Page 1

BRANDEJUL1955


HELE FAMILIENS ONSKE6AVE:

Altid de sidste nyheder i spise_stuer, dagligstuer, styk-m0bler og gulvtcepper.

Ger som aile andre -

Ga f0rst, 9 a til

kom ind og

se vor

kcempe-juleudstilling

hvor udvalget er st0rst -

ER.NST BORGAARD Brande - Telefon 62

MANGLER DE JULEGAVEIDEER? - ltig, in~ lio4 o4 Vi har maske den ide De mangler. Belysninger for enhver smag: Lysekroner

Vaskemaskiner

Hyggelampetter

K0leskabe

Sengelampetter

St0vsugere

Hejselamper

Br0drister

Standerlamper

Husholdningsmaskiner

Svinglampetter

Varmepuder

Skcerme af enhver art

Strygejern

Ozonlamper

Varmeovne Stavlygter

Fa. JO H. HANSEN v. instal. A. Simonsen -

Telefon 45

Forsidetegning af Kai Husum: Urhfms i sne


BRANDEJUL Udsendes i gratis 62000 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 13. argang -

Udgivet af Brande Handelsstandsforening- Julen 1955

EN MENING MED TILVJERELSEN? En mening med tilvrerelsen var til fra allerfprste nu, meningen var, hvor Gud var og meningen var Guds, Den var med,. da altet blev til, og ej et gran blev til uden om den. I den var livet, og livet selv var menneskenes lys; lyset skinner i mprket og mprket fik aldrig fat i det. Den var det virkelighedens lys, som skinner for hvert menneske, og ncir ud til al-verden. I verden var den, og verden blev til ved den, - og verden erkendte den ikke. Det var dens eget, den kom til, og dens egne modtog den ikke. A!en de, som godtog den, dem gav den det store: at blive Guds b¢rn, dem der tror, den er, hvad den siger, dem som er f0dt - ikke det av mands begrer og kvindes attrti men av Gud. Og meningen blev: et menneske og stod lyslevende iblandt os, og vi sci den, sa den i al dens myndighed, den, kun faderen giver sit enebarn, sci, den er Guds godhed selv - og virkeligheden, thi av dens indholds fylde har vi fciet til givns godhed over godhed. For Loven blev jo givet os ved A!oses, Guds godhed og virkeligheden kom med Jesus Messias, Gud har aldrig nogen set. Enebarnet, Guds, som har lyttet til Fader ens li j e r t e, Han kendte og gav os at kende.

Klokkestablen i Tarp

HAR nok alle dage vreret sadan, at poesien og D ETdigtningen er bleven til, nar livets oplevelser fortrettedes pa godt og ondt for et menneske. Nar livet blev stort i lede eller fryd, i fornedrelse eller nyskabelse, sa bpjede menneskets ord sig derefter, sa nrermede sproget sig ad alle sine veje til det, vi kalder poesi. Det kan slet ikke andet. Sa sandt som sproget brerer vore tanker og fplelser - slutter som en handske om en fast og venlig hand - fortrettes ogsa vore ord. Det er poesi. Og p oesi har magt. Til at huskes. J eg skulde tro, at det er no get nrer det vrerdifuldeste i vor kultur, det der har sunget sig sandt i hver enkelt av os og i vort folk. Vor danske kultur er blevet sig bevidst i vore sange, det forklarer den magt og betydning som hpjskolesangbogen har for den rejsning fra almue til folk, der nu star pa her spnden skel. Men sadan. er det ogsa gaet os som kristenfolk. Hvad er der ikke gennem snart 2000 ar blevet sagt og skrevet, prredikener, andagtsbpger og lrerde avhandlinger, som alle er glemt, gaet i graven med deres egne slregtled. Salmerne derimod, fra alle arhundreder av kristendommens historie lever de endnu. Se bare efter i >>Den danske Salmebog<<. De ord har faet poesiens kraft. Og !evekraft. Om det sa er sangene fra ,,Det gamle Testamente«, endnu meget reldre, de lever endnu. Pa den baggrund rna det undre en at lrese »Det nye Testamente., der jo er sa nrert op ad det stprste, der er sket, at vi sa godt som ingen steder m¢der »digte«. Har de f¢rste kristne da ingen salmer haft? Det har de vel; Paulus siger det - det er i brevet til menigheden i Kolossai: »Lad Kristi ord bo rigelig iblandt jer, sa i med al visdom lrerer og paminder hverandre med salmer, lovsange og andelige viser<<. Og ganske enk~lte steder m¢der vi fattige rester derav. Fattige, jo fordi det ofte kun er korte brudstykker av et digt, der er gengivet, men mest fordi den ordrette over-

l


(}ulekj0-1en ~

krzsbes med fordel hos os, hvor udvalget er strzsrst og priserne rimelige ...

1-----------------------------------------------------------------------------l â&#x20AC;˘

Lommeknive Sakse, neglet:Pnger Haarklippemaskiner Barbermaskiner Ozonlamper Rustfri fade, skale Sauceskale m. m. Rustfri skeer og gafler fra 1,50 Juleplatter ,.---C-a.-7-0_k_a_ffi_e_s_te_l_p_il_l_a g_e_r---, Krystalvaser og skale 25 spisestel Figurer i stort udvalg Spejle Fotografirammer Bmdristere Termometre Bordknive Barometre ' Fjerkrmsakse Cigarresker i metal Cigarresker m/ musik lldfaste glasforme Smedejerns standere fra 4 kr. Smedejerns blomsterborde ~iUemsen Rygestandere fra 15 til 65 kr.

d

ÂŁ.

~ran be.

Elektr. strygejern fra 12 kr. Elektr. varmeovne fra 14 kr. Elektr. bmdristere Strygebrredter fra 16,50 til66 kr. Klredekurve, trappestiger Brande taburetten Opvaskestativer Petroleumsovne 40-50-55 kr. Bmdskreremaskiner Bmdkasser Kagekasser i stort udvalg Kedhakkemaskiner Rakostmaskiner Fuglebure Pengekasser fra 10 til 75 kr. Kreatursakse Kreaturmal Skejter og krelke Fodbolde Vrerktej til alle aldre

Telefon 41

Altid stort udvalg og billigste priser hos IS ENKRf MMERE N 2


srettelse fra et sprag til et andet er nok til at fjerne alt det, der g(llr ordene til poesi, linjernes rytme og ordenes fynd. Hvor mange lregger vel mrerke til, at vores juleevangelium, det der indledes med de gadefulde og sk(llnne ord: :ol begyndelsen var ordet, ordet var hos Gudc er et digt? Sandsynligvis er Johannes selv ophav til det. I hvert fald har han sat det i spidsen for sit evangelium. Selv den katolske oversretter Peter Schindler siger i :oN(Ilglen« til sin oversrettelse »at forordet (kap. 11-18) star alene«, og at et nrermere studium av evangeliet viser hvert avsnit som et selvstrendigt kunstvrerk, som satser i en symfoni, hvis Leitmotiv er at finde i de 18 indledende vers av kap. 1«. »-Fa passager i N. T. er sa vanskelige at fordanske som disse 18 vers, hvor en ordret gengivelse av gloser og grammatik overhovedet ingen mening giver, og hvor inddelingen i strofer ikke lader sig modsigelsesfrit gennemf(llre, men kun fors(llgsvis. Hele :oPrologenc taler om begreber, der var dagligtale for de f(llrste asiatiske Iresere, men som for os har tabt al, eiler i hvert fald deres oprindelige betydningc. Sa er det sandelig ikke mrerkeligt, at den almindelige danske kirkegrenger kan have svrert ved rigtig at fornemme dette digts storhed, endsige den sprending der dirrer deri fra f¢rste linje til sidste.

den kristne av ar 100 fik. For pa hans sprog sagde den linje sa meget som at: Skaberen blev skabning. Hovedvanskeligheden er imidlertid oversrettelsen av ordet »Logos«, det som hele digtet jo handler om. Det er rigtigt, at det kan betyde :oordc slet og ret, og oftest har denne enkle betydning. Men for mig er det f(llrst blevet helt klart, hvad digteren vil sige, da jeg opdagede, at de gamle grrekere brugte ordet Logos nresten pa samme made, som nar vi sp(llrger efter :oMeningen med tilvrerelsen«. Det sp(llrgsmal, der under aile himmelstr(llg og til aile tider har tarnet sig op over aile vort livs tilfreldigheder og meningsl(llsheder. Det opstar med selvopholdelsesdriftens kraft for at redde os ud av ligegladhedens og selvopgivelsens helved. For som hver vej rna have sit mal, rna vores livsvej ogsa have det. Det chockerende i juledigtet er, at det siger nej til al vores sp(llrgen og s¢gen-- med det forunderligste ja. Det siger, at der er ingen sadan udtrenkt ,forstandsindlysende og formuleret mening med tilvrerelsen, aldeles ingen, og hvad der g¢gles os for av den slags har det som elverpigen. Hun var hul i ryggen. Dens ja er dette, at :oMin nade er dig nokc, at over vort liv og vor jord b¢jer Han sig som vor far. - N¢jagtig sadan som det var os nok som b(llrn, at vi havde en far og mor, hos hve~ vi havde hjemme, sa det sp(llrgsmal end ikke opstod, om der var nogen :omeningc, Det var f¢rst efterhanden som vi voxede fra :omoders arm ud i verdens vilde larm«, at vi - som Ole Wivel

Digtets centrale linje giver i sin ordrette oversrettelse »Ordet blev k¢d« nreppe den danske lreser det st(lld, som

GA PA JULEINDK0B I BOGLADEN ',

,

I

, ~~ liar t<ata{oget , , x:/~ · vf ',har ·-. ,,gerne , . ' . . I disse dage har De fAet Arets bogkatalog ,B0GER 1955". Heri er mange emner, og De finder let en julegaveide eller den bog, De rnA huske at fA pA Deres egen 0nskeseddel. Alt i bogladen og udstillingslokalet stAr nu pyntet op, klar til at modtage Dem. OgsA i Ar finder De et vreld af gaveideer blandt vore lredervarer, vort keramik, tin, kobber, diskometal, reskepost og fotoartikler.

Isrer for sportsmrend: KNUD LUNDBERG: Fodbold Jul 1955

JYDSK SPORT 1955 JUL FOR SPORTSMiEND

4 gode GAVE I DE E R til ungdommen: Bornenes nye leksikon: 1800 billeder og kort, over halvd. i farver, stort format, 3000 opslagsord,

en guldgrube af viden, letfatteligt frerilstillet. - Kr. 26,50 indb. Vor Jord: En billedgeografi for alle i 4-farvet offset, stort format. - Kr. 22,75 Penol Skolepen den helt rigtige til ungdommen f0res i 3 spidsbredder. - Kr. 16,50.

Arets fodboldbog: Leschly S0rensen: Fodbold for 8 mill. I Italien, Sydamerika, Sovjet og mange andre steder. Kr. 9,75

BRANDE BOGHANDEL P. Westergaard - Brande - Telefon 500

PAPIR- FYLDEPENNE- FOTO- MUSIK

3


lnteressentskabet

Brande Elvcerk Telefon 43

Nar De har vceret pa julehandel og juleindk0b i Brande star kaffen med hjemmebagt br0d parat pa

BRANDE HOJSKOLEHJEM De er altid velkommen her og Andels-kartoffel mel fabriken

>>MIDTJYLLAND<< Brande -

Telf. 126

kan nu bestille de nye lokaler til fest og til m0der.

Solvejg og Kjeld Hagen

BRANDE KARTOFFELHANDEL Lager og sorteringscentral ved markedspladsen

Hjemmemarked og eksport

HELGE ANDREASEN Herningvej 25, telefon 267

4


udtrykker det i sin lille bog med den sigende titel »Den skjulte Gud« - begyndte at lede efter vort rerinde, eller s¢ge efter »melodien der blev vrekc. Men meningen blev et menneske. Han som har lyttet til faderens hjerte. Han kendte os og gav os at kende. Han gav os det store: at blive Guds b¢rn - og finde os hjemme pa jorden. Og som Han stod imellem sine disciple, lyslevende, star kirken, landsbyens hvide og k¢bstadens r¢de, midt iblandt os. »Og her«, siger den samme danske digter, da han rastede pa sin rejse mod en mening med tilvrerelsen, »med nakken i grresset og kirkens skygge over mine f¢dder, generindrede jeg mit rerinde. Tingene var ikke lrenger adskilt, men samlede og nrervrerende i een hensigt, een bestemmelse. Her blev jeg ikke afvist eller anklaget, men anerkendt og accepteret som den jeg er. For kirken, denne lille rugende og talmodige himmelske h¢ne, pisket af regn og storm, salt og rusten som et gammelt anker - denne lille gra og hvide kirke spurgte mig ikke ud om, hvad jeg vilde. Den la, som den ventede pa, at ogsa jeg skulde komme, den formanede ikke, krrevede mig ikke til regnskab og var ikke patrrengende eller ublufrerdig i sin syndsforladelse. Men den opl¢ftede mit blik, sa jeg kunde se, hvem vi begge tilh¢rte«.

Det vil el.e.te

OS

saafremt vi ved de forestaende juleindk0b ma have forn0jelsen at vise Dem, hvad vi i ar kan tilbyde af gode og nyttige julegaver til fornuftige priser

Julegaver oplregges i resker

Gavekort udstedes

C. B. KARSTOFT, Jerrish¢j.

AllGAIERPoRscHE Dl ESELTRAKTORER lgennem de sidste 3 Aar Danmarks mest solgte Dieseltraktor

KPB LUFTKPLET ,

ALLGAIER

Lad det komme an pi en pr;ve

FOLKEVOGNEN~ Ring til os og aftal tid for en pr;vetur i FOLKEVOGNEN VW. Vier overbevist om, at ogsa De vii blive begejstret for denne lovpriste vogn.

DIESEL System Porsche

Billig Billig Billig Billig

i i i i

Anskaffelse Brandstofforbrug Reparation Reservedele

Helms og Oehlenschlager SHELL-service Autovrerksted Vejlevej, Brande, telf. 256


J.

Ssndergaard

Storegade 18

1f[ode-, irikoiage- og lingeri/orreining Stort udvalg i nyttige julegaver

Kaj Johansens JEgforretning

'-

Brande â&#x20AC;˘ telefon 185

ALTID H0JESTE DAGSPRIS

Telefon 182

Nrermeste opk!Zlber eller regsamler anvises

Altid

I. kl.s Bestillinger pll. gres og render modtages

B8RGE ANDERSEN Slagtermester

Brande Handelsskole

* Aile oplysninger ved

Forstander 0. Nielsen 0rbrekgaarden, opg. 1 Telefon 301

Brandlundvej 1 - Telf. 187

ELEGANT E

73 t.i~~este~

OMHYGGELIG TILPASNING Leverand0r til sygekassen

13irchow ]enJen BAGERI Torvegade 8 â&#x20AC;˘ Telefon 76

P. N IS S E N

urmager og optiker

Storegade - Brande - Telefon 135

SAJYKA Brande Thyregod kartoffelsektion Fodbold . Handbold . Atletik . Bordtennis

Fodboldtrrening tirsdag og torsdag: Seniores og ynglinge Fodboldtrrening mandag og onsdag: Juniores og drenge Hll.ndboldtrrening tirsdag og torsdag Bliv aktiv eller passiv medlem af B. I. F.

6

Spisekartofler fra sotere -central bringes overalt j byen.

Brande . telefon 186


Tre episoder i en jregers liv Af gdr. Klemen Pedersens jagfoplevelser

v. T. Bundgaard Lassen, Brande

DE VESTLIGSTE af Vejle amts sogne -de midt-

hedesogne - er der mange gamle og reldre Ifolk, jyske der interesserer sig strerkt for deres hjemegns historie, og flere af dem har ved at nedskrive erindringer fra deres barndom og ungdom bidraget til at bevare dele af deres egns historie fra forglemmelse. En af dem, der i Brande sogn sad inde med den str;Srste viden om sognets historie, var gaardejer Klemen Pedersen, »Overgaard«, der i maj 1943 dpde 80 ar gammel. Han havde gennem mange ii.r syslet med sognehistorien, havde skrevet flere artikler om forskellige forhold i sognet, bl. a. en artikel i Vejle amts ii.rbr;Sger 1908 :oFra Brande i Prresten Niels Christian Clausens Tid«. Nii.r man bespgte ham og ledede samtalen hen pii. livsforholdene i gamle dage, havde han gerne et eller andet trrek at fremdrage om den tids levevis, skikke og sredvaner, og han fortalte livligt og underholdene derom. Da jeg den sidste vinter, han levede, en dag besr;Sgte ham, kom vi til at tale om jagten, som den i forrige arhundrede formede sig pa de store hedeflader i Brande sogn, og han fortalte da nogle jagtoplevelser, · som jeg her gengiver, idet jeg i det vresentligste benytter Klemen Pedersens fortrellemade. Det var en smuk septemberdag i begyndelsen af firserne i forrige arhundrede, at en jreger gik ude i en af de store heder ved Brande. Han kunne vel vrere hen imod en snes ar gammel. Hans gang var let og sprendstig, og time efter time vandrede han om i den hr;Sje lyng uden at vise det mindste tegn pii. trrethed. Det var dog mere pa opdagelse end pii. jagt, han gik. Her ude kunne han kun vente at trreffe to vildtarter, rrev og urfugl, men urfuglene var jo fredede, og rreven skulle der held til at lr;Sbe pii.. Han fik dog heller ikke noget ud af sin opdagelsesrejse, hvad enten det nu var, fordi urfuglene la stille i det smukke vejr, eller der ingen var. Han styrede derfor sin gang hen mod hedens udkant til mere beboede steder. Da han havde gii.et lidt, fik han pje pa et temmelig nYt hus. Det var nok en nybygger, der boede her, en af dem, der havde mod til at give sig i lag med hedens opdyrkning. Manden gik et stykke fra huset og plpjede rugstubbe med et par stude for ploven. Sindigt og stpt gik det, men fure efter fure blev dog vendt. Mod ham styrede jregeren sin gang. :.God dag. Ma man ga pa jagt her?« spurgte han. Manden standsede ploven, og i stedet for at svare kom han med et· nyt spr;Srgsmal: »Hvor er du fra?« Jregeren sagde det. - :oHvis sr;Sn er du?« - Ogsa det fik han at vide. »Sa er du jo i familie med- -«, og sa nrevnede han en mand, som jregeren langt ude var beslregtet med. Fprst efter at slregtskabet var udredet i andet, tredie og fjerde led, kom endelig svaret pii. jregerens spr;Srgsmal. :oJo, her kan du godt gik »Men« fr;Sjede han straks til, :.det er snart middag. Lad os nu gii. hjem og fa en bid brr;Sd«. Han satte atter studene i gang og plr;Sjede furen til ende. Huset, han boede i, var indrettet som de fleste af den tids huse i hedeegnene. I den ene ende var der beboel-

Porlrmt af Klemen Pedersen, Overgaard

seslejlighed med kpkken, dagligstue og sovekammer. En port gjorde det ud for forstue, og pa den anden side af denne la stalden og laden. Da studene var sat i staid og havde faet et godt foder, blev gresten budt indenfor. Her blev han brenket ved bordet, og sa begyndte en spr;Srgen og en fortrellen om alt muligt, der kunne vrere af interesse for hedeboerne, alt imens en solid middagsmad blev sat til livs. Under maltidet var et par smabr;Srn, en dreng og en pige, kommet ind i stuen og iagttog med synlig interesse den fremmede. Det var dog ikke mindst jregerens hund, der lagde beslag pa deres opmrerksomhed. Drengen gik hen og hviskede nogle ord til sin moder, der rejste sig, gik ud i kjijkkenet og kom tilbage med et stykke brr;Sd, der tydeligt nok var tiltrenkt hunden. :oSpr;Srg den, om den er sulten«, sagde jregeren. Br;Srnene kastede et nresten sky blik pa ham. Hvad var det for noget snak? Ville han gr;Sre nar af dem? Kunne hunden svare? Men moderen forstod straks situationen. Hun holdt et stykke af brr;Sdet hen mod hunden og spurgte: :oEr du sulten?« Den svarede straks med et kraftigt »Vov«. Det vakte vild jubel blandt bprnene, og nu gik det raskt med spr;Srgsmal og svar. Jregeren gjorde sig rede til at gii.. Manden tog hans br;Ssse og betragtede den opmrerksomt fra aile sider. :oNa, deter saa en af disse nymodens bagladere. Ja, den ser jo godt nok ud, men er der nu ogsa noget ved den?« Ja, den var udmrerket. :oJa, maske nok til jagt pa hr;Sns og spurve:fugle, men til rrev og hare er den vist for lille. Nej, sa er sadan en bedrec, og han pegede op mod bjrelken, hvor der hang et af de gamle militrergevrerer. »Du kan tro, det er en, der !anger noget. Den tager let en hare pa 75-100 alens

All i vellagrel OST

Storl udvalg

KONSERVES

»Osteh uset« Telefon 260

Automat med smerrebred -

konserves

Kiks og biscuit - salater - sild


Brande Kommune Kommunekontoret

Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 11--12 og 14-16. Fredag kl. 11-12 og 16-19. L0rdag kl. 9-12. Juleaftens- og nytArsaftensdag Iukket hele dagen Ingeni0rkontoret onsdag kl. 11-12 Fredag kl. 17-18

HUSK

nar De har vreret pa

juleindk0b BRANDE FILSKOV

THYREGOD

star vi parat med en god KOP KAFJ:I'E og altid friskbagt br¢d.

Konditoriet

»Den lille cafe« Ove Nielsen

Storegade -

Brande -

Telef. 102

Fragtruten Depot ved

Verner Pedersen Brande . telef. 325

Brande-Vejle Mandag - torsdag - fredag Aftale telf. Uhre II I ndlevering af gods i Vejle: ved Vejle fragtcentral

Drik J Y D S K 0 L ; Jylland Har De pr0vet at Ryde en BUUR-Pilsner?

·T RJEKULSGRYN til kyllinqer, hans, smagrise og svinHolder maven i ,o rden Garanteret vandfrl Sterste opsugnlngsevne Leveres i hele og halve srekke a 85 liter og 42 1/ 2 liter, og i srekke med 5 poser a 17liter eller srekke med 20 poser a 4 liter. Forlang de Iette trrekul fra

HEDESELSKABET hos Deres foderstofleverand0r

10

H. C. NIELSEN

SE SE SEJulegaver hos H. C. I Ar k0ber vi aile julegaver hos isenkrremmeren p11. torvet i Brande. Uden k0betvang viser vi Dem gerne vort udvalg i: kaffe- og spisestel, smukke glas, rustfrit sUI, bestik og knive, tu. sinde smukke og fikse nytte. og Iuksusgaver til hverdag og fest.

H. C.~ Brande -

Telf. 567


satte han og tog et nyt belgisk jagtdublet ned fra vreggen, ·da jeg sa, hvor let det gik for dig at skyde en hare, trenkte jeg, at det matte jeg vel ogsa kunne lrere, nar jeg blev stor, men jeg mrerkede snart, at det ikke altid er sa let, som det ser ud til. Sa vidt er jeg dog kommen, at jeg kan dublere pa en flok hr;lnsc. Det blev langt hen pa eftermiddagen, fr;lr jregeren tog afsked. En lille knregt pa en syv otte ar var nu kommet ind. Han var lige kommet hjem fra skole. Det var let at se, at han var mere vant til at se fremmede end br;lrnene for 30 ar siden. Da jregeren sagde farvel til ham, lod han en blank tokrone glide ned i den lilies hand. · Den skal du have for haren, jeg skfild her, sidst jeg var her. •Nej, nejc, ivrede bade far og bedstefar, :oden skal du sandelig ikke give noget fore. :.Jo, vist skal drengen have skillingen. Det var min fr;lrste hare, og derfor var jeg dobbelt glad for den og stolt tilligec. Nu har vi fulgt vor jreger pa to af hans jagtture, nu vii vi fr;llge ham pa en tredie - hans sidste. Denne gang gar turen ikke ud over de store heder, men kun ud over de hjemlige marker. Det var en vidunderlig smuk septemberdag, hen imod aften. Der la som et gyldent skrer over de gule stubmarker, og solstralerne flimrede i det net af trade, edderkopperne havde spundet fra stub til stub. I markernes hegn dannede det brogede lfilv med de mange fine farvenuancer en smuk mosaik, hvori rr;lnnebrerrene lyste som sma rr;lde knapper. Pa telefontradene langs vejene var der fuldt af svaler, prik ved prik sad de, som sorte tegn pa et hvidt nodeark, kvidrende en afskedshilsen ud over det solbestralede landskab, de nu snart skulle forlade. Jregeren var gaet ud for at hente en hare, som han lige havde brug for. Det varede heller ikke lrenge, fr;lr han fandt den. Den sprang ud af en tot grres lige bag ved ham og satte af sted ud over marken. Han vendte sig hastigt og skfild, som han plejede, et hastigt skud uden egentlig at sigte. Rr;lgen fra det sorte krudt, han endnu brugte, blev holdende tret og lrenge i det stille vejr, sa han intet kunde se foran sig, heller ikke haren. Da stillede han sig selv et spr;lrgsmal, som han ikke havde kendt til, siden han var nybegynder. La haren derhenne foran ham, eller havde det vreret en forbier? Han kunne skyde forbi. Hvem kan ikke det? Men altid vidste han, idet knaldet gik, om det blev en forbier eller en trreffer. Men her stod han og vidste ikke noget derom. Var han ved at blive gammel? Ville hand og filje ikke mere fr;llges ad? !Z)jet var der absolut ikke noget i vejen med. Men armen? Var den ikke mere saa smidig som tidligere? Endelig drev rr;lgen bort. Jo, der la haren stendr;ld pa stedet. Han kunne altsa skyde endnu. Sa matte der prfilves igen. Det nreste, han traf pa, var en flok hfilns. Men hvad var det? Han, som tidligere med lethed kunde dublere, fik kun det ene skud skudt af - og det blev en forbier. Armen ville nok alligevel ikke mere. Men var det nu sa mrerkeligt? 70 ar undertiden med strengt arbejde. Kunne man forlange, at armen skulle blive ved med at vrere lige sikker og smidig? Nej! Men sli var der jo ikke andet for end at hrenge br;lssen hen. Fremtidens jagt ville kun blive slumpeskud, tit med skamskydning af vildtet. Det skulle ikke ske. Sa gik han stille hjemad, mens solen dalede i den klare septemberaften. Hans sol var nok ogsli ved at dale.

Tegning udfort sf Klemen Pedersen I 1899

Hvad var det, der stod i sangen? .sol i aftensvale lrer mig den kunst at dalec . Det var nok ikke sa let at lrere men nu vilde han i al fald holde op med at ga pli jagt og lade yngre krrefter komme til. Da han kom hjem, hrengte han br;lssen op pli vreggen, og han brugte den aldrig siden. Det hrendte af og til, han tog den ned fra vreggen, men ikke for at bruge den, kun for at pudse den og se den efter, som han havde gjort sa ofte fr;lr. Nu er den gamle jreger ikke mere, men br;lssen hrenger stadig pa vreggen i hans stue, et minde om mange gode j agtdage i en svunden tid, som pli mange mader var forskellig fra den tid, vi lever i. T. BUNDGAARD LASSEN

9.w.El-g~ ~

':1

E. B. N I E=:iJs EN aut.

el-installatrz~r

Brande . telefon 26-4

VEROENHORENINGEH

JULENS GLIEDER er smukke blomster og fikse juledekorationer fra

L"KDsAFoEuHGf.N oAHIWJ(

M. B A L L E • t e I f. I

.Sig det med blomster· sender Deres julehilsen til venner og bekendte.

••


Forretningen er fyldt med julegaver

Depot og service

v. VIGGO GERTSEN

Ratte, handsker terklreder, stremper og undertej i perlon Alt i broderier

Storegade 17 Telefon Brande 383

BRANDE MASKINFABRIK Telefon 87

Drik stassaniseret srpdmcelk fra LANGKJ,LER MEJERI Telefon 33

BRANDE M¢BELFABRIK

E. & H. NEHRKORN

v/ J. Clausen Telefon 22

Torvet Brande -

MALERFORRETNING V. Bundgaard Poulsen

Herningvej 3

FALCK OVER ALT Telefon 35 Brande

Telefon 119

Mine kunder i by og pci land ~nskes

Telefon 575

en glredelig jul og et godt nytcir

Nye og brugte M0BLER

De sparer penge ved indkpb i

BRANDE M¢BEL- OG MARSKANDISERFORRETNING

ARNE LARSEN Malermester

Torvegade 20

Telefon 179

Moderne vulkanisering

E. LORENTZEN

Lager af nyt gummi

A. C. P 0 U L S E N Vulkanis~r

-

Telf. 375

BRANDE K¢RESKOLE F. K. Bechmann

Brande -

12

M~Her

Telefon 11

Autovrerksted N~rregade

10

Telefon 305

CARLSBERG DEPOT Otto Albrechtsen

Brandlundvej, Brande

Telefon 316

LOKALFORENINGEN »FREM« BRANDE

BRANDE G¢DNINGSFORENING

Korn . Foderstoffer . H~nsefoder

BRANDE

Telefon 88

AlLe arter kunstgpdning

Telefon 88


De tolv maneder Januar, din ande er kold, du har frosne roser pa rude . B¢rnene slas med sneens bold, de nyder det rigtig derude. Det gi'r kolde fingre og nrese r¢d. Trofast far sne i pelsen bl¢d.

Februar, du har l¢jer gemt, i t¢nden katten bevares. Nar man kan blive, det er slemt. Pa boHeme ej der spares. Komedie spilles, b¢rn gar med maske, godterne gemmer de i en taske.

Motiv fra Brande an/aeg

Marts-violen er sa bly. Solen begynder at varme. Lrerken synger h¢jt i sky, itrere ved huset larme. Grekken er kun lille og spred var dog ikke for vinteren rred.

August, nu syvstjernen viser sig, dine nretter er m¢rke og bl¢de. Kornet er modnet, h¢stes i dig. Fuldmanens skive gl¢der. Ved aften kornmod over himlen glimter, i et nu vi m¢rke skyer skimter.

April, dit vejr vi ej stoler pa, lidt af hvert kan der komme. Bonden vover sin sred at sa og haber vinteren er omme. Der er vibeskrig og lrerkesang ud over Danmarks forarsvang.

September, hvor luften er h¢j og klar, snart efteraret kommer, hvor der f¢r stod korn, er marken bar. Nu har vi flyvende sommer. Haren hopper sa glad og let, fuglene bliver af kerner mret.

Maj, du kommer sa mild og lys med dis og regn og varme. Blomster vagner ved solens kys, det grerer i mark og have. Med kukkeren, med gr¢nne mark. Pa himlen ser vi flyvende ark.

Oktober, du lyder af efterar. Dagene korter en kende. Somren er gaet, en del vi nar, f¢r ryggen du mod os vende. I hjemmene aftenlyset trendes. Avisens blade sindig vendes.

Juni, du er skrersommer krer, i dig st. hansblus vi trender. Den lrengste dag vi passerer her. Heksen mod Bloksbjerg sig vender. Den gamle fr¢ han synger bas. Hugormen snor sig vel tilpas.

November, du kommer med hyggetid, nar alting er frerdig derude. Nu hviles der ud efter sommerens flid, mens m¢rket staar mod vor rude. Snart bli'r der travlt, alt skal fines, f¢r der til juleh¢jtid kimes.

Juli, du dufter af nyslaet h¢, i dig er der sol og sommer. Solen bruner den danske m¢. Nu h¢sten melder sit komme. Der er flimrende dis fra gry til kvreld. T¢rsten slukkes ved kildens vreld.

December, det bedste er gemt, vi ved, du har jul og sne og stjerne. Gid julefreden ma dale ned til os her - og dem i det fjerne.

KLARA MIDTGAARD NIELSEN

13


PAULINE BAGGE

HANS NIELSEN

Stort udvalg i tricotage

Skot~jshandler

Telefon 367

Torvegade, Brande

STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING Forlang tilbud: star bonus Hovedagentur v/ E. Rix, Telefon 550 ~rbrekgarden, Brande Landdistriktet v/ A. B~rsting, Telefon 502 Ikast

Lew preemie -

Torvegade, Brande

Telefon 312

Art i parfumeri og kosmetik

S. MIDTGAARDS DAMESALON Torvegade 16

Telefon 114

Omstilling til privat: Blichersvej 18

VILHELM THORN

PEDER CHR. PEDERSEN

Arkitekt

Vognmand

~rbrekgarden

-

Telefon 412

Viadukten 18, Brande

Telefon 207

. Husk det store udvalg til julebordet

ANDERSEN & JENSEN Slagtermestre Telefon 63

Torvegade,Brande

ERIK RASMUSSEN Kolonial- Vin- Delikatesse • Volmerhus«

Telefon 161

BRANDE BRA:NDSELSFORRETNING

N. H. WILLADSEN

v/ Sigv. Nielsen

Cafe - Bageri - Conditori

Stationsvej 7

Brande

BRANDE SAVV.A:RK M. Berthelsen . Telefon 120 Emballagekasser leveres til aile formal og brredder leveres i aile dimensioner

T~mmer

Herningvej, Brande -

Telefon 96

HARALD JENSEN Kolonial, vin spirituosa- AUe kendte mrerker i cigarer og tobak og kaffen er rigtig Telefon 131

Kartofler k¢bes og srelges

TEMPUS URE

Anmeldelse til markkontrol modtages

med Tempus-garanti mod tab, tyveri og skade

NIELS MORTENSEN Elmealle 21, Brande

Telefon 248

TORVEKIOSKEN J. Mouritsen Telefon 71

H. M0lgard Storegade 19 - Telf. 211

~~s~ :J?n.ande T0M RERMESTRE

TELEFON 342

14


Det nordiske venskabs-

arbejde udbygges Nordiske venner rcekker hand til sydslesvigerne

NORDEN, hvis lokale F ORENINGEN medlemmer inden for omradet

afdeling har Brande, Ejstrupholm, Thyregod og Vester, bar ogsa i 1955 vreret med i bestrrebelserne for at knytte de nordiske venskabsforbindelser endnu strerkere. De arlige flagfester har naturligvis i f~rste omgang faet betydning for dem, som fik lov til at deltage, men videre kredse har med glrede b~rt eller lrest beretningerne, og bar derigennem faet et indtryk af disse strevners vrerdi og inspiration. I meget er vi forskellige fra land til land, fra folk til folk, men i endnu mere er vi dybt forenet, og dybest kender vi frellesskabet i det, som korsflaget er udtryk for. Alle nordiske tungemal lyder ved disse strevner, hvor nordens enbed bliver yderligere befrestet. Ejstrupbolm og Brande havde f~rst pa aret bes~g af Svani:i-sangkoret fra Kramfors i Angermanland, og det blev nogle festlige dage bade for vrerter og grester. Samtidig kom indbydelse fra Sydslesvig til flagfest i Brandeegnens fadderskabskreds: Tarp-J errish~j. Reprresentanter fra Sydslesvig har deltaget i de nordiske flagfester i Skoger brnski:ildsvik og Aanekoski, og nu ville man gerne, at de nordiske venner samledes i Nordens grrenseland mod syd. Overalt blev indbydelsen modtaget med glrede - men desvrerre var det ikke muligt at fa den islandske reprresentation med til den nordiske flagfest. Det nordiske strevne fik en festlig optakt i Brande, hvor en stor part af deltagerne i Sydslesvig-frerden samledes den 2. juni for dagen efter i stralende solskinsvejr at drage sydpa over Dybb~l og S~nderborg til Flensborg og Tarp-J errish~j. Den smukke flagfest fandt sted l~r­ dag den 4. juni om aftenen pa en gr~nklredt odde ned til en lille s~ ved Jaruplund h~jskole. Her vajede det sydslesvigsk-frisiske gul-r~d-blaa korsbanner, hvortil f~je­ des de ~vrige nordiske flag, efterhfmden som de blev overrakt af de respektive !andes reprresentanter. Blaah~j,

Den svenske og den finske reprtESentant fru Karin Tule og fru Annikka Wahrmann

Pastor Karstoft tolkede pa sydslesvigernes vegne den lykkef~lelse, alle var grebet af i denne h~jtidsstund. Der blev skrevet bistorie ved dette strevne: Det var f~rste gang, reprresentanter for hele Norden officielt samledes for at f~re linjen med de nordiske flagfester videre til venskabsomriidet i Sydslesvig. - Fru Karin Thule fra brnski:ildsvik overrakte det svenske flag, direkt~r James Aaserud, Skoger, det norske flag, begge med de varmeste ~nsker om nordisk sammenhold. Islands reprresentant til festen var ikke naet frem ,og i stedet for overrakte pastor Niels Lund, Arnborg, Islands flag. Fra Annikka Wabrmann fra Aanekoski talte hjertevarmt om korsbannerets symbol, og til sidst var det provst Ottes tur til at overrrekke det danske flag. - Pa alle nordiske mal sang man til sidst . Dejlig er Jorden - c . Sydslesvigske dilettanter opf~rte i h~jskolens sal som var sprrengfyldt - et dramatiseret folkesagn Gm lysets sejr over m~rket. De unge amat~rer var meget dygtige og bekrreftede med deres smukke spil, at de f~ler sig strerkt knyttet til alt det, der har me¢! nordisk sprog og kultur at g~re. Men Sydslesvig-frerden rummede mange andre betagende oplevelser: Bes~get i Slesvig domkirke, samvrer

Udgl(ten til selvpenslonerlng

skattejri

Den nye ligningslov giver fuld fradragsret for hele pratmiebel•bet for f•lgende forsikringsformer:

Rateforsikring Arverente Pensionsforsikring Overlevelsesrente livrente

FORLANG NAORMERE OPL YSNINGER OM YORE BETINGELSE~. VORT BONUSSYSTEM OG VOR FORSIKRINGSPLAN

A{dellnrslcontor., or qencurer OfVGk ~

Hovedagentur for Brande Direktor James Aaserud taler ved Flagfesten

v/ Sparekassekasserer B. Sejr, Herningvej 27, teH, 154

15


RENs ERI ET pERFE c T" II

K0BMAND Brande

o

Telefon 192

Telefon 245

o

Brande

AAGE MUNKHOLM

Brande .74ndeLt:Jmejeri

Bageri og konditor i

Stassaniseret sodmrelk

Borgergade

o

Telefon 193

Telefon 12

S KJORTER

W. Rahn Jensen Mo af io

Murermester- Betonvarefabrik

S Ll PS

]uLegaver i stort udvalg

HALST0RKLf拢DER HANDSKER

ENGELSK BEKLJEDNINGS 路MAGASIN 0STRE ALLE- TELFo 153

Telfo 122 o Mo DINESEN o Brande

Bestillinger modtages

KRANSEKAGER OG KRANSEKAGEKURVE kun en gros

Torvets Conditori

16

Dansk Tekstil-lndustri

LAuse Jerseoseo

v/ Aage Petersen

Telefon 38

pa


Frokostpause i Klitterne ved St. Peder ( Ejdersted)

pa Flensborghus, men stj6rst dog den skj6nne sj6ndag morgen med indvielsen af klokken og klokkestablen ved Trene-skolen i Tarp. Klokken er skrenket af den norske venskabskreds, og i dens malm er indstj6bt linjerne .Til at samle danske sjrele - norske venner gav dig mrele« . Klokkestablen, som er skrenket af Brande-kredsen, har i sin konstruktion korsets motiv, krerlighedens symbol. James Aaserud tolkede de norske giveres glrede og stolthed over med denne gave at kunne bringe bud til Sydslesvigerne. S¢ndag eftermiddag, den 5. juni, var alle deltagere i den nordiske flagfest med til det store arsmj6de i Flensborg. Voldsomme tordenbyger trak hen over den krempemressige mj6deplads pa Duborg-banke, men ikke en af den titusindtallige forsamling ville lj6srive sig fra samvreret, hvori pany frellesskabets and bekrreftedes. Mens nogle af deltagerne fra Brande skulle hjem sj6ndag aften, tog den j6vrige del af selskabet tilbage til den danske skole i Tarp for at feste sammen med venskabskredsen i Tarp-Jerrishj6j. Om mandagen blev selskabet fj6rt pa en vidunderlig tur til Vestslesvig og Ejdersted, helt ud til badestedet St. Feder,. og pa hjemejen besj6gte man en typisk vestslesvigsk »Haubarg c, frisergarden Holmhof, hvor slregten Reeder gennem generationer med stor pietet har vrernet om alt det, der hj6rer familien og dens tilknytning til Danmark til. Den unge Nicolai Christian Reeder - fjerde generation pa garden - fortalte pa et klangfuldt jysk om frisergardens og slregtens historie. Det er nogle af de indtryk, som har tegnet sig skarpt i erindringen. Man mindes ogsa den gribende afslutning i den danske skole i Jaruplund, hvor det finske damekor og det sydslesvigske sangkor kappedes om at synge. Men det nordiske samvrer var ikke endt dermed. Gresterne

fra Norge, Sverige og Finland tog med hjem til Brande og var ogsa her med i nogle dages smukke oplevelser, der kulminerede i en betagende sangkoncert, hvori det finske damekor og Brande sangkor sang sig ind i tilhj6rernes hjerter. Det nordiske venskabsstrevne blev et djrervt handslag til sydslesvigerne, men det blev ogsa en bekrreftelse af venskabsforbindelsernes dybere ide: at kunne give hinanden et vrerdifuldt bidrag til det kulturelle liv, som har sin rod dybt i folkesjrelen. Gennem skoleelevernes besj6g, og gennem talrige personlige kontakter er forbindelsen mellem venskabsomriiderne ¢get fra ar til ar. Sidst i oktober maned kom en lrererudveksling i stand mellem brnskoldsvik og Brande. Lrerer Erik Fredriksson fra brnskoldsvik deltog i undervisningen pa Brande realskole, mens til gengreld lrerer J ens Mikkelsen, Brande, · underviste i brnskoldsvik. I begge kredse havde man stort udbytte af besj6get. Trods de store afstande har det vreret muligt at vedligeholde forbindelsen med Hveragerdi i Island. Planen om en flagfest i Island er ved at tage form, men endnu kan det ikke ses, om festen kan arrangeres i den kommende sommer, eller om det nordiske strevne i Island muligvis udsrettes til 1957. Bliver det sidste tilfreldet, vil man sj6ge til sommer at arrangere en sammenkomst muligvis pa en hj6jskole i Dalarne. TH. J.

Cf~azd

hende ... til julen med en fiks kjole fra

denne model er syet i et moderne stol og morsomt snit. Prisen vii De sikkert ogsa synes om Kjolen koster kun

GODTER OG GAVER i stort udvalg og prima kvalitet til rimelige priser hos

N. J. M0ller & S0n . Brande

59,oo

. telf. 6

________________________J 17


A et b . e hede .

»Sajyka<< abner ny soterecentral i Ejstrupholm. - 35 svenske og danske cykleryttere opre·ved land- og byfesten. - Der holdes Sydslesvig-basar i prrestegardshaven med 2000 gre:· - ldrretsprresten Gaarn Larsen taler ved det store gymnastikstrevne pa stadion. - Helge Andreasen indretter en ny central for samler 2000 grester til St. Hans-aften i anlreget. Pigespejderne viste tableauer fra H. C. Andersens eventyr. - Turistforeningen De to formrend, Marinus Tirsgaard og Hans Rasmussen inspicerer rrekkerne og prremietyren fra »Bundgaard« prresenteres. -

r

IS

S

egi,V n

r•


t

trreningslejr pa Brande hejskolehjem. - Det dygtige finske damekor grester Brande. - Trillingerne ferer skolefanen frem. overskud 3000 kr. - Den 11. maj nedlregges grundstensdokumentet til prrestelundsskolen, i september holdes rejsegilde. ~ ""'nu1u~; og pakning af kartofler. - Frederikssund-vikingerne beseger Brande og sldr sig ned ved ÂťSelystÂŤ. - Ungdomskorpsene propagandavogn til De samv. jyske Turistforeningers jubilreumsstrevne i Arhus. - Frellesdyrskue i Brande med berneskue. if<:nâ&#x20AC;˘<>+.n..,.,t passerer Brande. Gavepakkerne vrekker stormende begejstring.

19


8&0

Printed Wiring

f0rste danske radio med

PRINTED WIRING

Pioner 511 K

Et opsigtvaekkende foregangsarbejde er udh?Jrt med B & 0 gang herhjemme er gjort brug af .. printed wiring" -

Pioner-modtager, i hvilke der f0rste

oversat: trykt kredsl0b -

er en helt ny

teknik, grundprincippet er kobber pa en isolationsplade danner ledningsf0ring, spoler, modstande mo Vo Derved opnas bedre elektriske data, en helt ukendt stabilitet og ensartethedo I Pioner-modtageren er det trykte kredsl0b anvendt til FM h0jfrekvensdeleno Ogsa B & 0 lydfontaenen er med til at give .Pioner" sit saerpraeg, en f0lsom feritantenne og FM-dipolantenne indgar som selvf01gelige detailler i Pioner 511 konstruktiono Pris AM FM kro 660,-

V. ULBRICHSEN

Disse priser star vi ikke ved

Radio

Foto

Telf. 152

_!Zige. mege.t hoot ':Be e_~~e.ts hanJ~e.t

lrengere end de indk0bte partier rrekker Spansk redvin 2/1 fl. i een o Spansk hvidvin (slotsvin) pro 1/1 fl. Sed italiensk dessertvin ..ÂŁgte oporto, London city ..ÂŁgte Madeira, London market Sed kirsebrervin o 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kro 8,85 kro 5,85 kro 8,50 kro 9,60 kro 9,60 kro 4,85

Bringes og sendes overalt

>>CENTRUM<< Langballe & Hjersing

20

0

telf. 400

* Kaffe b0r De k0be hos os, den er uds0gt, friskbrrendt og malet i lufttret maskine og den er dr0jere.

Juul Mathiassen Torvet . Tlf. 61 . Brande


1906

- BIF -

1956

DAGBOGSBLADE FRA UDVIKLINGEN GENNEM 50 AAR EN 29. APRIL 1906 stiftedes Brande Idrretsforening. Et par ar forud var lrerer Johannes Hansen blevet ansat ved skolevresnet i Brande. Han var ivrig sportsmand, gik til fods for at udS')ve sin lrerergerning i DS')rslund og Drantum, blev kendt med de unge og fik dem draget med ind i et godt sportsligt arbejde. Blandt medstifterne ver mejeribestyrer Anton Jensen, dyrlrege MS')ller Jensen, Trier Brrendgaard, Otto Henriksen, J ens Fasterholt m. fl. BRANDE JUL bringer her et kort uddrag af foreningens protokol: 1906 Formand blev mejeribestyrer A. Jensen. Kasserer landmand Otto Henriksen. 42 medlemmer. Regnskabet balancerer med 108,55. 1. juli spilledes den fS')rste kamp, resultatet blev 3-2 til BlaahS')j. Anton Jensen og J ohs. Hansen var malscorere. 1907 Formand Johs. Hansen. B. I. F. var medstifter af Vejle vesteregns fodbold union.

D

1908 1909 1910 1911

1912

1913

1914 1915

Henvendelse fra J. B. U . om medlemsskab. Cykelhandler Kl. Klemmesen vrelges til formand. I Thyregod vandt B. I. F. over Nr. Snede 2-1. Formand KS')bmand M. Chr. Thomasen. B. I. F. vinder 5-0 over Herning, der senere fik revanche med 2-1. Der nedsrettes udvalg til ks>Jb af ny fodboldbane (M. Kirkegaard, Arnold Rasmussen og Johs. Hansen). Murer Jens Andersen vrelges til formand, men aflS')ses pa grund af bortrejse af M. Kirkegaard. Der afholdes fodbold- og atletikstrevne. Generalforsamlingen vedtager at fortsrette pa den gamle bane. Murer Vilh. Jensen vrelges til formand. Sekretreren, M. Dinesen, skriver i protokollen: Pa grund af indkaldelse til sikringsstyrken er der

BIFs ferste fodboldhold, staaende fra venstre: Lrerer, tidl. kirkemin. Johannes Hansen, Karl Nygren, Kr. Petersen, Clemen Clemensen og postassistent Sonderga.ard. Knrelende: Anders P. Pedersen, Kjrersga.ard Kristensen, Trier Brrendga.a.rd og Vilhelm Jensen. Foran: P. Mourits Pedersen, Jens Fasterholt og Anton Pedersen

21


CHR. GERTSEN BRANDE APOTEK

Skrrederforretning Mellemvej

Esther Skjerris

A. REINHOLT ANDERSEN

»FUNKA«-SALONEN

Snedkermester Telefon 246 - Brande

Brandlundvej, Brande

Telefon 156

M¢beL- og bygningssnedker

¢VIG'S GLARMESTERFORRETNING TeLefon 136 PERSIENNER - KIRSCH-ST.lENGER BILLEDER OG RAMMER

HUSK

URREPARATIONS-VA:RKSTEDET Storegade 16 M. Lange

Brande

LAURIDS RAHN KoLoniaL -

Delikatesse

Telefon 128

TiL juLen anbefales aLt i bagvrerk samt chokoLade og marcipan BestilHng modtages pa dessert-is

ANKJA:R NIELSEN Bagermester Storegade 16 - Telefon 52

Leget¢j tiL juL -

TRA:DREJER OG KARETMAGER N. NieLsen Brande

Telefon 171

ANNA HANSEN Galanteri- og Papirhandel Telefon 327

S. FRIIS K¢bmand Viadukten, Brande

LAURITS MADSEN Telefon 287

ARNE THOMSEN - CEMENTST¢BERI Thyregodvej, Brande

T¢mrermester Herningvej 6 Telefon 221

VASKERIET N¢RREGADE vi A. Iversen

Telefon 42

TUBORG DEPOTET

M. JENSEN

vi Hans Rauff NieLsen

Torvegade 11

sa ind til

Telefon 163

B¢dkerforretning Brande

Telefon 115 k. b.


1916 1917 1919 1920 1921

ingen kampresultater, men efter forlydende har Brande i denne sommer vundet hver gang. Sportsinteresserede ska:mker B. I. F. en fane. Medlem af J . B. U. Formand skomagermester C. V. Jepsen. Sportspladsen ved Thyregodvej k!ilbes for 1500 kr. Generalforsamling aflyst pa grund af den spanske syge. Formarid snedkermester Sofus Madsen. B. I. F. modtager henvendelse om oprettelse af en boksea~deling.

1922 Klubhus bygges pa sportspladsen. 1923 Formand blikkenslager P. Brogaard. R!iSster fremme om kricket pa programmet. Der anmeldes 2 hold i turneringen. B. I. F. vinder med 3-1 en pokal til ejendom i Silkeborg. Revisorerne knytter bemrerkning om de h!2Sje hotelregninger. 1925 Der afholdes den f!iSrste store sportsdag. 3000 tilskuere. Bankassistent Brammer Jensen formand. V. B., Grejsdal og B. I. F. spiller omkamp om kredsmesterskabet. B. I. F. bliver nr. 1 med 5-1 og 4-0, men taber unionskampen 2-1 til Skovlund. B. I. F. vinder en firkantturnering i Herning mellem Silkeborg, Herning, Ringk!ilbing og Brande. 1926 Togbetjent J. P. Pedersen formand. B. I. F. bliver medlem af J. A. F. 30. maj spiller B. I. F. for f!iSrste gang i Aarhus mod 1900 og tabte 1-2. Niels Bukh giver opvisning i glimabrydning. Medlemsantal 65 aktive, 103 passive. Restgreld pa sportspladsen betalt. 1927 A. F. Hansen er den f!iSrste i B. I. F., der opnar idrretsmrerket i guld. I-holdet slutter efteraret som nr. 1 med 8 points og malscore 20-2.

1928 B. I. F. kredsvinder, taber unionskampen 1-6 til Kolding. B. I. F. jysk mester i J. H. F.s b-rrekke. Villy Rasmussen starter ved danmarksmesterskaberne i K!iSbenhavn og springer 6,64 i lrengdespring. 1929 B. I. F. kom f!iSrste gang i mellemrrekken. Formand C. V. Jepsen. 1930 Tidligere kirkeminister Johs. Hansen og sagf!2Srer A. Frederiksen og J. P. Pedersen, Aarhus, udnrevnes til reresmedlemmer. Formand realskolelrerer Carl Enevoldsen. Atletikfolkene har hjemf!iSrt mange prremier. Hugo Jensen jysk mester pa 800 m. 1931 Formand hotelbestyrer N. C. Nielsen. Jysk mester 800 m: Hugo Jensen. 4X400 m stafet: Hugo Jensen, Hartvig Madsen, Hans M!illgaard, Svend Aage Vejgaard. 1932 Fodbold inde i en slpjhedsperiode bliver der sagt

En naturLig frisure nds ved klipning (skrering) og f!ilnbpLgning

BRANDT THOMSENS DAMESALON Telefon 251

JOHS. PEDERSEN Torvets ppLsevogn

Det skaner hende og tejet for meget unedvendigt slid

Ring til telefon 373

Giv husmoderen en lornultig

julegave

-

en andel i

Brande & Omegns Andelsvaskeri 23


PETER FRITSEN

RICHARD MADSEN Fris¢r

Br¢ndborer og aut. vandmester

Telefon 333

Spec.: Herrepermanent

Telefon 46

AA. CLAUSEN HANSEN

E. MOGENSEN D. K. W. og B. S. A. motorcykler

Telefon 224

Vejlevej 10

Handelsgartneri

Telefon 160, Brande

H. MADSEN & S¢N

ESSO-SERVICE

Blikkenslager

v/ Th. Christensen

Vand og sanitet -

Kosangas

Vejlevej- Brande- Telf. 334 Husk Service's lynopladning. Nye batterier pa lager

Telefon 70

FR. ERIKSEN VEJLEVEJS K¢BMANDSFORRETNING

Slagtermester

Alfred Nielsen

TORVET . BRANDE . TELEFON 167 k~d

Telefon 291

MlELK -

BR!TJD -

• flresk • fjerkrre palreg

KONFEKTURE

BestilHng modtages pa kransekager, lagkager m. m. Fineste DESSERTIS f¢res hele aret

AILe vore kunder i by og pa land ¢nskes

A. V. FRIIS NIELSEN

en glredelig jul og et godt nytar

Vejlevej 48

CHR. RAHBEK & S¢N Smedemestre

BRANDE BIO Telefon

~80

Senior telf. 95

Junior telf. 335

Forsalg kl. 16,30-17,30

1-------------------------------------l-------------------------------------l GARDEROBEPRESSEN Rensning og presning

Svend Poulsen

Telefon 515

Gleed familien og venner med en ceske chokolade fra

Ragnhild .

Telefon 236

S. ENKELUND T¢mrermester Savvcerk og maskinsnedkeri

Telefon 215 -

24

Brande

S¢REN S¢RENSEN, Malermester Vejlevej, Brande

Telefon 235


pa generalforsamlingen. Formand murer Mourits Petersen. 1933 Formand A. P . M¢lgaard. 1934 Sportslig fremgang, men svag fllkonomi. Trreningsbane til 1500 kr. 1935 Vinder af J. A. F.s b-rrekke og D. A. F.s c-rrekke ved atletikdagen med 199 points. 1937 Vinder af J. A. F.s mesterskab i b-rrekken. 4000 til sportsdag. 1938 V. Riis-Antonsen formand . I-holdet er rykket ned i a-rrekken. B. I. F. opnaede 202 points pa atletikdagen. Sammen med handvrerkerforeningen og tennisklubben arrangeres sports- og anlregsfest. 1939 Finalekamp a-rrekken i Randers: Aa. B.-B. I. F. 4-3. Der anmeldes 4 hold i turneringen. 1940 Der oprettes stadionfond. B. I. F . er med til at oprette badestranden. 200 til aktivfest. Mellem-, a- og b-hold nr. 1. Regnskab balancerer med 4158 Kr., kassebeholdning 315 kr. 1941 Handboldafdelingen startes. Arrangerer »6 dageslfllb • pa Hflljskolehjemmet med kendte kfllbenhavnske ryttere. J. B. U. afholder trrenerkursus i Brande under ledelse af rigstrrener Sofus Nielsen og Johs. H¢jriis. 1942 Formand mejeribestyrer Aage Refsstrup. Sogneradsformand V. Eriksen forelregger stadionplanen pa generalforsamlingen. 1943 Den arlige aktivfest rna aflyses, da alle lokaler er optaget af tyske soldater. 1944 B. I. F. indbyder sogneradet, borgerforeningen og stadionudvalget til mfllde angaende stadion. A-holdet bliver jyllandsmester ved at sla Fredeikshavn i finalen. Trafikvanskeligheder. Sportsdagens overskud 5200 kr. Formuen ca. 9000 kr. Kfllbmand Svend Nielsen formand . 1945 Kapper-pokalen udsrettes. Pa grund af trafikforholdene aflyses turneringen i de hflljere rrekker og afholdes en kriseturnering. Bank -og kassebeholdning 17.800 kr. 46 medlemmer tager idrretsmrerket. 1946. Sam f¢rste klub inden for danmarksturneringen far B. I. F. lysanlreg. Jubilreumssportsdag og basar. Engelske soldater spiller 2500 kr. til Bornholmindsamlingen. Omsretning 46.000 kr. Formuefremgang 5000 . • Frem«-B. I. F. 4-3 . Barber A. P. M¢1gaard formand. 1947 B. I. F . tur til Norge. Taber oprykningskampen til mesterrrekken. Old boys til stockholm. Da lederen

1948 1949

1950

1951

1952

1953 1954

1955

1956

af ski- og orienteringsafdelingen rejser fra byen rna afdelingen indstilles. B. I. F . i mesterrrekken og jyllandsmester i mellemrrekken. Aktive 240, passive 400. Det hollandske hold Nijmegen spiller her. Old boys i Stockholm og vandt 5-2. Robert Dahl og Anker Klitte pa udvalgt sydjysk hold. Radioudsendelsen · Gfllglervognen •. Rother Hansen paa J. B. U.s udvalgte juniorhold. B. I. F.- »Fremad «, Herning, finalekamp. 7200 tilskuere. Omsretning 26.000. Der indsamles 3000 kr. til en trrener. Stadion planeret. 45 arsdagen, hyggelig f~st med »Sffif/lrgasbord « og 3-1 over K. I. F. Generalforsamling vedtager at overdrage den gamle sportsplads til kommunen, nar stadion er frerdig. 729 medlemmer. Formue 18.000. B. I. F . indbyder til mfllde angaende henvendelse til sogneradet om opffllrelse af stadionhus med frivillig arbejdskraft. Der regnes med 5000 arbejdstimer, mange gavetilsagn. Sogneradet bevilger 30.000 til huset. Efter at have vreret bagud 0-4 vinder B. I. F. 6-4 over Haderslev. Stadion tages i brug. B. I. F . sydkredsvinder og spiller 7 kampe pa 19 dage. 4500 til B. I. F.-Viborg finalekamp 1-1 og -3-2 over · Marienlyst«, Roskilde-B. I. F. 11-1, B. I. F.-B. 1910 3-0. 5844 til B. I. F.-Vanlfllse 2-2. B .I. F . vinder 2-1 over Maribo og rykker dermed op i danmarksturneringens 3. division. F¢rste kamp pa stadion B. I. F .-0. B. 2-1. Formue 20.000 kr. Medlemstal 680. Rejsegilde pa stadionhuset. Stadionindvielse. !Jysanlreget flyttes til det nye stadion. Tre handboldhold bliver kredsvindere. De otte turneringshold har i 1953 rejst 8875 km oplyses pa generalforsamlingen. 779 medlemmer. Formaud fiskeriej er J ohs. Madsen. Juniorholdet vinder fire kampe i Norge. JyllandBornholm pa Brande stadion. Paul Munkholm og Robert Dahl debuterer pa J. B. U.s hold. JyllandLolland Falster i Vejen. Henning Petersen og Niels Poulsen debuterer og endvidere er Poul Munkholm med. Radio-familiebal. Generalforsamlingen vedtager kontingentforhflljelse. Formue 21.000 kr. Medlemsantal 997. 9 turneringshold. Formand urmager Hans M¢lgaard. Old boys trrenerfond 2000 kr. 4200 pa stadion til divisionskamp B. I. F .-Ikast: 29. april 50 ars dag.

BIF har yngste reserve i orden. Her er mnndskab til 12 drengehold. Pan flojene Asgar Nielsen og Niels P. Sorensen

25


..,.::)ulegaver til

Sko

aLL~

Fagmandens garanti for kvalitet og pasform far De i

TRICOTAGEFABRIK

'Dicfor ]epdend

Skot0jsforretning

tlf. 132

Tlf. 555 . BRANDE • Tlf. 555 Aile raske drenges juleenske er ef par LOCKEYfodboldstevler.

Mine kunder i by og pa land fiJnskes en glmdelig jul og et godt nytar -

Special-vaerksted for

1f[OTORCYKLER Bent Madsen

P. A. PEDERSEN

Lindealle 5 - Brande - Telefon 390

Mebelforretningen Storegade 68 • Telefon 75

Reparation af motorcykler og knallerter Forhandling af nye

GULD ;}u~"-'}aO(!.t i aile prislag

S0LV PLET BRONCE

S. MIS-HANSSEN Urmager - guldsmed Brande . Telefon 175

Glredelig jul og godt nytar 0nskes alle

Brande Materialhandel v. G. Fischer . Telefon 55

Kolonial • Material Kemikalier og sygeplejeartikler

FERGUSON

mine kunder i by og pa land.

Xat.~ Vi~~lf

f-J ~J~t.S'~n

()TKLEBORSEN STOKEGADE.BKANDE

Nye og brugte traktorer. Alt i redskaber og reservedele. Specialvrerksted.

FERGUSON- S"-totce Vejlevej • Telf. 110

26


Kom til Norge min far _

Glimt Ira fodbolddrengenes begivenhedsrige Norgesrejse

N AFTEN, da der var trrening i idrretsforeningen, E var der pludselig en, som sagde: »Har I h!£Srt, at juniorholdet maske skal pii tur til Norge i sommerferien?« Vi var straks fyr og flamme og kastede os over lederne for at h!<Sre nrermere om turen. Lederne ville ikke straks ud med sproget, men efter nogle ugers forl!<ib kom der skrivelse til os med indbydelse til at tilbringe en uge i idrretsforeningens venskabsby, Berger, i Norge. Denne· by har tidligere haft bes!£Sg af et fodboldhold fra Brande, og dette hold havde den gang haft en vidunderlig tur. Det siger sig selv, at dette ikke gjorde forventningerne mindre. En aften m!<Sdte alle, som var opfordret til at deltage i turen, i klubhuset, hvor turen blev dr!<Sftet og fastlagt i alle enkeltheder. Turens ledere skulle vrere foreningens formand, Hans M!£Slgaard, og trre-

neren, Egon Nielsen, bedre kendt under navnet »Tinusc. Dagen for afrejsen blev fastsat til den 8. juli, hvor vi skulle m!£Sde pii banegiirden med fuld oppakning. Turen var dermed en kendsgerning, det eneste kedelige var blot, at der endnu var nogle uger til afrejsedagen. Disse uger gik dog hurtigt, og endelig kom den 8. juli. Om formiddagen m!<Sdte vi alle pii banegiirden med fuld bagage og stralende hum!£Sr. For de flestes vedkommende ogsii med de sa strerkt omtalte s!£Ssygetabletter, der efter forreldres, venners og bekendtes afskrrekkende fortrellinger om s!£Ssygens kvaler, var blevet k!<Sbt pa apoteket. Efter forreldrenes sidste formaninger, der, grundet pii de mange tidligere pabudte formaninger og besked om at opf!£Sre sig godt, blev modtaget med en ret udbredt ligegyldighed, blev kursen sat mod Frederikshavn. I Frederikshavn havde vi et par timers ophold, som blev brugt til at bese byen. Nogle benyttede ogsa lejligheden til at fa et sidste miiltid dansk mad, inden vi skulle op til de norske fiskegryder. Denne angst for de norske nationalretter, fisk, fisk og atter fisk, viste sig at vrere ganske ubegrundet, da maden nresten var den samme som den danske. Ved 18-tiden gik vi gennem tolden og kom om bord i :oFrederikshavn«, hvor vi til vor bagage fik anvist en kahyt, der samtidig skulle vrere opholdsrum de ca. 12

BRANDE fviELLEJviSKOLES IV JviELLEJvl 1930

Siddende fra venstre: skolebestyrer J. Birkedal, Grethe Therkelsen, Bodil Moskjrer, Mogens Hansen, Thomas Nielsen, Morten Eskild Kragelu~d. - Staende: lrerer Enevoldsen, lrerer Svenningsen, Erling Kvist-Jensen, Aksel K. Sf"up Nielsen, fru M. Birkedal, Poul A. Olsen, Poul Funder Larsen, Gunnar M0ller, lrererinde fru Nicolaisen, Alfred J0rgensen og Gustav Holch Povlsen


Aft ; 1. kl. ked, flcesk, palceg og salater.

Martensens fabrik

Afs

BRANDE

Vejle Slagteri's udsalg Storegade 35 Telf. 9

Tilbring nytarsaften pa Madsens Hotel. Vore nyistandsatte lokaler bliver festligt udsmykket. Dans til populaert orkester. Moderne ventilation i salen.

Dansant hver fredag.

BURTON CLAUSEN Telefon 80

2S


timer, vi skulle sejle i. Dog blev det ikke her, vi tilbragte hele aftenen og natten. Ffllrst og fremmest skulle vi aile op pa dcekket for at se, da vi sejlede ud af havnen. Og efter nogle timers sejlads, sa vi det sidste glimt af Danmark forsvinde i horisonten. De sfllsygetabletter, som vi havde taget i Frederikshavn kom dog ikke pa prfllve denne gang. Havet var roligt og vejret sa godt, at mange af os sov under aben himmel. Tidlig om morgenen var vi kommet sa langt, at vi kunne se Norges og Sveriges kyster og alle som en var vi oppe for at nyde det smukke syn af indsejlingen i Oslo-fjord. Fjorden var blikstille og det var et malerisk syn at se solen skinn·e pa de fa huse, som er bygget pa skovbeklcedte klipper. Efterhanden som vi ncermede os Oslo blev bebyggelsen tcettere og tcettere. Til sidst var vi helt inde i Oslo havn, Skibet lagde til kaj, vi gik ned ad landgangsbroen og stod endelig pa norsk grund. Her blev vi modtaget af medlemmer af Berger idrcetslag, der i biler skulle bringe os det sidste stykke vej til Berger. Bilerne var festligt pyntede med norske og danske flag. Men inden vi tog til Berger, skulle vi se • Vigelandsparkenc og »Holmenkoilenc. • Vigelandsparkenc var et storslaet syn. Parken er udstyret med et vceld af statuer, blomsterbede, springvand og monumenter. »Holmenkollen« ligger meget smukt med en enestaende udsigt ud over Oslo by. Dog er Holmenkollen ikke sa hfllj, at der er evig sne; men selv om der havde vceret det, var der vist ingen, som fflllte lyst til at prfllve skihoppet. - Sa endelig gik turen mod Berger, som vi naede ved middagstid. Her blev vi modtaget med musik og velkomsttale af idrcetslagets formand, Per Hansen. Efter at Hans Mf/llgaard havde sagt tak, fordi vi matte komme, fik vi at vide, hos hvem vi skulle indkvarteres. Eftermiddagen gik for nogle med at sove ud efter den anstrengende rejse, medens andre allerede den dag var med vcerterne ude for at bese Berger. Da det jo var idrcetsforeningen, vi var pa tur med, var det ganske selvfflllgeligt at vi skuile spille fodbold. Om aftenen fik vi en omgang let trcening sammen med

de norske gutter. Og ailerede den nceste dag skulle vi kcempe mod et hold fra Berger. Dagen oprandt med stralende solskin. Jo mere vi ncermede os klokkeslettet for kampens begyndelse, jo varmere blev det, og det var med bange anelser, vi sa termometret ncerme sig de 40 grader. Vi havde klcedt os om og var kommet ind pa fodboldbanen sammen med det norske hold, da ff/lrst den danske og bagefter den norske nationalsang blev spillet. Pludselig hfllrte vi larmen fra en flyvemaskine og ned fra himlen faldt det norske og det danske flag sammen med en fodbold. Straks efter holdt Per Hansen en tale og sagde bl. a., at de havde set sig nflldsaget til at sende det norske flag med. Ellers .tamper« danskerne os jo nok, som de slog estlcenderne i Estland for mange hundrede ar siden. Det hjalp dem dog ikke, for vi vandt efter en spcendende og anstrengende kamp. Straks efter kampen skyndte vi os at fa et forfriskende bad i fjordens dejlige vand, sa vi kunne vcere friske til aftenens fest. Denne aften foregik den pa »Blinzanc, en grflln plet omgivet af trceer og liggende ud mod Sandefjorden. Det var ikke lige let for aile danskerne at vcenne sig til den norske danserytme, der er temmelig ulig den danske. Den nceste dag skulle der ingen fodboldkamp vcere . Vi havde derfor hele dagen til vor radighed. Nogle sejlede ud pa fjorden sammen med deres vcerter i motorbade og sejlbade for at komme til det helt rigtige badested .Vi fra Brande, der jo ikke var forvcent med solskin, fik snart rfllde og fllmme kroppe. Til sidst kom det dertil, at vi la og pjaskede i vandet hele tiden for paden made at undga solens striHer og den temmelig irriterende »Krcekkec, en flue, hvis stik er meget vcerre end myggens. Ved spisetid vendte de fleste hjem, godt trcette og sultne. Efter aftensmaden, da solen ikke mere var sa stikkende, blev ketcherne fundet frem og det i Berger sa populcere badmintonspil blev med ivrighed dyrket af bade gcester og vcerter. Samme aften var der nogle der forsfllgte sig som bjergbestigere. Bjerget, det gik ud over, var en fjeldtop ved siden af banen. Efter mfllje og besvcer naede man toppen, hvorfra der var en stralende udsigt over Berger og fjorden. Men havde opturen vceret besvcerlig, syntes

OPSPARING beltzmnes NU med

skattenedsrettelse lndskud Ira 200-2000 kr. modtages til udgangen af december mimed

BRANDE SPAREKASSE Telefon 65 . Konforfid: 10-12 og 14-16 . Lerdag 9-12

29


Forceldre

STMASKINER • RADIO

ber lade sig fotografere for deres berns skyld

ST0VSUGERE

Fotograf

EL BARBERMASKINER

Poul Luolf Brande . tlf. 51

e. :Jenun Torvegade 6 . Telefon 460

Alt fotograferes overalt

REPARATIONER UDF0RES

BUSTEHOLDERE HOFTEHOLDERE

Brande Brugsforening a.m.b.a.

Detailhandel -

Telefon 10

BROADWAY

~

Eneforhandiing for Brande

Trier Brrendgaard Telefon 100

BRANDE FISKE- OG VILDTFORRETNING

Knud H. Christoffersen

Dansk Dammann Asfalt Brande tel£. 227

Torvet • Brande . telf. 216

Kun 1-klasses varer Yarer bringes og forsendes overalt

Husk vor ekstrafine kaffe

Georg Jacobsen's danseinstitut .,l?Jrbtl!kgaarden" Brande tel[. 380

H. L. Aastrup &Son TELEFON 92 • BRANDE

Dans . Ballet . Step exam. danse!tl!rer Medlem af Danse·Ringen og Dansk Danse·Forbund

30


nedturen endnu mere farlig og besvrerlig. Og den foregik for nogles vedkommende ved at man satte sig pa agterspejlet og kurede fra trre til trre, til man naede den sikre og vandrette jord igen. Tirsdagens store begivenhed var kampen med Tofte. Vi mjlldte paa bryggen, hvorfra turen gik med bad til Tofte, der ligger pa den anden side fjorden. Kampen skulle spilles pa en grusbane, en for os danskere ganske ukendt arena. Mange af os sa med gru pa den slaggedrekkede bane og sa sig selv i anden med blodige knre og albuer. Det gik dog ikke sa galt, skjllnt det undertiden sa faretruende ud. Vi vandt efter en hard, sprendende og jrevnbyrdig kamp med 2-1. Badet efter kampen var ikke blot dejligt, men aldeles njlldvendigt, da vi nresten lignede negre pa grund af de store stpvskyer, stjllvlerne havde hvirvet op fra den knastjllrre bane. Om aftenen var der igen bal; men denne gang var det pa »Sneppan«, ogsa kaldet »Mexico«. Varmen fortsatte og nresten hele onsdagen gik med at bade. Denne aften foregik ballet til trrekspil oppe pa hjlljen. Torsdag eftermiddag kjllrte vi i privatbiler til Svelvik, hvor den tredie og nrestsidste kamp skulle spilles. Det var aftenkamp, og pa grund af det dejlige vejr og heppen fra vennerne fra Berger, der var fulgt med, vandt vi med 7-1. Nu begyndte ferien imidlertid at synge pa sidste vers. Det var allerede fredag, hvor revanchekampen mod Berger skulle spilles. Vrerterne var . i fint spillehumjllr og sa ivrige efter revanche, at de en overgang havde fjllringen. Nederlaget blev dog afvrerget i sidste jlljeblik, og vi havde dermed vundet aile fire kampe. Da det var sidste dag f!(lr hjemrejsen, var der om aftenen afskedsfest pa »Blinzanc. Som tak for den dejlige ferie skulle danskerne underholde med sang, sketch og oplresning, der blev ledet af Tinus. Nordmrendene bidrog dog ogsa til underholdningen, ved at der var en gut, der sang og spillede. Der var ogsa en grettekonkurrence mellem et hold fra Berger og et fra Brande. Holdet fra Berger vandt stort, da det var mere kendt med danske forhold end vi var med norske. Efter underholdningen takkede Hans M!(ilgaard for ferien og inviterede samtidig Bergers juniorhold med ledere til at komme til Brande nreste sommer. Aftenen sluttede med dans

Udsigt over den norske by Berger

og der pastas, at solen allerede havde skinnet et par timer, inden aile var gaet til ro. L!(lrdagen stod helt i afrejsens tegn. Nok var der h!(ljt hum!(lr, men aile var kede af at skulle tage afsked med de grestfrie nordmrend. Men hjem skulle vi jo, og vi rejste fra Berger ved 2-tiden. I Oslo var vi henne at se Kon-Tiki og polarskibet »Fram«. Der blev ogsa tid til at komme ind pa Bislet stadion for at se den kendte danske l!(lber Gunnar Nielsen. Om det var, fordi vi heppede ham, ved vi ikke, men han vandt dog. Ved 21-tiden tog vi afsked med dem, som havde kjllrt os til Oslo og sejlede ud af fjorden. Denne gang viste havet sig ikke fra sin prene side, men tvang flere af turens deltagere til at ofre til havguden Neptun. Vi havde kun et enkelt lille uheld, da en, der ville have frisk luft, abnede et ko!(ije og i stedet for frisk luft fik k!(lligt havvand, der vrekkede nogle sovende pa gulvet. Fra Frederikshavn rejste vi med tog til Brande, hvor forreldre, venner og bekendte var m!(ldt op pa stationen for at modtage os. Turen var dermed afsluttet, og der er kun tilbage at sige, at vi haber vi rna kunne optrrede som lige sa gode vrerter som vore venner i Berger, nar de til nreste ar kommer til Brande. BIRGER MIDTGAARD og IB JENSEN.

' BABYT0J - LUFFER - VANTER - UNDERT0J - STR0MPER - CARDIGANS - PULLOWERS - HANDKLJEDER ~ Q

>

~

g

De -,bl0de" julegaver -

~

E R de mest fornuftige

:

o'g dem man k0ber hos ·

I

~

·

0 ..:I

~ ~

il<

Henning StJrensen TRIKOTAGE

STOREGADE - TELF. 355

er kvalitetsvarer til de rigtige priser. ~

S ~

>

Aile julegaver leveres

vore

~

~

0

smukke gavecesker.

~

~

00

PERLON UNDERKJOLER - NYLON STR0MPER - CREPE NYLON STR0MPER- ANKELSOKKER- SKISOKKER

31


En egns befolkning star sam men

om sit sygehus

Lidt sygehushistorie

en for Brande sygehus

kritisk tid

BRANDE SYGEHUS har nu i mange ar vreret genstand for indgaende omtale i befolkningen ikke blot i Brande men ogsa i nabokommunerne. Sogneradet har gang pa gang taget sagen op og der er f¢rt forhandlinger med Vejle amtsrad, sygehusrad og medicinalstyrelse forel¢big med et ret negativt resultat, hvad angar bestrrebelserne for en modernisering og udvidelse.

staende over for, at der ikke mellem kommunen og amtet har kunnet opnas overenskomst om Brande sygehus pa det grundlag, som sygehusradet i sin tid skitserede. Brande sognerad rettede i februar maned 1955 en ny henvendelse til amtradet, idet man fandt det n¢dvendigt, at alle problemer blev taget op til fornyet saglig og hensynsfuld dr¢ftelse eventuelt i et frellesudvalg, for at na til bunds i sagen. Det efterf¢lgende m¢de bragte for savidt en klaring, idet amtsradet igen understregede sin negative holdning over for Brande sygehus og i stedet for foreslog, at sygehuset blev indrettet til et plejehjem for kronisk syge, hvorefter der skulde vrere fri bane for en udvidelse af amtssygehuset i Give med 50 senge. I Brande sognerads m¢de den 1. september i ar udtalte sogneradsformand H. L. Aastrup, at trods trange og vanskelige arbejdsforhold har Brande sygehus i over 40 ar

Interesserede i sygehussagen indb¢d i 1945 til m¢der, hvor befolkningen gav sin udelte tilslutning til en .st¢tteaktion«. Et udvalg samlede alle mulige oplysninger i sygehussagen og rettede derefter henvendelse til sognerad, amtsrad og indenrigsministerium med en papegning af en n¢dvendig udvidelse og modernisering af Brande sygehus. Sagen blev fulgt op, da Vejle amtsrad besluttede at opf¢re et nyt amtssygehus i Give. Pa sygehusradets vegne foreslog den davrerende formand, nu afd¢de folketingsmand Edvard S¢rensen, at samtidigt med at der blev bygget nyt sygehus i Give, skulde der gives mulig- · drekket det daglige behov sygehusmressigt set i Vejle hed for en modernisering og udvidelse af Brande sygevesteregn. Jeg tror fuldt og fast pa, at den gerning, som hus til omtrent samme st¢rrelse som amtssygehuset. Det her er udf¢rt, kal! fortsrette til befolkningens fulde tilvar selve kernen i den for vesteregnen sa betydningsfredshed, men jeg kan ikke se det retfrerdige og betimefulde sag, og fra Brande havde man den opfattelse, at lige i, at ber¢ve egnen sit sygehus. Brande er centralt under de givne forhold vilde amtsradet pa en eller anden beliggende, det er et godt og naturligt opland med fortmade deltage i bestrrebelserne for at fa opfyldt ¢nskerne sat muligheder for udstykning og dermed ogsa betingelvedr¢rende Brande sygehus. Men i den henseende blev ser for befolkningstilvrekst. Vejle amtsrads forslag om at omdanne sygehuset til befolkningen i Brande og de omliggende sogne skuffet. plejehjem for kronisk syge har givet de praktiserende Brande sognerad gav imidlertid ikke op. Der blev udlreger inden for sygehusets omrade anledning til en henarbejdet tegninger og forslag til en modernisering og en vendelse, hvori man ud fra den nrere kontakt med probeskeden udvidelse af Brande sygehus, hvorved man i blemet og kendskabet til befolkningens indstilling, fremhvert tilfrelde vilde opna langt bedre arbejdsforhold for f¢rer en rrekke punkter til st¢tte for bevarelse, udvidelse lreger, sygeplejersker og det ¢vrige personale og ogsa og modernisering af Brande sygehus. betydeligt bedre forhold for patienterne. Mens planerne om det nye sygehus i Give tog form, blev forslaget fra Brande til en sag, der er vandret fra skrivebord til skrivebord i de respektive myndigheders kontorer. Et opnaede man imidlertid ved forhandlingerne mellem Vejle amtsrad, Brande sognerad og bestyrelsen for Brande sygehus: en langtidsaftale, hvorved amtsradet forpligter sig til at yde tilskud til Brande sygehus drift forel¢big indtil 1974. - Pa baggrund af denne aftale havde man habet der blev givet mulighed for, at Brande sygehus pa lige fod med amtets ¢vrige sygehuse kunde byde patienterne lige gode forhold. Beboerne i Brande sogn og i nabokommunerne, der har indlreggelsesret til sygehuset i Brande, star ufor-

32

Brande sygehus


I lregernes henvendelse hedder det bl. a.: ÂťBrande sygehus' beliggenhed betinger, at det pa en naturlig, praktisk, fllkonomisk og for befolkningen bekvem made kan betjene oplandets befolkning. Der er ad kunstig vej skabt en begrrensning i indlreggelsesretten pa Brande sygehus for en del af befolkningen i Vejle amt. Dette rna tages som udtryk for, at et stf/lrre opland i Vejle amt har fundet det mest hensigtsmressigt at hfllre til Brande sygehus. Tvrertimod at indskrrenke oplandet kunstigt, finder vi det betimeligt at udvide oplandet, sa Brande sygehus ogsa kommer til at betjene de nrerliggende omrader i Ringkf/lbing amt (Skarrild og Arnborg kommuner), hvor vi i vort arbejde ofte stf/lder pa det uhensigtsmressige og meningslfllse i den hindring, som de amtskommunale grrenser betyder. ÂŤ Lregerne henviser til den gode og f/lkonomiske made, Brande sygehus gennem iirene har opfyldt sin opgave pa, og understreger sygehusradets bestrrebelser pa at medvirke til at fjerne de hindringer for fuld udnyttelse af sygehusene, som skyldes de kommunale grrenser. Sygehusriidet har i sin tid taget stilling til lfllsningen af sygehusspf/lrgsmalet her pa egnen, men dets indstilling synes ikke at vrere fulgt eller at skulle ff/llges. Brande sognerad star sagligt strerkt med sygehusradets kendelse i ryggen. Henvendelse til sogneradet fra de praktiserende lreger har givet anledning til, at hele sygehussagen er taget op pa meget bredt grundlag af hele befolkningen i Brande og nabokommunerne. Der er blevet holdt mf/lder om sagen, og der er fra aile sider lovet stf/ltte til en aktion til klaring af problemerne i en for Brande sygehus kritisk tid. - Det er efter alt dette, Brande sygehusforening er opstaet med en overvreldende tilslutning fra befolkningen i de sogne, der har indlreggelsesret og if!lvrigt ff/ller sig strerkt knyttet til sygehuset, dets lreger og dygtige stab af medhjrelpere.

Igen i ar kan bern og voksne opleve den rigtige julestemning ved et beseg i Brande. Byens forretninger vii gerne vise, hvad de har at byde pa, og som sredvanligt er her alt hvad hjertet kan begrere. - I forbindelse rued de srerlige julearrangementer, er der lagt et stort program. - Juleudstillingerne bliver sendag den 11. december.

Jule-koncert i Brande kirke s0ndag d. 11. dec. kl. 14,30 og 20 Medvirkende: Organist Olivarius, Humlum. Brande byskoles sangkor, ledet af lrerer K. G. Stuckert. Brande sangkor, Brande amaterorkester: Buxtehude's kantate: Eders hele vrerk for orkester, kor og solo. Solist: Svend Wittrup Madsen, Arhus.

S0ndag den 11. december kl. 16: Orkesterkoncett pa torvet. Festbelysningen trendes i gaderne og de smukt pyntede butiker

S0ndag den 18. december: Aile byens forretninger er abne fra kl. 16.

Vejle Jlmts1olkeblad

Kl. 15 ankommer nissefamilien til Brande. Stralende nisseoptog rued musik og mange overraskelser. Grettekonkurrencer o. m. a. Om eftermiddagen endvidere pigespejdernes matine pa Brande hotel. - Musik og underholdning.

Vmr med til at opleve den helt rigtige julestemning bes0g Brande I

33


0

PA LUR AF LARS NIELSEN havde det mindre godt i aften. Var han ikke K ONRAD sjZ!n her pa den ret store gard, og dog kunne han

ikke drage Lisbet til sig, endda hendes far kun havde et lille sted. Og havde Lisbet ikke nu i aften vreret i en ny fin kjole. Mon det var for denne mejeristspires skyld. Konrad sidder og hugger handfladerne imod sin senge· stok. Nej, verden var underlig. Han vil nu ikke finde sig i dette. Selvffillgelig var Lis· bet sjZ!d og venlig til daglig, srerlig nar der var flere til· stede. Men var de ene sammen ved et eller andet arbejde, da trak hun sig ind som under en hard skal. Mon han var her? Konrad sprang op. Eller hun kunne jo vrere gaet ham imfilde. Sk!ilnt- det gjorde Lisbet vist ikke. Ja, sa var de nok i haven sammen. Ah for skarn da. Nej, han vil ikke finde sig i dette. Lisbet skal minsandten komme til at hjZ!re ham til. Om nu fyren star og kysser og krammer hans Lisbet. Konrad synes, at der gik noget i stykker indeni ham ved den tanke. Han rna ud og se ad, og trreffer han fyren, skal han blive sendt hjem. Men han skal have en dragt kljZ! fjZ!rst, den svinehund, ga her og smiske for hans Lisbet. Konrad nar, inden han gar pa opdagelse, at arbejde sig op i et sandt raseri. Han tager en mfilrk jakke over sin hvide skjorte og lister af pa bare fJZ!dder. Det var i de lyse nretter, alligevel var der mjZ!rkt eller ihvertfald dunkelt i haven, srerlig under de hjZ!je trreer. Han lister ind mellem trreerne, han ved jo hvor brenkene star. Den ffilrste brenk var de ikke pa, men mon ikke de sad under trreerne helt ovre pa den anden side af den store plrene. Jo, han kan bestemt skimte dem der. Han rna der· om, han vil liste sig bagpa dem, tage fyren i nakken og ekspedere ham hjem til hans mejeri, den usle lus han er. Konrad lister af, ikke en lyd rna han give fra sig, godt der var lidt grres under trreerne. Da med eet havde Kon· rad nrer skreget, men holdt sig ved at hugge sine trender i lreben. Noget ualmindeligt loddent og grimt gled langs hans ene ben. En tid star han og sparker ud i luften, gar sa fremad igen. Da var det der igen, men nu kan han se, at det er deres gra kat. Han sparker dog til dyret og lister frem igen. Det lede dyr, som han blev bange for det, hvad gik ogsa sadan noget skidt ude om natten for. Jo sandelig, der sad de. Det var til at blive rasende over. Nu skulle han alligevel tage den fyr ved vingebenet. Sad han ikke der med en arm om Lisbets liv. Konrad strammer musklerne, flytter en fod hardt frem for rigtig at srette af til springet. Da ljZ!d der det mest sjZ!nderrivende hyl. Konrad havde lige sat sin fod pa kattens hale. Men i samme sekund lfild der et til endnu meget hjZ!jere. Det kom fra Konrad. Kat· ten havde af skrrek snoet sig rundt og hugget kljZ!erne i Konrads bare fodled. Konrad danser rundt en tid, fjZ!r dyret slap. Han gav det et spark, sa det rfilg ind imellem trreerne. Konrad griber til sit sarede fodled og far handen fuld af blod. Da vaklede Konrad, for blod kunne han ikke tale at se. Han dinglede ind imellem trreerne og for· svandt sa i ordets bedste betydning. Han trenkte ikke pa, at der var en gammel tjZ!r brjZ!nd der med et raddent drek-

34

sel over. Han slog sig pa turen nedad, sa han kom helt til sig selv igen. Men nu opdagede han til sin rredsel, at katten ogsa var dernede. Ah endda, det lede dyr. Med det samme han var dernede fo'r dyret opad ham. Han skreg som en vild. Katten sad i nakken pa ham og rev ham i haret, som havde den da helt mistet forstan· den. Han fiir fat i halen og vil kaste den ovenud, der var jo kun en alen fra hans hovede til jordens overflade. Men jo mere han trak til, des vrerre huggede katten kljZ!erne i, og sa sendte den den vrerste tone ud i natten, han nogensinde havde hjZ!rt. Da jumpede der noget iskoldt over Konrads fod. Da skreg Konrad om hjrelp, idet han sparkede fra sig med foden. Men her var for lidt plads, han ramte en brjZ!ndsten, sa det sagde knak i storetaen alt imens katten sad pa hans hovede og rev ham i ansigtet. Alt dette havde kun taget sekunder. Da hfilrte Konrad en stemme: »Er der nogen her?« »Ja, grib kattenc. »Katten- hvor er den?« »Her pa mit hovede. Ah av endda, det grimme dyrc. En hand famler ned i m¢rket og far fat i kattens nak· keskind. Handen trrekker til, men nu vil katten ikke slippe. Men op matte den, men trak det meste af skindet af Konrads nrese, av endda. »Hvad vil du dernede? « l:Ev, nu var det kolde over hans fod igen. Var der hugorme dernede. Konrad er lige ved at besvime. »Vil du blive dernede«, lyder det ovenfra. »Nej, hjrelp!« skreg Konrad. »Kom sa med en hand«. Konrad rakte sine hrender i vejret og et j'6jeblig efter la han i grresset, men da besvimede han for alvor. To unge mennesker trak ham ud pa den manebelyste grresplrene. De to star et jZ!jeblik og ser undrende pa Konrad, sa siger Lisbet: »Bliv lige her, mens jeg kalder pa hans forreldre«. Men da rejste Konrad sig pa enden. »Nej, lad vrere med det. Men I far hjrelpe mig indc. Sa st¢tter de to ham til vaskehuset, der vasker de Konrad ren for blod. Lisbet henter jodflasken og maier ham i begge ender, til han mest af alt ligner en indianer. Da den vrerste svie er ovre, spj(Srger Lisbet: »Men lille Konrad, hvad ville du da i br¢nden efter? c »Tror du, der er hugorme dernede, Lisbet?c »Nej, Konrad, men gamle tudser er der nok nogle af«. ,Ja f¢j, Lisbet, som de var koldec. Mejeristen star og ler. ,Ja, du kan sagtens le«, siger Konrad og fortsretter, »men nar du nu far Lisbet, sa kan du vel tie med dette here. ,Ja, det kan du tro jeg kan, Konrad. Hvor gammel er du?« - »Gammel - jeg bliver elleve sidst i h¢stenc. ,Ja, sa kan det jo sagtens gac, ler mejeristen og fortsretter, »Sa kan du jo na at blive formand f9r mejeriet efter din far«. ,Ja, sa rna du og Lisbet hellere fa pladsen til den tide.


,Tak, Konradâ&#x20AC;˘. Det blev dog Lisbet, der matte redde Konrad dagen efter. Hun fortalte Konrads mor det hele, inden Konrad stod op. Og Lisbet havde et godt hovede, og det var Konrad hende evig taknemmelig for, for hvem andre end Lisbet kunne have lavet den historie. Lisbet havde fortalt historien saledes: Konrad havde leget indianer og var gaet pa jagt inde i junglen, var kommen til at trcede pa katten, som havde bidt og kradset ham, og sa var de begge faldet i den gamle brj1lnd. Da Lisbet var kommet til ved Konrads rab, sad katten pa hans hovede og kradsede ham. Konrad sa jo forfrerdelig ud, men nu efter Lisbets historie var han umadelig stolt. Han havde vreret pa krigsfod i junglen, det var sa let at forestille bade andre og sig selv, og at det var gaet hardt til, behj1lvede man ikke at spj1lrge om, nar man sa hans ansigt. En gang til i sit liv var Konrad ude for en alvorlig forelskelse, men da var han meget gammel, hele sytten ar. Det var ikke Lisbet denne gang, men hendes lillesj1lster Kirsten. Ogsa hun var ligesom Lisbet engang pige hos Konrads forreldre. Men heller ikke dette ville lykkes for Konrad. Hvad Kirsten kunne se i den store klodsede fodermester, ja, for Konrad var det ufatteligt, kj1ln var han da langtfra, kunne Konrad med et tilfreds suk konstatere, han sad jo overfor ham ved bordet flere gange hver dag. At han, Konrad, for mange ar siden lod mejeristen rende af med Lisbet, ja, det var da sa let for ham at fatte nu. Lisbet var jo en reldre kane, der havde begyndt at fa bj1lrn. Nej, det var helt ufatteligt, sa meget Kirsten var kj1lnnere end Lisbet, det kunne man se med et halvt j1lje. Det

Bemaerk vor

UDSTILLING

vrerste var, at han var lidt bange for den store Kresten, altsa fodermesteren. Konrad havde for sjovs skyld prj1lvet krrefter med ham. Det var jo rart at vide, om han var let at ordne. Men uha, Konrad skutter sig, han kan ligefrem fa gasehud over hele kroppen ved tanken. Det var, som om et toetagers hus havde lagt sig pa ham. Og sikke et par grabber, hver af dem var vel stj1lrre end en almindelig tallerken. Nej, Konrad havde helt opgivet at bruge magt, her matte han bruge sin forstand. Men at Kirsten ville have med det uhyre at gj1lre, var ham aldeles ufatteligt, han, Konrad, var der jo da ogsa i garden. Han prj1lver at indynde sig hos Kirsten med smagaver, venlig tale og hvor han ellers kan vise hende opmrerksomhed. Og hun er vreldig glad for ham, det er hun slet ikke bange for at fortrelle ham, og sa en time senere cykler hun afsted med den grimme karl. Da lider Konrad alle sjrelens kvaler. Han har prj1lvet at ga og vente pa, at de to skulle komme tilbage. Dette var sket flere gange. Konrad havde staet i skjul et eller andet sted. Et par gange var de kommet tilbage pa helt forskellige tidspunkter, det sa jo i grunden tosset ud. Et par gange var de kommet pa samme tid, havde sat deres cykler ind i vognporten og Kirsten var gaet rask over garden og ind, og Kresten var gaet sindigt til sit kammer, den store klods, hvor var han grim. Nej, det var ikke til at blive klog pa. Men Konrad vil nu vide det, inden han giver Kirsten flere smating. Det kunne lige passe, at han skulle lregge nips til til Kirstens fremtidige stue, men det skulle ogsa blive lj1lgn skulle det. Kirsten skulle engang bo i hans stue her pa garden og ikke i et fodermesterhus, det kunne lige passe, sa kj1ln hun var.

Vi har ma sser af nyheder i: Cardigans, heluldne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchetskjorter, mange farver ... . .... Skindhandsker m. foer . . . . . . . . . . . . . . . Strikkede handsker. graa og brune .... Halsterklreder i et vreld af menstre. . .

fra fra fra fra fra

29,50 19,85 19,85 7,50 5,50

Habitter - Pjekkerter - Duffelcoats Drenge pullowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plastikkasketter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjorter, ternede og eusfarvede ... . ... Flejlsknickers, l j2 ars garanti . . ... . . . . Anorakker m. foer og teddykrave . . . . .

-

Gauekort udstedes

pa

fra fra fra fra fra

13,25 8,50 7,85 23,65 43,50

ethuert bel0b -

Glred med en gave fra

Forretningen er aben send. d. 18. kl. 16.20

Svend Nielsen -

BRANDE

-

telefon 159

35


Det var blevet helt vinter med kulde og meget m~rke aftener. Konrad gar i det stille og vogter pa kirsten uden endnu at have fundet ud af noget. Men han vidste jo sa udmrerket, at de to godt kunne vrere meget sammen, uden at han kunne opdage det. Men han vil vide besked, og tilfreldet kom ham endelig til hjrelp. En ung so havde faret. Den var bade syg og gal, og det udartede sig til, at den ville bide sine grise. Konrad havde passet det hele til klokken ti aften, sa skulle fodermesteren afl~se ham. Kirsten gav ham kaffe, da han kom ind. Hun smiler og taler til ham, og han fortreller hende om den tossede so, som han nu har passet hele fire timer, men nu kan Kresten selv passe den, siger Konrad, det er jo hans arbejde. Men inden han far sin kaffe drukket mrerker han, at Kirsten l~ber over garden til stalden. Sa skulde da! Han sluger det, der er i koppen. Det kunne lige passe, nu havde han siddet der og gloet i fire timer og ham havde Kirsten ingen tanke haft for. Bare han havde kunnet jage den store fodermester af garde. En dag havde han sagt til sin far: Er han vrerd at have. Da havde hans far set sa underligt pa ham og sagt: Kresten er den bedste mand, vi har i garden. Det forstod Konrad nu ikke. Han lister over garden, han villige se ind ad vinduet, men han rna jo vrere forsigtig, dersom Kirsten skulle komme ud i det samme, men det gjorde hun skarn ikke. Lige idet han naede ruden gik lyset i stalden ud. Det var det. Det var nresten vrerre, skulle de to nu sidde derinde i m~rket. Konrad gar langs med muren til d~ren og lister ind uden en lyd. Han fik lige en tanke. Fodergangen foran k~erne gik i flugt med fodergangen foran svinestierne, og det var jo der de opholdt sig. Han sretter sig pa knreene og kravler henad fodergangen, nu vil han have vished i den sag. Han er midt for korrekken, da bare st~nner han lidt. Han ville gerl'l.e have skreldt nr. tyve huden fuld, fordi hun altid stod og slabbede i sin vandbeholder, sa det fl~j over pa fodergangen. Og srert var det, men murerne havde i sin tid lavet en lavning her, sa der altid stod en pjask vand. Nu kravlede han lige igennem den, sa vandet bl~dte igennem hans bukseknre. Men han rna jo holde sin mund, om han vil have noget ud af sit foretagende. Sa nar han endelig frem til den f~rste sti. Der Iii en halv snes store svin og sov. Put, put, sagde det hele tiden ovre hos dem. Konrad trenker: Ja, grise er og bliver I, underligt at flresk smager sa vidunderligt. Han rna videre. Han kan h~re de to hviske, men han vil h~re, hvad de taler om. Stille som en mus arbejder han sig videre frem. Hans ~jne vrenner sig efterhanden til m~rket. Jo, de sidder pa den t~nde, han har haft grisene i. Men det l~d nresten som hviskede de til hinanden helt oppe under loftet. Hvordan kan de begge sidde pa den t~nde, trenker Konrad, selvom de har vendt den med bunden i vejret. Krestens bagdel kunne da let selv fylde den. Konrad rejser sig helt op, han sidder dog stadig pa sine vade knre. Da blev det hele opklaret pa mindre end et sekund. En anden ung mand fra garden var gaet ind i stalden og trendt lyset. Det blev jo et underligt m~de for de tre. Ingen kunne med det samme mrele et ord. De sa Konrad sidde der pa sine knre med ~jnene h~jt opspilede, og munden var langtfra lukket, da hans underkrebe hang lige nedad. Og det der forundrede Konrad var, at f~rst sad Kresten pa den h~je tpnde og ovenpa hans ben sad Kirsten med en arm om hans hals.

36

Da siger Kirsten: »Luk da din mund, Konrad, som du sidder og ser ud«. Konrad klappede grellerne i med det samme og rejste sig hurtigt op. Det sa for de to ud, som 'ville han ent~n myrde dem eller flygte. »HOV«, siger Kirsten, »Vent lidt Konrad«. Hun kravler ned fra sit h~je stade. •Se, Konrad, nu opdagede du jo os. Du rna ogsa gerne vide det, du er den f~rste, der far det at vide. Kresten og jeg er forlovede og gifter os til foraret, sa skal han have sin fars gard, er det ikke vreldigt, Konrad«. ,Jo, Kirsten, og tillykke«. Han gav dem begge handen. Sa gik han pa sine ben tilbage den vej, han var kravlet. Han tradte i den plask vand, -han f~r var kravlet igennem. Du er en stor so, tyve, men det kan du vel ikke selv g~re for. Karlen, der havde trendt lyset, havde ikke set Konrad pa knreene, men set ham sta foran de to pa t~nden. •Laver I forestilling ved nattetide? « »Det kan vi godt sige, Rasmus, men du sa vel ingen.:. ting?« »Nej, Konrad«. »Det gjorde jeg heller ikke, Rasmus«. Sa gik Konrad ind pa sit vrerelse. Han sretter sig pa sin seng i dybe tanker. Mange sagde, at verden var underlig, det kunne han ogsa godt skrive under pa. Hans tanker gar helt tilbage til Lisbet. Da var han nu rent uheldig med sit lureri, men da var han ogsa kun en dreng, og katten havde nrer taget livet af ham. Nu i aften havde han vreret ude at lure igen, endda han omtrent var voksen. Selvf~lgelig matte han overlade Kirsten til Kresten, men ondt gjorde det nu, det gjorde sadan noget vist altid, det havde l;lan da lrest om i b~gerne. Men hvad trenkte nu Kirsten og Kresten om ham. Ja, de lo nok ad ham. Og nu skulle Kresten vrere gardmand, og hans far sagde, at Kresten var den bedste mand i garden. Ja, sa skulle det jo nok blive rart for Kirsten, som det var for Lisbet. Hendes mand var lige blevet mejeribestyrer. Jo, de piger var kloge nok, det havde han nu ogsa altid troet. Han klreder sig af. F~j, hvor var hans bukseknre vade. Han hrenger dem sadan, at de kan t~rre i nattens l~b. Da han ligger pa ryggen under den gode dyne, rna han atter og atter gentage sretningen: Den bedste mand i garden. Mejeristen havde jo ogsa vreret fin i sit arbejde. Den bedste mand i g~rden, det var det, han selv matte se at blive. Og nar han engang blev sadan, kunne pigerne nok se ham, enten de sa hed Lisbet eller Kirsten. Den familie kom han altsa ikke ind i, for Kirsten var den sidste. Han vender sig om pa siden og smiler frem for sig. Nu vil han lige dr~mme om Kirsten i nat med, det er der da ingen, der kan forbyde ham, nar de ikke ved noget om det.

P. HEIDE Malermester Torvegade 19

Telefon 76

BRANDE AUTOLAKERERI Harald 0. Jensen Hyvildve~

Telefon 424


RIGTIGE JULEGAVER

Fikse, varme, strerke hjemmesko, blaa, brune, rode . . . . . . kr. 15,00

Hjemmesko, alle kan ga i 28- 32 kr. 8, 70 32-35 kr. 9,30 35-42 kr. 9,95 40-45 kr. 11,40

Bernesko, alle sterrelser til alle priser

~ Stevletter i duvetine og nylon fra kr. 30,00-36,00

:}ennq

VOLSTEDLUND Brande . Telf. 111

fvi/DT JYDEN 5 RUTE- OG SELSKABSBILER Telefon: BRANDE 300- 0LGOD 193- VARDE 367

indtil 175 siddepladser i egne vogne

fra 14 til 37 personers moderne omnibusser -

Ksreplan for rutebilen Ejstruph. 路 Brande 路 0lgod 路 Yarde

I I

Alle hverdage Ejstruph. afg. 11,10 14,15 18,00 10,30 Brande ank. 11,25 14,30 18,15 10,45 Brande afg. 7,20 11,30 16,15*) 7,20 Sdr. Omme afg. 8,00 12,10 17,00 7,50 0Igod ank. 8,30 12,35 17,35 8,25 ~~ ~ ~ ~ w~ ~ ~ Varde ank. 9,45 13,50 16,25 9,30 *Dagen fpr spn- og helligdage afg. Bra nde kl. 16,30 Varde afg. 11,15 14,00 16,45 0lgod ank. 12,20 14,50 18,00 0lgod afg. 9,20 12,25 18,10 9,00 Sdr. Omme afg. 10,00 13,00 18,50 9,30 Brande ank. 10,30 13,40 19,20 10,00 Brande afg. 10,40 13,45 17,15 1 10,00 Ejstruph. ank. 10,55 14,00 17,30 10,15

I I

Spn路 og helligdage 12,20 12,35 12,37 13,10 13,40 13,45 14,45 10,00 10,55 11,00 11,30 12,05 12,05 12,20

16,20 16,50 17,20

16,15 17,10 17,20 17,50 18,20 20,15 20,30

19,45 20,15 20,50

Jule- og nytarsaftensdag keres efter hverdagsplanen

20,35 20,50 18.~55 19,00 21,30 19,35 22,00 19,40 22,00 22,55 20,40 22,00 22,55 23,05 23,35 0,10

23,00 23,55

Benyt Brande-turistbiler til udflugts- og selskabsture. .Moderne 16-personers turistbus udlejes

ARNE BISGAARD Brande


~andels- og Landbrugsbanken BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, aktieselskab

telefon 90 og 1 80 Kontortid kl. 10-12 og 14-16, l0rdag kl. 9-12

Kontorer

Blaahâ&#x20AC;˘i og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 1'.500.000 - reserver ca. kr . 2.734.000

"II!:JLE AMTS f'0li(E8U.D

Brandejul 1955  
Brandejul 1955  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement