Page 1

T

F


06

Skal m 0blern e sk iltes ud til jul, da se vort store ud valg Tj

har :

Dagligstu er. . . . . . . . . . . . . . Spisest.uer .... .... . ... Lreuestoie, po l ·trede .... " Sofa borde i teak eller llod Radio bar Ie. . . . . . ..

kr. kr. kr. kr. kr.

570,00

560,00

98,00

1.05,00

3:),00

ULD ' E

G RAllI . 'I'jEPPER 400 X 300 350 >< 250. 300 X 200 .....

fra fra fra fra fra

V.~ ND E 'l'lEPPER

kr. 650,00

400

.. kr. 475,00

S;SO

kr. 325,00

:-< 300 . >< 250 .

kr. 47il.00 lIT. 340.00 kr. 240,00

300 X 200.

Desuden fer er oi alt i SENGETJEPPE R . DIVANTJEPPER . VJEGT.lEPPER . F ORLIGG.ERE . MAROKKOP UD ER rn. rn.

DE OED, TE .TULEGA VE - IDEER F MAN ALTID HOS

JUL UDEN LYS

INGE VI

HAR

J ULE TRlESKiEDEN MED

ELEK­

T RISK E PiE RER , SO M DE MAN GLER

Ylenligi

J3&.u..emt

Ingen stearin pa gulvtreppet

Et tryk pa knappen og De har lys i juletrreet

man~ ~.e Vi har den -

A.

vI A.

JO

ideen?

Belysni oger, elektriske brugsgenstan de

HA

Simonsen . EL - INSTAL LAT IO NS FORRET N I

E G. Bra nde . T elefoll 45

FOl'sidebilledel er et m otio fra Gren/alld, oplaget af oversergelll Erik J ensen, S tempel!


BRANDEJUL

Udsendes gratis i 6250 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 14. argang -

Udgivet af Brande Handelsstandsforening -

Julen 1956

JULENS KLOKKER

OR NOGEN tid siden h¢rte jeg en lille beretning om en gammel kone i Uhre, som juleaften i aret 1896 kaldte folkene i garden ud i haven for at fa dem til at lytte til Skrerlund kirkeklokke, der hint ar for f¢rste gang skulle ringe julen indo Det var k¢nt, at den gamle kone glredede sig over, at man nu ogsa i den del af sog-· net kunne h¢re en kirkeklokke ringe h¢jtiden indo Det var k¢nt, at hun ville have sine husfolk til at h¢l'e disse toner. Hun ville ikke n¢jes med at fortrelle dem, hvad hun havde h¢rt. De skulle selv h¢re juleklokken og dens budskab. Hvis vi har h¢rt juleklokken, sa Kommer det til at ligge os pa sinde, at ogsa andre k an h¢re dens Klang. Vi rna dele glreden over juleklokkens budskab med andre. Vi vil have dem til at h¢re selv, ikke blot med ¢ret, men med sindet, med hjertet. Det kan maske nok undertiden synes vi mennesker svrert nok at komme til at h¢re pa denne made. Da vi var b¢rn, gik det lettere. Siden er der kommet sa mange andre steerke r¢ster. Det kan veere sveert mellem aIle verdens r¢stel' at h¢re den tone, der synger sa blidt om en fred og en tr¢st, som ikke er af de nne verden. Fa den anden side giver ¢rerne os j'O efter­ handen visse foruds <etninger for at kunne h¢re netop juleklokkens Klang pa rette made. Hvis livet bringer mennesker de store gleeder, der n<esten kan ydmyge as, sa rna der heri v<ere en foruds<etning for i julebudet at kunne h91re om Guds godhed. Hvis de store sorger kom­ mer og knuger os i st¢vet, sa skaber ogsa de deres forud­ s<etning. Hvis bekymringer, modgang, angst og n¢d har banket pa, da far vi ogsa evne til at h¢re med hjertet. Eller hvis vi nar fremad mod det klarsyn, der fik Kingo til at synge

F

Nar disse linier l<eses, eT adventstiden inde Den, som ogsa daglig vil hj<elpe os til at fa evne til at h¢re julens budskab. Advent har flere toner. En af dem er den, der melder om, at Han, der kom til jord engang, kom i tidens fylde, som nu Kommer til as i sin meni·g ­ hed, i sit ord, i sit julebud. Han Kommer igen engang for at holde dom over levende og d¢de. Den, der ret Kommer til at h¢re denne adventstone, har ikke blot forudsret­ ning for, men brug for at h¢re det julebud, der alene kan give os magt til at v<ere frimodige trods alt.

*

Det er godt, at julens klokker ringer over lande. Gid de rna ringe over den hele jo-rd! De melder dog am det budskab, der er for hele folket: Eder er en frelser f¢dt. Det er godt, at der er mange, der kan h¢re kil'keklok­ kerne, der ringer julen ind-. Lad os have vor julegl<ede ogsa i det at synge med og for hverandl'e: H¢rer du kirkeklokkerne ringe: julemorgen, ja, julemorgen! Nu er der t1·¢st for hjertesorgen, breender end tarer dig hed pa kind frit t¢r du lukke gleeden ind, ja, gleedelig jul!

Hprer du kirkeklokkerne kime: Gleed dig tallpse menneskevrimmel, banet er vejen fm jord til himmel, fordum pa jorden en hjeml¢s sleegt, vandrer nu under Guds vareteegt, ja, gleedelig jul! KR. OTTE

0, rigdom og guld, du jorderigs afguel i skinnende muld! Du est dog af verden-s de skuffende ting, sam vokser, aftager og veksles omkring, du est dog i h¢jeste m¢rke og n¢d forfeengelighed!

Ja, sa har vi forudscetning for at modtage Ham, for hvem alverdens <ere, magt og guld kun var st¢v og muld. Jo, livet giver os visse foruds<etninger for at h¢re julens budskab, som klokkerne synger om, og som klart for­ kyndes, nal' vi f¢lger klokkens kald og samles under krrketag. Det liv, der lidt efter lidt abenbarer for os vor afmagt og vor n¢d. Siden har ogsa det ar, der nu gar pa h<eld, haft magt til at l<ere os noget om dette: Vor vor vor vor

faldne sleegt, hvor treenger den til freIse, onde sleegt, hvor treenger den til skjul, syge sleegt, hvor treenger den til heIse, bange sleegt, hvor treenger den til jul.

I


k0bes med fordel has as, hvor udvalget er st0rst og priserne rimelige

5fopou TB.&A.R'OP /

MANUFAKTUR

BRANDE

Det skaner hende og tojet for meget uDodvendigt slid

Ring til te/efon 373 Giv husmoderen en fornuftig

-

en andel i

Brande og Omegns Andelsvaskeri 2

TLF.7


Pa vagt ved Gremlands nord0strunding

I ylius Erichsens slcedespor over den gn2Jnlandske indlandsis »Bmndittenu , oversergent Erik Jensen) s~m af enkefru Ane Jensen) Vejlevej i Brande, g0r tjeneste ved dansk militrers nordligste udpost i Gmnland, hvorfm han har sendt BRANDE JUL en levende skildring om sine sprendende oplevelser. Brevet er skrevet po, slrederejse langs N ordost-Gnmlands kyst i tiden fra 11. februar til 1. maj 1956. F~rst en hilsen til . Brande Jul., samt venner og be­ kendte og aIle lresere i Brande by og opland, med ~nsket om en glredelig jul g et godt nytar. Inden min afrejse fra Danmark i 1955, lovede jeg .Brande .Jul. at skrive et par ord om, hvordan man hol­ der jul her i Nord~st-Gr~nland, nrermere betegnet ved den danske slredepatrulje SIRIUS, opkaldt efter hunde­ stj ernen. Jeg skal pr~ve, om jeg kan give lreserne et ind­ tryk af, hvordan julefesten fejres og hverdagen leves her i polarlandet, hvor solen skinner i alie fireogtyve timer i djllgnet om sommeren, men hvor vi til gengreld ikke ser den i f ire maneder om vinteren. Nu er del' travlhed i aIle h jem for at blive frerdi ge in­ den d en store aften. Gaderne bliver smykket med gr an og aIle lysene er trendt, og pa torvet star det store jule­ trre med den lille t~nde under, som man glreder sig over, at del' kommer sa mange smam~nter i, del' skaber en g od fest for dem, del' ikke er raske, og dem, derma lide n~d, sa ogsa de k an v rere med i den store fest. I denne tid gal' tankerne ofte hjem. Man mindes sine dren gea r. Jeg m indes, d a m an stod ved Ernst Borgaard og sa pa de mange dejlige sager, man havde ~nsket sig, sa pa aIle lysene, som begyndte - Som vi sagde dengang - oppe ved Rutebilhansen, og hele h ovedgaden til langt ud pii. Herningvej . Fol'reldre og s~ skende gik med meget hem­ melighedsfulde miner, det val' knap til at holde ud. Men heroppe el' del' ikke mindre sprending. Vi er kun 10 mand he , og det er sprendende, om alle nar at komme hjem til sta tionen inden jul fra deres efterarstur, som de begyndte pa i oktobel'. Det er rart at vrere samlet alle m and den aften. Det er f ~r sket, at to mand h al' mAttet hoIde jul i en lin e hytte hundr eder af kilometer fra sta­ tionen. Det er ik ke rart for hverken" os, del' sidder her i var men, eller dem, del' k un hal' en primus at skulle holde sig varme ved. Men sidste jul val' vi aIle hjemme den af­ ten, og det bUYer nok den jul, jeg vil mindes lrengst, for­ di de n blev fej ret u nder sa specieIle forhold. Jeg val' selv pii. slredetur i efteraret, startede i oktober, og .skulle have vreret hjemme omkring den 5. december. V ' val' to mand. Vi k~rte en tur pa 700 km, men val' sil. uheldige at mjllde sii. meget darligt vejr, hvor vi Iii. over tre gange seks dage, ialt i 18 djllgn. Det val' omkrin g ved den 11 december, og begge vidste vi, a t det val' tvivl­ somt, om vi naede hjem in den jul, vi fik da sil. meget sigtbar ed i snestormen, at vi brjlld teItet op, det varden 18. d cember og kjllrte ind mod en fangststation, del' er by gget i 1928. Pa vejen derind mjlldte vi to af yore kam­ me ra ter , del' ogsa val' forsinket pa grund af vejret. Vi val'

da 150 km fra Daneborg, men sa kom endelig det gode vejr, og del' blev k~rt pa livet Ijlls i fire dpgn, og vi naede hjem den 22. december. Eet vidste vi nemlig: at del' kom personlige julehilsener over radioen lillejuleaften. Det varvel nok den stjllrste julegave, vi kunne fa heroppe, det at h~re mol' og s~skende i radioen. Da man val' hjem­ me, tcenkte man ikke over, hvor stor betydning det hal' med j ulehilsener til Grjllnland, det betyder uendeligt me­ get for os, del' ikke ser andre mennesker i to ar. Vore kammerater, del' val' hjemme val' i gang med aIle de forberedelser, julen f~rer med sig. De bagte aIle mu­ lige og umulige slags smakager - hver mand giver sit

Erik J ensen lrender iysene P'; jllieirreei


OLAF POVLSEN

Chr. H. Christensen

Tricotagefabrik

Tricotage-vaveri

Telf. 555 . BRANDE. Telf. 555

HYVILDVEJ . BRANDE

NIPOLAINE A/S BRANDE

Jerse),-varer til dragter og kjaler, fremstillet

pd

4

svejtsiske .Wevenit-vceve


bidrag. En star oppe en hel nat for at bage klejner ­ bedre end vor mars t¢r jeg ikke skrive, men de er meget fine, og dobbelt gode nar man selv har bakset med demo E n anden laver brrendte mandler sa heIe huset flyder med smeltet sukker. Der bliver gjort rent i hver en krog af huset. De tre grise, sam vi fik med op am sommeren, skal slagtes; men der er ingen, der er glade for det. Vi ken­ der dem jo sa godt, og der er i forvejen ikke saa mange dyr her. Men der er ingen vej uden om, vi skal jo have friskt k¢d. Der bliver lavet medisterp¢lse, ruIlep¢lse, sylte, leverpostej, ja, alt, hvad der h¢rer julen til. Meget morsomt for¢vrigt at se ti mandfolk ga rundt med st,1Sveklude og gulvspande, men det bliver meget fint over det hele til sidst alligevel. Vi er sa heldige, at en af as har en forkrerlighed for t¢mmerkunsten. Han lavede det fineste juletrre af et kosteskaft med en mrengde sma pinde pa. Det viklede han sa med gr¢nt papir, jUlepynten far vi sendt op med det eneste skib, som kommer her h ele aret. Der er lavet konfekt med chokoladeovertrrek (det er n¢dvendigt, da konfekt jo er hvidt, og det er en meget upraktisk farve, nar det er lavet af mandfolke­ hrender). Det er en meget morsom tid, aIle render rundt med . Frk. Jensen. (kogebogen) for der er jo ikke nogen af as, der er kokke. Alt det vi kan, har vi lrert af hinanden. Det sker jo, at en tager fejl af aIle de tusinder af ting, som vi synes skal i en kage, sa er det om at fa den smidt vrek i en fart, for opdager de andre noget, h¢rer man for det i lange tider. AIle render rundt med papir, vi skal jo give en masse gaver, men det er svrert lige at give en mand, hvad han ¢nsker sig, for vi kan jo ikke ga i forretning, men det klarer vi alIigevel ved, at aUe her mangler noget inden jul. Vi ma jo her som hjemme ik k e smide vore ting rundt omkring. Sa finder man et par t¢fler, der ligger og flyder, er de gode at give en tredie i julegave, eller en pibe, man har savnet i mange dage, kommer ogsa frem juleaften. En anden har ganske vist faet den. Det er en god lrere­ streg, man skal nok huske sine ting til sidst. Sa inden man ser sig om, og inden man er frerdig til det, er det juleaften. lnden den tid er der trukket lod

om, hvem der skal vrere kok juleaften. To mand, et slredehold, er kokke i en uge ad gangen, den ene laver mad, den anden er .handymand. - ham der g¢r rent. Det var sa uheldigt for mig, at min makker blev kok juleaften, og da er der to kokke, sa jeg matte med. Jeg ved nu ikke, am uheldet var st¢rst for mig eller for de andre, men vi fik da lavet en meget fin julemiddag. Vi fik flreskesteg og traditionen tro ogsa risengr¢d med man­ del i. Vi havde julel¢bere til bordet og lys m. m. Det var meget festligt. Efter middagen fik vi vort juletrre frem, det var prent pyntet som hjemme, og vore gaver var lagt under det, vi sang nogle af de gamle julesalmer. En mand havde faet sendt en ganske lille grangren herop, den brrendte vi af, sa det kom rigtigt til at lugte af jul. Det var mrerke­ ligt at lugte, men granduften gjorde, at vi f¢lte os hjem­ me igen. Familien i .S¢ndre Birk. kom op med deres gaver til os. Det er de 7 mand fra vejrstationen pa Daneborg. Den ligger kun 700 m fra os, og det er vor nrermeste naboer, sa er der ogsa over 300 km til de nreste: Danmarkshavn vejrstation, sa det er ikke hver dag, man far fremmede her. Landet er ikke sa tret befolket. Juleaften sluttede med en hyggelig sludder om dem derhjemme. Det er jo trods alt dem, man trenker pa den aften. Men vi prl'lver at gl'lre det sa festligt for hinanden - det er et kammeratskab for livstid at vrere stationeret sammen heroppe i 2 ar. Man lrerer at hjrelpes ad med alting, og det gar meget fint. Juledag havde vi en frokost som derhjemme. Det er dejlige dage, da kan vi nemlig hygge os mere eller min­ dre indend¢rs. Det er jo den ml'lrkeste tid af aret, og der hyler helt tossede storme, og sa er det ikke godt at frer­ des ude, det gar gennem alt nresten. Anden juledag var vi i byen; det er ikke sa ofte, man har lejlighed til det. Der er ikke mere end 700 m til vejrstationen; men den modtagelse, man far, den skal man opleve. Man er meget glad, bare man far besl'lg her, der bliver gjort alt for gre­ sterne. Det er noget helt specielt for N9)-Grl'lnland. Nytarsaften blev ogsa fejret. Da havde vi besl'lg af to fangstmrend, som bor pa en meget lille fangststation. De kom pro sIrede (pa den m ade foregi'lr al trafik jo her).

ShX:deplllru/jen .SIRIUS· h Ouedilullrier

5


MASTER TV S11 S Konstruktionen af Master TV 512 S er baseret pA den nyeste teknik. For eksem足 pel er der anvendt frekvensstabil linieoscillator rued svinghjulskobling og inter足 carrier-lyd rued speciel fBlsomhedsregulering af MF-forstrerkeren, hvorved opniis et kontrastrigt, finkornet billede og en fuldtonende lydgengivelse - et srerkende for B & 0 fjernsyn. Det moderne kabinet tager sig glimrende ud i stuen og afrunder billedet af en fjernsynsmodtager i srerklasse. Dimensioner: 850 X 520 X 450 mm. Pris: .. . ...... . . . . .. ...... . .. . Kr. 1.165,00

v. ULBRICHSEN

RADIO

FOTO -

Telefon 152

6

FJERHSYH


Den ene fangstmand havde vreret sa heldig at fil. en me­ get stor isbj¢rn. Dem er der en del af her, men de er ikke sA n emme at fa ram pa. De to fangere kan betragtes som nybyggere, de har som vi kun skib en gang arlig, men de r kun to mand, sa det er om at kunne forliges. De kjilrer eres fangstture alene, de fanger en del polarrreve. Det er meget flotte rreve, de er kridhvide, og bliver betalt god t i Danmark. Det er et hardt liv at vrere fangstmand, men de kan lide det, og det er vel hovedsagen. Sa med et er jul og alting forbi, og den gamle hverdag kommer igen. Man ser folk sa sma t begynde at kigge slre­ der efter i sjilmmene, og gar og pusler om hundene. Det er et godt tegn, sa er det snart slredesreson igen, og det er jo det, vi er her pa Gr¢nland for. Efter at have skrevet om vor julefest, skal jeg prjilve at skrive om det daglige liv her, og om yore opgaver. Men i ¢rst dog om min tur herop, og min ankomst til Dane­ borg. Fjilrste gang jeg h¢rte om Grjilnland, var da jeg gik som sergent i Haderslev, der sa jeg, at hreren s¢gte mandskab til en slredepatrulje pil. N.0.-Grjilnland. Jeg s¢gte og blev antaget; der var 5 mand ialt, som skulIe herop. Der bliver udskiftet fern mand hvert ar, sa del' al­ tid er nogle etars folk til at srette de nye ind i forholdene hel'oppe, og nogle, der kan lrere os at omgas hunde. Det er jo ikke hunde, som vi kender dem hjemmefra, de er lidt mere ustyrlige, men de er flinke, nar man lrerel' dem at kende. Vi er aIle befalingsmrend her pa SIRIUS, det er ser­ genter, oversergenter og vor chef her er premier-l¢jt­ n ant, men her er vi aIle lige. Der er ingen, der mrerker, at vi gjilr tjeneste. Der er sa frie for hold som pa en ar­ bejdsplads. I den tid, vi ikke kjilrer, kan man lave lige, hvad man lyster, det er herligt. Nar vi k¢rer, er del' nok at tage vare pit Vi fern, der kom op sidste ar, startede pa Holmen i Kjil­ benhavn den 1. juni og skulle der gennemga forskellige k UTser, sasom et lregekursus, der varede to maneder. Der er jo ingen lreger her, det rna vi selv finde ud af, men der har heldigvis ikke vreret brug for noget af det, vi lrerte d eogang. Sa pakkede vi aIle de sager, der nu er njildven­ dige for at opholde sig her i et ar. Det er ikke smating, del' skal til, og der rna ikke glemmes et eneste stykke. Der kommer kun det ene skib arlig her, sa det er om at fa det hele med. Hele opholdet i Kjilbenhavn tog to ma­ n eder . Vi naede lige at fa en uges ferie inden afrejsen, til at sige farvel til alt, hvad der hed luksus, samt tage aisk ed med venner og bekendte for to ar. Baden, vi skulIe sejle herop med, var en norsk srelfan­ gerbAd. De fleste af Ireserne vii nok nikke genkendende til Davnet, da der var en del skriveri om den. Det var JOPETER af Alesund, den som aldrig kom hjem ere, den blev skruet ned af isen og sank, med alt hvad del v r i lasten. Det var en 100 km syd for Daneborg. . e m and ombord blev reddet af amerikanske helikop­ ere, det val' et meget fint stykke arbejde, de gjorde de-I'. * . : sejlede fra Grjilnlands handelsplads den 9. august 1 - -. Vi havde en meget fin tur op langs hele N orges skre.rgard. Vi var under land helt op til Alesund, derfra OPETER blev som bekendt ikke skruet ned af isen, en blev senere fundet af Lauge Koch-ekspeditionen, og sk bet var kun lidt beskadiget. - Det blev i efter­ bjerget og fj!lrt til Al esund.

D en ;eqte yrolllrrnder­ lUI nd <r sherk og m ey et haardl{JT

gik vi ud i nordatlanten. Det var meget sprendende, om man nu kunne undga at blive sjilsyg, det er jo ikke det bedste farvand at sejle i. Vi spiste masser af s¢sygetab­ letter, men det hjalp faktisk ikke altid. Der blev frerre og frerre til hvert maltid, der var ingen, der havde den heIt store appetit mere, og det kulminerede, da vi var et godt stykke nord for Island. Da kunne kokken ikke holde gryderne pa ilden m ere, men det gjorde nu ikke noget, der v al' ingen af os, der skulle nyde noget den dag; men sa naede vi heldigvis iskanten inden den nre­ ste morgen. Det var l'art, da mrerker man i det mindste ikke s¢gangen. Men genvorlighederne var ikke overstaet endnu. Store drivisflager kom flydende, og mange gange var der ikke plads nok til at skibet kunne ga igennem. Sa rendte det strevnen imod med et ordentligt brag. Det var mange gange, man trenkte, at skibet ikke kunne holde til det; men det gik meget fint. Det var umuligt at fa sjilvn, fordi isen skrabede pa skibssiderne l: ele tiden. Det blev ogsa koldere og koldere, jo lrengere vi kom nordpa. Vi kom lige fra den varme danske sommer, sa det var jo en om­ vreltning pa en gang. Meningen val', at skibet fjilrst skulle anljilbe Danmarks­ havn vej rstation - den ligger en 300 km nordligere end Daneborg; men da vi var kommet sa tret pa kysten, at vi kunne se radiomasterne, var isen sa tret pakket, at det var umuligt at komme ind der. Vi havde en flyver til at rekognocere for os, han meldte, at der ikke var nogen revne i isen, sa der var ikke noget at gjilre der. I al den tid, det stod pa, opholdt vor skipper sig i masten i en lille tjilnde; det er ikke en sjov tur i den kulde - han var del' vel et par djilgn uafbrudt. Vi satte sa kurs sydover mod Daneborg. Der naede vi ned efter 22 timers sejlads uden

S'l£d~hTl nden e i

munlert Ira /]. De " If Ied e h t!ler er tegn pii gltnde. H un­ dene oeri, .').t vi er PR v ej ud a.t skyde sader. Jlfan hall stundse six dcn 400 meter Ira sx/en, og IIundene blioer, indtil del' er skudt


BRANDE

KARTOFFELHANDEL

Aft ; 1. k/. k0d, flcesk, pa/ceg og sa/ater.

Lager og sorteringscentral ved markedspladsen

Hjemmemarked og eksport

Helge cAndreaserL Herningvej 25, relefon 267

Vejle Siagteri's udsalg

Storegade 35, telf. 9

Nar De har vreret pa julehandel og juleindk0b i Brande, star kaffen med hjemmebagt bwd parat pa

HOTELLET VED

DALGASSTENEN

Brande Hf)jskolehjem De er altid velkommen her og kan bestille de smukke lokaler til fest og til m0der.

]orgen Madsen Telf. 30

Interessentskabet

BRANDE ELYfERK

Telelon 43


ret meget is. Det var nu sprendende at se den station, som sk ulle vrere vort hjem for de nreste to ar. Da skibet kastede anker en 400 meter uden for kysten, 10 - tre vreldige drJiln. Det var salut, hvormed vi blev budt elk ommen til Gr¢nland. De folk, som kom ud til skibet, kiggede man jo noget pa. Der var skreg for alle pengene. Nogle af folkene var ikke blevet barberet i snart to aI', . d et sa jo noget voldsomt ud. Men nu ser man selv sa­ tlHn ud uden at trenke over det, for del' er ingen barber, det ma vi selv Klare. Det gar ogsa fint. Nar en mand skal klippes, gar han ud i k¢kkenet og henter en gryde, der passer til hans hoved, den tager han pa hovedet, sa alt d e t h il.r, del' stikker udenfor, far han en kammerat til at klIppe af. Det giver mange fine frisurer, og megen mor­ skab i tilgift. Stationen her bestaar ai fire bygninger af trre, det er m eget go de huse, og de er nemme at varme op om vin­ teren. Men del' er bare det, at man skal passe dobbelt pa med ild, for der er overhovedet ikke noget trre, man k an bygge nyt ai. Der er et stort beboelseshus, med en fin opholdsstue med radio, som dog ikke siger meget om sommeren, da der er meget darlige radioforhold her. Om vinteren er det lidt bedre, da kan vi lige h¢re Danmark. Sa hal' vi ellers en rejsegrammofon, og den bliver brugt ret flittigt. Del' er jo ikke sa meget form for underhold­ ning, men del' er et fint bibliotek - det er det bedste her - der er vel i hundredvis af bJilger, sa der er nok at fordrive tiden med, ja endda mere end nok. I det store beboelseshus er del' 6 vrerelser, foruden et senderum, sa vi kan have lidt forbindelse med omverdenen. Der er et me­ get flot k¢kken, som mange danske husmJildre ville mis­ unde os. Sa hal' vi en lille bygning til det nye mand­ skab. Huset hedder LEMMINGBO. Ordet Lemming bety­ del' pa grpnlandsk elev, og det er jo det, man er det f¢r­ ste ar. Bygningen KRUMTAPPEN er motorrum med et par motorer, del' laver str¢m til sender og modta gere. Lysmaskine er der ogsa, men sidste vinter brugte vi me­ get petroleumslamper, da de giver bedre lys end de 32 volt, der er her, og om vinteren ma vi bruge lys fra midten af november til f¢rst i februar hele dagen, da Kommer solen jo ikke over synsranden. Vi har ogsa et lille vrerksted. Der bliver alle vore slre­ d el' lavet. Der er alt i vrerkt¢j, sa man er lige ved at k unne lrere t¢mrerfaget her ogsaa. Vi hal' garage til jeep'­ en . Det er meget npdvendigt med en jeep, da vi rna hente al vort ferskvand i en lille s¢ en 5 km herfra. Kun lige i hpjsommeren kan vi fa vand her fra en lille elv, del' 116­ her lige forbi huset. Men fra oktober kan vi ikke k¢re m ere pa grund af sne. Sa smelter vi sneen, og det fortsret­ tel" vi med helt til i juni engang, sa det er om at spare a vandet. Del' er ogsa nogen, der har fundet ud af, at det er storvasken, del' tager for meget vand, sa det er om ke at vaske for meget i vintertiden, det er nu heller e det folk heIst viI - heldigvis. 'l r fem slredehold her, to mand er sammen, altid en . og en gammel. De to mand har ti hunde sammen, de pa~e r dem og fodrer dem . De bygger slreder sammen, sa e aye mand lrerer det ogsaa. Det er meget svrert, der er ikke et s¢m i en slrede. Alt er surret enten med srelLJ eller nylonsnor, de er meget strerke. De to mand bar ' okkeuge sammen, den ene som kok, den anden som ahandymand •. Handymanden skal forsyne kokken med alle d asevarerne - det bestar vor proviant mest af. Han s -al fy e, g¢re rent, hente kul ind, petroleum og mange

andre ting. Kokken laver altid meget fin mad, hver sj6­ ger at overga sine kammerater i at lave mad, for nar vi er hjemme pa stationen - og det er kun den halve tid - lever vi som greveI'. Det er navnlig sommetider lidt skralt med mad pa turene, fordi det er begrrenset, hvad man kan have med pa en slrede. Det grelder om at vrere godt i stand, sa man har noget at trere pa derude. Vi far morgenmad kl. 9, frokost kl. 12-13, som maden nu er frerdig til. Det er kokken, der bestemmer alt. Og sa far vi ellers kaffe hele dagen. Den kok, del' ikke hal' kanden varm, bliver meget upopulrer, han kan endda fa en ekstra uge pa det. Men en ting h¢rer vi aldrig: at nogen klager over ma­ den, for det giver lige en ekstra uge pa stedet som kok. sa der er ingen, der skal have noget sagt. Det skulle en husmoder indf¢re hjemme; jeg garanterer for, at del' var aldrig nogen, der klagede. Efter selv at have erfaret, hvor mange pinsler det f¢rer med sig at lave mad, undrer jeg mig over, h vor dan en husmoder nar det heIe i Danmark. Jo, man lrerer et og andet her. Det sker ogsa, at man tager fejl. En dag fik vi hyldebrersuppe. Kokken havde pa en eller anden made forvekslet fiskeboller med mel­ boller; men del' var ikke en, der sagde noget. Der var ingen, del' havde lyst til at tage en uge i k¢kkenet. Men sa kunne man ikke holde masken lrengere, og del' val' stor jubel. Kokken pastod, at sadan lavede hans moder det altid; men da han selv smagte pa suppen, var han klar over, at den var gal. Af proviant far vi alt pa daser, ogsa kartofler; dem la­ der vi fryse ned i efteraret, sa de fj6rst tj6r op, nar de skal koges. De er meget fine, sa vi hal' kun et par mane­ del', hvor vi ikke hal' friske kartofler. Af friskt k¢d far vi tre smagrise med skibet om sommeren. Dem feder vi sa op . Andet friskt k¢d har vi ira den stedelige moskus­ okse, den er knap sa stor som en ko, og knap sa fredelig heller, men dens k¢d smager udmrerket. Hver mand rna skyde to om aret - de er ellers fredede. Sa er der sreler­ ne. Dem gar vi heIst udenom, da deres k¢d er lidt tran­ net - kun leveren spiser vi - den er fin, resten lader vi hundene om. Sneharer er sa store som en dansk hare; de er meget tamme, vi fodrer dem om vinteren, de er hyg­ gelige at have rendende omkring. Dem tager vi ogsa en af engang imellem. Sneryper er noget meget fint, men der skal mange til - de er ikke sa store. Sa har vi ende­ lig bjJilrnek¢d, men det er kun i n¢dsfaId, vi spiser det,

Velko7nmen til julehandel 1

~rande

Byens forretninger er iibne fra og med

mandag den 17. dec. til kl. 20.

S0ndag den 23. dec. kl. 16-20.

Mandag den 24. dec. lukkes kl. 14.

Brande Halldelsstand10rening

9


med Perlon-underkjole, Perlon­ natkjole, smukke str0mper, lrekre varme vanter, t0rklreder, gama­ chebenklreder, jumper, cardigan eller en af vOl'e skonne strik­ kede jakker.

BRANDE FILSKOV

THYREGOD

HENNING SeJRENSEN Brande, tel f. 355

Husk vore vareture:

Tal nzsser i CENTRUM og vind for 25 kr. yarer

Tirsdag: Borup - Sandfeldbjerre - Uhre - Krerby -

Gejlbjerg - Vester Skrerlund - Trrelund -

Nordby - Gl. Blaahej.

FIe -

Onsdag: Fasterholt - Seby - Kelkrer - Holtum - Sandfeld.

Benyt samtidig lejligheden til at se

Arnborg

Torsdag: Hyvild - Langkrer - Askrer - Hesselbjerre -

Kokborg - Tykskov - Arvad - Lundfod -

Tofterne - Derslund.

Fredag: Drantum - Risbjerg - Hestlund - Vorslunde ­ 0gelnnd - Filskov - Hallnndbrek - Blaahej St. - 0ster Skrerlund - Brandlund. PIl disse ture far De varerne leveret, blot vi mod­ tager Deres ordre dageo fer den pllgreldende tur.

BRANDE TRJELASTHANDEL Aktieselskah Telefon 430 (flere lin.)

to

krempeudvalget i

VOXDUGE OG PLASTIC i moderne mi<Jnstre og kvaliteter

Den rigtige gare til den praktiske hUJmoder

CENTRUM

LANGBALLE & H]ERSING


der er for mange trikiner i, og de er giftige. Det skal ko­ ges meget henge, inden det kan bruges. Vi m~rker saa lidt til solen, sa hver mand fAr 8-9 vi­ taminpiller pro dag. En ting, der er meget vigtig er kalk­ tabletter. Der er overhovedet ingen kalk hverken i van­ det eller andre steder, men der er heller ikke nogen, der har v~ret syge endnu, ikke engang forkj6let har man v~ret. Der er ellers lejlighed nok til at blive det; men luften er sa ren, at der ikke findes bakterier i den. Det er kun nar skibet fra Danmark den ene gang om aret kommer, der er nogen, der bliver forkj6let, sa er snuen medbragt hjemmefra. Pa den made er det godt nok, at der ikke kommer flere skibe her, men af hensyn til post sa vi gerne et par skibe mere - men det lader sig ikke gpre. Det var lidt om, hvad man gar og laver i den tid, man er pa stationen. Det er jo ikke sa l~nge ad gangen, man er der, kun lige i hpjsommeren, hvis man kan kalde ars­ tiden for det. Sneen er for blj6d at kj6re i, hvis der over­ hovedet er sne, og isen kan ikke b~re. Den driver rundt, men den er der. Vi kan sejle med motorbAd i cirka to maneder; men det er ofte forbundet med store vanske­ ligheder, da isen driver og pakker sig; men det er en dej­ lig tid. Man kan klare sig i skjorte~rmer, det er solskin hele dj6gnet, og der er ikke sa mange storme, sA vi kan sejle bade proviant og hundefoder ud til de sma hytter, som ligger her omkring. Disse depoter kan vi sa t~re pa i efteraret og i foraret, nar vi kj6rer pa sl~de . Sommeren er ikke sa lang her, det store tj6brud begyn­ der fj6rst i midten af juni, og det begynder at fryse igen allerede omkring august-september. Den 4. november ser vi solen lige kigge op over havet for sidste gang for det ar, og den viser sig fj6rst engang i februar, omkring den 6. Det er mj6rketiden, den er der ingen, der kan lide. I midtvinteren er der kun sa lyst, at man lige kan skimte ting, der er 500 meter borte. Alt er grat, og der er ingen farver eller no get. Det er meget sv~rt at orientere sig, men nar det sa lakker mod lysere tider, kan man tyde­ ligt m~rke det pa folk. De bliver mere levende, og krav­ ler ud af den skal, som kommer til at l~gge sig om en. For den megen mj6rke kan godt ga folk pa nerverne. Men det er nu ikke sket for vort hold. Vi har masser af hob­ bys, bi. a. fotografering. Aile de billeder, vi har taget, gemmer vi til mj6rketiden - det skal jo v~re mprkt for at lave dem, sa det passer meget godt. J 0, solens ankomst er nok den stj6rste fest heroppe. Da sidder folk oppe i antennerne bare lige for at se en lille smule af solen. Der kommer farver igen, det er, 80m man bliver et nyt menneske. Allerede i april har vi midnatssol, da bliver det aldrig mj6rkt, sa det er ikke let at finde ud af nat og dag i den tid. Da er det, den store sl~des~son begynder. Den fj6rste lange sl~detur, jeg var med pa, var i efter­ aret, da kj6rte vi to mand 700 kilometer pa havisen til Danmarkshavn. Vi startede den 21. oktober og var hjem­ me igen lige fj6r jui. Det er ikke rart at kj6re i mj6rketiden, det er ikke sa koldt, vi var kun nede pa minus 30 eller eromkring. Pa en tur, jeg havde senere, opdagede jeg, at det kunne blive meget koldere. Og der raser tossede snestorme. Da er det om at komme i telt, inden stormen far rigtigt be­ gyndt, ellers far man ikke teltet rejst. NAr man fj6rst er i telt, kan der ikke ske noget, for sa er man i en dunsove­ pose, og over den igen en renskindssovepose, sA kan det

bl~se og fryse alt det, det vii, man er godt beskyttet. Bli­ ver stormen for st~rk, l~gger man teltst~ngerne ned og bruger teltet som underlag - sa flyver det ikke v~k. Det kan man nemlig ikke undv~re. Det er meget sv~rt at have med hundene at gj6re, nar de har staet bundet pa stationen €n hel sommer. De er sa kade over at komme ud at kj6re igen, at de er ustyr­ lige. I oktober, nar nyisen kan b~re, begynder man at tr~ne dem lidt. At fa ti hunde lagt i sele og sp~ndt for sl~den er et arbejde for sig. Vi har i forvejen bundet sl~­ den forsvarligt med et stykke tOY til en solid p~l, for hundene venter ikke pa noget startsignai. De farer af sted med sl~den med et brag, og sa er det om at v~re pa sl~den, for kommer de afsted med tom sl~de, kan der godt ga et par dage, inden man ser hundene igen. Et er sikkert: mangler der et par, er de simpelthen bidt ihjeI. De st~rkeste vinder altid her, de holder ikke op med slagsmiil, inden den ene er dj1!d. Men er man med sl~den, g~lder det bare om at holde fast. Man begynder med at v~lte et par gange, men nar sa fj1!rst hundene har lj1!bet en halv snes kilometer, har de tabt pusten. Sa synes de slet ikke, det er sjovt mere. En hundepisk er et meget farligt vAben. Jeg ved ikke, for hvem den er mest farlig i begyndelsen. Pisken er 7-8 meter lang, men den har en vis evne til at ramme lige i nakken pa en selv. Den er lavet af s~lskind, og det kan ikke beskrives, hvor den kan svirpe. Ikke sa srert, at hun­ dene er bange for den. I lj6bet af et ars tid l~rer man at handtere pisken. Vor fj6rerhund er den klogeste af aile hunde i spandet. Han reagerer pa tilrab som hj6jre, ven­ stre og holdt. Han er ogsa basen, som vi kalder ham. Han holder orden i spandet, og er der en hund, der ikke vii lave noget rigtig, sa far den et ordentligt nap i nakken af ham. En sadan hund er n~sten uundv~rlig. Min fj1!­ rerhund, .gamle Sj6renc, er vel nok den hund, der har gaet mest pa heIe Nordj1!st-Grj6nland. Der er ingen, der ved, hvornar han er fj1!dt, men han stammer helt fra kri­ gens tid heroppe, og vi regner med, at han er en 12 ar. Der var ikke en af samtlige 60-70 hunde her, der turde rj6re ham, men desv~rre matte jeg skyde ham her i for­ aret. Han havde da lj6bet med sl~den over 2500 km i ar. Det er ikke rart at skulle miste sA god en hund, men han kunne ikke se meget mere, sa det var synd at lade ham leve. Nu til efterar er jeg igang med at lave fj1!rerhund ud af

Det mest bellyttede keretej: skis/lEden, der ikke Illdelwider et 89m e/ler en skrue, a.U er surret sammen a.t slElskind

11


Otte hjrelpende hrender er parate til at fin de netop den

<:;ftisate

(J

9- ~atoe

der passer til Deres specieIle type

~adsens

Hotel

Telf. 80

Alt i vellagret OST . stort udvalg i KONSERVES

FU N KA-SALON EN E. Skjerris, telf. 156, Brande

TRfEKULSGRYN til kylliDger, hODS, smagrise og svin

Brande, telf. 260 Bestilling pA sm0rrebrod (ogsa nyt:lrsaften)

Automat med sm0rrebred - konserves, kiks og biscuit - salater - sild UdSfJgt udualg i dybfrosne uarer

Brande Brugsforening a.m.b.a.

Detailhaudel - Telefou 10

Holder maven i orden Garanteret vandfri St0rste opsugningsevne

Leveres i hele og balve srekke it 85 liter og 42 1/2 liter, og i srekke med 5 poser it 17 liter eIler srekke med 20 poser it 4 liter. Foriang de lette trrekul fra

HEDESELSKABET hos Deres foderstofleverandor

(jeorg Jacobsen's danseinstitut ' 0rbrekgaarden< Brande, telefon 380

Dans

Ballet

Step

exam. danselrerer

Medle1ll af Dame-Ringen og DallSk Dallse-Forbund

SIl

SIl

Julegaver hos H. C. I ar k0ber vi aIle julegaver hos isenkrremmeren pa torvet i Brande. U den k0betvang viser vi Dem gerne vort udvalg i kaffe- og spisestel, smukke glas, rustfrit stlU, bestik og knive, tusinde smukke og fikse nytte- og luksusgaver til hverdag og fest.

H.C. ~ Brande -

12

Telf. 567

FERGUSON Nye og brugte traktorer . Alt i redskaber og reservedele . Specialvrerksted

<:;fet9-ason-~etoice Vejlevej . Telf. 110


vores treve. Det er en meget klog lille hund. Der el' kun een treve i hvert spand, de kan nemlig ikke forliges to sammen. De andre i spandet er ikke kloge, det var synd at sige, men det er dem, der arbejder, de kan blive ved. Den grf6nlandske hund er nok det dyr, jeg endnu har set, man kan byde mest. De giver aldrig op og kan tale alt. De lader sig sne nede i snestorm, sa de lige har et ande­ hul. De ligger i 40 gr aders kulde, uden at det generer dem. De kan gil. mange dage uden foder, hvis det skulle vrere, de l~ber i forarstiden 40-45 kilometer om dagen i over tre m neder i trrek, og de er lige glade og fornf6j­ ede. Mange gange far de endda en hard behandling, men det er nf6dvendigt, for de skal vide, hvem der regerer, ellers laver de numre med en; dummere er de dog ikke. Hundene er jo nok vore bedste venner, de er aldrig fal­ ske, d e er meget taknemlige, bare man gar hen og snak­ ker med dem eng ng om dagen, de kender en ud og ind, og ved, at har de lavet noget galt, far de af pisken - den er de meget bange for. Jeg vil til slut skrive om den slredetur, jeg var med pil. i foriiret. Det er nok den lrengste tur, der er kf6rt her pa Nord~st-Gr¢nland siden 1908, da Danmarksekspeditionen med Mylius Erichsen, H¢g Hagen og gr~nlrenderen Br¢n­ lund var heroppe for at kortlregge kysten. Det var sidste gang, man sa noget til dem. De omkom alle tre, de to f¢rstnrevnte pa en stor brre af indlandsisen, Br¢nlund ude ved kysten, hvor hans grav star den dag i dag til minde om det store arbejde, de tre gjorde dengang, da der endnu aldrig havde vreret en hvid mand pa denne del af kloden. Man fandt Br¢nlund foraret efter. Han havde taget alt det videnskabelige arbejde med fra de to andre plus dag­ b¢ger og lignende. Ligene af de to andre ligger stadig gemt i isen. Pa vores tur rna vi have k¢rt n¢jagtigt ad samme rute som de, men der var intet at se, kun sne og is. Men vi havde kort, og vi havde depoter, det havde de ikke. Vi kendte landet, inden vi kf6rte, vi kunne lrese aIle deres rapporter og ikke g¢r e de samme fejl som de. Vi vidste, at skete der os noget, kunne vi regne med vore kamme­ rater. Danmarksekspeditionen var h e It alene pil. en kyst­ strrekning, der er omkring 3000 km, sa vi har jo haft alle fordele og tillige en stor del held med os. Vi var tre mand, to gamle etiirsfolk og mig selv. Vi k¢rte med tyve hunde og to slreder, og vi havde fil.et til opgave at sf6ge sa langt op ad ¢stkysten som overhoved et muligt for at afpatruljere kysten. Vi skulle dog ikk e ga lrengere, end at vi med rimelighed kunne vrere hjemme her igen inden midten af juni. Vort mal var station Nord, den danske vejrstation, der ligger pa lige knap 82 grader nord, kun en 700-800 km fra nordpolen, vel nok den nordligste beboede plet i verden. Vi matte starte i god tid, det vi! sige lige allerff6rst i februar, det er ellers ikke normalt. For det f¢rste er solen ikke kommet igen, og for det andet er det m eget koldt, men vi tog chancen. Kunne vi blot na Danmarkshavn inden f¢rste marts, sa kunne vi na nogle hytter, hvor vi kunne overnatte. Men nord derfor er der ikke et hus de nreste 800 km. Vi startede herfra den 11. februar. Der val' lige for­ inden faldet omkring en halv meter bl¢d sne, og det er faktisk det vrerste at k¢re i. Der var mange ting, der skulle ordnes inden, telegrammer, der skulle hjem til f¢d­ selsdage i den tid, man var vrek. Al udrustning og t¢j til ophold i 30-40 graders kulde i over tre maneder skulle saroles sammen, og det rna ikke fylde noget. Vort primus­

grej skulle vrere i orden, det er den eneste varme i teltet, hvor vi ogsa laver vor mad. Soveposer, renskind, stj1lvler, tovvrerk, spader og mange, mange andre ting skulie vi h ave med. Af proviant kj1lrte vi pa almindelig dasemad de f¢rste 300 km, og hundefoder havde vi med i form af srel­ skind og sprek, sa vi beh¢vede ikke sil. stort Ires, idet vi kunne proviantere i Danmarkshavn. Det tog os ti dage at k¢re de 300 km, det var meget fint, og der var ikke noget i vejen under hele den f¢rste etape. Og der var endda ikke sa k oldt, kun omkring en 20-25 grader. Vi kunne nu hvile ud i Danmarkshavn i 8 dage, inden vi startede pa nreste etape. Fra Danmarkshavn begyndte den rigtige tur f¢rst - da matte vi n~jagtig regne forbruget ud pro mand og pr. hund hver dag. Det er slet ikke sa lidt, der skal til. Vi fik vel nok omkring en 250-300 kg. pa slreden. Det var slut med at k¢re med dasemad. Vi levede af Pimmican, et stof, der indeholder alt mellem ¢llebrf6d og flreskesteg - det smager ligesa - men man vrenner sig til det, bare man er suIten nok. Hver mand far 300 gr om dagen. Det er nok. Nfu- man har spist, er man lige sulten, men lidt efter far man en dejlig mrethedsfornem­ meIse. PIMMICAN'en udvider sig i maven. Hundene far 250 gr pr. dag, det er ikke meget, men vi regner jo altid med at kunne fil. en bj~rn eller andet foder til dem. Den 27. februar startede vi fra Danmarkshavn, da frj1ls det 33 grader, og det gjorde det i alle de nrestkommende 29 dage, vi k¢rte nordpa. Det blev koldere for hver dag. Vi naede ned pa minus 49 grader, men da var det slut med at k¢re. Hunde kan ikke trrekke i den kulde, de kan fa blodstyrtninger. Det var heldigvis kun to dage, det var sa koldt. Det kneb med at holde varmen i soveposen, og vor petroleum var rationeret, vi matte kun bruge Ilh liter daglig. Efter 6 dages k¢rsel naede vi det sidste depot, som findes nordpa, og derfra og udenom nordostrundingen til station Nord er der vel 20 dagsrejser - omkring 500 km. Vi regnede ikke med at na derop, for det f¢rste var hav­ isen ikke sa tyk som i foregaende ar - vel omkring 2 meter ved land, men den gik kun 25 km ud i havet, og vi var bange for at storm kunne rive den op. Men vi matte sa tage dobbelt Ires med, for at srette det halve af midt­ vejs mellem depotet og station Nord. Hvis vi ikke naede frem, havde vi depotet at falde tilbage pa pa hjemturen. Det var den tiende marts, vi k¢rte ud derfra, det var meget koldt endnu, men der var lys at se ved nu, for

AIle 1-l0re kunder by og pi land

~'Jnskes

en glredelig jul

og et godt nytiir

CHR. RAHBEK & S0N Smedemestre

Senior telf. 95

Junior telf. 335

13


Der er sikkert een som ensker sig et billede af Dem til jnl.

BUSTEHOLDERE HOFTEHOLDERE Elleforizalldling for Brande

Stort udvalg i foto­ album, rammer og fototilbehor.

Poul H. Lund Folograf

Trier Brrendgaard Telefon 100

Brande. Tlf. 51

Folo i hjemmel

Giv

SKJORTER En god gave til drenge og herrer

El-gaver

ENSFARVEDE OG TERNEDE

i fine farver og kvali teter

fra

STRYGEFRI POPLIN

I fo r end e fnbrikaler

E. B. N I ELSEN

Man k0ber fordelagligst i

aut. el- Installater

Br;!nde . Telefon 264

ENGElSK 8EKUEONINGS- MAGASIN Telf. 122

M. Dinesen

Brande

Tal med HAFNIA-MANDEN om Deres FOR S I K R I N G E R Alt moderne til bornene og babys paaklredning. Til dam erne undertoj, strem­ per og DK kitler. Ratte og handsker

tJa f nia - f2iv

Kom ind og se, vi viser Dem gerne

VanJke tph0nix

,.Viod.a .. Tricotage og Modeforretning

v. Inspektor Vagn :Frederiksen Godsbanegade . Brande . Telefon 318

Storegade 18 . Brande

BRANDE THYREGOD KARTOFFELSEKTION

Spisekartofler fra sortere-central bringes overalt i byen.

BRANDE • TELEFON 186

14

Dansk Andels JEgexport

Te/efon 101 . Brande


solen stod nu h~jt pa himlen. Det var nok den vrerste del af turen, der kom nu, der var omkring 30 em l~s sne, og sIreden vejede ea. 450 kg. Hundene kunne knapt rokke den. Vi k~ rte i tre dage k un 25 kIn, mod beregnet 90 km, og vi mistede en hund - de andre ad ham af suIt. Vi trenkte sa smAt p a at vende om, men vi ville lige prpve en dag mere. Det eneste, der kunne redde os nu var, hvis vi fik fat i en bjprn. Hundene havde kun faet Pimmiean i mange dage, og det giver for lidt krrefter. Nreste morgen stirrede vi ¢jnene ud af hovedet; men der var ingen bj~rn. Da vi slog telt den aften, havde jeg set en revne med abent vand en 4-5 km ude. Jeg tog to hunde med og et par ski, for at kom me ud til det abne va nd. De t er i disse vager bj prnen fanger sin f¢de : sreler. Jeg niiede godt derud, og se, der kom to dejlige bamser lige hen imod mig. I fantasien lavede jeg det hele om til h undefoder og b¢ffer til os selv . Jeg havde prpvet den jagt fpr med stort held i efteraret, hvor jeg fik to bj~rne og min mak ker en. De to , der kom h er, havde ikke set mig. De va r cirka 2 km fra mig. Jeg tog begge hundene, lagde mig pa lur bag en isskosse og regnede med, at de kom lige hen til mig. Det havde de ogsa gj ort, hvis ikke hundene havde opdaget dem, og de ha d e kun et i hove­ det, det var mad, og den gik jo lige derhenne, sa de kunne ikke forsta , at de ikke matte lpbe fr em og omringe bj¢r­ nene; for det g¢r de nemlig, sa bliver bj ¢rnen normaIt staende, og man kan ga ind pa en 50 meter og skyde dem. Med et r pg begge hundene op og for efter den ene bjprn. Den anden tog fIugten, det viI sige, p a jrevn is Ipber en b jprn trods sin kluntethed 40-50 km i timen. Den mindre bj prn stod stille, til den sa m ig, sa var det sket med den ogsa. Den tog moderens spor. D et var en 2 ars unge, 2 m ter la ng. Jeg lpb efter, hundene ogsa, de bed den i bag ben ene, sa den u standselig m a tte ve nde sig for at sla dem af sig, m en jeg v ar ikke pa skudhold. Efter at have Ipbet 3 km bagefter og stadig var over 500 m bag den og hundene, pr¢vede jeg at sare den, med det resuIta t, at jeg strejfede den ene hund pa pret. Sa turde jeg ikke sky­ de mere. Efter at have l¢bet sa langt i 35 minus-grader, h ar man ikke megen luft, og man kan ikke holde sigtet. Med et sa jeg bjprnen l¢be op pa en stor isskosse, der kunne hundene ikke n a den, men jeg vidste, at den var min. Det val' flot at se Grpnlands konge del' henved 20 m ete r oppe. J eg n aede at nyde syne t - h vor lrenge ved jeg ikke - for med et var jeg tilbage til virkelighed: det var suIt for hundene ogsa lidt for os selv. Sa sk¢d jeg den, den r pg lige i en bue n ed pa isen og var d ¢d pa stedet - r am t lige gennem bladet. Hundene lagde sig ned ved siden af den og drak blodet lige sa hurtigt det kom . Jeg sad lrenge og sA pa det fIotte dyr, og jeg fik med­ lidenhed med det. Se, h vor ynkelig bj prnen la del', faldet for menneskehedens grusomhed. Selv i en afkrog af ver­ den harden ikke fred mere. Men det va r de jligt, a t vi nu havde hundefoder igen, sa val' tur en n resten reddet. Det trenkte jeg pa, mens jeg fhe nsede den p a stedet. Jeg gav de to hunde aIt det k ¢d de gad rede - det var ikke smi ting. De kunne ikke ga med tilbage til teltet, sa de blev ved bj prnen, til der kom en slrede ud for at hente k pdet. Det var den 21. marts - pa min egen f¢dselsdag - og samme dag la vi i telt pa Grpnlands nord¢stspids Nord­ ¢strundingen. Den aften fik vi alt det, vi gad spise. Den ene af mine kammerater havde gemt en dase ananas, den

-

og julemanden er parat til at opfylde

eet eller maske flere af Deres mange 0n­ sker om en god og fornuftig julegave k0bt hos

-

-

Forretningen med

de

gode varer

~-------------------------.~

15


GLeed med en god og nyttig gave

fra TI P- TOP

Bemilerk

udstillingen

Vi har Cardigans i ren uld, Jige fra . . . . .. . . . . . . . . kr. 19,50

Patentstrikket ... " .. . . .. .. .. . ... .... . ' . .. . ... .. kr. 48,00

Patentstrikket, svrer kvalitet, som modellen

... . . kr. 68,00

HABITTER - PJEKKERTER - DUFFEL Ovennrevnte er fine kvaliteter, god pasform og til fornuftige

priser.

Vi udsteder gavekort pil efhvert bel0b

HERREMAGASINET

TI P-TO P

v. Svend Nielsen . Brande. Telefon 159

Lommeknive Sakse, negletrenger Hiirklippemaskine Barbermaskiner Ozonlamper Rustfri fade, skiile Sauceskiile m. m. Rustfri skeer og gafler fra 1,50 .,---_ __ _~~~~~ .Juleplatter I Ca. 70 kaffestel pillager ! Krystalvaser og skiile 25 spisestel Figurer i stort udvalg . Spejle Fotografirammer Br0drisfere Termometre Br0dknive Barometre Fjerkrresakse Cigarresker i metal Ildfaste glasforme Smedejerns standere fra 4 kr. Smedejerns blomsterborde Rygestandere fra 15 til 65 kr. ~tUem5en

I

d

f.

Sandag d. 23 dec. er forret. ningen aben Ira 16路20

Elektr. strygejern fra 12 kr. Elektr. varmeovne fra 14 kr. Elektr. brodristere Strygebrredter fra 16,50 til 66 kr. Klredekurve, trappestiger Opvaskestativer Petroleumsovne 40-50-55 kr. Br0dskre remaskiner Br0dkasser 16,50 kr. Kag kasser i stort udvalg K0dhakkemaskiner Riikostmaskiner Fuglebure Pengekasser fra 10 til 75 kr. Kreatursakse KreaturmaI Sk0jter og krelke Fodbolde Vrerkt0j til alle aldre

~fQnbe. Telefon 41

Altid storl udvalg og billigste priser hos IS EN KR~ MMEREN

16


fik vi i dagens anledning. Det var et helt herremAltid for os, og det kvikker gevaldig op, nar man er vant til at leve pa pimmican. Den 25. marts naede vi Station Nord efter at have kprt uafbrudt i 28 dpgn, uden at blive vasket eller have nydt anden luksus. Vi blev meget fint modtaget. De havde varmt bad til os; der var alt det mad, man gad spise. Jo, det var dejligt at komme i hus igen efter 28 dpgns telt­ ning i meget hard kulde. Vi npd vort ophold; vi vidste jo, at vi skulle hjem igen; men det trenkte vi nu ikke pii endnu. Amerikanerne har bygget verdens nordligste flyve­ plads deroppe, og det var sa heldigt, at vi kunne komme med en maskine ind til Thule pa Grpnlands vestkyst. Den ene af mine kammerater havde haft en slem tand­ pine, og vi fik sa lov at flyve med. Det blev en noget lrengere tur, end vi havde regnet med. Vi flpj op over Grpnlands nordspids, op til 84 grader nord, for at se efter de flydende is-¢er, derfra ned til Ellemers Island i Ca­ nada, til vejrstation Aleart. Her er en meget lille lan­ dingsbane, og den store D C 6 kunne lige ga ned der. Vi fl¢j videre ned over Canada over Smit-Sound og til Thule. Det blev en tur pa 10 timer, og det var en meget stor oplevelse at se Grpnland fra luften. Det er som at flyve i et manelandskab, den store indlandsis med de mange nunatakker, der lige kan stikke op gennem isen. Pa Thule-basen er det ikke til at finde rundt, det er et meget stort apparat, amerikanerne har sat igang der. Det er en stor by pa omkring 10,000 mand, den Jigger lige midt i en isprken, og alt er bygget af aluminium. Det har kostet mange penge, men det er vel heller ikke det, det skorter pii. Der er store teatre, fj ernsyn og alt mellem

himmel og jord, men det forlanger amerikanerne jo. De kan ikke forsta, at det er muligt at kpre 2000 km pA hundeslrede, men at flyve dem, det kan de vrere med til. Det er alligevel en oplevelse at greste Thule-basen, men det er trods alt godt, at det ikke er der, man er. Der er for mange mennesker, og det giver altid ballade her pii Grpnland. Vi kom tilbage til Station Nord den 18. april og be­ gyndte vores hjemtur den 22. april, da var det mere be­ hageligt at kpre. Det var da ikke sa koldt mere, og man kunne mrerke, at foraret var pa vej. Vi naede her til Daneborg den 1. juni efter en meget fin tur hjem - alt i alt 2300 km - godt trrette, men mange oplevelser rige­ reo Og det var hyggeligt at snakke med kammeraterne. De havde ogsa vreret ude at kpre, sa de fprste dage er der en snakken og fortrellen, sa det er en gru, for man er ikke vant til, at der er sa mange mennesker. Det er sa­ dan, at man far ondt i hovedet af al den sludren. I over tre maneder var vi kun de samme tre sammen, vi vidste npjagtig, hvad hver mand gj~rde, og det er det, der er faren ved at kpre sa lrenge sammen uden at se an­ dre mennesker. For begynder man fprst at blive irriteret pa hinanden, gar det ikke. Men det har vi nu ikke haft noget af hos os - endnu da. Der snakkes sa meget om polarkuller, det kan godt vrere, den findes, men der er da vist ingen her pa Grpnland, der har set den endnu. Det er folk hjemme, der har sa travlt med det; men de forstar det maske bedre end vi her, fordi Grpnland er blevet noget, folk absolut regner med, man skal miste livet ved. Det er nu ikke tilfreldet, her er meget kpnt, na­ turen er storsHiet. Der er en lang vinter - 8-9 maneder af aret - men den glemmer man hurtigt, nar sommeren

Hotel Brande

Telefon 3 . 125

BRANDE KOMMUNE

K01n17ZUneko1Ztoret Ekspeditionstid : Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16, fredag kl. 10- 12 og 15,30-18,30, 10rdag kl. 10-12.

] IIlea/tells· og 1l)'tdrsa/tellsdag IlIkket hele dagel/ Ingeni0rkontoret: Onsdag kl . 11-12, fredag kl. 17-18

Ir


Sl


t 1956

1 blev et pol mange mA­ ~re der begivenhedsrigt Ar. Ogsol rent lokalt er der sk~t sii meget, at 1956 i historien vii skille sig ud fra iirstallene. Det vii fore for vidt at ga i enkeltheder, sA BRANDE JUL ll"'jes her med at fastholde nogle af de begivenheder, som hver pii sin vis har samlet opmrerksomheden og som er blevet frestnet pii fotografens negativplade.

Mon.tage og tekllt: Th. Jessen.

Vintersneen var med til at skabe den rig­ tige julestemning pii. Bran.de torY, hvor tu­ sinder af mennesker som sredvanligt m",dtes for at f",lge julearrangementerne. I de f0rste majdage holdtes nordisk-kirke­ Jigt strevne i Brande med deltagere fra de nordiske lande. Der var i forbindelse med strevnets indle,dning en prresteprocession med biskop Lindegaard i spidsen, fulgt af en lang rrekke prrester. Paa billedet ser man foruden biskoppen bl. a. provst Kr. Otte, provst Boe­ sen, Karise (tidl. prrest i Brande), pastor Jes­ sen, Ejstrupholm, pastor Karstoft, Sydslesvig, pastor S. A. Andersen, St. Magleby (tidligere Brande). Der blev afsl0ret mindesten for befrielsen 5. maj 1945. Overlrege E. Himmelstrup holdt afsl",ringstalen. Ved siden af overlregen stAr reprresentanten for den svenske by 0rn­ S.k01dsvi,k, kyrkoherde dr. Wikmark. Skoleidrretsstrevnet, b",rnehjrelpsdagene og ungdomskorpsenes sommerfest var begiven­ heder, som samlede meget stor tilslutning. BIF holdt 50 ar jubilreum. Her et billede, hvor formanden for Brande hiindvrerker- og borgerforening, ingeni",r W. Rahn Jensen, 0n­ sker BIFs formand, Hans M",lgaard, til lykke. Nedenunder er fastholdt ,den situation, da old boys og BIFs venner overrakte en gave til trrenerfonden (17,000 kr.) Fjernvarmeanlreget blev pabegyndt sidst pii sommeren og afsluttet f0rst i december. »Det f",rste spadestik« blev foretaget i overvrerelse af bestyrelse og interesserede. Pii billedet ses fra venstre: kommuneingeni",r H. K . Nielsen, bankdirekwr J. Andresen (formand for sel­ skabet), kabmand J. O. Hjersing, malerme­ ster V. Bundgaar,d Poulsen, hotelejer Burton Clausen, ingeni0r Poul Nielsen, Vejle, inge­ ni"'r W. Rahn Jensen og amtsroldsmedlem Jens Thorn. I udgravn!ngen arbejdsmand N. A. Enevold5e n. - Flankeret af billeder fra arbejdet med r",rnedlregning i hovedgaden, som en overgang var sprerret for gennemk",r­ sel. Arets store begivenhed blev afslutningen af opf0relsen af prrestelund5kolen, Brande sogns hLdtil st",rste byggeforetagende, der kostede 3,5 mill. kr. Skolen blev taget i brug og indviet den 29. november i overvrerelse af amtmand Wamberg, amtsskolekonsulent Win­ ther og de lokale myndigheder. I september slog efteriirsman",vrernes store forplejningskorps sig ned i Brande. P a SAJYKAs central blev pakket dagsraiioner til henved 9000 sol.dater. Pakningen skete efter samlebandsprincipetog det var imponerende sendinger, .der udgik herfra til »fronten«. En flittig elev fra Brande mellemskoles III mellem, Kirsten Nielsen, R0nnealle, var hele aret bundet til sin seng p. gr. af en rygskade, men hun fulgte alligevel med i skolearbejdet og klarede sig fint. Her informeres hun af skoleinspekt",r A. J. Knudsen, overlrerer O. Drosting og Lrerer Ove Krogh. I sommer afsl"'redes i haven ved Vester­ lund ungdomsskole en smuk mindesten for skolens mangeiirige forstander og medarbej­ ,der, f",rstelrerer Vilh. Grell. Her afsl0rer sko­ lens formand, gdr. Chr. Nielsen, mindestenen.

19


Brande Materialhandel

Glaadelig jul og godt nytar 0nsker

v. G. Fischer . Telefon 55

~ Kolonial . Material

T0JBODEN Torvet . Telefon 470

Kemikalier og sygeplejeartikler

J!..ig-e Ineg-et /zoot ':Be e~~etS' /zanJ~et .. .

URE - OPTIK

Frau k

RASMUSSEN

Torvet - Brande

Kaffe b0r De k0be hos os, den er uds0gt, friskbr:endt og malet i luftt:et maskine 09 den er dr0jere.

Juul Mathiassen Torvet â&#x20AC;˘ Tlf. 61 . Brande

W. Rahn Jensen M. af i.

Murermester -

Betonvarefabrik

~

... ~

JULENS GLiEDER er smukke blomster 09 fikse juledekorationer fra

M. BALLE . telf. I 0STRE ALLE -

TELF. 153

.5;g def med blomsfer" sender Deres ;u/eh;/sen til venner og bekendfe.

Altid I. kl.s

1<0d Flcee$k

I

'PdLag

Kaj Johansens fEgforretni ng Brande . telefon 18S

Bestillinger pA gres og render modtages

BeRGE ANDERSEN

ALTID H(lJJESTE DAGSPRIS

Slagtermester

Brandlundvej 1 - Telt. 187

20

Nrermeste opk0ber eller regsam ler anvises


ken. Men minderne herfra vil man altid have. Det er den st¢rste oplevelse, man kan have. Jeg haber, at jeg hermed har givet lreserne et indtryk af, hvordan det er at leve i polarlandet, pa Danmarks yderste forpost, som kun bliver bevogtet af ti mand, fordi det er umuligt at skaffe husly og proviant til flere. Til slut sender jeg mange hilsner til venner og bekendte i Brande og omegn med ¢nsket om EN GLlEDELIG JUL OG ET GODT NYTAR ERIK JENSEN Den danske slredepatrulje »Sirius «, »Daneborg« - N. lZ>.-Gr~nland

Mask,lsoksen er med sine ..pidse 1Iorn er et meget farligt dllr, men dens k .. d er meget /lilt og det ene3/e friske kfJd oi 1Iar

endelig kommer. Sa sker det hele lige pa et par dage. Del' er blomster, de er godt nok kun 2-3 centimeter over jor­ den, og de d¢r meget hurtigt igen, det tager kun tre-fire dage, sa er det forbi. Jo vist er det farligt at komme til Gr¢nland, men faren bestiir i, at det er svrert at sige farvel til landet. Del' er mange, del' ikke kan l¢srive sig, nar f¢rst de hal' vreret her. For det er jo et rigtigt frit liv. Er man jreger eller fisker, er det endnu svrerere, for her er mulighederne. Men man rna ikke glemme, at man ikke kan leve af lan­ det. Alt hvad man skal bruge, skal komme fra Danmark, sa det er om at komme herfra i en fart, nar de to ar er omme, selv om man ikke er videre begejstret ved tan-

RENSERIET »PERFECT« Telefon 245 . Brande

GA pA JULEINDK0B I BOGLADEN

GAVE R til ungdommen: DE har kafaloget -

vi har b8gerne

I disse dage hal' De faet (tr-ets bogkatcLlog "B0GE R 1956". Heri e1' mange emner, og De finder l et en julegaveide elle1' den bog, De m((, huske at f a pci D e1'es egen YJnskeseddel

Alt i bogladen og udstillingslokalet stAr n u pyntet op, klar til at mod­ tage Dem. Ogsfl. i llr finder De et vreld af gaveideer blandt yore lmdeT­

Rrefter:

Jydsk Sport

Fodbold Jul

Jul for Sportsmrend

Boger: Puskas: Kaptajn for Ungarn I. Jensen: Fodb. o. Spaghetti

v arer, v~rt ker am·i k, tin, mskepost og fotoa1'Ukler. Stort udvalg i mo­ derne globe1'.

B.M. Parker og I. Lieberkind Naturens viclunderlige verden fra urtid til nutid. En star prregtig bog om aIle slags dyr, planter og stjerner. Over 500 farve-illustratio­ ner. - Kr. 26,75. .l Uatematikkens eventyr: Tallenes historie gennem 7000 fl.r for­ talt af prof. Lancelot Hogben og R. Broby-Joha nsen. Farve.illustrati­ oner, stort format. - Kr. 22,75.

Penol skolepen. . . .. ... . .. Mont Blanc ... . ...... . ... , Hoover skolepen . kr. 12,50 Liberty .......... . ........

kr. kr. og kr.

16,50 19,50 14,50 14,50

Y3~'Lande Y3~r;fUmdee P. Westergaard - Brande - Telefon 500

PAP I R

FYLDEPENNE

FOTO

MUSI K

21


Midfjydsk gulvbe/cegning Vinyl . kork . gummi

plastic 09 linoleum

Alfred Z. Ovesen K0BMAND Brande . Telefon 192

Svend Rahbech Torvegade 2 . Brande . Telefon Skarrild 85

Bestillinger Illodtages Plt

0vigs Glarmesferlorrefning Telefon 136

Kransekager og kransekagekurve

PERSIENNER . RULLEGARDINER

KIRSCH-STJENGER

BILLEDER og RAMMER Ill. m.

Torvets Conditori Altid til ljenesle med lilblld

at enhuer

art.

Rauge ]0rgenden Telefon 38

ELEGANTE

73ti~~eS'te~

OMHYGGELIG TILPASNING

]uLegaver

SKO Til ALLE Fagmandens garanti for kvalitet og pasform far De i

Leverander til sygekassen

'Dicior ]epdend Skott2Jjsforretning

P. N ISS E N

urmager og optiker

Storegade . Brande. Telefon 135

Husk vor ekstrafine kaffe

H. l. Aastrup &S0n TELEFON 92 . BRANDE

22

Telefon 132 Aile raske drenges jule0nske er et par LO eKE Y -fodbold­ st0vler.

A n de 1s-k artoffe 1me Isfa bri ken

»MI DTJYLLA Brande. Telcfon 126


FRA DE GODE GAMLE DAGE

Ef kig i gam/e dagbogsopfegnelser Ved Baldur Andersen) Skjerris

o gamle b¢ger, del' hal' tilh¢rt min svigerfader, afd¢de gardejer Peter Larsen, D¢rslund, indeholder inter­ essante gamle optegnelser, som det maske her ind under jul kan vrere tiI glrede for den nuvrerende generation at stifte bekendtskab med og trenke lid,t over, hvordan me­ get er forandret fra den gang og indtil yore dage. Min svigenar hal' skrevet meget om slregten og om garde i Brande sogn, og en stor del deraf er meddelt i Vejle amts historiske Samfunds Arb¢ger. Peter Larsen havde en frenomenal hukommelse, som det ikke er ret mange forundt at have. Han kunne fortrelle om, hvordan familieforholdet var inden for de enkelte slregter, og han vidste meget om gardenes historie. J eg har mange gange lyttet til ham, nar han fortaUe om sa meget af det g,a mle i sognet. Srerlig fur mig, del' er fra en anden deI af lan­ det, var det nok sprendende at lytte til hans beretninger - og som han kunne fortrelle. Desvrerre kan jeg ikke huske de mange enkeltheder i hans fortrellinger - man burde have ne-dskrevet demo Hvor er del' meget gammelt, som burde have vreret bevaret, men som nu er ved at ga i glemmebogen. I yore dage bUYer del' gjort op­ tegnelser over tidens begivenheder - eller de bliver optaget og bevaret fOT eftertiden pa en anden made - og det ergodt, det er sadan. Den ene af de to b¢ger har tilh¢rt min sviger­ fa'r s far, Lars Hansen i D¢rslund, og den er pa­ begyndt i 1851. Den val' oprindeligt beregnet til at f¢re indtregter til Brande sogns fattigkasse, men den er brugt til meget andet. Og det eT en del af dette, der her skal om-tales. Der fandies p a den tid ikke noget, del' he-d spareka&se eUer bank. Lan og lignende ordnede befolkningen sig imellem. Det val' ikke nl1dven­ digt med kautionister eller andet pant. Folk stolede pa hinanden, og de kunne lane pa deres glatte ansigt. I bogen er gjort mi3Jnge optegnelser af Lars Hansen om, hvordan han lante penge af andre og ligeledes selv har vreret lan,g iver. Nogle eksempler: »Jeg skylder Niels J¢rgensen i Usseltoft 100 Rigsdaler, som jeg laante af ham i Juni Ter­ min 1862. Lars Hansen, Dl1rslund«. »Jeg sky.lder Anders Jensen, Riisbjerg, 50 Rigsdaler, som jeg laan,te af ham den 24. Juli 1862. Lars Hansen, D¢rs lund«. !oDen 3. Februar 1885 laante Niels J¢rgensen 30 Kromer af mig. Lars Hansen, D¢rslund«. Hver gang, LaTS Hansen havde gjort et notat, prentede han omhyggeligt sit navn og bosted, og del' er mange notateT i tiden fra 1862 til 1886, da han afstod garden i Dl1rslund til min sviger­ far. Mellem Lars Hansen og ikke sa fa andTe in­ den fOT sognet er del' i de forl¢bne ar ydet eller modtaget Ian. Men del' fiudes ikke i bogen navne pa Ianere, eller Ian·g ivere uden for Brande sogn.

T

Da Lars Hansen ove'r drog garden til min svigenar i 1886, fik Lars Hansen et greldsbevis pa 1500 kroner ­ »af min S¢n Peter Larsen«. Dette greldsbevis er afdraget i meget sma bel¢b. Det vil f¢re for vidt at ga i enkelt>­ heder; men et enkelt no tat skal nrevnes her: »Ved den f¢rste Brande Marked 1889 fik j eg en Krone af Peter Larsen«. Deot st¢rste afdrag, der star i bogen, er pa 46 kroner. ­ I¢vrigt skulle Peter Larsen i kroner udrede til sine s¢skende (efter Lars Hansens egen handskrift ­ en slags testamente) : .Da jeg haver besluttet, at min Datteor Johanne Larsen, min Datter Karen Larsen, min Datter Lise Brandt Lar­ sen og min Datter Ane Marie Laurine Larsen skal have hver 200 danske Kroner af den Pengeswn, som jeg har ved min S¢n Peter Larsen. Da disse fire Piger hver kun hal' faaet 800 Kroner, imod min S¢n Hans Larsen, del' har faaet 1200 Kroner udbetalt. Det bemrerkes, at der ingen Krav kan gj¢res hverken paa Hovedsummen eller Renterne (det eor f¢rste gang, der bliver nrevnt renter i "'[

~i ~n

.' .:~J~

?,i

Peter Larsen, D¢rsZzmd

23


FA.

Tornvig-Jensen

en gros- og agenturforretning BRANDE, TELEFON 84

H US K -

nar De har vaeret pi!

juleindk0b star vi pamt med en qod K 0 P K A F F E og aZtid t1'iskbagt br¢d.

Konditoriet Opl. !: for

M tmke M elle og Lise margarine

Dansk Dammann Asfalt Brande . Telefou 227

"Den lille cafe" Ove Nielsen

Storegade . Brande . Telelon 102

~alerforretning V. Bundgaard Poulsen Herningvej 3 ' Telefon 119

Helms & OehlenschlCEger aut. for handler af

VW - SKODA - PORCHE

13irchow ]enden BAGERI

Torvegade 8 . Telefon 76

Vejlevej - Brande - Telefon 256

73t.O Jet.i~ot.t.etniluJen "VOL MERHUS" Mange smukke gave-ideer. broderier, strompel'. halst0l'klreder, handsker, nylon undertoj, vrevede lobere og puder.

J. S0NDERGAARD TeIf. 182

Hovedagentur

for

Brande

Brande .:AndeLdmejeri Stassaniseret sodmrelk

Telefon 12

ved

Sparekassekasserer

B. Sejr Herningvej 27. rtf, 154

24


bogen), f¢rend jeg og min Kone begge to ved D¢den er afga aet. Naar jeg og min K one ved D¢den begge er af­ gaaet, da skal de have fuld Ret til at fordre de her for­ anf¢rte Pengesummer udbetalt, dersom de ikke er bleven dem udbetalt, f¢r vi begge er d ¢d. Hvad jeg giver hen, imens jeg lever, kommer ikke den sidste Deling ved. D¢rslund, den 2. December 1886. Lars Hansen«. Interessant kan det m aske ogsa vrere at se lidt pa notater om penge, der er udbetalt. I bogen star anf¢rt: Regning for Varer ved Sperling i 1869: 1 Pund Kaffe .. . . .. . . . .. . 2 Mark 6 Sk. 12 1 Candis .. ....... . 1 12 1 Cikorie ...... .. . . 1 10 Melis . .. . ........ 1 1 Flo Brrendevin . . . .. . .... 1 1 7 ­ % Pund S !:ebe .... . .. . ... . 1 Soda ..... ... . .. . 5

Hele regningen var pa 1 rigsbankdaler, 2 mark og 5 skilling. Af andre notater pa den tid fremgar, at 1 pund tobak kostede 1 mark og 9 skilling, 112 pund puddersukker 10 skilling, 9 alen tvist-lrerred 1 rdlo 1 mk. 5 sk., 1 alen sort lrerred 1 mk. 4 sk. og sort trad 1 mk. . 1 August 1876 betalte jeg Regning til Km. M¢Iler i Brande for Aaret 1875 me d 63 Kroner og 78 ~'lrer. Lars Hansen, Dprslund«. .S¢ndagen d en 10. September 1876 betalte jeg Farve­ Regning til Martensen for Aaret 1875 med 33 Kroner og 74 !Zlrer. Lars Hansen, D¢rslund «. »Januar 1879 : sidste Halvaars Skat betalte jeg til Sognefogden med 56 Kroner og 99 !Zlrer •. .Onsdagen den 22. Januar 1890 d¢de min kjrere Hustru Ane Kirstine Arvad efter otte Dages haardt Sygeleje«.

manden er betalt sma bel¢b i forhold til, hvad det bliver til i yore dage. Bel¢bene er indf¢rt hver gang, der er foretaget indk¢b, sa priser pa de forskeIlige yarer er ikke opgivet. Men en del af bel¢bene skal anf¢res: Varer ved k¢bmanden 2,65 kr., 18,29 kr., 9,39 kr., 2,82 kr. osv., og det var dog en ret stor husholdning i D¢rslund. Der er indf¢rt en post pa 9 bajere til 90 pre - den eneste udgift til spiritus, sa der haJI' nok vreret en srerlig anledning til dette indk¢b. Svigerfar var en meget strerk piberyger, men det val' sa sandelig ogsa en meget billig forn¢jelse. Et pund tobak star saledes opf¢rt med 90 pre. Lagenlrerred val' ogsa billigt. Der er saledes indk¢bt 25 alen lrerred til 6,25 kr. Peter Larsen var i en del ar vrerge for Brande kirke. Han fik for dette hverv 4 kroner om aret - og for dette lille belj1)b spadserede han vejen fra D¢rslund til Brande mange gange i l¢bet af aret. - Et sted i notaterne mel­ des om en ny verdensborgers ankomst. Det har kostet 6 kr. til jordemoderen. Til doktor og medicin blev i l¢bet af et ar anf¢,r t f¢lgende udgifter: 4,68 kr., 6,64 kr. og 1,15 kr. Det mest beonyttede fodWj va,r dengang trresko, de'r kostede ca. 1 kr. pro par, men dem er der ogsa k¢bt en del af. Det eneste lrederfodt¢j , der star opf¢rt, er et par sko, del' har kostet 9,50 kr. og er k¢bt til en sj1)n, der var 17 ar - sa det har sikkert vreret en stor begivenhed for ham. - Dagl¢nnen for en arbejder la pa ca. 1 kr. pr. dag, og det er vel ikke vcerd at nrevne, hvor mange timer det blev til, i sammenligning med arbejdsdagen i vor tid. Hvad svigerfar hal' brugt i Brande er meget sma bel¢b, fra 25 pre til staldkarlen og fra 30 pre til 2,20 kr. pa kroen. Folketingsvalget, del' dengang blev afholdt i Give, har piif¢rt ham en udgift pa 2,09 kr. og en tur ti1 Vejle 3,30 kr. Et gammel mundheld val' dengang, at de sWrste h¢j-

D

EN ANDEN ,bog er en gammel skudsmalsbog, udstedt den 1. november 1833 af sogneprrest Lund til min svigerfars farbror, Jens Hansen i D¢rslund. Denne bog blev dengang benyttet, nar piger og karle skulle leje sig ud, eIler nar de fratnidte en plads. Nar sa lejemalet va,r udl¢bet, skrev husbonden i bogen og gay pigen eller karlen deres skudsmal. Denne bog har nu aldrig vreret brugt til sit formal, idet aIle blade er i behold. Men min svigerfar har benyt­ tet den til regnskabsbog. Selvom en del af de priser, der er opf¢rt he,r , ikke gar lrengere tilbage end 1902, er der sikkert mange af den nuvrerende generation, som viI falde i forundring over, at prisforholdene virkelig var sadan dengang. De't vil fpre for vidt at tage alt, hvad der star opf¢rt i regnskabet, med her, men lad mig frem­ drage nogle enkelte poster: Et leveTet slagterisvin, der vejede 161 pund it 31 pre, blev til 49 kroner og 11 pre, sammenlignet med en slagterigris, der i dag koster 300 kr. 1 pund sm¢r var i en pris af 90 pre, i dag noteres sm¢rret i 3,80 kr. pro halvkilo. - De'r er efter regnskabet med meIlemrum solgt to kvier, som hver har kostet 80 kr" eller ikke sto,r t m ere end hvad en spredekalv koster i dag. Et lam pa 54 pund blev betalt med 11,34 kr. - trenk, hvad lamme­ steg koster i yore dage! Smagrise er opf¢rt fra 10-11 kr. pro stk., hvor prisen i dag ligger omkring 100 kr. Al bagning af br¢d blev pa sa godt som aIle garde foretaget i hjemmet, og hvor var det hjemmebagte rug­ br¢d dejligt. Man var ikke helt holdt op med bagning i hjemmet, da jeg kom hertil i 1912. Sigtemel kostede den gang 8% pre pundet, i dag 48 pre, - For yarer ved k¢b­

Vind for 25 kr. varer ved at tzelle nisserne i C ENTR U M

og benyt lejligheden til at vrelge

CIGARER og VINE

til julen

C I G ARER i gaveresker til aIle priser

i et krempeudvalg

V IN E i garanterede veIlagrede kvaliteter

til rimelige priser

CENTRUM

LANGBALLE

&

H]ERSING


~ (~-}~

Til julebagningen a/wender man OCEKA

., ~

Brandtex

LUXUSMEL ,

'-\C~ ~ ,\

" / Aap;e Petersen

OCEKA betyder kvalitet

fl'-

~ ~ r\ 'U~~.~ "~Z~1. Telelon6

;)t1~e.9aoe.t i alIe prislag

GULD S0LV

PLET

BRONCE

S. NIS-HANSSEN Urmager - guldsmed Brande . telefon 175

~

Mine kunder i by og pa land onskes en glmde/ig jul og et godt nytar ­

P.A. PEDERSEN Mebelforretningen Storegade 68 • Telefon 75

SYMASKINER

-

RADIO

ST0VSUGERE EL BARBER· MASKINER

SHELL SERVICE-STATION

BENT MADSEN Vejlevej, Brande, telf. 390 BiJreparationer - smoring vognvask

eftersyn

Specialvrerksted for motorcykler og knallerter Reservedele og biltilbehor

e.~ Torvegade 6 . Telefon 460 REPARATIONER UDF0RES

~ Motorcyl<ler ~ vi Ivan Nygaard Korn, foderstoffer og godning

E. MOGENSEN Vejlevej . Telf. 224

26

Telf. 15


Brande mellemskoles IV mellem 1931

Foran fra venstre: Knud Hansen Hillennan Holst Nielsen, Knud Skivild, Helme?' Kvist-Jensen. - Siddende fra ven­ stre: Erik Clwistiansen, F1'ida Spetz ler, Gunnar Kjcer Stephansen, Ge?'da ThoTltp, Axel Olsen. Stiiende: Marie Jessen,

lceTer Enevoldsen, Max Christiansen, Erik Jtprgen Andet'Sen, fnt M . Birkedal, Martha B01'gaard, Erik Mtpller,

lcen!r (iJstm'gaard, lcererinde tnt Nicolaisen, lcerer Svenningsen

tider var jul, paske, pinse og sa Brande store sommer­ marked. Dette marked var en meget stor begivenhed for befolkningen. Alle skulle med, selv dem der la i vuggen. Bedstefars tilsret ved dette marked star opf¢l't med 3,45 kr., og det har sikkert - sa meget har jeg kendt ham - vreret til indk¢b af nytteting, bel¢bet er brugt, og ikke til kaffepunche, hvad der vist ellers ikke blev sparet pa. ved en sadan lejlighed. Min kone, der dengang var ni 8.r, og en fire ar reldre broder har tilsammen faet 60 pre. Rvor meget - eller hvor lidt - far b¢rnene i dag for et siidant bel¢b? Ja, sadan er det helt igennem meget sma bel¢b, det drejer sig om. Pengene rullede ikke sa let, som de vel g¢r i vor tid, men der er selvf¢lgelig ogsa sket en mege·t stor forandring med store fremskridt inden for aIle omrader. Man kan vel alligevel ikke audet, nar man sammenligner priserne fra den gang med priserne i dag, end sige til sig selv, at de i hine tider fik noget for pengene. Der kunne fortrelles meget mere om notaterne i sviger­ fars regnskab i den gamle skudsmalsbog og i den gamle fattigkassebog, men alt hal' en begrrensning. - Jeg viI sa slutte med ¢nsket og habet om, at de her anf¢rte notater rna falde i god jo'r d og blive lrest med glrede og interesse, og at vi rna beundre dem, del' er ga,et forud og mindes dem med taknemlighed for, hvad de har opnaet gennem flid, u¢jsomhed og sparsommelighed. BALDUR ANDERSEN

CARLSBERG DEPOT Otto Albrechtsen Brandlundvej, Brande

Telefon 316

Di£k Dem

/

Hovedagentur i Brande:

v. forretningsf9rer

CH R. NYHOLM Telf. 101

27


Juleudstillin gen er stor, og det tager lan g tid at se d et hele - MEN at spise et p m' p ~Lse r p a torvet , det ta'r i k k e lang tid.

BR ~ D

-

M.JELK -

SM~R

CHR. GJESING Brande

(i)rb~kvej

JOHS. PEDERSEN

S. ENKELUND

PETER FRITSEN

Tp m rermester

Br¢n dbore1' og aut. vandm ester Telefon 46

SavvCI?1'k og m askinsned k eri Telefon 215 - Brande

RICHARD MADSEN S¢REN S¢RENSEN, Malermester Vejlevej, Brande

Fris¢r

Telefon 235

M.JELK - BR ~ D - KON FEKTURE B estiHing m odtages pa kranseka ger , l.agka ger m. m . Fineste DESSERT-IS f~res hele aret

Spec.: HERREPERM ANEN T Telefon 333 Storegade 48

I VEJLEVEJS K¢BMANDSFORRETNING Alfred N ielsen

A. V. FRIIS N IELSEN

Telefon 291

Vejlevej 48

ESSO-SERVICE BRANDE MASKINFABRIK

vI Th. Christensen Vejlevej -

Brande -

T elefon 87

Telf. 334

Husk Service's lynopladning. Nye batterier pa. lager

BRANDE BIO

A. C. POULSENS VULKANISERINGSANSTALT

Telefon 280

T ele fon 375

Forsalg k L 16,30­ 17,30

I

BRANDE K¢RESKOLE BRANDE APOTEK

F . K B echmann Bran de -

P. HEIDE Malermester Torvegade 19

Telefon 76

Telefon 11

~~~€~ :J?n.ande TELEFON 342

28

M ~ ll e 7'


Pask0nnelsesvcerdig H0nseridrift

Af skoleinspekt0r Tage Bundgaard Lassen, Brande

Tegninger ved A. Nielsen

OR AT INGEN skal bebrejde mig noget bagefter, kan jeg lige sa godt sige det straks: de, der vildledt af overskriften seetter sig til at leese det f~lgende i den tro, at de derved kan erhverve sig kundskaber om, hvorledes h~nseri skal drives, for at det kan blive pask~nnelses­ veerdig, vil blive s¢rgeligt skuffede. Sk~nt det maske nok er beskeemmende for en gammel h¢nseriejer, rna jeg dog eerligt tilstil, at jeg ikke kan give rad i sa henseende. Her skal kun forteelles om, hvorledes jeg aJlerede i min barndom drev h¢nseri, der af selve Det kgJ. danske Landhusholdnings Selskab blev aner­ kendt som pask~nnelsesveerdigt. Men lad mig begynde med begyndelsen og f~rst for­ trelle om, hvorledes jeg otte gammel blev fjerkrreejer, ikke h¢nseejer, men fjerkrreejer, thi i min bestand pa fire dyr var bade gees, eender og h~ns repreesenterede.

F

Fire sammenbragte bj}rn Fa en gard, hvor jeg gik, som jeg var hjemme, fik jeg en forarsdag to gaseeeg og landeeeg. Revnefeerdig af vigtighed skyndte jeg mig hjem med de tre store reg. Min moder tilb¢d at bruge eeggene til sagosuppe, men sk¢nt det var min livret, kunne det dog ikke friste mig. Jeg havde hverken -ris.t e11er ro, f~r jeg samme dag fik eeggene under en gammel brun italienerh~ne, der hver sommer var skruk i flere maneder. En ugestid senere for¢gede jeg redens indhold med et par h¢nseeeg. Fors¢get lykkedes over al forventning, og stor val' min glaede, da italieneren viste sig med sit afkom, to geeslinger, en eelling og en kylling, mellem sine forbavsede og vel sagtens misundelige kolleger i h~nse garden.

Hele sommeren havde jeg forn~jelse af de fire sam­ menbragte b~rn. I et stort bur pa preestens toft teet ved mit hjem gik de tre st~rste af firkl¢veret - den mindste matte peent blive hjemme hos skrukken. Det var et skar i hendes glrede over det preegtige kuld, nar hun om mor­ genen matte se de tre store b~rn blive drevet op i toften, og hun stod tilbage med sin benjamin. Trofast var hun den gamle brune h~ne. Leenge efter at h~nsene med hanen i spidsen havde sat sig til pinds i h~nsehuset, gik hun i h~nsegarden og ventede pa b~r­ nene, og hun fors~gte ikke at skjule sin glrede, nar de endelig kom, tungt vraltende, med krasen svulmende af grres. Sin keerlighed til dem viste hun ved at glatte dem lidt med sit nreb - klukkende f~lie hun dem ind i huset, hvor hun satte sig pa gUlvet mellem dem og gjorde et klodset men velment fors¢g pa at deekke dem med sine Yinger.

Det blev ofte sent, f~r jeg kunne fa dem op af vandet, hvilket var til stor eergrelse savel for mig som for den gamle skruk, der stod med hovedet langt udenfor trad­ veevet og stirrede med treette bedr~vede ~jne efter sit elskede afkom. Andre ubehageligheder bragte de mig ogsa. At de et par gange fl~j ind i forpagterens havre, skal jeg forbiga i korthed, da de skeeldsord, han lod hagle ned over mig i den anledning, ikke sa godt lader sig gengive. Et andet uheld, der var mindst lige sa slemt, men som blev ordnet i mindelighed, skal derimod omtales. Det var en varm sommerdag - det lyder som indled­ ningen til en solstraleforteel1ing, og dog vil leeserne snart blive klar over, at begivenheden snarere udviklede sig til en tragedie. - Men det var en varm sommerdag, og det var vel netop den omsteendighed, der blev arsag til tragedien. De to gees og deres halvbroder - eellingen var en andrik - har formodentligt faet det for varmt i buret og har leengtes efter skygge. De rna have opdaget et svagt sted i tradveevet, og ved forenede kreefter har de lavet det sa stort, at de kunne klemme sig ud. Lutter formodninger ganske vist, men hUllet i buret var ikke til at tage fejl af, og efter det blev de tre forbrydere d~mt pa indicier. Friheden benyttede de imidlertid -t il et bes~g i prov­ stens have, og da de val' kede af salat, spinat m. m., gik de gennem den abentsHiende haved~r ind i havestuen. Her travede de rundt pa de bl~de teepper, efterlod sig hist og her visitkort holdi i samme gr~nne fa r ver som teepperne og lagde sig dereHer til hvile under en stor palme i stuens ene hj ~rne. Her fandt provstinden dem, da hun kom ind ira en tur i haven, eergerlig over at se den vandalisme, der val' overgaet hendes urtebede. Nu forstod hun, hvem tyvene val', og da hun meerkede, at de ogsa havde spildt deres beerme, hvor de havde indtaget deres f~de, var det ikke blide ord, de h~rte under deres f~rste og heldigvis sidste bes¢g i preestegarden, men det var selvf~lgelig som at sla vand pa en gas. Fa dette tidspunkt kom jeg heldigvis til. Jeg sa straks, at her matte del' handles hUrtigt, og jeg tilb~ resolut

Malurt i glredens beeger Min gleede over firkl91veret blev ogsa ispreengt .kyl­ lingsorger<. Sa leenge de tre krabater var sma, var alt idel fryd, men da de voksede til, opdagede de, at verden var st~rre end preestens toft. Medf~dte tilb~jeligheder vaagnede idem, og nar de om aftenen slap ud af buret, halvt fl¢j og halvt l~b de over til en dam, der laa i neer­ hedell af toften.

29


S. FRIIS

ARNE THOMSEN - CEMENTST¢BER

K~bman d

Viadukten, Brande

Thyregodvej, Brande

AAGE MUNKHOLM

TORVEKIOSKEN

Bageri og konditori Borgergade Telefon 193

J. Mouritsen

Telefon 71

HANS NIELSEN

TUBORG DEPOTET

Skot¢jshandler Torvegade, Brande Telefon 312

vi Hans Rauff Nielsen Torvegade 11 Telefon 163

Art i parfumeri og kosmetik

Husk det stor Udval g til julebordet

S. MIDTGAARDS DAMESALON

ANDERSEN & JENSEN

Telefon 114 Torvegade 16 Omstilling til privat: Blichersvej 18

S lagte rmestre Torvegade, Brande

Telefon 63

Nye og brugte M9)BLER

De sparer penge ved indk~b i

BRANDE BRA:NDSELSFORRETNING

BRANDE M¢BEL- OG MARSKANDISER­

FORRETNING

vi S ig l1• N ielsen Stationsvej 7 Brande

Telefon 179

Torvegade 20

BRANDE SAVVA:RK

H. MADSEN & S¢N

M. Berthelsen - Telefon 120 Emballagekasser leveres til aile formal

B li k kens lager Vand og sanitet - Kosangas

Telefon 70

TJjmmer og brredder leveres i alledimensioner

PEDER CHR. PEDERSEN Vognmand Viadukten 18, Brande

Brande

Gleed fami lie og v enner med en re ske chokolade fra

RAGNHILD

Telefon 207

M. JENSEN B¢dkerforretning Telefon 115 k. b.

Telefon 236

Glredelig jul og godt nytar ¢nskes aIle mine kunder i by og pa Iand

KARL VILLY PEDERSEN Cyklebprsen Storegade

30

Telefon 42

Telefon 287

Brande


provstinden anden, nar den var slagtefrerdig, hvis hun sa ville lade os slippe for videre tiltale. Det kun.ne provstinden ik k e sta for - anden sa allerede pa den tid lovende ud - og hun lad nade ga for r et. De tre vandaler blev nu bogstavelig talt taget ved vingebenet, og sa endte udflugten i h¢nsegarden, hvor de til straf matte ga resten af dagen til stor glrede for skruk­ ken, del' den aften k u nne komme tidligt til roo Fral'egnet disse sma udflugter gik den ene dag som den anden for gres og and. Grresset i toften var frod igt og saftigt, de tre grovredere voksede for hver dag, del' gik, og med alderen fik de store tanker om sig selv. Sk¢nt de om aftenen matte tage til takke med staplads i h¢nsehuset, medens h¢nsene sad pa fpr&te balkon, sa de alligevel foragtelig op pa dem, som om de trenkte: "I morgen gar vi pa prrestens toft, og I rna n¢jes med deg­ nen s h¢nsegard «. Den tid kom ogsa, da de ikke lrengere l'egnede d eres gamle opofrende moder, men lange de ud efter h ende, nar hun blev dem for krerlig. De tre vandfugJes sidste dage Den sidste periode i gressenes og andens korte liv skal ikke g¢res til genstand for nogen lang beskrivelse ­ frengselsophold skal man jo ikke prale med, og det val' et sadant, de tre stolte skabninger kom ud for, da grresset p a prrestens toft meldte pas overfor deres gradighed. Sk¢nt opholdet ikke val' pa vand og br¢d, men pa guler¢dder og korn, var det dog beskremmende nok for fugle, del' elskede friheden, at sta i en m¢rk krog i brrendehuset og h¢re pa h¢ns og duel', del' muntrede sig i det frio Hvis de tre fanger f¢lte det som en ydmygelse, var det sikker t en tilfredsstillelse for dem, at dommen snart blev eksekveret. F¢rst for andens vedkommende - den mistede hovedet til mortensaften, og dagen efter lit dens skrog i provstens skraldespand. Nu havde d en son et sine egne og halvbr¢drenes synder, del' blev begaet hin dag i provstens havestue, men d e to sidstnrevnte sa ikke lykke­ ligere ud af den grund. Med en ligegladhed, der val' fan­ gel' vrerdig, fandt de sig i livets tilskikkelser ng ad gule ­ r¢dder, som om de val' betalt for det, indtil de en dag kort f9lr jul matte strrekke hals pa huggeblokken. Blev deres udirengsler ikke tilfredsstillede i Ievende live, fik de nu efter d¢den revanche derfor. Da de pluk­ ket ng pillet, glinsende fede Ia i en stor k ur v, drog jeg selv af sted til Arhus med dem, hvor jeg fik dem solgt has min onkel for den - efte-r mine begreber i de dage - svimlende sum 11 - siger og skriver elleve - kroner. Sa mange penge havde jeg ikke fpr haft, og det tr¢stede mig unregtelig i den smg, det havde vreret for mig, at jeg skulle af med mine krere dyr. Jeg turde knap ga pa gaden med pengene i lommen, da jeg ikke kunne trenke mig andet, end at alle folk kunne se pa mig, at jeg gik rundt med sa stnr en sum i rede penge. Natten, som jeg tilbragte i Arhus, blev ogsa urolig for mig. Fiere gange i nattens Iplb matte jeg have hrenderne op under hovedpuden for at mrerke, om pungen la del' endnu. Helt r olig blev jeg f¢rst, da jeg vel hjemme igen fik pengene i min sparegris. Bedriften udvides Sommerens opieveiser med firlingerne, maske ogsa tanken om de elleve kroner i sparegrisen, gay mig lyst til at fm·s¢ge med fjerkrreavl i st¢rre stil, og jeg gay ikke op, f¢r jeg fik loy til at overtage det hjemlige h¢nseri for egen regning og risiko. 11 ar gammel var jeg

saledes bleven ejer af en bestand pa 14 h¢ns og en hane. Kort tid f¢r var vi flyttet ind i en ny sknlebygning. Her var udhuset indrettet p a den m a de, at h¢nsene boede lige over grisestalden. De t viste sig snart af flere grunde at vrere uheldi gt. Seiv en gris kan blive ked af svineri ­ yore blev det - de ville ikke r¢re m~den, nar deres trug blev forurenet af h¢nsene. Da sa tilmed den gamle skruk en aften fa ldt n ed til grisene, der ad hende op med hud og har - undskyld fjer - blev jeg betrenkelig ved sagen. Ganske vist val' hun over sin bedstealder, ca. 10 ar gammel, stivbenet og plaget af gigt, men trods disse svagheder en meget vrerdifuld del af bestanden, da hun konstant to gange hver sommer rugede kyllinger ud. S elv am jeg kunne sige som manden, der gay sin sn flresk, »det kommer igen., havde jeg dog ikke lyst til at ofre flere af mine h¢ns for at ophjrelpe familjens flreske­ forsyning, og j g fik derfor bygget et srerskilt h¢nsehus. Det traf sig sa heldigt, at man pa samme tid havde nedrevet den gamle prrestegardslade, og her fik j eg for n resten ingen penge nngle Ires sten - heriblandt flere store munkesten, der oprindelig - det blev i al fald pa­ staet for bestemt - havde siddet i Skanderborg slot, hvor omegnens b¢nder i sin tid, da slottet blev nedrevet, havde hentet demo En svensk stenhugger, del' ogsa kunne bruge murske og vaterpas, opf¢rte huset for mig, og det blev et efter min smag vidunderligt h¢nsehus. H~nsen e befandt sig deri som fisk i vand, og de lagde godt med reg. Om det var munkestenenes skyld, t¢r jeg ikke pasta, og hvis der mellem lreserne skulle vrere h¢nseejere, som herefter g¢r et fors¢g med munkestenshuse, fralregger jeg mig alt ansvar, hvis vh;kningerne udebliver. Som erstatning for skrukken fik jeg en ung kaikun, og det var et godt bytte. Nar den om foraret havde lagt en halv snes reg - i parantes bemrerket pa de utroligste steder, sa jeg matte strejfe rundt i hegn og grerder for at finde dem - varden villig til at ruge seks uger i trrek, og da den kunne tage 25 h¢nsereg hver gang, blev det i heldigste tilfrelde en for¢gelse af h¢nsegardens bestand pa et halvt hundrede indvanere. Hvis kalkunen i anden omgang blev ked af at ligge, virkede en snaps brrendevin sa beroligende pa den, at den ventede dyrehavstiden med ligesom anden i »Den grimme lElling«. Et iiI" fik den for meget snaps . Det ytrede sig som storhedsvanvid - den fl¢j op pa skolens tag, hvor den stod baskende med vingerne som en storkeunge, der holder flyve¢velse. J eg fik den skyndsomst indfanget og fik den pa reggene, f¢r de blev kolde. Den havde aUsa ingen grund til selvbebrejdelser, da den blev redru. Ved jorden at blive ... Som arene gik, kom jeg i nogen grad til at ligne konen med reggene. Jeg regnede og regnede, udvidede i tan­ kerne bestanden til enorme st¢rrelser, byggede til h¢nse­ huset, sa det blev et helt palads og udlagde flere t¢nder land i h¢nsegarde. Det var som sagt dog kun i tankerne, sa store udvidel­ ser fandt sted. I virkeligheden holdt jeg mig nogenlunde ved jorden. Som regel havde jeg kun 15 h¢ns og om som­ meren ca. 50 kyllinger, et enkelt ar omtrent det dobbelte, men det gay anledning til sa stnr en sorg for mig, at jeg ikke oftere slog sa stort op. Da kyllingerne voksede til, blev pladsfnrholdene for sma. Om natten stod de sammenstuvede i sma trrekasser som sild i t¢nder. En morgen, da jeg blev optaget af

31


Til ju/.en a.n befales alt i bagvc£rk samt

chokola.de og marcipan

BestiUin g modtages pa dessert-is

BRANDE EJENDOMSKONTOR By- og landejendomme vI Karl Ibsen

ANKJ)ER NIELSEN Bagermester

Vejlevej

Telefon 39

Storegade 16

Telefon 52

Depot og service

De ringer - vi bringer

Byens bedste br~d

V.

Uemingvej 8

Telefon 96 -

496

Telefon Brande 383

Legeto } til jul -

JOHS. PEDERSEN

sa ind til

ANNA HANSEN

Organist

Gal·tmterl _ og papirhandel Telefon 401

Uerningvej 35

VIGGO GERTSEN

Storegade 17

FRANK S¢RENSEN

BP-SERVICE - HERNINGVEJ

Alt i benzin og olie samt auto-tHbehpr

Telefon 327

LAURITS MADSEN Tomrermester

RICH. ANDRESEN

Herningvej 6

Telefon 73

Hold Deres fyrsted renset - ring til 309

E. M. SIMONSEN Skorstensfejermester

Telefon 221

HARALD JENSEN

Kolonial, in. spiritHosa. - AIle kendte

m cerker i ci garer og tobak

09 k u ff en er rigtig

Telefon 131

STATSANSTALTEN FOR LlVSFORSIKRING

TEMPUS-URE

Lav prc£m ie - stor bonus Forlang tHbud

Hovedagentur vI Harry Madsen

f)rbrekgarden, Brande

Inspekt pr : E. R ix,

f)rbrekgarden 3 Telefon 550

med Tempus·g a ranti mod tab, tyveri og skade

H. M0LGARD S toregade 19 - Telefon 211

A. REINHOLT ANDERSEN PAULINE BAGGE

StoTt udvalg i tricotage

Torvegade, Brande Telefon 367

E. & H. NEHRKORN Torvet, B rande -

Telefon 575

S l1 edkermester Telj>fon 246 - Brande lI<1 pbel- og bygningssnedker

Drik stassaniseret s0dmcelk fra

LANGKJkR MEJERI Telefon 33

32


andet arbejde, glemte jeg at lukke op for en af kasserne. De t blev middag, f9lr jeg huskede dem, og da var det for sent. Varme og luftmangel havde gjort det af med dem - 15-20 store slagtefrerdige kyBinger Hi d9lde, da jeg med bange anelser fik lagen op. Det. var for meget selv for en fjorten ars dreng. Jeg gr red, som jeg aldrig havde grredt fjiSr, og det varede lrenge, f9lr jeg genvandt troen pa min duelighed som h~nsepasser.

Da jeg fik diplom Var jeg pa grund af denne hrendelse sunket i andres a gtelse, fik jeg et arstid senere fuld oprejsning. I et blad sa jeg en bekendtg9lrelse om Det kgl. danske Landhus­ holdnings-Selskabs uddeling af redakt~r J . Pedersen­ Bjergaards legatprremier for »srerlig fremragende ydel­ ser p a fjerkrreavlens og andre landbrugsbinreringers omrade«. Blandt de forhold, der srerlig ville komme i betragt­ ning ved prremieuddelingen, var nrevnt: .En kort og klar skildring af virksomheden og de opnaede ~konomiske r esultater med hovedvregten lagt pa fjerkrreavl som vresentlig indtregtskilde. B9lrns og unge familjemedlem­ m ers virkeglade og omtrenksomme deltagelse i arbejdetc. Det var noget for mig. Jeg fik hurtig sat en skildring sammen om virksomheden, vedlagde regnskab og sogne­ radsformandens attest for rigtigheden af opgivelserne og gik sa i sprending, til resultatet af bed9lmmelsen forela . En s9lndag morgen udl9lstes jeg af denne tilstand. Min far kom hjem fra stationen med en stor gul konvolut forsynet med laksegl og hver sit. Man trenker sig min glrede, da konvolutten indeholdt et flot diplom fra land­ hushoIdningsselskabet og en meddelelse om, at jeg var tilstaet en prremie pa 25 kr. Hele dagen gik jeg i en salig rus af glrede og - sandheden tro - vigtighed over denne anerkendelse. Regnskabet Et af de lokale blade skrev dage n efter: . Den unge mand h ar drevet h9lnseri i 6 a r, fra h an var fyldt 11, og han har nu til landhusholdningsselskabet m attet ind­ sende regnskab over bedriften for samtlige 6 ar. De tte har form entlig vrere t i orden, eftersom resulta tet er ble­ vet s a smukt • . J a, r egnskabet var i orden, selv om den made, det var f ~ rt pa, sikkert ikke kunne fii re visorpiitegnelsen : »Intet fundet at bemrerke <. Jeg har det endnu i And. Nielsens Lommebog for Landmrend 1915. Den var stor nok til a t kunne t age 6 ar s regnskab for bedrifter af min slags. At mit h~nseri hvert ar h avde give t overskud skal vises gennem enkelte af regnskabets arssammendrag: 1914 1915 1916 1917 Indtregt .. . . . ... .. 116,19 162,72 246,21 176,77 Udgift . . . . . . . . . . 48,77 77,80 100,41 101,11 Overskud .. . ... . . 67,42 84,92 145,80 75 ,66 Overskud pl'. h ¢ne 4,21 5,31 9,10 5,40 I o verskud pro h¢ne v ar ogsa reg net indt<Egten af kyl­ linger. Derfor det store overskud 1916, a r et med de m an ge kyllinger. Men selv om m an kun regner efter regydelse - ca . 120 stk. ar lig pro h ~ ne - var der hvert ar t ret prent overskud. N ar mine udgifter til fode r ikk e val' st~rr e , end regnskabet udviser , kommer d el af, at h 9lnsene gik frit omkring efter hf,'ist . Desuden samlede jeg IlVert a r korn p a stubmarkerne og fik affaldet fr a kpk ken et. Fa dage efter, at jeg havde faet prremien, mrerkede jeg, at del fulgte ubehageligheder m ed h rederen.

Hfiinseinteresserede mrend fra forskellige egne af landet og af forskellige samfundslag skrev til mig om rad i valg af racer, fodringsmader O. S. v. Havde de vidst, hvor gammel jeg var, havde de nok henvendt sig til andre og mere erfarne hf,'inseejere, men det stod ikke i fjerkrrebla­ det, hvor diplomuddelingen var omtalt. Min bestand var langt fra raceren - der var endnu efterkommere af den gamle italiener blandet med s9l1v­ wyandotter, minorkaer O. a. Hvad skuBe jeg stille op med disse foresp~rgsler? Det kostede mig flere dages hovedbrud at regne det ud. Jeg valgte sa at skrive ens­ lydende til dem aIle, omtrent siHedes: . Da jeg har faet sa mange forespf,'irgsler angaende den rentableste form for h9lnseri, ser jeg mig ikke i stand til forelf,'ibig at besvare dem aBe, men dersom tiden senere tillader mig det, skal jeg med glrede give Dem de 9lnskede oplysninger«. At jeg ikke har faet tid til at besvare brevene endnu, er en sag for sig. Min virksomhed som hf,'insepasser strakte sig pa det nrermeste over 7 ar, afbrudt af en vinters ophold pa en efterskole, i hvilken tid min yngre s9lster var ansat som staldforpagter. Jeg havde indlevet mig sadan i at pusle med h¢nsene, sa jeg syntes ikke, jeg kunne undvrere dette arbejde, men da jeg 18 ar ga mmel blev optaget pa et seminarium, kunne jeg ikke lrengere lede .den store bedrift • . Mine bedste kunder i de forl9lbne ar, mine forreldre, overtog sa hele bestanden til en pris af 2 kr. pro h~ne for bade unge og gamle. For at man ikke skal tro, at jeg narrede aftagerne, bemrerkes, at ingen af h¢nse ne tilnrermelsesvis havde opnaet italienerskrukkens h~je alder.

TLF.368

33


AA. CLAUSEN HANSEN

FR. ERIKSEN

Handelsgartneri Telefon 160, Brande

Slagtermester TORVET, BRANDE ­ TELEFON 167 KJid - Flresk - Fjerkrre Palreg

Mine kunder i by og pa land ¢nskes en glredelig jul og et godt nytdr

BRANDE M¢BELPOLSTRER FORRETNING

ARNE LARSEN

vi Vesterager Madsen Torvega de 4, Brande Telefon 505

Malermesier

GARDEROBEPRESSEN Rensning og presning Telefon 515

Svend P ou lsen

Alt malerarbejde

H. OVERGAARD Frugt -

Telefon 446

Storegade 66

LAURIDS RHAN

AAGE A NDERSEN

Kolonial -

Delikatesse

Telefon 128

Telefon 444

Stationsvej 1

Pr¢v min kaffe Konserves - Bisquit

KNUD H. CHRISTOFFERSEN Brande fiske­ og vildtfoT1'etning Torvet, Brande Telefon 216 Kun 1, klasses varer Var er bringes og forsendes overalt

En naturlig frisure nds ved klipning (skreri n g) og f¢nb¢!.gning

ERIK RASMUSSEN Kolonial -

Vin -

De/,ikatesse

» Volmerhus«

Telefon 161

VASKERIET N¢RREGADE

BRAN DT THOMSENS DAME- OG HERRESALON

vi A, Iversen

Tele.fon 251

E. LORENTZEN

Nye og brugte v ogn e

A utov rerksted Nprregade 10

ANKER PETERSEN

Telefon 305

KYiB AUTORISERET

~ FOP-HANDLER

SALG -

Rj)nnealle

TRIKOTAGEHUSET vi Ejn ar La1' en Alt i trikotage, babyudstY1' og smating KJOLER leveres ogsa efter mal

LOUIS PETERSEN f)stre AIle

:J4

BYTTE

Telefon 133

Telefon 134


GRU~J)-

BELEJ 5l>ANSK E.ND­ SMILE UNGE PARTI Ll GT BY VIDERE KU

3-54­

~

UDVIK­ PIGE.­ STANK K8KKEM LINGS IPLANTE NAVN lRlNNt

~ M0NT RUDI­ MENT,\R

5'E.N­

51BEL BVDH I PARIS

K'E.N -

BY I TEXAS TONE

I~RAELJ

DiNG5­ BOG­

TERN~

STAVIR

BRODE FOLK

nOD

NOTE FOR­ LltNGE

TONE. HAV­ NYMFER VAND

nOD

AN5E.­

~ ~

HYPPIGT OP­ HOLDT

£L~E.

BIBEL<;K NAVN 5TATI­ Fr...GYPT. op­ ON5BY "FIGUR DAGE ~?RFATERINDE

KARAK­ TER

H'E.R­

KOMST BEVIS If.eREL<;E

QVER­ KOMME

KfMI5K T'EGN

BILLE

PIGE­ NAVN MENING STOr RE5Ul: TAT­ USE

DRIL­ TIL­ LER trROSSET

VIRtR

~

RUSSISK

SMIT­

DRIK

~

DOM REGE ­

TOENS itORH0J NING

EG1ME

FUGL

L~V-

TRh. !FORKOR­ TEL,)E MEDVIND

BILDEl

OPBRU­ SE.NDE KNY

FULD­ 5TAoN­ DIG

KNIP­ PEL TID5­ RIG! SORT RUM UHYRE

5'J1LVfN DE FORKONGt FRI5K­ BOUG> NINHR

PIG!.

TAL FULGTE GRI\c5K LAND­ SKAB

I '.:ITRID NI'iVNE

OVER ~

POST

K1AS5E

TRJL

~

MUDDER E.NS­ ARTET

SAL

FLOD

Me-NnR

rUGL OVER HINAN­ DEN

OPR0R

ST! N

~

FORFW

REVET

EDE KVIDDER

rOR~TA VfL~E

ORD

op­

KP.AGE­ rUGLt

I

MERE END

STAT I U.S.A. ,

~ TEMPO

NED­

FOR­ HOLDS­

AF5KY

~ ~o!~;:

BIORD TIL­ VEJE­ BRING­

SMYKKI-

I~

ANKER PLAD5 HIMMU

PIGE­ NAVN

RING5­ KAMRE iTROPEli'

~ ~ SEN­ TENSER

50

TE.

TROUl

I~

REG­ NING VFr...GT

RECEPT FORKOR Tnst

HURTIG

5YGDOI1l B!HAND SKABE LING

P~NT

SKlllE RUM OST

TVUN &EN ' iRB0' DIGHID

BUGTE

R"MTI

MOTIV RECEPT 'FORKOR TEL,)E

HALS­ STAR­ RIG-t

~

~

FORKOR TEL5t

.

~

SOM

-

L

· SAM·


L6sning pd Brande Juls kryds og tvrers

Indsendt af: .

Adresse: (Skriv tydeIigt)

La ingen sendes i en kuvert mrerket "Brande Juls kryds og tvrers« til Brande .Jul, Storegade 7, Brande, senest mandag d. 17. dec. Mellem de rigtige lasninger trrekkes lod om gavekort pa hllv. 25, 15 og 10 kr. Resultatet bekendtgares torsdag d. 20. dec.

HERRE FRIS¢R SALONEN

»PARFUMERI E«

JERNBANEGADE 13

Linnemann-Hansen

v i Harry Toftebjerg

Torvet

Brande

BRANDE M¢BELFABRIK

VILHELM THORN

vi J. Clausen

Arkitekt

Telefon 22 -

~rbrekgarden

422

BRANDE AUTOLAKERERI

Telefon 412

FALCK OVER ALT

Harald O. Jensen Hyvildvej

-

Telefon 35 Brande

Telefon 424

LOKALFORENINGEN »FREM« BRANDE

BRANDE G¢DNINGSFORENING

Korn . Foderstoffer . Hpnsefoder Telefon 88 Nyt scedekornrenseri

BRANDE

Telefon 88

Alle arter kunstgfiJdning Landbrugskemikalier

Sparekassens virkefelt er bade i byen og pa landet

Brande Sogns Spare­ 09 Laanekasse Brande . Te/elon 62

36


~E

J

LEGLl

TAETOAN

Hiemmes llo, aile ka n gil i 2 - 092 IIr. ,70 32-35 kr. 9,30 35-4 kr. 9,95 40-45 kr. 11 ,40

rF ill'

hjem mesk o hr. 15,00

B fJrne' 1I0

20-23 k r. 7,50 24-27 hr. 8,00

SleDI !fer lamm f oer IIr. 32,75

Ill.

Jut yaven til dlltteren

Go d julegaDe, alle fa r!/er k r . 17,25

I:l r<wd~

hr. 13,75

â&#x20AC;˘ Tdf. 111

M/DTJYDEN S RUTE- OG ELSKABSBILER Telefo n : B RA NDE 300 -

0LGOD 193

VA RDE 367

Fra 14 til 37 personers 1Il0derne olllnibusser -

egne uogn c

Ke,eplan for rutebilen Ejstruph .. Brande . 01god . Varde Ej stru p holm

Bran de Brande S d r. Omme

01god

0 1g ocl Va rde Varde 0 1god 0 1god Sd r .Omme

B rande

Bra nde Ejst.rupholm

A lle h verdage SI1lU- og helligdage aig. 14,00 16,00 12,20 ank. 14,15 16,15 12, 35 af 7,25 11,30 16,20 7,25 12,37 16,20 13,30 B,OO 1 ,10 17,00 7,50 13, 10 16,50 19,00 a nk, 8,30 12,35 17,35 8,25 13,40 17,15 19,30 atg ,- ~ 12,45 15,35 3,30 13,45 19,40 an k. 9,otO 13,50 16 09,30 14,45 20,40 aIg . 11,15 14,00 16,45 10,00 16,15 22,00 ank. 14,50 18,00 10,55 17,10 22,55 12,20 afg, 9,25 1225 18,10 9,0511 , OO~ 20 19,30 23,05 10,00 13:00 18,50 9,35 11.30 17,5 0 20,00 23,35 a n k. 10,30 13,40 19,20 10,05 12,00 18,20 20,30 0, 10

afg. 13,45 15,45 12,05 20,30

ank , 14,00 16,00 12,20 20,45 Brande-S tak r oge-Hoven-n ,t.en k0res m a ndag og fl'e da g

Jule- og nyt' rsafte nsda g k 0res eite r h verda g splanen

20,45 21.00 21,00 21,30 22,00 22,00 22,55 23,00 23,55

Beuyt Bran de-tnristbiler t il udflugts- og uels kab, lire. ilfodern e 20-2,9-37 - pel'soners

turi::;tblls udle.ies

ARNE

BISGAARD

Br ande


Handels- og Landbrugsbanken

BRANDE Filial af Herning Han dels- og Land brugsba nk, Aktieselskab

telefon 90 og 180

Kontorti d kl. 10-12 og 14 -16, 10rdag kl. 9 -12

Kontorer

laah8j og

hyregod

Ban ke ns aktieka pital kr. 1.500.000 - reserver ca. kr. 3 .150.000

Brandejul 1956  
Brandejul 1956  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement