Page 1


e

e

~fholder

Julema .

e L0rdag

den 17.og S0ndag dpn 18 Kl. 15 I en store Sal spIller Nisse e Julens Me10dier og uddeler Gave,r til aT ige B0rn I - B0 n har kun Adgang i F01ge rned Voks

Brande

1ttl

paa Bral dt +iole/

r h S 0 naar D d Ita r i v r .Iule-Pr miekon urren . Vi arran o r r i t af v r Vinduer i Dag ne 11.-1 . D . n .fnled korati n m =>d n Dam s B kl dnin o t g I I r om at gcette, hvad all di e Var r ko t r tilsammen. m Pre 足 mi r kan 0 lind t avekort lydende paa /

eller

1

Kr.

,

..........

~~% (Y~/Zd

~~~~7

'0

CHARLES feRGENSENS EFTF. ~~~

{/ BRANDE aga in du Nord

t(j. ! {on

qO


BRANDlE JUL

Ud~ende.

grat l ~

i 6000 Eksemfllarer til samtli ge H u stand 0 i Brn nde, Thyregod, Ejstrupholm, Hampen-Gluds ted, Fasterholt,

A m borg. Kar.;t ft. Sk ar rild. H oven, Sdr. Om me, Stakroge, Filskov, Blaa h0j. Give Nordsogn og Vesterlund-Lindet

7. Aargang -

Udgivet af Brande Handelsstandsforening -

Q)en stope

[j[mde Af Biskop M. C. Lindegaard

Ta al' vi betragter J ¢dernes Historie, viI vi se, at dette Folk i enestaaende F orstand er under Guds F~rel s e. A d und rlig Veje f¢rte Gud sit Folk til lE gypten og derfra 1gen over det r¢de Hav gennem 0 rkenen ind I det fo rjrettecle L and; men h er fik det ikke Lov til at leve i Ro. Gansk vist oprandt der n Storhedstid for F 1 et un der K on g David ; men a dalede atter dets set gik u nder ydr Ma.gt , in d til clet 586 f . Kr. p oliti som Folk, og k illl en lille Rest blev b e aret I Babylon og kom tilbage til J eru salem , og ud af denn lille Rest bIev v o Fl' lser f¢dt. Gud f lllrte Folket ud i sta dig st¢r r e Lidelser og lod d ets Selvst n dighed og F r ihed gaa under; men sam­ tidig voksede FOl'ventnin gen om en Frel~ er til en uhy re Hpjde, id et den blev n reret af de store Profe ters For­ jrett Iser. Guds F esr lse m ed Israel e r altsaa dette, a t Haab t om F r ls e, Udfl'ielse og Forl ¢snin g stiger til .n mregtig H pjd i samme Gra , som Folket under­ tl'ykkes, saaled s at del' kunde v::er e en Skare Menne­ skcr rede til at m odta ge den Frelser , sam Gud endelig gay d(.!n lrengselsfyldt ventende J orel. H cit: en gamle Pagts Tid inden Jesu F ¢dsel er en l<in Adventstid m ed et voksende Haab og et stigenele Ly', indtI! nel lig det fuld e Lys, Himlens Lys, br yder ·t aalend Irel over B tlehem Marker Julenat, da Himlen blev a ben, og en H::en;kare af Engle fyldte Himmelr ummet m ed B¢lg l' af Jubel, og en af Englene talte til Mark ns H y rdel' og sagcle: »Frygter ikke; thi s, jeg forky n der Eder en stor Gloode, som er for det det 1 ele F olk; thO Eder e r i Dag en F relser f¢dt, som er den Herre Kristus i Davids Stad e. D r efter bruste Englesangen fr em, og det l¢d, som val' det selve Him­ leo, der "an g Lovsang: -lEre vrere Gud i det h~j es te ; F red paa Jorden, og i Mennesker Vel behag!« Netop som J ord eJ mer kan raacie, kommer et F relsens reId af Naade, da komm l' Jul..

Juien 1949

H id tJI h a r den h e le Menn eskesl::egt levet u nder en iukket H imm el, v andret i M ~r ke og Haabl¢shed og v::ernt knLlget af Tanken om D¢den ; m en nu er det al sammen blevet anderledes . Nu er Himlen aaben , H imme lstigen re jst og P aradisvej en f undet . Nu vrelder L yset ud af Himlens Porte; nu hal' vi Haab; nLi et' D ~den ikke m ere det sidste ; thi vi hal' faaet en F relser fra Synd og D¢d. Derfor ska l vi ikke m ere frygte . Vi ha[' faa et en stor GI::ede. NLI k ulde m an jo tro, a t Julebudet vilde vrere faret som en L ob eild over det h ela Land, og at h ele Folket vilde have faaet den stor e Glred e; men saa ledes gik det ikke. Det val' kun faa, del' vilde tro, at F relseren virkelig ' k ommet. De havde jo ventet, at han val' kommet som en straalende Konge, del' knust e alle R igets Fj en der, og d el val' kun f¢dt et lille Barn uden Spir og K ongetrone, del' kun sad en fattlg K one vugged Bal'l1et i sit S k~j d« . De l' val' dog en lille Ska r e, som tog imod Barnet som den v n tecle F relser , og de fik en glreclelig Jul. Fra nu af v a l' d res Liv fyld t af Glrede og Lovsang, hvad del' end skul d m~ de dem; thi nu havde de Udslgt og H aab. H ermed er det sagt os, h vorledes vi skal faa en glre­ delig Jul. Vi skal i Troen modtage J ul budet og se, hvad dette Budska b rummer af Glrede, H aab og Tr¢st ­ . 0 . 1a os gaa med stille , ind ~om Hyrderne til Ba m t ind, med Glredestaarer takke Gutl fo r Miskundhed og Naadebud «, cia bliver vort Liv fyldt af Tr ~st, fordi vi er, som Pau­ lus slger, revet ud ai M¢rket og fly ttet over i Guds el­ sk ede Sj6ns fug e, saa l d es at vi skal ikke lrenger v::ere i F an genskab og Ud lrendighccl, men vi m aa komme hjem. Det er den store Girede. Isr aeb F olk havcl I~ r oplevet en stor Glrede, n em­ lig da de ved det i-jiScle Hav blev freIst f ra lEgypt ernes v reldige Krigsmagt, eller d a de fra deres L andf1y gtig­ hed i Babylon fi k Lov til at komme h jem til J eru­ salem . Den Glrede finder Udtryk i deres Salmer : »Da H err en hj em.E¢rte Zions F anger , val' vi som d r ¢mmen­ de, da fyldtes VOl' Mund m ed Latter, vor Tunge m ed Frydesang. Herren har gjort store Ting imod os, og vi blev glade. De, som saar med Graad, k al h ¢ste med F rydes n g« . (Ps. 126). Julenat oplevede Israels Folk att er en stor G lrede. Nu skal d e ikke m ere vre re skilt f ra deres gen thge HJcm, hvo1' G ud bor ; men n u skal de f aa Lov til at kornme hjem, og dette el' ogsaa det glade Julebud til Guds Menighed i denne Jul, at vi maa komrne hj em til VOl' Far: ~ Guds klere Born vi hIev paa ny, skal holde Jul i H im melby~. Thi F r elsel'en i Betlehems Krybbe hI ev ikke altid t Barn; men han vokst op og hI v n Helt g n

1


J l G V

et problem, der nok kan volde be足 kymringer og besvcer. Hvad skal del' k0bes, og hvor skal det k0 bes?

Cad os give Vern

el

rad:

Se ind til os - og heIst nu, hvor udvalget er st0TSt. Lad os raade Dem efter de erfaringer, vi har hfL tet jul eftel' jul. Vi ved, at vort udvalg er sa start, som tid erne overhovedet g0T det muligt. Vi viI vcere Dem be足 hjcelpelig med at finde netop det, som han vi blive mest glad ved.

Bemcerk! Forretningen er aben sondag d. 18. december fra 16-20

1-orrelningcn 111ed de riglige +lerreklader Tlf. 159

BRANDE

vi Svend Nielsen

0ameT'nes ?Jufeensfe

'Brande 19in- &' Cigarhandel Tobak og Cigarer

Stort Udvalg i Vine og Spirituosa

E. K. HANSEN Telefon 22b

er et s mukt Sret ASANI U NDER 0 1 i luksus Ud styr m. Knipling og Fl. er. Et sko nt lJdvalg i . NATK.lOLER og PY lAMAS KORSETTER, HOFTEHOLDERE og BUSTEHOLDERE i de kendt KAWO Faconer. Enerorh. f. Brande:

Trier Brcendgaard .

Telf. 100


hp, sagde han og stak dereftet· IVlulell ned i Havren jgen. Soren Hpjgaard staar og stry ger K laus h en ad Ryggen. saa siger h at1 : Gamle K la us, mon du skal v a':!re hel' n~ste Jul, for I,;ammel bliver du, 24 Aar ; du val' Plag. d jeg var fjorten .

Saa er aile p ar ate til a t ga a til Bord s, m en al1ige­ el s taal' m an og try kker sig lid t , saa lyd e.r Fru K arens " V;er'saagod «, saa f in der eohv sin Pla d s. h - R isengr¢d m ed en Mandel i, d et er s p rendend e . Ejgils ~j n e I ~t ore og r unde, m e ns han ¢ser op, ba re h an lig k un de faa Kik paa , hvor Mand len sad. H an fik eg n tlig en S k ld m ere, end h an i1avde r egn et ed, m en kuJ d e Ma ndien nu sidde d el', saa Der 'p i s i T a vsh d. Lille lJ:ette er allel'ede f a!rdlg, del' v a l' ingen Man d el til he.nd ; der e1' ndnu lid t til­ uage i F arlet, m en hUn kan ikke m ere , F ork a rlen tager LIen S m u le Gr¢d, d el' er tU ba ge i F adeL Vi maa da have fut i 1 n Ma ndel, sigcr han . Men nej . N u e1" all fa'!:rd ige, m n lwo1' i AIv\ll'd 11 er Mand ­ len. D 1 il, 1 E jgil ikk e holde sjg m el' . Han h a vde htl rt de n siddende d er, hvor el1eI's Man dfol kene havde deres Skraa sid d en de. Din Sn" det a m p Iy d er d et i Kor . ~'ru Karen raekker ha.m Ga ven, d n e.r in dsY9.sb t i Jule­ .papil. E jgil m aa st 1'aks s • h v ad det er : D dejlig stor Marcipangl'is val' d ei . Ejgil s l' helt fo1'elsk et p aa den. Da siger l'~rLt Karen: men pas n u pall., n aar d u s al have de n s lagtet, dl! er jo ikke sail. strerk v d saadan Lejlighcd. Ejgi\ b li \Ter l'9Jd , aIle m w Ie 'led Tanken om den Da,~, den ngtig(' .Juieg ris blev s]agtet. Da 1'e ter EJgil uvilka arllg Ryggen , 1 an h al' t ag t en :;tor Beslutning, han tager om Grisen , lpfter den h ¢jt i Vejl'pt og l'< kker den over Bord et, SiC tter d en foran hlle Mette. V r sa god , sigel' han, d en maa tiu h a v e, jeg kan nok v rer m ed t il nt spise Grisen , men sl agte den vil jeg he1st vrere fr i [ Ol'. Uel's skal jeg vel h a ve Ka"Ofenlraaber igen. Talc sigel' Melt. og give r ham H aa n d en . H an fi k forresten ogsaa e t godl lik f r a FI'L! K ren. L ilJ Melle val' jo Husets ' ngsle, og kun h endes Mor vidste. hVOl ind ·rUg Met e hav de pDsket sig Grisen , saa sk ulde den ikke slagle ' ft-ir tiJ Paaske, IlagcILel' kom Flre:::ltestegen, F t u K a ren 1regger et O1'denLirg Stykke paa Ejgils T allerktn . J o Tak, m on . eg kan magle deL Det kan d u sagtens, lUeller h un . De bIe\' dl.lg en h aar . Tu)'. Ejgtl t<en kle, m det skuldc bhv' npdvendigt m eu Ka mferdraabel' eIter dette. men han holdt nok Sand.

Mens man uu sidder og IlViler sig, kommer Mette ind og h visker noget til E j gil, han fsHger med hende ud i K~kken e t. D r siaaT en lUI Sk aal m ed Risen gr~d m ed Sm¢rhul og en Ske i. Fru K a ren rrekker ham d en, han s r ma a bende paa hende, saa hvisker han : n j Tak , j eg lean ikke m ere . Mere, sigel' Mette, det er virk lig h eller ik ke t il dig. H vem da? E j gil ser aands­ forl a dt ud. Nissen, min Dreng, sigel' Fru Karen, ham snyder vi alc1rig for Julegr¢den her paa H ~jgaard. Nis­ sen, jamen Iwor er han? Paa H¢loftet, l ille Ej gil, det .' du d a v el ikke i Tvivl om. N<e, ~ men - j a , han h a vde nok h¢rt om, del' val' Nisser paa G aa rden, m en ha n h a vde da aldrig se t d emo H an staal' lidt og tryk­ k er 19, saa h isker han til M ette: viI du med , ja det val' da Merungen , jeg h al' faaet Lov til det. Saa fulgtes de ad , E jgil maatte op, saa han kunde r<ekke Skaalen ind paa L oft et, m en han fik Haanden til sig i en Fart; han havde pa a Fornem melsen, at del' val' en, del' aan­ dede varmt p aa den. M d h inanden i Haanden gik de ind: m en E jgil k unde nu alligevel ikke faa af Tan­ k erne, I)m del' sad en liUe Ni e med r¢d Tophue og spiste G r¢den . D a d e !tom ind, v al' Juletrreet t<endt oppe i Stor­ sillen . De gaar nu Jund t om T rlEet m ed hinanden i H aan den og syngeI' H¢jt fra T rreet gr¢nne Top og flere J ulesalmer. Sa a k om aHe Jul gaverne frem, d e v a r sk j u lte inde unde r Tra':!et, lille M tt e fandt dem all f r em , og hu n fik selv sin r igelige P ar t.

enere, d a all laa i d eres varme Senge, kund e d e iJ.:ke lad veer m ed at trenk e paa den de jlige Aft en, og a t d et nLl val' J ul igen, og alt, h vad del' hed A r ­ bejd , v al' lagt til td e . til eiter H ellig trekol1ger.

Dazk Dem I

Ho vodagemur i Brandi! ForretningsCorer OfT GHNSrD IG£ . ORSIK RINGSSHSKA B

Vhr. Nyholm

DA NMA RK

Teler. 10J


1ulegal'er Damesko ~ B"rnesko Herresko Kameluldssko Filtsko Galocher ~ o.s.v.

Byens Sl0rsle Ud"alg!

H. VOlSTE l SKOT0JSFORRETNING »BORGAARD«

D BRANDE

Brcendsel '

.

TELEFON III

Mors" St"begods

Brande t ralasthandel

Aktiesels kab

T e l e fon 31

Bygningsartikler

6

Trcelast


Dru9-store -

~potek

Af Ebba Margaret Kjeldsen

~

E n dag sidste sommer, cia jeg befandt mig midt ude pa a tla n terhavet, sagde en amerikanerinde, del' var i t~rd

med a t hjemfpre sin danske brudgom, til mig: leg gl reder mig allermest til at tage min mand ind i n dr'll. - store og k¢be en hambu rger til ham«. 19 f Ol" skyndsomst ind i min kahyt og slog »ham­ b .. 1 ger op i den engelsk-danske ordbog, hvorpa jeg £ • den opfattelse, at en hamburger mermest er at ligne vl'<i el b ,if, og da jeg alle r-ede pa davrerende tids­ punkl VtiT blevet klar over, at drug-store er den ~:nelikan ske form for apotek, rna jeg sige, j eg stud­ ede, Det m a tte va:-re en trykfejl, var jeg mest tilb¢jelig 1 at i ro, - eller ogsa havde amer-ikanerinden villet '" . t.: grin med mig. . 'an man ikke forestille sig, hvordan det ville lyde .E: , »G a med ind pa et apotek og lad os fa en b¢f« ­ (frit ove1'sat ), ~Ie n jeg skulle ikke befinde mig ret lang tid p a landjtll'den d e rovre, f¢r min undren ove1' »the drug ­ 'tores« st eg" indtil de tilsidst blev sa meget en selv­ f01ge for m ig, a t jeg ved tilbagekomsten til K¢ben­ hav11 faktis k havde lyst til at ga ind pa et apotek og pr),jve, om jeg ikke kunne lokke apotek e1'en til at S3:'ttc panden over ilden og stege en b¢f til m ig og ser­ ver e d t:!l1 mellem to halve boller, - for sadan e r nem· Jig en hamburg t', - een af amerikanernes yndlings­ spiser. Det ville i grunden VCEre forkert at b etegne en drug­ store, SOm et apotek, »hvor man ogsa kan k¢be alt mu­ li{:, t andd . , - hellere se sandheden i ¢jnene og ind­ rp mme, a t "det er en altmulig-forretning, d .r ogsa h a ndl" med <J.pot ekervare1'«, For del' e1' n resten ikke d en ting, man ikke kan k¢be i en d t ug-store. Det er i d e t hele taget det gode ved d e amerikanske forretninger, at de ikl-::e specia licerer sig, me n s~r ger for, og kunderne kan ga run dt i forret­ ningen og k¢be alting, saledes at man, hvis man giir derhen for at kpb e b abytpj kan ta ge sav el k¢d som kager rn. m, m d h) m fra samme forretning. Bliver m an t ne t af de man ge indk¢b, 01' der de fleste st d 1" fOl'uuen restaurant ug bar desuden et sakaldt »resting­ room- , h vor m a n kan slrenge sig i en magelig stol, smide sko ne og i det hele t aget gpre sig det sa beha­ lig man lys ter. 1 ell dr ug-store er del' ligesom i de fleste andre , llIel'jkanske forretn in ger selv-betj ening, sa der er rdent ret mange til at ekspedere. Der gar dog gerne nogle ek;;pedienter fundt og sp¢r­ el' engang imellem »can I help you«. Hvis man s~ svarer: »No than k you , I'm ju st looking around« bEYer ma n lk ke fOl"ulempet often~, men kan se _ig omkring og k¢bE', h v is m n viI. Det f~rs te, m a n st¢der p a i en drug-store, er som _'egel d stort sta tiv med samtlige landets dag-, uge­ og maned sblade, - og c1et er ikke HI. V e d c: iden af findcs et stahv m ed nod er og: dernrest et m d snUi. 1'0 ­ m.IDpr ,pocket b ook 5~ , del' Koster 25 c og ikke er st ~rre, end a m an kan m eclf ~ re dem overalt, og som altsa -ke koster mere , en d at m a n kan tillade sig at glemme d _ sporvogne o. lign. seder ~

Sa e r del' tobaksvarer, - man svrelge1' jo her i mrer­ ker, som ville fa en dansk pibe »til at l~be i vand« for ikke at tale om cigaretrygerne, der sikkert gerne ville give mere end prisen 20 c for en pakke Camel Eller Lucky Strike. Ogsa afdelingerne med chokolade og andet slikker i er i stand til at tilfredsstille selv de mest krresne . Del' e1' bare det sjove ved det, at for 25 c chokolade koster 26 c (den sidste cent er skat), Skal man have skrevet kort til nogen i en eller an­ den anledning, er en drug-store et udmrerket sted at ga til for at k~be. Amerikanerne bruger at sende kort v ed aIle lejligheder, og kortene er uclsty ret med bil­ lede.r i striilende farver og vel'S, passende til enhver l0j lighed . Man sender kort naturligvis til f~dselsdage , bryl­ lupsdage, konfirmationer o. 1., - men hvis man hal' en y en , del' er syg, og som man gerne viI sende ¢nsket om god bedring, findes del' ogsa kort specielt indret­ tet til den slags tilf~lde, ligesom del' findes gratula­ ti onskort "til tantes f¢dselsdag« - »til min kane pa vores brylIupsdag « - »til en liUe een, som bliver 2 5.)'« f, eks. - Sasnart e n baby hal' meldt sin ankomst, bli ver der ogsa omgaende sendt kort ud, d el' sammen med yndige illustrationer fortreller barnets navn, f ¢d­ ~els d ato og vregt samt navnene pa de lykkelige fo1'­ reldre, Noget af det fikseste er kort med sma gram­ mofonplader med f¢dselsdagssan ge, julesalmer o. 1. Man gar ogsa i en drug-store for at fa fremkaldt films, - Eller for at fa sin ku glepen fyldt op. Baren ma man jo altsa ikke glem me. Den er et UOUl­ tviste ligt led i en drug-sto re. De t er vel iskolcle drinks som root-beer, coka-,cola og orange-juice, der er s t~ rs t afs ~ tn j ng for, og det gode ved dis se drinks, - b or tset altsa ita O-t d e lresker og slukker ty.lrsten vidunderlig pa en heel sommerdag, - er, at de er d ej li gt billige, - 5 og 10 C pI'. breger, det kan m a n cla overkomme, selvom man :;kal spare pa den knapt tilmiilte valuta. Inden jeg forlod den fprste drug - store, j eg bes{Jgte pi'! grund af en coka-cola:, spejdede j eg i vrigt omkrin g for at fn ' e apotekel'varel'ne, - 0); san delig om d e Ikke I:,. kked cs, - pa en hylde i 1'1 ijern k l'Og stod de n resten skjult b ag en dlSk m d leget j , - j eg k'1 n ne altsa med go amvitiighed sige, at j eg havd e besl!)gt et am el'ikansk apo lek.

7


STINUS ENKELUND T.0mrer.. og Snedkermester Vejlevei . Telefon 215

Er

De i tvivl om Julegaven,

da se ind, vi har det helt rigtige i

Alt Bygningsarbejde udf0res samvittighedsfuldt

GoLB~KD1\L i\1askinfabrik BRANDE . TElEFON 123

»Tricotagehuset « v. K. Thisgaard

Dreje-. Stanse- og Svejseorbejde

1-----------------------------1----------------------- ------1

N. H. WillAdsen

Sofie Bredlund

Telefon 96

TANDL JE G E

Cafe

Sageri og Conditori

8

Telefon 79 . Brande


UÂťpiuL

al

i\\;\\liN DAGBOG Tekst og Tegninger : Hans Erik Hejgaard

1~"-~ --", --------~~ ~ ~ ~ -=---~----lob. -'1 -.1. 0\

'eralt i ~ ---.:::-:::--.... IJvert ru n l'.ngland. fy )', Og det er d rerf man I. a' b er Or, de il ne ka . mmer d r er Sa

mange

-....

Sko;ste~: ~~ sildan il

Dan k nresk og i det hel e taget aBe danske 3 varer er velanskrevne i England, og Englren­

derne stAr aerne i ki!l lang tid lor at fA danske

varer irem lor australske og canadiske.

Man SkaJ faktisk k d u e hvor de forste U;l lige godt og vel 5 are dOkker ligger. fo rbi Tower Bridge , su er man

Tusfndvis af

st

Pi.! et

mC"~ ~

-

mennesker i E

under arm gadehj0T/l e ru edngland lever af at

ed eo. men h et bundt

at le\'e af d vordan de b /lv/ser

et, beeriber'

~rer sig ad

Jell Ikke.

Q

1

.

en .

husene.

I


leopold Thaarup

Manufaktur og Trikot;:]ge

Brande . Telefon 7

-----------------------------------------------1

JOHo HANSEN

statsaut. elektr. Installator

BRANDE

10

.

TELEFON 45


o

Grunden til denne lille artikel blev lagt en varm sommerdag. jeg stod i restauranten pa Svinklpv bad hotel, da del' kom besked am, at to grester fra Brande ville tale med mig. I lang tid havde jeg ikke taft Brande i tankerne, og jeg blev derfor nysgerrig cIter at se, hvem del' vel kunne trenkes at ville be­ spge mig i disse afsides egne. Det viste sig sa, at det val' manufakturhandler Kaj Jprgensen og frue, solh ville tilbl'inge nogle dage pa hotellet. Under een af V01'e mange samtaler fornregtede den jprgensenske energi 'ig ikke, idet han i omkring en snes graders varme fik mig til at skrive en juleartikel. At resultatet sa er blevet lidt blandet, er en anden historie, sam Kipling sa rigtigt bemrerker. Nar jeg nu sidder og tcenker tilbage pa min Brande­ tid, sa sUII' det mig pludseligt, at jeg maske slet ikke kender Brande, som den egentlig er. Jeg kender den kun fra konjunkturtiden og krigstiden, hvor aIt var unormalt. For mig val' Brande brunkul og atter brun­ kul. Stod man pa hoteHets trappe gled en endelps str¢m a f larmende lastbiler og pahrengsvogne lastet med brunkul forbi. Man kunne undertiden vagne om nat­ ten ved , at ruderne klirrede, nar disse tungtlastede uhYl'er hastede gennem de ellers nattestille gader. Pa gaderne efterlod de sig spor af brunkulsst9N, som ogsa trrengte ind i husene og bevil'kede, at man nresten hver dag matte skifte manchetskjorte, fordi flip og man­ ch tie r blev smudsige ved ber¢ring med borde o. 1. Ogsa hotellet stod i brunkullets tegn. I den sakaldte rej sestue ad ingeni¢rel' og entrepren¢l'er og disku­ tel'ede staten::; mange indgreb, priskontrol, benzin­ 1 es triktion er og andre paiund, som gay brydeTier og for pgede rJs ikoen. Ovre i skrenkcstuen val' de fleste af Lord ene bb at med arbejdere og formrend, del' interes­ se et dl'pftede hinandens arbejdsydelser og kommen­ tel'ede d agens begivenheder pa alle landets dialekter fra vestjydsk til fynsk og lollandsk. Desvrerre kunne det jo ugs udarte sig til slagsmal, som ikke tjente no­ gen part. til rere. IVlen de fleste val' rolige, besindige ar­ bejdere, del' val' lige sa godmodige, som de var strerke. g de foret r ak at rerte h inanden pa en hyggelig, ven­ skabelig m de med vittigheder, sam r~bede, at de be­ sad en fin sans for humor, som kun indviede helt for­ stod. Det val' folk, som man kunne stole pa, og som he lere lod den sidste daler springe, end de svigtede en kammerat i n~d. Jeg hal' set mange smukke beviser pI\. deres h ~j sind og retsindige handlemade. 1\i a r kedsdagene val' det landboere og handelsmrend,

del' do llner ede lokal ne. Sa prangede man af hjer­ tens lyst. Hvis man ikke havde kendskab til, iwad det drejede sig om, kunne man godt iro, at k¢beren og srel­ eren ville plukke hinanden pa det skammeligste, sa­ dan klagede de sig under handlerne: Jamen, do kan da et' men , at a skal srel.ge den hest for 1400 kroner'? A kan, hwa claw a viI, srend en til re kommission a fo 1800 for den. Fem minutter senere var hesten solgt for 1450 kroner . Og sa slog man i hrender, drak lidk¢b og dis­ kutel'ede handelen forfra og bagfra, indtil K¢lkrer fra Heming ved aftenstid lressede sine heste pa lastbiler i hotellets gard. Det val' tegn til, at markedet val' forbi. Utallige episoder mindes jeg: Som nu da hoteIlets lille s!1in k¢bte en hest. Srelgeren, del' val' en stor spasmager, aflevel'ede h e -ten inde ved buffeten, og der stod den gamle, langh a rede hest og sa sig fortumlet om, mens aIle gcesterne i skrenkestuen morede sig over piHundet. Tiden gar, forleden h¢rte jeg, at den brave mand, som aItid val' parat til godmodige l¢jer, nu for lrengst er d¢d og borte. Han val' pa sin vis med til at prrege sin by. Lune hal' de gode Brande-borgere. En af dem hal' fortalt mig f¢lgende episode, som han selv morede sig hjertelig over: Han k¢rte for en af byens prrester, og en dag, da han k¢rte prresten til et af sognene, (vist Uhre), hvor del' skulle vrere sidste-prrediken, sagd e vedkommende til ham, at han jo ikke beh¢vede at h .Ore prcediken, da han tidligere pa dagen havde hort den andetsteds. Men da del' val' lunt og godt i kir ken, satte VOl' mand sig alligevel derind, idet han beskedent anbragte sig nede ved en pille. Imidlertid val' han blevet lidt s¢vnig og slumrede blidt, indtil han hprte menigheden rejste sig for at modtage velsignel­ sen. Fortumlet rejste han sig op og sagde hpjt: Ja. a sejjer osse manne tak for kaffe! For som han sagde, mi onderbevidsthed ma ha sn¢t mre, sa a t¢t, a sad en hel anden stej. For nogen tid siden lreste jeg en artikel om Brande, den val' skrevet af en mand, som pa gennemrej se havde grestet byen. Del' stod mange prene ting om byen, men alligevel synes jeg ikke, det helt drekkede, hvad jeg kendte af Brande. Del' stod am de store virksomheder, Brande hotel, jernballen og laksefiskeriet etc. Men hvis vedkommende skribent ville have blevet i byen en halv snes dage lrengere, ville han have set, at Brande besta r af meget mere, end han hal' faet med i artiklen. Bl. a. hal' Brande en meget sevrerdig kirke og et anlreg. sam jeg ikke tror, nogen by af lignende st¢rrelse hal' mage til. Nih' vedkommende skribent ligeledes skriver, at Brande hotels scene kun viI kunne give mulighed or begrrensede sceniske oplevelser, sa kan det natur­ ligvis vcere rigtigt, men vi andre hal' dog he r oplevet uforglemmelige aft.ener med nogle af vort lands st~r­ "te kunstn r iske kr'::efter. Hel' hal' vi hyilt Rodil Ip ­

11


Husk, nu, som f"r, faar De

hos

Martensens Fabrik

S. M"lIer Nielsen Storegade 66, Brande

Kolonialvarer og Delikatesser

"Stjernen"s 01depot Telefon 148

I E. B. Nyheder i

{jadde7' det

Landejendom stor eller lille

Bus, Villa eller Forretning

M.

findes altid de sidste

Frakker . Ulsters . Stortrojer Batte • Kasketter . PeIshuer Halstorklreder. Skindhandsker Skjorter • Slips • Butterflies Undertoj. Pull-overs. Slipovers U1dveste med og uden iErmer Mcegtigt Udua/g i

da 6envend (j)em til

Yl.Eund Thyregodvej 44 . BRANDE . Telefon 253

BreUer (Plastik og Lreder) SeIer • Sokke- og iErmehoIdere ren Elastik

Babitter til Drenge, Juniores og Voksne

mflderne Snit • bedste Forarbejdning

Engelsk Beklcednings-Magasin M. Dine8en

12

Tel!. 122


sen lcese sa betagende, at rummet blev stort og lyst det ed. Vi har set Bodil Kjcer og Mogens Wieth i scener af "Spar ekassen c. Og vi har en anden aften over-· vreret. en oplcesning af Arnulf ~v rland, lige efter at han var vendt tilbage fra koncentrationslej rens hel­ vede, og hvor han lceste sine digte sa gribende og r ealistisk, at vi sad med bankende hjerter og forfrer­ det sansede denne tids uhyggelige epoke i menneske­ hedens historie. Og nu viI skribenten nok ryste pa hovedet, men vi har ogsa h9lrt Thomas Jensen med sine 42 musici i en oplevelse, som Aarhus' og K~benhavns mest krresn publikul11 ville kunne vrere tjent med. Jeg kan ogsa nrevne Esther Vagning og violin-trold­ manden Wandy Tworek. Alt dette arrangerede Bran­ des energiske kunstforening og dens kunsthungrige pub likum. Den skyldtes det ogsa, at sa mange store kunst udstillinger fandt vej til Br a nde h otels store sal. J o, j o Brande er alligevel andet end brunkul, med al 1 spekt for deite udmrerkede produki, uden hvilke.t krigens ar ville have vreret endnu koldere . Og sa ven­ der jeg tilbage til min indledning, thi jeg er klar over, t jeg allige vel kender Brande. Brande i hverdagen, nal" dens indbyggere haster til arbejdet i butikker og pa arbejdspladser, og Brande i fest, nar man samles a Brande hotel til muntert samvrer, hvor lm ge m ren d tel' lidt betcenkning omsider tager mod til sig og by­ oer sin hjert s da me op til dans. B tancle er jo handvrerkere, arbejdere, forretnings­ i oll og banefolk. Enkelte rejser vel, men hoveclparten blivel' og er stadig den samme: Brande viI altid vrere god forretningsby, thi den g91r et stort arbejde for t samle sit opland, hvilket nrervcerende julehefte, og­ sA er et viclnesbyrd om. Man far en god behandling i butikkern e, og der er godt udvalg. Et julehefte skal Ikke vrere reklame, men jeg vil gerne have lov til at ige, at m ed hensyn til udvalg og kundeservice ligger fl e!' af Brandes forretninger betydeligt over, hvad man trreffer i mange andre byer med st¢rre indbyg­ gertaL Og de rior beh¢ver Brande ikke at frygte for fremtid en , thi mulighederne er mange, sa sandt som en by med en dygtig handeIs- og handvrerkerstand al tid v iI kunne hrevde sig. Og sa vil jeg slutte med ¢n­ sket om en rigtig glredelig jul for aIle Brande Jul's lcesere. Folmer H. Stenumgaa1·d.

Et Vreld af Gaveideer Klassisk og ny Literatur Haandbsger - Bomeboger

F0rende

Ma~rker

i

Fyldepenne Pencils Kuglepeone Moderne Brevpapir og Servietter i iEsker Alt til Skrivebordet

Kunst Just Andersen Disko Metal Ipsen, Enna og Briiel Keramik Lredervarer Tegnebestik i fineste Udf. Glober

Kom ind og se vor J uleudstilling

Brande Bog- & Papirhandel P. Westergaard. TIL 59 . Brande

BRANDE BANK A'<'"TIESELSKAB

Kimer, I Klokker,

ja. kim kv.n, snm·t Jv.,Zen viZ komme,

klangfulde Toner 1can h¢res. f¢r Dagen er omme.

Fl'edsklokkens Klang

hores langt 1~d over Vang

kim nu for Julen, der kommer.

Tonerne dine

€r dybe, de gaar til vort Hjerte,

lfJfter vor Tan k e, vi ser mod en lysende Kcerte,

seT med vart Blik

tilbage paa A a'l'e t, der gik,

Kontortid 10-12 og 14-16, L0rdag 9-12

Telefon 56

Benyt den 10kaIe Bank

im for N ytaaret, der kommer.

Klara Nie l$ n.


EneforhandJing af :

B&O

L. L.

s. P. De kan trygt sende Deres Radio til Reparation hos

Hansen & Ulbrichsen De ta'r ikke Fejl , naar De husker,

VI

bor i Biografens Ejendom

TeJefon 152

CUi km[ep fop 0em Vi hjcelper Dem

at v:elge en rigtig » Hojtidsvin«

enten det

nu drejer sig om originale udenlandske vine eller en billig dansk. Flaskerne er lagret i kold k:elder og har Jrenge ventet paa en festlig lejJig­ hed til at komme frem.

Vi anbefaler Dem de

cigarer eller corutter, der passer netop

til Deres smag. Vort store udvalg opbevares i specielle tmskabe og kan staa for enhver kritik .

CENTRUM .

LANG BALLE & HJERSrNG

Torvet . telef on 168

1-------------------------------------------------------------------------------1

- Som saa mange andre trenker denne unge dame paa de mange dejlige, lrekre Yarer, der er at faa til julen i aar. - og ligesom aIle hen des venner og bekendte gaar hun selvf01gelig paa juleilldk0b hos

1't,kot"ge HS

HENNING S0RENSEN STOREGADE

a - BR.ANDE

der er nemlig fornuftige gaYer til hele familien.

14


Jut pAR

M/~

JuttRolfiA

Af Vagn Frederiksen Passagererne paa ),JUTLANDIA« havde faaet deres Dinner, og var fundet tilbage paa Dcekket igen ; det val' nemlig d n sidste Aften inden Penang, og mange af P assager 'ne skulde af. Vi andre, som h¢rte til Be­ seetningel havde ogsaa travlt, men ikke fordi vi .saa Land, men vi skulde fejre Julen om 2 Dage, og dette skulde altsaa vcere i Singapore. Vi val' ganske indforstaaet med, at deL aId rig Kunde blive en Fest som hjemme i Danmark, 11vor man kunne gleede sig over Sne, her gik vi i saa lidt T¢j som mu­ ligt, sao. det man kaldte Julestemning, Kunde ikke finde Vej til os.

Hovmesteren kaldte paa eh fkokken og jeg, for at vi sammen Kunde begyndc at teenl<e paa at indpakke Gaverne til hele Besa::tningen, der var JO mange Ting, del' skulde tages i Betragtning, for vi val' jo en stor Familie paa 72 Mand. Del' skulde udl ~:veres Tobak, Vin og Posten hjemmefra, som under m gen Omsteendighed m aatte ses fpl" selve Afte nen. Forel¢big skulde vi tcenke paa Maden, sam skulde vcere Dansle Men det er nu ikke morsomt at teenke paa Sylte i 48 Graders Varme, saa Klokken blev mange den Anen, in den vi tre kom i Seng, og v i gleedede os til at komme ind til Penang; del' blev vi af med Passagerer ne, og saa f¢rst kunde vi sa::tte alle Sejl ind paa at iaa den rette Stemning. Klokken Val' 5 om lViorgenen, cIa jeg h¢rte Lods­ baaden k omme langs Siden, og de fe dvanlige Hilsener bl v udvekslet imellem Styrmand(;;n og denengelske Ltlcis. Jeg stod op, for det val' altid en stor Dag, naar VOl'e P 3S!;agel'er skulde af, man maa regne med, at disse Men nesker h al' va::ret ombord i na::sten en Maaned, saa del' val' opsta aet et Venskabsforhold imellem dem og as, vi Kunde jo ikke h a ve mere end 74 Passa gerer, saa mun leerte dem aIle at kende, og mange af dem skulde nu tilb ringe 5 Aar ude paa Plantagerne m ed deres Ki­ neserkulier og den forbandede Varme, saa deres Hu­ ID0l" var saa som saa. Hovmeste ren og jeg skulde, saasnart vi val' feel'dige med Paspolitiet og P assa gererne, ind til Byen og g¢re rO re Indk¢b, men det var ncermest for at faa lidt Land L1ndE'r F pdd m t=>, og faa en rigtig Gin Sling oppe paa Penang Hill, del' var nemlig de s)<ldeste smaa Kineser­ pll{er, del' efterhaanden ken dte os, og deres Gen syns ­ loede val' ikke mindre en d vol' (dengang var jeg ikke

gift), naa, man Kunde jo ikke blive der, vi maatte om­ bord igen, for vi skuIde sejle om Eftermiddagen, og Skibet skulde g0res rent, inden vi naaede til Singapore, del' skulde vi ollve liggende til 2. juledag, hvilket be­ tpd, at vi havde 2 dejlige Frida e . 1. Styrmanden og Hovmesteren havde travlt med Posten, del' val' kommet ombord i Penang, den Skulde sor-teres, og det var ikke saa lille et Stykke Arbejde, for der val' mindst 6 Br ve til hver foruden Pakker, og saa val' der den store Seek med Julegaver til hver en fra S¢mandsmissionen, og blandt dem var der altid en Gave frC! Dronning Alexandrine med et B:'ev, og det val' speendende, hvem der fik den. Saa blev det den 24. December - altsaa Juleaftens­ dag, og del' var travlt i aIle Messerne. Drengene havde travlt med at pynte op, men ikke med Gran, det maatte vi undvrere; vi skuIde ikke have nogen stor Frokost, men til Gengeeld val' jeg klar over, at Julemiddagen blev det helt rigtige. Telegrafisten kom ned mecl en trykt Mecldelelse fra Kaptajnen, at aIle skulde m¢cle Klokken 4, i den store Spisesal, if0rt hvidt Tropet¢j, til en kort Juleandagt. Og vi, som kom Kaptajnen paa nee t Hold til Hverdag, val' klar over, at bag det ellers saa barske Ansigtsudtryk, val' der et lunt Glimt, og hans Hjerte val' af Guld, og han, som havde haft saa mange Juleaftener paa S¢en, forstod, at netop paa denne Aften maatte del' gpces noget, for selv OlTl det val' S¢ens Folk, val' der Hjemve, som Kunde udarte sig til, hvad det skulde vcere. Nu blev jeg kaldt op paa Broen til Kaptajnen. Vi maa lave noget, sagde han til mig, naar vi nu er sam·· let, laver De en let Julecocto.il, saa vi kan hilse paa h inanc1en , men endelig ikke for stcerk, hvilket jeg lovede. Klokken blev 4, vi blev samlet, og det var for mig en Oplevels . at se disse mange Venner, som til H ver­ dag var roUge og ikke til at seette ud af Fatning, staa del" med et Ansigt saa alvorligt: man Kunde se paa dem, at d eres Tanker val' andre Steder henne. Nu kom Kap­ tajnen og b¢d Velkommen, leeste saa Juleevangeliet op; del hat' jeg h0rt mange Gange, men aldrig saa sk0n t som denne Juledagseftermiddag. Jeg t f/lf sige, del' val' ikke et t prt 0je hos de elIers saa rolige S;1lfolk, og da Kaptajnen nu l¢ftec1e Glasset og bad os tcenke paa vore kcere hjemme, h¢rte man et Sn¢ft her og del', jeg maatte selv op med Lommet¢rkleedet. Nu for at faa den saa alvorlige Stemning over, skulde vi trcekke Lod om S ;3mandsmissionens Gaver, der val' jo Gaven fra Dronningen, og den var ikke sendt til nogen bestemt Mand, og paa Pakken Kunde man ikke se, hvem den val' ira, for aIle Pakkerne var smukt ind­ pakket, vi maa tcenke paa, det val' givet. af Folk b.iem­ me, s m med l1a::nsom Haand havde pakket dem ind m d .Julep apir. - Del' blev sat en Isk!Jiler med Numre, som vi t r ak, ofo?; gik derefter over til Styrmanden for <It f:la Pakken m ed tilsvarende Nummer, ' g samlidig Erevene hj emmefra. En Messedrenor fik D ronnin gen s G ave, en dejlig hjemmestrikket Swea ter med Br ev m "D god Jul, og at Dr-onnningen gerne modtog et Brev 15


I. Sendergaard CJK[ode-, CU7'ikotage足

HANS HANSEN Autovaerksted Vejlevej 10. Brande. Tlf. 224

og Binge7'iio7'7'etning Forhandling og Service for:

Telefon 182

Nordisk Dieselauto Bur-Wain . Ferguson Traktorer

Give GAVER -

DEN SIKRE HAVN

BAFNIA

gaa tif [;}ufdsmeden

Ingu. Jlllli

~

Vejlevej 66 . Tlf. 141

URMAGER'GUL~;E;t~fAvt

f.~~l".B"'D'

BRANDE

LlVSFORSIKRIN6

CALTEX Olie A. Reinbolt Andersen Snedkermester Telefon 246

-

Ali i Dieselolie. C.lJlinderolie. Motorolie, Fedt og Tuist til Forhandler

Brande

J. Langballe Bjerg/ide 2 . Telf. 165 MfJbel- & Bygningssnedker

BRANDE

N. H. S(2JRENSEN Telf. 38 . Brande

Aft

Karosseri足 og Pladearbejde

mage7'i og eondito7'i

Wounlund ellr. Be rgsvej

16

Bestilli nger rno dtnges paa sterre og mindre Rager


YJet 6etafep sig i famgden

at lade tojet rense

Lad del'jop os se paa det

Renseriet »PERFECT«

Torvegade . BRA N DE. Telefon 245

Kob Deres JULEB0GER JULEHEFTER JULEKORT LOM M EB0GER og T E LEGRAM MER samt DAG- og UGEBLADE i

En riglig gi"Tdelig jut

og el godl nylaar med lak Gor aarcl, dcr svandt

Banegaardskiosken H. Bus

. Tel!. 258

Premier Dessert-Is altid paa Lager paa Bestilling.

FR. ERIKSEN Torvet, telf. 167

g bri nges

I Brande-Afd.

I ~:I I~~~

Tell. 154


OtH Julen festlig med

BLOMSTER'

Brande Materialhandel u. O. Fischer . Telefon 55

Vi har start Udualg - En Bard­ dekoration er altid kmrkommen!

Aa. Clausen Hansen

Kolonial . Material

Kemikalier og Sygeplejeartikler

Brallde . Telefon [{)O

Ind reg. V 3 ,.em ~ rke

Karl Christensen

0i­

~ t:: o ...

Cykleb0rsen Kun en gros

Telefon 55 k. b .

..D

Dansk Textil-Industri

Cykler g Radio

u. Aage Petersen

y«leqaver

Guld, S"lv, Plet, Bronce

I{aj Johansens lEgforretning

S. NIS·HANSSEN

Telefon 185 . BRA N D E

i aile Pris]ag

Urmager - Gilldsmed

Bra nde . TelL 175

.

Skal De have nlje mohler da se indenfor hos os; vi har Udvalg i saavel Dagligstuer som Sp sestuer samt Sovevrerelser og meget mere

BRANDE BIO ·

TELEFON 280

Mebeliorretningen, Storegade 68

Forudbestilling af Bjlletter

P. Petersen . Telelon 75

hver Dag fra KI. 16.30-17.30


fra den, sam havde faaet Gaven. Drengen var r¢rt. Den vilde han aldrig gaa m ed, nej, den skulde ligge i hans Skibskiste. Hovmesteren bad nu alle gaa til deres Messer, hvor a1t val' klar til at modtage as, og der val' ikke noget, der hed, at vo r es lille Messepeter sku Ide servere, nej, i Aften havde han fri, og vi andre maatte hjcelpe hin­ anden, am det saa var Kaptajnen selv, tog han et Nap med. Maden var selvf¢lgelig rigtig Dansk: Risengr¢d med Mandelgave, Gaasesteg med R¢dkaal, R¢dvin, Kaffe og Lik¢rer. Da aIt var sp ist, og vi i Fcellesskab havde vasket op, tog vi vore Breve og Pakker og gik hen til vore r espektive Cabiner, for der i Stilhed at lcese Brevene, og se pna Gave1'ne, men Varmen drev as hurtigt op paa Dcekket igen, hvor vi blev enige om, at det havde vceret en dejlig Juleaften, men vi kunde ikke holde Stemningen vedlige. Da man i Singap ore ikke fejrer Juleaften, foreslog jeg, at vi tog i Land for at se paa Byen og glemme hvad Aften, det val'. Vi tog en Bil til New World, sam er en af de st¢rste Danserestaurationer i Byen. Her fik jeg min st¢rste Forskrcekkelse ved at se min Kineser boy, sam ellers er lErligheden selv, m¢dte ap i mit nyeste Tropet¢j. J eg kaldte paa hnm og spurgte, hvad JIileningen var med at gaa i mit nye T¢j. Han svarede: "Master hal' saa meget, og jeg hal' ikke noget«; han lovede mig, at det skulde vcere vasket og str¢get til nceste Dag, hvil­ ket han ogsaa gjorde. Jeg skulde nemlig bruge det nces te Dag, hvor vi var inviteret til Frokost i den danske Club. I New World dansede vi og havde nogle dejlige Timer med de smaa Kinesel'piger. Ved Midnatstid sp iste vi saa Kinesermiddag, som b estod af indbagte Rejer, helstegte, smaa Grise, med gr¢n Te og Whisky. Klokken val' blevet saa mange, at det val' paa tide at komme ombord igen . En mcerkelig, men for mig en uforglemmelig Jule­ aften.

Gode Ideer til Julegaver

t --"aJ'-'-

Ottomaner - Divaner - L~nestole Bogreoler - Kommoder

Skriveborde - Teborde

Kakkelborde . Spiileborde

LAMA Springmadrasser

Gulv­

trepper

Lobere Divan­

tmpper

Julesko da til

til store og smaa

Jepsens Forretning gaa.

Ernst 'Borgaard

Brande . Telf. 62

------~----------~~------------------~

19


Brande Souns Spare- og Laanekasse Ko. !onld 10-12 og . 4-16. Lcrdag 10-12

Brande

And Ismejeri

RANDE ELVJERI{

Telefon 12

Lys . _ raft . Varme

I------·--------------------------r-­-­---------------------------I AjS De iydske Kulterv-Fabriker Blaahoj

Kolonial, Delikatesse Vio , Spirituosa Ost, vellagret i alle Kvaliteter

MARTIN JENSEN

Telefon Blaahoj 23

»Volmerhus«, Brande

. Telefon 161

--------------------------------~-------------------------------I

BR ANDE HANDJEIL§§KOILJE AIle Oplysni nge r ved FORSTANDER O . NIELSEN Tel ~ro n

20

311


Peter baede paa Staregade i Bra nde . Han va r en riglig rask dreng, sam I ser. Men ra h. d renge maa ja sove sam me­ uder.

Og en nat UH mt" h .m . al ha n saa en trold komme ud Ira Brande Hotel. Ha n ha de nok v<ere! In l.l ' at faa en taar o ver 'rsten , (or han table en pind.

Peter sam l de den QP, og , aa straks at det val' en ngt ig lI yll La v. I en da val trolden a llerede horte, saa Peter , ilde afleve r€ den n ~de veel Steph, nsen. >lBal e jeg var derned, «. t..en).. te Peter.

Og i del sa mm e stad han uden for p hllsl ationen. Det var dog foruoderl ig t. Nu Kunne han alligevel ikke menn a t af!evere den . Hvad skul k, han pr" v ? Jo. han vild" gerne pmve at Slaa oppc paa Martensens nye skorsten.

Og i d N samme slod ha n de r Sikke en ud Ig t ..itlr \ar. Han ku nne sa hell til Thyregod og li hre. g hu'ene i by n val' sa smaa . H un unne se kommune­ skoien, h vor bo m "ne ha vde frik va rter. Hvem del' Stod som en rigtig kOnge imelltlm demo

g sa 'lod han de r - i ful lt konge­ k rud, me I.. ne g rlgslI!ble ­ m ,n ep tr"t, del , ,<tr try liesrQven. Born ne maabede os gl oede paa ham.

I drenge vrere mine hof­ mren I( raable ha n. »Dia Li. elotte. \' il jeg have til dro nru ng - ~g plicrne ska l Illre d ine hofdamer.

Nu marcherer vi allesammen n d til mit slol. Det ligger pa piadsen over fo r Voimerhus«. Men da de kom til , tedet sagde en horman d » amen der er jo let ik ke noget slot«. ))H ad et \ler i· k ~(, slide K ong Pllter

i i~t

Og i det samnw faa d er el !lOt slot D Tlregens hus saa saa lille ud ved SId" af det Peler gik p a den breda trupp~ og ri n de paa ec lokken. ~n ri ngedo i • i ged - og til aidsl blev han klar ver, at det var vrekkeuret, der ringed og sa var han I'aa&en, han lik.u ll g I.. },nd" sig i kole.

21


"Anny Salonen"

Birchow Jensen

u. Ruth Kjmr Pedersen Storegade 68

Telefon 75

Karl Ibsen Telefon 39

Vejlevej 4

Ejendamskammissianmr far By- og Landejendamme

Bageri Torvegade 8 • TU. 76

hr. Petersen

Peter

Tele on _ 7

!I -----------------------------------I-----------------------------------I Fris0r & Fodpleje

Pnw Pyrax Permanpnt. - Behandling mad Frast. Svamp. Sued, Neglef0dder. Faduarter og Ugtarne fjernes uden Smerter. Bestil Tid . Telf. 206 Dagmar Duehoim, Brande

Landinspekt0r Brang Torvet • Brande • Tlf. 129

S. P. Pedersen BrfJd - Mmlk - Is Viadukten

Telf. 208

Chr. Thomsen Cement~tfJber

Chr. Christensen

Mourits Pedersen

Malermester

Mllrermester

Vejlevej 34 • Telefon 264

Vejlevej

H. Madsen & Sen

Brande Karetmager- og Tr££drcjerforretning

Blikkens!ager V AND 00 SANITET

Telf. 70 & 216

u. N. Nielsen Blichersvej

Trikotage - Lingeri Pauline Bagge Torvegade

Hans Nielsen SkotfJ;srepa rat ion Torvegade 1

Telefon 312

22

Telefon 42

Thycegodvej

Tel~fon

171

Brande Autolakereri Harald O. Jensen Borgergade 12

Telf. 115 k. b.

GlcedeUg Jul og godt NlJtaar fJnskes af

Ludvig Nielsen & Sen Tuborg Depot -

Telf. 163


Iter

SVAOltt

Dagbogsblade "ed Th. Jessen

1948 Novembera 17. Handelsstandsforeningen af 1929 sender Resolu­

tion til Ministeriet med Krav om, at den nuvce­ rende Lukkelov bliver bibeholdt. 19. Brande Sogneraad bevilger Tilskud til Juleud­ smykningen. 22. 01god Haandvcerkerforening forbereder Opfpreise af en Bygning til fhv. Nceringsdrivende i Sognet. Pengene skal skaffes ved Indsamling. 23. En Motorcyklist, Brunkulsarbejder Svend Aage Nielsen, Fasterholt, bEvel' drcebt ved Fcel'dsels­ ulykke paa HOvedvejen i Lind. 25. FN-Indsamlingen i Brande Sogn gay ialt 6961 Kr. - Et alvorligt Uheld paa Heming El-Vcerk lam­ mer aIt Arbejde i Brunkulslcjerne. 26. Efter stszlrre Restaureringsar bejder tages Skcer­ lund Kirke paany i Brug. 27. Morgentoget paakszlrer og knuser en Mcelkevogn mellem Brande og Ejstrupholm. Husmand Jens P. Mszlllel", Lyngholm, bliver drcebt. - Overassistent N. A. Jensen, Fredericia, udncev­ nes til Stationsforstander i Troldhede. 29. Haandboldturneringen i C-Rcekken bliver vundet af Brande med 8 Points for 4 Kampe.

15. Brunkulsarbejder Aksel Truelsen, K¢lkjcer, blivel' drcebt ved Sandskred i S¢by-Lejet. 16. Del' fremscettes Forslag om Modernisering af T l'oldhedebanen til 660.000 Kr . 20. De haglskaderamte paa Vesieregnen f aar ca. 500.000 Kr. stillet til Raadighed. Omtrent Halv­ del n af den anrettede Skade dcekkes ved rentefri Laan.

Brande Folkedansere san'del om deres nyindvil'de Fane

December: 1. Brande Borgerforening slaar til Lyd for, at del'

indrettes underjordiske Toiletrum paa Torvet. 3. Brande Bibliotek faar nu Udlaan hver Dag og op­ rettet Bogdepoter ved Landskolet ne. Den nye Kommuneskole i Stakroge tages i Brug. 6. En ny Kartoffelsorteringscentral indvies i Give. 10. Brande Handelsstandsforenings Kasserer, K¢b­ maud Martin Jensen, hal' 25 Aars Jubilceum som Nceringsdrivende i Brande. - Fru Laura Svejstrup Madsen, Simmel ved Sdr. Omme, fhv. Gdr. Kloster Jonasen, Ejstrupholm, og Gdr. Kr. Larsen, Fjelstervang, faa!' tildelt Det k g l. Landhusholdningsselskabs Sszllvbceger. Husmand Oscar Jszlrgensen og Hustru, Harrild, faar SszllvmedalJ for Landboflid. - I en Enkeltmandsturnering i Skak med Del­ tagere fra Egnens Klubber bescetter Skakspillerf' fr Ejstrupholm Fszlrstepladserne i de tre f¢rendl' Rcekker. - Pastor Erik Rasmussen, K¢benha vn, indstilles til Embedet som Kaldskapellan i Brande. 11. Licita tion ovel' Arbejdet ved B¢rnehaven i Brande. Byggeomkostningerne andrager 110.000 Kr. 13. Ved SkTed i Bygholm-Lejet i S¢by bliver den 54­ aarige Arbejdsmand Carl Nielsen drcebt. - Brande Vandvcerk indvier ny Pumpestation. - Det f¢rste Spadestik tages til »0rbcekgaarden«. Byggearbejdet omfatter 24 Lejligheder. Omkost­ ningerne er anslaaet til ca. 600.000 Kr. 14. S. Tornvig-Jensen, Brande, faar tildelt S¢lvbreger ved Stedbed¢mmelsen af H¢l1sehold. Harls lyse Sussex faar tilkendt 94,5 Poil1ts.

1949 Januar:

3. Falck-Stationen paa Markedspladsen i Br aI d indvies. - Den t¢rste Udl'ykning sker umiddel­ - Brande Jcegerforening udncevner pens. Loko­ motivf¢rer P. Andreasen til JEresmedlern. Februar:

9. DSBs Motordrcesine paak¢rer ved Grarup en Last­ vogn, del' t¢rner ind i Ledvogterskuret, som jcev­ nes med Jorden. 16. Til Formand for Brande-Grindsted og Opland~ Handelsstandsforening nyvcelges Skot¢jshandler H. Voldstedlund, Brande. 18. Brande Idrcetsforening hal' 635 Medlcmme!', op­ lyses det paa Generalforsamlingen. 21. Indtcegte rne viser en ncdadgaaende Tcndens. r Th). re 'od m¢der en Trediedel af Slta.tt y erne -­ eHer ca. 300 - med m an gclfulde Selva ngi velsN . - Pastor Erik RasnlUs. en ind srettes i sit Dye E m ­ bede ved H¢jtidelighedel' i Sognets Kirker. 23. DSB im¢dekommer 0n:;k l 11e om bedl'C Togf(; ·­ bindelser paa Diagonalbanen. DSB-Maskindepotet i Brande nedlcegges ikke . 24. MES etablel'er en ny 60.000 Volts Forbindelse fra Samleskinnen til Centralen i D rslund. 25. Pastor Niels Pedersen, Broager, udncevnes 1I1 KaldskapeHan for Rind, Kollund og K~lkjrer Me­ nigheder.

Marls I 1. Provst Lindegaard, Vejert, tidl. Brande, bllver Si­ skep i Rihe.

23


M. Jensen

Andr. Midtgaard & S0n

Bfddk rforretning

Malerforretning

Brande

Telefon 119 . Herningvej 3

~~~'it

Carlsberg Depot Otto Albrechfsen Stalionsvej 1 . Brande 316

TELE F O N 342

~

Landmrend!

Torvekiosken

I egen Interesse b",r De tegne

Deres Kartofler genT/em

BRANDE- THYR EGOD KARTOFFELSEKTION

A. Mourifsen Telefon 71

Brande . Telf. 247

Petersens Polstervrerksted Torvegad e (i . Brande

Brande M0belfabrik J. Clausen Tele!on 22 . Brande

BiLUge Juledekorat:oner og Kranse

E"vald It-sen

Bellis

Vognmand Telefun 261

Narrehus

Torvet . Tdefon 149

En krorkommen Julegave er et moderne Konsolur

Lunds Lillebiler

H. M0lgaard

med og uden Ff!Jrer Telefon

Urmager

164

Louis Petersen Malermester 0strealle . Telef. 134

Johs. Pedersen Organist Uddannet v ed Det kg!. Musikkonservatorium

BRANDE

Storegade 19 .Telefoll 211

Pmldislce og dejlige Ju/egauer er hjemknmmm

Den moderne Kjolp. med del k endte "blaa MeEt /reM for足 handles her i mange smukke Farve/ og Faconer til

PriseI' fm f)S til 225 Kr.

Se Vinduet - og gar /.Jeres Juleindk eb her

M. Skovgaard Vi ",nsker vore Kundel' paa Land og i By til glrodelig Jul og et godt Nytaar

Ostehuset Linnemann Hansen Telf. 260

4


12.

13.

15.

20.

bart efter Indvielsen til Brandlund, hvor en Per­ son bil r blevet knust g Pumpemester Adolf Han­ sen, Gejlbj erg. drre bt. Fl y verl~j tndn t A. Li mskov-Jj!jl'gensen, tidl. Brrul­ d , bliver dn ebt ved Nedstyrtning yed K ¢lkjre 1'. katlc udskrivningen i 01g()d stigel' med 10 pCt. til 500.0 00 KI'. - I Brande e1' Ska tle udskrivningen sat til gOd t 1 Mill. Kr. Brande Haandveerke l'f r ing hal' 60 Aars Jubi­ leeum . - Give og Omegns Plantningsforening hal' ligeledes 60 Aars Jubileeum . H and ! standsfor en ingerne, Sogneraad m. fI. ret­ tel' H envendelse til DSB om bed r e Togforbindelse paa Streeknin Esbjel'g-Grindsted-Brande-Ran­

d 1'5. 22. P aa Brunkulsproducente rnes Aarsm¢de oplyses det, at Bru kulsbrydningen gaar ned med 50 pCt. Ca . 1500 Mand bEyer d l'ved !edige. :24. Del' I' man ge F O l~ lag om vn til det nye Lyntog gennem Midtjylland. Navnet blive!' » Uldjyden «. - V d Sydjydsk Badmintondistrikts Meste1'skaber bHv r Henning Burton Clausen, Inger Christianen og Johs. Jensen, alle fra Brande, Distrikts­ m estre. 28. I Ild nhe e - "k indvies en ny Altertavle, h vis Bcklcedning er bek stet af Ole Pedersen, Brande, og Ki r kedls triktets BeboeI'e, - I Sdr. Ommc d r¢fter man en Plan om at r jse en Mindesten fo r Vilhelm Birkedal. 29. Pengesk ab t ved Blaah¢.i Mej eri bliver bortf0rt. Det indeholdl ca. 2000 K l'. 31. Stormen vrelter det 25 M t [' h¢je Stillads til den ny e Maskinhal ved Marten sens .' brik. :~. Blan dt 220 ind komne FOl'sla g vr.elges Br ande-Mot­ teel: lO G r n og Hede, S¢ og A a« . 8. En Ildebra nd p a Gdr. 1. r icol ajsen s Gaard i K¢l­ kjcer sluk kes ved H jfelp af n FI 'ug ttr~sspr ¢jt e. 9. Eitel' 35 Aars Virk e trreder Klilbmand N. 1. M¢ller Ul b ag som Formand for Bl a llde B nk. - Fhv. Hotcleje r Th. Madsen over tager Formandshvervet. 14. Cemen tst0bet· Arne Thorn e.ns Hus ved Leerkev j, Brande, n dbnencter til Grun den. F amllien maa redde sig ud gennem Vinduerne. - R tier J ns IVIadsen, Ejstruph 1m, afga ar e ftel' 30 Aal' som Formand for Plantnlngsfof(~nin gen og udneevnes til lEr smedl m, 15. Ved S!iiby Brunku lslej e1' indvies en ny B¢rnehave. 16. I Ar nborg Brugsforening stjeeler Tyve Vare1' l or ca. 1500 K r . 19. Hed ploneren lver ChI'. Jensen, St. N¢rlundga ard, udnrevn til Dannebrogsmand. 21. St tion srnester L. K. Knudsen, Br¢ns, udnrevnes til Sta llonsmester i Fasterholt. 23. rd L P . .lung, Hvelplundgaard, nyvcelges til F r ­ mand ~or S d r . Om m e og Ome 'ns Landbofol'en ing. 28 . Ved en Fodbol d kamp i V sterh ede udviser D ffi­ mer en 2 Spill r e og 1 Tilskucr. 29. En S torryv, som bl. . b g ik Indbrud i Centr um i Brande g under Flugt <m slog Krim inaloverbetjen t Hnugaal'd i J Ol'den, h a l' t ilstaaet 30 Indbrud med f'l dbytte paa ialt 39.374 Kr. 30. Agerskovgaard ved Ej ' tr uphol m (160 Tdl'. Land ) bliver af Ej eren. Bygmester C. Alsigel', K!'5ben­ havn. skrenket til KFUM og K til F r iehjem.

April:

1. MES har i 1948 not eret n lille Nedgang i 5 alg af

Elektricitet . Del' er olgt 3.3 Mill, kWh S tr¢m til et Beljjb af 785.000 Kr. 16. Thy' g d lEgsalg k l' ds h a l' 40 Aars J ubilreum. Del' el' ialt leveret over 100.000 k g lEg og udb~t alt 375.000 Kr. 19. Ved Brun k ulslejern e i ' ~by anlregges en Mincio.!­ lund fOT de mange Brunk ulsarb ejdere, de l' mistede Livet under del'es Gerning med Kulbrydningen. 21. S tormen anr'etter store Skader paa Ejendomme og Pla ntage1'. 23. I Brande oprettes en Afd ling af "Een Verden « med L ge Ole Bendix som Formand. 25 . En Oplandsturnering i Badminton bliver un det af Brande.

Russi s kc HeSle o pk0b i

Bf~nde

- Bra nde Sangk or hal' haft en veliy kk d Udfl ug t til Sydslesvig med Bes¢g i L rek, Husum, F l'ede­ rikssta d og Da n evirke og m e Afs! Itning i Bran ­ des Fad dcrskabsso J pr ns h ~j. Ma1: 4. Kartoffelmelsfabriken

j B ra ndE:' afsluttcJ sin K am-· p agne efter en Reko rdprod uk tion me a 240. 000 4300 T ons M '1. Tdl'. K . 1't o£1e1' - Grundejerne i Brande prot st el er m od de n sto­ re S tig,l1 i n ~ eft er Om urc.l r ingen til E.1 e ndoms­ skyld og GrundskYld. 5. I ThyI' god indvies pa a Belrielsesdagen en ! inde­ sten med Inclskriften: Gu d hay Ta k for F r ihed Dag - Frihedens Veern er F'olkets Sog. 6. Minist.etiet godkender Planerne for Opf0relsen. r De gam l£' Hjem i Brande . 10. Brancle -Pos tstemplet med iVIotioet» ra n og Hede, SI'5 g Aa « h ar P r miere - FOl'cnin ger og In st itu tioner beslntler at skamk en Flagalle til Brande K ommlillc. 17. "Uldjyden,' faar en berej' tr t Modtagelse i Bran­ de. Generaldirekt¢r Terkelsen faar ovelTakt Blomst er og giver for S ognerae. og F Ol'en ings ­ repr cesenta nter try k for ~ nsket om. at Midt­ j yderne maa bhve tilfr ds m ed Lyntoget. - Del' Pl'ctt sAn els-Frysehus i Blaah¢j . 18. Del' I' Rejsegilde paa B0rneh a\'en i B rande. 21. ran e-Thyregod L and boforen tng dr~fter en er­ fek Uv l d ny ttelse af ~ pild evandet bI. a fra Bran­ d e By . 22. BIF v indel T ipskampen over F redericia mcd 1- 0 og tager samtidig Af sked med den populrere Tree­ n er Frands P etersen.

=

25


Esso Service

C. Bendixen

v. Th. Chrisiens'>n Vejlevej

Vognmands- & FLLJtteforretning

Brande

Husk "Seruice"s Lynopladning

Nye Batterier paa Lager

Te lefo n 11

Kaj And.resen

O. C. Fritsen & S0n

Automobilreparationer

Brondborer og aut. Vandmester

Te lelon 143

Telefon 46

Brande Vulkaniseringsanstalt

Midtjydsk Vull{aniseringsanstalt

N. Mogensen

Vejl evej 51 . Brande

Ve jleve j 10

Telefon 224

1--------.-------------

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

1

Rich. Frederiksen

Chr. Gertsen

Reparation a{ elektris" e Maskin er

Skrceder{orretning

Pr<es te lunden, Bra'1de

Mellemve j

Aile vore Kunder i By og paa Land fJnskes en glcede/ig Jul og et godt Nytaar

Chr. Rahbrek Sme demester

Telefo n 335

Vi leverer

Margarine, Marmelade og Ost Bes t il de t hus

BRANDE MARQARINEF ABRIK

P. C. Ped er"en

M. Mathiassen Torve t . Telf. 61

S. Midtgaards Damesalon Storegade 48

Tele{on 114

Alt i Parfumeri og Kosmetik

Telefon 110

S0ren S0renSen

Ove Nielsen

Ma/ermesier

Bagert & Conditori

Telelon 235

Brande Karosserifabrik T el , fo n 156

Alt KllroSSert- og 1I0gna rbejde ud{ares lens Sltj erris

26

Antlzon Bergs rene og {yldte Chokolader anbe{ales

Brand e -

Telelon 102

Brande Maskinfabrik K. lI'l eller N ielsen Telefoll 87


27. Det nye Vandrerherberge, som er indrettet i Kom­ mune11S Ejendom ved Brandlundvej, indvies. 30. L lEr er Vagn Raahede, Vesterlund Ungdomsskole, antages sam Medforstander paa Salling Ungdoms­ skole fra 1. Oktober. 31. 28 Skoleb¢rn fra J errish¢j i Sydslesvig ankommer for at tilbringe 4 Uger i Brande, Blaah¢j og Ej­ strupholm.

4. Brande Mejeri har 50 Aars Jubilreum. 12. B ran d e Sogneraad dr¢ft e r Planerne om Udvidelse af Brande Sygehus t il et Bel¢b af ca. 2 Mill. Kr. 13. Ved Jysk Husmandsforenings Aarsm¢de i Sdr. Omme bliver Lrerer K. O. Knudsen , Sdr. Omme, valgt til For mand efter fhv. Minister Jensen-S¢n­ derup. 14. Sdr. Omme har nu ogsaa faaet Frysehus. - Fhv. Gaardejer H. N . Andersen, Filskov, blivel' drlEbt af Bistik. 15 . Danmal'ks geologiske Under s¢gelser (tidl. Bran­ de) konstater er , at der er mange Millioner Tons Brunkul ved Ilskov. . 20 . Husmand J ens Rasmussen, Risbj erg, faa!' tildelt Hedeselskabets Legat for Opd yrkningsarbejde.

Juni: 3. Mange Mosebrugere ha r genoptaget T¢rveproduk­ tionen . Eftersp ¢r gslen eftel' T¢rv er st¢rre end f ¢rst beregn et. 5. Festerne i Anledning af G r undlovens 100 Aars . JubillEum su m ler stor T ilslutning overalt. - I B rande indvics samtidig d en n ye Flagalle i Jern­ banegade og pa a Torvet. - I Thyregod afs l¢res en Gl'undlovsst en : F r ihed fremm er Folkets Tarv - Tvang kun trerer paa dets Marv og sVlEkker F olkeIi vet. 6. Brande old boys hal' haft en hed ig Pinserejse til Stockholm og besejrede J a cobspojkarne med 5- 2 i F odbold. 9. Ved Licitationen over det n ye Alderdomshjem i Brande kommer Udgifterne til Byggearbejdet paa 429.000 Kr .

- I Nr . Snede holdes sto r Minde rl'st paa 100 Aars

Dagen for de ku r h essisk e Dragoners Tilfange­

tagelse den 9. Juni 1849.

11. Protesten mod F orhl'ljelsen af Grundvrerdierne ta­ ges til F¢lge. Den foretagne Forh¢jelse nedsrettes med 38,5 pCt. fra 782.700 Kr. til 481.100 Kr. Byg­ ningsvlErdierne blev tilsvarende nedsat med ca. De nye Andelsbol ige r I Bmnde 10 pCt. 13. Den aarlige Tennisturnering melletn Sdr. Omme, - Spejder i Brande-Thyr egod Trop, Evald S echer, Vester Thyregod og Brande bliver vundet af Bran­ Thyregod, yder i de norske Fjelde snal'raa dig de, som dermed for 9. Gang faar Vandrepokalen. Hjrelp til Aaby h¢j-Dreng, d el' er bidt af H ugoI'm. 15. I Brande etableres Fodgre ngerovergange til Sik­ Evald faa r senere tildelt Spejdernes Broncekor s. ring af FlErdslen. Samtidig er del' Forbud mod 23 . Paa Mal'kedspladsen i B r ande fol'etages Opk¢b af Parkering i Hovedgaden. Heste til Rusland. Del' er tilf¢rt ca . 1000 Heste . 16. Et Fodboldhold fra Nijmegen (Holland) grester Kommissionen k¢ber 190 Heste, m ens h enved 200 Brande og vindel' knebent over BlF med 3-2. H este ikke naal' at blive m¢nscr et. 20. Bra nde H andelsstandsforening har nyvalgt K¢b­ 27 . Udlrengerne til Niels Rasmussens Gaard i Hy gild mand Aage Langballe til Formand. nedbrrender. - Del' er begaaet en Rrekke Indbrud i Skarrild. Tyvene fik ca. 1000 Kr. August: 21. Thy r egod Friluftsbad, der med et Bassin paa ca. 1. Den 60-aarige Landmand L ars Chr. Ped r sen, 60 X 33 ,3 Meter er et af de st¢rste i Jylland, er Engebrek, styrter med lVIotorcylde v d B ¢vl og genaabnet efter frivillig Arbejdsindsats. bli ver dl'lEbt. 23. 700 B¢rn fra Vej le Vesteregn deltager i Skole­ Postbuden es Bl'ande-G rindsted Kred s h a l' idrretsstrevne i Brande. Aarsml'lde . Aarhus Poslbudes Ol'kester spiller. - Brande Kartoffelmelsfabrik har til Andelsha­ 7. Brande HaandvlEl'kerfor ening hal' Fugleskydning. v erne udbetalt 2,3 Mill. K r . i 1948-49. Ingeni¢l' Verner Rahn Jensen bliver Fugl ko n ge. 28. Der holdes Afskedsfest for Skoleinspekt¢l' 1. C. - BlFs Mesterrrekkehoid vandt Pokalkampen i Kudahl. som hal' haft sin Lrel'ergerning i Brande Silkebol'g 3-2. gennem 35 Aar . 11. Ved R estaureringsarbejde i Sdr. Omme Kirke har 29 . Brande Sv¢mmeklub startes m ed Lrerer N. P. Jen­ man under Pudslaget fundet gamIc Kalkmalel'ier. sen som Formand. 12. Politiet har foretaget Ra zzia i S 71by-Lejerne. 25­ 30. Al'bejdsmand Mads Nielsens Hus i Stakroge ned­ 30 Mand blev overrasket ved "Spillet paa Sekse­ b rrender til Gr un den. Aarsag: et glemt Pl'imus­ ren «. a p parat. 15. Vandr erhjemmet i Brande slutter sin f prste Sre­ Jail : son i de n ye Omgivelser. Del' val' godt 350 Over­ 2. L andb ;)- og Husmandsforeningerne i Vestel'egnen n atnin ger. 18. T¢mrcr mestel' A. Jacobsen , Sdr. Omme, er d ¢d , h older frelles Dyrsk ue i Give. Man agter at fort­ antageligt som F ¢lge a f B istik. scett e med Dyrskuerne som Frellesskuer. 3. Ved Sportsfes ten i Brande er der stort Opbud af - Murers vend Erik J¢ rgensen, Aarhus, bliver un ­ Ringridere og Boldspillere. der Byggearbejdet paa Martensens F abrik i B r an­

27


Stoltenborg & Andersen

Kay W. Nielsen Barber og FrisfJr

Murermestre

Storegade 26

1--------------------------------------1--------------------------------------

Mmlk til Gmd og SI1UJr paa Bmd

Cykle~orretning

fra

Chr. Skoubjerg Tel!. 73

Langkjrer Mejeri T.. lefo n 33

E. Lorentzen

Brande Hejskolehjem

Nelrregade 10 . Telefon 305

ued K. Kristensen

Aut'J-Reparation

Tel e fon 30

J. 0 vig

A. P. Melgaard Barber -

Fris0l'

Glarmester -

Volm erhus

Telefon 13(j

Billeder og Rammer

--------------------------------~~--路l-------------------------------------l

Fotografipr fra

Birgitte Laasby ell krf' rkommen

Jlllegave

Laurids Rahn K olonial -

TeMo n 128

B ra nde. TeJefon 51

L getD ; i start Udua!g

Anna Hansen

Husk p aa Onskesedlen en Julekrerte m ed ) vende Lys ellel' en smuk Blomst - men selvfelgeIi g fra

M. Balle

Galal1teri- og Papiruarer T lefon

Handelsgartner

32 7

Harald Jensen Aile kendte Mwrker

oy Katren er rigNg

Delikatesse

... det er Nr. 1

Spis SmfJr

Ira

k% niol. Vin . , pfrUuosa i Cigarer og Tu bolc -

Uhre Mejeri

Telefo n 131

Brande Stolefabrik T IL

Brande

2

Spef'ialvmrksfed fo r Motorrylder

emderi of l T lefon 178

A. Uldahl


OkJober: 4. FOI mbrrondselsfabnk en i undage r ed BlaahpJ bliver pdelagt ved Brand. 6. Llcltalion over . n elsva keriet i Brande, D bil­ ilg te TUbuli omfattel' pi Be lob paa ca . 1 L .uOO K.!'. - ~lgoc1 lek tri ci l et~ V l'e ['k d r¢ft er pail en ene­ rillo sarnling Ov 'ga n o' til Veksel stt' ~ m. Et F lel'­ t al (3 4 rno 31 og 7 lljan k e Stemmesedler ) v cl ­ tager a t udsk} de agCTI, 7. Gdr La W' . Brandt An­ dersen , Uhre, beskik­ kes n Sognefoged . Lan d b r u gsminis te­ det meddc.!er , a t m an ikke- v il yde T il::l kud t il den planlagte Regule­ r m g af Brand e _ a. 15. Tegnin ger og Overslag 11 en K irke i VOr &llln ..· de r inds endt t il Min i·­ steri t. U d giften an­ sla ns t il 120.00 0 Kr . 16 . En L astbil tilh¢ rende E n trepren¢r And ers n, Seplember: andel'" k Pl'eI' i Aaen 1. A n els " asJ~el'iet i Bl'an de faai' lVIinist" "iets B y gge­ v. Harnld Van d m~ ll e . t illade1se. . - En Brunkulsar b ej ­ 2. Minlsteriet meddelcr, dt tadion ar beJdet i Brande der fra F aster holt, fYlaa bl' ve p<labf' ,. ·ndt. Fprste Del , 0 pvlsn ings­ Aage R. Alber tsen , banen, e.c buugetl ,'r _t til 190.000 K r ., hvora f Sta­ Randers. blivel' drrebt . Len b Nu lel' t re F ]crdedelc . - Skrerlund Gymnu­ 7 Hy ild Sande Planta gesel. h b ved tager a t ud vid' stikfor rung hal' 40 de l tilplanted t: "-ref,l ed yclellig e 20 Tdr. Land Aars J ubil ceutrl. I en H de og :vr,Jse. Opvi' 1ing deltag el' fl t?­ - Arbejdet m ed Indretnin gen af »u nd rjol'd i 1 e « 1'e G ym n a ster fr a de Toilett paa Torvet i Bran de r begyndt. f¢rstE: Aargange. - 40 Kilometer ten cn er fje rnct. 9 Ncdl cp.gningen af 1,5 K ilometer r-loa kledmng fr a 17. Maren og J ellS N ¢rlu nd, Ejstr u. h ol111, ejl'er D iu­ Aa til Nord f r Ban en r afslutt t . m a ntbryllup. Br an 10. Brand - Th yI' god F art oH Is kHon h r sidste Aar 18. dlrengerne til ' dr. P ter ragslg Ejendom i ud be alt 85.000 Kr . for d e levered e ca. 60.0 00 K ar. tort nedbl'cend . Tel! I artofler. 19, Mpbje _ F or m bramd sclsf b rik ed Sdr. Omm 11 Pet . FriLsen s piller sin Kam p Nr. 150 f !' BIF. blivel' totalt ~jd elagt un lei' t Ol"ln n. 17. V j1 A mts Husm andl'foreningN hol der f~Ts t e 21. D en k en d te Sp illem and , Kl'eatul'h andler J ens Ga ng Aarsm¢de i Bran de . ::'kJ~de, ra ru_. fyld er 80 A al'. 19. E P'rson ogn tilh¢l'ende F'ir m aet Dahnfeldt, Bran d e K om m unes Regnsk- b f or 19-18- 4 af­ o nse, slaa r en K Idb ¢tte p a Hovc:clvej 1 i Fl ~.

sluttes rued en Balan ce paa 1,4 Mill. Kr . g et F fireren slap uskadt.

Dr if 'over k llcl paa 42 1. 000 Kr. - Br u nkulsban en, sam i 1941 biev b y gge t fr a

- Mimsteriet giver endel;g Tilla d ~lse til Op£prelse Brande til K ullej ern i Sandfeld og R onnu m, er

a f De gamJes Hjem 1 Br n n u igen nedlagt og Sp ret fjernet .

2.!. L Icitation o . er J or darbej d et ved Stadion i B rande. 22 . L andvresensl<ommissionen beh andler en Sag om J ulius Egsga ards Ret til V ndi g med Regnkanon C . a rIsen, Ra ndel's. er la v stb ydende m ed 54. 900 m d V n d i ra Bran de Aa . F iskpl"ierne i L angk l'e Kl'. (det h ~j ste Tilbud er p aa 85.800 K1'.). og S tampen n edlregge.r Protest. - Rentle%' J ens Kid m ose, Bra nde, e J" d¢d 92 A ar - Skor sten sby ggerne V" Hz og Huv ndlck. del' gammel. r epar erer Br an d e Mejer is Skol'sten, h al' n ra­ 24. Den 66 Meter h dje Sk orsten ved lVl artensens Fa­ matlsk plevclse. Rc bst igen b ris L I under Weltz, b ri] er frerdig. Del' er m edga a e t. 270.000 Sten for ­ men at' fast 20 Meter over J orden, h vorve uden mange Ton s C men t til d en 5 Met er hpje W eltz b liver r d d et . H uvendick m aa gaa ned igen ­ Sokkel. nem den r¢giyldte og varme Skor sten. 25. Folkcd anserne i Bran d e har F anein dvielse ved en smuk F est. 24. Stor m en river Stillads og Redskaber n ed ir 26 , To Vagabon der overfalder clen 88-aflrige Chr. Mej eriskor stenen i Brande. Store Bj celker slynges K jrer i Arnborg og frar ~ver h a m Tegne ogen. Va­ ind p aa P er ro n me paa Bran de Sta tton. gabonderne bliver senere f an get af Politiet. 25. Ved K artoffelsektionernes Aarsm¢d rejser Kar­ 29. Provst A . C . Andersen, Brande, fylder 80 Aar . toffelavlerne Krav am , a t Kart offe1kont r ollen - Filsk ov Skakk lu b hal' 25 Aar s Jubilceum. ilegge8 t cl til A vl sstederne.

de ramt af et J erntrin , som falder ne ira ca. 40 Meters H!'l.1de. J ~l'gense n paadrager _lg _t svrert Kraniebrud g d ol' aa Hospita let I arhus . - Penl). L cerer J p pe D - hl, K irkeby , S t ak ~'ogc, f 'lder 90 . r. 23 . Brikettaul'iken ,·Dana« i takroge cld elmgges ved Bl'and. 25. Skoleinspekt¢r 1. C . I u dahl udscn d er sin Digt­ sam l Ing . Mit Gad ~ s p ejh. 19od-Sk y tt en Egon .h l' islensen, Ga mm 1­ guard, opnaar ved H ov edsk 'c]mn g 10 PJ etsk ud pan 200 Meler. 'l.7 . Der el' ReJ ' eg ilde paa Andelsboligfo l' n in gel1s Af­ deling III ,,0rb::ek g a rd en .. . 27 ,-28. Lan d - g Byfes t en i Beande tm s af \ ej l" m en gcnnemf: I s . yne slaar n ed i Mas ten i Danseieltet, og 2 • nge norske G<Est r faar et Ch ok. 28. nde d e t "cerste Uvej r »i Man ds lVl ind e ·, antren ­ der Lynet Gdr. Ejoer Mpll rs Gaa r d i d r . Omme o he Gaal'de v ~d Sk ern. Kcemp ehag l og store Vam.lmasscr anretter Sk ad. - Dalga sk an alen mellem S andield '1g Sdt'. Felclil g bliver pl'CP.n gt ved Skarrlld .

..!J


BRANDT THOMSENS Herre- og Damesalon

IS

Elel, trisk Behandling', Ansi ;!tsbehandling

Manicure samt alt i mod erne Haarpleje

Chokol de Be Konfekture Telefon 251

)/Ragnhild,· Torve! . Brande

W. Rahn Jensen M. of I.

BRANDE SAVVJERK

Murerm e ster. CementstllJber

Embaliage kasser til aile Formaa! - Bygn ings­ ma k riu ie r, Tommer, Ii rcprlrler, Lcpgter, Tagp3p, Tagljcere, Cupnn lJ l _-am t Isol e rin gsplader 111. 111.

0stre Aile . Telf. 153

M. Berthel en Telcfoll 120

1-------------------------------------1------------------------------------

Brande Siagterforretn ing All tINes i 1. K/.s

J(0d,

'Jlask og lJaalag

Fjerkrm i stort Udua/g til JuLebordet

Andersen

& Jense n

. Brallde • Teleloll 63

Bra de Ko mune Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag

KI. 11-12 og 14-16

Fredag KI. 11-12 og 16-19

Lerdag KI. 9-12

Juleaftensdag og Nytaarsaftensdag

lukket hcle Dagen

1-------------------------------------1-----------------------------------1

Alfred Z. Ovesen

Brande Maskinforretning K. Laursen . Te/efon 95

K0BMAND Brande . Telefon 192

Alt

o

Landbrugsmaskiner


- F ilskov Formbr rendselsfabrik pdelregges ved 4.-6. Brande HaandvreTkerfol'ening afholcler stor­ stilet Basal' til Fordel f or et VarmeanlCEg i Tek ­ Brand.

n isk Skole. - I det milde Efteraarsv ejr kan man se lEbIe­

5. ed Pr ¢vevalg til lVIenigh dSl'aa det i Brande, Uh re trreer m ed Frllgter og mange Blomster samtidig.

og kre rlund enes man om Frelleslister m d - Del' plukkes modne Jordbrer.

Freds valg for 0je. 28. Brande Handelsstandsforening besllltter at lld­ 6. Et Beboel s shus ved 0stre AIle, tilhprende Fabr i­ sende ~ B r an de Jul « og at gennemf¢re Jllleud­ kant Mart nsen, hrerges af Brand. En ung Mand smykning i Byens Gader . maa redde sig ved at spril'lge ud gennem Vind uet -- Br audt:! Gym nastikforening udd e ler Idrrets­ paa l. Sal. mfel'ket t il 34 Damer. 7. Under Jagt i Skre rlund skyder Smed Rahbek, 29. Af L an d- og Byfestens Overskud uddeles 1400 Kr. Bran d e, to H ar er i et Skud. til Egnens I dl'CEts- og Gymnastikforeninger. Sam­ - For f¢rste G ang i Tipskonkurrencen falder en t idig ud deles en Sk olefane, del' ved Lodtrrekn in g 12'er i Brande ved Arbejdsmand Ca r l Mortensen. tilfald~ Drantum Skole. 10. Politimeste1'en meddeler, at Brande Politidistrikt Novembel': fra l. Januar deles, hVOl'Ved d er oprettes Politi­ station i SdI'. Omme. Politio.$sistent Stephanscn 1. Postom delingen i Brande reformel'es endnu en trrekker sig til bagc, og i hans Sted skal a1)srettes Gan g. Morgenombrel'ingen m ed Breve og Aviger en Over betjent af l. Grad med en Politibetj ent i r msky ndes, m ens Vrerdiforsendelser og Uge­ som Medhjrelper. blade kommer med en Formiddagsomdeling.

SImi De have en hz/ggplig Fest, saa ring til

Madsens Hotel vi serger for Resten .

Telefon 6

BURTON CL AUSEN, TIL 80

Laurits Madsen

Viggo Hansen

T0mrermester

Brande-Vejle Rutebil

Telefon 221

Vejlevej, Brande . T II 292

Brande Kommune 1948

Brande kommunes regnskab udviste for finans­ aret 1948/49 et driftsoverskud pa 42l.000 kI'. For finansal'et 1947/48 val' resultatet omtrent det samme. Beholdningen steg med 200.000 kr. fra 600.000 kr. ved at' ts begyndelse til 800.000 kr. ved arets slutning. Skatteyderen viI m aske synes, at nu e1' det da ikke n ¢dv ndigt at k on solidere mere. Man rna imidl rtid betrenke, at af beboldningen pa de 800.000 kr. er kun ca. halvdelen likvid. Endvider e, at del' af de i arets l~b indgaede skatteefterbetalinger skal indsrettes ca. 150.000 kr. pa konto i nationalbanken, hvor kommunen i forvejen hal' indestaende270.000 kr., hid1'~ r ende fra sk a t t eefterbetalinger. Disse penge kan med amts­ rad ets tilladelse frigives til anvendelse til visse for ­ mAl, normalt sadanne, hvortil d er ellers gives tilladelse

til optagelse af langfl ist et lan, d. v. s. til anlregsarbej ­ del' eUer andre kapitalanlreg f. eks. skolebyggeri og lignende. Skal alle d e aktuelle problemer, som ligger for, sa­ som udvid lse af y gehuset, sk olebyggeriet, udbygning af gader og veje fremmes i de kommende ar, kan skattet ry kket vanskeligt lettes. Trods devaluel'ing og andre vanskeligheder tro!' jeg dog, at vort sogn pa m ange omrader hal' muligheder for f1'emgang. En flittig og n9ijsom befolkning viI altid vinde fremad til gavn og glrede for ig selv og sine medborgere. Jeg ¢nsker alle i vort sogn en rigtig glredelig juL Brande, i december 1949 .

H. L. A astrup.

Jj


----'--------------------------------.-----------------------------------~

Alle Hjem paa hele E len

Jern ba negade 4 . T lf. 170

1-----------------------------------------1

Jens Rasmnssen &Son He! 1'1'- og DameskrrEderi Maalkonfektiofl Tell 50

Brande

Tell 50

Er det en Vognmand, De kal ha', e r det Telf. Brande 325, de skal ta'

Bent Madsen Sp ecialvCErkste d for Motorcykler Lindealle .5 . Brande

Al Vognmands/l0rsel fra 5 til 12 TOl1s udfores med ntj Lastvogn, tre Pers. Forerhus Transport af Lal1gtommer eller andet langt Entreprenor-Materlale Aile Sorteringer i Gms ag Sten 1. Kl.s Stobematerialer til rimelige Priser

VE RN ER P EDERS EN

Nimbus udlejes

Vognmand Storegade 64 . Bl ancle

kooku renee En gratis 4-Dages Tur til Tyskland Aile BRANDE JUL's Lresere iw~ byd es til at del­ tage i ned enstaaende K on kurrence r : 1. Find et sl11ukt Motiv fra Bra nde By eller O megn, By,!!ning ell e r Na tursk0 nh ed , og skri v ·en kort Tekst so m turistm,e . ig R kl a me for Bra nde By og O pl a nd. Motiv l1g Tekst e r beregnet til Paamaling paa Ru­ tebilen Bra nde- -0Igod og Seiskabsvogne ne » Midtjy­ de ns Tu ras tfa rt (. Det becl ste For I. g bel 0nnes med en 4-Da ges Bus­ tur t il Tyskla nd, g-ratis K o rsel og Ophold pa a hele Turon ( o mmeren 1950) .

2, Brande - 0lgod Rutebilen samt »Midtjydens Tu­ ristfart «s Selskabsvogne ko rer mange Kilomet ~ r ~aavel i Ind- som d!and. Hvor mange Kilometer er der ialt i Aaret 1949 kIolft med Rutebilen og Selsl;absvognene? For den rigtige el!er n.ermest ri gli ge L0sning ud­ S1ettes i Preemie I Week-end T ur lil Ha mb urg, grJti Rejse og Oph o ld (Sommeren 1950). LDs ning ind send es paa nede ns ta aende Kupon t il Brand.. Han­ d eiss ta nds oreOl ng sen ~ t de n 10. Ja nu a r 1950. Nav nen J1aa d heldige Vindere bekendtg0res i Brande Avi s Torsdag d. 12. Jan.

- - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - Klip h e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -

E:

Navn :

Moth: Adresse:

T kst: 2. K ONK U R R N eE : K0rt i 194 iall Kilometer:

32


og

m e­

o

Brande-Stakroge-Hove -81 od Rutebiler TelefoD Brande 300

0REPLAN Gyhlig Ira 2. Oktoh r ] 49

Jule~ 0

ytsa

ftea dllg kere efter Hv rd81apl

Den

Brande- Sta oge- OIgod

nk

Ig

MIDTJyDENS T 21 og 27 ]JCI'SOl1crs Sci kabsvogl1t udltics Ture til Udland t med Rej el der arran eres und ,.

I

my

n f, ,. om en

rrJaf fop

09 paa .Band endes

6 1'med

11lbud v. TIr. Brande

do 6ed ie

i91i9 g(aJd lig CJu{ og god! "Nyfaa,. mod

'Gzffid 09 8, maF6ejde ; 9laf' t~ sam suandf.

n Bi gaard

Brande


-I'

1-

andels- og an brugsban e

BRAN DE Filial af H e rn in~ Hand I â&#x20AC;˘ OJ! Lnndbrug ban "

ktie. Is

TELEFON 90

Kontortid Kl. 10- 12 og 14

1

I

Le rda

KI. - 12

Kontorer I

Blaahoj og Thyregod

Bonk n A ti kapi al If. 1.500. 0 -

Re erv r mer Kr. 1 O.

Brandejul 1949  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Brandejul 1949  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Advertisement