Page 1

Udgivet af Brande Handelsstandsforening


OGTfE PE

BLE

Skal mpblerne skiftes ud til jul, da se vort store udvalg Vi ha r :

Dagligs tuer Spises tuer Lamestole , po lstrede ...... . Sofaborde i t eak eller ned Radioborde

GRAM-TA:PPER kr. 650,00 kr. 475,00 kr. 325,00

400 X300 350 :< 250 300 X200

fra fr a fra fr a fra

kr. 570,00

kr. 560,00

kr. 98,00

kr. 105,00

kr. 35,00

ULDNE VENDETA:PPER 400 ;<300 350 ;< 250 300 >: 200

kr. 475,00 kr. 340,00 k r. 240,00

Des uclen fe rer vi alt i SENGETlEPPER. DIVANTlEPPER . VlE GTlEPPER . FORLIGGERE . MAROKKOPUDER m. m .

D E B ED S T E J UL EGA VE-ID EER F A R MA r ALTID H OS

TIGE

u

G

VE

•••

TRETORN TRETORN

Stort udv alg i hjem­ mesk o, den skenne sko 31- .'14 kr. 17,bO .')4- 40 kr. 18,bO

Hvilesko til darnel' kr. 23,:30

B0r'nesko

Ballerina-sko IIr. 18,/50 -

20- 28 kr. 7,83 24-27 kr. 8,36

19.75

Smutters, flere fa rver

32- 34 kr. 9,80

.')/5-42 kr. 9 ,9/5

4f)- 47 kr. 11,40

brune lakst0vlet· 28-81 kr. 18,33 32-3/5 hr. 19,85 86-42 kr. 22, 75

Pelsst0vler, st ort udvalg fr,2 .'12,00- 34,50- 87,50- 8,1),8,) - 49,85- 54,85 Ill'.

Forsidebillecle: En af de kendte gamle borgere -

v

Jenl1Y LST LU JJr nd . 1i II. 111

fhv. barbermester A. Mouritsen, Torvet.


BRANDEdUL

Udsendes gratis i 6250 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 15. argang -

Udgivet af Brande Handelsstandsforening -

Julen 1957

Den sande julefred

Himlens Lys kom i dig til ;ord, skinner til ny opLysning stor, godt kan vi nu ved nattetid kende sam born vor Fader blid. 0, Gud ske Lov!

Advents- og juletiden skal hvert ar minde os om, a t »Iyset skinnede i m0rket«. Guds klare dag stralede frem med det, der skete i tidens fylde. Profeterne havde set det i Anden og varslet derom: ) Det folk, som vandrer i m0rke, skal skue et stort Iys; Iys straler frem over dem, som bor i mUlmets land. Du g0r iryden mangfoldig og glroden stor, de glredes for det Asyn, som man glredes til host<, Iyder det hos Jesajas (Jes. 9. 2.- 3.). Og Jesu komme til verden som menneske, idet han lod sig f0de julenat, bekrrefter det te fuldtud. JuLenat, da Vorherre blev tlld da trendte Sig Lyset i merkets sk eel.

Det blev stort bevidnet af Gud derude i naturen for mar­ kens hyrder, da de Hl. derude og holdt nattevagt over deres hjord. Da var det himmellyset, der blev trondt med englen, der meldte stort og glredeJigt budskab fra Gud, samtidig med at en himmelsk hrerskares mangfoldighed brod ud i en jublende lovsang: ».lEre vrere Gud i det h0jeste, og fred pi Jorden og i mennesker velbehag«. (Luk.2). At dette betod noget stort fra Gud, siger sig selv. Og dette udtrykkes klart og tydeJigt i den gamle salme i noje overensstemmelse med juleevangeliet : Nu vi! vi sjunge og vrere i Jesu Kristi navn!

g~ad

Guds sen er tedt i Bethlehems stad,

englenes lovsang julenat derude pA marken : ~.lEre vrere Gud i det h0jeste og fred pA jorden og i mennesker vel­ behag<. - »Fred pA jorden'l: - smiler vi af det og sukker: "Ak ja. Er det en virkeJighed, her i verden, hvor spJid og spektakel, strejke og uro, opstande og opr0r aile vegne finder sted? « Herpll. rnA svares et tydeJigt og afgjort ja. »Fred« i denne forbindelse vii jo ikke sige en hvilken som heist fred. Det er ikke idyl eller hygge, men noget der gives af Gud i Jesus Kristus - noget stort og vid­ underligt, der kun kan opnAs under visse forudsretnlnger. Brorson er i julesalmen inde pA det: Ndr hjertet sidder mest bekLemt, de bLiver gLredens harpe stemt, at den kan bedre kLinge; og knuste hjerter teler bedst, hvad denne store trydetest for glrede har at bringe.

NAr et menneske altsa stAr pi bar bund og hverken ved ud eller ind pA grund af en eller anden dyb og inderlig sorg, nir man har forstAet, at ens eget ikke d0r pA grund af synd og afmagt, sA er dermed de betingelser til stede, som er n0dvendige for at eje Guds fred, der betinger en glredeJig jul. Det er den glrede, som >akal vrere for hele folket-:, ifolge englens udsagn til h yrcterne. Og det, at det skal vrere for hele folket betyder, at aile skal vrere med, aile skal eje julens velsignelse og fred i Jesu navn. Guds hensigt med det hele er nemlig det store frelles­ skab i sig ved sin enbArne S0n. Lad derfor ogsll. os vrere med i lovsangen og g0re, hvad vi kan for, at trosten og freden med julens glade budskab ogsll. kan blive os til del:

os aUe til glrede og gavn.

Og hvad betod sa. disse f0rste julebegivenheder, som skete i Davids by? Det betod en helt ny begyndelse fra Guds side, at han ville ophreve det m0rke, som havde hvilet over jorden lige siden syndefaldets dage. Guds ord ira den gang om »at kvindens sred skal knuse slangens hoved« (1. Mos. 3. 15) skulle nu opfyldes pi\. jorden. S0n­ nens f0dsel betod, at nu var den f0rste begyndelse til frelservrerket gjort, nu skal morkets og djrevelens magt besejres til evig tid. Har dette store evangelium noget at sige os, som lever i 1957 ? Det kommer an pi!. ens personlige indstilling'. Vi kan sagtens holde jul, siUedes at hele det ydre apparat er i orden: med julegran og aile de n0dvendige forberedelser, sA. julen kan blive hyggeJig og festJig, som vi ved, at en rigtig dansk jul skal vrere. Men selve den ydre ramme skaber ikke den rette jul. Man kan sa udmrerket opleve, at julestjernen er trendt, selvom der ikke er truffet spor at forberedelser i det ydre. For det egentJige er sagt i

Arnborg kirke eft er maleri af Niels Lund.

I


Horer du kirkelokkerne kime : crred dig, ta!lese menneskevrimmet, banet eT vejen fTa JOTd til himmel, jordum po. Jorden en hjemles slregt vandrer nu under Cuds va'r etregt, ja. gla!de!ig jul! Herer du kiTkeklokker11-e kalde:

Kommer, kommer til hejtidsgangen

med i toget og med i sang en,

toner i him!en, det toner pel JOTa, slregtens det evige !ovsangskor: ve!signeae jul!

Alfred Z. OvesetL K0BMAND

BRA..."",UE -

TELEFON 192

NIELS LUND, Arnborg.

Georg ]acobJenJ VanJeindtitut BRANDE ANDELSMEJERI

. 0rbrekgarden«, Brande, telf. 380

TELEFON 12

DANS - BALLET - STEP

Stassaniseret s0dmrelk

exam. danselrerer

Medlem af Danse-Ringen og Dansk Danse-Forbund

SYMASKINER - RADIO

Glcedelig jul og godt nytar ,snsker

ST~VSUGERE

EL BARBER­

T0JBODEN

MASKINER

E. JENSEN Torvegade 6 -

Telefon 460

REPARATIONER UDF0RES

Andels-kartoffelmelsfabriken

Dansk Andels lEgexpoft TELEFON 101 . BRANDE

2

»MIDTJYLLAND« Brande -

Telefon 126


DAN 5 K er et svrert sprog

F ornojeligt nordisk samspilved

lrererudvekslingen

I novhr. mimed var der lrererudveks­ ling mellem Brande og den svenske venskabsby Ornskoldsvik. - Mens Prrestelundsskolell i Brande havde besog af lrerer Erik Vileus, under­ viste lrerer Niels Nicolajsen borne­ ne 1 Ornskoldsviks folkeskole. ­ N. Nicolajsen fortreller her om Rille indtryk:

~A JEG i september maned blev spurgt, om jeg gen­ U nem foreningen Norden ville udveksles med en svensk lrerer i 14 dage, nrerede jeg visse bet92nkeligheder ved at patage mig at undervise ved en svensk skole. Jeg sagde dog ja til tilbudet, fordi jeg gerne ville stifte nrer­ mere bekendtskab med svensk skolevresen og gerne pil. nrert hold opleve og se, hvordan forholdene i Brandes svenske venskabsby brnskoldsvik er. De 14 dage gay mig oplevel­ ser, som jeg sent vil glemme. brnskOldsvik ligger i Angermanland ud til Bottniske Bugt mere end 600 km nord for Stockholm, og for at nil. derop til sondag aften m&tte jeg rejse fra Brande lordag middag. Turen til Malmo er velkendt. Fra Malm0 til Stockholm havde jeg gennem DSBs rejsebureau k0bt sovevognsbillet. Men efter at jeg et par gange pa. Malmo banegard havde 10bet langs toget med min billet flagrende i hAnden, opgav jeg at finde det vognnummer, der stod pa min billet. Jeg steg derfor ind i en tilfreldig vogn og fik fat i en konduktor, og nu viste det sig, at det nummer, jeg havde fil.et, slet ikke fandtes i toget. J eg fik dog anvist en soveplads, og turen til Stockholm forlob, uden at jeg nresten hverken sa eIler h0rte noget.

Do you speak english? Stockholm banegard var pa grund af byggeri en labyrint af gange meIlem stilladser og af interimistiske trapper. Jeg fandt dog frem til den perron, jeg skuIle med fra. Her holdt to tog, derfor spurgte jeg pa dansk en stations­ betjent efter mit tog. Men jeg ma have forekommet ham temmelig udenlandsk, for han sa f0rst mabende pA mig, og sa sagde han pludselig: Do you speak English? Jeg svarede bekrreftende, og nu forklarede han mig ivrigt pa en blanding af svensk og engelsk, at det gjaldt om at komme i den rigtige vogn. Resolut tog han min kuffert og 10b hen til den vogn, jeg skuIle ind i. Det var den for­ kerte vogn. men toget korte heldigvis i den rigtige ret­ ning. Denne liIle oplevelse styrkede mig just ikke i troen pli, at bornene i brnskoldsvik nok ville kunne forsta mit danske.

Gennem det solbeskinnede Midtsverige De svenske elektriske tog er behagelige at kore med. Jeg skuIle tilbringe hele dagen fra kl. 8 til kl. 22 i dette tog. Fra en god vinduesplads ku~ne jeg nyde udsigten

Kirken, /olkeskolell og seminaTiet over det solbeskinnede landskab nord for Stockholm. Tal­ rige steder stikker granitten frem over overfladen. Be­ byggelsen uden for byerne er spredt. De fleste huse er rodmalede trrehuse, og i landsbyerne rager kirkerne med deres hoje, slanke spir hojt op i landskabet. Mange soer k0rte vi forbi, smukt indrammede af nAleskove iblandet lysstammede birketrreer. Det var sondag, og hele land­ skabet var prreget af sondagsfred. Et trist syn var der dog: En mrengde korn stod endnu ude pA markerne sat op pa pinde, mange steder var det heIt sort. Den sidste del af turen var mere ensformig, vi k0rte lange strrekninger, hvor man kun ser skov og skov.

Til smprgasbord pa kvrelden Ved 22-tiden ruIlede toget ind pa Vestre station i brn­ skOldsvik. Jeg vidste ikke, at der var to stationer i byen. Pi!. min billet stod brnskOldsvik C, og jeg regnede med at kore dertil. Men pa Vestre stod de fleste passagerer ud, og jeg sad nresten alene i vognen, da en herre kom ind og spurgte, om jeg var svensk. Jeg svarede glredestrAlende nej og hilste prent pa ham med handtryk, men det viste sig, det var en tysker, han sogte. Umiddelbart efter kom overlrerer Harald VaIlentin fra b-viks folkskola og modtog mig, og han korte mig til mit hotel. Efter at have afleveret kufferter her blev jeg inviteret pa te og smorgAs hos overlrereren, og her blev jeg budt sa hjertelig velkommen af bade hr. og fru VaIlentin, at jeg straks befandt mig godt i deres hjem.

Eksemplariske skolebprn i o-vik Mandag morgen hentede overlrerer VaIlentin mig pa hoteIlet og korte mig til skolen. Her var aIle lrererne sam­ let p& lrerervrerelset, og hr. VaIlentin bod mig i hjertelige ord velkommen til skolen. PA grund af min ankomst begyndte dagen med at drikke kaffe - en god begyndelse. Jeg faldt straks til blandt de svenske koIleger, og de var aIle uden undtagelse overordentlige flinke og hjrelp­ somme.

3


meres tnaler@nsker De1n en gladeligjul!

4

.


svenskerne at kende som gJimrende vrertsfolk, der gjorde rut for, at man skulle befinde s ig god t iblandt dem. En eftermiddag var jeg u de pa H a mpml!s hojsk ole, der ligger i nabosognet Sjrelevad, at vise film og holde fore drag for eleverne der. Kyrkoherde Gunnar Wikmark, der har bes.0gt Brande flere gange, korte mig derud. Skolens rektor, Lagerstr0m, tog imod os og viste os hele skolen, der Jigger meget kont ud til vandet.

Skolen har ca. 900 elever og 35 lrerere I den f0rste uge skulle jeg have 7. og 8. klasserne. Det

var forste ar. de havde 8. klasser ligesom her. Jeg havde taget et dansk lresebogsret med, som jeg delte ud til b0r­ nene. Jeg lreste forst et stykke for dem, derefter talte vi sa m men om det lreste, og det gik udmrerket med for­ sta elsen. Senere, da bornene havde .vrennet sig til sproget, fortalte jeg dem om dansk litteratur, historie og geografi og om Brande. I den anden uge matte 5. og 6. klasserne holde for, og jeg brugte her samme fremgangsma de. Bor­ nene var i aile klasser meget Iydhore, og det var mit ind­ tryk, at de gerne ville hore om danske forhold. De opforte sig eksemplariske i klasserne, og de kappedes om at fa lov til at svare pa de sporgsmal, jeg stillede dem. Det var en fornojelse at undervise diss eo' born. Den sidste time, jeg havde med en 5. klasse, holdt en p lge en lilie tale for mig og overrakte mig en lille buket bioms ter. Jeg mente, jeg skulle have blomsterne med hjem og sette i vand, men den gik ikke. Den skulle frestes pa j k ken, nalene var parat, sa jeg matte ga med den noget voldsotnme knaphulsblomst. Det vakte nogen opsigt srerlig blandt de storre born, men jeg nrennede ikke at fjerne den.

Et af de »vackraste« steder

Film og farvelysbilleder om Danmark og Brande

ornsk1Sldsvik ligger ved en vig omgivet pa de to sider af skovklredte, lave bjerge. Heroppe fra har man en fin udSigt over byen med delLS parallelle g a der og smukke "Torgpark«. Kirken ligger pA en bakke og rager hojt op. Ved siden af ligger folkeskolen og gymnasiet og endnu hojere oppe det store moderne amtssygehus. Selve bycn har ca. 8000 indbyggere, men giver indtryk af at vrere meget storre med den voldsomme trafik af per son bile r i gaderne. Dette skyldes dels, at svenskerne har flere biler, end vi har, men ogsil., at der i Sjrelevad ligger nogle store fabrikker, bl. a. Mo og Domsjo kemiske fabrikker og H mgglund og sonners store busfabrikker, der bl. a. leverer skinnebu sser til de svens ke statsbaner. Man regner med, at byen med opland har 25-30.000 mennesker. ornskoldsvik er havneby, og kystlandet syd for byen horer til Sveriges sk0nneste landskaber - ja, kan endda udmlBrket t Ale sam m en llg ning med andre landes :rvackra­ ste<.( steder. Den ene bjergformation kappes med den anden om skonhedsprisen, og ser man ud over vigene og 0erne, viser det hele sig som et storslaet panorama. Som vreldige monumenter fra urtiden rejser den ene klippe sig efter den anden. Man kan nresten sige, at der er sloset med sk0nheden ved Angerma.lllandskysten, og man rnA give dem ret, der siger: :r.Dette er landet, som Gud skabte, da han samtidig 10 og var vred( . Det var kyrkoherde G. Wik­ mark, der k orte for mig en hel eftermiddag gennem dette skonne landskab. Kyrkoherden er en mand, h vis tid er strerkt optaget af mange goremal, og jeg paskonner meget, at han afsa tid til denne tur. Pi! turen var vi inde at se Mo og Domsjo arbejdernes teatersal, forsamlingssal, kirkerum, bibliotek O. S. v., som er oprettet af Ie del sen for Mo ogo Domsjo. Det hele er stillet til arbejdernes disposi­ tion. Her mil de gore, IlVad de viI. Da vi var der, var de ved at pynte den store forsamlingssal til en jubilreumsfest.

Hos den danske ambassade i Stockholm havde jeg lant nogle film, Som jeg viste bornene. Skolens f ySikSa l er ind­ rettet som en lille biograf. Desuden havde jeg en mamgde farvelysbilleder med her fra Brande, som jeg ogsd vlat e dem og fortalte om. Born vil vel altid gerne se film og Iysbilleder, men jeg havde dog indtryk af, at de var meget begejstrede for det, de sa fra Danmark. Pa Imrervrerelset gik snakken livligt om sve nske og danske skoleforhold, der er ens pit de fieste omrlider. De svenske born har fiere timers undervisning om dagen, end bornene her har, men Sa gar de til gengreld kun i skole 214 dage om aret, her 240 dage. Af hensyn til de born, der har en lang skolevej, far aUe en ret varm mad og et krus nuelk midt pa dagen. I O-vik spiste bornene i tre hold i en stor spisesal i krelderetagen. Lrerernes timetal er kun 30 pro uge mod her 36.

Svenskerne er glimrende vrertsfolk Det selskabelige blev heller ikke forsomt. Jeg havde mange hyggeJige timer i forskellige lrererhjem. J eg lrerte

•..

­

~

~~ --~~~-

Prremieopsparing er velkendt

Indexopsparing er nyt - men fortjener stor interesse

Begge opsparingsformer giver skattelettelse

Indbetaling skal ske senest den 30. december

Nrermere oplysninger gives gerne

Brande Sogns Spare- 09 Laanekasse

TELEFON 65

5


Ude-vask • • • o

sa

Brande og Omegns Andelsvaskeri

TELEFON 378

Sidsfe ar var der frcengsel. . i tobaksafdelingen pI\. BYENS HJ0RNE

-

Ogsa i Ar har vi JULEVINEN til de

populrere priser CIGARER i gaveresker PIBER i det helt store udvalg

-

kort sagt de sma ting, der skaber

hygge i julen -

UndgA. trrengsel -

kom i god tid

CENTRIJlll LANGBALLE & HJERSING Telefon 400

TLF.368

6


Pa

h~jskole

i Angermanland

Om s0ndagen val' jeg med overlrerer Vallentin til et delegeretm0de i :!-Vestnordlands lens Forelresningsforbund« pa H ola h0jskole ved Angermanelven. Disse foreninger ur bejder med statsst0tte, og foredragsholdere og kunst­ n er e drager rundt pa turne til lokalafdelingerne. Efter at forskellige s p0rgsmiU val' blevet droftet, endte det i en livlig diskussion om, hvorvidt det val' formiUstjenligt at drikke kaffe ved foreningernes sa mmenkomster eller ej. Formanden ville da gerne vide, hvad vi gjorde i Danmark. Jeg kunne kun hertil svare, at del' fandtes ingen generel ordning pa dette sp0rg smAI her, men et dansk kaffebord Va l' altid et godt samlingspunkt. Turen derned gik ind over odemarken og et langt stykke la ngs med Angerman­ e lven. Elven er Europas st0rste »fl0teelv;( , men desvrerre val' det ikke fl0tetid, dog III del' mange steder en mrengde tr::estammer I vandet ved bredderne, srerlig ved de store avskrererier ved Kramfors. Her gt!.r Sveriges st0rste bro ove r elven. Desvrerre sll. vi ikke noget af landskabet pa hje mturen, da m0rket havde srenket sig over det.

Brcvveksling mellem danske og svenske skolebprn P tI. grund af, at Alle Helgens dag er helligdag i Sverige, sluttede mit skolearbejde ved ornskoldsviks folkskola om (redagen. I den sidste time kom overlrereren ind i klassen til mig og oVerrakte mig et svensk flag til minde om de

'l'orvet

O-vlk

14 dage. Desuden havde jeg af b0rnene fAet en del breve

til b0rnene ved Prrestelundskolen. Den svenske Ire reI' Vileus, del' val' her, havde herfra f1l.et breve med derop, og dette hal' medf0rt en omfattende korrespondance mel­ lem bornene i de to venskabsbyer. Nu mil man habe, at de forbindelser, del' derved er skabt, rna yare ved. Lordag aften naede jeg hjem til Brande igen, beriget af indtryk og oplevelser fra o-vik og det sk0nne Angerman­ land.

Danska svart men roligt emne

• • • •

dagseftermiddagen stifta bekantskap med hans lilla under­ fundiga saga, Naktergalen, p originalspra ket ... I borjan av lektionen satt ungarna som smA tanda Ijus. Respekten for det okanda val' markbar. Men sa sma­ ningom lossnade det och barnen fick tillrackligt mod, att svara pa de frfl.gor som magister Nicolajsen framstallde till demo Klart att svaren ibland val' fel - men Nicolajsen fick sa sma ningom fram de ratta svaren. Djurens late ar t.ex. lika pa. alia spra k. Att byen betyder stad pa svenska skapade en del huvudbry liksom att vinduet val' ett fon­ ster.

Tre timmar med varje klass

L fJ!1"er Nicolajsen m /.ld piger og drenge i

- rJiks f olkeskoie

O-viks Allehanda havde under loorer N. Nico­ lajsens ophold I den svenske venskabsby en reportage om lrererudvekslingen og skrev f01­ gende: LTngarna pa folkskolan i o-vik hal' det stora nojet, att l.ira sig danska sprAket i dagarna. Niels Nicolajsen, en

esli o ' , mork och glasogonprydd magister frAn o-viks ort Brande i Danmark, hal' namligen sedan en vecka tlllbaka . intagit katederplats pa folkskolan, i akt och -mming, att lara o-viksbarnen nagot av det danska sprAket - samt ocksA Danmarks historia dess geografi och litte­ raturhis toria. Och naturligtvis g16ms inte H. C. Andersen! Dan marks stora sagoberattare - val'S sagoI' alskas av barn over hela varlden. I klass 5 d fick barnen pa mlln­

I klass 5 d, varden hal' lastimmen med H. C. Andersen och maka lektionen. Den kommer att kompletteras med undervisning i dansk geografi. Barnen fick f.o. i liixa att lasa pil det lilla landets geografi fram till byerne. SA sma­ ningom kommer man ocksA att ge sig i kast med den danska historien och barnen i klass 5 d kommer med all sakerhet att veta betydligt mera om grannlandet Dan­ mark an vad de visste forut - nar de tre faststallda danska lektionerna avverkats. Magister Nicola jsen, hal' som tidigare niimnts, redan vistats ivAI' stad sedan en vecka tillbaka. Han borjar med andra ord kanna sig rik­ tigt hemtam bland de svenska skolbarnen. Som sig bor borjade hans undervisning bland de aldre barnen i av­ gangsklasserna - dar man forutom geografi och historia aven hann med na got av den danska litteraturhlstorien.

De aldre barnen forstar danskan battre - Det ar klart, att det motel' vissa hinder i undervis­ ningen, sager magister Nicolajsen. Under de forsta lek­ tionerna forst a r mig barnen inte ailS. De yngre barnen


Nyttige

julegaver

Den bedste yare Dei sitarsie udvalg 足 Den billigste pris

Julegaver emballeres

smukke julecesker

Alt til

Alt i GAS-alag og tilbeh@r

JULEBORDET

Modeme KOMFURER og GASOVNE

KVALITET til

fas i bedste rimeligste PRIS

E. & E. ANDERSEN Storegade 17, Brande -

Telefon 888

hos

..

1-足 Nyttige julegave-ideer Ira VIOLA Hatte og handsker i aile modefarver Skonne des. i EDELWEISS-undertej Yndige bomekjoler til sma penge Eneforhandling at DK-KITLER Kom ind og se - vi viser geme trem

::Jll~e9aoet i a~~e llti;~a9 Briller - Ure Guld - 50 Iv - Plet

S. NIS-HANSSEN Urmager -

Mode- og trikotagelorretningen Storegade 18, Brande

Guldsmed -

Brande -

Telefon 175


har bet ydUgt svArare att folja med i underv islling en. De iildre barnens spra ksinne ar naturligtvis mera oppovad - ja g skulle oeksa tro att de inte spanner Sig sa myeket infor det okanda, som de yngre gor. Men den har veekan skall magister Nieolajsen helt agna sig a t de yngre eleverna vid folkskolan for att pEi. fredag da den sista lektionen ar avverkad liter resa hem till Danmark oeh sina skolbarn i Brande. Vi tar nog inte fel, om vi sager, att magistern med sig i kappsaeken, har m a nga glada h!ilsningar fran de svenska skolbarnen till de danska bar­ nan i vanorten Brande. Halln en i O-llik ~eBl!..J.L..

JUL I BRANDE!

S0ndag d. 22. decbr. kl. 15 ankommer N ISS ETOG ET til Brande med hele nissefamilien. De popul;:ere nisser har mange herlige ting med til b0rnene. Der er tombola paa torvet bade s0ndag d. 15. og 22. decbr. med mange fede gees og ;:ender, dejlige fl;:eske­ stege og andre herlige gevinster. Kirkekoncert i Brande kirke s0ndag d. 15. dec. kl. 15 Orgelmusik - Kor - Solister. Velkommen tn julearrangementerne i Brande Forretningerne er abne fra og med tirsdag d. 17. dec. ttl kl. 10. Sendag d. 11. dec. kl. 16-10. Tirsdag d. 14. dec. lukkes kl. 14. Brande Handelsstandsforenlng

TRJEKULSGRYN til kyllinger,

h~ns,

smagrise og svin

Holder maven i orden Garanteret vandfri Storste opsugningsevne Leveres i hele og halve srekke a 85 liter og 42% liter, og i srekke med 5 poser a 17 liter eller srekk e med 20 poser il. 4 liter. Forlang de lette trrekul fra

Brande Materialhandel v. G. FISCHER -

Kolonial -

TELEFON 55

Material

Kemikalier og sygeplejeartikler

H EDESELSKABET -

hos Deres foderstofleverandor

9


K0b Deres fjernsyn

hvor De far virkelig sagkyndig betjening - vort moderne og til fjernsyn specialudrustede vrerksted star altid med faguddanet arbejdskraft til Deres disposition.

GRAND PRIX TV 513 S Nreppe nogen anden danskfremstillet fjernsynstype indeholder sa mange reelle for足

bedringer og nyskabelser som Grand Prix TV 513. 80m et ekstra raffinement er den

udstyret med en separat FM-enhed med stationsskala for aile FM-sendere. Fjern足

synsteknisk er Grand Prix TV 513 K en langdistance-modtager for aile TV-kanaler.

Den har 21" elektrostatisk focuseret billedror. B & 0 8PEKTRAL-FILTER i anti足

refleksophreng. srerskilt programvrelger for FM. TV og grammofon og lysindikeret

omskiftning fra FM til TV. og i det akustisk rigtigt udformede konsolskab giver det

store hojttalersystem en eminent lydgengivelse.

Grand Prix TV 513 8 er en eksklusiv fjernsynskonsol. der vil vrekke opmrerksomhed

blandt et krresent publikum. Dimensioner: 972 X 604 x 488 mm. - Pris: Kr. 2.845,00.

v. &

o

ULBRICHSEN

RADIO -

FOTO - FJERNSYN

Telefoll 152

aut. B & O-service

- det danske kvalitetsmcerk~

to


Brande var en livlig by

, I

opvr;ekdttiden!

Anders Peder Ha r r i Id

Sandfeld. Men folk pi!. ruten val' vist meget flinke til at hjrelpe, nar vejret val' a lt for voldsomt og ved juletid, nar landposten havde rigeligt at brere pA. Min far fik 45 kro· ner om maneden som landpostbud, men del' blev fradraget 5 kroner til pensionsbidrag. Efter fars dod fik mol' 5 kr. i penSion manedligt!

'orlceller interessante

Gendarmerne var naboer til "postkontoret«

smatrcek 'ra Brande omkring arhundredskiftet •..

I. RA

MINE tidligste drengea~ min~es jeg Brande b? som en samling huse omkrmg klrken. Her varvel ialt 15 huse og den gamle skole, hvor lrerer Madsen rege­ rede. Jeg blev fodt i 1883 pa en ejendom ved Thyregodvej, hvor nu Brande plantage ligger. Ejendommen er borte nu, kun et enkelt trre er tilbage fra den tid. - Det er fhv. murer Anders Peder Harrild, De gamles Hjem i Brande, som fortreller om sine erindringer fra arene omkring 1890 og til It.rhundredskiftet. I 1885 solgte min far ejendommen. Han val' landpost, og vi flyttede ind til byen til et hus, del' La, hvor Handels- og Landbrugsbanken ligger nu. Det val' kun et lille samfund, men vi val' alligevel efterhiinden en flok drenge, som i fulde drag kunne nyde tilvrerelsen i de vidtstrakte om­ rader, som hi hen i hede, Den gamle skolebygning, hvor vi fik VOl' forste lrerdom hos den gamle degn Madsen, er holden endnu umiddelbart ost for kirken. Det val' en hyggelig striitrekt bygning med degneboJig i den ene ende og skolestue i den anden. Den gamle degn val' en dygtig lrerer, men han val' flit· tig til at bruge spanskmret - maske havde vi fortjent det. Vi val' henved et halvt hundrede born stuvet sammen i et klasselokale, og her fik vi indpodet bade regning og skrivning, lrerte Danmarks-historie og geografi. men f0rSt og sldst stod Luthers katekislTIus og bibelhistorie pa time­ planen. - Del' blev ogsa i min barndom oprettet en poge· skole pa Torvet (hvor nu Torvekiosken ligger). Her gik jeg i skole i nogen tid hos en lrererinde, indtil jeg kom til­ bage til degnen, som i sine sidste iir fik en hjrelpelrerer. Samtlige halvtreds unger i skolen gik i trresko, og da vi skulle ind gennem degnens forstue, kan man forsta, det blev et vrerre roderi. Siden blev del' indrettet en srerlig forstue til skolelokalet.

T'

Hardt job at vrere landpostbud - Min far val' som sagt landpostbud, og jeg erindrer ITa mine tidlige drengear, hvor ofte vi val' rengstelige for, am far kunne klare den harde tur, nAr vlnterstormen strog inrl over landet. Den gang val' det endnu smiit med Ire· pla ntning, sa. det rna have vreret dreje ture, landpost­ I:rudene kom ud p!\.. Min far gik med to posttasker til Tarp. Her overtog Anton Brogaard den ene taske med posten til Skrerlund, mens far fortsatte over Uhrekrer til

H. P. Jorgens.e n, som havde den store rode gard (nu Storegade 18), var brevsamler dengang. Vi kaldte ham Post-J0rgensen. Han blev senere efterfulgt af Jeppe Sive· brek. Post-Jorgensen boede i den rode gard mldt i byen. Han havde postkontor i den ene stue, og ved siden af boede nogle gendarmer. Til at begynde med val' her 5-6 gen· darme!", men senere blev mandskabet reduceret. De havde staid i den gamle lrenge, hvor der nu i en del ar hal' vreret beboelse. Gendarmel'ne skulle vrere pa vagt mod \, riffelbevregelsen«. Ingen mAtte have gevrer den gang, men sa vidt jeg ved, havde Jens Kristensen, Brandlund, som val' leder af skytteforeningen, et gevrer. Del' val' skydebane pa det omrilde, hvor del' nu er anlreg. Del' var daglig forbindelse mellem Brande og Vejle med dilegencen, som for0vrigt blev opretholdt indtil nytars­ aften 1913. Dagen efter kom posten med det forste tog, del' blev fort igennem fra Vejle over Give til Herning. Dilegencen havde kun plads til fire passagerer, som regel val' del' slet Ingen med, men ved hojtiderne kunne der vrere trrengsel. Del' val' til turen afsat tre kvarter Pl'. mil, sa det skulle ga hurtigt med den tunge vogn ad de lkke alt for gode landeveje. Del' gik dagvogn et par gange om ugen til Herning. Det var bl. a. Jens Hampen, som korte denne vogn. Samme Jens Hampen fik forovrigt anskaffet den forste bil til Brande. Det var selvsagt en sensation.

Samlede smapenge til Brande marked - I fire ar, fra jeg val' 9 ar og indtil konfirmationen. val' jeg hos madam Laursen pa Brande kro, fortsretter Anders Peder. Her havde jeg det godt, og jeg matte hjrelpe med ved alt mUligt. Som dreng tjente jeg mange smaskillinger, ogsa fordi jeg kendte hver mand i byen og val' flink til at gG. rerinder. Pil kegIebanen i engen lige over for kroen og syd fo r landevejen faldt der ogsa altid en drikkeskilling af - men ellers gik min tid med at passe kroens 4-5 koer. Pa kroen kunne del' til tider vrere l~leget livligt. Folk kom til byen for at afsrette deres produkter og for at fa kobmandsvarer med hjem. I gamle dage matte man ogsa handle om sondagen inden gUdstjenesten om formiddagen, og derefter Igen fra klokken fire om eftermiddagen til hen under aften. Eller ogsil. kom folk med korn til mollerne. Foruden vandmollen val' der en vindmolle, hvor nu »Norrehus« ligger. Mollehuset er forovrigt endnu holden. Det ligger pi!. hjornet af Mollevej og N orregade. Jeg gik som oftest madam Laursen til hilnde pa kroen. Om aftenen samlede vi smapengene fra. Dem skulle vi

It


Nar De har vceret pa julehandel og

juleindkli>b i Brande, star kaffen med

br~d

hjemmebagt

parat pa

hotellet ved

Dalgasstenen

Brande

HtzS;skoleh;em

De er altid velkommen her og kan

bestille de smukke lokaler til fest

og til

Interessentskabet

m~der

BRANDE ELVlERK J!i'RGEN MADSEN Telf. 30

Telefon 48

BRANDE

KARTOFFELHANDEL

FERGUSON Nye og brugte traktorer reservedele -

Alt i redskaber og

Specialvlerksted

rergudon- Service Vejlevej -

12

Telefon 110

Lager og sorteringscentral ved markedspladsen

H;emmemarkecl og eksport

Helge Andreasen Hernlngvej 25 -

Telefon 267


Mange tilrejsende handelsmrend og markedsfolk slog sig ned i omegnens garde, men selve markedsdagen foregik det he Ie ved kroen og omkring Torvet. Der var mange keer og far pa markedet, og lange rrekker af heste b lev m"mstret pa Torvet. Der blev drukket lidkob af og til, og' det skete ogsa, at en grest havde fAet lidt rigeligt. Det kunde ga sa galt, at en markedsgrest blev sA trret eller omtelget. at han ikk e mrerkede, nA.r en ko eller to lesnede sig fra koblet og forsvandt. Det var ikke let at hitte rede i, og m!iSke vidste ejermanden ikke en gang, om han havde soIgt dyret, for pengene kunne jo vrere omsat i bevrertning:;teltet. De koer, del' gik deres vej, blev sat pa grres i kromandens eng. Ved auktionen senere hen ind­ bragte de ikke mere, end at det lige kunne drekke udgif­ terne ved forplejningen! siden bruge til Brande marked. Vi havde nu ikke Ineget forstand pa at trelle penge, og jeg er sikker pa, at vi lige sA tit lagde ni eIler elleve ti-ere til en krone. Jeg ved ikke, hvor mange vekselpenge vi talte op, men det blev til anse­ lige beleb, ogsa i selvm"mter. Der var kun fii. seddelpenge i omsretning.

Der gik 13 pa et dusin Der blev ikke drukket meget el pA kroen i den tid, til nod noget godt hjemmebryg. Ellers var del' mest omsret­ ning med kaffepunse. De var heller ikke sA dyre - tretten for en krone. Der gik altsa tretten pa et dusin. Det hrendte ofte, at landmrendene efter gudstjenesten kom ind pel leroen for at fa en snaps og en smakage, eiler kun for at fA piben stoppet. Pa de store dage stod »Lise Bager« i deren og solgte 5-ores kager. Mens mrendene fik snaps eller kaffepuns, fik konerne en kop kaffe. Ved hejtiderne kunne der godt komme mange. Da gay krofatter altid gratis snaps og smAkager. L. Laursen stod selv for ser­ veringen. Der var stillet et par borde op, og her Imnne de nyankomne grester passere for at fa deres gratis skrenk. Det med at vaske glas at efter brugen var luksus. Pa markedsdagene var der forovrigt udskrenkning mange steder i byen. For fire kroner kunne man kobe en bevilling, der gjaldt for selve markedsdagen. Politi­ betjenten hentede de fire kroner, nar han skennede, der var penge nok i kassen. Markedet tog imidlertid flere dage. Handelsfolkene og goglerne kom dagen for. Der blev sredvanligt indledt med et gil de. Selve markedsdagen var der fuldt op at gore aHevegne, og ferst dagen efter kunne byens egne folk trenke pa at fejre begivenheden. Mar­ kedspladsen la dengang lige nord for kroen pa et omrade, del' strakte sig langt op over det nuvrerende jernbane­ terram. Pa markedet hlev der handlet med fjedervogne, selet0j, reb, mode­ pynt, lI.l, klipfisk o. s. v., og der var cirkus og gog I. I det heIe taget var del' alskens sager i en overrasken­ de blanding fra bod til bod. I et telt kunne man for en la-ere se ~ den sidst henrettede mordeN eiler en af »cle vilde fra Afrika<\: . Profes­ sor Labri var en fast grest. Ofte m0dte han med »Damen uden un­ derkrop( . I IlVert fald havde han et godt snakket0j, og vi morede os dejligt over ham. Han blev nu ved med at komme her langt op i A.rene.

Lanerne matte vente, til der kom penge i kassen I mine drengeAr havde sparekassen lokale i den ejen­ dom, hvor nu »RagnhHd« har forretning. Der val' kontor­ dag hver mandag, og de tre ledere, Niels Arvad, JenS Kragsig og Anton Usseltoft, spiste pa kroen. Det var min opgave at kalde pa dem, nih middagen var frerdig. En dag kom en god mand fra sognet for at lane 200 kroner. Han skulie stille med kautionister og kom da ogsA med et pur af de bedste gardmrend, men han mAtte vente med at fa sine penge, indtil der var tilstrrekkelige in dskud. Da del' ud pa eftermiddagen var penge nok i k assen, sA han I{unne fA sit lan, gav han kaffepuns til sparekassefolkene og kautionisterne. Det var beskedne indskud pA de tider, sa del' var sjreldent mange penge i kassen, og beholdnin­ gen var ikke tungere, end at kassereren nemt kunne brere pengene hjem. Siden gik det noget bedre med indskuddene. Det var gennemgilende en god tid. Der var ingen ar­ bejdsl0shed. Nok val' indtregterne smA, men der herskede ikke udprreget fattigdom. Det val' stort, nAr man kunne sl'ette fern eller ti kroner i sparekassen.

Chr. Bel'g og

Jensen-FI~

var populrere

Politisk skete der ikke store udsving her pI\, egnen. I provisorietiden var del' en del h0jremrend, men de for­ svandt. Gamle Chr. Berg var meget populrer her. Han kom her ofte for at tale ved 1U0derne. Senere fik vi Niels Kr. Jensen-Flo. Han val' ogsa en af de faste talere ved vore grundlovsfester. Disse blev i mange ar holdt i ..Prreste­ lunden«. men senere blev de henlagt til en festplads ved den gamle vandmoile (hvor nu Mollegil.rden Jigger). Her val' plantet, Sa der var Ire for vestenvinden. Da vandmollen blev flyttet ind til byen, lavede meller Hans Kristensen selv sten til stuehus og mollebygning i et lille teglvrerk, som han a.nlagde ved BjergJide. Han hentede leret pI\. den

13


OLAF POVLSEN

Chr. H. Christensen

Trikotagefabrik

Tricotage-vreveri

Telf. 555 -

BRANDE ­

HYVILDVEJ -

Tel!. 555

BRANDE

NIPOLAINE% BRANDE

Jersey-varer til dragter og k;o/er, fremstillet

po

sve;tsiske Wevenit-vceve

Hotel Brande Telefon 3 -

14

125


anden side Il.en og trillede det over en lille bro. Den gang, i 1908--09, begyndte byen at udvikle sig, og der kom rigtig vrekst i den, da arbejdet med banen begyndte i 1911. Jeg havde lrert murerhll.ndvrerket I Heming, fortsrettcr Anders Peder Harrild. Sil. kom jeg til murer Martin Jensen. 11900 blev prrestegArden bygget om, da P. Dahl var prrest her. Siden blev der bygget meget. Og der kom mange folk til byen, ogsll. fordi det kneb med at skaffe arbejdskraft. Mange fik beskreftigelse i t0rvemoserne, og senere kom jo arbejdet i brunkulslejrene. I slutningen af den f0rste ver足 denskrig blev der indforskrevet mange arbejdere fra Vejle og fra nabolaget. De havde gratis rejse med toget en gang om ugen. S il. kom de s0ndag aften eller mandag morgen og drog hjemad l0rdag eftermiddag. Der arbejdede alene 180 mand I statens kulleje i Fasterholt. Men nu na.r vi vist for langt op imod nutiden. Begiven足 hederne derefter er der mange, som kan huske. Men givet er det, at det har vreret en sprendende tid for beboerne i Brande by og sogn. Mange gode folk er kommet hertil, og pudsigt nok har en hel del af dem startet i det hus, mine forreldre havde pa. Torvet : her begyndte skrreder, sko足 mager, barber og cyklehandler fra tid til anden. En del af dem er holden endnu, Adolf Mourltsen bl. a., som har klaret sig ganske godt. Th. J.

Da!k Dem

ro

(')(1 G,fN~ ~,r. t I

~ II;

. G~Hl\o( .'

DANMARK Hovedagentur i Brande: v. forretningsf0rer

CHR. NYHOLM Telf.l0l

BRANDE MELLEMSKOLES IV mellem 19J1 Foran fr a venstre : Jens Ka j N0rgaard, Erling Fisch er og H arry Mehlsen. - Siddende: Kaj Gregers Wanting, Kirsten Thom足 sen , Mary Dorthea Kjrer Nielsen , Thyra Jensen (Ibsen), Sigva ld Elmkvist S0rensen. - Staende: Asger Bernth Jensen, fru M. Birkedal, lrererinde, fru Nicolaisen, Karl Marius Estrup Nielsen, (foran) Elna Leonore Pedersen, lrerer 0stergaard, Jens Arne Christensen H0j, lrerer Svenningsen, Karen Elisabeth M011er, lrerer Enevoldsen.

15


k,~~O'.. ~~:~~~~.~~ ~e: ~ ~~~~~,~2: ~:~~~i/ "G~

i

~.~a

•\.

~, '1?

i

~~ ·W p

K0B JULEGAVEN

,

:

~

Q

e-r ~-i!$i',. ~ po

-,A

er ~~~. ,'~.

pA

Deres fordele ved at g~re indlqSb her CENTRAL BELIGGENHED DER ER GAVE-IDEER FOR ENHVER SMAG

~,

~" ,~1r,.

~

~

EN UNG OG KVIK BETJENING

A'

~lr.

~~{:i'

1

byend ny~ t~~~~:~:~B~~~~:~~TE ~f .\! ~

$;J; P

K0KKENUDSTYR ­ PORCELJEN

Brancle-egnens nye

HERRE- OG DRENGE-EKVIPERING

~'~. • \,

BOSTON TORVET

fYi'

,-.,If U

~~ . .

Gaver i stort udvalg

~~

H C- Udstyr

Herrem a gaSinTELF.303

TORVET

l~o

TELF. 567

»PARFUMERIE«

i

,

~f

NEHRKORNs

BLOMSTER

Linneman H a nsen

TORVET

BRAJ.~DE

TORVET

GLAS

TELF. 575

¥.

1

PR0V EN NESTLE PERMANENT TIL JUL hos

Damefris¢r OLGA TORNSBERG

TORVET

TELF.560

f

Brande fiske­

~'u

og vildtforretning

Knud H. Christolfersen

~~ ~

~

TORVET

TELF. 216

URE -

:

OPTIK

TO':~~NK RASMUSus.:DE

~v

. ,

Der udstedes gavekort i aile forretninger

\t. ~

-~ .I~~dl;

-<I'~~.......... ~ -<I' -<I'~. ~ ~;t~ ~ic~

/~~~~~, 'If~~~~~*1i. 'If. ==~~ ~ :o. ill' .M

r\'

1.6


En b0rnehumoreske af Lars Nielsen

Tegning af Aa. Nielsen

*

*/ ORSTEN

var Jige kommet til byen sammen med sine

L..,. forreldre. Far havde filet bogholderplads i byens store bank og havde kobt en dejlig villa helt ude pil en villavej, der ikke var fuldt udbygget endnu. Det havde vreret Tor­ sten en stor sorg at skulle flytte. Derhjemme i lalldsbyen havde de have helt ned til den lille a . Det havde vreret sa. herligt at leve der, hvor han kunne lege hele dagen lang, f ange sma skibe, der kom med strommen - sat ud af andre born - selv sende sma skibe afsted. De skulle helt til Amerika. Men Torsten matte bryde op sammen med sine forreldre. Man havde dog lovet ham, at han mi.Ute komme dertil nogle dage i sin sommerferie. Torsten var fyldt syv lir og skulle nu til at gil i skole, sa i a r skulle han for forste g a ng have rigtig sommer­ ferie. Hans mor havde vreret med ham til skole de to forste dage, sa kunne han selv ligesom aIle de andre born. - Torsten er bare sa dan en liUe bleg fyr med et lille klogt ansigt. Han er enebarn og har derfor god tid til at trenke pil. sine egne sager. Hans tanker er nu mest ved aen der­ hjemme, hvor han altid legede fra morgen til aften - nAr det var sommer i hvert fald. Nu sidste vinter havde han vreret syg og mAtte ligge i sengen i flere dage. Ja, det h avde da vreret morsomt de forste dage, srerlig nAr mor kom med maden og sad hos ham, mens han spiste. Men det blev dog hurtigt ret trist at ligge der. Nu skulle han rigtig samle krrefter i solen - for der skulie vrere sa megen sol der, hvor de nu boede. Det var tidligt forar, og Torsten sukkede. Hans tanker gik igen til hjemmet ved Aen. Nu er han pa vej til skole. Han g Ar pA de fine nye fliser, der lige er lagt ned - men kun i den ene side af gaden. Pi\. den anden side er der nresten ingen huse endnu. Ja, de havde I1ge begynclt at bygge to nye. Torsten stopper op for at betragte ha nd­ vrerkerne. En underlig maskine lob rundt. Sa., nu stoppcde den. Det sa Ud, som om den kastede op, endda en hel bor­ fuld. En mand korer med boren. Torsten rna lige se, hvad der videre skal ske. - Hvad er du for en reje? Torsten gay et spjret, idet en hAnd greb ham i nakken. Han fik drejet sig sa meget, at han kunne se en stor rod­ hAret dreng bag sig. - Slip, sagde Torsten. - Ja, det kunne du lide. Hvad hedder du? Torsten sA skrremt pa drengen. - Ha, 10 den rodhArede. Det var da et k~nt fuglehoved, du render rundt med. - Jeg, jeg har vreret syg i vinter.

- N A. har du, og dode ikke af det? - Nej , hviskede Torsten. - Det havde nok ellers vreret det bedste for dig. Du har jo ingen krrefter. Hvad hedder duo Harte du ikke, jeg spurgte? Torsten fik et kraftigt klem i nakken, sa hviskede han sit navn. - N il, sa du hedder skorsten, hva'? Det var et sjovt navn. Hvad tror du, jeg hedder? - Ved ikke. - N il. ikke. Kan du ikke se, at jcg hedder Rasmus ­ og det endda hele dagen. - Ja, hviskede Torsten. - - Du er et liUe muggent log, er du! Rasmus gay Torsten et skub, sA han nrer var faldet pi!. de fine fliser, men han holdt dog balancen og fortsatte i lob. Rasmus sparkede i fJ1serne, sa det lod, som om han lob efter Tor­ sten, der yderligere satte farten op. - Da Torsten endelig vovede at se sig tilbage, var Ra smus der slet ikke. Jo, nu huskede Torsten godt nok Rasmus. De to forste dage, da mor var med ham, havde han set Rasmus stil. ved have­ la gen med nresen hvilende pa Iil.gens tvrerbjrelke. Det Sa sa morsomt ud, at han havde leet af det. Det var nok der­ for , Rasmus nu var ond pA ham. Torsten kan ikke p A denne sin tredie skoledag rigUgt samle tankerne. Rasmus stil.r hele tiden for hans ojne. Og Rasmus er en meget stor dreng - og hver dag skal han forbi denne ha velil.ge. Det var ingen rar tanke. AltsA Ras­ mus rna vrere ond. Det er mrelkemandells hest ogsa ! Den griner og viser trender ad ham, Torsten. Hans mor havde endda sel1dt ham ud llled brod til den. Nej, verden er ikke sil. Jige til. Og sil. vil hesten hele tiden gnave pa den stolpe, havela gen hrenger pa . Pa vejen hjem gik Torsten helt ovre pa den anden side, hvor der slet ingen fortov var. Han kunne ikke se Rasmus, og det var egentlig rart, for hans hjerte havde slil.et sil. underlig hArdt. Han talte ikke til sine forreldre om episoden med Rasmus. Men dagen efter stod Rasmus der igen med nresen hv!­ lende pa la gen. -

Kom her, den lille myg!

Torsten ville fortsrette. - Kommer du her, eller skal jeg . . . Torsten vender sig mod Rasm us. -

Na . det var da rart, er du ikke vant til at lyde? Jo. hviskede Torsten .

-

Gil. sa med dig. Du skulle have en omg8.Dg klo, men

."


GA pA JULEINDK0B I BOGLADEN

Den hvide juleugle er mascot for vor store udstilling, som nu er pyntet op i vor ny­ ombyggede, moderne forretning. Ogsii. i ar finder De et vreld af gaveideer blandt yore lredervarer, vort ke­ ramik, tin, reskepost, fotoartikler og store grammofonplade­ afdeling.

Lad os reservere Dem de kendteste jule­ bager og -hretter. Vi lregger gerne begerne til side nu til levering jule­ aften af: HVEM HVAD HVOR 1958 KVINDENS HVEM HVAD HVOR 1958 SVIKM0LLEN BLIEKSPRUTTEN VED JULELAMPENS SKIER Giv Deres JUL I HJEMMET pige eller JYDSK SPORT dreng en skole­ FODBOLD JUL fyldepen og vrelg og et af de mrerker, mange som anbefales af andre skolemyndighederne: PENOL SKOLEPEN kr. 16,50 HOOVER SKOLEPEN kr. 12,50 HOOVER SKOLEPEN kr. 14,50 MONT BLANC SKOLEPEN kr. J.9,50 ESTERBROOK m. iridiumspids kr. 81,25

er i dag en mere aktuel gave end nogensinde fer. Mange

forskellige

Fra kr. 46,00

BRANDE BOGIIANDEL P. Westergaard -

PAPIR -

Brande -

FYLDEPENNE -

Telf. 500

FOTO -

MUSIK

• • • k¢bes med fordel hos os, hvor udvalget er st¢rst og priserne rimelige

MANUFAKTUR BRANDE

18

mo­

deller med eller uden lys.

TLF.7


det far vente til i morgen. Men da kan du ogsa tro, at Rasmus er gal, sa det batter. Torsten lister af. Han tor ikke lobe. Han horte Rasmus grine - ha, ha. Det blev ingen god dag for Torsten. Han spekulerede pe., hvordan han nu bedst kunne ordne Ras­ mus, for ordnes skulle han. Forst ved middagsmaden kommer en tanke op i Tor­ sten. De far stegt lever, noget af det bedste han ved. Far bruger peberbossen godt, og Torsten giver ogsa sin por­ tion en omgang peber. Hov. hoy - siger far, ikke rutte. Da nos de pludseligt begge to, den ene bedre end den anden, og sa 10 mor hjerteligt ad demo Det var jo ogsa flovt at sidde der med ojnene fulde af vand. Torsten rna nyse endnu et par gange. Nreste formiddag er Torsten hos kobmanden for sin mor. For sine egne penge kober han en pose peber, og posen forsvinder i hans egen lomme. - Hvad skal du med det, sporger kobmanden. Torsten star bare og s miler. - Da han gar forbi Ras­ mus' lage, har han hele posens indhold i h{wden. Forsig­ tigt stryger han handen henover tvrerbrredtet, sa. alt peber bliver liggende. Nar nu bare det rna Iykkes. Over middag g a r Torsten i skole. Han er sprendt pli., om Rasmus er der. Det er han nok, for han har jo lovet ham klo i dag. Lidt for Torsten ankom, kom Rasmus i lob ud til liigen. Han anbragte sig i den sredvanlige stilling med nresen oven pa brredtet. Torsten er sA sprendt, at hans ben ryster. Nu er han Jige ud for Ras mus. Denne rrekker tunge ad Torsten - men sa sker det i et nu. Rasmus nos ualmindeJig kraftigt. Kvask, sagde det. da Rasmus hug­ gede nresen ned i brredtet. Torsten stod bomstille og bare sa til. Rasmus skreg - og s a nos han igen, og blodet sprojtede ud af hans nrese. Rasmus gay et vrrel og styrtede op imod huset. Torsten stod Jidt, strog sa med en ha nd hen over brredtets kant. sa der ikke mere var noget at se. Rasmus havde nok blrest peberet bort, da han nos for­ ste gang. Torsten fortsatte sin gang til skolen. Han gik og smi­ lede. Noget sA morsomt havde han aldrig set. Der er noget i Torsten, som vil sige : der var du ond. Ja, Torsten sukker. Jo, det var han, men det var jo, fordi Rasmus var ond. I dag ville han jo slii. H a , Torsten kan ikke la,de vrere at Ie: stii der og sIll. nresen Jige ned i brredtet! - I dag er Torsten meget mere levende i skolen. Og glad g a r han hjemad. For i dag er hans vrerste fjende slaet ud. Glad giver han sin mor et kys, da hun tager imod ham. Mor klemmer ham Jidt. - Na, er det rart at gil. i skole, Torsten? - Ja, det er det da, mor, man lrerer jo da noget. Og sa skralderlo Torsten. - Jamen, dreng da, som du ler. Hvad er det, der er sa morsomt? -- Det vil jeg ikke fortrelle dig, mor, ikke i dag da. - Hvornar sa, Torsten? - Ha, mor, nar jeg bliver en gammel mand Jigesom far. - Jamen, Torsten da. far er da ingen gammel mand. - Nej, mor, men noget gammel er han da. Mor fik ikke Torsten til at fortrelle. - Lad nu vrere, mor, sagde han. Jeg er ikke he It frerdig endnu. - Med hvad, Torsten? - Med at Ie! - Nej, jeg forstar sa sandelig ikke, min dreng. - Hun sa flere gange den eftermiddag, at Torsten gik og 10, sa han gemte sig et eller andet sted, mens det stod pa. Da rna hun Ie med, og hun ved. at Torsten nok skal komme

og fortrelle hende det hele, nar det endelig kommer over ham at vrere meddelsom.

*

*

*

NlESTE MORGEN gar Torsten forbi Rasmus' havela ge. Selvfolgelig er Rasmus der ikke. Enten er han syg, eller ogsa er han allerede gaet i skole. Torsten smiler ved tan­ ken, da Rasmus slog nresen. Rasmus var ellers ved at rrekke tunge, men det blev han hurtigt frerdig med. Torsten star uden for kobmandens butik. Han har en femogtyve ore i lommen. Han kan se, at kobmanden for­ svinder ud i bagbutikken, s a er lrerlingen ene tilbage. Tor­ sten er hurtigt inde, lregger monten pa disken : - Stodt peber! Sa er han pll. vej hjem. Han skal vrere hjemme, for mrelkemanden kommer. Det kan han nu sagtens na. Han tager god tid, og sta r sa hjemme ved Illgen og stotter sig til den stolpe, mrelkehesten gerne bider i. Torsten tommer posen oven pa stolpen, jrevner ud og trykker fast. Mrelkemanden er ikke langt borte nu. Torsten slentrer rundt i haven med begge hrender i bukselommerne. Han er meget sprendt pa, om hesten vil bide i stolpen i dag - og mon peber kan !"Ore sadan en krempehest? Der sker nok intet. Men nu rna han vente og se. Far har skreldt ud, fordi hesten odelregger den fine stolpe. Nu har Torsten brugt sin sidste lommeskilling, og han er sprendt pli., om der sker noget. Sa, nu nrermer vognen sig. Torstens ben ryster, sa han rna s rette sig pa knre pa grresplrenen. Nu er hesten der, og selvfolgelig gar den lige hen til stolpen. Sa gaber den, men den tager hurtigt mulen til sig og stikker i stedet for nreseborene til og snofter kraftigt indo Sa sker det.

~ ~ Hesten nos sa kraftigt, at mrelkedrengen, der Jige pas­ serede med en flaske sod, faldt pii. fortovet og slog flasken i tusinde stykker. Men der sker mere endnu. Hesten skal lige snuse en gang til. Da stak den hovedet Jige op i luf­ ten, krrengede overlreben op og grinede Jige ud i luften ­ og sa nos den. Det kom sA hurtigt, at den slet ikke fik tid til at fa hovedet ned. Det gay et sAdant ryk i den, at den hoppede en halv meter fra jorden. Idet den dumpede ned, flk den ogsA hovedet nedad. Samtidig nos den sa kraftigt, at dens mave reagerede pi!. den made, at en halv snes hesteprerer havnede pa agestolen. Mrelkemanden hoppede hojt i vejret og skreg. - Nu har jeg aldrig kendt mage til gris. Alt dette skete i lobet af et ojebl!k. Torsten var kommet pa benene. Hans mor stod ved siden af ham, og han greb fat i hendes skort. Hesten blev ved med at nyse. Mrelke­

19


Alt ; 1. kl. k,sd, flcesk, polceg og salater

* BRANDE FILSKOV

THYREGOD

Vejle Siagteri's udsalg Storegade 85 -

~~azd /UZnde med en Perlon-underkjole, Perlon足

natkjole,

smukke stromper, lrekre

Telefon 9

DREJER DET SIG OM

Vinyl-gulve eller kork-gulve sa

sp0rg pi\. TRlELASTEN

varme vanter, t0rklreder, gamache足

Bedste kvalitet og billigste pris

benklreder, jumper, cardigan eller en

Tilb1,ld uden k0betvang

af yore skenne strikkede jakker.

Henning S0rensen Brande -

20

Telefon 355

Brande Trcelasthandel Aktieselskab Telefon 480 (fl. lin.)


manden kunne mesten ikke holde den, mens han forsagte at samle prererne ned fra agestolen. Drengen fik en ny flaske mrelk til Torstens mor. SA ma han lane kost og skovl for at feje skArene op. Torsten er kommet sil. meget til sig selv, at han kan holde skovlen for drellgen - sA havnede det heIe i husets skarnkasse. - Og mrelkemanden karte videre. Prererne Ill. pa vejen, dem tog graspurvene i besiddelse med det samme. Torsten stod ved lA.gen og M. efter koretejet. Hesten blllv ved med at nyse og pruste. Sa 10 Torsten igen. Mon ikke den hest for eftertiden kunne holde sin nrese fra deres stolpe? Maske var det lidt synd for hesten - men sa kunne den jo vrere en ordentlig hest. Pludselig fik Torsten et mregtigt latteranfald, da han I tankerne sa hesten blrese prererne helt op i mrelke­ mandens agestol. Mor ser pA fra vinduet og undrer sig en del. Torsten er ellers ikke meget lattermild. Han bUyer gaende ude, til han ma ind for at kl redes om til skolen. - Mon Rasmus er der igen i dag? Men det var R asmus ikke. N il., Sa er mesen nok ikke kommet sig elldnu. Men Torsten kunne se, at der endnu var rode pletter pa den hvide maling. Torsten gftr videre. Han er helt rolig nu, han har jo vist slg selv, at han udmrerket kan klare sig over for store drenge og en stor hest. - Da Torsten sad i skolen og avede sig i at skrive et a, kom han til at Ie voldsomt igen, fordi disse a'er bestemt lignede de prerer, hesten lavede i agestolen. Torstens latter er sa smittende, at han hurtigt river hele klassen med sig. Lrererinden kan ikke lade vrere at Ie med. Da latteren endelig stilner af, sparger hun Torsten, hvad han 10 ad. - Det var noget morsomt, fraken. - Na, var det noget morsomt. Hvad skete der da, Torsten? - A, det var bare vores mrelkehest i m~rges . Den gik pll. we helt oppe i mrelkemandens agestol. - Hvad gjorde den? - Ja, det gjorde den, endda med et mregtigt knald. - Det var meget, Torsten. - Ja, froken, og spurvene fik det hele. Lre rerinden dojede med at fil. de smA mennesker til ro igen.

*

I de kommende dage s:i Torsten ikke noget til R aBmus. Men en dag stod Rasmus alligevel i haven med et bind over nresen. Da Torsten kom forbi, gik han frem til Ill"gen. - Goddag, hilste Torsten. Er du syg, Rasmus? - Ja, meget syg, lille Tors ten. Jeg har haft nysesyge. Torsten rna hoI de i Uigen med begge hoonder for ikke at skralderle. - Hvordan er det, Rasmus? - Ja, det er sA slemt, at man kan brrekke nresen. - Uha, Rasmus, har du da brrekket din noose. Det var slemt. - Ja, du, ogsa sAdan, at den vendte spidsen lige opad. T orsten ma. give et par knyst. Han bare hvisker: Hvor­ dan fik du den sa nedad igen. - Det ordnede lregen! Rasmus slog ud med handen: Kan du ikke fatte det? - Jo, Rasmus. Du ma. godt besoge mig. n:ir du kan. - Besege dig? Ja, tak for det, jeg skal bare vrere lidt mere rask forst. Rasmus fortsretter: Du har vel aldrig provet at Vrere syg? - Ikke ret meget. men i den by; hvor vi kom fra, var der en mand, der led af rede- og drikkesyge. - NA; Rasmus ser lidt tvivlende pa Torsten. - Hvor­ da.n var det? - Jo, han hedder Mads Katyw. og han har en mave Jige sft stor som en komave. - Det var meget, Torsten, men det er vel lyv! - Nej, Rasmus, du kan selv sporge min mor, nll.r du kommer hen og beseger os. Farvel, Rasmus, jeg skal skynde mig i skole. Torsten gar og smiler. Nu er han og Rasmus vist gode venner. Det er nu rart. Nu var han snart gode venner med aile. Selv m re lkehesten grinede ikke af ham i dag. da han var ude med bred til den. Og stolpen havde den ikke rert ved siden - sa peber kan vrere godt for meget. slutter Torsten sin tanke. LARS NIELSEN

*

DA TORSTEN er hjemme hos sin mor, kan han ikke bevare sin hemmelighed lrengere. Han sad pa hendes kme med en arm om hendes hals, mens h a.n fortalte. De mil. Ie, t0rre ojne og Ie 1gen. De bliver enige om, at ingen menne­ sker foruden far rna fft det at vide. For mor er ikke helt sikker pA, at Torsten har bftret sig rigtigt ad. Far kom sent hjem. Torsten er a.llerede i seng i sit lille vrerelse ved siden af forreldrenes sovevrerelse. Far far noget at spise - mon han sa. kommer ind? Ja, langt om lrenge kom han da. Han kigger bare ind og siger: Fyre'l har nok sovet lrenge. - N il., lad dem sa bare tro det. For­ reldrene ga r til ro i det store sovevrerelse. Hvorfor Tor­ sten skal I1gge her helt alene, aner han ikke. Han vil allerhelst ligge sa tret ind til sin mor. Der er helt stille, men han kan da hare mors stemme. Pludselig 10 de helt ustyrligt derlnde. Sa ved Torsten, hvad de ler ai.

SHELL SERVICE-STATION

ment Madsen Vejlevej, Brande -

Telefon 890

Bilreparationer - Smering Vognvask

Eftersyn

Specialvrerksted for motorcykler og knallerter

Reservedele og biltilbeh0r

De to er helt borte i deres latter en tid, da de pludse· ligt begge tav. De horte en haj jublende barnelatter inde fra, Torsten. Sa tav de aile tre, men kunne man have set dem, da III de aile tre med dynen over hovedet, og harte man godt efter, kunne man engang Imellem hare nogle underlige kluk fra sengene.

21


BP-SERVICE -

HERNINGVEJ

Alt i benzin og olie samt auto-tiIbeh0r

ST0T KRjEFTENS BEKjEMPELSE RICH. ANDRESEN Telefon 73

JOHS. PEDERSEN

S. JENSEN HVALS0

Organist

Kartofler en gros

Hernlngvej 85

Telefon 401

Herningvej 41

Telefon 31S

TRIKOTAGEHUSET

ARNE THOMSEN

v/ Ejnar Larsen

Cementst0ber

Thyregodvej, Brande

Telefon 42

Alt i trikotage, babyudstyr og smiiting

KJOLER leveres ogsa. efter mal

BRAND E BRjENDSELSFORRETNING

LAURIDS RAHN Kolonial -

Hartvig Nielsen

Telefon 66

Stationsvej 7

Delikatesse

Telefon 128

A. REINHOLT ANDERSEN CARLSBERG DEPOT v i O. Albrechtsen

Telefon 316

Brandlundvej, Brande

Legetoj til jul -

sa ind til

ANNA HANSEN Galanteri- og papirhandel

Snedkermester

Telefon 246 -

Brande

M0bel- og bygningssnedker

Til julen anbefales alt i bagvrerk samt

chokolade og marcipan

Bestilling modtages pa dessert-is

ANKJjER NIELSEN

Telefon 327

Bagermester

Storegade 16

Telefon 52

Nye og brugte vog-ne

LAURITS MADSEN

ANKER PETERSEN

Tomrermester

Herningvej 6

K0B Telefon 221

HARALD JENSEN Telefon 131 ... kob ved spar - spar ved k0b Vi kober mange yarer kontant ved sammenslut足 ningen Spar Centralen, og det kommer hver dag Dem tilgode

22

SALG -

Rennealle

BYTTE

Telefon 13S

Otte hjrelpende hrender er parate til at finde netop den frisure og farve, der passer til Deres specielle type

FUNKA-SALONEN E. Skjerris Filial i Thyregod

Telefon 156 Brande


Af T. Bundgaard Lassen rT"'\ET VAR EN af de halvmorke decemberdage, hvor U lyset iklte rigtig kan fa magt over morket, men man rna have lys bendt det meste af dagen, en af de dage, dig­ teren har trenkt pa, nar han siger: Ind under jul, hvor er det trist, snefog og kulde og korte dage.

Lrerer Svendsen sad pa sit vrerelse pa efterskolens loft og rettede stile, »Skadeplanter i mark og have«. Af og til rystede han pa hovedet, tog sin mde blyant og satte en tyk streg under et ord, der var stavet forkert, eller en sretning, der var formet helt meningslost. Der var mange elever pa efterskolen den vinter, sa det var en stor bunke stilehefter, han skulle igennem. Det var egentlig et utak­ nemmeligt arbejde at rette stile, mange af eleverne lagde vel knap mrerke til hans rettelser, men det skulie jo gores, om det end undertiden forekom ham at vrere tidsspilde. Han lukkede et nyt hefte op. Nil, her var nok en, han snart kunne blive frerdig med, den var kun pA et par linier. Han lreste den hurtig og 10, da han lagde heftet over til den bunke, der var rettet. »Agerklil er gule, de springer ud, de er grim«. Det var hele indholdet. Svendsen sa pa omslaget, n' , det var Soren, der havde leveret den - ja, det Jignede ham godt nok. Han var ikke sa udviklet 30m de andre drenge, men meget barnlig og naiv af sin alder. Der var desuden noget forsagt over ham, og han kunne ikke rigtig gore sig greldende blandt de andre drenge, men gik som oftest ene omkring. Svendsen havde i grunden ondt af ham, for det var tyde­ ligt at mrerke, at han lrengtes. Han kunne sidde i klassen fuldstrendig fravrerende for alt, hvad der foregik omkring ham. Time efter time sad han og stirrede ud af vinduet, ud over det vidtstrakte landskab med fjorden og bakkerne pa den anden side i baggrunden. I tankerne var han da i den lille lands by bag bakkerne, hvor han havde sit hjem. Svendsen var ofte, nar lrengslen saledes overvreldede Soren og prregede udtrykket i hans ojne, kommet til at trenke pa det, Kappel Bocher siger om Anders i sin for­ trelling »En sommersondag i kreret« : »Thi sagen er den, at en dreng, som altid lrenges, bliver meget stille. Han ler ikke. Han leger ikke. Han gar altid alene. Men det kan de andre drenge ikke lide ~: . Svendsen blev afbrudt i sine tanker ved en svag banken pa doren. Han vendte sig om, da doren gik op - nar man taler om solen, sa skinner den - det var Soren, der kom med avisen fra forstanderen. Han blev staende lidt forlegen ved bordet. Svendsen kunne mrerke, at han godt ville snak ke lidt, og bod ham sidde ned. - Du har vel ikke sil. travlt, Soren. Jeg er ved at rette jeres stile, men nu kan jeg ikke se til mere, sA du forstyrrer ikke.

Tegninger at Aage Nielsen Svendsen slog det hen i sjov. - Nej, den har du ikke vreret heldig med, men bedre Iykke nreste gang. - Ja, for det var jo det, at vores hest derhjemme er syg. Peter havde lige fortalt mig det, for vi skrev stil. Han var hjemme i sondag-so Vi er jo fra samme by, men hans far er gardmand. Jeg har ikke rad at rejse hjem for til jul. Sa var'et jo det, at jeg ikke kunne skrive noget, for hvis hesten gar til, kan far ikke kore mrelk, og sA kan vi ikke fa penge nok til terminen. Sretningerne kom snublende over hverandre. Soren plejede ikke at sige sA meget pA een gang, han blev helt forpustet. Svendsen rejste sig og klappede ham pa skulderen. _ Ja, det var meget slemt for jer, men det kan da vrere, hesten kommer sig. Seren Sa op pit ham med et smil i ojnene. - Ja, jeg har faet brev fra min bror i dag. Han er tolv ar. Jeg har ogsA en soster, hun er kun syv. Han skrev, at den havde det bedre, og dyrlregen mener, at den kommer sig. SA skrev han, at en af vores koer har faet to kalve, og vi har ogsA fii.et smagrise. - S er der rigtig nok sket meget, siden du var hjemme. Nu glreder du dig vel rigtig til at komme hjem til jul? Smilet i Sorens 0jne veg for et tungsindigt udtryk. _ Ja, men der er jo lrenge til endnu. Jeg spurgte de andre i aftes, hvornar det blev jul, men de siger, den kommer sa sent i r. Svendsen havde ondt ved at bevare alvoren. - Nej, Soren, den er de gal pli.. Julen kommer pa samme tid hvert ar. Om ti dage fAr vi ferie, sa den tid kan snart gao Det klarede atter op til smil i Sorens ojne. - Ti dage,

Soren blev gloende rod ved at hore ordet stile. - Ja, den var jo ikke ret lang, jeg mener min, det jeg skrev, jeg fik ikke ret meget skrevet.

23


VASKERIET N0RREGADE

BRANDE M0BELFABRIK

v i A. Iversen

E. LORENTZEN

Glredelig jul og godt nytar 0nsker aile yore kunder pa land og i bv

Autovrerksted

Nerregade 10 AUTOAISERET

Telefon 305

W

ERIK RASMUSSEN Kolonial -

VIOLA OG LUND Lrerkevej

FORHANDLEII

Vin -

BIRCHOW JENSEN Bageri

Delikatesse

Telefon 161

»Volmerhus«

En naturlig frisure nas ved klipnin~ (skrering)

og f0nbQJlgning

BRANDT THOMSENS DAME- OG

HERRESALON

Tonregade 8

Telefon 76

BRANDE M0BELPOLSTRER FORRETNING vi Vesterager Madsen

Torvegade 4, Brande

Telefon 505

Telefon 251

HANS NIELSEN

M. JENSEN

Skot0jshandler

B0dkerforretning

Brande

Telefon 115 k. b.

Torvegade, Brande

Telefon 812

Alt i parfumeri og kosmetik

AAGE MUNKHOLM Bageri og konditori

Telefon 198

Borgergade

S. FRIIS

S. MIDTGAARDS DAMESALON Torvegade 16

TORVEKIOSKEN

K0bmand

J. Mouritsen

Telefon 287

Vladukten, Brande

W. RAHN JENSEN

0stre A1l6 .

24

Telefon 71

VERNER PEDERSEN Herningvej 19

M. af i.

Murermester -

Telefon 114

Omstilling til privat: Blichersvej 18

Betonvarefabrik

Telefon 153

Telefon 81

Mebel- og bygningsarbejde

Alt I inventar


det er jo snart kun en uge. Det skal de andre lige godt ikke fi at vide, sa bliver de vel nok overraskede. Svendsen kunne ikke me nne at g0re ham begribeligt. at de andre havde villet narre ham. LIDT EFTER gik Soren hen pi sit vrerelse. Han var gla­ dere, end da han for lidt siden var ga et ind til Svendsen. Om ti dage var han hjemme hos far og mor, hos Karl og Else. Alt det, han sa ·s kulle fortrelle dem, og alt det, han sa skuile rundt og se. Havde der nu bare ikke vreret det andet, det fra i formiddags, der pinte ham, sa ville han voore helt glad. Mon Svendsen ogsil. kunne have hjulpet ham med det? Nej, det var der vist ingen mennesker p a hele jorden, der kunne, det skulle da lige vrere hans far og mor. Nu fik han se, na r han kom hjem til jul, men han var nu ikl{e sikker pa, at han kunne fa det sagt. Det var jo det, at han havde solgt s it bestik for at iii !lenge til julegaver. Han havde ikke regnet med, at de skulle bruge det mere for jul, og sA havde han de kaniner hjemme, dem kunne han srelge til bagerens drenge og for pengene kobe et nyt bestik. Men nu i formiddags havde de vooret med forstanderen ude og m Ale marker op, og i timen over middag skulle de sa tegne en skitse over opmiUingerne. Sa sad han der og kunne ikke bestille noget, og da forstanderen spurgte, hvad han havde gjort ved sit bestik, var han faret til at sige, at det var blevet borte for ham, at han havde lagt det i gangen, men da han kom efter det. var det der ikke. Nu bagefter pinte det ham, at han havde lojet for for­ standeren. Forstanderen, som de aile holdt sa meget af. Der var altid et venligt smil i hans ejne, der sii. pi\. en gennem de blanke brilleglas, som om de kunne se Jige gennem en og lrese alt, hvad man trenkte pll.. Nu kunne Soren ikke se ham i ojnene mere, for han var sikker pa, at forstanderen kunne se pll. ham, at han havde lojet. SVENDSEN fik ikke rettet flere stile den eftermiddag. Han var ikke oplagt til at arbejde mer den dag. N Ar de nu havde spist til aften, ville han gil. en lang tur, og sll. ville han gA over til en seminariekammerat, der var loorer i nabobyen. Lrereren gik frem og tilbage i voorelset og trenkte pA sin samtale med Soren. Stakkels dreng, der havde sa mange bekymringer for, hvordan det gik derhjemme. LykkeJige dreng, skulle man vel snarere sige, Iykkelig, fordi han havde noget at holde af, et hjem at loonges efter, som man kun kan lrenges f0rste gang, man er kommet hjemmefra. Svendsen matte indromme for sig selv, at ogsA han

loongtes efter julen, ja, rrul.ske mere end nogensinde. Det skulle blive dejligt at vrere hjemme i fjorten dage, fri for skolen, for drengene og for aile bekymringer. Skont han kun havde vooret pa efterskolen i seks uger, var han allerede kort trret . Det var ikke sAdan at voore lrerer, som han havde toonkt sig, da han p i\. seminariet gik og lrengtes efter at komme ud og tage fat pa arbejdet i en skole. Han kunne ikke rigtig komme i kontakt med de store drenge, og han na ede ikke det, han gerne ville. Han for­ beredte sig omhyggeJigt til hver time, men nAr han gang pi\. gang blev afbrudt af da rlige vittigheder, gik det hele i stykker for ham. Udenfor skoletiden var drengene flinke og tjenstvillige, sa det var en lyst, men i klassen morede de sig aile, nAr de kunne fii. ham til at go. i vandet. Ofte havde han indvendig vreret rasende pa dem, men endnu havde han formaet at give det udseende af, at det ikke pavirkede ham synderligt. Endnu hll.bede han, at de skulie blive kede af at lave sjov, nar det tilsyneladende ikke gjorde indtryk pi\. ha m. PA samme tid, 80m Svendsen sil.ledes gik og trenkte pa sine besvoorligheder i skolen, var de fleste af drengene samlede i det store gavlvrerelse i elevflojen pA den anden side loftsgangen. DE SAD rundt om i vrerelset, pA bordet, i sengene og pa de fa stole, der udgjorde vrerelsets tarvelig'e moblement. Der var en usredvanlig ro over demo De talte drempet, som om de var bange for, at det, der blev sagt, kunne blive hort af uvedkommende. Som de sad der i halvmorke, mindede de om en eller anden hemmelig inkvisitionsforsamling. PA en mll.de ud­ gjorde de ogsa en domstol, og delinkventen var den intet­ anende Soren. De var enige om, at han ved sin adfoord i forste time over middag havde gjort sig skyldig til straf. Han havde sii. godt som sagt, at en af dem havde stjiHet hans bestik. Forstanderen kunne da ikke tro andet. De vidste godt, at S0ren havde solgt det, men de var ikke sA tarvelige kam­ merater, at de ville sladre til forstanderen. Stiltiende ville de dog ikke finde sig i S0rens beskyldninger. Straf skulle han have, men hvilken, ja, det var det store sp0rgsmAI. Mange forslag var fremkommet, men aile var forkastede som alt for almindelige. Buksevand, en vAd svamp under S0rens lagen, peber pA hans hovedpude, bundbrredderne fjernet af hans seng - nej, det var for dagligdags. Hrevnen over Soren skulle vrere sa raffineret som vel muligt. De spekulerede, sil. ojnene stod 'stive i hovedet pi

BRAN DE KOMMUNE

Kommunekontoret

Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16,

fredag kl. 10-12 og 15,30-18,30, lordag kl. 10-12

Juleaftens- og nytCirsaftensdag lukket hele dagen

Ingeniorkontoret : Onsdag kl. 11-12, fredag kl. 17-18

25


DRIK STASSANISERET S0DMlELK FRA

BRANDE AUTOLAKERERI Harald O. Jensen

LANGKJ..4ER MEJERI Hyvildvej

Telefon 33

Telefon 424

S. ENKELUND Temrermester

VEJLEVEJS K0BMANDSFORRETNING

Savvffirk og maskinsnedkeri

Alfred Nielsen

Telefon 215 -

Telefon 291

Brande

M lEL K -

BRANDE EJENDOMSKONTOR By- og landejendomme VI Karl Ibsen

Vejlevej

BR0D -

KONFEKTURE

Bestilling modta ges pa kransekager, lagkager m. m. - Fineste DESSERT-IS feres hele aret

A. V. FRIIS NIELSEN

Telefon 39 Vejlevej

RICHARD MADSEN Friser Spec. : HERRE-PERMANENT Storegade 48

Telefon 333

~~~~1t :J?n.ande TE LEFON 342

Telefon 60

De ringer - vi bringer Byens bedste bred

FRANK S0RENSEN Hernlngvej 8

Telefon 96 -

496

H. OVERGAARD Frugt Storegade 66

Prey min kaffe Konserves - Bisquit Telefon 446

LOKALFORENINGEN »FREM«

BRANDE G0DNINGSFORENING

BRANDE

Telefon 88 BRANDE

Korn . Foderstoffer . Hensefoder Sla glemelJe - moderne sffidekornsrenseri

Aile arter kunstgedning

Telefon 88

Landbrugskemikalier

FALCK OVER ALT Telefon 85 Brande

Brande Brugsforening

BA.LTICA FOR SIKRING Hovedagentur for Brande v. sparekassekasserer B. Sejr Herningvej 27 - Telefon 154

26

a. m. b . a. DETAILHANDEL -

TELEFON 10


dem, og skottede af og til hen til Karl, deres anferer, nar der skulle vrere »sjov i gaden«, som om de ventede, ideen skulle komme fra ham. Pludselig rejste han sig da ogsA op fra sin halvt liggende stilling i sengen. - Nu har jeg det. Vi skal have et par sp0gelser efter ham, og de skal gere ham sA bange, at han lover at gA til forstanderen og aflregge bekendelse. Efter et mumlende bifald slog spergsmAlene ned over Karl som Hagl over en grresmark. Hvem skal vrere spegel­ ser? Hvor skal de m0de ham? HvornAr skal det forega? Karl slog afvrergende ud med h{mden. - Stille, bern, nAr prresten taler! Far her har planen frerdig i aile enkelt­ heder. De to sterste af os skal vrere spegelser, det bliver mig selv og Svend, det virker bedst, n ar det er et par lange gespenster. Nar I andre gAr ind til aftensang, gAr vi herop og if0rer os gevandtet, indhyller os hV('l r i et lagen, tager hvid maske for anslgtet og et hAndkhede over hovedet. Kaj og Peter, der har vrerelse sammen med Sereno serger for at fa ham med den indvendige 1 'ej, gennem skolen og skole­ gangen. De lader ham ga for rest. Vi stAr pA trappen bag loftsderen. og nar Seren lukker deren 0p. raber vi: /.>L0g­ ner, hrevnens time er kommet! « Vi lader ham slippe ud pa skolepladsen. Der griber vi ham og ferer ham over mellem krempehejene pA den anden side af vejen. D"t foreger uhyggen, nAr han bliver forhert pA et sadant sted ved nattetid. I andre gAr bag om' gymnastiksalen og bliver der, til vi har fort ham over vejen. Sa lister I jer om bag h0jene og herer, hvordan vi tager ham under behandling. Vi skal nok fA ham gjort sa mer, at han aflregger ed pA, at han vii fortrelle forstanderen alt i ferste time i morgen. Nu ikke et ord, sA Seren fatter mistanke. - Han hrevede stemmen og sluttede med stor patos : »NAr hver ger sin pligt, kan planen ikke mislykkes! Og sA gAr hver til sit! « UD P A AFTENEN kom lrerer Svendsen hjem fra sit beseg I nabobyen, Han var blevet helt oplivet ved samtalen med sin kammerat, og han glk og trenkte pA den historietlme, han skulie have med drengene nreste dag. Kongemordet i Finderup lade - det mAtte han da kunne fortrelle, sA de gad here efter. Det var for resten mrerkeligt, sA m0rkt det var overalt pa skolen, Ikke lys i et eneste af vrerelserne. Mon dren­ gene allerede var gAet til ro? Det lignede dem ikke, men undtagelsen bekrrefter jo regelen. Det forekom ham, at der var noget, der puslede bag gymnastiksalen. Nil., det var vel forstanderens hund. Den var for det meste lukket ud pA den tid at aftenen.

Han repeterede videre for sig selv, mens han gik op over skolepladsen. »De sammensvorne, der var kommet ridende til Flnderup, stod nu I laden ved halmdyngen, hvor Rane havde skjult kongen. Kun en staldlygtes svage Iys gjorde halmdyngen og dens nrermeste omglvelser syn­ lige. I den drempede belysnlng vlrkede mrendene med de sorte masker og de lange grAbredrekapper dobbelt uhyg­ gelige. De trak deres svrerd, og under rAbet »meneder, hrevnens time er kommet! « gennemborede de kongen«. - Hrevnens time er kommet! klang det hult Inde fra skolegangen. Det gay et sret I Svendsen. Det led, som var det hans tanker, der gay genlyd. Et vildt skrig som fra et menneske I dedsangst bred skrerende stilheden. SA blev gangderen revet op, og en merk sklkkelse sprang fra trappens everste trln ned pA pladsen. Samtidlg kom to hvide sklkkelser med udstrakte arme frem I deren, men da de flk ejne pA Svendsen, vendte de om, sA hurtlgt som de var kommet. Den merke sklkkelse fo'r forb I Svendsen, der lige netop flk tid til at se ind I Serens blege anslgt, der var som for­ stenet at skrrek. Som et saret dyr, der seger at undslippe sine forfelgere, styrtede han som i bHnde ned over marken bag skolen, lige ned mod mergelgraven. Svendsen forstod, at her skulle handles hurtigt, dersom en ulykke skulle afvrerges, og han satte straks efter ham, alt hvad han kunne strrekke. Men da Seren herte fodtrln bag sig. troede han abenbart, spegelserne var lige I hrelene pA ham, og uden at vende slg om satte han farten yder­ ligere op. Benene glk pA ham som trommestlkker, der spiller op til en hurtlg galop. Nu var han ved kanten af mergelgraven. Svendsen herte et plask. og sa blev alt stille. Uden at betrenke sig sA meget som et sekund rev Svendsen overfrakken at og sprang ud I graven. Han fik straks eje pA Sereno der duk­ kede op et par meter fra land, og det var Ikke vanskeligt for Svendsen at fa tag I ham og fA ham Ind til land. Her stod som skudt op af jorden de fleste af drengene fra skolen. Svendsen trenkte Ikke pA det mrerkelige I, at de pludseUg stod der, men gay dem straks ordre til at tage sig at Seren, der rystede, sA han ikke kunne stA pA benene. - Brer ham hjem I en fart. FA det vAde tej af ham og lreg ham i seng. Jeg kommer ind og ser til ham, nAr jeg har skiftet tej. Det, der er sket, bliver mellem os! OPPE P A LOFTET glk spegelserne og ventede pA deres kammeratel'. De havde begge vreret ude for en ublid medfart. Da de I fit spring satte op ad loftstrappen. troede de, at Svendsen kom bag efter dem for at fA spegeriet opklaret. Det gjaldt derfor om I en fart at flnde et skjule­ sted. Ind mellem vrerelserne og taget. Der var bre lgmerkt, sA ingen kunne se dem, men til alt uheld for dem IA der her en stor dynge kul, og det var vanskeligt at bevrege sig henover for spegelser. De tradte op I de lange lagener, snublede og trlllede rundt I kullene. Svend slog nresen til blods pa et stort kul­ stykke, og da de kom pA benene Igen, stak Karl hovedet op gennem et tagvindue, sA skarene raslede ned over ham og gay ham sA mange rifter I ansigtet, at han kom til at ligne en tatoveret australneger. Da de havde fAet pustet ud oven pi\. den forskrrekkelse. og alt stadig var stille pA loftet, vovede de slg Ind pA deres vrerelse og fik her konstateret, at lagnerne efter den omgang sA ud som et par gamle kulsrekke. De flk det vrerste snavs og blod gnedet af slg og gik ud til tag­ vinduet for at se efter kammeraterne. Hvor blev de dog af? Bare der Ikke var sket et eller andet galt? - - Nil., endelig kom de skramlende ind I gangen.

21'


0vigs Glarmesterforretning

SKO TIL ALLE

Telefon 136 PERSIENNER -

JuLegaver

RULLEGARDINER

Fagmandens garanti for kvalitet og pasform fa r De i

KIRSCH-ST}ENGER

BILLEDER og RAMMER m . m.

Altid til tjeneste med tilbud af enhver art

Victor Jepsens Skot0jsforretning Telefon 182 Aile raske drenges jule0nske er et par LOCKEY -fodboldst0vler

Altid 1. klasses Brande Savvcerk og Bestillinger pa gres og render modtages

Emballagefabrik v/ H. M. BERTHELSEN

B~RGE

ANDERSEN

Slagtermester

BrandlundveJ 1 -

Telefon 120

Telefon 187

Foraeldrel Giv Deres born billedet af far og mor i julegave Det, som de s il. lrenge har onsket sig

Brilleglas slibes fra time til time, savel efter lreg e足 recept som efter egen synsprove.

Foto i hjemmene

P. NISSEN Urmager og optiker Storegade -

Brande -

Poul H. lund

Telefon 135

Fotograf Telf. 51, Brande

Kaj Johansens fEg-forretning Brande -

Telefon 185

ALTID H0JESTE DAGSPRIS

Nrermeste opk0ber eller regsamler anvises

28

KOLONIAL - VIN - KONSERVES Husk vor ekstrafine kaffe

H. L. Aastrup &sen Telefon 92 -

Brande


De uheldige spogels er trendte Iyset og gik hen til trap­ pen, men det syn, de her sa, fik dem til at vige et par skridt tilbage. Forfrerdet sa de fire af deres kammerater komme brerende med Soren, der Ill. som !ivlos pll. deres arme. Som efter aftale fre mstammede Karl og Svend samtidig to ord: - Er han? Det. de frygtede var sket, var st\. for­ frerdeligt, at de ikke kunne f il. det over deres lreber. Men det behovedes heller ikke. De andre forstod dem, og en af dem svarede: - Nej, Svendsen har reddet ham. Da svandt for de to lange fyre den sidste rest at den overlegenhed, drenge, lige til de knrekker sammen, udven­ dig kan fremvise. Det gik op for dem, at de ved deres u beslndighed nrer var blevet skyld i en kammerats dod, og de gjorde end ikke forsog pa at skjule for de andre, at de grred. - Vi bliver jaget bort fra skolen, men det har vi ogsft fortjellt. Det var Karl, der fastslog det, mens han med t a revredet blik sft hen pll. sin medskyldige. Men de andre, der allerede pil. vejen op til skolen var blevet herre over situationen, havde ingen med!idenhed med dem. - Hold op med den fI reben. Der sker ikke noget. Svendsen sladrer ikke. Det har han selv sagt. Pa de andre v re relser Ie. drengene vagne og dr0ftede aftellens begivenheder. Gang pa gang blev det slAet f a st, at Svendsen val' en knop, og nu skulle det v re re forbi med at lave sjov i hans timer. Da Svendsen nreste dag kom ind i klassen, mrerkede han straks, at stemningen blandt drengene var en anden end sredvan!ig. Ingen provede pa at forstyrre undervisningen, men de passede ivrigt deres arbejde, og da han fortalte om Erik Klipping og hans fjender. blev der Iyttet som aldrig for. Han turde dog ikke nrere forhfLbning om. at det ville blive ved sa ledes. Han mente, at det var aftenens beg iven­ heder, del' havde t remmet drengene for en dag eller to, men da drengenes opfcrsel mod ham ikke forandredes i de folgende dage, forstod han, at den autoritet og respekt. han i seks lang e uger forgre ves havde forsogt at skaffe sig, havde han erhvervet sig i de fa minutter, da han traIt Soren op af graven. Det tog tid, for Soren Iwm op igen. Han fejlede tilsyne­ ladende intet. Han spiste godt og sov godt, men han talte ikke om at stii op. De andre dreng e kappedes om at v rere gode mod ham. De kom med sma gaver til ham, sad ved hans seng og lreste for ham eller spillede et eller andet spil med ham, men de var skuffede over, at han var sA stille. Han sagde ikke meget og 10 nresten aldrig, og spurgte de ham, om han ikke var glad, lod svaret altid: ­ J 0, nresten da. Der var Abenbart et eller andet, der trykkede ham, men hvad det var, kunne de ikke fa ud af ham. Endelig en aften, da Svendsen sad ene hos ham, betroede han sig til ham. Svendsen forstod, at her val' der kun en, der kunne hjrelpe, og lldt senere pa aftenen stod forstanderen sil. ved Sorens seng. Han sa pa Soren med sine milde, kloge ojne, de ojne, der efter S0rens mening kunne se lige ind i en og lrese ens tanker. Han trak Soren i oret og talte spogende til ham. - Nu rna vi snart have dig op, Soren. Vi kan ikke have dig liggende her julen over. Soren blev blussende rod, og sa kom det. - Ja, jeg fejler heller ikke noget mere, men det val' jo det, at det rog mig lige ud at munden.

Forstanderen sA forbavset ud. - Rog, hvad var det, del' rog dig ud af munden ? - Jo, det var bestikket. Jeg har jo solgt det. Hvad de ellers talte om, lader vi vrere en hemmelighed mellem de to, men resultatet af samtalen mellem dem var, at Soren nreste dag sad i klassen mellem de andre, og nu k unne de se pit ham, at han val' mere end n resten glad. Nu sogte haJ;ls blik ikke sa. ofte ud gennem vinduet til fjorden og bakkerne p:1 den anden side, for nu gik tiden s a godt for ham mellem kammeraterne, at han ikke fik tid til at lrenges. Den dag, efterskolen filt juleferie, val' Svendsen og Soren de gladeste blandt aile de glade pa skolen. De glredede sig til julen, og de glredede sig over, at de uden bitterhed kunne trenke pil. at begynde skolen igen efter jul. De spogelser, de havde haft at krempe med, var nu eftertrykkeligt manet i jorden, og den prel, der val' slil.et igennem dem, ville Ingen forsoge at trrekke op. T. BUNDGAARD LASSEN

BRANDTEX

v I Aage Petersen

29


Helms & Oehlenschlaeger aut. forhandler af

v i Ivan Nygaard

VW -

SKODA -

PORCHE

Korn, foderstoffer og gedning

Telefon 15

Vejlevej -

Brande -

Telefon 256

Alt i vellagret OST . Stort udvalg i KONSERVES

Dansk Dammann Asfalt Brande -

Telefon 227

Bestilling pa sm0rrebr0d (ogsa nytarsaften)

Udsegt udvalg i dybfrosne yarer

Fa. Tornvig-Jensen en gros- og agenturforretning

BRANDE -

TELEFON 84

Oplag for

Munke Melle og Lise margarine

Tal med HAFNIA-MANDEN

om

Deres

FORSIKRINGER

Hafnia-Liv

Danske Phemix

vi ins pekt0r Vagn Frederiksen Godsbanegade -

Mine kunder i by og pl1 land 0nskes en glredeJig jul og et godt nyta r 足

P. A. PEDERSEN M0belforretningen

Storegade 68 -

30

Telefon 75

B rande -

Telefon 318

Motorcykler

E. 1flogentJen Vejlevej -

Telefon 224


VlINO

DRIK

~ TI?lf.

S,拢 N/NG.

~ SKI/BE

rlTEL 81

ORGA路 NET

,c-OR HOLDS ORD.

5y VI/NO

RIGE

AFDE.

LING


J!.ifle megei hoot 9:Je e~~etg hanJ~et ... Kaffe ber De k0be hos os, den er

udsegt, friskbrrendt og malet i

lufttret maskine, og den er drejere

De far altid en omhyggelig betjening

pa

Madsens Hotel Burion Clausen

JUUL MATHIASSEN Torvet -

Telf. 61 -

Telf. 80

Brande

Skjorte-jul i E. B. M. Poplinskjorter, flere farver, fra 19,85

I

Strygefrl poplln­ skjorter fra .. .. 24,85

Elegante SPUN NYLON-skjorter ........ 38,50

Moderne smAtern. NON-IRON skjorter 39,50

I

Ternede sportsskjorter - meget stort udvalg

Gode nyttegaver kebes billigst i

i by og pA land 0nskes en glredelig jul og et godt nytAr

CHR. RAHBEK & S0N Smedemestre Senior telf. 95

Junior telf. 335

ENGELSK BEKLA:DNINGS MAGASIN Telf. 122 -

M. DINESEN -

Brande

HUSK - nar De har vceret pa JULEINDK0B

Bestillinger modtages pA

Kransekager og

stiir vi parat med en god KOP KAFFE og altid friskbagt bred

kransekagekurve

Konditoriet »DEN LlLLE CAFE«

Lauge J0rgensen

Ove Nielsen Storegade -

Brande -

TORVETS CONDITORI

Telefon 102

Telefon 38

LlJsning pti Brande Juis kryds og Iveers

Indsendt af:

Adresse: ..

Lesningen sendes i en kuvert mrerket »Brande Juls kryds og tvrers ..: til Brande Jul, Storegade 7, Brande. senest tors­ dag den 19. dec. Mellem de rigtige l0sninger trrekkes lod om gavekort pi\. henholdsvis 50. 25. 15 og 10 kr.

32


JUL UNDER AFRII{AS

HIMMEL •••

Fortcelleren, Mogens Kjcer, Esbjerg, er 30 or gammel. Umiddelbart efter befrielsen sejlede han som skibsdreng og kok. Har po sine rejser vceret i Alaska, Canada, Nord- og Sydamerika og Afrika. Under et lcengere ophold i Afrika har han rejst gennem Sahara-.rkenen. Han er medlem af »Les amis Saharians« (en gren af eventyrernes klub i Paris). Har skrevet til ame­ rikanske tidsskrifter, blandt andet Saturday Evening Post. (Tegninger af Ruth Kjrer).

J

ULETIDEN stunder pli., barnetro, hedensk solhverv, overtro, godhed, I£degilder, alt blancles i den store fest, ost og vest sender budskaber til hinanden, glemt er sekternes evige kiv, vi har jo aile den samme rod i julens urgamle kult. Muhammed og hans tilhrengere holder ligeledes en jule­ fest, man har ganske vist fundet et tidspunkt noget for pa aret, men festen og meningen er den samme: deres ilndelige kongesan skal osse vide, det er fodselsdag, og en gang om Aret skal man da for pokker have loy til at vrere rar mod selv - tja - franskmrendene. Jeg husker en aften i Marakech - det var arabisk jul - aIt var som for mange ar siden, ja, som for hundrede eller tusinde, forandringerne gAr meget langsomt hernede. KaSbaen hrevede sine gamle mure mod orkenhimlens svindende Iys, stille kom merket snigende ind pA husene og lagde sig som en troldmands sorte kappe, hvor ikke kagebagerens og sukkervandmandens smA Iys vir· kede som flimrende sole. I husene var man begyndt at lave musik, en slog svagt vibrerende pa en tromme, og

skont nuanceret lod Iyden blande med et strengeinstru­ ment. PA moskeens tirn var lys i aIle farver ophrengt, og inde fra selve kirkerummet kaldte en svag duft af rogelse mrelldene ind til bon, man fejrede jo ogsii nytilr, og pA denne arets svindende dag ligger man ikke pa gaden, nreh, man iklreder sig fine nye jilebbaer, sorte, gule, IlVide og bla, for at aile kan se, man er ren nok til at kaste sig pA skonne trepper i bon til mulenna. Barberen pA pladsen havde endnu travlt med at rage de absolut sidste rester hAr af bornenes hoveder, det vii sige, der skal heIst hrenge en lang tot et eIler andet sted, hvis man skulle komme i fare, er det jo rart, at guden kan

~

I'

I 33


Flere og flere k0ber kaffe pil. Brandlundvej hos

ERNA KNUDSEN

Busteholdere -

Telefon 257

Hofteholdere

TRIER BR)ENDGAARD Eneforhandling for Brande

FR. ERIKSEN

STATSANSTALTEN FOR LlVSFORSIKRING Lav prremie -

stor bonus

Slagtermester

Forlang tilbud

Hovedagentur v i Harry Madsen 0rbrekgaarden 4

Telefon 411

Telefon 100

TORVET, BRANDE - TELEFON 167 Kod - Flresk - Fjerkrre PiUreg

BRANDE BIO KERNEHUSET

Telefon 280 Brande

Forsalg kl. 16,30-17,30

H. MADSEN & S0N

Telefon 440

ESSO-SERVICE

Blikkenslager Vand og sanitet - Kosangas Telefon 70

v I Th. Christensen Vejlevej - Brande - Telf. 384 Husk Service's lynopladnlng. Nye batterler pI\. lager

Glred familie og venner med

AUTOMOBILER -

TRAKTORER

en reske chokolade fra

KAJ ANDRESEN

RAGNHILD

Brande

Telefon 236

Telefon 143

Glredelig jul og godt nytAr 0nskes aile

JULENS GLlEDER er smukke

mine kunder i by og pA land

blomster og fikse juledekorationer

KARL VILLY PEDERSEN

fra

Cykleb0rsen

M. BALLE

Storegade

Brande

Telefon 1

TUBORG-DEPOTET

AA. CLAUSEN HANSEN

v i H. Rauff Nielsen

Handelsgartnerl Telefon 160, Brande

Torvegade

Telefon 163

Nye og brugte M0BLER

De sparer penge ved indk0b i

BRANDE M0BEL- OG MARSKANDISER足 FORRETNING Torvegade 20

34

Telefon 179

Vejle JImtsTolkeblad


hive en op i luften i et ruf. - Bade far og mor mil. holde krampagtigt pa bornene, for hvem bryder sig om at blive bef0lt og overgramset pi\. den m a de, men man skal jo se, om ungen er heldigt skabt, og hvad - der kunne jo osse vrere en liBe defekt - Allah kan jo have rort ved den liUe. Ovre pl\, vrer tshuset sidder mrendene endnu og drikker te, se nu at blive frerdige, Cous-cousen er jo ved at vrere rede, I skal til julegilde - nil., nu rejser Bucheive sig og trasker med lange afmil.lte bevregelser hjem. Inde i husene er familiens mandlige medlemmer samlet, anbra gt pa puffer og gulv skal man nu til at lave te, det t0r m an ikke overlade til de urene, kvinderne. Ja, det er i virkeligheden den reldste, der skal foretage dette, fami­ liens bedstefader vasker hrender og begynder: Forst vand, SQ te; der anvendes pebermynte og topsukker i lange baner, der h reldes over i glas og skAle, tilsmages og hrel­ des tilbage, mere vand og sukker tilsrettes, et tusindiirigt g ammelt ritual, men ikke uden virkning, en gudedrik bli­ veT serveret skoldhed i gla s - man slubrel', hygger og r oo ber sig behageligt. F v inder og b0rn larmer i deres afdeling af huset, men nu stikker man et hoved frem bag forht ,nget for at se p a og for at finde ud af, om man er frerdig med teen, og kan begynde at servere kodet fra det far, der blev k~)bt pa markedet for et par dage siden, nu er det slagtet og til­ beredt med alskens lrekre 'sager, rosiner, peber af forskel ­ lig art . tomater og mange andre ting, det er en rigtig julemiddag. Mrendene vasker aile deres hojre hand i en ska l, der bliver bragt rundt af en kvinde, man placerer sig om fadet og begynder at skovle ind med fingrene, Ah, hvor

er det godt. En finder et rigtigt godt stykke, eventuelt et 0je, smager pA det, for derefter at rmkke det over til den mldste, han takker og udveksler igen koostykker med giveren; der suttes fingre og redes som ingen steder i verden. Medens moondene spiser, danser og spiller kvinderne, en rytme sil. fabelagtig hurtig, at man skal vmre araber for

* Lutter gode gave-ideer fra =£ PHI DE~~ =

I vore nye smukke lok.ler finder De en sand over­ dfldighed af herlige ting - et mylder af gode ideer. Vort samarbejde med 65 af landets f~rende ekviperingshandlere sikre Dem, at priserne er usredvanlig fordelagtige .

Krempe-udvalg i HABITTER 1

ren kamgarn

fra kr. 168,00

PULLOVER Patentstrikket Altid en k rerkommen gave Svrer . helulden fra kr. 48,00

SE VINDUERNE HERREl\IAGASINET

TERYLENEBENKLlEDER Skal aldrig presses fra kr. 68,00

HARROW­ SKJORTER Strygefri kr.29,50

POPLINSKJORTER

E

';,

= ':

I

DUVETINE­ JAKKER

E = ==

SKINDHANDSKER fra kr. 19,85

En moderne og bekvem beklredning

STRIKKEDE HANDSKER

fra kr. 48,00

heluldne kr. '7,1m

Ogsa DRENGENE HALSTf)RKLlEDER En god julegave Krempeudvalg fra kr. 5,50

fordi de ved, at her er det store udvalg

fra kr. 15,50

TIP-TOP

ollsker sig nyttige jule­ gayer fra Tojeksperten,

Et godt sted at handle -

ogsA- nAr det grelder Julegaver


Lommeknlve Negletrenger Neglekllppere Takkesakse Fjerkrresakse AIle arter sakse

PhlUsbave Remmlngton El. barber­ maskiner BarberspeJle HlLrkllppeInasklner

RAkostmaskiner Kedhakke­ maskiner BrBd- og p6.lregs­ masklner Brodkasser Hush.-vregte Kagekasser Fejekoste

Smedejems blomsterborde og statlver Askestandere Paplrkurve Pengekasser Gulvvaser

EI. strygejem StlLl strygebrredter El. varmeovne El. kogeplader El. brodrlstere Auto-madkasser Camplng-kufferter

Kreaturkllppe­ maskiner til el. malkemasklne Hauptoer kreatur­ sakse Kreaturmal

Bordknlve Gafler - Skeer Ostehsvle Lagkageknlve Frugtknlve I stort udvalg

Krystal-skAle og -vaser Vlnservlcer Cabaretfade Fotorammer Ozonlamper

Kgl. kuust I vaser - figurel" Askebregere Juleplatteme 1957 Stort udvalg t moderne spejle Mokkakopper

Spande Baljer Opvaskebakkek· Bornebadekar og tojkurve I plastic

Save - Hamre Hevle - Trenger Stemmejem Skruensgler Skruetrrekkere Skruesttkke Sllbemasklnel:"

Trappestig er 8ml t a buretter m. mahognisrede 11,00

Kokk enborde Affaldsspande m. pedal Torrestatlver Kokkenskabe Medlclnskabe

I

Th. Willemsen

I

Rustfrlt st-Al i fade - skiUe sauceskAle m. m. til gamle prlser lldfaste skAle og fade I glas og porcelren

med det store udvalg

at f01g e med, imellem tonerne sitrer det gennem huset at deres gamle glredesskrig. Mrendene er nu ved at vrere frerdige med maden, de griber skylleskAlene og vasker hrenderne og munden, nu skal der fortrelles historier fra, da bedstefader var lille, han havde jo set hvide mennesker blive f0rt som slaver ind gennem Kasbaens port, og han havde kendt den tid, da der var ti dagsrejser til byen Dar el Beider, byen ved havet; hvis man ikke helt kan forstii ham, behover man bare at se pll hans hrender og ojne, alt tegner han i luften, og med mine og blink sretter han farve pA. Inde ved kvinderne er der stille nu, man spiser, hvad mrendene har levnet, hvad kvinderne ikke spiser, far tig ­ gerne, resten hundene, intet rnA gil til spilde. I aft en skal alle vrere mrette, og desuden er det ikke ret at bortkaste, hvad Mulenna har skrenket, orkenens hArde love sammen med religionens levner ikke ret til ooselhed. Hele natten synges der, man samles ude i den Abne gArd, kvinderne for at danse som mrend og mrendene for at kaste sig ud i groteske kropsvridninger, klredt ud som kvinder for eventuent at fA naboen til at flirte med sig, en spog man kan tale lrenge om. Om nogle timer er det nye ar kommet, og solen vil kaste sine f0rste straler over byen og fortrelle, om det kom­ mende Ar viI blive godt eller darligt, om man viI blive et trit folk e11er ej. PA den store plads viI en muselmand stikke et fAr i hal­ sen med en hellig kniv, for derefter at smide det op over

36

Platzplstoler Loftbessel - Dolke Bordtennis Bobspll Krelke - SkBjter RulleskBJter Fodbolde Lommelamper Thermoflasker Fuglebure i mange modeller BlLndmlLl fra 2-25 m El. boremasklner Hovlebreoke Trlcykler Bemetrillebore og Trrekvogne

Brande isenkramforretning - Tell. 4 J

en hest redet af byens bedste mand, der skal fare til moskeen og kaste det pA gulvet, inden det er dodt. NAr han det, vil rygtet nA ud til selv den fjerneste del at egnen pA dette nye Ars forste dag. Der er en chance, maske bliver man fri, en helt selvstrendig stat, e11er man fAr mange drengeb0rn i familien, e11er Muhammed bliver fedt igen,na, selv om fAret der, hvad sa, bliver det ikke mig, sA mine bern eller deres bern, der oplever det; tiden be­ tyder intet, for de mennesker kommer julen igen med et glad budskab, for dig eller for din slregt kommer den igen med sit glade budskab; vi mennesker er jo ens, i Danmark, i Afrika, i Harlem og Kina, glreden har vi sammen, og a11e folkeslag har et stort budskab, der kan gere dem bedre og storre, om kun for nogle dage. MOGENS KJlER


-I GE

JUL UDEN LYS

VI HAR JULETRJESKJEDEN MED ELEK­ TRISKE PJERER, SOM DE

RENLIGT

VI HAR DEN -

A.

BEKVEMT

ideetl;?

BELYSNINGf R -

ELEKTRISKE BRUGSGENST ANDE

J

B V,

A. Simonsen

s T elf. Brande :100 -

.

...

Et tryk pit knappen, og De har lys i juletrreet

Ingen stearin pi!. gulvtreppet

Ynatl;C}ee4

*

~fANGLER

A

DE

EL·INSTALLATIONSFOKRETNING . Telefon 45

G El ABSBllER

01god 193 -

Ruterne: Brande-Ejstrupholm-Silkeborg -

Yard!'> :{67

Brande-f>Igod-Varde

Bl'ande-Stakroge-Hoven

Nye moderne 14-37 pel's. tul'istbiIer udlejes

ARNE BIS 'AARD


ande -og a drug banken BRANDE Filial af Herning Handels- og lL andbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90 og 180

Kontortid kl. 10- 1 2 og 14-16, I"rdag kl. 9 - 1 2

Kontorer:

BJaah j og Thyregod

Bankens aktiekapital' kr. 1.500.000 -

reserver ca. 3.550.000

.'Elll AlAT S Fom l U D

Brandejul 1957  
Brandejul 1957  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement