Page 1

1950

n&


ra 1 e

tel

afholder Julemafine Lardag den 16. og Sendag den 17 December KI. 15. -1 den store Sal spiller Nisserne Julens Melodier og uddeler Gaver til artige B0m! - Bern har kun Adgang i FeIge med Voksne.

OD E

Gavekort udstedes paa ethvert Bel0b

AV ER

Julegaver oplaegges i Juleaesker

LIE D E R - og der er ingen Dy rtid i

MAGASIN

DU

NORD

Vi 'm5ker aile vore !ralaste Kunder I By 09 paa land en (lgti; gledell; Jul 09 et godt Nytaar med Tak for det svund"e ADr

Forsideteglling a/ Aage Nielsen: Gadeparti

j

B'tmlde. -

Teg"illger i Heltet: Aage Nielsen.


J U I~

B R AND

Udsendes gmtis i 6600 ,E ks(;m plarer t il samtlige Huss t a nde i Brande, T hyregod, Ejst rllpholm, Hampen-Gludstea, Fasterholt, Arnborg, Ska rrild, K a rstoft, SondeI' Felcling . H oven. Sdl'. Omme. St akrog , Filskov, Blaah0j og Give Nordsogn

8. Aargang

Udgivet. af Brande Handelsstandsforening

Provst Marius Nielsen's Prcrdiken

J'uleaft en 1917 i Brande Kl'rke Man hal' bedt mig fortcell e Minder fra min Bal'l1­ d Jll1S .Jul i Br and e. M n da .ieg kun val' otte Aar den sidste .Jul i Bran d~, er mine Minder af n saa barnl'g og for ar.dre uinter essant Art, at jeg S ntes d t v r bedre at lade en af min Far s Juleprcedike­ ner fra Braneletiden 1914---20 komme £rem veel denne L jligh ed. J eg vil t ro , at 2n og anden, om sad i Brande Kirk€' Juleaften 1917, vil v ~ re glad ved for t 0 jeblik at. blive £01't 33 Aar tUbage Tid n. Glredelig J ul! Hans J\l[on1't1d Ni el sen

SognepreEst i Nordbor g, Als Den f0l'ste .Julenat sang Englenc om Fred pa a J ord . og Meningen med Englenes Sang val' jo tyde­ hg nok den, at med det Barn, clel' f",cites den Nat i Bethl h ems-StaId n. kom der Frt:.el til J or d, at det ,kul de v::er h ans Gerning at bringe Freden. Det .1' vel omligt at h olde Jui g trenke paa J ulefredel i A ar. udcn a t komme t il at h enk e pa Krigen , d . easel' omkrm g os og alle­ r .de nu tn ekker u d over den fjerde JuL Hvordan ,taar de to Ting sammen : J es us Kristus kom t il J or d for at bringe Fred , og han h al' haft Tid nak til at brin­

ge F reden , der er jo gaaet / -~ n aosten 2000 Aar siden. , Men Ra a i vore Dage rase)' den forfa::rdeligste K rig, som .Torden n gen Sir. de hal' et. Ligger clet ikke nrer at komme til at tam­ ke : Englene tog fejl den f0rste Julenat, da de knyt­ te F reden til hans Navn og LTerning? Men jeg tror ikke, a t de tog fejl. Men­ nesken t ager undertiden fejl, n ar de trenker sig den F r ed , som Herren br Ing 1', og hvordan han "

Julen 1950

bringer den. Thi Fred kan teEnkes og opleves paa mere end en Maade. Del' var to Malere, del' begge havde faaet stil­ let den Opgave at male et Billede af Freden. Den f0rste Maler fr emstillede et Billede, hvor han skil­ dl' de et Landskab. Det val' ind i en dej1ig B0ge­ skov, og man saa ud over en yndig lille Skavs0. det val' Hl'JJsornmer, det var Nat og Maan en spej­ I de sig i. den lille S0. Billedet val' mesterligt ud­ f0rt, og det, syntes nu han, var et Billede af den iulde Fred. Den anden Mal er greb Sagen and rledes an. Han malede n vild Klippeegn, og gennem disse Klip­ p hryder en F lod sig Vej, og den styrter ned i Billedf:'t, Forgrund sa m et ma-gtigt Vandfald. En mregtig Vildskab og Kulde prreger hele Billedet. Men midt i Hvirvlerne i Vandfaldet rager en Klip­ p e op, og paa Klippen er et TreE greet op, og i 'Trceet hal' et Natte1'galepar bygget Rede, og Hun­ n n ligger paa Heden og ruger, og ved Siden sidder H n en og syngeI' for hende, oj('nsynlig ganske ligegyldig for, at Vandfaldets Bnden overd.over Sangen. Saadan trenkte denne Kunstne1' sig den dybeste Fred. Den korn for hans Blik f.orst irem n~idt i den mregtilt te Ufred . Og vi fo1'staa1' aUe noget af h ans Mening med at kal de dette Billede ,· Fred (<,

/

, ', '---.

.'~~

~- -:""

I


w

Smukke F'igure r Frugtstel i Glas og P Ol'edam Frugtskaale og Vaser i Kerllmik Giasskllale - Drikkeglas Likor;;tel - GulvvllsJr

Marmeladedaas r - SmerkSJlder

Lyses t ager i Smedejern

Smedejernsborde med Raa g las

Swukke Male rier i Ramm Ii'ine Bordknive Rtlstfri Skeer og Gafler

Rustfri Skaale og Fade R ustfri Potage-. Kart of!el· og Saucesk er

Lommeknive

1 T0jrulle

1 Vllskemask lne

1 Vridemaskine

1 prima Stryget>rredt

1 Vaskebrenk

1 Klredekurv

1 T0j t or restativ

1 sherk Tabu rel

1 Treppebanker 3 Strygejem med I . Ha nk 1 Flueskab

1 Trappestige

1 K0dhakkemas kln

1 Husholdnlng vregt

1 R0remaskne »Karen 1 Henkogningskcdel

1 god Gryde

1 Kagedaaae

1 K nivkllsse 1 Fl0de'lprojte

1 Bollespr0jte

1 Opvaskebak ke

1 Brodmaskine 1 Fledepisker mad H ju l

1 Franskbrodskniv

1 Salat bestlk

1 Osteluw!

1 Skrenkeprop

1 Blomstervandkande

1 Knageramk e

1 Va rmedu nk

1 Husholdningshylde med Glas 3 Grydeskeer. 0.81> 1 K u rvekuffert 1 H aark lip pemaskinE' 1 god Ballie 1 Cocosmaatt " 1 Gummimaa tte Stove· og Fejek oste Saa er Termornetre ViDduestcrmometr~,

Spejle 1 s tort Udvalg' Fotograiirammer i Bra.act!

M EN

BR N DE

Marmor Skrivet0jer Ma rmor Brevpres ' er Askebregre og K a lendere Bordflag

Rygesret

Stand·A !'l kebfE'gre

Ovnfor mttere

:Ellek.f n ske Strygejern El eJ<tflske Bredrister~ Medicinsltab::!

Fjerkrresa k sc • Forskrer esret Dame - og ' krredersalrse 1 Fodbold

1. P a r Ski

1 Par Skojter

1. Krelk fra 8,50

1 god Hovlebrenk

1. Hovl

1 t enu n ejern

1 Ha mm r

1 Kn lbtang

1 god Sav

1 Rorsv'ng

1 Baan dkmv

1 Wa t erprul

1 Skrues tlk

1 K lre de.<loor

1 Sa ltka r

1 K fl f fel<ande 1 • It e\TUlskioe

] Silbesk ive

1 HaanrJbor rnaskln

1. rys t rem skiDe 1 S TU nogle

1. , kru -h rek ker

1 ('lasskrel' r

1. Gla rmes terdiamant 1 Lcdnelamp

1. Loddebolt

1 Ryg-srelc

1. J fl.g'tt ask

1 P a tromaske

1. Hu nde1{u

1 padserest ok

1 B rbermaskin

10 Stk. fine Barberblade 1.0 g 2.50 1. Slibemaskin e t11 Bla de 1 Lom me!yg t T rilleb0r 1 H cst egrtme 1. Hestes8k.s

7 her noget for enhver Smag og til enhver Pris

... ind tillSENKRIEMME E

I Fu g l~b l1 r

], Ba g gebrerer til Cykle 1 Cy klest ol

Elektriske P rerer 120 og 220 Volt 1. lni mums termom tre Barometre

Telefon 41 . Brande


H v m deL vandt Prisen af d to Maler I det 1 d J g ikke. Det . an godt vrer , at Dommern h r vreret uenige, a de har h Jdt paa h er in. 0 d l kan godt vrere, at . gsaa blandt 0 vilde "er vrer Uenighed om, hvilk et Billede, der bedst a fmalede Fred IL Men. den Fred, ~ 0 111 .T esus Kristus hal' • t bringe. hvor han fear Lov til at g0re s in Gerning her paa Jord, det er ikke Skovsoens Fred en till . mInerna t. M n d n ligner meget m ere det andet Billede. en Ft d n1l dt i d brusende Vande, n F r ed, som i kke t 0j bli k fo r styrres ved Van d£al­ denes Dl'0n eller Kan nernes Dn"n. Det kan god v~re , at Me n eskel'i yore Dage vilde sige: Vi vild hellen', at h an havd bragt Sk ovs0ens Fred; men d t har han 11 ikke gjo rt. J ul natten kom Freden til J or d, men da boede den kun i det lille Barns Hj r t . Han k m til a t levt 0111 i brusende Vande, og am Dagen shed for ham, brush:! B0lgerne hojer om h an 0 0 ' lanned tcerkere, allerstr -'rk est var Bruse og armen derude paa Golgata. Ml;!l1 om B 'uset og Lan nen blev nok saa stcerkt. om ham, i .han s Hj erle var der Fred, Fr d med Gud og Fred med Mennesk Og paa Golgat s Kors ku nd . han se ud over d br usend larmende Menneskeska­ rer og bede: »F ader , rolla d demo thi de ved ikk , hvad de g0l'e , og h n k l nde 10 t s ' Blik m od Hi en og bed . ,·Fad r i din Haand befaler j g min Aand«. S a dan er den Fred. del' kOI11 til Verden Julenat. Og d n Fr"d k .n han bringe til Iwert M "nneske den Dag i Dag, ogs a ltd hvor Kl'igen raseI'. Det komm -1' lot an gaa, am et Me.nnesk tager imod ham og I .vel mc d ham, som VI k an leve m t:'d ham i h an Ord og ' hans Menighed. Endnu den Dag . Dag kan ha n. F red oplev s. IVleh kunde vi tffinke den Tank , at Folkeslagene og deres L del'c tog lIIIod ham og lev de deres Liv med ham , saa vildc hans Fr d tag Bolig i aIle de rnang Mennesk"­ hjer te ' og aa vllde ogsaa Vaabnen e synke. Men saa vi] de df' r ogsaa . ke andre U ndere her paa J ard Saa vild€' L0gnen vcere busvild og Urerligheden og Uced Ii ,heden og a1 ndt og grimt. Men naar vi .. r. a t der er ~ aa meget a£ den Slags blandt smaa g tore, saa r d t ganske l1odvendigt, at h ellel' ikke h an Fred kan opleves an det end som Freden i Vandfaldsdr n en . Men jo fl ere Hj erter, han f - a x­ I.ov til at gore Sin Gerning ., des n::;ermel'e kommer vi d t rvIaal, at hans F red komrnel' til at ligne kov­ 0en Fred. Gud hj relp os til t holde Jul saadan, at Julen f0rer os ir"'rna d mod det Maal.

Gode I eer til J legave

T

L .

c

Oltomane - Divaner- Lrenestole

Bogreoler . Kommoder

Skriveborde - Teborde

Kakkelborde - Spilleborde

LAMA Springmadrasser

Gulv­ t~pper

L"bere Divan­ t~pper

If

z

e en

("'0BMAND

ltd

Brandt! . T elefo n 192

Brande - Telf. 62


.---------------------------.-~--------------------------~

S. Enkelund L (!III'I'{I'I1It!d tt r -

Storegade 66 . Brande

S OVlJtel'k & l1[oJkludllcdkel'i

Telf. 215 . Brande

Stjernens 01depot Telf. 148

---'----- - - - --------·_ -------- - - - - -- ------1

w.

HANS HAN EN

Ral'tn Jensen M. • 1 I.

MURERM ESTER . BETONVAREFABRIK 0str€! Ali a

VeJlaye j ' 0 . Sr nde

Tell. 153

Telf. 224

Fd .h,,"dllng og Set v;ce 1o,' foergulon Traktor~ '

Brrendsel

Morso Stobegods

rJ3l'and e Vl'adaJlnandeL

Aktieselskab

Telefo n 3 J

8ygningsartikler

I

Trrelast


ufttlJangttiet i hathmaterief Den hellige Bi rgittas vIsIon Et kalkmaleri i Und/(/}se kirke Undl"sc er en lille landsby sydv st for Holbrek . 1 kjrken er £11' mang kalkmal r it!r; d fr m still de mohver er h('ntet fr Jesu historie , billedelnc ~r pei p j endomm lig m spundet helt ind i et net a slynget r ankevrerk. BIandt de bibelske billeder er den her gen givne fr InStIlling af julena t, J esu f0dsel. Man iI til h0J1'e i billt'det se en skik -el , som kmeler n cd en stav i IUinden og taske ov r sk uIde·· I n, ligeso 1 en h yr c1e, men pa k indeVlS med lin over h owd t og med glade; det e1' den hellige Bir­ gitta i pil rimsdragt kna 1 n de ved krybben i B t­ ll?hem , hvo1' h un i ure t 1370 i. en vision opl vede at j mfru Maria vi -le hende, hvorl des det val' gaet t il , da h un fedte sin e n . I Birgittas Rkildrmg af abenbaringen i B tleltem rortreller h un, at IVIari og Jos ef Kommer med oks~n og reslet ind i huh:n og inder dem ved kryb­ ben. H n l -nder n k rte g dererier udenfo r. Maria tager nu sine sko a f g lreggel' sin kapp~' og ho edlin fra sig,'a hun al ne star' sin t yndE.> 0,i r­ te meet d et gyldne h al' £ Idende ned over Slle -ku ldre. H Wl tager kl ude frem til at v"be bam I i, og lcegger clem ed sid n a£ sig, g da alt er e­ r dt, knreler hun ned mecl rygg n til krybben.

ar

med hamderne udstra kt il b0n og ansigtet lrilftet mod himlen. 1 denne stilling fod r hun. Da bal net val' kommen til verd 'n, udstralpde del t sadant uudsigeligt l ' a den n fudte , s olen il<k val' at ligne derm ef, sa trerkt , at den k rte, som den g ml e mand, Josef, havde anbl'agt i rummet, :;let ikke gay noge t skin fra sig mere. Malia boj de sig nu med fold ed h cender n ed over balnet og sagde : »)Vre velkommen, min Gud, min 11err e g 0 11 '(. Et motto for hele frem tillin­ gen. M n barnet gay sig til at grrede , d t rystede af kuldE', som det Iii p gulvet og r kte armene op imod sin 1110 '1". Det r d en ne Seen . vi ;,er pa m alen et i Und10 kirkf'. J esubarnet ligger i en vreldig stralegl ns , og Maria knrelet foran d t i sin kjortel. Skoene, som hun hal' t a,g c. t ai, ses forrest i billedet ved siden af


Id Thaarup

Leo

Manufaktur og Trikotage Brande . Telefon 7

Damesko Herresko B0rnesko-Lak Kame luldssko Filtsko Galocher Russerst0vler

Byens st0rste Udva/g!

Skot0jsforretning "BORGAARD", Brande, Telf. 111

.


Ind,.g. Varem.rk~

Kiln en gros

a

VI

Aage Petersen

ra

e v. G.

Fische~'

. Telefon 55

Kolonial . Material

Kemikalier og Sygeplejeartikler

et t0jS ykke, som enten 1;:'1' sV0bet eller Marias kapp d k r bben sidder .Jos f og SOY 1'; det r d t en si e ira!k. del' ikke dil'ekte stemm r med Bil'git­ tas v ision, men som el' ov l'taget fr a a!ldre frem­ stillinger. D t da nske maleri i Undlo <:' kirke er fore10big de L leste h erh ' erom ) hVOf Birgitta selv t=l' med i billedet. Billedd er mal t mellem 145(J g 1475. Litteratur : J ob:: J 0rgensen : D n h <>llige Birgitta af Vadstena Ih ag ira Nati almuseets arbejd ­ mark ]!)33. Det and et billed el' fl-a 0sterlal's l·undbrkf·, id erpi.1le find ~. en r 32kk'~ hVQt del' P: kirk~)lS kal kmalp.rler . vis1 IT sllltn in g~n af dd 14. arhun­ dl' de. Under gotisk b tl r fremstille. J esu flOdsel og barndom samt hans lid else og do . Bili de t her fOl'estiller J esu f0dsel. Maria lIgger pa et leje, 10ftende det lille J esubarn op fOl'an sig; bagved ::,tal' ol<sen og reslet, g o er oe m lyser bet­ Jeh emsstjernen. Bill demE' er t gnet efter onginalerne i h"irkerne. Frisen : fra 0 rum kirke, e jle amt (14 00). Aage Ni elsen

Skal De sre/ge eller k"be saa gaelder det om at komme i Forbindelse med en star Kreds af Mennesker.

udkommer hver Torsdag

og laeses af ca. 20.000 Mennesker.

TELEFON 21

Geo.·;: .JacoJ)SeUS q).an:1einititut II

p

Me dlem af Danseringen 09 Dansk Danseforbund


G0r Julen fe stlig ?ned

En

rig fig g/adelig

itt/

Blomster

cg d godt nyfaal'

med tak

Vi hal' stOTt UdvaZg 颅 E n B ordcl .komtion

6 1' altid karl'komme n

lor aal'ei,

del dvandt f

Aa. Clausen Hansen Brullde . T elft/ on 160

------------------------------1

Sofie Bredlund

FR. ERIKSE N

TANDLfEGE

Torvet, telf. 167 Telefon 79 . Brande

Birchow _7enJen BAGERI Torvt"gadfl 8 . TIt. 76

Martensens Fabrik

]uLegaver i alle Prislag

Guld, Sslv, Plet, ronce S. NIS路HANSSEN Urrnay ,路 - Guldsmed Brande . Telf. 175


Til Skole. st I Jerrish0j

Den 36. September 1947 blev den danBke Skole i Jenish0j aabnet. Hvad Lokale angaar, begyndte man under de trangeste Kaar. Man maatte i den fm'ste Tid samle B01'nene i et Sovekammer, som en af Gaardm~ndene i J errishoj stillede til Raadig­ hed. Men Viljen til at faa Sko1en 1 Gang var til Stede. Hindringerne blev ovel'vundne. Snal't nl0dte del' saa mange Elevel', at man maatte se sig om efter lidt bedre Loka1er. Der blev saa i Udlamgen paa en Gaard dernede indrettet tre V ~rels I' til Skolen. I de to - nogen1unde l'ummdige - Vrerel­ ser hoI des del' nu Skole. I det tredie Vcprelse bor Skolens Lcererinde, Frk. M0Il, del' fra 1. September i Aar hal' afl0st Frk. Carla Schibler, del' sk al OV81'­ tage Stillingen sam Forstander for den hy Ung­ domsskole i H0jer. Skolens Lcerer, Hardon Hansen, bar til Leje i et beskedent V~relse hos Stedets K0bmand. Det er ikke saa mrerkeligt, at baade Eleverne ­ nu 55 ialt - Forreldrene, Lrererinde og Leere1' leen­ ges efter den n y Skolebygning, del' lrenge har vce­ ret ~ tillet dem i U dsig-t. Og aIle J enish0j-Skolens Velmer her i Brande og Omegn deler dette 0nske med clem. Det gaar godt fremad med den Gerning, del' ",ves i Skolen i J errislillj, og Foree1drene sta ar trofa5t sammen om den. Det meerkedes tydeligt ved Sko­ len ' .J:i' adselsdagsfest den 26. September i Aar Vi val' tre Reprresi~ntanter for den hervrer nde Fad­ d rskabskreds, del' havde den Glrede at vrere m d. Straks da vi om Eftermiddagen kom til Jenisl10j, kunde man sktll1ne, at del' val' Forventning hos de B I1Jrll, del' kom og hilste paa os. Ogsaa Forreldren glredede sig til Aftenens F est. Kl. 20 samledes man i J ernbanehotellets Sal i Tarp 0111 frelles Kaffe­ bor d, som V I ~aa, godt kend er det. F01' Kai'fen var del' Musik og Sang. Der lod gode Velkomstol'd fr Formanden for den danske Kr eds dernede, ne ­ kenne'tel' Chr . Christensen. Del' blev bragt n Tak. for det Arbejde, del' val' gjort i Skolen i det svundne Aal', og del' blev udtalt gode 0nsker for det kommen de Aar og et inderligt Haab om, at man nrest Gang kan holde Skolens Aarsfc~st i den planlagte ny Skolebygning. Det foltes som en stor Glcede at made disse hjer­ telige V lkomst r d og derefter faa Lov at bringe Hilsener her fra Brande. Del' er jo i L0bet af de sidste Par Aar blevet knyttet mange Baand mel­ lem Born dernede fra og deres Plejefor' Idre her. Og ved Beseget her i Juni Maaned knyttedes der mange Baand mellem Gresterne og deres Vrerts­ fo k. Her fra Brande kunde vi hin Festaften over­ r rekke Kredsen dernede en smuk, syvarmet. Lys ­ stage og to Vaser til at smykke Altret (d. v. s. Ka­ teclret) med, naar del' ho1des Gudstjeneste i Skolen . Det var natuxligt at f0je nogle 01'd til om den Bag­

grund for Skolearbejdet. del' ligger idette, at der kan v::ere god Samling om Gudstjenesten, med Evangellet forkyndt paa Dansk og med danske 8a1­ m er. Det laa saa n::e1' at minde om VOl' Henes Otd: »J g er Verdens Lys, og den, som vil f0lg e mig, skal ikke vandre i Merke, men have Livets Lys« . Saa t::endtes Lysene i den syva1'mede Stag ", og vi sang ») Lovet veere du Jesus Klist « med Verset: Himlens Lys kom i dig til Jo'rd, sk inn er til n y Oplysning star. Godt kcm vi nu v ed N attetid

k ende som Born var Fader lilid. 0 , Gu d. sk e L ov. Det blev som en lille Ki1'kestlmd ved Indlednin­ gen til Festen . Efter Kaffebordet og en Rc.ekke Sange viste Lee­ rer Heudon Hansen en Film om Kong Christian den Tiendes Fedselsdag i 1940 og derefter en Sydsles­ vigfilm, hvori ogsaa fore kom Billeder fra »Sove­ kammerskolen i J E.' l'rish0j «. Og det tell' nok anty­ des, at Bornene jublede, da de fik sig selv at se paa det hvide L~rr ed. ellere blev Bardene ryddet til Side, og det flin­ ke Orkester ira F lensborg (unge danske Musikere) spill de op' til et Par Timers Dans, til Samvrel' t sluttede med en Aftensang og nogle Ord, del' un­ del'St regede den gaml ~ Sanclhed, at Alvor og Gam­ men k an godt sammen. Nreste Morgen havde vi LejIighed til at aflregge et kort Besog i Skblen. Arbejdet val' i fuld Gang, og det val' tydeligt, at B01~ne ne befandt sig godt 1 deres Skole - Sam i et andet Hjem, der daglig tager godt imod clem. En Morgensalme sang vi, inden vi skiltes. Det val' »Den signede :J ag «. Dens sidste Vel's taler om det himmelske Fcedr eland, m en ofte hal' "0nder­ jJrder, naar de sang det, trenkt paa Danmark. Dette vort jordiske F redreland k unde vi saa hill Morgen drage hjem til. De dernede sender mange venlit~e Tanker hertil- og mange Lamgsler.

K'r. Otte

Den da nske Slwle i .Jel"ri shpj-Tarp

9


Brande K0reskole anbefaler s,g

eks. K0relaerer

BRA:NDE. Telelop. 11

<

~

71...

<:... t LI't?~u a~ ..!::faoeidlIet

.fl. e. 'P..o.ui4en

ti~

VULKA ~I s~nINGSÂŁNSrALT

d !cttiit

U~l ':BWlfilI

linde$ i

V eJ le vej . Tell. 3 75

Lager af Autogummi, Motorcykler og Cykler Diesel/a Forhandler & Service

Telelon 122

If'L .:5 "'/:. ololt (19 <:fa~Ae.l .--.

'" ....010

i

BRANDE

Alt i Landbrugsmaskiner

.../f{',lfltlZ/{(!

RIl9tlllt Of!

~fl~7e.~)'1c 73ek~a!Jllil[(J_"- J}1.aljiuitl M. DINESEN

Damalko Malkeanlaeg

.J2..~7n(!

Dania Taerskevaerker 09 Kvaerne Deering

URMAGER&GULD~~

,tiCJdjW~J . V. ~. 13"5 . BRANDE

DEN SIKRE HAYN

HAFNIA

Brande

~0stma~kin e r

askinlorrelning

K. LAURSEN. TLF. 95

Brande Vin- &Cigarhandel Tobak og Cigarer stort Udvalg i Vine og Splrituosa

JJn9v. flatt/ ra' f".t!~

~I!

f1J\fIN A-MAAIJ

n

LlVSFORSIKRIN6

10

Skjoldborgalle

Tell, 141

BRANDE

E. K

l/an!JfJn .

Tell. 226


EVENTYRLIGE DAGE

Dagbog'iUddra a( L UDVIG BERG 1

Reprct:!sentant L udvig Bery, de l· :i~v1tligt gct:!ster B rew de, hL"IS F' n rretningsrnamc~ kender den sm i l ende Mand, genopj r isker her Erin dringet· f ra sit Ophold i

Afrika FR

KAMA, Nigeria, Vest- frlka . Maj 1!J08

T r m metr t v iser i Dag 100 Grader Fahrenheit i Skyggen . Jeg vent r paa Solnedgang, start r saa paa Kanoluren til Fr ukama. Del bliver 7- 8 T i­ mers Rotur op imod S tn"m m en, selv om mine 16 P adl Boy~ lcegger alle K rcclter i. Det bUyer maa­ nely t ; saa er m ine Boy s altid b edst oplag t til Ro­ rung, og Padlebladen e svinger taktfast til den sikr Rytme i deres Sang . Langs begge Bredd r af Flo­ den vokser Palmeskov og Mangrov krat, t .:et in d­ spun det i et Net v rerk af rigt blomsterfarvede V i n­ og Slyngplanter. T a vshed r uger overalt fter Solnedgang. Sk oveI S Dyr og F ugle saver dog ikkc, men er paa Vagt . Den svagere sk jul r sig for den strerkeste. Natten skal jo bringe Bytte og F 0de. D et hvide Maan es ' rer kastcr fan tas liske Sk ygger u d over Floden. A nw·e levcn de Skygge r glider lydl0st frem. Det er Alh­ ga toren , som langs Bredden Iurer p a a tID'stige Smaadyr og F ugle. Det er den stadigc Kam p for Tilvarrelsen, d r 'Iller dennp k n ugende , t restes10st! Tavshed. som er en forunderlig Modsigelse af den F a rvepragt og Overd a adighed, som udfoldes i Na­ r en om Dagen. Paa lange Kan ture, hvor man for Uger e1 hen­ vist til at leve pa a d n tavse Fl od, kan det stun­ dom f01es som et stort S avn aldrig at h 0re F uglen kvidre. Men Da g n pa a Han d t'lsp ladscrn.: er til Gen g reld fulde af Liv paa aIl e Maader. Selv den lille Palmefugl, som bygg(>....f in Rede mer ved Men­ n skeboliger, synger sam en L rerke fTa Morgen til Aften . Den s Instin kt sigel' vel, at del" er Sikkerh d ed v~rt Naboskab imod Urskovens F arer. Og saa­ ledes er det jo ogsaa, th i h vor vi a nl2Egger Hand Is­ p ladser, fordrives aIle st0rre vilde Dyr og aIt Kryb , og S m a afuglenes vrerste F jende, »den ::;ortt:' Vilde« , faa r andre og mageligere Erhverv kilder en J a g­ ten. J eg naa de F ukama Sta lion h en p aa Natten og b lev mod lage t med Tr ommer og San g af mine tTO­ faste Folk. AHe var pa Pletten og ivrige for h ver isrer at vffire den f0rste til at b yde »Massa~ vel­ kommen tilbage. Hvide malede Streg r paa Pande og Kind r var Tcgn paa Gla:!de og Tilhedshed ; Jig saa de stS2I'ke, h ·d , Trender, del' lyste frem fra bredt smilende L reber. D~r er travlt paa H andelspladsen fr a Morgen­ stunden. Flere Sm aastam mer er k ommei m ed OlJe og Gummi. De sor te K0bmcend hal" lej ret sig om

V r eboden, og ling r under megen Staahej og F a g­ t el' om Pris~m paa 0nskede Va re r . Hovdingene kom­ mer staclig op til mig p a a den aabne V randa med Ting, som de vil hav e Afslag paa. De ved paa For­ haand, a1 de ikke [aar Afslag, men de ved ogsaa, at jeg r gavmild med Rom, Whisky og To bak til mine Gre t r . F ra K 1. 12 F ormiddag tIl K1. 3 om Eft r middagcn r der Ro og F red . Da h vil r aHe ud, det er umuligt at arbejde i de solhede Timer. Vi hal' haft en For­ leber for den kommende Regnperiod , et tre D0gns Uvej r med uldren d R · gn n d over By gn ingernes J ernbliktage , sa 0 1' d0ven d n Ste j , at Torden­ bragen e leld d~m p cde . L. n ene kom saa tret, at P ladsen laa ba det i et blaa- hvid t Skrer fIer Minu­ ter i Tra:!k , og F loden bl v pi ket til S kum af Hvir­ \ el inde. Saa danne D age g N re tler er uhyggeUge. Det krrever meg n praktisk Erfa ring at vren n sig t il at vise Ro og Tillid til By gn ingernes Sikkerhed. Efter Uv jr t her h a l' vrer t T ra lhed. Floddampe­ r n Iaa ed An1 0bsbToen t Dage og tog Last ind af P a lmenodk m er. Det giver altid ekstra Tone til Livet h er. D sorte Arb jdere er gl ade, n a ar Dam­ peren 1" her. D synger og dan ser i Tak t til S kib s­ kranens Raslen lll1der Arbejdet. AIle B r der bceJ·es

11


Brug den smidige og Iriskk~rnede

BAMA - MARGARI N E

NYD VASKEDAGEN! Elektriske Vaske- 09 Vridemaski ner udlejes

Palmi" og Salatolie kan atter leveres, samt line ste Marmelade i Jordb~r. Hil1db~r og bl. Frugt.

Bringes 09 hentes efte r 0nske

Alt til billigste Pris.

)}~((.

BRANDE

Lund Pedersen - Telefon 164

Brande NIargarin.efabrik Telelon 110

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 足 ------::=======_:::..__ , . . ,,__._.....,

Hovedagentur fo"

Brande:

Bent lllotisen Specialvcerksfed for Motorcykler

v! Sparekassekasserer B. Selr Telefon 154

lindealle 5 . Brande

Nimbus udJejes ./

Giv Husmoderen en fornuftig AU

Ka'l'Osse'J'i足 og PlutieaTbejfie

Wounlund ChI'. Bel'g'svej

en Andel i

BRANDE &OMEGNS

ANDELSVASKERI

I

-

Midfjyllands Sel vice Udlej足 ning Stationsvej 5. Brande Telefon 257

12

Det skaaner hende for meget Slid

Ring til Telefon 373


paa Hoveclet, og de sorte kan med L eth ed balan­ cere en Seek Noddekerner paa Tappen af deres tykke Kranie. Del' vank er ekstra Ration er af Rom og Ris, naar Arbejdet gaar viWgL Det el' en Hoved­ aarsag til Arbejdsglceden, del' ellers ikke er de sorte Boys F0lgesvend. En Arbejdsgang er inddelt i Grupper fra for­ skellige Stammer. Hver Gruppes Leder komm r op og forhandler om L0nninger med mig. Han skvat­ tel' ned paa Gulvet I)g vcever en Velkamsttale med Ll3fter am £lot og godt Arbejde, og Styrken og Dyb­ den staal' altid i tro For-hold til Dybden af det Glas Rom, han bliver trakteret med, og de Ekstraratio­ ner, hans Gruppe faar tildelt. Ved Aftentid, naar Luften er blevet afk0let, kom­ mer Landeplagen, Moskitoerne. Kun i de Klare Fuldmaaneaftener er vi saa nogenlunde hi for clem, men sa a er del' til Gengceld Sveerme a£ lan g­ vingede Maaneds£1uer og Byger- af andre smaa bitte Insekter. Paa saadanne Aftener er dog nogle af vore Husdyr glade, nemlig de veevre bleghvide Firben, del' farer lige let hen over Loft som op ad Vcegge, og fanger Insekterne ved Kast med deres traadtynde Tunge, del' slynges ud som Lasso og trrekker Byttet lige ind i det opspilede Gab. Gel1nem d€!res Trommesignaler har Negrene h0rt am et Overfald paa en Mi.litcerpost oppe ved 01'­ kengrrensen. Det h0rer til Sj tEldenhederne i en­ gelsk Nigeria, og her paa Handelsplaclsen tror jeg ikke, der findes saa sort en Sjrel, at der Kunde pan­ ses paa anden For trred end Tyve1'i. Til Geng reld er det en Fore.teelse, som vi maa vcere paa Vagt ove1'­ for Dag og Nat. Det grelder dog kun for vore Oplag af Produkter i Vareboderne. JVline private Stuer er absolut ), Tabu«. Jeg sover for aabne Vinduer og D0re, og mine private Boys er Trofastheden og lEl'­ ligheden selv. Regntiden er sat ind godt to Uger f0 'end sred­ vanligt. .!VIed Korte Ophold kommer Regnen i stride Str01nrne - og det bEver- ved til Slutningen af August.

]

.leg hal' faaet en ny star Rejsekano, 36 Fod lang, Midtertoften er 8 Fod bred. 24 Boys til Mandskab, 10 Padleboys ved hve1' Langside, to StYl'epadler, en Trom-Tram Boy og en Rythmeboy til at. lede San­ gen. Midter partiet el' Dcekhus af Bambus og £1et­ ted Maatter og et Tag af Palmeblade, der kan holde teet i den stcerkeste Regn. Og del' e1' god Plads til Camp-Seng, Bard og Stol. Med saadanne Rejsebekvemmeligheder bliver selv 7-8 D0gns Flodrejser ingen Sag. Del' Kommer t1'avle Dage nu i Regnperioden. Nigerfl dens Vandstand stiger saa meget, at Fragt­ dampere paa indtil 2000 Tons kan gaa op i Floden og tage La st ind af Produkter, som e1' samlet i Aa­ 1'ets L0b. Og Negel'stammerne Kommer i store Kano-Karavaner med hvad de hal' samlet, og Tuskhandelen gaar livligt fra Morgen til Aften. Alskens Varer i Bytte for Olje, Gummi og Pal me­ 110dclekerner. Nyttigt Husgeraad, V~rkt0.j, Silke, Bomulclst0j, Tobak og Spiritus, Salt og Ris e1' efter­ tragtede Betalingsmidler. Kontante Penge regne­ des del' overhovedet ikke med endnu i det Herrens Aar 1908.

Lndvig Berg

aar g~lder det at faa det mest mulige ud af pen­ gene. Yi har et meget righoldigt udvalg i aar. ­ det er lrenge siden yore hylder har vreret saa tret­ pakkede som netop nu. Yore priser. ved De. kan staa for enhver kritik. ­ kom i god tid.

Henning 5f(Jrensen Trikofage

8 RAN DE . Telelon 355

13


-p.

er Julegaven, der gl~der hele Fam il ie n - hele Aaret En rlgt ig »5amm ensk uds-Gave« Forlang Tllbud og bestil i god Tid

.::J dat. tillader 0konomi en ikke ufornuftige Ju le tndk0b. Foren der­ for det ny tti ge med det behage­ lige og g0r Deres Indk0b af

~,C(!llttum"

Julegaver i

L angballe & Hjersing .

Tlf. 168

*~I

"

Telefon 6

'~eY«~~~~

»Tricotagehusetcc . v. K. Thisgaard Altid den rigtige Vare til den billigst mulige Pris

~--------I --------------------------------I SaalJel Nt Ju l en 80 m til H vertlug - ­ i nd tU il asfrup fter Kaffe God e, ve llagrede Vine Stort Udvalg i tl2lrre Cigarer, Cer utter og Cigarillos Ju leko nfekt Mar c: ipanma 5 C C hoko lad e

BRAN D E BANK

H. L. Aastrup & Son Telf. 92 . BRA N 0 E

KAWO "ka l det \ , ' I't' Hoft e holdf'rf'. BIli-te holde !'!' o~ K 01'.'('U f'r

I( ntorlid I -12 og 14­ 16, r.i~rda~

T leIon .,)6

En.forhand ler i Brand e

Trier Rrrendgaard I I

Benyt den lokale Bank

9-12


B0rnehjrelpsdagene i Brande I OJ/fit"l III/Ullle.1 uJlwiJ/( 8r/ll'''" SIIIt" b ji/""~;' I,rlp.\tlm:l!. Jrn /l I!Jil' i "r/,­ I. ell /If d/!"u fulkd,·Sldllqf'. (II: ikkl' III/TlCIr,. ll!/Iyf,,/, ,./ eml tie {(lTcg,m""d( i e ttY ' 4/S.I){)(J ~ r , I"" "" reI drl "kIJlwmis"c r~/II/II' III de Ire {alk ..Jesln (J~ ./IlI rr j u ('[ /til. 11,'1 hewd,' f ort, IItr VIT: d llt.:l'n! .wkc/!$ , mCII (JII\(ItJ , //I IIu 5kal Jk~ ('n he/ ,It·I. ",,' h"rnt!ll/a!lp,H/II!1f!I/.l /;omil ,: b,'/"/I'uer III l 1'/';" ,

D r er ofte hIe eL sagi. at vi i Brande hal' van­ sk ligt ved t samles om de opgaver , vi sk 1 hav( 10st , og sa a r emser man noget op, som and r byer i nmrheden h al' faaet, og ofle 1 de t jo r igtigt . a t netap d L n cevn t val nogd, i burcle ha ve faaet til Br nde' m en k1'itikken kommer fol' sent, fo r viI man lave noget, saa skal m an kom m f0 r t , de l er der chancen ligg r. Vi k a n fOrelv rig t ogsaa 10 e op­ ga vel' og k unne for d ' n sags skyld pege p aa vort smukl anlreg , ,) 0 1b::ekllmd (>: , Kartotlelmelsfa bri­ ken , M, E. S., T kn isk Skole og fl ere andre godt> foran staltnin g(::) , men 1 ~da tionen hal' sendt mig opgaven »B0rnehj i£1 s agene «. D L er en god opgave. f01 b0rnchj c:elpsdagenc eJ da netop t beVIS p aa , at vi i Br and od t kan sam­ les om opgavern e, b a re del' bliv r laget J igtig fat paa dem Ir a begyncl 'lsen . Nu ligger oppe paa BUher ' ej d n sm ukke 0rneha vebygmng. der hem i hden vil vrere eviset p aa , at vi m agter ogsaa Ie vanskelige og kralvende opgaver, v i bliver stillel oVerfu r , B 0 ,NEHJ AELPS D G E NE Del' er holdt b0rnehja:lpsdage i Brande ire ga nge - i 1946 , 1948 og 1950 - og overskud II' d to forste £estda e, ea 32 ,000 k ronel , m .>dgik 80m b01­ n eh jceJpsdagen s part til opr relse af den smuk ke b yg ning, men efter h ve r b0 rn eh ja:lpsdag blev et be10b sat ind paa b0rnehj relpsdagens gc.n konto i banken, fo r smt det et a r gaar galt med v jr tog k miteen m angler peng .. t il udgi ftc rne , saa e1' de l p a sin pI ds ai ha e t be10b i bagh aanden , og d ,t h al' kasser eren, Holger J acobsen, s0rget for . Skal man 10v 1'igt have opl 'smng ' t om de stor e: 'l r 1'angem nter, 'aa el det beds ' at gaa he n t il Jor­ man d n Tage Sa broe, og I dL h am Iortrelle om fes t me, Ior dLt v r hos ham , t raadene sanl1edes o~ 0 ga veme stykkede ud g samlede!:i i g U l 1il tTl fin mosaik , D 'r fol' gaa J »Brande Jui'< gsaa op ttl h am g faar en sam tale om b0rnehja? lpsdagene, - God dag, S broe, vil du fort ::elle os lidt om b0rnch] <Elp sdagen 1 Br ande, og' sp ci It om de to dagf' i a ugu ·t m a anl!d? i vil fa r leene lidt om det i "Bl an d , Jul<- , - T'l )l Brande J ul« fo \relIct' jeg med forn0jel&c alt, h vad jeg ved, for det sm u kke blad 1 jo et af bevis 'm E: paa, at vi g dt k an lave nOjf~ t i Brande Hvad 'k 1 jeg fo rtcelle? Er det noget m ed pengen e, aa e1' det R olgel . du v ed Holger Jacobsen paa kom m wl konto1'et. - Nej, I d os her lid t om a n angemen tet. Hv r ­ d an ka n man la en b0 r nehjrelpsdag g alt c.1 et d r? - J a, all e rferst holder man en hel mcen gde mo­ del' og in teresser er saa mange som m uligt fo r : a ~ gen . S a a skrive r man nogle h undrede bl' VI;: lil f01 -, ma n gerne vil ha ve tn byen og scette k ulm'

Samrale m ~d

Tage Sabroe

paa Iesten, og otte dage efte!' harman omtl'ent lige s' a m ange afslag, ford i de k ndte mre.nd er opta­ get et helt aar forud, - Hv m er det saa d ll k river t il'? - F arst til kong n. Han sva1er Itid Prellt. men l!ndnu hal' han ikke haft tid til at k mme. Stats­ ministeren og socialm tni teren skullI' t il udlandet Dronningen ar ikke r ask, og pasto r Svcn Aage Andersen i st. Magleby, del' val' ophavsmanden til b0rnehj relpsdagen , k unne heller ik k e komm . -- Del' r nogl som hc:evdtr. at du godt k unne "pal' " lid t p aa a n angementel'ne. - D et ved jeg godt , m in v n . Man kan ogsaa god t gm:e dc t og faa de s mme p nge i kass n , m 'n ikke faa dLt samme sm ukkc arrangem n L. Paa ber­ nehjrelp 'dagen e sl al Brande vrere klredt til fest. Dei . kal v:;ere som den unge pige, der skal lil sit forste ba l. Alle de mange undl' d' g~s t l' skal St' VOl' by i !>lra alende fl'. t.d r agt. i sk 1 ha ve hell: . ognet med til fest , og d ' ska l h ve n oget for pen­ gene ~om de of reI' paa festen. Saa du det farve­ sl l'a alen d e b0rneoptog med d h undreder aI b01 J1 p \! n lede som ~t s tort bJoml> t rbed? De t var pragt­ fu lclt Jeg stod s Iv nede pa el hj0l'lle og iskede nogl £o rI'~dc risk c iaarer vlEk, saa glad v ar j eg OVl l at S0 ungerne. D et val' aUe yore lrerer ' g lc..el'erinder g Frin der L. rSel'l, er lavede det. O~ bl:l1'n es cy ' lew b , som Ha rald S imonsen og pohii­ betjent R. Hansen arrangerede. Krerf' abl'oe, du kan ikke faa pla d 'en i hel »Brande J ul·. , - Bare jl'g kunne. Kan du h uske d t usindvis a f blomstPl' og de hun l'e l' a1 flag ? Aarhus politi­ o1'kester, del' el' kom m e t hI a t holde 'aa meg ·t af Brande, !>aR de hal' pillet fO l O!i paa aile b0 111 ' ­ hjrelpsdage, b are j ~g kunne gent. noget til g1mg~J d , Bf.lrnene fr T isiTUP m ed d er e morsom me bClrne­ cirkus, Peter Erlings or kest,1', og saa kom regn n om 10Tda gen. D u m Ude h imm 1 :som d t regn t>de. det 0 ede n ed i spandevis og jeg var ul) kkelig. D et sldste , j g saa og h0rte om aften en , val' Hart­ vig M ad. en og HoI c r J a cobsen , der opp i fo1'­ tov. r e ·taur atio­ nen spill~ de I om hjem , lille fa r«, og saa f{ik j eg tu­ defrerclig h jcm ug 1ukkede ik k t 0j hele natt n. Den modb 'dehge l'egn kost.ede s n ok 7000 krone.r - M n clet r 'd­ dede sandagen v _1 h.iem'?


t路 ,. IS

Brande Sogns Spare. og Laanekasse Giro 87195 . Telf. 65

Chokolade & Konfekture ~> ('1~agn b.:Ld({

Kontol't.ld: 10--12 og 14- 16. LOl.'dag 10- -12

Torvet . Brande

Brande Andelsmejeri

da se indenfor has as; vi har Udvalg i saavel Dagligstuer sam Spisestuer samt Sovevrerel!'!ler og meget mere.

Mebelforretningen, Storegade 68

Telefol1 12

P. Petersen . Telefon 75

Kolonial, Delikatesse Vin, Spirituosa

A. Rein holt Andersen Snedkermester

Osl, vellagrel i aile Kva/ileler

Telefon 246 - Brande

MARTIN JENSEN .. Volm erhus 路", Br"nde

1/flodefol'refningell

"Telefon 161

禄 V I0 LA芦

anbefaler sig med stort Udvalg i

Hatte, Underte. og Stremper Hatte moderniseres. Selskabstas ker og Hatte fremstilles af Kundernes eget Stof

(DioLa

.:AbiLdll'lIp

Volmeth us

16


- Nej. det kunne ikke lad "ig gflrE!, men det bIev en straal ode festd ag . Hor­ sens Garden lTlarche1'e de gennem by en med klingende _pil og fl agene gik til tops. Rundt omkring i gaardene kappe­ des fl r hund r ede m ennesker a m at pynt vognc og biler til » K0 r et 0 j e rn ~ s FestpaI'ade«, og det blev et vognoptog, del' slog aIle r ekOl'cl er. Du k an godt. fo 1'­ teellE' leesern , a t del' val' r epnesen tan­ ter fr a mange .i y dsk > k0bsteeder . del' i ' Bran de vill hente ideer til der es fes ter . og v i hal' vcer et efter lignet i en lang reekke af byer. Du ~kal ikke fortcell det, men I::t Hors en s bla d skl'ev : »Sabroe e1' v ed at blive den jy dske for lystelse ­ kong !\~ De skulle ba re h ave set de f­ fe kti v ud valg og udvalgsfo1'm cen d, som vi h a l' i Br ande. saa kunne de lave det samme som vi. Til gengrelcl skull €: vi lige have 10v til at send e regning paa ~ udgiftel'n e til komm unekon tor et. Det g0r de i Vejle, og det hj celpe1' sgu cla pa a overskud et. - Hvornaar ::;kal vi have b0rneh jcelpsdag i Bl'an­ de igen ? - Efter r eglerne i Hl 52. men maask e skulle vi all ered p til nreste aar se om vi kan hale de penge hj f>m , so m r egnvejl'sdag n kostedt:: os i sommer. Da vi nu end eli g fort ~"E ll er l ~se rl1l! af »Brand J ul« am b0 rnt'h.i ~tpsdagene . kan jeg saa ikke faa plads til en tak , sel v um den blive lidt langs trakt. J eg v iI gerne h ave » Brande J L11 « til at takke dets lcp.sere i hele lal"ekl'edsen, fo rdi de i saa stor ucl­ stneknin g k mm er inc! til vore fes ter. Det gcelder handelsstan d n for de sffiukke vind uesudstillinger , del' prceged . byen'i gadeliv. D mange u dvalg og deres formrend. T c nk paa de t :.tore arb jde med d t h istodsk e spU og h aand ;:erkel'lle, der i der es trhvlestl:: tid maatte hj relpC' med opstillingen paa torvet , l ombolafolk n e 0" kvindern ' i bodern e, regn 'k absudvalget og dem m 'cl r a l eb0sse, og de pr gtige mennesker. del' gav m; ga vel' til bortl od­ ning er og tornbola . Naa r man saadan tcenker pan de t , saa kunne man godt faa 1yst til at lave t' n ol?Jrn e hj ;:elp 'dag eel sne paa . Det e1' del' endnu aldrig n ogen, d lr h al glort. - Val' det i -k ~ r m a:>gtig t arbejde at lave et saa stort arran ~ eme.!·lt ? - Det er dejligt a t arbejde. D t er enestaaend med den hj relpsomhed, del' vlse::;, og sy­ nes du ikke de t E'l' dejIigt at se Bran­ de, naa1' den (:;1' klc£d t pa a til fest ? Flagdugene, del' blafrer fra hve!' e neste i lagstang i by en . Bernene, j er mee! vag tsom­ me 0jne pm e r at faa clet h ele med. De, tore Ol"'­

Bf>'I' n ehu'ven ved Bl ic ll m's1)ej

kestrc med deres dygtige dirigenteI', h e Ie det mo1'­ sommE- sceneri, del' skifte r fra time til time. J eg hal' VCEret gres t ved b0rn ehjrelpsdage i £lere by r i ,ommer . De £leste steder val' aIle arrange­ menter efter I'itualet: ) Giv folk saa lidt for pen­ gene som muligt «. I Brande gaar vi den modsatte vej og ;;iger: »Giv bare folk noget for pengene, ja , sa a kommer de glade igen «. .reg trot' clet motto er godt , og j eg viI 0nske d t bliver fulgt ogsaa paa andre omra ader, for nok er Brande en lille by, men det \:'1' alLigevel byen m ed clet store hjerte. og der­ for kan jeg li' den .

~~~1t TELEFON 342

~

Kob Derl~ s Juleboger••Julehrefter, Julekort, Lomme­ hoge r og Telegrammer samt DaA'- 0,1{ l ig'ehlade I

Ban~~aardskiosken H. Ri is T elejon 258 1'1'e mier Dt'S8el't-Is a Itid pan Lage !' og bring es paa

Be,;tilling.

I Jule n er man velkl;edl ; en K;o/e , med del kendle blaa /V1;erke , - Desuden har vi mange gode og prak­ fiske ring Iii 80m og Voksne. - Drenges;el 13 Kr. Pigekjo/e helulden 12.85. - Underls; i smukke Fa­ coner 7.70,13.85,18.85 . 29,85 , Ju/e/sbere fra 3 .95.

lvi, SKOVGAARD

.,


Forlang attid

BRANDE MINERALVAND

B rande Maskinfabrilc Telefon 87

Telefon 361

VIGGO S0REN S EN

,T IL JULEBORDF,T FuldHagrede Ost i aIle K v aHte ter samt aU i K onserves OSTEHUSE'l'

K. M0LLER NIELSEN

Telefon 260

Lin neman"! Hansen

BRANDE- SKJERN RU,TEBIL ved V iggo S 0rensen 'l'elefon 51

Ska,rrlld

TU RI STVOG N.EJ ll DL EJES

CARLSBERG DEPOT

ORR. GER.TSEN

Otto Albrechtsen

SJcnEderfor retn in g

St.ationsvej 1

Brande 316

S. MIDTGAARDS DAMESALON

lUeUemv l"j

Antho n Bergs r ene og fyldte Chokolade-r anbef ales

Alt i ParJumeri og Kosmetik 8torega<le 4.!I

Telefon 114

GoLB~KDA.L

M. MATHIASSEN Torvet

Telefon 61

M. JENSEN

MASKINFABRIK Brande. Telefon 123

Dreje-. Sfandse- og S vejsearbe;de

Lokalforeningen "Frem

U

Brande Gedningsforretning

BRANDE

BRANDE

Korn . Foderstoffer . H0nsefoder

Aile Arter Kunstg0dning

Telefon 88

Telefon 88

GL(uieLig J ilL Ot]

Brande Vulkaniseringsanstalt

god t fl1.,ytaol'

0nskes at

J. Trier Midtgaard (Uh rokll de)

Julesko til store og smaa da til

IS

Jepsens

Forretning gaa

IJi, Vejlevej 10

'Hi

qmrden Telefon 224

SpecialvCErksted for Motorcykler

A. Uldahl


HJEtv1 TIL JUL M AREN i

Bl =ibrerh Ltset sad m et! h;;enderne i sit Sk0d . M0rket var a llerede over sluen, de korte decemberdage var sa clyre med lys og va r me. H un plejer at sidde m ed s tri.kk t0je t nogle tim er, del sparer sa rart pa l yset. M ~n i aften er det som om hun ikke kan . .Julen mellner "ig . Hvor dan m ed hendes .luI i ar? Del' er sket sa m eget clet sidst ar. Hun ser i tankerne sit lille hus ligge h er in d i h den. I Bert'ls tid hay e d · jo nogle dyl'kede agI\" , sa de ku nne f0 de ba de ko ()g far. Da medte b0nclerne forar og eftenh' p lojede og :aede det h Ie en halv da g. 8:'1 gjorde Beriel gen­ greld m -d arb jde , sk(mt h an fik V ' [ altid sin dag­ 10n alligevel. Det var f yr rl'tyve ar til sommer siden han dod . Man ge <11 t siddL en ke. J o ('ndd , m ange gange h avde hun b d t gud om , at han snart ville lese op fo r h nde, m en h un hal' forstaet , at det ik ke val' tid endn u . Nabo( rne havde da ogsa veer ' t gode ed hende. Mrelken hent de hun , sam h un havde brug for den. D n kostede ju ik ke nogat, hun havde altid sIn-get for at g0re gengeeld i hest og slet og i kartoflern ; m en nu de sidste aI', n~j , h un k unn ikk m ere,og all e de gamIe, sam h un h avde !"iaml evet m e , de la nu i der"s gravC'. Val' c1et til at for sta, at hun alene levede en dnu. Marcn s tanker strejler de .it-nd m m t', hun h a v­ de til naboer. I 0s t og vest la d n vil de h ed 'om altid. DE' var overtaget af b 0rnene og det gik pa den gamle ma de. Men sa val' det, at der skete> sa mt:!g t. En sviger s0n fik d n ene af gar denc . Val' det et ar siden ? H un t ror det. Datteren havde va:!r t b )rto i m an ge ar. F 0rste gang hun m0dt e elL!' med sin spand dte r at de h vdl' ovcr tagd garden. J a uha , det glemmcr Ma ren aJdrig. Manden sa gde til hen d : »Gih du of.( tigger?« J a , hun k unne da ikk gore g nga-ld mer . >Ja, ga d u sa mer! din :pa nd , li ll I'vI r eu «. .Ta, h un havde vc:eret lilIt. den dag, ualmincl clig lille. Hun gik hj m med cl et sam me. H un ha de da b rod nok. m en h un plejede at brrek c br0d et i varm mCElk, sa var d t jo let a l 0 dnc ud 1 t ren der. Sic\pn havde hun aIdrlg v roret del'. Hun val ikkc gaet til de andre tiere af den g rund, hun havdc cia vand i bl limden. -;:­

M EN nu i denne sommer og fterard var den ne af de t r e gad f r si n gfu·d. Det val' jo forfeer­ deli.ge tider n u, og fo r en m aned siden havde den tredie solgt garden , saa nu v a l' hun hf'1t blan dt fr m m ede. Hun h a vde VCEl'e t hos de fremm ede. Jo, h un matte da godt h ente lidt meelk eng ng imel~ lem, men det val', som om den g mle kendte hj r ­ teva rm e e1' borte. Hun fik .io sin understDtt Ise, den rakte ogsa god t til. Og h enne i v c:egskabei va l' der sa mange st:d lel', at hun k unne komme ord ntlig i jorden ; de h avde vrer et deT de si dste t yve ar. K om­ m un en skulle da ikka have udgifter pa h ende, en­ hver k unne h ave no k i sit cget. Hend s ta nker foran drer retning. Sad hun her i

Af Lars

Nie/~'el1

sit. halvfemsindst yvellde r , sreTt ogs!. Og hendes to l'aske s0nner, de l' r e.i ste til Amerika . De korn al­ drig til bage. D havde sendt hende n ogle pengesed­ ler, b Wl ikk kendte. Hun havde gem t dem , om de n dag kom hjem og for tod at bruge demo N ej, de kom a ldrig, de val' b lcven gift derov!'e. H un ser op pa de falm ede billedcr pa v reggen , men h un kan slet ikke se dem o Det g0r nu heller ikke ~a m eget endda , fOl' h un hal' dem for sit indr e 0je. N u 1:'1 det m ange a r siden de d d , og deres bm-n man de aned , at de I Bvde en gammcl bedstemor sicldende her? 'ik kert ikke, da rill de hav sendt h en de et br V. Ne.i, d vi dsle intel, de lev ede i d l rige land Cl<~l langt bort . (iQdt m ask e , at de val' d 1" og ha vdc det godt . Men Mar en syncs n u, at hun h al' ofrct aIt for m eget til det land, begge h endes rask e sromer, alt det hun jcde her og h a vde k eel' . Ja, hoo havcle jo sin gamle renne. De er vel lige gamle, h un og den. Tit er h un bange, nar stormen kom mer i hidsige jag inde fra heelen. Om den nu faId t ned over h ende. Men den har st aet til i dag, sa den var~ hende v el ud. Der rna v el ikke veere sa Ireng til. Men fa t 1m jul, hun har i sigt . Blev h un ikke [ 01' i tiden hen let up til en af garden e. Jo, de k ap­ p edes endda om at fa h cnde. Det v r jo srerlig b 0r­ n en . N LI ~ r de borte allesamm en, nu k en dc b un ingen bern, v 1 k nap om de hal' b0r n i gard .ne. Marcn ser hen t il sin seng. H un kan skim te den fra lyset Ira kakkelovnens lage. Om hun nu kunne g" h on til den, kl<Ede sig ai, l<Egge sig t il at save i J elm navn og sa aldrig vagn mere, da vill'" hun v eer'lykk Jig. Ua vill h u n i m orgen v rere sammen med Bertel og drengene. J a, d e val' JO d0dc helt o r C i Amerika , maske traf hun dem ikke lig med det samme, h a d ved hun. Men M aren skamm-'l sig lidt , hun rna ikkL' 0nske sig d0d ; m en lwad h un g; l hel' efler endnu. det fatter h u n ikke m ere. Hendes tanker [or tsretter. T it d0r t b ar n t::ller et ungt mennesk . Nej, det vil hun ikke granske i, det ha l h un gj ort f0r LI den r sullat .

* V AR clet dOl'kl" nken. h un hort

? Hvem kom her? Der fa ml es v d d0ren ude i d n liUe fo rstue, sa ba nk es d cr . "Ja v.-el'sgod ,<. Nogen komm rind : »Codaften i stu 11«. >,Goelaften", kom det nreppe h0rligt Ira l'viaLn. Hun h avde dmmt det sa ufte, at en af hen des stort' drenge pl udselig sto d i dm·en. ),Hvem .. de t? « , Ja, det er d n n ye p rrest '. »Nil. da, ja velkomm n. Er pas tor Jensen d0d da'!« »Nej, han er r ejst , sa blev jeg hans eftermand« . ) Og p rresien kunne finde h It h el ud <'. ) Ja , Maren «. Han trvkker h en des h and. Mar n kommer op af sin stol, fin der lam pen, og p rresten r iver en bie nd­ st ik . Sa siddpr de i hve r sin stol .

sa


Det beds te er det billigste -

derfor bruger man

Marmelader og Safter

A. Tornvig-Jensen Brande. Telefon 84

Brande Kommune Ekspeditiollstid :

Milnd ag

Tirsd ag · Onsd ag .

Torsdag

Kl. l1 - L og 14 -- 16

K1. l l -L 0 16-1~,

Freda g

Lerd ag Kl. 9-l2

.Iuledi'tensdl:lg oJ?: Nyta a rsaitensJ g

lukket hele Dagen

IIJa, prresten rna undskylde mig, m en jeg kan ikke mere ga den lange vej til k irken.(. ») Det skal Maren da ikke undskylde for, det ma vel vcere mig, der skal bede om undskyldning. Jeg har vceret her i sognet i et halvt fir og nar f0rst uel til Dem i aften «. Den unge mand sael del' i en halv time og fik Marens hist.orie. Han forstar, at det, d t piner den gamle kone mest, er det, at hendes naboe1' har svig­ tet hende. Han sperger: »Hvordan far De varer herud?" »Ah, det er samcend let nok, jeg gar op til garden her og trceffer mce1kekusken, sa far han min kurv med ind, og sa henter jeg den siden <' . "Det gar sa helt godt, Maren? ({ »Jo endda «. \) Men pengene., Maren, sial' d e til? « » •.10 endda, ltar man aldrig bruger Elere end man ha r «. »Det e1' et sandt ord, .M aren«. Pr1:esten far lov at lcese Marens breve fra S0n­ nE'rne. De er gulnede af celde. lVIen prcesten kom­ m r til det resultat, at den sag ma han hellere lade ligge. ),<..1nsker Maren at komme til alters en dag? (' »Ja, .1h tak, sa maske jeg kunne fa hjemlov «. Prrest.en hal' va?ret ude ved sin vogn. Han syngeI' en salme for Maren, giver hende bmd og vin, h an syngerigen for hende og taler en tid med hend . "Nu er jeg da sa ({lad«, sigel' Maren. ); Ja, jeg kommer igen inden jul, Maren. De skal nok fa en god jul, det. lover jeg Dem «. »Ja tak endda«.

,".'

All ; hie K/. Ked, FliEsk, Paa/aeg 09 S a/aler

Siagteri udsa Ig et Storegade 35 . Tell. 9

DEN aften sidder Maren lcenge rned foldede ha!D­ der. Jo, nu er hun meget mere 1ykkelig, nu E'l' hun s1 t ikke ne mere. Det er vel nok en dejlig ung mand. og han havde t.alt s.~ kant til hende, og hun skulle fa ~n god jul i al:. Prcesten er inde hosMarens naboer samme aften. Han t.aler mildt til clem om n~stf' kcerlighed. "Tror I ikke Gud i himlen viI 10nne jer, hvis I tager jer lidt af den gamle? (' ..Ta, de er jo nye her og hal' ikke henkt hende. D(? ncevner alderdomshjem. ) Ja, det. 81' godt nol<. men tror r ikke Maren og hytten h0rer :;ammen? « Jo. det vi] de geme tro. Pr::esten k0rer hjem. Det

pa

Landsforeningen

anbefaler sig herved til Publikums Velvil.ie. De kan nu indlevet'e Derc$ Bestll·· linger hos undertegnecte Medlem af Foreningen til Levering ethvert Sted i Laudet uden E;;:strabetaling. Ol'dren vii alticl blive udfort omhyggeiigt efter 0nske og i fell'ste Klasses Udf0relse.

N. H. S0RENSEN Bagermester • Torvet - Telefon 38

.2 0


tog for meget Hf hans tid, men det var vel E'n ag, som i hoj grad vec\r0rte ham i hans gerning. Og del" skete det, at nreste dag kom en liUe dreng ind til Maren med en spand mcelk. Han ma inel og sid de i Marens stol, mens hun fi.nder sukkergnal.lingen til ham. "Jeg kommel' igen en anden dag «, siger drengen. Maren gar sa glad i sin stue. Hun hal' sendt hi.l­ sen og tak med hjem til drengens fora:ldre. Og 80m dagene gar oplever Maren de gode gamle tider igen. Del' k.om p01ser og fl resk flere steder fra. Det er da et scert under, uu hal' hun mad til et helt ar. Hvor er hun glad. Gode hjemmesIagt de ting. Hun hal' travlt mecl at salte det ned. Sortepolserne ma hun jo have bugt med. Som de smelter pa tungen. Nej, sa var det en syndig tanke, at Gud maske helt havde glemt hende, sa gammel hun er. Nej, nej endda, clet hal' han rigtignok ikke. 7~

PAR DAGE lige jul forel' pl'resten sin unge ETkone ind i Marens hvtte. Hun har en kurv med. f01"

Maren ma s11 hrenderne'sammen. Her er bade 'kaf­ f , svedsker, rosi ner, godter og mange andre ting. Da gra-der Maren, hun star og holder de to unge i hrenderlle. »Tak, tak«, hvisker hun. Hun viI lave kaffe. Nej, det vii de unge ikke hore tale om. Nu skalMar-en scede sig, s1 vil prresten lcese for hende. Og sa sang de for hende. Den unge kone siger: »l\1in mand henter Dem lillejuledag, sa ka n Dc komme i kirke juleaften og sa vcere hos 0 5« . "Nej da, sikken uIejlighed «, og sa 10 Mar 'n glad "Nu skal I h0re, jeg hal' indbydelse fra aIle tr( g.i rde til at komme der juleaften. Nu kan Maren godt leve i flere ar for den sags skyIcl, men tak endda for eders gode hjertelag. I to bliver til vel­ signelse, det sp:h gamle Maren jen<. To timer opholdt de to unge sig hos Maren. De matte smage hendes kaffe og kage. Prcestekonen hjalp til , hun matte n0dvendigvis va ske kopper forst. Maren sa jo ikk sa godt mere. Hvor £'r Ma­ ren glad. Hun ma rundt til all sine herlige sager i saltbaljen. Prcestefruen havde beundret den, a aIt det pr::estens havde haft meel. Nu havde h un svedsker til bornene, n1r de kom med m;:elk, og hun kunne koge s0dsuppe m ecl rosiner i . .To, nu kan Manon se sit udkomme, svrert s.9. goele menne­ sker var bleven. J a, men val' de ikke det hvert al' til j ul? ,'0, men konerne i g.9.rdene havde sagt, at hun skulle al den m<elk hun havde brug for sa l<enge hun levede , sa del" er ingen n0d at 0jne nogen steds. Lidt a f Marens gamIe lun e dukker op i henele, hun sigel" halvh 0jt: »Ja, liUe Bertel, nu kan elet godt ske, at Maren venter licIt, i.nden hun kommer «. Maren lukker t;:et for kakkelovnen. Den prreste­ kane val' lidt hard til at fyre, hun t::enker nok ikke pil, hvcr dyre torv er. Sa s<etter hun sig glad i sin gamle ha lmsto1. Hun sretter puden goc1t tilrette for ryggen. Jo, nu sad hun dejligt. .To, hun vil tag" op p .~ den gar-d med de to herlige born. Der fik hun budet fra lfll'st, og drengen h enter hende. Hun kun­ ne ogsa vcere kommen til prcestens, men det mang­ lede da ba re, at de skulle have ulejlighed med hende gamIe Iiv. Maren ma lige de lykkelige dage igennem. Hun synes. at det er de bedste clage i hendes liv, nu er

fa

aUe mennesker gode igen. ,)0 , det bringer lykke, nar mennesker er gode. Dage n efter kom drengen mecl sin spand. Han gar lige ind til Maren, der sidder i sin stol. »Goddag, Maren, her er lidt god mcelk ira mor «. Han fik intet svar. Han st9.r en tid og sel' pa Ma­ ren, sa 10b han hjem . Han glemte sin spand. ,> Mon<, sagcle han, »Maren sidder og SOy r i sin stol«. "Kunne dt! ikke vcekke hende? « )) Nej, n101:<'. LicIt senere stod konen i MarE~ns stue. lVJ.aren sad del' i sin stol med foidede hrendel', et smil star pet bendes ansigt. Konen stmg hencle ncensomt over kinden og hvisker: Sa kom gamle Maren alligevel hjem til jul.

Du Slregt

i DfLnliw1'ks Hjcm

de stille TOIl.,,.,

Un SlfJ'.g t. del' bm' {yt til

del" IIY,Lne,', I>YI1Y f>.r "tig er fr e m

til P;-i.s for S f/ li d

WI"

1'01" FUl"150ile/" .

det .Jul., cIa 8/mge.-; del"

n/I'(l f7.18 i nd gLad.e Steil/I/l.i'/

0111 "B(/l"Ill't"

fly

IIi/I

E llyll' lu!'i',

1'i !cOil tiet ret fOr/1.;tJ fillll e,

nt del" er !Jodi. i UanllW'rh;s Land,

,WCt /' J"!Il e:;n ee'1I fald e;',

Ill'/" modes Bnnl Of} K 'vinde, Mo:nd

nnar Jtd kl ok/." ei/ lea/de;'.

Ug Ly.~ blll' t,9!ndt i T1·;;,e!S Top,

me1!l' BUI 't/,eojl1e tinrll"l' ,

(I[luok.~ne .~ t ille .~" r df' l" (Iii

til 1/am , def {(It /tan hndn·.

For her er ,wk d CI trykk e 7,ii,

pi I"w dd el> /Jed ((t t :, ' n/t"

f r til.

Rlot G ild Iwn 'lIil (IS .,·k:l'll./cI'

(" i/. [1/ wdelio .fd 0(1 F' ,'e lilt ill !Jorl,

IlL 3nllwx/(iHi1et Danliuuk

[lllr/ al d(m lll-u, du

KLARA MIDTGAARD NIF;LSEN

21


H. MADSEN & S0N Bli klcenslage1' Vand Og' Sanitet

Kosangas

T elefon 70 & 216

AIle vore K unde?' i B y og paa Land ~msk es en glmdeUg JuT og et godt Nytaar

CHR. RAHBlEK Smedeme bt l:'r

'l'elefon 335

HANS NIELSEN

BRANDE AU,TOLAKERERI

Skot0jsreparation

HaraLd O. Jensen

Telefon 312

Toryegade I

HARALD JENSEN K % n ia l, Vi n, Spi rit uosa --- l H Ie /"endte

Telefon 115 k. b.

Borgergadl' 12

LAURIDS RAHN

K olotlial - Delikatesse igarer og Tab ak 足 'l'f'lefon '128 og Ka fIen er n gti g

M ce rke 1' i

Telef..n 131

BRANDE H0JSKOLEHJEM

ANDR. MIDTGAARD

v ee! K. K risten sen

Mal e rforretning

Telefon 30

J.0VIG Glar m est 'I" PESIEJll N ER

-

T lefan 136

KIRSCH T.lE N GER

Herningvl'j 3

Tell'fon 1J9

Spis StnfJr !ra

UHREMEJERI

BIL LEDl!ll{ og' RAMMER

E. LOREN,TZEN

CHR..THOMSEN

Au to- Repum hon

Cem entst0ber

Tdefon 305

BRANDE M0BELFABRIK J . Clausen Te\efon 22

Brand.,

Leget0j i stort U dvalg ANNA HANSEN Galanieri - og Papi1'vaT er 'l'elefon 327

F OTOGRAF'lER

fm

BIRGIITTE LAASBY en kcerkom m en Juleg a ve Telefon 51

Brande

E n kce ,.kommen J u legave er e/ m oclerne

Kon sol wr

H.M0LGAARD Urmager S toreg'ade 19

Telefon 211


fEresmedlemmer af Brande Handelsstandsforening

Kp /nnand N. I. M~> UC) ·

T rikofaye ha ndlel· I. Sdn<iflTYU(wd.

Det blev fra aIle Sider betragtet som noget gan­ sk selvf0lgelig t, da K0bmand N. I. M011 r i sin Tid blev udnrevnt til Brande Handelsstandsfor­ enings f0rste iEresmedlem. K0bm and N. I. M011ers Navn er ul0seligt knyt­ tet til Brande som Handelsplacts. Han e1' f0dt og opvokset her, fit sit f0r ste K en dskab til Handels­ live t i en stor Kobmanclsgaard hos sin Far, K0b­ mand N. J. M011er, der ha de overtaget Byens a>ld­ ste Kolonialforretning f ter dava>rende Kobmand Sper ling. N. I. Moller fik sin Uddannelse hos K0bmand Bay i Kolding, var i nogle Aar i Odense og kom i 1894 tilbage til Brande for at indtrlEde i sin Fars Forretning, der e1' fort videre under Firmanavnet N. 1. M0lier & Son. I 1894 havde Forretningen en OmsCJ2tning paa ca. 50,000 Kr., men siden hen skete del' betydelig Udvidelser baade i ForI' tningen og ved Pakhusene. Der blev i udstra kt Grad handlet rued OmegnE'ns B0nder, som kom i K0bman dsgaar­ d n med del' s Prod ukter af Smar, lEg, Uld o. s. v. Den Gang var alt vresentligt baseret paa Byttehan­ del, men ogsaa paa dette Omraade har en ny Ti d holdt sit Indtog. N. I. M011er hal' passet sin Forretning monster­ va>rdigt, og ved Siden heraf har han faaet Tid til at varetage de mange Tillidshverv, som Egnens B e­ fo lkning betroede ham. Han val' i en Aarra>kke Sogneraadsformand, Forman d for Brande Banks Bestyrelse og K asserer for S0nder j ysk Forening. Erter 55 A ars Virke de tager K0bmand N. I. Meller, d~ flI.l er 78 A ar gam mel, stadigt i det dag­ lige Arbej de i Forre tningen . Sid n 1935 er h an ble­ vet bistaaet af sin SI1m. K0bm a nd An ker Meller, og i Fa:!llesskab fer er d t o F orretningens og Famil­ jens dge Traditioner vid re o

En af de store Begiv nh eder inden for Brand Handels standsfor ening i Aarets L0b var U dnrev­ nelsen af Trikota geh andl er Ingvard Sen d rgaa r d, Stor ga de 18, til lEI' smedl m . I. Sonder gaard er Handeisstandsfor eningens cel dste ak tive Medlem og har altid paa en god Maade va ret aget Handels­ standens InterE'sser. I. Sondergaard er Gaardmandsson fra Borbjerg ved Holstebro. I sine unge Aar kom han til H an­ delen, havde en Del Aar F or r tning i Randers, var i 17 Aar paa Lunds Fabnkcr i Herning og flyttede i 1922 til Brande. h vor han og h ans Datter opret­ tede Trikotageforretning i , )Volmerhus« . Nogle Aar sener e flyt tedes F orretningen til Storegade 18. Det lykkedes S0ndergaard hurtigt at vinde Indpas her, og Forretningen er vokset jrevnt og stet i n0je Kontakt m ed Udviklingen paa Egnen. S0ndergaard er fort r olig med de 0 nsker. hans mange K undel.' h al', og han seger a t opfylde dem paa bedste Maa­ de. I. S0n del'gaard er godt 80 Aar gammel, st adig lig r ask og klarer Iortsat de daglige F orretnil1ger . H an er en god KoUega og i0vrigt en Pryd for Han­ d lsstanden i Brande.

STOLTENBORG & ANDERSEN M u rermestre

,TORVEKIOSKEN . Mo u rits en Telefon 71


MOURI TS PEDERSEN Murermester L~'11l{bakken

B. P. BENZIN s.

Damgaard

Brandlllndvej 1. Brande

BRANDE SA VV JERK Emballageka sser til aile Formaa I Bygnings足 rnaterialer, Tommer, Brredder, Lregter, Tagpap, Tagtjrere, Cupr inol samt IsoJeringsplader m. m. :\l. BERTHI',LSEN 'l'elefon 120

BRDR. FRITSEN Hr0ndborere og aut. Vandmestre 'l'elefon 4fl

ALT I TOBAK

K0bmand S. P. FRIIS Viadukten -

Brande

'f;llefo11 287

DE.T DANSKEHEDESELSKAB

G/tedelig Jul og god! Ny!aar I,mskes af

HANS NIELSEN 'ruborg Dep(,t

P. E. PETERSEN lVh,belpolstrer Torvegade 6

Drik stassaniseret S0dmrelk fra LANGKJJER IVIEJERI Telefon 33

AAGE ANDERSEN Ma,l erm ester Hfimingvej

~3

Telefnn 210

HJEMMELAVE,T CHOKOLADE Marg'rethe Tranborg Stor(,gade :n

Mme Kun del' i By og paa Land 0nskes en glcedelig Jul og et godt Nytaar

BRANDE M0LLE Korn og Poderstoffe1' Ttllefon II:>

BRAND.T ,THOMSEN Herrc- og

Dam,e,~alon

Elektrisk Behandling , Ansigtsbehandlillg Maoicure samt alt i moderne Haarpleje 'l'elefon 251

1. Klasses

K0D, FLiESK og PAALJEG F.1erkrC2 i stort U dvalg BORGE ANlmRSEN

Telefon 187

JOHS. PETERSEN Organist

Vejleve}

ARNE LARSEN

Undp,rvisning' I Klaver og Orgel

l\Jal"rmester

Uddannet ved Det kg!. Musikkonservatorium


.Da Brande blev Verdens-Venskabsby Af A. FrohN! Sikket held, at dr. Bendix fandt pa udtrykket Venskabsby «. For det her med dVlundia­ lise ring « val' licit vanskeligt at forklare. Jeg havcle taIt om den forestaende begivenhecl i. en by pa Sjcelland og troE'de, at jeg havcle gjort det rigtig godt. Det tro1' man jo alticl selv. H.eldigvis blev jeg pillet rundigt ned af en tilh01'er, del' i dyb alvor spurgte: "Er clet sa m eningen, at hele Brande skal bygges om? <. Jeg t1'0ster mig med, at clet val" debatten om. Jel­ linghojenes fritlc:e.ggelse og mundialisering opfattet som moderniser-ing, del" val' arsag til begrebsforvir­ ringen. Det er m82rkeligt at tcenke tilbage pa, hvorledes planen am en folkeafstemning i Brande blev til. Een Verdens rejsesekret<el', Knud Nielsen, holdt et mede pa Hejskolehjemmet i feb1'uar i ar og fortalte b1. a. om den tiltagende l11undialisering af byer i and !"e lande. H alvt en passant bemcerkede han, om clet ikke val' pa tide at bringe rnundialise r ingstan­ ken til udf01'else i Danmark. Ole Bendix greb tan­ ken i flugten, og nu veel vi jo a11e, at den mand hal' ikk langt til handling, nar det drejer sIg om aktivt fredsarbejde. H an har ogsa en egen evne til at fa andr E' med. Een Verdens B1'ande-afdeling sluttede sig til 10l'slaget Om at fors0ge en afstemning i Brande 8ogn, sognera.det stillede sig velvilligt, 60 Irivillige m eldie sig til vcel'ket - og sa val' clet i gang. Men hvad var det egentlig, vi ville? Det kan ud­ trykkes ret kort: Vi ville konstatere. om del' mel­ lem sognets beboere var absolut flertal for at s0ge det nuva>rende anarki me11em landene a£les t af loy ug orden gennem en verdensregel'ing . Hvis afstem­ ning!::ll viste et sudant fle1'tal, havde et stort sogn, delt mellem by og land, givet regering og rigsdag en tydelig tilkendegivelse af, i hvilken retning vi 011skede Danmarks udenrigspolitik f0rt. Det er jo egentlig meget ligetil, men det val' ikke mange k lar over fra begyndelsen. Del' matte et stort anlagt oplysningsar­ bejde i gang f0rst , og elL Bendix og hans h0jre hand, clyrlrege Hofman Hansen. spa­ rede sig ikke. De fo'r fra m0de til m0de i omegnens forsam­ lingshuse, skoler, pri­ vate stuer, overalt Sogn emad.stmd. H. I, .4.ast1'l1,p hvor folk kUnne sam­ nndei'"kl"ive·r lYlnndialiseringsles og fas i tale, Og i dokumentet de £leste af byens fo1'­ » Verdens

eninger samlecles medlemmerne for at h0re ncermere 0111 det scere be­ greb "Mundialise­ ring «;, Kommune­ kontorets persona- Ole Kii.hnel interviewer Fi'k. Lilia.n Ie gjorde, inspire- Lm'sen, DY1'lW'l e Hot-man Ha nsen ret af frk. K,ieldO!I Lcelle Ole Bendix sen, et stort arbej­ de i deres fritid med at udfrerdige valglisterne. Deri vat de jo sagkynclige. Oplysende pjecer blev fotfattet og sendt ud til alle sognets beboere. Fri­ villigt mandskab skrev navne og adl'esser pa ni32­ sten 4000 konvolutter og forsynede dem med ind­ hold: Stemmesedl'en og en kuvert. der i lukket stand sikrede hemmelig afstemning. Sa kom den uge, hvor 30 mand bes0gte hver ene­ ste husstand i sognet og indsamlede de lukkede ku­ ver ter m d sternmesedlerne, og endelig den 29. ok­ tober, da resultatet blev gjort op mad sognenlds·­ formanden og kremneren som kontrollanter. Det var en forn0jelig oplevelse at deltage i op­ tcellingen. De mange, mange Ja-stemmer aff0dte en munter stemning, del' ikke blev mindre munter, cia del' dukkecle en seddel frem med denne tekst: ,;. Humbug og svindel! I vi.l jo bare selv til fadeh. Det val' da for en gangs skyld en, del' ikke havde f01'staet et kvidder af det hele. I en anden kuvert fandt vi en lO-krone seddel med en lille skrivelse ved om, at det val' et lille bi­ drag til arbejdet og med venlig hilsen. Vi sendte en stille tak til den ukendte giver. Det straIE!nde resultat af afstemningen val' rige­ Jig be10nning for besvceret. 77 procent af samtlige vcelgere havde bekendt sig til verdensdemokratiet. og kun 56 vcelgere havde stemt nej - hvorfor mon? Da vi medtes til den h0,itidelige fest pa hotellet den 5. november, del' blev Brandes mundialise­ ringsdag, da sogneradsfol'manden, k 0bmand H, L. Aastrup, satte sit navn under den erklc:ering, der udtaler Brandes tilslutning til alle de byer og sag­ ne, del' vil fremme tanken om en verdensregering - den dag fik aIle et klart indtryk af, at sognets beboere val' kommet hinanden endnu ncermere end for. Pa trods af alle politiske og andre skillelinier havda vi fundet noget, vi alle kunne vcere frelles om og arbejde i enighed for. Denne lille artikel skal ikke slutte uden en tak til dr, Bendix, del' undfangede id een til den betyd­ ningsfulde handling, og som hal' prresteret et me­ sten 0 ermenneskeligt arbe jde. Malet val' givet, og ingen hindring kunne sla h a m ud. Og nu venter vi pa, at a ndre danske byer og vlIk .. somheder skal i gang. De, del' vil fortsrette v rer­ ket pa deres egn, hal' rige oplev.elser i vente.

ga


M. BALLES EF,TF. ved Neln-korn

Tele/on 1

Blomstl'r -

Gr0nt

Frug-t -

ESSO-SERVICE tied Th. CIl ristensen Vejl t'vtlj, Brandl'

KARL IBSEN T lelan .111

1'l:jlul'ej 4 Ejendomshandler

H usl{ Service's L ynoplat:1n ing. Nye Batterier paa Lager

DI't: gjensidige F orsikringssl'lskab

»DANMARK«

P. CHR. PEDERSEN

H ovedagentuT i BYCLIld

Voglt1 11and

P u rr..tnlnglof erl"T Chr. ), yhohn

Norrl'llde

A.BRANG

VAGN AA. HAMPEN

7

Per,~on ers

BiZ udlejes

Brande

'l'delon 350

KAY W. NIELSEN Ba rb e?' og Frisor storegalle 26

FUNKA-SALONEN

Damefris01'

Tiefon 1 6

N. H. WI LLADSEN Cafe -

A utovrerksted

.TRIKOTAGE -

'l'defon 129

E, Skjerris

G. MeLLER PEDERSEN llorgprgadp 5, Ura.n d ..

L undinspekt0r

1'el..fon J 50

LINGERI

P cwli ne B agge T o r\,l"gade

Bagf'r i -

Conditori

Hprningv{"j. Brande

LANDMlEND ! I egen lnteres.<:e b0r De t j:me

Dcr es rartofl er gennem

Brande-Thyregod Kartoff elsektion Bran de

T elefon 247

B ilJige J uledekoratfoner og K l'an.<:e

»ANNY SALONEN«

BELLLS

ved Ruth K}ceJ' Pedersen

1'or\'l't

T elefon 149

T eld on 75


>

OR

«

dansk Forening for nordisk Samarbeide Denn e betydningsfulde og Iandsomsprendende FOl' '''ning, som hal' til. varende Foreninger i de an­ dre nordiske Lande , fik 24. Januar 1950 en Lokal­ s Ideling f r Br and og Omegn . Vor Egn har der­ rn d tUsluttet sig den ne liv k raftige og nedven dige B vregelse, og ta ger her ft er viL·ksomt Del i de frellesnordiske Samarbejdsplaner , del' hal' til For­ maal p aa aile Omr aader at styrk e og udvikle de nordisk e Folk Samvir k e uda dtil og indadtil. F ra aUe Befolkningslags Side er del' en strerkt oksende .1' r staael e af det n ordisk Samvirkes Betydrun g og Nadven 'igh ed, og . samme Grad som T 'lsl utningen vok er fra aUe SIder faar det n ordi­ sk . . b jd Vrer di og Sty rke. Foreningen hal' u u .alen e i Danrnark 50,000 M dlem mer, og danner sammen med S0sterfol'en ing me i de andre nordi­ 5h. Lande en vidt forgrenet hele Norden omspren­ d n de Vh k omhed, omfattende en lang Rcekke nor dlsk F reUesopga ver paa mange Li somraa der. om nat urligt er h ar det k ultur elle Arbejd altid hgget i orgr unden i F oreningen s Virksomhed. De nordisk Landes Historie hal jo skabt et saadant aandeligt og kulturelt F lEll sskab i Sind og Tro, i Seed g Skik og Sprag, som n0dvendigvis m aa finde mangfoldig Udt ryk paa aUe aandelige Omraader. D tte Aandsfcellesskab s0ger Foreningen Norden at udbygge og uddybe p aa en Rrekke F elter, f. Eks. gennem Underv isn ingsmateriel til aUe Skolefor­ mer, v :>d L rererudv k linger, v d Omal'bejdelse af Skoleb0ger , d Udgiv el af nordisk Litteratur, Afh Id 1 af Kmsus ot! Studiekredse, v ed Rejser i de n or diske L ande ag ved navnlig i de sidste Aar at knyUe personlige Venskabsforbindelser med Byer og Sogue i hiu an d u;; Lan de, idet en dansk By eller Sogn faa r tildelt en Venskabsby i hver af d a,"ldre n ordiske L ande m ed den Opgave gennem

HtWTedslw s et ·i B randes

'1O,,.s h~ e V en ,~kabs by

Bkog er

Brevveksling og personlige Bes0g hos hinanden med Droftelse af de mange forskellige F rellesopg ­ ver at skabe saa intim Kontakt mellem Venskabs­ byerne som muligt, hvorved ikke alene Forstaael­ sen af clet nordi.ske Samvirkes Betydning og N0d­ v endighed vil vokse, m en ogsaa Veje og MidI T til L0sning af paat rrengende Fcellesopgaver vii find s og R ger ingernes Bestreebelser for at lefte de Op­ g vel', som den store Verden paan0der os, villett s . I de allersidste Aar har man ved Siden af de kul­ turelle Forbindelser veeret n0dt til i stigende Grad a t tage de 0konomiske Problemer med ind i de frel­ lesnord' ske Dreftelser for at faa det 0kollomiske Liv til i h0j el'e Grad at forme sig eit er frelles Lin­ jer. Hele V r densudviklingen gaar im od Oprettel­ sen af stene 0konomiske Enheder , og f0lgel vi ikke m ed paa dette Plmkt, viI den 0konomiske Udvik­ ling i Norden stagner e og Levefoden og vor hej e sociale Standard komme ned p aa et m eget 1 vel' '' Plan. Bestrrebelserne for at skab en nordisk Tol ­ union eUer r ettere sagt for at wkabe Fl'ih andel mel­ lem de n ordiske Lande indbyrd e ved Slettol n af aile 'I'oldgr renserne dem imellem, Dr0ftelsen. af forsvarspolitiske. Sp0rgsmaal, IndfCil relse af en fcel­ les Stat borgerret , alt dett r p aa tvung t NOl' dt!l1 udefra g vil f0r ell r sen er e fin de L sning r t il Gavn for NordeI'..B F olk. Vi b 01' derfor h er paa VOl' Egn, som p aa rule an dre Egne i vort Land, slutte kraftigt op om dette n or diske Arb ejde, saa del' skabes den folkeUge F ,r taa lse for L0snin en af alle kultur elle, k o­ nomiske og politi sk e F relles pga I 1', SOl de ordi­ ske Lande stillps over for, og som kuo kan 10 es eff ktlVt ved intimt Samvi rke. A.ks I J . Knudsen

Kaj J ohansens iEgforretning 'l'ele fon 185

L anslasarfi ttet ·i o rns k i:Hdsvik

Br:Ullle


Brande Mellemskoles IV Klasse 1925

Foran fra venst e: IVa?- Jf¢ZZer Jensen, Petel' K.ieldse YI. Ohl'istian Egeskov AndeTsen, Erik Mrutim£s Ni,elsen.

Stdclende: Niels F?'a1~h~ La'fsen, Dotthea Hunssen Holm, FTn Birkedal.• RealskolebestY?'er BiTkecln l, A nna Sig1' id Svendsen,

L03Y(W M. Rasmnssen.

s ta aende: Lreret Nicola:iselt, F1'lt Nicolaisen. LeeTe;' 011. Sch.i(Jth, Be1-nhanl Ckristian Jensen, Wi.lly Ras'Yiw.~sen. ](i1"­ stine Mylllengrath L p v lldal SlIJrensen. Ja cob Jensen, Johamne R(£smi.ne Martensen, Thora Thomsen, L031'61' H. H. Han­ sen, HaJ'tv ig V'est6Tf/lW.)'(i iVlads6n , Niels Pede?' HenTi kse n .• ](arl Emil Ande'i 'sen, Mary Hculsen L(!lnvig, BodH MaTie

l'est eT!fIw'rd SI/Jrensen, J ltl> Ed'vu'rd I 'v6Tsen .

Aile Arter af elektriske

Ii B, .I..~ 1fT installationer

o. S. ANDERSEN Aut. Elektroiru tallator

Storegade 52 . Brande

28

I

Tele/on 102 k. b.


Et Par

ommer age

C rnsk61dsvik. Brandes svensk Vensk b. by lig­ ger langt mod Nord i SveJ'ige, Jige sa a lang Nord for S tockholm, som MaIm", ligger , d for, Det er en forh oldsvis ny By. grun dlagt i Hl4 2, n srnuk By i en sm k Egn, en By med rig F remtidsmu lig ­ h e r ikk e tnill dst paa Grund a f dens fine Havn, en B m .rl godt. naturligt Opland og rued en imtia­ rig 0 vi rksom B efollming, Paa ej til det nOl'diske Pnesternodc i Helsing­ tors 1 Begyndelsen af August 1. Aar naa.ede j g s mmen m d "n Kollega - at afl!Egge et 1ill Be­ s0g i Ornskoldsvik og vil gerne her for t relle "t P a r Ol'cl derom. Efte r en lan g J eI'nbanel'ejse n <El'm e dc vl os den 25. :fuIi 'led Midclagstid brnsk oldsvik. M d F t)rventn ing og med en vis Spamdi ng, Hvor­ dan vilde dette F oreh avende falde ud? ild det hele ikke virke noget !rammed'? Det gjorde d ikk . Ja, Egnel er naturligvis v idt forskellig fra , hvad vi er vant til, men Modtagelsen p aa V Sh'a '"' tation var saa hj ertelig, at vi meget hllrtig t f01te oS h jemme i en Vennekl'ecls. Vi bl v indbud hl at vrere Gre ·tel' i Prcestegaarden hos Dr . t h 01. Gun­ nar W ikmark 015 Frue, hvor vi st raks fik LejUghed til at vrel'e sam men mecl n ogle af Ledern'" indentor Ornskoldsviks Loka lafdeling af »Norden « Vi Iik n R1£:kkc Oply sm ngcr om Ornsk 61dsvik og sven­ ske }' r hold i d t h Ie tc get, og dr0ftede nogl ' af d P roblemer , oet ntlrdiske Samar b jde rumme.l'. i naaede den f0rst e Ef termiddag at a flregge B ­ sag i Hogra alm :'nna Hiro· erke t , Som er n m eget m odern Skolebygning, indvie t i Foraaret 1950, Del' Lr P lads til 750 EI vel'. 4 1 L <erere v irker veel Skolen_ er val' en lVicengde fine SamlingE'r , Ali sao praktisk indrettet som man 0 erho edet k an ",nske sig. Desuden aaede vi at s det impon erende Sygehus, bygget i oLte Etager, O,f,!; med Plads til 350

i Ornskoldsvik

Patienter og ligel d ~ i enh ver Henseende sm ukt og praktisk ind rettet. Skolen sages af Elevel' ikk~ b10t :Era Byen , men ogsaa fra Omegnen, Sygeh use !. "f beregn et fot' lanet, svar en de t!l vort __mt. am Aften en blev vi inviteret ud til Hampnass F'oIkeJ10jsk ~ l e, hvol' de netop val' nogle Finner pa a Bes0g og derf r L jligh d til at h0r e finsk Musik og Sang. Skolen Jigger i meget sm ukke Omgivel­ ser, lige ud til Havet. Den h al' et r et stort Elevtal og r bl. a, eken dt, for di deL var her, den nuvce­ r nde Biskop Manfred Bjorkqvist b gyndte den Gerning, han sen ere fortsatt p aa Sigtuna. N reste Da g sa a vi as noge t m ere om i Ornskolds­ vik. Vi b s0gte Raadhuset og . a.r d r eIter Gcester v · d en Lunch, hvor del' fra begge Sider - svensk og dansk - blev tal t om det nor diskp Samarbejde ' Bet ydning og udtalt. gode 0 nskcr for den Ven ­ skabsforbin d lse, som ~r indl det mellem brn­ sk61clsvik, Skoger, Aanekoski og Bran de. Det var saa meget mere n rerliggE~n d e at tage den nor sk og fin­ ske VenskabsIorbindelse med i Samt alen, a m jeg n etop ha vd v reret paa Bes0g i Skoger o.£{ med­ brag,te Hilsen(;'r derfra - og fr a Sverige agtede mig til . aneko1-ikt og rl e rfc rfik ID isenel me d dertil , Som t k cert Mm de In dcnne Sammenkomst gleE­ der jeg mig ov er' t vcer e i Besiddelsl' Df et dej lig t V ' rk om Ornskoldsvik s Historie, overrakt ~Om en G· v t il Erindring om d t farste Beseg i den sven­ ske Venskabsby. Om Eftenni ddagen iik vi paa en K0r etur L e]bg­ he d til at se mer af Byens Om egn . En Rtekke af Omegnen s sk0nn S teder k m vi til, og srer1i~ min ­ d s ieg den slronne U dsigt fr a V rvbelget . Den sldste Af ten aflagdp vi Besog 1 den tore og smukke K irke og val' de refter Gcester h os Arkitekt ( F r t o,H'tt rH Side 32)

.,.


Vi har den rigtige

I ar gaelder det om at f~ det mest mulige ud af pen gene.

Tag den

fordel~

vi hyder Oem

Vi har et meget righoldigt udvalg i ar. det er laenge siden. vore hylder har vaeret s~ taet足 pakkede som netop nu. Vi har gaver til de helt sma penge og ga足 ven for den. der kan tillade sig at ofre lidt ud over det almindelige. F. eks. habitter. over足 fra kker, skjorter. slips, undert0j, slipover. pull足 over, handsker. sokke r. baelter og seier men kom ind og lad os vise Dem hvad vi har .

Forretningen med de rigtige herreklceder

Telefon t59

BRA.NDE v Svend Nielsen

I nteressentska bet

Brande Elvcerk

Lys - Kraft - Varme

30


y

rande

Omk1·in.!I 1. November" blev det 'ty e lU ,del s'v(Lske1'i for B nl. nde og Om­ (In tatTe t i B)'ug . A nae /sv(Ls J.:er iet begyndte m elt ove( 700 iVIedlemm ei' orl hat'., iden jaae.t ny stOI' Tilgong ,

D e y().1n le.8 Hjem 't'e d B -;'(l11.dlll'l1,dvej 0 1' l o rlcen qst komm et [o lder Ta[l 0[1 A,T be.1rl l;t 1 BlIU n ilLUCJt,s l;I,dl'e s/il'i­ de'I' hut'li,yt f1'em. Aldei'domshjem­ met mll:ltlLlL flJ~ntiyt til. Sorrunel' QrJ

,'ka l k-l£n ll e 'Inodtil.!Je .1 ~ B ebo e;'e f Ol' j, d en P c r ,soiwlet .

" O rV(fJ kyaal'd e n", A nde/sboli.!I f on" 11,1 II 'If! 118 I1.YC8tr? RQl t[Jlw mplek8, ble D tayet: ,. BI'U!I i ./I'Ui uaret. Sam1nell. med Ald81"dotfb81i .fem ­ IlHJ t IJ I'£1 y e 1 de nne B :l,I£!IIi"'!1 Bpdden "eil BnL'll,d llllt.iv ei . .JUle tl' e Byyainge r st(UL1" ~') ?Il t IHlw,kl. Udt';'y k Tor !io l i llt HU,(lrld­

l' fr l'kM(:fln',l'lc.

31


---[

\

Thule og Frue, del' havde mange F orbindelser med Finland, hvorfor Sam alen i h"'j Grad kom til at drej sig om finske Forhold, oR fik en Del at vide om, h vorledes der aller de i nogle Aar har be­ staact en Forbindelse mellem Ornskcilclsvik og ,. a­ nckosk i, som Svenskerne i db h ange Aar under og eft r Ivigen har segt t br inge nog n Hj relp . D t bl v en ufor glernmelig Aft n, en smuk Afslu tning p aa t k ortvarigt , men meg t indholdsrigt Bes0g i. vor svenske Venskabsbv, Det val' i de lys Somm~rtid , vi grest ede Byen. Nu l' det Merk tid df. l'Clppe. Sn en Ugge vel all ­ re de over Mark og Fj eld i de Egn . Mang Tank r sender vi ved J uletid h I Venner fjernt og nrer . i. iiorn i Somrn ren 1!J5 naaede a t bes0ge or sven­ sk Venskabs by, og ran dt os personlige Venner del', fC!ller os tilskyndet til t nde m nge v nUg' Tanker og mange gode 0nsker f or J ulen og d t ny Aar til Orn koldsvik, Ky , Otte

"

BflVa'l 1/fl'lflJ

t(l)j

- som nyt

LOUIS P ETERSEN MaLetm este l' ..t l't'alhl

I d os rense 0 9

rresse de

Telt>fon 134­

JEN,S RASM SSEN & S0N H erre- og D(lmeskrcederi lVIaalkonfektio7t Brandt·

Renseriet "PERFECT"

Telefon 245 . Brande

Andels-Kartoffelmelsfabriken

V'i beeler }JBmnde Jul" :s L w ere i By og l laa Land 'mod tage F Ol'cningen8 bedste 0 nsker um en glredel zg Jul og et god t N ytcta,l'. Sa.m­ Ud ig takke1' vi B lad ets Medarbej dFl'e j01' B i d l ag t il Bladet smnt aUc V Ol e A IlnonC0rer for den store okonomisl\;e St0ttC) cl r attei' i aT g e)1" as i Sta nd til at 'Ltd s nde " g r ande Jul u gr atis tU 6.000 HU8stande i By og paa Land.

Brande Handelsstandsforening

:12


cegavl 9

M rk rbejde

paa Brande-Thyrego - Eg ne n Ved Landbotoreningens Forrnand , Cdr . Alar ill us TinKf.w rd Arb jdet indenfor Brande-Thyr egod Landbofol'­ ning r ~ikk l't ve lkendt for m ange Landm rend . hvor imod man ge i Byern ikke helt el' klar ove r d Opga v r . Landbofor nin en tager op. For ningen , del' t::eller ca. 560 Medlemmer , hal' sit Hj msted i Brande, Thyregod og V ~ster Sogne. Ea vres ntlig Opgave el' Fo n~nin g i det fagJige .1' den enkelte Oplysnmgsal bejde. sam kan d til Hj celp i den daglige Gerning, del' jo Lan d bestaar i dett stor : at d yrke Danmarks Jor el. At iyrk J I'd , frem bn nge Afgr0der og omsrette disse til forcedledc Prod t r er ikke sa Jige til, om d t v el val' n almind lig Opf ttelse f r i Tid n . D t k!'cever den samme In dsig t 0 <1 Omhu som t h vilk et som h eIst andet Arbejde, enten det be taar i H aandvrerk, ved Han del lier I n d lstri. En Landmand maa vcel'E' alsidig, idet h an skal veer e in de 1 Plan teavl ens lVlysteriu m og Husd:vrh 1­ deis K unst . n dt l L andbofor eningen anlcegger hvert Aar m raadet Markfoi:S0g, som gi er mange Fil1ger­ peg ba de med Hens yn ttl G\1ds ning, Mergli ng, S tid sa mt d vcelg 1St! af Sor r g Stammex . ­ A 'bejd t u d10res f Plant .avIs ' onsulenten, m desuden altirl r r ede til at glVe Medl mm ern Op­ 1 snmger uf forskellig Art: prakt.iske Raad v d f . Eks I k b af Mark r 0 eUer 0dning eller Al1vcn­ delse d ·l' f H an l ed r d tagmng af J ordprov r h I n aly 'e, glv r V jl dnm.~ v d r rende S ygdom s­ eller, kadedyrsangreb i fgr0der . H usdyrhol et h a l' og aa sin K nsulent, g ' nske Vlst i Sam al'bejde med an d re La nclbofor ninger . K cegavls- og K i rolforeningsarb jdet t ager S ig­ te paa en F r b drin g a f Best n d n g en ratione! . dnyU 1 af dct h j mmeavlene Gr vfo der gen­ nem H usd r holdet. De 1 tigende Interesse for En­ ileri ng taler it ydelige S pro m , at m an ge i de pdaget B ·tydningen af en effek­ nere Aar h a tiv Udllyrte e 301 GrovI d r t m ed Anvendelse af de mindst m ulig M~ngd l' af iri k0bte Foderst of­ {ex'. Gang paa Gang 1 det belyst, at n Bes1etnmg m d h0j Ydels b etaler langt bedre fm Grovfode­ r .t end B scetningl r m d lille d Ise. En forholdsvis ny pga e. s m Landboforen in­ gerne i et y lige J Han hal' taget op, el' Bv ge­ kon. ulentvirksomhed n. id t Medlemmerne kan fa a bygmngskyndig Bistand na ar det g relder N y ­ bygning lier Ombygning af de bestaa n de L and­ brugsb) gninger. Ogsaa den tear tiske Sid af Landmanden. Ger­ ning tager Lan db foreningen sig ai. Del' arrange­ r U ciflugt til an l' Egne; m n k unde godt k al e de t Studierejser. Sa a er del' Mark and ringerne og oet la n dbr ugsfaghge ngdomsar bejde.

Sioste Sommer bes gte Landbofo 1'enin en Nord­ fyo D t a1' b tagende at ker e a d Vej en i ra M id ­ delfart m od Bogense. Det er n a?sten som at k01'e gennem en ~neste star . smil nde Landsby, vor aU H u e r omgivet af velpl j de H aver og fr ugtbal e M rk '. VI k ig eel indenfor h os den k endte .Kvceg'op­ drcett l' P oul Andersen, Smids trup, og blev hel' prre e. t e for n af Nor dfyn s fin este Bescetn in­ gel' b aade m ed H nsyn til Eksteri0l' og t il Ydelse. - Vi ar i Engel. t mp for at. se Plan t avlen has Laur its Ma dsen . Videre kar te vi til Godset J er­ strup og blev her bndt elkommen af Grev Bern­ storn Godsets st l' Maskiner val' stillet paa Rad , og Grevrn g v Oplysninger m de en ' elte Maski­ n rs Ydeevoe. Nogl Maskiner blev p r cesent ret i Brug. Grev n ferte dcreft l' h ele Selskabet tIl sit F 0d hje.m, L nsgodset Gylden sten h vol' vi blev hJel·teligt mod taget I Lensgr ve Berm torff-Gyl­ densten 0 Komtessen. Men ' Landmrend n endnu en Gan r saa Lan brugsm askine under Grevens Ledelsc, f0rte L ensgre en Damer ne rundt am Slottet til d n slu ml1e P ark. Hva d 0j et d r fik at se f Skonhed. k an 1 un ses og ik beskrives. Vi fik det bedste In dtryk sa vel af Gre erne om af d res GodseI'. der ga y Ind tryk af at v~re meget v Idrevne. Naar d i gcelder Fremtidsplanel'n maa her vel nrevnes D rskuerne. De h al' jo gammel Tradition . Det er n odv nclig1 en Gang imellem at faa sine D Yl bedemt og sarnmenlignet m d andr . Den Op­ drrett r, som fors01nm er det, f a1' let n fo rkel~t Indst illing, nten om . iDe gne Dyr eller om an­ dr s. Del e ' i d :,en re Aar fat' 0gt nye Former for 'kuern , Idet fler e Lan bof r enin ger og Eg­ nen H s landsforening l' afholder F· Ue sku r , fo r rige Aar 1 GhTe, sidst i Sel l'. Omme og ncest e Aar antagdigt i Thyr god . Vi venter , a t et -kal blive et Skue. som kan siaa Maal med Sk u t i Bra nde i 1946. Fra L n dbo­ ernes ide vil del' b liv (: gJort alt fo r at prcesentere

33


G rand P ri)(

5 06

Saml 1d lll on..! Siotar.d lola,,' n ks " B & 0 o~ .... 1.>Jr_ . 11 2$ Aa" Jybll_ "",. Fr. Sta rt. n I 1925 har & 0 b.. , i.nd'g ..t ,II Ma.!' 01

e

gj\l~' Udtry'

10" dlll n hole t: t. Kva lit t

D ET D A N SKE KVALITETSMA:RKI! de r .. r kaar@! bland! V tlrdens fines'. e Radioer og bel",nnel Grand Prix Guldmedalje. Ail e Typer B &

0 kan ses og h0res hos

E Eneforhan dl,ng

101'

Brande 09 Omegn

BRANDE HANDELSSKOLE Oplysnlnget ved

Alle

F'ORS TA N OER O. NIELSEN T eleIon 3il

~,{/,¢'~ ~- . ,.,

; _rre,

~ ~.

~

,ker -

Gt'Qnumerbr

~

~

~ ~ ~~

L

~

.

G0r Den:s stu er h yggel ige m ed EL · ...,?.!r· ke t bclys n i ng - vi kan vi, e Oem hen· ~ig{sma:ssi,e og fo rms '",nne lamper, iyse k r o ne r og lam pc tler - og vi ka r. yd e den rig tlg e S !"VI ce Og vejlcdning _ og g"r det med g l;ede og med

fL·m..

(0 omonde",

.

Rn LS L.S

~ ~ ~

~

~

~

GA RAN TI ~ ~

~

~#:~:W,'~M~7.@~A

Fa. Statsaut. e lekt r-. Ins t all ate,.

BRAN DE . TELEfON 4S

34


L•• »B ra nde JUi«S Rebus-Rim I Der kiln vi.n des: 1 Gavekort paa 50 K I'. fra. Kaj JiJrgens en - Magasin du Nord. 1 Gavekort paa 25 R r. fra Langballe & Hjersing - Centrum. 2 fi ne Sondagsmiddage m / ekstra Kaffe paa BanegaardsrestauI'atlonen -

skrenket af F dtil Ka plJer.

L0sningen mml'llet Rebus-Rim skal vrere indsendt til Brande Handelsstandsforening inden Sondag den 1'7. December. Resultatet bekendtg01'es I de lokale Blade Torsdag den 21. December.

D

e Et VlBld af 6ave:daer I kl8Ssisk og ny Llteratur H8aodbBger ~ EsrnebsgBr Ti Ibri ng Aar Nytaarsaften

paa Mad sen s Hot e I.

Loka ler ne blive r fes tl lg ud·

smykket. Dans I 2 Lokaler.

Popu l<J:rt Orkester.

Dansant hver Fredag.

Indendflrs Golf Tirsdag.

Onsdag. Torsd ag. LIIlrdag og

SC1Jndag .

Kunst F0rende Moerk er

I

Fyldepenne Pencils Kug lepenne Moderne Brevpaplr 09

Servien er i .Esker Vis itko r t i Bogtryk, Llthografi og Relleftr yk

Kvm ilia og

J USt An dersen

Disko Metal Ipsen , Enna og BrUel

Keramik LlJedervarer Tegnebestlk I fl neste Udf0relse

Glober

vor 1lI1eudstillil1g

la T

on

n el

80

P. West ergaa rd . Tel afo n S' . Brande


VIGGO HANSEN Brande- V ejle RutebH Vejle vc,j, Rn,nll.,

T ebfon 292

% De jydske Kult"rv·Fabriker BlufI,hoj

gode 0", sm ukke D y l', saadan som vi nu t:!n Gang hal' d emo Vi tro t , Sku t vB bliv ., L Led i Avlsar­ be jde!, sam p dta:-tt rn '" kan vrere tj ent m ed , La ndmrendene ka n l~re a f og Byboern e ghe cles v r. Den store Tilslutning, Landboforeningens Mad r og Udfl ugt r altle! iaar, fort reller, at vi h er pa a Eg­ nen h ar en v aagen Bon debefolkning, som gem e sa mles, n aa r det er faglige Enmer , det grelder . Men vi maa heller ikke glem m e det folkelige , og ej h el­ leI' det, vi sam Kristne fik b troet. Vi m aa h uske, at vi som go de Bor ger i et ve l­ ordn et Samiund ogsa a h al' et Ansvar . Det er mit Haab, at den dansk Bonde al,id vil va:>re sig it An svar b evid~t , at vi aile i B y og paa Land maa staa Sammen og bcere Danmark irem i Dagen n y ! Nl arinus Ti,rsgaard

Telefon BlaahlJj

:~3

I. Sendergaard 'J'fl ,dt- L dkotagr­ O(J

I2I'T4 t l'il orn!il1lnq

Telefon 192

Brande B0rnehavesang M eL . , H ot' rltm lllJe stH"l" -

Vi er Pi gel', lJren ge 1m H r a ttd v. Hm'neha,vc

Erik Mogensen "NO RTEX" Chr. Bergsl/e j . Brande

vi be9 iJ n d r l flUid Dagen mod {'n Sang .

/Ii hal' V ippe ,', Gy n.'ll' " SlMul hV 01 'vi mila g mve,

(1(1 /1 , .WIU g od l, 1' i Zeil er h ell; D Ctgen irr,n fl.

1'i f., g la d e HOl ,I, ira Hrail d e Bm'J/eha1Je, h1J(J1' vi R1tifte,' til a t 'va re "L illemo/ " ,ia, en " L i ll ..,! o,r·" , <let iIIafl 1'i ogsaa have , dwr iI/. ,W, h.ilP lp e til, l1aa.( d e/' 8kal dR'l.:b 's H ord .

He?' hr:r

.1 11i

gorU (It /) (f' 1' lane; mtget

H aand i H aantl 'ni

I

Brande BIH'nelwue,

0111 Hlnm~ t er

1IW l/!I e l(Jll !J~

og am. D il l ',

Tu n,

t 1'fClle ;

Ir'!J i H pn Dag det re.rJ ll p.1", vi teg ncl', mrr /el , ·'fY I".

CHR. CHRIS,TENSEN lVIaI er-rn ester VeJlevej 34

T t'lefon 264

H OI" vi Fi gel', V,-e.ngfJ fra

B rct ,ul ~

s1JngcI glad!), ...'(mge, (Jl R'de1' F a r

B (//{u hct(!l' ,

0 [/

M (I I',

B,'an d e Bnr nehrl1'e (' I' B 'yens Z, efl sff. Gavl',

se , p aa.

B ak k en.~ T op salt

skew t. $ a(l, {Jo ri t 'pi bOl',

Sign e R ed eg aarct Jln gensen

38


" T e lefon Brande JOO

1<4 - 21 - 27 09 31 Personen Omlllbu55cr

8 rande- Sdr. O mme--"Igod Rute (HI ,erda!! )

Afg. Brande Kl. Allk. 01god Kl.

Brande-Stakroge - "Igod Rute

(Sondage)

.0016.15

9.10

17.4~

8,0017,10 21 .30 9,10 18,41) 22.55

Afg. 01god In. ll .30 18.U, 11 , 1U 19.50 23,07 Ank. Brande III 13,15 16.15 12.4;' 21.10 0.30 Jole- og ytWU"!Saften dag k fel fter Hv rdag plan n

r

( Tirsdtty 0'1 Freda!l)

Arg. Brande K l. 7.<15 16,00

Ank. 01god Kl. 9, 10 17.45

Afg. Olgod KI. lJ ,3D 18.115

Ank. Brande KI. 13,25 J9,40

Arne Bisgaard,

k

r

U

s

s •

1 t

Brande

ne s I

e

K0r straks paa Vrerksled, naar der opstaar Uregelmressigbeder ved Bilen eller Traktoren. Derved kan videre kade og kost­ bare Reparationer i mange Tilfrelde spares. Men enten nu Reparationen er stor eller lille, saa bar vi Er­ faring, Vrerktej, Maskiner og anvender kun deL bedste af deL bedste i Reservedele. Vore Reservedele, Tilbeh0r og Reparationer er altid til rime­ lige Priser.

SE

AJ A Telefon 143

Ring. og vi henter Deros Vogn . Ring . og vi komme1' ud til Deres Traktor.


Handels- og Landbrugsba k n

BRANDE Filial af Hern ing Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90

Kontortid KI. 10 - 12 og 14 -16, l0rdage KI. 9 -12

KOlTfore r ;

laah

hyregod

Bankens Aktiekapital Kr . 1.500.000 - Reserver ca. Kr. 1.500.000

Brandejul 1950  
Brandejul 1950  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Advertisement