Page 1


tv10BLER OG TkPPER

Skal ?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Vi h a r : DagJigstuer .. Spisestuer Lrenestole, p olstrede Sofaborde i teak ell er n0d ... Radioborde ..............

Gram-tmpper

fra fra fra fra fra

k r. 570,00 kr. 560,00 kr. 98,00 kr. 105,00 kr. 35,00

Uldne vBnd etmpper

400 )< 300

kl'. 695,00

400 x 300

350 X 250

kr. 510,00

350 X 250

300>: 200

In. 340,00

300 X 200 .......... ...

kr. 395,00

........ . .. "

.

kr. 320,00 kr. 175,00

SENGETtEPPER. DIVANTtEPPER . VtEGTtEPPER. FORLIGGERE. lUAROliKOr UDER m. m.

DE BEDSTE JULEGAVE-IDEER FAR MAN ALTID HOS

ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler

Lredersmutters, flere far足 ver, r0de og blaa kr. 21,85

Balsko, Iys skind . kr. 21,00 T-rem fra kr. 2.2,50

TAETOAN

Den rigtig e st0vle kr. 39,85

, ~

.'

"

.-.~ ~

Smutters, mange farver kr. 9,00 - 9,75 - 5,10 - 12,35

Sorte og lyse l'uskindssko kr. 24,85

Pelsstovlel' f ra kr. 46,M - 74,85

TAETOAN BI'Jrnesko nr. 20-23 kr. 7,8.5 nr. 24-27 kr. 8,35

JE

Y SKO Volstedlund Brande -

Forsidebillede: Prrestelundskolen -. Foto : Poul H. Lund

T elf. 111


BRANDE JUL

Udsendes gratis i 6250 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 16. ar gang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1958

JULENS KA:RNE

"Og ordet blev kr1d og tog bolig iblandt oJ." Mens vi nu atter forbereder os til at fejre julcns store hojtid - bade inden for hjemmets hygge og ved menighedens fest­ lige gudstjenester - sa kan man ikke lade vrere med nu og da at standse op over for dette sporgsmaI: Ja, men hvad var det nu, der var det egentlige - det helt ekstraordinxre ved det barn, som blev fodt i stalden i Bethlehem for de mange hun­ clrede h siden? Hvordan gik clet dog til, at han, som jo kun var her pa jorden i ca. 33 ar, kunne srette sa dybe spor i historien, at kirkeklokker nu snart atter vii kime julen ind og kalde sammen til gudstjenester i kirker og katedraler med salmesang og orgelbrus til hans lov og pris? Han havde jo lkke noget af det, som ellers gor en mand beromt i denne verdens ojne. Han var ikke statsmand, ikke forfatter, var fattig pa denne verdens gods, blev ringeagtet og forhanet og dode til sidst som en foragtet forbryder pa et kors. AIle andre store navne i historien glemtes som sneen, der faldt i fjor; men hans navn - Jesu navn - tilbedes, elskes og pakaldes af flere og flere udover hele jordens kreds. Hvordan? Sa vidt jeg kan se, ligger svaret gemt i ovenstaende sretning fra Johannes' juleevangelium - "Og ordet blev kod og tog bolig iblandt os." (Johs. 1,14). Det er jo en vending, som er moderne sprogbrug helt fremmed. Men prover man ved hja:lp af en ordbog at srette sig ind i den betydning, disse ord havde, da de blev nedskrevet forste gang - omkring 90 ar efter den fo te julenat, sa er det una:gtelig et helt overvreldende ind­ hold, der moder os i denne korte sretning. Den udsiger nemlig in tet mindre end, at Gud - him lens og jordens skaber ­ selv blev et menneske og helt gik ind under de vilkh, som er os mennesker beskiiret her pa jorden. At den almregtige Gud i egen person bojer sig helt ned til os, som lever, glredes. lider og dor her pa jorden, for derved at hele alt det. som gik i stykker i vort liv, for at sprede Iys og glrede i de h jerter, hvor morke og angst var kommet til at dde, det er dette, som er krernen i julens frydefulde budskab, og som ogsa i 1958 er forklaringen pa Jesu enestaende stilling i menneskesla:gtens historie. Atter og atter er det denne hoved­ tanke, der har inspireret julens salmeforfattere og kaldt dem frem til lovsang: Vel·den gar i dit ledeb!md, dig dog svebte ell kvilldes hlJJ1d, du, som htl!" skabt og styrer alt, blev dog ptl sked barnlille kaldt. 0 , G'ld ske lot,! Det er dette julens gla:delige budskab. der gor, at kristen­ dommen er det helt enest:l.ende. Vel - de store verdens­ religioner har trenkt fine, skonne og ophojede tanker om Gud og er i sig selv et gribende vidnesbyrd om menneskesindets lrengsel mod Gud; men ingen andre steder end i det kristne jule­ budskab stilles vi over for den modsatte lrengsel - Guds lreng­ sel, Guds bevregelse imod mennesket, der er kommet i syndens og dodens void. Hele vor bibel er een lang betagende beret­

ning om denne Guds Ia:ngsel, men ingen steder kommer vel denne hans ka:rlige frelservilje skonnere til udtryk end i englenes sang den forste julenat: "Frygt ikke, thi se jeg for­ kynder eder en stor gla:de, som skal va:re for hele folket. Thi eder er i dag en frelser fodt, som er den Herre Kristus i Davids by." Martin Luther hentyder i et af sine skrifter til en gammel beretning om, hvorledes dja:velen engang var i kirke, da den forste del af Johannesevangeliet blev Ia:st op: "I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud." Helt ubeva:gelig stod han og Iyttede til. Men da pra:sten under opla:sningen kom til det sted: "Og ordet blev kod -," da flygtede han. Og Luther fojer til: "Om det end er en digtet beretning, sa er det dog sandt, at dja:velen rna fly for den, som af hjertet og i tro betragter dette ord." Det samme stlIfa:rdige vidnesbyrd afla:g­ ges af evangeliernes beretning om Jesu liv og gerning og af utaIlige ma:nd og hinder i kirkens hi storie lige op til yore dage. Hvor ordet blev kod, hvor Gud i Jesus Kristus gik ind i menneskesla:gtens liv og stiIlede sig ved siden af os som vor broder - det er virkelig sandt, at der matte dja:velen og hans onde andeha:r flygte fra mennesker. De blev frigjorte, der kom en hel ny rejsning og frimodighed over deres liv. Gla:de, hab og tro indtog nu den pi ads, som for havde va:ret opfyldt af bekymring, angst og fortvivlelse. Se bare den lange ra:kke af mennesker, som er tegnet os klart for oje i det nye testamente - mennesker, som blev draget ind i Jesu Kristi folgeskab og derved ligesom blev fodt pany - aUe afla:gger de eenstem­ mige vidnesbyrd: "Han har gjort aUe ting vel!" Men midt i sin gla:de ved at forta:lIe om alt det vidunder­ lige, der skete den forste julenat, kan Johannes ikke under­ trykke et liHe suk ved tanken pa de mange, som vendte sig fra Jesus i vantro og forargelse: "Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham," - i samme ojeblik er det dog gla:den, der atter ba:rer ordene: "Men sa mange, som tog imod ham, gay han magt til at blive Guds born, dem, som tror pa hans navn." Og se her er vi ved det ord, der bygger bro melJem for tid og nutid - det ord, der betyder, at julen kan blive en lige sa levende og glxdelige virkelighed for os i dag som for hyrderne ude pa Bethlehems marker. For evighedsordet fra Gud blev ikke blot kod og tog bolig iblandt os i dette bestemte menne­ ske Jesus fra Nazareth i de 33 ie, han vandrede her, men det tog ogsa bolig blandt os i den menighed, Gud ved sin go de helligand pa pinsedagen skabte her pa jorden. Det tog bolig i dabens heHige vand, i nadverens yin og brod, og det for­ kyndte ord - helt svarende til hans egen forja:ttelse, at hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der vii han va:re midt iblandt os. Sa na:r er han os altsa - julens hoje ga:st! Han er stadigvxk det sta:rkeste udtryk her pa jorden for Guds Ia:ngsel efter os - hans fortabte menneskesla:gt. Lad os da ikke und­ drage os ham! Lad ikke de mange ydre tegn pa julen hindre os i at finde ind til den store hojtids ka:rne; thi sa mange, som tog imod ham, gay han magt til at blive Guds born." A. BLICHFELDT-J0RGENSEN

I


Kaj Johansens Alfred Z. Ovesen

fEg-forretning

K0BMAND Brande BRANDE -

TELEFON 192

Telefon 185

ALTID H0JESTE DAGSPRIS

Nrermeste opklilber eller regsamler anvises

]uLegaver Drik stassaniseret Slildmrelk

SKO TIL ALLE Fagmande n s garanti for kvalitet og pasform

langkcer Mejeri TELEFON 33

far De i

Victor Jepsens Skot0jsforretning Telefoll 132 Aile rask e drenges julelilnske er et par LOCKEY-fodboldst0vler

Brilleglas slibes fr a time til time, savel efter

lregerecept som efter egen synsprlilve

P. Nissen Urmager og optiker St oregade -

B r a nde -

T el ef on 135

Altid 1. klasses

K0D

FLiESL . pALfEG

Bestillinge l' pa gres og render modtages

B0"RGE ANDERSEN

Slagtermestel'

Brandlundvej 1 -

2

Telefon 187

TLF.368


VED ET 75 ARS JUBILJEUM

Samtale om en forretnings og en bys udvikling Den 20. september 1883 nedsatte manufakturhandler Charles Jorgensen sig som kobmand i Brande. Ved 75 ars jubilreet har der vreret anledning til at fremdrage mange interessante trrek fra forretningslivet i Brande pa den tid, da byen endnu kun var i sin vorden. Charles Jorgensen kom til at betyde meget for byen og egnen og fik ganske naturligt betroet en lang r rekke tillidsposter, som han rogtede pa en glimrende made. Den jubilerende forretning f0res nu videre af S0nnen, manufakturhandler Ka; J0rgensen, som har indvilget i at fortrelle "Brande Jul" lidt om forretningens historie og om udviklingen, som den har formet sig, set fra en handlendes standpunkt. For Brande by har langt tilbage i tiden vreret et naturligt samlingssted for beboerne ikke blot fra sognet men ogsa fra nabosognene. Ganske vist kom man i "gamle" dage ikke sa ofte til byen, men sa meget st0rre var omsretningen, nar man endelig var kommet her til for at forsyne sig med dagliglivets forn0denheder.

Et samfund, hvor b0nderne var i Hertal. Jeg kan selvfolgelig ikke imine erindringer ga aile 75 ar tilbage, siger Kaj J0Igensen. Min far var 23 :lr, da han etablerede sig her i Brande, og de f0rste 10 if var han ung· karl. En af forretningens gamle kunder har fortalt om tante Andrea, som passede husholdningen for far. Hun havde gode evner til at omgas bade mennesker og dyr, og den gamle kunde kan berette om, hvordan tante Andrea en dag glk over gaden til k0bmand M0l1ers for at hente nogle Yarer. Hunden, katten og aile honsene kom trippende efter hende over gaden til kobmandens, og bagefter gik hele optoget i hrelene pa hende hjemad . De vidste, at tante Andrea altid havde noget godt til dem. Dengang var der heller ikke sa stor trafik i gaden. Men def boede heller ikke mange folk her. Lars S0ndertoft, som er en af de gamle, der har kendt min far meget godt, fortreller, at der boede nresten ikke andet end bonder i Brande. Der udover var der prresten og degnen, kob­ mand M0l1er og Charles J0rgensen. Dengang var det ualminde­ ligt med gardiner for vinduerne pa landet. En kone fra nord­ sognet kom en gang hjem og fortalte sin mand, at naboens havde fact gardiner, og at hun ogsa ville kobe den slags . Han­ delen foregik hos Charles Jorgensen, hele regningen blev pa 20 kroner, men konen havde ingen penge med. Forovrigt havde manden heller ingen kontanter netop i de dage, og da han ikke ville skylde den nye manufakturhandler penge, lante han hos en af sine naboer, idet han sagde: Jeg viI nodig have, at han krrever mig! Lars Sondertoft mindes ogsa, at kebmand Moller havde advaret Charles J0rgensen mod at give for langstrakt kredit. "Det bliver man ikke rig af!" Forovrigt var der pa den tid en kone, Ann Sivebrek, som gik rundt og handlede med ting, som hjemmene havde brug for. Hun syn­ tes, det var meningslost, at folk handlede i en forretning ­ men folk viUe nu engang derhen, hvor man kunne fa et bedre udvalg end det, den omvandrende kone kunne prresentere. Thomas Skrerlund, 0sterholm, har i forbindelse med jubi­ lreet Iigeledes fremdraget minder fra den f0rste tid. Der var efterhanden fire forretninger, som sorgede for folks fornoden-

Charles Jorgensen

heder: N . 1. M0Jler, Chr. Jepsen, Brrendgaard og Charles Jor­ gensen. Kolonialvarer, fodt0j (de uundvrerlige trresko) og toj blev i mange tilfrelde oms at ved byttehandler. B0nderne kom til byen med deres produkter og fik i stedet for, hvad de havde brug for.

V.:eltepetere og studek0ret0jer h0rte til i gadebilledet. - Min far har i ledige stunder fortalt meget interessant om hans forste tid i Brande, fortreller Kaj Jorgensen. Han holdt sit indtog i byen pa en vreltepeter, som han kun kunne komme op pol. ved hjrelp af vejstenene. Koret0jet havde trre­ frelge og fast gummi, sa det var tungt at fa i gang. Desvrerre er dette minde om fars forste tid her ikke bevaret. lnd i gade· billedet horte ogsa studekoretojer, og pa de store markedsdage blev der handlet ikke blot in de i butiken, men ogsa i telt ude pol. gaden og pa markedspladsen. Denne markedshandel blev bevaret til langt op i arene. Nu er de store markeder i Brande en saga blot. Pa markedsdagene fik far altid assistance fra Herning. Tre-fire unge menne­ sker havde nok at gore med at betjene de mange kunder, som dengang trrengtes ved forretningen. Jeg husker, at en af med­ hjrelperne, buntmager Borgelin, som forovrigt var fra Finland, pa en markedsdag i teltet havde en omsretning pa 165 kr., mens der inde i butiken kun blev omsat for omtrent det dob· belte. I teltet solgtes udelukkende hatte og kasketter til 25 og 50 me stykket. Det h0rte sig simpelthen til, at aile markeds­ grester skulle have et nyt hovedtoj. Bortset fra markedsdagene var min far i de forste :l.r alene om at passe butiken. Omsretningen var heller ikke lige stor, men behovet svarede dertil. Min mor, Mathilde Jorgensen, som var forretningsvant, kunne yde far mangen god hands­ rrekning siden hen. Men der kom da ogsa medhjrelpere. En af de forste var den senere boghandler Jens Christensen, der var uddannet som urmager, men som godt kunne bista inden for manufakturbranchen. Jens Christensen var en hyggelig mand. Han rog ustandseligt pa sin lange pibe - undtagen n:1r han tog sin middagssovn pa de store ruller tvistlrerred. I nogle ar havde vi en kvindelig medhjrelper, frk. Soby, en gardmands· datter fra Lind. Far har siden fortalt mig, at han i en vanske· lig situation Jante penge af hende. Hun havde faet en storre

3


MED ORIGINALT AMERIKANSK RCA CINE­ SCOPE BILLEDReR EJ 1717 RG. - Danmarks mest solgte kombinerede fjernsyn og radiogrammofon. Det 17" fjernsyn er ud­ styret m ed d t originale amerikanske RCA cineseope billedr0r, og radiog rammofonen er forsynet med det fantastiske "Super Sonic" FM-system (fremstillet un­ der licens fra RCA) . Verdens fo r nemste 4speed vek­ selstremsvrerk ..Garra rd" sikrer en stejfri og nrensom afspilning af D er es plader. Leveres i t eak og ned. Dimensioner : h . 84 cm, b . 96 cm, d. 46 cm 2745,00 EJ 1721 B. med det store 21" RCA cinescope billedrer . Det er her lykkedes i et meget smukt arkitekttegnet kabinet at konstruere et 21" fjernsyn med harmoniske linier og af minimale kabinetdimensioner. Leveres I teak og ned. Ogsll. denne modtager er forsynet med trykt kredsleb. Dimensioner: h. 54 cm, b. 61 cm, d. 46 em 2195,00

Billedr.ret med den lange leyetl~

EJ 1721 RG. - En eksklusiv TV-skabsmodtager med 21" fjernsyn , radiogrammofon med " Super Sonic" FM-sy­ stem (fremstillet under li­ eens fra RCA) og " Garrard" grammofonvrerk. Fjensyns­ og radiomodtageren er til­ koblet det speeielle hejttaler­ arrangement (1 stk. 12" og 1 stk. 5 X7" hejttalere) , hvor­ ved der opm'i.s en lydgengi­ velse af hejeste kvalitet. Le­ veres i teak og ned. Dimensioner: h. 97 em, b . 111 em, d. 52 em. Med "Garrard" 4-speed vek­ selstremsvrerk . .. 3275,00

4

Aile ARENA EJ modellerne er udsty­ ret med de korte 90° originale ameri­ kanske RCA cinescope billedr0r. RCA billedrererne i Arena EJ modellerne er forsynet med srerlig effektiv alu­ minisering, hvilket overfledigg0r den tidligere anvendte Ionfrelde og bevir­ ker, at billedrl'lrets hals er yderligere afkortet, samtidig med at fokusering og lysstyrke er 100 pet. konstant un­ der aile forhold.

Man ser kvaliteten og vtelger Arena !Jernsyn

RADIO-Nyt

ARENA 1721 K konstrueret med s rerlig hensyntagen til en perfekt lydgeng ivelse, hvilket kommer til udtryk i d enne modtagers specielle hejttalerarrangement (1 stk. 6 X10" og 1 stk. 6,5" hejtta­ lere) . Selve fjernsynsdelen er ide ntisk med Arena EJ 1721 B. Leve r es i teak og ned. Dimensioner: h. 103 em, b . 61 em, d. 46 em. 2445,00

Radio. Fjernsyn . Musik m. m. Brande. TIf. 222 . Giro 77861


arv hjemmefra, men fOf0vrigt passede hun godt pa sine penge. Hun blev siden storejendomsbesidder i Kabenhavn og benyt­ tede ogsa sin rigdom til at se sig om i alverdens lande.

Den store blandede handel. - Hvad handlede man med i "gamle dage?" - Faktisk alt muligt. Af de gamle regnskabsbager kan jeg se, at det var en stor, blandet handel, og det var almindeligt i den tid. Man var nodt til at have lidt af hvert. Der var jule­ tr:espynt, dukker, legetoj fra Tyskland, lommeure, voltakors og meget andet. Voltakors var et metalkors, som stod i for­ bindelse med et lille batteri. Det skulle beskytte b:ereren mod sygdom - altsa kunne man spare l:egeudgiften. Jeg husker ogsa, at vi solgte betydelige m:engder Hamoes harvand. Vi havde eneforhandling, og kunderne kom langvejs fra for at sikre sig dette vidundervand, der fremmede harv:eksten. am der var s:erligt mange skaldede m:end pi den tid, husker jeg ikke. I forretningen kunne man ogsi kabe kranse, stukne med perler og med et religiast motiv under glas. Men i hovedsagen handledes der med manufakturvarer. Lagenl:erred og tvist1:erred blev afsat i hele ruller. Dengang n0jedes man ikke med at kabe nogle fa meter. Der var ogsi kjolestoffer afmilt i 10 eller 12 alen, alt efter kundens star­ relse. Til disse stoffer var lagt foer, kantebind, h.r:gter, tdd og iavrigt alt, hvad der skulle bruges til kjolens syning. Det var noget i retning af selvbetjening. Her i forretningen blev der ogsi handlet med galanterivarer og med cykler. Min far havde ogsi i mange ar Tuborg aldepot, og der blev handlet med cigarer. Kroen for eksempel k0bte hele sit forbrug her. Af de gamle bilag kan jeg se. at cigarerne dengang kostede 5-7 0re, de allerfineste gik op i 10 are - ja, det var dengang.

01depotets blanketter som regninger. Far var en meget sparsommelig mand. I mange ar brugte man s:'!.ledes Tuborg fabrikernes sma blanketter som notaer i forretningen. Under det faste hoved: "Drik Tuborg 01" skrev man sa de yarer, kunderne kobte. Og man tog ikke hensyn til, om det tilf:eldigt var en afholdsmand, der siledes fik en lidt m:erkelig opfordring med sig hjem.

Ingen reklame for forretningen. Iavrigt var min far i mange henseender en m:erkelig mand, furts:etter Kaj Jorgensen. Han ville siledes ikke reklamere for forretningen. At jeg s:elger mine kunder gode yarer er mlO

bedste reklame, sagde far. End ikke firmaskilt kom op - far i 1922 et skilt forkyndte, at her havde "Magasin" til huse. Der matte ikke sta Charles J0rgensen. Ved siden af de mange repr:esentationer havde far ogsa Varelotteriets kollektion, han var forretningsf0rer for Hede­ selskabets lokale afdeling i 30 ar, repr:esentant for forsik­ ringsselskabet Danmark i 26 :lr. Lotteriet og forsikringen styrede han pi en m:erkelig made. Han n:ennede saIedes ikke, at nogen lodseddel gik tilbage til hovedkontoret, si ville han hellcrc selv beholde den. Nar en forsikringstager opsagde for­ sikringen, gay han ikke meddelelse videre til forsikringssel-

Charles Jergensens forretningsejendom skabet, men betalte selv pr:emiebelobet -- for at selskabets portef01je ikke skulle dale! - Far var ogs:'!. i flere perioder medlem af sogneddet, medlem af bestyrelsen for Handv:er· kerforeningen og i godt 30 <ir bankddsformand i Brande Bank. Sa han havde nok at se til ved siden af forretningen.

Det f0rste "udsalg" blev holdt uden Charles J0rgensens vidende. Det var et fast princip hos far, at han aldrig ville holde udsalg. De Yarer, som ikke kunne afs:ettes til normal pris, blev pakket ned i store kasser, og der var efterhinden samlet et betydeligt lager. Da far en gang umiddelbart efter den farste verdenskrig var ude at rejse, fik jeg min mor overtalt til at foretage en hurtig realisation af de mange ukurante ting. Det var et dristigt skridt, men jeg skal love for, der kom gang i sagerne. Pi ganske kort tid blev alt udsolgt. Gamle habitter,

JULEGAVER TIL Bryllup barnedAb selskabsfoto teknisk foto

i Jotografter og Jotoudstyr

album rammer kameraer fotoliteratur

m. m .

POUL LUND

Atelier og fotohandel . 11f. 51 . Brande

Alt fotograferes otleralt - alt i fototilhehor


en~

»Skjold Burne Vin«

fJii

Pwvd 1uie&wi

vii sikkert vrere resultatet af falgende tilbud: Rodvin, Monopol rouge, 13 pct. pr o 1/ 1 fl. Rodvin, samme (den m . tyren) Pl'. Ph Itr. Hvidvin, Mon. blanco, 13 pct. pl'. I¥., Itr. Madeira, Malmsey (5 ar gl.) pro 1/ 1 fl. Portvin, Poker Port, (A-vin) Pl'. 1/1 ltr. Vermouth, Bastiani fra Torino, pro 1/1 ltr. Cognac V.S .O .P. .. ................... Pl'. 1,.2 fl. Kirsebrervin i morsom klukfl. pro 1/ 1 f1.

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

6,65 11,65 12,65 9,95 9,95 12,95 20,35 6,75

Gratis udleveres "SKJOLD BURNE"s brochure, del' foruden billige tilbud indeholder opskrifter pi\. juleglogg, punch, boyle, brunekager og klejner.

CENTRUM

Langballe & Hjersing

8nsk Dem

TELEFON 400

noget godt

-og julemanden er sikkert parat til at opfylde eet EllIeI' maske flere

af Deres

mange 0nsker om en god og fornuftig

BRANDE TRJE LASTHAN DEL

julegave -

k0bt hos

Brande -

. "".

~ ~· . .

n\: '01

Telf. 430 (3 lin.) -

Giro 71526

TRlELAST . BYGNINGSARTIKLER

~

ST0BEGODS

CHARllS BRtENSEMS 1m.

BRlENDSEL OG FYRINGSOLIE

BRANDE

Telefon udenfor kontortid: t0mmerhandler Bent Nielsen

siifremt vi ved de nu forestaaende jule­

indk0b rna have forn0jelsen a t vise Dem,

hvad vi i ar kan tilbyde af gode og nyttige

julegaver

Gaver oplregges i fikse alsker

Gavekort udstedes pit ethvert bel0b.

\. ____________________J

6

430 a

Viggo Nielsen .. .. ... .. 431 a

}

disponent Holger Mehlsen

432 a

formand Peter .Andersen

409

Afs


lyse og med morke kanteband ved revers, lommer og a:rme­ opslag, gik for 10- 15 kr. stykket; men der var rigtignok lagt i kakkelovnen til os, da far kom hjem. Min far var efter vore dages begreber alt for eftergivende. Han ville saIedes ikke sende regninger ud, og kunne han ma:rke, det kneb for en kunde, ville han hellere sIa en tyk streg over belobet end miste forbindelsen. Efter fars dod matte vi soge at fa en mindelig ordning med nogle af vore kunder. Jeg husker en regning, som vi matte pra:sentcre for en nu afdod gardmand. Det var et belob med et firecifret tal. Forstaeligt nok studsede manden lidt, men fa dage efter blev jeg tilkaldt, og sa talte han de mange penge op pa et bord, sagde tak for krediten - og handlede fortsat hos os. Fornylig havde vi en and en pudsig oplevelse. En dame fra Lolland pnesenterede sig som gammel kunde i forretningen. Hun havde i 1917 kobt sit brudeudstyr og dokumenterede det ved at frem la:gge det blyantskrevne stykke papir. Men hun ville dog forta:lle, at nu kunne sengetfljet ikke holde mere. Jeg matte bed rove hende med, at garantien na:ppe kunne ga:lde efter 41 ars forlob. At forretningslivet var lidt anderledes i "gamIc dage" end nu, fremgar af et lille tra:k, som Thomas Ska:rlund har for­ talt. Charles Jorgensen og L. Thaarup var i nogle ar naboer. Det skete na:sten dagligt, at de to naboer, kolleger og kon­ kurrenter - om man viI, sad i smogen mellem de to huse og droftede dagens begivenheder over et glas 01. De var na:ppe enige, men kom godt ud af det med hinanden. Der var en vis hygge over dette forhold. Ligesom der var hyggestemning, nar byens borgere modte hinanden pa spadsereturen i hovedgaden.

Fra buede ruder til moderne udstillingsvinduer. I de forste ar var der en forholds vis beskeden omsa:tning. De gamle kasseboger viser altid afrundede tal for dagens salg: 10 kr .• 15 kr., enkelte dage lidt mere, andre lidt mindre. Med 100 kr. i kassen var det en meget stor dag. Den dag jeg blev fodt, siger Kaj Jorgensen, kan jeg se, at der var 20 kr. i kas­ sen. Pa dgiftssiden star 20 kr. til jordemoderen. Et andet sted i kassebogen stir som udgift: en halv gris 18 kr. Mor var en stor okonom. Der blev saIedes aId rig kobt pala:g. Al den slags lavede hun selv, ligesom hun sorgede for syltning og henkogning.

I mange ar var forretningslokalet et beskedent rum ud til gaden med bagved liggende lagerlokale. I 1905 foretog far den forste udvidelse. De rundbuede, sma ruder blev aflost af mere tidsvarende vinduer. Udstillingsproblemerne var ikke sa store. Der blev lagt nogle stabler stofruller ind i vinduet, og de fik lov til at ligge, indtil der blev brug for dem i forretningen. I

Kaj Jorgensen

1930 blev der gennemfort en modernisering og yderligere udvidelse, og senere er der med korte mellemrum sorget for, at forretningen kunne svare til de krav, der stilles til moderne forretningsforelse. Min far naede lige at opleve forretningens 50 ars jubilxum i 1933, siger Kaj Jorgensen. Han var alvorligt syg, men han kunne alligevel gla:de sig over den megen virak, som stod omkring ham. Nu har vi andre forsogt at leve op til den stan­ dard, han reprxsenterede; det er ikke let, men jeg haber, at jeg sa nogenlunde har kunnet fylde min plads.

Det er spxndende ved et jubila:um sa at sige at ga bag­ Ia:ns, at se tingene i et kendt perspektiv. Maske er indtryk­ kene lidt spredte, men de er dog med til at danne et billede af

T h.

en bys trivse!'

Byens st0rste udvalg, nir det g~lder ISENKRAM K0KKENUDSTYR

GAVER Th. Willemsen BRANDE ISENKRAMFORRETNING Volmerhus . Telefon 41

,

GLAS OG PORCEL.lEN

J.


Er Deres jule0nske eget hus?

OLAF POVLSEN Trikotagefabrik Telf. 555 -

BRANDE -

Telf. 555

Brande Materialhandel vI G. FISCHER -

Kolonial -

TELEFON 55

Material

Kemikalier og sygeplejeartikler

SHELL SERVICE-STATION

Bent Madsen Vejlevej, Brande -

Telefon 390

Se da de 6 eenfamiliehuse, del' er opfort i det nye kvarter (Sl!lndervrenge) melJem Falckstationen og Stadion. Del' er projekteret endnu 14 huse, som agtes opfort i 1959. Husene er rummeJige og srerdeles veJindrettede, de er opfl!lrt af fl!lrsteklasses materialer, med srer­ Jig hensyntagen til varmeisoleringen. Husene indeholder stor stue, sovevrereise, 2 borne­ vrereiser, stort velindrettet spisekl!lkken, badevre­ reise, rum for cykier og barnevogne, viktualierum.

Varmesystemet er en kombination melJem calorie­ fereopvarmning og aim. centralvarme. Calorieferen er en Ribe oJiecalorief e re, del' giver en god og I!lkonomisk opvarmning, hvilket hal' vist sig ved de igangvrerende anlreg. Prisen pi\. husene bJiver ca. 40.000 kr. inc I. grund, salgs­ og prioritetsomkostninger, Jigesom del' til husene horer el-komfur og Miniferm vaskemaskine. Finanseringen: Forste priorietet kl'editforening, anden priol'itet hypothekforening, tl'edje pl'ioritet bank ellel' spal'ekasse. Den mdl. leje bUYer ca. 170,00 kr. Skulle De fA lyst til at bo i det nye kval'ter, hvor del' er Iys - luft - god plads, kort sagt det ideelle kval'tel' for familiel' med born, kan De henvende Dem hos murennester W. Hahn Jensen, ester AIle 7, Braude. Telf. 153. Jeg giver gerne ydel'ligel'e oplysningel' uden forbindende. Arbejdet udfores at nedenstAende hAndvrerkere: Murerarbejdet: W. Rahn Jensen Snedkerarbejdet: S. Enkelund og V. Fastel'holt. Torurerarbejdet: L. Madsen Blikkenslager og sanitet: H. Madsen & Son Varme: Rahbek & Son ~Ialerarbejdet: S. Sorensen og A. Larsen El-installation: A. Simonsen Arkitekt: ViIh. Thorn


SKOLEMINDER

AI Aksel J. Knudsen

Nar redaktionen af Brande Jul opfordrer en nylig pensioneret skolemand til at yde et bid rag til heftet, og nlir samtidig den realskoleform, han har vreret knyttet til i 41 ar (bortset fra en 5-arig periode i udlandet og som foredragsholder i indlandet), Hr nye rammer om sit dagligliv, kan man vente en beretning, der dels er personlig og dels saglig, saledes at de personlige oplevelser i den gamle, nu afgaende skoleform belyser de sag­ lige for hold inden for denne. Lad da den personlige og den saglige skildring smukt ga hand i h<'l.nd, selv om det vel er forstleligt, at eftertrykket nok mest kommer til at ligge p<'l. det personlige, bl. a. ogsi med den forstielige begrundelse, at man jo nu i en arrrekke har dr0ftet skolestruktur og ny skolelov i det uendelige, sa skolesagforhold nogenlunde mi forekomme lreserne bekendt. Endelig er Brande Jul jo ikke et predagogisk tidsskrift med forum for skoledr0ftelser. Alts<'l. til det person­ lige med strej£lys mod det saglige. Det er i ar netop 60 ar siden, jeg begyndte min skolegang i fmken Jorgensens "pogeskole" pa 0sterboulevard i garnisons­ byen Nyborg. Men boglig interesseret var jeg lrenge, for jeg kom i skole. I hjemmets stuer var der mange bogreoler, og disse hoje futteraler med mange tingester i hvert futteral af forskellig h0jde, tykkelse og farve 0vede en uimodsUelig til­ trrekning pi den 2-<'I.rige, som imidlertid fik smrek over fingrene, nar han ville tage disse sprendende tingester ud til nrermere beskuelse. Men nar man var ene i stuen, var der jo heller ikke nogen til at smrekke over fingre, og sa tog man tingesterne ud. Og da man var i den alder, hvor man tog smagspr0ver p<'l. al ting for at indlede bekendtskaberne, satte man trenderne i bogbindet og tyggede vrek, til der var en halv­ mkel i bindet, hvorefter man tog fat pa nreste bind for at fa erfaring for, om det smagte bedre. Denne bogforslugenhed har holdt sig forelobig pa 64, <'I.r, om end i en and en form! Pogeskolens indgang l§. i en port, hvori en grovsmed ofte skoede heste, sa det var ofte et interessant eksperiment, hvor­ vidt man turde smutte forbi, n:lr den sorte smed holdt den vreldige hests ene ben i sk0det, mens han trakterede hestehoven med en mregtig hammer. Efterhanden blev man dog modigere. Og skolevejen til pogeskolen var sprendende, for "boule­ varden", som gaden dengang hed, fordi den var bred og havde herligtvoksne kastanietrreer til grrense mellem stenbro og fortov, havde altid oplevelser at byde pa, specielt nar der var marked, og mange kom til bys, eller nar soldaterne kom marcherende, eller nar de brune kastanier faldt ned eller blev hjulpet dertil af drenge og piger, der kunne bruge clem til mange ting. I pogeskolen tilegnede man sig lresningens uhyre spxndende kunst, og allerede efter et .irs fOrJ0b blev man optaget i Nyborg kommunale realskoles f0rste klasse. Og dermed begyndte min forbindelse med den danske realskole, altsa for 59 ar sid en, en forbindelse, der skulle blive intim og f0rst ophore for et par maneder sid en. Det var f0r mellem- og realskolens tid. Mel­ iemskolen blev forst p<'l.budt ved loy i 1903, og det f0rste hold til mellemskoleeksamen dimitteredes ved denne skole i 1907, samme ar som jeg bestod den gammeldags prreliminrereksamen som 15-:1.rig og som skolens sidste prreliminrereksamenshold. Nyborg realskole var en skole, hvortil man betalte m<'l.ned­ lige skolepenge, nar man da ikke var lrererson som jeg, der

gik frit. Skolen var ikke stor, men havde 8 klasser til prrelimi­ nrereksamen. Der var ingen optagelsespmve. Det var de mere velhavendes skole. Eleverne blev ofte gamle (relativt), for de fik prxliminxreksamen. Og det var i min tid udelukkende en drengeskole. F0rst med mellemskolens indf0!else rendredes skoleformen, s<'l. kun de bogligt begavede blev optaget. Til gen­ greld fik de ogsa adgang ganske uafhrengig af faderens penge­ pungo Og det savel piger som drenge. En stor og prisvrerdig rendring, der bewd opstigningsmuligheder for aUe born uaf­ hrengig af stand, klasse eller penge, n:lr blot deres evner beret­ tigede dem dertil. Ogsa undervisningsprreget rendredes. Der skulle ikke opgives sa store pensa i de forskellige fag som til prreliminrereksamen. Mellemskoleeksamen og realeksamen blev arSpr0Ver i stedet for som f0r at slrebe med flere lxsears stof til prreliminrereksamen. Ogsa tilegnelsesmetoden rendredes, og vregten lagdes ikke sa meget pa terperi og udenadslreren, men lrereren tilpligtedes at forklare og fortrelle og gennemgli stoffet omhyggeligere, hvad der levnedes mere tid til med det mind­ skede pensum. Altsammen til det bedre. De mange pigers til­ stedevrerelse i klasserne og p<'l. legepladsen gay ogs<'l. skolen en noget anden karakter, end da den helt var drengeskole. De voldsomme lege, slagsm<'l.lene i og udenfor skolen blev frerre, uartighederne og de dermed folgende pryglescener i klasserne blev sjreldnere og h0!te efterh<'l.nden helt op, ogsa fordi eleverne arbejdede med st0fre £lid og interesse. Et mere kam­ meratligt forhold mellem lrerer og elev opstod, s<'l. skolen nrestea ikke var til at kende igen, da jeg i 1917 blev vikar i tysk pi min gamle skole umiddelbart efter lrerereksamen_ Mon det gar at berette nogle realskoleminder fra min barn­ doms skole i Nyborg? Nyborg var jo dengang en garnisonsby. En gang om ugen stillede regimentsmusikken op pa byens torv foran kommandantboligen og spillede de herJigste orkester­ numre dirigeret af den store og statelige lojtnant Knudsen. Lojtnant Knudsens born var meget musikalske. Landskendte navne er to af dem: Johan Hye Knudsen og Ernst Hye Knud­ sen. Festligt var det ogsa, nar militxrmusikken lod i Nyborgs gader, idet regimentsmusikernes hele orkester gennemvandrede gaderne under fuld musik, nar en eller anden historisk dato skulle mindes. En lang hale af drenge fulgte altid med hele vejen rundt. Lojtnant Knudsen var realskolens sanglrerer, respektindgydende og dygtig. Under krigen meUem Rusland og Japan i 1904-05 legede vi drenge jo krig i frikvartererne, der var adskilligt lrengere end nu. Da jeg var lille, morkharet og brun0jet, matte jeg naturligvis vrere japaner, mens de blonde kom pa russerholdet. Der var noget, der hed Port Arthur-granater: fosfor, krudt og andre smaeksplosive stoffer puttet i en "granat" pi en too res storrelse. De kunne herligt knalde og sprutte og lugte, nar man tddte' pa dem, Gale Kis i min klasse fik den storartede ide at anbringe fire granater under matematiklrererens stole­ ben udfra den erfaring, at vedkommende lxrer ikke plejede at flytte sin stol, nar den stod i en passende afstand fra katederet, nar han kom ind i klassen, Meningen var at forsoge at fa denne l:crer, der holdt skolens bedste disciplin, til at blive £lojtende gal. Vi syntes, det var forsoget vrerd. Lrereren kom ind, satte sig. Aile 4 granater knaldede p<'l. een gang, men lxreren darligt blinkede med ojnene, tog, som han plejede, sin

9


I=> .- i

I"

ca !5i

c:I E'! I

LJ

>< E'!

Den brerer sit navn med relte . . . det er en star, flat 21"

luksusmodtager med fine distanceegenskaber, skon tone

og et vreld af tekniske fortrin, sam vi gl:eder as til

at srette Oem ind i' Oet sm ukke mabel har dobbel te,

aftagelige dore. Leveres i matslebet noddetrre eller mahogni.

v. Ulbrichsen

RADIO -

FOTO -

FJERNSYN

Brande - 1 ele/on 112 Vi yder Dem virkelig sagkyndig betjening. Vort mod erne og til fjernsyn specialudrustede vrerksted, star altid med faguddannet arbejdskraft til Deres disposition

10


lommekn i ' op af llimmen og begyndte sin ynJlingsbeska:f­ tigelse at sberpc denne p<i katederbordet, men i stedet for at na:vne navnet pi Jen elev, der skulle hores i matematik, sagde han stilfxrdi g t: "N a, lille Kis, kan du sa ga inJ pa Ixrer­ va:relset og hen te sp a n ' -ro ret ~ " ... Det kneb Kis de folgende Jage at sidde pft sin skolebxnk! Inspektoren ar Jansklxrer, b :rte os a t recitere lange. klass ' 'ke digte smukt lldenad og "<l r sel\' en gli mrende oplxser () fortxllcr. Lave fest i IU Ils timer voved e VI ikke. [vlen da VI ko m i S. klasse, val' d er ct par k .unm r ater, der vovede at binJ", sort inese rtr:id i iJr store sk 1eklokkes knebel lig lade den kime ved midnatstid e, d'l inspektoren cndnu sad ved SIt yndlingsstudium i sin stue:. Da h an kom ud for at e, lwad der val' pa fxrde, som for­ styrrede hans la:sero, og ikke opdagede noget. hvorpa klokken igen kimcde, da h a n var g[tet ind, h orefte r han tilkaldte .in datter, som f rn uftigvis i morket folte pa klokkekneblen og opdagede kinesertr1den og harte ilsomme fjed bag naboens havemu r, forstod de samme n h x ngen. Men Jrengenc folte sig sib-e, indtil vi en dag nogtn tid senere skullc have analyse. "Ejna r" , sagde inspektoren, .. ga op til tavlen lig skriv ." Intet­ aneod e gik Ejnar til tavlen, hv orpii inspektoren dikterede: " D a k lokkc::n slog 12, llstede Ejnar sig gennem skolcgarden hen til n . . . ' E jnar mdmede. bleg nede, den kolde sved sp rang k It) ud at aIle porer ; men han miltte forst nedskrive referatet ,tf sin bcdrift og d ern::est anal ysere Iwer sa'Otning . inden han sl.1p . V ille k lage tIl fo ra:ldrene fa lge. anm ,,': rkni ng I k a Llkter boge n, s m nlan fik med hje m h ve e lorelag. t ilsig d se ti l kin hos In. p ktlJf 0 lOller h V.lJ ? E jo dI h ul d t ·s n ()g !~ dage i ;pr.ndlng. j\ n a lys.em in lltterne v -ll tJv len og usik klOr lt d t'rl, dd J.r ~ tr a f ­ ieo . Og det var ngsa o nk - og psykolugi sk klO,' I' Da j ~ g i 191 7 i kort tid vika rie rcde pi mIn gam ic s kole, val' Jen hl evet tIl en mell em - Gg re al sko lt: som f(l r n,l;V Ot. Fra 19 17- 19 virkede .ieg so m L rer ved U ll er~lev l' ril',ttL: rnd lem· og re:d skole og h:1! 'otle minti er der l r.I. L" n oen \ ' ;U 8 50 -r. l rl ig, d er for h0 jcdes ti l <) 00 kr . Je t :'Lnuet :i f, turdi jeg !urte s;1 srn u kt op i engt'ls l... tIl e ksa men.

1 I') 19 begynctte jeg S:'L m men med e n synger e n lcalskli le i HVldbJerg pa T h yh ol m . gs a min bn x.l t:r, som nu er sko le­ inspektor ved Engelsb rg~k0 l e n i Lyngby, va t em tid knyttet til ,Ien ne ~ko 1e. ligesol1l mi n yngst brode r, del' nu er overlxrer i Kocsor. k olen var en kostskole og h.a vde en tid 40 kost­ dever. idet V I fo ruden rea lskolea fdel ing havde en efters kole,

bl. a. for sonderjysk ungdom, og desuden et prxlimina:rkur­ sus . Men om tiden i Hvidbjerg har jeg fortalt i et interview i Vejle Amts Folkeblad. I to omgange var jeg knyttet til den private realsko le i Skern ialt i 8 if, afbrudt af 5 ar tilbragt i Indien og pa foredragsturneer landet over. Sko len, der var en 4·klasset skole, der pa fire ar forte op til den gammeldags pra:liminxreksamen. Sii dan var realskolen i Allingabro, hvis leder jeg var i 8 <ir, tnden jeg kom til Brande, ogsa indrettet, s:l man forstar, jeg af selvoplevelse kender de vekslende real­ sklileformer grundigt. Og nu star vor kxre realskole ,[tter Foran reformer. efter at mellem- og realskoleformen har tjent danske elever godt i over halvhundrede ar, ja, of!, ogs:t det danske samfund, idet :ir for ar et stedse stigende antal elever har S0gt den og faet den gode uddannelse, som har berettiget dem til de gode stil· linger i samfundet, som deres eVner svarede til. Mellem- og realskolen i Brande er i de 16 ar, jeg har vxret knyttet til den, vokset til na:sten det tredobbelte elevantal. Over 1000 real­ skoleelever har jeg underv ist. Det har vreret herl ige og rige ir i den danske realskoles tjeneste. Det er stadig herligt at tra:ffe gamle elever, nar jeg fxrdes pi rej ser rundt om i landet, og a f dem erfare, hvad de er blevet til, takket bl. a. orre den unde rvi,n mg og opdragelse, de fik i realsko ler, ,om jeg havd e m d at g'Jre Sllm [a:rer og i 26 ar som ledef. Nlr et levendc v ::e~ n . ki fter 11 , frI , er det i sk ifteti den sen ­ sibeI og soger at undga ng re b. Vor r d l~ko le sk itter nu h am Je.g Ilnsker ikke a t k ritlser a rten af de n nye h am, som re a l­ skuien nu "kal vokse inJ I verg,Lngstide n bliver L mange II ns<:: (:ndtr ikke I t :Men m cI n \ jj fi nd> f r IT! t il bed t egnede r ammer. og s.i 1111 man stcJse hti~ke P' , .tl r~lm mt n er mlllilie vig ti g end lOd holdet, det rige liv, c:r kao leves under m il llgil skifte.nJe fa n ner og sam (Jgsa v il finde 51)! godt til ­ re-tte unJ r de D mme r, m an IlLl er i g:l.ll g med a t finde frem ti l.

ue

'lil.ld J.

Kll ll i JeJI.

~~~~

TELEFON 342

~

En beg ivenhed £ dam!: iJo,~ h(/Ildel

GYLDENDALS OPSLAGSBOG -

del moderne lehsilwll me£! de /Ilrllige fordele

De ved ikke. 11Vad et llloderne ieksikoll er, ff6r De har set Gyldendals Opslagsbog ... hvor meget den enestiiende hand­

bag kan g~re for Dem og Deres familie ... IlVor let det er at blive ejer af et virkeligt pragtv<erk. Lad os fa loy at vise Dem det u den k9>be tvang.

BRANDE BOGHANDEL P. Westergaard

TELE'FON 500

Lad os reservere Dem de kendteste julehlefter og -bllger

11


EGNENS BANK BRANDE FILSKOV

THYREGOD

Interessentskabet

BRANDE ELV.,tERK Telefon 43

En dobbel t pia st.icbeha ndlet du g i Illodel'n e monste r

Se v ort udvalg i

BRAN DE KAR TOFFELHANDEL Lage r og sorteringscentral ved markedspl a dsen

Ann eberg duge D e e!' kmekfri e , de k a n evt, stryges pa. bags iden, og d e lever' es i smukke gav e足 !Esker' S e udstillingen pa b yen s hjor n c

CENTRUM LangbaUe & H j ,rsing TELEFON 400

12

l-Ielge Andreasen Herning "ej 25 -

T pJafon 26;


Da l31tande v.a1t en Hedelandsby Smatreek om livsforholdene

i et hedesogn i forrige arhundrede Af T. Bundgard Lassen Stationsbyen Brande, clef ligger veJ Vejle- Herning landevej, ca. 3 mil fra Herning, 5Yz mil fra Vejle og ca. 6 mil fra ilkeborg, er i de senerc ar blevet en kenJt by. Grundene hertil t:r f1ere. Her skal blot n..evncs, at den er en vigtig kryJsnings~t ation pa Lang ilkeborg- Bramminge og Vejle -Holstebro banerne, at den har landcts storste kartoffelmels­ fabrik , som i f1ere ar var den enestc af disse, def vur i drift, og at den sa meget omtalte ]. A. K.-bev:.egelse er udgilet her­ fra og en tid havde sit hovedkontor her. Da Brande i 1914 fik station, havde den 8-900 indbyg­ ere, siden da er den, som det n:.evnes i Trap, Il ' set op til "en virksom stationsby med kobstadpr:.eg" og har nu ct ind­ byggerantal pa ca. 4000. I forrige arhundrede var den cn lidet kendt hedelandsby, hvo r ga mmeldags levevls pi grund af befolkningens ringe sa mkvem med andre egne havcle holdt sig l:.engere end sa mange andre steder i landd, og befolknl ngt:n i by og sog n lev J. d a ct n"j somt og lidet a fve kslende li v. wdene var ikke sum nu uptagct af m aogfuldige ting uden­ fur hjernmets og land sbyens om d.Jcr. M :w m;erkede Ikkc: mcgd til b givenhcde rne i det ovrige land. Kun cngang imel­ lem, nat en vogn k m hjem tra kubstaden, nir d er kom frem­ mede til b 'cn, e ller dt.> unge karle kom hjtm fra tjene;, ten, !Ii I.. JI::! som e1' pust fra J<:n sture erJen hen over lanclsbyen. I det f" lgenJe skal fremJrage sma tr..ek af BranJ ~ by ug sogns historie i n..evnte arhundr e, tr~ , der blandt .ll1det \k ulle vise, hyor afsondret befclikningen i et hcdesugn pa de n tId Ic: ved e, og h 'or vidt furskellige livsfurhuldene var fra de forhold, vi nu Ie 'er under For sa vidt der ikke upgives andre kiIJt:r, er mundtlige meddelelse r samt optegndser i d e gamle sogneprotokoller ug i ,, ]ysk Almueliv" benyttet.

Et liv i ensombed. D n i vide krcdse kendte pr:.est, M. A. S. Lund, der var ["dt i Br:tnde pr..estegard, fortxller i sine barndumserindringer (J. D amsgaard: Pr:.esten M. A. S. Lund) om det ensommc Iiv,

Del" p/e.jes m ed stude . ..

mange i hans f0desogn forte i hans barndomstid omkring 1830. At enkelte levede om trent som eneboere, giver folgende smahistorier indtryk af: "En lillejulcdag kUll1 en gammel kvinde, der boede ensomt ude pa heden, vandrende til kirke. Hun havde taget fejl af dagene og troede, det var juledag. Hun havde spist sin jule­ mad aftenen fo rud ug furmodentlig I:.est sin julesalme og kom nu og ville i kirkc. En ancien enligt boende kvinde bes0gte min fader engang. Hun havde ventet pr~estens besog ug ville opvarte ham med clet bedst mulige, og det havde hun h0ft skulle v..ere kaffe. l!ien hun -t: nd te ikke denne drik. Hun havdc: dog faet bonnerne b)bt, havde faet dem br:.endt og knust, ja ogsa kugt kaffen, men sa satte h un grumset frem i een kop ug ka fft:vandet i cn anden og bad s "vor far" tagt: det tykke ~ller det tynde, sum han selv ville, hun vidste ikke. hYliken af delene det var, der skulle smage sa rart". famdien i pr..estegarcien f('Jrte ogsa en ensom tilv~r Ise, men da pr~estefolkene havde arbeJde nok, faldt tiden dem aId rig lang. Pastor Lund drev sel v pr:.estegardsjorden, og hans hustru havde en stor husholdning at fore . Set med nutidens 0jne var det et fattigt og slidsomt Iiv, de levede. Tienden var omtrent 100 tdr. rug, og man fandt det godt, om det kunne indbringe 800 mark (ca. 265 kr .) . Meget af jorden var hedejord, som forst efter meget arbejde kunne opdyrkes, og pi hvilket der skulle of res mange penge, felr det kunne give noget. Pr:.estefamilien brugte kun hjemmev:.evet wj, om det sa var pr..estekjulerne, var de, pa een n~r, af hjemmev..evet uIdt0j. Efter endt dagv:.erk matte pr~stefruen ofte sidde oppe til Iangt ud p:l natten for at karte, spinde og v:.eve.

iE spejdere. M. A. S. Lund umtaler i si ne erindringer, at der i hans b:undom blev brugt meget br:.endevin rundt om i sognet. Skont det var uluvIigt, var det cndnu almindeligt, at folk sclv "br:.endte" . 0vrigheJen i Vejle sendte af og til politi, j fo lkemunde kaldet spejdere, ud for at finde bra::ndevinstoj, og hvor det fandtes, vankede der b0der. Men det var kun sj:.eI­ dent, politiet fik fat i de forbudte redskaber, for f0r de kom, gik der bud fra sted til ,tt:d, sa man kunne fa alt omhygge­ ligt gemt. Herom fort~lles i erindringerne : "En s0ndag, da min fader stod pa pr~dikestolen, sa han, at en mand kom ind i kirken og hviskede nogle ord til en af kirkeg:.e ngerne. Denne lod

13


@JIlll T.vq, .

\ Foreningen" Nor den " \1:) (;;:/--1 }-..... 1: , / ...."O!!s .'i\,

Brande-afde/ing

i by og pa land 0nskes en glredelig jul og et godt nytar

I)aa Brande Hojskoleh.iem

Lucia-fest

lordag den 13. december k1. 20

Chr. Rahbek & Stan

Lucia-brud en fl'a brnskoldsvik og tern er og stjer'nedrenge synger salmer og julesange Tale af provst Kr. Ottc Bliv medl em a f foreningen NORDEN , ars足 kontingent 6 kr. Indm eldelse v. tlf. Brande 5.

Brill eglas

Smedemestre

Senior telf. 95

Junior telf. 335

T r~l a st og bygningsartikler (sp.: dan s k trre til sa vvrerkspris)

s libes fra tim e til time, savel efte r Ire

Trm m ou lages t il opskrering

r ec p t som e ft er egen synspr0ve

WILLY B ERTHELSENS

P. Nissen

SAVVlERI

U rmag e r og optike r Storegac:le -

Hyvildve j -

Brande -

VOl'

Bra nde -

Telf. 376

Telefoll 135

Kolonial - Yin - Konserves Husk

& T01\Il\IERHANDEL

ekstrafine kaffe

Helms & Oehlenschlreger aut. forhandler af

VW -

H. l. Aastrup &S0n Telefon 92 -

SKODA -- PORSCHE

Vejlevej -

Brande

Brande -

Telefon 256

BRAN DE KOMM UN E

Kommunekontoret Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16, fredag kl. 10- 12 og 15,30--18,30, lerdag kl. 10--12 juleaftens- og nytarsaftensdag lukket hele d agen Ingenierkontoret: Onsdag kl. 11- 12, fredag kl. 17-18

14


Spar tid og arbejde 足 send Deres storvask til os

Brande og Omegns Andelsvaskeri Telefon 338

Alt i 1. kl.

k(j~

Tl'J/kJagerne

er

fra

jlaJk} pdlag

0(1 Jalat 1"

Vejle Siagteri's udsalg s t oreg'ad e

Vejle JlmtsTolkeblad

I t)

s;)

-

Te.lefoll 9


ill han ogsi g(Jre denne gang, men han fik snart armen n d igen , for han rev sig h,"tsligt p,1 nalenc. :\t datteren sillcdes kun ne n ane ham, v;lkte selvfolgclig stor latter blamlt aIle de til. leuevaortnde. D en sid ste stodderkonge i sognet iik sin Ion p,[ den m'lde, a t han fik sin forplc.:jning rumIt urn pa sognets garde. idet han boede Iwert sted 3- i dage aJ gan gen. Ofte gjorde han lid t e1rbejdc vcd siden af sin egentl ige bestilling, g)ord e rent vcd kaer og hons o. !. D ct furtxlles am helm, at han kunnc hverken lrese eller ,kriv~ . men han var nVJje inde i, hvord'ln It: vemaden val' p:t d e fo r 'kellige g rd e. ar ma n spurgte ham. Iwad han havd e Liet der og der, k un ne han altid huske antallet af snJp,e og m llemmader. En mane! ~pUl'gte ham en Jag. hvo rd an han kun ne h uske det. og han svarede da: "Ju. a sxtter en t0Jdel (krulle ell er an det tegn) i mi bog for hver snaps og liver md lemmad. "

Da Brande fik postforbindelse med Vejle. 1857 fik Brande poststation, og en postvogn med kg!. postbuJ korte nu mell em Vejle og Brande to g:lflge om ugen. FI-lr den tid havde s gnet ik e haft megen forbmdels e med ulDverdenen . Af og til hx te l)(;lndern med VJ rer td V ejle eller H orsens, og de tog vel ogsa undertiden bud med for folk, der ikke var korende. men regelm <"tssig forbindelse med kobstaden vlr der ikk tale om f(1r hen i fyrrerne, og den bestod d:t i, at en mand en gang om ugen gik til Vejle og forrctted e :erinJer for fo lk, ligesom han ogsii medtog breve for pr~sten , sogne· forstanderskabet og sognefogeden. Fil. ar senere blev bestillingen lonnet af sognet. I 18 53 bort­ Iiciteredes postbefordringen til en fxstehusmand pii Uhre mark. Han begyndte sin funktion som postbud mikkel,dag og

skulle i 12 ski. I11 x nd. buernt:s

det fclgende ~lr for en betaling af 13 rdl, 2 mark og bringe breve fra og til VeJIe for sognets bes tilli ngs ­ Endvidere forpligtede han sig til at befo rdre ,ogne ­ breve og smax rinder for en privat godtgorelse.

Dtt fo rt:elles, .tt hans befordring var en trilIebVJ r. ug at han med den !..:e)rte de 11 m il frem og tilbu.ge p;l samme dag. Da det ikke altiJ ble\' ved sma<e rinder, havde han ufte buren fu ld af Yarer, nilr han om aftenen vendte h jcm til Brande mcd bud og brev fr a den vcr <"n, man til hver J<lg ikke mxrkede synderlig til. L fte r at postvogn n va r kQmmet 1 gans, behold t sognet end nu en tid det priva te postbud, da tl rsta nderskabet fan d t det n"avendi "t p<i g runt! af den b nge afstand m Il em be til­ IIllJ;S01a'nd ene. Posttj<:nc:,ren i sogne t ble\' nu besm get for en be ta ling af 10 skI. pr. mil.

Pri ,lte lejligue , rurst hen bud. blev

breve blev ikke udbLlg\:, men fol k hentede clem veel for det ml!~ te om sond agen e te l' gud stjeneste n. i h .Llvfje rdsern e. da sogne t fik et statsansat post­ der ind fort daglig posturndeling.

Efter nuglt: ;I rs forlob k0 1l1 P()s tvt'g nen til at kart h ve!: dag. Den korte fra Vej l.. om O:tUtl. og va r i Bunde ved Qtte -tll.l en urn morgenen , Her blev der skiftet heste, og cftcr et uph Id gik del yiJl!re til H erni n,ll. Hen mod aften kom vognen tilbage ti l Br,lO de, afgik herfra kl. 7 og naede til Vejle ved mid natstid. I de forste r, efter at pustfurbindelsen va r iibnet, benyttede lllan en ,l ben vogn til postvogn, og deu 'ar J ;L kun ledsaget af et: n manel, nem li g kusken. Se nere fik man tn lukket ppst· vogl!. ug flU blev per,onalet udvldet med en llund, en pos t­ furer, der ekspederedc posten pa rutens brevsamlingssteder og sulgte billetttf til de pass. gerer, def lod sig befordre med diligencen.

Jttlegaver

FOR RASKE DRENGE

og f)konomiske tll@dre BENKLtEDER

DUVETINEJAKI{ER

lange ... .... ...... ...... ..... .......... . fra kr. 22,85

mange iarvel'

knickers m . foel' ..... ...... ....... ira kl', 18,85

SKJORTER

fra kr. 36,50

nejl, 'h A.rs garanti ............... ira kr. 23,75

en dej\ig skoleskjorte

kr.

terylene

manchetskjorte

kr. 10,35

.............................. ira kr. 32,00

7,85

HUER

PULLOVERS patentstrikkede

ira kr. 23,50

strikkede

vildmal"kstnlje

ira kr. 26,50

plastic

HANDSKER -

- Cit til

BlELTER -

fl'a kr.

6,95

............. .... ............ . fra kr.

6,85

SPORTSSTR01UPER -

Herremagasinet

SL0.JFER

- der er udlJalg

TIP-TOP

17


VASKERIET N0RREGADE vI A. Iversen

BANDE M0BELFABRIK

Glredelig jul og godt nytal' onskes aU e vore k u nder p ii. land og i by

E. LORENTZEN Autovrerksted T ele10n S05 Norregadc 10 AUTORISERET

~ FORHANOLER

VIOLA OG LUND Lrerkevej

Bil med og uden fore r udl

BIRCHOW JENSEN

ERIK RASMUSSEN Kolonial -

Yin -

Bageri

Delikatesse Telefon 161

"Volnlerhus"

Torvegade 8

M. JENSEN Brande

Alka r og b a ljer til vask haves p a lage r

Husk d et store udvalg t il juleborcle t

ANDERSEN & JENSEN

SkotlilJshandler

Torvegade , Brande

Telefon 6.3

S. MIDTGAARDS DAMESALON

TORVEKIOSKEN

Kobmand

J. M ouritsen

Telefon 287

Telefon 71

VESTERAGER

ARNE THOMSEN

Mobel- og poldt rt'r fo r l'P\.nlng

TelefQn 005

emen tstfJb er

Th~'r{'

rn'h tej . B r ande

Telcfon -t2

BRANDE BR.4:NDSELSFORRETNING

PEDER CH R. PEDERSEN

vI Hart vig Nielse n

V ogn man d

Telefon 66

18

Telefon 114

Omstilling til privat : Blich ersvej 18

S. FRIIS

Ton'egadl' 1, Brn.nde

Telefon 312

Alt i parfumeri og kosmetil{

Torveg ade 16

Slagtermestre

Viadukten, Brnnde

Tele fon 76

HANS NIELSEN

Bodkerforretning

Telefon 115 k. b.

Torvegade, Brande

T ele fon 164

jl"9.

V llld uktcn 18, Brande

Telefon 2117


Det ar dog ikke hver dag, postfareren havde selska b i vognen, der nok heller ikke var noget srerligt behageligt befordringsmiddel. Vejen var •.tC0g,'· sa passagererne blev rystet godt 1 'ennem under rejsen. Blev de s0vnige og ville have sig en lur. ~tak de armene ind i nogle stropper, der hang ned fra taget, ug v;lr silledes slkrede mod at falde ned fra sredet, men dog ikke mod at fa en lang dler rollg suvn. Var man endelig trods vognens sIingren· slumret ind, varede det sjreldcnt ret lrenge, fOf man forskrrekket for op af sin "gode sevn" ved. at vognen med et voldsomt bump passerede et af vejens mange dybe huller. Om sommercn k unne det sag tens gao men am vinteren v r det ingcn lysttur ved nattetid at sidde i en kold yogn fem timer igennem. r de re jsende kom til vcjs ende, var de ofte sa stivfrosne og benene sa folelseslose af kulde, at de kun ved synet af dem var sikre pa. at de virkelig havde dem <:nu nu. V rerst va r det dug, nlr neen l!i hujt over vejt:ne. Sii matte Inekasterne uJ, for postvognen eller rettcre postslreden skulle ju rem. Ofte matte den under sadanne forhold kore store omveje ind OVer markerne pil de steder, hvor "vejen var yist af," og det kunne da ikke undgh, at posten kun nude frem med store forsinkelser. For postfareren kom med vognen, skulle passagererne ha ve billet pa brevsamhngsstederne. men det fortrelles. at mange brugte en anden trafik. Efter aft ale med kusken gik de lidt udenfor brcvsamlingsstederne, og nar vognen naede dem, kom de op at kere mod at give kusken en passende drikkeskil!.:ng, eftersom rejsen var kart eller lang. Det blev saledes en bi­ fortjeneste for kusken og ikke for postvresenet. 0

Jysk lune. De gam Ie. der levede i sognet i begyndelsen af vort arhun­ drede, har, efter Iwad der fortrelles om dem, vxret i besid­ deise af karakteregenskaber, der nu ikke mere er sa udprx­ ;sede for egnens befolkning. De tog sindigt og med forbehold mod alt nyt, havde gerne mistro til fremmede, def kom til

sognet med nye skikke. og pi! flotte talemader kunne de give et rammende te rt svar, der ikke gay d n, der brugte dem, lyst til at forH'ge sig videre i den retning. En karakteregenskab, som jo for uvrigt skal vrete sreregen fur jyderne, var ogsa i hoj grad fremtrredende hos flere af sognets gamle, nemllg den at kunne sige en vlttighed a en egen Iun made. Her enkelte eksempler. En flot klredt handelsrejsende kom en dag ind til nders Laursen i Brande kro. Han gik rneget vigtig omkring, lasted 'ejene og kaldte husene, han kom ind I, fo r nogle elendige huller. "Der finde vd ikke eng.lI1g en barber her, " sagde han sa til kromanden. Denne trenkte sig lidt om og svarede sa, at det var der. Derpi 10b han over til sin syoger, Adolf Olsen, og sagde: "Sadan og sadan er det, kan du tage dig dette arb jd p ?" Det mente Ado l! Olsen nok, han kunne, og han gik sa over i kroen med et blargarns handkl rede og en dyb tal! ken med en klat gmn srebe p a. Idet han nu begyndte at piske i vandet med fingrene, sagde han til den fremmede. "Vrer sa god at tage plads." Han gav ham nu handklredet om halsen, smurte lidt srebe pa sin hand, spyttede manden pi kinden og gned sreben rundt i ansigtet pa ham, hvorefter han tog fat pa at barbert ham med en gammel sl0v ragekniv. Det gjorde sa umlt, at andet I ~b af 0jnene pil den frem­ mede, men fxrdig blev de da. Adolf Olsen wrrede ham nu am munden med handklredet og sagde: "Vrer sa artig. Det er fire skilling." Den fremmede, der var vred over behandlin­ gen. udbmd : •.Bruger De altid samme made, nar De bar­ berer folk?" "Nej," svarede Adolf Olsen, "det kommer an pa, ligesom folk er fine eller grove til. Er det fine folk, s~ spytter vi p sreben, er det grove folk, sa spytter vi dem i hovedet." Om den gamle sognefoged, Niels Arvad, der var veteran fra 1864, fortrelles der flere morsomme historier. Han var typen p il en af de solide midtjyske bonder, udholdende, lige­ vregtig ug i besiddelse af lu ne. Pil flere omrader var han vel nok noget af en original. Gil kunne han, som ingen andre i sognet.

19


»Parfumerie« Li nn ema n H ansen

TORVET

R R A..'I D E

K0 kkenudstyr pOrCe/CEn

gla s

Gavel' i s to,'t u dva lg

HC-udstyr

d T E LF . 5fH

TO RVET

U RE FRAN1\:

OPT I K

N ehrkorns blomster

Rt\~~ll-SSEN

TORlET

T ELJ-' . 075

BRANDE

TORVET

Brande fiske- og vildtforretning

HERR E - O G DRE X GE-E IHn' F.RlXG

BOSTON H elT C11wgasin

Knud H. Chri stoffersen

TORVE T

TF.JL F . 216

L a d juleva s k en Ol'dne8

ton et v ask

nem -- h u rtig

rELF. R03

j

S. B. VAS K Vaa d vask -

TOR' ET

Johs. Pedersen Orga ni st

... rull e v ask

billi g

H c rningve.i 85

Tele fon 401

TELEF'ON 466 . BRANDE

G. Bundgaard Poulsen Damefrisj2Ir . Telefon 119

Brande 73io Telefon 280

Forsalg kl. 16,30-17,30

S. Jensen Hvals0 Kartofler en gros

Herningvej 41

Telefon 313

~IORS ONSKE TIL JVLEN er m aske nye mobler og trepper Fars onske! er at spare - og d et gOl' De ved indkob af hel e stuer ­ sma. mobler og trepp er i DET GULE HUS . Bra nd e . T elf. 179 Magnus Rasmussen - Torv egade 20

20

V. Bundgaard Poulsen ~IALERMESTER

TELEFON 119

Harald Jensen Telefon 131 kob ved spar - spar ved kob Vi k0bel' mange yarer kontant ved sammen­ slutningen Spar Centl'alen, og det kommer hver dag Dem tilgode Otte hjrelpende hrender er parate til at finde netop den frisure og farve , del' passer til D eres specielle type

Funka- Salonen E. Skjerris

Filial i Thyregod Telefon 156 Brande

Kl) NSTIGE T ..L ENDER 73Mllde Lafldiel.:.lld Brandlundvej 1

(m elle m s ygehuset og hOjs kolehjemmet)

Aben 9-17.80 . L0rdag 9- 12 . TOl'sda g lukket


En dag, han skulle mede i overretten i Viborg, tog han stovler pa nakken og gik hjemmefra tidlig om morgenen, var i Viborg ved ellevetiden og kom tilbage til An'ad ud p;1 natten.

~ine

En dag var han kummet i snak med sin nabo, der beklagede , ig over, at han var blevet snefoged, da han ikke syntes, han k unne fa tid til det. "Da skal du ikke vxre ked af det, for a "an godt tage den halve tid for dig, " sagde Niels Arvad. "Da skal du virkeltg have tak for det," siger naboen ...Ja," sluttede Arvad, "sa tager a sommeren, sa passer du det selv om vinteren. Alt, Iwad N iels Arvad ansa for storhed og pral, var han en hader af. Han tog f. eks. ikke sin hat af til hilsen, d a han regnede det for en unodvendig finhed . N iels Arvad havde en lille sonneS0n, del' nresten altid gik sammen mec! sin bedstefar og i ham sa et helt forbillede, som han ville efterligne. Kun det. som hans bed stefar sagde og gjorde. var rigtigt. O fte spurgte han sin mur, om det var fint at sige t ak for m:1.d. om det var fint at tage hllen af, niH man sagde goddag ). s. v., hvis det var fint, ville han ikke g<1re det, for hans

bedstefar sagde, at det var kun dumme mennesker, der var fine pa det. Sa hxndte der en lille tildragelse, som Niels Arvad ikke var uden skyld i. Det var en eftedrsdag, drengen havde £aet lov til at kore med sin far og mor til Brande. Da det var koldt vejr, havde hans mor gi vet ham en hue pa af dem med en Jadden kant, der var til at sJa ned. Den holdt han ikke sa meget af, og han sagde ofte, at den kradsede ham. I Brande skulle han med sin mor ind i en manllfakturfor. retning, og moderen sagde til ham, at nar de kom derind, skulle han tage huen i handen. Det gjorde han ogsa, men til al uheld lregger damen, der ekspederer, mrerke til ham og slger : "Det kan nok vrere, det er en lille hoflig dreng, sa pxnt han tager huen af. " Det var snart det vrerste, hun kunne have sagt. Drengen blev nu bange for, at han havde vreret fin pol det. Den plet ville han ikke have siddende pa sig, og idet han sagde: "Ah, det kloj sko," satte han huen pa hovedet igen. Sa var situationen reddet. Nu kunne damen da ikke tro, at det var far hen des skyld, huen var kommet af. Moderen var selvfolgelig bristefrerdig af latter, og hun gjorde ingen forsog pa at fii det jyske overs at.

Nyttige julegave-ideer fra VIOLA Hatte a g handsker i aB e modefal've l' Sk0nne d es. i EDE LW'EISS-und er t0 j Yndi ge bernekjaler til smil. penge En eforhandling af DK-KITLER Kom ind og se - - v i v is er g erne frem

M ode- og trikotageforretning ' )IT Icn· .~ n.gl·' h:u ill,t;('n in r V. Rah n Jens(.:n lx .:.;.;: yndr l'( b ~ . ..tgcri .t f "rn a mell t: Und rt t(cd L' \·illoer. hvi" pc s li~gc:r omkrin~ ,toloOO kr. De( e r rn ~n i n ~.c n . .tt LL - i d ,.r' b,:tuc r s: kal op fo ces 1 :t!r l 'fl snc S s;l d:mne hust:.

Storeglide 18, Brunde

Erling

Fi ~ c h e [:

»SpejletJ Fange« E n bo r n ebog f Ol' h el ~ f a n l1lien (kr. 4,85 ) - E n billi g gav ebog

Il y .\ m urcml ('~ [ ..:r \' ,tgn t' l S roltcn b o r ~ h:u b<.:gy n d t bY,l:n in J~('n a f s m<l. huse, d e

kaIJ[1.: tol ke hu!lt: . d u- [ Ji i fo rske!lijo1 typ<..r .\, kiR"kt V ilh. Tho rn ha[ leve re t ril l.i!lSk q,.pehusc. hvo r byg~(, Ofn kc)Srnifl~~<:rne li l;J:t:' melle m .!8.000 ! L OOt) k r.

(l!I{DiD~cr I

Brand e .luI har tid ligcre kunnet bringe billedc:r fra de st.)re boligb rreer. 50m hOlr V:l:ret med til at prreg<: bye ns udvi kling • nogle ;l r. N u er byggeriet ved at :endre sig til en·famibes· ·bnei t: . Der er i det sidste [i rs tid byg aet en r:ekke mi ndre llUse ved T hyregod 'ej, Mylius Erichsensvej 0[; i det nye villa· kvart r ..Send erv:e nget " mellem Falck·stationen og staJ iu n.

F orfalt e re n H a n s P ovls en i " Folkeskalen " : B ogen el' :s kr evel f or born, ogsA far sm a born, let at lres e, fam gslende ogs a fo r v ok sne , som kan g ore si g selv og born ene en g lre d e ved a t lrese d e n sa.rn m Qn m e d demo Det e t' en virke· li g fl'adi g fanta s i, del' rad er i d e nne bog Aalborg S t iftstidende afpr0vede bo <Ye u p a ell S·a rs pige. Hun sagde: "Den e1' mmgti.g go '. Det eX' lige som, na r man fortmller si g elv en h iston e. " Kob den i BRAND E B OGHANDEL P . ,Veste l'gaard -

Tell'. 500

21


SAJYKA

Brande sodavand

B RANDE THYREGOD R ART O FFELSEKTIO:\'

i Bra nde h jem t il j ulen i B l'and e

Spise k a rtoiler f r a s orte r e-cen t l'a l b r inges overa lt i b yen

DRA NDE

T elf. 253

BRAN DE . TELEF ON 186

Dansk Dammann Asfalt

Hotel Brande Telefon 3 -

:~l ~ y

'

• •'oj

~' !\'

~1~I ;~~ w;

l\-lIN ERALVA~ DSFABRl1{

Braude -

125

Grorg ]aco/,Jen VantJeintJtiiui

7.3tande

" 0rbre,,ga r d en" , Brande, telf. 380

T elcf OIl 227

~Jt~~~e

v I Ivan Nyg aard

DANS - BALLET - STEP

Korn, foderstoffer og godning

eKam. danselrerer

Telefon 15 Medlem af Dansk Danselrererforening

TRJEKULSGRYN til kyllinger, hSDS, smigrlse og svin

Holder maven i orden

Garanteret vandfri

Stsrste opsugningsevne

Leveres i hele og halve srekke a. 85 liter og 421h liter, og i srekke med 5 poser a 17 liter

eller srekke med 20 poser a 4 liter. Forlang

de lette trrekul fra

HEDESELSKABET -

22

hos Deres foderstofleverander

Afs

P. C. RASMUSSENS M askinfabrik TELEFON 600


Spejlets fange

Et borneeventyr af /age Erling Fischer

Lege Erling Fischer, Vodskov, har fornylig pa forlaget AROS fact udgivet en borne bog ..Spejlets fange", eventyret om Helles mrerkdige rejse. Bornebogen er skrevet i Brande for 11 :1r siden, da Erling Fischer va r lxge pa Brande sygehus . Med forfatterens tilladclse bringer vi her et lille afsnit af bogen. historien om, hvord an Helle kom ind i spejlet:

Hvordan Helle korn ind i spejlet H elle boede i en vill a i Helle-cu p. Mar havde sagt. at byen var kaldt op efter hen de. Det var Helle meget stolt af. N u sad mor og heste eventyr for H lIe. Hun lxste om en lille pige, der legede i en h ave-stue, og det sj ove ved det val', :It dtn stue val' akkurat sam den stue, Helle og mor sad i. Dec va r en stor dor ud til haven og et spejl pii den mod-s att.: "xg. D en lille pige i eventyret hed Alice, og hun krob ind i "pejlet. D t kunne Hell e nu ikke forsta, hun kunne, for spej­ let var d.l ha rd t som st n_ Men ikke nok med det. D a pigen va r inde i spejlet, gi k h Ull videre del inJ ge nnem doren og ud i haven. Ocr ude var der en hoj, hun ville op pa. - Men sa lob hun helt vitd. Nar bun ville ga hen imod hojen, kom hun i den mad -satte retni ng - for i spejl-Iand er alting lige mods at af, IlV ad det er i virkelig-heden . Helle sad helt stille og horte pa mO[, for det var do g det mest ,jove eventyr, hun nogensincle havde 110rt. ­ M n hun sad ogsa og sa hen til spejlet. - Mon man kunne komme ind i det? Bare mor dog ville hold.: op med at Ixsc og ga ud i kokkenet, sa Helle kunne prove. Hun begyndte at fl ytte pa sig, mens mor I.e ste videre. Det lod til, at mor var lige sa spxndt pa, hvordan det gik Alice i spej let, sam Helle var sp::endt pa sely at opleye sad an et eventy! . Pludsellg sa mor pi klokken. - Ih du milde, er den sa mange - sa ma jeg ud og stege bof, til far kommer hjem . Kan du lege pxnt med din bamse, Helle! - Ja, det skal jeg nok, sagde Helle, men sa snart mar var ude af doren, flaj hun hen til spejlet, kmb op pa en stol og stirrede loenge ind i det. Det var jo hgesom, der var en rigtig stue dec inde _ - Ja, 5e, der Iii bamse henne pa sofaen - hun rakte ud efter den, men stodte hinden mod spejlet. S:l. stod hun og stirrede igen. Det var nu, som om man kunne ga lige ind i spejl-stuen, og hun' skulle netop til 'at gii der !l1d. men sa blev hun pludselig bange, lob hea til kakken-d0ren og dbte ud til mor : - Mar, hvordan kommer man ud af spejlet igen, n:l.r man f",rst er kommet dec ind ? - All, din ille pjat-gas, svarede mor, man kan da ikke komme ind i spejlet, det er da bare i eventyret, man kan det. Mcn Helle syntes nu, det var et helt eventyr at sta og kigge ind i spejlet - og nlr det var et eventyr, sa kunne man vel gs komme dec ind. Hun krob op pa stolen igen og stod og kiggede pa' sine egne ojne der inde. Hun opdagede, at hun nne se sig selv en gang til inde i ojnene i spejlet - der sad hu n jo sa lille, lille, bitte inde i det sorte af ojnene. Hun glemte alt andet omkring sig. Var det virkelig Helle den lille, bitte prik? - Ja men, hvis det var hende, sa havde den Helle )0 ogsa ojne. - Ja men, det var Helle. - - Det var

lige, som hun kunne mxrke, hun sad derinde. Hun blev helt sxr til mode - for i ojnene pii den lille, lille, bitte Helle matte dec jo sidde en til lille, lille, bitte, bitte Helie. - Hun kunne ligefrem moerke, at hun blev mind[e end den mind-ste prik, man kunne toenke sig. Sold an en lille Helle ku nne da sag­ tens smutte ind i spejlet. - Det var, Som um hun sad inde i sine egne ojne i spejlet og kiggede ud p:l sig selv, Hun blev helt forskroekket, - fo r nu va r hu n jo inde i spej let. Hu n kunIle m::erke. h ordan d et bankede ind i bry t t pa hende. Det bankede s.i stxrkt, at hun var bange for, et sklille sla spejlet i stykker, og sa Yllle ma r vel nok blive gaL Hun h<.lppede ned fr a $pejl -stolen og gik ind I spejl -stuen, c1e[ var akkura t ligesom deres egen .- og allige d, vae det jo en hel anden. Den var meget storre og mere klar end deres egen. Hun matte lige med det samme prove at lobe ud j haven ilgesom Alice i eventyret. Ahr, hun kunne Ikke a doren op. Den rigtige have-dor kunne hun cia let f op, sa det kunne hun ikke forst:L Hun ruskede og J'lIskede, men lige lidt hj alp det. Nu horte hun mol' ka!de: Helle Det lod p a samme made, sum nar mor snakkede med Helle i telefonen. Helle stod muse-stille, fur hvis mor opdagede noget, fik hun bare aldrig loy til at komme ind i spejlet igen Mor kom ind i stuen og iukkede have-doren op. - Helle, rabte hun, vi skal spise. Mor twede nok. hun lob ude i haven og legede. N a, endelig gik hun da igen, og nu stod have-daren :l.ben. Helle stormede ud af den. - Ih, hvor var det sp::endende det her. Hun matte lige med det samme ned til Iyst-huset. Men i stedet havnede hun ovre i rosen­ bedet ved flag-stangen. Ahr, nu huskede hun, at man jo skulle ga til den mod-satte side af den, man ville til. - Det var meget svxrt, men hun kom skarn over til lysthuset. Sa var det altsa en rigtig spejl­ have. Hun kiggede ind i Iysthusets halv-morke - og gav et liile sk[ig. Der sad noget hvidt der inde, noget, der lignede en mand, som SOy. Hun ville r:l.be pa mor og labe sin vej, men turde hverken mre ben eller mund, foe manden der in de vat v:l.gnet ved hen des skrig. Han rejste sig og kom langsomt ud til hende. Nu si h un, at det var en meget smuk, ung mand. Han var helt hvid som en figur af marmor, der er blevet levende_ Hans arme og ben var n0gne - og han havde en dragt pa, der noermest sa ud som fars tennis-to j, det var bare mere kmllet.

* Den hvide rnand Den smukke, hvide mand sa strengt pa hende og sagde: - Hvordan er du kommet ind i min have. Hans stemme lad slet ikke vred. Helle skulle lige til at sige, at det nok var

23


En naturlig frisure Illis ved klipning (skreringl og fenbelgning

VILHELM THORN

BRANDT THOMSENS DAME- OG

HERRESALON

Arkitekt

Prrestelunden -

Brande -

Telefon 412

Telefon 251

Til julen anbefales alt i bagvrerk samt

chokolade og marcipan

Bestilling modtages p8. dessert-is

EGON FRITSEN Brendborer

Vejle,'ej 15 -

Brande -

ANKJfER NIELSEN

Telefon 46

Bagermest er

Storegru:le 16

Telefon 52

MlELK - BR0D - KONFEKTURE Bestillin g modtages pi!. kransekager lagka.ger m. m. - Fineste DESSERT-IS feres hell' aret

VEJLEVEJS K0BMANDSFORRETNING

Alfred Nielsen

Telefon 291

A. V. FRIIS NIELSEN Vejlevej

Telefon 60

AUTO~IOnlLEB

TRAI{TORER Benzin D iesel Prevestan d for bl'rentlstofpumpa' og dyser

ESSO-SERVICE v I Th. Christensen

Vejlevej -

B rande -

Tel l . Sa4

KAJ A NDRESEN V/'j\e\'e.i -

B RAN D E -

T elefon 143

Husk Service's Iynopladnin l:'. Ny batterier p ,l Ill.ger

BRANDE EJ ENDOMSKONTOR

B y足

og landejendomm e

v i K aJ'j Ibsen Ve.ilevej

Telefon 3

S. ENKELUND

A. C. POULSENS

VULKANISERINGSANSTALT

Ve.ile\'ej -

Telefon 375 -

Brand

BRANDE AUTOLAKERERI

Temrermeste.r

Harald O. Jensen

Savvrerk og maskinsnedkeri

Telefon 215 - Brande

H~'vild"ej

TeleloD 4U

FALCK OV[R ALT TELEFON 35

BRANDE

BRANDE BRUGSFORENING a. m . b. a.

BALTICA FOR,;. 7 ' 7 ' 7 Tl D-.

Hovedagentur for Brande vI sparekassekasserer B. Sejr

Herningvej 27 - Telefon 154

24

DETAILHANDEL -

TELEFON 10


l1ende, der matte sperge om, hvordan han var kommet md 1 hendes have, men hun tog sig i det, da hun kom 1 tanker om, at det jo ikke var hendes rigtige have. Sa sagde hun: - leg ved ikke, hvordan jeg er kommet her ind, men jeg 'itod og kiggede i spejlet, og sa pludselig var jeg inde i det. - Stakkels du, er du nu ogsa spejlets fange, sagde den smukke mand . Han talte som en, der er meget ked af det. - Spejlets fange? spurgte Helle, - kan man ikke komme ud igen? - Nej, sagde manden og klflede sin ene arm. Helle lagde mrerke til, at han havde et stort, ffldt mygge-stik pa sin hvide arm. - Det var den eneste farve, der var pa ham. - Man rna ikke klfl i mygge-stik, det siger mor, slap det ud af hende. Hun blev helt forskrrekket over, at hun turde sige det. Men manden havde vist ikke hert noget. Han tod og sa hen for sig. - Og dog, sagde han, man kan godt komme ud af dette spejl. hvis man ser sit billede i et spejl ude 1 den ngtige ver­ den og 0nsker sig over i billedet, men sa er man blot fange i det andet spejl. Helle havde sa ondt af det for den stakkels, unge mand, at hun helt glemte, at hun heller ikke selv kunne komme ud . - Er du ked af at vrere her? spurgte hun. - leg lrenges altid bort. - ] a men, hvorfor flytter du sa ikke over i ct andet spejl? 1 h, jeg har rejst fra spejl til spejl i mange tusind <iI. - N ah - na sadan - og nu er du altsa trret af det evigc a nu f1ytteri . - Det sagde far ogsa, da vi flyttede her ud. v ii vi blivc boende her. - Helle begyndte at folte sig helt tryg. - Hvad hedder du forresten ? spurgte hun. - Nar.

- Nar? Det var da et srert navn - er det, fordi du er en nar? - ] a, maske er det derfor. N ar er nu kun en forkortelse af Narcissos - men det er sa svrert at sige. - ]a, det lyder sa fremmed . - Det er grresk - jeg er fodt i Grrekenland - nede i det varme syden, og jeg var vist nok en nar, for jeg sad hele dagen og spejlede mig i en 50 - sad og stirrede pa mit eget spejlbillede - og pludselig en dag f0lte jeg, at billederne der­ nede var mig selv. Siden har jeg levet et evigt liv i spejlets verden. F0rst i mange ar i soen hjemme i Grrekenland, men sa en dag sad en dejlig kvinde og stirrede ned i seen. leg s1 op i hendes k1are fljne, og der sa jeg mit eget billede, og sa 0nskede jeg, at jeg var i hendes fljne. Inden jeg vidste af det, var jeg der. Sa boede jeg i hendes ojne til en dag, jeg mrerkede, hun havde fact onde ojne. leg kunne ikke holde ud at bo der mere efter det, sa jeg flyttede over i hendes spejl - spejlet blev solgt og sendt med skib herop til det kolde nord. Siden hal' jeg boet i andre "'jne - i S0er og spejle, og nu er jeg trret, nu vi! jeg blive her. - Det var en mrerkelig fortrelling. Er du virkelig mange tusind ar? - la, det rna jeg vrerc. - Sa er du reldre end morfar - og du ser da ikke nrer sa gammel ud. la, du er ganske vist hvidharet. - Det er mor­ mor ogsa, men morfar, han er helt skaldet. De stod lidt og sa pa hinanden. Helle syntes, hun m.itte sige noget, men hun kunne ikke rigtig finde p~l noget. - Har du aldrig vreret uden for haven her? - N ej, man kan ikke komme ud af haven .

Personvogne CADILLAC

Lastvog ne

BUICK

OP EL

OLD M OBILE

BED:FORD

PONTIAC

C R E ' OLET

CHEVROLET

G.i\l. .

OPEL YA , -HALL

Opel og Vauxhall Kgb den

1 1l)'f

caravan, combi og varevogne eller bmgte bil i Brande hos

BRANDE MOTOR COMPAGNI

A~

Telefon 539 ·540

Autoriseret

G , M . forhandler

Originale G. JH. resert1edelc' og pyllfe fmtallde hazieJ a/tid pa lager

...


~~azd IttZndtZ

rued

e n p erlon-undeI'kjole, perlon足

n a tkjole , smukke str0mpeI', lrekre, va rme vanter, t0rklreder, gama che足 benklreder, jumber, cardigan eller en af vore skenne, strikkede jakker

~ige

~e

fll<lget hoot

e~~ets hanJ~et . .. Kaffe bel' De kebe hos os . den e1 udse gl, friskbrrendl og male t l luft足 t ret maskine, og den e1' droj e r

Henning 5flJrensen Brande -

JUUL MATHIASSEN Torvet -

Telf, 61 -

B rande

Telefon 355

HUSK - nar De har v~ret pa JUL EI ND K0 B o

;)u~~gao~t i a~~~ 'PtiS'~ag

s.

Briller. Ure

s ta t' vi p a r at rued e n god K OP KAFFE

Gul d - S01v . Plet

o g a ltid frlskbagl. b rad

N IS- HA NSSEN

UI'I1I a gel' -

G u ldsm ed - Bra nde -- Telefo n 175

Konditoriet .. DEN LlLLE CAFE" v" , ;:;tore::ade -

_,,-1[; i "tlJagl'pt

~ielsen

Britnell... -

os'r . S1Qrl

Telefon 102

udvaJe;

j

KONSER'CE8

Fa. Tornv ig -Jensen en gros- og a genturforretning

BRANDE -

TELEFON 84

Oplag for

~Iunke

lUolle og Lise margarine

B estilling pi!. smorreb1'0d (ogsa ny tarsaften)

r dsogt udvalg i dybfl'osne yarer

...-....,.--'\

De far a/tid en omh yggelig betjening

pa

Madsens Hotel Hovedagentur i Bra n de:

B. TOFTERUP

Telefon 859

26

Burton Clausen Telf. 80


- Na, det tror du ikke - mor har da selv Ia:st et even足 tyr for mig om en pige, der gik i en spejl-have, og hun kunne da ga ud af den og ud i den store verden. - Det kan godt va:re, men det var jo et eventyr, det ga:lder ikke her. - Jamen, er det da ikke et eventyr dette her; jeg har da aldrig oplevet noget lignende - jeg skal nu alligevel vise dig, at jeg kan komme ud pa veJe n. Helle lob rask af sted i mods at retning af ha ve-L'lgen i den h0je ha:k, men da hun kom hen til L'lgen, hvinede hun h0jt, for der var ingenting uden for have-lagen - absolut ingen足 ting. F0rst syntes hun, det var som en rigtig forfa:rdelig m0rk tage, men da hun havde staet lidt og set ud i morket, kunne hun se, at der var en bund-10s afgrund for hendes f0dder - og ud til aile sider var der et rum sa tomt, sa tomt. Men det var alligevcl ikke som at se op i himmelen en mork aften. Der var ingen stjerner og ingen skyer. Langt, langt ude var der noget sl0ret rodt noget, ligesom tante Annas nye hat, den hun var sa vigtig af. Og nedad - hun blev helt svimmel af at se derned, sa hun m:'itte klamre sig til have-Iagen for ikke at falde. Den smukke, hvide mand kom hen til hende. - Na, rna jeg sa se dig 10be ud pa vejen, sagde han, og der kom for f0rste gang et Iilie smil pa hans hvide ansigt. - Jamen, hvad er dog dette her for noget? spurgte Helle mabende. Hvor er vejen henne - og Nannas fars villa den skulle ligge der ovre. - Det er verdens ende - min verdens ende, svarede den hvide mand. - Er det virkelig? Jeg har sa tit trenkt pa, hvordan der sa ud ved verdens ende. Der rna va:re langt ned til bunden af det hul. - Der er slet ikke nogen bund - det er bare et stort, tomt rum. - Sikke noget vrovl. Der rna da va:re en bund. - Nu tager jeg en sten og hiver derned ligesom i bf0nden ude ved faster Othilie - sa siger det plump, nar den kommer helt ned. - Jaja, du kan jo pwve, sagde Nar. Helle tog en stor sten henne i sten-hojen. Det var ellers forbudt, men hun havde en herlig folelse af at kunne g0re lige, hvad hun ville uden at fa skrend. Hun sla:bte stencn hen til have-lagen og hey den ud. - Hvad S0ren var det? udbf0d hun. Det var ogsa forbudt

at sige "hvad soren" - mel] det. dec ~t e. at man godt ka n forsta, en lille pigt kunne noget af den slags. Stenen faldt nemlig ikke ned, men 1 lige op-ad for na:sen af Helle. Hun fulgte den med 0)nene, 0 sa sagde hun: - Hvad S0ren er det? en gang til . for jo l:lengere stenen faldt opad og udad i det ende-10se rum, jo st0rre blev den - st0rre og st0fre og storre - den blev sa stor som et hus - som et bjerg - og nu, ja nu m,itte den bestemt va:re storre end hele jorden. Helle begyndte at blive bange for, at den skulle falde ned i hovedet pa hende, men heldigvis - til-sidst blev den sa stor, at den helt forsvandt. - Na, den sagde nok ikke plump, smilede Nar. Men du var nok lige ved at blive forskra:kket, min pige. Bare du nu ikke har sUet Atomsen ihjel. - Dha, jeg troede ikke, der boede nogen derude. - Jo, der bor en lille atom-mand. Han havde h0rt, at aile atomer i verden skulle slaes i stykker, og s:1 flygtede han al t, hvad han kunne til verdens ende, og han havde sa meget fart pa, at han lob lige ud i det tomme rum. Han kommer somme tider og snakker med mig. Han er jo noget alene derude, og jeg er alene her, sa det er rart at have en at snakke med. Evigheden kan jo somme tider falde en noget lang. - Evigheden, hvad er det for noget? spurgte Helle. - Ja, hvad er evigheden - det er det, at dagen aldrig holder op - solen bliver ved at skinne, og det bliver aid rig aften, sa man kan ga ind til den evige S0vn. - Na, sa forstar jeg det godt - sa kan man ikke komme i seng, nar man bliver trret og vrovlet. Mor hun siger sa tit; Nu er Helle trret og vf0vlet, det er vel nok rart, det er aften, sa Helle kan komme i seng og sove. Og jeg lrenges ogsa efter at komme i seng.

Nar De har vreret pa julehandel og juleindl{0b i Brande, star kaffen med hjemmebagt bmd parat pi\.

hotellet ved Dalgasstenen Brande H0jskolehjem De er altid velkommen her og kan bestille de smukke lokaler til fest og

til m0der

J0RGEN MADSEN E. JENSEN

'l'orvegade 6 Telefon 460 Brande

Telefon 30


Tejboden

BRANDE ANDELSMEJERI TELEFON 12 Stassaniseret s0dmrelk

vI E. Junge Jensen TORVET - TELEFON 465

Midtjydsk gulvbe/cegning Vinyl . kork . gummi plastic og linoleum

BRANDTEX

~

vI Aage Petersen

SVEND RAHBECH Vejlevej 23 . Brande . Telefon 585

K0b

Renseriet »PERFEe T« Renseri -

Farveri -

Torvegade, Brande

Vaskeri

ar Deres julechokolade og konfekt

i Torvets Conditori

Vi har et stort udvalg i hj emmelavet kon­

fekt og marcipanfigurer

Den hjemmelavede chokolade leveres smukke gaveresker

Telefon 245

Lauge J0rgensen Torvets Conditori

Telefon 38

H usk at k0be

JULEKAFFEN som bliver malet pa den m oderne "GYRO" m011e

Brande Savvrerk og

Emballagefabrik

v/H.M.BERTHELSEN Telefon 120

28

Evalds Kolonial Telefon 277 Varerne bringes overalt


~'" 'L..~

I

it....

fi:. ' If!J

Q cr>

;:-,. _

(.)?j! >r )liJ~~ r

~tpl 'q

'

~ ~~

1f0"' Y /) l~/ S

})/?YS To ENS

I(ON­

'£~

.5£RV~

~~-

lUbES

-L/ADEt ,RET,"tr

NIN6

,57ED

g£sv/-

~ IrEb-

HE

.5~"B

DEKH£_

li"fKKE

~SORT

rFT

I--­

TONE

I'1AssE ;VONIfU/l,

RENT

RflJlU -­

TO ENS

~

~~:AV

70 B '::''(~:~X~1-_-t::-:":':_t-_+_-+iN_''£T._iV_'M...;(i+-_-+__I--_+_--f__~7.:.E..:.Q-+~~I--_+_--I-__.J-_-I "

;l:~;)'

..

11~:;~

IFLAQ

OAr;,-

... " J \ ~

TONe ~

lYING

......,.

FINNS

VIO£NSkAAS_ I'1,,(ND

SKI/IVE

VEJ

~l<.to1VPIGE

I

I

iANTAL

ralJJJ I~ t-V_OK_5_£t-_-t_~~~~~~i;~A'O_~_Li-__+-_-r_~~~~_-+__+--~-~~-4--~-~ ~.

t,:C}

0

-

kEN/)£

/VYS(;£R

1116

ORD

MRVE

PINT

Q

J~

~,

BINbE 01/0

I1AI!L


c.Jil~ anbefaler vi os med

0vigs Glarmesterforretning

righoJdigt udvalg JULEKNAS og

Telefon 136

JULEGAVER

PERSIENNER -

Prima varer til rime­

RULLEGARDINER

KIRSCH-STlENGER

Iige priser

BILLEDER og RAMMER m . m.

~

Altid til tjeneste med tilbud a f enhver art

HERRET0J DRENGET0J

De ringer

vi brm ger

Byens bedste br0d Stort udvalg

gode varer

Frank S0rensen

E. B. tv1. Telefon 122 -

M. DlNESEN -

Herningvej 8

Tal med HAFNIA-1-IANDEN

motorcykler

om Deres FORSIKRINGER

Hafnia-Liv Hafnia-Skade

scooter

Aut. forhandler :

vI insp ekt0r Vagn Frederiksen

E. MOGENSEN Motorforhandler Brande -

Godsbanegade -

Brande -

Telefon 318

Telefon 224

L0sning pa Brande Juls kryds og Indsendt af:

496

Brande

BMW ISETTA kabinescooter

ICO

Telefon 96 -

tv~rs

Adresse:

LBsningen sendes i en kuvert mrerket »Brande Juls kryds og tvrers« til Brande Jul, Storegade 7, Brande, senest IBrdag den

20. dec. Mellem de rigtige lBsninger trrekkes lod om gavekort p!\ henholdsvis 50, 25, 15 og 10 kr.

30


Til fodboldtrxning pi »Malmahed«

BlFs jtmio1·-fodboldspiller K ent Olsen delto g i JOmmer som gast i den store svemke jtlllior-tJ"allillgslejr og fortall er her om sine oplelJelser.

S0NDAG Efter at jeg ved DBUs landsjuniorstxvne i Helsinger i pin ­ sen var blevet udtaget som den ene af de to juniorspillere, der skulle deltage i D et svenske Fodbold Forbunds trxningslejr i Malmk0bing, havde jeg set hen til turen med stor forventning. Praxis ki. 8,52 s0ndag den 27. juli begyndte den. P~ dette tidspunkt steg jeg nemlig ind i lyntoget "Uldjyden" i Brande. KI. 14,35 k0rte toget ind p~ hovedbaneg~rden i Kobenhavn, hvor den anden udenlandsfarende, Birger-Larsen fra bold­ klubben "Frem", tog imod mig. Derefter modtes vi med turens leder, Johs. Olesen fra Nykobing F. Denne trio startede straks p ~ rejsen til "det mere esten" . Efter et par timers ophold ved Helsingor-Helsingborg over­ farten blev der endelig plads til Olesens liIle "Morris Minor". Fra Helsingborg fortsattes turen gennem Smalands uendelig store skove til J0nkobing, som vi naede ved aftenstid. Pa hotel 0rnen skuIle vi tilbringe natten. Uden mad og drikke du'r helten eIler heltene ikke, siger et gammelt mundheld, og da vi ikke havde faet mad siden middag, var vi selvfelgelig rent ud sagt hundesultne. Efter et par timers heftig kamp for at finde en "restaurang" lykkedes det os at opspore en. Vi stillede vor suIt med en ret ved navn "pytt i panna med ligg". Derefter faldt vi lidt til ro og kunne roligt ga i seng. God­ nat.

Modtagelsen i "Malmahed" MANDAG I dag skuIle vi fortsrette rejsen til Malmk0bing, som ikke ligger sa forfrerdelig langt fra Stockholm. Det skuIle f0rst

Et noraisk junior/wid. Kn83lende

Kent Olsen

ske ki. 11, sa vi havde formiddagen fri til at "shoppe" i Jen­ koping. Vi sa i modsretning til i gar under rejsen et landskab, som udlrendinge forestiIler sig, det ser ud i Sverige, nemlig med en mrengde inds0er, bi. a. den store "Vlittern", og skov­ klredte bakker, til dels fjelde. Efter et kort ophold i Linkobing naede vi rejsens mal, Malmk0bing, ki. 17. Netop pa dette tidspunkt blev aIle deltagerne budt velkom· men til trrenlngslejren "Malmahed" af lejrchefen OIle HaIlden fra Lidingo. Jeg vil lige fort:elle lidt om Malmahed . Det er her, de svenske fodboldstjerner fodes. Indtil 1921 brugtes de nne plads til eksercits for det svenske militrer. Derefter holdt gymnasterne deres indtog pi denne trreningsbane og har vreret e-neddig her helt til 1956, da det svenske fodboldfor­ bund for f0rste gang kunne byde sine ungdomsspillere vel­ kommen til historiens indledende trreningslejr. Til den tredie tr:eningslejr havde fodboldforbundet udvidet sit program ved at indbyde 2 juniores fra henholdsvis Dan· mark, England, Finland og Norge. Fra hjemlandet deltog ialt 275 juniores, fordelt med 11 spiUere fra hver af de 25 distriktsforbund. Kort efter velkomsttalen blev vi deltagere inddelt i hold pi!. 33 spillere med hver sin eliteinstrukt0r og 3 ledere. Instruktoren for det hold, jeg er pa, hedder Helge Antlind, som regncs for Sveriges nrestbedste trxner. Blandt andre kan trreneren for det svenske ungdomslandshold. Ber-

pa uenstre [loj Kent Olsen, Brande 3t


KOLONIAL - DELIKATESSE B"RGE TOFT KRISTENSEN K0d -

Flresk -

Piilreg

Viadukten 8

Bred -

Moolk -

Is

ELLEN og eHR. GJESING

Telefon 475 0rbookvej -

JOHS. PEDERSEN Torvets peiser

Leget0j til jul -

Telefon 438 -

Brande

TUBORG-DEPOTET vI H. Rauff Nielsen Telefon 163 Torvegade

sa. ind til

ANNA HANSEN Telefon 327

ST"T KRA:FTENS BEKA:MPELSE

Galanteri_ og papirhandel

ERLING ANDERSON Tandlrege Storegade 36 -

vI Ejnar Larsen

Brande -

Telefon 79

ogs! sygekassepraksis

LAURIDS RAHN Kolonial -

TRICOTAGEHUSET

Delikatesse

Alt i trikotage, babyudstyr og smli.ting

A. REINHOLT ANDERSEN Snedkermester Telefon 246 -

Brande

Telefon 128 M0bel- og bygningssnedker

LAURITS MADSEN

CARLSBERG DEPOT vI O. Albrechtsen

T0mrermester Herningvej 6

Telefon 221

Brandlundvej, Brande

Telefon 316

Flere og flere k0ber kaffe p A. Brandlundvej hos

BRANDE MASKINFABRIK TELEFON 27

ERNA KNUDSEN Telefon 257

H. OVERGAARD

Mine kunder i by og pA. land 0nskes en glredelig jul og et godt nytar -

Prey min kaffe Frugt Storegade 66

32

Konserves -

Bisquit Telefon 446

P. A. PEDERSEN M0belforretningen Storegade 68 - Telefon 75


til Lindqvist, og det svenske hAndboldlandsholds malmand, Roland Mattson, nrevnes . KI. 19 blev der forevist film, hvorefter vi trrenede lidt let for at fa stivheden af benene efter den lange rejse, flere af os havde haft. Her imponerede svenskerne os. De kunne lave alt med en bold, og jtg skal indmmme, at vi danskere i ojeblikket er lidt beklcmte med hensyn til, hvord an vi vil klare os de folgende dage. (Vi havde dog ingen grund til rengstelse). Kl. 21,30 gik vi til kojs i bogstaveligste forstand. Godnat endnu en gang.

der blev taget fat pa trreningen . I dag var det f0rst hel. og halvflugtning, der stod poi programmet. Efter formiddags · trreningen var Birger og jeg enige om, at hvilepausen var det lyksaligste, der fandtes. Ved eftermiddagstrreningen ovede vi os i hovedspil. Her­ under havde vi en turnering i fodtennis. leg blev henvist til at spille med to ganske sma spillere, men det gik hverken vrerre eller bedre, end at vi vandt turneringen. Som afs!utning

Et hardt, men sprendende program TIRSDAG En af led erne blev uhyrc upopulrer i morges, da han vrek­ ked.:: us kl 7. Denne dag stod fuldstrendig i fodboldens tegn. Efter en ti mes tid til at blive vagne og til at komme i t~jet, modtes vi aIle til en morgenhojtidelighed, hvorunder lejr­ hefen bod godmorgcn. Ved samme lejlighed gik det norske, d t engelske, det finske, det svenske og tiet danske flag til tops pa hver sin fl agstang. Derefter fik vi "fruk ost ". Fra kl. 9 til 11 havde vi farste "ovningspasset", som fOrl0b med trrening af vri t'\park. En halv time senert:, altsa kL 11,30, spiste vi " lunch". Efter frokosten havde vi godt en time til at hvile ud l. U middelbart efter hvilepausen gik vi ud til andct "Qvnings­ passet", oer varede indtil kl. 15 . Sa begyndte en cupturnering med 26 deltagende hold. Hver kamp skuIle yare 2 X 10 minut· ter. Det hold, som jeg spiller pa, havde en forholdsvis let kamp til at begynde med, og det vandt med 1 mal mod O. Efter denne kamp fandt jeg ud af, at vi danskere ikke, som jeg skrev i gar, havde spor grund til at frygte svenskerne. Tvrertimod! Mh ke spiller svenskerne hardere end danskerne og vel ogsa lidt mere tempoprreget. Men taktisk set ligger de svenske juniores mange klasser under de danske, altsa gen­ nemsnit'igt, idet mange af de svenske spillere bare "buser" pa og blot, nar de har bolden, sparker til den uden at forsoge at spille en medspiller. Da middagen var overstaet, spillede vi endnu en kamp. Fa minutter ind i denne fik vi tilkendt et straffespark. Lederen for vort hold ville absolut ikke spilde den store chance, sa jeg matte til at eksekvere (undskyld), 1-0. Det viste sig senere, at dette skulle blive kampens resul· tat, og vi var naet til kvartfinalen. KI. 19,45 blev der forevist film . Vi sa hele landskampen mellem Sverige og Vesttyskland under verdensmesterskabet, og den vandt svenskerne som be· kendt 3-l. Sa var det sengetid. Godnat, pol svensk. ONSDAG Onsdagen formede sig faktisk ligesom tirsdagen : Vrekning kl. 7, fl agheJsning en time senere, sa morgenmad, hvorefter

Tre foiges ven de pJ rejsen

spillede vi en kamp mod tre ledere, og den lykkedes det os ligeledes at vinde. Som prremie fik hver af as en "glace" (is) til 50 ore. Hold 3, poi hvilket jeg spillede i cupturneringen, var som nrevnt i gar naet til kvartfinalen, men i dag gik det os ikke sa godt. Vi blev sUet med 2-1 efter 1-1 ved halvtid. Maske var det fortjent, maske kunne vi lige sa gOOt have vundet, altsa var det en jrevnbyrdig match. Automatisk gled vi over i tmstturneringen. I denne er vi naet til kvartfinalen i dag, idet vi i "kviill" vandt en match, ja, vi var heldige : vi sejrede ved lodtrrekning. Den ordinrere kamp sluttede 1-l.

Krempemalmand pa 16 ar I et kapitel for sig vil jeg fortrelle om yore mOOstanderes maLvogter. For at begynde med det mest bemrerkelsesvrerdige ved ham, nemlig h0jden, kan jeg fortreIle, at han som seksten· li rig maler sine 2 m! Set bagfra minder han utrolig meget om en gorilla med sine brede skuldre. Sad an kunne jeg fortsrette. Det, som sretter prikken over i'et, er det krelenavn, han har Het. Krelenavnet er ,,]asjin". (Det hedder det russiske lands

Andels-kartoffelmelsfabrikken

Dansk Andels lEgexport

»MIDTJYLLAND«

TELEFON 101 . BRANDE

Brande -

Telefon 126

:13


Fr. Eriksen

VIGGO GERTSEN Shell-gas depot Storegade 17

Slagtermester TORVET 足 BRANDE 足 lied -

Telefon 383

Glred familie og venner med

i terylene nederdele og strygefri bluser til voksne og b0rn

en reske chokolade fra

Ragnhild

M01gard

Torvet

Telefon 236

Telefon 211

Kernehuset Frugt -

gr0nt -

Aa. Clausen Hansen

blomster

Hand elsgartneri

AAGE JENSEN

Brande

TELEFON 167 Fjerkrre

Piilreg

STORT UDVALG

E.

Flresk -

Telefon 160, Brande

Telefon 440

H. MADSEN & S0N

Statsanstalten for livsforsikring Lav prremie -

stor bonus

Forlang tilbud

Blikkenslager

INSPEKTORATET FOR MIDTJYLLAND NORD

E . Rix -

Vand og sanitet -

Telefon 550

Verner Pedersen

Ewald Ibsen

Herningvej 19

BYBUD- OG FLYTTEFORRETNING

Stationsvej

Kosangas

Telefon 70

Telefon 31

M0bel- og bygningsarbejde

Telefon 261

Alt i inventar

JULENS GLlEDER er smukke

BP-SERVICE - HERNINGVEJ

Alt i benzin og olie samt auto-tilbeh0r

blomster og fikse juledekorationer fra

RICH. ANDRESEN

M. Balle

Telefon 73

Telefon 1

Lokalforeningen ,,<:::[-u?-mu

BRANDE G0DNINGSFORENING

BRANDE

Korn . Foderstoffer . H0nsefoder

Slaglem0lle - moderne sredekornrenseri

Telefon 88

Telefon 88

BRA1'<DE

Alle arter kunstg0dning

Landbrugskemikalier

73to d(ltic(lntta~(ln DERES HANDARBEJDE FINDER DE I

v. R. Brandt Andersen Storegade 38 . Telefon 384 . Brande Undervisning gives gerne

34

ALTID ST0RST UDVALG


K0b julegaven 1

god tid,

medens udvalget er st0rst

Frakker

III

III III III

Leopold Thaarup Sa matte vi erkende, at vor sidste, hele dag pa "Malmahed" var forlobet. Godnat pa svensk for sidste gang. L0RDAG Lordagen stod i hjemrejsens tegn. Straks efter at vi var ble­ vet vrekket, begyndte en larmen med pakning af kufferter o. lign. Pa grund af det mest skrrekkelige regnvejr - vi havde ellers haft ualmindelig fint vejr de ovrige dage - blev flag­ hejsningen og trreningen stroget af programmet. Efter morgen­ maltidet besluttede den danske trio derfor at vende nresen mod Danmark sa hurtigt som muligt. Vi tog afsked med alle trrenerne og lederne, og da turen kom til min meget dygtige instruktor, Helge Antlind, var jeg helt bevreget. Ved den officielle afsked med den overste ledelse fik vi tre danskere hver overrakt en stander med et svensk flag. Derpi startede vi den lange rejse p i na:sten 600 ken til Kobenhavn, da det var meningen, vi skulle na dertil pa een dag. Det gik ogsa udmrerket. Olesen holdt i Linkobing, hvor vi spiste middag og gjorde nogle indkl?lb. Da vi var kommet over til Danmark, nemlig til Helsingl?JC, var kl. ca. 19,30. Det var jo ikke for tidligt at fa aftensmad. Nu oprandt en Iyksalighed si stor, sa stor: Vi skulle have en dansk bl?lf!!! En uge i Sverige havde gjort os til gourmand'er Alle vi danskere ved udmrerket, at der i andre lande ikke spises sa god mad som i Danmark, og dette fik jeg yder-

Vejle JlmtsTolkeblad

36

Kio/er

Duge

Jakker

Tcepper

Nederde/e

Kimonoer

B/user

Lommetark/ceder

Handsker

Handk/ceder

Tark/ceder

Dynebetrcek

Stramper

Lagener

Telefon

7

ligere bekrreftet pa denne tur. Jeg kan give et eksempel pa, hvordan jeg har savnet den danske mad . Da vi rejste til "Volvoernes land", kunne jeg holde mine bukser oppe uden livrem, hvorimod det var nl?ldvendigt for mig at have en pi pa hjemrejsen. Dette sidder jeg og skriver pa hotel "Cosmopolite" i K0ben­ havn. Efter festmiddagen pa "Frergegarden" i Helsingor fort­ satte vi til Kabenhavn, hvor Birger blev "hreldt ud" ved Hovedbanegarden. Olesen og jeg korte derefter til nrevnte hotel. Jeg har sagt farvel til hr. Olesen, som vii tage af sted i morgen tidlig, og er som falge heraf overladt til mig selv. Det er memngen, at jeg skal med tog til Jylland k1. 9,40, hvis jeg ellers kan komme op til tiden, da jeg er meget trret efter den lange kl?JCetuc. Godnat for allersidsle gang. S0NDAG Det lykkedes Illig virkelig at komme op, sa jeg bade kunne na at fa morgenmad og vrere i god tid pi Kobenhavn H. Jeg gad nok vide, hvordan det skete? Fra Hovedbanegarden reJste jeg med eksprestog kl. 9,40 og naede Brande H. - uden at have haft srerlige rejsevanskeligheder - engang midt pa efter­ middagen. Denne Sveriges-tur viI stii for mig som et minde, jeg altid med glrede kan se tilbage pa, og den vii aldrig nogensinde ga i glemmebogen, for ih, hvor var det en pragtfuld og ud­ bytterig tur. Jeg lrerte nye kammerater at kende, kom under fremmede for hold og kom i tra:ning til fodboldsresonen. Thi det var under ingen omstrendigheder en ferie. Der skulle arbejdes hardt, og jeg var da ogsa dodtrret hver aften, nar det var tid at se dyner. Kent Olscl1.


El-j r

, .: ! . . i' :) If

{Ijf!,

ItT

SCErl ige tilbud: ...--_...,--r l' LJUUNGO LEDNlNGSLOFTEREN );u karl Dt" b\lvp d n irritel' e n ctc strygl'jern skdnlllg k\"ll

KroDer

Tripendl r

Komlu.re r

SENGELAMPE TTER

med stange, e ll f in kvall t e t til

den r igt ige p ri

KDleskab

Hajfjelds ole

Reremaskiner

L. E L ;UlPER med s iang e . E e.n, t o e ll l'l' rp. a rm e . D :;cklte r ethv en b c h ov

Yaskem aski n er , tryg jem. Brodrj ter Vannepuder

Gryder Barh

DL Ill .

rma~kill

v.

r

. Simonsen . EL.INSTA L L ATrONSFORRETNIN G . Brande . T lf 45

MIDTJYDENSS RUlE路 OG T elf. "Br lUlde 300 -

01god 193 -

[{uterne: Brande- E js tru pllOlm-Si Ike Ilorg

Yanll'

-

:~ I ;;

Brande- Olgod-" ard

Brallde-Stal{ro~ e-Ho\'en

~

y e moderne 14- ' I

}! e r~ . t t~ ri stbiler'

II(lle)ell


andels- og Landbrugsbanken

BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90 og 180

Kontortid kl. 10- 1 2 og 14 - 1 6, 10rdag kl. 9 - 1 2

Fredag tillige fra kl. 1 9 - 20

Konlorer :

Blaah

t

og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 1.500.000 - reserver ca. 4.125 .000

rUtÂŁ: Alflji Fe. '

Brandejul 1958  
Brandejul 1958  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement