Page 1


J'r )

Brande Hotel

"

y~

afholder

Julematine

,'

-

,- '" 0-; oy-T '

n

>I!

_

~ I

f • ,,_

1'\, ~ ,

_, ~

.......--­

fm N . til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr­

~

fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller '_Nisserne Julens Melodier og uddeler Gaver til artige Bern! - Bern har kun Adgang i FeIge med Voksne.

Brande Jul paa Brande Hotel

Handels- og Landbrugsbanken Brande Filial af Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90

Kontortid KI. 10-12 og 14 ~ 16 , Lardage Kl. 9- 12

Kontorer i Blaah9j og Thyregod

Bankens Aktiekapital Kr. 1.000.000 -

Forsidetegning: Biarne Kielgast-Andersen: I rd.riBr fra Brande Kirke.

Reserver over 1.100.000


BRAND lE J UL

Udsend s gra tis i ca. 5000 Ekspl. til samtlige Husstan de i

Bra nde, T hyregod, E jstrupholl11, Fast erholt, Arnborg, Karstoft, Skarrild, Sdr. mme, Filskov og Blaahe i

5.

a rgang

-

D lv ET Ar BRAND E H A D ELSSTANDSF RENlN G

-

J uien 1947

9Yy taapsajten z Sfovf{pogen

af Lars Nielsen Omme i kovkrogen boede Erik og ine m ed deres eneste Bam , Else. Skovkrogen var et lille Il usm andssted og havde baet N avn efter in Beliggenh ed , idet Skoven drekkede for U dsynet til de to Sider. Et liIle fr edehgt Iljem var det, hvor de tre l"'lennesker pas ede hver sit, og d val' da ogsaa Arbejde n ok hele Aa ret run dt. K un cen eneste A ft en var der ikke F red i Skovkrogen , og det var A aret sidste Aften. Erik havde et hastigt Sind srerlig overfor Fremmede. Og IIjemmet h r var hans, h an skyl dte ik ke et M enneske Peno-e. Val' han da ikk e en fri Mand, der kunde nyde Frimands Kaar . J0 - bare ikke dcnne ne ften. ll vordan val' det da kommen sig? V el ved , at Erik var gaaet ud til de unge Mennesker og ka-Idt den Krukken fu id. Jo, h an val' morsom den lille Erik, han var vel ikke st0rre end en velvoksen tiaars D reng. D et kunde han jo i ke sel v gore for. Men nu var det blevet Skik, at man amle es i Lan d 'byen Nytaarsaften, og saa gik man i Flok og ollTe om til Erik i Skovkrogen for at lave Lojer. De lmg M ennesker anede vel na-ppe, at Familien i kilVkr gen val' . yge lrenge fo r Tytaarsaften. Det gik dem paa N erverne, at de Aar efter Aar havde lidt den Tort, at L,n sbyens Unge stod og raabte og skreg efter de tre i Stuen , for aa endelig at hyle i vilden Sky, naar endel ig &ik vi te ig i D0ren med sit Egespir i Ha anden. et endt e al it! med , at de hurtigt tog Stokk n fra Erik, og et hel t llder var det, at han Iwert Aar slap fra dem. Sidste Aar bavde de dog t agd ham med sig helt til Gadeka-ret, om 3 1' frosset. D e trak ham ud paa 1sen . Hvad del' videre viide have v£eret sket, blev aId rig op­ klar t , fo r da stod Else pludselig hos sin Far og tog hans llaan d, og de lod hende fore hendes Far bort. Men en skraldende Latter fulgte dem. Else gr;ed. Erik var saa ra nde, at han na-ppe kunde holde sig oprejst. Hun ynker baade s in Far og sig selv. O g Else gik inisse Minutter, det tog om at gaa hjem, og 5VOl" H;evn over de Mennesker, der ikke kunde iade he des Fa r og Hjem i Fred. Og saa 10 hele Byen alligevel. for h an var jo et galhovedet lille Menneske, og den Aften

sk ulde de Unge jo have Lov at more sig lidt, det var jo gammel Skik. Men det tog mange Dag , for Erik bi v rigtig enneske igen. Og kete det, at en af Byens Ma-nd i Sjov gay en Iille Hentydning til Erik om hans Fa-rd sid te Nytaarsaften, da kom Erik til at ryste, saa han ikk kunde holde sine Ha-nder i Ro. Gine, der var noget storre af V £ekst, led jo med si n M and, men kunde jo hverken g0re fra ller til. O g Else var bleven underlig stille eft l' den Tid. Hun val' ell ers munter og livsfrisk. Hun h avde svoret Ha-vn, men hvor­ dan? N ej, hun kan ikkc hitte paa noget, del' d uro I Foraaret tog hun Plads inde i Kobstaden. Der var jo ellers Arbejde nok derhjemme, men nu var det jo hende, del' var ung, og vilde hun ud. skulde hun have Lov. Hun om i Iu et hos en Arkitekt og havde det rart. H un korte hver Dag T Ul" med et Par Born, hvilket gay hende megen Glrede. Hun kom belt over det med den Nytaars­ aften. Hun havde ogsaa faaet an det at ta-nke paa. En ung M and, hun havde Ia-rt at kende i Arkitektens Hjem, fyldte heJe hendes Tilvrerelse. Hun - med sine tyve Aar .- gik i en hel Sanserus. Ved Novembertide Friede han nemlig til Else. Og saa var Ilans ved Politiet. Hun vii aId rig mere hjem til Skovkrogen, hvor Menneskene var saa oude mod ben­ des Far. N ej, Hans var hendes hele Verden , og saa hans fine Uniform. En A ften sidder hun og betror sin Ven, hvor haardt det gaar til derhjemme Nytaarsaften. Selvfolgelig er H ans forbavset over aile rrenser. "Vi to, Else, vi er hjemme hos dine For;eldre Nytaars· a ft en i Aar, det garanterer jeg for." "Hvad vii Du g0re ved dem, Hans?" Han ser Elses 0jne lyse af Kampmod . "Det vii jeg nu trenke lidt paa, Else. Men stol paa, at ingen skal faa Lov at genere min Svigerfar N ytaarsaften i Aar." Og Else gaar rundt og er spa-ndt paa, hvad der vii ske. En Dag sidder Hans paa Stationen og fortreller Eises Historie. "Der skulde jeg Iige va-re u , siger store Rasmus.

1


Morse Stebegods

Braendsel

Brande tralaslhandel

Aktiese1skab

Te1efon 3 1

Bygningsartilder

ENGELยงK

BEKLAEDN1IN Gยง~ MAGAยงXN

Traelast

E. MOGENSEN

AUf0 VIERKSTED

Ve jlevej 10 - Bra n d~ - Teldon 224

M. Dinesen Forhandling og Ser\(ice for

NORDISK DIESELAUTO A /S

Bri tol - Fo\'ler - Fergu on

Specialforretning for

Drenge- og Herreekvipering

2

Indu tri- og Landhrugs(raktorer


"Dct ha r jeg ogsaa t~nkt, Du skuld e, R asm us." Ra m us maaber lidt og siger : I ej, old t D u, d en maa Du selv klare . Taar jeg skal 5t uleaften, viI jeg hjem til Nytaarsaften." Da i er Hans : "J eg tager d in Post J uleaften, saa g0r Du mig den Tjene te ."

..1ii , skal

det v~re, Hans, saa siger vi det; men jeg tager n Kammerat med mig. kal det v~re , vil vi alligevel have d et lide morsomt N ytaarsaften. Din Svigerfar har vel nok lidt i Flasken til den Aften." J 0, det mener Hans da nok. Saa l~gger de tre Planer i den sogne J ul. rik og Gine kunde ikke forstaa, at Else ikke kom hjem t il J uleaften, men lavede det om til N ytaarsaften i Stedet, da plejede man jo ingen Gl~de at have i Skovkrogen. Else kom njem i den sogne J ul og maatte blive hj emme N ytaar over. Og snart fyldte hun Huset med sin Sang og sit godc Humor, saa de to Gamle saa undrende paa hende . Og saa tog hun dem pludselig om Halsen begge to og for­ talte dem sin Ghede. Og hun fortalte ogsaa om de tre G ~ster de i Aar fik N ytaarsaften, G~ster, der nok skulde g arantere Freden for denne Aften . Erik gik de sidste Dage til Tytaar og var i en underlig Tilstand. Han var saa glad den lille j\'\and, maask ' hans Pine n u kunde faa Ende. Det vilde nok give braadne P ander, naar saadanne tre tog imod det hylende Kor, som han, Erik, frygtede som Pesten. Han var saa rolig og saa glad i Aar. Selvf01gelig skulde Els e have h aft en Bonde­ karl, men hvem vilde her til kovkrogen. Sk0nt der var 'el andre, der sad st0rre Steder og vigtede sig, men ejede mindre end han. J\'lidt paa Eftermiddagen k0rte en Motorcykle ind i den lill G aard. Hvem saa den dreje ind ad den liUe Gaard til? Ingen . Og saa blev Erik og Gine pr~senteret for d eres til­ kommende vigers0n. J0, nu blev der Gl~de i det liUe Hjem. Cyklen blev k0rt ind i Laden. Saa sad d e to M~nd g talte sammen, meus Kvinderne havde travlt i K0kkenet, fo r der skuld'e v~re rigtig Fest i Aften. Ved den Tid Erik gik i Stalden og gay aIle Dyrene deres N ytaarsfoder, gled endnu en Motorcykle ind i Gaar­ d en. Ogsaa den kom i Laden. De tre gaar rundt og ser i

Sk umringen, der maa jo l~gges Planer for iaften. Saa sidder de aUe i tuen. Til daglig var her mere end P lads nok, iaften var det n~sten , som om Rasmus kllnde fylde den alene. "T o Meter, ja, det er meget", siger Erik, "jeg er snart ikke mere end det halve." Og saa naar Rasmus 10, det var n~sten, som buldrede det oppe paa Loftet. Og det blev et Festmaaltid i det lill Hjem, de Unges HlIm0r og Eriks Tryghed for denn e Aften . N u var det ikke godt, at G~sterne svigtede iaft n . Shmt - der kom noget mildt i Eriks 0jne - det var vel det bedste, om de blev helt borte iaften. Hvorfor skal man hade og t~nke paa H~vn . Vinduerene bliver godt e!terset. Jo, der er t~t allevegne. N u kan de godt komme. Saa sidder de og taler sagte i Stuen. Og oppe i Eyen er de nge paa den vanlige Fart. leer snart mange nu. Hvad skal de lave, og hvor skal de begynde. J0, nu har de et helt Aar grint af Erik, de maa vel hellere gaa ned og g0re ham gal i Hovedet. Andr gider n~sten ikke. Der er nogle nye med i Aar. Er det sjovt? .•Ja, er D u tosset." "Lad os sa a gaa om og hilse paa Fyren." Man staar og tr~kke lidt om det, men saa er de paa Vej. Jo, det mangler bare, Erik skal have sin Salut, ellers e.r det da ikke rigtig j yt aa rsaften. En stemmer op med en Sang, de kan marchere efter , saa tr~des der haardt i d en frosne Jord. Da der drejes ind ad Eriks Gaardsled s~ttes Stemm erne op, og de.r tr~des haardt i Stenbroen. Und r Skraal og Skrig tages der Opstilling foran Vinduern e. En Regn af Kanonslag kastes imod Muren . Eriks tre smaa H use var sammenbyggede, og i den fjerde Side laa Vognskur og Br~ndeskur, saa den eneste Adgang til aardspladsen var det liUe Gaardsled, del' var saa bredt, saa en Vogn lige kunde passere igennem. Saa raabes der paa Erik. Han kaldes en lille Kryste r og meget andet. Pludsclig blev der helt stille. Undrende saa Flokken imod aardsleddet . Forbavset saa de tre stor Skikkelser staa der i Maaneskinnet, den ene synede end­ da helt overnaturlig stor, idet hans Hovede ragede et Stykke hoJere op end Tagsk~gget.

3


Husk

Banegaardens

Stjernens f2Jl og m iner al\Jande

Restaurant IZJnsker aUe sine Kunder fra By og Land en glcedelig Jut og et godt Nytaar.

Depot ved :

s.

Meller Nielsen

Fritz Kapper

Telefon 148

Brande Materialha ndel vi G. Fische r - Telefoll 55

ORGERGADES AGERI

B

Ko! onia! . M aterial

Aage Munkholm

Kemikalier og Syc, eplejeartikler

Altio repar res

Karl Kristensen Cykleb0TS n

G0r J u/en res /fig

En nyttig Gave gor altid Lykk e , de n ska be r Gl iBde , den g ive r Hyg ge, se ind til Thisgaard hv is De vii have til hele Familie n e n saadan Gave.

De mest kcerkomne III >(}

JUJLEGAVER

Blomster Vi hal' sto rt Udualg -

kob e s biJli gs t hos

En Borddekomtion

er altid kcerlwm men

Aa. Clausen Hansen Telefo n 160

4

Ail e skulde jo ge rn e hav e, hvad de sig ollske r i Jul egave, hvis De derlo r mit Raad vi I Iyde dOl kig ind, og se hvad vi kan tilbyde .

~

URMAGER ' GULD'~

r.~~135 .•

RANDE


e tre sagde ikke ,et Ord, bare stod der. Det var vist mindre godt clette her, det var vist bedst at koml)1e bort. Een lister til Sta!dd0ren. Der er jo D0r d n anden Vej ud, l''1en Doren var ikke til at rokke. Hele Flokken stod d er og gloede. Saa provede en anden med samme Resultat. Saa proves Ladedoren, men de n sad ogsaa godt fast . "For Pokker", siger Karlen, "render I ikke her i helene l'aa mig". Hvad skal man g"lre, hviskes der. IIvis det nu er Politiet, det kunde godt se saadan ud. "Dit dum.me Fjots", siger en, "hvad skulde vi her efter". "Du kan jo gaa hjem", siger Karlen. "Ja Tak, lobe lige i Favnen paa de tr der." Der er tre Piger i f lokken, en af dem gay sig til at gr~de . "Hold K~ft med det Tuderi", siger han, som er Anforer. Da satte store Rasmus sig igang henimod Flokken . D e k unde h ~ re , han havde J ern under Stovlerne. De gaar bag­ m hinanden hele Tiden, indtil ok ken staar trykket op imod Muren. Saa staar Rasmus foran dem. "Kender i Store Rasmus?" lkke et Ord til Svar. "N aa, det gor I ikke. l\1en sig mig, hvorfor holdt [ p, det lod kont i Betragtning a f, hvordan I ser ud . M en sig mig engang, hvad har I imod dette liUe Hjem her?" Stadig ikke et Ord. "Saa svar", brolede Rasmus, saa hele Flokken krob end ­ nu I~ngere opad M:uren. "lTd paa et Gelcd." Flokken Iystrede. N u spurgte Rasmus hver enkelt, hvad d enne havde imod Erik. Der var ingen, der havde noget imod ham. "J a, men saa maa d et jo v~re en Flok Idiot.er, der staar her, eUers forstaar jeg da intet." Rasmus tog Bog og Blyant op og begyndte at notere. "Naa, De er Gaardmandsson, se, se. Ja, saa har De nok Raad at sm~de en Iille Husmand, det er vel n~sten Deres Pligt, ikke?" Intet Svar. Rasmus gaar hele R~kken igennem. Han skriver los i in Bog, den skal blive til megen Moro siden, bestemmer han. "Har De Griseojne" , sp0rger han en. "Nej." "N aa, jeg syntes De sagde, at De havde Griseojne. Men TIU er det skrevet - De skrev jo da ogsaa som en Gris fo r. " Rasmus gaar lidt tilbage og m0nstrer Flokken. "Ba ", 10 h an, "det var en kon Samling, ser I allesammen aadan ud her i Byen ? " Intet Svar. "J eg viI love jer, at I allesammen skal komme til at se helt anderledes ud, f0r I fa a r Lov at gaa herfr a. J a, staa nu ikke og tab Vandet i Bukserne, det er jo Frostvejr. II vem er saa denne Flok Narres Anf0rer?" De vil skubbe en Karl frem, men han klemmer sig op

imod Muren. M en plu dselig h avde R asmus ham i Ann n og gik med ham over Stenbroen. "Lad v~ re", hy ~sede Karlen. Om Ra smus 10 eller skaddte ud, va l.' ikke let at hore , man h e rte bare et hult Bulder. Rasmus tl'ak f a rbi· de to med K arlen. Hans fulgt e m e om bag G avlen. Rasmus havde vr edet /' arlens B render om paa R yggen. H ans tog de medbragte Rekvis itter £rem, malede ferst Ka r ens Na!Se sort med Stempel fa rv e, gay ham d erefter et r", dt S k~g ng 0jenbryn, ",jorde Al'b ejdet f~rdigt med den 'orte Kost, idet han korte med d n lidt over det hele, 01'ern e ibe­ regnet. "Saa", siger H ans, idet han lader sin Lygte lyse p aa Kar­ lens Ansigt, "nu li gn er De det, D e er, en stor N ar . Men

pas nu paa med Va nd og Sceb e det ferst e D.0gn, om ikke e vii h ave al H ude n sv ~d en af A nsigtet." Rasmus trrlk Karlen hen f ran et Vindue i G avlen og Iyste paa hans A nsi t. D er hortes et Hvin indenfor O cr aa en hj rtelig Latter. "Se" , s iger H ans , "nu hal' vi D eres N avn sam Anferer for Banden, og bvi s D e voyer saa meget som en H entvd­ ning ell er et dumt rin i den . nledning, d a vii jeD" garan ­ tere Dem d e seks laaned er, D e h ar tilgode . 1.en Man­ den derinde, som D e n~ste n h ar pint Livet af , ba d for clem. Lob saa, men det m aa gaa hu rtigt . Det sker, at Store Rasmus fort ryd r sin Godhed." Han slap K arlen, del' nil!r var £ald et om ved saa h urt igt at blive sluppet u a£ a sen . M en K ar en havd Fart paa med det samme, man k un cle lrenge h re hans tovlesaa l rs Slag imod den frosne Jord . Saa gaar Ras mus atter til F lo kken. "f hem er saa den n a: tva:r te af Ba nd en? " De staar og tryk {cr sig lmo d M ure . D har hort den st~rke arI skrige 0 bli ve tvunget ti l at holde 130tte Hvad i Alverd en l ev d er gjort ved ham . D e h 0rte ham h'lbe h jema d , alt d et h an orkede . Rasmus tog den n<l$t ­ storste ved Vingebel t , 19 h a n £i samm e O m Tang. It­ saa han var ved at s krige h jt, men fi k at id e, at 01 ikke ha,n var still e, da skulde han faa n oget at sknge f r . aa fik og aa han L v at lob e. !

5


K ARL IBSEN

Ejendomskommissionrer for 8y- og L andejendomme

Vejlevej 4 - Brande - Telefoll 39

~D'

FOTO

felres Iw n i de helt rigtige og mest aner足 ke dte iVIcerl{er, af hvilke vi fo r d n \(rcesne Lytter frem hce ve r : B & 0, L. L . o. S. P. som det bedste dansk Radioindus tri kan frembringe.

Fotogra fering i Deres Hjeni , paa Vcerksted elle r Fab rik udfelres. Og som Spe ci alitet har v i virkelig moderne Ateli erfotog rafering, hvoraf vi g OT os scer足 lig Umage med Bornen e.

lbr iehsen

BRANDE ,

TELF.152

Alt

Olie, Fedt, Staalvire og Tvist Texaco-Agentur

en gros

Telefon 165 - Brande

6

J o L ANGBALLE


" Hvem saa?" sp0rger Rasmus . Intet Svar. "Det var slemt, at I brugte alt Krudtet paa tre syge Mennesker. Jeg kan nu ellers godt lide Folk, der kan tale." Da stod der en lille Fyr foran Rasmus. Hans T oj var <lIt for start til ham . "Er du den trediev<£rste?" "Nej Hr., men jeg t<£nker, at jeg er den dummeste. J eg kom her til Sognet til November og anede ikke , hvad her skulde gaa for sig." "Hvad hedder du?" spurgte Store Rasmus .

N\ ac. de kc mmet uskyldig i, uden at jeg dog vii staa og frakende mig selv al Skyld." "G odt , godt ," siger Store Rasmus og tog Pigen under Armen og forte hende forbi sine undrende Kammerater. "Godn at ," sagde store Rasmus , "j eg folger lige denne unge Pige lidt paa Vej". Saa gik de to ind i Huset. Det tog en halv Time, £0r Rasmus kom tilbage . Han straalede over hele Ansigtet. "Har du friet?" spurgte Hans. .. Hm! jo, det vii sige, nei, jeg maa vel vente lidt." Og saa sidder man am Kaffen og en dejlig Flaske Cognak. Men de se !~s fik ikke megen Madra denne Aften .

"Lille Rasmus, kalder man mig, fordi jeg er saa lille." "Naa, er det derfor," 10 Store Rasmus, "kom saa". De to gik over Stenbroen med hinanden i Haanden. Da de var i Skjul bag Gavlen sporges Lille Rasmus ud am de to, der er rendt. Jo, han tjener sam men med dem begge paa Byens storste Gaard. "Se," siger Rasmus til den tille, "nu faar du Lov at lobe hjem, men det skal gaa st<£rkt, forstaar du, og saa maa du ikke grine af de to, der allerede er hjemme, for saa kunde du geme faa et Par paa Sideh af Hovedet. Godt Nytaar, Lille Ras!11us". "Tak, i lige l'vlaade". Saa lob Lille Rasmus, han traadte unodigt haardt i Jorden, og saa var han da saa glad. Hele femten kom for efter T ur og blev sminket de fleste af dem. Pigerne fik mest mdt, det mente Rasmus stod bedst til deres T eint. Tilsidst var der kun een Pige tilbage, men hun er ikke let at fange. Rasmus 01" hun leger Mus i Krog en Tid, saa de to i Gaardsleddet maa Ie af dem . Tilsidst faar Rasmus hende op i en Krog, her kan hun ikke undfly. Men da Rasmus kom hende helt n<£r, spar­ kede hun ham paa Skinnebenet, saa det blev Rasmusses Tur at klage, og saa naaede hun endda at give h ;:\1n en Knytn<£ve paa Hagen. l'vlen saa havde han hende. Han tog vel lidt haardt. Han saa Smerte f? re Ansigt, men ikke et Kny .

(\ V C

hende~

"De er minsandten en tapper Pige, maa jeg sige. Men for, da vidste De ikke, hvad De havde imod Familien her, De vidste heller ikke, hvorfor De stod og skraalede sammen med de andre Banditter, maaske De kunde faa Gummerne i Gang nu ." Da siger Pigen: "N aar man intet siger, siger man da ingen Dumhed, derfor tav vel aile . Men De kender vel ikke det Ordsprog, de r Iyder, at naar eet Faar lober til Vandet, saa laber de aile. Det er vel det samme med as Unge herude paa L1I1­ det. Det er jo gammel Skik, at Ungdommen skal ud og lave lidt Ballade. Dette her var jeg nu ikke med til, ud over at jeg var med i Flokken. Jeg har ikke v<£ret hjemme i fern Aar, og for den Tid fik jeg aldrig Lov at v<£re ude N ytaarsaften. Saa De ser, at dette her er jeg paa en

for naar en holdt op med at Ie, begyndte to andre forfra. et var alle disse sorte og rode N <£ser, der var tilstede oppe i Byen i A ften. Og de to vilde hele Tiden drill e r asmus, fordi h 2n alligevel faldt i i Aften . Og Else ler med, saa hun har Taarer i 0jnene. E un ve d I1ck . hvem Pigen er. Hendes Far har en liUe Gaard op pe i Byen. Og nl! vil Rasmus ikke hjem i Aften. "Kore helt ind til Byen paa Motorcykle en N yt aars­ aften i saadan Kulde, nej om jeg gor. Kosten kan vi jo ikke klage paa, og jeg kan sagtens ligge paa G ulvet. " .. Ja," ler Hans, "naar du ligger paa langs i Stuen" . Gine maatte d en N ytaarsaften til at rede Sengeleje til saa mange, sam hun aldrig havde dmmt am. De tre Be­ tjente laa paa Dagligstuens Gulv, og det blev ud pa a de smaa Timer, for de faldt til Ro. Det val' alt det, at de naaede at faa Morgenkaffen Iu", for Rasmus holdt bcstemt paa, at af Princip gik h an albd i Kirke Nytaarsmorgen . Det lo de andre to ad . . l en Rasmus fik in Vilj e. Og meget m<£rkeligt ka n ke i denne Verden. Sad han ikke et Kvarter senere i ~irke ­ stolen yed Siden af Pi gen fra i Aftes. Og h un ku.nde synge. Da opdagede Rasmus, at den Sc Ime kunde ha ud­ ma:rket. Han lagd e hel e sin Stemme i, saa d et runo-cde

7


MADSJENS HOTJEL

Byens Hotel

venter Dem

Gleed Dem selv med et Bes0g paa Byens Hotel. De er altid sikker paa de bedste Varer til en rimelig Pris. -

Veltillavet Mad, leekkert Sm0rrebr0d, en

isafk01et Snaps og den veltempererede 01, dertil en hurtig og h0flig Betjening.

Nytaarsaften reserverer vi alle Lokalerne til Nytaars-Souper,

der bliver Musik, Fest og h0jt Hum0r.

Alle Oplysn. og Reservering af Bord ved TH. 80 eller ved Henv. til Hotellet.

lErb0digst

,.

Burton Clausen

N. H. S0rensen

Brande Kommune

Tlf. 38 Brande

Ekspeditionstid . Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag KI. 11-12 og 14-16 Fredag KI. 11-12 og 16-19

Lordag Kl. 9-12

Juleaftensd a g og Nyfaarsaftensdag lukket hele

Dagen.

Bageri og Conditori

8estillinger modtages paa storre o~ minclr e Kager

Srelvrreve N erts Platinrreve Nutria er altid en k&rkommen JUlegave. Kom og se mit Udvalg i Blaarreve

Skind

I1der

Pelsfarmen vi Anton S0rensen, Vejlevej

8


u nder de murede Hva:lvinger, og Pigen gay ham et aner­ kende Blik, der na:r havde £aaet Rasmusses Hjerte til at s laa to Slag ad Gangen. Hvor var han glad for, at han kom med paa denne T ur. Og uden£or Kirken stod LiUe Rasmus og stak Store Rasmus hjertelig paa N a:ven, saa Store Rasmus na:r var v ed at tude over det . Den tredie Betjent maa £0lges med Erik og Gine . To unge Piger £0lges med to hoje Ma:nd ned igennem Byen. Saa staar de udenfor en Port og taler ammen. Da korn et Par a:ldre hojtidskla:dte Folk til. l\'lin Mor og Far, blev de pra:senteret for de to ung 'la:nd. "Hal korn med ind. Naa, det var jer, der lavede Na:ser t il den hele By. J a, saadan har da aid rig en By i Konge­ riget Danmark leet for. Og jeg maa sige, at det var paa in Plads, Erik er jo bedre end de fieste. Kom med ind, va:rs'god'" Nej Tak, det mener Rasmus da ikke, at man kan. Men P igen tog ham under Arrnen. "Va:rs'god, min Herre, tror du, at du faar Lov at ba:re vo r Ju l lid." N ej, det vii Rasmus da heller ikke. Farvell Else og Hans gaar. "Nej, holdt," siger Manden, ,,1 to £olger med".

Forst ved Aftenstid kom Rasmus travende ind i Sko ­ krogen. Han raaber ude i Gaarden: "Vi korer nll, jeg skal til Tjeneste Klokken seks." Kamrneraten, der skal k0re sammen rned Rasmus , raaber til ham: "Gik det i Orden?" "Vel gjorde det saa - jeg mener, hold Ka:ft."

1

"Nej", ler Else, "jeg maa hjem, husk paa, vi har tre store Mandfolk paa Kost, og det er snart Middag". "Naa ja," ler ~landen, "saa ser vi lidt paa den store, og kulde han ikke naa om til Skovkrogen til Spisetid, saa b ryd jer aldrig om det, vi har da ogsaa Mad i Huset i d enne Tid" . Leende gaar Else og Hans hjemad. Hans kan ikke lade va:re at sige: "At dette skulde g aa Rasmus over, men det var nok det '0mme Skinneben og det Slag paa Ka:ben, der har va:kket ham. J eg har va:ret sammen med ham i tre Aar uden at opdag e, at han interesserede sig for Kvinder. Ja , sikk'et Ansvar man der faar. Bare undrer det mig, at Karen var g aaet med Flokken i A£tes." "Det var hun da no dt til, ellers havde hun vel aldrig truffet Rasmus."

Rasmus maa dog ind og byde Farve!' Erik ler ti l den store Mand og siger: "Ja, du og Hans f0lges maaske ad herud senere?" "Ja T ak, det gor vi sikkert." En Motorcykle droner gennem Byen. Karen stod og vinkede i sin Fars P ort, saa Motorcyklen na:r havde faaet for meget Siagside. Og i en Del Karlekamre og et P ar enkelte Pigeva:relser stod sorte og r0de N a:ser og lytt dc, klare over, at de var gaa et i Vandet. D en gik de ikke p aa igen. l\\en at de aUe havde faaet deres velfortjente Straf, det var de enkeltvis klare over. Men den gladeste i Byen var na:sten Lille Rasmu , da han erfarede, at den store Mand ogsaa hed Rasmus , og at samme store Mand havde sagt til Karens Far: "J a, een Mand har r her i Byen, der har sin fulde Forstand. og det er Lille Rasmus". (Eftertry k forbyd E!s) Alle He fte ts Illustra tioner er te9net af Aage Nielsen

Leopold ThAArup Manufaktur Telefon 7

9


Lultloto: B ra n de Kirke

Vi gor, hvad vi kan. for at intet skal mangle paa J ulebordet og anbefaler os med prima

1. I{l.s Ked, Flresk og Fjerkrce

F

â&#x20AC;˘

E IKSE,

Torvet . Telefon 167

10


AI Sogneraadsformand H. L. Aastrup Ud viI jeg, ud, aa, saa langt , langt, langt over de heje Fjcelde. de fleste 1'-'lennesker findes der en Trang eller Higen efter at komme udenfor Hjemmets D0r for at se og here andre S<eder og Skikke. En saadan F01else var de 80 Brande-Bo rgere vist besj<e­ let af den Sommermorgen i Juni i\'laan ed, da vi med "Pe­ ter Wessel"s mange Hestekr<efter gled fra Frede rikshavn med LarVlk som Maal. I stille Vejr og hoj Sommersol seilede vi op langs Jyl ­ lands 0stkyst for efter et Par Timers Sejlads at pass ere Skagen med d ets smukke Fyr. Et muntert Liv udspandt sig i nogle Timer paa "Peter Wessel" s solbeskinnede D<ek og i Kahytten, hvor man for en Krones Penge kunde kobe et stort Glas <egte H ennessy C ognac, en Hof til Hokerpris samt fineste en­ gelske og amerikanske Cigaretter til 6 0re pro Stk . Efterhaanden, som vi kom ud i rum So, ruller Skibet mer trods det stille Vejr, det er, som Somanden si ger : Skagerak sover aldri g . S01uften giver Appetit, Frokostpakken tages under vel­ villig Behandling, en rod Aalborg hj<elper godt til , hvad anbelanger at faa Madkassen tamt. Peter Nikolajsen h<evder, at det hj<elper paa Fordojel­ sen, i S <erdeleshed naar man tager Prisen i Betragtning. Nlan begynder saa sma at at kunne skimte noget i Ho­ risont en, det lignede Skydebanker, men var i Virkelig­ heden Konturen af N orges Kyst. Som det stiger £rem furet, vejrbidt over Vandet med de tusind Hjem, som Bjornson saa smu kt skriver. Det ser akkurat ud, som Landet stiger op af Havet. d e v<eld ige Fjicl de er som Taagebanker, t Eventyr i Tusind 0 b een Nat. M iddagsstunden er inde , en Del af Passagererne n yder Middagsmaden, andre ofrer til Fiskene i Havet, mi n Kone si dder ganske stille, saa gaar det bedst, siger hun, men pludselig faar hun saa frygtelig travlt med at naa T oilettet, d et Iykk ed es vist delvis. En Del af Pas ag ererne er blevet s aa blege og stille ; betragter man dem noje og fanger deres Btik, ryster de paa Hovedet, og Antydningen af et svagt Smil viser sig. "Bette Ole" kommer farende og sparger, hvor dybt mon h er er. ,,20 Favne Vand og uden Bund," er der een, del' svarer . "Huha da," siger Olesen og glider vider e, travlt

besk<eftiget med alt og ingenting. "N<eh, har I set det fj<eldparti der," og alles 0jne ser i den Retning, som Ud­ bryderen peger. Et straalende Syn, et m<egtigt Fj<eldparti, der skinner og straaler, som om det var det pureste Guld, begejstrede Udraab hores rundt omkring paa Skibet, der efter at n<erme sig N orges Kyster var holdt op med d sv<ere , rullende Bev<egelser. Lige udenfor Larvik laa et m<egtigt Skib, som i hele sin Konstruktion ikke lignede en almindeiig Fragtdamper; erfarer senere, at det var en flydende Hvaloliefabrik. Vel ankommen til Larvik skulde vi for anden Gang gennem T olden, som imidlertid forl0b''''m eget h urtigere ­ de norske T old ere havde aabenbart ikke noget imod, at Ost, i£g, Poise og rad Aalborg Lageret var af passend Storreise. Vi fortsatte saa Rejsen med Larvik-Drammen Banen , som er smalsporet, hvilket bevirkede en meget slingrend e­ Bev<egeise, i S<erdeleshed naar Linien gik nedad, og k0rte man saa samtidig paa det haarde Fj<eld, kunde man ikk m<erke meget til Fjedre i de norske Jernbanevogne. D e fleste var vist ellers optaget af at b etragte det norske Lan d ­ skab , som de fleste af os saa for forste Gang. I Drammen skiftede vi Tog og fortsatte til Os lo i et moderne eiektrisk Tog, som de norske Statsbaner h ar saa mange af. . fter 12 Timers Rejse fra Frederikshavn ankom vi ul Oslo; de fleste lidt tr<ette, men med godt Humor. V re V <ertsfolk val' paa Banegaarden for at tage imod de res G<ester, og efter en hjerteiig Velkomst gik T u ren til Kvartererne. D en forst e Dag, vi opholdt os i Oslo , blev vi k0rt r un t over hele Byen og n <ermeste Omegn . Paa riffen Kollen . ~om ligger ca. 800 mo ver Havet, havde man en prcegticr U dsigt over Oslo . Egeberg og Skansen er ligeledes pr <£l>"­ tige dflugtsteder. Hotellet paa G riffen Koll en var bycr get so m en Bja:lkehytte, men var foravrigt ikk f<erdig­ restaureret efter T yskerne. I den moderne Del af Oslo by 'ger man betydeiiO't h oj er ­ end i K0benhavn, en 8-10 Etager. Oslo Raad hus er i h ypermoderne til, men virker smukt ; d et har to h 0je F laje, som spejler sig i Vandet. Raadhuset ligger ganske n<£r H avn en . M in V<ert fortalte, at Personalet paa Raad ­ huset havde Frokoststue paa 20. Etage. Raadh u et ar ikke f<eJ.1digt , da Tyskerne besatte Norge, og med ilje saboterede man dets Fuldend else. U dsmykningen u den for var ik ke saa n<er f<erdig. I de <eldre Dele af Oslo finde s i T usindvis af T r <eh use mest i 2 ho jst 3 Etager. Min V<ert viste mi g T r.ehuse. om

11


Sko er altid en god Julegave

Byens sf0rste

Udvalg

H. VOLSTE,DLUND Skotojsforretning "Borgaard" Brande

En nyttig

?/ufegave

-

Telefon 111

BRANDE BANK AKTIESELSKAB

cler glcecler hele Familien

V i udsterler ge rn e et Gavekort

LAO bAt

e

& Hjersios

CENTRUM Brande - Telefon 168

12

Konto rti d 10足 12 og 14足 1 . L 0rdag 9-12 Telefon 56

Benyt den lokale Bank


var over 200 Aar, og som saa ud til at kunne staa i 200 til. Saadanne H use kr<ever en god Vedligeholdelse og skal heist males lwert andet Aar. Under Krigen kneb det meget med Fernis og l\'1aling ligesom her, derfor saa mange af Husene ud, som om de havde Skarlagensfeber. M yndighederne havde for nylig lagt en Afgift paa Fer­ nis paa 2 Kr. pro kg, saa vidt jeg husker. Denne Afgift paa en saa nodvendig Artikel var der stor Uvilje imod fra rundejernes Side. Anden Dagen var V <ertsfolkene sammen med os G<e­ ster og andre indbudte fo rsamlede til Fest i Samfundsbyg­ ningen, et stort moderne Bygningskompleks, en Slags Forsamlingshus. som ejes af de for kellige Fagforeninger. Oslo Sangkor sang forskellige Sange. Endvidere var der Optr<eden og smaa Sketch, som vakte stort BifaId . Man kunde k0be Kaffe og Afholds e l, men G<estern e skulde selv afhente Varerne ved Skranken, idet der ingen tjenen­ de Aander fandtes paa Grund af ]\'1angel paa Arbejds­ kraft. Fra Kl. 22 til 24 gik Dansen lystigt. D et h<evdes, at Dan­ skerne dansede meget mere end hjemme, og i <erdeleshed med de norske J enter. Dag en efter var del' arrangeret f<elles T ure rundt i Oslo i store "Busser" . Endvidere bes0gte vi Vigelandspark, an­ lagt og projekteret af en af N orges st0rste Kunstnere ; ingen anden By i Verden h ar noget tilsvarende . P arken str<ekker sig over et m<egtigt Terr<en og bestaar af lutter tatuer, som symboliserer Menneskets F<erden fra Vugge ti l ra y. I en Sojle paa over 20 m h0i, hugget ud af een Sten, val' de r hugget i hundredevis af igurer visende 130rn, nge og Gamle, som allesammen arbejdede sig opad , jeg troede mod Lys t, men det skulde vist forestille Menlle­ skets ulyksalige Trang til at albue sig frem . <ede' paa andres Bekostning. Hen paa ftermiddagen tog vi med Toget til Frogner .<eteren, hvor man fra et U dsigtstaarn havde den mest glimrende dsigt til aile Sider. Luften var Id ar og ren, saa man kunde e sned<ekte Fj<elde i 2 ~ 300 km Afstand. Fra rogner S<eteren spadserede. vi til det verdens­ beH)mte Holmenkollen, hvor Verdensmestrene paa S'i foretager de beromte Skihop i Overv<erelse af Titusinder af Tilskuere. Her paa Hotellet spiste hele Selskabet Mid­ dag, som bestod af Suppe. kogt Laks og Is , arrange ret af yore V rter ( D rikkeva 'erne skulde vi selv betale) . E fter l\liddagen blev der sunget norske og danske Sange. En , ang krevet af Signe gjorde mcegtig Lykke. Tu ren hele Dagen val' tilrettelagt af yore norske V en­ ner og g ratis for G<esterne. De fleste af el<:kabet var vi t t r<ette den Aften. Vi var tilbage i Oslo ved 22-Tiden. VOl' k<ere V <ert og V <ertinde var selvf01gelig pa a Ban egaarden for at modtage, og vi sku lde lige et Smut hen og besoge ct Par gode Venner, saa Klokken blev hen paa de sma a T imer, inden vi kom til Ro ovenpaa den p r<egtige Dag.

Dagen efter skulde vi ud paa den store T ur til Geilo r som vi aile havde imadeset med Sp<ending. Kl. 8 samledes vi paa Oslo 0stbanegaard, og den 6-7 Timers Jernbane­ tur begyndte. En Jernbanerejse Oslo-Bergen tager ca. 12 Timer. Disse Panoramaer, som vi passerede paa denne Tur, er­ noget af det mest straalende, inan kan t<enke sig, det skal man se med egne 0jne; jeg kan i lwert Fald ikke beskriv det. Pludselig ser man Fossen dybt, dybt nede fare af Ste a med sit krystalklare Vand i D albunden, det dejligste gremne Gr<es, hvorefter Jordsmonnen begynder at h<ev

H0]tjeldet veel UeJ10

sig, og Bebyggelsen tager fat, smaa bitte Legetajshus og derimellem smaa B0ndergaarde. Endnll l<engere til bage h<ever F'eldet sig saa h0jt, at man skal h elt ned i Un der­ kanten af Kupevinduet for at se T oppen af T r<eerne . som vokser op ad Fj<eldets Sider, G ran og Birk i skon Fo r­ ening; llbegribeligt hvor de Tr<eer faar Neering fra . Pludselig bliver del' markt i K upee , vi er kDrt ind i en Tunnel, men det varer klln et 0jeblik, saa er vi igen u de i d en fri N atur, og nye Indtryk og Billeder viser sig f or ens 0je; det ene mere stol'slaaet end det andet. Jeg tro r. vi passerede omtrent 20 smaa T unneler, den l<engste var paa 6-7 km, da blev Lyset t<endt, og de Rejsende anm O­ dedes om at lukke Vinduern e. Oet er nemlig DamptoO', som korer paa denne Str<ekning, saafremt V indue.rne ikke l ukkes , fyldes Kupeen med Kulrog. Lan gs med Elvene Hundreder af km ligger Temmer og Bj<elker i Tus indvis, som ikke er k ommet m d tromm en , naal' c1er plud elig er blevet Lavvande; det bliver saa Ii ­ gende til neest e Ilojvande, altsaa sam eg el t il n ;est F oraar, og det s amme gentager sig. Til T rods for en saaclan tilsyneladende Ri gelighed pa a. T r<e er det meget vanskeligt at k",be T ree i IlVert f al Syd- N orge . 1 \an har slet ikke \ rbejdskl'aft til at 3rn.le­ alt det T0mmer, og om Sommeren er der for lidt Va nd til at f0re Tr<eet til Sk<ereri erne og I-Iavnebyern e. Vi an ko m til Geilo ved 14-15-- iden, og Sabroe meldte "alt vel", vi sku Ide bo paa Byens st0rste og bedste r oteL Efter at hav\;! n ettet os lidt eftet Rejsen sk ulde By n og

13


f?P~p' _-I足

Vore Kunde r. An足 nonc0rer.Abonnen足

() till~l -~

ter og Forbrugere af Try ksager sen足

IS

des vort 0nske o m e n gl<Bdelig Jul og

"rRagnhiIJ" Torve!

He ld og Fr emg ang i det nye Aar. d er

Brande

BRANDE AVIS' BOGTR K KERI

slunder til.

Jernbanegade 4

Te lefon 170

\:- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1

Portvio, Madeira og Rhinskvin

Saa kom Kaffen!

i gode Kvaliteter

Nu som for laar De den bedste Kalfe hos

Kaffemrorkerne anvender man. hvor

S. Meller Nielsen

man faar den dr0jeste Kaffe og denne

samtidig er forenet med den fineste Aroma - Kob derfor Kaffen hos

TelL 92

H. L. AASTRUP

Storegade 66

- - - - Telefon 108

Husk. hvis det kn iber m ed Mrerke r.

vor Luksus Ka~fetilsretning

TelL 92

Indreg. Var~m re rk c

ERANDE EUO

~\

e~

I Billetkontoret er aabent for Forsalg hver Dag fra KI.

16.30 til 17.30

Telefon 280

~

c:

... 0

~

~.

J~

~'-'>. ~

Kun en gros

Dansk Tekstil-Industri vi Aage Petersen

Skal De have nye mobler da se ind enfor hos os ; vi har Udvalg i saavel Dagligstuer som Spis est uer samt Sovevre reiser og mcget me re.

Brande Sparekasse Kontortid:

Hverdage Ira KI. 14 - 17. Lordag undtaget

Indskud modtages Laan tilbydes

M9belforretningen, Storegade 68 P. Petersen. Tl'lefon 75

14

mod 1. Pant i By- og La nd ejendomme Kassekredit. Haandpant og Sel skyldnerkaut ion


Omegnen beses. Byen er en p.:en liUe By med nogle faa Hundrede Indbyggere og den nydeligste lille Tr.:ekirke. Byens Butikker blev straks stormet og nJmmet for Haandkl.:ededrejl, Strgmper, The og S.:ebe. I Norge er disse Ting ganske vist rationerede, men saafremt der ikke var for mange hjemlige Kunder til Stede i Butikkerne, kunde man nok liste lidt fra Ekspedienten. Vi betragtes som gode danske Venner; Svenskerne derimod "Nej Tak" . Geilo ligger smaa 300 mover Havet. Det sp.:endende var jo at komme op paa Fj.:eldet, som omkring Byen ligger 11-1200 m. over Havoverfladen. Der var enkelte, som straks efter Ankomsten vovede sig af Sted, blandt andre Slagter Eriksen og Frue samt Frk. Eriksen. Ved Tilbage­ komsten fremviste Fru Eriksen et Net fyldt med Sne . I den Anledning foreslog Sabro en Indsamling blandt Dan­ skerne til en Pr.:emie til Fru Eriksen for veludfgrt Sports­ pr.:estation. Forslaget vedtoges enstemmigt. Kl. 19 serveredes Middag, som bestod af Suppe, Karbo ­ nade og Triflis. Karbonaderne bestod af l/;l Okseked og % Rensdyrk0d; jeg foretr.:ekker den danske Ret af samme Navn . Efter en sund og rolig Sevn for aabent Vindue, saa man rigtig kunde m.:erke den rene Luft i Lungerne, var vi oppe Kl. 7, drak Morgenkaffe, samledes i forskellige Smaaklyn­ ger, klar til Fjeldbestigningen. Mine Kone var bleven borte, paa Opdagerf.:erd efter hende leb jeg paa Martin Rasmussen, som vidste, at Damerne var gaaet ud i Byen for at undersege, om der endnu fandtes Ting af Interesse i Butikkerne. Vi sendte Bud med et Par Darner, som ligeledes agtede sig over i Byen, saafremt de traf vore respektive Halvdele, da at op­ lyse dem om, at vi begyndte at stige til Vejrs ganske smaat. Det var en straalende T ur op paa Hejfj.:eldet, Stien bugtede sig frem , snart i 0st, snart i Vest, saa i Syd og N o rd; saafremt den stak lige op, vilde Stigningen blive alt for voldsom. Fra Hotellet og op til de hejeste Punkter var d er 8-900 Ill, T uren op t3.ger 1Yz Time, ned 1 Times Tid. Halvvejs oppe blev vi overfaldet af en Byge, st.:erkt iblandet Hagl, men nede i Dalen var kun faldet Regn. I 1000 m Hejde er Tr.:eerne meget smaa , men G ran og Bus k e findes dog, Fuglesangen er tildels holdt op, en vel ­ g0rende Stilhed overalt, smaa S.:eterhytter ligger spredt hist og her, og de smaa S.:eterkeer gaar roligt og gr.:esser med deres Klokk om Halsen. Helt oppe staar der hist og her bitte smaa Gran og Birketr.:eer, kun faa Tommer he je og bliver ikke til mere, gaar ud og nye kommer frem, det er formodentlig Fuglene, som s aar disse. Langt borte ser vi en Flok unge Mennesker boltre sig i Sneen, der maa vi hen, det gverste Lag a£ Sneen er lidt graat og snavset, men skraber man lidt i den, faar den si n rene, 11Vide Farve som nyfalden Sne. For at bevise, at vi havde v.:eret oppe i Sneen, ble\ vi selvf01geli g fotograferet.

N aa - Tiden er fremskreden, N edstigningen begynder, man m.:erker straks, det gaar meget lettere, vi gik en anden Vej nedad, denne viser sig at v.:ere meget smuk­ kere, idet man havde bedre Udsigt over Byen og Dalen ; at staa i tusind Meters Hejde og se ned paa smaa bitte Huse helt ned i Dalen, hvor Elven fosser af Sted, det er betagende, og man faar uvilkaarlig en Fgl else af, hvor uendelig liHe man er. Kt. 13 spises der Frokost paa Hotellet, L~rejsen skal toregaa Kl. 14,30. Et Degn har vi tilbragt her i Geilo, en vidunderlig Oplevelse rigere, alene saadan en liUe Ting

Til Vejrs i Sneen

som at sove i en Seng med saa skinnende hvidt Sengeto j. som man aid rig har set Mage. Jeg spurgte min Kon e, hvor det kunde v.:ere, at Pudebetr.:ekkene var saa hvide, at det gjorde ondt i 0jnene, naar man saa paa det. J eg formoder, det er det klar , rene Vand, de har, og saa Luften, svared min Hustru, fornlOdentlig har hun Ret. Turen tilbage til Oslo forl0b vel nok mere stille en d Dagen i Forvejen, Sp.:endingen og Forventningen havdt forladt Selskabet, eUer var det maaske T anken om, at 1 Morgen skulde vi forlad Norge - og Eventyret forbi. Vi ankom til Oslo til borgerlig Sengetid, men aUe kom vist ikke til Ro ligestraks. Afskeden skulde jo fejres, og' feste, det kan vort norske Broderfolk. Vi ov lidt l.:enge Semdag Morgen, Badevandet var nem­ lig ikke varmt fm Kl. 9, den sidste Dag, vi opholdt 0 I orges Hovedstad, skuld e fejres med et varmt Bad. Efte r et velsignet Bad indtog vi Morgenmaaltidet, som forst og fremmest bestod af 01 og Kaffe, - ja, naturligvi ogsaa Brod. 01 og Kaffe skrenkes paa een G ang, saa kan man selv m , i hvilken R.:ekkefglge man onsker at nyd e det. Den norske Husmoder klare r si g forbavsende godt me a Rationerne, det eneste, det kniber med, er Sukker. Ratio­ nen heraf er k un halvt saa stor som i Danmark. Ked se r man ikke meget til i Butikkerne, den enkelte Kunde fa ar som Regel tildelt Ked een Gang ugentlig, til Geng.:eld har

15


Et ganske almindeligt roeblad.

Andelsmejeriet ÂťBrande(( Telefon 12

N. H. VILLADSEN Telefon 96

ÂŁaCjeri.

()9­

(Qa#e

C()i an6efa{ep os ved Wepes

Julein~k"b

-

~~J

Byens c.eldste Kolonial- og Isenkramforretnin g Te l efon 6

~ GOLBJEKDAL

-

--==

Maskinfabrik

Dreje-, Stanse- 00 Svejsearbejde BRANDE . Telefon 123

I

Duggens draaber paa roens blad er dampede ind til fine st0vfnug. Kun en enkelt draabe er stor nok endnu til at afva::rge solens angreb og kaste dens lys tilbage. En padrokkes line tra:: kaster skyggestreger hen over bladets blaagraa landkort, der er furet af ribbernes ba::kke og floder. Hej roe - Skal jeg la::se din fremtid i bladhaandens linier?

Se se - en r0dhaaret sk0nhed med store

bedr0vede 0jne viI blive din ska::bne.

Roebladet begynder ved disse ord at ska::lve, saa den store draabe i bladets hulning smutter rundt som en kugle af kviks0lv og opta'r de st0vfine draaber i sig, saa den selv bliver st0rre og st0rre til trods for solens sviende pile. Den er snedig den klare perle. Men solen faar mere og mere magt - det ser farligt ud for draaben igen. Men da - da triller den ned paa jorden og forsvinder snelt i en revne . Og se nu der - paa e n af padr okkens skyggestreger kryb er en skyggelarve med glidende pukler til spidsen af stregen er naaet, og den s0ger med kroppen ud i det tomme rum som en mand paa et 0delagt skib kravler op til mastens top og vinker vildt efter hja::lpen - nej snarere som en fakir, der lige er klatret op ad et reb, han har kastet i vejret, og nu vinkende modtager p ublikums bifald. To kaalsommerfugle i sommerleg flakker rundt som en fuld mands skelende 0jne. til hannen forpustet opgir og sa::tter sig lig e paa bladet og ligner en spillers sidste par kort, d er ma::rkligt nok begge er netop spar es . Erling Fischer.

16


man Adgang til Fisk, Butikkerne bugner af Lax og HeIle­ flynder, udskaaret i store Stykker som K0d herhjemme, paa store Ben af Helleflynder koger man Supp e; Fiske­ budding spises umaadelig meget. De Handlende anvender ikke store Bel0b til Avertering, et Bra!dt udenfor Butikken, hvorpaa er skrevet med hvidt, hvad man har at falbyde; manglede man en Medhja!lp i Butikken, saa en lille Seddel paa Ruden, som Regel med haandskrevet T ekst - praktisk og billigt. j'vlel Hensyn til Genopbygning og Varer af forskellig Art fik man -det Indtryk, at Norge var la!ngere fremme

Geilo Kirke

end herhjemme, men Priserne er ikke saa lidt h",jere end Yore. Min Kone vilde saa gerne kobe en Spadserestok, i den Anledning var vi i Here Butikker, men fik den Besked "fandtes ikke"; endelig efter lang Tids S"'gen finder Bj0rklund (vor Va!rt) et Sted, hvor der fandtes nogle en­ kelte Stokke, s0gte en ud, som var passende til Formaalet, og forespurgt e om Prisen, ja, den kostede - 16 Kr. } eg spurgte Ekspeditricen, hvordan det kunde va!re, d en kostede saa m eget, i Danmark vilde Prisen va!re 2-3 Kr. ; jamen, siger den unge Dame, Stokken har vi importeret fra Belgien . Resultatet bIev, at min Kone ingen Stok fik. S0ndag Aften skulde Afrejsen foregaa. S abro holdt Mandtal og fandt aIle til Stede. Afske dstal er og Hurra for Norge og Va!rtsfolk, Haand­ tryk og Glimt i 0jet. FIojten lyder, Toget sa!tter sig i Beva!geise, en Stemme lyder : "Min Mand er ikke med!" }ernbanemanden paa P erronen vinker og gestikulerer med Armene, men det elektriske Tog fortsa!tter, Farten bliver st0rre og sterre, og snart er vi uden for Oslo, efterladend e et sorgende Par paa Banegaarden. Ved Foresp0rgseI hos Konduktoren blev det oplyst , at de tilbageblevne vist

kunde naa Forbindeise med Skibet med ncoeste Tog. Da vi skiftede i Drammen, kneb det en Del med Plads ; vi var nogle Stykker, som gik lcoengere frem i Toget, hvo!" Pladsen var forbeholdt norske Passagerer, men der op­ holdt sig kun et Par Darner i den Kupe, hvor vi slog os ned. Da de horte, vi var Danskere, indleder den ene af Damerne, en forhenva!rende Sygeplejerske, straks en Sam­ tale med os, spurgte hvor vi var fra i Danmark, ja, vi va. fra den jydske Hede, hvor der gravedes Brunkul, om Damen kendte Brunkul, "ihja", det gjorde hun da rigtig­ nok. Vi tvivlede noget herpaa, og endelig blev vi kla re over, at det var Brunkaal, den norske Dame kendte . almindelig Munterhed. I Samtalens Lob kom vi selvfolgelig ind paa Bescoettelses­ tiden . Fru Halvorsen eN avnet husker jeg ikke bestemt) benyttede Lejligheden til at takke Danmark for Hja!lpen under Krigen . Vi mente ikke, at det var noget at sige Tak for. Med T aarer i 0jnene sagde Frunen: ,,} 0, det kan D e tro. } eg har selv va!ret med til at uddele i tusindvis af Portioner Havregrod til norske Born, og det var i den Tid, vi rigtig tra!ngte til Hja!lp". Ved en lille Station stod Fruen ud, efter at have taget en hjertelig Afsked med hver en­ kelt af os. I Larvik skulde vi atter gennem T olden, hvilket imid­ lertid gik hurtigt og smerte£rit. Sejladsen, som jo forl",b i N attetimerne, benyttede de fleste til at faa sig en Lur. Kahytten var forbeholdt Kvinder og Born. Kl. 6 Morgen stod "Peter Wessel" ind og lagde til ved Molen i Frederikshavn. Norgesfa!rden var endt. 8 uforglemmelige Dage var gaaet, en T ur man aId rig glemmer. Der var maaske enkeIte, som ",nskede sig heldigt gen­ nem T oldva!senet, sa!rlig dem , som havde gjort for stor Indkob af Cigaretter og T obak paa "Peter Wessel" . Kl. 8 dam pede Toget fra Frederikshavn (det var vist forresten Motortog). Maalet var vor ka!re By, Brand . som de fleste alligevel la!ngtes efter at gense; det er jo heldigvis saadan , at ude er godt, men hjemme er bedst.

stort Udvalg

ANNA HANSEN Galanteri og Papirvarer Storegade 19

17


VfBr velklfBdt

i 1ulen Husk, at paa vort moderne Renseri foregaar alt Rens­ ning efter n yes t e Metoder.

RE

RIEl »PERFECT« Tlf. 245

1--- - - - - - - - - - - - - - . , - - - - - - - - - - - - - - - - ­ I

cod

Cju[en

har vi et pcent Udvalg i

Bornekjoler

80m et Spi'er i en Egebjrelke

sidd r det Geb is, som bliver fremstillet hos

Tandtekniker Helga Monster

Dame-Undertoj Sengetrojer

Stations v ej 5, Brande, Telf. 94 I egen Interesse bo r De ira forste Frerd henvend e Dem, hvor De faar en re el og samvittighedsluld Behandling

Ring og bestil Tid. Lukket Kl. 12-13,30

18

og mange andre nyttige

J u 1ega v e r

Trier Brcendgaard TIl. 100


'Julehelg

t

en sl'unden tid

En virkeJighedstro Skildring skrevet elter Beretning af Egnens <eldre Sognefogder.

Det er omkring Aarhundredskiftet. Juletr~er med straa­ lende Lys, dyre Julegaver, Marcipan og Sydfrugter er et ukendt Begreb. Men nu som dengang er Julen den store Hojtid, hvor aIle tager Del i Forberedelserne. saa Fred og Festlighed lyser over Hjemmene. naar Juleklokken ringer den store Hojtid ind. Kl. er 5 om Morgenen. Sneen Iyser hvid ud over Mar­ kerne - Stilheden lwiler endnu over Overgaard, kun den sorte Kat lister rundt om Laden. Men nu t~ndes der Lys. forst i eet V Indue. saa i et til, saa er Maren nok ved at komme op. Men holdt, det er jo ikke Maren. der rum­ sterer ved Komfuret i Dag - nceh. det er Jens. For det er Juleaftensdag, og paa denne Dag skal aile Karlefolkene op og g0fe aile Ovne og Komfurer i Stand, saa de rigtig kan ski nne til den store Hojtid. Det orte Kakkelovnspulver er rort u d med Br~ndevin. der giver ekstra Glans. og Kr~fter bliver der lagt i Arbejdet denne s~rlige Morgen. saa det er et fint Resultat, J ens og de to Karle, Kresten og Per, no get senere kan vise frem for Maren. Men der er mere Julearbejde endnu foruden det daglige. Ogsaa Selet0jet skal have samme Omgang, og Messingsp~nderne ikke at forglemme; alt skal v~re skinnende, naar der Julemorgen kores til Kirke. Og Plove og Vogne skal smores fint og s~ttes i H us, for ellers kommer Jerusalems Skomager og hviler sine tr~tte Ben. og ve den, der har haft ham til G ~st. for ham mislykkes Arbejdet i det nye Aar. Er aile Arbejder saa til Si d e og Dagen gaar paa Hceld, saa faar Dyrene deres Julenadver, Havreneg og H0, og nu kan Maren og Jens med god Samvittighed kalde ind til Jule­ helg. Renvaskede og h0jtidelige samlesalle i det store Kokken og ~mskes gl~delig JulIen Snaps og en Sm0r­ kringle. og saa bydes der ind til Marens Julebord . Jen ~tter sig for Eordenden og aabner den gamle Sp~n­ debibel, og d e gamle, men evigt unge Ord om Fred paa Jord. os er i Dag en Frelser f0dt, lyder ud i den stille Stue. Saa synges der til Bordet, og nu kan Marens gode Mad rigtig nydes. Forst dampende Suppe. saa Kod. og tilsidst Svedskegr0d. Efter et Par J ulesalmer bliver der hurtigt ryddet til Side, og saa kommer T uren til Pebernodderne. Et stort Fad s~ttes ind - 0verst ligger "Vcedderne", der g~lder for 20 Pebernodder. og overst rode l£bler, hvorom der spilles Firkort. ]\'len Pebernodderne er de vigtigste; det g~lder om at faa Lommen fuld, saa man stadig har noget <It spille om til de forskellige Besog rundt om paa Gaarde­ ne . At de tilsidst bliver mindre egnede til at pise. er der ingen, der t~nker paa, Efter Marens Aftenkaffe gaas der tidligt til Ro . J ulemorgen skal aile op og til Kirke, og der e r langt at kore i den kolde Vintermorgen ,

Maren er tidlig oppe; der er lang Vej til Kirke, saa der skal et solidt Maaltid til. Men Fadeburet og Sulekarrene er i Orden. saa det gaar hurtigt med at faa Morgenmaden f~rdig: Ribbensteg og Pelse med brunede Kartofler. kogt Flcesk og stuvet H vidkaal med Kanel. Kaffe og Kager, saa kan de nok klare Juleprcedikenen. Men der skal ogsaa pakkes en Kurv med alt mllligt godt, Flode og Smor, l£g og run cl e Sigtebrod til Kaffen hos Karen Lceborg efter Gudstjenesten . Snart er Hestene spcendt for; den mde Morgensol skinner i Hestenes blanke Messingspcender og i det blankpudsede Selet0j. J ens og Bedstehr er i stor Kerekapper. Maren og Born~m:, i Kyser. Sjaler og Fod­ poser. Godt, at Sneen ligger blank og jcevn; Kaner kendes ikke ret mange Steder endnu. - og saa gaar det med Piskesmeld af Gaarde. Ved den gamle privilegerede Kro i Brande staldes der op - Thomas tager imod, han er

lutter Smil, for , saadan en Juledag giver det godt med Drikkepenge. - 50 0er fra hver - og det er ligesaa meget, som Prcesten faar i Offerga\,e. Det meste af T 0jet beholder de paa; der er ingen Varme i Kirken. saa det kan nok g0res n 0dig. Pisken ta ger Jens ogsaa med, stuk­ ket ind ved en Knap i Kappen, saa ved man, hvor man har den. og Kurven med aile de gode Sager scetter Maren ind i det lange. lave Hus ved Siden af Kirken, hvor Karen Lceborg tager imod. Og saa samles man i den gamle konne Kirke. Kvinderne til venstre. Mcendene til hojre. Maren har sin Stol et Trip oppe. lige under Pulpituret med det gamle Orgel. og det er ikke til Maade, hvis en anden h a r anbragt sig der. Det odelcegger faktisk HlImoret. saa den G udstjeneste er spildt. M.en i Dag er den heldigvis ledig.

19


Jens Rasmussen & Sen

ANKJAER. NIELSEN •

Telefon 50 - Storegade 28

BAGERMESTER

!Jeerre- of} Wame-dkrce»eri

Telefon 62

S0REN BACH

ThermA'O Pellerseo

HYVILDVEJ 3

VOGNMAND

Alt Murerarbejde udf0reS

Viadukten - Tel!. 220

Louis Petersen

BRANDE SAVV JERK Emballagekasser til aile Form'lal - Bygnings­ materialer, Tommer, Breedder, Leegter, Tagpap, Tagtjeere, Cuprinol samt Isoleringsplader m. m.

Malermester 0steralle - Telefon 134

M. BERTHELSEN .

TELEFON 120

Laurits Madsen

Peter Petersen

Temrermester

Vognmand

rele{on 221

Telefon 207

S0ren S0renSen Malermester

Uhre Mejeri

Telf. 235 - Brande

Frue! Med Fisk har de Ret til at veere kreesen Danmarks iorende Fiskeeksportorer leverer Oem

den fineste Fisk der overhovedet er i Handelen gennem

en krerkommen Julegave

Vildt- & Fiskecentralen - Rob.~Nielsen

Brande - Telf. 51

MODERNE KONSOLUR med Bim-Bam Slag - Kr. 205

By- og Landejendomme

+ Afgift

Hurtig Salg saa

H. Melgaard

A. Lund

Urmager - Storegade 19 - Telefon 211

Thyregodvej 44 - Telefon 263

Husk paa 0rzskesedlerz .'

Luoll Seoller9AArli

En Julekmrte

BARBER & FRIS0R Storegade 26

20

-

Det er Nr. 1

med levende Lys eJler en smuk Blomst - men selvf0lgelig fra

M. 8ALL EHandelsgartner


og hun faar sig godt anbragt sammen med B0rnene og nyder Kirkens Stilhed. De gamle Hv<elvinger er helt d<ek­ k ede af Rim, men senere, naar de mange Mennesker har varmet Rummet op, saa vii det dryppe godt paa dem, der s idder under dem. Godt gemt bag den store Pille bagest i Kirken sidder de 4fra K<eret. N aa, i Dag har de vel ikke Kortene med - men sker det paa en almindelig S0ndag,at T alen deroppe fra bliver lidt lang, saa kan de udm<erket faa Slg et lille Spi! her bag Pillen, og saa falder man da ikke i Sovn den S0ndag. "Mor", hvisker liUe Ole, "er Ligstenen paa Plads?" Maren skotter hen til den store Lem, der d<ekker N edgangen til Begravelserne under Kir­ ken. Jo, den ligger godt, og hun beroliger Ole med et Nik. For hvis Lemmen ligger lidt sk<evt, saa har de d0de der­ nede gaaet igen, men saadan en h0jhellig Julenat har de vel ogsaa Fred dernede, r<esonnerer l\'\aren . N u stemmer Orgelet i, de gammelkendt@ Julesalmer lyder fra Gammel og Ung - H0jtiden fylder Kirken . Saa staar Pastor Oleen paa Pr<edikestolen. Han har v<eret Officer, f0r han b lev Pr<est; det ses endnu paa hans ranke Holdning. I a ndagtsfuld Stilhed lyttes der til J ulens Evangelium: "Og d et skete i de Dage, at en Befaling udgik". Men efter­ haanden som Gudstjenesten skrider frem, falder cler en v is Mathed over Menigheden. Den gode J ulemad ligger t ungt, Tojet fylder saa meget, og endda er det hundekoldt,

is<er for F0dderne. Maren skotter over til Beclstefar, han sover fredeligt mecl Hovedet godt nede i K0rekappen. Ja,

aa kunde han jo egentlig lige saa godt have gaaet ud og stange Aal, som han talte om. Det er hans Yndlingsbe­ sLdtigelse paa de kolde Vinterdage. F0rst en hel Pot Br<endevin, saa Kabussen paa, og saa skal han nok fa a

JUJLJE RJEBUS

~ +K~ sbe

1. Preemie: 2. Preemie: 3. Preemie: 4. Preemi e:

Middag med diverse Vine ti l 2 Personer Skeenket a! Brande Hotel. Boggave, Veerdi 40 Kr. Skeenket a! Midtjydsk Forlag. Gulvvase, Veerdi 30 Kr. S~renket a! L. Willemsen. Gavekort, 25 Kr. Skre nket af Kaj J0fgensen, Magasin du Nord .

L0sning indsendes til Brande Handelsstandsforening inden den 20. Decemb r, hvorefter de r fore tages Lodtrrekni ng bland t de rigtige L0sninger. Resultatet bekend tg0res i de lokale Blade Mandftg den 22. DereOlber. L0sning : ... .

Navn Adresse

21


absolut

naar Forsikring skal tegnes

Torvekiosken A. MOURITSEN Telf. 71

Martensens Fabrik Aile vore Kunder i By oq paa Land onskes en giredelig Jui og et go It Nytaar

Chr Rahbek Smedemester . Telefon 35 GARANTIEN

MODERNE HERRE -SKRlEDDERI JOHS. GERTSEN & SON Storegilde 17 for den faguddan nede Skr.:eddermester

Brande Vulkaniseringsanstalt Vejlevej 10 . Telefon 224

N. Mogensen

A IS De jydske

I{ult"rv-Fabriker Blaahej

Ernst Madsen Specialvcerksted for Motorcykler

Telefon Blaahej 23

Linde Aile 5 . Brande

Esso

STINUS ENKELUND Servicestation vi Th. Christensen

Savvcer k og Maskinsnedkeri TIt 215

Ve jl ev ej . Brand e

Det gjensidige F orsikringsselskab

Aaben Dag og Nat

Hovedagentur i Brand e: Forl'etl1ingstol'er ChI'. Nyholm . Tlt. 101

22


slaaet H ul paa Isen dernede paa Skernaaen og faa pirket saa l~nge med sit Aalejern, tii der ha::nger et Par Krabater paa. Omme bag Pillen lyder en lydelig Snorken, - ja, saa h ar de altsaa ikke Kortene med i Dag. Maren sukker og £lytter lidt paa de kolde Fodder, ja, nu maatte Pastoren ogsaa godt sige Amen for hendes Skyld. Og som om hun skulde have det Juleonske opfyldt, siger Pastor Olesen nu Amen. Orgelet stemmer i med en Julesalme - og en tem­ melig lang, for nu skal der ofres til Pra::st og Degn . I god Tid for Jul er der sendt Sedler ud til aIle, og de sled nu afleveres i Dag, paategnet med N avn og Offergave. Pra::­ t ens Seddel er hvid og skal l~gges paa det Ene Hjorne af Alteret sam men med Javen, ca. 50 0re. Degnens er blaa, g han faar 30-35 Ore af hver. Da dette er til Ende , b egynder M~ndene at liste ud paa Kirkepladsen; nu skal N yhederne droftes. Men aIle bliver staaende, for det kunde jo va::re, at Sognefogden havde Tiender Og Bekendt­ g0relser, som skulde hares. Men da ogsaa dette er over­ staaet, er Gudstjenesten endelig slut, og man kan begynde at ta::nke paa de mere materielle Goder. Konerne forsvin­ cler ind til Marie Skra::ders og Karen L~borgs, der bor lig ved Kirken, og hvor Kurvene i Forvejen er blevet indleve­ ret. M~ndene gaar i sluttet Flok til den gamle Kro. Her er Julebordet da::kket - - forste Snaps med Kringler til er V~rtens Omgang. Flasken staar paa Bordet og en 2-3 Ba::gere ved Sidenaf, man skiftes i al F redsommelighed til

at faa en Slurk. Henne i Krogen staar Kurven med Tobak. Det koster ingenting at faa Piberne stoppet. Derfor er det ogsaa forstaaeligt, hvis nogen har mere end een Pibe med! Men hvad - et helt Pund kan faas for 35 0re, saa det

er jo overkommeligt. Bager Knopps 5 0rers Kager er der ogsaa god Afs~tning for - de baade fylder og smager godt. Men hertil maa der en Kaffepunsch - man henter selv Koppen ved Buffeten - her blandes Kaffe, Sukker og Bra::ndevin, og hele Herligheden koster 10 0re. For en Krone faar man 12, ja til '0d 14 Kaffepunsche, saa det

Tiderne skifter Moderne skifter

men

Y3gg epne

6estaap

En god Bog er det en Glcede at give og at modtage

B0ger

for B0rn fo r Ungdommen 'for Voksne

Lad Julegaven vcere en Bog ira

BrAnlte B09- 09 PApirhAnltel P. Westergaard - Telf. 59

Brande

23


路 . . ind til Isenkrcemmeren

C h r. G e r tsen

Olcedelig .Jul og godt Nytaar fJl1sifes af

Skrmderf'Jrretning

Ludvig Nielsen

Mellemvej 1

Tuborg Depot

lLANDKN搂PEKT0R Brande

Torvet

lBRANG

Telefon 129

1----------,------------1 Kolonial, Delika esse Yin, Spirituosa Ost. vellagret, i aile Kvaliteter

I

Bran e Maskinforretning K. Laursen - Telefon 95

Martin Jensen "Volmerhus", Brande Telefon 161

24

Alt i Landbrugsmaskiner


k an bet~le sig at tage Dusinet fuldt. U nderkopper bruges ikke; 12 fyldte Kopper paa en rund Bakke, det bn man nemt selv hente. H umoret stiger, eftersom Punschene gli­ er ned og varmer op, T obaksrog og Snak fylder Lokalet, jo, nu er det J ul. Bedstefar og J ens er godt b;.enket sam­ men med gamIc N aboer, g ode Historier har de fort.)lt hin­ anden, og gode Punsche er der gledet under Vesten. men s aa staar j\'\aren ogsaa i Deren; Klokken ga·)r til to, det oe r paa Tide at komme hjem. i 'l ed et Suk faar Jens og Bedstef.:r sig lettet, mens Maren giver Thomas Besked Om at sp;.ende for. J ens maa dog fo rst et nodvendigt ftrin­ de ud i den gamle K0restald, og her tr~ffer han paa Peter ira hre, som han slet ikke har fa.Jet onsket gl~delig J ul. I e bliver nodt til lige at have en enkelt Kaffepunsch til at skaale i. Den bliver til Here, men saa st::ar lI'laren atter i Doren, og nu er J ens klar over, at nu gaar den pin'de ikke mere. Samtalen er ogsaJ efterhaanden blevet mere hej­ restet herinde - store Niels begynder at snakke om Lus­ singer, men i Betragtning af , det er J uledag, falder Ge­ mytterne til Ro igen . Lidt arrig klavrer Jens op pu Buk­ ken ved Bedstefar, fa ar Pis ken hevet frem fra Kappen og 'slaar Skrald, saa det kan hores i den anden Ende af Byen. l\"1ed et Ryk s;.etter de Brune sig i Gang, og saa gaar det J fuid Fart gennem Byen. Men det er dog underligt, som Fol k pJa Vejen forst glor og saa griner. Jens skuler bagud. IVl en da havde han l1;.er tabt baade j ;.ese og Mund, for der ligg er Maren med Benene i Vejret, og Born og Fod­ 'poser og Kurve v;.elter rundt mellem hinanden. Agestolen var gaaet bagover, da han var startet fra Kroen med sit hidsige Ryk. Lidt besk;.emmet faar han Familien anbragt paa anst;.endig Vis igel1, og saa gaar det i et lidt blidere empo ud ad de Iwide Veje . Maren er rasende; at v;.ere til Grin en hojhellig J uledag, fordi ens Mand har faaet for mange P unsche, det var d og for g J lt. M en det er godt, der er lang Vej hjem, og efterhaanden som Vognen skumpler ud gennem J uledagens Stilhed, falder Maren ogsaa lidt til R o. I Aftes h avde de dog haft det sa·] .,kent og hyggeligt, o g der h avde nu YiI'ret forbistret koldt i den Kirke, hvor havde hun ikke selv nydt den Kaffe hos Karen L;.eborgs.

BIRANDJE JJUL

e r trykt i

Og l\1;.endene skulde dog ogsaa have lidt at varme sig paa, og da Vor Herre vandrede hernede, saa havde han jo selv gjort Vand til Yin den Jllerforste Gang, han skulde hj;.elpe Mennesker. Saa hun fik nok tilgive Jens denne G ang. Og da Vognen korer op foran Doren, har den vel­ signede Julefred bredt sig ogs:la til Marens Hjerte. J ule­ freden hviler igen over Overgaard. Jane.

1ul 19lJ7 jeg vil skrive et dejligt Juledigt,

saa alle i Byen kan se,

at lltl hal' jeg gjo!"t min julepligt

015 har D el i, lwad der sl<al sl<e.

leg vii shive om Gaase- og Fl;rskesteg .

hvor Sv;rren er l;rkker og spr0d,

thi faa er de, der kan m;rske sig

m ed Mandler og Risengl'0d.

Og saa vil jeg n;rvne en smykket Gran,

som BliJrn ene danser om kring,

og ikke glemme en julemalld,

der kommer med rare Ting.

Maaske bN jeg ogsaa n;rl'ne lidt

om Kaner og Bj;rldeklang

og julesneen, som daler blidt ­ og Kirken og Salmesang .

N 1I sidder jeg he!' ved mit Skril'ebord

BRANDE B OGTRYKKERI M. C HRISTENSEN - TORVEGADE 30 - TLF. 21

der k an De ogsaa faa D eres Tryksager

og l;rgger forlegen min Pen,

thi alt er blevet til fomme Ord:

]eg m a a jo skrive om Fred paa jord

og sva r mig: fi vor finder jeg den?

Folmer H. Sten umgaard.

25


Brande Karosserifabrik Tell. 156

Alt Karosseri- og Vognarbejde udf0res

~.

P. 路 Mel!)AArlt BARBER - FRIS0R "Volmerhus"

JENS SKJERRIS

johs. Pedersen Organist

E. LORENTZEN Norregade 10 - Telefon 217

Uddnnnet vet! d et kg-I. danske Musikkonse路rvatorium

Auto Reparation

BRANDE Den model ne FriSlire faa,. De i

J. C. MADSEN London Herremagasin Bemter!;: lIor! Speciale:

Telefoll 113 og 213

Moderne kemisk Permanent

Laurids Rahn

Til Julen Fineste fuldfed Steppeost

Kolonial - Delikatesse

OSTEHUSET

Te le fon 128

Brande - Telefon 260

GJcedelig Jul

Glarmester Tele!on 136

011

kes aUe mine Kunder

Martin Meller

Billeder og Rammer

Bestilling paa Arbejder modtages gerne i god Tid

BRANDE H0jSKOLEHjEM

( aurils petersen

vi

K. Kristensen Te lefon 30

A. ( ynggaard Mekaniker Brand e - Te lelon 73

BRANDE STO L EF AB RI K Th. S0nderto ft Brande - 7 elf. J 78

Trikotage, Dame- og Herrelingeri Storegade 52 - Brande

Mcelk til Gr0d og Sm0r paa Br0d Ira

LANGI{ lER MEJERI Te l!. 33

KElb De res Julpbag e r, Julehefter, Jult!kort, Lomme颅 belger, og Telegrammer samt Dag- og Ugeblade i

BANEGAAR DS KIOS KEN H.

llS. Telelo ll 258

Premier Desse rt-[s altid paa LagPT og brin g es paa Bestill.

26


Om Herregaarden Brandholm

Af T. Bundgaard Lassen Et Par km Sydvest for Brande ligger Gaarden Brand­ h olm, der i sin Tid var Sognets storste Gaard, men som har maattet dele Sk<ebne med saa mangen en Gaard i Landet: For et Par Hundrede Aar side,n en stor Hoved­ gaard, nu en almindelig Bondegaard. M cend af saa kendte Adelssl<egter som Belov, Thott, Parsberg og ,joe har her haft deres Herres<ede. Intet ved man med Sikkerhed om disse Adelssl<egters Liv paa 13randholm i dens Storhedstid, men man har Lov at t<enke sig, at det hal' formet sig som Livet paa andre Herregaarde i den Tid. Et muntert Liv har sikkert rort sig paa Gaarden, naar Slcegten fra andre danske og holstenske Herregaarde er kommet rullende i de tunge Karosser for at besoge Fami­ lien paa Brandholm . M ed vajende Fjer i de brede Baret­ ter, med klirrende Sp orer i de lange Stovler har de for­ nemme Herrer sagtens forlystet sig med Jagt paa R<ev og Hare paa de store Hedestr<ekninge1' med K<er og ]\10se1', del' horte under den store Gaa1'd. Om Aftenen har de festet sam men i Salen paa Brand­ holm , gjort sig til G ode med Brandholmernes solide Mad og dertil drukket hjemmebrygget 01 af de store, solv­ beslagne Krus . Alvor har vekslet med Gammen. Man har droftet Forho ldene omkring paa Sl<egtens Gaarde , droftet IV1ulighederne for en ny Krig og genopfrisket l3egivenheder fra forrige Krig, hvori flere af Sl<egten M <end deltog, men sikkert hal' ogsaa de gode Herrem<end med deres Fruer, som Skik og Brug var, forlystet sig med Sang og Dans eller med Skak, T avl og Terning. U tvivlsomt har Sl<egten ogsaa her v<eret samlet, naar en d Brandholmel'ne med Pomp og Pragt ad de sandede Veje blev fo rt til sit sidste Hvilested i Gravhv<elvingen under den ensomme Hedekirke, og medens Klangen af Klokkernes triste Sorgeslag rullede ud over Heden, har H o vbonderne vel staaet ved Vejka,nten med H at i Haand og set paa al den Fornemhed og Pragt, der udfoldede sig for deres 0jne, set paa Firspandet for Ligvo gnen, der bar den morke Egetrees kiste, set paa de store, lukkede Vogne , der forte de fornemme G <ester langsomt bagefter Ligvog­ nen, og de har stirret efter det la nge Vogntog, til det som en smal, mork Stribe forsvandt for deres Blik bag Bakken ved Brandlund . Syv Kister kom Brandholmernes Gravhv<elving under Brande Kirke efterhaanden til at rumme . Den sidste, der blev bisat i HV<elvingen, var d n unge Preben Parsberg, og med ham gik Brandholm ud af Adelens Eje. Om de gamle Herregaarde forteelles i Regelen en Reekke Sagn, sam ofte giver mer eller mindre uhyggelige Beret-

ninger om Gengangere, Spogelser m. m. At Brandholm i denne Henseende ikke danner nogen Undtagelse fra Reg­ len, bekreefter folgende Sagn, som findes henholdsv is i "Dansk Folkemindesamling" og i "Danske Sagn". Der Jigger i Brande Sogn en j<evn stor Gaard, som hedder Brandholm. Den har engang veeret en Herre­ gaard, men er nu kun ea almindelig Bondegaard . 1\;1en Gaarden var i sin fulde Storrelse, var Ejerne Herrem<end, der ikke tog det saa noje med, hvorledes de bar sig ad. Saaledes fort<elles det, at en af Ejerne engang i Raseri med en 0kse huggede en af sine undergivne ned, men efter den Tid havde han ikke Ro, selv ikke efter D eden. Han blev efter Doden hensat i Gravkapellet i Brande Kirke, men Laaget kan ikke holdes tilluk ket paa Kisten. Selv om det bliver lukket og skruet til om Aftenen , er det dog altid Morgenen efter 10ftet af og sat ned ved Siden af Kisten. Brandholm Gaard skal i gamle Dage have v<eret beboet af en Sysselkonge ved N avn Vrol, som skal v<ere begravet i en Hoj udenfor Gaarden . Hojen kaldes endnu Vrolhoj. ( Evald Tang Kristensen har her gjort den Tilfojelse, at Hojen ogsaa kaldes Gjedhoj, efter en lille Beek, Gjed­ rende, sClm 10ber lige norden om Hojen.) Om Vrol forteelles, at han i et Feltslag paa Sandfuld­ bj<erg overvandt en anden Konge, Mizar, som skal ligge begravet i en Hej paa bemeldte Bjerg, kaldet jv1izars Hej. Beboerne deromkring kalder Hejen i\1ismers Hoj (Midsommers H0j). I "Liber daticus", hvori Sagnet ogsaa er optegnet, be ­ m<erkes: Der kunde i alt Fald veere Grund til at tro denne Tradition, da der paa Peter Bj er1'es ]\'1 ark, Sand­ feldbjerg, saa vidt jeg erindrer noget sydvest fo r G aar­ den, findes tydelige Ruiner af Jordskanser . Om Brandholms forste Ejere fort<eller Trap i sin Be­ skriveise af Brande Sogn. Det fremgaar heraf, at Gaar­ den sidst i det 16. Aarhundrede ejedes af Peder T erkel­ sen <ebner. Han d o de 1587 som sidste Mand af si n l<egt, og Gaarden arvedes da af hans Fcetterson, Claus Strangesen til N0rholm. Han do de i 1596, ogsaa uden mandlige Arvinger, og Datteren Karen Clausdatter fik derfor G aarden. Hun eegtede Hans Lauge til Lunderup , som i Aaret 1606 for 14,000 01. solgte Brandholm til Bendix Rantzau, Svigerson af Albret Skel til Junget, der blev henrettet j Horsens 27. J anuar 1609. D en folgende Ejer af Brandholm var Jorgen elow til Hastrup og derefter hans S0ster Sophie Below. Hun var gift med C hristen Thott, der i 1631 solgte Gaarden til s in Svigerson Otto Gioe, som straks mageskiftede den med

27


ER

T BORGAARD

Brande

Telefon 62

Keramik og Stent0j Visittasker - .. B0jletasker

Punge og Tegneb0ger

Etage-SYffiSker - .. Trffiskaale

Sportsrekvi sitter

Legetej

Husk mit store Udvalg i Mobler 28


sin Broder, Eskild Gi0e, for dennes Part i T urebygaard. I 1638 solgte Eskild Gaarden, der da havde 24 Tdr. Hart­ korn, til Herlof Monnand, men denne maatte 9 Aar sen ere pantscette den til Eskilds Bern: Henrik, Birgitte og Sibylle . Henrik dede ugift 166R. Birgitte cegtede I--Ienning Quistz<lu, og Sibylle cegtede den hoi enske Adelsmand Konrad von Hovelen. De to Svogre skrev sig begge til Brandholm, men det ser ikke ud til, at de har ejet den i Fcellesskab. Omkring 1670 nee 'nes Quistz a u so m fjer af Gaarden. Under Svenskekrigen var aarden bieven lagt ode , og paa rund af Skatterestancer var Gaarden en Tid frad e mt ham, men Kongen ove rdrog ham den dog igen. I 1682 overlod hans Enke sin Sester og hendes Mand Gaarden. Ogsaa dem var den en Tid frademt, og da de i 1687 fik den tilbage, skedede de den straks til deres Svigerson Niels Parsberg. Da han d0de 1710, var hans Sen, Preben Parsberg, kun 14 Aar gammel. Han over­ levede kun sin Fader i tre Aar, og da han var saa ung, kan man sikkert gaa ud £Ia, at h,ms Moder har staaet for Gaardens Styrelse. Om de sidstncevnte adelige Ejere af Brandholm giver de Kisteplader, som blev fundet i G ravrummet under Brande Kirke, en Del Oplysninger, som her skal med­ deles. (Efter en Afskrift fra N ationalmuseet.) Indskrifteu paa Sibylle Gie es Kisteplade skal anfores sin Helhed som et Eksempel paa Indskrifternes Ord­ lyd, af de andre meddeles kun enkelte U ddrag, der kan v.:ere af biografisk Interesse. Kisteplade ove r Sibylle Giee. Her H uiler ud i Herren H0ycedle og Xl elbaame Sal. Her Major Co nradt Von Hovels Frue H0y.:edle og \'Vel­ baarne Sal.: fru Sebille Gioe til Brandholm : Er foed paa Turrebygaard I elland d . 25. November 1630 af Hey­ adelige \'Velbyrdige forceldre Hindis fad er Heycedle og \'Velbaarne Herre Eskil Gioe Til Turrebygaard og Brand­ holm: Hindis jVloder H0ycedle og ' Xl elbaarne frue fme­ rentze Rosencrantz til Camboe udi Holstein: og Hafver Sal. fru Sebille G ioe Lefvet Et Iud \\1 elbehageligt Lefnet og som en Sand hristen I aid Dyders Fildkommenhed. Imod aile Bewiist I-liinder Christendoms lys og Klar­ hed : og ndet Hindis lefnet Anno 1724: d. 3. Juny: \V'ed En Bestandig Salig T ro Til J esum Hindis frelsere: Efter Hun H a fd e Lefvet I Denne Werden I Tre og Halffemte­ sinds Tiufve Aar 6 l\'laaneder og 8 age: G ud forlenne Hinde En Jlcedelig og ftrefuld opStandelse l\1ed aile G uds ud W alde.

2. T imitheum 4. Cap: Jeg Hafver Stridet En od Strid: Jeg Hafver Fuld­ kommet l0bet, J eg Hafver B eholt T roen ; fremdeles el' Retferdigheds Cron Henlagt T il Mig: Gudfrygtig Taal­ modig Barmhiertig og From Hafver aid tid \Xl erret M in St0rste Rigdom: / :

Hendes IV\and Conrat von Hevelen biev fedt i Altona 22. Februar 1630 og var Sen af Hans von H0velen til Levensted og Fru lV\ette Die Post . Rimeligvis var han af den gamle adelige von H0velen-Slcegt fra \'i/ estfalen. Den mest kendte af Slcegten var Gothard von Hovelen, der omkring 1670 var Vicekansler og Regeringsra2d i Siesvig og H olsten. Conrat von Hovelen dade paa BrandholI i5. Novem­ ber 1689 "i sit Alders 60. Aar ringer tre i\\aaneder." Sibylle og Konr2d von H0velen hayd e t o D0tre Elisa­ beth og Amalia. Den sidstncevnte, der blev fodt i Bruns­

vig 1663, bar et scerdeles smukt Eftermcele. Man lceser saaledes: "Hun var cede! af Byrd og Blod, cede! af Dyd og Fornuft, hun frygtede Gud inderlig, elskede og cerede sine Forceldre og Overmand, tilborligen tjenstvillig 0 ydmyg mod sin jcevnlige og l Tndermand og hjertelig og medlidende mod den fattige og hjcelpeI0se. " Hun var gift m.ed Fredrich -'; rnis afAxselvold, men hun var kun gift i 1 Aar og 6 Dage, idet bun allerede den 18. Januar 1702 afgik ved Doden, "EFTER AT HU HAFDE LEFFVE D I DENNE VE RDENS MelD SOM­ .rvlELl ,HED 38 AAR O G TOlF DAGE". Hendes Sester Elisabeth f0dtes i Lybek 14. j\'\arts 1665_ 22 Aar gammel blev hun gift med Niels Parsberg, del' samtidig med overtog Brandholm. "I same hendes Egte­ skab af ud \V'elsignet med 10 B0 1'l1, af II vi!cke de 6 alt forend hun i Herren er hensovede". I lun blev Enke 17_ Februar 1710 og afgik ved Doden den 17. Juni 1741 , "efter hun hafde levet i denne jammerfulde verden udi 76 Aar. 3 Ma aneder , 11 Dage". Hendes , .iand, N iels Parsberg, var fra Eskildstrup, hvo1' han blev fodt 30. Janua r 1653 om Son af N ids Pa rsberg til Eskildstrup og Kiersten Kaas til Selleberg. I hans Ung ­ dam var ha n i kg!. ,lajestcets Tj eneste i 13 Aar og vovede Liv og Blod mod Rigets Fjender. Han levede et "meget christeligt, gu dfrygtigt, fromt og fornuftigt Le£net med Hustru , Born og Tuinde i 22 A al'

2


Ib Chr. Ibsen & Co. Vognmandsforretning

A. Reinholt Andersen

Borga rgade 20 - Telefon 124

Snedkermester Tel!. 246

Brande

Brande Bramdselsforretning Sig vald Nielsen . Stationsvej 7 . Telefon 169

100 Aar saa hurtigt gaar saa hurtigt gaar

Chr. Christensen Malermester

M. Rasmussen

Vejlevej 34 - Telf, 264

Carlsberg

Trikotage - Lingeri

Brande Koretmogerforretning

Pauline Bagge . Torvegade

vi N. Nielsen . Bliclwrsvej . Telefon 171

Brande M0belindustri

+lans 71'ielsen Skot0jsleparalion -

H. Rose ngren Hansen

Torvegade 1

Reparation og Presning af Herregarderobe Anders Nielsen . Torvegode 12

RENSERIET

,,6fegant" Torvegade

Brande Marskandiserforretning M. Rasmussen

Torvegad e 20 - Tel efon 179

Mobler og Tojvarer Nyt og Brugt Kob og Salg

30

Sovevrerelser i Elm, Nod og Mahogni

CHRa Cementstober THOMSEN Thyregodvej - Telefon 42

Ejnar Lassen VOGNMANDSFORRETNING Statiom:vej - TeIcfon 146

Petersens Polstervmrksted Sta tionsvej 6 - Bra nde


og 9 M aanederu. Han led meget under en langvarig Syg­ dom og de de 17. Februar 1710. Hans Son , Preben Pa r sberg , dode som allerede n~vnt tre Aar senere, 28. Februar 1713, ,,16 Aar og 7 Maaneder ringer 5 Dage u. 1 den syvende a f ~ ravrummets Kister laa Liget af Bir­ g i ffe Parsberg, antagelig en Soster til Preben Parsberg. H un de e 1744, 57 A ar gammel. Kist pladen over hende var iovrigt s aa medtaget, at den ikke kunde istands~ttes . og Indskriften saa godt som ul~ elig. Med P reben Par bergs D od endte Brandholms Dage som adeligt Herl'es~de. Kort Tid efter afh~ndede P ars­ bergerne aarden, vi t nok til Karen C hristensdatter. D ns Storhedstid var dog ikke fo rbi end nu, hele det 18. Aar­ hundr de ud va r den stadig en stor II ovedgaa rd, men efte r den Ti d blev den efterhaanden min dre og mindre: store S tr~ k ninger blev solgt fra, og F~stegaardene gik i Tidens Lob over til Selveje. I det folgend e skal nu fort~lIes om Brandholms Ejere i Tiden efter Preben P ars bel'gs D od. (Efter "Trap" og Op­ tegnelser i P. Lar",ens Protokol). Karen hristensdatt er ejede Brandholm til 1731, da hun testame nterede d en til sine S0stersonner, hristen Nielsen aJ A s er bol og J ens Nielsen af Sk~rlund, de l' imidlertid samme A ar solgte den til Kobmand Claus C ordts en i Horsens for 920 D aler. Dog sel' det ud til, at Jens Nielsen atte r har overtaget aa rden, da den ved Auktion i h ans Do ds bo 1741 blev tilslaaet P r ~sterne Jens Risum, Bra nde, og dennes Svoger J ohan Ahr nsberg, H vejsel, for et Bud paa 1321 Dl. De lod G aarden ombygge af Bindin gsv ~rk i 1743 og solgt den to Aa1' senere til Soren Bornemann. Han hav­ de kun G aarden en kcrt Tid, idet han allered e 1748 af­ h eended e den til Chrest en Hann erup for 2250 Dl. D en­ nes Enke, athrine Margrethe Ahle r, skodede 1756 Brandh olm til Niels Pedersen Hvidbjerg for 2500 Dl. Han drev den ku n i to Aar og solgte den. med et Tab af 200 D l. til Laurids Jensen Brandt. Brandt var gift med Maren Kjersgaard fra Kjersgaard i Vesterhygild. Da hun val' blevet Enke, solgte hun Bran dholm til sin B roder, Niels Jensen Kjersgaard, for 2900 D \., og G aarden blev nu i denne l~gt til 1896. Kjersgaard var gift med Karen Skaarup, en Datter af Jakob Skaarup i Vesterhygild. Deres Datter, Johanne, bl ev i September 1797 gift med Otto Nielsen Arvad fra ester Arvad. Han rejste som ung Mand til Kobenhavn , hvor h an ne dsatte sig som Strompehandler, men han kom altsa a tilb age til Bra nde, blev gift med Datteren paa Brandholm og overtog aarden 1799. Otto Arvad og Johanne h a de 10 om, 5 Sonner og 5 Dotre. Den eneaf Sfimnerne, J kob Skaarup Arvad, over­ tog i Aaret 1829, 27 Aar gammel, Fodegaarden . en hav­ de lidt en Del i de vanskelige Aar under Pengekris en, og Jakob Arvad havde ingen Penge at seette i den store

aard, men da skete der uventet noget, der hjalp h am over Besva!rlighederne . I Drantum boede der en t.land ved 1avn Morten Krag­ sig. Han virkede en Del som Dyrl~ge , men vilde ogsaa gerne veere Rgteskabsm~gler. Paa sine Rejser var ha ~ blevet kendt med Thomas Christensen fra Lille-B rande. der h a vde kobt en Gaard i Filskov. Thomas havde tjent en Del ved at handle med Stude. Han sad, hvad man kalder goclt i det, men han m angled en Kone . Morten foreslog ham da, at han skulde bejle til en af Dotren e paa Brandholm, og en S(m dag i Sommeren

1830 Im'ldte de p,u 11ver sin Ridehest paa Brandh olm. Der var to Dotl'e hjemme, Ellen og' Abelone, men Mortell mente, at Thomas skulde hav e Jensine, for hun va r d en "villeste" . H un tjente paa den Ti d i V ester Arvad, og der ble n sendt Bu d efter h nde . D et blev selvfolgelig en stor O ver­ raskelse for hende , og h u n lob paa tr0mpefod der de n lange V ej hjem til Brandholm for at se sin till ommen d ' M and . Der kom ogsaa "Handel" istand om G iftermaalet, men der blev de~ uden lavet en Handel mere, id et J ako b Skaarup og Thom J.s byttede aarde, saaledes at Ja ob £ik Gaarden i Filskuv, og Thomas fik Brandholm. Thomas og Jensine blev gift samme Efte raar, og d et gi nu en Tid godt frem ad med Brandholm. De havd e 11 B0m, og den yngste el f S011l1erne, Laurids Brandt T ho­ massen, de r blev gift med Sidsel Marie lads en fra e t er Sogn, overtog i 1875 aarden. En af Son n erne, C hresten Madsen Thomassen, gift med Else Kirstine Ottosen fra Uhre, fik en n)' Gaard, der i 1866 blev udstyk et fr a Branclho lm . Den blev kaldt Nyholm, og det blev en a Sognet bedste Gaarde. r Foraaret 11:>96 blev Brandholm overtaget af K reditfor·· eningen. To Aar senere, 1 atten mellem den 20. og 21. Ju li

31


Andels-Kartoffelmels足 fabrik ken

M i dt jylland Brande

T I

Hatte Slips Kaske tter

I SeIer,

I

i gl. Kval.

'Julegaver i aIle Prislag

I Sokker

II Sokkeholdere,

Smukt Udvo lg

i gl. Kval.

i

Herre-Ulsters

1P - TOP v I Svend Nielsen Telefon 159

S. NIS-HANSSEN URMAGER OG GULDSMED

Brande - TelL 175

BRANDE ELEKTRICITETSVA:RK Lys - Kraft - Va rme -

- - - - - -- - - - - - - -


1898, nedbr.:endte Gaarden til Grunden, og derved gik det i OpfyldeIse, hv;.1ci der var spaaet mange Aar i Forvejen, at naar den ikke l.:enger var i Brandternes Eje, vilde den nedbr.:ende . Saa l.:enge en af Brandterne ejede den, skulde den ikke br~ nde, selv m den flere Gange skulde komme 1 - t~rk Fare . Det havde den virkelig ogsaa .:eret, men forst i 98 blev det til Alvor. Kort Tid efter Branden blev Gaarden af Kreditforenin足 gen under Haanden solgt til Niels Peder l lansen Era Vennergaard i Give Sogn for 17,500 Kr. Han fik Assu足 rancesummen, 7500 Kr., overdraget med Forpligtelse til at opbygge aarden. Siden har den flere Gange skiftet Ejer. Af fordums Storhed er nu intet tilbage . Spor d en D.:emning og nogle P~le i B~kken ved Gaarden fort.:eller om, at der i sin Tid ved Gaarden har v.:eret et storre Molleri. Derudover er der ikke noget, der beretter om, at rand holm har haft en rortid, der overstraaler de andre Gaarde i Sognet, men det er dog ikk saa mange AiJ r si足 den, at de r endnu var gamle Folk, der kunde huske den Tid, da den var en rIg Gaard, der havde op mod 100 gode Stude gaaende paa de store K.:er. der tilhorte .Jaarden.

Eo Illle Kvlo.te Al Erling Fischer

En lille Kvinde rejste

med Ekstra post Ira Land til Land.

Hun agtede at {inde

sig Verdens bedste /VIand.

Hun saa T oreadorer og Verdensmestere i Sport og iamle Pro/essorer og een, der spilled Kort.

Glcedelig Jul og godt Nytaar med Tak for det gamle 0nskes aIle mine Kunder.

A. Uhldahl Motorcyklevcerksted - 0. Aile 10

Kolonial, Delikatesser, Mark- og Roefm

M. MATHIASSEN - Torvet

- Telefon 61

Dog ingen hende passed, men saa en A/ten paa en Vej, hvor Maa n en lyst e, tra/ hun en Mand - naa altsaa mig. Jeg herte, iwad hun vilde, det som /VIusik i 0ret lod, lor Pigen, hun va! dej/ig -- ja na?rmest I'a?ldig sed. .7e sa'e: Aah jeg er lyklig, /orch De nu har /undet mig. H un svared: A ah, jeg spurgte jo bare Dem om Vej.

Kai Johansens .tEgforretning ,LEg og Frugt en gros Brande - Telefon 185 33


Brande M"heUabrik J. Clausell

Brande Automobil-Lakereri Borgerga de 12

Telefon 22 . Brande

Husk

S. M idtg aards Da mesalon S t o r ~ga d e

48 . Te lefon 114

Luotts Lillebiler med og uden F"rer

Alt i

Parfumeri og Kosmetik

Stoltenboru & Andersen

Tlf.164 Ewald Ibse Vognmand

Mllrermestre

Telefon 261

~

Nemehus

Brande m askinGabrik

Mo JENSEN

K. M011er Nielsen

B"d kerforretn i ng

Te l! 87

Brande

Andr. Midtgaard & S"n Malerforretning

o. C.

T elefon 46

Te lefon 11 9 - Hernin g vej 3

Brande Molle

1ritsen

Brondborer og aut. Vanclmester

G il r Deres Indkeb at Frugt og Gr0ntsager

Blomster og Kranse i

Korn og F oderstoff e r Telefon 15

v{ H. Jense n

»Anny Salonen«

Rich. Frederiksen Reparationer at sma a elektriske Maskine T

vj Ruth Kjcer Pedel sen

Storegade 68 - Telefon 75

Den fineste Dessertis faa r De ved at lilliJe til Telefon

19

H. Madsen & Son Blikkenslager

Pre mier- Ba ren Vejle vej 3

34

Prrestelunden • Brande

Vand og Sanitet

Tel efon 70


Flensborgs ferste Eksportmesse ensborg By lIan d cl stan d har rige T raditio ner at se t il bage paa . lI and td en nor d paa hal' altid vre ret I1 oved­ ner en i h ele Er h vervslivet. I Daa kan a n. k ligh ed e.rn ofte vne ' u vcr 'i ndeli ge , men d en gaml e Kobm an dsaa n d lever endn u d me de. F or 5n art et A a r slden undfa ng ede Byens dansk e O ve rborgm e ter. ~ ros, erer l. C. M oller, ldeen til en E ks portme rettet m od orden. anske li gh edeme VM store , m en ved O v rb rgm este­ re ns ih <erd lge l ndsats lykke d es d et 0 1 ' ici er for Byen at upnaa Regeringens g de engelske ]Vl yndigh eders am­ t\ kke. Fo d e komm en de 15 Aal' har Byen opnaaet . l ono­ r pda at afho lJ e en p r man n t U dstlll ing m e. s · for Syd I go H "isten . "\!'taaend e 'om Ind ledning i en Introduk tion ud.! end t gen n em G rossl'rer -Soc iet et t . Provins­ m re 0, I n ust ri raadet ved lagt en ~ mu - Bro­ r 1:1 n~b org gamle Byp ort dan ner Omsl ag ts rn d Ord ene, " Da T r zum Norden " . Qyd er _ Il andel ta m! N ordens K Ileger velko m­ l.., for t Eksportmesse . .om mfatte r Maskin er, Tek ti ler, Papi r­ r l( lrt va rer , Lred e.n'arer m. m., aah ned es - en . trom a f Erhvervs fol k fr a hele N or-

tillct

ukces g g aa -' set pa a lre ngere S igt , terre Forve.n tning er am oje-

etop pille in d . var det, . m C d .. kltngcn h ank aet st il le, - m en for ' Ma<;kiner. Y~rktoJ. lsen kram , Laxiervarer og visse Arter a£ Te~ti ­ ler bod l..)dsullingen paa ikke aa faa a traavrerd ig Y arer, og- d' r \ it \' I c g' aa nrermc t in d enfor d isse Grupper , at F t:' t nger bl,,¥ afsluttet. - Al en ira d an k Sid e ca. 3 lner. men det tn."IiiI st rkt m de t r eges. at en te -Mer Ji gger udcnfol' E alan ccpl a nens Rammer. .,., In _ n f dl-se 1-0 1'1' minge ka gen nemh l'l' >s , ~ . ~fI; kommende HandeIsa ftal om elve f0 r en mLll,~ V areudvekslingen -kah r fJrucisretninger h erf or. Paa de anden Side er del ogsaa n0dve n d igt for be<Tge Land e, at d l' inclen alt for benge t.r<effes Aftak om en ulh' ldet Vareudvel . lin g . mna

r , h\, r 'laden

ysk e Erhvervskre clse vis er den allerst0rste Interess dvikling en a f I l andelssamkvemmet. D er findes b e­ for tydeli ge Mulig heder for Afsretning af dans ke P1'odukter af en h ver A rt, som vi altid hal' haft et srerligt Marked for i Tysklan d . og s om yderst vanskeligt e11er slet ikk e kan s relges paa andre M arkeder . Samtidig bliver ,I\'\an gelen he r i Land et paa vigtige tyske Industrivarer st adig mere f01eli g. 0'\essens v<esentli gste B etydning maa i Da g vrere den

at skabe Kontakt mell em de K1'eds e, del' er interesscncl e

en optag else af Samh and el en . og saa fremt de n inter­

n ationale ituation ik k e udvikl er s ig i en helt skrev R et­ n ing - er del' nepp e T vivl om. at Interessen fo r ,I\'\e sen vi! 0ges A ar for A ar. Men lregg er man d e In dt ryk til, om

man fik udenfor Me sen . bli ver m an hurtigt klar over,

at G enopbygning n bliver n vans kelig og la ng P roce .

ensborg B y og de ns Fo rret run gsliv er kun en SI-ygg a£. h vad det tidlig er e val'. r orr tn inger og U dstilli ngs­ vi n duer med m eget licit eIl er slet in gen Varer er d et tl'iste Uill eJ e ove ralt. - D e m ange Flygtninge . som driver ru n dt i Gad ern e ud en nog et Maal fo r de res Y ( ndring. fo r stcer ­ ker yd rlig ere dette tri t e adebi11ed e, og for at gore clet

b ele fu ldst n cii gt. bliver d en elektri s ke Strom. som ' t l ed i Spa refora ns taltnin ge rn e. h e It afbrudt fra Kl. 18 til 19,30

- ug MOIklreg ningen er to t al.

nd J' d i e V ilkaar er d et ik ke va nskeligt at f [st.aa , at

det er sVa!rt at sk.., be . rb ejdsmod og Tto paa F remt iclen, naar en A rbejd er. g elon er ca. 40 1 1ark - Jig en P akke C igar tter paa de n ort e Bors - og en u n k tiun <ers M a a­ nedslon 200- 250 \ark - Ii et Pun d Sm 0I paa den sort e B0rs, - og det er ogsaa clet tadi tilb agevend end e Sp0tgs maa l, li" em eg et h vem man tal er m ed d ernede' "II 'ord.m ~k I vi komm i Gang igen". om M d 'regt fo r d e daglige Bek ym ringer s g el' ma n A d "'P red else i Teatre og BiQgrafer. Opera l' og Klil ­ lkere prreger strerkt Programm er! e, g ~k on t T eat rene ' r uopvarmet og saa svagt 0 lyst, t m an ikke kan lrese de m aa Spar epr g m m er , syne d et ikke at g(H noget 5kaar j Tilstm mming cn. En lille hal" T im - Kor el fr a leru bor<T har vi atter pas er et G l"oensen til vort eget smi len de Da n mark. ~T paa Jen korte T Ul" til fl ensborg faae t en end n u . a rere For<;ta ae L e ai, J-nor godt vi j V irk cl igh eden h al' d et her i D an mark. Aage Peter" en .

J. Sendergaard ..Jtio(~e- , '(Ol'ikotaqe (') g

(Jill geI4ol'f'etll;11 9

Te le fon 182

')­

I


Ha r De endnu ik ke lrest Forfatteren

9lIf B:

(5vesen

LARS NIELSENS B0GER -

saa tal m ed Dere

Boghandler

K0bmand Bran de . Telefon 192

MIDTJYDSK FORLAG BR NDE

1-----------------------------------1.------------------------------------1

Brandt Thomsens

Juleskoen

E lektris k Behandling, Ansigtsbehandling 足

Ma nicu re

samt a l t i mo dern e Haa rp leje

V ictor Jepsens Sko t0jsforretn ing Te1efon 251

Telefon 132

Vi udferer al elektrisk

1nstAllAtiOIJ

-

Grundlagt 1872

V I LHELM JENSEN Murermester & Ce memtst0b e ri vi

Inge nior

WERNER RAHN JENSEN

JOB. HANSEN statsaut. e lektr. Installat0r

Brande , Telefon 45

0ster Aile - Telefon 158

i beder "Brande Jul"s Lcesere i By og paa Land modtage For足 eningens bedste 0 nsker am en glcedelig Jul og et godt Nytaa r. Samtidig takker vi Bladets Medarbejdere for Bidrag til Bladet samt aIle vore Annoncmer for den store 0konomiske St0tte, der i Aa r gm as i Stand til at udsende "Brande Jul" gratis til over 5.000 Husstande i By og paa Land.

V

Brande Hande/ssta ndsfo rening

36


Br

lIe- IIr utebile

mm -01 011

K0REPLAN Sen- & Helligd.

7,45 7.55 8.00 8.10 8,30 8,40 8,50 9,10 9,20

18.15 18.25 18.30 18,45 19,05 19.15 19,30 19.50 20,00

gyldig fra 1. December 1947.

AIle Hverd.

7,45 7,55 8,00 8,10 8,30 8,40 8,50 9,05 9.15

16.00 16.15 16.30 16.45 17,00 17,10 17,20 17,40 17,50

AUe Hverd.

Afg.

" "

t

" Ank.

Brande Skrerlund

Blaahej St. Blaail0j By Sdr.Omme 0rbrek Hoven

Gmnfeldt

01god

Auk.

"

" " Afg. ~

13.25 13.10 13,00 12.50 12,30 12,15 12,05 11,40 11.30

20.15 20,05 19.55 19,45 19,30 19,20 19.10 18,55 18,45

S.,D- & Helligd.

12,45 12,30 12,20 12,10 11,55 11,40 11,30 11,10 11,00

0,45 0.30 0,20 0.10 23.55 23,40 23.30 23,10 23,00

Til Selskabskmsel benyt

vMIDTJyDEN~ TURlSTF~RTA Arne Bisgaard

Brande - Telf. 300

KAI AND ESE MODERNE AUTOREPARATION Chr , Bergsvej - Brande Telefon 143

Righoldigt Reservedelslager Gummi og Tilbeh0r Spec, : Hovedreparation

K"b

og

50lg of Vogne

09

Motorcykler


{]{mdefig

gut og

B"....NDI!! IIO(iTR't'ICK.eAI M, CHRI STENSE,.

godt r;}/ytaap

Brandejul 1947  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Brandejul 1947  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Advertisement