Page 1

19

51


er

ode I ' Gulv­ tcepper L0bere

Divan ­ tcepper Otto maner Bogreoler -

Divaner -

Lcenestole

Kommoder

n.

Skrivebo rde -

Teborde

Kakkelborde -

Spilleborde

II!!J

~tnJt

Spdngmad,asse,

7<raft

1)01ffle

a.

,:sot aata

Brande - Telf. 62

f2!J<1

- .-..

Statsaut. elektr. Installat0r

BRAN DE . TELEFON 45

Omslagstegning af Aage Nielsen: Brandl3 set Ira Brandlund.

J


BRANDEJUL

Ud sendes gratis i 6300 Eksemplarer til samtlige Husstande i Brande, Thyregod, Ejstrupholm, Fasterholt, Seby, Arnborg,

Skarrild, Karstoft, Sender F elding, Sdr. Omme, Stakroge, Filskov, Blaahej og Give Nordsogn

9. Aargang

Udgivet af Brande Handelsstandsforening

Julen 1951

DER ER NOGEl I LUFTEN

At Pastor E. Rasmussen, Brande mon Jul egentlig Hvadteologisk Forklaring,

er? Der kan Ilok gives en men den viI vi lade Jigge. Det er ofte blot en Form for at komme uden om Sporgs­ maalet. Spergsmaalet er . hvad Jul el' for den enkelte. Hvordan kan det Vler e. at 1lenneskehjerter bliver saa let rerte den Aften. H\'ordan k:m det vrere, at Mindel ne den Aften hal' saadan en l\Ia gt? Det Iyder i mange Hjem: "Saadan gjorde vi altid hjemme Juleaften, da jeg val' Barn, derfor gol' vi det ogsaa hos os. Vi synger altid den bestemte Salme ved Bordet, for saa er det ligesom hjemme" . Og saa gor vi aile disse pudsige Ting. Del' er noget fra Barneaal'ene, vi viI have med. Det er bare svrert at sige, hvad det er. Og saa er Julen noget med Grantrreer og Julepynt. Noget med Juleneg, med Risengred og Gaasesteg. No­ get med, at ingen maa lide Ned, at Bornene skal V<Ere glade og noget med at glrede hverandre med Gaver. Og saa er Julen noget med en forf rerdelig Masse Forbel'edelser. Et forfrerdeligt Mas for Husmoderen. Megen Mad skal laves til. Del' skal geres rent og pyntes op, saa vi snart ikke forstaar, at vi naaede det. Og saa er alt dette jo den ydre Ramme, alt det vi bygger op for at komme i den rette Stemning. Men vi ved stadig ikke rigtig, hvad Jul er. Hvad el' der inden i aile disse ydre Former? Ja, det gor nu ikke saa meget, hvad del' er, bare vi er klar over, at del' er noget. For det er del'. Men hvad Nytte er det til at V<Ere gode mod hin­ anden den ene Aften. hvis vi ikke er det de andre 364? Kommer del' rerlig talt andet ud af det, end al Be­ SV<Eret og saa det, at de handlende tjener Penge? Her kan Skeptikeren isrer pege paa Krigen. Medens vi syngeI' om Fred paa J ord, da tordner Kanonerne paa Siagmarken. Ak denne Krig! Hvor harder vreret holdt mange Taler, del' gik ud paa, at kyse Skrrek i Folk ved at hen­ vise til en truende 3. Verdenskrig. Og saa slutter man med en Trest om Julelyset og Stjernen fra Betlehem, der Iyser op i det sorte Morke og under Truslen om dette Morke anbefales det at se paa denne Stjerne. Og imedens tordner Kanonerne paa Slagmarken. Dermed kan det konstateres at Jul kun er en hyggelig Stem­ ning i Hjemmet. Det er hverken blevet vrerre eller bedre end for 1951 Aar siden, fOT del' val' nogen Jul. Men del' er stadig dette "noget" i Julen, og hvad er det .?

Dette "noget", det er Menneskets Adelsmrerke, som vi hal' frem for aile Skabninger her paa Jorden. Og det er ikke det, at vi er bedre. For det tror jeg ikke at vi er. ?lIen det er dette, at vi i hvert Fald denne Aften fornemmer, at Gud hal' endnu ikke glemt sine Born, selvom vi saa tit glemmer ham og viser Had i Stedet for Krerlighed. Dette underlige "noget" i Julen. Det fortreller, at med Historien om Barnet i Krybben, Hyr­ derne paa Marken og os er en evig Frelser fodt, at Guds Himmel kan srenke sig ned over os og for en Stund give os Del i den himmelske Glrede. Idette "noget", der faar vi et Budskab om, at det Haab vi ellers brerer, aah, saa skjult i vort Hjerte, det skal en Gang gaa i Opfyldelse. Haabet om, at Guds Fred skal blive til Virkelighed engang, og det gode sejre paa Jorden . Del' er bare noget, del' forst skal over­ vindes hos Mennesker. Selvom vi faar meget at vide om det onde, saa er det gode her altsaa alligevel. Det faar Lov at titte frem i aile de smaa Hjem Juleaften. Ellers faar vi jo m st at vide om det onde. Mord, Krig og Uiykker er jo godt Avisstof. Det vii Folk gerne lrese. Det onde hal' Pressen med sig, saa det faar vi mest at vide om. Men i Julen ser vi, at del' er en Trang hos Menne­ sker til at vrere gode. Og den er del' saamrend al Tid. Vi vii jo gerne det gode. :Men det er kun denne Aften, vi faar det gjort rigtigt. Del' var ikke noget, vi hellere vilde, end gore det altid. :Men del' er jo saa mange andre Interesser, Pligter og Travlhed, del' kommer i Vejen. Saa lad os da onske hinanden en rigtig glredelig Jul og takke, fordi Gud lod sin Son blive Menneske iblandt os som et Bevis paa, at det gode og lyse ikke er doet bort, men er her endnu. Ja, men hvad med Julefreden.· Kanonerne tordner endnu? Julefreden, det er Guds Ord til os, at enten vi dol' i en sen Alderdom eller af en Bombe i Morgen, eller hvad del' end sker med os, saa kan vi vrere ganske rolige. Vi er jo aile Herren en Dod skyldige. Det er slet ikke det vigtigste, hvornaar det sker. Det vigtigste er, at dette ..noget", der bryder frem i Hjerterne i J ulen, fortreller os, at Guds Fred er med os baade i det lyse og det morke, i det onde og det gode ved Jule­ Iysenes Skrer og under Kanontorden, i Liv og i Ded. Dermed glledelig Jul. ERIK RASMUSSEN.

I


Handels- og Lan brugsb nken

BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90 Kontortid KI. 10- 12 og 14 - 16, L0rdage KI. 9 - 12

Konforer i

Blaah joT yregod

Bankens Aktiekapital Kr. 1.500.000 - Reserver ca. Kr. 1.600.000


FRA JUL TIL JUL

AI Karen

og Julius Therke/sen, Risbjerg

naar man hal' naaet December og hal' faaet F orst, Sommerens og Efteraarets Travlhed en Smule paa Afstand, vii Landmanden og for den Sags Skyld ogsaa hans Kone kunne "ske Rovv te'" at kaste et Blik tilbage over de hastigt skiftende Aarstider med aile deres for­ skelligartede Arbejder og Begivellheder. Og er man naaet ind i de f0rste Adventsuger, ­ Advent, der betyder -Forberedelse til og Besindelse paa den tilstundende Juleh0jtid - og hal' faaet overstaaet det aarligt tilbagevendende Chock man faar ved at erfare, at del' nu kun er saa mange eller saa faa Uger til Jul, vii mangen en Bonde, me dens Adventskransens Lys sender sine lunende Straaler ud i Stuen, i Tankerne eller sammen med sin Kone, lade hele det forl0bne Aars Begivenheder - helt fra sidste Jul - passere Revu for sig. Man husker dell milde Vinter med hurtig Vekslen mellem Frost og To, der bevirkede, at J anuar ikke som i strenge Vintre foltes lang og dmj; og rent arbej ds­ malssigt set val' Februar ikke salrlig bevendt. Forst og fremmest er den jo et Par Dage kortere end de andre Maaneder, og noget videre Udendorsarbejde blev det ikke til paa Grund af det sjaskede Vejr og Fore. Men selv om man siger, at Vinteren er Naturens Dvaletid, er Dyrene del' dog; indendors de tamme, som skal plejes og passes med Indsigt og Omhu og udendCin's bl. a. det Utal af Fugle, som altid holder til omkring Landbrugsejendomme. - Del' el' foruden den uund­ gaaelige Pobel: Graaspurvene, en Malngde farvestraa­ lende Kavallerer: Redkallke, Bogfinker, Solsorte, Mus­ vitter og Gulspurve. Det Leben, del' om Vinteren udfoldes omkring et veldalkket Fuglebralt, giver et Fingerpeg om, at selv i de uskyldigt udseende Fuglesamfund leves op til, at Magt er Ret. Nogen Fimbul-Vintel' blev der aldrig Tilleb til, saa mens man saa smaat gik og spejdede efter de ferste sPalde Tegn paa Foraar, blev Tiden udnyttet til Opryd­ nings- og Planeringsarbejder, for at have alt paa rede Haand til de mere produktive Maaneder.

Nogen Fimbul-Vinler blev del ikke ...

Traktorer gik i Degndri/l . . .

Paa Grund af den store Nedbor - det dobbelte af Normalen i Maanederne Januar, Februar og Marts ­ blev det hen i April fer Jorden torredes saa meget ud, at Foraarsarbejdet kunde tage sin Begyndelse; men saa blev del' ogsaa sat fuld Kraft paa. Mekaniseringen indenfor Landbruget kom herved til sin fulde Udfol­ delse, idet Traktorel', hvor de forefandtes, gik i Degn­ drift. I lVlaj var Sommeren over os med aBe sine skiftende Begivenheder, der giver Travlhed ude og inde, En Travlhed, del' af Bonden feles som Opvaagnen til en kralvende, metl dejlig og begivenhedsrig Dag. Sikken et Postyr - en af de ferste Dage i Maj naar alt KValget efter det lange Vinterophold i Stalden slaas lost ude i den friske og grenne Indhegning, eller bliver sat i Tejr i den nalrmeste Toft. Hop og Spjalt og Brelen af gamle Keel' som af Kalve. - Alt synes en Overgang at valre af Lave indtil de firbenede faar Smag paa det friske, saftige Grals. Og nu f0lger de traditionsbundne Arbejder Slag i Slag, og for man talnker over det er Ferietiden inde, og med den ogsaa Feriegalsterne, som er med til at Saltte Kolorit paa Tingene. Til de saldvanlige Feriebeseg kom i Aar ogsaa bl. a. Nordmalndene og Slesvigbernene, og mange Samherig­ hedsbaand blev knyttede mellem dem og os. Selv om Vejrliget ikke kan dirigeres af Menneske­ haand bortset fra, at del' gennem sindrig lVlekanisme kan fremstilles lokalt Regnvejr, blev del' ogsaa denne Sommer harcelleret en Del over for lidt eller for megen Sol og Regn; men da Hesten betegnedes som normal eller lidt over og Regnmalngde og Temperatur ligeledes val' normal i Forhold til tidligere Somres, hal' det vel - som fer sket - Valret den enkeltes Mangel paa Evne til at indordne sig under Helheden, del' har betinget Klagerne. Man hefter sig saa tit ved de alt for faa lune Som­ meraftener i Danmark; men glemmer saa til Gengalld de mange utroligt skenne Sommer- og Efteraarsmor­ gener. Ikke mindst dette Efteraar hal' budt paa mange af dem.

3


Indreg . Voremaorh

kommer overalt

Seren Serensen Malermester

Brande

Tlf. 235

Dansk Tek~t i I·Industri v! Aage Petersen

A. Reinholt Andersen Snedkermester Telefon 246 - Brande

Martensens Fabrik

M pbel- &; Bygning ssnedke1'

I!IflVtI.t 1/fltflj

tei

- som nyt Iad os rense 09 presse det

Flaskegas­ Forhandler samt Depot

ALT LYKKES I EN GASOVN fra

VICCO

Gerfsen

Storegade 17 . TIf. 383

.

Renseriet "PE RFECT" Telefon 245 • Brande


En ejendommelig Oplevelse er en saadan :Morgen, hvor dugmrettede Spindelvrev i de fine ste IVlonstre breder sig som Slor over Trreer og Buske og hvor den ejendommelige Morgenstilhed nrermest markeres af nrere Lyde som: Trreskotramp, Spandeklil'l'cn, Dore og Porte del' gaar op og i, og i det fjerne Lyden af Motorer, del' startes, rangerende Tog, Hanegal og Hundeglam. Sidst paa Efteraaret rykkede den faretruende Epi­ zooti: Mund- og Klovsygen sydfra over Danmarks Grrense og st:1ler sig som en frel Trusel for den enkelte Landmand og dcrmed for hele Samfundet. Tiden helt fr<', sidste Jul hal' nu nresten vre ret gen­ oplevet i Mindcrne. Et Aar nrermest at sammenl igne med mange andre er gaaet, og vi er igen ved Advent, hvol' Juleforberedelserne begynder. j ulen fejres paa Landet efter absolut t1'aditions­ bundne RegIer, og da Julen e1' Hjemmenes og Eomenes Fest, bliver det for en stor Del Husmodercn, som di sse Forberedelser hviler paa. Allerede lrenge for Jul tager Forberedelserne deres Begyndelse; men disse er dog slet ikke nu af samme Omfang som tidligere . Slagtning af J ulegris8n sker endnu de fleste Steder;

Hasten betegnedes sam normal . ..

men forer ikke det samme Arbejde med sig, som for Fryseriernes Tid. Del' er ingen Bagning af groft Bred og ingen 01­ brygnin g. Storvasken bliver sendt paa Andelsvaskeri og kom­ mer duftende rent hjem, frerdig til at lregges paa Hyl­ aerne o. s. v.; men alligevel er del' Opgaver nok for Husmoderen at tage Yare paa for at kunne berede sin F amilie og Husstand en festlig og hejtidelig Jul. Del' skal beregnes og gores Indkob. Attraavrerdige J ulegaver skal spekuleres ud og forarbejdes eller k0bes. H uset sIcal straale af Renhed og smykkes efter bedste E'71e til Festen. II\'or del' er Bern, er Forventningerne store; men ·or::t. naar Julebagningen og Juleslagtningen tager sin Begyndelse en Uges Tid for Juleaften, begynder den ri ige .Julestemning at melde sig. E t Problem er vist for manges Vedkommende Jule­ •• ene. Man sparger sig selv, naar man gaar i Gang rd krivningen af dem: Er disse Hilsener nu virke­ Ii ~ af Yre1'di? o ' ~ aa viser det sig Aar efter Aar, at det e1' de, for p ma n nu sluger disse Hilsener efterhaanden som b Je afleverer dem, eller man - selvfornregtende

Kartoflerne bjerges . . .

- lregger dem til Side til Pavsen mellem Julenadver og .Juletrre, hvor heIe Familien er samlet, saa fornem­ mer man gennem disse Hilsener fra Familie og Ven­ ner na:>r og fjern Vrerdien af Frellesskabet med Men­ nesker. Glemmes maa heller ikke de kreres Grave. Det er en kon Skik at vinterdrekke Graystederne paa Kirkegaar­ den; det passer saa godt til den Ro og Fred, man sy­ nee, horer til i de d0des Have. En af de allervigtigste Ting, del' herer Juleforbere­ delserne til er at faa skovet det allerskonneste Juletrre enten i ens egen eller i Naboens Granskov; thi dette Juletrre skal jo netop Juleaften - naar det bliver smyk­ ket med Lys og Flag efter hvert Hjems Skik - vrere det samlende Midtpunkt for Julens Hejtid og Glrede. Er saaledes aIle de sredvanlige Forberedelser gjort, - er Hj emmet smykket med Lys og Gran, er der maa­ ske tillige faldet et fint Drys af Sne og heres Kirke­ klokkerne allerede i det fjerne ringe Julen ind - alt det, del' giver den Atmosfrere af Jul vi kender saa godt fra Aar til Aar, - da er Tidspunktet inde, hvor man med Forventning og Glrede imodeser det 0jeblik, da de voksne Born kommer hjem for sammen med Far og Mol' og Soskende at fejre Julens store Hojtid i Barndomshjemmet.

Ande Is- Kartoffel melfabri ken


Kolonial Yin & Tobak

13irchow ]enclen

Isenkram Nyttige Julegaver

B A GERI Torvegade 8 . T eJefon 76

Telefon 6

Braendsel

MorS0 St0begods Giv Husmoderen en fornuftig

BRANDE TRJElASTHAN DEL Akfieselskab

Telefon 31 en Andel i

Bygningsartikler

Traelast

Gror Julen festlig med

BRANDE & OMEGNS DELSVASKERI

Blomster -

Det skaaner hende og T0jet for

meget un0dvendigt Slid Vi har stort Udvalg 足 En Borddekoration

eT altid kcerkommen

Ring til Telefon 373

Aa. Clausen Hansen B1"ande . Telefon 160

SAJYKA

K0b det bedste til Deres Traktor eller Bil

Brande- Thyregod Kartoffelsektion

(ALTEX OLIE

Spisekarfofler scelges fra Lager

Telefon Brande 186

6

Faas hos Forhandleren

1. Langballe .

Brande . Tlf. 165


Saa er det Jul i Brande igen - jeg teenker paa Julen derh,iemme -- med Sne paa Granerne ovre hos Kjelds - det er ikke saadan at glemme. Den travle Eftermidclag) fen' det sker

-- en sidste Tur ind til Byen)

hVOT jeg skulde hente det) deT var glemt

til JUleaftensmenuen.

De tog lidt Tid) for Butikkerne drog med alle de straalende R'uder: - et Leget0jstog) der ku) km"e selv) det var vel et Syn for Guder. For selvom nok Julen er Hjemmenes Fest)

saa er det de lyse Butikker)

der fester og kommer med Julen f0rst

til Barneojne) der kigger.

Og til og og

selvom man saa tog hjemmefra and1'e Byer og Steder) selvom man saa gik i N eonlys kobte sig dyre Gleeder)

kan ingen By dog staa Maal med den, der gav os de festligste Stunder - den By, hvor Barnet for 10rste Gang saa Juleudstillingens Under. Erling Fischer.


Storegade 66 . Brande

Stjernens 01depot Tell. 148

KARL IBSEN Teleton 39

Vejlevej 4

Ejendomshandler

Brande Sogns Spare- og Laanekasse Giro 87195 . Telf. 65

f'4 f'4 f'4

Kontortid: 10-12 og 14-16. Lordag 9-12

C

... o Q,J

... Q,J

Brande Materialhandel v. G. FischeT . Telefon 55

Kolonial . Material Kemikalier og Sygeplejeartikler

BRANDE HANDELSSKOLE Alle Oplysninger ved

FORSTANDER O. NIELSEN ,,0rbrekgaarden". Opg. I Telefon 311


Smaatrcek fra Treaars­

krigen 1848-50

I

AI

T. BlindgaClrd Lassen

I

~ ~~-----==

Aaret 1889 opstod del' en stolTe Strid mellem Sogne­ mrendene i Brande Sogn. Sognets gamle Sognefoged havde nedlagt sit Rverv, og man kunde ikke ene.s om. hvem del' sku Ide vrere hans Stedfortrreder. Sogneforstanderskabet havde indstillet Gaardej er PedeI' Pedersen, Sandfeld, kaldet Pre Sandfeld, men en hah- Snes Sognem:end gik imod Indstillingen og kla­ gede til Amtmanden over den. Sogneforstandenikabet fastholdt imidlertid Indstillingen, og Forstalldel'sha­ bets Formand, Pastor Blredel, anbefalede i en Skrivelse til Amtmanden Pre Sandfeld. Anbefalingen lod saaledes: "Gaardmand Peder P e­ dersen, Sandfeld, er ikke stor eller svrer bygget, men rundet af regte Fribonderet, lreser og skriver godt, han kan behandle Tal baade i Sammenlregning og Fra­ dragning , saavel som i Multiplikation og Division. Desforuden kan vedkommende fore Regnskab med halve og hele Tal, som det sig bekommer eller tilfalder, hvorfor Forstanderskabet henstiller, at Eders Rejvel­ baarenhed vii udnrevne P. Pedersen, Sandfeld". Den gode Anbefaling gay ikke det Resultat, Prresten og Forstanderskabet havde ensket. Pre Sandfeld blev ikke Sog-nefoged, men hal' han folt dette som et Neder­ lag, fik han i 1848 Oprejsning for Nederlaget, idet han blev valgt til Formand for Forplejnin gsraadet, del' i Brande Sogn sku Ide udskrive og levere Fodeval'er til Rreren. I de tre Aar, Krigen varede, val' han meget optaget af dette Arbejde, og han maatte i den Anledning af og til ud paa besva~rlige Rejser. En Dag i d!"t andet Krigsaar kom del' saaledes ridende Bud fra Vejle til Pre Sandfeld om, at han uopholdelig skulde begive sig paa Vej og heist inden 14 Timer vrere i Viborg for at modtage Ordrer angaaende Rrerforsyningen. Den over 60-aarige Pre Sandfeld tabte ikke Fatnin­ gen. Ran lod straks en Rest sadIe, sorgede for tilstrcek­ kelig Proviant under Turen og beg-av sig saa paa VeJ. Men paa Vovlund eller Kolkrer Rede blev Resten halt. Gode Raad val' dyre. Skulde han slippe Dyret og selv fortS lEtte til Fods efter Ikast og del' faa en ny Rest, som ingen maatte nregte ham, naar han viste dem sit store lVIessingskilt. Hurtig traf han sin Beslutning. Ran fik Resten ind i en tom Faarefold paa Reden og lob saa selv, saa hur­ tigt han kunde, tilbage til Rarrild, hvo1' hans Sviger­ son, Thomas Rarild, boede. Denne val' kendt for at have hurtige Reste, og paa Ryggen af en af dem val' del' lVIulighed for, at Pre Sandfeld kunde naa Viborg rettidigt. Da han naaede til Ra1'rild, fik han snart Thomas sat ind i Situationen, men Thomas, del' val' meget am over sine Reste, svarede: "Nej, liUe Pejer, for farst Gaang i mi Liv maa a missel nejt dre en Tjennest". Men da

I

Pre Sandfeld trak sit Messingskilt frem, maatte Svi­ gersonnen boje sig. En sort Roppe blev sadlet, og paa de nne naaede Pre Sandfeld Viborg til Bestemmelses­ tiden. Tre af Pl:P Sandfelds Sonner del tog i Krigen . En af dem, .J em; P . Petersen, del' senere blev Ejer af Fade­ gaa rden i Sandfeld, havde aitjent sin Vrernepligt som Dragon i Aarhus og blev indkaldt til Krigstjenesten den 1. Februar 1849. Ran nedskrev en Del om sin Del­ tagelse i Krigen, og af hans Optegnelser skal her med­ deles nogle Uddrag. .Jens P. Petersen laa paa Kasernen til 28. Februar, da han blev udtaget til Oppasser for Lojtnant W. von Bauditz. Den 22. Marts rejste Dragonerne fra Aarhus til 0rridslev i Vorherred, Dagen eiter til Sejt i Bjer­ reherred, og nu gik det videre sydpaa. Den 3. April val' Regimentet naaet til Skodborghus, hvor Brigaden samledes. Aarhus-Dragonerne kom i Spidsen og tog under en Patrouillering tre slesvig-holstenske Drago­ ner til Fange. Den 5. April laa Dragonerne i Kvarter i Apkj rer ved Aabenraa. ReI' horte de strerk Kanonade og erfarede senere, at det val' Linj eskibet Kristian d. 8. og Fregatten Gefion, del' ved Egernforde val' kommet i Kamp med de tyske Batterier. Kampen forlob meget uh eldigt for de danske Orlogsskibe. Kristian den 8. sprang i Luften, og Gefion maatte overgive sig. Det viste sig snart, at de danske Tropper ikke kunde holde Stand mod Fjen­ den i Slesvig, og eiter flere Trrefninger trak den dan­ ske ther sig tilbage, dels til Jylland, dels til Sundeved. Aarhus-Dragonerne val' allerede 6. April paa Vej nordpaa. R ele Dagen holdt de paa en Mark i N rerhe­ den af Raderslev. Da de kom i Kvarter, tog de godt for sig af Mad og Drikke, og enkelte drak lovlig me get. Ud paa Natten blev del' blrest Udrykning, og en af Dragonerne fra 8. Eskadron, del' ikke havde faaet Rusen sovet ud, sadlede i Skyndingen en Ko i Stedet for sin Rest. Natten til den 23. April val' Jens P. Petersen Felt­ vagt og sad paa Resten hele Natten. Dagen eiter stod del' en haard Kamp ved Kolding. Den 20. April val' Siesvig-Roistenerne under General Bonin trrengt ind i Kolding. Den 23. Iykkedes det de danske Tropper at. jage dem ud, men Byen blev beskudt sydfra, saa del' udbrod Ildebrand mange Steder, og de danske Soldater forlod Byen, for at den ikke skulde blive helt odelagt. Rovedstyrken af den danske Rrer trak sig nu til­ bage til Fredericia, som blev belejret af Bonin. 6-7000 Mand under Anforsel af General Rye trak sig op gen­ nem Jylland og blev forfulgt af tyske Tropper under General Prittwittz. General Rye forstod at holde Fjen­ den i Uvidenhed om sin Styrke og bandt herved 20,000 Mand. Rver Gang Tyskerne forsogte at omgaa ham,

9


Kolonial, Delikatesse Yin, Spirituosa

w.

Rahn Jensen

Ost, vel/agret i al/e Kvaliteter

M . • f I.

MURERMESTER . B=TONVAREFABRIK 0stre Aile . Telf. 153

MARTIN JENSEN "Volmerhus", Brande

. Telefon 161

Brande

i\ndelsmejeri

/2auritd madden T0MRERMESTER

Stassaniseret Sedmcelk TeJefon 221

Telefon 12

.J(IJ6 Skaflt Of! i

..&a~dllt

.../tlIJluttflllfl

REGENT OG LONE

J.

Sendergaard

Storegade 18

(J11.or:ie-, 'Crikoiage­

/--n­

U'MAGE"GUL~

f.~~~35.''''D'

.fl.

e.

fj)d6,en

V£LKANISERINGSANSTALT Vejlevej . Telf. 375

Lager al Autogummi, Motorcykler og Cykler Dieselta Forhandler & Service

to

og

ll.ingel'ifol'l·eining

Telefon 182

Sofie Bredlund TANDLIEGE

T elefon

79 . Brande


lP<5S~ES V'11N

vED 1ST

HfR fAlDT OBfRc:.i W.H.EA..~,:>c;,f)E ~'iJUU IY,~O

trak han sig tilbage til nye Stillinger, hvor han kunde opholde Fjenden. Idette beromte Tilbagetog, del' fort­ sattes til Helgenres, hvor Rye forskansede sig, del tog Dragonerne fra Aarhus. Jens P. Petersen fortreller, at han Natten mellem 6.-7. Maj del tog i en haard Kamp ved Dons Melle. De danske Tropper maatte retirere, og i den felgfnde Tid havde de Kvart r i Horsens-Skanderborgegnen. c.! ,­ nere laa de i Lisbjerg, Hjortshej, Skjedstrup ogo " "d Vosnresgaal·d. Da de laa paa en :l \Iark ved Hjorc,j;::;j, vilde Tyskerne have afskaaret dem, og de maatte af Sttld, alt hvad Hestene kunde l0be. Saaledes red de over en Mil. Jens P. Petersens Ridestrop gik i Styk­ kel', og han blev saa gennemreden, at han nresten ikke kunde ride eller gaa i 14 Dage derefter. Sidst i J uni val' Dragonerne saa langt. nordpaa som Rosenholm, Lime, Eriksborg og Vrerum. Her opholdt de Fjenden, mens Ryes Tropper indskibede sig og sejlede til Fre­ deric ia. Flere Gange havde Dragollerne Trrefninger med Fjenden, saaledes ogsaa den 6. Juli, da Udfaldet ved Fredericia fandt Sted. Efter den danske Sejr her, trak Prittwittz's Tropper sig tilbage, og Dragonerne fulgte efter til Jelling. Her laa de i Kvarter i 5 Uger og vendte den 5. September tilbage til Kasernen i Aarhus. Den 10. Juli 1850 forlod Regimentet atter Aarhus og val' en Uge senere naaet til Aabenraa. Den 23. Juli holdt Dragonerne sammen med et Batteri ved Lande­ vejen tret ved Flensborg. Nreste :Morgen tidlig forlod de denne Stilling og drog sydpaa. Omtrent ved Mid­ dagstid stedte de sammen med Slesvig-Holstenerne og krempede, til det blev merkt. Om det store Isted-Slag, del' udkrernpedes den f01gende Dag, fortreller J ens P. Petersen kun ganske kort. "Den 25. stod del' en meget haard Kamp ved Over­ stolk, Isted og Sol bro. Det varede fra Morgen tidlig til Aften, og Tyskerne maatte retirere. Vore Folk kom den Aften til Slesvig og Dannevirke". I tre Dage laa Dragon-Regimentet paa Lyrskov Mark og derefter i tre Dage paa en Mark ved Husby. Herfra kom Dragonerne tilbage til Lyrskov, hvor de laa, til del' blev sluttet Fred. Der blev bygget Huse og Stalde, som blev ta et i Brug i Oktober. L0jtnant Ba uditz blev udnrevnt til Hjrelpeadjudant for Forpostkommand0ren i Lille-Danllevirke Kro, og sammen med sin Oppasser, Jens P. Petersen, forlod hall den 1. August Regimentet. Fem Uger senere vendte de tilbage til Lyrskov Mark.

Vel' blev foretaget flere Udfald mod Fjenden; bi. a. val' 10,000 Mand paa Rekognoscering for at fratage Slesvig-Holstenerne en Del Fourage, som de havde rekvireret. Det lykkedes ogsaa de danske Tropper at tage det, men ikke uden Tab, idet del' faldt flere Sol­ dater af 2. Jregerkorps. Den 28. September inspicerede Kongen Dannevirke­ Stillingen, og samme Eftermiddag havde de danske Forposter en Trrefning med Fjenden Syd for Lille-Dan­ nevirke Kro. N reste Dag herte Dragonerne paa Lyr­ skov Mark strerk Kanonade i Retning mod Frederiks­ stad. Det val' Stormen paa denne By, der den Dag tog sin Begyndelse. Skydningen varede ved baade Nat og Dag til den 4. Oktober, da det sidste Angreb mod Byen fandt Sted. En Del af Byen brrendte, men Slesvig­ Holstenerne blev slaaet tilbage med store Tab. Natten mellem 12.-13. Januar 1851 kom der Mel­ ding til Feltvagten om, at Fjendtlighederne skulde op­ here. Jens P. Petersen havde sin sidste Feltvagt Nat­ ten til den 23. J anuar. Dagen efter fik Dragonerne Or-dre til at vende tilbage til Aarhus. Den 25. forlod de Lejren paa Lyrskov Mark og kom til Flensborg, Dagen eftel' til Aabenraa og derfra til Haderslev, hvor Borgerne holdt Bal for demo Derpaa gik Turen videre gennem Kolding og Vejle til Horsens, hvor de holdt Rast en Dag og blev bespist paa Ridehuset af Byens Borg-ere. Den 3. Februar naaede de Aarhus. Jens P. Petersen slutter sine Optegnelser med en kort Beretning om Ankomsten herti!. "Vi blev meget godt modtaget. Den ferste Aften var vi paa Komedie uden nogen Bekostning, og den 4. om Aftenen havde vi Bal paa Byens Bekostning, og vi blev ved med at danse til om Morgenen Kl. 4. Den 5. om Aftenen blev jeg hjem­ permitteret, rejste fra Aarhus den 6. om l\'1orgenen Kl. 10 og kom hjem S0ndag den 9. Februar, Aften, 185L Rejsen endt." T. BUNDGAARD LASSEN

EI-Vaskemaskiner med Vride­ maskiner udlejes Magnus Nielsen Torvegade IS • Telefon SSG

Drik stassaniseret Sodmrelk fra LANGKJlER MEJERI Telefon SS

11


Glasval'el' og Kl'ystal

Kaffe ll og Spisesiel

L. Willemsen

Julegavel'

Julegavel'

'Brande ]Jenkram/orrdning Volmerhus . Telefon 41

Va!l'kf0jer for aile

Haandva!l'kere

Rusffl'i Sfaalfade Kuvel'fal'fiklel'

Leopold Thaarup

Manufaktur og Trikotage

Brande . Telefon 7

12


tv1ITOPHOLD I ENGLAND

havde til Huse i to store Bygninger, hvoraf den ene val' af ganske ny Dato, aile udvendige Vregge val' opf01·t af Glas-Mursten, hvorfor ingen Vinduer val' 110dvendige. Ved Hjrelp af Ventilation blev Luften udskiftet 8 Gange daglig. I Forbindelse med Forretningen val' del' korte Trrek skal jeg forsllge at fort reJle lidt om, hvad tre andre store Bygninger for henholdsvis Lager, Kan­ jeg under et Aars Ophold i England hal' lrert, baade tine og Bilgarage. Sidstnrevnte val' indrettet for til­ fagligt og rent menneskeligt. k0rende Kundel' og paa en saadan Maade, at Bilerne Jeg viI begYlIde med at fortreJle lidt om mit Arbejde, kunde parkeres i to Etager, ligesom del' fra hver Etage som i de forste seks lVIaaneder af mit Ophold blev . val' Elevator til Hovedbygningen. Ja - jeg kan llresten udf0rt i lVlanchester. Paa K. F. U. M. val' jeg saa sige det saadan, at Kunderne k01·te med Bil helt ind i heldig at faa et Vrerelse til Deling med fire ~ndre. Forretningen. Eftersom K. F. U. M. i Manchester er meget lllter­ London hal' en stor Tiltrrekningskraft paa saavel nationalt pr::eget, val' det for mig ingen Overraskelse, E nglrendere som Udlamdinge. Mit h0jeste 0nske val' nu at jeg kom til at dele Vrerelse med en Franskmand, en ikke lrengere at h01'e om denne By, men selv faa Lov at New-Zealander og en Euglrender. En Overgang val' bo del' og have mit Arbejde del'. Den 1. Februar blev ikke mindre end 27 forskeJlige N ationali teter reprre­ mit 0nske opfyldt og jeg fik Stilling som Ekspedient i senteret paa K. F. U. M., saa her flllte man ingen Tran g et af Londons mange Stormagasiner, hvor min Opgave til at gaa ud for at m0de interessante Mennesker. for de kommende seks Maaneder skulde vrere at virke Mange Aftener hal' vi tilbragt i Opholdsstuen omk1'ing for Salget af Gardiner. Pejsen, hvor Diskussione1'ne ofte gik hojt, srerlig med Under mit Ophold i England hal' jeg haft Lejlighed Religion og Race som Hovedemner. Sammenligner man til at komme i mange forskellige Hjem. At del' her er K. F. U. M. i England og Danmark viI man finde meget stor Forskel paa rig og fattig er ikke svrert at se, selv­ store Modsretninger. I England er K. F. U. M. nrermest om Udviklingen i de senere Aar hal' gjort meget til, at en Idrretsforening, hvor aJle Former for Idrret kan Svrelget mellem disse to Folkegrupper er blevet betyde­ dyrkes, ligesom del' hver L0rdag afholdes et Bal. lig formindsket. Et Gennemsnit af den engelske Leve­ Selvf01gelig kunde jeg ikke llied mit meget beskedne standard viser et langt fra godt Resultat. Sammenlignet Forraad af engelske Gloser !?traks forvente at faa en med danske Forhold, Jigger det langt under, hvad vi her Stilling ligestillet med Englrendere indenfor Tekstil­ hj emme kender til. branchen. F0rst paabegyndte jeg et Kursus i Engelsk At man ikke kan tage til England for at leve billigt samtidig med, at jeg begyndte at se mig om efter et og opspare Penge, viI vrere forstaaeligt naar man horer, Sted, hvor jeg paa bedst mulig Maade kunde komme at man for 2 ozs. (56 g) Tobak maa betale 10 Kr., for den engelske Tekstil-Industri paa nre1'mere Hold, for en JEske Trendstikker 25 0re osv. De h0je Priser findes derigennem at styrke et svagt Haab om Fremgang. Efter lrengere Tids Korrespondance og ved Hjrelp fra dog mest indenfor Artikler som kan henf0res under flere Venners Side, Iykkedes det mig at komme ind paa Luksusgenstande og skyldes de h0je Skatter, hvorimod et af Bomuldsspinderierne i Bolton, i Udkanten af n0dvendige F0de- og Klredningsvarer holder et Pris­ Manchester. At jeg ved at faa Foden indenfor et Sted niveau nresten parellelt med, hvad vi for Tiden kender skulde m0de saa megen Medgang, havde jeg aldrig her hjemme. Paa Bes0g i et engelsk Hjem ser og oplever man turdet haabe. I de f01gende fire Maaneder fik jeg gen­ meget, som henleder ens Opmrerksomhed paa, at man nem venlige Arbejdsgivere LejJighed til at bes0ge ikke befinder sig i et fremmed Land. Det f0rste, del' fanger mindre end 8 forskeJlige Tekstilfabriker i Manchester. ens Opmrerksomhed er Pejsen. Ikke alene i Stuen, men At engelsk Tekstil e1' af meget h0j Standard er en Kendsgerning, men ofte greb denne Tanke mig, om ogsaa i Sovevrerelse og K0kken finder man denne efter dette virkelig kunde vrere Tilfreldet, naar jeg paa mange af de Fabriker, hvor Kvalitetsvarer f1'emstilles 1 saa, hvor gamle Maskiner disse Fabriker val' udstyret med. Men efterhaanden blev jeg klar over, at Frem­ stillingen af Tekstilstoffer er et Haandvrerk, hvor Arbej dernes personlige Dygtighed er den afg0rende Faktor. Den 1. December mente jeg, at Tiden val' inde til det nreste Skridt. Ved Henvendelse til et af Manchesters Stormagasiner fik jeg Tilsagn om Tiltrredelse som Ekspedient i Afdelingen for Silke-Metervare1'. J eg skal ganske kort nrevne lidt om de Arbejdsforhold, jeg her kom til at virke under. Den f01'ste Uge tilbragte jeg sammen med andre nyansatte paa Firmaets Personale­ Skole, hvor Undervisning blev givet i alt, hvad man forstaar ved f0rsteklasses Kundebehandling og moderne Et Udsnit at London med Tower Salgsteknik. Forretningen med sine 2000 beskreftigede Max Petersen, Sen af Textilfabrikant Aage Petersen, Brande, har haft et Aars Studie- og Arbejdsophold i England og fortreller her paa Opfordring om sine Oplevelser.

I

13


Hovedag<!ntur i Brande

Forretningsf0rer

Chr. Nyholm Depot

Telefon 101

Vognmandsforretning

VERNER PEDERSEN Telefon Bmnde 325

A/s De jydske Kulterv.Fabriker BlaahBj

Telefon' Blaoh9j 23

tTejle- ra •• de-Heruinl:

Rutebil.Ii.oreplan

g~' ltlir.;

h'a 1 .•Juli 1951

Hverdag e

800 1000 1400 1700 ~ ... 755 1325 1520 1950 Vejle 640 1207 1400 18:30 2000 925 1125 1525 1830 I Brande 935 1535 1840 1150 1820 1950 Holtum Bro 945 1140 1545 1845 1810 1945 Arnborg 950 1135 1550 1850 Skrerb. Savv. 1805 1940 1125 1005 1605 1855 1755 1935 Lind 1015 1115 1745 1930 16Hi 1900 Y Herning ... \

Sf:Jn- og Helligdag e

800 1015 1345 1945 2300 Vejle ... 930 1325 1925 2230 040 925 1140 1510 2110 020 Brande 810 1207 1805 2115 2320 935 1520 2120 2305 1150 1750 Holtum Bro 945 1530 2130 2255 11 40 1740 Arnborg 950 1535 213.3 2250 1135 1735 Skmrb. Savv. 1005 1550 2150 1120 1720 2235 I Lind i .., Herning __ l11[i 1715 1015 1600 2200 2230

I

vtggo Hansen, Brande. Telefon 191

14


min Mening Iidt upraktiske men hyggelige Form for Opvarmning. Centralvarme ser man kun sjreldent, selv i Nybygninger undlader man en saa tidssvarende Op­ varmningsmetode. Efter Pejsen henledes Opmrerksom­ heden paa Vinduerne, som oftest er prreget af Udskre­ ringer indrammet af Blyindfatninger. Til Fortr:t!k be­ nyttes aIdrig Rullegardiner, men derimod Gardiner som ses i aile Kvaliteter lige fra de billi gste kulorte Bom­ uldsstoffer til de dyreste haandbroderede Chenillevarer. Det er en Nodvendighed, at vi spiser, men at Spis­ ningen foregaar paa forskellig Maade kan kun si ges at vrere int ressant, bortset fra, hvis man selv er den uheldige, der forste Gang si(lder i et Selskab og med bange Anelser forsoger at trrekke Tiden ud, for derved at faa Tid til at aflure, hvordan man uden Brud paa Former og Bordskikke faar de strerkt tiltrrengte Kalo­ riel' transporteret de ca. 30 cm fra Tallerkenen til den for aile levende Vresner nodvendige Fordojelseskanal. Jeg viI her gerne give en lilIe Skildring af de Forhold, del' ved et engelsk lVIiddagsselskab afvig l' mest fra de hjemlige. Forst Suppen - som altid serve res portioneret. Her bruges Skeen paa denne Nlaade, at man tager Suppen fra Tallerkenens fjerne Kant lofter Skeen i en Bue ud fra sig selv, hvorefter man uden at tage Skeen i lVI.un­ den indsuger Suppen. Til Suppen serveres Boller, som aldrig skreres i Stykker, men derimod rives i mange smaa Stykker ud over Suppen. DereIter Stegen, som ogsaa serveres portioneret. Her bruges Kniven paa ganske almindelig Maade, hvorimod man med Gaflen maa spidde alt, selv for )Erter og lignende grelder denne Regel, hvilket for en Nybegynder kan forekomme ret vanskeligt. At spise op, anses af Englamderne at vrere meget uhofligt, da de m ner, at man derved til­ kendegiver, at man ikke hal' faaet nok at spise. Kommer man i et Hjem til Te, maa man ikke for at v::ere be­ hj relpelig tage Tekanden og sporge, om nogen onsker mere Te. Dette en en Handling som kun er forbeholdt Husmoderen; Overtrredelse heraf kan faa et meget uheldigt U dfald. Fjernsyn hal' haft en kolossal Indflydelse paa de engelske Hjem. Tidligere sad man omkring Pejsen, nu sidder man omkring Fjernsynet; Folk 80m tidli gere gik ud fire til fern Gange om Ugen bliver nu holdt hjemme nresten hver Aften af denne nye og revolutio­ nerende Opfindelse. Som Turist kan man leve meget billigt i England. Det kan jeg bekr::efte ved at omtale en lille Udflugt, som jeg havde sidste Aar i Oktober og som varede en Uge, i hvilken jeg gennemrejste hele Skotland, en Tur paa ca. 1000 miles (1650 km). Undertidell overnattede jeg paa Vandrerhjem, en Nat SOy jeg paa Ladet af en korende Lastbil osv. Paa Vandrerhjemmene kunde jeg under hele Turen lave min egen Mad. Prisen for denne Udflugt var i danske Penge 40 Kr. Til Slut viI jeg g~ rn e fortrelle lidt om den Jul jeg fejrede i det fremmede under mere srerprregede end behagelige Forhold. Paa Grund af Sygdom hos den Dame, som havde forestaaet Arrangementet af en dansk Jul i IVlanchester, stod vi Juleaften tre danske midt i Manchester uden at have et Sted, hvor vi kunde fejre denne Hojtidsaften. Efter lrengere Tids Sogen fandt vi et Somandshjem. Her traf vi en jrevnaldrende norsk Dreng og Pige. Vi slog vore Pjalter sammen, og af den venlige Bestyrer paa Somandshjemmet fik vi

Loch Lomond V&.lldrelwrb rge

overladt en dej lig va I'm Stue, en stor Kande Te og 50 Sandwich. Del' sad i aile fern. Ind imellem ,Julesal­ merne tilfredsstillede vi Sulten med en Sandwich . Ofte sad vi stille og t::enkte, og del' er ingen Tvivl om, at Tankerne val' hjemme, hvor man nu sad og nod den dej­ lige Julemacl for bagefter med Julesang og Juletl'::e at skabe den helt rigtige JUlestemning, som vi jo desvrerre savnede. MAX PETERSEN

BILLIGE VINE TIL JULEGAASEN Udenlandsk Hedvin ....... . .. ... . . ' pr o

I ',

Kirseb~rvin ............... ....... .

Flo 7,65 5,35

Dessertvin (Dessert Populaire) .. . . . .

5,65

R0dvinstype (Lamaison). . . . . .. . .. . .

5,25

Lagrede udenlandske Rodvine .. .. .. .

B,35

S0de, velsmagende Hvidvine . . ... . Ira

4,55

Gavekurve med Vin

Se Udvalget paa 8yens Hjerne

}}Centrum<{ Langballe & Hjersing . Tif. 400

15


<

Godt Nytaar med Tak for det gamle

EVALD IBSEN Vogmnand NBrrehus . Telefon 261

FALCK, BRANDE

B. P. Service Specialvrerksted for Motorcykler

Blikkenslager Vand - Sanitet - Varme

Lager af R esej'vedele

' H. K .•JAKOBSEN Storegade 58

ARNFRED ULDAHL Herningvej, Brande. Telefon 73

Spise- og Lreggekartofler

Karosseriarbejde

leveres ovem.lt

snavel Last- som P ersonvognc

Ring til Brande 248 Niels Mortensen • Elmealle 21

N. NIEJ~SEN Karetmager . T elefon Brunde 171

OVE NIELSEN

Alt i Landbrugsmaskiner

Bageri & Conditori

Brande Maskinforretning

Telefon Brande '102

K . LCiul'sen . Telefon 95

BENYTJULEDAGENE

Auto-Reparationer

nCiCil' Famili en e1' samlct

Brandlundvej 1

til Fotografering

Chr. Ibsen

POUL LU~D B, Laasbys Eftflg , . Telefon 51

I

Leget0j i stort U dvalg ANNA HANSEN

AAGE ANDERSEN

Gala.nteri- og Papirvarcr

Vrerksted Herning'vej 23 . Boprel Stationsvej 1

Telefon 327

S. ENKELUND T01nrennester Savmerk & Maskinsnedkcri Telefon 215 . Brande

Lokalforeningen »Frem« BRANDE

lS

Ma.lenneste1' Telefon 210

TORVEKIOSKEN A. Mourits en . Telefon 71

Brande G0dningsf orening BRANDE

Korn . Foderstoffer . Honsefode1'

AUe Arter Kunstggdning

Telefon 88

Telefon 88


og kan 10ses hjem. Se, Karen f01ger os ogsaa. Hendes Liv blev kort paa Jorden. Men hendes Sj rel val' ren som Morgenduggen for din Fod. - Og Prresten saa ud over de k rere Ansigter, og ha n talte om sin Synd. Egenhll'J:lig havde han vreret og bragt Sorg og Ulykke med sig . Krerligheden havde han traadt under' Fod - ogsaa i sit eget Hjem, skfmt han elskede dem, hvis Vogter han havde vreret. Der val' stille i Kirken, mens ha n talte. Men da han val' frerdig, stod Eisebeth og Karen veel hans Side: Kom saa, Peder! Nu vii vi f01ges ad. Rejsen er let. Sangen tonede gennem Kirkerummet, og de ful gtes ad ind i Evighedens Land. Nreste Morgen fandt man Prresten i Kirken. Han var d0d. Men del' hvilecle et saligt Skrer om hans Mund, fordi han havde set et Glimt af den Herlighed ingen kan fatte. Hans jordiske Levuinger stedtes til Hvile i Vaaben­ huset, og del' hlev la gt en stor Sten paa Graven. Slregt efter Slregt vandrpde i Sorg og Ghede hen over Ste­ nen og sled dens Fla blank med deres Fodsaaler. Men Sag-net gaar: Del' var enga ng en Pncst i Brande. Han hed Peder E. Bramminge - - -

Solhverv

eger

Et ViIIld at 6aveldeer i klassisk og ny lItteratur

Haandb&ger - B&rneb&ger Parker 51 Verdens bedste Fyldepen

Samt Parkers 0vrige St0rrelser m. tilh0rende

Pencils Moderne Bre vpapir og Servietter i fikse Cellofan-A:sker

Billeder i Ramme fra

Kr. 12 Reproduktioner af Verdensmestre

Enna Keramik ­ Ibsen Kerainik Nyhed: Bj0rn Wiinblads morsomme og smukke Fajance Lzdervarer i fi ne ste Udf0relse

Se

VO?'

Gyldendals

Verdensatlas et enestaaende Vzrk Landbrugets Ordbog I-II Uundvzrlig for den moderne Landmand Vor Tids Leksikon er nu afsluttet med 24 Bind indbundet Kr. 210,00 Ella Lu nds Sybog II med de mange M0nster­ ark Kr. 32,50

De tre Vaerker saelges paa fordelagtig e Vilkaar

J·u leudstilling

BRANDE BOG· OG PAPIRHANDEL P. Westergaard . Telelon 59 . Brande

Snart vi passerer den korteste Dag)

det er ved Solhvervstide)

T rreer har mistet h v e1't eneste Blad.

de staar ribbede Side om Side.

Men Solhvervet komrneT med Lyset i Gem)

snart Dagene lre11,ges en Kende)

vi glredes ved Solens fattige Skin)

den m0rke Tid Ryggen os ve11,de)

Naar Sol hvervet kommer hvert Efteraar)

saa Tiden strerkt sig nren11,e,

hvo't Julen kimes over Landet ind)

da beder vi Gud os skrerme

i Tiden f1'em) i det nye Aar)

SZregterne ude og hjemme.

Vi h0reT det samme Aar efte1' Aar)

htlens kaldende Stemrne.

Dens _Klokke os kalder saa strerk og mild

Tllbring i Aar Nytaarsaften paa Madse n s Hotel. Loka Ierne bl iver festl i 9 ud­ smykket. Dans til populrert Orkester.

Dansant hver Fredag

med sin dybe ntngende Klang)

den kalder fra Hve r dag til Fest i vort Sind)

saa vor Dag den maa fyldes med Sang.

KLARA MIDTGAARD NIELSEN

Burton Clausen Telefon 80

19


Det nye A lderdomshjem i Brande

Aaret 1951 blev skelsrettende i Brande Alderdoms­ hjems Historie. Stilladser, som endnu ved Aarsskiftet stod omkring Bygningen, forsvandt hurtigt, og den indvendige Afpudsning skred jrevnt og sikkel't fremad. Men det blev vanske!igt ved saa stort et Byggefore­ tagende, hvor mange forskellige Forhold spillede ind, at overholde Tidsfristel'l1e helt. j'l'lidt paa Sommeren

.::J dat tillader

0konomien

ikke

ufornuftige Juleindk0b. Foren der­ for det nyttige med det behage­ lige

og

g0r

Indkob af

Deres

Julegaver i

»Tricotagehuset«

;'lf~~6~his9aard

Altid den rigtige Yare til billigst m ullge Pris

JuLegaver i aIle Prislag

Guld, Salv, Plet, Bronce S. NIS·HANSSEN Urmager - G1£ldsrned Brande ' . Telf. 175

!------------- ----- - - - - Vi maa huske, det skal vaere

kom den store Dag, da man kunde bryde op fra det gamle Alderdomshjem ved Stationsvej og flyttede ind i det nye, smukke Hjem ved Brandlundvej. - Den 13. Juli val' vi klar til at rykke ind, sigel' Bestyrerinde, Fru Muren Kristensen. Det val' slet ikke saa lille et Foretagende. For selv om vi til dag­ ligt betragtes som een stor Familie, saa drejer det sig dog om en IVlrengde smaa selvstrendige Hjem, som sku Ide have ryddet op og pakket, men aile naaede at blive frerdig. Hen paa Eftermiddagen drog vi i samlet Flok i Rutebil gennem Byen og holdt vort Indtog i det nye Aldel'domshjem. lVlange af de gamle havde tilbl'agt adskilligc Aal' i Hjemmet ved Stationsvej, og det val' nok lidt vemodigt at sku lie bryde op, men det er gaaet meget bedre end vi havde ventet. Forst vi val' inden Dore og havde vrennet os lidt til de nye og langt stone Forhold, kom Humoret og dermed ogsaa Tilfredsheden. For Medhjrelperstaben betyder de nye F orhold ogsaa en stor Lettelse. Det er et stort Hus med mange smaa Enheder, men del' er Humor over det og gensidig Tillid, og derfor gaar det hele saa godt. Hver enkelt her kan indrette sin Tilvrerelse efter sine egne Vaner; det er kun til Spisetidel'l1e, vi alle er samlet, og ellers modes de gamle i Smaagrup­ per paa de dejlige Vemndaer, hvis de da ikke foretrrek­ lier at tilbl'inge Tiden med Lresning eller Haandarbejde paa deres eget V rerelse. - Hvor mange gamle kan De nu tage imod? - Naar Hjemmet en Gang staal' frerdigt - for vi hal' endnu et Par Haandvrerkere gaaende, men nu i December skuIde det sidste Arbejde vrere afsluttet ­ kan vi med Lethed tage imod 60 Personer. Saa er del' endda rigeligt Plads i Lejlighedel'l1e i Sideflojen. Imens den korte Samtale hal' staaet paa og Foto­ grafen hal' taget sine Billeder, er de gamle gaaet til og fra og hal' interessel'et fulgt Begivenhedel'l1e. De fleste hal' allerede vrennet sig af med at bruge Trap­ pel'l1e; de tage simpelthen Elevatoren paa deres Vej op eller ned gennem Etagerne. Det !lye Alder domshjem hal' kostet knap en Million Kroner. Det viI med andre Ol'd sige, at hvel't Vrerelse til de gamle staal' til ca. 16,000 Kr., og det kan sikkert ikke siges at vrere for dyrt, de nuvrerende Byggepl'iser taget i Betragtning.

1. Ved Eftermiddagskatten. Fra v enst7·e: Oh?'. S¢l·ensen­

Brande Mineralvandsfabrik

*

Har Deres K0bmand det ikke, ring da til

361

Vig-g'O Sorensen Midtjydsk Mineralvandsfabrik

P07·sbjm·g, F?'ede1'ik Axelsen, K7·. K .ieldsen. Bagved: BestY1'eT'inde F 'rn J1i[ctren Kl'isUansen . 2. Hjemmets Aldel·spnesident, den 92-aa?'ige Peder A. Spl'ensen. 3. Fnt Bi,l'kebrek nydm' Ettermiddagsdgaren i sin hyg­ geli.ge St·lte.

1,. BestYl'e1'inden og K¢kkenpe·rsonalet nyde1' Etterrnid­ dags-Katten.

5. TTavlhed i K¢kkenet. N~els BiTkebrek vannel' sin Lim­ potte. 6. Den lange J(on-idor.

7. InteyifJl' med s7nltkke D¢ypadie1·. 8. En Del at Beboel'ne ved Ettenn'iddagskatten. Folo: V._ Ulbl'ichsen,

20


CARLSBERG DEP OT

G. Meller Pedersen

Otto Alb'I'echtsen

A ~I,tov ;;e rksted

t ntllln5iv'e j 1

Brande Telefon 316

Borgergade 5, Bra,nde

Telefon 150

BRANDE AUTOLAKERERI

M.JENSEN

Harald 0, J ensen

Bodkerlo1'l'etning

Borgergade 12

Telefon 115 Ii. b.

E. LORENTZEN Auto-Repamtion N0rres'ade 10

Telefon 305

Telefon 115 Ii. b.

Brande

HARALD JENSEN Kolonial, Vin, Spil'ituosa - Alle kendte 111:Erkel' i Ciyal'e?' og Tobak og Kallen el' Ti gUg Telefon 131

POULINE BAGGE T'J'ikotage Torvegade

Ll:ng eri Telefon 367

B. P . BENZIN S, Damgaard Brandlundvej 1, Brande VIN og TOBAK

C1IR. CHRISTENSEN

S. Midtgaards Damesalon

111ale)'meste)'

Alt i Pm-ju'meri og Kosmetik

Vejlevej 34

Telt'fon 264

N. H. WILLADSEN Cate -

Bagej'i -

Conditol'i

Henlingvej, B rande

Telefon 96

BRANDT THOMSEN Herre- og Damesalon anbelalel' sig med kold og kemisk Pe'l manent

Storegade 48

Telefon 114

Vejlevej s Kebmandsf orretning G. Hertz Telefon 319

KAI ANDRESEN AUTO-REPARATION Brande

Telefon 143

Telefon 251

Hans Hansen Autovoorksted V ejlevej 10

Brande

l'elelon 224

Forhandling og Service for Ferguson Traktorer 22

Briller efter Recept Hans Melgaard, U rmager Storegade 19

Telefon 211


Brande Idrcetsforening

• I ny Klcedning

AI J. P. PederselZ, Aarhus Skynd dig, kom, om ffJj e A ar Heden som en Kornmark staar.

citerede Strofer fra Eventyrdigteren H. C. O venfor Andersens kendte Sang : J ylland meJlem tvende Have, som han ski'ev paa en Rej se gennem Heeler: 1859, randt mig i Hu, da jeg tog Pennen for at sknve en lille Artikel til "Brande Jul " . H. C. Andersen val' en f l'emsyn et Maud! Hvad er del' ikke sket af Fl'emski'idt paa H eden siden han skrev sin kendte Sang. Ullregtelig store Fremskridt, i Dug fak­ tisk : Heden som en Kornmark staar! De citerede Str o­ f er kan i overfort Betydning a nvendes ogsaa for det Emne, denne Artikel omhandler, nemlig det idn:et slige, thi hvad er del' ikke sket af Fremskridt paa dette Om­ raade indenfor de smaa Hedebyer de sidste 25 Aar. Unregtelig store Fremskridt. De citerede Strofer passer saa udmrerket ind i Billedet a f ldnetten i Hedens ByeI' i Fortid og Nutid. Forhen saa upaaagtet af den almene Offentlighed, nu agtet og vrerdsat, forhen staaet i Skyggen af de storre Byers idrretslige Formaaen, nu fremme i Solen og i jrevnbyrdig Konkurrence med selv de bedste. Jo saudelig - ogsaa idl'retslig: Heden som en Kornmark staal'. Del' er det ved de smaa Byer, at de hal' vanskeligt ved at gore sig kendte overfol' de stOlTe Byer, hvilket i og for sig ikke er saa mrerkeligt. Hal' en liJle By en eller anden Industri med landsom fattende Virksom­

" ' .~~ t. ,. · ~ ' .J ,~~

,'-::> -.' ~ .":- \,(~; "­

-:1:

~.'

11'

10gffJrer J. P. Pedersen

hed, da er Sagen straks lidt anderledes, men hvor mange ByeI' af Brandes Storrelse hal' det? Ikke mange - Brande heller ikke, naar man skal se nogtern paa det . Saa me get desto bedre naar en lille By hal' en sund og viljestrerk Ungdom, del' gennem en idrretslig Indsats g0r sit til at skaffe sin Bys Navn frem i den offentlige Bevidsthed, og paa den Maade tilfore By og E gn en Reklarue, del' ikke ka n vre rdsrettes for hojt. Det er det, Braude By hal' haft og stadig hal', og det er det, Brande ldrretsforening gennem sit Virke for Ullgdommen hal' gjort og stadig gor. FOl'hen val' Brande et Navn man ikke heftede sig srerlig ved ude omkring i Landet, de fle ste vidste knap nok dens geo­ grafiske Beliggenhed, i Dag ved aile hvor Byen skal stedfrestes paa Landkortet. Brande - hvor Pokker er Brande? Er det en By? Nok et Sted hvor Folk opflaskes ved Marehalm og Lyngte! Dis~e Ord er ' Udpluk af en Samtale mellem et Par unge l\Iennesker paa Kobenhavns Stadion 1928, og fandt Sted under Konkurrencen om Danmarksme­ sterskabet i Tikamp. Da Speakel'en publicerede Del­ tagernes Navne, herunder Willy Rasmussen, Brande, fremkom Replikskiftet. Den nrevnte Sam tale illustre­ r eI' egentlig klart den almene Opfattelse om Byens geografiske Beliggenhed. Del' val' ikke mange af Til­ sku erne her, del' anede hvor l3rande val' at finde, om det val' en By. en Flrekke eller blot et Stednavn. I Dag

\.

I

Klubhusel paa del nlje Sladion i Brande, efler den at Arkitekl Erik SfJgaard Nielsen IJdtliJrte Tegning

23


J.__

JOHS. PEDERSEN

IJl IJf&~ ,

~WtK~ ·

.~

01'gani st

V ejlevej

T elefon 401

Undervi!Jning i IUaver og Orgel

T0MRERMESTRE TELE F ON 342 ~

Uddannet ved Det kg!. Musikkonserva torium

FR. E IKSEN Siagtermester . Brande Telefon 167

Interessentskab e t

de Elvcerk

r

Lys - Kraft - Varme

RA

FOT

10

Aft indenfor Radio, Radiorepa­ ration, Foto og Fofografering. Benyl Dem

af vor mangeaarige Erfaring.

v. UL D&O Standard 50"" Scesonens mest efterspurgte Model

24

ICHSEN

Telefon 152

Et godt PortriEt er et Minde for Livet


KAWO

Geo.路;: J acobsens ~)an4ein,U.itut

skal det vrere

HOFT E HOLDERE, BUSTEHOLDERE OG KORSETTER

N0rrehus" Brande. Telelon 380

D ans

.

I1allet

.

Step

Eneforhandlf'r i Brande

Trier Brrendgaard

Medlem al Danseringen og Dansk Danselorbund

Kaj Johansens fEgforretnin g

A lfred Z. Ovesen .

BRANDE. TELF. 185

K0BMAND Brande . Telefon 192

Altid hojeste Dagspris Ncermeste Opk0ber eller fEgsamler anvises

Aif ; 1sfe K/. Ked. F/aesk. Paa/aeg og Sa/afer

~"~EQI CO~OITOR.1

!l

N.H. 8arensen ~ Telefon

38

Siagteriudsalget

Brande

Storegade 35 . Tell. 9

J(o~onia~ - Vin - J(onS(UoeS

GLadeLfa luL og

Altid vellagret Ost rZlnsker

26

H. L. Aastrup &S9n

Banegaardsrestaurationen

Telefon 92 . Brande

L. Lenz


Brande Mellemskoles IV Klasse 1926 Foran fra venstTe: ETling K1'isUa,nsen, Osvald Jensen, P eder Tang Thomsen, AnkeT L~nv.;,g,

Siddende: Skolebesty,'eT Jens Bi1'kedal, Marli Pede1'sen, Lmre1' Malling , Karen Lysdal. Boghandler Chri.stensen (Censor).

Staaende: Rohde Sp1'en,sen, Lm1'e1' ChTistiansen, Robert Nielsen, Hans JmgeT, Lmrer llIaTinus Rasm'llssen, Helge Half­ dan Kristiansen, FnL Ma1'ie Bi1'kedal,. Gda S¢rensen, F1'u Kpbmand Jens Hansen, Lmrerinde Fnt Nicolaisen,

Osvald Svendsen

JULEGAVER

TRIKOTAGEVARER ER NYTTIGE GAVER

- og de el' YffiSentlig billigere end sidste Aar

Gode Gave]' i fikse LEske]'!

&w.

HEN~ING_ l}eR 8~AN P E

TELF,355

SEN

~~/ /'

~


K0tv1PAGNI323, BRANDE

Kender De Lugten af Naftalin-Molkugler - . l\Ied det samme staal' De i Kasernegaarden den forste Dag, De blev iklredt, og altid vii denne Dag vende tilbage ved denne Lugt. Nu er den her igen selvom det ikke er til helt det samme Akkompagnement om, at man maa skynde sig at vokse, hvis Bukserne er for store. Vi er tvrertimod saa heldige at v~cere i Hrenderne paa en kyndi g Skra!dder - og Klunset e1' prima prima,

MELD

DEM

til

Hjemmevcerns­

Kompagni 323

Brande

2S

saa selv Monty kan vrere misundelig. Nu staal" vi en lillC', ganske lille Klynge under en enlig Lygte i en Krog af Samlingspladsen. D2t e1' buldermorkt. for vi hal' jo kun Tid, mwr vi aile hal' frio Vi hrenger Gevre­ rerne over Skulderen - Garden klO1de gore det bedre, og saa rna;'cherer vi saagodt som taktfast ud ad Vejen. Vi over Flyverskjul undervejs og bander obligatorisk hvergang Formanden sparker en i Ansigtet og over 0velsen i det hele taget, l11e8t fordi vi ved den er let­ tere at kommandere end at udfore. Vi naar til vort forelobige Bestemmelsessted og trender Cig-al'etterne . - det er nemlig saa heldigt, at vi ved Klokkeslettet for "Fjendtlig hedernes" Begyndelse. Det siver ud, at del' er "noget med Faldskrermsjregere". Cigaretterne slukkes og vi laner GeV,l!rerne med lost. Vi hal' Besked paa at skyde i Luften, idet det skuldp vrere saa be­ ~v:.edi g t at pille Tnesplinter ud af egen eller Kamme­ rate r s Bagdel. Hvordan de sku Ide komme netop del' - er selvfolgelig en anclen Historie. Nu e1' Klokken slaaet Stemmerne drempes og det gaar fremad, Gruppeforerne er nu hele Cresar'er. Vi gaar gennem en Plantage: lEv - - Kviste kmekker under Stovlerne paa os, saa man sku Ide tro det val' en Flok Elefanter, del' forsogte at trrenge Iydlost igennem, og- Kvistene i ~Iandsho.ide knalder mod "Kammerpotten", saa man skulde t1'o, det Val' Big Ben, del' ringede. Vi kommer gennem Plantagen - 0v, hvo1' er det mo1'kt, Del' er en aaben, sandet Mark foran o·s, og et Par Hund1'ede Meter fl'emme et :\1arkskel, hvor man ikke med S ik­ kerhed kan skelne, om det er Buske eller l\Irenner, Vi Voyer os f1'em i spredt Orden. Del' Iyder et Knald - . Er det en af yore egne , del' af et Uheld bl'rendte Ka­ nonen af eller hvad? Vi fortsretter, og nu skydes del' kraftigt. Vi maa ned i Skidtet - det gaar ikke sre l'­ ligt hurtigt - men vi e1' jo ikke aIle saa unge og 1'0­ rige, som vi hal' vreret, - og :,;aa blir man jo saa fo1'­ bandet snavset. Skydningen holder op, og lidt efter kom­ mel' "vore" med to Fanger. Det er Negre - svrertet fol' ikke at synes i Morket -- en rmegtig For an stalt­ ning, og vi faar os et herligt Grin, da vi ser, hvem "Negrene" er. Da vi ikke er ret mange, faar "Fan­ gerne" Lov til Hom Tordenskjolds Soldater at liste uelenom og soge tilbage i "Fjendens Rrekker". Vi fort­ sa'tter Fremrykningen og pludselig oplyses Terrrenet som paa den klareste Dag - en Lyspistol - vi er alt­ saa opdagede og ved samtidig, hvor "Fjenden" er ­ nu skal del' skydes. Jo God-Morgen! Maskingevreret hal' Funktionerinilsfejl! Mens eler arbejdes paa at rette de,l, l:.egger vi os mageligt tilbage og nyeler - nyder - nyder den dejlige Efteraarsaften. Nu er vi klar og skal videre, de "fjendtlige N egre" dukker pludseIig op baade her og del', saa nu - - - lyde1' Trilleflojten og 0velsen bliver afblrest. lErgerligt, nu sku Ide vi lige til at ... Del' bIiver nogen 0mhed i Kodel'l1e i Morgen, for saa megen Bev:.egelse er vi jo ikke vant til i Butik­ kerne, paa Kontore1'ne, i V:.erkstede1'ne, men - - Ja, uwn! Hvacl er det for noget - e1' det en ny Form _ for Spejderleg? Er det en Flok krigsgale Individer ­ se paa dem! - Svaret vii blive: N ej, selvfolgeIig ikke. Hvad kan vi udrette, det er jo saa fuldt af Fejl, det


vi laver. lErlig talt ikke meget - men vi er jo ikke blot denne lille Flok - 50,000 Mand Landet over. Vi kan ikke meget , men vi kan l::ere. Og er det ikke helt saa godt som det Kunde og burde V:Ere - hvis er saa Skylden. Ligesaa ivrigt som Jla tematikeren seger L0S­ ningen paa Cirklens Kvadratur, seger Kriminalforfat­ teren at skrive den Roman , hvor L lE se/·e,/, er den skyl­ dige. Den er ikke fun det , men vi kan skrive den. Thi hvis og naar Hjemmev:Ernet ikke h elt er, hvad det burde V:Ere, og naal' derfor maaske de store dgifter til Forsvar, som De maaske af og til ::erg rer Dem over ikke udnyttes helt paa rette Maade - Kre re, saa er De, hvis De iovl'igt ikke aller ede hal' meldt Dem ti1 Civilforsvaret eller paa anden Maade af samf undsnyt­ tige Forhold er forhin dr et deri - den skyldi ge eller ialtfald medskyldig, vi mangler Dem, hal' Brug for Dem! Vi lover Dem en god Modtagelse og et godt Kammeratskab og maaske F'o lelsen af at have gjoit lidt af, hvad del' knn g r s i f mIles I n er e sse. SKIPPER

Den gang -

Nu

Barneleg i Jyllands Blzest.

Pind blir Bern, KiEp blir H est.

Velkendt Mark blir 0rkensand

Gran blir Palme - fremmed Land,

Haren blir en Fare.

-- Leg kan aldrig vare -.

JuL!

J ul - det ene lille Ord ­ siges at bringe Fred til Jord, hvor Millioner af Mennesker bor. Jul - du svarer ej til dit Navn ­ maaske for dem i sikker Havn, men Tusinder lider af Frygt og Savn. I en Gade paa Korea gaar en lille Purk paa fire Aar paa bare Ben med store Saar. Mon Julens glredelige Bud om Krerlighedens og Fredens Gud til denne lille Purk naar ud? Kirkeklokker, ring Julen ind, det forandrer ikke Menneskets Sind og t0rrer ej Taaren paa Barnets Kind. Juleklokker, Aar efter Aar har kimet om Fred, mens st0rre Saar og mindre Julefred os naar. Lyt blot til B0n og Salmesang ­ sikkert tordnende Bombeklang blir Jordens sidste Julesang.

Stadig gaar den ;ydske BliEst.

Hvis ej hver enkelt selv vil Fred, forgreves kimer i Evighed Vi er voksn e - I I est er H est.

Alverdens Juleklokker ned! Haren er kun Hare .

E. CHARIS Og i vores Voksenland

findes Spamding - sior og sand ­ altfor sand og raa og grov,

vi har Barnets Sind behov.

MAR LI BRANDE Hoveda gentur (or Brande:

vj Sparekasse­ kasserer

B. Sejr

. ASSUAANCE'COMPAGNIET

~BALTICA ~.

B dgade 42 • Kllbenhavn re .omill! I Daoma,' Afdelin9skonto~1

Herningvej 27 Vi beder "Brande JII1'"' 8 L resere i By og pew Telefon 154 Land modtage FOTeningen.s bedste 0nsker om en glcedeZig Jul og et godt NytaaT. Sam­ tidig takkel' vi Bladets Medarbejdere faT Bidrag til Bladet sand alle 1)01'e Annoncorer fOT den store 0konomiske St0tte, der atter i Aar swtteT os i Stand til at udsende "Bran­ de Jul" gratis til 6.300 Russtande i By og paa Land. Brande Handelsstandsforening

29


ELLER KYKELIKY? Del' skal bruges et gammelt Sa:!t Spillekort. De blandes, og derefter skal Deltagerne - og del' kan godt va:!re mange - va:!lge et Dyr, eller rettere sagt en Dyrelyd. Du selv va:!lger maaske Buh, Peter tager 0f, Ole tegner sig for Kyke­ Iiky, en tager Vov, en Rap o.s.v. Derpaa fordeles Kortene, saa at aile faar lige mange, og hver Spiller la:!gger sine Kort i en Bunke foran sig med BCLgsiden opad - og uden at se paa demo Saa kan Spillet begynde. Du vender selv et Kort. Det er maaske en Ruder. Del' sker ingenting. Saa vender Peter et, det blev maaske Hjer­ tel". Det sker del' heller ikke noget ved. Men nu vender Ole maaske ogsaa en Ruder, og saa maa du hUl"tigst sige hans Lyd: J{ ykkeliky! - og han skal sige den Lyd, du hal' valgt: B'uh! Den, del' kommer sidst med Dyrelyden, skal have de Kort, den anden allerede hal' vendt, altsaa dem, del' nu ligger med Billedsiden opad. Det ga:!lder nemlig om forst at blive af med aile sine Kort. N aar man er fiere, del' spiller, kan det va:!re sVa:!rt at huske hvilke Dyrelyde, de forskellige hal' valgt, og det er morsomt at se to sidde og bryde Hovederne med, hvilke Lyde de skalsige. Man bliver ved med at vende Kort fra den lukkede Bunke, indtil en af Spillerne hal' vundet. Hvis ingen hal' vundet, naar den lukkede Bunke er brugt op, tager man den aabne Bunke og vender med Bagsider, opad - og saadan fortSa:!ttes Spillet. a) BUR, 0F

b) HVEM VED HVAD

Denne underholdende Leg kan leges af unge og a:!ldre ved aile Lejligheder . Den giver Deltagerne Anledning til at brillere med deres Viden, og det morel' altid. En er Leder og en anden Dommer, og del' stilles Sporgs­ maal til Deltagerlle, del' faar Points efter hvor godt Svaret er. 2 Points for et rigtigt Svar, 1 Points for et

halvrigtigt Svar og intet Points for forkert eller intet Svar. Sporgsmaalene kan man lave selv, og de maa gerne va:!re aktuelle ellel' spogefulde og stillet saadan, at de indeholder en Fa:!lde. Man kan inddele Sporgsmaalene i Grupper: f. Eks. en geografisk (er AlgieI' en By, et Land eller en Flod?), en historisk (na:!vn Aarstallene for 3 Krigsafslutnin­ ger!), en litera:!r (H. C. Andersen val' Digter, - hvad vilde han egentlig have V a:!ret ?), en naturhistorisk eel' Hvalen virkelig Verdens storste Fisk?), en spogefuld (hvem hal' malet Rafaels Engle?) og en med alminde­ lige Sporgsmaal (hvad er en Seismograf?). Men man kan ogsaa selv finde paa andre Variationer, Udlever f. Eks. smaa Tudehorn af Pap - dem, man bruger ved Fastelavnstide - og na:!vn saa ti Ting, hvor de 3 ikke horer hjemme. F. Eks. ti Dyr, hvoraf de tre ikke er Patte­ dyr, - eller ti Byer, hvoraf de tre ikke ligger i Evropa, ­ eller ti Sportsudtryk, hvoraf de 3 ikke hal' noget med Fod­ bold at gore og lignende. La:!s saa disse ti Ord op, - saa skal ham med Paphornet tude i det hver Gang, del' kommer et Ord, del' ikke horer hjemme i Sammenha:!ngen. Lad os til Eksempel tage ti, hvoraf de tre ikke er Rodfrugter: Radiser Asparges Gulerodder Kartofler Jordn0dder Rodbeder RoeI' Champignons Rreddiker Peberrod

Del' skal altsaa tudes i Hornet ved Asparges, J ordnodder og Champignons. En anden Variation er at stille Sporgsmaal, del" kun skal


6. Sig et Vel's og trel samtidig Ordene. (F. Eks. saa­ dan: I (1) Skoven (2) skulle (3) vrere (4) Gilde (5) o. s. v.) 7. Le hjerteligt i 20 Sekunder og grred derefter samme Tidsrum. 8. Hold en Tale for Vrerten (eller Vrertinden). 9. Balancer med en Blyant paa Hejkant paa Nresen. 10. Dans Svanens Ded.

besvares med Ja eller Nej. Spergsmaalene stilles i hurtig Rrekkef01ge, og maa besvares uden Betrenkningstid. Del' kan deltage saa mange, det skal vrere, og de faar Sporgs­ maal efter Tul'. Hvergang en hal' svaret forkert, udgaar han af Holdet, og den del' holder lrengst ud, er Vinder af Kon­ kurrencen. Her er et Par Eksempler paa Sporgsmaal, del' egner sig til Ja- eller Nejsvar: Kan en Stenografdame faa Vabler under Fedderne? (Ja) Er Churchill Medlem af den engelske Regering? (Ja) Er en Defensor det sam me som en Forsvarer? (Ja) Er Geometri Lreren om Figurer? (Ja ) Er d et Skuddag den 29. Februar? (Nej) Gaar Lyden hurtigere end Lyset? (Nej )

e) DET FAAR MIG TIL AT TlENKE PAA -

Deltagerne sidder omkring et Bord, og Legen begynder med at en eller anden sigel': "Jeg sidder netop og trenker paa ... " - og han tilfojer saa et eller andet Ord. Den nreste skal saa svare: "Det faar mig til at trenke paa ..." - og han tilfajer et Ord, del' hal' Forbindelse med den Genstand, del' forst nrevntes. Saadan fortsreitel' Rrekken l'undt, og den, del' ikke kan svare hurtigt nok (evt. i Lebet af 10 Sekun­ del'), maa give Pant. Legen kan f. Eks. forme sig saadan: 1. Jeg sidder netop og trenker paa lEble1'. 2. Det faal' mig til at trenke paa Syltetoj. 3. Det faar mig til at trenke paa Stik.

c) HUND ELLER HARE?

Tag et tilfreldigt Antal Kort i Haanden og sporg din Modstander, om han vii vrere Hund eller Ha re. Maaske vrelgel.· han a t vrere Hund. Saa tager du Kortene eet for eet, og hvel' Gang sigel' du: Haren vinder, Hunden taber, Haren vinder, Hunden taber ... og idet du lregger det sidste Kort fra dig, sigel' du maaske: hunden taber. Da din Modstander valgte at vrere Hund, hal' han altsaa tabt. Men han vii altid tabe, - for hvis han skuIde vrelge at vrere Hare, sigel' du bare: H unden vinder, Haren taber ... og ligegyldigt paa hvil ket Tidspunkt, dine Kort slipper op - (hvadenten du sluiter med at sige Hunden vinder eller Haren taber), saa harden anden jo tabt! Det hele er naturligvis noget Vrovl, men det yarer noget, far din Modstander opdager Snyderiet. d) PANTER I mange Leg kl·reves det, at del' gives Pant, naar man ikke skiller sig saa godt fra Legen. Det er ikke altid nemt paa staaende Fod at finde passende Domme, og derfor er her nogle at vrelge imellem: . 1. Syng en Vise. 2. Kys din egen Skygge paa Gul­ vet. 3. Hop Stuen rundt paa eet Ben. 4. Sret tre Stole ved Sidell af hin­ anden, tag Skoene af og hop over dem o (Den domte viI forsoge at hoppe over Stolene, men det er skarn Skoene, del' _ _t.......-io.oI-'~. menes! )

5. Det faar mig til at trenke paa en Naul. 6. Det faar mig til at trenke paa et 0je. 7. Det faar mig til at trenke paa Brillel'. og saa videre.

Brande Kommune Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag

Kl. 11-12 og 14-16

Fredag Kl. 11 --12 og 16-19

L0rdag Kl. 9-12

J uleaftensdag og Nytaa rsaftensdag

lukket hele Dagen


M. BALLES EF,TF. ved N ekrko-rn Bloms t er -

GLadeLi(J JuL O(J (Jodi Illyiaar

Telefon 1

enskes af

Gront

Trier Midtgaard

Frugt -

Spis SrnfJl' fm

UHRE MEJERI

(Uhrekilde)

Stoltenborg & Andersen Mu'l' ,'m. estre

Chokolade & Konfekture

Golbrekdal

"RAGNHILD"

MASKINFABRm

Torvet â&#x20AC;˘ Brande

Bmnde . Telefon 123 Dreje-, Standse- og Svejsearbejde

M0belfoITetningen, Storegade 68 P. Pedersen . Telefon 75

FUNKA-SALONEN Damefris0r E. Skjen'i s

Peder Chr. Pedersen Vognrnand Nerrelide, Brande

Telefon 207

BRANDE H0JSKOLEHJEM vul K. Kristensen Telelon 30

Telefon 1.56

H nsk det store Udvalg til Julebo/'det

ANDERSEN & J ENSEN

TUBORG DEPOT Telefon 163

Slagtennestre Torvegade, Brande

Telefon 63

Billige Juledekorationer og K ranse

A.BRANG

BELLIS

Landinspekt(H'

Torvet

Telefon 149

Brande

Telefon 129

Brande Vulkaniseringsanstalt CHR. GER.TSEN Sk1'mdel,/orretning Mellemvej

32

N. Mogensen Vejlevej 10

Telefon 224

Salg af Gummi Vulkanisering af alt til F a get henhorende Slidbaner paalregges


lillebror, der har faaet den helt store Sukces i Amerika

Violinisten Gunnar 50ndberg Hansen Ude i ,,0rbrekgaarden" i en af de dejlige, moderne Lej ligheder sidder Lokomotivforer Rosenkilde Hansen og hans Hustru ivrigt beskreftiget med at lrese Breve og se paa Billeder af Fru Rosenkildes "lille Bror", den 27-aarige Jazz-Violinist Gunnar Sondberg, der i Ame­ rika hal' stroget Hansen som noget overflodigt. Selvfolgelig er Soster optaget af Lillebrors formi­ dable Sukces i det fremmede. Selv er hun en dygtig og rutineret Pianistinde, men naa saa langt som Gun­ nar, det gor jeg aldrig, sigel' den unge, nydelige Hus­ moder, og med den storste Glrede fortreller hun om "i,ille-Bror"s store Sukces og om Barndomshjemmet. Far val' Postpakmester i Vamdrup, og del' er Bor­ neflokken vokset op. Nu er Far dod, og 1\101' er flyttet til Kobenhavn. Vi val' saadan lidt musikalske flere af os Born, men ingen saa glade for Musik som Gunnar, han levede for sin Violin (Violintalenterne fodes jo ellers paa Fyn). Fra han val' 11 til han val' 17 tog han Undervisning i Kolding, men saa kom han til Kebenhavn, hvor han passede sit Arbejde paa Remington Skl'ivemaskinefa­ briks Kontor. Paa Friaftener spillede han i Grethe Kolbes Symfoniorkester paa Fl'ederiksberg - og her traf han en Del unge Musikel'e med hvem han spillede baade series Musik og Jazz. Naa, det endte med, at han sammen med et Par af dem dannede et lille Ama­ tor-Swingensemble, del' spillede til Baller. Saa i 1941 var han for forste Gang i Radioen paa en Rundskue­ dag, "Radioshow i Strerekassen". Det gay Stodet til hans videre Karriere, og endelig i 1943 turde han helt hellige sig Musikken. Han spillede sammen med Eddie Russell, Calle Martin og flere andre kendte N avne. Var en Tur i Sverige og i 1947 i USA i fire l\'[aa­ neder. Hjemme igen spillede han bl. a. paa "Varna" i Aar­ hus for saa endelig ved en Onkels Hjrelp i 1948 at gore Springet til Californien. - Og saa kom det store Eventyr? - Ja, en Aften sad Gunnar i Hotel "Californien" i Frisco. Her spillede en af de Musikere, han lrerte at kende under sit forste Beseg, det val' Bill Panell. Bill vinkede Gunnar op paa Tribullen, rakte ham sin Vio­ lin og lod ham spille et Par Numre, forst lidt Swing, saa en klassisk Violinsolo og til sidst lidt Zigeuller­ musik. Ligesom det sker paa Film, sad Hotellets Direktor, Mr. Stanley, og horte Gunnar spille. Mr. Stanley inviterede Gunnar hen til sit Bord, og en halv Time efter havde han en Kontrakt paa 2 Uger i Lommen. De to Uger blev til seks Maaneder - saa dannede Gunnar sit eget Orkester og fik en daglig Radiotransmission over American Broadcasting Com­ pany. - Lyder det ikke som et Eventyr. Gunnars Impres­ sario hal' tilbudt ham en Kontl'akt paa 100,000 Dollars for et Aar - minus de 25,000 Dollars, som I mpr essa­

rioen stryger. Gunnar hal' endnu ikke taget imod Til­ budet. Gunnar, del' hverken er forlovet eller gift, bor paa Hotel "Ivory Manor", et Krempehotel, som en hel lille By, billigt er det ikke, for hans Appartments koster 500 Dollars om Maaneden. - Og er saa "Lille-Bror" stadig den samme? - Ja, sigel' Fru Rosenkilde. Det tror jeg, han er. Han sender de dejligste lange Breve hjem med Udklip af de store amerikanske Aviser, og del' er altid Bille­ del' med, men han slider jo mregtigt i det, og da vi er syv Soskende og Mor i Kobenhavn, saa hal' Gunnar bedt os lade Brevene cirkulere, for saa mange Breve er del' ikke Tid til, naar man skal holde sig i Toppen i det store Amerika. Her er et Billede, som Mol' skal ha', det er Gunnar i sin store aabne Buick, Model 1950. Saadan noget fry­ der jo altid en Mol'S Hjerte, srerligt, naar Sonnen er l'ejst saa langt bort. - Mon ikke Soster er li'saa stolt over Lille-Bror, som Mol' er det for sin Dreng? - Jo, det er jeg vist nok, ler Fru Rosenkilde, og nu skal jeg til at skrive et rigtigt langt Brev til "Lille­ Bror".

VED DERES JULEINDKfJB Voksduge i aile Farver. . Plastik i Duge og Metermaal. Imiteret Linoleum i Trepper og Metermaal. Kokosl0bere og Treppestoffer. Persienner og Rullegardiner.

Kort sagt: Nyttige Julegaver til rimelig~ Priser.

Langballe & Hjersing . Tlf. 400

33


Brande Hotel

Telefon 3 _ 125

Saa er det jul igen. Vi har den rigtig e

U EGAVE I aa r gcelder det om at faa det mest mu Iige ud af pengene.

Tag den fordel, vi hyder Dem Vi har et meget righoldigt udvalg i aar, det er lcenge siden, yore hylder har vceret saa tcetpakkede som nu . Hvad mener De f. e ks. om:

Til far og storebror Uldne halst0rklaeder mange m0nstre ...... Uldne cardigan med fl0jls forstykke . . . . . . Manchetskjorter i gode kvaliteter og dessin Pyjamas af de allerbedste .. . . . ..... . . fra Eng. herrelommet0rklaeder . . . . . . . . . . . . . .. Vendevindjakker . . .. . ... . ..... . .. . . " fra Duvetine lumberjackets ...... .. ..... . . "

Kr. 7,25 ,, 43,55 " 23,15 " 35,85 " 2,25 " 84,00 ,,46,00

Til lillebror Plusfours meget slidstaerke . .. ... . ... . fra Plydsbluser, mange farver.. . . . . . . . . .. " Solid, ternet skoleskjorte. . . . ........." Fine tricolineskjorter, syet af rester. . . . . . Motorhandsker, en rigtig julegave . .. .. fra Polarhuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "

Forretningen med de rigtige julegaver

Herremagasinet

p

p vi 5vend Nielsen

34

Telefon f59

BRANDE

Kr. 14,85 " 6,65 1 2.00 8,00 " 16,90 " 12,90


TROLDERI

Trolden har vreret paa Spil! Mens Nissefami lien tager sig en Lur oven paa al den gode Julemad, hal' Trolden listet sig ind og vendt op og ned paa det hele. Trolden lllorer sig herligt, men Sporgsmaalet er, om Nisselllor og Nissefar gor det samllle, naar de vaagner op, og aile Ulykkerne gaar op for demo Kan I finde dem aile? Send Losning med tydelig Afsenderadresse til ÂťBrande JulÂŤ, Brande, senest 17. Decbr. saa kommer I med i Lodtrrekningen om Dogie smukke Gevinster.


tflytiige JuLegaver saa

»Viol

«

Hatte - Undert0j Str0mper _Volmerhus -, Jernba negade Brande

!"t ValiJ a~ ~aoeiJeel tid.

..df!.eWlt 01}

~t~11ge

lindes i

~n9~~sk 73~k~a?Jnin9s­ J!la9 asin

byder Oem velkommcn til

MODEOPVISNING paa Brande Hotel Sondag den 16. December Kl. 16 og KI. 20

M. DINESEN

ENTRE 1,50

BRANDE

Telefon 122

Overskuddet til/alder BWlIde MClIiyhed.sJ'aarls Juleillds"mlillg

BRANDE BANK AKTI ESELS KAB

INSTALLATIONER 2J BRUGSGENSTANDE LEVERES

o.s.

MED Kontortid 10-12 og 14-16, L0rdag 9-12

AUT. ELEKTROINSTALLATSR

NY VOLMERHUS

TLF.

36

BRANDE

368

Telefol1 56

Benyt den lokale Bank


I'

irlt .ljd. n" ~ ~u.t 足 0'9 gfl/~1c1J.6~"0'9n Telefon Brande 100 -

14 -

21 -

"Igod 191 -

21 09 32 Personers Omn ibusser

Brande-Sdl'. Omme-01god-Tistrup-Varde Rute Alle Mg. Brande " 0lgod Auk. Varde

Yarde 167

Huerdage Sonda.qe 7.15 12.10 17.30 21.30 7.45 16.20 8.30 13.30 18.55 22.50 9.00 12.50 17.50 9.30 14.30 19.55 10.00 13.50 10.00 16.15 22.55 Mg. Varde 11.00 16.50 " 0Jgod 12.00 18.00 18.15 1 9.15 11.00 17.15 19.50 23.45 19.35 10.35 1~20 21.10 Q55 Auk. Brande 13.25 Jule- og Nytaarsaftensdug kores efter Hverdagsplanen.

I

Brande-Stakroge- 0lgod-Yarde Malldag og Fredag Mg. Braude 7.30 16.20 " Stakroge 8.15 17.10 ,, 01god 9.00 17.50 Auk. Varde 10.00 Mg. Varde 11.00 16.50 " 0Jgod 12.00 18.15 " Stakroge 12.45 19.00 Auk. Braude 13.25 19.35

rne

isga d,

Onsdag 16.20 17.10

12.45 13.25

Brande

f:i\ I~ ~ULEGAV DANMARK

PELSST0VLER RIDEST0VLER DAME- OG HERRESKO LAK B0RNESKO KAMELULDSSKO SKIST0VLER GUM MIST0VLER

Bye ns st0rste Udvalg!

I Skot0jsforretning "BORGAARD", Brande, TeH. 111


n"~

"

Telefon Brande 100 -

14 -

Brande-

21 -

"Igod 191 -

27 o g 32 Person ers O m nibusser

dI'. Omme- 0Igod-Tistrup-Varde Rute

AILe Hverdage

I

Yarde 167

Sondage

Brande-Stakroge -01god-Varde Jlfandag o.q Fl'edag

7.15 12.10 17.30 21.30 Afg. Brande 7.45 16.20 8.30 13.30 18.55 22.50 9.00 12.50 17.50 0lgod " . Yarde 10.00 13.50 9.30 14.30 19.55 Auk 22.;'')5 10.00 16.15 Afg. Yarde 11.00 16.50 9.15 11.00 17.15 19.50 23.45 0Jgod 12.00 18.00 18.15 " Brande 13.25 21.10 0.55 19.35 10.35 12.20 Auk. Jule- og Nytaarsaftensda g kores efter Hverdagsplanen.

Afg. " " Auk.

Brande 7.30 Stakroga 8.15 0lgod · 9.00 Yarde 10.00

Afg. Yarde

11.00 " 0lgod 12.00 " Stakl'oge 12.45 Auk. Brande 13.25

rn

fji\

~ DANMARK

.l5g

16.20 17.10 17.50 16.50 18.15 19.00 19.35

Onsdag

16.20 17.10

12.45 13.25

, Brande

..:)ULEGAVE PELSST0VLER RIDEST0VLE'R DAME- OG HERRESKO LAK B0RNESKO KAMELULDSSKO SKIST0VLER GUMMIST0VLER

Byens st0rste Udva/g!

L

Skot0jsforretning "BORGAARD", Brande, Telf. 111


T.~.

Rmlll}'"ollubWf

Brandejul 1951  
Brandejul 1951  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement