Page 1


MOHLER OG TIEP ER Skal moblerne ski/tes lid til jttl, da

Je

vort store ltdva~~

Vi har:

f

fra kr . 960,00

Lrenestole, polstred e .

fr a kr. 120,00

S ofa borde i teak ell er nod

~

. .. fra kr. 105,00

Ottoman roed ryg

fra kr. 245,00

So路f aer

fra kr. 370,00

Gram tmpper 400 X300

a kr. 870,00

Dagli gs tue1' Spisestuer

Vii De seve

sundt?

Uldne vendetmpper

!cr. 695,00

400 X 300

k r . 395,00

350 250

kr. 510,00

350 X 250

k1', 320,00

300 X 200

kr. 340,00

300 >< 200

kr. 175,00

SENGETlEPPER . DIVANTlEPPER . VlEGT.ZJo;PPER . FORLlG G ERE . lUAROKKOPUDER m. m.

DE BEDSTE ,JULEGAVE-IDEER F AR M AN ALT1D HOS

Ingen jul uden et par nye sko eller pelsstevler

Smutters til d renge og h e n er fra 1 ,50 til 24,85 D en rigtige p e l sirtovle, lreder, fl e l'e farver, 39.85

Lre<iersm)]:e ko, gurnmis I 24,85

Smutte

,. plastic og flajl ira 9,85

Rems k o, leEder 26,85

Pel s tevler hvide og brune lrede r 42,85 Hyttesko, lred e r 25,85

H err esko fra 29,85

JENNY SKO

Hjemmesko

Nr, 2D-23 8,00

N r. 24-27 ... , 8,65

H. VolBtedlunri .I:kande - Telefon 111


BRANDE JUL

U dsendes gratis i 6600 eksemplarer til samtZige husstande i Brande ag omliggende sogne 18. argang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1961

INDUN DER· JUL I At provst Kr. Otte

all" den svenske <£rkebiskop Nathan Soderblom fort<£lles dei , at han engang ved et stort nordisk m0de stod og sa pi\ £lagene, som var hejst for at byde deltagerne velkom­ men. Han sa pa korset, som findes i aIle de nordiske flag. Han sa pa de forskellige fa rver i flagene, der foldede sig ud mod den bla himmel, og sa sagde han: "Det danske flag er det k0nneste, men det svenske - det er mit«. Denne bem<£rkning t<£nker jeg ofte pa , og jeg mevner den ikke sa sj<£ldent for konfirmanderne. Sadan gar det os ofte, nar vi f<£rdes ude omkring og lregger mrerke til, hvad andre har af stort og sk0nt og herligt. Vi kan betages af a lt det skanne i det fremmede, men vort eget er der noget srerligt ved. Er det maske fattigere, ringere end det, de an­ dre har, sa er det dog nu engang vort, og vi f0ler, at vi rna v<£re trofaste over for det, ja, at denne trofasthed kom­ mer som af sig selv. Dette grelder ogsa vore kirker, vore danske kirker. Andre steder har vi set kirker, der var st0rre og prregtigere, men vor egen kirke - maske en lille, beskeden landsbykirke ­ den er nu vor, og den er vi knyttet til. Maske dette endda kendes strerkest ved juletid. Nar mange, der skal rejse hjem til jul, nu gar og glreder sig dertil, glreder sig til julen der­ hjemme, er der maske mange, der ogsa gl<£der sig til en stund i deres barndoms kirke, hvor de blev d0bt, konfirmeret og i ,irenes 10b har oplevet mange gode timer. Kirkerne ligger sa smukt i det danske landskab. De pas­ ser sa sk0nt ind i dets forskellige former. De tunge, jyske kvaderstenskirker tager sig smukt ud i vore egne. De hvide kirker med t arnenes kamgavle og de mde munkestenskirker k l<£der det fynske og sjrellandske landskab. Ja, selv de ejen­ dommelige, blegr0de kirker, som fin des pa Lolland og Fal­ ster, glider for den, der er fortrolig med disse egne, smukt ind i billedet. De, som holder af det danske landskab, kom­ mer ogsa til at holde af de danske kirker, sl<£gternes m0de­ sted gennem arhundreder. Lad os ikke blot gl<£de os over dem, nar vi ser dem ude fra. Lad os ga ind idem og lade alt, hvad vi ser derinde, tale til os. For nogle ar siden skrev en gammel priEst en lille bog, som han kaldte ».leg fandt kirked0ren aben og gik derind «. Han havde v<£ret pa vandring en sommerdag, kom til en kirk e og gik ind, sad i dens stilhed, sa pa dens pr<£dikestol, dens alter og d0befont, orgel, kirkeskib. Altsammen talte det til ham, og i sin lille bog skrev han derom. Selv nummer­ tavlen fortalte noget. Paa den kunne man jo se, hvilke sal­ mer menigheden sidst havde sunget. Jo, kirkerne taler, og klokkerne kimer og kalder. Skulle det ske, at kirkerne sank i grus, at klokkerne blev tavse, er der dog intet, der kan standse Guds ord, som bliver til evig tid. Nu skal dette ord m0de os i julens velsignede budskab, m0de os i julens gode helligdage. Det skal m0de os hjemme, na r salmerne skal klinge fra hver mands hus og boo Men

det skal ogsa m0de os i kirkerne, i den kristne menigheds frellesskab . Det er julens sande h0jtidsstund, nar vi i Guds hus lytter til ordet om, at os er en evig frelser f0dt. Julen er kommen

moo solhverv for hjerterne bange,

jul med Gudsbarnet i sV0b under englenes sange,

kommer fra Gud, bringer os glredskabens bud.

lEren er Guds i det h0je.

Det er det store julebud, vi snart igen skal samles om. Det blev forberedt i Israels folk gennem tiderne, saIedes som det kendte ord fra Hebrreerbrevet minder om det: ­ »Efter at Gud fordum havde talt mange gange og pa man­ ge mader til fredrene ved profeterne, sa har han ved slut­ ningen af disse dage taU til os ved sin S0n«. Der var en forberedelsestid, f0r det blev jul pa jord for f0rste gang, og hvert ar, nar det gar mod jul, har vi brug for en tid til forberedelse, en stille tid, en adventstid, hvor tankerne om det ene forn0dne kan fa plads i vore sind. Dagene gar sa hurtigt, ogsa de julens h0jtidsdage, som vi nu gl<£der os til. Mon ikke dette 0nske alligevel lever i man­ ge sind: At vi dog matte iii udnyttet julens gode tid pa bedste made, at vi rna kunne holde en sand og glredelig jul! Lykkes det for os, da tager vi noget med ind i det nye fir, der bliver os til velsignelse, hvad sa end de kommende dage skal bringe os. L<£ngslen efter den sande jul har for­ jrettelse over sig. Julen kommer, nar vi af hjertet beder den gamle b0n: Kom Jesus, ViEr vor hyttegrest , hold selv i os din julefest. KR. OTTE

BRANDE JUL 1961

Indholdsfortegnelse Provst Kr. otte: Ind under jul ............ . ... side 1

A. Duedahl Madsen: Jul i gamle dage .. 3 T . Bundgaard Lassen : Brandholms saga ........ 9 Da grantr<£et blev julens symbol - 17 Arne Norup: Finlandsrejsen ... ... ... . .. . ..... . . - 18 Julearrangementer i Brande ............. . . . - 23 Th. Jessen: Skidtfisk-Iuksusfisk ... .. .... . . - 24 Brande Juls store pr<£mieopgave - 27 Hugo Nielsen: Spildevand ........... ... .. . - 28 Brande-hallen - 29 Skoleb0rnenes stilekonkurrence .... . ... .... . . . . - 31

1


• HER ER DE RIGTIGE JULE­ GAVER FOR HELE FAMILIEN

FJERNSYN

Arena 23" bordmodel med FM

Med sine 4 rer i mellemfrekvensen plus et videoudgangsror er Arena fjernsyn udprregede langdistance­ modtagere, der, selv i sendernes yderomrader og under vanskelige modtagerforhold, giver det absolut bedste billede. Dette eksklusive meUemfrekvensudstyr findes i aIle Arena fjernsyn - intet er spa ret for at opna d en bedste kvalitet. Leveres i ned og teak kr... 1695,00 Med FM-radio kr. . . .. ...... 1845,00 Med UHF (program 2) kr. 200,00 ek­ 8tra. Arena 23" konsolmodel m. lager

I denne model er de helt nye

linier slaet igennem, og resul­

tatet er blevet en fj ernsynsmod­

tager af u sredvanlig smukt og

stilrent ydre. Den er forberedt

for program 2 (UHF), har 26

rerfunktioner. tilslutning for ek­

strahDjtaler, 'trykknapbetjening,

stejvender, langdistanceudstyr

og er forsynet med lager.

Leveres i t eak eller nod

kr.

. ... , . .. . . .... ,.,.,.,. 2045,00

Med FM-radio og grammofon­

t ilslutning, kr. . . ... , .... 2195,00

Tillreg for indby gget UHF,

kr. . ... .. . .... .. ... , .. ' , . 200,00

Trans-Arena Arena bandoptager

Model B reolmodel kr. 595,00

Model P (transportabel) ....... .. .... .. . kr. 625,00

RADIO flqt storega.de • Brande • Telefon 222

2

RADIO SANDOPTAGER

RADIO

I

Arena radio R 1600

Vekselstremsradio med sym­ metrisk stereo, LB, MB, KB, FB og FM. K r . . .. .. . 895,00

den populrere transportable radio, fin des i mange forskellige modeller af vidt forskelligt udseende og yde­ evne og til mange priser og formaJ. Trans-Arena PA 7 kombineret transport abel og autoradio kr. 398,00

I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

I

Se vor forretning de mange Arena modeller - der er ogsa en for Deres hjem - og vort service­ vrerksteds dygtige teknikere drager omso·r g for den helt rigtige installa­ tion og service.


JUL l}

~

i de rigtig

gode~

Er forskellen pa jul for og nu ikke sa stor, so m mange tror? Teg llillg pr; Kaj HuslIm

J

ulen nu om stunde r er kommet op i et aIt for h0jt plan. De travle forberedelser og det hresblresende jag, der prreger julens komme, er ikke til at udholde. Nej, rna vi sa bede om jul som i de rigtige gode, gamle dage . .. Udta lelser i den retning horer man adskillige af. Ak, ja, hvor g0r vi mennesker os megen uro og bekym­ ring nutildags. Ogsa nar det grelder julen. - Var juleforberedelserne fordums dage sa mindre, end de almindeligvis er nu? - Nej, ne.i, tvrertimod. Det sam st emmende svar har j og faet af en r<ekke reldre m ennesker, som jeg i de sidste ar har talt med for at fa sp0rgsmalet om jul i de gode, gamle dage nrermere belyst. Det e r kun reldre folk i Midtjylland, jeg har hjems0gt. F 0rst og fr emmest har jeg faet mange oplysninger hos nu afd0de mus eumsforstander og lokalhistoriker, dr. phil. H. P . Hansen , Herning. Na r de indhentede oplysninger er begrrenset til dette om­ rade, er det ud fra den betragtning, at de midtjyske hede­ egne vel nok var den del af landet, der var mest underud­ viklet for 70 - 80 ilr siden. Og derfor rna det selvsagt vrere her, man har levet under de mest beskedne for hold, - og­ sa v ed juletid.

A

llered e i november maned tog juleforberedelserne deres begyndelse. Man startede med at slagte far. Der skulle jo tid til at fa farek0det speget, og lysst0bningen, som talgen anvendtes til, matte ogsa fra handen, inden man skulle til 0lb r ygningen, b agningen og slagtning af julegrisen samt aile de andre ting, der var at tage vare pa. Kornmaltningen var en lrengere proces, og at fa friskma­ let korn til bagningen var heller ikke sa lige til. Op til jul kunne det srette ind med sa stille vejr, at det ikke var til at f a en kerne korn malet p a vindm011erne. Sa troppede bonderne op fra miles omkreds med deres korn ved vand­ me llerne, og dem var der lk k e mange af. Ofte var tilstr0m­ llin gen under disse forhold sa stor, at der matte ventes indtil et d0.gn, for at man kunne fii. kornet malet. Tilberedningen af madvarer foregik under yderst primitive forhold og krrevede ogsa megen tid. Hvad mon en moderne husmoder med kokkenet fyldt af tekniske hjrelpemidler i dag ville sige til at skulle bruge den skarpe kant af en skOV0kse til a t skrere keld til fars med. Det gjorde man i mit h j em, da jeg var barn, fortreller en 75-arig dame, nllr vi ved jule­ slagtningen skulle lave medisterpellser. Hakkekniv havde vi lkke og langt mindre kedhakkemaskine. N a r farsen sa var tilberedt, blev den med fingrene stoppet ind i tarmene gen­ nem et snk aldt pelsehorn, fremstillet af et stykke kohorn. Det var et arb ejde, m an nu om dage ville betragte som bAde besvrerligt og n resten uove rkommeligt, men den gang va l' d el' ingen beklagelser. Man kendte ingen anden metode, og hvor sma gte de peiser dog godt.. .

gomle doge

Vi var jo heller ikke forvrente, tilf0jes det. Julegaver kendte man faktisk ikke. Jeg husker kun at have fa et jule­ gave en eneste gang som barn. Det var et par kludesko, som min mor trods juletravlheden havde faet tid til (,t sy. Jeg var sa glad for dem, at jeg tog dem med i seng og soy ved dem... Apropos s0vn! Det fik man ikke meget af, hverken ind under jul eller i selve julen. Nogle mindes endnu fra deres barndom, at de julemorgen blev purret ud af sengen lrenge for dag for at nil at komme i kirke. Mange steder havde

A f redaktor A. Duedahl Madsen, Herning

man et par mil til kirke, og nar bade folk og fre skulle have noget til li v ets ophold, inden man tog af sted, matte man paa benene allerede ved 4-5 tiden. Turen til kirken foregik med studek0ret0j ind over knortede hedestrrekninger, og farten var kun 1/, mil pr. ti­ me. Man m atte derfor starte ved 6-tiden for at nil klrken til hejmessen kl. 10. Efter gudstjenesten var det rart at k om­ me ind I kroen og fa lidt varme I kroppen. Kirkerne var nemlig ikke opvarmede. I kro en spiste man de medbragte mellemmad'er og fik en juleskrenk til. Her blev sa Iejlighed til at f a en snak med andre folk fra det store kirkedistrikt.

HERRETOJ og DRENGETOJ I moderne snit og I stort udvaig

l:.t :Jv I

-

M. DINESEN •BRANDE· TELF.122 -

Lige meget hvor De ellers handlerKAFFE bor De k0be hos os, den er udsogt, frlskbrrendt og malet i Iuft­ tret maskine, og den er dmjere.

JUUL MATHIASSEN Torvet -

Telf. 61 -

Brande

3


Ofte trak tiden sa lcenge ud, at det blev aften, inden man naede tilbage til hjemmet.

LAURIDS RAHN Kolonial -

Delikatesse

Telefon 128

JULENS GLlEDER er smukke blomster og fikse juledekorationer fra

M. BALLE Telefon 1

Efter

CARLSBERG DEPOT vi O. Albrechtsen

Brandlundvej, Brande

Telefon 316

*

de to ferste helligdage gik det slag i slag med julegilderne. Det skete, at man ved disse gilder fik en tar over tersten, men det kunne ogsa hcende ved en begravelse. Saledes hal' jeg faet fortalt , at man et sted drak sa meget til frokosten fer begravelsen, at man ikke kunne finde den rette melodi, da liget skulle synges u d. - Sa rna vi synge en, vi kender, erklcerede forsangeren kategorisk, og det b lev til »Dengang, jeg drog af sted«. Et andet sted havde man ogsa f~ et rigeligt med gravel, og her sang man ved biscettelsen »1 natten klam og kold bag Frede­ ricia Void - «. I det store og hele gik det dog pcent til ved de julegilder, mine m eddelelere kan huske ira deres barndom.

J

*

ulen havde den gang et mere rellgiest betonet prreg end nu om dage. Min far fortceller, at man i hans barndoms­ hjem, en bondega rd i Blahej, altid lceste juleevangeliet efter juleaftensnadveren, og in den man juleaften bred op, sluttedes d er med andagt. Ved julegilderne fik man el og brcendevin

HERNING MOTOR COMPAGNI vi Steen Kjcer

Brandlundvej 11 . Telefon Brande 642

KOLONIAL - DELIKATESSE Bred -

Mcelk -

Is

ELLEN og eHR. GJES1NG

Orbrekvej -

Telefon 438 -

Brande

LAURITS MADSEN Temrermester

Herningvej 6

T elefon 221

Dansk Andels lEgeksport TELEFON 101 . BRANDE

G. BUNDGAARD POULSEN

4

til m ade, og man spillede kort og ordsprogslege. Der var Jigesom i de fl es te evrige midtjyske hj em en passende blan­ ding af alvor og gammen . Man fejrede julen, som den virkelige hrojtid, den er. J ulens glade budskab prcegede hele stemningen. Bade i andelig og materlei henseende blev den fejret som Iysets fest . Bekymringens uro, vi lever under i vor atomtid, kendte man ikke. Pa dette omrade adskilte de gode, ga mle dage sig i vcesentlig grad fra yore dage, selv om del' ogsfi val' problemer dengang. Men man tOg vistnok ikke smatingen e sa hejtideJige og frydede sig m ere over hele tilvcerelsen. Julen val' som sagt en af Arets virke­ Jig skenne h0jtider. S a vigtig har julen v reret, fortalte museumsforstander H. P. Hansen, at man i fordums dage regnede aret i ra jul og ikke, som vi nu ger det, ira nyt1ir. Derfor brugte gamle

V. BUNDGAARD POULSEN

DAMEFRISOR

MALERl\lEST ER

TELEFON 119

TELEF ON 119


folk, hvad H. P. Hansen ofte hal' hort, udtrykket: »No re de manne yvlor sen« (nu er det mange julear siden). Dagene mellem anden juledag og nytar kalder man endnu mange steder pa landet »S0g'n Yw'J« (sognejul) eller halvhellige dage. Julen val' bade den storste og lrengstvarende af arets hoj­ tideI'. Selv om den ikke, som vi syngeI' »-varer ved til paaske«, sa regnede man dog i praksiS m ed, at den strakte sig over 12 dage: fra den 24. december til HeIlig tre Kongers Dag, den 6. januar.

STORT UDVALG i terylene nederdele og strygefri bluser til voksne og born

E. M(Z)LGAARD Torvet

Telefon 211

Gleed familie og venner med en eeske chokolade fra

D

et var jo ikke sa underligt, at del' under den tids pri­ mitive forhold matte store forberedelser til en sa lang­ va rig hojtid. Slagtningen af julegrisen val' nresten det mest sprendende. Del' val' i lange tider krelet for denne gris, sa den bade blev stor, trind og fed. Men en tidlig morgen stak den trynen i truget for sidste gang. Den blev under skrig og skral trukket ud pa gardspladsen. Her fik den kniven stukket i halsen, mens blodet str0mmede ud i en spand, som pigen ustandselig skulle rore i, sa blodet ikke klumpede sammen. Det bru gtes til sorte poiseI', som man spiste af samme dags aften. Efter at grisen val' stukket, gik slagteren og gardens mandfolk ind og fik en sakaldt stikdram. Sa blev grisen skoldet og b0rsterne skrabet af, hvorefter den blev hrengt op og indmaden taget ud. Tarmene blev rensede, grisen blev parteret, og del' blev lavet forskellige slags poIseI', sylte m . m. En slagtedag val' lang og anstrengende. L cenge for dag skulle »ee kvindfolk« pa benene og have teen dt op under gruekedlen, sa del' kunne veere kogende vand, nar slagteren indfandt sig tidlig morgen, og det blev langt ud pa aftenen, inden man kom til 1'0. Den folgende dag val' del' ogsa nok at gore. Del' skulle koges saltlage, k0det skulle nedsaltes, og del' val' meget at rydde til side. 01brygningen gik nok sa stille af. Det val' en omfattende proces, og del' horte stor fagkundskab til at fa et vellykket bryg. Greringen k unne mislykkes, og skete det, matte man begynde forfra, sa derfor val' del' spamding ved det. Del' val' hekseri med i spillet, hvis geeringen ikke Iykkedes. Det val' ganske bestemt ... Derfor matte del' heist ingen frem­ mede komme i bryggerset, mens brygningen stod pa. Det val' pa en gard i 1864, at en af pigerne bryggede en dag, da en gammel tiggerske kom ind og bad om et stykke brod. Pigen megtede hende det, men det skulle hun nu ikke have gjort. Tiggersken gik ind til konen og fik her en almisse. Men nu val' brygkarret forhekset, og selv om pigen slog kors over det, ville brygningen ikke Iykkes. Nu val' pigen klar over, hvad del' val' i vejen, og da tiggersken kom tilbage, tog pigen en skovlfuld ild og kastede over heksens hoved. - Sa val' hekseriet opheevet! Del' val' andre metoder til at rade bod pa eventuelt hek­ serio Det val' godt at lregge en glod ved hvert dortree og komme tre sma gl0der i karret. En handfuld salt val' og-

BRANDE G0DNINGSFORENING Telefon 88 BRANDE Alle arter kunstg0dnin g Landbrugskemikalier

RAGNHILD Telefon 236

H. MADSEN & S(Z)N Blikkenslager Vand og sanitet -

Kosangas

Telefon 70

KERNEHUSET Frugt -

gront -

blomster

AAGE JENSEN Brande

Telefon 440

VEJ LEVEJS K0BMANDSFORRETNING Alfred Nielsen Telefon 291

HELMS & OEHLENSCHi.AGER SHELL-service Vejlevej - Brande - Telefon 256 Auto- og traktor-salg og reparation

Mine kunder i by og pa land onskes en gleedelig jul og et godt nytar

ARNE LARSEN Malermester

LOKALFORENINGEN »FREM« BRANDE Korn . Foderstoffer »Jaffo«-blandinger til aile husdyl' Slaglem011e -

moderne seedekornrenseri Telefon 88

5


LUSTRA BLOND

giver en glasklar modstandsdygtig overflade uden polering. LUSTRA BLOND giver ikke m01'ke rande, hvor gulvet ikke slides. LUSTRA BLOND hal' overalt vakt begej string, hvor det grelder vedligeholdelse af

sa udmrerket, og allerbedst val' det at lregge tre s01v­ skeel' i brygkarret. Men det skulle vrere arves01v. Pa Herning Museum findes tre s01vskeer, del' med held hal' vreret brugt pa nrevnte made i Pab01. Det val' ogsa godt at lregge et par karlebukser over bryg­ karret. Det fremmede greringen, sagde man! Selv om del' val' sprending over slagtning og 01brygning, var del' i h0j grad ogsu over bagningen. Det var en ulykke for en husmoder, hvis et bagvrerk slog fej1. Det gik ud over hendes rere og alle, del' skulle spise det mislykkede br0d. Ville dejen ikke lews (l0fte eller hreve), som den skuUe, gik br0det i klas eller fild sam'l (faldt sammen), og navnlig traf det ikke sjreldent, at del' blev »hvedesten« i re kaa'g (sigtebrod). I denne forbin delse mindes H. P. Hansen en historie, del' gik om en kone. En anden kone spurgte til, hvordan det val' gaet med hendes sigtebrod, og da led det ejendommelige svar: »De f0st bl0w skidt, 0 de nrest blew da saa mej naat hundemaaw - men hwa, re b0en ku da red et!« Del' blev jo bagt i re stuer own, og den skulle vrere sa varm, at den kunne gnistre, inden brodene kom i den . Del' val' sprending, nar husmoderen skar hul pa det ferste brod for at se, om bagningen val' lykkedes. Derfor undrer det ikke, at hun gjorde korsets hellige tegn med kniven for en­ den af brodet, fer hun skar endeskiven af. Og del' var stor glrede og taknemlighed, nar det viste sig, at bredet var godt gennembagt, men grad og trenders gnidsel, hvis det val' mis­ lykket, men det skete heldigvis sjreldent. Del' skulle gemmes lidt julebred hen til paske, og heraf skulle hver i hjemmet have noget. Det holdt Otto Lindvigs kone i Borris og andre fornuftige folk strengt pa. Man mente, det beskyttede dem , del' spiste sadant br0d, og vist­ nok isrer mod hugormebid.. . . Del' blev foruden grovbmd og sigtebmd bagt fintbr0d til jul, men det allervigtigste val' dog p ebernedderne, som der bagtes store portioner af. Flere steder bagte man ogsa nog­ Ie store kringler, b1. a. de sakaldte rugkringler. Det val' meget almindeligt at servere en dram og en kringle med Sm0r, nar en fremmed skulle bevrertes ved juletid. For aUe fremmede sku lle jo bevrertes, de m atte, som det hed, ikke brere julen ud. ..

MEGEN overtro knyttede sig navnlig i de rigtige gamle dage til juleiorberedelserne. Her er nogle trrek om overtro fra H. P. Hansens optegnelser: Man matte ikke hrenge vasketej ud i julen. Sa ville man komme til at klrede lig i faste. I julen matte hverken rok-

LINOLEUM VINYLGULVE

JULEGAVER

GUMMIGULVE ASFALTGULVE

Sko til aile

BEHANDLET PARKET LUSTRA BLOND er pa lager i 15 ltr.

2/3

Itr., 5 Itr. og

CENTRUM

F agmandens gar-anti for k valitet og pasform far De i

Victor Jepsens skotflfisforretning Telefon 132

Langballe & Hjersing

Telefon 400 og 401

6

Aile raske drenges juleenske er et par

LOCK EY-fodboldst0vler


ken, sJibestenen eller Jignende lebe rundt, hvis man ville undga at fa navlegreslinger. PloY, harve og andre red­ skaber skulle samles ind o Ellers kom Jerusalems Skomagel' og s atte sig pa redskaberne. Og sft mislykkedes hosten. En gravid kvinde skulle ved juleslagtningen undga, at blodet ira det slagtede dyr kom til at strenke hende i ansigtet. For sa fik barnet, hun ventede, et vansirende modermrerke. Na r man tog indvoldene ud af julegrisen, sa man efter, om del' fandtes en gray eller lure i milten, thi da val' det et v a rsel for, at del' ville d0 en i hj emmet i 10bet af det kom­ mende ar. Del' blev juleaften t egn et kors pa gardens luger og d0re. .Jens S0by i Overisen slog, for at nrevne et eksempel, kors for sta ldd0ren, f0r han gik ind juleaften.

101 MILLIONER KRONER udbetaler Statsanstalten i bonus til de forsikrede i forste halvdel af 1962. F0r forsikring tegnes, indhent da tilbud fra

STATSANSTALTEN FOR LlVSFORSIKRING Egon T . Rix . Telefon Brande 550 Harry Madsen . Telefon Brande 411

1----------------------------------------Georg Jacohsens Danseinstitut »0rbrekgarden«, Brande, telf. 380

Dans. Ballet. Step exam. danselrerer Medlem af Dansk Danselrererforening I

1lifJ'Io/'I' Kristne t renker naturligvis pa Kristi Kors og pa, at Kristus er strerkere end djrevelen. I overensstemmelse dermed hedder d et i den kendte salme: »Guds fingrene grande sla k ors for din pande, thi skal ingen djrevel dig skade«. Det hal' rundt om vreret skik at drekke til en ekstra juleaften, en slags offer til en afd0d. En anden meget ud­ bredt skik val', at man saUe gr0d ud til nissen. H. P. Han­ sen hal' dog kun truffet et par tilfrelde af den skik i over­ leveringen. I Fonnesbrek v ed Ikast boede del' i sin tid en fin mand, del' hed Knudsen . Han satte bade gred og yin ud til nissen juleaften. Det blev ogsa fortreret. Vinen drak karlen, og gr0d en a d katten.... Lysene matte ikke f jernes fra julebordet. H. P . Hansen mindes fra sin drengetid, at en mand forta lte, hvorledes han som dreng tog lyset for at se efter noget, del' val' tabt

Julegaver i aIle prislag Briller - Ure

BRANDTEX vI Aage Petersen

JOHS. PEDERSEN Organist Herningvej 35

Telefon 641

Guld - SfIIlv - Plet

S. NIS-HANSSEN Urmager -

Guldsmed -

Brande -

Telefon 175

S. JENSEN HVALSfl} Kartofler en gros Herningvej 41

Telefon 313

7


under bordet, og da blev hans bedstemor meget vred. Det var nemlig varsel for dlildsfald eller trcette i huset. Juleaften tog mangen en gardmand og lagde tre skefulde grlild ned til hunden, en for rug, en for byg og en for havre. Deraf tog man varsel for hvilken kornsort, der blev dy­ rest, for den tilsvarende skefuld tog hunden naturligvis flilrst. Andre lagde tre brlildstykker ned til hunden. I de tolv juledage tegnede bonden 12 cirkler med kridt pa en bjcelke, en for hver dag og svarende til arets 12 maneder. Var vejret klart juledag, lod han cirklen urlilrt, og sa gik man ud fra, at vejret ville blive ldart i januar, men sneede det for eksempel om eftermiddagen, sa skra­ verede han den nederste halvdel af cirklen, og sa ville man fa nedblilr i sidste halvdel af denne maned, og saledes fortsatte han med de andre dage. Man havde mange andre tegn og mundheld vedr0rende vejret i den kommende tid, og de fleste ved, at en hvid jul giver en gmn paske og omvendt.

*

EGNENS BANK

BRANDE

FILSKOV

THYREGOD

HVORDAN fejrede man sa for 70-80 ar siden i de fattige midtjyske hedeegne julens hliljdepunkt: juleaften? Det varierede vel nok noget efter de enkelte hjems IiIko­ nomiske forhold, men de fleste steder formede det sig sa­ ledes: Juleaftensdags morgen fik man det dagligdags morgen­ miUtid: Mcelkebmd. Midt pa dagen kunne man, hvis man blev for sulten, fa et stykke brlild med en billig ost til. Men om noget egentlig miiltid var der ikke tale. Man skulle jo heIst have en god appetit til julenadveren. Den bestod Fortsrettes side 16

Kob julegaven • 1

god tid,

mens udvalget er storst" ..

Frakker Kjoler

Duge

Jakker

Trepper

Nederde/e

Kimonoer

B/user

L.om metr;;rklceder

Handsker

Handk/ceder

Tr;;rk/ceder

Dynebetrcek

Strr;;mper

L.agener

Leopold Thaarup - Telefon 7

8


RAND OlMS SAGA Glimt Ira en storhedstid i Brande sogns historie Fortalt ved skoleinspektf:" T. Bundgaard Lassen Foto; POll! LUrid Utvivlsomt hal' slregten ogsa her vreret samlet, nar en 3f brandholmerne med pomp og pragt ad de sandede v e je blev fli rt til sit sidste hvilest ed i gravhvrelvningen under den en­ somme hedekirke, og medens klangen af klokkernes trlste s0r geslag rullede ud over heden, hal' hovb0nderne vel staet ved vejkanten med hat i hand og set pa al den fornemhed og pragt, del' udfoldede sig for deres 0jne, set pa firspandet for ligvognen, del' bar den m0rke egetrreskiste, set pa de store lukkede vogne, del' farte de fornemme grester langsomt bag­ eft er ligvognen, og de hal' stirret eiter det lange vogntog, til det som en smal, mark stribe forsvandt for deres blik bag bakken ved Brandlund. Syv kister kom bra ndholmernes gravhvrelvning under Bran­ de kirke efterhimden til at rumme. Den sidste, del' blev bisat i hvrelvningen , varden unge Preben Parsberg, og med ham gik Brandholm ud af adelens e je. am de gamle h erregard e fortrell es i reglen en rrekke sagn, som ofte give r mer eller mindre uhyggelige beretninger om gengangere, sp0gelser m. m. At Brandholm i denne henseende ik k e dann er nogen undtagelse fra reglen, b ekrrefte r f01gende sagn, som findes henholdsvis i »Dansk Folkemindesamling« og i »Danske Sagn«.

Et par km sydvest for Brande ligger garden Brandholm, del' i sin tid val' sognets st0rste gard, men som hal' m;ittet dele skrebne med sa mangen en gard i landet: For et par hun­ drede aar siden en stor hovedga rd, nu en almindelig bon­ d egard , Mcend af sa kendte adelsslregter som Belov, Thott, Pars berg og Gi0e ha l' her haft d e res h erresrede, Intet ved man med sikkerhed om disse ad elsslre gters liv pa Brandholm i dens storhedstid, men man hal' lov at trenk e sig, at det hal' formet sig som livet pa andre h erregarde i den tid. Et muntert liv hal' sikkert r 0rt sig pa garden, nar slregten fra andre danske og holstenske herregarde e r kommet rullen­ de i de tunge karosser for at bes oge familien pa Brandholm. Med vajende fjer i de brede baretter, med klirrende sporer i de lang e sto vler hal' de forn emme her rer sagtens forlystet sig med jagt pa rrev og hare pa de store hedestrrekninger med kreI' og mosel', del' h0rte und er den store gard . am aftenen hal' d e festet sammen i sa len pa Brandholm, gjort sig til gode m ed brandhoimernes solide mad og dertil drukket hjemmebrygget 01 af de store s0lvbeslagne krus. AI­ VOl' hal' vekslet med gammen . Man hal' dr0itet forholdene omkring pa slregtens garde, dr0ftet mulighed erne fo r en ny krig og genopfrisket begivenheder fra forri ge krige, hvor i Her e af slregtens m<End deltog, men sikkert hal' ogsa de gode h erremrend m ed deres fruer som skik og brug var forlystet s ig m ed sang og dans eller med skak, tavl og ternin g.

anbefaler vi os med righoldigt udvalg JULEKNAS og JULEGAVER Prima yarer til rime­ Jige priser

Telefon 6

H. SERUP OLESEN Vejlevej - Brande TELEFON 110 Reparationer af aile traktor-mrerker og lressemaskiner Alt i r eservedele til Bukh, Ferguson, F ordson m. flere

9


MARTIN JENSEN Bircho,w s Eftf.

Bageri

Torvegade 8 . Telefon 76

RADIO - FJERNSYN - SYMASKINER EJNER JENSEN

Torvegade 6

Telefon 460

Husk det store udvalg til julebordet

P. JENSEN Slagtermester Torvegade, Brande

Telefon 63

1----------------------------------------Julekort -

Julebeger - Lommebeger

Kalendere for 1962

Legetej til jut - Stort udvalg

Anna Hansen. Galanteri & Papirhandel Telefon 327

Husk at kebe JULEKAFFEN hos

EWALDS KOLONIAL Telefon 277 . Viadukten

Del' ligger i Brande sogn en jrevnt stor g,hd, som hedder Brandholm. Den har engang vreret en herregard, men er nu kun en almindelig bondega rd . Mens ga rden var i sin fulde stc;,rre lse, var ejerne herremrend, d el" ikke tog det sa neje med, hvorledes de bar sig ad. Siiledes fort relles det, at en af ejerne engang i raseri med en ekse huggede en af sine un­ dergivne ned, men efter d en tid havde han ikke ro, selv ikke efter deden. Han blev efter d oden hens at i gravkapellet i Brande kirke, men IAget kan ikke holdes tillukket pa ki­ sten. Selv om det bliver lukket og skruet til om aftenen, er det dog altid morgenen efter leftet a f og sat ned ved siden af kisten. Brandholm gard skal i gamle dage have vreret beboet af en sysselkonge ved navn Vrol, som skal vrere begravet i en hoj uden for garden. Hejen kaldes endnu Vrolhoj. (Evald Tang Kristensen hal' her gjort den t i.lfejelse, at h0jen ogsa kaldes Gjedhej, efter en lille brek, Gjedrende, som leber lige nor­ den om hejen). Om Vrol fortrelles, at han i et felts lag pa Sandfuldbjerg overvandt en anden konge, Mizar, som skal ligge begravet i en hej pa bemeldte bjerg, kaldet IVIizars hej. Beboerne d er omkring kalder hejen Mismers hej (midsommers hejl. I »Liber daticus«, hvori sagn et ogsa er optegnet, bemrerkes: Der kunne i alt fald vrere grund til a t tl'O d enne tradition, da del' paa Peter Bjerres mark, Sandfeldbjerg, sa vidt jeg erin­ drer noget sydvest for ga rden , findes tydelige ruine r af jord­ skanser. Om Brandholms f0rste ejere fort oeller Trap i sin beskrivel­ se af Brande sogn. Det fremgar heraf, at garden sidst i det 16. arhundrede ejedes af Peder Te rkelsen Voebner. Han dede 1587 som sidste mand af sin sl<egt, og garden arvedes da af hans foettersen, Claus St l'angesen til N0rholm. Han dede i 1596 ogsaa uden mandlige arvin ge l', og datteren Karen Clausdat­ ter fik derfor garden . Hun <egtede Hans Lange til Lunderup, som i aret 1608 for 14.000 dl. solgte Brandholm til Bendix Rantzau, svige l'S0n a f Albret Skel til Junget, del' blev hen­ rettet i Harsens 27. januar 1609.

Storegade 38 . Telefon 384

Den felgende ejer af Bra ndholm var Jorgen Below til Ha­ strup, og derefter hans sester Sophie Below. Hun var gift med Christen Thott, der i 1631 solgte ga rden til sin sviger­ S0n Otto Giee, som straks mageskiftede den med sin broder, Eskild Gi0e. for dennes p a rt i Turebygard. I 1638 solgte Es kild garden, del' da havd e 24 tdr. hartkorn , til Herlof Mo r m an d, men denne matte 9 a l' senere pantSa2tte den i.il Eskilds bern . Henrik, Birgitte og Sibylle. Henrik dede ugift 1668. Birgitte oegtede Henning Quis tzau og Sibylle a2gtede den holstenske adelsmand, Konrad von H0­

VERNER PEDERSEN

S. ENKELUND

Val'erne bringes overalt, ogsa pa landet

Deres HANDARBEJDE finder De

BRODERICENTRALEN vI R. Brandt Andersen

Herningvej 19

Telefon 31

M0bel- og bygn ingsarbejde

Alt i inventar

Temrermester Savvrerk og maskinsnedkeri Telefon 215 -

Brande

MORS 0NSKE TIL JULEN Flere og flere keber kaife pa Brandlundvej hos

ERNA KNUDSEN Telefon 257

10

el' maske nye mebler og trepper F a rs IiIn ske! er at spare - og det g0r De v ed ind.k.sb af hele stuer -­ sma mebler og treppE!r hos MAGNUS RASIUUSSEN . Brande. Telefon 179 Torvegade 20


velen. De to svogre skrev sig begge til Brandholm, m en det ser ikke ud til, at de har ejet den i frellesskab. Omkring 1670 ri.revnes Quistzau som ejer af garden. Under svenskekri­ gen var garden bleven lagt ode, og pA grund af skattere­ stancer var garden en tid fradomt ham, men kongen over­ drog ham den dog igen. I 1682 overlod h ans enke sin soster og hendes mand g arden. Ogsa dem var den en tid fradomt, og da de i 1687 fik den tilbage, skodede de den straks til deres svigerson Niels Parsberg. Da han dode 1710, var hans son, Preben Parsberg, kun 14 ar gammel. Han overlevede kun sin fader i tre ar, og da han var sA ung, kan man sikkert gA ud fra, at hans moder har staet for gardens styrelse. Om de sidstnrevnte adelige ejere af Brandholm giver de kistepladser, som blev fundet i gravrummet under Brande kirke, en del oplysninger, som her skal meddeles. (Efter en afskrift fra Nationalmuseet) . Indskriften pi'! Sibylle Gioes kisteplade skal anf ores i sin h elhed som et eksempel pA indskrifternes ordlyd, af de andre meddeles kun enkelte uddrag, der kan vrere af biografisk in­ teresse.

ERIK RASMUSSEN Kolonial -

Vin -

Delikatesse

"Volmerhus«

Telefon 161

E. LORENTZEN Autovrerksted Telefon 305

Nerregade 10

AUTORISERET

~ FOR HANDLER

En naturlig frisure n,h v ed klipning (skrering) og fonbolgning

BRANDT THOMSENS DAME- OG

HERRESALON

Kisteplade over Sibylle Gi0e

Telefon 251

Her Huiler udi Herren Hoyredle og Welbaarne Sal. Her Major Conradt Von Hovels Frue Hoyredle og Welbaarne Sal. : Fru Sebille Gioe til Brandholm : Er foed paa Turrebygaard I Selland d. 25. november 1630 af Hoyadelige Welbyrdige forrel­ dre Hindis fader Hoyredle og Welbaarne Herre Eskil Gioe Til Turrebygaard og Brandholm: Hindis Moder Hoyredle og Wel­ baarne frue Emerentze Rosencrantz til Camboe udi Holstein: og Hafver Sal. fru Sebille Gioe Lefvet Et Gud Welbehageligt Lefnet og som en Sand Christen I aId Dyders Fuldkom m en­ hed. Imod aile Bewiist Hinders Christendoms Lys og Klarhed: og Endet Hindis Lefnet Anno 1724: d. 3. Juny : Wed En Be­ sta ndig Salig Tro Til Jesum Hindis frelsere: Efter Hun Hafde Lefvet I Denne Werden I Tre og Halffemtesinds Tiufve Aar 6 maaneder og 8 dage : Gud forlenn e Hinde En glredelig og lEr efuld opStandelse Med aile Guds udWalde. 2. Timotheum 4. Cap : Jeg Hafver Stridet En God Strid: Jeg Hafver Fuldkommet L0bet, J eg Hafver Beholt Troen; fremdel es er Retferdig­ heds Cron Henlagt Til Mig: Gudfrygtig Taalmodig Barm­ hiertig og From Hafver aldtid Werret Min S tlilr ste R lgdom.

----------------------------------------

*

J. Mouritsen

DAGNY NIELSEN Duzaine Hansens hofteholdere og bust eholdere

Skylonstromper - Trikotage

Torvegade . Brande . Telefon 367

VESTERAGER Mobel- og polstrerforretning Torvegade 4, Brande

Telefon 505

TORVEKIOSKEN

Hend es m a nd Conral von H ovelen blev fodt i Altona 22. februar 1630 og var son af H ans von Hovelen til Levensted og

Telefon 71

liS BRA NDETEGLV JE RK Nehrkorns blomster

vI P. E . Munk & Bommersholdt Telefon 188

Byg smukt og billigt -

TORVET

TELEFON 575

byg med tegl!

MOURITS PEDERSEN

HERRE_ OG DRENGE-EKVIPERING

BOSTON

Murermester

Herremagasin

Nyvang

Telefon 638

TOR VET

TELF. 303

11


fru Mette Die Post. Rimeligvis va r han af den ga mle adeli ge von H0velen-sl<Egt fra Westfalen. Den mest kendte af sl<Egten val' Gothard von Hevelen, del' omkring 1670 val' vicekansler og regeringsra.d i Slesvig og Holsten. Conrat von Hevelen d0de pi\. Brandholm 15. november 1689 »i sit Alders 60. Aar r inge r tre Maaneder.«

BRANDE

KARTOFFELHANDEL

Sibylle og Konrad von Hevelen havde to d0tre Elisa­ beth og Amalia. Den sidstn<Evnte, der blev f0dt i Brunsvig

Lager og sorteringscentral ved markedspladsen

Helge Andreasen H erningvej 25 -

Tele fon 267

1663, filr et s<Erdeles smukt eftermrele. Man lreser s{Uedes:

»Hun val' <Edel af Byrd og Blod, redel af Dyd og Fornuft, hun frygtede Gud lnderlig, elskede og rerede sine Forreldre og Overmand, tilberligen tjenstvillig og ydmyg mod sin jrevn­ lige og Und erm and og hjertelig og medlidende mod den fat­ tige og hj<El peJ0se.« Interessentskabet

BRANDE ELV JERK Telefon 43

12

Hun var gift med Fredrich Wrnis af Aks elvold, men hun var kun gift i 1 aar og 6 dage, idet hun allerede den 18. ja­ nuar 1702 a1gik ved d0den, »EFTER AT HUN HAFDE LEFFVED I DENNE VERDEN MED S0MMELIGHED 38 AAR OG TOLV DAGe. Hendes s0ster Elisabeth f0dtes i Lybek 14. marts 1665. 22 aar gamme! blev h un gift med Niels Parsberg, der samtidig med over tog Brandh olm. . 1 same h en des lEgteskab af Gud We!signet m ed 10 bern, at Hvilcke de 6 It f0ren d hun i H erren er hensovede.« Hun blev enke 17. februar 1710 og a1­ gik ved d0den den 17. juni 1741, .efter hun hafde levet i den­


ne jammerfulde Verden udl 76 Aar, 3 Maaneder, 11 Dage«. Hendes mand, Niels Parsberg, vai' fra Eskildstrup, hvor han blev f",dt den 30. januar 1653 som S0n af Niels Parsberg til Eskildstrup og Kiersten Kaas til Selleberg. I sin ung­ dom val' han i kgl. majestcets tjeneste i 13 ar og vovede liv og blod mod rigets f jender. Han levede et )) meget christeligt, gudfrygtigt, fromt og for­ nuftigt Lefnet med Hustru, Bern og Tuinde i 22 Aar og 9 Maa­ neder«. Han led meget under e n langvarig sygdom og de de 17. februar 1710. Hans sen, Preben Parsberg, dede som allerede ncevnt tre ar senere, 28. februar 1713, »16 A a r og 7 Maaneder ringer 5 Dage«. I den syvende af gravrummets kister la liget af Birgitte Parsberg, antagelig en soster til Preben Parsberg. Hun dede 1744, 57 ar gammel. Kistepladen over bende val' i evrigt sa medtaget, at den ikke kunne istands::ettes og indskriften sa godt som ul::eselig.

*

Med Preben P arsbergs ded endte Brandholms dage som adeligt herrescede. Kort tid efter afhcendede parsbergerne garden, vistnok til Karen Christensdatter. Dens storhedstid val' dog ik ke forbi endnu, hele det 18. arhundrede ud v a rden stadig en stor hovedga rd, men ef t r den tid blev den ef­ terhanden mind r e og mindre: store strcekninger blev solgt fra, og fcestegard«me gik i tidens l0b over til selveje. I det folgende skal nu fortcelles om Brandholms ejere i ti­ den efter Preben Parsbergs d0d. (Efter »Trap« og optegnel­ ser i P . L ar sens protokol). Karen Christensdatter ejede Brandholm til 1731, da hun te­ stamenterede den til sine s0stersenner, Christen Nielsen af Asserb0l og Jens Nielsen af Sk::erlund, del' imidlertid samme ar solgte den til kebmand Claus Cordtsen I Horsens for 920 daler. Dog ser det ud til , at Jens Nielsen atter hal' maattet overtage garden, da den ved auktion i hans d0dsbo 1741 blev tilsHiet prcesterne J ens Risum, Brande, og dennes svoger Johan Ahrensberg, Hvejsel, for et bud pa 1321 dl.

EGON FRITSEN B rande -

star vi parat med en god K OP K AFFE og altid friskbagt bred

Konditoriet »Den lille Cafe'( Ove Nielsen

Storegade -

Brande -

Telefon 102

Strikvarer -- Undertej

Strenlper

. .. . det er julegaver!

HENNING S0RENSEN Trikotage

Telefon Brande 355

Brande Materialhandel vi G. F1SCHER -

Kolonial -

Br",ndborer Vejlevej 15 -

HUSK - nar De har vreret .

pa JULEINDK0B

TELEFON 55

Material

Kemik alier og sygeplejeartikler Telefon 46

PEDER CHR. PEDERSEN Vognmand Viad ukten 18, Brande

Telefon 207

Fa. Tornvig-Jensen en gros- og agenturforretning BRANDE -

TELEFON 84

Alle vore kunder i b y og paa land enskes en glcedelig jul og et godt nytar

CHR. RAHBEK &

S ~N

Mun ke Molle mel og Lise marga rine

Smedemestre B ran de • Telefon 95 - 335

13


Husk Service's lynopladning. Nye batterier pa lager

De lod garden ombygge af bindingsvrerk i 1743 og solgte den to ar senere til Soren Bornemann. Han havde kun gar­ den en kort tid, idet han allerede 1747 afhrendede den til Chresten Hannerup for 2250 dl. Dennes enke, Cathrine Mar­ grethe Ahler, skodede 1756 Brandholm til Niels Pedersen Hvidbjerg for 2500 dl. Han drev den kun i to ar og solgte den sa med et tab af 200 dl. til Laurids Jensen Brandt.

BRANDE BIO

Brandt var gi ft med Maren Kjersgard fra Kjersgard i Vesterhygild. Da hun var blevet enke, solgte hun Brand­ holm til sin broder, Niels Jensen K jersgard, for 2900 dl., og garden blev nu i denn e sla!gt til 1896.

ESSO-SERVICE vi Th. Christensen

Vejlevej -

Brande -

Telf. 334

Telefon 280 Billetsalget aabnes 1 time for forste forestillings begyndelse, ogsaa for t elefonbestilling paa n r. 280

BRANDE AUTOLAKERERI Harald O. Jensen

Hyvildvej Telefon 424

Opretnmg af skrerme og karosseri foretages

pa samme vrerksted

VULKANISERI NGSANSTALT

Telefon 375 -

Brande

AA. CLAUSEN HANSEN Handelsgartneri Telefon 160, Brande

Otto Arvad og Johanne havde 10 born, 5 sonner og 5 dotre. Den ene af sonnerne, Jakob Skarup Arvad, overtog i aret 1829, 27 ar gammel, fodegarden. Den havde lidt en del i de va nskelige ar under pengekrisen, og Jakob Arvad havde in­ gen pen ge at srette i den store gard, m en da skete del' uven­ tet noget, del' hjalp ham over besvrerlighederne. I Drantum boede der en mand ved navn Morten Kragsig. Han v irkede en d el som dyrlrege, men ville ogsa gerne vrere regteskabsmregler. Pa sine rejser val' h a n blevet kendt med Thomas Christensen fra Lille-Brande, der havde kobt en gard i F ilskov.

A. C. POULSENS

Vejlevej -

Kjersgard var gift med Karen Skarup, en datter af Ja­ kob Skarup i Vesterhygild. Deres datter, Johanne, blev i september 1797 gift m ed Otto Nielsen Arvad fra Vester Arvad. Han rejste som ung mand til Kobenhavn, hvor han nedsaHe sig som strompehandler, men han kom alts:'! tilbage til Bran­ de, blev gift med datteren pa Brandholm og overtog garden 1799.

Thomas havde tjent en del ved at handle med stude. Han sad. h vad man kalder godt i det, men han manglede en kone. Morten fore lo g ham da, at han skulle bejle til en af d0trene p A BrandhojIU, og en sondag formiddag i sommeren 1830 modt e de P'; hver sin ridehest pa Brandholm. Del' val' to d 0tr e hj em m e, E llen og Abelone, men Morten mente, a t Thomas sk ulle have Jensine, for hun varden »villeste«. Hun tjente pi'! d en tid i Vester Arvad, og der blev nu sendt ekspresbud efter hende. Det blev selvfolgelig en stor over-

H. OVERGAARD

W. RAHN JENSEN

Pre y min kafie

Murermester og betonvarefabrik Frugt B rande -

Konsel'ves -

Storegade 66

BRANDE TRlELASTHANDEL

15

Aktieselskab

Telefon 430 (3 Hnler)

Trrelast og bygningsartikler Stobegods Fast og flydende bramdsel

14

Bis quit

Telf. 153 Telefon 446


raskelse for hende, og hun lob pa stmmpefodder den lange vej hjem til B randholm for at se sin tilkornmende mand. Del' kom ogsa »handel« i stand om giftermfllet, men del' blev desuden lavet en han del mere, id et Jakob Skarup og Tho­ mas byttede gard e, siiledes at Jak ob fik gArden i Filskov, og Thomas fik Brandholm. Thomas og Jensine blev gift sa m me eftenl.r, og det gik nu e n tid godt fremad med Brandholm. De havde 11 born , og d en yngste af sonnerne, Laurids Brandt Thomassen, der blev gift med Sidsel Marie Madsen fra Vester sogn, overtog i 1875 gArden. En anden af sonnerne, Chresten Madsen Thomassen, gift med Else Kirstine Ottosen fra Uhre, tik en ny gard, del' i 1866 val' blevet udstykket fra Bl'a ndholm. Den blev kaldt Nyholm, og den blev en af sognets bedste garde. I foraret 1896 blev Brandholm overtaget af kreditforenin­ gen. To <1r senere, natten mellem den 20. og 21. juli 1898, nedbrrendte garden til grunden, og del'ved gik det i opfyl­ de lse, hvad der var spaet mange ilr i forveJen, at nilr den lkke lrengere var i Brandt'ernes eje, v ille den nedbramde. Sa lrenge en af Brandt'erne ejede den, skulle den ikke bram­ de, selv om den flere gange skulle komme i strerk fare. Det havde den virkelig ogsil vreret, men forst i 98 blev det til alvor.

Kort tid efter branden blev garden af kreditforeningen under hand en solgt til Niels Peder Hansen fr a Vennergard i Give sogn fo r 17.500 kr. Han fik assuraneesummen, 7.500 kr., overdraget med forpligtelse til at opbygge gilrden. Siden har den flere gange skiftet ejer.

*

Af fordum s storhed er nu intet tilbage. Spor af en drem­ ning og nogle prele i b rekken ved g a rden fortreller om, at del' i sin tid ved garden hal' vreret et storre molleri. Derudover er de r i k ke noget, del' beretter om, at Brandholm hal' haft en fortid, del' overstraler de andre garde i sognet, men det er dog ikke sa mange ar s iden, at del' endnu val' gamle folk, del' kunne huske den tid, da den val' en rig gard, del' havde op mod 100 gode stude gaende pli de store k alr, del' tilherte garden.

FASTERHOLT & S(Z)N T0mrermestre

EGON NIELSEN T0mrer og bygningssnedker

B anegaardspladsen • Brande . Tell. 69

Glredelig jul og godt nytar onskes aIle vore kunder p il land og i by

VIOLA OG LUND Lrerkevej

Bil med og uden forer udlejes . Telefon 164

B(Z)RGE TOFT KRISTENSEN Kod -

Flresk -

Viadukten 8

Palreg

Telefon 475

R. ANDERSEN

Viaduk ten, Brande

Telefon 287

BRANDE M(Z)BELFABRIK

BRANDE EJENDOMSKONTOR By- og landejendomme v I K arl Ibsen

Telefon 342 . B rande Vejlevej 4

VILHELM THORN

Mine kunder i by og pil land onskes en glredelig jul og et godt nytar ­

P. A. PEDERSEN

Arkitekt Prrestelunden -

Telefon 39

Brande -

Telefon U2

M0belforretningen

Storegade 68 -

MIDTJYDSK GULVBEL.JEGNING Vinyl -

Kork -

Gummi

Plastic og linoleum SVEND RAHBECK Vejlevej 23 . Brande . Telf. 585

Telefon 75

S(Z)REN S(Z)RENSEN Malermeste r

Vejlevej . Brande. Telefon 235

1S


Jul i gamle dage ... Fortsat [ra side 8

n<Esten aUe steder af risengrod, godt med kanel pa og en stor smorklat i. Hertil serveredes wo muers hjemmebrygge­ de 01. Sa fik man suppe, kod og somme steder et stykke lagkage, som. m<Endene skyUede ned med en snaps og kvin­ derne med et glas mjod. Det val' med andre ord rigtig gildes­ mad, julenadveren bestod af. Og del' val', hvad man ellers a ldrig saa, undtagen del' kom sj reldne g rester, dug pa bord et juleaften. Efter at festmaltidet val' indtaget, blev k0erne malket, og opvasken kom til side. Sa fik dyrene et lille ekstra foder . De skuUe jo ogsa ffi<Erke, at det var jul. For dyrene horte jo, som en af mine fort<Ellere udtrykker det, n oosten med til familien pa en hedegard . Derefter samledes man igen i stueme. I de hj em , hvor man havde juletrre, val' trooet det samlende midtpunkt. Men det val' langt fra aUe steder, at man havde det. I H. P . Hansens hjem, en gard i Holing, et par kilometer nord for Her­ ning, havde m an f . eks. ikke juletr<E i Han sens ba rndom . Man havde ingen grantr<Eer selv, og d et med at kobe ud over det strengt nodvendige, b r ugte man ikke. laUe hjem l<Estes juleevangeliet, og del' blev sunget salmer, is<Er »Den yndigste rose er funden «. Julegaver var sa godt som aile steder et ukendt begreb. Men man fik pebernllldder, og dem blev del' spillet om. Enkelte steder fik m an kaffe jule­ aften, men det synes ikke at have v<Eret en almindelig skik. Julemorgen f ik man pa fastende hjerte gmnlangkal med kogt fl<Esk og poise. Julens spise bestod jo hovedsa gelig af grisemad, og det er let forstaeligt, at man n0d de ferske k0dretter. Til daglig levede de m idtjyske b0nder mere end

Dansk Damlnann Asfalt Brande -

Ais

Telefon 227

P. C. RASMUSSENs Maskinfabrik TELEFON 600

16

tarveligt, notabene efter vor indstilling. Man var vant til det salte fl<Esk, som mange steder varede fra jul til jul. Del' noovnes ogsa tilf<Elde, hvor det blev bade to og tre ar gam­ meit. Sa val' det vel ogsa bilde h a rsk og ford<Ervet, men desto dr0jere val' det. .. At folk ikke dengang kunne ramme maden i julen, er vel forstaeligt. Det kan som bekendt ogsa knibe hardt nok i VOl' tid. Det kan l<Egerne tale med om! I Tvis Kloster inviterede man til juleaften de fattige hjord­ drenge, man havde haft i tjeneste om sommeren. Fru l<Erer Kristensen (Fabjerg) hal' fortalt H. P. Hansen, a t hun min­ dedes en jul, de havde faet gmd og steg, og bagefter kom del' kogt 0rred pa bordet, som skikken del' val'. Da stak den ene dreng, del' f0rste gang holdt jul i Tvis Kloster, i at tudbrole. Man spUl'gte forbavset, om han ikke kunne lide fis k ? Haaw, svarede drcngen sn0ftende, de vel a gjan ha , men a ka et <Ed mier. , . Pa de fleste ga rde var man pa n<Esten aUe omrader selv­ forsyn ende. og man kobte kun det mindst mulige. Det val' faktisk kun salt, tobak og tr<Esko, man kobte i de rigtig fatt ige hjem, si gel' en <Eldre hedebonde. Dog blev del' jo heller ikke 0dslet i de bedre stillede hjem. Man k unne nok g0re det festligt og p<Ent med sma midler. En kone , del' nu er over de 80, fort<EUer , at man i hendes hjem, det val' sognets storste gard, juleaften fik en farvestra lende red gmd, del' sa no get sa fin ud. Det val' en almindelig m<Elke­ gmd, farvet m ed mdbedesaft. Det val' en festlig ret, da fan'en jo bevirk ede, at gr 0den i udseende adskilte sig v<Esentlig fra den daglige gmd. Bade store og sma val' i stadst0jet i helligdagene og i de »halvhellige«. DagEgt0jet blev visse steder sn0ret i bund­ tel' og la gt op over den store bageovn. Det val' et godt og tort sted at opbevare d et. Man skulle jo ogsa heist vaskes godt til jul, men del' randtes <Eldre folk, del' n<Ermest havde det med renligheden ligesom k<Ellingen, del' vendte s<Erken nytarsaften .... H . P. Hansen hal' k endt flere gamle folk, del' val' grumm e ked af at fa sig toet eller vasket, Navnlig huskede han en mand, del' p il sine gamle dage val' kommet under mere hygiejniske forhold, og da Hansen derefter traf mander, med det renvaskede ansigt, kunne han til at be­ gynde med ikkc kende ham, . . Julegilder val' del' mange af. De blev holdt til langt hen i januar. Sa blev del' spist og d anset i den trefags stue med de kalkede vregg og det hvidskurede gulv. Det val' spille­ m<Endenes travle tid. Den nu 90-aarige spillemand, Jens Andersen fra Daugaard, del' val' landskendt, da han i radio­ en spillede sammen med Frederik Iversen fra Trredballe­ hus, hal' oplevet en jul, hvor han gned fiolen 27--28 aftener og metter i trrek. Del' skulle et godt helbred til, og Jens Ande rsen blev da ogsa syg til sidst. MENS disse linj er sk rives, er d el' julestemning i mit hjem. Sk<Eret fra adventskransens lys falder ned over bordet. Fra kekkenet m<Erkes en d e jlig krydret duft af friskbagte brune kager. Strofer af »Glade jul, dejiige jul« lyder i stu­ en ved sIden af. Her er b0rnene travlt besk<Eftiget med at lave juletr<Espynt. Ja, b0rn og jul. .. Man mindes sin egen barndoms jul derhjemme hos mol' engang som noget af det skenneste i sit liv. Mon ikke ogsa VOl' tids borns bed0mm else af julen vii V<Ere sadan, n ilr de engang fa r g rilnende lokker. Og til den tid v iI de sikkert ikke ane, at del' i deres barndom fandtes nogle voksne , del' ikke syntes om tiden ind under jul og fandt den trist og uudholdelig. Sli nar alt kommer til alt, er der VIst ikke stor forskel pa jul nu og i de r igtige gode, gamle dage.. . .


Da gr trceet

blev Julen symb I En gammel nordisk legende o m triEet, der

bar korsets miErke paa aile sine grene.

Dengang man for mange, mange aar siden for f0rste

gang skulle fe jre jul i Nordens lande, udsendte den gode

Gud fire en gle for at forberede d en kommende h0jtid.

Det va r TROENS, HABETS, KlERLIGHEDENS og GLJE­

DENS engle, sam blandt mange andre ting ogsa skuIle se,

am de ]w n ne finde et trre eIler en plante, sam kunne blive

et symbol pa julens evangelium.

De fire engle floj gennem det stjernebestroede rum mod

de gronne skoves land.

Troens engel sagde straks: - Nar jeg skal voolge et jule­

troo, sa rna det voore et, sam boorer korsets hellige moorke

pa sine grene!

Hflbets engel spekulerede lidt og sagde sa: - Det troo,

jeg vil v relge, rna ikke visne! Det skal sta gront og levende

og frodigt vinteren igennem sam et symbol pa det liv, sam

selv d0den ikke form a r at besejre.

Derefter tog koorlighedens engel ordet. - Det troo, som

jeg skal synes am, rna voore et lunt tree, der koorligt breder

sine grene ud sam bes kyttelse for aIle skovens sma frysende

dyr og fugle ..•

Og gloodens engel sagde til sidst: - Det er udmoorket; det trEe , som I v relger, vil jeg velsigne saledes, at det skal komme til a t sprede gleede bade i slot og hytte, bade has rige og fattige, for raske og syge og for gamle og unger Og sadan gik det da til, at de fire engle fandt granen ­ det troo, som io boorer korsets moorke pil aIle sine grene, sam star gr0n t midt i vinterens sne og kulde, og som er en beskyttelse for aIle skovens dyr. Men nu ville de fire engle ogsa hver for sig give gran­ trceet en gave. Troens engel smykkede det med lys pa aIle dets grene, lys, der kunne glimte sam stjerner over Bethlehems marker i den hellige julenat. Habets engel satte en star klar stjerne i grantrreets top. Keerlighedens engel lagde dejlige gavel' under trreets fod. Og gloodens engel velsignede ende lig julens gran og gay den en for­ fo runderlig magt til at kunne gleede menneskenes hjerter og holde en stille preediken om julens under, om julebarnet i krybben, som skulle blive korsets herre, livets fyrste, keerlighedens og gleedens konge .. . Ja, saledes blev julen i de nordiske lande fcrberedt af de fire adventsengle, og de kommer igen ar efter ar.

Tegninger: Kaj Husum

17


Til nordisl{ vensl{absfest

• I

FINLAND

En begitJenhedsrig rejse gennem "de tusind SfJerS land" Selv om antallet af udl rendinge , der hvert ar bes0ger Fin­ land, er stigende, kan man ikke betegne landet 80m et ud­ prreget turistland. Dets beliggenhed i udkanten af Vesteuropa i forbindelse med det for yore 0ren noget fremmedarte de sprog er sikkert grunden til, at de fleste udlandsfarere sage r til andre lande. I sommeren 1961 var vi e t liIle rejseselskab pa 16 deltagere, der i anledning af et Norden-made i Brandes venskabsby,

Aanekoski foretog en rejse til Finland. Oprindelig var det meningen, at denne rejse skulle have vceret foretaget med en bus, men da en sadan busrejse ville blive forholdsvis dyr pa grund af de mange overfarter, besluttede man i stedet for at foretage tUl'en i privatbiler. Efter en herlig tur gennem Sverige, hvor vi tog os tid til at besage de mange sk0nne og minderige steder, vejen f0rte os forbi, gik vi onsdag den 28. juni om bord i en af de store Viking-bade, del' ad den nyabnede rute skuIle f0re os fra K apellskar i Sverige til Korpo i Finland. Det val' et herligt skib at komme om bord i, og dets S0­ dygtighed val' enestaende, hvilket vi fik at mrerke pa sejl­ turen over Den botniske Bugt. - Under 2. verdenskrig havde samme skib gjort tjeneste for de allierede s0stridskrrefter i Middelhavet og det ncere 0sten. Det havde saledes tjent som hospitals- og troppetransportskib i kampene ved Sicilien og Norditalien. Heldigvis val' vejret ret sommerligt, sa vi fik rig lejlighed til at nyde sejlturen gennem den svenske skrergard, syd om Alands0erne og videre gennem den finske skrergard til Korpo, hvortil vi ankom sidst pii. eftermiddagen.

Torvedag i Abo

Pra byvabenoz1errcekkelsen i de11 finske venskabsby.

Foran pa stolercekkerne Brande-kvintettm.

NOVAJA ZEMLJA

Vort f0l'ste mar i Finland var Abo. Turen fra Korpo til Abo er meget interessant, idet vejen, der er anlagt i forbin delse med den nyabnede frergerute, farer hen over flere sma 0er. Mellem disse aer rna man sejle, og det foregar med sma hurtiggaende fcerger, der kan tage 25-30 personbiler, der biiver pakket s,i tret, at det er umuligt at komme ud af vog­ n ene. Sejltiden v a rierer fra 5 til 15 minutter. Da disse fcergeforbindelser betragtes som en del af det fin­ ske vejnet, er overfarten g ratis - noget man jo ikke kender meget til her i Danmark.

ARETS SPORTSB0GER

ARETS JULEHlEFTER

POLITIKENS ARB0GER

Cuba, Congo .. . . de hastigt skiftende politiske brrendepunkter

Lars Nielsen: »Hjerterne mades« og »Ravnsgard«.

finder De lettest pA en

GLOBUS En lysglobus er tillige en god lyskilde ved TV-udsendelser.

Alt i pynt til juletrre og -bordo -

Mange nye modeller med nytegnede kort.

Til de festlige DUNI servietter har

Vi har lager i aile st0rrelser fra kr. 55,00 til

vi nu ogsa DUNI-LYS i n0jagtig

kr. 325,00.

samme farver som servietterne,

Ogsa barnene har brug for en gl obu s

80m

ol'ientering i geografi og historie. Barne­ giober til kr. 4,00 og kr. 9,85.

Brande Boghandel . Tlf. 500 P. Westergaard

18


I Abo, Finlands tredjeste rste by, overnattede vi og tog farst meste formiddag pA rundtur i byen, der med sine 120.000 indbyggere er pA starrelse med Odense. De finske byer d;ekker normalt et noget starre landomd.de end tilsvarende danske byer, da man ved bygningernes pla­ cering er nadt til at tage hensyn til de klippeforekomster, hvoraf der fin des en del i de egne af landet, vi besagte. Abos centrale midtpunkt er det store torY. der ved sin farvepragt kan lede tanken hen pA lignende pladser i vort sydlige udland. PA dette torY rna des finsk almue- og bykultur for at handle, og man er i stand til at kabe n;esten alt. Der var stande med billige ragede fisk (stramming), der var boder med blomster og frugt. Her kunne man kabe alt inden for herre- og damekonfektion, ja selv smA antikvitetsforretninger fandtes her. Da der ik ke var prlsskilte, som vi kender fra mange for­ retninger herhjemme, burde man nok vrere lidt tilbagehol­ dende med sine pristilbud, ellers blev varerne, der i forvejen er ret dyre i Finland, meget for dyre. Det historiske Abo slot og byens domkirke besagte vi na­ turligvis ogsA. Selve bygnlngerne i Abo talte deres tydelige sprog om Finlands bev;egede historie inden for de sidste 30 ar, idet kontrasten mellem nyt og gammelt var iajnefaldende. De bl0de overgange, vi kender fra danske byer, var vanske­ lige at fA 0je pa. Det er meget lidt, der er bygget i Finland i tiden medllem 1935-1955. Is;er de reldste bygninger forekom­ mer noget fremmedartede, da de virker tunge, kolde og til­ lukkede, medens de nyere bygninger fuldstrendig svarer til det, man kan made i enhver dansk by.

Genopbygningen af Porkala-halv0en Ad en af Finlands bedste veje, hovedvej nr. 1, fortsatte vi turen mod Finlands hovedstad, Helsingfors, og passerede ved floden Uskela den gamle handelsplads Salo, der nu tjener som hjemsted for en del af den finske industri, bI. a. fin des her store sukkerraffinaderier. Kort far Helsingfors drejede vi mod syd ned over Porkhala halvaen, der i 1944 »bortforpagtedes« til Rusiand. PA de ca. 385 km" boede ca. 12.000 m ennesker, der aIle blev evakueret ved overdragelsen den 29. september 1944.

Provst Kr. Otte overrcekker urfuglevabllet tii borgmesttrm i Aanekoski. Ved en traktat af 11. oktober 1955 blev »iorpagtningen« hrevet, og Porkhala blev igen overladt til finn erne fra januar 1956. Det var dette omrade, man i »forpagtningstiden « rejste igennem med tilskoddede kupevinduer i to gene. I dag er der intet til at hindre udsynet, der pa en gang er bAde trist og opmuntrende. Det er trist at se de mange garde og huse, der ligger 0de h en og forfalder mere og mere, og det er trist at se, h vordan vildnisset forplanter sig mere og mere til marker og haver.

Byens sterste udvalg., nar det grelder ISENKRAM K0KKENUDSTYR

GAVER

G LAS OG PORCELLEN

TH. WILLEMSEN BRANDE ISENKRAMFORRETNING Voimerhus . Telefon 41

NILFISK ST9VSUGERE -

K9LESKABE -

EL. VASKEMASKINER

19


Til det /;ekre KAFFEBORD .. lrekk ert bn,d fra

konditor Frank ner nlngvej 8

Telefon 96 -

D e ringer -

496

vi bringer

B yens bedste bmd

Men det var glredeligt at se, at flere og flere af de evakue­ rede familier nu er ved at vende tilbage til omrfldet for at optage kampen mod fJdelre ggelsen. De finske bfJnder, der vender tilbage, rna krempe sig frem fu re for fure i marken, og bygningerne rna han rejse over ruiner og af ruiner. Der skal store investeringer til for at skaffe maskiner og besretninger, men den finske bonde er nfJjsom , og med hans krerlighed til hjemstavnen, er der ingen tvivl om, at den genopbygning, der her er i gang, ogsa vil lykkes. Der er langt mellem bebyggelserne, men der er endnu lrengere imellem , at man mfJder et menneske. Inde i samme omrade ligger KyrksHit kirke, der er gen­ opffJrt efte r i »forpagtningsperioden« at have tjent som til­ holdssted for russiske soldater og deres heste . Kirk en ligger smukt hrevet over terrrennet og kan ses vidt omkring. I al sin enkelhed er den meget smuk. Dens indre er holdt i gule

Altid ferste klasses

I(0 D . FLlESK . P ALlEG B estillinger pa gres og render modtages

BORGE A NDERSEN

Slagtermester

Brandlundvej 1 -

Telefoll 187

Rast tmderve;s ved en stor "skarve "

0vigs Glarmesterforretning TelefoD 136

PERSIENNER -

RULLEGARDINER

KIRSCH-STlENGER

BILLEDER og RAMMER m. m .

Altid til tjeneste med tilbud af enhver art

upudsede mursten, og den eneste udsmykning, der findes, er et stort gyld ent kors pa alteret. Den danske menighed har skrenket orglet til denne kirke, og det smukke ege-pulpitur ffJjer sig smukt ind i kirkens enkle stil. Over soldatergravene pi\' kirkegarden er rejst et stort mindekors, ligesom en stor marmorplad e fortreller, hvem der h er har fundet sit sidste hvilested.

En pr0ve lse fo r dans ke bi lister Fra KyrksHit kirke fortsatte vi mod Helsingfors ad en ubeskrivelig darlig ve], der var anlagt af russerne i »forpagt­ ningstiden«. Veje s a darlige findes ikke i Danmark, vore markveje er rene autostradaer ved siden af. Kampesten og huller sa store, at en mand med lethed kan skjule sig idem , hindrede, at f a rten blev meget over 10 km i timen. I Helsingf ors, hvor vi skulle overnatte, foretog vi en hastig tur rundt i byen, men da tiden var knap, blev det et meget flygtigt indtryk, vi fik af den finske hovedstad. Helsingfors eller Helsinki , som finnerne kalder deres ho­ vedstad, er en by pa ca. 440.000 indbyggere. Det er en moderne by, hvor man har opbygget fantastisk meget i IfJbet af de senere ar. Ga d er og veje er her nogenlunde i orden. Op over det hele ser man det olympisk e tarn, der sammen med det store smukke stadion blev bygget til olympiaden i 1952. Dette smukke b y gningsvre rk st ar nu som et vidnesbyrd om finsk grestfrihed og om mod erne finsk arkitektur.

Frihedskampe ns he lte mindes Bra nde M askinfabrik • Tlf. 87

10

Et bes fJg aflagde vi pi\. Sandeioden (kirkegard i Helsingfors), der n rermest svare r til mindeparken i Ryvangen i KfJbenhavn.


Handels- og Land rugsb nken

BRANDE Filial af Herning Handels- og La nd brugsba nk, Aktieselskab Telefon 90 og 180 Kontortid kl. 10-1 2 og 14-16, I_rdag kl. 9-12 Fredag till ige fra kl. 19-20

Kontor e r :

Blaahej og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 1.500.000 - reserver ca. kr. 5.900.000

11


Her hviler bI. a . Finlands store marsk al , C. G. Mannerheim (1867-1951) sammen med tusinder af sine faldne soldat er. I

OLAF POVLSEN Trikotagefabrik Telf. 555 -

BRANDE ­

Tel!. 555

den koIige klare sommeraften kunne vi i en k ort stund min­ d es de tr<engsler, som i de strenge krigsa r gik hen over d et finske folk . Hvis hjertet r0res i Ryvangen, m~ det gr<ede pa Sandeioden. Fra H elsingfors fortsatte vi nordpa op igennem det midter­ ste af Finland. Her abenbarede d en finske nat ur 1 sin v<e lde for os. L<enge k0rte vi gennem store nAleskove; store s0er, vidtstrakte marker og enge bredte sig milevidt for y or e 0ine. Langt val' del' mellem ga rde og huse. Den lange k0retur gay os et st<erkt indtryk af d en fin sk e naturs udstroekning, dens ynde, men ogs a det stadige drag af det tunge og s0rgmodige.

Hyggelige dage i venskabsbyen Sent p i\. aftenen v a l' vi fremme i A.an ek osk i, hvor vi blev hjerteligt modtaget af y or e finske v <ertsfolk. N orden-st<evnet b egyndte forst n <este d ags eft ermiddag, sa v i havde lejli gh ed til om formiddagen at s e os dm i byen for at kunn", blive lidt k endt. Eitel' den officielle v elkomst pa en af b yens skoler, korte hele selska bet ud til Kivetty-slilen, del' li gge r et h a lvt hundred e kilometer uden for byen i et m regtigt skovomrade . I en skovhytte, d el' om vinteren tjener so m hj e m for skov­ arbe jderne, del' p i\ grund af de store afstande er ude af sta nd til at komm e hjem r e t ofte, havde vi en hyggelig sammen­ kom~ t .

Peter Mo"er

Storegade 18-20 Brande. Tea. 318

Bilen er par t med varme l t il Dem

Samtidig havde vi lejlighed til at Iwrnme i saUD - finsk b a dstue - men her svigtede dog modet de fl este af os. Kun f ii modig e gennemgik hele ritualet med overophedning fler e ga nge i trrek, piskning med birkeris og endelig en dukkert i det is kolde vand i soen. De r eft er samme ceremoni om igen , indtil m a n bli ver md over hele krop pen so m en k ogt kreb s. Finnerne, de l' jo ikke kan leve uden d enne sauna, nod d et , men de fle ste af dem er tnened e , idet helt sma sp<edb0rn pit fa uge r k ommer i sauna. Festlighederne i forbindelse med overroekkelsen af byvaa­ ben kulminerede om sondagen. Om formiddagen var der g udstj en es te i kit'ken under m edvi r ken af fl ere af de del­ tagende pne ster. En kort mindehojtideligh ed ved mindesm rer­ ket for de faldne pa kirk egarden, hvor g<esterne n edlagde en buket blomster, greb a He dybt. Selve v a bendverr <ekkelsen fandt sted om aftenen, og ved denne le jIigh ed m<erkede man rigtigt, at det var en musik­ og sangglad befolkning, man besegte, idet fl ere af b yens sang­ kor og orkestr e kappedes om at yde deres bedste til und cr­ holdningen. Brande-k vintetten, som d eltog i st<evnet, reprre­ senterede pfi smuk keste m fide VOl' forening og VOl' egn.

BRAN D E DEPOT Vi kerer lige til Deres d0r, hvadenten De be­ stlll er BP petroleum i 10 I dunke eller BP gas­

olie eller fyringsdiesel i tromler eller til tank.

STEEN ROSS El

TELEFON 635

Vore leverancer er hurtige, regelmressige og

prrecise, - ring alierede i dag.

11

DereJ lokale oliedepot


Tree, tree 09 atte r tree ­ Om mandagen besogte vi Aiin ek oski-fabrikkerne. En stor virksornhed inden for t neindustl'ien, d el' jo er Finlands ho­ vedindust ri, idet 90 pet. a f Finlands industri omfattes a f trre­ mass er og disses biprodukt er. Deltagerne fik rig lejlighed til at forbavses over , hva d t.rreet, del' vokser i skovene, kan blive til ved en h ensigtsmressig fo rarbejdning. Bes 0get afslutt ed es m ed, a t ma n fra d et h0j e siIotaI'n fik en h e rlig ud sig t over fabrikkernes omra de, byen og omegnen. 8trevne t afsl uttedes i menigh eden s sornmerkirke, 6 km uden fo r b yen. K ir k en er endn u ikk e f rerdig, m en den val' srerdeles

velegnet til formil.let og dannede en smuk ramme om dette sldste m0de. Med indtrykke t af »alterbilledet» - udsigten gennem d et store vindue, gennem hviIket m an ser S0en m ed de sma 0er med fyr og gran - langt borte S0ens skovklredte bredder, sluttede vi af med: »Dejlig er Jorden«. Nreste formiddag fortsatt e vi mod Brande efter at have taget en hjertelig afsked med vore grestfrie vrerte r. Som­ merens store oplevelse val' forbi. Vi havde bes0gt et broder­ folk, del' pa sin egen stille made under hele m0det havde fors0gt at sige os, at m a n h0rte til i Norden og Vest­ europa. Vi havde bes0gt et folk, del' atter byggede landet op i tillid til, at den fremtid, del' Jigger forude, som m a n maske rengstes for, trods alt viI vise sig at indebrere lykke og tryg­ hed. Den tryghed , som aIle folk i vore dage savner, men som det finske folk m ere end mange andre lrenges efter. ARNE NORUP JENSEN

Hotel Brande Telefon 3 -

125

lHed 11andJobenf flyder store meelZgder tree til Aa/lekoskis fraindllStri.

A

RANGEMENTERIBRANDE

SS!fnda g den 10 . decembe r:

S.ndag den 17. december:

De mange smukke juleudstillinger vil prrege gade­ billedet d en ne s idste s0ndag, f0r julehan delen for a lvor sreU er indo Bes0g byen m ed den festlige julebelysning. - Om eftermiddagen spiller Grindsted Byorkester pa Torvet og i gaderne. T OlUB OLA pa Torve t til ford el for julevelg0ren­ h eden.

Kl. 15 ankommer de m ange julenisser til Brande station, hvorfra del' b liver optog gennem byens gader til Torvet. Del' bliver uddelt godterposer til b0rnene. Veteranorkestret fra E sbjerg spiller ved optoget og pa Torvet. Den store TOMBOLA pi! Torvet Abner. Kl. 14 og 20,15 JULEKONCERT i Brande kirke. De fire sangkor syngeI' kendte julesange.

Ve~kommen ti~ rjll~ehande~ i Btande Byens forretninger er ltbne sJSndag den 17. december kl. 16-20, og fra mandag den 18. til l~.rdag den 23. december til kl. 20. - Juleaften er forretningeme lukket hele dagen. Denne annonce er iDdrykket at X

23


KIDT IS bliver til LUKSUSFISK

2S:}

Danske dambrug leverer 0rreder

~

til alverde ns lande

0RREDER bliver nreppe forel0big hverdagskost i Danmark. Her forstar man endnu ikke rigtigt at tilberede dem, og traditionelt er vi i landbrugslandet mere fortrolige med animalske og veget abilske levnedsmidler. - Men ellers er fisk en velkendt Yare, fordi vi ek.sporterer dem baade ira det store havfiskeri og fra dambrugene inde i landet. Det er 60 ar siden, man anlagde de f0rste rationelt drevne 0rredbrug ved de vandrige danske vandl0b. Her byggede man videre pa de erfaringer, dambruger e og fiske­ rieks perter h avde gjort bl. B . i Tyskland. De danske dam­ brug kunne let tage k onkurrencen op med d e tyske. Det var sp0rgsm,flet om transport af fiskefoderet, og Danmarks be­ liggenhed sa at sige lige op ad havet har gi vet de danske 0rredbrug en fremskudt stilling. Det er eventyret om skidt­ fisk, der bliver til luksusfisk, et eventyr, som dambrugere og videnskabsmrend har form aet at give en solid baggrund. Den videnskabelige forskning til dambrugets og ekspor­ tens fremme indtager en fremskudt plads ved siden af den 0vrige videnskabelige forskning herhjemme. Allerede for snart 100 ar siden nrerede professor A. Feddersen betydelig interesse for ferskvandsfiske riet. Han gjorde studier ved dambrugene i Tyskland og s t artede alle rede i 1865 et fiske­

riselskab i Viborg. Han arbejdede med at finde frem til en metode til rationel udnyttelse af ferskvandsfiskerierne. Det var ogsa professor Feddersen, der ved arhundredskiftet var inde pa det kunstige opdrret af 0rredyngel. Sammen med en af foregangsmrendene, Smidt Nissen J0ker, anlagde han

fors0g ved dambrugene omkring Kolding, og resultaterne fra den gang bliver stort set udnyttet i de moderne dam­ brug, som i de s enere ar er indrettet overalt i Danma rk, men fortrinsvis i Jylland. I 0jeblikket Hndes i alt ca. 630 dambrug i Danmark, mange er placeret i Midtjylland og en hel del inden for det omrade, der omfattes af de store jyske aers udspring. Vandet i de danske aleb egner sig for­ trinligt for dambrug, for opdrret af yngel og srettefisk. Og mulighederne er store, fordi der er sA let adgang til d e t foder, der hentes hjem fra de store have. - Men der sker ogsa nydannelser pa fiskefoderets omrade. F olk, der kender

GOLBfEKDAL MASKINFABRIK Smede- og maskinarbejde -

Centralvarme installeres

BPs Bentonette

OLIEFYR

OLIEFYR

DAN-REGN vandingsanlreg monteres

IND H ENT TILBUD

TLF. BRAN DE 123

BRANDE KOMMUNE

Kommunekon toret Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kL 10-12 og 14-16,

iredag kl. 10-12 og 15,30--18,30, 10rdag

Itl.

10--12

Jule- og nytarsaftensdag lukket hele dagen

Ingeni0rkontoret: Onsda g kl. 11-12, freda g kl. 17·--18

24


iidt til sagen, v ed at fortrelle, at en mand i Utah har op­ fundet et fo d er, som indeholder alt, hvad orredyngel skal have. Det gr anulerede foder, som best<'Ir af ganske sma kugler, indeholder stoffer, som gor, at fiskene vokser me d rivende hast. Opdrret af sml'wrreder efter den ny metode vi! krreve betydeligt mindre plads end hidtil. OgSil de ny me­ toder ska l tages med i overvejelsern om dambrugenes

'Den bedste julegave.' Vi leverer ­

fremb d.

*

Den forste verdenskr ig slog bunden bort fra mange af de dengang n yop rettedl! d a mbr ug. K u n de okonomisk bedst fun derede slog sig ig en nem, og de har d annet grundstam­ men i del t.r b cj dc. d r nu vld erefores i et stadig sttgende an tal d ambrug. Dei torste egentlige dambrug he r pa e gnen blev anlagt af Smidt Nissen .Joke r, der kobte »Harrildgard« og benyttede

8 ! orskellige portrretoptagelser i foldemappe for kun kr. 12,00

Forst0rrelser 18 >-' 24 sort/hvid

smuk gavemappe

kr. 12,00

naturlige f arver kun kr. 18,00

Desudcn fotograierer vi overalt I hjemmene. AHal tid.

TEKNISK FOTO Herningvej 16 . Brande . Telefon 499

- Atelier for portrcetfoto

I fikJe pakllillger gar damke (Jrreder ud pd 1Ierdensmarkedet. engarealerne langs Holturn a til fo r tsrettelse at det viden­ skabeligt g dt underb yggede arbejde med orred-kulturerne. Her har Nis Nissen J eker kunnet bygge videre pa projek­ tei gennem et balvt arhundrede, og rundt om i Brande og oml!ggende sogne er indrettet dambrug i stigende tal og lige til de aller sidste dage. D m b rugene h at d e fleste steder v reret m ed til at give land k abet omkrin g yore vandlob en endrLu festliger e ka­ rakter. Ved deres hjrelp er der skabt beskreftig else for mange m ennesker, og der er en reel baggrund for den eksport, er gennem sam menslutninger er organiseret pa et konkur r en cem ressigt set b rer ende grwldlag.

llEn af disse eksportsa mmenslutninger h ar sit hovedsrede Brande. D. A . 0 . - Dansle Andels 0rredeksport - op ­ rettedes i 1939 af en kreds af dambrugere, der p! and els­ basis selv onskede at eksportere 0rreder til de europ!ei ke lande.

A ile Varaflame lightere har den Iynhurtlge fJerlette flammekon­ frol - blot en berarlng af regula­ t oren - sa har De den flamme De har b rug f or. Aile Varaflame lightere fyldes p4 5 sekunder fra Butron contaln eren - og De kan .fylde aveni- narsomhelst.

CENTRUill LANGBALLE & HJERSING TORVET - BR ANDE - TELF. 400 - 401

25


Foretagendet voksede hurtigt efter en beskeden start og st a r nu som eksportor af ca. en tredjedel af den danske erredproduktion. Denne ligger hovedsagelig her i Jylland, og Brande blev derior for to ar siden foretrukket som den

De rensede orreder pakkes i plasttcposer ­ mest centrale by for oprettelse af pakkeri og fryseri, der er blevet placeret pa Markedspladsen. DA0 disponerer over 10 s~ecialbyggede jernbanevogne, som benyttes til at forsende levende erreder til udlandet m ed. Mange orredproducenter rundt om i Europa har ikke de naturlige betingelser for erredproduktion, som de jyske !ler

giver, lige som det naturlige foder for erreder - smAsild og anden fisk - ikke kan flis i sa frisk tilstand som her i Jyl­ land, hvor vi er sli mer havet. Derfor k0ber mange dam­ brugere i lande, hvor erreder er uhyre efterspurgt, deres erreder her i Danmark, tager dem hjem i deres egne dam­ me nogle dage og leverer dem sa levende videre til restau­ ranter, hvor den besegende selv kan udvrelge den erred, han vil have til middag. 0rreden, der er opdrrettet i Jyl­ land, bliver sat i glasbassin ved restauranten og fAr plud­ selig navneforandring til »bjerg0rred«, tilmed friskfanget. Arligt sender DA0 flere millioner orreder med jernbane­ vogne sydpli. En ledsager overvliger, at bassinerne med den kostbare last af levende fisk til enhver tid har ilttilferslen i orden pli den lange rejse til Tyskland, Svejts, Italien og en rrekke andre lande. - Da det franske marked for en del Ar siden blev lukket for levende fisk, flyttede en del dambrugere simpelthen afdelinger af deres fiskeri til Frank­ rig, hvor de udnytter de store vandleb og i evrigt klarer sig ganske udmrerket. 0rredeksporten omfatter imidlertid ogsli nedisede fisk. PA pakkecentralen behandles et betydeligt kvantum, idet der dagligt hentes hundreder af kasser erred, der nedpakket i is videresendes til de fleste europreiske lande. Nogle er­ reder renses inden afsendelsen, men aIle holdes pA en slags sultekur i en uge for ikke at gli i forradnelse. PA den made kan fisken holde sig lrenge, og selv et ret fjerntliggende land som Italien aftager dagligt betydelige mrengder 0rred, der kommer frem i fineste stand. I de senere Ar er der blevet et stort marked for frosne 0rreder, i srerdeleshed i USA, hvortil DA0 sender mange slags pakninger med stralende omslag. Hver erred i en

FRA

NY

ENHVER

SYNSVINK~

VAUXHALL '4'

Priser excl. lev. omk. fra Kr. 18.492

BRANDE MOTOR COMPAGNI Telefon 539-540 Autoriseret

26

forhandler

15


cellofanpose, lige parat til at gA pi\. panden eller i gryden. DA0 beskeeftiger pa sit kantor, pakker.i og fryseri i Brande omkring 40 rn ennesker, og rned en eksport pa et par millioner kilo arligt hjem bringes et betydeligt valutabeleb til landet.

BRANDE ]ULs store

PRJEM IEOPGAVE

Rundt om i byens forret.ningsvinduer vii man kunne finde 29 bogstaver, der tilsammen danner den seetning, som er opgavens lesning.

Brande Andelsmejeri TELEFON 12

Skriv lesningen, navn og adresse pol et stykke papir, som indsendes til BRANDE JUL, Store足 gade 7, senest lerdag den 23. december 1961.

Stassaniseret sedmeelk

1. preemie 100,00 kr.

2. preemie 50,00 kr. 3. og 4. preemie a 25,00 kr.

De gode og kcerkomne julegaver~ der sjceldent b4ttes~ k0ber man med fordel hos os Sengeudstyr Sengelinned Sengeteepper Vatteepper Uldteepper Autoplaids Flonelsteepper

-

Julegaver opleegges i fikse juleeesker

Kjolestoffer Deekketoj Frottehandkleeder Viskesty kker Gardiner Tricotage DameunderLoj

27


leverer vi gerne

TRlEBETONPLADER

TAGPAP

CELLOTEX

TJlERE

MAZONIT

ASFALT

KRYDSFINER

SOLIGNUM

TRlEMALING

BYGNINGST0M MER

CEMENT . MURSTEN ETERNIT

~

ROCKWOOL

FLISER KLINKER GLAS, R0R KRYBBER

Willy Bertelsens Savvcerk og T0mmerhandel Hyvildvej

BRANDE

.

STALDVINDUER M. M.

Telefon 376

SPILDEVAND ­ og andet vand Udt om

renseanJ~get

i Brande

Flere af yore kendte forfattere har beskrevet de danske aer i del'es digte. De fleste af os har vel ogsa pa et eller andet tidspunkt stilet ved en ilbl'ed og ladet sig rive med af den stemning, der hersker ved rindende vand, som far r0r og siv til at duve let og yndefuldt. En sadan stemning giver tanker­ ne flugt bort fra dagliglivets problemer. Men hvordan forholder det sig egentlig med de danske vandl0b? Er vandet helt sa rent og klart, som vi finder det beskrevet i yore sange? Nej, desvrel're er og bUYer flere og flere af v andl0bene strerkt forurenet af spildevand fortrins­ vis fra de st0rre byer og industrier. Kan del' g0res noget for at forhindre dette, for at sikre de landskabelige vrerdier og fiskebestanden mod forfald? Ja, del' kan g0res foranstaltnin­ gel' til spildevandets rensning, sa dette ikke virker skadeligt, nar det udledes i vandl0bene. En sadan indsats hal' Brande sognerad ladet foretage ved opbygning af et mekanisk-biolo­ gisk renseanlreg i Prrestelunden. Jeg skal fors0ge pa en kort og forhabentlig ikke for indviklet made at beskrive, hvorle­ des et sadant anlreg virker.

Remnillgsprocesse1l er effektiv.

Alt spildevand fra Brande by samles i Prrestelunden syd for provsteboligen, hvor renseanlregget er beliggende. Seks forskellige steder i byen er del' indbygget store br0nde pa hovedledningen. Disse br0nde tjener til at adskille regnvand fra spildevandet. Dog tilledes anlregget en regn vandsmreng­ de, del' svarer til 5 gange spildevandsmrengden. Det oversky­ dende regnvand ledes direkte i . en. Nar spildevandet er naet til anlregget, ledes det f0rst gennem et sandfang, h vor sandet synker til bunds. Det er af stor vigtighed at fa sandet fjer­ Fortsa:ttes side 36

Originale FARVEFOTOGRAFIER

Mange fine JULEGAVEIDEER i FOTO

POUllUND Atelier og fotohandel Telefon 51 . Bra.nde

28

Agfa Optima det fuldautomatiske. - Enhver kan fotografere med dette kamera


BRANDE-HALLEN

1

Hdb om virkeligg@relse at planen

Der er mange realiteter bagved planerne om opferelse af en Brande-hal. Det er en meget stor opgave, man er gAet i lag med, men hvis interessen for sagen er af en vis stabili­ tet, vii man inden lrenge kunne ga i realitetsdmftelser om projektets enkeltheder. Der er selvfelgelig en mrengde for­ maliteter, som skal klares, men nar de er fra handen, vii der ogsa for alvor ga skred i sagen. Planen er blevet f orberedt gennem et par ar, og hele pro­ jek tet er lagt inden for en ekonomisk set overkomm elig ram­ me - forudsat at store kredse star bagved. Og meget tyder pa, at dette netop er tilfreldet. I ferste instans var det idrrets­ folk pa land og i by, som gik ind for sagen. En snes forenin­ ger har stillet sig solidarisk. Ved en prevetegning fik man vi shed for , at der var offervil je blandt unge og reldre, og derpil fik man startet a ktieselskabet Brande-hallen. Selv sma sportsforeninger uden srerlig ekonomisk ballast, var med til .,; ~

~

at tegne kapital , og det gode eksempel har smittet. Som op­ takt til en solid grundfond forpligtede en lang rrekke forenin­ ger sig til gennem en hal v snes ar ved hvert arrangement at opkrreve ekstra 50 ere i afgift af hver grest. Det er forelebig blevet til et beleb pi!. ca. 10.000 kr. pa et ar. I den 10-arige pe­ riode regner man sflledes med at kunne disponere over et beleb pa ca. 100.000 kr. Med denne gode start som baggrund er man nu ga et i gang med den direkte aktietegning efter metoden fra yen til Yen. Tegningslister cirkulerer inden for vennekredsen, og selve ideen gel' stor lykke. Selvf0lgelig vil man ikke binde egnens befolkning alene til dette tegningssystem. Der vil bli­ ve adgang til almindelig aktietegning. Det er en stor opgave, bestyrelse og udvalg har pataget sig med at skaffe kapital til rejsningen af en Brande-hal. Her skal det igen vise sig, om land og by kan finde hinanden i et

1

..

..

19621

t

,/

~

I~~ ~n

1-

I~/

)

// !

!or-.>

I

/

/'

(

I.', '.

s

~

\

\~

L/

"­ -..-;;:;;­

·c

fJ..., ~

HJJELP FATTER til at gere det rigtige ....

Fortrel ham, at De ensker Dem et T0RREAPPARAT

EVA

ABC komplet med holder og nreb kr. 118,00

med den rigtige hjelm kr. . ... 118,00

Fa. Joh. Hansen v I A. Simonsen El-installationsforretning . Brande . Telefon 45

29


f<ellesskab , som virkelig kan blive til gavn for egnens ung­ dom. B e styr elsen, del' hal' disponent Max Petersen til for­ m a nd, hal' i den sidste tid set p ~ haller af lignende art andre steder, og man habe r p a d en made at h 0ste gavn af de er­ faringer , andre hal' mattet gore. F<elles for aile de haller, man hidtil hal' set pa, er, at de som regel er helt overbelastede, hvad benyttelsen angar. Overalt har det vist sig, at sports­ ungdommen med gla!de er rykket ind i de h aller, del' er stil­ let til radighed.

Skitseprojektet til Brande-hallen er udarbejdet af arkitekt Vilh . Thorn. Efter de forelobige beregninger skulle den sam­ lede udgiit for en hal blive henved en halv million kroner.

Renti er Karl Dam Sorensen, del' ejer arealet ved Aagade i Brande, hvor man efter planen onsker Brande-hallen pla­ ceret, h a r stillet d en nodvendige jord til radighed. Koloni­ havel ejerne er blevet opsagt,

sa

for den sags skyld kan man

godt begynde de forberedende arbejder. Det el' ogsa menin­ De far altid en omhyggelig betjening pa

Madsens Hotel gen at tage fat

sa

Burton Clausen

snart som muligt, men myndighedernes

Telefon 80

endelige tilladelse sk al foreligge, inden man kan virkelig­ gore planen.

FESTLIG STE M NING og MASSER af VARER

HOS F orretningcn bugn er af dejIige y arer. Alle emsker om kvalitet og velkl<edthe d opfylder vi.

Succeshabit ten ...... . .. . .. . ..... . ...... ... ... 248,00 Autocoa ts ... . ... . . . .. . ... . .. .. ..... ... ...... . 148,00 Benkl<eder .. ................... . ............. . 68,00 Vindjakker med f oer .. .. . ...... ... ... .. . ... . 68,00 48,00 Cardigans

Angli s k jorter . . . .. . . .. ... .. . ..... . .. . ...., Pyjamas . ................... . . ....... . . ... Handsker . ........ . .... . . ..... . .. . ........ . Halstorkl<eder . .. . ..... . . . ... .. ........ . ... Huer, strikkede ...... .. ........ . ... .. . . . . ..

fra 29,50

fra 18,50

fra 8,50

fra 6,50

fra 8.50

Ogsaa i drengeafdelingen er der et vceld af gaver

Gaa paa julek.b i HE.RRE.MAGASI NE.T

30

TIP TO P

- det betaler sig


BRANDE SOGNS H'I TORI E

Skoleelever fortceller om egnens udvikling gennem tusind ar

"Brande Ittl" indblJd i efieraret elelJerne ved skolerne til at deltage i en stilekonkurrence am et hjemJtav11Stllme: Forteel om den b)' og det sogn, hvor du bar. Der kom ganske interessante besva­ ,·elser. En komite har gmnemgaet sti/me og resultatet af bedommelsm Mev, at 1. preemim tilkmd­ tes Anders Haugaard, 2. preemtell Pia jensen, begge Prcestelundskolen. Vi bringer her de to stile: Fra stenaldersamfund til moderne by Disse skove, bakker, heder, de hal' v;eret voksested er gennem vinter, gennem var , for vort folk i tllsin d :h. Disse lin jer kaJl lldm;erket g;eld e for Brande sogn. Vi ved ikke , hvorna r de f0r ste mennesk e r ha l' boet h er , og vi ved helle I' ikke, hvordan jorden har wer et . Men v i k a n se pa mo­ se rne, at d e l' hal' v;eret m ere slcov, end del' find es i d a g, Bra nde sogn hal' nok ikke v;eret s;e rligt frllg tba rt, m en d a ­ tidens mennesker hal' alligevel f orst a et at indrette sig i sko­ vene elle r ved va ndl0bene, h vo r de h ar e rn;eret sig v ed at

BENZIN DIESELOLIE SM"REOLIER FYRINGSOUE

GASOLIE - PETROLEUM

Fra eg ' ( lager kan vi omgliende levere aile de ESSO kvalitc tsprodukter. der skal bruges til busets opvarm · Ding. molOrernes d rift og redskab crncs vedligeholdel­ ire , Vore vogne kS'lrer hVer dag i hele dist riktct. og b lot De ringer, kan De derfor altid regne med

,prompte eJupedition.

Villy Hansen 1. pra11lie: Ea Nielsen : De vise malld.

ESSO.DEPOTET Elmealle 30 . Brande . Telefon 447

TRlEKULSGRYN til kyllinger. hens smagrise og svin B older maven i orden G1Iranteret vandfri Sturste opsugningsevne Leveres i he Ie og halve s;ekke a 85 liter og 42 1/ , liter, og i s;ekke med 5 poser a 17 liter elIer s;ekke med 20 p os er a 4 liter. Forlang de lette tr<ekul fra

TOJ BODEN

vI E. JUNGE TORVET -

TELEFON 465

HEDESELSKABET -

hos Deres foderstofleverand0rer

31


Ait 1 1. kL

k0d, flrsk, pilrg

og salater

jage dyr i skovene eller ved at fange fisk i vandlebene. Vi ved fra stenalderfund, at der i oldtiden har levet man­ ge mennesker i Brande sogn. Vi ved fra over 200 gravfund, at befolkningstretheden i oldtiden og noget ind i middelalde­ ren har vreret voksende. I det 13. flrhundrede hrergede den sorte ded hele landet, og der fortrelles, at det srerligt gik ud over Brande og Thyregod sogne. Det fortrelles ligeledes i et sagn, at der kun var en pige

Vejle Slagteri's udsalg Storegade 35 -

Telefon 9

Brande Savvrerk og

En.hallagefabrik

vi H. M . BERTHELSEN Telefon 120

2. pramie: Ellen Margrethe Skcerlllnd. fra Thyregod og en dreng fra Brande tilbage i begge sogne. De fandt senere sammen og giftede sig. Muligvis har sandet og lyngen bredt sig over sognet pa den tid, for helt op til vor tid har Brande vreret omkredset af hededrag og lyngbakker. Nu forsvinder lyngen imidlertid mere og mere, idet lyngstrrekningerne bliver til mar.k er med korn og afgrede. Brande er nu en stor stationsby med mange store industri­ virksomheder. Martensens Fabrik er en af de sterste. Desuden findes Brande Mebelfabrik og Brande Mebellndustri samt 0rredpakkeriet og en del andre virksomheder. I disse virk­ somheder tjener mange mennesker deres bred. Den sterste og reldste virksomhed er Martensens Fabrik. Den har fer i tiden

B(2)RGE S(2)RENSEN Slagtermester TORVET - BRANDE - TELEFON 167 Ked -

Flresk - Fjerkrre

P ll.lreg

HARALD JENSEN Hernin gvej . Telefon 131

TLF.368

32

.. keb ved spar - spar 'led keb

Vi keber mange varer kontant ved sammen­

slutningen Spar Centralen, og det kommer

hver dag Dem tilgode


ligget, hvor nu Arvad m0Uegihd ligger. p A det tidspunkt solgte b0nderne deres uld fra farene til fabrikken, som forar­ bejdede ulden til garn og trepper. Nu er fabrikken mest ind­ rettet til farveri og stoftrykkeri. I Brande drives megen sport. Brande har ha ft et fodbold­ hold ! 3. division. Aile vi, der er f0dt i Brande, er interes­ seret i, at Brande bliver en god by at vrere i, og vi g0r vort bedste, for at Brande skal fa et godt ry pa sig. ANDERS HAUGAARD P rrestelundskolen 7 a.

Husk Yore lrekre

KRANSEKAGER til JULEN

Lange Jorgensen Turist

sin egen by

Torvets Conditori

Telefon 38

Hvis en eUer anden hal' beS0gt Brande for nogle ar tilbage, ville han eIler hun nresten ikke kunne kende byen igen pa grund af de store forandringer, del' er sket. Nar man kommer fra Ejstrupholmvej, kan man vel ikke undga at lregge mrerke til den store bygning pa h0jre hand. Det er Bran de M0belfabrik. Lige derefter er man pa vej ind i den flotte rundk0rsel, som danner indk0rslen til byen. Fort­ sretter man ud til hovedgaden og drejer til h0jre, ligger Mar­ tensens Fabrik lige p A hj0rnet. Gar man videre ned ad ho­ vedgaden, kommer man til Torvet, og man opdager, at der er blevet anlagt en del ny forretninger ved siden af Brande Hotel. Hvis man kigger op i Jernbanegade, kan man for en­ den af gaden se jernbanestationen. Fortsretter man ad hoved­ gaden, lregger man m<erke til den store bygning . Solgarden«, som er rejst pa det sted, hvor der tidligere var en trikotage­ forretning . Lige ved siden af .Solgarden« ligger Borgaa rds forretning, der er blevet moderniseret og er vreldig flot. Skr at der over for ligger kommunekontoret, som har til huse del' , hvor realskolen tidligere var. Hvis man star ud for kir­ k en og ser over mod Provstegarden, k an man se to minde­ stene. Den til venstre for n edkl<lrslen er ~ 5 . maj-stenen« med indskriften : 5. maj 1945. Og det blev forar og Danmark frit .

KI<lb Deres

A

URE OG BRILLER hos en fagmand

Reparationer udf0res meget omhyggeligt

P. NISSEN Urmager og optiker

Storegade -

Brande -

Telefon 135

KOLONIAL - VIN - KONSERVES Husk

VOl'

ekstrafine K AFFE

Den anden er fra Genforeningen, hvor der sta r: 15. juni 1920 Genforenings minderige stund, h llbets taste ankergrund.

H. L. Aastrup &Son

Det, man nok ikke kan forstfi, er, hvor Dalgasstenen er henne. Den er flyttet ned foran indgangen til sygehuset fra Sdr. Omme-landevejen. Pfi Dalgasstenen star :

ARNKILDES TRAKTORSERVICE Ferguson traktorer Vejlevej . Brande . Telefon 13

Cykler -

sa ind til

Telefon 92 -

Brande

Se pi GAVER -

og kom i julestemning

Her er alt i bBrneudstyr og bBrnekonfektion

Stort udvalg i hatte, handsker og tBrklreder

DK-kitJe r , s t rBmper, undertej 011' BB

Et godt hiinda rbejd e ge r ogsa altld lyk ke

Kom ind og se

CARL WILLY Telefon 344 -

ogsfi pa konto

Mode- og trikotageforretningen

VIOLA

storegade 18 • Brande . T elefon 50

33


Hedens konge, vor tro yen

Enrico Mylius Dalgas.

F0rst bakker brune, blive skove lune,

hans kongsord led, sa marken sandet, fra a han vanded, og gr<es fremsk0d , mens t0rven blandet med bakkesandet os kornet bed. Nu vestenvinde, h vis magt ha n bred, syng ham til minde i hedens Sk0d.

Giv SMYKKER i julegave

GULD og S0LV

URE -

OPTIK

FR AN K Rasnlussen

Lige over for den ligger en hvid bygning, det er prrestebo颅 llgen. Lidt lrengere nede Iii Pr<estelunden engang, men den

Torvet . Brande . Telefon 461

Alfred Z. Ovesen K0bmand BRANDE -

TELEFON 192

3. preemie: Helle Nielsen: Hallens romerrepe.

I路

Deres k0ret0j!

Renseriet "PERFECT" Renseri -

Farveri - Vaskeri

Torv egade, B rande

Tel efon 245

enten det grelder

PERSONVOGNE LASTVOGNE TRAKTORER er i sikre og hurtige hrender

Vi h a r de rigtige folk -

det bedste vrerkt0j

og stor kapacitet.

BMW

motorcykler ISE1'TA kabinescooter LAMBRETTA scooter

Aut. forhandler: E. MOGENSEN

Motorf orh andler Vejlevej 10 . Brande Telelon 224

34

KAI ANDRESEN Bra n de . Telefon 143 _ 142 Et specialv rerksted for gode reparati oner.


er nu v:£k, og Pr:£stelundskolen er blevet bygget G Ar man forbi skolen og videre, ser man, at en m:£ngde ny huse e r sk u d t: op, sa det er blevet et h elt villakvarter. Hvis man fort­ siP- tte r , kommer m an til Aaga d e , og drejer man til h0jre , lig ­ gel' stadion og te nnisb a n en d e r. - For tiden arbejdes meget pil en Bra nde-ha l , som vi unge glreder os meget til. G a r man tilba ge a d den ve j, man k om , kommer m an igen u d til Sdr. Omme landevej, og gar man til venstre, ligger po­ litikon toret skra t ov er fo r . Se r m a n op ad b a kkerne , ser man »D e ga mles Hjem«, som tager sig m eget flot ud. Lidt bag ved »D e ga mles Hjem. ligger de ny aldersrenteboliger, som er til stor gl.:ede for de menn es k er , d er er kommet til at bo idem. - Lidt lrengere oppe a d v ejen ligger den ny Falck-station. Bagved den igen ligger Sande rvrenget, som bestar af en rrekke ny ens huse. G ar m an tilbage og ned ad Or­ brekvej, kommel' man til d e store andelsboliger. Den, del' lig­ gel' v ed vej en, e r »0rb rek garden « og den anden er »Mose­ vrenget «_ Lige ove r for 0rbrek ga rden er d el' indgang til »01'­ b reklund«, s a m e r en d ej lig park og oprindeligt skabt af na­ turen m ed aen labende igennem . Rundt om l h ele p a rken e r d el' s at b renke op, f or at m a n k a n nyde uds igt en . J o, det er ikke sa s m a ting, d e l' e r sk et m ed Brande i d e sidst e 10 a r. PIA JENSEN, Prrestelunds kolen.

SAJYKA

BRANDE-THYREGOD KARTOFFELSEKTION

Spisekartofler fra sortere-central bringe s overalt i b y en BRANDE . TELEFON 186

Andels-Kartoffelmelsfabrikken

,,MIDTJYLLANDi.' Brande -

Telefon 126

TUBORG-DEPOTET vi H. Rauff Nielsen Torvegade

Telefon 163

Opret en kapitalbindingskonto Det indskudte bel0b herpa kan trrekkes fra pa selvangivelsen

inden for 1000,- kroner grrensen.

(Ikke fors0rgere 600,- kroner).

Brande Sogns Spare- og Lanekasse

BEN YT SPA REB 0 K SEN

Telefon 65

3S


Spildevand - 09 andet vand Fortsat fra side 28 net, da dette kan virke meget skadeligt pa pumperne og den videre renseproces. Fra sandfanget ledes vandet til pum­ pesumpen, der er beliggende under de fire pumper. De to af pumperne kan hver lefte 60 kubikmeter i timen, en kan lefte 120 kubikmeter i timen og den fjerde kan lefte 240 kubik­ meter i timen , altsa i nit 480 kubikmeter eller 480.000 liter vand i timen, netop den mcengde vand, der tilstremmer an­ lcegget ved kortvarige, stcerke regnskyl. Vandet bliver fra pumpesumpen wftet op i bundfceldnings­ tanken. Denne tank er stebt i armeret beton. Den er seks meter under jorden og fern meter over jorden, aIts! elleve meter dyb med en diameter pa 13 meter. Tanken e r op­ delt i to etager. 0verste etage er tre meter dyb. Her henstar vandet i to timer, og slammen (urenhederne) synker ned pa et betondcek, der har en svag hceldning fra tankens midte til dens ydersider, hvorved slammen, dels ved egen hj relp dels ved en roterende skraber, flyder ud til tankens ydersider. Her synker slammen gennem nogle spalter ned i den under­ ste tank, som kaldes radnetanken. Efter ca. fire uger er slam­ men udradnet og ledes gennem en rerledning til slambedene for at torre. Iter tilstand er slammen lugtfri og et fortrin­ ligt godningsstof. Fra bundfceldningstanken ledes vandet gennem en hcevert­ anordning til det biologiske, overdcekkede filter. Filteret har en diameter pa 27 meter og en omkreds pa ca. 85 meter. Selve filtermassen bestar af et ca. tre meter tykt lag granit­ skcerver i storrelser fra tre til ti centimeter. Ialt er der an­ vendt 1700 kubikmeter skcerver til deUe formal. Vandet spre­ des ud over skcerverne gennem fire roterende sprinklearme efter samme system, som ved havevanding. Vandet risler lang­ somt ned gennem skcervelaget, hvori der befinder sig myria­ der af mikrober, der er levende orga nismer og nedbryder urenhederne i vandet. Fra filteret ledes vandet til to kla­ ringstanke, hvor mikrober og fnug, som eventuelt har revet sig los fra filtermassen, synker til bunds og senere ledes til pumpesumpen for at deltage i kredslebet pany. Spildevan­ det er nu renset og ledes ud i Brande a Det vil sikkert vcere forstaeligt, at et sa kompliceret an­ lceg er ret kostbart at opfere. Anlceget i Brande har kostet ca. en million kroner, heraf yder staten et tilskud pa i alt ca. 500.000 kr. Restbelobet skal fordeles mellem de grund­ ejere, der er tilsluttet anlceget, og bidraget for en villa af almindelig sterrelse kan ansias til ca. 700 kr. Brande, i december 1961. HUGO NIELSEN

Drik stassaniseret s0dmallk

Langkjrer Mejeri TELEFON 33

H0jskolehjemmet 1. kl. k0kken og betjening

Vort rullende kElkken kommer overalt

med smerrebred og middage

Vort motto: Alt for gcesterne Oda og Vagner Kramer

VIGGO GERTSEN Shell-gas depot Storegade 17 Telefon 383

A. REINHOLT ANDERSEN Snedkermester

Telefon 246 -

Brande

Mebel- og bygningssnedker

CERES-DEPOT EWALD IBSEN

BYBUD- OG FLYTTEFORRETNING

BRANDE BRUGSFORENING

Stationsvej

Telefon 261

a. m. b . a.

DETAILHANDEL -

TELEFON 10

FALCK OVER All Telefon 35

36

Brande


Vi vasker alt for aIle! Send

de~!or

Deres toj

pd

Brande og Omegns Andelsvaskeri A. M . B. A. . Brande . T elefon :373

MIDTJYDENS rute- og selskabsbiler

Telefon: Brande 300

Brande-Ejstrupholm.- Silkeborg . Benyt

Brande~turistbiler

A

.

algod 193

â&#x20AC;˘

Yarde 367

R u te rne : Brande-~lgod-Varde

. Brande-Stakroge-B oven

til u dÂŁ1u gt,s- og selskabsture . Mod erne 20-29-37 personers turist.bus udlejes

HE BISGAARD

BRAN DE


DE SKAL VJELG E DET BEDSTE Capella Compact er Danmarks ferste ',flade« TV. - LL-Compact er alle ti­ ders distancemodtager med 23" billed­ rer og forbleffende fin lydgengivelse. Fas med ben eller bor d kr. 1780,00. Leveres ogsa med FM for kr. 2050,00.

Capella de luxe er identisk med Ca­ pella Compact, men er udstyret med dere, der, lukket, danner et meget smukt sk ab, der ogsa passer ind i De­ res stue. F as med ben eller b ard for kr. 1895,00. - Lev r es ogsa med FM for kr. 2165,00. - L ever es i palisan­ dertrre for en merpris af kr. 60.00.

Piccolo b ox, den mest raffinerede radio, De h ar set •.. . Piccolo box er hjemmets transportable transistormodtager, Deres per­ sonlige radio, som De lytter til med nydelse. Piccolo box er udstyret m ed 12 transistorer og har 7 belgeomrader, alligevel er den meget billig i drift. Kr. 685,00. - Leveres i teaktr!e.

v.u

~

BRANDE T LF. 152

Brandejul 1961  
Brandejul 1961  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Advertisement