Page 1


.T

- n n

En gros Agentur- og Kommissionsfo rretning

Brande Telefon 84

Agenturer: AjS Danske Oliem0Her & Scebefabriker C. F. Schalburg, Nyborg Valsem011en Olympia, Randers Aalborg Aktie Bryggerier


BRANDE JUL

Udsendes gratis til samtlige Husstande i Brande, Blaah"j, Filskov, Sdr. Omme, Fasterholt og Ejstrupholm 3. AARGANG

Udgivet af Brande Handelsstandsforening

/

19 45 ,

~~~

-----足

.~ ~.~~~~. ,-----: - ~.:::::------~,~

~~

., / _ . . ~ ~

./ '

..

.:-.足

. . ..

.

Sommerminde揃

,..:..足

Se him len er fuld af sma hvide skyer. Det er tusinde landgangsbaade. Nu sejler de somren til Danmarks by'r paa den tusind aar gamle maade. Og sommeren kommer fra netop den eng, hvor somren var sommer, dengang jeg var dreng.

leg ligger ved sommerens arnested i skiftende solskin og skygge. Her f0ler jeg liv og livsalig fred og godhed og sk0nhed - lykke, naar blot jeg ma se en forglemmigej stu og spejle sig lys i den glidende aa.

Se smaab0lger gnistrer i engens sol! Se myggenes leg i sivet, og aaen der flyder som et symbol pa kreds10bets pagt med livet. leg sidder og meder en sommerdag lang. Min dr0m er min madding - og mindet min stang

Erling Fischer.


Fra "Danmarksgast" til canadisk FlyveoHicer

Det blev Kr. Himmelfartsdag, Torsdag den 10. Maj 1945, at Brande fik det forste officielle Besog af Repr~sentanter for Danmarks Befriere - 5 unge canadiske Flyveofficerer med Hans Martensen i Spid­ sen. - Selvfolgelig blev det en af de rigtig store Dage i Brandes Historie. Tyskernes l~nge ventede Kapitu­ lation var endelig kommet - man havde gennemleve de hektiske Dage, og egentlig havde man ikke for Alvor kunnet gl~de sig over Freden. Man havde bygget l£reporte med de allieredes Flag og Farver ved flere af Byens T ilforselsveje. Man ventede k~rkomne G~ster. Fra Byer l~ngere Syd paa meldtes der om de allieredes Fremrykning - og saa endelig oprandt Dagen ogsaa for Brande. Jeg stod paa Gaden sammen med en Yen, Byen havde n~sten faaet sit gamle U dseende igen - alt det "gmnne" var som bl~st bort, da Gadebilledet pludselig forandredes. 0st fra kom i st~rk Fart en camoufleret tysk Bil, blot havde den faaet nye Kendingsbogstaver, R.CA.F. hvilket fOf0vrigt kl~dte den. Vognen standsede op ud for Hotellet. Vi forste heldige tr~ngtes om den, idet vi raabte vort "welcome to Denmark" og "I am ,glad to se you", o. s. v., saa godt vi nu altsaa for­ maaede. Vogndoren gik op, og ud traadte en ung flot can a disk Flyveofficer, der udbf0d paa Dansk : "God Dag. god Dag, tal I blot Dansk. Det er Hans, kan I ikke kende mig igen?" Det var Hans Martensen. Datters(m af 0lhandler M. Rasmussen, Brande. I August 1939 rejste han ud som Elev paa Skoleskibet "Danmark" - og nu stod h an her igen 6 Aar efter - den samme Dreng - det samme gode Smil som dengang, men nu var Drengen b levet Mand - Flyveofficer i Royal Canadian Air Force. Idet han trykker mig paa N~ven, sagde han: "Aah, gaa lige hjem til Mom og Bedstefar og fort~l, at jeg er kommet - de an er intet". Han bad mig gaa, men kunde jeg det? Nej jeg lob , som om en gal T ysker var i H~lene paa mig. De faa Minutter, det tog mig at underrette B edste­ ior~ldrene, er de bedste, jeg har oplevet. I samme Tempo tilbage til Hotellet - T orvet var nu en syden­ de Heksekedel. Den halve By var pludselig paa Bene­ ne. Hans Martensen og hans 4 Officerskammerater blev baare t i Guldstol og senere i Procession fort

Flyver\0jtnant i R. C.A.F. Hans Martensen

gennem Byen, og inden Aften festede hele Byen for dem, med Kommunalbestyrelsen og Frihedsraadet i Spidsen. Det blev uforglemmelige Timer, i forste R~kke for Bedstefor~ldrene og dern~st for aIle de af Byens Borgere, der var med. Det var dejligt igen at se denne Soldatertype, der kunde smile. Ved Middagstid den n~ste Dag vendte de 5 Offi­ cerer tilbage til Hannover, hvor de for en Tid havde Garnison, og Brande var blevet en stor Oplevelse ngere. Senere har jeg haft den GI~de at l~se de Breve , Hans igennem Aarene har skrevet hjem til sine Bed­ stefor~ldre. Selvom det er sket i al Fortrolighed, har jeg faaet Lov til at give "Brande Jul "s L~sere et Billede af Hans Martensens Oplevelser, fra han som "D anmarksgast" ombord paa Skoleskibet "Danmark" den 8. August 1939 sejlede fra Kobenhavn. Skole­ skibet skulde repr~sentere Danmark paa Verdens­ udstillingen i N ew York, saa der ventecle Hans store Oplevelser. Nedenstaaende er nogle Uddrag i Dag­ bogsform:

16. September 1939. For 0jeblikket sejler vi ind mod N ew York - clet er m~rkt, men en M~ngde Fyr viser os Vej. I Morgen ankrer vi op ved Ellis Island, hvor Konsulen og Pres­ sen kommer om Bord. Der siges at blive Fest paa Fest for os i New York. Nu har vi ligget 39 Dogn paa det store Atlanterhav og dojet lidt af hvert, men Humoret er hojt.

New York, 1. Oktober 1939. Verdensudstillingen er uhyre flot, noget man aId rig glemmer. Jeg har v~ret i Music Hall, med Plads til 7500 Mennesker. Jeg har v~ret i Haarlem (Nigge r­ kvarteret) og China town (Kineserkvarteret) . Jeg har kort i U ndergrundsbane og med Hojbane - sejIet ad H udsonfloden i Baad - kol't over \'7ashington bridge og Manhattan bridge. Vi val' ogsaa i Empire Sta Bouilding - oppe i 105 Etagers Hojde - der var Udsigt.


En balv Sues Aar er gaaet Den 1. Maj 1946 er det 10 Aar siden vor F orretning er startet paa Torvet. Nu - efter den halve Snes Aars Forlob - er den vokset til et For­ mat, som vi ikke havde dromt om ved Starten. Dette grelder saavel en Gros- som Detailhandelen. Naar Resultatet har vreret saa straalende, skyldes dette i forste Rrekke Velvilje og udvist Tillid fra vore mange Kunder i Land og By . Derfor viI vi her i » Brande Jul« takke vore Kunder for den forlobne Tid og - det glemmer vi ikke - for den Forstaaelse, der er vist os under Krigen . hvor det har vreret vanskeli&t. for ikke at sige umuligt, at betjene vore Kunder, som vi gerne vilde. Paa Trersklen til det nye Aar har vi mange 0nsker frelles med vore Kunder: Gennem­ monstret Linoleum, Voksdug i straalende Farver, slidstlerk Lakfernis og det store Ud­ valg i Tapet .. . Og vort Maal vii stadig vrere det samme: at levere den bedst mUlige Vare til den billigst mulige Pris.


BRANDE BANK AKTIESELSKAB

Emma Todbjerg DANSEINSTITUT - Brande - Telefon 121

Til Julen Fineste fuldfed Steppeost KONTORTID: 10-12 og 14-16

Telefon 56

OSTEHUSET

Benyt den lokale Bank!

Brande - Te1efon 260

CVi

6aa6e,. sna,.t

igen at funne {eVel'B [!)em

de gam{e

fendte CJ(vafitete7'

leopold Thaarup

9Ylanu/aktup Telefon 7


8. Oktober 1939. Jeg har hart, at Bajerne i Danmark er steget 4: 0re . d et er jo i ' ke saa go dt , men forhaabentlig er Kob e­ e nen steget ogsaa ? H aT veeret til Frokost paa den danske U dstiliing . i fik dejlig dansk Smorrebrod og Kaffe med Wiener­ ro d . Vort Skib ligger til Kajs paa samme Plads som i sin T id Skandinavien-Amerika Liniens Frederi.' d n b. 26. Oktober 1939.

Yi har nu naaet Annapolis og Baltimore. An na­ poli er det Sted, hvor de amerikanske Sokadetter udd ann es. Akademiet har Plads til 2400 Kadetter. Bladene skriver am os og viser Billeder af as. Fox Film filmede as. Admiralen var am Bord og lnlste paa Kaptajnen. og da vi sejlede fra Annapolis. bJev vi eskorteret af Flyvemaskiner. 2. November 1939 .

G aar kom vi fI Washington. Der kom' nogle Busser og hentede os. og saa skal vi ud og se paa hele Molevitten . \X1ashington er en meget interessant By - steerkt preeget af at veere Regeringsseede. der er en Meengde smukke Monumenter og store £lotte Bygninger. hvor Regeringen har Seede. 29. November 1939.

H ar haft en god Tur. I d enne Uge skal vi veere p aa Portorico. det bliver altsaa det forste Sted. jeg ser rigtige Palmer i mit Liv. Bananer og Frugter koster neesten ingenting. saa jeg viI spise. til jeg revner. En rigtig gleedelig Jul og godt Nytaar. }eg sidder under T ropesejl og skriver dette Brev. men mine Tank er kredser om Sne i Danmark . 3. }anuar 1940.

Vi har haft en dejIig Jul her paa Sct. Thomas. J ·leaften var Banjerne pyntet med Flag og rigtige Juletreeer med Pynt. V i var ogsaa i Kirke. hvor den - edlige danske Preest preedikede. Han er 84 Aar gammel. men har alligevel en kraftig Stemme. Degnen \'ar Neger. og det var undeligt at hore en sort Mand bed e paa Dansk. I Morgen sejler vi til Sct. Croix, og derefter skal '1 Santiago paa C uba.

_

7. Februar 1940. r altsaa paa Cuba D U. I ved nok, det er Havan­ a! rnes Hjemsted, jeg har provet een, den var rt og meget steerk, jeg var neer aldrig sluppet i r det. de Bal om Ba rd, og forst viste Doktoren _!"3 hele T uren. saa Pigerne saa hvilke Storme, rer t ud e i, saa I kan tro, de fik Respekt rr.. - tae-e r .j til Pensacola i Florida.

9. Marts ]940. Av - jeg havde neer glemt Jubileeet. - T ak or Brevet. Da jeg saa, hvad I skulde spise. tog jeg en varm Kartoffel i Munden. lukkede ·0 jnene og teenkte. - Munden lob i Vand . Her i Pensacola har vi det rigtig godt. faar nogenlunde spiselig Mad. men Kok­ ken er et Fee! Her er Flyvebasis for Flaaden. vi h ar set Flyvepladserne med ca. 600 T reeningsmaskiner. 26. }anuar 1941. Vi er nu i Jacksonville i Florida - Solskinslan et. Det kan ikke neegtes, at vi er bekymrede for are Keere paa den anden Side Atlanten. men aIle Folk er uhyre £linke imod os. Man behover aldrig kede sig, naar man gaar i Land. Vi fik mange JulegavcI i Aar, hver en fin Parker Fyldepen - en Yellovbolec Pibe - Undertoj og m. a. Vi er lige fra Begyndelsen kommet i Byens bedstt Hjem - Folk med Chrysler og Cadillac Biler. Hver Gang jeg er i Land, korer jeg i en Chrysler. d n tilhorer en ung Pige, der hedder Carolyn Bennett. AIle unge Piger faar som Regel en Bil paa deres 16­ aarige Fodselsdag. Carolyn (18 Aar) har en 39 Mod eL I Aar skal hun have en ny. Nu taler jeg amerikansk . saa Folk viI have Bevis for, at jeg er Dansker. for de tror det. 16. Marts 1941. Keere Mom. Hjertelig til Lykke med Fodselsdagen. Jeg har ikke kunnet skrive for. vi har lastet Bananer paa Jamaica. men paa Steder. hvor der kun var N egre og Bananer og ingen Posthuse og Frimeerker. Jeg smugler Cigaretter til mine Kammerater paa "Dan ­ mark". saa det staar efter. - Det gleeder mig, at der stadig er Gang i 0Ilerne. Kommer R. stadig efter sine 4 Gamle? Hils Kidmose mange Gange. 19. Maj 1941.

Jeg er nu i Kingston paa Jamaica. Har Hyre paa en firemastet Skonnert. Vi ligger undertiden i Soen en hel Maaned ad Gangen. saa vi rigtig kan leegg Penge op. Jeg har lige faaet Brev fra Leerer Drosting og Klassekammeraterne. Jeg kunde ken de aUe Under­ skrifterne fra Skoletiden. Vi bader i et flot SV0mme­ basin hver Aften - om Dagen er det for hedt. Fra Skibssiden kan vi ikke bade, da Vandet er fuldt af Hajer. Naar vi ligger i Soen barberer vi os ikke. saa vi ligner rene S0rovere, naar vi gaar i Land. Det hele er meget interessant. men vi tager alligevel kun et Pat Rejser med denne gamle "Potte".

*

Uendelig mange interessante og morsomme H am­ delser har Hans Martensen veeret ude for, det vid ner hvert af hans Breve om . Den 9. April 1940 laa "Danmark" for A nker i Jacksonville i Florida. En stor Del af Danma rk ga ­ terne monstrede af. og Ha ns fik H yre forst paa I:t norsk Skib og senere paa et amen 'an k. Da saa


188;

Charle J0rgensen

MAGASIN DU NORD

Brande

Den kendte gamle Forretning, der gennem alle de Aar, der er gaaet -

og [kke mindst i Krigsaarene -

har bygget

paa gensidig Tillid mellem Kunde og K0bmand. Vi glCEder os til den Dag, hvor vi atter kan opfylde det store Publikums 0nsker samt byde det st0rste Udvalg, den bedste Yare og den billig.ste Pris.

CHARLES J0RGENSEN

194 ;


Fra

Brande Tid

V i eI en lille Flok paa fire, der fra Vejle drager til th e far wild west for at indtage Byen Brande og Omegn . i skal have Forretning der, skabe vor Eksi­ s ens, yi er unge og lykkelige. D et er silende Regnvejr, da vi fra Brande Station, me yore T villinger i Barnevognen, bev~ger os ned oyer T orvet og hen igennem Hovedgaden, vi er meget flne, i skal bo paa Hotel den f0rste Nat, paa Afholds­ hot l1et. Det har v~ret meget sv~rt at faa Lejlighed, meD det lykkedes at faa nogle V ~relser i det gamle Posthus, ganske vist har der v~ret Butik, der hvor vi nu skal have Dagligstue, der er dem, der paastaar l.igkistebutik, men vi er saa unge og lykkelige, at alt prel1er af paa os. Det er selvf01gelig noget ubekvemt, da vi Dagen efter flytter ind, at al Fernis paa Gulvene er vaad, saa vi h~nger i, og at Komfuret ryger, saa jeg har r0de Kanin0jne, hver Gang vi skal spise, men der er en Have, og den brerer over alt ~ en Have lige ned til Aaen, det store Under er sket, som jeg som K0benhavnerbarn saa ofte har 0nsket mig, jeg kan plante, plukke Blomster, sidde i min egen Have, det er en Oplevelse, og Aaen snor sig igennem Haven og dens forunderlige Brusen oppe fra Slusen horer med til Brande, naar mine Tanker gaar dertil. Saa kommer alle de sp~ndende Dage, hvor vi venter paa Klienter, der er Dage, hvor der slet ikke kommer Penge ind og Dage, hvor Kunderne allerede sidder paa Stentrappen udenfor Kontoret ved Syvtiden om Morgenen. Men det yarer ikke l~nge, inden der skabes en Tillid melIem Folk og os. Hvor er vi tak­ nemlige for det. Jeg husker muntre Oplevelser fra min Kontortid den Gang, som da Filskov-Nielsen kom for at faa skrevet et Sk0de, jeg var alene, og det skulde g aa hurtigt, og jeg havde aldrig skrevet hverken kode eller andet juridisk Dokument den Gang. Jeg gik dog paa med krum Hals, men imedens jeg sad og skrev, gay begge Tvillingerne sig til at skrige. Jeg lod em vr~le lidt, men blev nerv0s af det, saa gik jeg ind 0' og begge Skrighalsene og rakte dem til FiIskov­ _ 1 lsen , der tog en under hver Arm og 10, saa det . k ede, saadan et Sagf0rerkontor havde han vist rig ' ~ret paa f0r. t. Dag kom Kristen Mortensen fra Grarup paa - "er og sad og ventede paa Sagf0reren, jeg var - ceo .get med noget Kontorarbejde, pludselig siger u lide Kalkuner. ~ Ja, svarede jeg. Saa 'e en, du har saadan et mildt Ansigt. Det muntring, og Kalkunen fik jeg. , om "i var indvandrede til Brande, var

Forfatterinden

Fru Karla Frederiksen

det lidt sv~rt i Begyndelsen at komme i Kontakt med Folk, jeg mindes en af de forste Aftener, vi var ifidbudt et Sted. - Herrerne sad for sig, Damern for sig, og ingen af de sidste sagde noget. Der ha' eo v~ret Konfirmation i H uset, saa mde Nsker med Vat gik fra Haand til Haand, men det der forbavs e mig mest var, hvorfor aIle vendte Skeerne og saa aa. dem - det var T aarnene, det gjaldt, det ser vi Koben ­ havnere jo knap saa meget paa. Jeg h0rte ku n mig­ selv tale, og Ordene f01te jeg, som var det dode F gk der faldt imod Jorden. Men henge varede det il·ke, f0r vi m~rkede, naar vi korn i Selskaber, at nu hav e de taget os til sig. Nogle af de lykkeligste Timer havde, tilbragte vi i de dejlige Plc.ntager, eller aa Ture op over Brandlund og Langkj~r, hvor er heT smukt, og Skovture ud til Hastrup So, det eneste Sted jeg har fanget en Gedde, en stor Gedde, og saa tie smukke Aftener ved Elektricitetssoen, aldrig er mine B0rn og jeg sammen uden at mindes deres lykkelige Barndom paa Brandes gmnne Enge, hvem har kun net lege med levende Koer (Laursen~), hvem har haft saadanne Cirkus som her, med Udspring for A kro­ bater fra Fru Hojs P~retr~ - store H ~re har be \'~ -· get sig ned over Engene med General Marlie Brande og F ~tre i Spidsen, og Sopirater med gmnne T o rkl ~ ­ der over Hovederne skiftedes til at falde i Aa n i den hede Kamp. Kun Grete er fodt i Brande, det var den Gang jeg var ved at miste Livet, fordi der se nclte mig saa mange Lagkager, Duer, Kyllinger, og jeg ikke kunde modstaa at spise aIt for meget. At hverken Marlie eller mine egne Born har v ~ r t de Vidundere, jeg troede, gaar jo mere og mere op for mig, naar jeg hmer dem fort~Ile , men for dem alIe Ii ­ ger Brande i Barndommens fortryllende Skeer. Selv holder jeg af at t~nke paa Brande i Foraar aftenernes blaalige Sk~r, naar Solen blev ringe t ned. eller vad J uletid clerovre hvor man forstod at fejre Julen paa den rigtige Maacle, hvor lykk elig v r jeg­ ikke, naar jeg sang til Julekoncerten, og saa aIle de milde 0jne imod mig, og D agen, den tore D a . da vi hentede Juletr~et ude i eg n Plantage, og aa alIe de overdaadige Vinduer aade has Borgaard den he ­

9


"------__-_ - - - - - - - - - . - - - - - - - : - - - - - - - -.. ..

...

--------~

DE JYSKE

KULT0RV-FABRIKER

Brande Marskandiserforretning

M. Rasmussen, Torvegade 20, Telefon 179

Blaah0j

Telefon Blaah0j 23

Mobler og Tojvarer

Nyt og Brugt

Brande Bedkerforretning M. Jensen

J. Sendergaard

Borgergade 6 - Brande

Mode-, Tricofage- og Lingeritorretning

Ejner Lassen

Telefon 182

VOGNMA NDSFORRETNING

Stationsvej, Telefon 146

Chr. Gertsen

GreIder det Legetoj -

Skrmdertorretning, Mellemve; 1

saa

. g@; 9

A na Hansen

.

GALANTERI & PAPIRVARER Storegade 19

VZ

Telefon 136 GLARMESTER

Billeder og Rammer

Brande Hejskolehjem

vi

Lund Sendergaard Barber -

K. Kristensen

Telefon 30

Fris0r

Storegade 26

.caurils 'Rahn KOLONIAL - DELIKATESSE

\

Telefon 128

.L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10

~

__________________

~


En

at Byens kendte

Forreininger!

Maskinfabrikken

Brande - Telefon 123

Specialfabrik for Fremstilling af Sporcykler og Motordraisiner

It S,'ejse-, Dreje- og Stanse足

mt Skrustikarbejde udfores omhyggeJigt

11


l ige Borgaard. Fru Brandt. K0bmcendene. Manufak­ turhandleren. det var ncesten mere. end B0rn kunde rumme. og saa naar Landboerne kom til Byen med H0ns. Ender. Gris til os. og vi f0lte det, som var vi 'een stor Familie, og Juleneg maatte der scettes op, og Juletrce paa T orvet, som Spejderne passede, og Pak­ k erne. der blev sendt ud. og den smukke Kirkegang Juleaften - B0rnenes straalende 0jne imod Lysene paa Trceerne oppe ved Alteret og B0rnenes Sang, den -har sat sig ind i mit Hjerte. saa jeg hver Juleaften mindes den. Og saa aIle de gode Haandtryk efter Kirkegangen af Folk fra Sandfeld. Grarup. D0rslund Dg hvad det hed altsammen . nu jeg skriver dette, ser jeg dem for mig. jeg husker deres smukke . ar­ bejdsomme Hcender, de res gode cerlige Ansigtstrcek, de er Danmarks cegte S0nner. der forvandlede den brune Hede til Agerland. jeg ser deres dygtige K vin­ der, nojsomme. Hittige, dygtige. Redelige var de . der var selvf0lgelig det med Mcendene . naar de handlede, hvad man maatte til enhver Tid, hvad enten man var til BryIlup. Begravelse eller Konfirmation. det havde :ikke vceret noget rigtigt Gilde. dersom detle ikke 'skete, og hvad. man more de sig. naar man havde gjort en god Handel. der var lige saa n0dvendig som en Tale af Jensen-FI0. En meget smuk Fest, jeg oplevede i Brande. var Genforeningsfesten. som baade By og Land var med i, aldrig har Byen vist vceret mere fest­ Iigt smykket end denne Dag. Flag overalt. Fester i . aIle Byens Sale, Lys og Blomster i aIle Vinduer. AIle de gamle Veteraner fra 64, der kom Here Timer for tidligt til Festen. Der var en straalende Fest paa Kroen Jor dem med Mad, som man nu kun faar den paa Brande Kro - Taler og Sange. Jeg husker en gammel Veteran, der havde talt for Konge og F cedreland og vilde udbringe et Leve, men forinden gerne viI de bede ·Dm 01 i Stedet for R0dvin, han fik det. Ja, alle de mange Fester paa Laursens gamle Hotel, fra Mejt>ribal til Haandvcerkerforeningens Juletrce med fin~~,~dte B0rn og Poser med Godter og Chokolade. Det var til denne Fest, at min Sen Knud havde valgt at sidde oppe i Haandv<erkerforeningens Lokale og spille Mou­

:sel med Kromandens Valdemar og et Par andre Drenge . me dens Arne, hans T viBingbroder. var ved at messe og holde Prcediken i et andet V cerelse, MarIie og Grete var ved at slaas med nogle Drenge ude i Gaar­ ·den, de kom aIle hjem i god Tid den Aften. Som en PerIercekke af Minder er Brandetiden, hver Perle lyser med sin Farve. Men et af de smukkeste Minder ople­ "ede jeg den sidste Dag, jeg var her. Jeg skulde lige til at rejse, da en Mand fra Landet kom - han saa 'paa mig og sagde: Er det nu, du skal rejse, og T aa­ rerne stod ham i 0jnene. Det Blik, den Hjertevarme f01ger mig endnu, naar mine Tanker gaar imod mine Berns dejlige Barndomsby. Jeg vil slutte med at sige : Tak for hver en god Dag. emt er ikke glemt. Karla Frederiksen.

?

Saa bitt' dtl 1«1 . .. Saa blev det Jul, mens Fredens Klokke ringer. og bag os ligger gemt de onde Aar ­ dybt i vor Sjeel en T akkens Tone klinger. at ej vi holder Jul i Treellekaar.

Ja.

Tak for denne Julens sktimne Gave - for hvert et Iys. som teen des fjero og neer ­ V i mindes tusind tavse Heltegrave, som Julenatten sveber i sit Skeer.

1 Nytaarsgrret Haabet hejt sig svinger. og sammen vii vi skabe lyse Kaar ­ Nu er det Jul, mens Fredens Klokke ringer. og bag os ligger gemt de onde Aar. Folmer H. Stenumgaard.

V

i bringer herved aile vore Kunder i By og Opland vore bedste 0nsker om en

Jul og et Iykkeligt Nytaar -

god

med 0nsket om

og Troen paa. at det i det kommende Aar vii VC2re muligt at yde vore Kunder en bedre Ser­ vice i varemcessig Henseende. end det har VC2­ ret Tilfceldet i de sidste vanskelige og onde Aar, Brande Handelsstandsforening.


De nyeste og mest moderne Rensemaskiner er tagel i Brug

De moderne Damppresser giver en meget smuk Presning samtidig med, at de skaaner T0jet

Renseriet

Brande. Telefon 245

3


Husk "Stjernen"s 01 og Mineralvande

Trads star Varemangel

kan vi dog

Depot ved

tilbyde vore Kunder

S. Moller Nielsen

et godt

Telefon 148

Udvalg i Julegaver

Brande Materialhandel

S.l1is-+lanssen

G. Fischer, Te1efon 55, Brande I

Urmager & Guldsmed

---------------------------------1

Herre- og Damesalonen

Telefon 175

anbefales

Inger Steger & P. York

1----------------------------------

I

Bestil EKKOs

Louis Petersen

0essept-gs

i god Tid til JuI.

Telefon 236

Malermester 0steralle Telefon 134

H. Madsen & Son Vand og Sanitet Blikkenslager, Telefon 70

Fodklinikken Renseriet

anbefaler Behandling mod Frost, Fodsved samt alt indenfor Fodpleje. DAGMAR D U EHOLM - Telefon 206 1. Kl. Haararbejde med Pyrox-Permanent

Torvegade 14

lens Rasmussen & 50n Telef. 50, Storegade 28

Herre- og Dameskrmderi

14


LA NDI

SPEKT0R A. BRA'N G TORVET - TELEFON BRANDE 129

~"It 00 P""IR!O L. K. Larsen, Telefon 9

Ankjrer Nielsen Bagermester Telefon 52

Inge Brandt Thomsen

S. Friis

Borgergade 2 - Telefon 251

DAME- OG HERRESALON

Brande Viadukten, Telefon 287

BRANDE ELEKTRICITETSVÂŁRK

Hva d enten de l ga:lder et nyt Tandsa:t eller Ornstilliog af en Protese, saa gaa til

Helga Monster Brande - Telefon 94 Byens reldste Tandteknik

Stationsvej 5

(ys - :Krall - ljarme

Reparaticner hurtigt og billigt. Ring og bestil Tid Tra:ffetid efter Aftale

1


- ----

E. La urse n

Teff. 3

16

-~-=


Spej derminder

fra 1. Brande Trop Hvor min Bror og jeg greed, da vi som 12-aarige flyttede fra Brande til Sjeelland. Vi rejste fra vor Barndoms By, fra Venner og Legekammerater, fra 1. Brande Trop. Spejderaarenes storslaaede Pano­ rama ruller Gang paa Gang op for os, naar vi modes og vor Tale gaar tilbage - og det gor den ofte ­ til Barndomsdagene i Brande. Minder om muntre, sorglese og lykkelige Dage styrker os i Modgangens Stunder og kaster Sol paa Medgangens Vej.

LandsretssagCerer

Knud Frederiksen

paa Sandfeldt Bjerge, Brobygning over Brand e Aa Samariterovelserne (hvorior skulde de t kkeste af Spejderne altid veere "saarede og dode", saalede a vi andre val' segnefeerdige efter blot 5 Minutters Baa­ Der ligger en By paa den jydske Hede,

retransport?) Week-end T urene ved Ras k l'1011e med Gleede vi neevner dens Navn,

Hastrup So og paa Friheden ved Fasterholdt. ( H 'or den blev for vor Barndom den dejligste Rede

var der vidunderligt tyst i Granplantagerne omkring og tog yore Dromme i Favn.

Brande. Midt i Kobenhavns forcerede Tempo kan jeg Spejderbeveegelsen gay yore Dromme sund Neering, undertiden la!nges ubeendigt efter denne Stilhed , leen­ Dmmme som vi nu og da brmger frem igen med ges efter at leegge mig paa et Mosteeppe i Gransko\"en og indsuge Lugten af Fyrrenaale) . Trylleformlen: "Husker du, ja husker du"? Engang midt i T yvernes Brande saa T roppen Da­ En Gang om U gen havde vi T ropsaften me d San gens Lys. Den formeredes i Silkeborgkolonnen under og Spejder-Teori. Sangene om "Tykke-Per" og "Her Midtjydske Division, hvis Appelsang lod : ,,1 Sol, kommer vi Spejdere fra Midtjydske Division" kan jeg endnu gribe mig i at synge under Morgenstyrt ­ i Regn, i Slud, i Bleest, M idtjydsk er bedst, Midt­ jydsk er bedst". T roppen startedes med 15 Spejdere, badet. Set. Georgs Dag samledes vi paa Holger D ansk jeg husker blandt andre Robert Nielsen, Niels Loft, Erik Dyrleege, Harry Pedersen, Borge T ruelsen, af Brille og aflagd e vort Spejderlofte, Valdemarsdagen hvilke forst- og sidstna!vnte spillede hhv. T rompet solgte vi D anmarkssamfundets smaa Dannebrogsflag og Tromme. Postbud Poulsen fungerede som Trops­ og paa Byens store og dengang landskendt Dag Sportsdagen, deltog vi i Arrangementerne. fMer. Uniformerne var meget primiti 'L , syet af Spej­ Et Par Gange rykkede vi ud ved Hedebrand . og dernes M odre, men hvor var vi stolte i Spejdertojet. Den forste Preesentation skete paa Stationen en Store jeg min des med megen Morskab, da vi blev udkom­ Bededagsmorgen, da vi skulde rejse til A arhus, fo r manderet til en Gaard-Brand. Skont d en lokall! at deltage i den aarlige Foraarsturn ring. Vi havde Brandsprojte (der til daglig fungere de som Slagterbil) i M aanederne forinden slidt i det med Rebslagning, va r startet leenge tor os, korn vi forst til Bran dsted t. Baalteending, Signalisering og andre Spejderovelser. Det viste sig, at Brandsprojten var kort forbi Brand­ Vore Paarorende var modt op, gav os formanende stedet, der laa lige ved Vejen. Ord med paa Vejen (H vorfor skal Modre altid i de A f de aarlige Sommerture mindes jeg f akkegra\" mest ubelejligede 0jeblikke optreede og gore En til L ejrene, hvor vi, overveeldet af Badning, 0 velser og Grin for Kammeraterne), det var jo maaske den forste manglende N attesovn, altid faldt i Sovn under Gud _· Rejse for en og anden, og Rejsens Maal var en Storby . tjenesten i Stouby Landsbykirke, og helt u for~ le mme­ Stod vi os ik ke i Konkurrencerne, og i den Retning lig staar for mig Sommerturen til Sonderjyll an d. hyor vendte hjem med Nederlag, saa kunde vi til G engeeld vi knyttede Venskabsbaand med en lykkelig B .. folk­ ning, der havde oplevet G enforeningen 19_0. (Gi forteelle om straalende Oplevelser, Spol'vogne, Kon­ gens Slot og Havet. T eenk hvilket Indtryk et vidt det maa forundes mine Born, som Spej dere at 0 J r U dsyn over Havet giver en Dreng fr a H eden . V i Sydslesvigs Genforening med M oderlandet. Nogle U gel' for Jul drog roppen ud i Plamagen skiltes paa T orvet, hvor T ropsforeren i en A ppel om for at udveelge det Tree, der skulde rejse paa To> Dygtiggorelse takk ede for god Tur. Saa fulgte Arbejdsdagene, anstreengende Marchture som et Symbol for den Juleindsam ling , "j h c~ bi. a . til C lassenborg, hvor vi altid blev hjerteligt mod­ foranstaltede for at sprede Julest ron in'" .. B taget af Godsejer Lausen. Jeg husker T erreenovelserne fattige og gamle . Denne Jule -good tum kab" F


-------------------------------------------------------~--~

Andels-Kartoffelmels­ fabrikken M111ti!lIIAIJ~ Brande

Dei giensidige Forsikringsselskab

Hans Nielsen SkotojsreparatioD -

Torvegade 1

»Danmark« Hovedagentur i Brande: Forretningsf0rer Chr. Nyholm Telefon 101


VANDRlENDlEl KlE R T lE

En legendarisk Skitse Folmer H. Stenumgaard

Det var Juleaften og et stonnfuldt Vejr. Store O1el'ke Skyer drev hen over Himlen, og kun en enkelt Gang skimtede man en Stjerne, som naaede at sende et lille Glimt, fer den igen d~kkedes af de v~ltende Sky­ masser. Stormen rev og sled i den gamle Herregaards store Lade, og Vinden peb i Spr~kkerne og de ut~tte Vin­ duer, saa det led, som om onde Aander drev deres Spil. Oppe i Heet, helt henne under de bagerste Bj~l­ ker laa en deende Vagabond, som udmattet havde sl~bt sig derop i Skumringen. Han havde l~nge v~ret plaget af st~rke Smerter i Brystet, og undertiden var det, som om Hjertet holdt op at slaa. Hans instink­ tive R~dsel for at indvie andre i sit Liv havde afholdt ham fra at sege L~ge, og Ondet var derfor stadig taget til. Bedst som han i Dag gik paa Landevejen, var han blevet overfaldet af en uforklarlig Angst og Rastleshed, og han var derfor uset vaklet ind i La­ den. Smerterne var stadig taget til, og han laa svagt stennende med halvt lukkede Gjne. Pludseligt var det, som om Laden blev oplyst af et st~rkt, funklende Sk~r, og han saa en Mand sidde ved sit Leje. Vaga­ bonden forsegte at rejse sig, men en mild Stemme sagde. Bliv blot liggende - og frygt ikke - Ordene havde en beroligende Virkning paa ham, og han sank tr~t tilbage paa Lejet, mens han stammede med graad­ kvalt Stemme: J eg takker Dem mange Gange for De­ res Godhed imod mig, Herre. Jeg segte kun ind i De­ res Lade, fordi det var mig umuligt at vandre l~ngere - De er Herremanden, kan jeg t~nke - eller maaske Forvalteren? En G~st er jeg, ligesom du, svarede den Fremmede, og jeg viI felge dig paa din Rejse. Hvorledes - De viI rejse med mig? Aah, jeg har v~ret saa ensom i mange lange Aar. Jeg synes ogsaa, jeg kender Dem. J eg har medt Dem fer - og dog ­ nej, jeg kan intet huske. T aarerne strommede ned ad Vagabondens furede Kinder, mens han fortsatte: Jeg er et syndigt Menneske, er jeg - et Vrag. Engang val' jeg en lovende ung Mand paa 26 Aar og Fuldm~gtig i Kebstadsbanken. Jeg havde mange Venner og var agtet og respekteret. Man sagde, at jeg vilde blive Be­ styrer i Bankens n~rliggende Filial, naar Bankbestyre­ ren trak sig tilbage, og han var gammel. Saa dede han pludseligt. - Men det gaar aldrig, !'om man tror ­ ak, nej, Livet har saa mange Provelser til os, og jeg

bestod ikke min. Direkteren vilde ikke af m d mig, og som et Paaskud fik han en ~ldre Assistent gjort til Be­ styrer af Filialen, idet han overfor Bestyrelsen paap ­ gede min Ungdom. Jeg blev fortvivlet, og Sorgen sIs­ rede min Fornuft. Da begyndte min tunge Vandring mod Merket. Jeg segte at dulme de onde Tanker me Spiritus, og det gik stadig nedad. Til sidst gik det ud over Arbejdet, men da var det blevet en Vane, og saa kunde jeg pludselig undv~res. En Dag fik jeg min Al­ sked, og saa - -. Jeg kunde ikke mode mine Forccl­ dre og bringe Skarn over dem - de var saa stolte af mig. - Ak, Gud ja - saa begyndte min Van dring, og jeg saa dem aldrig siden. Sorg bragte jeg dem, men de segte mig dog, saa jeg maatte tage til U dlandet for at udslette mine Spor. Hvorfor sendes vi Mennesker ud paa saadanne Vej e i Livet -? Hvad er det, som be­ virker, at vi ger det onde, naar vi dog inderst inde ikke er saaledes, men higer mod Lyset og Skenhe . T ror De, at der gives Tilgivelse for mig, Herre? M aa­ ske er det altsammen min egen Skyld - ja - jeg maa jo v~re ond. - - En Fredens Stilhed bredte sig over Rummet, da den Fremmede svarede: Du valgte ikke selv dine Veje, men sendtes ud paa den Vandring, sam var bestemt for dig. En Kerte var du - om end en liUe - som skulde tjene andre til Vejledning, saa de ikke snublede i deres Merke. Du valgtes og bestod din Prove, thi dette var bestemt fra Begyndelsen a£ - altsammen. Hvor du gik, har jeg v~ret hos dig. eg har set din Ensomhed og Fortvivlelse - he rt dme Sukke, naar du tr~t gik til Ro. Derfor er dine Synder dig forladte, og i Dag begynder dit virkelige Li,·. Et fredfyldt Smil gled hen over Vagabonden. n­ sigt, og Morket og Stilheden s~nkede sig over R um ­ met. N~ste Dag, da Fodermesteren vilde hente H0 til Kreaturerne, fandt han en ded Mand liggende helt tU­ bage, langt oppe i Heet. Dette medferte, at han paa en hejheUig Juleaften af en sur Forvalter fik sit Livs st0.f­ ste Omga ng for at have glemt at lukke Lade or n. r olnzer If. Sfenumg{UJrd

Forsiden til » Brande Jul « er tegnet aI Aa_ _

~e _


CHRISTIAN JJE,NSJEN

Slagterforretning BRANDE - TELEFON 63

Forretningen, Torvegade 15

Interi0r fra P01semageriet med Kogerummet i Baggrunden.

)

P0 lse mageriet er forsynet med de mest moderne og hygiejniske Maskiner.


Gestapo og den grenne Eng Det var en Efteraarsaften paa Brande Hotel. Efter Lukketid under Bes~ttelsen . Jeg vilde liste mig ned .ad T rappen i et n0dvendigt l£rinde, da jeg pludselig bliver overfuset paa det groveste af 3 tyske Officerer, der var i Pyjamasbukser og Uniforrnsjakke og Kasket l'aa Hovedet. De saa s~rdeles kostelige ud i den For­ kl~dning, men det gjorde derimod de Revolvere, de pegede paa mig med, ikke. De skreg og broIede noget om, at jeg skulde have saboteret deres N attes0vn ved at sparke paa deres D0r og andet usandsynligt N on­ sens. - Pyjamasofficererne tilkaldte Vagten i Gaar­ den, 5 Mand st~rk, bev~bnet til T ~nderne med Haandgranater, Maskinpistoler, Revolvere m. v. - Der var ingen Vej uden om. Jeg var den skyldige, paa­ stod de . Hotellets altid hj~lpsomme og elskv~rdige Digterinspekt0r fors0gte at l~gge sig imellem . Alt for­ g~ves . - Jeg blev sammen med en anden af Hotellets G~ster, der i Mellemtiden var kommet til, og som straks ved sin Tilsynekomst var blevet beskyldt for .samme sv~re Forbrydelse som jeg, f~)ft gennem Ho­ -vedgaden om til Missionshuset under beh0rig og skarp Bevogtning af de 5 Soldater. Vi blev f0rt ind i Vagtlokalet, hvor ca. 20 Soldater var placeret, saa vi maa antagelig v~re blevet betragtet som meget sv~re Forbrydere. Min Medfange, der var i s~rdeles h0jt Hum0r, forlystede sig bl. a. med at k ikke ned i de opstillede Bessers L0b og fors0gte paa sk~mtsom Vis at rense Negle paa Bajonetterne. ­ :Sent paa Natten fik vi Lov til at l~gge os med T 0jet paa en K0je. lnden vi fors0gte at sove, diskuterede vi, om vi ikke burde stille yore Sko udenfor Deren som l'aa det rigtige Hotel. - J eg skal villigt indr0mme, at dette var saa absolut Galgenhumor fra min Side, idet jeg ikke var Spor stolt eller kry ved Situationen, is~r -ikke efter jeg havde h0rt en af Officererne mumle noget om Gestapo og Kolding. - Min Medfange soy snart ind , mens jeg halvfrysende laa og k~mpede med Sovnen. T usinde forskellige Tanker fl0j gennem Hovedet l'aa mig. Jeg Iukked e 0jnene og saa pludselig en dej­ 1ig gmn Eng foran mit Indre. Den forekom mig saa be­ ·kendt. Det slog med eet ned i mig: Det er jo min Barndoms gronne Eng i Brande! - Halvt vaagen, haIvt blundende i denne uvirkeJige Halvtilstand mellem Vir­

Kelighed og Fantasi, oplevede jeg en Nat, jeg ikke vilde have undv~ret for meget. - Jeg var piudselig blevet et stort sentimentalt Mandfolk, der i T ankerne

Freogseisfuidm., cando jUL

Arne Frederiksen

havde lagt mig paa min Barndoms gronne Eng. D et er, som en engang har sagt: Der er en Barnesj ~l i hver en K~mpekrop. Det var Foraar, og Engen vrimlede med de d ej ig­ ste Blomster. Engblommerne stod helt nede ved A aen og Jignede Sm0rkugler, der var sat paa Stilke. Koeme

stod veltiHredse og gumlede. Fluer og Bier summed allerede sommerligt rundt. Der kom et Barn forbi med Anemoner i Haanden. Saa maatte jeg skynde mig over i Pr~stelunden og finde nogen. Der var ingen som disse Anemoner fra den lille forbl~ste Skov. Jeg kiggede op mod Uhre Bakker fra Pr~stelun d n og trenkte et 0jeblik paa at gaa helt derop . Disse Bak­

ker forekom mig altid som Barn at v~re Verdens Ende; der maatte ligge et meget fjernt og frem me Land oppe bag disse Bakker, der synes at vogte og sk~rme Byen dernede i Dalen. - Nu fortsatte jeg i T ankerne paa "Jagttur" med min T villingbror og Ku­ sine . Vi var bev~bnede med drabelige men s~rd ele s primtive hjemmelavede Hitsbuer, der selv ikke ve d et meget stort Uheid vilde v~re i Stand til at ramme en Okse paa 2 Meters Afstand. Og dog havde vi ganske bestemt lovet at komme hjem med mindst 2 Harer ! Vor noget ~ldre Kusine, der kom helt ovre Era d en ne ubegribelige store By, K0benhavn, bildte os pl udse­ lig ind, at der lige henne foran os laa en Hugonn (det var et Glasskaar, der laa og glimtede i Solen j et Buskads). Min Bror og jeg stod som forstened e og h0rte vor verdenskloge Kusine fort~lle os, hvordan en meget vred Hugorm kunde rulle sig sammen som t Cyklehjul og trille efter smaa Drenge og bide dem i Benet, hvis de ikke s0rgede for at lobe i Zig-Zag. Min T villing og jeg stak i et K~mpevr~I over ette uhyggelige Perspektiv og zig-zaggede det b edste, vi havde l~rt hjemad. Der var Marked i Byen. Det store Sommermark d. AIle vi B0rn havde v~ret meget tidligt paa F ~rd e am Morgenen. Gamle StaId-Olsen stod ovre i den gamle nu nedrevne Krostald og ventede paa sine eI kede Heste. Den elskelige og trofaste Kromand staat 1 Do­ ren og venter cfet store Rykind. Omme fra _1arke ­ pladsen kommer der de mest forj~ttel1d e Lyde lor en

21


Rich. Frederiksen

Reparation at eleklriske Maskiner

Pnestelunden, Brande

VERD£NlfORENINGEH

Husk paa 0nskesedlen:

En Julekerte l'YIDIAFDEUN6E NDAMMAlIK

Fleurop Nr. 6127

med levende Lys eller en smuk Blomst; men selv­ f0lgelig fra

M. BAlle -

Brande Savvrerk v/ Mads Berthelsen

Opskrering af Tommer og Brredder

Emballage - Kasser - Generatortrre

Blichersvej 25, Telefon 120

HANDELSGA RTNER

det er Nr. 1

CArlsbers

Depot

A

MIDTGAARD & SCZJN •

Malerforretning

v. M. RAMUSSEN Herningyej 3

Telefon 29

-

Telefon 119

de tre kommer igen!

Huadenten det gc£lder Kolonial og Delikatesser eller smukk6 Julegauer - forseJg hos os!

Vilh. Jensen Murermester & Cementst0beri vi Ingenior Werner Rahn Jensen

Byens reldste Kolonial- & Iskenkramforr. Br3tJld - TelL 6

22

0stre Aile

Telefon 153


En god Ide til Julegoven

SmaamfJbler i solid UdfflJrelse

Ottomaner, Divaner, Laenestole,

B6greoler, Kommoder,

Skabe, Skriveborde, Teborde

og Blomstersejler

Kom ievrigt ied og tal med os - vi har Mebler til fornuftige Priser!

Velforarbejdede og smukke

MOBLER til Hjemmets Montering

Ernst 'Borgaard

Telefon 62

Tcenk paa den Vinter, der kommer!

Hold Kulden ude med

Insulite BRANDE TRlELASTBANDEL A/s TELEFON 3 1

23


Barnesj~l :

Karrusellernes Snurren og Lirekassemusik draa rnes Rekommandering af aile de herlige T g man \"il faa at se, naar man gaar indenfor i T ele . Professor Labri er der som altid. Vi horer maa­ ende. me en Christiansfelderhonningkage i Haan­ den paa hans riven de T ungefLerdighed. Det er en lille, me et tri t udseende Sabelsluger, han i Oag har som en store Attraktion. Min Bror faar, stLerkt misundt at \'1 an dre Born, en KLempetjans med at VLere Sabel­ Jugeren behjLelpelig med en lille Fordemonstration fOT alt Folket af sine Sabelslugerevner. Min Bror skal langsomt stikke Sablen ned i Gabet paa ham og ind­ ka_ser en Fribillet hedor. Sablen stikkes ned, alt me s m n ser Sabelslugerens AdamsLeble fare op og n d i Halsen paa ham, som om han var bange for, at d et skulde blive skr;:ellet. - Et andet Sted er det store · . ummer "den garanterede ;:egte Vildmand Ramasjama" ira en eUer anden meget dunkel Sydhavso. Vi gaar frygtsomt ind i T eltet, hvor Vildmanden Ramasjama hoi des indesp;:erret i et Bur. Han udst0der ved Synet af Mennesker s;:ere og frygtelige Lyde. Om L l!nden har han et Slags Tigerskind, vist af vor hjemlige Ti­ ger: Katten. Hans Haar og SkLeg er vildt og stridt. Oer smides noget raat Kod ind til Ramasjama, der fl unser velbehageligt i det. Det skuffede mig noget i min Barnetro paa Vildm;:end, at jeg tilhddigt lidt se­ n ere paa Dagen saa den rLedsomme Vildmand Rama­ sjama sid de nok saa fredeligt bag T eltet med en ge­ digen dansk 01 og en stor Cigar! O mme i Realskolens Gaard er der Summen af Bar­ nestemmer. Der leges og raabes. Den vagthavende L;:e­ r er gaar rundt med et forskende Blik og leder efter aile D renge fra vores Klasse, der skal haven Lus­ . ing hver paa Grund af en eUer anden Utyskestreg, " 1 har lavet. Han knalder en Lussing ud hver Gang , han moder en af Drengene fra vores Klasse . Min ror hal' aUerede faaet sin og er igen lobet ud og lege. Oer u ngler nu kun mig. L;:ereren kan ikke finde mig og fin der I in Bror igen, som protesterer paa det kraftigste mod at faa en Lussing til. LLereren, der ikke ser saa god og ikke Kunde Se rigtig Forskel paa os, blev gal og stak min Bror en Lussing til og sagde: " T ror du · 'e, jeg kan kende Forskel paa jer to Labaner?" Og • an tilfojede, idet han lappede min Bror endnu en ud: Her ha r du saa en til, fordi du vilde fo rsoge at narre aa sig ikke, der ikke er Fordel ved at vrere ng. D et var samme fortrinlige Lierer, der iovrigt T - an og velmenende .Menneske, der skrev i sam­ .\.ar som Vidnesbyrd om mine Regnefcerdig­ _ • abs Iut ikke var store : " rne er en rar Det sagde i og for sig ikke meget om mine •. marik. ~-,tvrl"r Bir 'f! al, er var en gammel Hcedersmand •_.' k -mret U dtryk i Ansigtet, holdt ved o 'entlig R 'selse, idet man blev kaldt or an sto i den lange G ang, og . et lidt I 0 refi en ell r truk­ og

ket i N;:esen. Oet sidste maa ofte have VLeret en blan­ det Fornojelse, naar man betLenker, at vi Orenge sjLel­ dent havde LommetorklLede med, naar vi var forko-· lede. Naar man taler om Skolen i Brande, ber man ikke: glemme den elskelige og altid travlt optagne Fru L;:e­ rer Hansen, der paa saa fin og nLensom en Maade gay' os den f0rste BornelLerdom. Den sidste Dag for Jule­ ferien var sikkert Fru Hansens allerrnest travle. AUe' Klasserne skulde holde Afslutning hos hende. Hendes. Mand, den senere Kirkeminister, var en ren Juletr;:es­ forstander til at agere J ulenisse for os og lLese op. Oet var hyggelige Stunder i det hansenske Hjem og den rette Introduktion til Julen. Oet var samrn e fo rtrinlige Hansen med denne herlige Sans for Lin me H u­ mor, der har fortalt mig om, engang han 'ar gaaet forbi en Port, hvor min Bror og jeg stod og loges bravt. Lige da han passerede Porten, rettede ....i 05 om ved et T rylleslag op og hilste pLent og ;:erbodigt paa ham, men n;:eppe var han forbi Porten, for han saa os genoptage vores afbrudte Slagsmaal. H man en­ gang vilde fortLeUe sine Born saadan e- E entyr om Hoflighed, vilde de nok betragte en med en VIS Skepsis. Igen breder den dejlige gronn E" sig for mit Blik; jeg m;:erker det kelige G ra:!. , d H aanden, naar jeg plukker Blomsterne meli Grcesset. Vi tr;:enger vist aUe til en Gang imellem a scette os paa vor Barndoms gronne Eng. Frederiksen

En rask Brand -Dreng

fortsat

Sate 7

Amerika kom i Krig med Japan den ;. D ecember 1941, meldte han sig til Tjeneste i den amerikanske Kystvagt. Dog kom der forst rigtig Fan i Tingene, da han sammen med et Par Kammerater rejste til Canada og indmeldte sig i Flyvekor -et Royal Cana, dian Air Force. I ndtil Oktober 19H var Hans Marten. en Pilottr;:e­ ner i 8 forskeUig e Lejre i C anada 0 ble\' saa overfort til England. Saa korn d en akti\'e Del age15 e i Krigen. Som Femr af en Spitfir en af 'erden h urtigste Maskiner, kom han med ved N ijmegen, ved Rhin­ Overgangene og paa hele Turen op gennem T 'skla d . M askinen fik pustet adskillige Huller, men Hans Mar­ tensen slap altid uskadt. Roligt og beskedent talte han om disse T ogter ­ om Sp;:endingen, der aftog de sidste Uger, hvor de tyske Flyveres Kampmoral var temmelig sv~kket , indtil Freden endelig korn. Drengen, der hlev M and, kom igen til B rande ­ omend kun paa en iransk Visit, og der er mange i Brande, der foruden Bedsteforceldrene foler sig stolte af ham. K.].


Vi 0nsker aIle vore cerede Kunder en glcedelig luI og et godt Nytaar!

Arbejdsbordet med moderne Maaleinstrumenter

Radio - Foto Telefon 152

en

â&#x20AC;˘

b t hsm


er altid en god og kcerkommen

JuleSAve

MANGE MODELLER UDENFOR RATIONERINGEN

Byens st0rste Udvalg

Pr0v yore prima Silkestr0mper

H. Voistediund

SKOT0JSFORRETNING nBORGAARDÂŤ Brande - Telefon III

26


~ollers

~ulsvier En at Bedstemors Historier gentortalt at Faster Beth

Engang i gamle Dage levede der i Nords jrelland en Mand, cler hed Anders, og efter Egnen, han boede i, blev kaldt Anders Kulsvier. Han levede fredeligt og g odt med sin Kone, men de var fattige, og en Dag, da Noden var stor, blev de enige om, at de var nodt til at srelge deres eneste Ko, Anders skulde saa n reste Dag trrekke den til Kobenhavn og srelge den der. D a han gik hen ad Byens Gader med Korn, kom han til at gaa bagefter en Prrest og lagde Mcerke til, at mange Mennesker p~nt tog Hatten af for ham og hilste; det syntes Anders saa farlig pcent ud og trenkte, bare det var ham, Folk var saa hoflige for; han fulgte efter Prresten hjem, gik op til ham og spurgte , om han ikke havde en gammel Prrestekjole, han vilde srelge h am for Koen ; den Handel var Prresten med paa, han fik Koen, og Anders den gamle Prcestekjole. Da han k om til sit Hus, iforte han sig Kjolen og gik ind til K onen . Denne kunde ikke kende Anders men slog Hrenderne sammen og udbr0d: "lh, god Aften , nu faar vi rigtignok fint Vejr i Morgen, naar vor Far er kommen paa Landet saa sentI" ,Men Anders blev knot­ ten og sagde: "Aah, hold Mund, din tossede Krelling, det er bare migI" Og saa maatte han fortcelle, hvordan det hele var gaaet til, og da Konen grred og jamrede over deres gode Ko, sagde Anders , at hun skulde vrersgod tie stille, for den Prrestekjole var der nok Lykke ved. Naa, de hutlede sig saa igennem, men Smalhans var det, men saa en Dag horte Anders, at der skulde h oldes Eksamen i den nrerliggende store Skole, og at Prresten skulde komme og overhere Ele­ verne. "Haah-Haah", trenkte Anders, "der maa jeg med 1" Og nreste Dag fik han sin N abo til at kere for sig og fik Prcestekjolen fint borstet med i Vognen . Paa Vejen sad han og spekulerede paa, hvad han nu skulde sperge Eleverne om, naar han kom hen til Sko­ .len, saa saa han udenfor et Hus en Kat, der laa og

leged e m ed sin illinger i en K urv, og fi k en Ide : "Haah, H ah . "Kati K urvenom" , h vad mon det vilde sige, d et var virkelig et meget godt Sporgsmaal 1" Men d et V rovl kunde Kus ken ikke lide og sagd e: "Hvad er det, du sidder og snakker om, Anders , ti stille , den Snak k an jeg ikke lide at hore, saa viI jeg ikke kere for d ig 1" A nd ers fik ham dog taIt til Rette , og de rul­ lede videre. Lid t henne paa Vejen fik Anders 0je paa en Ko , d er stod og ningede i noget Sand : "Ha." raabte han. "Kopesi anto " , hvad mon det vilde sige , det var virkelig et meget godt Sporgsmaal 1" men nu blev Ku­ sken vred igen. han vilde ikke hore paa hans Snak, og det koste d e Anders stor M oje at faa ham god igen og til at kore videre. N u rullede d e lrenge roligt videre , men Anders grundede . for han syntes , han maatte have tre Sporgsmaal at komme med. Endelig saa han er Mark, hvor en M rengde Hostfolk gik og arbejdede , han blev glad, glemte Kuskens Vrede og sagde : "Rummel i Tuar", hvad mon det viI sige, clet var vir­ kelig et godt SporgsmaalI" Men nu blev Kusken gan­ ske rasende, sprang af Vognen og vilde have vendt om med det samme. Anders maatte bruge aIle sine T alegaver for at faa ham til at kore det sidste Stykke. Naa, me n omsider naaede de da Skolen. Lcereren kom ud og tog mod Anders, der i Forvejen havde faaet Prretsekjolen paa, og Lrereren var meget forfjamsket. ford i de ikke havde ventet Prresten endnu; men An­ ders skred ind i Klassen , hilste paa Drengene og \>1lde nu hore dem lidt udi Latinen og kom med sit forste Sporgsmaal : "Kati Kurvenom". hvad hverken Eleveme eller Lrereren vidste. Anders skulde nok lade vrere med at fortrelle dem det og sagde: "Saa prover vi et andet: "Kopes i Santo"; men heller ikke det un de nogen klare. langt mindre det tredie Forsog : "Rumm el i T uar". Lrereren var meget ulykkelig, undskyldte si~ med, at det maatte v cere den nyere Latin . -om de ikke.


Gnsker Slips Solclceholdere Seier fErmeholdere Arbejdshandsker Slcihller Kasketter Gamascher Pelshller

vi kan opfylde

For Drenge: Slipower Pllllower Lmderremme Spejderbmlter LllInberjackets SIc/hller Vindjakker Skjorter

Herre-Magasinet

-

Forretningen med de rigtige Herreklreder

-

vi

Svend Nielsen Telefon 159

Brande

Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90

Kontortid 10-12 og 14- 16

Kontorer i Blaahoj og Thyregod

Bankens AktiekapitaJ Kr. 1.000.000 -

28

Reserver over Kr. 1.000.000


Og De finder nok en Lille Gave

TRIER BRlENDGAARD Telefon 100

AIle yore Kunder i By og paa Land 0nskes en glcedelig Jul og et godt Nytaar.

Musikundervisning

Chr. Rahhcek

KLAVER

Smedemester, Telefon 35

ORGEL

TEORI

o. Vald. Vedsted Herningvej 41, Telefon 229

LANDBRUGSMASKINER

Hegyndere og videreko mne

Jobannes Pedersen Organist ved Brande Kirke Udd. v. Det kg!. d. Musikkonservatorium

Nyvang, Brande

Kaffe, Chokolade, Appelsiner og andre gode Sager kan fa as til JuLelJordet

Ho LoAASTRUP Telefon 92

Drenge- On Uerreekvipering

{j{cede(ig CjJu(

og godt 9{yfaaJl'l

M. Dinesen EngeLsk BekLredningsmagasin

88renS8renSen


lit Karetmagerarbejde udf0res hurtigt og solidt

Karetmager Jens Skjerris Telefon 156. Bakkely. Brande

Glredelig Jul enskes aile mine Kunder

BORGERGADES BAGERli

Martin Meller Bestilling paa Arbejder modtages gerlle

j

Aage Munkholm god Tid

Brande Mebelfabrik J.

CLAUSEN

A. P. M0LGAARD

Te1efon 139 - Brande

Barber -

Friser

Volmerhus

Brande Vaskeri vi

J. M011er Nielsen

~uto-RepArAtio" E. Lorentzen, N0rregade 10 Ger Julen festlig med

Blomster

Spis SmfJP fra Ubre Mejer;

Vi har stort Udualg En Borddekoration er altid krerkommen

Aa. Clausen Hansen Telefon 160

Lad Habitten presse hos

Skrceder F. F. M0LLER Jernbanegade

lendertolt &Andersen Snedkermestre

Daloia &Daoske Phenix

Brande

Alt i Forsikring Teleron 141

30

Ingvart Juul

VejJevej 64

Telefon 246


ksb Deres Julebeger, Julehefter, Julekort, Lommebeger og Telegrammer samt Dag- og Ugeblade i

Kolonial - Delikatesse - Vine - Spirituosa Ost, vellagret, i aile K valiteter

Banegaardskiosken

Martin Jensen

H . Riis, Telefon 258

ÂťVolmerhusÂŤ, Brande, Telefon 161

Premier Dessert-Is altid paa Lager og briDges paa BestilliDg

Auto-Vcerksted G. Moller Pedersen Telefon 150

Andelsmejeriet "Brande"

OLIE OG BENZIN

Telefon 12

Pauline Bagge Torvegade

Tricotage - Bf!Jrneudstyr

~~II

rn:r-~--'~~l~~1 ,

Karlibseli

fl

Ejendomskommisionrer for By- og Landejendomme Brande, Vejlevej, 4, Telefon 39

Ir

Peter Pedersen

s. Midtgaards nye Damesaion

Vognmand

Storegade 48, TelefoD 114

AU i Parfumeri og Kosmetik

Telefon 207

'Ma rtensens

Fabrik

31


hUIbg D rengene kaldt gru lig galt, hvis Prz ~.o • dMre er det , bliver vi alle h celdt ud af SkD­ en nk I nu h jem til jeres FDrceldre Dg faa Jidt P enge, vi kan fD rmilde Prcesten med! " DrenEne fl oj afsted Dg kDm hurtig igen , nDgle med to. ~r n er, andre med fern Eller ti KrDner, saa de fik h ur tig en pcen Skilling samlet, SDm Anders heller end ge me drDg afsted med, Dg paa Hjemturen drillede han ikke sin K0resvend ved at tale Latin. KDnen blev na­ turligvis glad fDr de rare Penge, Dg de levede igen hyggeligt Dg gDdt. "''len saa en Dag lceste Anders i Avisen , at KDn­ gens Datter havde mistet en kDstbar Guldkcede, Dg alle Prcester i Landet skulde m0de paa SIDttet Dg se at Dpdage Tyven Dg vise Kceden igen , og PrcestekDneme sk ulde med; herDver blev Anders Fyr Dg Flamme, det sk ulde de med til, Dg da KDnen klagede sig, at hun ingen Stads havde, sDlgte Anders deres Hus, k0bte en SilkekjDle Dg andet fint til KDnen, Dg saa drDg de afsted. Paa den bestemte Dag m0dte en Mcengde Prce­ ster Dg PrcestekDner paa SIDttet; de skulde allesammen spise til Middag hDS KDngen, f0r de begyndte at vise igen. Anders fDrklarede sin KDne, at de fik tre Retter Mad, Dg da en Tjener bar den f0rste Ret ind , sagde Anders: "Der ser du den f0rste , min KDne 1" Dg mente Retten, men Tjeneren, SDm sammen med to. Kammerater havde stjaalet Guldkceden, blev fDrskrcek­ k et, ilede ud til sine to. F celler Dg sagde : "Vi er ulyk­ kelige, der er en Prcest med, der ved , det er DS, han sagde til sin KDne, der ser du den f0rste. " De andre to. Tjenere tmstede ham, det passede 'vist ikke, Dg nu skulde den anden bcere nceste Ret paa BDrdet; men Anders sagde igen : "Der ser du den anden, min K Dne 1", Dg Tjeneren 10b ud Dg sagde, at d et var rig­ tigt nDk, han vidste Besked; men den tredie Tjener var endnu ikke Dverbevist, nu vilde han bcere den tredie Ret ind. Ogsaa denne Gang gentDg Anders sin Forklaring: "Der ser du nu den tredie Dg sidste, min K Dne 1", Dg saa var de sikre paa, at det hele var Dpda­ g et. I deres N0d fik de Anders kaldt ud i K0kkenet g bad ham hjcelpe dem, saa intet kDm frem Dm dem, saa vilde de give ham en hel Mcengde Penge. Omsider IDvede Anders at redde dem Dg sagde, d e skulde bare smelte en stDr Pande Fedt, putte Kceden deri Dg lade KDngens stDre Hund cede det, saa skulde den faa h ele Skylden. ~aa, saa Dm Eftermiddagen skuld e Prcester e saa vise Kceden igen; KDngen begyndte at sp0rge i den fi ne Ende, hVDr Bisper Dg PrDvster sad , me ingen ai dem vidste nDget. Endelig kDm Turen til Anders, Dg h an pegede paa KDngens store Hun d og sagde: .. H vis Deres Majestcet viI slagte de , viI De finde Prinsessens Guldkcede i Hundens Mave.'· Det gjDrde de saa, fandt Dgsaa ganske rigtig Kee­ d en Dg blev meget glade allesammen, Dg KDngen sagde, a t .\n der s var en dygtig Preest, Dg til Be10n ning skulde ~:

32

D

tre h er er

han have det st0rste

Prrestekald paa Sjrelland. An­

ders Dg KDnen drDg Dgsaa glade derhen i den fine Prcestegaard, hid til var alt jD gaaet gDdt fDr dem, men nu skulde Anders til at prcedike i Kirken, Dg det var jD en vanskelig HistDrie; men Dm S0ndagen gik han Dp paa PrcedikestDlen, lceste Dagens T ekst, bad Fader­ VDr Dg sagde tilsidst: "Jeg siger ligesDm min FDrmand sagde: Amen." Det syntes Menigheden var en underlig Maner, Dg da han blev saadan ved hver S0ndag, vilde de tilsidst ikke finde sig i det mere men rejste til K0benhavn fDr at klage til Kongen; her fDrtalte de, hvad Anders sagde, men saa svarede KDngen: "Ja, naar han siger, ligesDm hans FDrmand sagde, kan I gDdt vcere tjent med ham, fDr det var en dygtig Mand. Men nu skal jeg selv kDmme ud Dg h0re paa ham nceste S0ndag." Da Anders h0rte det, blev han helt fDrtvivlet Dg trDede, det nu var ude med ham j men endelig fik han en Ide. L0rdag Aften sneg han sig Dp i Kirken, savede PrcedikestDlen 10s, saa den kun hang ved med en lille Splint. Om S0ndagen kDm saa ganske rig­ tig KDngen, de sang Salmer, Dg Anders besteg Prce­ dikestDlen, lceste Texten, bad FadervDr Dg sagde: "Her viI ske Tegn Dg underlige Geminger," Dg sam­ tidig traadte han haardt i PreedikestDlen, saa den faldt ned, Dg Anders med Dg brcekkede sit Ene Ben. Og KDngen sagde : "Det er en dygtig Mand, der saadan kan fDrudsige, hvad der viI s~el1" Og da nu Anders havde brcekket Benet, kunde han ikke vcere Pr~st mere, men kDm paa PensiDn Dg levede lykkeligt med sin KDne i mange Aar Dg gemte taknemligt Prceste­ kjDlen, der havde bragt dem saa megen Lykke.

Spejderminder

fortsat Ira Side 17

bindeise mellem Juiestemningen Dg den rette Spejder­

aand. Det kunde vcere en hundekDld Vagt fDr en Spejder med bare Knee, det vcerste var ncesten, at man. hele Tiden havde sine 0jne hDS Patienten i T and­ lcegestDlen paa 1. Sal DverfDr. Mindet Dm den Glcede, Julegavernes MDdtagere viste DS ved Afleveringen, kan fylde mig med Varme,Dg jeg haaber stadig, denne Indsamling hDldes i Hcevd. Nu har aIle Byer ved J uletid et T rce paa T Drvet, K0benhavn vel nDk det st0rste, paa Danmarks st0rste Raadhusplads, men intet af disse Juietrreer fDrdunkler Mindet

Dm

vDrt

Spejder-J uletrce paa Brande T Drv. Thi naar SDlen far­ vede de tunge Sneskyer med sit Flammehav, Da slutted vi Fred med DS selv Dg al Verden, mens SDI gik bag vestlige Sky, Dg altid, hVDrhen vi end styrer VDr Fcerden, gaar T anken mDd BarndDmmens By. Versene er Uddrag af et Digt Dm Brande, min Far fDrfattede til DS, da vi rejste fra Brande den 1. Marts 1928. Spejder Nr. 8 - Knlld Frederiksen


Isenkram - Va:rktoj

K ok kenud sty r

• ••

ind til

senkrcemmeren i Brande

G las - Porcci:;:n

I< rYS I,Ii

G:1Ver i stort Udvalg. Gode Malerier af d anske Kunstnere til populrere Priser

33


Skind er altid en krerkommen Julilgave. Kom og se mit UdvaJg i

Solvrreve Nerts Platinrzve Nutria Blaarreve IIder

Pelsfarmen vi Anton SfJrensen, Veilevej

0A~f:QI CO~OITORI

Cykler og Radio repareres

N. H. SBrenSen Telefon

38 Brande

Karl Kristensen C1jkleb(IJrsen

Madsens Hotel

Der kommer Kalle! De faar den bedste Kvalitet for Deres

Telefon 80-81

Mcerker hos os

Husk ÂťLuksusÂŤ-Kaffeerstatning uden M<erker

Alf. Z. Ovesen Kabmand Brande - Telefon 192

34

s. Meller Nielsen Telefon 148

Storegadll


Maskin-Meller fJnsker STATSAUT. ELEKTR. INSTALl.AT.8R

Glredelig Jut

Skal De have nye Mobler

Kolonial, Delikatesser Mark- og Roefre

da se indenfor hos os; vi har Udvalg i saavel Dagligstuer som Spisestuer

Oplag at Grer

samt Sovevrerelser og meget mere. -

MBbelforretningen, Storegade 68 P. Pedersen, Telefon 75

M. Mathiassen Torvet -

Telefon 61

Indreg.

Varemaerke

~

Monsterbageriet ved Ove Nielse n

Telefon 102

Altid lrekkert frisktbagt Bnld Specialitet: Wienerkringler og Lagkager

Kun en groB

Dansk Tekstil-Industri v/ Aage Petersen

Stoltenborg & Andersen VEJLEVEJS AUTOVJERKSTED

Murermestre

anbefaler sig med TEXACO MOTOROLIE

Benzin - Vognvask - Sm0fing - Luft

J. Langballe

Telefon 165

Urmager og Guldsmed

H. Melgaard

Storegade 19

35


JuleD e flDder hoa 80 hAodlereo AIle kan jo nok v<ere enige om, at Efter足 aaaret ikke har bragt mange af de Varer, man dromte om at kunne kobe til Jul. Men heldigvis er der da noget, der hed足 der Boger -

og en Rigdom af Boger

som aldrig for. AIle de straalende friske Boger med nye Tanker, som Nazisterne ikke tillod at komme frem, aIle de vid足 underlige Nyheder fra den Verden, der saa l<enge var lukket for os .. . alt dette og mere til kalder nu paa Deres Op足 m<erksomhed. Der er noget at vce/ge

imellem -

Et liUe Udvalg af Efteraarets Boger:

Desuden et Vceld af B0rneboger og smukke BilledblfJge/

Giv Beger!

0nsk Beger!

Elin Wagner; Selma Lagerlof II Bogen om Bernadotte Bogen om Kaj Munk, skrevet af hans Venner Hans Brix: - hastigt svand t den lyse Sommer Kaj Munk 1924-44 Oscar Geismar: Mennesket Kaj Munk Michael Neiindam: Pr<esten Kaj Munk Lloyd Douglas: Domprovsten (Forf. af: - men jeg saa ham do) Harald Martinsen: Kampen for Danmark Slaughter: Flyverl<egen (Forf. af: - ingen maa d0) Berthel Bo: Spion mod Hitler Salomon Frifelt: Natten og den dode Gaard Andre Malraox: Erobrerne Michael Tejn: Stovet kan b<ere Tora Feuk: La Paloma Nina Federowna: Familien Bjarni Gislason: De gyldne Tavl II Danske i tyske Koncentrationslejre Costa in : For Englands Skyld W. Dinesen: 8. Brigade (Forf. af; Boganis Jagtbreve) Andersen Nexo: Morten hin Rode P. Lauridsen: H. P. Hansen Aase Hansen: Tordenluft Agnes Henningsen: Byen erobret Lars Nielsen: Taagedalen Palle Piil: Tommergaarden paa Overgade Morten Korch: Manden paa Naur I-II

B A DE BOG- & PAPIRHANDE

P. Westergaard

Brande, Telefon 59

3


Brande-Marchen

fik sin Uropf0relse i Brande d. 16. Novbr. 1945. - Vi har bedt Kunst- og Litteratur­ foreningens Formand, Kommunekasserer A. H. S. J0if, fortrelle os lidt om Marchens Til­ blivelse. - Tanken opstod under Overvrerelse af Aarhus By-Orkesters 10 Aars JubiJreumskon­ cert, hvor Indledningen var en Festpolonaise, komponeret af Herman D Koppel, tilegnet Aarhus By, siger Herr J0If. Forhandlingen med Aarhus By-Orkester "var paa det Tids­ punkt saa langt fremme , at der i Efteraaret kunne regnes med en Koncert her i Brande. Kapelmester Thomas Jensen var meget inter­ esseret i Tanken om at skabe Brande sin egen Melodi og paatog sig Opgaven at \"ille forestaa U ropf0relsen . Komponisten Herman D. Koppel gik med G lrede ind til Opgaven : at skrive en March; n Form, der indbyder og frister til ba na l-triviel Udfoldelse og net­ op at undgaa disse Frelder, at faa et for­ holdsvis 10digt Vrerk ud af det, samtidig med at del dog var en March. Pressens og musikkynd iges Udtalelser har karakteriseret Marchen som et musikalsk Mestervrerk, og Kapelmester Thomas Jensen og Komponisten Herman D. Koppels Anstrengelser har saa­ ledes ikke vreret forgreves. Vi bringer hosstaaende et Billede af Par­ tituret, som Herr J01f efter Koncerten skren­ kede Brande Kommune.

llylaar dengang

BRANDE

JUL

Nytaar, mens Verden flammende breender Nytaar med Had og knyttede Hcender. Nytaar med tusinde angstfulde Skrig.

Med Udgivelsen af 3. Aargang af »Brande Jul« brin­ ger vi herved aIle yore Medarbejdere en hjertelig Tak:

Nytaar med stivnede. stinkende Lig.

for deres Medvirken ved Bladets Tilblivelse.

Nytaar med Krig.

En srerlig Tak til Bladets primus motor, Kaj Jorgen­ sen, som uegennyttig, men utrretteligt, har paataget sig dette store og meget tidskrrevende Arbejde: at indsamle,

l1ylaar nu

ordne og behandle alt Stoffet. -

Nytaar med Klokker. som bedende kald er.

Nytaar med Snefnug. der dansende falder.

Nytaar med Hjemmenes Kcerlig'hed.

Nytaar ved Havets fjerneste Bred.

Og som Mesteren er,

f"lger hans Svende; aile har i Sagens Interesse vreret besjrelet af at skabe saa god en »Brande Jul«, som 0ko­ nomien tillader. - Et eventuelt Overskud gaar ubeskaa­ ret til kulturelle Formaal i vort Sogn. Oasaa vore Annonc0rer, som danner det 0konomiske Grundlag for at udsende Heftet gratis til over 3000 Hus­

Nytaar med Fred.

Folmer H. Ste numgaord

stande i By og Opland, skylder vi en Tak for elvillig Trofasthed ~ en Trofasthed, der er blevet strerkere for hvert Aar.

Dette Hefte er trykt i

@ ~rc~~~~s~Nogtrykkeri

Torvegade 30 - Telefon 21

Og nu bringer vi herved aIle yore bedste 0 nsker om en god Jul og et godt Nytaar med Tak for Aaret, de-r svinder. BRANDE HANDELSSTANDSF ORE I

Aage Petersen Fmd.

3


Banegaardens Restaurant FRITZ KAPPER

De mest krerkomne Julegaver

((msker alle sine Kunder fra By og Land en glredelig Jul og et godt Nytaar.

N. H. Willadsen

kobes bilIigst hos

Telefon 96 ~

Bageri & Cafe

URMAGERIGUL;:;E;t~~

f.~~1'5 .

BRA.DE

Keleanlaeg

De gode Sko

til ethvert Formaal

til Jul

har vi ikke .. men de kommer snarl.

Glredelig Jul ((Jnskes af

Alfa-Laval Malkeanlreg Bestillinger modtages til Levering til Foraar.

Victor J epsens Skotojsforretning

H. Rosvang-Nielsen

Telefon 132

Telefon 16

Et velplejet HAAr er Menneskets Pryd. -

Seren Bach

Pmv en Behandling hos

ALT MURERARBEJDE UDF0RES

Hyvildvej 3

Frisor Jacob Madsen

Frue! Med~.Fisk har De Ret til at vrere krresen. Danmarks forende Fiskeeksportorer leverer Dem

Glredelig Jul og godt Nytaar enskes af

Ludvig Nielsen

den fineste Fisk der overhovedet er i Handelen gennem VILDT­

Tuborg Depotet

00 _FISKECENTRALEN - Robert Nielsen

A. Lynggaard

Reparationer og Nyanlreg udfores hurtigt

Mekaniker

B. Christensen & Co., Blichersvej 26

Brande -

1I " .t,Jllbt.acG f "'l(.t~1I ~,ÂŁri:fiIS'TIIIJ~

Telefon 73


AIle

,}uie(2'Jnsker

faar De ikke

opfyldt. men se alligeveJ indo De fin­ der maaske netop det, De har Brug for. i

Tricotagehuset v! K. Thisgaard

-----·---------~~~--l

Smukt Udua[g i Kranse, Blomster og Delwrationer. 3. O plag

BELLIS

Boger fra

Milltj!JlIsk ForlA9 bringer Hygge i Hjemmet

ved A. Christoffereen

Brande Sparekasse

Kontortid 14-17

Se dem h i s DRies Bognandler

Man dag - Onsdag - Fredag

1------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - --1 CIGAR­

Ib Ibsen VOONMANDSFORRETNING, Bo rgerga de 20, Telf. 124

v. BOfSting

Stinus Enkelund

OG VINHANDEL Storegade 26

London Herremagasin

T 0mrermester

Telefon 113 og 213

O. C. Fritsen

Atelierfoto - Udefoto - MuW­ {oto - Amat0rarb. - R pr duk­

BrflJndborer og aut. Vandmester

tioner - T eknisk Fot

Telefon 46

"En Brande S

d1e~

Det individuelle Fotog rafi

Atelier Birgitte Laasby

Korn- og

Foderstoffer

Telefon 15

Brande IBlie

,En Brande Studi e­

Brande. TelefoD SI


0nsker De et naturligt Smil, naar De skal have kUllstige Tcender, saa gaa til

Aabent

1. 9-17,15

Brandejul 1945  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Brandejul 1945  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Advertisement