Page 1


Laadervarer Indk0bstasker Svingtasker Visittasker Mapper 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fra kr. 15,00 9,50 8,50 11,50 -

Legett?Jj Byens st0rste udvalg.

Ger som aile andre - kom ind og se min kcempe=juleudstilling.

480°0

Sofa og 3 stole . . . Kr. Divaner - ottomaner lamestole - smaborde

Ernst Borgaard Brande - Telf. 62

EL-JULEGAVER med garanti for kvalitet Ira

F i\. JOH. v. A. SIMONSEN- Telf. 45

Forsidebilledet efter faruefoto ued Poul Lund: Postbud Kro Skrerlund, Brande.


BRANDEJUL Udsendes gratis i 6000 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 12. argang -

Udgivet af Brande Handelsstandsforening- Julen 1954

JULEtv11NDER Af pastor Sven Age Andersen, St. Magleby OFTE F0R besluttede bernene og jeg ogsa SOMdenneSA juleaften, efter at vi havde gaet om juletrreet og set de mange gaver, da at ga en tur over kirkegarden. Der er mange, der synes, at en kirkegard er et uhyggeligt sted, hvor man da mindst af alt vii frerdes, nar der er merkt. Men for b0rnene og mig er det blevet helt anderledes. Vi rna hver juleaften hilse pa vore dede venner. Det herer simpelthen med til julens ceremoni. Og hvilken fred, der hviler en sadan julekvreld over de dedes have. En skrerende kontrast til denne vetdens larm. Men sa var det denne juleaften, som jeg just har i sinde at fortrelle om. - Der var m0rkt denne aften, ikke et lysskrer, knap en stjerne pa himlen. Den stjerne, vi lige med glrede havde sunget om inde i den lune og hyggelige prrestegardsstue, kunne vort lille fireklever altsa slet ikke fa 0je piL Men sa ·griber en af drengene mig i armen: Far, hvad er det, siger han. Kan du ikke se det? N ej, og j o nu sa j eg et underligt blaffende lysskrer over en af gravene. Det var dog en oplevelse som en tale til os fire sma ensomme nattevandrere. Vi gik efter lysskreret som de vise mrend fra 0sterland i sin tid lod sig lede af Bethlehems stjernen, og da vi havde trrengt os frem gennem mulm og merke, havde vi for os en dejlig krerte med et stort, stort stadig blafrende lys, plantet pa en af gravene. Det var altsa en ven, der skulle mindes, en af de mange, som ogsa vi vii savne, nar vi denne juleaften slar kreds om trreet og herer julebudskabets forjrettende ord og istemmer vore glade julesalmer. Men, sagde jeg sa, det siger OS jo noget dette dejlige lys. Der er merkt, meget merkt her. Der er maske tungt og knugende i vort sind. Der er maske dem, der er kert helt fast og kan ikke komme videre. I mange henseender er vi blevet moderne. Vore dages mennesker magter meget, deres snille, opfindsomhed og dygtighed er der nresten ingen grrenser for. Det forstod mine b0rn ogsa godt, isrer da jeg s0gte at illustrere mine tanker om de ting ved en henvisning til det dejlige elektriske tog, som et af dem havde faet i julegave. Man skulle virkelig kunne noget, nar man skulle lave et sadant tog, fa det til at k0re, lyse og standse pa kommando. At der her virkelig krrevedes noget i retning af menneskelig kunnen, det kunne vi godt forsta aile fire; men sa var der altsa noget, som bernene ikke rigtig kunne fatte _:_ heldigvis, men som livet ganske brutalt og usentimentalt har lrert os reldre; dette jo, at al vor dygtighed til trods bestar de menneskelige problemer stadig, de er den dag i dag lige sa livsnrere som altid. Og problemerne og de hermed staende vanskeligheder

er for aile, rig og fattig, ung og gammel. Ingen kan kebe sig fri her. Selv den fromme Job matte ud i al besvreret. Der blev ikke taget hensyn; hans fromhed og grundfrestede gudstro hjalp ham ikke. Der blev ikke spurgt, om han havde krrefter eller vilje til den vandringsfrerd, som han nu skulle ud pa. Han skulle blot, og sa matte Job med eller mod sin vilje vove springet. Det er dyrt at vrere menneske, og det kan, nar det gar voldsomt til, vrere prisen, sadan som Job betalte den. Men det lille firekl0·v er star stadig foran lysskreret ude ved graven, hver fordybet i sine egne tanker. Der er nok at trenke pa en sadan julekvreld. Men det skal vrere jul. Julen er jo Gud.s gode gave til menneskene. Og en gave rna modtages. Hvor skuffede ville vi dog ikke blive, hvis vore bern ikke med et opladt og taknemmeligt sind ville modtage de gaver, som vi med stort besvrer har udvalgt og sa gerne ville give dem. Vi kunne jo ligefrem blive vrede, om det skete, at de vragede vore gaver. Sa er det, at en af julens dejlige strofer vii g0re sig greldende; den presser sig pa og ma finde udl0sning. Det er vel den srelsomme vandringsfrerd, vi er ude pa, der bevirker, at det netop bliver denne:

I, som tunge stier tr:eder, stands og hor, her er dor til den sande gl:ede. Ja, men deter jo os. Dig og mig, der gar pa de tunge stier. Mange, mange gange i livet rna vi frerdes ad de tunge stier. Men ogsa til hvert eneste menneske lyder forjrettelsen: fortvivl ikke, tab ikke modet; thi Jesus har trendt lys for os. Han er selv !yset, det lys, der skinner i m0rket, som Johannes siger det i sit julebud: ,Det sande lys, der oplyser hvert menneske, varved at komme til verden". Og er nu kommet her, er her ogsa· denne jul. Derfor er der rigtig nok ogsa grund til at felge opfordringen: Stands og h0r, her er d0r til den sande glrede. V1 fortravlede mennesker, vi, der haster afsted igennem livet uden at vide: · hvorfor. Vi rna dog unde os selv fred for en stund. Fred, stilhed og glrede. Guds fred, den stilhed og glrede, der er, der rna vre·re, hvor Gud er nrer, den Gud, der er sandheden, lyset og livet. J eg hjertets dor vil abne dig o, Jesus, drag dog ind til mig, jo, ved din nade lad det ske, ·at jeg din k:erlighed ma se. Adventssalmens smukke og dybtfolte ord. Vort svar til Gud, eller et famlende fors0g pa et svar, fordi vi ved med os selv, at vi ikke kan ga disse tunge stier

l


(}ulekjbl en k0bes med fordel hos os, hvor udvalget er st0rst og priserne rimelige . ..

5(opoh/

TBAAR-m-P / MANU FAKTU R BRANDE

TLF.7

Aarets store sensation Ira Bo ¡ ~tand f]tix

510 K

Denne modtager er en fuldstrendig nykonstruktion af B&O's kendte Grand Pris model. Vor store stab af teknikere har ydet deres ypperste, og resultatet er blevet en fremragende modtager med uovertrufne egenskaber. Vi har udviklet flere tekniske nyheder, af hvilke vi srerligt fremhrerer : B&O Triplex-bredbaandshejttalersystem, bestaaende af baslwjttaler, mellemtonehejttaler med tonespalte og elektrostatisk hejtoneh0jttaler.- B&O Triplex-Ferrit-retningsantenne med 3 afstemte stave. Ved hjrelp af antennens retningsvirkning er det muligt at adskille stationer, der generer hinanden, eller udelukke st0j. - 2 grammofonstillinger, i hvilke der er taget hensyn til long-playing og normale pladers forskellige indspilningskarakteristikker.

17. ULBRIUHSEN (over for Brande hotel)

•

Radio

•

Foto

Telf. 152


alene. Vi trrette vandringsmrend er godt klar over, at vi ikke kan vrere Guds fred, Guds stilhed og Guds glrede foruden, men han har dog ogsa sagt, at han vii vrere med os alle dage indtil verdens ende. Men for det lille firekl0ver hin juleaften pa frerden ude pa Store Magleby kirkegard forener det lys, de sa, sig nu med de lys, de ved, der denne jul skal vrere trendte pa altrene i Brande, Uhre og Skrerlund kirker. Det er dyrebare minder, festlige og glade. Minder, der har eventyrets poesi og stemning over sig. En juleaften i kirkerne, nar vi i frellesskab sang vore dejlige julesalmer, pa alderdomshjemmet, hvor de gamle blev som b0rn pany, og sidst, men langt fra mindst, Brande sygehus' stemningsfulde, hyggelige jul for sognets syge. Det er noget, man tog med fra det jyske hedesogn, ikke som en selvf0lgelighed, men som noget vrerdifuldt, som et dejligt, festligt minde, man lever pa og som derfor gang pa gang dukker op i erindringen og prreger hele ens liv. En julemorgen pa vej til Skrerlund eller Uhre, det rna man opleve. At trykke de forskellige, ens Venner, i handen med 0nsket om en god og glredelig jul, det var andet end ord fra jer, men I mente, hvad der blev sagt. Det var udtryk for en frellesskabsf0lelse, bekrreftelsen pa et frellesskab, som man var sa taknemmelig for at tage del i. Men livet skal leves videre, og godt er det, at det lys, der blev trendt pa jorden den f0rste juleaften, det forener, det skaber fred, glrede og lovsang, og det g0r sa vel ikke en fattigere, at man nu ud af erfaringen kan synge:

Sa lad da Brande kirkes to klokker med deres malmfulde mst snart kime julen ind, lad dem bringe julens gode budskab ud til hvert eneste hjem i det vidtstrakte sogn og en hjertelig hilsen og tak til aile.

Erna og Sven Aage Andersen, Margrethe, Thomas og Sven Age.

~~~~ :J31.ande TELEFON 342

TEMPUS URE med Tempusgaranti mod tab, tyveri og skade

Mens som barn pa landet jeg var hjemme, julemorgen var mit himmerig, den du meldte mig med englestemme, kimed klart den store glrede ind.

Lammeknive Sakse i start udvalg N egletrenger Barbermaskiner Srebe, pensel Pil barberblade Stue- ag st¢vekaste Br¢dknive K¢dhakkere Rakastmaskiner Br¢dskrerere Br¢dkasser Kagekasser Kaffedaser K¢kkenskabe Affaldsspande m. lag Pedalspande Elektr. strygejern Strygejern i sret Strygebrredter · Klredekurve Trappestiger Brande-ta buretter Opvaskestativer Thermaflasker Elektr. varmeavne Skydeladsvregte

H.M0LGARD

v. forretningsforer

Storegade 19 . Telf. 211

CHR. NYHOLM Tel!. 101

sa

Julegaver 1954

Hovedagentur i Brande:

ind til IS EN KRJEMME RE N

»Phili-Shave« den elektr. barbermaskine til billigste kontantpris. R¢remaskinen »Master-Mixer«.

d £.

~iUemsen ~ran be.

Ozanlamper. - Ildfaste glasfarme. Smukke spejle, mange st¢rrelser, figurer, krystalskale, vinservicer, jardbrerstel, kabaretfade, glasskale. Rustfri bardknive i start udvalg. Rustfri skeer, gafler, theskeer. Desuden fade, skale, sauceskale ag mange andre ting i rustfri stat Rustfri stalvaske til billige priser. Emal. affaldsspande 12,50. Emal. servantespande m. lag 8,85. Spisestel, prima fajance, smuk farvedec. fra kr. 115. Parcelrens kaffestel fra kr. 67,50. Parcelrens kaffestel ag spisestel, ialt 74 dele, kr. 300. 6 par strerke hvide parcelrenskapper 4,50.

Juleplatter Dueskale Smedej erns blomsterbarde ag standere Askestandere Askebregre i start · udvalg Pengekasser Fuglebure Fatagrafirammer Kreatursakse Hesteklippemaskiner Kreaturmal Sk¢jter, krelke, ski, fadbalde Vrerktpj til alle · handvrerk Den nye habbymaskine, som De absalut rna se, dersam De vil glrede Dem selv. Saver, drejer, sliber, pudser m. m. Sengevarmere i jern ag gummi Skruestikke Slibemaskiner

3


TIL DRENGE me~~em

16

Otj

90

dt

vii De let finde en gave

pa

byens hj0rne 1000 piber pa lager- Cigartamdere- Etuier - Cigarer i gaveresker - eller en flaske vellagret vin.

Der er ingen k0betvang i

>>CENTRUM<< Langballe & Hjersing Tlf. 400

Til hverdag og fest vii De finde frisuren fra .. FUN KA" -Salonen bedst.

E. SKJERRIS Telf. 156

Nar De har vreret pa julehandel og juleindk0b i Brande star kaffen med hjemmebagt br0d parat pa

BRANDE HOJSKOLEHJEM Andels-kartoffel me lfab ri kken

>>MIDTJYLLAND<< Brande -

Telf. 126

De er altid velkommen her og kan nu bestille de nye lokaler til fest og til m0der.

Solvejg og Kjeld Hagen


JULEFRED Af Carlo Pedersen

ET VAR IND under jul. Anders hjulmand stod i sit lille vrerksted og arbejdede flittigt. Af og til kastede han blikket ud af vinduet og sa pa vejret. Det var begyndt at sne, fnuggene faldt trettere og trettere, det var bidende frost, der blreste en skarp vind, og sneen lagde sig i sma driver. Det var et rigtigt vejr for bernene og ungdommen at more sig i ved at lebe pa skejter pa landsbyens gadekrer og kere i slrede nedad kirkebakken. Derimod var det et strengt vejr for de fattige, da det kneb med at fa arbejde og tjene til feden og til brrendsel for at holde varmen. ¡ ,Ak ja !" sukkede Anders hjulmand og vendte skraen i munden og tog hardere fat pa arbejdet. Deren til vrerkstedet, der ferte ind til stuelejligheden, blev abnet, og hjulmandens kone kaldte: Kaffen er frerdig, far! Hjulmanden berstede omhyggeligt spaner og snavs af sine bukser, gik hen til deren og skiftede sine trresko med et par hjemmesko, inden han tractte ind i det propre og renlige kekken, hvor kaffen og den dejlige hjemmebagte kage var rettet an pa det hvidskurede kekkenbord. De to aldrende mennesker ned nu deres eftermiddagskaffe ved en hyggelig passiar med hinanden om, hvad nyt der var passeret i landsbyen. Da blev der banket stilfrerdigt pa indgangsderen, og en lille, spinkel og fattigklredt kone tractte ind. Hun gjorde et forknyt indtryk, og efter at vrere budt at sidde ned, skjulte hun ansigtet i hrenderne og gav sig til at grrede bitterligt. Hjulmandens kone gik hen og tog om hende og spurgte: ,Hvad er der dog i vejen, krere Stine?" Konen var en fattig enke, der boede ene i et lille bus nede i landsbyen sammen med sit eneste barn, en dreng pa elleve ar. Hun tjente til sit og barnets underhold ved at gere rent og vaske eller . ved tilfreldigt arbejde, hvor man havde brug for hende, og da hun var dygtig til sit arbejde og tilmed venlig og omgrengelig af vresen, manglede hun aldrig beskreftigelse. Hendes dreng, der nu snart var stor, havde plads som bydreng og kunne nu begynde at tjene lidt til hjrelp til sit eget ophold. Der var sket dette, at drengen, som ofte fik penge for varerne af kunderne, nar han bragte varer ud, engang for lrenge siden havde beholdt et beleb pa atten kroner uden at betale kebmanden dem igen. Der var nu gaet sa lang tid, at kebmanden havde krrevet pengene af den kunde, som havde modtaget varerne, og derved var det blevet opdaget, efter at kebmanden havde spurgt drengen ud. Derfor var den fattige kone sa ulykkelig, for hun kunne ikke betale disse penge, og hvis de ikke blev skaffet til veje, ville hendes sen blive stemplet som tyv samtidig med, at han mistede sin plads hos kebmanden. Ingen andre ville have sadanâ&#x20AC;˘ en dreng, og den fattige kone kunne ikke undvrere det, sennen tjente til hjrelp til de daglige fornedenheder. Men det vrerste var dog

D

det rygte, de ville komme i. Den stakkels kone var ganske utrestelig. ,Ja, ja, Stine!" sagde hjulmanden besindigt, ,tag det nu bare roligt, sa skal jeg nok ordne dette for dig. Nu far du pengene til kebmanden af mig, og sa Iader du drengen selv betale ham dem og bede om undskyldning for sin forglemmelse. Send sa drengen ind til mig i aften, sa skal jeg nok tale alvorligt med knregten. Kom du nu hen og fa dig en kaffetar, sa ordner det sig altsammen pa bedste made" De fik konen beroliget, og da hun en halv time senere forlod de rare folk, var hun ved belt godt mod. Ud pa aftenen kom drengen noget forlegen og slukeret listende ind i hjulmandens stue. Konen forsvandt ud i kekkenet og lod manden vrere ene med ham. Han forklarede nu drengen, hvor forkert det var, som han havde gjort, og spurgte hvorledes han dog kunne gere det for sin gode og krerlige moders skyld, hun, der var sa god imod ham og ikke havde andre end ham at glrede sig over. Dernrest forklarede han ham hvilke forfrerdelige felger det kunne fa for ham bad~ nu og i fremtiden; hvis han ikke var blevet hjulpet ud af dette, kunne han vrere kommet under vrergeradet og blevet sendt pa en opdragelsesanstalt til stor sorg for sin mor, der aldrig ville have kunnet forvinde dette. Hele hans fremtid ville have vreret edelagt. Nu skulle han vrere glad for, at det var blevet ordnet. Men han skulle alligevel mrerke, at det ikke var sa let at komme over, for de penge, han havde taget, skulle han betale tilbage af det, han tjente udover sin len som bydreng, da hans moder nedvendigvis skulle have denne til mad og klreder til ham. Men han skulle betale af de drikkepenge, han fik af kunderne han bragte varer ud til, og hvad han ellers kunne tjen~ i sin fritid ved andre ting, som han sa ofte fer havde gjort, saledes at han ikke selv fik noget hverken til slikkerier og hvad andet, han forhen havde faet lov at kebe. Og de penge, han saledes tjente, skulle han selv komme og betale hjulmanden; det skulle han srette en rere i at overholde, ferst da var han en rar dreng igen. ,Og sa ger vi aldrig sadan noget mere, vel Carl?" havde hjulmanden sagt og havde trukket ham ned pa sit knre og klappet ham pa kinden. ,Og sa vii du altid 0


-

Husk det store udvalg til julebordet

ANDERSEN & JENSEN Slagtermestre Torvegade, Brande

Telefon 63

En naturrig frisure nits ved klipning (skrering) og f¢nb¢Lgning

PETER STOLTENBORG Murermester Berningvej 15, Brande

Telefon 103

Drik stassaniseret spdmcelk fra

BRANDT THOMSENS DAMESALON

LANGKJA:R MEJERI

Telefon 251

Telefon 33

Skar julegaven vrere go', da b¢r De k¢be et par sko. De fds has JEPSEN naturligvis: de smukkeste sko til den binigste pris.

VICTOR JEPSENS SKOT¢JSFORRETNING Storegade 22, Brande

Telefon 132

Til julen anbefales alt i bagvrerk samt chokolade og mar_cipan Bestirring modtages pa dessert-is

_/ll¢ngfe.tbage.tie.t

ANKJA:R NIELSEN

OVE NIELSEN

Bagermester Storegade 16 - Telefon 52

Storegade . Brande • Telf. I 02

l4 l4

Altid kun 1. kl.s varer i

KBD FliSK FJERKRi PALiG

FR. ERIKSEN slagtermester

TORVET . BRANDE . TELF. 167

ELEGANTE

73t.i~~este~ OMHHYGGELIG TILPASNING Leverander til sygekassen

f-J. fl issen -

urmager og optiker Storegade - Brande - Telefon 135

6

som abnes I det nye ar. Altid lrekkert bagvrerk.

Glcedelig jul og godt nytar l:mskes alle mine kunder i by og

pa

land.

Xat.~ Vi~~'l P(!.d(!.t.S(!.n CYKI.. EBORSEN STOBEGADE • BRANDE

Fragtruten

Brande ~ Vejle Mandag -

torsdag -

fredag

Aftale telf. Uhre II lndlevering af gods i Vejle: ved Vejle fragtcentral

H. C. N I E L SE N


vrere en god dreng overfor din moder og blive dygtig, saledes at hun rna fa glrede af dig, nar du bliver stor". Det var en forgrredt og md0jet lille fyr, der sent den aften forlod huset. Denne samtale med den gamle hjulmand glemte han aldrig. Julen nrermede sig med alt det, som h0rer denne til, dens fryd og forventning, gran, lys og julestads i k0bmandens butik, alt det, som kan fa barne0jne til at strale af glrede. Carl var den eneste, som ikke kunne glrede sig, der la et tungt tryk over hans sind, hans tanker kredsede om det, der var overgaet ham med disse penge, det var, som om han aldrig kunne blive rigtig glad mere. Men efterhanden som tiden gik var det, ligesom en beslutning tog form i hans lille barnesjrel: Han ville s0ge at g0re det godt igen, som han havde forbrudt. Da det hen imod jul gav flere drikkepenge til bydrengen, idet folk ligesom var mere venlig stemte og mere godg0rende nu, da h0jtiden stod for d0ren, og da han s0gte at g0re sig nyttig pa flere mader, sa han tjente en lille skilling ekstra ved det, var det, som om det lysnede for ham; han fik begyndt at spare pengene sammen, og han lrengtes og glredede sig til den dag, da han kunne give hjulmanden pengene tilbage og dermed vise, at han ville vrere en god dreng, og samtidig fordi han vidste, hvor glad hans moder ville blive. Endelig var man naet til juleaftensdag, den dag, hvor aile har sa travlt med at blive frerdige med de sidste forberedelser til den store h0jtid. Det var begyndt at skumre, ja, det var snart helt m0rkt. Hjulmanden gik omkring inde i sit vrerksted og ryddede op og lagde vrerkt0jet pa plads. Han havde forlrengst fejet og gjort rent, for at der kunne vrere prent til jul, det var nu mere for at fa tiden til at ga. Der var nresten ikke til at vrere inde i stuerne. Konen havde sa travlt ailevegne for at blive frerdig - men det er en kendt foreteelse i ethvert hjem ved juletid. Pludselig blev yderd0ren til vrerkstedet revet op pa vid gab, sa sneen kom fygende. Carl stormede ind, l0b hen til hjulmanden, og i sin fremstrakte barnehand holdt han de med sa stort besvrer sammensparede penge. ,Nu siger jeg mange tak, Anders hjulmand, og sa beder jeg mange gange om forladelse", udbmd han med gradkvalt stemme. ,J eg har faet dem samlet ailesammen, og der blev ogsa til en julegave til mor, for k0bmanden gav mig ti kroner ekstra - kom det med en vis jubel i stemmen bagefter. ,Men nu rna jeg skynde mig hjem, eilers nar vi ikke at komme i kirke. Glredelig jul, hjulmand !" Og vrek var han, ude af d0ren. Den gamle mand sa smilende efter ham og vendte sig om og t0rrede sig med hagen af handen over 0jnene. Kirkeklokkerne begynder at kime julen ind, folk kommer aile vegne fra, og snart er kirken fyldt til sidste plads. Orgeltonerne lyder gennem kirkerummet, lysekronerne og lysene pa de store juletrreer oppe ved alteret straler i al deres glans. Prresten taler om julens evangelium, om fred pa jorden, og at det gode rna ske fyldest blandt menneskene. Carl sad og holdt sin moder i handen, og ved siden af dem sad hjulmanden og hans kone. Carl f0lte, at julefreden srenkede sig i hans sind, som kun den kan mrerke det, der er befriet fra et tungt tryk og nu har en god samvittighed.

Det blev en rigtig jul, der blev holdt i det liile hus nede i landsbyen, hvor Carl og hans moder fejrede jul med hinanden. Mange ar er gaet siden da, og nu er det atter jul. Kirkeklokkerne har kimet den store h0jtid ind, folk har igen fyldt den gamle kirke, og julesalmerne lyder smukt som sa ofte f0r. Nu star den unge prrest pa prredikestolen. Den gamle prrest har opfordret ham til at holde juleprrediken, da han har tilknytning til sognet, idet han er fra den liile landsby og er hjemme for at holde juleferie. Han taler med en egen styrke og hjertevarme, der forplanter sig. til hele menigheden; han ser ned over denne og mindes en juleaften for mange ar siden, da en liile dreng sad der nede i kirken og fyldtes med den frl:)d, der kan gribe et barnesind, og hans 0jne far en dyb glans. Gudstjenesten er forbi, og nu stmmmer folk ud af kirken, men de fleste bliver staende udenfor eiler i vabenhuset for at hilse pa den unge prrest. Endelig har denne hilst pa dem ¡anesammen og spurgt til de forskellige bekendte. Tilbage star en lille kone og et par gamle folk. Nu iler prresten hen, tager om den lille kone og kysser hen de: ,Glredelig jul, mor", siger han og trykker derefter de to andre hjerteligt i handen og 0nsker ogsa dem glredelig jul. Derpa f0lger han med dem til et lille hus nede i landsbyen for at holde jul sammen med Anders hjulmand og hans kone i sit krere barndomshjem hos sin mor.

RENSERIET ÂťPERFECT<< Telefon 24S â&#x20AC;˘ Brande


BRANDE TRJELASTHANDEL AKTIESELSKAB Te1efon 430 (flere 1injer)

Trrelast -

Bygningsartikler -

St0begods -

Brrendsel

lnteressentska bet

Brande Elvcerk Telefon 43

Tilbring nytarsaften pa Madsens Hotel. Lokalerne bliver festligt udsmykket. Dans til populcert orkester. Moderne ventilation i salen.

Dansant hver fredag

BURTON CLAUSEN Telefon 80

Vejle

-

Jelling

-

Brande

Herning

Hverdage 8.00 6.45 9.15 7.00 9.30 7.20 10.00

I

8.00 7.00 9.15 7.15 1 9.30 7.45 10.00

11.00 12.15 12.35 1a.oo 10.15 11.30 11.45 12.15

14.00 116.00 15.15 17.15 15.3o I 16.00 13.30 14.45 15.00 15.30

17.00 18.15 18.30 19.00

17.00 23.00 18.15 24.00 18.30 19.00 20.00 23.00 21.15 0.15 21.35 22.00

I I

VEJLE BRANDE ARNBORG HERN1NG

Son- og helligdage VEJLE BRANDE ARNBORG HERNING

7.55 9.55 13.15 6.45 8.40 12.00 8.25 11.40 7.55 11.15

1 1

9.55 8.45 8.25 7.55

Viggo Hansen, Brande, flf. 292

13.15 12.00 11.40 11.15

16 55 15.45 15.25 15.00

15.30 14.15 13.55 13.30

19.45 18.30 18.10 17.45

19.15 18.00 17.40 17.15

22.25 0.30 21.15 23.15 20.55 22.55 20.30 22.30

22.15 21.15 20.55 20.30


BEDSTEMOR FORTI-ELLER Af Lars Nielsen

STAR og ser efter sin mor. Hun kan dog K AREN nreppe skelne hende mere, hun g0r sig ikke klart, om det er fordi det snart er aften, eller det er fordi tarerne blrender hendes 0jne. Sa, nu gled mor ned bag bakken. Nu er hun pa vej hjem til far, ja, han kom jo hjem fra teglvrerket nu ved aften, om ellers de ikke havde beholdt ham natten med. En skulle jo fyre i de mange ovne, og tit var Karl Peder fuld, sa tog far hans tur med, for at de ikke skulle suite hjemme hos Karl Peders. Godt, at far er sadan. Karen sukker uvilkarligt og t0rrer sine 0jne. Nej, nu er mor helt borte i aftentagen. Nu inden lrenge ville de tre sma storme opad bakken for at m0de mor. Tarerne presser pa. Karen rna grrede lidt igen. Bare hun ikke havde vreret sa gammel, hele otte ar, og stor var hun jo, sa stor, at hun nu selv matte tjene til f0de og klreder. Nu damper det fra aile Javninger, sa tagen driver op over bakkerne, det ligner lange hvide skygger eller sp0gelser. Uha, Karen kryber sammen, det er nogle grimme nogen de sp0gelser, karlene talte tit om dem, nar de sad ved bordet. De rna jo ikke vrere bange, de er jo ogsa strerke. Karen har nu faet klare 0jne, hun ser endnu en gang den vej, moderen er gaet. Da sa hun moderens trad i markvejens jord. Uden nogen egentlig tanke f0lger hun sporet, til moderen var gaet ind i grresset, sa kan hun ikke f0lge sporet Jrerigere. Hun vii ga tilbage, men star som tryllebundet til disse spor. Da far hun pludselig en tanke. Der havde ploven skaret nogle grrest0rv l0se i vejkanten. Hun tager en efter en sa store, som hun kan brere dem, lregger dem forsigtigt over moderens fodspor, sa kan hun finde dem i morgen igen, selv om det regner igen i nat. Karen er tilfreds nu, dette vrerk her er hendes. Hun gar tilbage til garden og stiller sig med ryggen imod den hvidkalkede mur. Hun ser stadig samme vej. Men nu kan hun ikke se ret langt, nu ser hun bare de sma tuer et stykke henne pa vejen, hvor hun har drekket moderens fodspor. Hun l0ber lige derhen, l0fter t0rven til side. J o, der stod moderens trad lige sa fint, som da hun havde l0ftet foden. Hun drekker til igen. Nu er mor snart hjemme, hun ser tydeligt de sma rollinger komme l0bende moderen i m0de. Karens 0jne sl0res. Hun ved godt, at en stor pige ikke rna grrede, men det er nu ingen let sag at vrere en stor pige, nar man alligevel er lille. Hun gar gennem gardsleddet og ind, ind i det lille kammer, hun deler med Sanna. Det vii sige, det er bare sa lidt af pladsen, Karen optager, fordi Sanna er sa umadelig stor. Sanna er i seng allerede. Karen rna ovenover hende, hun putter sig ned imellem Sanna og vreggen. ,Hvad gar du og f0jter sa sent efter, Karen?" Karen sn0fter lidt og siger: ,J eg var med mor lidt pa vej". ,Det var prent af dig, Karen". Karen er helt borte bag Sannas brede ryg. yreggen er kold, hun skubber sig nrermere til Sanna.

,Sa, du lille istap, vii du op pa ryggen af mig?" ,Nej, men vreggen er sa kold". Sanna giver lidt mere plads. ,Bare jeg var sa stor som du, Sanna". Sanna ler og siger: ,Det skal du aldrig 0nske, for sa bliver du sa stor, at du 路bJiver grim af det". ,Du erda ikke grim, Sanna". ,Det er der da flere, der mener, lille Karen. Men du bliver heller aldrig sa stor som jeg, maske kan du have begge dine f0dder i een af mine trresko, nar du er tyve ar". N u er det Karen, der ler og siger: ,Det ville blive en streng gang med begge ben i en trresko". ,Sov nu, Karen, du ved, der er ikke sa Jrenge til, Karen Ivers kalder, da er du sjrelden snakkesalig". ,Ah nej, Sanna, hvis du ikke l0ftede mig ud og rystede mig vagen, sa blev jeg det vist aldrig". ,J o, Karen, nar du blev rigtig sulten, sa vagnede du nok". ,Jeg er altid sulten, Sanna". ,Sa spis no get mere". Karen sukker og siger: ,Ja, bare den boghvedegmd ville blive i min mave, men den kommer jo altid op igen, nresten da". ,Der er du en underlig en, Karen, jeg for eksempel kan nresten ene mand spise et helt fadfuld" . ,Jeg fatter det ikke, Sanna, men du rna da gerne spise min portion med". ,Sa d0de du jo af suit, Karen". ,Er det ikke det samme, Sanna, enten jeg kaster gmden op igen, eller jeg slet ingenting far?" Det er Sanna nu ikke sikker pa. Sa tier de begge, og alt slumrer i den gamle bondegard. Og nreste morgen rna Sanna ryste Karen vagen, som hun plejer. Karen rna ud i stalden for at fodre aile de sma kalve, det er en af hendes mange pligter. De er ikke sa Jette at have med at g0re de fyre. Sutte vii de i bunden af spanden, sa selv om hun trrekker dem i 0rerne af aile krrefter, er de nresten ikke til at fa spanden fra. Sa rna hun malke et par k0er, et par, der ikke giver ret megen mrelk. Sa afsted i marken med de ti k0er. Hun trrekker ud af gardsleddet med dem, efter at Sanna har hjulpet hende

9


Mangler De en ide? saa lad os udstede et gavekort

Stnampen, der forener holdbarhed med sk0nhed. En meget smuk Crepenylon

Det . kan anvendes til sa nyttige ting som trepper, linoleum, kokus, persienner, runegardiner, voksduge, plastic eller tapet og malevarer.

16,85 Net-Per/on

9,85

leres hos

Uden at bryde [hovedet fltr De en gave, der glreder hele familien - hele aret.

Trier Brcendgaard

>>CENTRUM<<

Brande . Tell. 100

Langballe & Hjersing Tlf. 400

Brande Hotel Telefon -3 - 125

~~-JULEGAVER Vi har mange gode gaveideer Aile installationer udferes

ER'I K B. NIELSEN .aut. installat0r . Storegade . Telf. 264

10


dem udenfor d0ren. Og ak og ve, hun trenkte slet ikke i skyndingen pa moderens fodspor, f0r en ko trll.dte oveni en af hendes grrest0rv. Ah endda, Karen slreber i trrekkoens t0jr for at fa de tre kobler ud til siden. Ah endda! N u grreder Karen. Hun vii se sig tilbage, da er k0erne ved at vrelte hende. Ja, sa rna det vrere til siden. Hun far k0erne t0jret. Sa l0ber Karen, ikke hjemad til sporene, der er ellers hendes tanker. Nej, hun rna ud og flytte farene. Hvor star de Iangt ude. F0r hun nar farene, m0der hun de fleste af Iammene. De star i en flok, men hun rna 10be forbi dem, hun bar ikke tid til at tale med dem. Sa rna hun alligevel standse og Ie ad de morsomme fyre, som de der kommer hoppende forbi hende pa fire stive ben, srerlig vredderlammene er gode til den sport. Hun flytter farene. Grahovede havde sprrengt sit t0jr, som hun plejede, mon hun kan na at fange den. Ja, det rna hun jo, ellers - Hun er bange for Karen Iversen, for hun vii jo sp0rge. Det tog nogeri tid, for grahovede er en udspekuleret gammel dame, hun render i god tid, des Jrengere kan hun nyde friheden, ved hun. Endelig rna grahovede give sig. Karen f0jer de to .rebender sammen i en solid knude. Sa gar det hjemad, men Karen rna ga en Iille tid, fordi hendes hjerte hamrer i brystet pa hende. Karen trenker, bare ikke grahovede og den blabrogede ko havde vreret til, da havde Iivet vreret let at ]eve. Hun l0ber det, hun kan. Nu rna hun lige se, hvor meget k0erne har 0delagt. Men der stod Karen Ivers ved husvreggen og vinkede. Sa rna Karen l0be endnu strerkere. Hun sa nresten ikke til grrest0rvene. J a, hun sa da, at flere af dem er vreltet omkring af k0ernes klove. ,Mon du ikke trenker pa, at du skal i skole ?" Karen standser. Som om hun ikke bar trenkt pa andet. Hun gisper det frem: ,Grahovede havde revet t0jret i stykker". ,Det bar hun jo altid; men skynd dig at komme af sted i skole". Karen tager det i l0b ind, gnider Iidt vand rundt i hovedet. Sanna stikker hende et stykke mad i handen, trrekker den gamle snavsede kjole af hende, giver hende en anden pa, farer igennem Karens viltre har med en kam, men opgiver det, giver hende endnu et stykke mad. , Tag din taske, Karen, der er mad i den". ,Tak, Sanna". Sa l0ber Karen igen. Nu er det til den anden side, en Iille halv mil er der til skolen. Det glider dog ikke, f0r hun bar det stykke. mad nede. Og sa naede hun endda ikke frem til skoletid. Hun lister ind pa sin plads. Lrereren taler med b0rnene om bibelhistorie. Der kan Karen ellers nok vrere med, for hendes mor kan den vist belt udenad, hun bar da fortalt meget af den. Sa er der stilhed et 0jeblik. ,Sa du, Karen, kan du sa fortrelle om Abraham Mamrelund". Og Karen fortreller, sa bade Irerer og de andre b0rn lytter. ,Det er godt, Karen, du kan dine ting. Kom her, Karen". Lrereren stod og rakte hende handen. Karen lagde glad sin hand i hans og fulgte med ham gennem forstuen og ind i lrererens stue. ,Se her, Minne, her er Karen. Hun er den, der bar mindst tid til at Jrese, men hun var den, der kunne sin bibelhistorie bedst. Har du et stykke kage til hen de?" ,Ja, sret dig i sofaen, Karen".

Karen satte sig undseelig, og Jrereren gik ind i skolestuen igen. ,Vrersgod, Karen, deter da rart, at du er en dygtig pige". ,Tak". Det er nresten det st0rste stykke kage, Karen har vreret ude for pa een gang, og sa kom Irererkonen endda med en kop 01. Karen svrelger, hun tager god tid, hun Irener sig tilbage i den bl0de sofa og stryger over det fine betrrek med en Mnd. Stille og umrerkeligt gled Karens 0jenlag i, nu havde hun det sa godt, som nar hun var hjemme hos sin mor. Lrererens kone opdagede hurtigt, hvorledes det stod til i sofaen, hun lregger hende til rette med en pude under hen des hovede. N u drager Karen an de normalt, nu er hun inde i en dmmmeverden, hvor der ingen sorger er, nu har hun endelig tid. Fern timer sov hun uden at vagne. Da mrerker hun, at en rykker i hende. ,Ja, Sanna, nu kommer jeg". Og sa er det Jrereren og hans kone, hun ser. Hun bliver forskrrekket: ,Har- bar jeg sovet?" ,Ja, Karen", siger Irereren, , du trrengte vist til det. Men nu rna du spise din mad og sa f0lges med de andre hjemad". ,Skal vi allerede hjem ?" ,Ja, du sov i fern timer, Karen", lrereren smiler til hen de. ,Skal jeg sa ikke sidde efter?" ,Nej, Karen da, du var jo den, der kunne din Iektie bedst". ,Var jeg" -Karen ser pa Jrereren- ,deter underligt, jeg bar slet ikke haft tid til at Irese pa den". ,Ikke det, Karen, hvordan kunne du da ?" ,J eg tror, mor bar fortalt mig det hele". ,Og sa kunne du huske det hele?" ,J a", sukker Karen. Ved det, mor blev nrevnt, trenkte hun igen pa sporene, nu er de nok helt slettet ud. Det er en glad .og frisk Karen, der sammen med de andre b0rn gar hjemad fra skolen. Solen brrender hardt, men det er da bare dejligt med sommer. Karen rna ga ene det sidste stykke, idet hun kommer allerlrengst udefra. Da hun er ene, l0ber hun en Iille tid, men det er for varmt i dag. De sover aile derhjemme pa garden. De star aile tidligt op, sa far de en god middagss0vn midt pa dagen. Karen gar og smiler. I dag fik hun en ordentlig middagssevn, det plejer hun

ll


Bageri & conditori

W. Rahn Jensen M. af i.

lauge J0rgensen Telefon 38 . Torvet . Brande

*

Murermester -

Bestilling modtages pa storre og mindre kager

Betonvarefabrik

*

0STRE ALLE- TELF. 153

d~t

l11dreg. Varem;erke

~otog-ta~e.te.s ooe.ta~t

Dansk TekstiLindustri

Fotograf

POULLUND

v/ Aage Petersen

BRANDE, tlf. 51

DRENGE- og HERREBEKLA:DNING Dansk Dammann Asfalt

start udvalg billige priser

Brande telf. 117

Engelsk Beklc:ednings-Magasin

M. DINESEN

BRANDE KARTOFFELHANDEL Lager og sorteringscentral ved markedspladsen

Hjemmemarked og eksport

HELGE ANDREASEN Herningvej 25, telefon 267

12


ellers ikke den dag, hun er i skole. Hun kan godt lide den lrerer og hans kone ikke mindre, dem vii hun huske. Sa ser hun garden ligge der med sine hvidkalkede mure og stratagene, solen sretter sadan en flimmer over det hele, sa hun nreppe kan skelne de enkelte ting fra hinanden. Pludselig Iober hun strerkt til udeilom garden henad vejen. Hun trenkte det nok, vreltet og tumlet rundt var aile hendes grrest0rv. Nej, mon ikke der er en. Hun lregger tasken fra sig pa jorden, sretter sig pa knre og lofter forsigtig grrestorven. J o, hun lregger den til side. J o, der stod hen des mors trad lige sa fint som i aftes. Karen sidder der en lille tid i stille andagt. Ah, Iille mor. Karen frelder en tare. Der er sa lrenge til november og sa lrenge til, at hun bliver stor. Hun kan nresten ikke fa sig selv til at lregge torven over igen. Men hun rna jo til det. Hun Iober ind. Hendes middagsmad star i komfurovnen, den er tor og branket, som den plejer; men Karen er egentlig sa glad og tilfreds i dag. Hendes held i skolen og sa det, at der var reddet et af mors spor derude pa vejen. Det kan hun nok redde maske i mange dage, og pa sondag rna hun lobe hjem, nar hun har faet koerne sat ud. Ah, som hun skal skynde sig. Bedstemor tier. En lille hand bliver lagt pa bedstemors knre .. ,Hvad sa mere, bedstemor?" ,Ikke mere i aften, lille Karen, nu skal I jo i seng allesammen". ,Deter en skarn, bedstemor, nu var det lige sa sprendende. Men du kom da hjem om sondagen ?" ,J a, lille Karen". ,Grred du, bedstemor, da du skulle afsted igen ?" ,Det gjorde jeg nok, lille Karen". ,Men du blev da stor, bedstemor, og du og bedstefar fik selv en gard". ,Vi gjorde sa, lille Karen, vi skabte den selv, men det kan I hore om en anden gang. Lob sa, born". ,Godnat og tak, bedstemor !" ,Godnat, born". Lille Karen vendte sig i doren og gik tilbage til bedstemor. ,Bedstemor, hvordan gik det med din mors spor?" ,Det stod lige til sondag morgen, da tradte den bUtbrogede lige midt i det; men det; gjorde ikke no get, for da skulle jeg jo lige afsted hjem til mor". ,Det var da godt, bedstemor. Godnat!". Lille Karen Iober glad sin vej. Og over bedstemors ansigt breder der sig et usigeligt udtryk af fred og lykke.

G¢r Deres indk¢b af FRUGT -

â&#x20AC;˘ foretrukket af de ferende mannequiner

En henrivende AMORETTE model i Amorette perlon, der er sa let at vaske og ikke skal stryges. La:g ma:rke til den yndige perma-pleat plissebesa:tning, der holder og h9lder gennem brug og vask.

GR~NT

og BLOMSTER til juLen hos

til julen med en fiks AMORETTE-GAVE

BELLIS Storegade, Brande

Telefon 149

Eneforhandling hos

JOHS. PEDERSEN Torvets p¢Lsevogn

Brande

Telefon 40

13


Aft; 1. kl.

k0d, 1/cesk, palceg og salater

E1

installationer

- brugsgenstande - belysninger Telefon 368

V.Sti9 d-nJezsen

Vejle Slagteri's udsalg

Aut. elektroinstallatcn

Storegade 35 - Telf. 9

-

Det skaner hende og t0jet for meget un0dvendigt slid

Ring til telefon 373

Giv husmoderen en fornuftig

en andel i

BRANDE 路 & OMEGNS ANDELSVASKERI 14


TUDSERNE Novelle af SIGRID FISCHER Sigrid Fischer) som blev lrererinde ved Askrer skole 1. november 1924) fik gennem snart 30 ar sit virke her. Sigrid Fischer har tidligere skrevet digte og noveller til Brande Jul. Kort j0r sin d0d skrev hun denne novelle) som hermed bliver offentliggjort j0rste gang.

abnede haved0ren og gik ud pa terrassen. F RUHunLETH var i gul morgenkjole og havde net om frisuren - den sad fra i gar, da havde hun vreret hos fris0r. Da hun var kommet et par trin ned, stod hun stille og lrenede sig til gelrenderet, lidt tynget af de 80 kg, som hun stadig matte slrebe pa pa trods af gentagne fors0g pa slankningskur. ,Ellen", kalder fruen - og en lys pigestemme svarede: ,J a, frue, nu er jeg der". - Ellen, kan jeg ikke overlade borddrekningen til Dem, De ved jo nu, hvor alting star, og jeg har 117 ting at ordne, inden gresterne kommer. En af de 117 ting, fruen skulle ordne, var at pille roser. Fruen holdt selv den lille have lige sa pillent og sirligt, som hun forlangte, at Ellen skulle holde stuerne. Ellen stod og baksede med spisebordet for at fa pladerne i - selv ordne, trenkte hun, det var jo lige det, hun havde 0nsket at fa lov til. Hun vidste bestemt, hvordan det hele skulle sta- fruen havde jo vist hende det i gar. Glassene i forhold til knive og gafler, et saltkar og askebreger ved hveranden kuvert - hun havde for morskabs skyld tegnet bordet derhjemme i aftes, mens hun ventede pa, at mor syede den sorte kjole frerdig men hvor havde de leet af hende, mor og bror Poul. Hun lod dem le - det var nu slet ikke sa ligetil, det var f0rste gang, hun tjente i sa fint et hjem, og f0rste gang, der skulle vrere selskab der, siden hun kom. Aldrig havde hun set noget sa sk0rt og sk0nt som fruens handmalede porcelren - oversaet med vilde blomster, og krystalglassene- blot man mrte ved dem, kom der en fin tone. Der var sadan et liv og en Sk0nhed over det stel. Det var fruens f0dselsdag, og de ventede seks darner til frokost - sildeanretning og ung and. N a, heldigvis var fru Olsen i k0kkenet, hun selv skulle kun tage sig af alt, hvad der kom ind under sort kjole og hvid kappe. Sa - nu la dugen fint, lige langt ned ved begge ender - husk nu det - husk nu det. J o, hun huskede hele tiden. Sa tallerkenerne- rankerne udad. Nej, nu ville hun hente vinl0vet, det sk0nne dybmde vinl0v med de sma bla klaser, der lignede druer. Det var Ellens egen ide - en brrem af vinl0v, hvor var det smukt men hvad skulle hun srette pa midten af bordet. - Hebe naturligvis - Hebe midt i de bla drueklaser. Hebe matte forlade sin rolige plads pa klaveret og sta i vin10V og se dejlig ud. Na, der la et par blade under bordet - godt at hun fik 0je pa dem. Hun b0jede sig ned med strakte knre, ellers grelder det ikke, siger Poul. J o, det gik. Klokken var et kvarter over elleve, om tre kvarter kom gresterne. Fruen var endnu i haven. Hun stod og

samlede visne blade op i sit forklrede. Ellen sa derned. Nej, sandelig havde Poul ikke ret, nar han sagde, at hendes tanker smuttede som sma guldfisk i hendes hjerne - der sneg sig af og til en lille haletudse ind. Stod hun nu ikke der og mindedes den aspargesbudding, mor vreltede af formen i gar, ved at se fruen i gul morgenkjole og uden hylster. ,Ellen", kaldte fruen, ,hjrelp mig lige med de blade!" Fruen rettede sig op. ,Er her nu ikke prent ?" - J o, der var nydeligt - plrenen stod gmn og nyklippet, det lange rosenbed havde ikke et vissent blad, men de mde knopper sad der lidt triste og n0gne. Na, pynteligt sa det ud. Egehrekken stod gul og md, og flyvende sommer havde spundet sit fine vrev mellem bladene. Bare fruen nu ikke beder mig feje spindelvrev ned, trenkte Ellen og lo - lo, fordi hun f0lte sig ung og glad og var i kontakt med livet i hver fiber i sin krop. Klokken slog tolv - fruen stod og m0nstrede bordet. Ellen kunne se af hendes smil, at hun fandt det smukt. ,Ja, lille Ellen, det skal De virkelig have ros for!"

D ll I

\

/

Hi


OPSPARING beltZmnes NU med

skattenedsrettelse lndskud fra 200- 1000 kr. modtages til udgangen af december mimed

BRANDE SPAREKASSE Telefon 65 . Kontortid: 10-12 og 14-16 . Lerdag 9-12

G0r ikke julegaveproblemet sv~rt, ga straks til »TIP-TOP«. Vi har masser af smukke nyheder i

Skjorter, slips, pyjamas, halsf0rklceder, cardigan, handsker, bcelter

HABITTER PJIEKKERTER VINDBLUSER Plastichuer . . . . . . . . . . . . . . 9,65 Drengebenklmder . . . . . . . . 13,50 Stmmper . . . . . . . . . . . . . . . 3,25 Pullover . . . . . . . . . . . . . . . . 13,25 Drenge-halstfi1rklmde . : . . . 3,50 Drenge-undertfiJj . . . . . . . . . 2,50 Livremme . .. . .... · 1,85 o

0

0

I

Se vor juleudstilling

Fikse gavekort

I

udste~ I

des pil ethvert bel0b

Gleed med en gave Ira ... ..deettemaffas;nllt

TIP-T0 P

Svend Nielsen . Brande

16

Forretningen er aben sendag d. 19. kl. 16-20


Ellen f0lte sig sa taknemmelig og glad. Hun kom til at trenke pa rooster Gerda, der ofte sagde: ,Sret et plus ved aile de gode minutter i dagen og et minus ved de triste - og du skal se, nresten hver dag har du overskud af plusser". Mon der skulle blive nogle minusser i dag - sikkert ikke. ,Se, Ellen", sagde fruen, , - nar nu damerne kommer, hjrelper De dem af overt0jet, stille og diskret. Den gamle fru West rna De tale h0jt til, hun er lidt d0v, staklen". Fru West, jo, hende kendte Ellen godt- der vaskede mor jo netop i dag- en elskelig gammel dame. Sa nu ringede det, og Ellen gik ud og lukkede op. F0rste dame, hvid bluse, sort nederdel, s0lvrrev, glat frisure. Ellen havde det med sadan indvendig at forme sine tanker. ,Ma jeg tage fruens t0j". Tak.- Nreste levende billede - lysegmn dragt - haret sat op a la fuldmodent havreneg, men smuk var hun, den unge fru Smith. Ellen kendte hende fra gaden. Fru Didriksen stod med tret knappet jaket, hun var strerkt sminket, havde overbid og h0j frisure. ,Tak, jeg beholder jakken pa, hvis haved0ren star a ben". Ellen 0nskede, at den nreste var fru West, og det var det. ,Goddag, lille Ellen, ja, din mor er samrend allerede i gang derhjemme". ,Na, De kender fru Leths unge pige?" ,Ja, det g0r jeg da rigtignok - hendes mor hjrelper mig med vask. - De kan tro, hun er et yndigt menneske". Ellen sendte den gamle dame et krerligt smil. Ah, hun kunne have givet hende en knuser for de ord. , Vrersagod!" Ellen lukkede d0ren op til dagligstuen, hvor fruen stod og tog imod. , Velkommen - tak". - , Tillykke - tak, tak". - Sret Dem nu ned - en cigaret? - N ej tak, j eg ryger ikke f0r mad en! - Ah, lige i dag!- Nej, jeg harmine principper. - Men De, fru Smith? - Tusind tak, alt hvad De hyder. - Nej, fru Leth, hvor er den kaktus dog yndig og kalaen - altid blomst i fru Leths kala - ja, er det ikke det, jeg siger: Ingen kan trylle blomster frem som fru Leth. - N ej, er det det sidste billede af Preben - yndigt, hvor er han dog s0d den krere dreng, og hvor ser han krek ud - far vi ham slet ikke at se? - Nej, han er pa tur med sin far. - Det var kedeligt - og jeg som elsker b0rn. - Ja, det s0de vresen, stemte fru Smith i og stak en pose til fru Leth ! - Det er dog alt for galt. - Nej, b0rn skal man ikke glemme. Postmesterens frue sad i sofa en hos fru West: Sadan en dejlig sol. - Ja, sagde fru West og glattede ned ad den gamle silkekjole - jeg matte jo nette mig, nar jeg skulle i sa fint selskab. Fru Leth slog d0ren op til spisestuen: ,Vrersgod, mine darner- sa gar vi til bards". Ellen stod med den store sildeanretning - nu b0d hun rundt. - Damerne ser nok, at den f0rste snaps er skrenket, og den drikker vi ud! - Ja, pa Deres velgaende, krere fru Leth. - Tak, nej, fru M0ller - ikke bide over. - Nej, jeg kan ikke - jeg rna jo holde ud med dam erne.

- N ej, det grelder ikke, sa kan De maske ikke holde os ud, hvis De er alt for redru. - Ja, godt hum0r rna vi ha', 10d det fra vrertinden. - Ja, jeg tager nu altid mit gode hum0r pa sammen med selskabskjolen - det skylder man vrertsfolkene. - J a, det er sa evigt sandt - skal! Og snakken var i fuld gang. Fru Smith og fru S0rensen klinkede privat. Fru S0rensen var lille og buttet med vandbla 0jne og englesmil. Fru Smith b0jede sig lidt:- Sa De fru Thorsen, da vi m0dte hende i dag - stram i masken. - Er hun da ellers ikke Deres bedste venin de? - Har vreret- i fjor. Nej, det venskab er mget for lrenge siden. Ved De, hvad hun b0d mig - na ikke? Det troede jeg samrend hele byen vidste. Jeg ringede efter hende en dag, jeg havde faet nogle dragter hjem. Jeg bad hende hjrelpe mig med at vrelge en. Vi pmvede dem - hun ogsa, og der var srerlig en, jeg lod hende forsta, at jeg syntes srerligt godt om, men jeg bestemte mig ikke den dag og sendte dragterne tilbage.- Hvad sker? Fa dage efter ser j eg min bedste veninde pa gaden, if0rt min bla dragt - en gemenhed udover alle grrenser. - Ja, det synes jeg virkelig. - Lumpent - ikke mere in den for mine d0re. J eg kan maske tilgi' hende engang. Jeg plejer nok at kunne vrere stor i den retning - men jeg glemmer hende det aldrig. - Hvem er det, De taler om? - Fru Thorsen. - Ja, jeg har heBer aldrig kunnet begribe, hvad De sa i hende. - Nej, sagde fru Smith og stmg sig op ad havreneget, hun bliver aldrig en dame - tarvelig er hun. - N u rna dam erne endelig skrenke i. - Nej, det gar ikke, iru Leth, sa rna vi vist have Hebe erstattet med guden Bacchus - ha, ha! Fru West lagde sin hand pa fru Leths arm : - H vad er det, de morer sig sadan over? - Ah, det er fru Didriksen, der er vittig. - Ja, den fru Didriksen, hun er altid sa forn0jelig. - Ja, er det ikke mrerkeligt, jeg har haft det sadan, lige siden jeg var barn, sa snart jeg kom ind i et selskab, sag de de: - Elly, du er sa sjov! Det er sadan en gave, jeg har faet. Anden kom ind - Ellen bar rundt.


Special-vaerksted for A !tid 1. kl.s

!JfloTORCYKLER Bent Madsen

Bestil.l inger pa gres og render modtages

Lindealle 5 - Brande - Telefon 390

B8RGE ANDERSEN Reparation af motorcykler og knallerter Forhandling af nye

S/agtermester

Brandlundvej t - Telf. t 87

Alt i vellagret OST

Stort udvalg i KONSERVES

»OSTEH USET«

Dansk Andels JEgexport

Telf. 260

Tefefon Brande 101

Automat med sm(!}rrebr(!}d - konserves Kiks og biscuit -

Salater - sild

Malerforretning

~

GULD

*

50 LV

]ulegaver PLET

. Damesalon

i aile prislag

S. NI S• HAN SSEN Urmager -

Herningvej 3 - Telf. 11 9

Birchow Jenden

BRONCE

guldsmed

Brande . Tlf. 175

Husk vor ekstrafine kaHe

BAGERI Torvegade 8 . Telefon 76

H. L. Aastrup & Son TFLEFON 92 . BRANDE

IS


- Skrenk nu mdvin - men glassene fulde. - Det er alt for galt, men dejligt, led det. Ellen sa rundt pa damerne. Det var, som den ansigtsbelysning, der fer var over hendes ejne og smil, var slukket. Hun gik sa trist omkring. - Er der nogen af damerne, der har vreret oppe i prrestegarden, siden Grams rejste? - Nej, ikke endnu. - Jo, det har jeg, led det fra fru Meller, nydeligt er der blevet - ikke til at kende igen - rent og pynteligt og ordentligt. J a, der trrengte vel nok til at blive ryddet op i den rede, aldrig har j eg set sadan et rodebus, som da fru Gram residerede der. Kom man uventet, kunne man risikere, at der fled, siger jeg- fled!! Med vasketej, katten i en lrenestol og snavsede nabobern, der legede pa verandaen. De ger Dem ingen begreb om, hvad jeg har set i det hus. - J a, faldt fru Serensen ind - og sa kaldte aile smafolk hende varmhjertet og hjrelpsom. Jeg kunne godt have fortalt dem, at de penge, hun gik og streede ud ved juletid var fra hjrelpekassen, men jeg tav og bed det i mig- jeg har det fra min mand. - Ingen, sagde fru Didriksen, har vist oplevet det, jeg blev budt der en dag. Jeg kom der et rerinde om formiddagen, og mens vi drak kaffe, kom der en bisse, rent ud sagt, og spurgte, om fruen havde lidt arbejde, sa han kunne tjene til lidt mad o. s. v., De kender remsen. Vii De trenke Dem, hvad hun gjorde - hun bed ham kaffe - sammen med os - samme bord. J eg var malles, forstar De. Ikke nok med det, men da vi var frerdige, sagde hun, at hun bestemt troede, han kunne fa Iidt arbejde hos en af hendes venner, og her nu og at de kunne felges ad til byen - sa kunne hun vise ham, hvor de boede, og hvis jeg skulle ind til byen, kunne vi ga aile tre. Ja, hvad mener De- at jeg skulle vise mig pa gaden med sadan et udskud. Nej, det felte jeg mig dog for god til- jeg sagde farvel og gik. - Ja, det ville jeg rigtignok ogsa have gjort - en utrolig mangel pa dannelse. Ellen stod og glemte at hyde sovsen rundt - hvad var det, de sagde om dannelse. Hjertensgodhed og forstaelse af sine medmennesker. Ah, hun kom til at trenke pa det gamle eventyr om tudserne, der sprang ud af

prinsessens mund. Tudser var det, der sprang her de kreb mellem de rede vinblade. Tilgiv mig, Hebe, jeg skal aldrig mere srette dig mellem vinlev til fest her. - Nu skar fru Serensens stemme igennem- hun var ved det andet glas redvin - red i kinderne og en streg sovs i mundvigene: - J eg husker nok, da den gamle ringer Ia for deden, da gik min mand og jeg derned med en mregtig buket roser- han hjalp os jo af og til i haven og ville jo ikke sadan have penge for det - men bevar os, hvor tit fik han ikke kaffe. Giv mig en blomst, mens jeg lever, citerede min mand - han er sadan et stort menneske, nu skal den gamle ringer vide, at vi husker ham. H vern sad der sa, da vi kom ? Fru Gram med en lille buket engblommer, plukket - som hun sagde - der, hvor han havde elsket at sidde i stilhed og fiske- hun sad og holdt hans hand, sa vi nresten ikke kunne komme til at hilse. J a, det var rerende kent. Ellen sa pa fru Meller, nu kom der en krybende helt ud pa lreberne - og billigt. - Hvem er det, de taler om, spurgte fru West. - Det er fru Gram, svarede fru Leth. - Ja, fru Gram, hun var vel nok et herligt menneske- sa hjertevarm og god- hun ejede vel nok nrensomhedens nadegave. Lille prinsesse, nu kom gulddukaterne, trenkte Ellen. Der blev en pause - alt for lang. - Skal vi ikke lukke havederen op? - J o, det var dejligt. Fru Leth bed velbekomme, og damerne gik ind i dagligstuen. Fru West bad om at fa lov til at forsvinde. Hun var Iidt trret, og hun kunne jo ikke spille bridge. - Ellen fulgte hende ud. - Ellen, hviskede fru West - jeg er vel nok en vrerre en - jeg vii blot hjem for at fa en sludder med din mor, nar hun er frerdig. Det glreder jeg mig altid til. Ellen mrerkede, at hun var lige ved at grrede: - Ma jeg ikke hjrelpe Dem ned 'ad trappen. - Nej tak. Jeg gar jo sa godt. Ellen stod et ejeblik og sa efter den gamle dame Iille prinsesse med gulddukaterne. - Og sa gik hun ind og slog spillebordene op. SIGRID FISCHER I

BABYT!Z}J - LUFFER - V ANTER - UNDERT!Z}J - STR!Z}MPER- CARDIGANS - PULLOWERS - HANDKL.lEDER

De ,bltade" julegaver E R de mest fornuftige I

og dem man ktaber hos

I.

~ennin9 ~~tensen r/l

p:: ril

TRIKOTAGE

~

~r kvalitetsvarer til de rigtige priser.

~

Aile julegaver leveres

3

smukke gavecesker.

p p

~

1

vore

~

~

~ ~

~ ~

DYNEBETR.lEK - LAGNER - PUDEBETR.lEK - CREPE NYLON STR!Z}MPER - ANKELSOKKER - SKISOKKER

19


Brande Materialhandel

Brande Kommune Kommunekontoret

v. G Fischer . Telefon 55

Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,kl. 11-12 og 14 - 16 fredag, kl. 11-12 og 16-19. Lerdag kl. 9-12

Kolonial . t-.1at~rial Kemikalier og sygeplejeartikler

Kaj Joharisens fEgforretning Brande, tlf. 185

Altid h0jeste dagspris Nrermeste opk0ber eller regsamler anvises

.Juleaftensdag og nytarsaftensdag lukket hele dagen Ingenierkontoret onsdag kl. 11-12 . fredag kl. 17-18

J.

Ssndergaard

Storegade 18

fJflode-, trikotage- og Lingeriforrefning Stort udvalg i nyttige julegaver Telefon 182

SAJYKA Brande Thyregod kartoffelsektion

Alfred Z. Ovesen K0BMAND

Spisekarfofler fra sotere-central bringes overalt i byen.

Brande . Telefon 192

Brande . telefon 186

Brande Brugsforening a.m.b.a.

TRIKOTAGEFABRIK

Telf. 155 BRANDE Telf. 155

20

Detailhandel -

Telefon 10


Med toghjem gennem lapmarken Af Jenny Midtgaard

Kiruna, du som vid synranden stiger skon lig en fe' ur siignernas djup, drommande vidderna runt om dig tiger, tysta sta fjiillens natbld stup. Allt bar en skonhed fijrutan like: sjoarna, bergen, blommornas blad. Ja, din natur iir et skonhetens rike, stormiga, morka, stralande stad. ETER lappernes store moderne by, der synges om, D byen der er vokset op pa grund af malmbrydningen heroppe nor'd for polarciklen. Der er langt hjem til Danmark - lige sa langt som til Rom. Vi er kert op gennem Sveriges uendelige naleskove - langs brusende elve, hvor temmeret flades nedad til savvrerkerne. Vi har holdt ved utailige stationer - og aile vegne er der de skenneste blomsterbede, standere med pelagonier og petunia, altankasser med stralende blomster. Jeg undrer mig, indtil jeg far at vide, at Sverige har en stadsarkitekt, som serger for, at der er sa smukt beplantet ved aile stationer - og det lige fra Malme til Vassijaure, Sveriges nordligste station. Kl. 7 om morgenen er jeg gaet i toget i Stockholm pa vej til Varinas, hvor sovevognene venter pa os. Hele turen K0benhavn-Krylbo-Vannas-Lulea-Gallivare - Kiruna-Abisko-Bjerkliden-Riksgrrensen-N arvik og retur er betalt. Ogsa husser, sejlture, kaffe pa turiststationerne m. m. for 350 danske kroner. Kun forplejningen op gennem Sverige skal man selv s0rge for. Og harman ikke set Stockholm, rna man srette en dag af til at se Sveriges k0nne hovedstad. Bes0ge Stadshuset og slottet, sejle i skrergarden under aile brobuerne, og se de nye moderne bebyggelser h0jt oppe pa klipperne. Det gjorde jeg. Og nu var der en hel dagsrejse op gennem Nordsverige. Men ogsa dette er en oplevelse, isrer nar man sidder i spisevognen. Gennem de store ruder nyder jeg landskabet, der som en mregtig film bliver rullet for en, lige fra Uppsala domkirke til den enlige fisker pa en stenet bred ved elven. Og hele vejen kan jeg gennem granerne skimte den grusede kere\;ej, der felger banelinjen her nordpa lige til Kiruna. Sa er der hverken vej eller sti. Kun jernbanen. Dette gigantiske vrerk, som Sverige med rette er stolt af. Denne bane er betingelsen for den rige bjergvrerksdrift, som skaffer Sverige millioner hjem hvert ar. Malmtogene har ogsa f0rste ret. Selv snelltoget, som f0路r er de rige amerikanere og englrendere op til fiskepladserne, rna vente. Nat og dag ruller disse tipvogne gennem det 0de landskab ud til havnene. Kl. 19 nar vi Vannas, og det er med sprending, vi entrer sovevognene, der nu i en uge skal vrere vort hjem. Jeg skriver vi, for pa rejsen er jeg kommet i selskab med fire friske svenske fruer, der ogsa skal med toghjemmet. De har lange benklreder, lrederjakker, thermokaffe og inadpakker med, og nu er vi sprendt pa, om vi kommer til at bo i nrerheden af hinanden. Hvilket vi naturligvis ikke g0r. Men i lebet af aftenen finder vi dog sammen og nyder thermokaffen

og kiksene pa k0jekanten. Humeret er ikke srerligt hejt - for trenk nar tre skal have pakket ud og anbragt kjoler, frakker, sko, toiletartikler i en almindelig sovevognskupe. Kupeerne ligner marskandiserbutikker fra det gamle K0benhavn. Vi kryber til kejs og fors0ger at sove, mens toget stadig ruiler. Endelig kl. 2 nat holder vi et eiler andet sted, og en vidunderlig stilhed srenker sig over os. Trygt sover vi til kl. 7, da der bliver banket pa d0ren. Det er sendag morgen - solen straler over et ukendt landskab, vi er i Lulea, hvor toghjemsrejsen egentlig begynder. En hel togstamme er i nattens l0b 路koblet til. Der er anrettervogn med en liile kiosk, der er dagligstue med hjernesofaer og borde. Der er friske hrengeplanter meilem aile vinduerne - i spisevognen er der drekket ved smaborde til fire. Der er kekkenvogn og dushvogn med varmt og koldt vand og t0rrestue til klatvask og vadt t0j. Rejselederne byder velkommen og prresenterer OS for toghjemsvrertinden - og sa skal Vi have kaffe og rundstykker- tror jeg da. Men det svenske morgenbord er noget helt andet. Det er et solidt maltid med sild og pilkartofler, reggekage, guilash, sm0r, ost og palreg. Desuden er der til hver en pose og noget pergamentpapir - Og sa sm0rer man ,sm0rgaser" og tager med ud pa tur, samt en thermoflaske med the eiler chokolade. Den ferste morgen sad jeg og sa fornem ud og spiste et enkelt stykke m0rkt sigtebmd og knrekbr0d. Men jeg lrerte hurtigt at tage for mig af retterne - og befandt mig storartet. Man var aldrig sulten og kunne ga de mange kilometre, indtil vi fandt et k0nt sted, hvor vi slog os ned og spiste de flade smergaser til den varme the eiler chokolade. Lulea er som aile byerne her h0jt mod nord en mrerkelig blanding af nyt og gammelt. Byens anlreg har staudebede sa sk0nne, som jeg kun har set mage til i Grasten slotspark. De nye bygninger er i funkisstil med neonlys - moderne forretninger - selv orchideer pranger i vinduerne. Men ved siden af den store domkirke i Gammelstaden Jigger de mde trrebarakker, som konfirmanderne bor i, mens de gar til prrest - det fortreiler lidt om, hvor h0jt vi er mod nord.


RADIO

SYMASKINER .

MELD DIG til - og oplev kammeratskabet i

z

":z: Ill I

....

Hjem mevaerns-

Ill

kompagni 3203

EJNER JENSEN

Brande

Torvegade 6 . Brande . Telefon 460

FERGUSON Martensens fabrik Afs

Nye og brugte traktorer. Alt i redskaber og reservedele. Specialvrerksted.

BRANDE

FERGUSON -Service Vejlevej . Telf. 110

Mine kunder i by og pa land onskes en glmdelig jul og et godt nytar er der sikkert een eller anden, der har vist Dem venlighed og hjrelpsomhed.

Gor gengmld med en mske chokolade fra

Ragnhild . Telefon

P. A. PEDERSEN Mebelforretningen Storegade 68 - Telefon 75

236

<;fa. Clotnoif}-:}ensen en gros- og agenturforretning

BRANDE . TELF. 84

Georg Jacobsen's danseinstitut ,{Jrbrekgaarden" Brande Telf. 380

Dans . Ballet . Step exam. danselrerer

Oplag for -I<

Munke Molle og Lise margarine

*

Medlem af Danse-Ringen og Dansk Danse-Forbund


Kirken har et pragtfulgt guldalter, udskaret trrevrerk og skent smedejern. I baggrunden er et mregtigt orgel, og da rejselederen har forklaret lidt om kirken, foreslar han, at vi synger ,Dejlig er jorden" - han vii selv spille til. Deter ejendommeligt at sidde heroppe og here Ingemanns sk~:mne salme sunget pa klingende svensk og se den heje, flotte sportsmand sidde ved orglet og spille sa smukt. Det er blevet frokosttid - og vi gar ud til skrrenterne ved den botniske bugt, hvor vi nyder vor medbragte mad. Det er sa varmt, at havde vi haft tid, ville vi gerne have haft en svemmetur i det bla vand. Men vi skal pa lapmusreet - og det er ogsa et beseg vrerd. Der er mange, som aldrig nar op i de store, ede vidder, hvor lapperne frerdes, og derfor er alt om lappernes liv og frerden samlet her. Man ser deres kata- hytten, de bygger, nar de finder et tert og lunt sted. Tre kraftige birkestrenger afkvistes - nogle grene far lov til at sidde. Her hrenges kekkenredskaberne pa - tyndere strenger srettes imellem, og teltdugen rulles ud over. Bernene samler stene til ildstedet, og konerne birkelev til sengesteder. Renskindene bredes ud over - kaffekedlen kommer over ilden, og hytten er klar. Deres seletej til brererenerne er fint forarbejdet - og til de sma bern flettes en komse - en brerekurv med kalesche over og remme til at frestne til renernes seletej. Pa sma vreve forarbejder de slips og brelter, huer og lidser til deres farvestralende dragter - i skindstevlerne lregges terret he - men de fleste af de lapper, vi medte, havde nu anskaffet sig skistevler. Men kofterne med de rede, gule og bla farver og breltet helt nede om lrenderne havde aile. Ogsa den krempemressige

rede ulddusk paa huen bar mrendene - det er tegn paa, de er ugifte - de gifte brerer en slags kasket. Det er blevet hen pa eftermiddagen, og vi skal se at finde hjem til vort rullende hotel. Vi tager dush og klreder os om, nyder middagen, mens ;to get rullervidere i den lyse sommeraften. Der er hejttaler i vognen,og rej selederne fortreller om alt, hvad vi ser pa vejen. Ind (imellem :synger,vi danske og svenske sange, og det ryster os godt sammen. Pa et af bordene star en kasse med en bunke kort - for i aften passerer vi polcirklen - og lige pa den anden side af denne Jigger en bitte station af samme navn, â&#x20AC;˘hvor kortene bliver stemplet. Toget sagtner farten, og sa holder vi - lige pa den punkterede linie pa landkortet, der fortreller, at her begynder polaromradet. To krempemressige hvide skilte fortreller om afstandene - Sydpolen 17389 km lEkvator 7389 osv. Vi gar ad en ganske smal sti - vi vii dog preve at trrede pa polarcirklen - men da jeg trreder bare lidt uden for denne, gynger de grenne mospuder - her skal man ikke vove sig ud uden kendte ferere - nedenunder er der bundlest hrengedynd. Men toget venter, vi skal videre i nat - op til Gallivare og malmbjergene. Vi hygger os i dagligstuen

~--------------------------------------------------------------------------------------------¡

c::Be hat lcata~Offet

- VI HAR B0GERNE Hvad ¢nsker

D~

til Jul? - det bedste der gives

Parker :51"

I disse dage har De modtaget det store bogkatalog ÂťBeger 1954". 80 sider, 1000 numre, hvert nummer kan vrere netop den julegaveide,De ellers skal bryde hjernen med - eller den bog De rna huske at fa med pa Deres egen enskeseddel. Alt i bogladen og udstillingslokalet er pyntet op og vi gl;eder os til at vise Dem vore nyheder.

P. Westergaard

Papir - Fyldepenne - Foto - Musik

BRANDE. TELF. 500

Kunst, lmdervarer, folo

--------------------------------------------------------------------~------------------~

3


KartojLer k¢bes og sreLges

CHR. GERTSEN

AnmeLdeLse til markkontrol modtages

Skrrederjorretning

NIELS MORTENSEN Elmealle 21, Brande

M.lELK -

BR~D

-

Mellemvej

Telefon 248

KONFEKTURE

S. ENKELUND

Bestilling modtages pii kransekager, Lagkager m. m. Fineste DESSERTIS f¢res heLe iiret

A. V. FRIIS NIELSEN Vejlevej 48

T¢mrermester Savvrerk og maskinsnedkeri Telefon 215 -

Brande

M obelpolstrer

AAGE MUNKHOLM

P. E. PETERSEN

Bageri og konditori

Torvegade 4

Brande

KAJ ANDRESEN

Borgergade

PEDER CHR. PEDERSEN

A utoreparation Chr. Bergs Vej

Telefon 115

Vognmand Telefon 143

Viadukten 18, Brande

Telefon 207

P. HEIDE

M. JENSEN

MaLermester Torvegade 19 Telefon 76

B¢dkerjorretning

BRANDE K¢RESKOLE F. K. Bechmann M¢Ller Brande - Telefon 11

Mine kunder i by og pii Land ¢nskes en glredeLig juL og et godt nytiir

ARNE LARSEN

Brande

Telefon 115 k. b.

DET DANSKE HEDESELSKAB TrrekuLjabrik Brande -

Maler alt -

Stakitjabrik

Telefon 147

kommer overaLt

S¢REN S¢RENSEN Vejlevej, Brande

Telefon 235

Malermester

E. & H. NEHRKORN - Brande

Telefon 1 og 575

H. MADSEN & S¢N BLikkensLager Vand og sanitet -

Kosangas

Telefon 70

24


med boger, strikketaj og kort, og uden for spiller den rullende film. Fjeldtoppe og ensomme dale - ved foden af et stort sort fjeld trendes et ensomt lys. Det er en lappelandsby - og disse hytter er bygget mere sindrigt end sommerkataen - med kraftige strenger og grrestarv over. Kl. 23 nar vi Gallivare - det er stadig sa lyst, at man kan se at lrese - kun ca. 1 time er der markt - vii man se solen d0gnet rundt, skal man til Iapland inden 15. juli - da danser den rundt pa tappen af fjeldene )d. 24 om natten. De mrend, der arbejder i malmgruberne, ser ikke dagens lys de otte maneder af aret. M0rkt og vadt er der i lange underjordiske gange, .der strrekker sig til aile sider i bjerget. Malmen glinser i lygteskreret, nar lyset falder pa den fugtige klippevreg, der gemmer de store rigdomskilder. 65-70 pet. jern indeholder denne fine malm, mens den tyske f. eks. kun har ca. 35. Der g0res ogsa alt for arbejderne heroppe. Smukke villaer og badebassiner med rutshebaner - tennisbaner og smukke kontorer til personalet. Et af de andre store malmlejer, vi sa, ligger ved Kiruna, men her ligger malmen ovenpa jorden, sa man kan sprrenge fjeldet bort og arbejde i dagens lys - nar det er der. Kiruna er lappernes by. Her trreffer' man dem aile vegne. Pa banen, pa gaderne og i forretningerne. I aret 1900 var der kun 312 indbyggere, i dag 14.000. Men selv om nybyggerne er stmmmet til - alene i Kirunavara malmberget arbejder 3000 mand - er der taget hensyn til lapperne. Det viser deres store smukke kirke, der er bygget som en lappekata. M0rkt bejsede bjrelkevregge, der gar over i et h0jt bjrelkeloft, hvorfra lyset vrelder ned, ligesom gennem kataens mghul. Over altret prins Eugens altertavle med midnatssolen, der straler i alle spektrets farver - det er, som om lyset vrelder imod os, da vi trreder ind i kirken. Til Kiruna kan man k0re i bil, men sa er det slut. Den nreste station, vi holder ved, er Abisko. Men det er ingen by. Her er kun den store moderne turiststation og sa ,affrerden", det vii sige en forretning, hvor lapperne kan kabe alt mellem himmel og jord. Vi gar os et rerinde derind, og der star ogsa to lappekoner i folderige sk0rter og handler. Pa stationen sidder en lille gammel mand med et stort rensdyrskind bredt ud 20 "kr. vii han have for det. Men vi skal ud pa vandretur, sa handelen rna vente. Der bliver startet i tre hold, for alle aldre er reprresenteret - reldre regtepar, barn og trrenede sportsfolk. Jeg melder mig til langturen, men denne gang far jeg ikke lov til at komme med. Det er umuligt uden gummistavler at komme over toppen af fjeldet, sa rna jeg med pa mellemturen. Den gar tangs Abiskojokk - en brusende skummende elv. Ind gennem den tynde lave birkeskov snor stien sig - over forrevne klippeblokke, over sumpede moser - og alle vegne er der de skanneste ukendte urter og blomster og mosser og lav. Ved middagstid holder vi rast. Da vi startede i morges, la tagen tyk og uigennemtrrengelig - men nu strltler og hager den lave sol lige ned pa os. Vi sidder pa en mregtig klippeafsats med hoje bjergtoppe omkring os med evig sne pa toppen - i daten bruser og vrelder fossen af sted - det er egentlig frokosttid, men da rejselederen foreslar dem, der ikke har faet nok endnu, at han vii ga med et stykke lrengere ind i ademarken, spurter jeg med. Vildere, mere sumpet, mere uigennemtrrengeligt bliver terrrenet, indtil vi nar til det sidste punkt - en hrengebro med et par

ser ikke ned mere end een gang - saa holder jeg tungen lige i munden og balancerervidere. Kun ca. 15 km havde vi gaet, men det var jo et andet terrren at frerdes i end pa fin landevej. Vi samles alle pa den store, nye turiststation og nyder kaffen i en stor pejsestue - og den smagte - for smargaserne havde jeg helt glemt at spise. Vi har nok at fortrelle hinanden, de, der har vreret oppe over fj eldet, har set store renftokke, som trrekker heroppe i sommervarmen ligesom de mod vintertid trrekker ned i dalene igen. Da vi karte mod Abisko, sa vi ,Lapporten" - to store fjelde, der hretder mod hinanden, og hvorigennem de fleste tapper driver renftokkene enten op eller ned. Mens vi nyder kaffen, nyder vi ogsa udsigten gennem de store ruder. Hotellet ligger for enden af den store sa , Tornetrresk", og sa langt a jet rrekker, er der fj etd og vand. Skyerne driver snart om toppen snart nede om fjetdet, ustandsetig skifter tyset og farverne. I morgen skat vi op pa bjerget ,Nutja", der tigger ved

BRANDE BANK AKTIESELSKAB

Banktid; Kl. 10-12 og 14-16. L0rdag 9-12 Telefon 56 . Postkonto 11644 Filskov afdeling: Torsdag eftermiddag kl. 15-18 Thyregod afdeling: Kontordage: Mandag, onsdag og fredag kl. 13,3掳--16 路 Telf. 33 Kontortid i Uhre: Mandag formiddag 9,30-11. Fredag eftermiddag路 13,30-15

l

e~lv_. J_e_g------------------------------------------~~~5~------------

l_____t-ov_e__t_il_r_re_k_v_re--rk__u_d__o_v_e_r _d_e_n--sk_u_m __m_e_n_d_e__

____

1


CARLSBERG DEPOT

BRANDE AUTOLAKERERI HaraLd 0 . Jensen

Otto ALbrechtsen

Brandlundvej, Brande

Telefon 316

Telefon 424

ALt i parfumeri og kosmetik

VILHELM THORN

S. MIDTGAARDS DAMESALON

Arkitekt

f)rbrekgarden -

Hyvildvej

Telefon 412

BRANDE EJENDOMSKONTOR

Torvegade 16 Telefon 114 Omstilling til privat: Blichersvej 18

TORVEKIOSKEN

KarL Ibsen

J. Mouritsen

Vejlevej 4

Telefon 39

HANS NIELSEN Skot¢jshandler

ERIK RASMUSSEN KoLoniaL -

Torvegade, Brande

Telefon 312

TUBORG DEPOTET vi Hans Rauff Nielsen

Torvegade 11

Telefon 71

Telefon 163

Vin -

Delikatesse

>>Volmerhus«

Telefon 161

VASKERIET N~RREGADE v / A. Iversen

BRANDE BR.tENDSELSFORRETNING

H. JAKOBSEN

vi Sigv. Nielsen

Blikkens lager

Stationsvej 7

Brande

Storegade 58

Telefon 356

BRANDE CEMENTST¢BERI v i Chr. Thomsen

BRANDE M¢LLE

Terrazzoarbejde udf¢res

Telefon 15

Thyregodvej 3

Telefon 42

BRANDE VASKERI M¢Her NieLsen

Borgergade 18

26

Telefon 354

BRANDE MASKINFABRIK TeLefon 87


Bj0rkliden. Sverige h0jeste punkt ,Knebnekajse" har vi passeret, men det Ia drekket i tage. ,Nulja" viser sig fra sin smukkeste side og begynder ret fredeligt gennem den tynde birkeskov og det fine pilekrat. Men det varer ikke ved - nogle steder er der sa stejlt, at vi rna bruge bade hrender og f0dder for at komme op. Krattet far ogsa hurtigt ende - den sidste bevoksning er dvrergbirken, der ikke er st0rre end lyng, men lige sa sejg og udholdende. Sa er der kun fjeld med sten og mos og vand, der risler' ud under mosset. Her ved Nulja er ogsa det sk0nne ,Silverfall", kaskader af vand, der br0ler og vrelter i afgrunden og knuses til skummende hvidt. Man f0ler sig lille og beskremmet ansigt til ansigt med disse vreldige naturkrrefter. Nu gar det mod riksgrrensen, hvor Sveriges sidste store fjeld ,Mariepiggen" strrekker sig ind mod Norges ,Bj0rnefjeld". J ern ban en arbejder sig frem ad smalle klippeafsatser, gennem lange tunneller og overdrekkede gange. Da vi kommer ind i Norge, ser vi pa bunden af de dybe fjorde vrag af tyske undervandsbade, som Jigger her og ruster op. Malet for rejsen er Narvik, denne by路, der pa grund af havnen, der udskiber malmen, ogsa er vokset som Kiruna. F0r havnen blev bygget i 1903, var her ingen bebyggelse, i dag Jigger her en by med 11.000 indbyggere. En interessant by med nye, brede gader og gamle barakker imellem hinanden. Med et mildt og dejligt klima- i hvert fald nu i august maned. Maalet er naet- nu gar det atter hjemad.- Men lapperne var den store oplevelse. J eg glemmer aldrig den Iille lappepige, der en morgen sad i kanten af den tynde birkeskov. Med foldene hrender og bfune dadymjne sa hun undrende pa aile os fremmede. I grresset havde hun

bredt sin brogede butik ud med aile de smating, hun havde forarbejdet i kataen. Eller lappernes venlige im0dekommenhed, nar vi gav os i snak med dem. Svensk forstar de nresten aile. En morgen ved Tornetrresk, da toghjemmet holdt, var der lige nedenfor toget bygget en kata. Men ihukommende en notits i et blad i Kiruna gik vi ikke derned. Der stod Lapparno rero goda svenska medborgere og absolut inga museif0remal. Upptrred mod dem, som Ni upptrreder mot andre mrenniskor. Bes0ker Ni dem i deres hem, titta inte in, utan at advisere m. m. J a, det er lapp erne - et venligt, lykkeligt folk i en storslaet natur, som jeg aldrig haber, civilisationen far bugt med. JENNY MIDTGAARD

All&AIER

DIESEL System Porsche

Dette er

FOLKEVOGNEN VW og mange siger, at der ikke findes noget fornuftigere pa hjul. Med denne vogn tjener De automatisk penge, for den er nrerig med hver krone, De vil give ud pa den. hvis De vil have en traktor, De kan stille krav til, ALLGAIR DIESEL svigter aldrig Den er utrolig i sin ydeevne, driftssikkerhed, styrke og holdbarhed. Sa ekonomisk i drift, at den giver uanede besparelser.

HELMS OG OEHLENSCHLAGER SHELL-service - Autovrerksted Vejlevej, Brande, telf. 256

I


Alle vore kunder i by og pa land ¢nskes en glredelig jul og et godt nytar

CHR. RAHBEK & S¢N Smedemestre Junior telf. 335

Senior telf. 95

AA. CLAUSEN HANSEN Handelsgartneri Telefon 160, Brande

M. RASMUSSEN LANGE Husk mit urreparationsvrerksted Storegade 16

Brande

BRANDE M¢BELFABRIK vl J. Clausen Telefon 22

{ioLB~KDJ\.L Maskinfabrik Brande - Telefon 123 Dreje-, standse- og svejsearbejde

VAGN AAGE HAMPEN

JENS RASMUSSEN & S¢N

Lillebil Telefon 350

Herre- og dameskrrederi Millkonfektion Telefon 50 Stationsvej 1, Brande

Leget¢j til jul -

sa ind til

ANNA HANSEN

Galanteri- og Papirhandel Telefon 327

BRANDE ANDELSMEJERI Stassaniseret s¢dmrelk Telefon 12

Depot og service

v. VIGGO GERTSEN Storegade 17 Telefon Brande 383

2S

E. LORENTZEN Auto-reparation Nf}rregade 10 Telefon 305

FALCK OVER ALT

PETER FRITSEN

Telefon 35 Brande

Br¢ndborer og aut. vandmester Telefon 46

LOKALFORENINGEN »FREM« BRANDE

BRANDE G¢DNINGSFORENING BRANDE

Korn . Foderstoffer . H¢nsefoder

Alle arter kunstg¢dning

Telefon 88

Telefon 88


l~.dJ ........,..,........... ........"',.,.,.~

juleudstillinger - Julearrangementer De snyder bade bornene om Dem selv, dersom De ikke kommer til Brande for at opleve den helt rigtige julestemning. De er altid velkommen i Brande, og nu ind under jul er De srerligt velkommen til at se, hvad byens forretninger har at byde pa. - Her er alt, hvad hjertet kan begrere og som vil fryde bade born, unge og reldre.

Sondag den 12. december: Julekoncert i Brande kirke kl. 14,30 og kl. 20 med et stort og lodigt program. Kl. 16: Orkesterkoncert pa torvet. Lysene straler fra byens store juletrre - og festbelysningen er trendt i de smukt pyntede butikker. Kl. 16 abnes ogsa den store Juletombola med de rigtig fine gevinster: render, gres, og flresk. Sondag den 19. december: Alle byens forretninger er abne fra kl. 16. Kl. 15 kommer Julenisserne til Brande. Det bliver en munter og sprendende begivenhed. Alle raske piger og drenge skal vrere med i en grettekonkurrence om, hvor julenisserne kommer fra i ar. Grettekuponer fas udleveret i byens forretninger. Det bliver et str8.lende nisseoptog med musik og mange overraskelser. Om eftermiddagen arrangeres julematine i Brande hotels nye sal, hvor der er musik, julegran 路og underholdning. Men skulle det vrere koldt eller darligt vejr, nar De grester Brande, har byen nu sa gode smukke lokaler, at der sagtens kan blive husrum til alle, og man kan her nyde dejlig kaffe og lrekkert bagvrerk. Vrer med til at opleve den helt rigtige julestemning.

BesBg byen i midten, besBg

BRANDE


Skrrederforretningen pii Vejlevej udf¢rer alt i dame- og herreskrrederi samt reparationer

M. MATHIASSEN Kolonial og delikatesse Dia betiker-chokolade f¢res Torvet

ANKER PEDERSEN

Telefon 61

E. MOGENSEN

VERNER PEDERSEN

D. K. W. og B. S. A. motorcykler

M¢bel- og bygningssnedkeri Hemingvej 19

Telefon 224

Vejlevej 10

Hiindvrevede bordl¢bere vreves, sa de passer til Deres hjem

MADELEINE MOGENSEN

HARALD JENSEN Kolonial, vin, spirituosa - Alle kendte 11'1.!2rker i cigarer og tobak og kaffen er rigtig

Telefon 224 ·

Vejlevej 10

Telefon 131

N. H. WILLADSEN

VEJLEVEJS K¢BMANDSFORRETNING

Caf€ -

Alfred Nielsen

Bageri -

Conditori

Hemingvej, Brande -

Telefon 291

P. C. RASMUSSEN

Telefon 96

LAURITS MADSEN T¢mrermester

Maskinfabrik

Hemingvej 6

Telefon Brande 600

Moderne vulkanisering

Telefon 221

A. REINHOLT ANDERSEN

Lager af nyt gummi

Snedkermester Telefon 246 -

A. C. POULSEN Vulkanis¢r -

M¢bel- og

Telf. 375

ESSO-SERVICE

Glarmester -

Vejlevej -Brande- Telf. 334 Husk Service's lynopladning. Nye batterier

BRANDE BIO Telefon 280

Forsalg kl. 16,30-17,30

Brande

bygningssn~dker

J. ¢VIG

vi Th. Christensen

ao

Telefon 31

PERSIENNER

pa

lager

Telefon 136

KIRSCHSTJENGER

BILLEDER og RAMMER

LAURIDS RAHN Kolonial -

Delikatesse

Telefon 128


tvlinder fra var og h0st for mete end 50 ar tilbage i tiden Krere Brande Jul! Da du efterlyser bidrag til Brande Jul 1954, kommer jeg i tanker om et digt i min besiddelse, dateret den 26. januar 1910, fra dansk-amerikaneren Niels Thomsen, San Francisco, Californien .. Han var f0dt pa Risbjerg Vester~ard, i hvis nrerhed den kegleformede banke ,Mortensborg" findes. Forfatteren C. A. Thyregod fortreller, at han har staet pa ,Mortensborg" og glredet sig oyer den vide udsigt over Brande, Give, Filskov og Blah0j sogne. Ullerup skole i november. M0LLER JENSEN J eg sad en a/ten sa tankefuld i landet, hvor der graves guld. J eg sad og t:enkte pa min mor og folket mit i h0je nord.

Af sletten ser jeg stige op en k:empe med sa sv:er en krop, i m0rke kl:eder som til sorg sig h:ever gamle ,Mortensborg". Der stundom h0res r:evens hyl, men ,Borgen" den har sin idyl, her under l:erkens glade sang min moder leged' mangen gang. Ak, moderfavn og moderbarm! Du mig optugted' ved din barm, hvorfor jeg nu her udenlands dig binder denne mindekrans.

V emodig dyb er droslens sang dog mere havets dret lang, de b0lger toner hver som bedst herind imod fra gyldne vest. Vemodig dybe minder gar fra barndomstid og ungdomsar. Ga ud min sang og v:er min tolk og bring en hilsen til mit folk! Mit elskte folk pa hedevang optegnes denne mindesang. Gud eder sign i lys og l0n! Det 0nsker Mette Nielsens s0n.

Nye og brugte

M~BLER

De sparer penge ved in..dkpb i

BRANDE M垄BEL- & MARSKANDISERFORRETNING Torvegade 20

Telefon 179

Med fordel dcekker De julebordet med gaver og godter fra

Nar vdren sk0n er ringet ind, og b0rnejlokken mild i sind sig boltrer der foruden sorg, da pyntet star den gamle ,Borg". Nar engene er kl:edt i pragt, i habets .lysegr0nne dragt, og brandem:end kan gr:esset sla, pa ,Borgen" er det sk0nt at sta. I sommersolens straleild det fede gr:es da dufter mild, mens piger vender ned og op, man !ryder sig pa ,bjergets" top. Udi en mild sk:ersommernat, nar engens sangere ta'r fat, og man pa Gud har kastet sorg, der dr0mmes s0dt pa ,Mortensborg". 路 Sta gamle ,Borg", mens tiden gar! Her Mettes Niels kun vogted' far. Mens l:erker h:ever sig i sky, da synges der i Risbjerg by.

Butiken er fyldt med dejlige julegaver. Altid ferst med sidste nyheder i hatte. Stremper, i nylon, perlon, crepe og silke. Lrekkert u.ndertej og natkjoler i perlon og charmeuse i alle prislag.

Alt pakket i fikse gaveresker. Gavekort udstedes.


Otte brand iter pa engelsk kostskole Af Karen Pedersen

FLERE k0benhavnske blade og i Jyilandsposten kunne man for nogen tid siden Irese f0lgende annonce: ,Mr. og mrs. Rogerson, Cottesmore skole, vii gerne se tidligere medarbejdere i British Center, Rosenvrengets Aile 32, 0, ved en sammenkomst !0rdag den 30. ds. kl. 18". Da ikke frerre end otte unge piger fra Brande har vreret pa Cottesmore kostskole som huslige medhjrelpere, og da fern af disse otte deltog i ovenstaende fest, vii det sikkert interessere flere branditer at h0re lidt mere om skolen og den usredvanlige sammenkomst. Hvis vi skal tilbage til begyndelsen, tror jeg, vi rna begynde med Helene Christensen, clatter af afd0de gardejer Christensen, Birkeholm, Blah0j. Helene var

I

1

husbestyrerinde hos mr. og mrs. Smith i London. Flere branditer vii sikkert huske hende fra den tid, hun var i huset hos Harke Martensen. Helene var et usredvanligt fint og dygtigt menneske, og mr. og mrs. Smith var meget glade for hende, og ogsa mrs. og mr. Rogerson Irerte at srette pris pa den unge pige. Mr. Rogerson er en broder til mrs. Smith. Efter krigens slutning skrev mrs. Smith til mig, at hendes broder og svingerinde meget gerne viiie have dansk hushjrelp, og om jeg kunne skaffe dem syv danske, unge piger. J eg syntes, syv var en mregtig flak, sa jeg satte himmel og hav i bevregelse, da jeg troede, at det viiie blive nresten umuligt at skaffe sa mange med den mangel, der ogsa dengang var pa huslig hjrelp. Imidlertid fik jeg 72 henvendelser!! (En af grundene

Brande Mellemskoles IV mellem 1929 Siddende fra venstre: Fru M. Birkedal) Stig Madsen) Erik Risbjerg Thomsen) Ellen Margrethe M0ller. Staende: Skolebestyrer J. Birkedal) lrererinde fru Nicolaisen) lrerer Svenningsen, Aase Agnete Stilling Blichfeldt) lrerer Enevoldsen, Gunnild Jensen. Niels Asmussen Jreger, Tage N0rrevang og Elna Jensen.

32


var sikkert, at der netop pa det tidspunkt blev ,lukket op" til udlandet). Jeg valgte selvf0lgelig eliten af de 72 og var selv meget stolt af de syv prene, dygtige, unge piger, jeg sendte af sted. Blandt disse f0rste var Stinne Th0gersen og Kirsten Hoffmann fra Brande, og de blev senere efterfulgt af Inge og Jytte Andersen, Ellen Jensen, Jenny Rahbeck, Edith Porsbak og Erna Arvad Nielsen - otte branditer ialt. Af de ca. 70 unge piger, der i de forl0bne ar har vreret pa Cottesmore skolen, m0dte ca. 55 til festen i British Center. Flere var kommet rejsende langvejs fra, bl. a. Stinne Th0gersen, der fomvrigt slet ikke mere hedder Th0gersen, men fru Larsen; Stinne bor nu i Assens. Det var vreldig morsomt at se alle alle disse unge piger flokkes om mr. og mrs. Rogerson, og den tydelige glrede begge parter viste ved gensynet. Mr. og mrs. Rogerson er da ogsa et usredvanligt indtagende regtepar, og deres holdning overfor de unge piger er ikke prreget af den - skal vi kalde det - upersonlighed, som de fleste englrendere udviser overfor deres personale; man mrerker - hvad man ogsa har erfaret i den tid, der er gaet - at de virkelig er interesseret i de unge pigers ve og vel. De er selv glade og kan !ide at vrere omgivet af glade mennesker. Efter at den f0rste gensynsglrede var overstaet, og de unge piger under h0je jubelrab havde hilst pa hverandre (flere havde ikke set hverandre siden Englandstiden) gik vi til bords, og der var god afsretning pa det dejlige sm0rrebmd, pa 0llet og snapsen. Der var ingen falsk beskedenhed, man kunne nresten se pa de unge pigers ansigter, at de trenkte ,mr. og mrs. Rogerson 0nsker, vi skal have en forn0jelig aften, and we will jolly well have a good time", ja tak, fyld bare glasset op - og det var portvinsglas, vi fik snaps i! Mr. Rogerson holdt en hjertevarm tale for de unge piger og sagde, at der altid var en seng parat pa Cottesmore, nar de kom pa ferie til England. Sa blev der takket for den storartede aften og udbragt et mregtigt !eve for mr. og mrs. Rogerson efterfulgt af kraftige hurrarab. Samtalerne blev atter genoptaget ved de sma borde, ofte afbrudt af mregtige latterkaskader. Mr. og mrs. R. gik rundt og glredede sig over den gode stemning og s0rgede for at fa talt med hver isrer. Ogsa mr. og mrs. Farmer (mrs. Rogersons s0ster) var til stede og fik fornyet bekendtskabet med flere af de unge piger. Mr. Farmer er nu luftfartsattache her i landet.

*

J eg mindedes en af mine engelske venner, der efter en dansk fest betroede mig, at han beundrede danskerne. ,Er det pa grund af vores konversationstalent", spurgte jeg glad. ,Nej", svarede han, ,det er jeres styrke". Jeg mabede. ,Jo, nar man kommer, trykker I ens hand, sa det knager i fingrene, og pumper handen op og ned med en mregtig kraft. Dernrest gar I til bords og fylder jeres mave med de fedeste og tungeste spiser, der findes, skyller godt efter med flammende ildvand. Herefter udvrelger I jer den grest, der sidder lrengst vrek og indleder en konversation, som dog vanskeligg0res i h0j grad af to andre grester, som sidder lige sa langt fra hinanden, og som raber lige sa h0jt, derefter ... " Mere fik han ikke sagt, for jeg rejste mig d0delig fornrermet og sejlede ud af stuen. Maske blev jeg sa vred, fordi jeg tydeligt sa hans synspunkt.

*

Egentlig synes jeg, at englrenderens mest ind-

Cottesmore School

tagende egenskab er hans generthed. J eg tror, at alle englrendere er generte, hvad de g0r sig mregtige anstrengelser for at skjule - med mere eller mindre held. J eg mindes ganske tydeligt afd0de kong George IV, som jeg en enkelt gang sa i virkeligheden, men utallige gange i biografen. Hvor var han genert, og hvor led han under sin talefejl, men tappert gik han fra den ene sammimkomst til den anden og holdt med m0je og besvrer sine taler, som han altid sluttede med et lille undskyldende smil. Han var en umadelig sympatisk mand.

* Men nu er jeg gledet for langt bort fra mit emne. Cottesmore skole var oprindeligt et slot. Det ville have vreret interessant, hvis jeg havde kunnet fortrelle, at slottet blev bygget for mange hundrede ar siden, og at Henrik den VIII holdt week-end der med i det mindste een af de otte (ikke branditer men koner, som der jo ogsa var otte af) . Men slottet blev f0rst bygget i 1885 af en engelsk forretningsmand, som havde tjent en forroue pa strudsfjer til damehatte! Og f0rst mange ar senere blev slottet lavet om til skole. Skolen ligger i natursk0nne omgivelser, og der er ca. 125 drenge mellem 7 og 14 ar, som undervises af syv lrerere, en fmbeluddannet lrererinde og en musiklrererinde. Ogsa en prrest bor pa skolen, og drengene lregeunders0ges ved begyndelsen og slutningen af hvert semester. - Drengene har en tumleplads pa ca. 20 tdr. land, der omfatter cricket- og golfbane, fire tennisbaner, sv0mmebassiner og fiskeplads. Skulle det blive regnvejr, er der ingen g:ttund til at fortvivle, for indend0rs finder man: slejdvrerksted, biograf, billard, bordtennis, en trykkemaskine, modeltog og et merkekammer til fotografering. Til slut kan en og anden sperge, hvad de danske piger har haft ud af deres englandsophold. Jeg tror egentlig, at kun et fatal har haft praktisk udbytte af det kendskab, de har faet til engelsk (nogle fa, der er pa kontor og en enkelt luftstewardesse), men alle feler virkelig glrede over opholdet. ,Det er den bedste tid, jeg har haft", sagde een, og en anden ,ikke for guld ville jeg have undvreret det ar, selv om jeg matte slide hardt". Deres horisont er blevet udvidet, de forstar engelsk mentalitet, og hele livet igennem vii de, nar de trreffer englrendere, hvad enten det er i virkeligheden, i litteraturen eller pa film, f0le en srerlig glrede ved at forny bekendtskabet. Endnu et skridt fremad pa vefen til international forstaelse. KAREN PEDERSEN (0lbrygger).


â&#x20AC;˘

Nordisk flagfest I OrnskOidsvik Af provst Kr. Otte

NORDENs lokalafdeling for Brande FORENINGEN og omegn har ikke bestaet i ret mange ar, men det

tor vist siges, at der i disse ar er opnaet god kontakt med de nordiske venskabsbyer, hvilket nok i forste rrekke skyldes de arlige flagfester, hvor reprresentanter for de forskeilige foreninger har lejlighed til at modes, og hvor der knyttes personlige venskabsband, der vii fa betydning for det fremtidige samarbejde. I 1954 var det blevet den svenske forening i vor venskabskreds, der skuile indbyde til flagfest, og denne opgave loste drnskoldsvik-Norden pa sa smuk en made, at aile deltagerne i sommerstrevnet i brnski:ildsvik stedse med gliede og taknemlighed vii bevare mindet om de festlige midsommerdage i den nordsvenske by. Fra forst til sidst var strevnet baret af vrertsfolkenes storslaede grestfrihed og gode omsorg for aile, som tog del i de forskeilige moder og samvrer. Gresterne fra de nordiske Iande ankom til brnski:ildsvik i l0bet af torsdagen den 24. juni. Man samledes i det smukke menighedshus, hvor der blev serveret aftensmad, og hvor programmet for de folgende dage blev gennemgaet. Efter dette forste, hyggelige samvrer blev gresterne indkvarteret i grestfri hjem i brnski:ildsvik. Fredag formiddag modtes man pa byens torv, der

i dagens anledning var smykket med de nordiske .flag. I hiler korte man til Varvberget, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over brnski:ildsvik o~ omegn. Her bod kyrkoherde, dr. Wikmark, i fornojelige vendinger et hjerteligt velkommen til aile deltagerne og fortalte om byens og egnens historie. Efter et kort besog pa ,Hornetgarden" fortsatte turen til brnski:ildsvik kirke der efter en grundig restaurering, som har. kostet op 'mod 1 mill. kr., fremtrreder som en meget smu,k og rigt udstyret kirke. Korvreggen er udsmykket med et pragtfuldt kalkmaleri; alterparti og prredikestol er fornyet, sakristiet ombygget og mange andre fornyelser har fundet sted. Efter besoget i kirken blev der lejlighed til at bese det store gymnasium, der toges i brug for fire ar siden. Det har plads til 1000 elever og er overordentlig smukt og praktisk indrettet.

Greider det MALERARBEJDE -

sa taL med

LOUIS PETERSEN f)stre Alle, Brande

Telefon 134

Fint udvaLg i aUe arter Malerartikler

Vor gamle kirkeklokke K irkeklokken med kaldende bud sender hver dag sine toner ud. Den ringer om vinter, den ringer om var, her har den ringet i tusinde ar. Den ringer hver ajten, den ringer hver morgen, den ringer for gl:eden, den ringer for sorgen, den ringer for sorgfulde tunge sind, den ringer sin fred i sj:elene ind. Den ringer sa blidt, mens tiderne rinder, og v:ekker i OS Sa k:ere minder. Dens toner gar langt over sognet ud, den sender et hilsende, klingende bud til os sma mennesker rundt omkring og minder os om, der er strn-re ting end vore egne, nar det g:elder. Deter bud fra Herrens hus, den melder. Lad os boje vort hoved og lytte dertil, sa horer vi nok, hvad tonerne vil os sige, og vi foler det ret, vi kan ej blive af tonerne tr:et. Den har lydt for vore f:edre engang, den lyder for os med jublende klang. Gid den ma lyde for sl:egter, der k01nmer, og melde om Herr ens evige sommer. KLARA MIDTGAARD NIELSEN

34

BRANDE HANDELSSKOLE Alle oplysninger ved

FORSTANDER 0. NIELSEN ,0rbrekgitrden", opg. 1 Telefon 311

M. Berthelsen Telefon 120

Emballagekasser leveres til aile formal

Tsmmer og Brredder leveres i aile dimensioner


Om eftermiddagen var de nordiske grester indbudt til at overvrere sygehusets midsommerfest. Efter en rundgang i det store bygningskompleks samledes man til kaffe i spisestuerne og gik derefter ned for at se pa midsommeroptoget, turneringen og dans om midsommerstangen, alt i alt et broget folkelivsbillede, der blev fulgt med interesse af de mange tilskuere. Den f0rste dag, der havde f0rt gresterne rundt i by og omegn og givet anledning til de her omtalte beseg sluttede med foreningen ,Norden"s festlige middag pa ,Folkets hus", efterfulgt af det finske damekors koncert i ,Hiirnetgarden", hvor det store industrifirma Mo og Domsjo var vrert og bed pa forfriskninger, inden deltagerne bred op. Lerdagen, der fejredes som midsommerdag, begyndte med en festlig gudstjeneste i ornskiildsvik kirke. En svensk og to danske prrester gjorde altertjeneste, der led dansk prrediken og finsk korsang, sa det blev en gudstjeneste, der som alt, hvad vi oplevede i Ornskoldsvik i disse dage, stod i det nordiske tegn. Efter ,kirkekaffen" i tnenighedshuset samledes man til flagfesten i gymnasiets smukke sal. Et efter et blev de nordiske flag fert frem. Der led korte >taler fra hvert af de nordiske Iande, idet dog en af de danske deltagere matte tolke en hilsen fra Hveragerdi, som ikke havde kunnet sende reprresentant til strevnet. Ind imellem talerne blev der sunget nordiske sange, ligesom det finske damekor medvirkede med flere koncertnumre. Senere samledes man pa Stadshotellet, hvor byen ornskiildsvik havde indbudt til middag, ogsa dette samvrer fik et overordentlig smukt forleb. Byradets formand bed i hjertelige ord velkommen og gav en kort oversigt over byens historie og de problemer, man for tiden har at arbejde med. I en rrekke taler blev der bragt hilsener fra venskabsbyerne. Fra Brande havde vi ved den lejlighed den glrede at kunne overrrekke et album med smukke billeder fra Thyregod, Vester, Ejstrupholm og Brande. I bogen var vedfejet en adresse med navnene pa de institutioner og foreninger, som har vreret med til at skrenke denne gave. I en svartale takkede byradets formand hjerteligt for den smukke gave, der nu vil fa sin plads pa byens radhus og minde om venskabsforbindelsen mellem den nordsvenske by og de midtjydske sogne. Dagen sluttede pa smukkeste made i prrestegarden, hvortil dr. Wikmark og frue grestfrit havde indbudt aile strevnets deltagere. Her veksledes med taler og sang, og der kan ikke vrere nogen tvivl om, at mindet om denne ,prastegardskvall" vii !eve lrenge i deltagernes sind. Under samvreret her dreftede man bl. a. ogsa

muligheden for at gennemfere en flagfest ogsll. i det kommende ar. Det blev sent, inden man lerdag aften bred op fra prrestegarden, men allerede kl. 9 sendag morgen var deltagerne atter samlet for at drage ud pa den pragtfulde udflugt, der var tilrettelagt gennem det smukke Angermanland: Bilfrerd gennem 12 kirkesonge, og da det er sogne, hvis udstrrekning langt overgar vore danske sogne, blev det en biltur, der vel strakte sig over mere end 300 km. Vi fik et vidunderligt indtryk af Angermanland: Bilfrerd gennem 12 kirkesogne, og da hviler over landsdelen, der er prreget af fjeld og fjord, af uendelige gran- og fyrreskove og af store seer. Men nu og da abenbarer sig ogsa partier, der er prreget af en vis ynde, srerlig pa de steder, hvor de lyse birketrreer og de gr0nne lier bliver fremherskende. En digter fra Angermanland har udtrykt dette dobbeltdrag i egnens natur ved at sige, at den brerer vidnesbyrd bade om skaberens vrede og glrede. I N ordingra, der betegnes som et af de skenneste sogne i hel~ Sveriges land, standsede man op ved kirken, og selskabet deltog i hejmessen med prrediken af pastor Wikmark. Ogsa her glredede det finske damekor os med en rrekke sange. - Efter gudstjenesten i den smukke kirke indbed stedets sogneprrest, Edstrem, til ,kirkekaffe" i sognegarden og vandt ved sin varme og hjertelige velkomst aile deltageres hjerter. Efter et bes0g ved ruinerne af den gamle Nordingra kirke fortsattes turen ad bratte og smalle veje ud til den lille by Bonshamn ved Det bottniske Hav. Herfra gik turen tilbage over N ordingra, videre til Kramfors, hvor man over Angerman-elven passerede verdens sterste enspandsbro. Det store program for de tre dages festligheder har klappet nresten fuldtud, men pa den lange bilfrerd, hvor man for st0rstedelen kunne nyde landskabets skenhed, belyst af den varme sommersol, lykkedes det ikke helt at overholde tiderne, og noget forsinket ankom vi til stiftsgarden i Gll.lsjo, hvor det sidste samvrer skulle holdes, og hvor ornskoldsvik kirkerad havde ensket at vrere vrert ved en middag for de nordiske grester. Det afsluttende samvrer blev naturligvis prreget af mange taksigelser for den store grestfrihed, som ornskoldsvikboerne har udvist, af glreden over det interessante samvrer og af habet om, at det rna lykkes at trreffes ved lignende nordiske meder ad ll.re. KR. OTTE

BRANDE IDRJETSFORENING AF 1906 Fodbold - Atletik - Bordtennis Fodboldtrrening : Tirsdag og torsdag: Seniores og ynglinge. Mandag og onsdag: Juniores og drenge. Kontingent: Seniores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 kvartalet Ynglinge ...................... 1 Juniores ... . ........... . .... . . 1 Drenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 lirlig Passive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 halvlirlig Henvendelse: Storegade 19 - Telf. 211.


Men nu er julen inde snart, vi ser dens var·sel skinne klart, fm ar til a1· et ;ninde mrt ved hejtidsstundens led. Vi glemmer det, der nager os, den lyse stemning tageT os, den hvide kirke drager os til julens dybe [Ted. AKSEL FR0BERT

BRANDE JUL Nu falder va1·megraderne, men der· er lys i gaderne og neon pa facaderne pa Brandes hovedstnJg. Og se pa granguirlanderne, de1· vifter med gevandterne til alle trafikanterne. Og hr,n· en fest og stoj. Se, bernene en smule l;e finder ved byens juletr;e, en gren og salig hule! N ;e hvor er det kont i ar! De. skutter· sig lidt gysende og samler sig lidt frysende, men fryder sig ved lysene, der klart sotn stjerner star. Der kommer· onkel julemand, hvis digre kr·op ej skjule kan, at ikke kom fra Thule han, men Brande er hans hjem. Og Bat>nejubel brusende slar sammen mellem husene: Der· kommer gaver susende fra Sabroes posegem.

Vinfersfemning Den unge Brande-kunstner, Kai Husum, har sendt BRANDE JUL nogle af sine tegninger i tush og vandfarve. Kai Husum har gode evner inden for denne genre, og han er allerede ved at skabe sig et navn som kunstner. Hans billeder har vreret paa udstilling og er blevet rosende omtalt, og han har den glrede, at billederne bliver vrerdsat som de smaa kunstvrerker, de er, fint afbalanceret med en nrensom gengivelse af dyr og landskaber. BRANDE JUL har valgt at gengive denne tush-tegning, der i faa streger gengiver vinterstemningen.

Folk kommer fra butikkerne, fra landet, fra fabt>ikkerne, foT alle er pa stikkerne, nu sliddet e1· forbi. De tr·;ege og de ilende, de gaende, de bilende, de standser og se1· smilende pa dette sceneri.

Deres liv ER BLEVET MERE V £RD De bliver <eldre. Deres forpligtelser vokser. Deres livsforsikring b¢r f¢lge med. Lad os give Dem oplysninger om vor forsikringsplan

og vort moderne bonussystem.

Afdelingslwutorer og agen· turer overalt 1 Danmark

Hovedagentur for Brande: vj Sparekassekasserer B. SEJR Herningvej 27 . Telefon 154

36


RIGTIGE JULEGAVER fikse, varme og meget strerke Tretorn hjemmesko i red, bla og brun jernbaneflej L. . . . . . . . . . kr. 13,75

en praglfuld Tretorn hjemmesko i rfJd, bla og brun jernbaneflejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 16,25

megel varme Tretorn hjemmesko med skindkant i md, b/A og gren jernbaneflejl. . ........ kr. 16,25

en yndig lille Tretorn vingesko med motiv i rfJd og bla jernbaneflejl, meget slidstrerk. Nr. 20-23. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8,15 Nr. 24-27. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 9,<10 Nr. 28-30. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,65

H. VOLSTEDLUND

Vi har et krempeudvalg af gode julegaver i allerbedste kvalitet.

Skot0jsforretning .,Borgaard", Brande . Telf. 111

Jvi/DTJYDEN 5 RUTE- OG SELSKABSBILER Telefon BRANDE 300 -

0LGOD 193 -

fra 14 til 37 personers moderne omnibusser -

Brande Afg.: Brande Ank.: Brande

0lgod -

(Hverdage) 7,30, 11,30, 16,25

I

YARDE 367

indtil 175 siddepladser i egne vogne

Varde

Brande -

(Sen- og helligdag) 7,20, 12,35, 16,20, 18,30, 20,55

I

Stakroge -

0lgod

Mandag og fredag 11,25, 16,25

10,30, 13,40, 19,25 1o,oo, 12,o5, 18,2o, 2o,w, 0,10 Jule- og nytilrsaftensdag keres efter hverdagsplanen

13,40, 19,30

Benyt Brande-turistbiler til udflugts- og selskabsture. Moderne 16-personers turistbus udlejes

ARNE BISGAARD

BRANDE


Handels- og Landbrugsbanken BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, aktieselskab

telefon 90 og 1 80 Kontortid kl. 1 0-12 og 14-16, l0rdag kl. 9-12

â&#x20AC;˘ Kontorer i

Blaahâ&#x20AC;˘j og Thyregod

Bankens aktiekapital kr . 1.500.000 -

reserver ca. kr. 2.476.000

Brandejul 1954  
Brandejul 1954  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement