Page 1


MOB E OG TJEPP Skat mob/erne sk{(tes ltd tit jut, da se

~'ort

store udl)atg

Vi h r :

Dagligstue r

fra kr. 840,00

Spisestue r

fra kr. 960,00

LamcstoJc, polstrede

fra kr. 120,00

Sofa borde, teak cller n0d

Ira k r. 105,00

Ottoman, med ryg

fra k r. 245,00

So v s of a e r

f r a kr. 465 ,00

Gram tmpper

Uldne vendetmpper

400 X 300

kr. 755,00

400 X 300

350 X 250

kr. 548,00

350 x250

kr. 235,00

300 '< 200

kr. 378,00

300 v

200

kr. 175,00

kr. 395,00

SEN GETlEPPER . DlVANTIEPPER . VJEGTJEP P ER . F ORLIGGERE . MAROKKOPUDER m. m.

DE BEDSTE .JULEGA VE- IDE ER F AR MAN ALTID HOS

Ingen lui uden et ar nye sko eller pelsst vi r

Da m esko m ed gummisa al flere farver, kr. 29,85

M kkasiner

Berne og d ame St1'. 22-27 kr. kr. - 28-31 kr. - 32-34 kr. - 36-4 t

Bolero-stovier

Barnest0vle r ... kr. 39.85

Pigest0vle1' .. kr. 47,85

Dame-pelsstevler brune - hvide - sorte kr. 54,50

13,00 14,85 15,85 17,85

Ilerresko, sort

og brune

In. 39,85

Brune s tevle r

Sortc drengesk o

Str. 28-39

kr. 28,85- 36,85

kt'. 47,85

J

Y S 0 H. Vol tcdlund BrandQ - Telefon 111

Forsi den: Ton;et i Bm.nd e

.

Foto ved Poul Lund


BRANDE JUL

Udsende s gratis i 6600 eksemplarer W 8amtlige husstancle i Brande og omliggencZe 80gn e 19. arg ang - Udgivet a f Brande Handelsst3ndsforening - ,Julen 1962

FRYGT IKKE!

Nfl , de ord va l ogs a

aktu~ lle

hin

fer~te

JUI. Engelen be­

gyndte aile tid ers forste juleprcedil( en m ed dis se ord, og sa

tremtid fyldt med frygt fo r vor e

blev del' straks Iyt ! t.

r f",dt.

All ~

tor vi tro p a Guds keerlighed i stedet

\:.~ :S'ERIES PASTORUM-:'~t:: "- ~1

f rygt.

• : ,.:' . SUU; MArlEM · 16 fOl'fce dre val' jule.n f or kri­

s tendomm en en tid f uld af angst. Man f rygtede m ar k e t og a lt det, som mol'­ k et rummer. D el' bra gtes blodige o[re til guderne , ford i man f rygtede llVet og fremtiden. Sa lad buclskabet »Frygt ikke«. H vil­ ken befri else. Det val' ord, del' s log a n. Men a ngsten blev ikke mindre med tiden. 1\1an skulle tro, at vore t ekniske

.·hurms

'i~

strru ende lys, se lvom v i hal' overv un­ ha l' v i ik k e overvundet

rrygten , del' kom fra Oprustning sk e r

-t6~8' :

'.

~~.

t"1'1I1H MeLLER' ·1792 ·IHOi', ·\

.. Him BAlluMD· ·i8?3· 183!L...'

~';;' lUI/viti Boon"' ·i631H85t ,~\t

. :~_l; HAMS JENSEN --. 1651-1865:t .;: ."

.\ P£IlEP (HR1STU.HOWEN l865 -1&15 "

;;f': JellGE

AHOElt5EN·1875 1819 .~':y.

i Vcsten fOI' fuld tombomben,

og 0sten opruster for i uld kraft at frygt f or Vesten og a tombomben. O g det e nkelte m e nn eske frygt r f or at miste det, vi hal' og de t, vi elsker. Sa­ lce nge mennesker e lsker, v ii menne­ sk e r frygte for a t m ! teo M0rket ruge­ de over vandene. Vi f rygter sy nden og doden og uds le tte lsen fo r os o·

for at tro pa frygten, sii er glceden stcerkere end frygten, for han er Ver­ dens Frel e r. D e! er j ulens alvor og julens glcede.

* \'1 slippe r ikke af m e d merket, men

han tcender I 's for os i m l'Jrket. Vi slipper ikke for at v<e r e syndere, men hos ham e r synde rnes f orladelse. Vi sUpper heller ikke for atili'l, m e n hos ham lO r e igt liv. Han meder os midt i alt det , vi f rygter, med sit »Frygt ikke". H a n forv a ndl er VOl'

fry~·t

t il

g l<:ede. _len menn eske r fr gt ed e sta d ig , og

:.J:. ': Um BIRKEDAL·larg· ISM: ~:;••'

derior slog de h a m ihj e l, for at fii hans

::JUUAHUS H1S1RUP PLfSH.ER·I&90 ·189s;.;.

ed e fry g ten me r e e nd Guds k rerlig hed.

>',(HRISTIAN EIUKua HIS EN· 1884 -1890~'

m ~)rke t.

k raft a[ f rygt for 0st og

fUSEK WnITH£R · 16

.'1 ltJDvl~ .llCH1H LUND-· - ·1801 -1603 ;.' · JqAClIlM OltO SCIfAa fR.OM - 1.606-182! . ~

m en se om d e kan. Selv om vi ved at lTykke pa en k na p t cend e r de mest

+.. ,. ..

-15 ' ~\..,: •

:. P~OElI [5K1:5U1 BRAHMI HGE'1656-t66 0i~ \". One SBWlSEH.1660-1696: _..:.~:, . Sal/Ell OrnsEH·1696-1106-.:.~~­ , , HnmdEKSEJI JrRHE •. .. f10a - f7l7~~ ~JINS bURIll::>EH RISOH _. . 1717 - 1751 ~" KHUll PmR (URISTElfSiK SeUOfT-f757·1162 .: NIELS CHRISTIAN CUUSEN' 1762 · 1786 ~: ',: :; ~ JEffS BREHJH786-f792..~.:. .• ;:

fcerdigheder kunn e overvinde an gsten,

det m0rk t,

Men engelen sagde:

li v i det barns hamder, det vi! s ige,

Iyttede, da d e

harte om e n g leede, der var st0lTe e n d

For VOl'

-

og kan vi l<:egg e VOl' fr emtid og vort

I de ol'd Iii b eg rundelsen for, at en Frelser

b~rn.

"F rygt ikkc «. For i det barn kom Guds k rerlighed til .Jorde n ,

• NIELS P n loUKTSEIi DAHl.' 1699 ,1907: ::. ....!. EINfR THOMSEN ·1908 19{4~,.~ ;: :' ,1:A.IITOH HARIUS NIEl.SEJl .19f4 'i92i~' , :c.,.:_ KUtlJ£KSER - ·llltS -iSI7 ?'-~.~ MORTEN C"tISJWf llHfl£lil4RD . -. 1918-19Z •'AKo£Rs CIfRlSTlAIf bmsEN .192H94I"­

tale til a t forstumm . Mennes ker tro­

Men hans ord kunn e ikke forstumme. De tonede blot strerkere ud over Ver­ d e n, fordi de var s ndhed . 1

u

val' glceden

ind i Ve rden .

UiRLAlfREDJell6EHSU 80ES£l·192H92g. HiI£lS KRfSTlllI PEowEII (}m·1929-19 '. SVEII JA £ JOHAIUliSANDf p..s!il94&-I94t ~ !J( JO'flAlfllts bSMUS5£1f·j949-f9 of' "'....

~

-· W·

og h a bet k ommet

* Nu er det atter jul, og sa s k a l vi h olde glaedesfest,

for

at

ska l ga f orbi VOl' dol',

ordet ikk e m en

ogsa 1

de nn e jul skabe juleglcede for os .

vo r e k<ere. Det va l' t il en sadan verden, julens gla de budskab kom, og komme r pany hvert iiI'. »Thi, set jeg

"Julcn er komm e t m ed solhverv for hjerterne bange ,

Iorkynder jer en stor gloede, som skal vaere for h ele f olket«.

jul med Gud sb arn e t i sV0b under englenes sange

Gud greb ind i Verdens g ang. Han sendte sin son som et

kommer fra

uskyldigt,

bringer os glredskabe ns bud.

hjeelpelost

barn

ind

i

den

frygtende

Verden.

Hvad kunne et barn gore her? J o, barnet frelste Verden. FOl' fa r og mol' e r barn e t li vets glrede. Og derfor er vores

Gud,

.!Eren e r Guds i det h0je«. Erik Rasmussen, Brande .

1


Handels- og Landbrugsbanken

BRANDE Filial af Hern ing Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90 og 180

Kontortid kl. 10-12 og 14-16, I_rdag kl. 9-12

Fredag tiUige fra kl. 19-20

Kontorer:

Blaahej og Thyregod

Bankens aktiekapita l kr. 2.500.000 - reserver ca. kr. 6.600.000

2


Yore B0rn og deres lege Barneleg - ordet kalde1' pa minderne og de bliver sa naere og vi1'kelige. Jeg vil pnlVe at blad e i denne liv ets sk0nneste billedbog, og d e t lyder for mit 0re som et ekko - snart naert - snart fjernt. Barnegrild og barnela tter - jubel og glaede - pa een gang lattermildt og vemodigt. Nar begynde r barnelegen? I vuggen v el - . Og nu ser jeg den t or mig, den gamle, fletted e kurvevugge, del' holdt til ti spraelske, dejlige unger, vuggen vi ikke naen­ nede at udskifte og som miltte have en pind her og en sti­ ver der for at holde til den lille ny og de mange, der haengte pil efterhanden som de kom udenbords. Op ira vuggen raekker imod mig sm ~ buttede hrender, og den lille f0lg er dem m ed sit graensel0st fjerne og dog al­ ligevel sa nrerv:erende blik. S a smiler det sit hastige smil, og jeg tager det lille varme menneskebarn op imine al, ne og knuger det og maerker al livets rigdom i et vreld af lyk­ kef0lelse. - Nye sma kom til, lil der og smilede - og groede - og legede den f0rst 8 barneleg - fingerlegen . Hvor var hilrtoppen dog lys og 0jnene klare og blil. Lille barn, i dit blik var himmerige for far og mor, og takken herfor steg opad h ver d a g i en stille ordl0s b0n. Dag slog f0lge med dage og blev til ar og b0rnene voksede til. Der legedes. Huset blev fyldt med dukkehuse, gyngeheste og maerkelige sten, der forestiJIede lige sa maerkelige dyr. Fantasien - livets egen vidunderlige digt - nynnedes der pil bilde s0ndag og s0gn. Barndommen fejrede sin allersk0n­ neste fest. Tiden, der for os voksn e kan ile i jagende hast, og ga sa uendelig langsom, nar alt det trange og tunge kom pa vor vej, den rensede de sma ikke, den var der ikke. De dansede p a lykkefod i d e t Jivsalige nu . Efterhanden blev arbejde og leg kaedet sammen. Purken g ik ved fars hand i marken, i stalden og i loen, k alvene blev fodret, kornet malet og de sma grise beundret. Lillepi­ gen fejede gulv for mor, r0d i hovedet af anstrengelse, mens 0jnene tiggede om ros. B fiJrn skal roses, mrerke at far og mor er glade for hjaelpen. Imellem gik legen I ga rd og

have. R appe, bare , brune ben, flyvende fletninger, skingrende hyl , skrammede knae og rifter i hrender og t0j. - Vi levede . Hva d legede b0rnene? J a , l egene var vel for en del tidsbe­ stemte, afhrengige af a rstiderne. Som nogen af de f0rste maerker b0rnene forarets komme . Ivrige haender finder hin­ kestenene frem - bade de r0de , de gule og de bla. Og sjippetovene, i mangel deraf k an tojsnoren bruges. Sa sjip­ pes del' og hi nkes og leges, og der jubles i forjrettende kor. Vi ilbner vore vinduer. Snemanden, der hele vinteren har knejset foran k0kkenvinduerne, e1' sunket helt sammen og snart er del' kun gulerodsnresen og kul0jnene tubage. Himlen har f' et en dybere, klarere farve. Det dejligste bundlose blil. Sk y erne jager lette, hvide, muntre afsted. Strerene fl0jter lystigt fra flagst a ngens knap e11er vipper munt ert pa de yderste tynde grene i det h0je birketrre. En traktor brummer ihaerdigt og vedholdende bag hegnet. De mange hestekraefter styres af een af d e store drenge og det ligefrem str ler ud af ham, hvor han nyder at sidde med r a ttet i hi'mden og fole sig i pag t med tiden - og livet. Nu nar han agerens ende - vender - og fulgt af mors lidt aengstelige og f a rs hemmellgt, stolte blikke f0lger han atte r plovfuren op og laegger mulden i lag pil lag. Srede­ kornet stilr para t i saekke i laden og snart gar saedemanden ud for a t sa, og vi skal igen opleve det store under at se mark og vang gr0nnes. L ae ngere hen p sommeren, nar b la­ dene hal' faet fylde og haekkene er blevet trette, leges der skju!. D er kukkes og tittes bag buske og hegn , og der piles afsted i jagende, letbenet flugt. Et barn i 10b - er der e t skemnere syn?

BRANDE JUL 1962

I ndholdsfortegnelse

HEDESELSKABET Trrekuls- og stakitfabrik

Vejlevej . Brande . Telefon 147 -

547

Pastor E. Rasmussen : Frygt ikke . side 1 Bjarne Kielgast: Prres t e tavlen i Brande kirke . 1 Ellen Ottesen Nie lsen : Vore born og deres lege. 3 Kirsten Holm: Jul i Californien . 6 Klara Midtgaard Nielsen : Vi husker 9 Th. Pedersen : Rejsen til Canada 10 A. Duedal Madsen: Kjreltringel'

14 Julearangermenter i Brande.

21 Brande Idnets-Fol'ening .

22 Lars Nielsen: En skrap kul' .

23 Kryds ogt vrers opgave

36 Tegninger: Kai Hus u m .

3


Fine JULEKORT lige hjemkommen julehefter - billed boge r - maleboger TORVEKIOSKEN

.J. Mou r itsen . Telefon '71

BRANDE AUTOLAKERERI Harald O. J ensen Hyvildvej Teleron 424 Opretning af sk rerme og kaross ri for etag es p ol samme vcerksted

.JULENS GLJEDER er smu kke blomster og fikse j uledekorationer fra

M. BALLE Telefon 1

LAURIDS RAHN Kolonia! -

Delikatesse

Teleron 128

Det bliver efterar - og det bliver ju!. Jul - barnets fest. Born er de bedste vogtere af iulens traditioner. Alt skal vcere som det plejer at vcere. Kagerne, pebernodderne, duft af gran og rodki\]. Ogsa vi voksne gribes af iulens sreregne stemning omend pi'! en anden made end bornene. Tankerne gar til de kcere, der sover den sidste S0vn - bade dem, for hvem lobet blev langt, og dem, hvis livsbog kun n<l.ede at blive abnet og bladene forblev ubeskrevne. Sa kimer det fra klokketarne - trrette hrender synker til ro - og julefre­ den s;oenker sig over alt og aile, og vi Iytter til stilheden omkring os - og i os. Belrnene - blanknresede af srebevask og med iul i 0jnene - samles i rad og nekke ved stuens langbord, der er drekket til fest med Iys og gran og nisser. F ar for bordenden lresende den gamle dejlige bordb0n: Vel­ sign vort hus, velsign vort. bord, velsign den hele vide jord. S a trendes Iysene p a juletrreet, levende, varme sma flammer pa gronne grene, og klare barnestemmer synger med p a de kcer gamle julesalmer. Forventningerne stiger til briste­ punktet - julemanden arrivere r - der jubles og smiles ~ og der leges. Dagene bliver efterhanden lrengere, men vinteren slipper ikke derfor sit tag. Sneen har lagt sit lunende treppe over den sovende jord. B0rnene finder kcelkene frem, og det gar i susende fart ned ad aileen. Solens strMer glitrer i trreer­ nes rimpudrede grene, og sneen knirker under b0rnenes fedtlrederst0vler, mens de trrekker krelkene op ad bakken til en ny start. Det bliver sent for man U~r dem overlalt til at komme ind i det lune k0kken. Vanter og huer hrenges til t0rre og stelvlerne stilles om komfuret for at vrere parat til en ny dejlig dag . Sa brenkes hele flokken i k0kkenkro­ gen. De valne fingre kan knap holde pa krusene med den varme mrelk. De mindste sukker af trrethed og snart ligger de med kind mod puden sovende deres lette, trygge barne­ S0vn.

CARLSBER.G DEPOT v/ O. Albrechtsen

Telefon 316

B randlundvej, Brande

V ERNER PEDERSEN Herningvej 19

Teleron 31

l\iI0b e l- og bygningsarbejde Alt i inventar

HARALD JENSEN H erningvej . 'r elefon 131 k0b ved spar - spar ved k0b Vi k 0ber mange yarer kontant ved sammen­ slutningen Spar Centralen, og det kommer hver dag Dem til gode

4

Igen blev det fod.r og igen sommer. Og som alt dog groede. Byggen og havren, som skred i den lune sommernat. B0r­ nenes grceskar, der blev til rene kremper, og hele familien matte hjrelpe til for at fa dem 1 hus. Solsikkerne ved hjem­ mets gavl, der blev sa helje, at der matte et helt stillads til for at fa dem malt. Ved aftenstid tog far maske mandolinen ned fra s0mmet under loftet og spillede, og tonerne klang sa klare i den stille sommeraften. - Eller han tog H. C. Andersens even­

G. BUNDGAARD POULSEN

V. BUNDGAARD POULSEN

DAlUEFRIS0R

IUALERIUESTER

TELEFON 119

TELEFON 119


tyr ned fra hylden og lceste f or sine poder. Sa sad da s0sken­ deflokken skulder ved skuld e r og lyttede til de gamle for­ tcellinger om trolde og h e kse, gode og onde f eer og gamle sagn om moerkelige dyr. Og gryden kogte, og de sm " blev helt cengstelige for , hvad det dog skulle ende med. Tilsidst red hele flokken med prinsen over bo r gvolden pa hesten "Guldsko «. Sa kom skoletiden og med den st0rre forbindelse med livet uden f01" hjerrunet, med leg , m ed venner og kammera­ ter, men alt f0jede sig um<erkeligt og naturligt til et hele. B0rnene ble v sma personligheder, som b0rn skal blive det. Legen blev anderledes, men den fulgte. Klatrelysten, h vern nih h 0 jest, kappestriden , hvem der kommer l<engst. Efter­ hand en delte pigernes og dr engenes inte resser s ig. Drenge­ nes mere robuste fysik gjorde sig g<eldende, de specialice­ rede sig i fodbold, cykelsport og lignende. I store krere drenge , I satte med jeres krekhed og jeres vovemod jeres pneg pa livet herhj mme, og' I var glade fo r at vrere med i idn etspladsernes muntre liv. Pigerne, ja, de dyrkecte heIst, hvad d e r havde sk0nhed i sit fHIge. Gym nastik , ballet - de elskede sa ng og musik, og tit fulgte tonerne fra deres spil far og mol' under dagens travle gerning. Og stadig er legen med. F antasilande t goestes stadig. Tit sad den store dr ng ved aens bred. Tankebad e n blev gjort klar, og sa gled den bort over b0lgerne til dmmmeslottet, det dejligste i Verden. Og VOl' store pige - hun havde ogsa sin ·gen hemmelige verden - helt hende egen - her m tte ing e n trrede. S a fulgt e ungdomstiden - den sk,mne og dog sa vanske­ lige ungdomstid. Latteren k lang' i brusend e livsglrede. Og legen og dans e n gik sa mangen en aftenstund i ungdomslag. Skoleliv og b0gernes forunderlige rige verden var vel og a med til at d a nne de rolige harmomske mennesker, vi on­ ske d e yore be r n skulle blive. Ungdom fyldte hjemmet med munterhed, skoemt og s0sken­ dedrilleri, men dog var der altid et ub r ydeligt sammenhold til stede. Efterh a nden rejste sa b0rnene bort fr a hjemmet og fandt hver sin plads i livet. Og stadig er l egen med pa sin egen livsbe kroeftende made. For hvad er leg - og hvad er virkelighed. Ligesom i barndommen red de bort over broen pa hesten »Guldsko «. Og »Guldsko« er sandhed og saddelen c r troskab. K rerlige tanker og gode onsker f0Iger dem pi'! vej. Og gode 0nsker har en stille magt. Vi er rolige. Vi tro1" d e rider godt. Evighedsv<erd i har hver b a rneleg, der er leg t - og levet. Ellen O ttesen Nielsen, yholm.

Cykler -

saa ind til

CARL WILLY Telefon 344 -

ogsaa paa konto

KERNEHUSET Frugt -

gr0nt -

blomster

AAGE JENSEN

Brande

Telefon 440

ERIK RASMUSSEN Kolonial -

Vin -

Delikatesse

»Volmerhus«

Telefon 161

BRANDE EJEND'OMSKONTOR By- og landejendomme

vi Karl Ibsen

Vejlevej 4

Telefon 39

lIS BRANDE TEGlVJERK v i P. E. l\IIunk & Bommersholdt Telefon 188 Byg smukt og billigt -

byg med tegll

S. ENKELUND T0mrermester

Savvrerk og maskinsnedkeri

Telefon 215 -

Brande

CERES-DEPOT EWALD IBSEN

BYBUD- OG FLYTTEFORRETNING

stationsvej

BRANDE GfZ)DN INGSFOREN ING Telefon 88

BRANDE

AIle arter kunstg0dning

Landbrugskemikalier

Telefon 261

LOKALFORENINGEN »FREM« BRANDE

Korn . Foderstoffer

»Jaffo«-blandinger til aIle husdyr

Slaglem011e -

moderne sredekornsrenseri

Telefon 88

s


JUL I CALIFO NIEN

Ved gymnasieelev Kirsten Holm, Brande Sidste iir proved e jeg for fl:!rste gang i mit Iiv at holde jul uden for Danmar k ..Jul n 1961 oplevede j eg pa e t af de smukkeste steder i Verden, nemlig i »the golden state« Ca­ lifornien. Del' tilbragte jeg et helt ar hos en familie i en lilIe by, Merced (ca. 20.000 indbyggere), to timers k"'rsel syd0st for San Fransisco. For d enne fantastiske oplevelse kan jeg takke American Field Ser vice, som er en organ isation, opre t tet af frivillige am e rikanske ambulancekerere i Frankrig under ferste ver­ denskrig. Disse ma:nd kendte k rigens r a:dsler og indsa, at verden kun kan leve i fred, h vis den internationale {o1'­ s taels e blev fremm e t. D e startede efter f0rst e verdensk rig en udveksling at" franske og am erikanske un iversit etsstu­ derende, og efter anden v erden skrig u dvide des programmet b e tydeligt og gik samtidig ove til at indbefatte skoleelever i alderen 16-18 ar. Hvert iir er antallet af A. F. S.'er (som vi kaldes) steget, og sidste a r var vi i alt 2222 fra ca. 50 o1'skellige lan de . Fra Danmark var vi i alt 103, og jeg val' en f de heldige. Siden dette er et juleblad, og julen jo ogsa i aIle h en­ seender er arets h0jd epunkt, vil jeg n0jes med at forta:lle om tiden fer jul (juleforberedelsernes tid) og ikke mindst om selve julen, som den fejres i Amerika. Omkring d en 1. december begyndte jeg spa:ndt a t kikke

Dansk Danllnann Asfalt Brande -

Tele'on 227

Familiell Hutchings. - J eg var meget he/dig med min "familie«. De,. findes ikke sfJdere i hele USA. efter julepynt, julekalendere, kalenderlys og adventskranse i butiksvinduerne, men intet steds var del' endnu tegn pA julens komme. Jeg snakkede med min .familie« om det og fik at vide, at advent overhovedet ikke kendes i Amerika, og at julelys og julekalendere sA godt som ikke findes. Det vakte derfor stor jubel, da jeg 1. december modtog en jule­ pakk e fra Danmark med aIle de ting, jeg netop havde omtalt for dem o Ved frelles hja!lp fik vi b",rn (jeg havde »fire s"'­ stre og en bro1'«) lavet adventskransen og hrengt den op over k",kkenbordet, hvor vi hyggede os om den h ver aften, n Ar vi sp iste. Julekalendel'en abnedes med strlliende ",jne skifte­ vis af de to mindste pA 7 og 9 AI', og om aftenen samledes vi en halv times tid om kalenderlyset. Den travlhed og den julestemning, del' findes i Danmark, mangle d e helt i Amerika. Vi havde ingen julebagning, lavede ikke julegaver. Men en dag midt i december havde »Mom« pyntet hele huset til jul, da jeg kom hjem fra skole. Del' val' overfl",dighedshorn med julepynt i og fehAl' med rrekker af kul",rte elektriske lys rundt om ildstederne. Udend",rspyn­ ten gjordes del' lidt mere ud af. Ove r hovedgaden hang guirlander med lys, stjerner og klokker. PA skolerne, i de

H.JlELP FATTER til at g01'e det 1'igtige .... Fo1'tre l ham, at De 0nske1' et T0RREAPPARAT

ABC

EVA

komplet med holder og na:b kr . 125,00

med den rigtige hjelm . , .. ,. kr. 155,00

Fa. Joh. Hansen v / A. Simonsen El-instal\ationsforretning . Brande . Telefon 45

6


store supermarkeder og i mange prlvathaver stod del' iule­ trreer med kularte elektriske lys. Nar vi kart e ned i byen langs med floden, karte vi forbi en lang rrekke villa er, aile med kul0rte elektriske prerer rundt om huset langs med tagrenden. Den 15. december val' sidste d ag i skolen. Dagen efter holdt Sonnie fra Tyskland (A. S . F.'er pa det andet gymna­ sium i byen) og jeg en tale i radioen, hvor vi fortalte om j ulen dels i Tyskland, dels I Danmark. Det er netop en af en A. F. S .'ers pligter at holde taler og udbrede kendskab til sit land - at give, samtidigt med at man modtager. Sa gik det ellers slag i slag. Den 18. december tog hele famiJien op i Sierra Nevada bjergene, hvor vi havde en pragtf uld hytte. Vi stod pi\. ski og hyggede os med spil, lres­ ning og anden fri ti dsbeskreftigelse. Jeg f0lte det, ligesom ju­ len val' sa langt borte endnu, og d et eneste, del' kunne bringe mig i lidt julestemning, val' det tykk e lag sne, del' Iii. skinnende hvidt uden for pa jorden. Dagen f0r j uleaften samledes vi en flok unge t il e n jule ­ fest . Som tradition en er i Amerika, k0rte vi rundt til for­ skelJige hospitaler og sang julesalmer for de syge. Et par drenge akkompag n erede pi\. guitar. Da vi havde vreret rundt pi\. hospitalerne og stadig val' fyldt m ed juleglrede, k0rte vi ud til byfrengslet og fik eHer lang diskussion tilladelse til at synge for fangerne. Det val' et s0rgeligt sy n, og tan­ ken om, at de skulle tilbringe julen i en celie gjorde os aile tavse og alvorlige. Jeg trenkte tilbage pa aile de d ejlige juleaftener, jeg havde holdt i mit hjem, og glredede mig til den jul, jeg nu skulle opleve, ganske vist i et fremmed land - men hos en familie, som jeg holdt meget af. En vresentlig forskel pa den danske og den amerikanske jul er, at man f0rst f ejrer »juleaften« f0rste juledag om morgen en. Julemiddagen, som ikke bestar af gasesteg og ris a. la man de, men af kalkunsteg m . m., spiste vi dog s elve juleaften. Ved midnatstid val' jeg sammen med et par ven­ inder til katolsk julehojmesse, som val' et storslaet syn og en vreldig oplevelse. F0rste juledag kl. 6,30 blev jeg brutalt hevet ud af fjerene af mine sm fl »s0skende«, og sammen styrtede vi ind til jule­ trreet. Apropos juletrreer, sa er de helt anderledes pyntet i Amerika end i Danmark. For det f0rste er det forbudt at have levende lys pa trreet, sa aJt er elektrisk. V~rt juletne val' sprojtet hvidt, og del' la ligesom et tykt hvidt lag sne pa grenene. Af pynt val' del' foruden lysliJIa elektriske pre­ reI' kun runde kugler i samme farveI'. Hvor val' jeg gla d for, at trreet ikke val' overspr0jtet med lyseblAt eller lysel'0dt, som jeg sft det nogl e andre steder. Nft, sasnart gaverne val' pakket op gik aJt igen sin vante gang, med undtagelse af at vi fik en masse familiefremmede. Hyggestunder med salme­ sang, juleknas og kager og trendte stearinlys ken des - sfl vidt jeg ved - Ikke i det travle Amerika . Men selvsamme aftcn val' vi en stor flok i biografen. Resten af juleferien gik slag i slag med fornojelser og muntert familiesamvrer. Nllr jeg nu, eiter at vrere vendt tilbage til Brande igen, trenker pa julen derovre i det skenne Californien, sft er del' en oplevelse, del' st fl r tydeligt for mig: en 5 km lang tur

Vrelg

ALPI NA til ungdommen Clf i dag

P. NISSEN Urm ag er og optike r Storeg ade 9 . B rande . Telefon 135

Til det lrekre KAFFEBORD ... lrekkert bred fr a

konditor Frank Herningve.i 8

Telefoll 96

Dc ringer -

496

vi bringer

Byens bedste br0d

Lige nleget h vor De ellers handler ­ KAFFE be l' De k0be h os os, den e l' udS0gt, f ri skbram dt og mal et i luft­ h e t m as kin e, og d en e1' d rvJ je re .

JUUL

MAT H I A SS E N

TOl'vet -

T e lefon 61 -

Brande

Georg Jacob ens D ansein stitut exa m. d a nselrere r »0rb::ekgaarden «, Brande. Telf. 3BO

Peter Moller H.AFNI.A

Storegade 18-20 Brande . Telf. 318

I="ORSIKRINC

Medlem af Dansk Dansel::ererforening

7


Strikvarer - Undertoj

Stromper

.... DET er j ulegaver '

HENNING S0RENSEN Trikotage

Telefon Brande 355

I Sierra Nevada bjergellP, i de s/wlln psle omgioe/ser, havile

vi den mesl pragtfll/dr' h!ltle. Ved jll/clid Ii) seen

80 m et tyllt !,eppe overa!l

Julegaver i aIle prislag Briller - Ure Guld • Spiv - Plet

S. NIS-HANSSEN Urmager -

Guldsmed -

Brande -

T elefon 175

gennem »christma s tree lane « - juletrrestien. D et val' m0rkt, og hele iamilien havde vreret i Fresno (en stor by ca. 100 km fra Mel'ced) for at se en film. P ludselig korte »D ad« ind pi\. en \lej, hvor del' p fl begge side r stod h 0j e j uletrreer med e lektriske prerer hcengende n ed i guirlander. Ved de store villaer, som I;i. lidt tilbagetrukket fra vejen, stod der store oplyste juledekorationer, og mens vi langsomt korte gennem dette f ortryllede landskab, w d mange skemne julesalmer til os ira hojtalere, der val' opstillet langs vejen. •or f",rste og sidste gang f",lte jeg rigtigt, at d et val' jul i Amerika. Kirsten H olm.

Brande Materialhandel vi G. FISCHER -

Kolonial -

TELEFON 55

Material

Kemikalier og sygeplejeartikler

Brande Masklnfabrik • Tlf. 87 8

TLF.36S


Vi husker

Vi, der som born havde barndommens rige,

der ude pa landet, hvor himlen er bIi1.

Vi ved, at savel for dreng som for pige,

eventyrlandet for ojnene 1<'1.

BRANDE BRUGSFORENING a. m. b. a.

DETAILHANDEL -

TELEFON 10

Her voksed' vi op i naturens vidunder,

fra born blev vi unge og voksne engang.

Vi gemmer vel alle forskellige minder.

Vi gemmer vel aile en barndommens sang.

Vi husker om fonIr, nar fmerne kv<.ekked',

gogen sagde kuk-kuk og skratted' og 10.

Fra mosen bekkasinen brugte sin tromme.

En lerklump under taget var svalernes bo.

~})»~»»~)~)~>~>>»>~)~»~.~ ~ EKS P ERT

~

Vi husker om som'ren med aile dens gl<.eder,

nar himlen sig hV<.elved ' sa glitrende bl il,

med sol over koer, der stod tojret i toften,

og kalve, der dovne i kloveren la.

OG sMA.

Vi husker om efterar, n,J.r stormene sused',

peb i hver spr<.ekke og rev i hvert blad ,

sa tr<.eer og buske stod frysende nogne.

Harer og fugle da pjuskede sad.

Vi husker, nar sneen den fog omkring hjornet

af haven for at l<.egge sig stille til ro

foran vinduer lave, den sogte at sk<.erme,

at lune og hygge om det hjemlige bo.

Vi husker om julen, n lir alting derude

Iii stille og lunt under snetreppe bl0dt.

Nar Iyset blev t<.endt bag ved isblomstret rude.

Nar klokkeslag spinkle i stuerne 10d.

Vi husker den sorglose barndom i hjemmet,

derude la Verden i eventyrglans.

Nu minderne vender med glrede tilbage,

er her flettet samm~n til den dejligste krans.

Klara Midtgaard Nielsen.

BRANDE JE R SEY

OL.AF POVLSEN

Trikotagefabrik

Telefon 555 -

BRANDE -

Telefon 555

iff

Herremagasinet

TIP TO P Storegade . Brande. T lf. 159

",,~N O


Rejsebrev fra Th. Pedersen om en inferessant

feud til Alherta

Sommeren 1962 blev helt ud over det sredvanlige for min kone og mig. Vi havde lrenge planlagt en tur til Canada for at bes0ge VOl' datter og svigerS0n og deres born. Vi lre ngtes rerligt tal, men aile anstrenge lser og rejsebesvreret blev ri­ geligt bel01met gennem de mange oite helt usredvanlige op­ levelser, vi ha vde b Ade undervejs og dybt inde i det canadi­ ske fastland. Den 25. marts forlod vI K0benhavn om b ord i det polske passagerskib »Batory«, og den 22. oktober bragte det os vel­ beholdne i land igen herhjemme. Om bord i den store bad b lev del' gjort alt, for at passagererne kunne fii en behage­ lig overfart. Man kunne have det rart for sig selv, eller man kunne s0ge adspredelse i lresesal, ved skakspil, sV0mning, musik og sang. Del' blev arrangeret nationernes dag, og vi havde en nordisk aften , hvor jeg letsindigt im0dekom en op­ fordring til at bidrage til underholdningen. Jeg ville heIst have spillet, men tro mig, ingen af violinisterne i det polske orkester turde betro mig deres instrument. Sa m Atte jeg ty til oplresning og sang. Det blev nogle historier af Evald Tang Kristensen og nogle af Erik B0ghs festlige viser. . Batory« er et godt skib med dygtige s0folk og et hjrelp­ somt personale. Det store k0kken kunne pnestere en hel del. Hver d ag fik vi prresenteret en meget stor spiseseddel, f. eks. med en halv snes forskellige retter. Min kone og jeg havde fAet en to-mandskabine. Vi kom ikke op at skrendes om k0j e rne. Hun valgte overk0jen og kunne nyde udsigten over havet gennem k00jet. Alt val' skinnende rent ombord, og vi havde forn0jelsen at komme pa virkelig talefod med den S0de stewardesse pA vor afdeling. Fra mine unge Ar ved landbr u­

get havde jeg bevaret nogle polske gloser, og inden lrenge havde vi kontakt med stewardessen, der s0rgede godt for os. Der v a r et par store fester pA »Batory «, sAledes kaptajns­ aftenen og farvel-middagen, hvor vi n0d alt, hvad k0kkenet formaede. Rel sen over det store hay blev en dejlig oplevelse. Skibet gyngede lidt under Skotland, men gik ellers St0t mod havn. En hjrelpsom styrmand og flinke told ere ordnede i en fart vort betydelige rejsegods inden vi skulle med toget fra Quee­ bek. I toethal vt d0gn havde vi derefter vort hj em i toget. Kabine med soveplads og alle moderne bekvemmeligheder, adgang til spisevogn og udsigtsvogn. Billetten, som vi havde sikret os gennem DSBs rejsebureau i Herning, sikrede os ophold og forplejning pA hele rejsen. Del' val' sne over land­ skabet, da vi k0rte vestpA med det store hurtigtog, forsprendt tre store maskiner. Der var kun ganske korte ophold under­ vejs, sAledes i Winnipeg, da toget skulle vaskes og skrubbes - ogsa udvendigt. Vi kom igennem de canadiske stater pA stribe og nAede den 6. april frem til Edmonton, hvor vi havde et hjerteligt gensyn med Yore krere.

*

Ja , b0g e r er dejlige gaver, og der er bognyheder for hele fa­ milien i arets store bogkatalog, som De har faet med posten. Foruden de mange sprendende romaner og rejsebeskrivelser kan vi specielt nrevne de fem nye fodboldb0ger for sportsungdom­ men. AIle arets julepublikationer med Blreksprutten og Svik­ m0llen, Hvem Hvad Hvor og Ved Julelampens Skrer i spidsen er nu udkommet .... Del' er mange andre gaveideer: Just Andersen tin, Wiggers teak­ trre, fotoapparater og -albums, dagb0ger, glober, fyldepenne og pencils, skrivemapper og -underlag, grammofonplader, kontor­ artikler og alt til juletrreet og -bordet.

B0GE,R

er dej/Ige gatler

10

BRANDE BOGHANDEL P. Westergaard. Telf. 500 . Brande


D en bondes0n Hans, havde va:ret udenlands, han havde sa sta:rk en last at lyve, som hest kan rende og fugl kan flyve. Talemaden af Chr. Wilster kan godt rinde en i hu, mi. r man skal give en n0gtern og sandfa:rdig beretning om, hvordan farmerne dyrker jorden i Alberta, Canada. Jorden er de fleste steder dyb, sta:rk lerjord. Leret er mange steder 30 fod dyb. Marken kan behandles tidligst i midten af maj. F0rst k0res der med en stor kultivator, sa med en ma:gtig taIlerkenharve, som gar pa skni. i kereretningen. Jorden skal behandles mindst syv gange, inden man kan komme i gang med radsAmaskinen, del' efterfelges af en taIlerkenharve, som nedfa:lder kornet i jorden. Sidst kommer en sletharve. som ja:vner jorden. Fem-seks dage efter saningen spirer sa:den frem . Det gar hurtigt. Farmeren siger, at under gunstige forhold kan hve­ den hestes otte-ni uger ef ter at den er saet. Sommeren 021' meget kort og varm, sa det skal ga hurtigt med kornets va:kst. Jorden i Daysland, hvor vi opholdt os, har ikke faet g0d­ ning i ca. 40 ar. Nu er enkelte farmere begyndt at give kunst­ g0dning. Men det indeba:rer den fare, at hvis del' ikke kom­ mer regn pa et tidligt tidspunkt, svides de sma spireI' af g0dningen og visner tildels bort. Men jorden er kolossal frugtbar, nar den far tilstra:kkeligt med vand. Jeg hal' va:ret i Bow Island pa pra:rien i Syd-Alberta, hvor de na:sten in­ gen regn far. Del' bruger farm f ne kunstig vanding. Del' bli­ vel' gravet store kanaler, hvorfra vandet pumpes ud i 1'01'­ ledninger, del' bestraler jorden med en fin regno Det val' in­ teressant at se den fantastiske forskel pa afgr0der, del' havde faet van::!, og dem, del' havde mattet klare sig udell. Des­ va:rre er det meget kostbart at fa et vandingsanla:g, sa de iattige farmere kan ikke fa penge fra til denne faktisk livs­ vigtige foranstaltning. Hist og her ligger en del af jorden brak. Den skal sa hol­ des sort sommeren igennem. Med ja:vne mellemrum bliver d en behandlet, men det betaler sig; for som regel kan del' hestes en god afgrooe til na:ste Ar, slerligt hvis der kommer godt med regn pa et tidligt tidspunkt. De edsler med jorden i Alberta. Farmerne tager ikke »hj0rnerne« med, som vi g0r det i Danmark. Desuden er der e n ma:ngde selvsaede beplantninger a f en slags selvpopler.

'/:LJPisk landsk;lb //led raftehegn og pigtriid sa langt ojet rrekfler De ligger som sma oaser r undt pa markerne. Farmeren si­ gel', at de giver udma:rket la: for kreaturerne, bade i regn og storm og i sta:rkt solskin - og det er del' nok af i Canada. Ja, der er store forhold i Canada. En mand kan alene passe en farm pa en sektor, det er 640 acres, eller godt 470 tdr. land efter dansk mal. Det er ogsa kun ved hja:lp af de store maskiner, det kan lade sig ge re . Jeg synes, landbruget her e r overmekaniseret. Der g,h alt for mange penge til anskaf­ felse og vedligeholdelse af den ma:gtige maskinpark. En me­ jeta=rsker koster 65.000 kr., og de andre redskaber samt last­ bil og personbil koster farmeren en kolossal masse penge, sa nettoudbyttet i mange tilfa:lde bliver alt for liUe i forhold til d e penge, der er investeret i farmen. Na:sten alle farmere hal' et helt mekanisk va:rksted, hvor de laver aUe reparatio­ ner selv: eiektrisk lodning, smedearbejde, snedker-, temrer­ og malerarbejdet. AIle husene er af tra:, sa del' er nok at se til. Klimaet i Alberta er fastlandsklima, dvs. meget tert, sa me­ sten a Ile maskiner, redskaber og biler star ude bade sommer og vinter. Kreaturerne gar ogsa ude om vinteren, men del'

Byens sterste udvalg, nar det gcelder

GAVER

ISENKRAM

GLAS

K0KKENUDSTYR

PORCELLEN

TH. WILLEMSEN BRANDE ISENKRAMFORRETNING

Volmerhus . Telefon 41

NILFISK ST0VSUGERE -

K0LESKABE -

EL. VASKEMASKINER

II


Flere og flere kober kaffe p:\ Brandlundvej hos

ERNA KNUDSEN Telefon 257

VILHELM THORN Arkitekt

Prrestelunden -

Brande -

Telefon 412

VESTERAGER Mobel- og polstrerforretning

Torvegade 4, Brande

Telefon 505

HERRE- OG DRENGE-EKVIPERING

BOSTON Herremagasin

TORVET

TELEFON 303

S. JENSEN HVALS(2) Kartofler en gros

Herningvej 41

Telefon 313

TUBORG-DEPOTET v i H . R auff Nielsen

Torvegade

Telefon 163

er l<eskure, som d e kan gl ind i, hvis vejret bliver for hArdt. Del' er fire slemme plager her: moskitos, guffer, vildhavre og vildbyg, s om det er sv<ert at bek<empe, srerlig vildhavren. Guffer er rottelignende gnavere, som graver sig ned i jorden. De er gradige, reder i for:\ret det nysaede korn og om som­ meren aksene. Nogen steder bliver del' udlagt gift for dem. Forgiftet korn bliver u dlagt f o ran deres huler. lEder de det, er de dode i lobet af ti minutter. Mosk itos er s lemme til at stikke, s<erligt os, del' er nyankomne til Canada. Danske landm<end hal' klaret sig godt her . Jeg bes0gte en farmer, Ingeman S0rensen i Tilley. Han er fra Bl'0nderslev og hal' en dejlig farrll i fineste form. Del' bor mange danske i Tilley. Overalt er del' de fineste landb rug, man kan som d a nsk e r ikke an det end v<ere stolt over at se disse veldrevne brug. En s0ndag bes0gte vi en dan sk familie i Forest burg, Viktor Krogh. H a n hal' Ford-automobilforretmng. Hans svigerfor­ <eldre, del' bor hos dem, hal' v<eret p i! en flyvere jse til Dan­ mark for at v<ere med ved Rebildfesten. De er ualmindelig flink e og gaestfr mennesker og taler perfekt dansk, sa det er n resten som at v <ere hjemme i Danmark igen. De val' pa gen­ v is it hos os I Day sland, og vi fik en rigtig dansk snak og sang danske sange og s almer. Farmeren er altid korende, n ih han sk al mere end en halv kilometer bo r t. Han korer enten [ personbil eller i lastbil, den fattigste hal' en v arebil. En gang om ugen er del' auk­ tion, hvor del srelges heste, koer og kalve, brugte mobler, husholdningsartikler og redskaber. D et er helt morsomt at hore auktionsholderen, del' bruger m und, sa det lyder som k<ep t h j u l. Jeg kunne kun forsta ham, nar han n<evnte pri­ sen. Der gives ikke kredit. Alt b etales kontant ved udleverin­ gen, men det hele bliver solgt v ed hojeste bud. Del' er n<e­ sten lige sa mange kvindel som m<end til auktionen, del' n<ermest betragtes som en folkeforlystelse . Ved siden af auk­ tionslokalet er der kaffebar. Det er ogsa morsomt at b esoge d store vare huse (super­ marked). Her he n tel' folk, hvad de hal' brug for, til tider og­ s a mere end de hal' brug f or . Man f r istes, nar man ser de farvestralende d:\ser og in dpakninger . Del' ofres kolossale summer pa reklame og emballage. N:\r kunden hal' fundet d et, man hal' brug for, ender man v ed en stor roterende d isk. Varerne bliver sorte ret, priserne noteret. Det hele g:\r utrolig h urtigt. Man betaler kontant og ved udgangen :\bnes og lukkes dorene automat isk. Efter danske f orhold og valuta er alt dyrt her i Canada. En dollar, som j eg hal' givet 6,58 kr. for, hal' kun en kobekraf t af hojst 4 k r. Vi ha r b es0gt farme, hVGr de var ! gang med hvedehesten

Husk at kebe JULEKAFFEN hos

EWALDS KOLONIAL Teleton 277 . Viadukten

Varerne b ring es overalt -

ogsa pa landet

SAJYKA BRANDE-THYREGOD KARTOFFELSEKTION Spisekartofler fra sortere-central bringes overalt i byen

B(2)RGE TOFT KRISTENSEN Kod Vladukten 8

11

Fl<esk -

P:\l<eg

Teleton 475

BRANDE . TELEFON 693


!ne d d store mejetrerskere, som tager et skill' pa 12 f od. D e store h Ardtpressede halmballer k IJr es h jem til farm en, hvor de stables i store stakke som reserve. De kan st i a r vis. Hvede og byg opbevares i sma trH!skure. Her kan kornet lig ­ ge i mere end et ar t il f oder for k vreg og gr ise og som s A­ korn. Stersteparten aI hv d en bliver leve ret til hvedepo ol'en, del" altid ligge t' op ad j ernbanelinjen. Herfra falbydes ko rnet pa hvedeber sen.

*

Som gammel j ernbanemand fristes man til al skrive lidt om jernbanerne. J eg har set flere store god stog p 70 fire­ akslede vogne med tre st ore diesellokomotiver for. Det bliver 280 aksler ! alt. Folk hrevder, a t del' til tidel' ga r tog m d op til 100 v ogne. Det er en samlet v ognlrengde pa over en en­ ge lsk mile. Store persontog og de fine ek sprestog me d kom­ fortable Pullmann-vogne stry ger gennem la ndet med en f ar t pa mellem 90 og 150 km i timen. Vognene er sam let m ed au­ tomatiske koblinger, der sel' ud til at v rer e m e get solide ­ men det er j o ogsa na dv endigt ved sa store tog, de k0r er m cd.

*

Tilbage til landbruget. Nar hveden er trek vart fod hoj bli­ vel' d er spm jlet mod tidslel' og andet u krudt. D a sprederen er 48 fod lang, tager det ikke lang tid a t bchandl en mark pa 100 acres land. I Ar ser det ud til at give en go d avl de fleste s teder i Alberta. Det ko n ogsa, vce r e na d ve ndigt. I fjor gay det m egct lill hest pa grun d af f or lille r egn­ m rengd . Vi har kert over prrerien fra B ow Isla nd, en orken pa fler e hundrede miles , Her er h verken trreer e ller grres, k un lidt vissent ukrudt. Vi n ogle flokke o.n t il oper, sam gik og spiste af de visne planter. I nogl egne pas er e de vi a fgmder , der var totalt edelagt af hagl og storm. En haglstorm k a n i lebet af e t kvarter edelregge en fin hvedemark. H a gl n e (sa store som »henseceg «) er h rde som is.

sa

F a rmenes grresningsarealer er indhegnet af tre rH!kk er pigtrad, Det e r i tusindvis f prele, som skal s las eller bores ned i den stiv larjord. Der opfed es en m rengde krea lur er af Herford-ra<:en, dels pa grresgange, d els m e d afgrresning af sent sa et hav re eIl E'r formalet k or n. Del' avles ogsa en d el grres til h o, del' samles i store ba lleI'. Kvreget gar ude bade sommer og vinter, og n tl.r de r skal giv es fodertil sk ud, spredes heball er ud over mark ern . Keerne kommer kun ind, na I" de skal malkes. Det e r m orsomt, n a r fa rmeren kalder pa malkekeerne. De r a ber »kom an, kom a n ". og k e erne felger lydigt med. Ved e fleste farme har d en lille h a y med blomster, og

Del' ilfJstes i Alberta

en stor kekkenhave m ed en rnrengde rerter, benner, gulered­ de l', tOffi llt e.r, majs, grreskar og agurker. · Det m este bliver k ogt og n ed lagt i dybf ryser, Det er fantastisk, sa hurtigt det g ror i haverne. Kartoflerne bUYer ofte sa store som kal rabi og tomaterne som en knyttet h a nd. Jeg havde det hverv at passe haven, og resultate t blev strarend e. J eg hal' v re r e t u k rudt ls f jende ill'. 1. F a rmern e sige , at hvede og byg under gunstige forhold ka n give fra 30 til 50 fold! I lebet af foraret og sommeren h a l' j eg f aet le jIlghed til at komme meget rundt i bil. Vi hal' ka rt over 3500 miles, sa jeg har efte rh a nden set en hel de l af Canadas land brug. Vi h al' ogsa vrel' et i bjergene ved Banff. Fra et lille trre­ hus, som vi kunm: leje for 5 dolla r s i dognet, tog vi udflugter i omegnen og val' ogsa med »Iift« pa bjergtoppen i 2600 me­ te rs h elde. Herfra e r d er et storslaet udsyn over byen og h ele bjergmassivet. De h 0j este b jergtopp e er pa godt 3500 m tel', og her ligger evig sne. Vi var med snebil (p1\ larve­ fo dder) opp e i ismasserne. Her i sommerens varmeste tid matte v i have ekstra v a rmt tej pa for at klare turen. S· hav de vi ogsa den oplev else a t fa en tur til Lake Lou­ ise, hvor der er ubeskriv eligt skent. Omkring et luksushotel er d el' e t flot parkan l reg m ed tusinder af pragtfulde blom­ ster· i aIle farv enuanc er . At bo pa hotellet er ikke for folk m ed sma penge. Det koster fr a 25 til 125 dollars i dognet, sa d e t er kun for r ige amel'ikanere. Der holdt da ogsa biler fra a ll state r i USA og Canada .

De gode og kcerkomne julegaver i manufaktur k0ber De med fordel hos

u


Deres HANDARBEJDE finder De i

BRODERICENTRALEN v i R. Brandt Andersen

Alt i stil og stof til lampeskrerme

Storegade 38 . Telefon 384

B(Z)RGE S0RENSEN Slagtermester

TORVET - BRANDE - TELEFON 167

Kud -

Flresk - Fjerkrre

Pal reg

AA. CLAUSEN HANSEN Handelsgartneri Telefon 160 . Brande

H. MADSEN & S(Z)N Blikkenslagel'

Vand og sanitet -

Kosangas

Telefon 70

OST - KAFFE - FRUGT

KAFFEB(Z)RSEN vI IvaI' Nielsen

Storegade . Brande . Telefon 645

RADIO - FJERNSYN - SYMASKINER EJNER JEN SEN

Torvegade 6

Telefon 460

Ved Lake L ouise i Banff National park En dag besogte vi Stampede ved Calgary for at se verdens bedste cowboys give opvisning. De er fantastisk dygtige til at ride og til at bruge lasso. Det tager kun sekunder at fange og binde en kalv. Det ser helt livsfarligt ud, nAr cowboys kommer ridende pa de viI de heste uden saddel og bidsel. Rytterne indtager oite de mest akavede stillinger, og hvis de falder af, rna de skyndsomst bringe sig i sikkerhed for de vilde heste, del' sIal' hardt. Ogsa tyrene, del' bliv er brugt som ridedyr, val' helt balstyrige. Ly kkedes det dem at kaste en rytter af , gik de p oi med krum hals, sa det gjaldt bare om at bringe sig i sikkerhed b ag den store barriere. En af de uheldige ryttere blev indhentet, men slap moo et brrekket ben. En afdeling af det beredne canadiske politikorps, 32 ryttere pa fine sorte h este, gay en flot opvisning. »Redfrakkerne« og deres heste kan deres ting lige til de mindste detaljer. Under hele opvisningen skiftedes ustandselig formation. En flok mexikanske p iger til hest gay en stralende opvisning i galop og hestedans til hornmusik. Mellem opvisningerne val' del' vreddeleb med totalisatorspil. Jeg hal' det indtryk, at ame­ rikanerne er meget spilleglade bade med vreddeleb, golf, ten­ nis, billard, basketball og fodbold. Del' val' over 100.000 til­ skuere samlede pa den halvmaneformede tribune omkring den krempemressige arena. Det er sjovt at se ud over dette brogede mennesk ehav, mange af damerne i pragtfulde rober, herrerne i d forskelligt farve de skjorter. Ingen hal' jakker pa ved en s~dan lejIighed. Min kone og datter tvang mig

DAGNY NIELSEN Duzaine Hansens hofteholdere og busteholdere

Skylonstromper - Trikotage

Alt i baby- og b0rnet0j

Andels-Kartoffelmelsfabrikken

Torvegade . Brande . Telefon 367

~,~IIDT JYLL.AND" MARTIN JENSEN Birchows Eftf.

Bageri

Torvegade 8 . Te1efon 76

14

Brande -

Telefon 126


til at k0be en rigtig cowboyhat, sA nu kan jeg v ise, hvordan

en sAda n hat se r ud. Vi fik lejlighed til at se en indianerlejr med en mamgde telte og med indian ere til hest, en enkelt r e d pi! b0ffel. Det var he It sprendende t se indianerne med al deres fjerpry­ delse og at fa et lille indtryk af livet i t eltlejren og selve teltets indretning med skindsengen og andet sparsomt bo­ have. Jo lrengere j eg var i Canada, d es mere kom jeg til at holde af vort bl0de danske sprog. Det engdske, m ed aIle de smre re-Iyde, finder ikke r igtig resonnans i mine 0ren. Og jeg sav­ ner min violin . .Jeg var sa optimistisk at tro, at jeg kunne lAn e en violin. De bruger nresten kun mandoliner, banjoer og guitarer samt saxofon . I radioen lyder for det meste ra­ baldermusik. K un enkelte ga nge har jeg h0rt en violinsolo i TV.

* J eg skal vel ogsa fort.relle lidt om de canadiske veje. R o­ vedvejene har to til fire fint asfalterede k0rebaner. I nrer­ heden a f byerne er trafikken voIds om. Der er ende10se rrek­ ker af biler pa a ile k0re baner, men det er jo ogsa bilernes land. Bivejene e r ikke a sfalterede, og de er ikke vrerst, n Ar de e t0rre; men efter strerk regnskyl er de slemm at k0re pa, fedtede og glatte af den fede ler. Bivejene er oftest snor­ lige, til ti der en snes miles uden et enes te sving. Cyklister er der ikke mange af. Kun skoleb0rnene cykle r . De voksne k0rer som regel i bi!. Der er ik ke kun mrend, men ogsa da­ rner ved rattet, se lv reldre koner klarer sig stolt i trafikken. Del' er en eksemp larisk orden pa trafikken med lyssignaler ved nresten hvert gadekryds. Reglen om, at fodgrengere h ar f0rsteret, nar de er pa vej over gaden, bliver strengt over­

holdt. Det er et stort problem med parkeringsplads i de sto r e byer. I Calgary er der en parkeringsgarage i tre etager med elevator osv . Postombreringen er noget for sig i dette store land. Rver farm er har en zink-b r e vkasse med pamalet navn ude ved den vej , hvor postbilen passerer. Del' bli ver kun udbragt post to gange om ugen, tirsdag og fredag . Farmerne k an fa posten udleveret, nar de alligevel ska l til byen. En del farm ere har postboks, men sa skal de selv hente al deres post. N rest en a ile har checkkonto i banken, sa aile st0rre udbetalinger fo­ reg:h ved checks. De fleste farmere hal' fre ll es telefon, sa­ ledes at hver har sit kaldesignal efter en slags morsesystem. Opholdet i Canada hal' vreret bade interessant og lre r erigt, og ogsa forn0jeligt. Jeg haber, at jeg ved min beretning hal' kunnet delagtiggere lrese rne i nogle af mine mange oplevel­ ser derovre. Th. Pedersen, pens. togf0rer, Brande.

Dansk Andels lEgeksport TELEFON 101 . BRANDE

Opret en kapita lbindingskonto Det indskudte bel0b herpa kan tr;ekkes fra pa selvangivelsen

inden for 1500,- kroner gr;ensen.

(Ikke fors0rgere 1000,- kroner).

Brande Sogns Spare- 09 Laanekasse Te lefon 65

B EN YT SPAREBOKSEN

IS


Danma rks sidst mvandrende

kjCEltring • • • • Historisk rids af et hjeml(Jst folk, der indtil arhundredskijiet flakkede rundt i de midlj)dske hedeegne

AI redakt0r A . DUEDAHL MADSEN, Heming

om barn ville han ikke have breendevin, selvom han ogsa fik sukker i. Hans mor var derfor bekymret for, at han aldrig skulle blive til noget. Drengen med de »svagelige« tende nser kom dog ikke senere hen i livet til at volde sin mor sorg i den retning. Tveertimod blev han som voksen en drabelig karl. Kasper Madsen, e11er Kjeelle Kasper, sam han kaldtes, og som mange eeldre i Midtj ylland endnu mindes blev den sidste af det hjemleJse og oms trej fende fol k, del" indtil omkring arhundredskiftet levede i de midtjydske h e­ deegne. Hans forfeedre heJrte til samfundets laveste og mes t f oragtede udskud. Rakkere, natmandsfolk, kjeeltringe I k ojere, de jydske zi­ geJjnere, de jydske nomader og hedens beduIn r hlev d e kaldt. Leerde folk og flere skribenter har yndet a t kalde dem ta­ tere og zigejnere, men det er ogsa en fal sk v arebe tegnelse , sagde kulturhistorikeren, museumsforstander H. P . H ansen , Herning, som uden tvivl var den, del" havde sterst kendskab til disse hedens far ende folk. Kjeeltringerne, som museumsforstander n a nsA for den r ig­ tige beneevnelse, val' danskere og havde ikk e spor forb in­ delse med zigejnere og ta tere, der for arhundreder sid en kom til Europa fra Indien. Udtrykket kiceltrlng havde op­ rindelig ikke noget med be drageri at geJr e. D et korn af t gammelt ord, keltre, del' b etod tigge eller trygle. K jceltrin­ gerne kaldte sig selv for skojere eller skeJjere, et or d, del' kommer at hollandsk schoo ien, som betyder at betl e. Kjeeltringernes f orfcedre h0rte i hine tid er m ed til byernes embedsstand og havde deres f aste t akst e r f or det arb e jde , de udfeJrte, bl. a . at hjeelpe b e dlen, begra ve h enrettede ,

S

t"mme vandhuse (dati dens WC'er) og fIll. og nedkule selv­ d0de dy r . De blev betragtet om urene, og almindelige men­ nesk er vill' ikke meenge sig med dem. I kirken var del' spe­ cielle stole til kj celtringerne. Og nar de var deJde, blev de ligesum selvmordere efter solnedgang begravet i en afsides krog af kirkegarden. Efterh ' nden fik mange af dem arbejde pa herregardene, m en som tlden gik, blev de sa afskyede for deres urene be­ tikceftigelse, at de blev vist ud pa de eJde heder langt fra an­ dre mennesker. Kjceltringerne matte nu klare sig til livets ophold, som de bedst kunne. Nogle gay sig til at lave bly­ sprosser og seette ruder ind, mens andre udforte blikken­ slagerarbejde. Deserte rede sold a ter og a ndre uheldige ele­ menter sluttede sig til k jreltringerne. Nar hiindvcerket ikke g ay nok, skaffede de sig det fOrneJdne ved tiggeri og tyveri. D e lydske kjreltring holdt seerlig til i kolonier i Rind, D ejbjerg, Nr. Nissum, ReJnblerg, Himmerland, Velldsyssel og i SammeIstedby, som nogle u sle smlihytter Iangt ude pA 0rre hede k aldtes. Det var for0vrigt her, at St. St. BIicher si\ kjceltringbaIlet, som han skildrer i sin novelle »Kjrel­ tringliv « a f 1B29. Under et voldsomt uvejr fandt han en nat pit en af sine vandnnger pa den ede hede f rem til kjeeitring­ huset, Iler A x elhus, som det ogsa kaldtes. Og i sin novelle giver Blicher en levende skild r ing af, hvordan han sa »p ro­ fessoren« danse en slags reel med Linka SmeeIem i en rask tofjerdedel takt. "Professol'e n «s rett navn var Hartvig An­ drease n Lunding, og den fornemme titeI havde han faet etter, a t han havde leert ad junkt N. V . Dorph fra Viborg k ojersprog t.

BRAND E TRlELASTHANDEL A k ticselskab

15

16

Telefon 430 (3 Iinjer)

Traelast og by gningsa r tikler Stobegods F a st og flyde n de brre ndsel


Nyttige julegaver fra CENTRUM

Kja>ltringhuset i Sammelstedby var opkaldt efter kireltrin­ gen Johannes Axelsen, del' er den af de jydske kjreltringe, som har opnaet mest ber0mmelse, selv om han dog ikke var st0 rre eller vrerre kjreltring end sa mange andre. Men Bli­ cher fortalte om ham i »Kjreltringliv«, og for fatteren M . Goldschmidt oph0jede ham til »Taterkonge«, lige som ogsA. adskillige andre forfattere har skrevet om ham. Den samme »Konge« var under sine forreldres omvandrc n f0dt i en lade pi\. en g ard i 0rre, og da han 30 ar efter bl v 10sladt fra tugthuset, fandt man ud af, a t nar han var f0dt i 0rre, m a tte han ogsA. vrere forsorgsberettiget i dette sogn. FattIg­ kommissionens formand, provst Hilb ertz, s0gte at bevise, at sognet dog ikk e kunne have juridiske eHer moralske pligter overfor denne kjreltring og hans familie, fordi han tilfreldigt var fedt d er. Det kg!. danske cancelli resolvered e imidlertid, at familien skulle fors0rges af 0rre sogn, dog med hjrelp af amtsfattigkassen. Men ingen ' lle huse disse folk, og i som­ meren 1816 lod man opf0re det beskedne hus til familie n langt ud pa heden. Det historisk hus er forlrengst sunket i grus, men pa tomten, del' stadig er omgivet af hede og forblreste grantrreer, er rejst en mindesten med fIg. inskrip-

DUGE

Plasticbehandlede kncekfrie duge i mo­ derne ms»nstre og farver. BADEFO RHJENG

i plastic samt plastic i metermal i et vceld af farver og ms»nstre. RULLEGARDINER

ligeledes i plastic, hygiejniske og praktisk talt uforgcengelige. BORD- OG GULVBELJEGNING

Linoleumsfliser, linoleum i metermal og imit. linoleum til smaa priser. P. C. V. pla­ stic til borde. GAVER TIL KUNSTNERE

Stoftrykfarver, porcelcensmaling, oliefar­ ver, malekasser og staffelier. GAVER TIL B0RN

TavIe til bs»rnevcerelset, malebs»ger, farve­ lader, farvekridt og modellervoks. TIL JULEDEKORATIONERNE

plasticbehandlet ler i pakker og sne sprs»j tedaser til billigste priser.

Den nyttige ;u/egave er fro

EGNENS B ANK

CENTRUM

FILSK OV

BRANDE

THYREGOD

Langballe & Hjersing Telefon 400

17


tion : HER LA AXELHUS ELLER KJJELTRINGHU ET, HVOR BLICHER FOR 100 AR SIDEN SA KJJELTRINGBAL­ LET. STENEN ER SAT 1917. Mange har i tidens leb forsket kjreltringernes liv og fre r ­ den og givet vidt forskeIlige skildringer. Nogle er blevet yderst livfulde, men ogsa noget for fantasifulde. Det grelder saledes skildringer af St. St. Blicher, Carit Etlar og C. A. Thyregod. En af den nyere tids forfattere, Nis Pedersen, har under en omtale af ungdomsminder ira H erning beteg­ net den sidste omvandrende kjreltring, KjreUe Kasper, som hej, mager og med Iynende sorte ejne, ligesom forfatteren har udstyret K asper med en halvlang pibe i h a.:1.den. Denne beskrivelse kunne museumsfor stander H. P. Hansen, der fra barn havde kendt Kasper, ikke godkende. Det er muli gt, at det Iyder godt, men det er alligevel pa godt jydsk lown, sag­ de museumsf orstanderen. Kasper havde intet udenlandsk prreg. Han havde de skenneste bla ejne, nogen arier kunne enske sig. Pibe har Hansen aldrig set Kasper med hverken hjemme eller ude. Hav de det de rimod vreret en b rrendevins­ flaske eller to, Nis Pedersen havde udstyret ham m ed, ville Hansen have nikket anerkendende. Ligesa var og blev de evrige kjreltringe renlivede danskere, trods det fremmed­ arted e prreg mange forfattere har elsket at udstyre dem med. Pastor Kresten H. Lidegaard, der fortrinsvis har koncen­ treret sin forskning om de kjreltringe, de r holdt til i Rem ­ bjerg, giver hele dette omstrejfende folk smukke skildrin­ ger, set med et menneskeligt og kristeligt syn. Lidegaard mener, at Yore forfredre, der sad lunt bag bl'mdergardenes frestningslignende kvadrater, har malt kjreltringerne med for kort en alen, har miskendt dem og ofte m ishandlet og ladet dem fryse udenfor samfundets der i hardhjertet foragt.

Pastor Lidegaard finder, at kjreltringerne pa flere af livets allervigtigste omrader var hundrede ar eller mere forud for deres tid. Deres uskrevne samfundslove hal' helt igennem bygget pa frihed pi! et tidspunkt, da det danske folk levede under en snreversynet enevrelde og ikke engang i tank en eller habet kunne se frem til den folkelige frigorelse, der kom ved grundloven, Takket vrere fantasifulde forfatteres fremstilling blev kjreltringernes liv og frerden omgivet af dyb mystik, selv om det dog skal indrommes, at deres tilvrerelse oHe var tem­ melig romantisk. Heqens storladenhed fyldte de res sind og prregede deres frerd pa bade godt og ondt. Blodet kom let i kog efter indtagelse af for store mrengder brrendevin, der blev kjreltringernes univ(?rsalmiddel mod det, der foltes hardt og onclt i deres tilvrerelse. Bade mrend og kvinder del­ tog i de voldsomme slagsmal, der jrevnligt fortes. Der blev brugt bade knive, grebe og hvad man ellers havde ved h an­ den. Ofte endte sa danne slagsmal med drab, hvoraf der var flere, end retsprotokollern e brerer v idne om. Skinsygedra­ maern e var uden tviv l de hyppigste, og mangen kjreltring er giiet i doden for den kvinde, han holdt ai, nih de blodige elskovslege blev fort i varna:tterne pa de negne lyngflader. Kjreltringkvinden var i reglen lige sa forfalden til Ilasken som mrendene. En af de vrerste var uden tvivl An' Mari ' Gronning, del' var edt under moderens omstrejfen i 1836. Hun havde fa et sin slregts sl(?tteste egenskaber i vuggegave. An' Mari' og hendes mand, Casper Hodde, levede et utroligt rAt liv. Hun drak brrendevin som sod mrelk, og nar hun var i slagsmal brugte hun kntv, og blodet fled. Efter 25 ars sam­ liv me::! Casper Hodde blev hun trret af ham. En sommer­ dag i 1882, da Casp er under deres omstreJfen havde lagt sig

FRA

ENHV ER SYNSVINKEL EN

VAUXHALL '4' BRANDE MOTOR COMPAGNI Telefon 539 - 540

Autoriseret

18

forhandler

A/s

y


Middag ude

sa HlZljskolehjemmet

Middag hjemme - naturligvis OgS3 HlZljskolehjemmet

Lrekkert smprrebrpd med kort varsel

De ringer - vi bringer

Telf. Brande 30

Udlejning af service m . m.

f(jieltringej'arnilie

pa

vei ouer Izeden

til at sove i heden ved Dejbjerg, tog An' Mari' i fuldskab

en stor sten og slog manden ihjel. Hun drekkede ham til med lyngt0rv og drog ene videre! Liget blev fa dage efter fundet og genkendt af Dejbjerg-folkene. An ' Mari ' blev ar­ resteret, og ved h0jesteret d0mt til d0den. Ved kg!. resolu­ tion blev straffen rendret til Ii vsvarigt tugthus i kvinde­ frengslet pa Christianshavn. Men efter 14 ars forl0b blev hun benactet, og hun vendte t.ilbage til den jydske hede. Her fa ndt hun en anden mand, som hun gik rundt med i flere ar, indtil hun i sommeren 1901 d0de at drukkenskab, 64 ar gamme!. Museumsforstander H. P. Hansen er vistnok uden at for­ klejne andre kjreltring-forskere en af dem, del' kan give de mest sandfrerdige beretninger om dette mrerkelige folkefrerd. Hansen hal' studeret utallige retssager og kirkeb0ger for at give en n 0gtern fremstilling af d isse hedens frie f ugle, og han hal' taIt med de sidste af dem - b!. a. Kjrelle Kasper ­ inden de blev trrengt tilbage af civilisationens ub0n herlige lov: Hedens opdyrkning. H. P. Hansen og Kasper val' de to sidste »,dre ku blaa'r i re sk"jersprog«, eller tale kjreltringernes eget sprog. Det val' et forbrydersprog, som de benyttede indbyrdes under forher og i arresterne og i det hele taget, nar de havde noget at tale om, som andre ikke sImIle h01'e. Hovedmassen, sa vel som bygningen og b0jningen af det ordforrad, kjreItringerne b r ugte, val' jydsk, men ved at putte f remmede, forreldede eller hjemmelavede glose r ind i sretningen kunne denne let geres uforstael g for uindviede. De personllge st edord gjorde man uke ndelige ved i ejefald at feje - u'eses til. Na r en kjrel­ tring f . eks. sagde : »Hansnu'eses re n0k'e 0 hun k'el' i n lll­ k elakes«, b et0d det: »Han er arresteret og sidder i arres ten «. •lia'r dinu'eses et' en sn0sling te 0 di's re dwaling ap mrej« (Hal' du ikke en n0gle til at lukke d0ren op med?). »De wa'nk-want maj', hinu'eses dak'e en grav' tum dak'els « (Det val' en rar kone, hun gay en god almisse). Efter hvad museumsforstander Hansen hal' fortalt mig, fik begyndelsen til den sprogundervisning, han fik af Kjrelle Kasper et n oget ejendommeligt fo rl0b. Kasper, d el' ikke val' fanatisk afholdsmand, k om en dag ind til Hansen, »dekore­ ret« med en stor afholdsstjerne, for a t spa rge, om h a n kunne k e be noget trre, som Hansen havde liggende i sin have. Del' blev hurtigt sluttet en handel, og som betaling for trreet skulle Kasper fortrelle noget 0 1 gamle dage og specielt om d et hemmelige sprag. Kasper Kam som aftalt samm dags aften, ag da han ikke havde »ardenen « pa ved denne le jIig­ hed, spurgte Hansen, del' aIle dage havde v reret en gad af-

e vigs Glarmesterforretning Storegade 4 . Telefon 136 Alt glasarbejde

Indramning af billeder

Al tid til tj eneste med tilbud af enh vel' art

Altid ffIJrsteklasses

KeD - FLlESK - PAI.JlEG Bestillinger pa gres og render modtages BeRGE A N DERSEN

Slagtermester Bran dJundsvej 1 -

Telefon 187

STATSANSTALTEN FOR

LlVSFORSIKRING

St0rste og eneste statsgaranterede livsforsikringsvirksomhed Egon T. Rix . Telefon Brande 550 Hovedagentur for BRANDE

vi Harry Madsen, Prrestelunden . Telf. 411

Medarbejder: Postbud Holger Olesen, Engtoften

t9


A/S P. C. RASMUSSENS

MASI(INF ABRIK TELE FON 600

Vejle Jlmts Tolkeblad

Det er dejligt at give JULEGAVE R SE VORE NYHEDER Raffineret nattoj i flere kvaliteter til piger og darner Stort udvalg i yndige og chikke bornekjoler Masser af stromper i de nye mode fa rver Mange nyhede.r i b atte, handsk er og tsrklreller Husk ogsa yore skjortebluser og bro derier De gar aldrig galt i byen,

l Ull'

De ga r til

V IO LA

efter julegaver

vi E . W. Rasmussen

Herningvej 8

20

Telefon 260

holdsmand, hvad han havae gjort ved afholdsemblemet. Her­ til svarede Kasper med et smeret grin og uden at rlildme ­ det val' han forlcengst vcennet af med - at det val' et, han havde lant. Hansen ihukom i denne forbindelse det gamle ord, at h ensigten helliger mid'let! am den f0rste . undervisningsaften« fortalte museumsfor­ standeren videre: - Jeg havde aftalt med min kone, at hun skulle komme ind til os med chokolade og kager, nar vi hav­ de siddet og snakket en tid. Kasper kiggede mistcenksomf til den brune drik, og sA sag;de han meget bestemt: »- De vel a f . . . re ha'«. - Kasper, del' ikke havde afsky for »blan­ kes «, som brrendevin hed pa skojersproget, havde nok ikke sagt nej til en snaps eller to, men fik i stedet for chokoladen serveret kaffe. En en k elt gang matte museumsforstanderen dog »klinke« med den g amle kjreltring. Det val' da Kasper fyldte 72 ar. Han havde dengang nogenlunde fast domicil pa Sandage 1'­ land, nu Godth ' bsvej, i Herning, hvor han under yderst pri­ mitive forhol d l eved e sammen med sin ottende kone. Kasper hen t ede sin »smevert holges« (brcendevinsflaske) frem. Fed­ selsdagen skulle fej res med en snaps. Dei val' en lidt kedelig s ituation for Hansen, del' som ncevnt val' afholdsmand og ikke havde smagt brcendevin, siden han som dreng havde faet en dram som medicin for en slem mavepine. - Sagde jeg nej tak , \rllle Kasper h ave opfattet det, som j eg forsma­ ede hans gcestfrihed, for han ville aId rig have troet, at jeg ikk drak br<endevln, iortaJte museumsforstanderen. AIle folk dr k e fter hans menlng brcendevin! Efter et 0jebliks betrenkning kom jeg i tanker om, at afholdsforeningen, jeg val' medlem af, val' opJest for mange ar siden, sd jeg kunne vel betragte m ig som lest fra den gamle forpligtelse. Jeg temte gIasset og sagde velbehageligt ah' for at glcede min v arrt . Men K asper val' gcestfri, jeg skulle have en dram m ere Jeg protes te rede, men m atte dog drikke halvdelen af snap s n r. 2, og Kasp er d rak sa resten. B rcendevinen ha v:ie , d a Kaspe r rigtig fik smag pa den, gj ort h am til »saa mej' en kjcelle knejt«. Derfor fik han som ung det kendingsnavn, som han bar livet igennem. Pa de flest om r Ad er forte Kjcelle Kaspe r sin slcegts mindre gode egenskab er videre . Ganske vist val' han ik ke sa »dyg­ tig « som »Sunds- Amcrikaneren«, men denne val' ogsa, hvad man kaldte for »en ryw k j reltring«. »Amerikaneren« val' f",dt og fo r orgsb erettIget i Sunds. 0 g enavnet fik han, fordi han gerne bildte folk ind, at han lige val' kommet hjem fra Amerik a , nar han k om ud fra tugthusei i Viborg. Og sA hav­ d e han sa mange hilse ner til be boerne pa egnen fra deres siregt og venner, som han havde truffet pa den anden side »dammen«. Tit og ofte g ay han sig ud for at vcere dansk­ am erikaner, og e d »amerik aneriet« fik kjreltringen mange sted p1' det bedste, h us et form a ede a f bade mad og drikke. Et sted boed e han i flere dage hos et celdre regtepar under fo­ r egivende af, a t h an val' konens bror, del' for mange AI' siden udvandrede . . . Men Kj relle Kasper a1' nu heller ikke tabt bag af en vogn. Tyveri og tiggerl havde k os tet h am mange aI'S ophold t »n0­ kelakes«. At Ifme penge kunne ' der dog intet ulovligt vcere i, og Kasper fik derfor udformet et b0nskrift, hvori han bad »mine rerede medborgere om et lille IAn t il opforelse af et hus«. 0vrighcd en havde imidlertid en ande n mening om »lanevirksomheden«, og den k om til at koste Kasper adskil­ lige dages van d og bred. F irelle Kaspe var k ndt om en »grutstrerk kaaelc, og nce­ vern e sad lese pa ham. Engang p A Store Marked i Herning var han en af de ivrigste deltagere i et ordentligt b ravalla­ slag. Polltiet kom til og fik en anden af slagsbredrene b astet


og bWldet og lagt pa en trrekvogn. Ved den lejlighed blev Ka p er »taget ved nresen«. K asper var nemllg srerdeles v i!· lJg til at trrekke sin bundne modstande r pa vognen til ar­ r ten, og han fandt det srerdeles fomejeligt, at m a nge af markedsgresterne overvrerede denne transport. Ve ankom­ sten til tinghuset ble Kasper dog yderst betuttet, da han var den f0rste , del' blev »smidt i hullet«. Nar han senere blev m indet om denne episod , sagde han med den dybeste foragt, at det a lligevel val' del mest lumpne han n ogen­ sinde havde vreret med til! Kasper kunne fa b Ad e h unde og k vi ndfolk til a t 10be efter sig. H an skal en overgang have haft 14 hunde. Slet sA mange koner havde han ikke, selv om han efler sit eget udsagn havde vreret gift - sAdan da - otte gange. M useums!orstan­ der Hansen hrevder, at det er n kendsgerning, at mange kvinder havde en panisk skr rek for d~n gamle sk 0j er, da de frygtede, at de skulle fa lyst til ham. Da hans sidste kone ­ det vi! sige, det var nu en anden mands, han havde fliet fat pi\. - lA pa sygehuset i Heming, var de yngre sygeplejersker forsigtige nok til a t sk ubb e en gammel vagekone frem i »ild­ linien« fo l" ikke at r isikel'e noget, nar den gamle k j a=!tring kom pa beseg. Da museumsforstanderen Qg Kasper engang dmftede regteskabelige problemer , spurgt.. museumsforstan­ deren, hvorledes Kaspel" fik kvindfo lk ene til at lebe efter sig. Svaret lod: - De re lee t nok - en ska bare vee gue ve dem! Men sa f0jede han dog til: - Ja, de faasto'see, di ska da osse smati' ha nowe kla! Pa spargsmflle t om Kaspers sidste kone fik det, svarede han: - Nej, det behewe hun et'. I perioder boede Kjrelle Kasper pa Rind-egnen, hvor han forste gang sa dagens lys den 4. februar 1841. Fandt han et gammelt ubeboet hus, okkuperede han det og flyttede uden videre ind med sine kvlndfolk og hunde. I sommeren 1900 fik K asper sin sidste »maj«, som han levede sammen med til hen des dod i 1914. Fire ar sen re kom han pa R ind Fat ­ tiggard, hvor 51'1 mange af hans 51regtninge f lU' ham h avde boet deres sidste dage. Men han havde »bisselreder skoene«, som han sagde. Og nar tiden kom, da b0nderne begyndt at klippe f ar eller op til de store hajtider, da greb den gamle skajer sin 5tO ' og »skrefted " ud. Som en trrekfugl vendte han tilbage til de sogne, hvor han som lIlle »grumsling« med sine for eeldre og senere som ung »kna5per « sammen med sin »maj« og mange hunde regelmressigt val' kommet flere gange om Aret for at tigge uld, som senere blev omsat i penge. Den frie natur va l' det rette element for ham, og selv ef­ ter, at han val' ru ndet de 80, ov han p A sine vandreture un der Aben him meL Men han f0lte alligevel, som han s agde »a ska snaar te 'n, da de ee ur 0 ee ate rmreje fa a mre«. Den 19. august 1923 da de den g am l e k j reltring, 82 ar gammeL Otte dage for , da han v ar hA de rask og and s:l'rlsk, blev han pa H . P . Hansens initiativ malet af malerinden, frk. Marie H a tting, og male r 'et hren ge r nu som et vrerdifuldt dokument pa H ~rning Museum. P1\. Rind kir kegArd m in del' en smuk natursten med evig­ heden s symbol og inskr ip tlonen : K A SPER 1841-1923 om, at her hal' Danmarks sidste omvandrende kjreltring f un det hvile.

JULIBRANDE

Igen i ar kan born og voksne opleve den rigtige julestemning ved et besog i Brande. De mange smukke juleudstillinger og den festlige julebelys­ ning skaber en s::eregen stemning. I forbindelse med julearrangementerne er del' lagtet stort porgram.

Sendag den 16. december: Kl. 14.30: Jule-koncert i Brande kirke under med­

virken af organist Gronvald i·nelsen og frue, kri.

steligt sangkor, bornekor ledet af l::erer Stuckert.

Entreindt::egten tilfalder menighedsr!\.dets juleud.

deling.

KL 16: Festbelysningen trendes i gaderne og i de

smukt pyntede vinduer.

TOl\IBOLA pi! Torvet til fordel for julevelgoren­

heden.

Sendag den 23. december: Kl. ca. 15 ankommer den store nis,sefarnilie til

Brande station, hvorfra der er optog gennem byens

gader til Torvet. _ Del' bliver uddelt godteposer

til bornene.

Odense skoleorkester spiller foran optoget og p!\.

Torvet samt ved Brande sygehus.

Den store tombola p!\. Torvet !\.bner.

Ve~lco mmen ti~ 1u~e­

Izande~ i 73t.ande

Byens forretninger er abne

sondag den 23. december kl. 16-20

I ugen fra den 17. til 23. december

er forretningerne abne til kl. 20

Denne ann once er indrykket af MF

It


Brande vandt sit tredje sydkreds-mesterskab

FUrdn (ret venslre : Henning Pedersen, Sleen Helge J ensen, Paul Erik Niels en, Fran.!1. Kristensen, Paul Munlllwull

og Ole Nielsen.

StAende: tramer Niels P. S erensen, Kent Olsen , Andreas Johans en, Niels Poulsen, Ole Fritsell og Henning Madsen.

BIFs forstehold hal' j AI' for tredje gang tilkrempet sig en forsteplads i fodboldturneringens sydkreds. Forste gang val' i 1949, kun et AI' efter at holdet val' ble­ vet mestern:ekkeklub ved pA Kolding stadion at sIft Sonder­ borg. Ertel' sydkredsmesterskabet spillede Brande om op­ rykning m ed Herning »Fremad «. Sidstnrevnte vandt pa hjem­ mebane med 3-1 i en kamp, del' havde samlet r ekord-publi­ kum , i alt 7200 tilskuere. Herning rykkede op i 3. division, idet oprykningen blev afgjort ved en cup-turnering m ellem de lokale vindere. I 1952 val' Brande igen sydkredsvinder. Serie vinderne spil­ lede aile mod aile, og i den afgorende kamp sikrede Brande sig oprykning til 3. divis ion ved at klare 2-2 mod Vanlllse. Del' val' 5800 tilslmere p A Brande stadion. Brande spillede derefter i 3. division indtil 1960. I kvalifika tionsturn eringen sluttede Brande som nr. 6 med 27 points og rykked e n ed 1 Jyllands-serien. H er blev holdet i 1961 nr. 4, men lagde sig i fir fra forste f[Erd i spidsen for at slutte turneringen pa f0rstepladsen med 36 points. - Det er saledes tredje gang, Brande slutter som sydkredsvinder. Kun Esbjerg fB kan opvise samme flotte r esultat. I ovrigt h a l' BIF fern gange spillet oprykningskarnpe til

Husk Konditoriet »Den Iille Caie« Ove Nielsen

S torega de -

11

Bran de -

Telefon 102

mesterr[Ekken. Forste gang i 1928 p a Ve jle stadion, da hol­ det tabte til K olding IF. - PA Brande-holdet spillede Ernst Nielsen v enstre innerwing. Senere blev han l andsholdspiller for Alborg Boldklub, hvis kasserer han nu er. - De folgende oprykningskampe blev spillet i 1941 , 1943 og 1947, inden d et altsa i 1948 lykkedes at vinde den afgorende kamp. I den vellykkede turnering i 1962 har BIF benyttet fol­ ge nde spillere : Malmand: Poul Erik Nie lsen, 172 kampe + JBU-seriekamp. H IlJ re back : Steen Helge J ensen, 41 kampe. Venstre ba ck : Fra nk Kristensen, 151 kampe + kamp som v. w . pA provin­ sens ungdomshold mod Kobenhavn. Hojre half : An dreas J o­ hans en , 70 kampe. Centerhalf : Poul Munkholm, 371 k a m p e + 4 JBU-karnpe. Venstre half: Kent Olsen, 84 kampe + JBU junIor- og ynglingehold samt s e riehold. Hojr e wing: Henning Pedersen, 351 karnpe + 3 JBU-kampe. Hojre innerwing : Ole Fritsen, 103 kampe. Ce nterforward: Ole Niels en, 27 kampe. Venstre innerwing : Knud Johansen, 39 k am pe. Venst r e w ing ; Henning Madsen, 46 kampe. Endvidere er folgend e sat ind som reserver: Niels Poulsen , 377 kampe + 1 JBU-kamp. F lemming Petersen: 69 kamp e. K eld Lund : 24 kampe. Med sine 377 kampe hal' Niels Poulsen n a et klubrekorden for antal kampe p a forsteholdet. Holdets yngste spillere er Henning Madsen og Steen H. Jensen, 19 aI', Ole Fritsen, K eld Olsen, Ole Nielsen og Knud Johansen, 20 AI'. Ole Nielsen er den eneste pA holdet, del' ikke hal' spillet for BlF fra drengearene. Han hal' kun spillet en sreson for klubben, idet han i forA ret kom fra serie 3-holdet i Thyregod.


EN SKRAP KUR

Satirisk novelle af LA R S N I E LS EN FOI:fatteren Lars Nielsen rundede i lir de 70 dr. Han har skrevet og udgil'et 50 rOll7aner, der er koml11et i et sCJmlet oplag pa ell hall' million. J lIedenslliencie novelle /orta!ller han med barsk humor om, hvordan den sell'gode Henrik langt om hfnge kom

Henrik hamrede en meve i bordet: Kan din krelling da ikke hore? Han huggede nreven endnu engang i bordet, sa de n tomte sm0rkop tog en lille runddans pa bordet, trim­ led e gemytligt omkring og opgav dansen nejagtigt d el', hvor den startede. Henrik sA pa den et ojeblik, helt olm i ajnene, men sa rettede han blikket mod sin kone, d el' kom med en lille krukke stegefedt i h a nden. Hun satte krukken pa bordet uden at sige et ord. Henrik b lev endnu m ere olm. Han hug­ gede sin kop i gulvet. Han ville sige en hel masse, men tav, da Lena gay ham sin kop. Hans ansigt farvedes n ildt. Sil. greb han hendes kop, ogsa den havne de pa gulvet. Lena stod og smurte et stykke bred. Hvor er du en stor karl, Henrik, jeg kan vel nok vrere stolt af dig. '- Hold mund, jeg vii ha' smer pa mit bred, at du vect det. - Udmrerket, Henrik, jeg vii ogsa g erne have sm0r pi! mit brod. Giv mig penge, Henrik, sa skal jeg nok kobe sm0r . Penge - hvad fejler du, krelling. Du tager jo aile pengene l Hvis penge, Henrik? Det spo rger du om, Lena? Du raner jo det hele. Lena 10 og sige l': Bare del' val' noget at rane. De tre gamle koer - Val' det dem, vi begyndte med her for halvtreds ar siden? Ved det ikke Lena. Du ordnede jo selv alting, ogs<'l n Ar du ville have en ny ko. - Hent noget smer, Lena, jeg vii ikke rede dit fedt.

pa

bedre tanker.

K .,bmande n hal' lukket, lille Henrik. Vi skylder ham m a nge peng2. Vi sky IdeI' for skatter og meget andet. Og du, del' er sa klog, at du m eget bedre end jeg kunne ordne tingene. Gik du ikke h er i h a lvtreds ar og ilk f0den uden at gore arbej­ de for et mal tid m ad? Henrik sa olmt p a Lena. Run skrenke de hans underkop fuld. Han tar ikke sla i bordet igen. - Hvem ve d, hvo!' den k oghede kaffe kommer hen, om han sial' til. Lena skrenker i sin unde rkop , og de sid del' tavse. Henrik brrender sine fingre fl ere gange , men tier, nu trenker han des m e re. S e, Lena, j eg hal' haft et uss elt !iv. Nej, ved du hvad, Henril" ingen gardmand i hele sognet h a l' haft sa kronede dage som duo am vintere n hal' du altid h aft din plads op og ned af kakkelovnt·n. am sommeren sad du ude i solen ved havediget, hvem andre sognet hal' kun­ n et tillade sig det? Det er del' mange, som kunne, Lena. Men jo flere penge folk hal', d es flere vii de have. Skade, du aldrig h avde n ogen, H enrik . Ne j du, Le na, gerrig val' Henl'ik aldrig. Bare jeg fik feden, val' j eg tilfreds. Et s an d t ord, H enrik, du val' ogs<'l ligeglad med, hvem del' skaffede dig den . Kan det ikke vrere lige meget, Lena ? Jo, for dig, Henrik.

Given personlig gave et vell'ignende fotografi

POUl lUND Atelier og fotohandel . Telefon 51 Mange f ine g aveideer i foto

Se hel

verden

farvebilleder med Vlew-Master

23


M0BELGAARDEN Stationsvej . Brande Telefon 452

VEJLE-BRANDE-HERNING RUTEBILERNE Brande . Telefon 292

EVALD POULSEN Ked .

FI~sk

. Viktualie . Ost

Slagterforretningen . Vejlevej Telefon 481 Brande Telefon 481

Henrik huggede sin nilJue i borde! .

VEJLEVEJS K~BMANDSFORRETNING Alfred Nielsen Telefon 291

Mine kunder i by og p A land enskes en gl~delig jul og et godt nytar -

P. A. PEDERSEN Mebelforretningen Storegade 68 -

Telefon 75

ARNKILDES TRAKTORSERVICE Ferguson traktorer Vejlevej . Brande . Telefon 13

A. C. POULSENS VULKANISERINGSANSTALT Vejlevej -

Te lefon 375 -

Brande

HELMS & OEHLENSCHLAGER SHELL-service VeJleveJ -

Brande -

Telefon 256

Auto- og traktor-salg og reparation

24

Du hal' en g ftig tunge, Len a, og du bliver v~rre og v~rre . Men nu er det slut, Lena . Kan jeg ikke fa en ordentlig fede her, gar jeg et andet sted hen. Farve1. Lena rakte ham handen. Han slog til den, rejste sig og tog jakke og hat pa. Er jakken ikke for varm i dag, Henrik? Jo , masket - Han t og jakken af og lagde den p A en sto1. Sa tog han sin stok i hftnden, vendte sig i deren. Du vil sa godt af med mig, Lena? Det hal' jeg ventet pa det meste at halvtreds ar. Henrik gay et grynt og gik ud. Gennem vinduet sa Lena sin mand ga tv~rs over m arkerne. Hun s~tter sig med h~n­ derne I skedet. Hendes ejn ser ikke pa noget. Hun er i tan­ kerne halvtreds ar tilbage. A t sa mange ar er gledet bor ~ er .ikke til at fatte. Jo, hvor havd e hun V:Eret forelsket i den store, flotte Henrik. H an va l' p a den tid rejst fra egnen for at sejle. Tre Imineder senere val' han k ommet hjem. D et ene­ ste han havde I~It at sige val" : brandstage mig. Hun havde faet advarsler nok om Henrlk, men d es ivrigere blev hun for a t fa ham. D e havde d esv~rre haft re t allesammen: ikke e n ord entlig dags arbeJde havde han udfert i aile d isse ar. Hun havde det lille, dejlige sted med tre keel' og en hest. Han fl y ttede ind til hende. Men arbejd • nej, d et var hans evner alt f or store til. Han ville v~re h a n deism nd. Hun lod ham prlilve, men matte hu r tigt standse ham, ellers havde hendes lille h j em v~ret borte pa mindre end et ar. H u n gjord e ham umyndig ; hun val' n e dt til det. De fik ingen bern. Hun havde serget over det. Nu var hun glad derfor, om de nu havde taget arv efter Henrik. Lenas tanker gar langsomt igennem den lange r~kke af ar. Henrik val' b levet tv~ r. Hun kunne f or h am plej e, sa og heste kornet, det rerte ham aldrig. Lena viI ikke indremme over l or sig selv, at hun hal' taget sin mand forkert. Hun k unne ikke have gjort det anderledes . Og Henrik kunne jo v~re rar, nar bare han fik god og r igelig mad. Men nu kan hun ikke mere. Hun Ina s~lge stedet, fer markerne helt fyldes med ukrudt. Keerne del' snart af alder­ dom. Hun ved, hvem hun kan s~lge til. Hun kan fa et lille hus g~ldfrit i by tte. De far jo deres aldersrente, sA det gar nok. Hun har bare ikke kunnet t ale med sin mand om det.


Jo, om han var blevet siddende i dag. Men han gik i o. Hvor mon han er gaet hen? I tankerne e r hun ved den lille kenne hy tte v ed skoven. Her kan et par gamle mennesk er ga og have det godt. Maske vil hun have nogle hens og en gris. Jo, hun m ll til det . Hun kan ikke mere selv heste kornet . Sidste hest gjorde n ab oer ne a rbejdet for hende. Men de fik j o intet fo r a rbejdet, og det kan hun ik ke blive ved med at tage imo d . N u vi! hun have den byttehandel overstaet. Og sA vil hun h vile en smule, sadan sam Henrik har gjort det gennem all arene . Lena tog et rent forklrede p li, flyttede keerne lrengere ind' grresset - det var jo bare mest tldsler n il.

0i/ ill/ell har vi alter i Ar r ighol­ digt udvalg i JULEKNAS og JULEGAVER Noget for enhver sm ag

*

Henrik traf sogneradsf ormanden i m arken. Han klagede sin ned. Nu kunne han ikk mere, han ville skilles f r a Lena. Sogner1\.dsformanden rna holde et smil ti!b ag . Hvordan Henrik. Hun har j o givet dig feden i alle d sse r . Brandstage mig, det har h un i o p a en mAde, men nu skal det vrere slut. - Henrik huggede stokken langt ned i jorden. Han m1\. hav e fat med begge hrender for a t fa den tr ukk et op igen. - Hvordan mener du, Henrik? J eg mene r, at nu har I lige k0rt gamle Frederik p1\. r k e­ glirden. Sa rna der vel vrere p lads til m ig . Er det pa den made, du vi! skilles? Brandstage mig, lige akkurat pa d en made . . . Du kan godt f tl Frederiks plads, tror j eg. Du kan komme her i morgen og fii besked. Ma jeg regne helt med pladsen? Helt sikkert, Henrik. - SognerAdsformanden forl od H en­ rik , sam stod og sa efter ham. Han trenkte : H an k unne nu godt have bedt mig ind pa en ta r 01 eller andet. Men Henrik er glad. Han vender sindigt sin store krop og triss er hjemad. Han flytter omg a ende. Om h a n vii gA og h ," p A Lenas kI ng . Nej tak, nu viI h an v rere en fri mand. D et er b randstage mig heller ikke for tidligt. - Henrik korn tH at trenke p ol den sejItur pa Nordseen, uh a! De t va r h ans vrerste dage. og han mindes dem n0dig. H e nr ik f ornemmer endnu skipperens fIad h{md, den va sa star som en l'uld­ voksen pandekage. Henrik havde vreret syg hele tiden, men hvem ville tro det og langt mindre y nke ham. Nreverne sad lese pa de karle. Godt, ingen i sogne t vidste, at han fik en lresterlig omgang kle og dereft r blev kastet over pa h avnens stenbro. Det var, som om alle ben i hans krop var k n ust. o g som de grinede ad h am, de fyre, da han af nvare kom ill a t rabe pa sin mor. SA leb han, en hel time leb han. - I k le­ erne pA de fy re? Nej tak l Og L en a stod derhjemme ved hu­

Storegade 9 . Telefon 6

Fa. T ornvig-lensen Engros- og

ge nturforretning

BRANDE -

TELEFON 84

Munke Melle mel og Lise margarine

Husk Yore lrekre

KRANSE

GER

til JULEN

Lauge 10 rgensen Torvets Conditori

Telefon 38

GOLBrEKDAL MASKINFABRIK Smede- og maskinarbejde -

OLIEFYR

Ce ntralvarme installeres

BPs Bentonette

OLI E FYR

DAN-REGN vandingsanlreg monteres

INDHENT TILBUD

TLF. BRANDE 123

21


R ellseriet "PERFECT"

Renseri -

Farveri -

Torvegade, Brande

Vaskeri

Telefon 245

set og vinkede ham velkommen. Sa tog han h ende. Srerlig klOn var hun ikke. Han havde da set mange piger, der var klOnnere. Og Lena havde helt misforstaet ham. Hun troede ikke p a hans store evner. Han kunne samrend udmcerket have vce足 ret sogneradsformand. Det var der bare ingen, del' ville tro pa, allermindst Lena. Nu kan hun have det sa godt. Henrik hvilede sig mange gange pa hjemturen. Det var dejIig varmt, og hvad skulle han haste eiter. Det er hen imod aften, ilOr han nar tilbage. Lena er ved at koge en gryde grad. Kommer du igen, Henrik? Han satte sig, flOr han taIt e. Han var blevet trret. - Ja, Lena, men nu rejser jeg! GlOr du, Henrik. Hvornar? Er du glad for det, Lena? Ja , det er jeg, Henrik. Det bliver i overmorgen, Lena. Sa lykke pa rejsen da, Henrik. Du viI vel ikke tll 510S igen? Sludder, jeg tager over p a alderdomshjemmet.

KAI ANDRESEN Brande . Telefon 143 - 142

Et specialvrerksted for gode reparationer

Der skulle du have vreret for halvtreds ar siden. Du var jo a llerede en oiding den gang. Ja, Lena. Og du er vel en ung pige endnu? Er du bange for, at jeg ta ger mig en anden mand? Du kan vcere tosset nok til det, Lena. Nej , Henrik, jeg har haft rigeligt i dig. Det var rart, Lena. Har du smlO r til at komme i gr0den? Har du, Henrik? Ellers ftlr vi bruge fedt. Henrik var sur over maden, spildte en del pa bordet. Man kan da se, at du trrenger til at komme pa alderdoms足 hjem, stldan som du sidder og japper i det. Du far nok en

Drik stassaniseret slOdmrelk

Langkjrer Mejeri

7)en bedrte julegave .' Vi leverer 足 forskellig~

TELEFON 33

portrcetoptageiser

foldemappe for kun

kr. 10,00 ForstlOrreIs,-r 18X24 sortlhvid i smuk gavemappe kr. 15,00 naturlige fa rver kun kr. 20,00 Desuden fotograferer vi overalt

E. LORENTZEN Telefon 305

hjemmene

Aftal tid

Autovrerksted

Norregade 10

AUTORISERET

~ FORHANDLER

TEKNISK FOTO

MIDTJYDSK GULVBELA:GNING Vinyl - Kork - Gummi

Plastie og linoleum

SVEND RAHBECK

Vejlevej 23 . Brande. Telefon 585

16

Herningvej 16 . Brande . Telefon 499

- Atelier for portrcetfoto 足


barnesmrek bundet om halsen, mi.r du skal spise hos fru M011er. Henrik ser ondt pa Lena. Han gider nresten ikke mere sla i bordet for hende. Jo, lige f0r han gar, vi! han sl1l et or­ dentligt slag - det er en sikker ting.

*

Nreste formiddag kom en vogn forbi. Den tog Lena med. Henrik stod i bar skjorte og sa gennem vinduet. Jo, han havde da fft et sin morgenmad pa sengen, som han plejede. Men hvad gik der nu for sig. Hvor skulle Lena hen. Pa en made var hun vel ikke hans kone mere. Han havde jo sagt, at han rejste. Mon hun nu kom ham i fork0bet. Hvad skulle han g0re ved den gamle krikke og k0erne. Jo, han kan 10se dem, sa kan de for ham ga, hvorhen de viI. Egentlig er det for tidligt at sta op, men nu gider han da nresten ikke ga i seng igen. Og nu har han da ogsa lyst til at se, hvad der vi! ske i dag. Han skal jo selv over til sog­ neradsformanden, sa han beslutter at tage t0j pa. Det blev en af Henriks lrengst.e dage. Han rna selv finde sig n oget mad til middag. Han hrelder mrelk pa den kolde gr0d fra i gar. Det er ikke just hans livret. F0rst hen imod aften kom Lena tilbage. Da var Henrik gaet til sit. Henriks levninger stod pa bordet, fluerne svrer­ mede tykt om fadet. Lena kastede det he Ie ud til h0nsene, og derefter sa hun sig omkring. Mon Henrik allerede var rejst? Da hun er frerdig med k0erne og har faet hesten ind, sret­ ter hun sig i sin stol. To og halvfjerds ar havde hun gaet pa dette sted. Som ung havde hun vreret glad for livet. H u n' havde elsket sin store, dumme og dovne mand, skaffet ham f0den aIle d a ge. Og nu gik han sin vej. Det er sa den tak, hun far. Sa lad ham det.

3

Et par tarer trillede dog ned over Lenas kinder. Var livet sa tomt og uden indhold. Nej, ikke for hende. Hun havde slidt for at holde det lille hjem oppe for sin mand og sig selv. Det havde vreret en oe ressag for hende aIle dage. Hun ville ikke ynkes af nogen. Hun havde altid sagt til andre: Vi to her har det godt. Og sa gar han sin vej nu. Lad ham sa bare ga sin gang - hun gar sin. I morgen kommer de unge folk her. De k0rer hende og hen des ting til hytten ved skoven. Hun har ingen greld mere, har endda lidt i reserve. En tid sad Lena i dybe tanker. Minderne passerede revy for hende. Hendes mand kom ind, og udell et ord gled han ind i den store dobbeltseng. Na, du er kommet hjem, Lena. .Ta, og du kom ogsa. Rejser du s i morgen, Henrik? Han vendte hende ryggen og SOY indo Nreste morgen gar Lena en tur over sin krere jord for a t tage afsked med den . Fra det h0jeste sted pa marken kan huh se de fa t0nder land, der indti! i gar var hendes. Med undren ser hun sin mand ga bort med en srek p A ryggen . Da er Lena ved at grrede. Var hun end ikke en tak voerd? Nej, Henrik sagde aldrig tak , selvom hun gjorde det aldrig sa godt for ham. Henrik havde staet og set efter, hvad han skulle have med sig. Han havde trenkt: jeg hesser det hele pa vognen. Men hvad er hans? Sengen stod her, da han for mange ar siden holdt sit indtog. Skabet og alt indhold er Lenas. Alt er hen­ des. Han putter sine ejendele i en srek, tog sit bedste t0j pa, sin pibe og tobak. Sa er der ikke mere , der er hans. Sa gik Henrik med sin srek. Han sa slet ikke, at Lena stod pa bakken og kunne f0lge hans henfart. Han havde kun en tanke: Endelig var han frio Nu skulle han nyde livet. ­

nZllkkete hi-e,n

filed gnlllkkete tjatdinet Har De et gardinproblem -

da tal med os.

Vi giver Dem gode d.d, og vi har et stort udvalg efter

alles smag.

Af nyheder findes navnlig

I:G~i!:,~.~~~:~l~,';ff:Ii~1 ~ . . :.. :.;::.;;:Ji: i ~ i

I.. :: II. III 1­ i 24 smukke farver, aile Iys- og vaskecegte. VI

TAGER

MAL

V I

5 Y R

VI

H~NGER

'pind

OP

LEOPOLD THAARUP

BRANDE. TELEFON 7

1.7


JDLEGAVER Sko til aile Fagmandens garanti for kvalitet og pasform far De i

Victor Jepsens skotj!fjsforretning Telefon 132

AIle raske drenges juleemsker er et par LOOCKEY-fodboldst"vler

De

far

aItid

en omhyggelig betjening

pa

Madsens Hotel Burton Clausen

Telefon 80

Giv SMYKKER i julegave GULD og SeLV URE -

OPTIK

KNUD FRANK Torvet . Brande . Telefon 461

Nrest efter turen pft Nords"en blev det Henriks strengeste tur. Han hviler ofte og trenker. Mon det egentlig er lovligt, at en gammel mand som han, skal ga og sIrebe. Mon ikke kommunen burde have sendt en vogn, nftr han nu endelig skulle flytte ind til dem o Godt, Lena ikke var hjemme, da han gik. Hun kunne vel have fundet pa at forbyde ham at giL Skent, hun ville vel gerne af med ham. Hun bliver nok klogere. Lidt f"r middag nll r han frem. Han hal' hvilet mange gange pa den ret lange tur. Og som han har svedt. Det var dejligt at lade srekken dumpe ned pa jorden. Fru M"ller kom ud og hilste pft ham og b"d ham velkom足 men. Hun b"d ham inden for, og han m:ltte selv hanke op i srekken og fulgte eiter. Hun viser ham et ganske lille rum . Del' stod en seng med en madras. Vrersgod, Henrik, det er dit vrerelse. - Sa er fru M"ller gaet. To sma stole stod der. Henrik satte sig, men rejste sig hurtigt. Det var ogsa en pind at srette et menneske pft. Sft slog han sig ned pa sengen. Han dampsveder. En klokke ringer. Hvad m~n det skal g"re godt for . Han sidder lidt, h"rer mange f"dders trin hen ad gangen. Han er p A benene. Mon de ringer til middag. En ung pige kiggede i det samme ind: Vrersgod, Henrik! Tak! - Sagde han virkelig tak? Han er selv forundret, men det gar vel fint til her. Hvis det skal komme an pa det, hal' han da endelig ogsa vreret ude i verden, lrengere end de fleste endda. Han nar frem. Vrersgod. Henrik rna ned pa en stol, en bar足 nestol vel. Mon den kan holde? Skidt med det, Henrik, siger en gammel kone. Sognet betaler jo det hele. En taUerken gmd star foran Henrik. Han synes gmden ser sa underlig blank ud. En kop mrelk, en ske og en gaffel. Hen足 rik stak skeen i gmden, den vil n"dig med. Han pmver igen og igen. Han ser strengt pa fru M"ller: Er det mrelkemad, det her? - Da 10 hele koret hjerteligt. Det er vandgmd, sagde fru M"ller, og fortsatte i samme andedrret: Er VOl' nye grest maske b edre vant, sft er det et galt sted, du er kommet, Henrik. Henrik er vred. Han har lyst til at sige brandstage mig, men han mrerker, at han bliver diirlig. Han jager et par skefulde ned. Sa for han op. Hans liUe stol flej hen ad gul足 vet. Han naede Iige uden for, inden al gr"den kom op igen. Ah, hvor er han syg. Han star og lrener hovedet mod den kolde mur. Fru Meller kom: Er du syg? Henrik ser d"ende ud. Fftr I sadan h"nsef"de hver dag? Tror du, Henrik, at kommunen har rad til at f" de karle som dig. Nu far du en middagss"vn. Sa rna du save brrende i eftermiddag. Du er jo en stor, strerk mand. Her hjrelpes vi ad, som vi hal' krrefter til. Men kom nu ind og fa en bef. Henrik t"ede kendeligt op og gik ind. Befferne er ved at gft rundt, og Henriks tanke er: Nu hugger de vel de sterste. Han langede over bordet og tog den sterste bef. han kunne se. Hov, Henrik. er du bange, del' ingen bliver til dig? Fru

Alfred Z. Ovesen K"bmand BRANDE -

TELEFON 192

Henrik Izar del iulrdl .

28


Me ller sa hardt pa ham. Henrik stirrer bare pa den dejlige brune bef. Han huggede gaflen i den, men gaflen gik ikke ret langt ned, og den var red, da han trak den op ig en. Er det blod, sperger Henrik. - Ja, kan du ikke se det, svarer en gammel mand smilende. Henrik er sikker pa, at han far kvalme igen. Han putter en stor kartoffel i munden. Det ved man da, hvad er. Han ser, at befferne glider godt. Han preyer. Hans ansigt rna have set underligt ud, for de 10 ad ham bordet rund!. Lav e r I bef af r e dbeder her? - J a, Henrik. Koen som vi skulle have slagtet, dede for tidlig!. Det er dog det vrerste, Henrik har vreret ude for . Han, som aldrig kunne lide redbeder, sku lie han sa sidde her og spise den slags? Nej !ak! Henrik lod beffen ligge og spiste karto flerne. En gammel kone ved hans side stak sin gaffel i h a n s bef og tog den . - Den smager herligt, Henrik. Jeg tror, man bliver ung af den spise. - Sa skulle du have nogle flere, svarede Henrik, og f ik dermed for et ejeblik latteren pa sin side. Han er ved at kro sig. Der sidder en gammel fisker ovre fra stranden. Henrik kender ham godt og skal nok i hans selskab holde s ig fra sit brandstage mig. Du har vreret ude at sejle, Henrik? Henrik ter ikke se pa manden : De! er der sa mange, der har vreret. Ja, Henrik, men kom du ikke s jrelden godt fra det? - Om sa ikke hele koret 10, sA det skratt ede. Det er dog den vrerste flok grinebidere. SkuJle han maske lige vise dem, hvordan man slar en taJlerken i stykker? Maske matte han heJlere vente med det. Nar kommer dit flyttelres, sperger fiskeren . Du er jo gard­ mand, fortrelles de!. Er du gift, sperger en gammel, tandles kone. Henrik ser pa hende og svarer meget bestemt: Ja. Det var en skam, siger den gamle kone, og straks var h el e koret der igen. - Er du rendt fra konen, Henrik? Henrik ville ger ne svare ja, men han tav. Det var den vrer­ ste krydsild, han nogensinde havde vreret i. Da d gar, ser alle de gamle sa glade ud. Fru Meller giver Henrik besked om, hvormh han skal stille ved brrendet. Hen­ rik llster stille af. Han trenker: mon dette her skulle vrere et sted for a ndssvage, sa er han da grundig pa den. Sikken middngsmad. - Hans tanker er hjemme hos Lena. Selv­ felgelig fedede kommunen ikke beboerne her - men den middagsmad. Nej da, for skam. Der var ingen sengetej endnu. Han rna lregge sig pa ma­ drassen med srekken som hovedpude. Han gruer - skal han

TO)BODEN

v i E. JUNGE

TORVET -

Brande Savvrerk og

Emhallagefahrik

v ' H. M. BERTHELSEN Telefon 120

HERRET0J og DRENGET0J i moderne snit og

Temrer og bygningssnedker

stort udvalg

1>1 :Iv I=

-

M. DIMESEN· BRANDE - TELr.122

BMW FREDE TVED

TELEFON 465

motorcykler ISETTA kabinescooter

LAMBRETTA

scooter

Speciale: p r ojektering af I-familie3 huse Indh e nt til-bud. For solid! arbejde garanteres

Aut. forhandler: E. MOGENSEN

Ejstrupholmvej . Brande . Telefon 467

Motorforhandler Vejlevej 10 . Brande Telefon 224

2.


man ud at save bl'rende? Det havde han da aldl'ig trenkt sig. Man der ikk var nok til det ham foruden. Henrik saver hurtigt in do Han hal' JO vreret ualmindelig tidligt oppe i d ag. Han syn es, h a n lige har lagt sig, d a fru Moller star idol' 11 og beder ham f0lge med. Han rn a til det. Han skifter t0j. Ikke et sted, han kan hrenge sine prene bukser. - End elig n r han fr em. Fl'U Meller star der ved brrendet. - Skal vi to v rere gode venner, rna du kunne flyt­ te dig, Henrik. Hun stak ham en sav i h a nden. Vrersgod, nu slipper du m tid den bunke i dag , da det er din f0rste dag her. Skal j eg klare mere i morgen, fru Moller? Hun 10. Du er vel da et karlfolk, Hem'ile - H an rna til d et. Man den sa v da ikke er slev sam et plovskrer? Et par af de gamle m rend kommer m e d piberne trendt. De sao tter sig i kvasbunken. Henrik torre r sig over pan:!en med et skjortererme. - S ig mig, I to, ska l I ikke a rbejde? Den ene svarer: vi har savet VOl' part. Jeg er 83. - Den anden sigel' med et bredt smil: og jeg er 93. Henrik kan let se, at de lyv er, sa han sva rer: ja, jeg er 103. D to gaml leI', og d en ene sigel': det k a n v ist godt passe.

Bilen er parat med varme til De

Vi kerer Jige til Deres der, hvadenten De be­ stiller BP petroleum i 10 I dun ke eller BP gas­ olie eller fyr ingsd iesel i tromler eller til tank. Vore leverancer er hurtige, regelrnressige og prreci se, - ring allerede i dag.

SP )0

Brande-depot:

STEEN ROSSEL Telf. 635

Hal' du ikke vreret pa aftregt de sidste halvhundrede ar. Bare de to ville gil.. Henrik tager fat med saven, men det er strengt, er det. Det blev kun til den lille dynge, inden klokken ringe r til eftermiddagskaffe . Henrik nar sidst frem; Der star en kop og et stykke brod med fedt pa. Henrik sel' sig rundt i kreds en . Tilsyneladende nyder de gamle fedte­ maden med vel be hag. Henrik sretter koppen for munden og tager en mundfuld, sam dog omgaende havner pa gulvet. Fru M011er rejser sig : Hvad fejlel' sadan en gammel gl'is? Hvad er det, stonnel' Henrik. Hal' du aldl'ig dl'ukkd te? Nil er det te. Kan jeg sa fa sukker i? Nej, det bruger vi ikke her. H enrik pr0ver igen. Hans tanker er igen hjemme has Lena. Det havde hun dog aid rig budt ham. - Fedtebr0det glider ned, men koppen er mere end halv fuld, da han gar. Skal jeg save igen? Selvf0lgelig, Henl'ik, svarer fru M01!er, men kun til du er frerdig. Henrik lister ud. Man han nogensinde bliver frerdig med den bunke. Han tager fat igen. Mrendene gar del' med deres piber. De gamle koner sidder i skyggen under et tr1£ og strikker . Kun Henrik arbe jder. Han er vred nu, grusom vred. Hvad skal han gore. Du er vel et karlfolk. Han star og onsker in:!erligt, at han ikke er det. At han holdt ud til aften , fatter han ikke - og sa de andres driller ieI'. Til aften fik d e en talhorken bygvandgr0d med mrelk. Nu kan Henrik ikke mere , selv om han er sulten sam en ravn. De andre sidder og sma sker, sam am de t varden herligste aftensmad. Men han kan ikke. Han ma lade det halve sta. Hans eneste

Aile Varaflame lig hte'r e har den Iynhurtlge fjerlette flammekon­ frol - blot en benning af regula­ toren - sA har De den flamme De har brug for. Aile Varaflame Ilghtere fyldes pa 5 sekunder fra Butron containeren - og De kan .fylde oveni« narsomhelst.

CENTRUM LANGBALLE & HJERSING

TORVET - BRANDE - TELF. 400 - 401


tanke er, at nu vi! han i seng. Del' er nok kommet en g od dyne pA. Nej, det er del' ikke. Henrik finder fru M eller, og han ser meget lidende ud da han sigel' : Jeg vil g erne i seng nu. Jamen, v<ersgod, Henrik. Del' bliver jo en ordentlig dynge til dig i morgen. Du fik jo kun en lille klat fra h Anden i dag. Ja, men del' er ingen dyne pa min seng. Fru Meller ser hardt pa ham : Det mil. du da selv om, Hen­ rik. Du tror vel ikke, at kommunen holder sengetej, som du kan ligge og drive i. Her kommer man med sine egne meb­ leI', £orstar duo Javel sa. Han havde n<er sagt: jeg ha l' ingen mebler. Men stil her og v<ere til nar vil han dog ikke. Han sldder pa sin seng. - Det val' det, Henrik. Her gik du galt i byen. Han er tr<et og em af at save, at han n<eppe kan holde sig oprejst. Ingen mad. Det lmurrer hull i maven. Nej , b rand­ stage mig, dette her vi! han ikke v<ere med til. I syne ser han en m<egtig bunke tr<e. Han del', inden han n ilr igen nem den . Og nu skulle han endda til at have det sa godt. Jo tak ­ hos Lena havde han det godt, og nu val' han gaet fra hende uden at sige farvel. Han er nok nedt til at ga hjem. Kan han det? Vil Lena jage ham ud? Han vi! gerne hj<elpe hende med hesten. Hun tr<enger til en handsr<ekn ing. d et vil han sige til h en de.

sa

Mine 'kunder i by og p a land

0D s k e3 e n gl::ed el ig ju! og e l godt nyta r

ARNE LARSEN Male.rmesler

T el ef on 671

PEDER CHR. PEDERSEN Vognm and , e erOll 207

Via du kten 18, B ran de

G J<ed t lig j U! C6 ge d t nytllr on E~, es " Ue v;)r kund er pi'l l an d og i b y

VIOLA OG LU ND L;erkevej

B il m E'

og ud c r. f0r e r ud! ej '. , T elefo n 164

*

Uden rlgtig at vide, hvad han foretager sig, still' han og stopper sine ting i posen igen. L<engselsfuldt ser han gennem vinduet mod syd. Del' et sted Jigger et lille paradis, som han havde forladt. - Hvad val' det her? Vel d e t modsatte. Mon han kan ga nU,eller mil. h a n vente, ti! det er helt merkt. Henrik l<egger sig pA madrassen. H an sover ikke. Det d un­ ker i hans arme og ben, det buldrer i hans mave og det gel' ondt i hovedet. Han kunne godt ligge og de her pA det te usle sted. Hans dejJige seng derhjemme. Han rejste sig hurtigt

BRA DE MQBELFABRIK

EGON FRITSEN B l'0ndb Jrer

Vejlevej 15 -

B r a nde -

T el e fon 46

ESSO-SERVICE vi Th. Christe n sen

V(>jlevej -

Brand

-

TelL :U4

Husk Service ' Iy n opladn in g. Nyc balteriCT P :l la ger

S¢REN S0RENSEN Mal e rmest2r

Vejlevej . Bra.nde . Tele fon 235

Aile vore kunder i by og pa land ens·k es en g!;edeli g jlll og et godt nyt:'ll'

CHR. RAHBEK & S(ljN Smedemes tre

Tegning a/ Helle Nielsen, 1. real, Prcestelundskolen

Brande . Telefoll 95 -

:~3 5

J1


BRANDTEX

vi Aage Petersen

~ Interessentskabet

~

BRANDE ELYJtRK

og tog sin srek. Det var ved at m0rkne nu. H an ser sig godt for. Der er ingen at se. Han lister bag om huset og ud gen­ nem haven. Hans hjerte SUll' heftigt, men nu rna han videre. Han skraer ind over markerne - inden lrenge kan han vrere hjemme. Ah, hvor tanken herom strammer ham op. Lena skal samrend nok vrere god ved ham igen, srerligt om han hjrelper hende lidt - og ikke slar flere kopper i stykker. Det var nu ogsa synd for Lena . Det var i grunden noget her­ Hgt fedt, Lena havde. Henrik er suIten. Ingen mad hele dagen, og sa aIt det slreb. Han rnA hvile sig mange gange, f0r han nAr frem. Da endelig det lille sted dukker frem, er Henrik ved at skryde af glrede. Han gAr hurtigt til d0ren. Der er en slil. for . Forundret ser han pA d0ren. Uiset? Hvad bilder den gamle kone sig indo NA ja, nu hun er ene l Han gAr om til vinduet nrermest sengen. Han banker pa: Hej, Lena! Forundret horer han en mandfolkestemme. Hen­ rik lige som synker i knreene. Havd e Lena allen~de faet sig en ny mand. Af skrre k rejste h a ret sig under hattepulden. En ung mand lrenede sig ud af vinduet: Hvad viI du? Hvor er Lena? Lena? - Na, er det Henrik. Hvad gar du og handler med? Jeg handler ikke. Er Lena der inde? Nej, k un min kone og jeg. Lena bor i skovhytten, vidste du ikke det. Vi har byttet. Lena kunne jo ikke mere passe stedet og dig.

Telefon 43

Brande AndeIsmejeri TELEFON 12

Stassaniseret s0dmrelk

BENZIN DIESELOLIE SM0REOLIER FYRINGSOLIE

Altil. klasses ked, fIresk, palreg ogsalater

Vejle Slagteri's udsalg Storegade 35 -

Telefon 9

GASOLIE - PETROLEUM

)

Fra eget lager kan vi omgaende levere aBe de ESSO kvalitetsprodukter, der skal bruges til husets opva r mnin g, motorernes drift og redska­ bernes vedligeholdelse. VOl' vogne korer hver dag i hele distriktet, og blot De ringer, kan De derfor altid regne med prompte ekspedition.

Villy Hansen ESSO.DEPOTET Elmealle 30 . Brande . Te lefon 447

12


Og mig? Henriks stemme brever. Jamen, sa godnat. Sa ga r han videre. Han er langt nede nu. Det blev hans vrerste time. Strengt er det at ga med srekken. Sulten er han og darlig tilpas. Men nu dremrer det for Henrik. For f0rste gang i sit liv gar det vist op for ham, at han i grunden er en ussel fyr . Da han endelig nar frem , ser han det lille hvidkalkede hus ligge der i manelyset. Han rna srette sig pa gr0ftekanten. Han folder sine hrender. Lille, gode Lena, mon du vii tage mig ind igen. Nu ser han helt sin dumhed. Dum over aile grcenser. Men hvad hjrelper det ham nu. Hans ejne hrenger hele tiden ved huset. Hans lreber hvisker: Lena, gode Lena !

BRANDE APOTEK

FALCK OVER All Telefon 35

*

Lena har f0r aften gfiet rundt og set pi\. det lille, velholdte hus og den fine have. En h el enskedr0m, del' tit har vreret i hendes tanker. Som hun gar der, mrerker hun, at der er noget, hun mangler. Jo, det er hendes mand. Han er gaet bort. Hun sukker. Hun har jo ikke altid vreret blid mod ham. Men hun havde altid elsket ham - og gjorde det vel endnu . Mrerkeligt, men opdrage ham til noget nyttigt kunne hun ikke. Skulle hun have ladet ham sejle skuden i srenk? Ma足 ske var han da blevet et mandfolk bagefter. Nu er det for sent. De er gamle, og hun m ll finde sig til rette i sin en足 somhed. L renge sad hun den aften i sin armstol med det slidte halm足 srede. - Nu vii hun hvile ud et par dage. I aften rna hun ene i den brede dobbeltseng. Hun synes, at hun fylder da slet ingen ting. Det havde jo vreret Henrik, del' havde fyldt det meste. Bare alt var, som det skulle vrere, sa havde hun vreret Iykkelig nu. Sover hun eller dr0mmer hun? Jo, hun har dr0mt om Hen足 rik . Hun havde ikke haft andre b0rn end ham. Nu Cl' det, som om han kalder pi\. hende. Hun Iytt er, bliver mere og mere vagen. Lena, Lena! Hun er hurtigt ude pi! gulvet. Der star nogen der ude. En glrede farer igennem hen de. Hun lukker d0ren op. Der star Henrik med s in srek. Moo ynkelig stemme sperger han: m ft jeg komme ind, Lena? Noget i hende reagerer. Sadan kan hun slet ikke !ide h am. - Kommer du her, Henrik? Ja, liUe Lena. Jeg er kommet p a, at j eg har gjort dig uret hver eneste dag. Nu trenkte jeg, om jeg da ellers rna leve, da ville jeg pmve at g0r e m in uret god igen. Kom ind, Henrik. - Han er gaet ned pa knreene. Han kan nresten Ikke mere. Lena, kan du tilgive mig gamle man d. Sa skal du aldrig f tt noget at klage over mig mere. Jeg skal

Bra.nde

CALTEX AUTO-SERVICE Mekaniker SIGURD LYNGGAARD Brandlundvej

Telefon 670

Speciale: Opretning af autoskader

BRANDE KAROSSERIFABRIK Telefon 182

KOLONIAL - DELIKATESSE Br0d -

Mrelk -

Is

ELLEN og eHR. GJESING Orbrekvej -

Teleton 438 -

Bra.nde

DAMERNES JULEINDKfZSB Torvet

selvf0lgelig hos E.MOLGAARD Telefon 211

BRANDE KOMMUNE Kommunekontoret Ekspeditionstid : Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16,

fredag k l. 10-12 og 15,30-18,30, 10rdag kl. 10-12

Jule- og nytfirsaftensdag lukket hele dagen

Ingeni0rkontoret : Onsdag kl. 11-12, fredag kl. 17-18

n


HEINES V IKTUALIER Torvet

Telefon 546

Driller frisuren sa lad os hj::elpe Dem

TORVETS FRIS(Z)R vi Brandt Thomsen Telf. 567 (fem-seks-syv)

R. ANDERSEN KliJbmand Viadukten, Brande

Telefon 287

aldrig mere sl!! noget i stykker. Jeg skal spise d in mad og vcere glad til. - Han ser op pa hende. Selv om det er lyse ncetter, kan han ikke se hendes ejne. Rejs dig, Henrik. - Han kommer op. Hans lange ben ry­ ster som siv i vinden. Han frygter, at han nu bliver sendt afsted igen. Pludselig lagde Lena sine hcender pA hans skuldre. Ja, Henrik, om dine ord passer, da er du velkommen. - Hun lcegger sit hoved mod hans brede bryst, og han slynger sine arme om hende. Lena star og hulker. Passer det, Henrik? Ja, Lena. Du skal fa at se, at jeg er en anden. Jeg skal ord­ ne alt brcende og alt det, du viI. Tak, Henrik. - Lena fAr lampen tcendt. Hun er ved at smere et stykke mad. Henriks ejne lyser. Han kan se, at det bliver med smer og spegepelse. Hans store trender hugger langt indo ViI du smere et stykke til, siger han med lay stemme, da viI jeg gerne have fedt pi\.. Det skal du fa, Henrik. Vi skal spare pA smerret, det er sa dyrt. Ja, Lena, alt for dyrt for smafolk, men jeg kan let spise fedt hele tiden.

*

Nehrkorns blomster TOR VET

TELEFON 575

MORS (Z)NSKE TIL JULEN er maske nye mebler og trepper Fars enske! er at spare - og det gliJ r De ved indkeb af hele stuer sm a mebl er og trepper hos MAGNUS RASMUSSEN . Brande . Telefon 179 Torvegade 20

Julekort -

J ulebeger - Lommebeger Kalendere for 1963 Legetej til j nl - Stort udvalg

Anna Hansen. Galanteri & Papirhandel Telefon 327

Husk det store udvalg til julebordet

P. JENSEN Slagtermester Torvegade, Brande

Telefon 63

FASTERHOLT & S(Z)N Temrer og bygnin.gss nedker Telefon 342

14

N::este formiddag kerer sognerAdsformanden forbi alder­ domshjemmet. Fru Meller kom ud til ham. Na, hvordan gAr det med den nye pensionist? Maske var vi for hArde ved ham, sagde hun leende. Men vi var skuespillere allesammen for en eftermiddag, sAdan som du bad os om det. Fuglen er allerede fl0jet. Han fik jo vandgmd og fedtebmd og hvad vi ellers kunne hitte pi\. SA lod jeg ham arbejde med en sl0v say hele eftermiddagen. Og sa var han fcerdig. Han fik heller ingen dyne. Flere af de gamle er kommet til. De synes, det var en v::eldig spas, de havde med Henrik. SognerAdsformanden kerer videre. Hvor mon fyren nu er henne? Han kunne vel godt ga hen og lave en ulykke pa sig selv. Man er vel nedt til at finde ham. En halv time senere star han ved skovhytten. Han vil ikke tro sine egne ejne. Er det Henrik, der er ved at g rave jorden fra roden af et gammelt piletr::e. Goddag, Henrik. Goddag. Henrik hviler pA spaden og gAr sa hen til h::ek­ ken. Jo, se, formand, det gamle trre tager alt for meget af solen. Det viI nok tage mig et par dage at fa det op. Men der kan jo let blive en favn br::ende af det. - Og den gamle pil derovre skal ogsa ned, sa har vi det meste af vores vin­ terbrrendsel. - Haven kan blive meget bedre, nar de trceer er borte, fejer Lena til. Ja, hun har ret. Husk altid pa det, Henrik! Det skal jeg nok. Sogneradsformanden kerer videre. Der star et smil pa hans ansigt. Hans list lykkedes. - Maske fik den gode Lena nu en lidt bedre mand. Lars Nielsen.

BRANDE LlSTEFABRIK Telefon 282


Hvor hjerterne taler det samme

-

sprag Tii I1Ot'disk venskabsfest De! herer med til il rets begiv enheder, at man samles inden for den nordiske venskabskreds for a t udveksle tanke r og for a t b ekrreft som rna kunn

hinanden i troen pi!, at vi h holde, n

I'

I'

et frellesskab,

meg e t andet bringer splittelse mel­

l

OrnskOldsvik

rej se, men det ende lige arrangement er ikke fastlagt. Fra Brande-afdelingen harman igen i ar sendt et stort juletrre til Hveragerdi. Byens befolkning fryder sig over den smukke gran, hvis str lende lys kan ses v iden om.

I("m folk es lag. I sommer forela indbydelse fra den svenske venskabsby 6rnskoldsv ik. Foreningen Nordens medlemmer

BRANDE BIO

var en e om at reprcesente re de fern midtjyske sogne, hvor foreningen hal' sine medl emmer. Det blev en stralend

Telefon 280

t ur

m ed mange dejlige oplevelser. H e r skal kun kort berettes, at man fik en stralende velkomst. Ved d en officielle vel­

Billetsalget ab nes 1 tim f0r f0rste forestillings begyndelse, ogsa for telefonbestilling pa nr. 280

kom tres t p<'l. Stadshotellet understregede formanden fo r F ore ­ ningen Norde n i 6rnskoldsvik, chefredakt0l", rigsdagsmand A . Anderson, at det nordiske samarbejde blev baret frem a f et bredl udsnit af de nordiske folk. Vi taler ikk

H. OVERGAARD

samme

sprog med munden, sagde red. Anderson, men hjertern e ta­ le r samme sprog, og det rna vrere VOl' opgave at lrere at for­

Frugt -

Pr0v min katfe

Kooserves - Bisqu it

s tor ega,de 66

T ele fon 446

s ta hinandens problemer og ved frelles hjrelp s0ge at 10se dem. Under samv reret blev del' taIt af provst Kr. Otte. skoleln­ spekt0r T. Bundgaard Lassen og pastor C. B . Karstoft. De to ids tnrevnte overrakte byvabenskjold med henholdsvis ur­ fuglen og uglen som en hilsen fra Brande og Sydslesvig. D el' blev sunget en de.! under d e tre dages samvrer i den svenske vensk absb y , til sldst 10d ogsa »DejIig er .Jorden«, e n salme, som alle nordiske fOlk kender og som pa en fo r­ underlig made samler kredsen i et levende frellesskab. Om d et nordiske samarbejde er endnu at berette, at man under strevnet i Sverige bestemte, at nreste ars venskabsby­ strevne skal holdes i Hveraaerdi i Island. Norden -medlem ­ m e r i Hveragerdi hal' kun en e nkelt ga ng haft lejIighed til at vrere reprresenteret ved de nordiske strevner, men nu vil man g0re e n indsats for ogsa at fa denne kreds draget mere intimt med ind i samarbejdet. Man hal' d1'0ftet en frelles­

HERNING MOTOR COMPAGNI v I S teen Kjrer

B randlundv ej 17 . Telefon B r a nde 642

BLADKIOSKEN .Julekort . Brevpapir B 0ger og blade Storegade 2 a . T el e fon 47

LAURITS MADSEN T0mrermester

He rnin gv cj 6

Tel fon 221

W . RAHN JENSEN Murermestel' og b e ton va refabrik

B r a nd e -

Telf. 153

Ornsk61dsvik

lS


Navn og adresse

I ndsend opgaven senest fr edag den 21. d ecember 1962 til Brande Jul, Storegade 7. 1. prrern ie

Skriv tydeligt

100,00 kr.

2.

50,00 -

3. prremie

25,00


Vi vasker aIt for alle!

BRANDE

KARTOFFELHANDEL

L age r og sorteringscentral ve d marke dspladsen

Send d rfor

Deres tej po,

BeIge Andreasen Hcrni n gvcj 25 -

Tclefon 267

Brande og Omegn A delsvaskeri A m . b. a.. B I" tnd c . Tclcfo ll

73

M DTJYD NS rute- 09 selskabsbiler Telefon : Brande 300

â&#x20AC;˘ 01god 193

. Varde 367

Silkcborg-Brande-f31god-Varde Beny Brande-turistbil er til u dflugts- og selsk absturc . Modern e t.uristbus udlej es

RN E B SGAARD

BRAND E


GALLA I HVERDAGEN

,J;;k., '.,

,

....' .

. ... ;:."j

j

. ~. ;

..

j.."l'......< ..;«..-•• .. • •.

~()~

gra~d

grand prix tv er i teknisk henseende den mest raffine­ rede TV-modtager , De kan k0be i dag ­

priX

en rent ud forbl0ffende kombin ation af fjernsyn , stereoanlreg og radio. Grand Prix TV 609 K er et kvalitetssi kkert lan g­

tv

distance-TV,

forberedt

for

fj er nsy nets

kommende program 2 og med det nye 23" billedr0r uden frontglas. Den ind­ byggede stereoforstrerker og FM-ra dio udg0r en separat enhed, med hvilken De kan dirigere et helt register af und erho ld­ ningsappara tur . De vii bJive beg e;s t~et

de! danske kvalitetsmcerke

over teknikken - og o gsa over det ele­ gante m0bel , der er tegnet af arkitekt Hans O lsen, m.a.a. , i den stil , der har gjort danske m0b ler eftertragtede ve rden over. Det fAs i Md, teak eller palisander.

det danske kvalitetsmoorke

BRANDE TLF.152-652

Brandejul 1962  
Brandejul 1962  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement