ...... . . . ...... .. .... . fra kr. 960,00

La:nestole, polstrede ....... . .... fra kr. 11 5 00

Sofaborde, teak eller noel. . . . . .. fra kr.

68,00

Ottoman, med ryg . , . . ... ...... fr a kr. 245,00

Sovesofaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. fr a kr. 395,00

Pris fra kr. 198,00

Gram tmpper

Uldne vendetmpper

400 x 300 . . . . .. . . . . .. kr. 766,00

400 x 300 . .. . . . . . . .. kr. 395,00

350 x 250 . . . . . . . . . . . . kr. 556,00

350 x 250 . . . . . . . . . . .. kr. 235,00

300 x 100 .. .. . ..... . . kr. 383,00

300 x 200 . ........... kr. 166,00

Sengetaepper. Divantaepper . Vaegtaepper . Forliggere . Marokkopuder m. m.

DE BEDSTE JULEGAVE-IDEER FAR MAN ALTID HOS

ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler

JEN Y SKO H. Volsiedlund . Brande . Telf. 111 Forsidebillede: Bambi og Solz!ei.~ i Byl ild . Foto : Poul Lund


BRANDE JUL

U dsendes gratis i 6800 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 20. argang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1963

MOD

++++++++++++++++++++++++++4+++++++++++

JUL

AI sogneprcest Olav Fog, Vi gi'!r mod jul. Advent kaldes disse uger i december, og hvert et barn ved, at advent er en forberedelsestid, ikke blot i den forstand, at da skal vi slagte, bage, g0re rent, k0be gaver osv., men ogsi'! i den forstand, at da skal vi forberede sindet pi'! julens begivenhed. Advent er forventningens tid, forventning om, at Gud griber ind til vor frelse. Saledes lrengtes allerede j0defolket efter Guds freIse, som vi kan lrese det i vort gamle Testamente - srerlig hos profeten Esajas, og saledes synger vi om det i salmen . Blomstre som en rosengi'!rd«:

BlahfJj

nu alligevel altid har, kan kaste lidt h0jtid over vort jrevne liv. Jo, lrengslen er der - ligesom hos j0derne - den e r blot si'! fortvivlende umulig . Men Gud ville ikke lade os fortvivle i vor , umulige « lreng­ sel. Han lod det blive ju!! Han kom selv til menneskers jrev­ ne hverdag og delte kar med dem o Nu er der blot det ved

»Herren kommer, Gud med os, troen pi'! ham bier«. Nu kan det godt ske, at en og anden ikke rigtig forstilr denne tale om forventning; den siger dem ikke rigtig noget. Hvad skulle vi forvente andet end bugnende borde og hjem­ Jig hygge? Det er vi i0vrigt vant til i forvejen . Vi har det i grunden godt, som vi har det og 0nsker os egentlig ikke mere. Der er naturligvis det med Gud; men han er jo sa langt borte. Vort liver blot et almindeligt liv i arbejde og hvile, sorg og glrede, latter og mundhuggeri; men der er ikke noget helligt eller fromt over det. Vi er skikkeJige mennesker; men helgener er vi heller ikke. Man skal jo ikke overdrive ­ hverken til den ene eller anden side. Hvad Gud angih, er vi jo nok kommet pi'! den forkerte side, og som de beskedne mennesker vi er, vil vi heller ikke rende Gud pi'! d0rene. Man skal jo ikke g0re for megen ulejlighed. Derfor gi'!r vi heller ikke i kirke, for det er en fremmed verden, Guds ver­ den, og den er for hellig til, at vi t0r komme den nrer. Nre, vi rna nok hellere passe os selv og sA lade Gud vrere Gud. Det er ki'!rene, og dem rnA vi affinde os med. SAdan set har vi det meget godt, og vi forventer egentlig ikke noget fra Guds side. Og dog! Ligger der ikke netop en lrengsel i alt dette? Det ville vrere rart, om det var anderledes; men sAdan er det nu engang. Vi savner Gud her pA den forkerte side. Det ville vrere rart, om han ikke var sA heilig, men mere jrevn, si'! han kunne komme her ind i vor stue, her hvor vi spiser og sover, snakker og skrendes, ler og elsker, arbejder og ser fjernsyn, kort sagt, vor hverdag, vort Jiv som det virkeJig er. Vi trrenger til en jrevn Gud, som med den hellighed, Gud

Blah6! kirke det, at Gud ikke opfyldte j0dernes lrengsel pA den mAde, de havde trenkt sig det. Gud har lov at g0re, som han vii; men det bliver det jo ikke ringere af. J0derne ventede et rige med rere og herlighed; men Gud gav dem et rige med syndernes forladelse. Vi venter h0jtid over vort jrevne !iv, men fAr i stedet - syndernes forladelse. Det er jo nok, fordi vi mere trrenger til det. Gud vii ikke blot opfylde vore lrengsler, men han vii samtidig retlede demo Julens budskab er netop, at den majestretiske og hellige Gud bliver jrevn - lige sf! jrevn som et lille barn - og kom­ mer ind til os i vore stuer og deler vort jrevne !iv. Han brin­ ger ikke rere, herlighed eller h0jtid med sig, men krerlighed og tilgivelse. Han vii lrere os at tage mod sine gaver og kal­ der os til at vrere krerlige og til at tilgive - midt i vor jrevne hverdag. OLAV FOG

1


Handels- og Landbrugsbanken

BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90 og 180

Kontortid kl. 10-12 og 14-16, lerdag kl. 9-12

Fredag tillige fra kl. 19-20

Kontorer:

Blah"j, Fasterholt og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 2.500.000 -

2

reserver ca. kr. 7.700.000


Enby med voksev~rk Kattofter, tree, fisk og tekstiler preeger udviMngen Brande sogns historie viger perioder med fremgang, stil­ stand og tilbagegan g. Her som andre steder er Udvlklin gen gi!et op og ned, m"n dog med ty delig tendens til irelYl­ gang pi! mange omrader. - Det hal' fra helt gammel tid vceret en forholdsvis frugtbar egn med de vandrige ae r og med store skove, hVDraf egekrattene ved Sandfeld og Tyk ­ skov nu kun udg0l' de s0rgelige rester. I mellemtiden har befolkningen udnyttet og udbyttet skovene, stormene hal' f,iet hit spil, og mellem bakke0erne hal' sa ndet og lyngen bred t sig. For omkl'ing 300 [II' siden var her et halvt hundrede ejendomme. hvoraf en del tod 0de og forladt, og i prrestens indberetning til stiftet hed det : Gud rna vide, hvor arme­ ligen en part af dem, del' besidder deres vrerelse. I svenskerkrigens f0lge kom nod og fatt igdom, og syg­ domm e tog en anden par t af b efolkningen. F0rst efter stavsbimdets ophrevelse oprandt en anden tid ogsa for denn e egn, hvor udskiftningen begyn dte at g0re sig greldende omkring 1800. Unge, driftige hedeopdy rkere tog fat, og en oversigt over befolkningstallet viser, a t del' skete en lang­ wm men jcevn fremgang. For 100 ar siden val' del' omkring 1000 indbyggere i hele sognet, ved arhundred skifte t passerede man de 2500, og nu er del' 7000 indbyggere.

Lejerbu's !lye boligkompleks ved 0rbakvej voe r kere og andre nreringsdrivende. Sa fulgte en udbygning af veivresnet og skolevresnet, del' kom lrege til, apotek, posthus, sygehus, jernbane og senere hen rutebilforbindel­ serne, del' gjorde Brande til et naturligt centrum for et betydelig t opland. Mange ting hal' vreret medvil'kende til den bymressige udvikling. I mange ar val' Martensens Fabrik den eneste vil'ksomhed af virkelig betydning, idet her kunne beskrefti­ ges en stadig stigende medarbejderstab. Jernbanens abning skabte nye muligheder - men senere a I'S r a tionalisering af iernbanedriften med overgang fra damp- til dieseldrift hal' m e df0rt en betydelig fraflytning af jernbanefolk, men aigangen er modvirket ved drish g foretagsomhed fra bestaa­ ende og ny tilkomne virksomheder. En del virksomheder val' fra f0rste frerd nrer knyttet til landbruget, saledes mel­ lerierne, stampem0llen og fra 1917 Kartoffelmelsfabrikken lVIidtjylland, del' godt nok val' i vanskeligheder i 1920'erne8 krise:h, men som nu er et aktiv for egnens landbrug og dermed ogsa en sikker kilde til omsretningen ogsa i byens forretningsliv. Vandvrerket, el-vcerket og fra 1921 Midtjyllands Elektricl­ tetsiorsyning er blevet et naturligt led i egnens fremdrift, lige som vejnettet er blevet et fint kommunikationsmiddel, ta kket vrere et udmrerket samarbejde med Dansk Dammann Asfaltfabrikken nord for banen.

BRANDE JUL 1962

I ndholdsfortegnelse Pastor Olav Fog: Mod iul . ... .... ... .....

Brandes nyc boligkvarter pa Vestermarks jorder De l' hal' tilsyneladende altid vreret en vis form for beboelse omkring den gamle sognekirke. Her r udviklingen giiet meget la ngsom, inden den egentlige by hal' taget form. De gamle beretninger oplyser, at her Iii fire garde og et hus. Sadan va l' situationen gennem arhundreder, indtil del' efter ar 1800 skete noge t i retning af en samling af me ringsdrivende. Men navnlig efte r krigen i 1864 skete en bym<Essig udvikling med tilflytning af k0bmamd, hand­

Side

En by med voksevrerk ....................

3

Lars S0ndertoft: Mads Vonneborg ....... .

7

Bronzealderfund i Uhre ... .. . ........ • .....

14

Tove Langballe: Grrekenland ............. .

19

Egon Therkelsen: Dambrug i Irland . . .. . .

23

Provst Kr. Otte: Island .... ............. .. .

25

Hedeegnen for 100 ar siden . .. . .. . . ... .... .

32

Kryds- og tvrersopgave ............ ...... . .

36

3


Industrien er rykket nord for banen. Her ses den nye erredfoderfabrik of!. asfaltfabriken Brande er ikke nogen stor-by, men del' knytter sig interessante enkeltheder til dens udvikling. Enkeltpersoner inden for tekstilbranchen med b0rnekonfektion og dame­ konfektion hal' skabt solide foretagender, hvor heerskarer af tilskeerere og syersker har travlt med at holde trit med ordrer fra ind- og udland. M0belfabrikker harmed klog forudseenhed kunnet tilretteleegge en produktion beregnet pa eksport bade til europeeiske og ikke mindst til amerikan­ ske aftagere. M0bler fra Brande er med til at skabe

hygge i hjem sa at sige hele verden over. Et af de nyeste markeder er Israel. - Stigende velstand i andre lande er saledes med til at skabe beskeeftigelse bl. a. i Brande, hvor vagne fabrikanter tilretteleegger en konkur­ rencedygtig produktion, bistaet af en dygtig medarbejder­ stab. I krigsarenes k0lvand fik Brande en betydelig befolknings­ veekst gennem den str0m af arbejdere, del' s0gte til brun­ kulslejerne. Mange af de tusinder, der kom hertil, er nu

Ja, b0ger er dejlige gaver, og del' er bognyheder for hele fa­ milien i arets store bogkatalog, som De hal' faet med posten. Foruden de mange speendende romaner og rejsebeskrivelser kan vi specielt neevne de fern nye fodboldb0ger for sportsungdom­ men. AHe arets julepublikationer med Bleeksprutten og Svik­ m0Hen, Rvem Rvad Rvor og Ved Julelampens Skeel' i spidsen er nu udkommet . .. . Del' er mange andre gaveideer: Just Andersen tin, Wiggers teak­ tree, fotoapparater og -albums, dagb0ger, globeI', fyldepenne og pencils, skrivemapper og -underlag, grammofonplader, kontor­ artikler og alt til juletreeet og -bordet.

B0GER

er dej/Ige ga"er 4

BRANDE BOGHANDEL P. Westergaard. Telf. 500 • Brande


Fra vandtarnet skuer man ud over Brande med n)'b)'ggeriet i baggrunden mod syd ude af brunkulsproduktionen, sk"nt der i dag udvindes st"rre mrengder brunkul end nogensinde. Maskinerne har afI"st handkraften. De store kraftvrerker og varmecentraler aftager forts at betydelige mrengder brunkuI, hvis transport krrever en stor indsats af lastvognstog, som nresten d"gnet rundt passerer Brande. Ogsa DSB har en betydelig andel i denne trans颅 port. Selvom mange arbejdere er gaet ud af denne produktion,

Byens StOTste udvalg

naT det galdeT

har mange af dem kunnet finde andet arbejde pA egnen, ved virksomheder, d er er vokset op her bade inden for bygnings industrien og maskinfabrikationen. Landbruge ts mekanisering har skabt nye beskreftigelsesmuligheder ogsA for vedligehoidelse af den stadig stigende maskinpark, traktor- og bilbestand. En af de nyere og betydelige virksomheder i Brande er Dansk Andels 0rredseksports anIreg pa Markedspladsen. 0rredpakkeriet blev anlagt efter store linjer, men seiv de

GAVER

ISENKRAM - K0KKENUDSTYR GLAS - PORCELJEN

TH. WILLEMSEN BRANDE_ISENKRAMFORRETNING

NILFISK ST"VSUGERE

K"LESKABE

EL路VASKEMASKI N ER

5


JUllBRANDE

Igen i 8.r kan burn og voksne opleve den rigtige julestemning ved et besug i Brande. De mange smukke juleudstillinger og den festlige julcbelys­ ning skaber en sceregen stemning. I forbindelse med julearrangementerne er del' lagt et stort program.

5f/Sndag den 1s. december: Kl. 14 og kl. 20 Jule-koncert i Brande kirke unde r

medvirken af organist Gmnvald Nielsen og frue,

kristeligt sangkor, bornekor ledet af lcerer Stuckert,

og en blokflujtegruppe. Entreindtcegten tilfalder

menighedsradets juleuddeling.

Kl. 15,30: Pigeorkestret »TODO-ga rden« fra Odense

spiller pa Torvet og i gaderne. - Festbelysningen

trendes I gaderne og i de smukt pyntede vinduer.

TOMBOLA pa Torvet til fordel for julevelguren­

heden.

5f/Sndag den 22. december: Kl. ca. 15 ankommer den store nissefamilie til Brande station, hvorfra del' er optog gennem byens gader til Torvet. - Del' bliver uddelt godtepos er til burnene. Veteranorkestret fra Esbjerg spiller for an optoget og pa Torvet. Den store tombola pa Torvet abner.

dristigste forventninger er forlren gst overgaet, sil der til s tadighed hal' m a ttet foretages udvidelser, del' muliggur en rationel udnyttelse af de jyske dambrugs produktion. - »Brande Jul « hal' tidligere omtalt d enne vceldige virk­ somhed med eksport af urreder til mange europreiske lande, bade levende og dybfrosne uneder , som ogsa hal' vundet indpas pa det amerikanske marked. Fra Brande eksporteres en del fiske-ro gn, del' siden bliver lIdklcekket i andre lande og opdrrettet til urreder - uden at det hidtil er gaet ud over eksporten af de lcekre danske orreder ­ snarere tvcertimod. Endnu en virksomhed, del' blev startet i sommer, har gjort Brande til et fiske-centrum. Det er urredfoder­ fabrikken, startet pa foranledning af dambrugere. Del' knytter sig det ejendommelige til denne f a brik, at den fremstiller foderpiller pa amerikansk licens, mens den arne­ rikanske fabrik i Sa lt Lake City for importerede en betyde­ lig del af sit fiskemel - fra Danmark. Nu er man blevet fri for den fordyrende transport frem og tilbage over hav ene. Fabrikken i Brande hal' forelubig eneret p a frem­ stillingen af fiskefoderet bade for Danmark og hele det europceiske marked. En oget produktion af urr eder fulges siHedes af en uget produktion af vitaminpiller pa den imponerende fabrik, del' er bygget i Brande. Det danske Hedeselskabs afdeling i Bra nde betyder ogsa et godt indslag pa det hjemlige beskreftige!sesmarked. Virk­ somheden pa Vejlevej i Grarup ha en millionomscetning I sine afdelinger med oparbejdning af rafter og raftehegn og kulsvidning med trceaffa ld som ramatel'iale. Del' fre mstilles trcekul i mange f or skellige stun'elser t il anvendelse bI. a. i je rnindust r ien, til opv armning af vinterb yggeri m. v. Her udvindes ogsa trretjcere og trcesyre, som man finder anven­ delse for p ii forsk ellige mader. Siiledes er kartofler, tree, f isk og tekstile r m e d til a t prcege udviklingen i Brande, hvor del' pa samme tid er blevet plads til en solid handels_ og h~mdvcerkerstand. - Mange spa r Brande en stor fremtid . K un tiden viI vise, am spadommen sliir til.

Velkommentil julehandel i Brande Byens forretninger er iibne

den 22. december kl. 16-20

I ugen fra den 17. til 23. december

er forretningern e abne 'til kI. 20

s~ndag

5101 KR)EFTEN5 BEK)EMPELSE

Den ne ann once er indrykket af MF

G)ETTEKUPON H vor mange penge er der i glasldsten paa

Torvet den 24. december kl. 12 middag?

Kr. . . ...... , ... .

VIL DE

SPISEGODT SOVE VE L, pA M ADSENSHOTEl! OG

BO I BRANDE

Navn: Adresse

BURTON CLAUSEN TELE F ON 80

Kupon indsendes til Burton Clausen senest 24. december.

6


TEGNINGER: KAI HUSUM De r var engang, da der endnu val' en hel del originale mennesker i Brande. »Brande Jul« hal' tidligere fortalt om enkelte af dem o Gamle mennesker vil endnu kunne huske dem, og en af dem, der hal' bevaret minderne om fl er e af disse saerpraegede mennesker, er fhv . ga rdejer Lars Sender­ toft. -Del' val' praestesennen Fritz Kramer fra Frederiks, som slog sig ned her. Han havde laest til laege og var »en gruelig vis mand«, som man segte riid hos bade om menne­ sk e r og dyr. Der var Ross, den gaeve h a ndelsmand og spasmager, og sa var der den sidste tater pa Bra nde­ egnen, Mads Vonneborg ira Harrild. Vi vil lade Lars Sender toft fortaeUe om denne saerprregede m and, del' ikke gad bestille no get, men som a lligevel klarede enhver sit. Han drev fiskeri og jagt - og . sked i sin tid sa mange harer, sa han kunne fylde e n hel lade«. Det var nok p ral , noget af det, del' blev sagt om Mads Vonneborg, men han var nu selv en skikkelig mand, der val' »kommen af skarnsfolk«, som man sagde. Hans mol' val' gardmandsdatter fra Studsgard, hans far v a l' tater, og Mads Vonneborg selv fik ogsil tater-navnet knyttet til sig. Pigen kom i »ulykke« med den forferende tater fr a Rind, men han forsvandt senere ud af billedet, og hun sad alene tilbage med den liUe Mads. Sogneforstanderskabet ­ praesten og tre gardmaend - skulle tage sig af so gnets fattige, og her gik det sAdan, at konen og drengen blev henvist til at bo pa et liUe sted, der hed Vonneborg i Rind sogns udkant ind mod Studsgard. Mads Vonneborgs mor var dygtig og klarede for sig og dr engen, indtil han blev sat i pleje. Han kom til Breslund ved Heglldgard, hvor del' ogsa var lidt kebmandshandel med krudt og hagl, sknl og andre »livsforIUldenheder.. Men Mads havde

vaga bonderende tilb0jeligheder. Han val' en knag i skolen, og prreste n tog sig af ham under konfirmationsforberedel­ serne , men en af karlene pa Hegildgard sagde til Mads, at han ikke kunne blive konfirmeret. Mads val' sAdan indstillet, at n a r han ikke kunne stii. everst pii. kirkegulvet - som den dygtigste af konfirmanderne - sA ville han ikke kon­ firmeres . Og sa stak han af. Han havde det strengt i de felgende ar. Det skal dog lige indfejes, at han aret efter blev konfirmeret af provsten i Rind - og Mads kom til at s tll. . everst« pa kirkegulvet. Han var nemlig eneste konfirmand .

*

Mads Vonneborg drev en tid rundt ved Viborg, hvor de reldre karle mishandlede ham, og hvor han laerte at bide fra sig. Da forholdene blev for slemme, blev han pany sendt hjem til sin mol' i B reslund. Savidt det kan klares, blev han i Rind sogn, indtil han skulle pA session og blev indkaldt til soldat knap en snes ar gammel. Det val' faktisk den eneste made, Mads Vonneborg kunne komme ud af sin hidtidige tilvaerelse pa. Arbejdet Iii ikke for ham. Han var en moerkelig natur. Han holdt af at foerdes i mosen og pa heden, han fiskede i vandl0bene og gik pa jagt, hvor leJlighed bed sig. Soldatertiden strakte s ig noget lrengere end almindeligt. Efter tre ars tjeneste i Rendsborg kom han i 1848 med i krigen, indtil han endelig i 1851 slap fri. Mads Vonneborg havde en livlig fantasi og var en dygtig fortoeUer. Min mol' ville s8.ledes h ere ham b erette om sine oplevelser, det ville Grethe J0rgensen i Nertoft ogsa, hun val' lrererdatter fra F0vling, kom til at tjene pA . Usseltoft« og blev siden gift med Anton Jergensen. Lige som fader en holdt hun af at skrive dagbog, og hun sam­ lede herunder en moengde oplysninger om Mads Vonneborg,

HART0RRERE HANDMIXERE

EL-GAVER

TEMIO STATSTRYGEJERN MINUTURE BR0DRISTERE H0JFJELDSSOLE

AI

SI MONS EN

Fa . JOHAN HANSEN El-installatiomforretning

der glader hende hver eneste dag

Brande . Telefon 45

7


Drik stassaniseret sedmrelk

Langkjcer Mejeri TELEFON 33

Mads jagede alt overall

nar han pA sine vandringer ofte kom pA beseg i Derslund. H endes optegnelser blev dog aldrig offentliggjort. Mads fortalte meget om sine oplevelser i krigsArene, om hrerens march op gennem Jylland fra Altona over Frederik­ stad og videre helt op til Djursland. En anden mand fra Brande, Kramer, havde ogsA v<Eret med pA tilbagetoget, men han fortalte nogle drabelige historier om sin »glorvrerdige c indsats bI. a. under Helgesen ved Frederikstad. Mads lyttede og nikkede blot engang imellem. Kramer pralede med, at han var afdelingens bedste skytte, og at han sked pA tyskerne, alt mens hans soldaterkammerater mAtte lade geV <Ererne: A hoj jen tysker ved hwert skod, pAstod kramer. A war og mand for A driw AIle tyske ud a Frederikstad.

Brande Savvcerk og Emballagefabrik vI H. M. BERTHELSEN TelefoD 120

Butikslukketiden ved Jul og Ny tar Lukkelovens bestemmelser om butJkalukketider omkring jul og nytaar: t1rsdag den 17. december kl. 20,00 onsdag den 18. december kl. 20,00 torsdag den 19. december kl. 20,00 fredag den 20. december kl. 20,00 lerdag den 21. december kl. 20,00 sendag den 22. december Abent fra kl. 18,00 til kl. 20,00 mandag den 23. december kl. 20,00 tirsdag den 24. december kl. 14,00 tirsdag den 31. december kl. 20,00

Da Kramers pralerier blev for grove, bred Mads Vonne­ borg ind: Det er pin'de lewn det hiele, A war og med ved Frederikstad, A weI gik'et hArdt til, men at do skuld' V<Er bedre end oberst Helgesen, det passer It. - Og sA blev Kramer tavs. Fra Djursland kom Mads sammen med general Rye's folk seV<Erts til Fredericia til et sidste opger med tyskerne. En af Mads Vonneborgs jrevnaldrende, Per Knygbjerg, var ogsA med i 6. juli-slaget, og om ham fortaltes, at han satte sig et varigt minde: »Faldt i slaget ved Fredericia, den 6. juli« Per Knygbjerg har senere selv fortalt historien, sA det lyder jo mystisk, indtil man fAr at vide, at Per var tr<Et af soldaterv<Esnet og netop fer det store slag havde kigget vel rigeligt i brrendevinsflasken. Under

BRANDE KOMMUNE

Kommunekontoret EkspedJtlonstld: Mandag. t1rsdag, onsdag og torsdag kl. 10--12 og 14-18.

fredag kl. 10--12 og 15,30--18,30, lerdag kl. 10--12

JUle- og nytArsaftensdag lukket hele dagen

Ingenierkontoret: Onsdag kl. 11-12, fredag kl. 17-18

8


bataljen faldt h a n simpelthen bevidstl0s om og slap pa den made gennem krigen. Mads Von n eborg var ikke selv forfalden til spiritus. Han fik en snaps hist og her ,nar der blev budt pii. mad. Det horte sig til, men Mads val' en hard mand. - For slaget ved Fredericia sii. han saledes en ung mand fra Snejbjerg, Anders Stubkjaer, (senere missionau-) ligge pii. knae hensun­ ket i ben. Ma ds udbred spontant : "Det nytter ikke, du beder til Gud nu, for Fanden tager dig i nat alligevel«. Mads fortred omgaende bitterligt sine ord, og m issionaeren slap da for0vrigt ogsa med at blive saret. - Nar Mads siden hen pa sin vej til mere bestandige forhold kom til at forhelle om ungdomsii.rene, sagde han ofte: »1 skal bare vide, hvad d e t har kostet mig at blive en aerlig mand". Mads val' ikke, hvad man kalder en uaerlig mand. Han

KOLONIAL - VIN - KONSERVES Husk vor ekstrafine KAFFE

H. L. Aastrup & SOD Telefon 92 -

Brande

Husk yore laekre

KRANSEKAGER til .JULEN

Lange Jorgensen Torvets Conditori Telefon 38

Interessen tskabet

BRANDE ELYJERK Telcfon 43

Den 90-/irige L an SIJnderto/t beret/er om Mads V011l1cborg

BRANDE TR.lELASTHANDEL Aktieselskab

Telefon 430 (3 linjer)

Tnelast og bygningsartikler

St0begods

Fast og flydend e braendsel

9


Ved HoltulIl

heden nord for Brande sogn. Her medte han Jens Voulund, som han kom i snak med og antydede, at han godt kunne t32nke sig at fii en ejendom pi! disse kanter. - . »Da kan jeg vise dig en gard i Brande sogn. Den kan du fii ved at udrede skatterestancen «, sagde Jens Voulund r ask . Da Mads alligevel val' pa egnen, ops0gte han sogneriids­ iormanden, Per Svaneklink i 0sterholm (den ferste folke­ valgte formand i Brande efter det kommunale selvstyres indf0relse i 1842). Per Svaneklink mente , at den sag kunne klares. Det drejede sig om et areal pa 110 tdr. land ind mod Holtum ii i den nordligste del af Brande sogn. Her var en del mose, sa Mads Vonneborg ejnede chancen for at kunne dyrke sine yndlingsbesk32ftigelser: at gii pa jagt og drive fiskeri. Prisen blev sat til 85 rigsdaler, som gik til papirudgifter, idet kommunen jo ikke skulle tjene pa den handel. Mads Vonneborgs kvinde var en helt anden type end han. Hun ville gerne virke pa garden og fik da ogsa avlet noget pi! den ellers mergelfattige jord langs med aen. Del' blev anskaffet en stud, som kunne ga foran en k32rre, og nar jorden skulle behandles, h avde de en ko, del' sammen med studen kunne sp32ndes for ploven eller harven. M en Mads Vonneborg overlod heIe arbejdet hjemme til konen. Han fortsatte med sine yndlingssysler og hal' sikkert haft en herlig tilv32relse. Mads val' en forunder lig velbegavet og vidende mand. Han gik sa godt som hver s0ndag i kirke hos pastor Jensen i Brande. Pr32sten var en almueven og kom oite i snak med Mads, som ogsa kunne lane beget' af pr32sten. - . Den mand forundrer mig«, sagde pr32sten en gang, )}han kunne have studeret«.

a

havde b a re sit eget syn pi! tilvcerelse n og fulgte vel et instinkt om en fri tilv32relse, sa dan som hans tater­ sl32gtninge pa faderens side elskede det. Efter krigens afslutning i 1850 havnede Mads Vonneborg igen i Rind. Hans mor var ded i mellemtiden, og i d et lille hus boede en ung kvinde, Kathrine, der sagde: Mangler du en kvinde, sa kan du fa mig til husholderske. - Og siden fulgte hun ham. Mads Vonneborg kunne ikke helt slippe sine v agabon­ derende tilb0jeligheder. Han drog ofte langvejs pa jagt. Under en sadan jagttur kom han til Store Voulund i

D EN H ELTNYE

Vauxhall VIVA

* Kurvesik k er * Fa ntastisk accele ration

* Rummelig med bag ager um * Synkroniseret 4 trins sportsgear

en vogn med »skud« ; ...

k~mpe

* 50 HK motor - tophastig h ed 130 km SE

V IVA

Kort sagt: ET PLETSKUD

VOR

UDSTILLI N G

BRANDE MOTOR COMPAGNI Telefon 539-540

Autorise ret

10

~"' ' ~I

l@roRDI

forhandler

A' Ys


Som sa mange andre a f tater-folket havde Mads e n evne til ikke blot at vinde menneskers men ogsll dyrs fortrolighed. Han kunne afrette hunde, selv en ynkelig bas tard kunne han fa en dygtig jagthund ud af. Jeg kan huske en Lillejuleaftensdag i 1880erne. Del' val' let sne over markerne, og da Mads Vonneborg ' kom ind i garden i "Sondertoft" mente han, om ikke del' val' mu 1.ig­ hed for at spore en hare op. Han viste os drenge, hvordan man kunne tage spor af en hare, en reev eller en greevling. Min brot' Jorgen og jeg fik lov til at folge ham pa jagten den dag ned over Bleesbjergs marker. Her rendte vi ind i en f10k pa 9 agerhons. Mads havde en egen evne til a t lade og sky de i en fart. Han ne dlagde en h,me af f1okken, men opgav ikke. Hunden sporede honsene fra ager til agel', og snart val' alle 9 nedlagt uden stone omkostninger for Mads. Han var en nojsom m and ogsa med krudtet. Lidt spurvehagl og lidt krudt val' nok til at nedl::egge fuglevildtet. Vi drenge samlede de store kyllinger sammen, og sa foretog Mads sine beregninger. Mor fik to af agerhonsene, og jeg fik betroet de fire af flokken for at sage dem handlet h en i Brande. Gamle kobmand N. I. Moller handlede dengang med alt, kobte og solgte bI. a. landbrugets produkter, derunder ogsa vildt. Han kobte de fire agerhons, som blev betalt med 65 ore stykket. Da jeg afleverede pengene til Mads, stak han mig en 25-ore for min ulejlighed, og aile parter var veeldig tilfreds med den jagttur lige op under jul. Nar vi hen pi\. aftenen efter en sadan jagttur hyggede os mol'S lune kokken, fortalte Mads som regel treek fra krigens tid, og da han var en dygtig fort::eller, glemte vi som regel tid og sted. En

aften

i det

tidlige

fo rar

1884

kom

Mads

for

at sp orge min far, om han tiere skulle til Horsens denne vi nte r. Det skulle far ikke, hvorpa Mads bem::erk ed e: - A ka da og sjel go! Det heendte, at far kerte til Horsens adskillige gange vi nterens lob. Han Val' lidt af en smed, kunne sko hes te og »binde« en vogn, og materialerne hentede han selv. Mads havde ved den lejlighed en halv snes l"::eveb::elge, som han ville have afsat. Den gang gik turene som .regel til Horsens. Fra vort hjem var det lettest at tage turen over Tyskskov og Renslunde til Nerr e Snede, og derfra a d en grusvej estpa. Egnens gardm::end holdt ikke af f::erds len i de store bakker ved Lerb::ek og Vejle, hvorfor man toretr ak Horsens, selvom vejen var lidt l::engere. - Mads Vonneborg kunne fra sin ejendom i den nordligste del felge en hedevej til Ejstrupholm og her tage pnEstevejen til Nr. Snede. Mads stod tidligt op for at na til Horsens og hjem pa samme dag. Han fik 83 kroner for r::eve­ skindene - og det val' en stor sum penge den gang. Hans ejendom i Vester Harrild gay vel ikke andet end lige til dagen og vejen. Der var en del far, en stud og en ko, men ingen hest. - Det val' Kathrine, der passede bedriften, og jeg tror nok siger Lars Sendertoft at Mads Vonneborgs bidrag til husholdningen, ud over jagtudbyttet, val' bjergning af Iyng, som han hjalp med at t::erske. De torrede Iyngblomste r blev blandet i rugen og drejede derved p a bredet. Jovist levede m a n et fattigt og nojsomt Iiv pa HarrHd hede . Men Mads kunne skaffe mad til huse pa sine jagt- og fisketure. Ved lejlighed kunne han ogsa yde en handsr::ek­ ning, som nar Kr. Iversen pa St. Nerlund havde bru g for en rask mand til studedrifterne sydpa til Husum ad veje, som Mads kendte fra krigens tid. Mads stod sig godt med Kr. Iversen, del' ikke havde no get imod, at Mads drev lidt

Opret en kapitalbindingskonto Det indskudte be10b herpa kan tra:kkes fra pa selvangivel­

sen inden for 1500,- kroner gra:nsen.

(Ikke fors0fgere 1000,- kroner).

Brande Sogns Spare- og Laanekasse Telefon 65

BE NYT SPARE BO KS EN

11


Sneflokke kommer vrimlende ... For damerne er khederne en del af juleglrederne ­ de folger skik og sredeme

Hjem med stort jagtb}'tte

og vrelger den butik: hvor der er flest af godeme i kvalitet og moderne og man er med

pa

noderne.

SVEN HOLM betyder chick

BRANDE

BANK

Aktieselskab

Egnens bank

Afdelinger: Filskov Bank -

12

Thyregod Bank -

Fasterholt Bank

jagt pa de store hedearealer og i nyplantninger, hvor det myldrede med al slags vildt. Piben iik en anden lyd, da Mads ved statens overtagelse af de betydelige arealer omkring Holtum a fik skovfogeden til nabo. Mads kunne ikke forliges med jagtlovens bestem­ melser. Han anerkendte kun Guds love: Himlens fugle og markens dYI' tilh0rer dem, der kan fange demo De gamle naboer i Brande, Arnborg og Ejstrup sogne tog sig ikke Mads Vonneborgs krybskytteri mer, men statsskovfoged Flyver fandt anledning til at gribe indo Mads blev taget pa »fersk gerning«. Skovlogeden og medhj<elperen ville tage b0ssen fra krybskytten, men Mads pegede pa dem og sagde: Den f0l·ste, der falder her, bliver en af jer to. Sa let slap Mads nu ikke. Hunden »Bismarck« blev godt nok »arresteret« og f0rt til skoviogedboligen, men inden l<enge havde den slidt sig 10s og var hjemme i Harrild samtidigt med Mads. Mads blev strevnet for krybskytteri og m0dte hos herreds­ fuldmregtigen i Give. I dagens h0jtidelige anledning havde Mads hreftet den danske krigsmedalje p a sit bryst, et minde fra Frederikstad og Fredericia. Herre dsfuldm<egtlgen var meget optaget af Mads Vonneborgs h<ederstegn. Han kom i snak med Mads og med sognefoged Niels Arvad, der var fulgt med »for at forsvare den mand, som er en h<edersmand. Herredsfuldmregtig Steffensen antydede, at han skulle pal<egge Mads den mindste b0de, der kunne blive tale om, frikende ham helt, kunne han ikke. - Gud kan han sa, sagde Niels Arvad sindigt. Men det blev altsa til en b0de pa 10 kroner, som Niels Arvad lagde ud og i0vrigt indb0d til en bid mad pa Giv(> kro - det g<elder ogsa dig, sagde Niels Arvad til herreds­ fuldm<egtigen. Kort efter at Niels Arvad og Mads val' kommet til bords, m0dte ogsa herredsfuldm<egtigen, der interesseret lyttede til de to mrends beretninger. Mads var aldrig mundlam og kunne til stadighed henvise til, hvad det havde kostet ham at blive »en <erlig mand«. Mads Vonneborg og hans kone havde fire b0rn, to d0tre og to S0nner. Den ene af S0nnerne lignede sin far pa den made, at ogsa han gerne ville f<erdes pa egnen og ga pa jagt. Men pa den a nden side lignede han ogsa sin mor. Han var flink til sit arbejde, og han kom gennem mange ar til »S0ndertoft«. Pa sine gamle dage flyttede Mads Vonneborg ind i et lille hus ved Mellemvej i Brande . Her dede h an i 1907.


Han efterlod sig bL a. et legat, som skulle forvaltes af kommunen, og at hvis midler del' skulle ydes hjrelp til kommunens fattige. Legatfundatsen havde Mads imidlertid affattet i sadanne vendinger - bl a ndt andet krrevede han, at de, del' kunne tilkomme hjrelpen, sk ulle v rer e selvhjulpne folk - sa det kneb at fa uddelt pengene. Mange ar senere, mens jeg var bogholder i Sparekassen, fortsretter Lars S0ndertoft, blev del' truffet den ordning med sogne ni.det, som val' legatbestyrer, at bi. a. Mads Vonneborgs legat skulle indsrettes i Sparekassen. og midlerne tilfalde menighedsradets juleuddeJing. Mads Vonneborg havde underskrevet fundatsen med en pennefje r , som han val' dygtig til at skrere. Den sidste, jeg hal' kendt som penneskrerer. val' J0rgen Sandfeld (Garder), del' skar den pen, som blev benyttet til at underskrive Sparekassens ny vedtregter med. Mads Vonneborgs slregt gik ud af sagaen. Ejendommen blev ikke pa familiens hrender - men beretningerne om Mads Vonneborg lever videre. Den gamIe pastor Jensen skrev i sin tid om Mads Vonneborgs oplevelser, Gn·the Knudsen i »N0rtoft« ogsa, og min mor gjorde en del optegnelser, men savidt jeg ved. er fortrellingerne om Mads ikke blevet trykt, slutter Lars S0ndertoft.

LYSE

JULEGAVE­ IDEER Deres Tojekspert hal' et krempeudvalg herre­ og drengepullover

VELSIDDENDE MELERET PULLOVER med V-udskrering fra kr. 49,50

BENZIN DIESELOLl~

DRENGE-PULLOVEREN har ny klredelig halsudskrering, 1 moderne farver fra kr. 39,50 SMARTE SKJORTER med elegante flip­ faeoner fra kr. 29,50

SM0REOLIER FYRINGSOLIE

GASOLIE - PETROLEUM

Fra eget lager kan vi omgttende levere aUe de ESSO kvalitetsprodukter, der skal bruges til husets opvarm­ ning. motorernes drift og redskabernes vedligeholdel­ se. Yore vogne k!'lrer hver dag i hele distriktet. og blot De ringer, kan De derfor altid regne med prompte ekspedition.

VILLY HANSEN ESSO- D E POTET

LUKSUS TWIST-HABIT med eminent pasform - helt ekstra i stof og forarbejdning kr. 348,00

GA TIL

HERREMAGASINET

TIP-TOP -

DET BETALER SIG

Storegade . Brande . Telefon 159

Elmealle 30 . Brande . Telefon 447 13


Bronzealderfund

i Uhre 3 000 ar gamle sm),kker fremdraget under plnjning

Fra den forhistoriske forsknings begyndelse her i Danmark omkring aar 1800 blev de ira det dengang endnu tagede tids­ rum fundne genstande inddelt i tre grupper: Sten-, bronze­ og jernalder. Professor Rasmus Nyerup og en k0benhavnsk handelsmand, ChI'. Jurgensen Thomsen - en mand, som slet ikke kom fra de professionelle forskeres rEekke - bragte oldforskningen h erhjemme ind i videnskabeligt spor, og tre­ delingen blev grundlaget for al fremtidig forhistorisk forsk­ ning verden over. Bronzealderen er for det nordiske omrades vedkommende tidsfrestet til tiden for mellem halvtredje og halvfierde tu­ sind ar siden. Det folk, som levede her i den tid, hal' vreret med til at give vort landskab det prreg, som vi stort set kender det i dag med de mange gravh0je, som vi nu s0ger at vrerne om. I turistioreningens arbog am bronzealderen fortreller mag. art. Elise Thorvildsen interessant om bronzen og dens m0de med det gamle flinth fmdvEerk. Vi tillnder os at citel'e et lille afsnit: I de tideI', da verden val' uendelig, d. v. s. i de tider, da skove og abent hay val' nresten uovervindelige forhindrin­ gel' i samfEerdslen, da farbare veje pa landjorden val' fa og ringe, da bent0jet, hesten, ok sen, den primitive vogn og det spinkle fart0j val' de eneste transportmidler, gik udviklin­ gen kun langsomt for sig. Opfindelser og opdagelsel' spl'edtes langsomt fra deres kildested ud i den uendelige verden, og

DEN MEST

Konservator Leo Norm/p, Vejle, med brollzedolkelz og dupstykket Iii man langt borte fra kildestedern e , gik del' tid, for man fik andel i nyskabelserne. Opfindere, hvis navne ingen kender, synes allerede i s1ut­ ningen af 4. artusinde f. Kristi fudsel at have fundet frem til, hvorledes man af kobber og tin kunne lave bronze, en metallegering h,hdere end det rene kobber og med et smel­ tepunkt varin belt efter tinindholdet. Denne opdagelse ble v forste gang gjort langt borte fra Yore himmelstrog, antage­ lig et sted i den nrere eller mellemste orient, hvor redskabs­ fremstilling af kobber allerede havde vaeret kendt omkring 4000 iiI' f. Kr. I Danmark stiftede man bekendtskab med kob ­ bel' i sidste halvdel af 3. artusind, men indblik i metalst0b­ ning fik man forst et stykke hen i 2. artusind. Da stenalderbonden f0rste gang i sit liv stod med et stykke k0ligt metal i sin hand, da rakte hans fantasi ikke til. Han besad ikke de erfaringel'. som kunne give selv den

VI HAR STORT UDVALG I:

Fotoalbum

LL

Rammer

<t:

Fotografiappa rater

0:::

Smalfilmsapparater

19

o o

Stativer

r-

Projektionsapparater

POUl lUND

LL

Atelier og fotohandd

r­ W

Storegade 11 A . Tlf. 51 . Brande

JULEGAVE

14

View Master samt meget andet fotoudstyr


ringeste forestilling am, hvad dette ny ))noget« skulle komme til at betyde for hans efterkommere. Gennem hele tilvaerel­ sen havde han og hans liUe samfund forfrerdiget redskaber og v~lben af godt, gennem ihtusinder pnlVet, hjemligt ma­ teriale. Det va r ikke at forlange, at han skulle forestille sig, at del' her i hans hand Iii et stof, hvis formmuligheder val' nresten ubegrrensede, og tillige et materiale til seriefre mstil­ ling i den samme form . - Det varvel haendt ham, at han med sorg eller aergre lse havde set et godt redskab skabt i flint ga til grunde eller blive uhelbredeligt defekt ved et uforsigtigt stod. Hvordan skulle han fatte, at dette ny stof kunne bruges om og om igen. lVletallet val', i modsretning til flinten, en kapital, som ikke let forringedes. Me n konservatisme og manglende muligheder for at skaffe sig de fremmede rastoffer i sterre maengder holdt, selv efter at stobningens teknik val' blevet kendt, gennem lang tid liv i det gamle handvaerk. Dolke og pilespidser blev endnu gen­ nem nogle hundrede ar fremstillet i flint, steneksen med hul til skaft levede endnu i bronzealderens sidste halvdel, og dagligdag ns smavaerktoj som knive og skraberedskaber fort­ satte i flint gennem hele perioden. I de ferste arhundreder ga y man sig i enkelte tiltaelde ud i arbejder, hvor man for at felge med tidens ny former matte gere void pa sit gamle rastof. I disse tilfa21de gik man til graensen af fl intens mu­ Hgheder, man viste, at man kunne, men materiale og form passe de ikke laengere til 1-1 ·nanden . Bronzealderen udfylder et tidsrum pa ca. 1000 ar, ikke noget at tale om, n Ar man sammenligner med stenalderens mere end 10.000 aI', men dog et aremal lige sa langt som hele den historiske tid fra Gorm den Gamle og frem til vor egen tid. Den begynder omkring 1500 f. K. og yarer ved ned til det 5. arhundrede, da jernet bliver bronzens af!eser sam nytte­ metal. Igennem denne 1000-arige periode opstar stadig ny former i vaben, l'edskaber og smykker, og gamle former ud­ rangeres , men egentlige brud eller spring i udviklingsrrek­ ken er deT ikke, gamle traek bibeholdes i det ny. Ved bronzealderens begyndelse modtog vi udefra ikke blot kendskab til metallet og dets behandling, men naturligt nok ogsa fremmede former af redskaber , vaben og smykker, som udn yttede del ny maleriales muligheder. Noget nyt og

NYTTIGE JULEGAVER

til overkommelige priJer BADEMATTER Vaevet plastic i morsomme farver

kr. 16,50

FORLIGGERE I ALMUEM0NSTER Vaevet plastic

kr.22,50

VOXDUGE Plasticbehandlede, knrekfrie. Helt nye menstre - pro mtr. ....................

kr. 14,50

PLASTIC-VENDEDUGE -

pro mtr. ..

kr.

6,50

120x135 cm ....

kr.

3,25

FORKLlEDER i plastic fra ...... " . ...

kr.

2,25

JULEDUGE i plastic -

CENTRUM Langballe & Hjersing Telefon 400

Hotel DRltJRS

Tcenk pel nytelrsaften nu. -

Nyd en

lcekker sou per i hyggelige'omgivelser VI

SERVERER:

Consomme Celestine

(Klar suppe m/ farseret pandekage)

Saumon bouilli, froid en belle Vue

(Kold kogt laks sc, mayonnaise)

Cotelettes de Chevreuil Provencale

(Dyrekoteletter m/ appelsingele, tyttebrer

og salat waldorff)

Glace en Surprise

a la

Dalgas

(Is efter husets opskrift)

NB. Begrrenset plads -

bestil bord

god tid

Telefon 30

Den afda:kkede brollzea!dergrav pil Niels Trm!sem mark

15


BRANDE BRUGSFORENING a. m. b. a. DETAILHANDEL -

TELEFON 10

Andels-Kartoffelmelsfabrikken

.,.,MIDTJYLLAND" Brande -

Telefon 126

SAJYKA BRANDE-THYREGOD KARTOFFELSEKTION

Spisekartofler fra sortere-central

BRANDE . TELEFON 693

Dansk Andels lEgeksport TELEFON 101 . BRANDE

BRANDE G0DNINGSFORENING Telefon 88 BRANDE

AUe arter kunstg0dning Landbrugskemikalier

16

Halsring, amlring og fihula tillokkende var det, at de stebte genstandes gyldne flader om enskeligt lod sig dekorere med ornamenter sAvel i selve stebningen som ved efterfelgende punsling med et liUe in­ strument af hArd bronze. Dekoreringens Kunst var gammel­ kendt her i landet, men havde gennem tiderne vreret henvist til lert0jets flader, trre og beskedne stykker af ray og ben, mens vAben af flint og anden stenart mAtte virke ved deres form alene. Er stenalderens svrere stengrave - dysserne og jrettestu­ erne - en pryd for det danske landskab, er bronzealderens mindesmrerker det i endnu hejere grad, skriver dr. phil Ther­ kel Mathiassen i »Turistforeningens Arbog«. - Det er ferst og fremmest de store, kuplede heje, som kroner yore bakke­ drag og ses viden om. - Andre mindesmrerker fra bronze­ alderen er de lave smAheje, ofte omgivet af en stenkreds, der rummer urnegrav fra yngre bronzealder, undertiden er der slet ingen hej, men kun en stenkreds. I en oversigt over, hvad der findes af bronzealders-mindes­ mrerker i landets forskellige egne, nrevner dr. Th. Mathias­ sen fra Vejle amt felgende: NAr vi gAr vestpa, til Nervang og Terrild herreder, er der mange heje: langt vestpA, nord for Sdr. Omme, et terrren med 23 heje, sterre og mindre, nord for Brande en gruppe pa 10 sterre og m indre heje, deriblandt en langheJ. En an­ selig hej pa toppen af Sandfeld Bjerg, en meget stor hej, »Stendalhej«, vest for Brande og de tre heje »Brogards hej«, »Skalhej« og »Pashej« ved Uhre. Syd for Thyregod de to »Gulheje«, ved Oksen bjerge den store, velbevarede »Ravns­ hej«, nordligst i Give sogn »Hjorthej« og ved Givskud de tre anselige heje, )}Storehej«, »Lillehej« og »MeUehej«. To

LOKALFORENINGEN »FREM« BRANDE Korn . Foderstoffer »Jaffo«-blandinger til aIle husdyr Slaglem011e Kornterreri - moderne sredekornsrenseri Telefon 88


storre haje ligger ved den gamle hrervej ved det sted, hvor den passerer den imponerende dal, hvori Gudena og SkjernA ud p ringer nrer hinanden. - Fra det udstrakte Ejstrup sogn finder dr. Mathiassen grund til at nrevne den store, smukke »Ensa Haj «. Og med disse historiske betragtninger af et par af Natio­ nalmuseets eksperter nar vi sA frem til det lokalt a ktuelle bronzealderfund pa gardejer Niels Truelsens mark i Uhre, del' gar under betegnelsen »Kirkebjerg•. Niels Truelsen er i flere AI' Iejlighedsvis stodt pa sten i marken, og under plajearbejde onsdag den 4. september blev ploven pany loftet ud af furen ved at stade imod en sten. Niels Truelsen gjorde alvor af at fa den store sten fjernet, men opdagede at det drejede sig om en hel samling sten, hvorunder del' gemte sig ting af stor historisk og arkreolo­ gisk interesse. Han fandt brudstykker af bronzesmykker og indstillede derfor straks arbejdet og anmodede om sagk yndig bistand til den videre afda-kning af den formodede gravplads. Vejle Museums ekspert i oldtidsgrave, konservator Leo Novrup, imadekom en anmodning om at undersage fundet nrermere, og ved et minutiost afgravningsarbejde blev ad­ skillige smukke ting bragt for dagen. Men desvrerre val' bronzesmykkerne ikke intakt. Ved den farste afslaring fandt Niels Truelsen en brystmU, en sakaldt »Fibula«. Konservator Novrup fandt i de felgende dage brudstykker af en halsring med det karakteristiske snoede memster, en armring og som det mest egenartede smykke en bronzedolk med tre nittebolte, hvori val' fast­ klemt rester af trreskreftet. Yderligere fandt han et fint for­ met dupstykke ligeledes i bronze, og som hal' dannet a fslut­ ningen paa dolkens trreskede. Ogsa i dupstykket var fastklemt rester af trre. Gravla-gningen i bronzealdergraven i Uhre er foregaet ef­ ter den ga-ngse skik. Graven ligger i retningen nord-syd og er bygget op af sma og starre sten. I bunden af graven fandt Leo Novrup knoglerester af bronzealdermennesket, del' hal' levet i perioden omkring godt et tusind ar for Kristus. Efter knogleresterne at damme harman allerede pa den tid fore­ taget ligbra-nding. Over benresterne i gravens bund var hen­ lagt dolken og smykkerne. Del' er ingen tvivl om, at omdldet, nvor gravfundet er gjort, hal' va-ret beboet g ennem artusinder. En m rengde gravhaje omkranser omnidet. Sagkyndige mener siiledes, at man under muldlaget vil finde flere oldtidsgrave. Men ­ som det ogsa val' tilfa-Idet for Niels Truelsen - det er altsa tilfa-Idigheder og srerlig opmcerksomhed, del' gel', a t grav­ pladserne bliver afsloret. Leo Novrup hal' givet udtryk for sin anerkendelse over den omhu, med hvilken Niels Truel­ sen behandlede sit fund, del' er med til at kaste lys over de folks fa-rden, del' levede her pa egnen for omkring tre ar­ tusinde siden. lVIeddelelsen om gravfundet i Uhre hal' givet anledning til , at fru Mette Arvad Sarensen, del' nu bor i Daugaard ved Vejle, beretter falgende:

FASTERHOLT & S(1}N Tamrer og bygningssnedker Telefon 700*

BRANDE BIO Telefon 280 Billetsalget abnes 1 time fer ferste forestillings begyndelse, ogsa for telefonbestilling pA nr. 280

BMW LAMBRETTA

motorcykler scooter

Aut. forhandler E. Mogensen Vejlevej 10 • Brande . Telefon 224

VEJLEVEJS K0BMANDSFORRETNING Alfred Nielsen Telefon 291

A. C. POULSENS

VULKANISERINGSANSTALT

Vejlevej -

Telefon 375 -

Brande

ARNKILDES TRAKTORSERVICE Ferguson traktorer Vejlevej . Brande . T elefon 13

ESSO-SERVICE vI Th. Christensen

Vejlevej -

Brande -

Telf. 334

Husk Service's lynopladning. Nye batterier pi lager

H. OVERGAARD Prlllv min kaffe

Frugt -

Konserves -

Storegade 66

Blsquit

Telefon 446

BRANDE LlSTEFABRIK Telefon 700*

17


Kai Andresen Brande . TeIefon 143 - 142 E t specialvrerksted for gode reparationer

VW -

Sean ia. Vabis

STATSANSTALTEN FOR

LlVSFORSIKRING

St0rste og e neste statsgaranterede

livsforsikringsvirksomhed

Egon T . Rix . Telefon Brande 550

W. RAHN JENSEN Murermester og betonvarefab r ik B rande -

T elefon 153

HELMS & OEHLENSCHLAGER SHELL-service Vejlevej -

Brande -

Telefon 256

Auto_ og traktor-salg og reparation

B0RGE TOFT KRISTENSEN K0d -

Flcesk -

Viadukten 8

Palceg Telefon 475

Husk at k0be JULEKAFFEN hos

EWALDS KOLONIAL Telefon' 277 • Viadukten Vare rne bringes overalt -

ogsa pa landet

Den smukke bronzedolk og traJJkedem dupstykke Som gammel Uhre-boer hal' jeg med interesse el'faret om gravfundet i Uhre fra bronzea Ideren, og jeg er da kom­ met i tanker om, hvad min bedstemor, Ane Lausted Jensen, »Pedel'sminde«, fol'taIte mig, da jeg val' barn. Del' val' nogle karle fr a garden »Eriksminde« - eller ma­ ske val' det Erik Eriksens bedstefar - del' gravede i h0jen, som befinder sig pa »Eriksminde«s jord ved den vej, 80m dengang blev kaldt »ce Kjerkvej«. Man fandt i h0jen bronzeringe - eller guldringe - samt andre smukke oldsager og tog dem med hjem til garden. If01ge min bedstemors beretning endte det dog med, at m an m a tte grave sagerne ned i h0jen igen. Arsagen varden, at det gay sig til at sp0ge noget sa grueligt pa garden. Del' val' uro, rumstel'en, og del' skete forunderlige ting. Men sa snal't sagerne igen val' lagt pa piads i gravh 0j en, b lev alting roligt. .Ta, sadan val' de gamIe. De havde den opfattelse, at man skulle lade tingene ligge, hvor de h01te hjemme. - Derfor rna man dog ikke tro, at min bedstemor val' en enfoldig kone. Nej, men de gam Ie 0nskede at scette tingene pa deres naturlige plads og lade dem vcere del'. Ud ira dette synes jeg, det er interessant med gravfundet pa Niels Truelsens mark, som tildels bekrcefter rigtigheden af, at der kan have vreret gravet i h0jen pa »Eriksminde«s jord og fundet oldtidssager, som min bedstemor fortalte. Samtidi·g kunne jeg 0nske - slutter Mette Arvad S0ren­ sen - at de smukke ting, del' vidner om Yore forfcedres liv og virke, blev pa den egn, hvor de h0rer hjemme, i stedet for at bringes til K0benhavn og indlemmes i Nationalmuseets store samling. For hvor mange fra Uhre og Brande tager rejsen til K0benhavn og gar pa Nationalmuseet for at se dem?

TUBORG-DEPOTET vI H. Rauff Nielsen T orvegade

Telefon 163

JULEGAVER Gaver kan godt vcere et problem - men gaa Dem en tur til Torvegade 20 og se vort store udvaIg i m0bIer og treppeI'.

LAURITS MADSEN T0mrermester

Herningvej 6

MAGNUS RASMUSSEN Brande Telefon 119

18

Telefon 221


G R.!EK ENLAND

- fortidens og fremtidens land Pa tur med D. I. S. til Grcekenland

Fortalt

Dansk International Studenterkomite arrangerer hver sommer interessante og billige rejser for studenterne. Tove Langballe hal' i ar deltaget i en sadan rejse 1.-18. august til Grrekenla nd. Vi bringer hel' nogle kortfattede udpluk af rejsedagbogen. Torsdag 1. au gust. Vi er nu vel ankomne til Athen, og det er mrerkeligt at trenke pa, at vi pa sa fa timer er naet sa langt. Flyveturen herned i det smukke sommervejr val' en virkelig oplevelse. Nih vi val' over bemrerkelsesvrerdige omra der, fortaIte pi­ loten herom i hejttaleren, ligesom han gay os flyets historie. I det klare veir sa vi tydeligt 0sttyskland (Berlin), Tjekko­ slov akiet, 0strig, Bulgarien, Jugoslavien, men desvrerre var der lidt skyet over den katastroferamte Skopje. Vi fik en virkelig god behandling undervejs. Vi fik ser­ veret en fiks frokostanretning med redvin og senere frugt. Sa godt befandt vi os, at vi ogsa fik en lille luI'. Kl. 14,30 lokal tid (vi er jo en time foral1) ankom vi til Athen, og her val' det en meget ubehagelig fornemmelse at ga ned m ed flyet. Vild forvirring i lufthavnen. Vor danske rejseleder var ikke naet frem. Da han et kvarter senere medte, var bussen kert en tur, men vi blev sa inviteret ind i restauranten pa en drink. Del' val' godt at komme ind i skyggen, hvor vi ned en kold forfriskning, og vi fik her det ferste indtryk af Grrekenland. Stralende solskin, en mrengde mennesker, de l' taIte i mun­ den pa hinanden - men aIle gjorde indtryk a f at vrere glade og parate til at hjrelpe, hvor de kunne. En halv time senere kom bussen, og vi kerte nu gennem Athen til hotel­ let. Her skulle vi bo pa sjette etage. SeIvf",lgelig val' eleva­ toren i uorden, hvorfor vi sveddryppende slrebte bagagen op. Udsigten fra vrerelset fik os til at glemme alt. Her er en meget sken udsigt til Parthenon og Propylrererne pa Akro­ polis, og da herlighederne om aftenen blev belyst af pro­ jekterer, Ulbragte vi megen tid pa altanen udenfor. Na, der blev ogsa tid til en tur gennem byen, og det er van­ skeligt at beskrive det liv, der udfolder sig her. Vi gik gen-

af Tove Langballe

nem en gade med frugtboder. Ved hver bod rabte og skreg de efter os og tilbed os y a rer, og standsede vi op et ejeblik, stod vi straks med favnen fuld af frugter, som vi absolut skulle kebe. Sadan val' det overalt, ogsa hos skotejshand­ Ierne. Efterhimden turde vi nresten ikke andet end ga og ga, ellers stod der en fyr foran os og sa gde en masse, som vi ikke forstod . Vi ned et dejIigt aftensmaltid, bestaende af spaghetti, k e d og vandmelon, gik tidligt i seng og SOy som sten, trods varmen. Fredag 2. august. Vi stod tidligt op, da bussen, vi skulle videre med, afgik kl. 6,30. Vi passerede Korinth-kanalen, som er ganske imponerende, umadelig dyb, men meget smal. To skibe kan med ned og nreppe passere hinanden. I Patras gjorde vi ophold for at strrekke benene, men fOl'tsatte strak s efter til KyJIini, hvorfra vi sejlede efter at have hilst pa et andet hold danske studenter, der netop vendte hjem fra een Zakyntos, der ogsa var vort mal. Sejlturen yarer her et par timer, og Sigrid (der ogsa me­ sten er fra Brande, nemlig Ikast) og jeg snakkede under­ vejs med . en grreker, som . arbejder i Dusseldorf. Han for­ taIte, at alene i ar er 200.000 grrekere udvandret til Canada, Europa o. s. v. for at finde bedre levevilkar - og de vender sandsynligvis aldrig tilbage. Pa kajen i Zakyntos (een og byen hal' samme navn) blev v i modtaget af en sed og hjrelpsom dansk familie, der er DIS's reprresentanter pa een. Jeg tror ikke, jeg ov erdriver, nar jeg siger, at det er verdens smukkeste '" med verdens dejligste badestrand. Vi blev indkvarteret i Prins Georgs sk ole, som er en gave ira Danmark til Grrekenland efter en naturka tastroie. Her

GOLBfEKDAL MASKINFABRIK Smede- og maskinarbejde -

OLIE.FYR

Centralvarme installeres

BPs Bentonette

OLIEFYR

DAN-REGN vandingsanlreg monteres

INDHENT TILBUD

TLF. BRANDE 123

19


BRANDTEX

vI Aage Petersen

0vigs G larmesteriorretning Storega de 4 • Telefon 136

Alt i glasarbejde

Indramning af billeder

Altid til tjeneste med tilbud af enhver art

Fa. Tornvig-Jensen Engros- og agenturforretning

BRANDE -

TELEFON 84

Munke Melle mel og Lise marga.rine

er dejlige, lyse vlerelser med fluenet for vinduerne i stedet for glas - af hensyn til varmen. Nogle pragteksemplarel' af myg kunne dog finde vej ind, og Sigrid der har udpneget myggetlekke, kunne tlelle 37 stik. Da bagagen var anbragt, drog vi med madpakker til »Mimoza«. Langs hele kysten ligger med 20--30 meters mel­ lemrum smil tavernaer (restauranter) med farverige soJtag og parasoller. De har aile et skert navn, og dette var altsil »Mimoza«. Efter at have indtaget aftensmaden, samledes vi til orientering om eens historie, hvorefter vi skulle hilse pil beboerne i byen Zakyntos. Her kommer »endnu« ikke andre turister end de danske studenter, og hvert nyt hold hilser pa beboerne ved at gA gennem gaderne pa et aftalt tidspunkt. Beboerne sidder eller star uden for deres huse, og alle hilste og talte til os. Det val' meget morsomt, og ruten val' lagt, sa vi endte ude pa en havnemole, hvor der pA den yderste spids er en restaurant. Man serverede pindemadder og forskellige drinks for os. Grazi - hvidvinen, som vi altid far til maden, sma­ ger dejligt. Et orkester klimtede pa forskellige strenge­ instrumenter og sang flerstemmige sange for os. Pludselig ankommer en frerge. De fleste borde rna flyttes, tunge last­ biler ruller ind over molen til byen, hvorefter bordene bliver stillet pa plads igen, og vi nyder atter stemningen. Man har det meget fattigt i Grlekenland. Alt virker tert, og jorden er vanskelig at dyrke. De fleste mennesker bor i usle huse og har kun til dagen og vejen. Trods alt dette er aile grlekere sede, glade og hjrelpsomme. De synger, smi­ leI' og ler dagen lang, og man fAr indtryk af, at de slet ingen bekymringer har. Aile de mennesker, vi meder pa Yore aftenture, synger, hvad enten de er cyklende eller g4­ ende. Et par unge mennesker, vi har lrert at kende , fulgte os en aften hjem. De sang duetter hele vejen, og Sigrid og jeg pippede med. Vi gik langs kysten, hvor vi passerede grupper af grrekere, del' ganske sagte sang flerstemmigt. Vandet var blikstille, der var fuldmane, og det hele virkede fantastisk smukt. Torsdag 8. august. Dagene gar nu med badning, lange sie­ staer og smA ture. Det lyder kedeligt, men er alt andet. Vandet er usandsynlig blAt, varmt og saltholdigt, sA vi »flyder« undertiden op til to timer. Lerdag aften var vi til dans i »Mimoza«. Hejttalervognen kerte rundt I byen om eftermiddagen og meddelte, at vi festede om aftenen, sA der var en usandsynlig masse mennesker, men hyggeligt og for­ nejeligt val' det.

... . "10

Brande Maskinfabrik • Tlf. 87 10

Det antike leater.

Pa

...

-...

den yderste plads kan man h.re, nar el J.m falder til Jorden


Parthenon - kan ikke beskrives, det skal

kloster. Vi blev modtaget af en af de fern munke, og vi besa kirken, cellerne, kekken, bageri og spisestue. Alt var uhyre primitivt, og gulvbrredderne knirkede faretruende, men holdt dog til invasionen Efter rundgangen trakterede munken med klart kildevand, og fire glas vandrede rundt mellem 40 mennesker. Var trak­ tementet spa rtansk, sa var udsigten heroppe overdadig med det bla vand, de gamle klosterbygninger, pinjer og kaktus. Pa samme tur besegte vi et af saltudvindingsstederne og gjorde senere holdt ved nogle korendetrreer, hvor vi smagte pa druerne. Efter et bad og et maltid startede vi kl. 20 pa en skild­ paddetur. Man havde fortalt os, at der nu ved fuldmane var 90 pro­ cents chance for at se skildpadderne komme op pa stranden og lregge deres reg. F0rst kerte vi over nogle bjerge til den modsatte side af een, derefter travede vi i tre kvarter og endte ved en sk0n strand, belyst af fuldmanen.

JeS

I sendags korte vi op til Barbajanl og besegte undervejs det venetia nske kastel. Der star nu kun ruiner men engang var det et krempemressigt kastel, der kunne forsvare byen, og beboerne s0gte tilflugt her, n a r faren truede. Herfra er en betagende udsigt over hele een. Heroppe var vi inde i en lille kirke, hvor en prrest i blat ornat og med langt h<1r og skreg viste os mange ejendommelige ting. Den dag gik Sigrid og jeg os en lang tur langs stranden. Vi blev lidt varme og trrette, men sa medte vi en kvinde med et barn, som forrerede os en vandmelon, et af mange eksempler, der viser grrekernes venlighed. I mandags k0rte vi en tur 0en rundt. Vi kerte her gen­ nem den frugtbare del af 0en med olivenlunde, citron-, ier­ sken-, figen- og korendertrreer. Et sted gjorde vi ophold og foretog en spadseretur op til et meget hetlbeliggende

Her kastede vi os i sandet og ventede pa de sma fyre, medens vi sludrede og hvilte os. Lidt borte sad en flok grrekere og forkortede ventetiden med guitarspil og sang. De 90 procents chance forslog ikke. Skildpadderne udeblev, men vi havde haft en dejllg tur, og det blev sent, inden vi naede hjem til en bid natmad og et glas yin. I tirsdags var vi til messe i en af de smukke kirker, i sig selv en oplevelse, og derefter blev vi sejlet i to hold over til en liUe e ved navn Marathonizi. Ogsa her var en sken strand, hvor der var dybt vand 2 meter fra land. Nar vi tog till0b, kunne vi saledes springe pa hovedet, hvilket gay god appetit til den medbragte frokost, som vi ned i ruineme af et gammelt kapel, omgivet af palmer, kaktus, figentrreer og vinranker. Senere sejlede vi med de smA bade rundt om een hjem til Zakyntos.

Smllkkete hiem med Gmllkkete 9atdinet Har De et gardinproblem

da tal med os.

Vi giver Dem gode rc1d, og vi har et stort udvalg efter

aIles smag.

Mnyhedcr findc, navnlig

I~~:~~~tt~I

spind

i mange smukke farver, aIle lys- og vaske<egte.'

VI

TAGER MAL

V I 5 Y R

VI

HJENGER OP

LEOPOLD THAARUP BRANDE . TELEFON 7

21


...

SHELL OG GULF-GAS LINDHARDTSEN

Volmerhus . Brande. Telefon 383

FISK - VILDT - KONSERVES ERLING OVERGAARD

TORVETS FISKEHANDEL

Telefon 216

Tempe/ruiner ved Korillth

ERIK RASMUSSEN Kolonial -

Yin -

Delikatesse

.. Volmerhus«

Telefon 161

Nehrkorns blomster TORVET

TELEFON 575

ANTIKVITETER

MARTIN JENSEN Birchows Eftf.

Bageri

Torvegade 8 . Telefon 76

VESTERAGER Mebel- og polstrerforretning Torvegade 4, Brande

Telefoll 505

Samme aHen val' vi inviteret til garden-party hos »Slloti­ familien «, del' havde samlet aile, der bare kunne en smule fremmed sprog. Her blev serveret vandmelon, ost, onzo og grazi, og vi havde lejlighed til at tale med mange interes­ sante mennesker. I dag hal' vi v aeret med b us og bAd til Porte R oma og en sidste tur op til det venetianske kastel. Mandag 19. august. I fredags tog vi sa en mrende afsked med vore v rer tsfolk, tog med frergen til Kyllini, hvorfra vi fortsatte til Olympia. Her bes0gte vi om lI'lrdagen museet med aile de fra den grreske historie kendte statueI', ligesom vi senere val' i Zeus- og Heratemplet. Om eftermiddagen fortsatte vi op over bjergene til Nauplion, hvor vi blev ind­ kvarteret pa hotel. Om s0ndagen oplevede vi Epidaurus, det store amfiteater, hvor akustikken er saa fremragende, at man oppe p !'i d e bageste pladser kan h0re et S0m falde til jorden ned e p a scenen. Da det hen under aften blev lidt k0ligere, besteg v i de 1000 t.rin op til borgen over by en. Herfra oplevede v i en solnedgang, del'" val' meget betagende. Mandag ankom vi sA igen til Athen, hvor varmen tog lidt hardt pa os efter det friske liv ude ved kysten. Trods var­ men klarede vi et stort program med beseg pa Akropolis samt i museer og ruiner. Nu er vi sa pa vei hjem og hal' gfEstet Delfi og Patras, hvorfra vi sejler i en herlig bad med swimmingpool og m . a. til Brindisi i Italien. Sa forestal' del' en lidt besvrerlig tog­ rejse op gennem Europa, men vi kan tage mange strabad­ ser, for Dansk International Studenterkomite hal' p a en bil­ lig m a de givet os mindel' med hjem om en uforglemmelig Tove Lang ball e. tur - og et uforglemmeligt land .

T0JBODEN

vI E. JUNGE

TOR VET

HEINES VIKTUALIER Torvet

22

Telefon :;46

TELEFON 465


Midtjydske 0rreder

trives godt i Irland

Sobel »Brandit« sorger arligt for 400. 000 regnbttef1rreders rette »opdragelse« Ved bredderne aI den liUe men vandfyldte Aughrim-flod, pi 0stsiden at Irland og i Ire af de ret anselige Wicklow­ bjerge, hal' rhv. minister, civilingeni0r Gunnar Larsen ind­ n'!ttet et dambrug, del' drives efter dansk m0nster. Ingenior­ fi n naet hal' en betydelig cementindustri pa »Den gr0nne 0«, men midt i arbejdet med alt dette gra-hvide materiale hal' del' altsa oJsa vreret tid til at trenke pa idyl og fisk. Ingeni0r Gunnar Larsen kelbte en gam mel vandmoUe ved Wooden Bridge ikke langt fra badestedet Arklow, del' igen ligger omkring 75 kilometer syd for den irske hovedstad Dublin. K o bet af den gamle, forfaldne vandmelUe med de dertil horende rettigheder, bl. a. retten til opstemning af flod­ vandet, blev indledningen til et eksperiment, hvis resultat efter alt at domme er blevet overordentlig godt. Det val' ingenielr Gunnar Larsens plan at fil. anlagt et dambrug pa dette sted, et 0rredopdrret efter danske principper, sadan

Dambrttget set [ra iandetJejw

Fiskeme.rter

EgO/1 Therkelsel1

som han hal' haft det for elje ira sit midtjyske domicil pa »H0jkol« ved Salten Langs0. Ved starten i 1959 sikrede ingenielr Gunnar Larsen sig en jysk medhjrelper, Egon Hvidtfeldt Therkelsen fra Brande, del' havde betydelige forudsretninger for at kunne klare opgaven med anlreg af en 0rredfarm. Egon Therkelsen er son af smed Soren Therkelsen, Vejle­ vej. Han hal' haft sin barndom og ungdom i Brande. Efter realeksamen ira Brande Realskole fik han en 0nskestilling hos fiskeriejer Johannes Madsen, »Stampen«. Egon Therkel­ sen hal' daglig haft fiskeriet for elje, hal' selv vreret en habil sportsfisker og ville gerne ind ved dambruget. Han hal' hel­ leI' ikke haft anledning til at fortryde dette valg af levevej. Han fik en god lreretid i »Stampen«, fik ogsa tid til at dyrke sin interesse for fodboldspillet og val' en tidlang en solid spiller pa BIFs f0rstehold, blandt kammera tel' bedst kendt som "Skrrek«. Ikke fordi del' val' eller er noget skrrek­ indjagende over ham, tVGertimod hal' han et godt humelr og et vindende smil. Pa vej til en ledende stilling sogte Egon Therkelsen videre­ uddannelse i Svejts, hvor han i nogle ar val' beskreftiget ved dambrug, bl. a. i PHiffikon ved Zurich og i Fribourg ved Bel'll. Sa val' del' den militGere vGernepligt, del' skulle passes ved garnisonen i Aarhus, og i 1959 reflekterede Egon Ther­ kelsen pa ingenielr Gunnar Larsens annonce om en fiske-

Specialforretningen MED DET STORE JULEGAVEUDVALG Dynebetr:aek - Plaider Senge- og vatt:aepper Duge - Handkl:aeder

SVART

BOLIGUDSTYR BRANDE, tlf. 484

23


Flere og flere k0ber kaffe pa Brandlundvej hos

ERNA KNUDSEN Telefon 257

BLADKIOSKEN Julekort . Brevpapir

B0ger og blade

Storegade 2 a . Telefon <17

Den gamic valldmo//e

liS BRANDE TEGlVJERK v i P. E. Munk & Bommersholdt Telefon 188 Byg smukt og billigt -

byg med tegl!

S. ENKELUND T0mrermester

Savvrerk og ma skinsnedkeri

Telefon 215 -

Brande

S0REN S0RENSEN Malermester

Vejlevej . Brande. Telefon 235

BRANDE EJENDOMSKONTOR By- og landejendomme

v i Karl Ibse n

Vejlevej 4

Telefon 39

OST - KAFFE - FRUGT

KAFFEB0RSEN v i IvaI' Nielsen

Storegade . Brande . Telefon 645

VERNER PEDERSEN Herningvej 19

Telefon 31

M0bel- og bygningsarbej de

Alt i inventar

24

mester til dambrug i Irland. Ved den gamle vandm011e i Wooden Bridge blev del' an­ lagt et dambrug, del' nu omfatter 38 damme og fire k a naler, del' giver mulighed for opdrret af ca . 400.000 regnbue0rreder arligt. - Det er 0rreder af jysk herkomst, vi arbejder med, for­ treller Egon Therkelsen. Fiskeriet arbejd er efter de samme principper, som vi kender dem her i Midtjylland. D el' er godt fiskevand i Aughrim-floden, men ing eni0r Gunnar Larsen og jeg er enedes om forel0big at se bort fra udklrekning af ynge!. Vi far med mellemrum fiskerogn fra Brande, Faster­ holt og Funder, emballer et i plasticposer, og sa dr iver vi pa med a rbejdet efter hjemligt m0nster. Vi hal' de bedste erfa­ rin ger for, at fiskene tr'ives godt. I de s idste par ar hal' v i arligt kunnet eksportere ca. 77 tons portions0rreder til det engelske marked. Ja, del er hovedsa gelig englrende l'ne, del' a ftager vore fis k. Fra gtomkostningerne bliver nok for store, om vi ville eksport e re til det europre isk e fastl a nd, hvor del' jo traditionelt er et start marked for flrred e r. I den farste tid boede jeg i den gamle vandm011e, fort­ sretter Egon Therkelsen. Det er e t b ygningskomplek s opf0rt af kampesten. Nu bor min irsk-f0dte k one - Paulin - og jeg i Avoca, kun en halv snes kilom eter fra dambruge t, og den gamle m011e er indrettet til lager og pakrum, hvor SP0­ gelserne kan rumstere viderc uden at gen ere noge n . Det siges, at det sp0ger i den gamIc vandmalle, men mig hal' de nu ikke generet synderIi gt, si gel' Eg on Therkelsen med et smi!. En stor del af d a gen e r optaget med at passe I!Irredfarmen. men jeg far da ogsa tid til a t dyrke min hobby, fodboldspil­ let. Jeg er med pa Avoca-holdet, d e l' hal' klaret sig prent i turneringen med hold, del' rangerer i, hvad vi herhjemme ville kalde seriehold. Vi dyrkcr almindeIigt fodboldspil, men det spe cielle fodboldspil i Irland er grelisk fodbold, hvor spillerne rna bruge bade hrender og f0dder, altsa en blan­ ding a[ rugby, handbold og fodbold, et spil for mandfolk. Del' er mange tilskuere til disse fodboldkampe , og ved kampen fornylig om det irsk e mesterskab i Dublin val' del' omkring 80.000 tilskuere , del' sagkyndigt vurderer spillets gang og ikke sparer pa bifald og mishagstilkendegivelser. Landska bet omkring Avoca og Wooden Bridge er meget smukt. Del' er andre formationer med bakker og dale end dem , v i kendel' f ra Brande-egnen, men ellers er del' d a bi'lde lyng og gyve! pa hedearealer mellem det opdyrkede land. J eg synes, jeg har d en dejligste a rbejdsplads. Befolkningen, bade unge og reldre, hal' accepteret mig, si'l forel0big hal' min kone og jeg ikke i tanker at skifte boprel.


Pa eventyrfxrd til Saga-0etLJ

En herlig sommeroplevelse med Norden-venner Ved provst Kr. Otte, Brande Gennem en arrrekke har der hver sommer vreret afholdt store milder i den kreds af nordiske venskabsbyer, som Brande er med i. Del' har vreret god tilslutning til disse milder, og reprresentanter fra de forskellige venskabsbyer er kommet til stede, sA disse milder har i hllj grad bidraget hI at fremme kontakten mellem de byeI" og sogne, som for snart 14 ar siden fandt sammen i en nordisk kreds. Med hensyn til Island har det dog ligget noget vanskeligt. Kon­ takt har der stadig vreret, men det har knebet med at fA reprresentanter fra den fjerne Il i Atlanten med til Yore nor­ diske milder. Vi sk ylder fra aile foreningerne i vor kreds fru Grethe Asgeirsson, Hveragerdi (nu boende i Reyl{javik), en stor tak, fordi hun sa utrretteligt er gaet i spidsen for arbejdet med at fastholde forbindelsen med de andre nordiske venskabsbyer. Det er sket ved flere besllg hernede og ved en omfa ttende korrespondance med nordiske venner. Det sky Ides da ogsa i srerlig grad fru Asgeirsson, at vor Is­ landsrejse i ar blev til virkelighed, og det var tydeligt for

Taenker De pli cen­ tralvarme og oliefyr­ eller pli en moderne oliekamin, sa ring til det lokale OP depot. Hos os kan De tei sag­ kyndig vejledning helt uden forbindende i ethvert sp0rgsmlil, som vedr0rer oliefy­ ring ellerfyringsolier. Og91i Installation ervi Oem behjaelpelig med, gerne gennem Deres egen instal­ later. Uanset om det gaelder smli eller store anlaeg, begynder moderne olie­ fyring hos BP. BRANDE DEPOT :

STEEN ROSSEl Solgilrden . TIl. 635

aile deltagerne, at det for fru Asgeirsson var en stor glrede, at hele rejsearra ngementet lykkedes sa godt. Det blev en meget interessant og begivenhedsrig rejse, og det er egentlig svrert at fatte sig i korthed, nar et vreld af rejseminder, oplevelser og indtryk melder sig. Jeg rna nrevne, at vi pa rejsen derop med det gode, men ikke sa store skib, »Hekla« havde en dags ophold i Thorshavn og fik udnyttet disse timer sa godt, at et meget klart billede af Fmrllernes

En sydslesvigsk og

e1l

jCl!TDSk dreng

hovedstad star tilbage i erindringen. Der er en egen frisk­ hed over Thorshavn, noget for os helt fremmed og samtidig noget hjemligt. I lagtingets administrationsbygning blev vi modtaget af lagmand Hakon Djurhus, del' blld os velkommen til Frerller­ ne og gay os mange oplysninger om Ilernes forhold i fortid og nutid. Lrerer Venningstedt fllrte os gennem de trange, ofte stejle gader til lagtingshuset og til den smukke kirke. Vi naede at fa en biltur over fjeldet til det historiske Kir­ kebll, hvor vi blev modtaget af kongsbonden Pall Paturs­ son, del' i gardens 900 ar gamle rllgstue fortalte os om stedets ejendommelige historie. Han stod i sin fremske national­ dragt og levendegjorde den regte frerllstemning, sa man hav­ de let ved at trenke sig arhundreder tilbage i tiden. I Thors­ havn havde jeg lejlighed til at besllge apoteker J. D. Mag­ nussen og frue, f. Bang. og det var nogle meget hyggelige timer, jeg tilbragte hos disse gode Brande-venner. Vejret havde vreret stralende sommerligt, og oplevelserne var sa mange og sa gode, at det ikke var mrerkeligt, at man

25


har vi atter i ar righol­ digt udvalg i .JULEKNAS og .JULEGAVER Noget

for

enhver

smag

Storegade 9 . Telefon 6

Vejle JImts Tolkeblad

kunne have ",nske om, at dette korte beseg pa F:er0erme engang matte efterf0lges af et no get lrengere. Tirsdag aften, d. 2. juli, fik vi landkending af Island. In­ den lrenge n:ermede vi os i den lyse, stille aften kysten. -,Ti sa tydeligt de bratte fjeldsider mod havet, anede de store fjeldmasser ind over landet. Gr0nne lier og hvide j",kler sa vi, nar en udsigt abnede sig ind over. Underlig barsk fore­ kom landet, men betagende var denne sejltur, ikke mindst, da vi ved midnat passerede Vestmanna0erne. Vi sejlede gan­ ske nrer ind under de bratte fjelde med de sk0nne farver, sort og grat, grant og brunt, farver som i den fugtige luft fik en srerlig glans. Onsdag d. 3. juli om morgenen mlede vi Reykjavik og blev hjerteligt modtaget af Grethe og Ragnar Asgeirsson og af reprresentanter for Hveragerdi. Allerede den f0rste dag nae­ de vi en lang tur gennem Islands hovedstad, den gamle by, som er vokset sa meget i det sidste tiar og nu har ca. 75.000 indb. (hele Island 170.000 indb.). Byen har en vreldig ud­ strrekning, kun fa gamle huse (vi sa nogle fa i den gamle islandske still, mange i nyere stilarter. I bykrernen h0jere bebyggelse, ud mod landet mest vlllabebyggelse. Enkelte h0jhuse fra de allerseneste ar vidner om, at Reykjavik 0n­ sker at tegne sig blandt storbyerne. Vi aflagde bes0g i atelieret hos en af Islands mest kendte kunstnere, Asmundur Svensson. Vi bes0gte det ejendomme­

SJldostj)lllands storste dagblad

Alt i

EI-udstyr til det moderne hjem. -

Vi demonstrerer gerne

3000 klik - 3000 flam mer

en eneste patyldning J

A. Midtgaard Nielsen

Ronson Varaflame gaslightere er vor tids mest fuldkomne ­ resultat af ~relang teknisk forskning. Kun Ronson lightere har det enestaende Varaflame­

system med Iynhurtig flamme­

kontrol. Aile Varaflame Iightera fyldes pa fem sekunder fra en Ronson Multi-Fill.

- kom ind og sa vort store udvalg.

aut. el-installat0r

It<.J!t4.h. World's greatest lighters

Herningvej . Brande . Telefon 499

CENTRUM

BP OLIEFYR installeres. -

26

Forlang tilbud

Telefon 400


KURT S(Z)RENSEN Aut. el-instaIlat0r Borgergade 6 • Brande . Telefon 721

FALCK-ZONEN Assistance yd

overalt

Telf. 35

Brande

BP AUTO-SERVICE Herningvej 31 • Brande • Telf. 73 Vask - Smoring _ Autoreparationer

Dell nyc SMlhol1 kirk! lige Ejnar .Jonsson-museum, og denne mrerkelige bygning med den store kunstners srerprregede vrerk er (skulptur og maleri) kunne ikke undga at gere indtryk pa os. Umiddel­ bart mattE' man fornemme, hvordan Island med saga og aU det mrerkelig-mystiske, som landet rummel', levede i disse vrerker og i dette efter kunstnerens egne ideer opfe>rte hus. Dunkelt var del' inde i museet, men udenfor lyste den kla­ reste sol under bla, nordisk himmeI. Fra museets balkon sa man over mod statuen af Leif den Lykkelige og mod Hall­ grimur Pjeturssons mindekil'ke, som el' under Opi 01'else (hal' vreret det lrenge og ventes f0rst frerdig om 10 1'11') . Et vre rdigt minde skal den vrere for Islands store salmedigter. Nat" engang dens hlm i 60 meters h0jde 10fter sig op over Reykj avik, viI det b live et vartegn for byen. Over Hafnafjordur, hvor vi blev inviteret til kaffe i grest­ fi'i hjem, Imrte vi ad smalle veje til Krisllvik og videre til Laugarva ln, et slwlecentrum, hvor vi skulle bo et par nret­ tel' og foreta ge udflugter derfra , bI. a. til Geysir og Gullfoss. Dei va l' en oplevelse at vrere pa Laug arvatn, men naturlig­ vis en endnu st0rre oplevelse at bes0ge Geysir og G ull­ foss . Vi fik mange indtryk af de varme kilder, men tydeligst i e rindringe n star nok de timer, vi tHbragte ved det vceldige det beta gende G ullf oss-vandfald. Fredag aften, d . 5. juli, k0rte den store bekvemme bus os til Hveragerdi , hvo1' »Nol'den «-foreningens bestyrelse m ed lre­ reI' Th. Johansson 1 spi dsen tog imod os. Formanden holdt en kort velkomsttale, og derefter blev vi i alt 30 grester f or­ delt til de hjem, der havde pataget sig vrertsskabet. D en fers te aften i Hveragerdi v al' forbehold t til samvrer i hjem­ mene, men d e neste af os naed e dog at se os om i byen,

HAR DE FRAGTPROBLEMER? Vi ordner aIle arter forsendelser Bra.nde F ragtcentral Telefon 866

~Iarkedspladsen

BYGNINGSARBEJDE - BUTlKS­ MONTERING - SNEDKERARBEJDE Erik Moesgaard Reinh. Andersens snedkeri B ran dlundvej . Brande • Telefon 246

S. JENSEN HVALS0 Kartofler en gros Herningvej 41

T elefon 313

DAGNY NIELSEN Duzaine Hansens hofteholdere og busteholdere Skylonstl'0mper - Trikotage Alt i baby- og b 0rnet0j Torvegade • Brande • Telefon 367

VEJLE-BRANDE-HERNING

H ERRE­ OG DRENGE-EKVIPERING

BOSTON

RUTEBILERNE

Herremagasin Brande • Telefon 292

TORVET

TELEFON 303

27


LAURIDS RAHN Kolonial -

Delikatesse

Telefon 128

JULENS GLlEDER er smukke blomster og fikse juledekorationer fra

M. BALLE Telefon 1

DAMERNES JULEINDK0B -

selvfelgelig hos E. M0LGAARD

Torvet

Telefon 211

E. LORENTZEN Autovs:rksted Telefon 305

Norregade 10

AUTORISERET

~ FORHANDLER

MIDTJYDSK GULVBEUEGNING Vinyl - Kork - Gummi Plastic og linoleum

der ligger pa en skraning op under fjeldet og isrer prreges af de mange varme kilder, hvis dampsejler star op af jorden. HvC'ragerdi er en gartnerby med en mrengde drivhuse. Vi besegte bl. a . gartner Poul Michelsen, hvis slregt stammer fra Horsens. Vreksthusene, der far varme fra kilderne, fremby­ der en mangfoldighed af blomster og planter og virker al­ deles imponerende. Hveragerdi er en ny by, kun ca . 30 a r gl. Den har 700 indbyggere og er i stadig vrekst. I mange henseender virker den som en nybyggerkoloni, men der er dog serget for fjernvarme, kloakering, elektricitet, svemme­ halo. m. a ., sa der er god grund til at tro ,at borgernes fremsyn og foretagsomhed vil fere til voksende fremgang for det lille samfulld. Om lerdagen havde Hveragerdi-boerne tilrettelagt en stor udflugt til Skogafoss, Keedur og egnen omkring Hlidarendi. Det var i disse egne, en rrekke af de begivenheder, der er omtalt i Njals Saga, tildrog sig, og Ragnar Asgeirsson, der pa hele vejen var vor fortrreffelige leder, fortalte sa inter­ essant om de store sagatider, at de gamle beretninger blev levende for os pflny. Sonda gen var den store festdag under Hveragerdi-medet. Del' var gudstjeneste i Kotstrand kirke, ca. 5 km fra Hver­ a gerdi, Her prredikede stedets prrest, Sira Helgi, og pastor C. B. Karstoft fra Sydslesvig debte to drenge, senner af sydslesvigeren P e ter Lorentzen og hans islandskfodte hustru. Det var en regte hejtidsstund, da Arne Kristian og Lorenz blev dobt. Familien havde opsat dabshandlingen i hab om, at slregtninge fra Sydslesvig kunne komme til stede. Der var en slregtning blandt deltagerne, men ellers feIte vi os alle som faddere til de to drenge og gay dem hver en bibel, hvori Yore navne val· skrevet. Om aftenen samledes vi med de mange Hveragerdi-venner til en meget smuk fest i byens hotel. Her vekslede det som altid ved den slags lejligheder med tale og sang. Forfatteren Gunnar Bencdiktsson taIte. Nordiske flag og vabenskjold blev overrakt som gave til Hveragerdi. Mange af deltagerne havde ordet, deriblandt generalsekretcer Ronald J0rgensen og pastor C. B. Karstoft, der indbod til meste iirs strevne i Syd-

S VE ND RAHBECK

Vejlevej 23 . Brande . Tel cfon 585

BRANDE AUTOLAKERERI Harald O. Jensen HyvildYej

Telefon 424

Opretning af skrerme og kaross eri foretages pa samme vrerksted

Husk det store udvalg til julebordet

P. JENSEN Slagtermester Torvegadc 0rbrekYej

Telefon 6:~ Telefon 675

Dampen

ira de varme kilder star omkrillg Hz!eragerdi

... der hvor garantien er st0rst

Bundgaard Poulsens Malerforretning Tclcfon Brande 119

28

T elcfon Skielskor 49


VILHELM THORN Arkitekt Prrestelunden -

Brande -

Telefon 412

Peter Moller H:AFNI.A

Storegade 18-20 Brande . Telf. 311i

FORSIKRINC

CALTEX AUTO-SERVICE Mekaniker SIGURD LYNGGAARD Brandlundvej

IslandJke

Telefon 670

far pa vej op i fjeldet

slesvig. Til allersidst tog ga rtner Poul Michelsen ordet og overrakte hver af gresterne en stor buket nelliker - som en hilsen fra blomsterbyen Hveragerdi. Det lader sig desvrerre ikke gere her at omtale aIle de for­ nejelige og kenne indslag, som aftenen rummede. Det skal blot sammenfattende siges, at det var en fest, der uforglem­ meligt skrev Hveragerdis navn ind i yore hjerter. Efter Hveragerdi-dagene havde vi ca. 4 dages bustur til nordlandet, til Akureyri og Myva tn. Vi besegte det beremte Thingvellir og Snorres gard Reykholt. Vi sa det mrerkelige Namaskard med de mange svovlforekomster og de varme kil­ der. Vi sA de ejendommelige lavaformationer ved Dimmi­ borgir og meget andet, som pladsen her ikke tillader at be­ skrive i enkeltheder. Det skal dog nrevnes, at vi fik lejlighed til at se b ade det .

Fine JULEKORT lige hjemkommen Julehefter - bllledbe,er - maleberer TORVEKlOSKEN

KOLONIAL - DELIKATESSE Bred -

Mrelk -

Is

ELLEN og CHR. GJESING 0rbrekvej - Telefon 438 - Brande

Deres HANDARBEJDE find er De

BRODERICENTRALEN v. R. Brandt Andersen Alt 1 stel og stof til lampesksenne Storegade 38 • Telefon 384

Julekort - Juleb8ger - Lommeb8ger Kalendere for 1964 Leget8j tll jul - Stort udvalg

Anna Hansen . Galanteri & Papirhandel

J. Mourltsen . Telefon 71

Telefon 327

PEDER CHR. PEDERSEN Vognmand

HEDESELSKABET

Vladukten 18. Brande

Telefon 207

Trrekuls­ og stakltfabrlk Vejlevej . Brande. Telefon 147 -

547

CARLSBERG DEPOT v. O. Albrechtsen BrandlundveJ. Brande

Telefon 316

29


HERRETOJ og DRENGETOJ i moderne snit og i stort udvalg

l :.t:lul

- M. DINESEN -BRAND[ - mF.122 -

Julegaver i aIle prislag

interessante Glaumb::er-museum pi\. Nordlandet og det store Nationalmuseum i Reykjavik. Vi besogte Islands to gamle bispes::eder, Rolar, hvor Jon Arason, den sidste katolske biskop pa Island, residerede, og det berllmte Skalholt, hvor en ny kirke nu er opfllrt, og hvor man Ilnsker at skabe et skolecentrum med h0jskole, forskellige fagskoler, bibliotek m. m. Indvielsen af Ska lholt kirke, som jeg havde lejlig­ hed til at overv::ere, blev en meget smuk hojtid, som havde samlet i tusindvis af deltagere. Den fulgtes med stor inter­ esse af aIle isl::endinge. Gennem fjernsyn og reporta ge i pressen blev begivenheden kendt i hele Norden. Takket v::ere disse la nge busrejser med R a gnar Asgeirsson som leder fik vi et meget levende indtryk af Islands natur og kultur, og landets og folkets vilkar, sa dagene i Island blev for alle en meget stor oplevelse. Grethe og Ragnar As­ geirsson havde lagt det sa godt til rette for os og var sa m­ men med os pa hele turen. De havde tillige s0rget for , at vort besog fik et vist officielt pr::eg, idet de havde forbin­ delse med »Norden«-foreningen for Island. Af byen Reykja­ vik blev vi indbudt til lunch, og pi\. vor sidste dag i Reykja­ vik fik vi den festlige oplevelse at blive modtaget af Islands

Briller • Ure Guld • Solv • Plet

S. NIS·HANSSEN Urmager -

Guldsmed -

Brande -

Telefon 175

Lige meget hvor De

ellers handler

Ragnar Asgeirsson ved en af de varme kilder i Hveragerdi KAFFE belr D e k",be hos os, den er udsogt, friskbr::endt og malet i luft­ t::et m askine, og den er dnlj e r e .

HANS OLESEN Slagtermester

JUUL MATHIASSEN Torvet -

Telefon 61 -

Brande

TORVET - BRANDE - TELEFON 167

Ked -

Fl~sk

-

Fjerkrle

P &1leg

Altid forsteklasses

I{OD - FLlESK - P ALlEG

R. ANDERSEN Kobmand Viadu kren. B rande

Telefon 287

Bestillinger pa g::es og ::ender modta ges

BORGE ANDERSEN

Slagtermester

Brandl un dvej 1 -

30

Telefon 187

BRANDE M(2)BELFABRIK


Strikvarer - Undertej Strenlper .... DET er julegaver!

H'ENNING SORENSEN ~~

BRANDE" T~I=. 355

[n ra:ldig .Wppe rfJSer fig midt i det Jade !an4skab p rres identpar, Asg eir Asgeirsson og frue pa B essastadir. Pne­ sidenten s bolig er e n <c ldl'e e mbedsmandsga r d i den smuk­ k e , gamle stil, d er v cerdigt korresponder er med den ncerHg­ ge nde kirke. Sa mvre r e t i en ar b oligens smukke sale formede si g p a hyggeli gste m ude og [, fs luttedes med et b ese g i Bes­ sastadu' kirke Be soget paa Bessasta dir blev en meget for­ nem a fslutning pa VO l' rejs e ! I land. Vi h. vde dog den s ids te aften yderligere den glcede at v re r e grester hos familien Asg irsson i Reykja vik. Det b ie v et m eget smuk t. sa m vre r . Slemningen va l' b a de hjertelig og li elt vemodig. 1 u val' jo dagene i Island til e nde. En Islands­ rej se bliver kun de faa t.il del. Som ta k til Grethe og Ragnar Asgeirsson udncevnte vi cl em t il ceresmedlemmer af yore re­ spek t ive »17orden«-foreninge r. Da de flestc af deitagerne me ste dag afsejlede med »Gull­ fos s «, viste Hveragerdi-folkene endnu en ga ng d eres store op­ fin ds omh e d. De medte f rem med de nordiske flag og med en m ege t sm uk b lomstel'kurv ti l de bort cl ra gende. Efter en h,ier­ telig afsked gled «Gullfoss« ud af Reykjaviks havn - ud pA den lang e r e jse m od de hj emlig trande . K r. Otte.

CERES-DEPOT

v i G . FISCHER -

Kolonial -

TELEFON 55

Ma teriel

Kemikalier og sygeplejeartikler

Alt i 1. klasses ked~ firesk~ p~Hreg

og salater

Vejle Slagteri's udsalg

EWALD I BS EN B YBUD­ OG FLYTTEF ORRETNING

st tlOJlSVeJ

Brande Materialhandel

storegade 35 -

Telefon 9

Tele on 261

I

Renser iet Rense d -

~,PE Farveri -

Torvegade, Brande

FEeT" Vaske ri T elefoll 245

Brande AndeIsmejeri TELEFON 12 Stassaniseret sodmrelk

31


Hedeegnen for 100 ir side1LJ

Om hedeboernes nojsomme liv og [arden I disse llr for 100 llr siden gennemf"rte historikeren og topografen L. Both sammen med en stab af medarbejdere en grundig unders"gelse af forholdene overalt i Danmark. Arbejdet resulterede i udsendelsen af en beskrivelse, der udkom i 1870, og hvori nrevnes hvert eneste sogn i Danmark, befolkningsforhold, jordens beskaffenhed og andre vilkllr. For nutidens historikere rummer L. Boths beskrlvelse ingen nyheder, men det er alligevel ganske interessant at se, hvor­ dan man dengang vurderede forholdene i den del af Jylland, der omfatter Brande og omliggende sogne, herunder ogsll en del af Hammerum herred. »Brande Jul« bringer her et uddrag af de oplysninger, der vedr"rer de hjemlige forhold, som er registreret efter et ganske bestemt system fa sogn til sogn. Bra n d e med byerne Brande (Br"nyld) med kirke - der allerede fra reldre tid har haft et orgel, og som i f"rste halvdel af forrige llrhundrede er grundlg istandsat af sogne­ prresten consistorlalassessor Jens Risom, der ogsll skal have givet kirketllrnet et smukt firkantet spir og ladet istandsrette den gamle udskllrne altertavle - samt prrestegllrd, kro og hammervrerk, der drives ved vandkraft, Grarup, Uhre med vindm"lle, Brandlund, Borup, FI"e, Brand-Harrildgarde, Lundfod, Arevadgllrde (egentlig Avadgll rde) med vandm"ne,

F"r lys blir' sat i stagerne, da hentes JULEKAGERNE og »lrekkert krres « hos bagerne det er en gammel skik. Kun meget fll besinder sig, h ver krsesen k ender "sldnderc Big, f"r de hos FRANK indfinder sig. Vrelg alt i vor butik.

Konditor FRAN K Herningvej 8 . Telefon 96 -

32

496

D"rslund, Blresbjerg samt nogle mindre samlinger af boli­ ger, sllsom Tarp, Riisbjerg, Sandfuldgllrde og Drantum. End­ videre gllrdene og stederne Brandholm, Kragsiiggllrde, Ussel­ torp, Husumgllrd, BrogArd, Alkjrerlund, Sandfuldbjerg, Skjrer­ lund og Barslund m . fl. - Sognets areal udg"r 27. 883 tdr. ld., med 255 tdr. hartkorn. Der ga r i gennemsnit ca. 109,'/" tdr. ld. til 1 td. htk., men det m il med hensyn til dette slette forhold mellem hartkorn og areal bemrerkes, at der i sog­ net findes to temmelig vidtstrakte flyvesandsstrrekninger, nemlig Alkjrerh"j - og Drantum Sande (Hyvild) . I Brande kro, der ligger ved landevejen fra Vejle til Herning afholdes arligt kreaturmarked. I sognet forenes Skjern II f"rst med Brande II og senere - mere mod nordvest - med Holtum a . Gllrden Brandholm har tidligere vreret en fri og complet herregllrd, og har som slldan tilh"rt familierne Gj"e, H,,­ velen, Parsberg o. a. I llret 1717 gik den over til uadelige hrender. Den gamle herregllrds bygning stod indtil llret 1743, da den blev ombygget til en almindelig avlsgard af mur og bindingsvrerk og den eneste herlighed, den beholdt, var et godt teglvrerk. Det stedlige sagn fortreller for"vrigt om denne gllrd, at den i lrengst forsvundne tider var beboet af en sysselkonge ved navn Vrol, der kom i kamp med sin nabokonge Mizar. Striden stod, fortrelles der, pll Sandfuldbjerg i sognets vest­ lige udkant, og Mizar, der faldt, blev begravet i en h"j, som vises der endnu og kaldes Mizars h"j. Vrol blev derimod, da han d"de, begravet I Vrol h"j , tret uden for Brandholm. Om Thyregod og Vester hedder det i L. Boths hlstorisk­ topografiske beskrivelse videre : Thyregod med byerne Tyregod - med klrke at kampe­ steen, der har et smukt tllrn af mursten (i korets nordre side er en indmuret sten, hvorpa er afbildet en rldder I rustning, det er en gravsten over Jacob Skram til Hastrup, der d"de i llret 1570) - og kro, Tyregodlund ved en lIUe lund med prrestegllrd, Seirup, D"rken, Lina eller L"nll ved en a af samme navn, Kokborg, Hlndskov og Albrekgarde, samt adskillige benrevnte samlinger af boliger, shorn Kok­ borghuse, Odderbrek, Svinbrek o. fl. OgBa adskillige enkelte gllrde og steder er benrevnte, sllsom Kjrergllrd, Eegsgard, Agllrd, Moesgilrd, Pomphule o. fl. Desuden ligger i sognet den gamle hovedgllrd Hastrup med brrenderi, Hastrup Vand­ m"lle, samt den gamle nu udstykkede Levdal. Sognets areal udgj"r 12.004 tdr. ld. med 160 tdr. htk. Der gller i gjennem­ snit ca. 75 tdr. ld. pro td. htk. Hist og her I sognet findes noget egekrat, og ved Hastrup en egeskov pll omtrent 60 tdr. ld. Tyregod kirke skal oprindelig if"lge et pll egnen bevaret sagn vrere bygget af Thyra Danebod og derfor vlere kaldt »Thyras Godec (c; Tyres Gudehuus), forkortet til Tyregod. Der tilf"jes endogsll, at Thyra havde bestemt tvende store, jrevnsides liggende h"je pA byens mark, Hesth"je kaldede, til hvilested for Gorm og sig, f" rend Jellingh"jene blev be­ stemte dertil. Ved udgravninger har m an i sin tid i disse h"je fundet murede kampestens gravsteder med urner og re­ ster af jernsager, hvilke af nogle er tydet som bevis for sag­ nets ugyldighed, men som ogsa godt kan pege hen pa dets sandhed, fordi andres begravelse i nrevnte h"je kan vrere foregilet, efter at Jelling h"jene var bestemte til det nsevnte brug.


Hastrup, der har navn efter sin beliggenhed paa heden, er en gammel herregArd, der omtrent Ar 1400 tilhe rte en vrebner ved navn 'T0ste Nielsen til Flynder, del' solgte den til biskop i Ribe Peder Lykke, som, da han havde forladt stiftet for at r0gte it kald som rerkebiskop i Lund, 1419 af­ stod garden tilligemed det gamle voldsted, gArden havde stilet pa, til sin efterf01ger pA Ribe bispestol, Christiern, pa den betingelse, at del' daglig skulle holdes sjrelemesse i Ribe dom­ kirke, ikke alene for hans egen sjrel, nar han afgik ved d0­ den, men ogsa for ovennrevnte T0ste Nielsen og hans hustru, rngers sjrele, hvilke disse formodentlig ved den tidligere han­ del h avde betinget sig. Aret efter afhrendede biskop Chri­ stiern gArd og gods til rldder Morten Jensen G0rsting, hvls slregt arvede den efter ham. Senere tilh0rte den familierne Skram, Belov, Holck, Kaas, Gjedde og Leth, hvorefter gar­ den solgtes ved auktion i aret 1760 m ed 72 '/, td. htk. hoved­ gArdstakst og 282 t / 8 tdr. htk. b0ndergods. Endnu i slutningen af forrige arhundrede, da garden tilh0rte familien Stjern­ holm, varden en complet hovedgard. Den la oprindellg pA en holm i den nrerliggende S0, hvorfra der gik en stendrem­ ning ind til S0enS bred, som kan spores endnu, og dengang kaldtes den Hastrup Slot. Senere - som man se r af gave­ brevet af 26de juni 1419, f0rend 1418 - var garden flyttet op pa sin nuvrerende plads pa en rund banke, kaldet Rugbjerg, beliggende i en eng, og her blev den omgiven af grave. Ar 1589 begyndte Laurids Skram at ombygge gArden, og 1599 blev dette arbejde fuldf0rt af Henrik Belov, sA at del' stod en hel ny gArd, hovedbygningerne, to etager h0je, af grund­ mur og laderne af mur og bindingsvrerk, hvortil der val' anvendt det bedste norske eget0mmer. Commercerad Chri­ sten Leth, der 1754 havde tilk0bt sig Hastrup, lod d en ene af hovedbygningens etager nedbryde. Garden, del' har en smuk beliggenhed ved skov, S0 og vandl0b, er nu udparcel­ leret. Seirup (Srethorp) havde tidligere sin egen k i rke. Vester sogn, annex til Tyregod, med Vester kirke, del' er liUe og uden tArn, samt byerne Vesterlund, Riisager, Lindet og Skovsb0lgArde. Desuden den liUe, gamle hovedgArd R0r­ brek og Vester Vandm0Ue, beliggende ved det liUe korte 10b, som forbinder Over- eller R0rbrek S0 med Vester - eller Kold S0. En gard , der nu er ganske udparcelleret, kaldtes KatballegArd. Sognets areal udgj0r 3422 tdr. ld, hvoraf 50 tdr. ld. ere fredskov. Hartkornet bel0ber sig til 58 tdr. Del' gaar i gennemsnit 60 tdr. ld. paa td. htk. Paa Vester kirkegard vises en gravh0j, som i forrlge Ar­ hundrede var 7 alen lang. Del' siges at skulie hvile en krempe, kaldet Veste, efter hvem kirken if01ge sagnet skal vrere opkaldt. R0rbrek, hvis gamle tomt vises ved Over S0ens sydlige

BRANDE JERSEY

OLAF POVLSEN Trikotagefabrik

Telefon 555 -

BRANDE -

Telefon 555

Georg Jacohsens Danseinstitut exam. danselrerer Brande . Telefon 380

Medlem af Dansk Danselrererforening

Dansk Dammann Asfalt Brande -

Telefon 227

Vrelg

ALPINA

AjS P. C. RASMUSSENS

til ungdommen

MASKINFABRIK

af i dag

TELEFON 600

P. NISSEN . Urmager og optiker

Storegade 9 . Brande . Telefon 135

33


Mine kunder i by og pa land

0nskes en gloedelig jul og ct godt n yt a l'

ARNE LARSEN M alerme ster

Telefon 671

RADIO - FJERNSYN - SYMASKIN ER EJNER JENSEN

Torvegade 6

Telefon 460

Mine kunder i by og pa land 0nskes en gloedelig jul og et godt nytar

P. A. PEDERSEN M0belforretningen

Storeg~.de

68 -

Telefon 75

Husk Konditorief »Den title Cafe« Ove Nielsen Storegade -

Brande -

Telefon 102

KERNEHUSET Frugt -

gmnt -

blomster

AAGE .JENSEN

Brande

Telefon 440

H. MADSEN & S(DN Blikkenslager

" a nd og sanitet -

Kosangas

Telefon 70

AA. CLAUSEN HANSEN

bred neden unde r en h0j bakke, hal' l oengere tilbage i tideD Yoeret en komplet soe degfu'd, men i forrige arhundrede havde den k un 13 '/ . tdr. htk . hoyedgardstakst og 31 tdr. htk. b0ndergods, og dengang ya r e dens bygninger kun sma og madelige. I aret 1549 eiedes garden af Hans Johansen Lindenov. Om Hammerum h erred skriver L. Both bl. a.: Dette helTed, del' hal' n avn efter landsbyen Ham merum Gjellerup sogn, er lan d e ts st0rste herred og o m trent "/,, af Kj0benhavns amt, hvorimod Hammerum Herreds hartkorn ikke er sa stort som t il eks. Skarn herreds, der er et af lan­ dets mindre h elTeder, over 76 gange mindre i omfang end Hammerum he red . Herredets s t0rste l<engde fr a syd til nord Udg0l' ca. 7'.', mil, og den st0rste bred de fra vest til 0st ca. 5 mile. Fladeindholdet udg0r ea. 21 kvadratmile med en be­ folkning af ca. 645 mennesker pa kvadratmilen. Herredet ud­ g0r den v ildeste hedecgn, del' fin des her i land et, og store, vidtstrakte kj<'£rparti e r breder sig i denne m 0rke hede. Hist . og her fi ndes dog nogle forunderlig kontrasterende frugt­ bare partier, del' fremtroed e r som smilende oaser af ikke rin­ ge udstroelming. Da beboerne pa de fleste steder i denne egn ikk e har f0de nok for st0rre kreaturer, har de m ft ttet n0jes med d et n0j somme hed ef,h , del' ikke alene skoenker sin herre en del af hans i0de men ogsa klceder, deriblandt de klcednings­ stykker, vi andre k , Ide linned, m en som hedeboe rne til irke af uld. Ulden, d e nne hedeboernes dyreba reste artikel, har optaget al han s om tanke , og gammel og ung, mand og k v in­ de h ar derfor lagt sig efter pa aile mulige m ader at tilvirke denne yare . Ved ailE' lejli gh eder beska! fti ger disse af forhol­ dene til flid opd rag ne m e nnes ker sig med ulden. I spindestuerne spindes ulden de la nge vinterdage. P mar­ ken, n a r man ga r »a by« , nar man tager sig en hviletime efter st r e ngt nrbej de, kort sagt, til enhv e r tid, n a r del' gives lejlighed, hal' en hver sit binde t0j i hand en, og den arbejds­ f0re ungkarl s · v el s om den ga mle affreldige mand bev oeger d e res fin gre lige rap t med ga rnet omkring trrep indene. Ja, selv ved de res festli gc sa n'lmenkomster arbejdes del' pi! strikket0jet, og den m este skre m t drejer sig om det ved de mindr e lag i »ce b insto u« , h v o!' m a n sarr,les fra en vid om­ k reds , medens e nhver m £dbringer sin sk<erv til belysning, f0de o. s. v. Derved harder i tide n s 10b u d vi ldet sig en h el h a ndels­ trafik m ed disse ya rer. De for d el m ste u nge mcend , 80m vi i hele det 0vrige land e v a nlte om m ed deres bylt pA nakken, og som i e n ej e ndommc li g, b esk eden to ne falbyder deres yarer fra d0r til dol', er opluJbere, del' hjemme pa deres h ede Ji geledes gcir fra d0r til d 0T for a t kabe ind. Som oHest nedsoetter dlsse in dk0bere sig, nar de bliver reldre, som handlende i k 0bst rede rn e, o g mangt et anset handelshus hal' hentet sin f0Tste chef i bindeegnen. Det er ingen lille om­ sretning, der saledes tilvej ebringes, og ved dette arhundredes begyndelse (ca . 1800) anslog man, at del' ved denne trafik arlig indbragte s herrede t ca. 70.000 rd.

'I.

Handelsgartneri Telefon 160 . Brande

Aile yore kunder i by og pa land 0nskes en gloedelig jul og et godt nyta r

CHR. RAHBEK & S(DN Smedemestre

Brande . Te!efon 95 - 335

34

Om sog nene, d el' grre nsel op til Brande sogn, beretter L. Both. Assing, annex til S0nder Felding, m e d Assing kirke, del' er lille o g uden taarn, byerne og torperne K ir kegar de, Oiling, Vilhusted, Harreskov, Hvedde med Mosegard, Buk­ kjoer, P a rup , A ggei'sig og Kibrek med v a ndm01le samt gar­ den Lykkens p1'0ve . S ognets areal udg0l' 12.569 tdr. Id. med i gennemsnit ca. 152' /" td. l a nd p a 82' /, td. htk. Der g' td. htk. Skarild eller (Skarrild) m ed Skarild kirke, del' fo r h a r haft tarn, prreste gard, gardene N0rre K arstoft m e d vand­ m011e og S0nder Karstoft, nogle stede r k aldede D0vl in g, Lustrup, Skarildhuse og del' i noerheden Skari1d vandm011e,


Ronnum, Grene og Silstruphuse, og gil,rdene Clasonsborg med klredefabrik og valkemalle - anlagt 1837 af Niss Clason - Smkebrek, Egebjerg, Ba!ktoft og SandgArd m. f1. Sognets areal udgjar 17.440 tdr. land med ca. 93 1/, td. htk. Del' g~r i gennemsnit ca. 1876 / 11 td. ld. pa td. htk. - Narre Karstoft hal' tidligere vreret en ukomplet, men fri herregard, del' endnu i forrige arhundrede havde sin gamle grundmurede hovedbygning. Den skal have tilhart familien Ulfeldt og senere kongen. Garden havde i midten af forrige arhundrede endnu ca. 20 tdr. htk. Arnborg, annex til Skarild med Arnborg kirke, del' er simpel og uden tarn, torperne Gammel Arnborg, Gottenborg, Holtumgarde med vandmalle, Hjallund med hosliggende Tornvig vandmolle og kirkegarde, nogle garde under benrev­ n elsen Fasterholt, Bjerre, Skivild, Sander Saby ved Saby sa, Kirkebrek (Birkebrek?), Tousvig o. 11. Sognets arealer udgar 12.041 tdr. ld. med ca. 56' /2 td. htk. Del' gar i gennemsnit ca. 211' / , td. ld. pa td. htk. Sydligt i sognet ligger et bakkeparti, kaldet Blabjerge. I sognet findes meget myremalm, og her skal tidligere have vreret smelteovne, hvorved hervrerende skovstrrekninger er adelagte. I beskrivelsell fra Narvang h erred berettes endvidere om Sander Omme med byerne Kirkeby ved landevejen fra Vejle til Ringkabing, med kampestens kirke med tarn - hvilket iflg . tydningen af nogle del' anbragte bogstaver skal vrere tilbygget 1622 af Jens Juuls hustru, Anna Grubbe - prreste­ gard og kro, samt et nyere grestgiveri og kabmandshandel, hovedgarden Jullingsholm, del' ligger lidt vestligere, og del' i nrerheden Jullingsholm vandmalle, Skovsende, 0sterby, B"",l, Omvra, Hallundbrek og Filskov, samt nogle mindre sam­ linger af boliger sasom Lille Brande, Narregarde, tidligere kaldet Norge, foruden adskillige enkeltliggende gard e og steder, sasom Baggesgal'd, Trrellund, Lundager, Hvelplund­ gard, Hjortlund og Simmelshus m. f1. Sognets areal udgar 28 .336 tdr. ld. med 178 tdr. htk . Del' gar i gennemsnit ca. 159' h tdr. ld. pa td. htk., men det ma i sa henseende bemeer­ k es, at del' i sognet findes et betydeligt flyvesandsparti, kal­ det »Omme Sande«. Nogle af sognets jorder er gode, t. eks. de, del' harer til Bavl by, og ved Hvelplundgard er jorderne endogsa sa lerholdige, at del' bestandig fra garrtmel tid hal' vreret et teglvrerk ved garden. Desuden findes del' ogsa i sognet gode eng e langs vandlabene, hvilke ved hjrelp af disse vandes pa en hensigtsmressig made. Jullingsholm val' forhen en fri, men dog ukomplet hoved­ gard, del' 1580 tilharte Mogens JuuI, som antages at have givet den det nuvrerende navn. Senere harden tilhart fa­ milierne Hauch, Svitzer og Haal'. I 1759 udstykkede provst Haar ga rden, del' d engang stod for 15'/, td. htk. i to dele, hvoraf han selv beholdt den ene, del' bestod af 3 tdr. htk. og mellen, og den anden pa 12 31. tdr. htk. soigte han tillige­ med garden, del' dengang dels bestod af nogle af de gamle grundmurede bygninger og dels af nyere bindingsveerksbyg­ ninger, til sognefogden John Christensen, til hvis familie den gik i ary, Et stedligt sagn fortreller, at del' fer skal have vreret en stor skov i egnen, del' strakte sig fra partiet mellem Filskov og Hjortlund til Skovsende, altsa noget over halvanden mil, men som skal vrere bleven adelagt dels ved adselhed og dels ved vadeild.

Kniber det med at finde den helt rigti ge

NYTTEGAVE T.I L JU LEN enten til fruen eller datte ren - sa lad os giv e Dem et par tips PIGEKJOLER . NATT0J . UNDERT0J

STR0MPER . HATTE • BRODERIER

Se udvalget hos

VIOLA

Solgarden -

Brande -

Telefon 50

JULEGAVER Sko til aile Fagmandens garanti for kvalitet og pasform

Ur De i

Victor Jepsens skot0jsforretning Te1efon 132

Alle raske drenges jule,msker er et par

LOOCKEY-fodboldstavler

Giv SMYKKER i julegave GULD og S0LV URE -

OPTIK

KNUDFRANI( Torvet . Brande . Telefon 461

Alfred Z. Ovesen Kobmand

BRANDE -

TELEFON 192

3S


TELT足

SNORE

N avn og adresse

Indsend opgaven senest lerdag den 21. december 1963 til Brande Jul, Storegade 7. 1. pr~mie

Skriv tydeligt (Hulk at I.tt. ;ul.m.rke. pl konvolutt.n)

10000 kr.

2.

50,00

3.

25,00

-


Vi vasker alt for aIle!

Brande

Kartoffel handel

Lager og sorteringscentral ved markedspladsen

Send derfor

DereJ taj pa

Helge Andreasen Herningvej 25 -

Teltfon 267

Brande og Omegns Andel va keri A. m. b. a. . Brande . Telefon 373

MIDTJYDENS rute- og selskabsbi er Te lefo n: Br ande 300

"Igod 193

.

Yarde 213 67

Sil keborg - Brande - 01god - Yarde

Beny t Brande-turistb iler til udflugts- og selskabsture . Mod erne turist busser udlejes

AR

E B SGAA D

BRAN DE


sxt Dem ned

og

nyd

CAPELLA CiE LUXE er et fuldend t mabel med dobbelte dare - vii klrede ethvert hjem. Billed-og Iydgenglvelsen er i srerklasse; d . v. s. at CAPELLA DE LUXE simpelthen har a-I-t, hvad der krreves af TV-modtageren at I dag . Nod, teak, palisander.

CAPELLA DE LUXE

MO NARK SPECIAL - det Ideelle stereo路byggesret. bestilende af hovedkab l net med radio uden hajtta lere samt speciel le h0jttaler-enheder. der ken placeres efter anske og behov. Radio-modtageren har aile de nyeste raffinemenler. Specialhejltalerne skaber den mest fuldendte gengivelse, De har h0rt I Nod, teak, palisander.

BRANDE TLF.152路652 "t拢4l.f.t"f S FO lKUlllJ

Brandejul 1963  
Brandejul 1963  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement