Page 1


"polo Stort Lager i

robaks-EssCllS ptllekorl Ira

,00

'anr De til Io.:ommemle H Jlid o\wvejer K",b~l af

!:S,OO Kr.

J aiegatJcr

V. B9RSTING . Srorcgacil:

o~

D e !;tlller Dem selv

Sp0rgsmaa let: 1 \ 0 R '1 mau Svarel ogsaa

Spis SM0R •••

{ra L H RE MEJERf

Aar bliv~

ind til Isenkrmmmeren -

Kan De huske

ind~n

men

KI. ! 7,

Gil'

Btager

da vor", Julevinduer bugnlo!dc rncd

i J ulegal'e !

Linoleum

Vok dug

o.g

I

trods de \., n I;,eligc Tiller

aa d,m riglJgl:

Lakfernis

o~

tnl mild

0 .•

Baade ,mge og gam[e bliver glade ror en god Bog. Korn ind Hv d emen De seger

Rp-jseheskriuel er . Alemoirer aller en god Roman

Del 'iOmmer

nltsammen igen!

k n \ I hjre-Ire Oem med at

fUld",

den relle,

I Pige- oy DrengebEJ,qer

JI~ud~aRlt ~ ¢II;!

,.j iIut

TORVET. T l F. 168 B~ANDE

h r \ tQrt dg g dt d\alg. - For de rnaa ar der I Aar 1113n!! nye m r omme 0_ mukkc Bille dbo~cr.

Brande Bog- & Papirhandel P. \\ "Iergaar

-

r~ldon

59

EN GLlEDELIG JUL OG ET GODT OG FREDBRI -OE.-DE !-YT}AR 01 SKER

qi.". 07'z/(Sen ~L

G £

~IESTE

TORVET - B:"A !DE - TEL=FO

I

1 7


BRANDlE JU L

Udsendes gratis til samtlige Hussta nde i Brande, Fasterholt, Blaa h0j, Filskov og Sdr. Omme 2. AARGANG

Udgivet af Brande Handelsstandsforening

YJen dansk.e Sang Maaske har du nynnede Maaske var s om levede

du glemt de Sange, paa engang. - 足 du en af de mange, uden Sang.

Sam syntes, Livet var Kampe med Nederlag - Gang paa Gang Og derfor glemte - i Striden at synge en jublende Sang. Kan hcende, at Livet gav dig kun N0d og nagende Savn. Og Verdens isnende Storme brat slukkede Haabets Bavn .

T gning a! H Imll S kov.

Det er sandt, at N0d kan tcemme og kue det stcerkeste Sind. Det er sandt, at Sorg kan blege og fure den r0deste Kind. Men Sangen kan styr ke og r ense d et Sind, som har grllblet sig trcet. Og Sangen kan synge os sammen og skcenke et Folk dets Ret. Lad Sang en erobre Danmal k fra Skagen til Vidaaes Bred. Saa skal vi siden erfare , at Landet blev rigt derve d . Folmer H. Stenum gaard

3


Hu sk paa 0 1lskesedlen: ~£AD E N HO R £ N ING lH

Et smukt

En 1«lekerle

fra

med ] vende Lys eUer en ~mu k Blomst. -

ToiIetgarnitore ~

URMAGER& GUL ; :; E!i'tAvt

f.~:l35 .•

men selvf01gel ig fra

RANDE

IAND/Ar O! UKG( N OA"~kK

M. Balle

Handelsgartner

-

det er Nr. }

F lt w 'op ,Vr, r, /?7

er en kcerkommen Julegaue!

Malerm ter Teleron 119

N. H. Willadsen BAGERl & CA

Andr. Midtgaard

Tel~fon

Glarme ter Billcder og Rammer

E

96

gCvadenten del grelder d l kulinari ke £Iller det materieUe til Ju\eb rdet, forsog has a !

1. (2)vig elefon 136

.

Harald Jensen Kolonia! Herningvej 7

Teleron 131

BYl'flS

reldst

Kolontal- og

I~enkramforretning

Banegaardens Restaurant ensker aile sine Kunder Ira By og Land en glcedelig Jut og et godt Nytaar.

Fritz Kapper


Af Aage Langballe Tegning af Aage Nielsen

traf tiHceldigt en af Byens eeldre Haand­ Jegveerkere i en Butik en Aftenstund lige fer Neglen skulde drejes om - hvis man kan kalde KI. 5 for Aftenstund - og vi korn til at sludre om de underlige Tider og den besynderlige Ver­ den, vi Mennesker oplever. Haandveerkeren kom da ind paa at for teelle om gamle Dage, og det viste sig, at denne Mands Hukommelse er et rent Fund for den, der interesserer sig for gamle Tider og Skikke. Han gav mig gennem sin Pas­ siar et levende Billede af Brande for halvtreds Aar siden . Jeg forsegte at here lidt om Jule~ handelen dengang : Julehandel synes jeg ikke ri gtig, jeg kan fo r­ teelle noget om. Vi brugte ikke meget med Luksus dengang, og saa var det jo ogsaa n nejsom Egn. Udover det seedvanlige vi kunde kebe i N. 1. Mellers Butik, so m dengang laa, hvor Bager Ankcer Nielsens Forretning nu ligger, va r der fremlagt Juletreespynt og Julelys, og dermed tror jeg nok Behovet til denne Festaften var deekket. Nej, hvis jeg skulde forteelle noget om Brande Ira den Ti , saa sku Ide det veere om det store Marked, der blev afholdt hvert Aa r, og som gj orde vor lille Hedebys Navn kendt vi den om. Der kom Mennesker fra neer og fjern med Kre~ a turer og uden Kreaturer og jeg husker bl. a. tyd eli gt, at der hver Gang var en hel Del, de r trak fra Horsens og hertil, med hvad de havde at sre lge. Husk paa, denga ng vaT der in gen Expo rt, saa hvis Landboernc vjlde seelge noget,

for 50 Aar siden maatte de nedvendigvis sege hen til et af de store Markeder, der dengang blev afholdt i flere forskellige Byer. Dagvognen! Nej den spillede ikke nogen steme Rolle ved Befordringen af Markedsgeester. Det var alt for dyrt at tage med den. Det kostede tre Kroner til Vejle og to til Heming, men det var altid festligt, naar Deligencen holdt sit Ind­ tog i Byen, og Kusken bla'ste i Hornet. Det skete engang imeJlem. at den blev fert af en Kusk, der ikke rigtig kunde haandtere Hornet, og de Lyde, han saa frembra gte, var ikke lige~ frem har moni~k e og ga y tit Anledning til et billigt Grin. Se, nu ligger en Del af Byen io og breder sig der, hvor der den Gan g var Markedspla ds. Man I<an godt sige, at der var Markedsplads der, hvor der nu er Torv, men den va r meget, meget ste rre. Den gik bag om Kroen og hen til Adolf Olsens Gaard, der hvor Installater Hansen nu bor. Ved Gaarden var altid en stor Medding, og lige op ad den blev Ci rkus og Karruse l an~ bragt. Det hcendtf' da h eller ik ke saa sjeeldent, at en svimmel Geest forvil dede sig et Par Skri dt ud i dette saa na dvendige Affald ssted. Mod Nord bredte Pladsen sig helt over i Ret­ ning af, hvor Barakkerne nu Iigge r. Dengang var

---=n-­

s


del jo ikke Banegaa rd, Posthus eller Volmerhus, men i 1908 blev Dyrlcege Meller Jensens og Fabricius Thom sens Huse opfert. Fo ran di sse Huse gik en sandet Vej, og paa den modsatte Side af denne laa "Markedsdi get" , som paa det Sted a fgrrensede Markedspladsen. Jeg va r denga ng 12 Aar og fast Dreng paa Kroen hos Fru Laursen (afde de Hoteleje r Laur­ sens Mor), og D e kan tro , der var Travlhed paa den gamle Kro den sidste Uge fe r Markedet. Der var nu en e~e n StemIl ing, naa r vi begyndte a t bage Rugbn'Jd j Stakkevis og brygge 01. Hjem mebrygget 0 1 smagte godt dengang. og saa var Pri sen overkomm elig. Et Glas 01 og en Snaps kostede fire 0re. Kalve og Grise kulde der slagtes, halvandet Hundrede Kylli nger maatt strcekke Hals, og Kartoflerne - det va r e t stort Arbejde. - Vi skrrellede flere Tende r for at vrere paa den sjkre Side. og til Suppen maatte Grue kedlen holde for. Man kan jo godt (orstaa , at Folk var s uHne, naar de ko m gaaende eller a gen de langvej fra, og vi Uk da ogsaa sltid udsolgt. De farste Markedsgre ter an ko m altid Dage n fer sel ve Markedet, der altid landt Sted en Ler­ dag. De krrevede ind, og Fru Laursen skreldte

ud . Det var ikke en Tid at komme til Marked paa. Mad var der ihvert Fald ingen Ting af endnu. Det endte dog altid med, at de blev godt bevceret og fik, hvad de kunde spise og drikke, hvorpaa de blev indkvarteret paa de nrermeste Gaarde. hvor de SOy i Halmen. Naar selve Dagen oprandt, var den ellers saa 0de Plads et broget Skue med mregtige Rce kker af Heste og Keer og la nge Rcekker af Telte, hvo ri der blev falb udt Varer a f aile mulige og um ulige Arter. Je g nrevnte f0r Ci rkus og Karrusel ved Adolf Olsens Gaard. Overfo r disse, langs med Kroens Sal h oldt Kagekonerne til. Der va r ma nge Telte. der hver rummede en i Reglen trivelig Kone o mgivet af Ka ger i aile Sterrelse r. Mest populcere v ar de store Hjerter med Vers paa. Konerne bru gte nogle langskaftede Skovle til at rcekke Kagerne ud til Folk med, og her skulde man saa lregge Pengene paa. Ligefrem hygiejnisk var det jo ikke, men Kagerne sma gte n u goot nok. I andre Telte blev der hand let med Dame hatte, Trresko, Smykker og meget andet imellem hin­ wId en. Det kan godt v cere, det lyder utroli gt i Dag. men sandt er det, at der va r o p mod tredive

Chr. Gertsen

lcnederforretning

Mellc mvcj 1

Daloia &Dans e Pbonix

Aft i Forsikring T clefon 141

Brande

10

Telefon 280

F orud bestilling hv er Dag KJ. 16,30- 17.30

Baljer - Spande Henkogningskedler F oderkogere Vaskekedler

6

L. Willemsen

Brande lsenkra mforr.

Telefon 41

I G VA RT JUUL

Vejlevej 64

Bliv sund og glad , spis Ostemad.

OSTEHU§ET

KNUD HOLMSTEEN TELEFON 260


13evrertnin gstelte, der aile havde stor e gnin g. Der skulde jo "Lei-kev" til hver Handel, og da kend te man ikke til Spiritus-Skat og Statsa fgift. En Kaffe punch kostede 8 0 re, men hvis man selv skamkede den, kostede den 10. Naar dertil ko mmer, at Byens Beboere den Dag havde Bevcertning I hve rt a ndet Hus, be ho­ vede man ik ke at frygte for, at nogen tfHstede. Det hce ndte da og aa flere Gange, at der blev kigget saa dybt i Gl assene, at man ikke bag efter kunde huske den Han del, der gik foru d fo r " Lejkewet ~ . Det s kete f1ere G nge, a t der eft e r Markedet var en Ko, der ingen Ejermand havde. Den blev saa soJgt ved Auktion og indbragte ca. femogtyve Kroner, der gik i Politikassen. Bevilling til at scelge Drikkevarer paa Markeds­ dagen var tilgcengeJig for enhver og kostede fire Kroner. I Kroens Sal gi k Dansen lystig fra KI. fire om Eftermidd agen til Midnat. Saa havde man Natten til at drage hjem i, hvilket for de , der boede Jrengst vcek, heller ikke var for meget. Den a­ vce rende Keb mand Han s H0j var Byens Hof­ musiker, men havde selvf01 gelig ved saada n e n Lejlighed hentet HjceJp ude fra, og jeg husker f. Eks., at vi havde l ergen Nielsen fra }{inggive ag "Hans Hjuler " fra Nerre Snec1 e. Saadan tre ga mle Spillemcend kunde nok vrekke Uro i Benene. I Salen var der by gget en stor Forh0jning, hvor der var Plads til baade Spillemcende ne a g nogle lan ge Borde, hvor der servered es. De nne Forhej nin g havde ondt ved at b cere saa man ge Mennes ker, for jeg hu sker, at den to Aar i Trrek

brasede sa m men med Spillemce nd og Gcestet. Det skete ogsaa, at et Par fyrige Svend e bl ev uenige og tildelte hinanden nogle haa rd e Knubs, og jeg h usker, at det engan g endte med, at a ile deltog i Kampen. Saa rykkede Gendarmerne ud og bragte emyttern e i Ro ige n. l a, fo r vi havde ne mlig Gendarmer denga ng. To med Heste. De boede der, hvor Dyrlcege Skjerris n bor i Store­ gade. 10, vi havde saadan set o gsaa Politi den­ gang. Politibetjent Hagense n fra Give kiggede he rud engang imellem, men der var jo ikke saa meget LovI0shed denga ng som n u. Markedet blev som sagt altid afhol dt ell L0 f­ dag, men S0ndag var Indbyggernes Festdag, og S0ndag Aften genl0d Pladsen endnu enga ng af Sang og glade Stemmer, mens Karrusellens Lire­ kasse og Hornmusikken fra Cirkus nu led for sidste Gang det Aar. .l a, det var dejli ge Tid er den Gang. Ma n stil­ lede ikke store Krav, me n man kunde kabe det. man havde Brug for, oven i Kebet for s maa Penge og saa var det Kram , der kunde hol de. Vi a rbej dede haardt den Gang. Somme maaske for haardt, men saa nod vi det ogsaa saa meget mere, naar vi endelig havde fri og kun de m0des med gode Venner. Da sa gd man ofte: nSes vi ikke fer , saa ses vi til Markedet i Brande ".

Kolonial

Delik a te sse Vine Spirituosa OST, vellagr t , i a Ile Kvaliteter

Lad Ha bitten presse hos krmder

F. T. Moller Jern banegade

Martin Jensen »V olm rhus« . Brande . T elefon 161

Spee domesk A. P. M0LGAARD

Barber -

Opmaskning Forf0 dnin g Kunsttopning

Aase Kristensen . »Volmerhus«

Fris0r

Volmerhus

Tricotage

Bomeudstyr

PAUL][NE BAGGlE

Torvegade

'1


lLANDXNยงPEK T0R BRANG

To rv e t

Tele f on

B r an d e 1 2 9

K0b Deres J ulebeger

Julehefter Julekort og Lommebeger

Smukt

Udvalg Kranse, Blomster og Dekora tioner

BE LL I S

Ba negaa rdskiosken c.

ved A. C h r i 5 t 0 f fer sen

Vame- og +lerresaionen

V. Madsen

Telefon 258

Greider det ADTO-Reparationer

S to r egade 4 6 a nb efal es med a l t

saa

indenf or Fa g et

Kai Andresen Chr. Bergsve j

P . Vork og Inger Steger

Telefon 256

Telefon 198

Brande Melle KORN- OG F ODERSTO F FER

Telefon 15

1.

S0ndergaard ModeTricotage- & Lingeriforretning Telefon 182

e


GAMLE ANES JULEAFTEN

A f T. Bllndgaard Lassen Tegiling al Aage Nielsen

Decemberctagene havde vc.eret m~rke og regn­ fulde, meo ved Solhvervstide slog det plud­ selig om til Frost. Tunge sorte Sneskyer jog b n over Himmelen, dryssede af og til deres lndhold ned over Jorden og klredte den i en blad bvid Vinterdragt. Det saa ad til at blive et Julevejr saa pragttuldt, som man ellers l{Un ser det paa Jul kort og Ic.eser om det i Juiebagerne. Ud e ved Sognegrrensen i det lilIe Hedehus gik Gamle An og nussede rundt i de to smaa Rum, Stue og KeJkken. der udgjorde beJe Lejlig­

Venner saa ind til hende, eller naar hun en sjreJden Gang kom ud mellem andre, og en saa­ dan Oplevelse beriged e hendes n0jso rn me Sind lcellge efter. Hun gik rund t og tog i 0 jesyn alt det , hun havde faaet udrettet de sidste Dage, og en inderlig Glrede, over at bun kunde bolde Jul som sig har og bar. og som hun havde gjort det IIV ert Aar, fyldte hendes Sind . Havde hun nu husket alt? Jo, saa vidt hun kunde se, mang\ede der ikke noget. Flnt hvidt Sand v ar stwet over det lerstam­ pede Gulv i Sluen. Forh nget ved Al kovesengen var vasket og strHget, der var kommet ny t Halm i Sengen og rene Lagener over Dynerne. Billedet af Jens, der hang paa Vreggen mellem de srnaa Vind uer. var srn ykket med Grankviste, og ude i Forstuen laa en smuk Lyngkrans, som sku Ide Jregges paa Jens' Grav, naar Ane korn til Kirke JuJedag. Det stenpikkede Gulv 1 KeJkkenet var renskyl1et. og Bordet var skuret skinnende hvidt. Ved del aabne I1dsted laa en star Bunke Kiyner, l1 0 k til flere Dage, saa Ane beh0v de ikke at brere Brcende ind i Helligdagene.

heden. om de lIeste andre Men nesker ud over Landet havde Ane hart travlt med Forberedel­ serne til den store H0jtid. Nu gik ILUn og hyg­ geda ' ig i Varman fra Bi la:>ggerovnen og faUe en dyb Taknemlighed v d Tanken om, at hun igen skulde faa Lov til at opJeve den velsignede Juletid, der havde den forun derlige MaRt over Mennesker, at selv det haarde te Sind ta ede op og lalte Trang til at hjrelpe andre. En Jul paa saadan en Maade. so m da B0Tnene var hjemrne, og Jens var leven der kund e hun fo ikke faa. men de Forhold, hun leved e under, var hun blevet saa fOltro lig ru ed, at hun ikke mere anstiUede nogen SAm menligning mellem den lorbigangne og den nrervrerend e Tid. Da havde der vreret Liv i det li lle Hedehus, nu raadede Stilheden, men Ensomheden virkede ikke mere afslurekkende paa Ga mle Ane. Hun havde vrennet sig til den og indrettet sin TiI­ vrerelse efter den. Tkke saaledes at forstaa, at hun Va! bJevet en Eneboer, der skyede andres Selslmb, nej, tvrertimod var det hen de en stor m~de, naar et af B0rnene korn hjem, naar god

Hylderne i Spisekammeret var fulde af Mad­ Yarer, der vidnede am, hvor travlt Ane havde haft det de foregaaend e Dage . Til Hverdag levede Ane yderst oo.isomt, men i Julen skulde der vrere nok af alt - i ng n skulde brere J lllen ud hos hen de. Ogsaa paa sine Husdyr havde Ane tamkt. Ude i Gaarden havde hun Jejet Sneen bort. saa hun kunde fadre Hmlsene paa en Plet bar Jord. rnde i Stal den laa Anes ene te Ko vel til pas paa et dobbert Lag Str0else og dmvtygged e den store POltion Engh0, Ane havde tiJdel t den. Med slore dvaske 0jne stirrede d n op paa Hemsene, der aJlerede havde sat sig til Ro paa deres Pinde. De havde ogsaa <edt saa meget. de orkede, og ude paa Foderpladsen j Gaarden slages en Flok Graaspurve med et Par sultn e Krager am de!, de havde levnet. Solen var gaaet ned bag Bakkerne i Sa ndfeld­ bjergene. Sk umrin gen bredte sig ud over Heden, om Iidt vilde Nyets skin nende Segl og Stjernerne, der tittedc frem meJlem Sneskyerne, viEre ene om at lyse.

9


Ane trendte TrelleJyset, der stod i Stagen paa Fyrretrresbordet, og trak Gardinerne for de maa Vinduer. Ikke fordl hun var bange for, at Folk skulde kigge ind til hende. Hedehuset laa langt fra AlIarvej, og sjrelden havde nogen lErinde der forbi, men Gardinerne hyggede og hjaJp til med at halde Kulden ude. Nu vilde Ane spise sin Juleaftensnadver. HUll havde io ikke noget at vente efter, ingen af Bernene kunde komme hjem til hende far Anden ­ Juledag. I AHen kuude hun ikkc, som bun plejede, torkorte Tiden ved Rokken eller med Strikkepinriene, saa vilde hun faa bulne Fingre i det nye AaT, men bun vilde gaa tidlig til Ro ­ hun skulde jo ogsaa op i god Tid for at naa til Brande til Kirketid. Da hun havde spist og ryddet til Side i K0k~ kenet, trak bun Armstolen hen til Ovnen og satte sig til rette med Bibelen og IHngos Salme~ bog paa Bordet forao sig. Hun slog op paa Nummer 137 i Salmebogen, "Den yndigste Rose er funden u • Hun lmnde den udenad. en i Aften vilde hun se Ordbne paa Prent i den gamJe Bog, hvor hun saa tit havde fundet Trast. Hun lreste aUe Versene - h0jt og kJart J0d BrorsoRs smukke JuJesalme i den Iille Stue.

rande Savvrerk

Hun blade de lidt j Bogen, fen hun la gde den fra sig. Hun holdt saa m eget f clen Bog. 1U

havd e mange i Sognet jo anskaffet sig Eva nge­ Jisk-kristeJi g Salmebog. ford i den bJev brugt i Ki rken, men den var hend saa fremme d , og det kneb for he nde at 'finde Sal merne i den, sa a hUll hold t sig frem deles ti Kin o. Saa tog hun Bibelen frem og lreste Juleevan­ geliet: Men det skete i de Dage, at e n Befalin g udgik fra Keiser Augustus, a t al Verden sku lde skrives i Mandta!. Hun lreste det langsomt og heJjti deligt. som hun havde lrest det hver Juleaften, siden hun og lens var tlyttet ind i Hedehuset. Lrenge erter, at hun havde lukket Bibelen, ad hun med Hrenderne foldede over den o~ trenkte paa Evangeliets Indhold. Hun trenkte paa Jes u Mor. der trret og syg maatte vandre rundt i Bethlehem, til hu n endeug fandt Hvile i Hyrder~ nes Staid. Hun tcpnkte paa det uHe Jesubarn, der iaa svabt i Klude paa det fattige Leje i l{rybben. Og Tankeme gik Ira Bethlehem til det fattige Hjem, h llll og Jens var t1yttet ind til her. Smaat havde de haft det de wrste Aar, men lens var en Wttig og virksom Mand. og snarl blev Kaarene bedre for demo Slidsomt havde det

BRANDE BANK

AKTIESE L SKAll

vI \1ad ' BeltheJ eo

Opskrering aI Tl'Jmmer og Brreddcr EmbalJage - Kas er - Gen ratortrre Blkhersv j 25

-

Telefon l :!O

"Anny Salonen"

vi

Elly Olsen - To rvegade 9 - Te lef. 7_

ONTORTJD : 10- 12 og 14- 16

Smukke Trl2bakkel' til mange Priser LikorsteJ . 0lstel • Keramik . Figurer Stofste Udvalg 1 Gaver

l. Wi lIemsen 10

Brande lsenk ramfo rr. - T lf. 41

Tel fO Il 56

Benyt den lokale Bankl


vrere t fo r dem begge. Haardt havde de maattet arbejd e. fe r de kom saa vidt, at de kunde holde et P r K0er og nogle Faar paa den liile Hede­ lod. Men et godt og lykkelll gt Hjem havde de ha ft sam men. AIl e Bernene ha vde skikket sig godt, og nu sad hun ber og klarede sig selv ud en at faI de nogen til Byrde. Lyset var nresten brrendt ned i Stagen, og de r var lwn GI0der tiI bage i Ovnen, da Ane rejste sig. Nu ha vde hu n hol dt luleaften. saa godt bun kunde. I Morgen skulde hun sidde mellem Venner og BeJ{e ndte i den ga mle Kirke, synge med i l uIesalmerne g h0J1e Pa to r Lund lldJregge Evan geliet varmt og indtrrengende, som han plejede. Nreste Da gs Fo rmi ddag sa d Pastor Lund i sit Kontor i Prrestegaarden og skrev sin J uIeprre­ diken til Juledag. Af og til saa han ove r Gaards­ pladseD o p mod Kirken. Det var bl rest op i L0bet af Natten, og Sneen hvirvlede ned . BIev det saadan ved, kom der ook ikk e mange i Kirken i Jule dagene. Han Im nde ellers ikke kl age over Kirkega ngen. Sog-n ets Beboere levede i ga m meldags Oudsfryg t. De havde JErb0dighed og Hengivenbed fo r Prresten, og hver Helligdag

kom de ad de lange trrelsomme Veje og fyldte Kirken til sidste Plads. Pludselig blev Prresten forstyrret i sit Arbejde, ved at D0ren ud til Gangen blev revet op, og en af hans Drenge stak Hovedet indo Det var aabenbart noget morsomt, han havde at fortrelle . Han 10 h0jt, f0r han fik begyndt. "Far, der sidder en ga mmel Kone oppe i Kirken og venter paa, at der skal komme Folk ti l Gudstjenesten. Hun tror, det er luledag". Fe r Faderen fik spurgt, hvem Konen var, smrekkede Drengen D0ren i og for videre gen­ nem Huse t med sin mo rsomrn e Meddelelse. Pastor Lun d ko m st raks i Overtejet og gi k op i Kirken for at se, hve m Kirkegre ngeren var. Lidt efter sad Ane i Prresten s varm e Spisestue, h vo r hun blev bevre rtet og underholdt ilf Prreste­ fruen, Madam Lund, som hun blev kaldt af BefoJkni ngen . •Spis nu, An e, du kan nok trrenge til det efter den lange r Uf i a l den Sne. At du turde vove dig ud i det Vej r, og hvord.m lrunde d u da saadan tage Fejl af Dagene?" Ane virrede med it gamle Hoved. nla , De maa nok sige det. Det er da ogsaa for galt. En maa jo Jige godt vrere paa Vej til

fra

MID TJYDSK FOR LAG vI A. H. JenBen

Eampep - EysefT'onep

Sf<a3pme Maskinfabrik

Johs.

Ha nsen

Ore j c, S tan s e-

a ut . elektr. I nstal lator elefon 45

Hans Nielsen

To rvega de 1

S KO T0 J SREPA RA T ION

0

g S v e j s ea r b e j de

BIan de

-

T elefon 123

H. Madsen & S0n Blikk ensla ger TeJe fon 70

VA OG

SANIT ET

11


at blive gammel, naar det kan overgaa en. A maa jo have krydset e n Dag fo r meget af i Almanakken. Det var ikke til at mrerke paa de to Kvinder, at de var v okset op unde r saa ulige Kaar ­ den ene i et P rovstehje m, den an den i et fattigt Husma ndshjem paa Heden. De forstod hinanden saa godt og ha vde det saa byggeJigt samm en. De mangiede ikke Samtalestof; de talte om B0r­ Dene, om Mad lavnin g og rneget andet vedr0rende Husm oderens Arbe jde i Hjemmet. Henimod Midd ag beg yndte Ane at tale om , at hun skulde vel se at komm e hjem, men det vilde Prrestefruen ikke h0re tale om. Ane skulde ikke ud i det Vejr. Nu kuld e hun holde Jule­ afteD i P rre stegaarden, blive der Natten over og felges med dem til Kirke J uledag. Saa kunde de li1 den Tid s , hvorledes Vejret artede sig. Ane slog afvrergende ud med Haanden . Nej, d t kunde da aldrig gaa. Hun kunde ikke vrere hjemmefra saa lcenge. Koen slmlde malkes og fodres. og der var mege t andet at se eUe r. Men Prrestefruen fan dt snart paa Raad. Hans, deres Karl , so m Ane nok kendte, skulde hjern til sine Forreldre i Sa ndfeld til Aften . Nu kunde M

Ber tcgarniture

j

Bronce i smukt U dvaJg

L. Willemsen Brande lsenkramforretning - Telefon 41

Brande Vaskeri Borgergade

han gaa saa tidlig, at han kunde lregge Vejen om ad Hedehuset og se til Koen. Det kostede dog Prrestefruen store Anstren­ geiser, for hun fik Ane overtalt, men endelig lykkedes det, og Ane korn ikke til a t furtryde det. Det blev en af de store Oplevelser i hendes ensformige Tilvrerelse. Saadan en Juleaften havde hun ikke haft, siden bendes egne Bern var smaa. Saa gammel hun var, maatte hun trave med i Kredsen om J uletrreet. Prrestefruen spillede paa Klaveret. og B0rnene sang med klare, friske Stemmer hele Rrekken af J lens dejJige Salmer. Prresten lreste, og bagefter legede B0rnene med Pebernadder. Ane maatte vre re med til "Enen og UefIen" I og Iwad B0rnene ellers fandt paa. EIter at Barnene var kommet i Seng, fik de voksne Kaffe, og da Ane fortalte, at hun ikke havd e smagt den Drik, siden Jens blev begravet. kom Samtalen Resten af Aftenen til at dreje sig om Livsforholdene i d et store Hedesogn. Prresten fortaite muntre Oplevelser Ira sine Besag omkring hos Sogneboerne, og det gav Anledning til, at Ane ogsaa landt nogle Smaa­ trrek fre m fra Mindernes Gem. Den ene Historie trak den an den med sig, og den Aften kom Ane senere i Seng, end hun plejede, men alli gevel var hun f0rst oppe Jule­ morgen. Hun havde aldrig haft Ro til at Ugge lrenge om Morgenen. Da Gudstjenesten var forbi. og Ane havde hilst paa Venner og Kendinger, sprendte Pastor Lund fo r Kanen og k0rte Ane bjem til Hedehuset. Lrenge efter va r det Anes st0rste Forn0jelse at tale om sit J ulebeseg hos de rare Prrestefolk, og hver Gang, hun fi k Lejlighed til at fortrelle derom , morede hun sig ove r, at hun denne begivenhedsrige Jul havde boldt Juleaften to Gange.

Martensens

12

Fabrik


Johs. Gertsen & S0ll Herre- og Dameskrwderi

Ankjrer Nielsen

Sloregade 17

DameG ris0rsalon

Bagermester

A nnelise Sorensen

Telefon 52

Sloregade 12 - Telefon 93

Laodbrngsmaskiner O.V.VEDSTED Hern ingvej 41 Telefon 229

(aurits 'Rahn K OLONI A L

-

D

L1K A T ESSE

Telefon 128

BRANDE

HOTEL

E. LAURSE N T E !'= E 0, 3 -

125

Er det Skreg s ew ln d til Jacub Madsen Barbermester - Storegade 8

13


Yore bedste 0 nsk er om en

gl~del i g

I ul

Spejle i 8 10rt Udvalg

8 adevrerelsesspejle og Barberspejle

L. WIL LEMSEN Brande /senkramfo rre tning

-

Telefo n 41

Skotojsforretning

VILH. JENSEN

Murermeste r & Cem ent l0 berl 0s tre AII(;

-

T e lefo n 153

Sondertoft & Andersen

Snedkermestre

Brande

Ib Ibsen Tel efon 246

Vognmandst orretn ing l30rgergade 20

- T elef n 124

Indreg. V aremtErke

~.

Kun

J~ " l'\~ , '-

e"g'"'

.

Vi ha r stor t Udval g i pa! ne P otte planter t il Eo sm uk Bo rd dekora t io n pyn ter J ulebo rde t og gl<eder he le F a mil ien .

AA. CLAUSEN HANSEN

age Peter en

RADIO

1010

Hansen & Ulbrichsen Telefon 152

14

G0R JtJ L EN FE TLlG !

forske llige P ri ser. H usk a t bestill e i god T id, \

Dansk Tekstil-Industri v/

r/3L,m,s/e,.

Telefon 160

Ko lon ial og Delikatesser Ma rk- og RoefrltJ

~.~alkiassen Telefon 61

-

Brande


rrNDUSTRHIEN

AI Aage Petersen

At

Danrnarks Gennemb rud som Ind ustriland, modsat mange andre Lande, fafst kom saa sent, skyldes blandt and re Aarsager, at det fra SJregtled til Slregtled med al Tydelighed er slaaet fast, at Danmarks Hovednreringsveje er Landbrug og Fiskeri, og styrket i denne Opfattelse bar si kkert Grundtvigs "Ved Jorden at blive det Ijener os bedst u • bidraget sit til, idet disse Ord i 8efolkningen er blevet opfattet mere b gstave­ lig, end Digteren nogen inde hnvde trenkt sig ciet. og dertil kommer. at vi aile I kolen har

Mar te nsell5 rtlbrlk tegnet al Aage Tiel "'en

fanet indprentet, at Danmark er et raastoffattigt Land. og derfor mangler aile Muli gheder for at bUve et Industriland. - Denne OpfaUelse var maaske paa et Tidspunkt rigtig. men da Indu­ strien, navnlig i sidste Del af det 19. Aarh Ln­ drede. tog Fart Tundt om i Verden, skpte der en tilsvarende Udvikling af Transportmidlerne. saa Omkostningerne, der er forbundet med at bente Raavaren hjem og bringe Frerdigvaren ud til Forbrugerne. ikke spiller nogen afgarende Roll e med mod erne Transportmidler. At Danmark sam­ tidig har en Beliggenhed tret op ad de slore Industrilande. skable tillige med vor tidligt ud­ viklede Skibsfart industrieUe MlJligheder, og det if ogsaa disse Forhold, der i det store og bele forklarer de n Udvikling Ind ustrien har taget i Danmark ira 8 egyndeJsen af det 20. Aarhund rede. En Lykke for Illdustrien, saavel sam for Dan­ mark, var maaske det. at den sterste Udvikling foregik i en Tid , hvor Frihandel var fremher­ skende, og selvom det for mange blev dyre­ kBbte Erfari nger, der blev indvundet, kan man i Dag sige, at disse Oire ikke blev bragt lor­ greves. - Det Irerte as den realistlske Bedam­

melse af Forholdene. der nu engang er en N0d­ 'end ighed, for at en Sag skal bringe frelst igennem Vanskelighederne. Naar vi i Dag betragter dansk In dustri. kan vi sige, at den for llresten aile vigtige Brugs­ artiklers Vedko mmende har kunnet holde Trit med Udlandet. og at Industrien nu staar nogen­ lund e sideordn t l11ed vort Hovederhverv Land­ brugel. Denr e ind ustrielle Udvikling har medfart n Stigning paa ca. 35 °io af Industribefolkningen. hviLket er betydeligt mere end Befollmingens Til­ vrel< t i samme Tidsrum, og man kunde derfor vente, a t det sre rligt var gaaet lid over Land­ brugsproduktionen, men det Dlodsatte har vreret Tilfreldet. idl!t ogsaa Landbrugets Dliftsformer er undergaaet iEndringer, skabt paa Grundlag af de Resultater. lndustrien har naaet. Det moderne danske Landbrug er knyttet uadsl{iIIeligt til store Industliomraader. som f. Eks. G0dnings industri, Kotl ervesindnstri, Maskinindustri og Olieindustri­ en. for al mevne nogle at de vigt igste. og Res ul­ tatet at denne VekseJvirkning mellem lndustri og Landbrug hat bevirket, at Landbrugets Pro­ dukti on ha T kuonet omtIent tredobles inden for det sidste halve hUDdrede AaT. At denne Udvikl1ng til tr ds for visse Skrev heder og politiske Fejl­ tagel er i det store og hele har vreret heldig for art Land, har vi maaske under den lluvrerende Krig faaet del bedste Bevis for, idet netop den starre Aisidighed i Produl<tionen at Li vstorn£lden­ heder har medfart. at vi i dette Land er kommet no~enlunde helsltindet igennem disse 5 svcere Krigsaar. At der med Krigens Udbrud skete en total iEndring Verden over i Industriens Karalder, behflver ikke nrermere forklaring. og ogsaa for vort Lan d. so m pl udseHgt blev afskaaret fra en stor Del af vote sredvanli ge Import- og Eksport­ forbindelser, maatte der ske en betydeUg Om­ Jregning af lndustrien. Nye krigsprregede Indu­ strier opstod. hvoraf dog sikkert st0rste Parten fo rsvinde r igen med Krigens Oplwr. for de lndustrier, der bavde baft deres Udvikling i Freds­ aarene. og som for starste Delens Vedkommende var betinget al en Raavareim port, som nu del vis eller slet ikke kunde fremska[fes, opstod slore Vanskeligbeder, men all igevel kan vi i Dag sige, at dansk lndustri bar klaret Opgaverne ved en bensigtmressig Anvendelse at de fo rhaanden~

is


vrerende Raastoffer, i Forbindelse med de i mange Til relde udmrerkede Erstatningsprodu kter. For at ikre at de r skete ' en reUrerdig For­ deling af de knappe Raastoffer til Industrien og Frerdigvarer til Forbrugerne, omdannedes Valuta­ centralen til et Varefo rsyningsdirektorat. hvor­ igennem a1 Varefordeling kontrollere!l. o~ TiIlad­ elser og Forbud gives til de forskellige Frem­ bringelser, og trods visse Fejlgreb maa vi jo i Dag erkende, at uden Direktoratets Medvirken lrunde Beskreftigelse og Prod uktion ikke vrere opretholdt det Omfang, om har vreret Tilfreldet, og Fordelingen vrere sket aa retfrerdig. at de kun bar medf0rt faa berettigede Klager. - Selv am det baade for Ind ustri og Handel er en graa og trist Form for Varefordeling, saa har man loyalt indenfo r a ile dens Grene, s0gt at foretage denne Ford ling i Overensstemmelse med de RetningsIi nipr, d r er angivet Ira Vareforsynings­ direktoratets Side uden Hensyn til Fortienstmulig­ hederne, i Erkend else af N0dvendigheden for en saa retfrerdig og prisbillig Varefordeling som muligt. Industriens Opgave under Krigen har i vresent­ lig Grad vreret redu ceret til at tilfreds stille et absolut n0dvendige Behov, mens dens egentlige Opgave er at skabe nyt Behov, for ige nnem den tekniske Udviklin g at bidIage sit til, at aile i vort Samfund ved en Billigg0re lse af Varerne kan faa Del i disse Goder. Krigen har jo paa mange Omraader slaaet UdvikJingen tUbage. og de tekniske Fremskri dt, som og aa under denne Krig er sl<et inden f r Fred produktionen, men som paa Grund af Kri­ gen iJ{ke kan fares prakti k ud i Livet, lig ger jo kun og venter paa den Dag. da de skal tages i Brug til Forbedring af Menneskenes Levevilkaar i Stedet for 80m uu til Menneskenes 0delreg­ gelse. I den Kappestrjd, som da viI opstaa Ver­ den over. tror jeg ogsaa Dan mark staar rustet til at ku nne tage Opga verne op indenfor de Om­ raader af Industrien. som er naturlige [o r delte Land.

Drenge- og Herreekvipering

M. Dinesen En g e ls k Bek l:tdning magasin

Brande Teglvrerk T e l fon 188

212

BOfgergades

BAGER! A age

Munkholm

aa til Fogmanden

Laurids Madsen Temrermester - Tel efon 22 !

16


Onsom fluf

Skitse af Folmer H. Stenumgaard Tegning af Hilma Skov

Gamle Fru Petersen var opstemt af Olrede. For tredie Gang denne Formiddag glemte hun, hvor hun havde lagt Stewkl uden. Fmrst var hun blevet for tyrret ved Mrelke mandens Ankomst, omend han var uden Skyld deri. Omstrendeligt havde hun forklaret ham, at nu var det na3Sten sikkert, Smnnen kom hjem paa Julelerie. Hun fortalte spredte Trrek om hans magelmse Karakter og solide Dygtighed, mens deo nervmst trippende Mrelkekusk ventede paa en Pause, bvor han med et Par venlige Ord kunde stikke aI. Da ban om­ sider lik Chancen, var bun saa langt henne i sin Tanlterrekke. at hun ikke aoede, hvor hun skuld lede efter StliJvkluden. Hun fandt den ierst et Kvarfer senere, da hl:ln vilde lregge Bytt pen gene i den sorte Taske under Kekkenbordet - der laa Shwkluden som ct uskyldigt corp us delicti. Hun var netop kommet i Gang med AfstliJv­ ningen igen, da Genbokonen kom for at laane .£bleskivepanden. Ogsaa hun blev indviet i den glredelige Nyhed om den ventede Feriegrest. Gen­ bokonen havde i Vuggegave faaet Evnen til at lytte til andre, sam am hun tog Del i deres Sorger og Glreder, og hun omsatte sin Viden i strerkt personligt farvede Beretninger, der var til stor Glrede for he Ie Kvarteret, idet man takket vrere hendes Utrrettelighed altid bavde Kontakt med hinanden. uden selv at skulle vrere nysgerrig. Hun tog med vanlig Hjerteligbed Afsked, efter at have drukket tre Kopper Kalle og rost den ud­ mrerkede Kringle. som hun paastod, ingen kunde bage Mage til - det sagde hun forresten i hvert Hjem. bvor man bagte Kringle, thi det var altid et udmrerket Paaskud til at tage et Stykke mere. Fru Petersen saa hendes let bmjede Skikkelse, der altid saa ud, som am bun med hele Kroppen lyttede til noget, forsvinde ind ad Naboens K0k­ kender. Og 5aa var Stavkluden igen borte. Fru Petersen ledte alle Vegue, men St0vkJuden var som sunket i Jorden. Pludselig korn Genbokonen tUbage og under Fnis og Skulderklap forklarede bun. at hun i Distrailion bavde stuk ket Kiuden i Lommen og oorst opdagede det, da bun ind hos Naboen vilde pudse sin Nrese. Under Latter og Snak skUtes man igen, og Fru Petersen kunde fortsrette med a t steve ai. Hun bavde netop faaet ryddet alle Nipsgen­ stande af det gamle Chatol, da d et igen bankede paa Deren. Det var en fattigt udseende ung Mand,

om vilde sreIge Berster. Fr eter en korn til at trenke paa sin egen Sen og blev blmd am Hjertet, hvilket res ulterede i, at hun kmbte en Afsrebnings­ bmrste, s m hun strengt taget slet ikke manglede. D a d en unge Mand gik, saa h un, at hans Ben­ kl reder var trynsede forneden, ligesom lakken var alt for star til ham. Hun s ukkede dybt og vild e til at genopta ge Arbejdet, da b un opdagede, at tevkluden igen var borte. Efter at have ledt et Stykke Tid, fandt h un den endelig under en gam mel Smlvbakke, som hun bavde vrere t ved at steve af, da det J:ingede paa Deren. Og Resten a f Dagens Arbejde gik sa m en Leg. Hun stegte og brasede, thi det var Dagen oor J uleaften, og Sa nnen s kulde ikke komme hjem til et tomt Hus. I Morgen vilde han sidde over for hend e ved Bordet, og hun vilde glredesi g over at se, bvordan han tog for sig af Livretterne, m ens han fortalte hende om sine Oplevelser derinde i den store By. I MliJrkningen satte hun ig i den store Lame· stol ved Vinduet og forsagte at strikke. Me n det var ligesom, Tankerne tog Magten fra hende, og hUD lod S rikketejet falde ned i SkliJdet, mens hun fortabte sig i Minderne am svundne Dage. Pludse­ lig tik hu n et ufo rklarli gt Anfald af Angst og blev siddende hj rel pews, mens Hjertet bankede vold­ som t. Langsomt gik Anfaldet over, og hun for­ segte at genoptage Strikningen. Men det var Ii gesom Uro en holdt sig, og hun havde ingen Appetit til Aftensmaden. Hu n gik tidligt til Ro,

17


fordi h un dermed mente paa en bebageUg Maade at kunne gme Tiden til n<Este Dag kortere. Na! le Morgen vaagllede hun ved at here Brev足 kassen sm<Ekl(e, og hun var straks Iysvaagen. Kun ifert Natkjole og Tefler skyndte hun sig ud i Entreen. Foruden en Kalender Ira Kebmanden laa der et Brev; det lyste hvidt i Entreens dunkle Belysning. Med sk<Elvende Ha!nder fik hun Bril足 Ierne af Foderalet g genkendte SfJnnens irlige Skrift. Hun rev Konvolutten op og lreste de i Hast nedskrevne Ord: ,, - og jeg synes derror ikke, det kan betale sig at rei e hjem for 3 Dage. naar jeg kan holde Jul hos mine Svigerforreldre, men til Paaske bliver der jo Uere Dage og saa Taarerne trillede ned ad b ndes rynkede Kinder. mens hun gammel og kroget l angsomt valdede rilbage til Sovev<Erelset. Va hun igen var korn met til Sengs overialdt Modlesheden heude, og hun hulkede la!nge. Den Aften var de! en bleg og trret gamme1 Kone, der ensom sad ved sit HUe t<Endte Juletrre og Ia!ste Juleevangeliet. Men ovre i Kabe tthavn stod ved samme Tid en ung Mand ammen men en ung Pige under en Mistelten. Hun saa smilende op paa ham og sagde: nBar du saa fOrUudt, at u blev hos mig?" Han kyssede hende amt og svarede: .Hvor kan d u dog sige saadan noget. Du ved jo, at du er hele mit Liv". -

-

It.

~A~ EQ,

C O ~ OITOR.1

IN. H. SBronsen -~ Telefon

.,足

38 Brande

Anton Petersen M(.Jbelfo rretll ill g T e lef o l1 75

ekstrafine FISK

Dunkrafte til Cummivognc fro 25 Kroner Skruestikke fra 85 Kr. og nedeftcr Loddclamper - Smedchamre . Slibema ' kiner - kovok er - Haandoks r HtlYl - Stemm jern - Hamre

Rigtige Mandf olkegauer?

saa ind til Isenkrmmmeren

G/mde/ig Jul og godt Nytaar fJTlSH:es at

.couis petersen

Ludvig Nielsen Tuborg-Depotet

MALERMEST < R 0. trea!!

Telefon 134

Olredelig Jul og godt Nytaar

Jens Andersen & P. StoItenborg M urerm estre

8


Ho ABKJLDTRUJP

Hu holdningsvregte Op"s kcbakker Brodskrerere Ksgedaa er, Stegepander, BordJrni\'e, Brodknive Frngtprcs'iere. Gode Gauer - saa

ind tillsenkrremmeren

BRUNKUL - T0RV

Brande

Xaretrnager60rreining Telef n 4

Sta ti on vej 32

vI

N. N ielsen, Bllcherwej. Telefon 171

Carlsberg

All. Z. Ovesen

Depot v.

M.

K0bmand

Rasmussen

Telefon 29

-

Brande - Telefon 192

de tre kommer igen!

Alt

Brande Trcelasthandel

A~

Telefon 3 I

Bygningsarbeide udfores Vindller og D0re m. m.

kan endflll Leueres

at gode. f0rre Materialer.

MARTIN MOLLER STORFGADE S4

Assurance Compagniet BALTICA Loren ts Prrier.<;{'n , ta tionsvej 9 - Te l fon I 4

Koleanlreg for etbvert Formanl. AU' A-LAVAL Malkcanlreg.

Inge Brandt Thomsen

D AME F RIS0 R

Borgergade 2 - Telefon 251

Bestilling l110d lages lil L

L

ering til Fo raar.

H. Rosvong-Nielsen Telefon 16

_ - - - - - - I

19


Da tcerke Jens var til lulemarked

Ai T. Bllndgaard Lassen

Teg ninger af Vita Sa rensen

I

g Aage Ni elsen

e n a f Landsbye rne mellem Silkeborg og Skan­ derb org boed e for en Men n es kealder sidell en Mand ved Navn Je:1 s Gaasb olm , der paa Grun d af ine I cem pekrrefter va r kendt i fl ere Mils Om­ kred under Navnet Strerke Jen . Hj celpsom og god modig som han v ar, brugte ha i Alm ind Iigbed kun sin e Krreft e r til nyttigt Arbejde, m e n blev h a n n tra ad t over T ceem e ", .'llog han fra sig, og d a va r d et ikke rart at vrere in d entor h a ns Armes Rcek ke vidde.

den af Bedriiterne , der scerlig bidrog til at skaffe Jens Gaash olm sit Til na vn. En m0 rk Dccemberdag red Jens Gaasholm ud f Gaarden ifort sine Kisteklceder, graat Vadmels­ t£lj og lange blankpudse d e Skaftestovler. Der var Ma rked i Kebstade n, og s kant Jens ikke havde noget at ha ndle me d, vild e han dog til Bys - ­ ma n kllnde vel altid faa en Sludder me d Venner og 13e kendte, og et Par Punche r plejede del' ogsaa at falde af ved e n saadan Lejlighed.

En dn u gaar d e r i Landsbye n Ry af hans vrel­ dige Krrefter. Man fortceller sa aledes o m ha m , at ban underti den, naar ha n red ind gen nem Porten til sin Ga ard, tog fat i P o rtbj celken , s prendte Benen e a m Heste ne og leftede den op under sig. En Dag v ar hans Nabo kert fa st p aa Mark­ vej e n med et Lres Scede kom . Karl ene ry kked e og sled i Hjul e ne, og Man den pisked e (es paa de stakkels Heste, m en Vog ne n sad uhjcelpelig fas t i Ploret. Da ko rn Strerke Jens til. Uden at sige et Ord kravlede han ind unde r Vo gnen, satte sin brede Ryg mod Vognbund en og retted e sig med en v celdig Kraftanstrengelse lidt op - ­ Vognen gled frern , men sa a b aardt havde Jens traadt, at hans ene Trresko revne d .

Ko nen stod ved Kekkenvind uet og vin kede efter ham, til han fo rsvan dt bag Bakkerne. Hun rystede pa a Hovedet og tog s aa fat paa s it Ar­ beide, m en Tankerne om Jens kunde hun ikke ryste af sig. Hu n havde saa mindeligt bedt Jens blive hjemme. D e Markedsture holdt hun ikke a f. Sids te Markedsdag var Jens kommen fuld hjem , og det val' fI re Gan ge skel, at han havde v reret i Slags maal - Skidtkarle og S karnsfolk var der jo nok af i Ke bstaden. Ogsaa i Dag haYdn Jens taget sin Lcederknippel med sig, saa han var belavet paa det vcerste - havde hun dog blo t haft ham vel h jemm e igen.

"< " Na boen og Karlene saa ud , s o m om d e havde set Syner, men stce rl{e Jen. tog sig med de n roligste Mine af Verde n e n fri s k Skraa, og m ed Ordene : nDet kostede dig et Par nye Trcesko" , gik haa sindig hj em til Gaarden. Utallige v a r de Histol'ier, Land sby e ns Beboe re vid ste at fo rtcelle o m Stcerke J e ns. Min Bedste­ fa de r, der va r Lrerer i Nabobyen , interessere de sig m ege t for disse Hi storie r og har senere ne d­ skrevet flere Beretninger om Strerke J ens Bedrif­ ter. E fte r h ans O ptegnelse r s kal he r fortrelles am

20

Mens Ko nen stille sy slede i sit Hus g med bange Anelser tcenk.te paa Ma nden, lod Jens den sorte Hoppe trrekke rask af Ste d hen a d den bakkede Landevej m od Ke bsta de n, og snart efter trave de Hesten op ad de to ppede Bros ten i Keb­ stade n lange Hovedgade. Markedet var a llerede i fuld Gang. Op ad den lange Oade stod 13end e rnes Heste saa tret paa bin a nden , sa a Fol k havde ondt ved a t passe re fOtbi. Hestehan dJerc i tykke Ka pper gik med ky nilig Mi ne frem og tUbage paa Gaden og menstrede Hestene. At og til blev en Ha ndel afsluttet. DeL val' Jige i T erm inen . T iderne var kna ppe, og mangen sta kkels Bonde maa tte sreJge for a t ktare Renterne. Jens Gaasholm gik og saa til. De t inte resserede ham at se pa a Dyrene og here paa de hand ~ lende Parte r. D er var mange fra Egnen, og Jens kendte de neste. Der slod hans gode Yen og Ma rknab o J akob Starup med sin m de Plag. J e ns trykkede ham i HaandeD. "God Dag, Jakob". n God Dag. J ens, naa er d u ogsaa kommen til Marked. Vi staar li ge og handler a m den fade ".


. Hvad er d u buden for d en?~ »Han siger 200, men det skal den alligevel ikke gaa for" . . Det er ogsaa fo r lidt, jeg ter godt sige 220" . Denne Ud talelse tog Prange ren meget ilde op. ~ Vi behelve r ingen Mellemmand. Du maa heist forsvinde, elJer passe dig selv·, e rklrerede han vredt, men Jens lod sig ikke saaledes affeje. •Jeg kom mer ingen for nrer og har vel Lov at give et Bud" . . Her er ingen Auktion, a t du ved det " lev Prange ren ved. "Hvem har givet dig Eneret til at ke be Heste her paa Pladsen", spottede Jens, rettede in helje Skikkelse ug saa Prangeren fast ind i 0 jnene. Prangeren va r efterhaa nden blevet imponeret af Jens' roli ge Optrreden. Vil de han have Hesten, maatte han jo over Jens' Bud, og Enden blev da, at han kabte den for 225 Dale r. Da ba n havde leveret Hesten til sin Trrekker. gi k ha n med Benderne hen i den nrermeste Bevrertnin g for at give Lidk0b. lnde i Bevrertningen v ar der foru de n de Ire nyan komne kun to Grester, et Pa r Skrersli bere, der i en Krog ved Kal{kelovnen fik sig et Glas I

0 1 til nGgle tykke Humpier Bred, som de vel havde tigget sig til i Dage ns Leb . Tilsyneladende var de meget optaget af deres Samtale med hinanden, men Jens Gaasholm . der a ltid havde 0jnene med sig, la gde Mrerke til, at de var meget interesseret i Samtalen ved ha ns Bord. Da Hestehandleren betalte Pen gene fo r Hesten, kom der et begrerli gt Udtryk i deres 0jne og de ni kkede forstaaende til hinanclen . Lidt eUe r betalte de og forlod Bevrertningen. Hestehandleren og de to Be nder blev siddende lidt i Bevrertningen endnu, og de fik sig adskil­ Iige Pu ncher. De to Na boer vilde felges ad hjem, men da Jens Gaasholm skulde have en Sko lagt fast paa sin Hest, red Jakob Starup i Forvejen . De strerke Punche havde gjort ham tung i Hovedet. Sammensunken over Hestens Hals sad han og halvsov og mc:erkede ikke, at to Personer fulgte tret bag efter ham. Tem men havde han tabt, men Hesten kendte selv Veje n og gik lang­ somt frem gen ne m den trette Skov, der paa en lang Strrekning omgav landevejen. En Gang imellem f" lte Jakob til Tegnebogen i Brystlom­ men, og hver Gan g gik de sam me Tanker gen­ nem hans Hierne.

_ . det hjiflper 0 e r Ti den ." mange va nske!ige Problcme r. - Een d e v.eg ti gs te G ru nde til at jeg hal' m it gode H um r i Behold er, a t jeg altid hal' Vifl'N fa st K unde i \1 a ga in - de l er en gam mel F am ilietradition. Jeg fo rs ta ar Tidens Vans ke li ghede r fo r K 0bma nden ogsa. - og e r g lad ved at v,ere K unde i en F orrctning, hYor jeg veed, at Varerne bliver rctf<e rdig Cordelt blandl un de rne, og hvor P riserne, hvad e!l len del er Kr ig eller F red, altid e r riglige. - Selvfo lgeli g gheder jeg mig til ­ ligesom aile 0 vrige Magasin -Kunder - at Forr tningen igen bugner m ed Varer, og vi igen kan vra ge g v<e lge hos

ar

21


Nu korn han vel over Terminen den Gang ogsaa. Godt var det, at han havde bestem t sig til at seelge den mde. 225 Daler, det var en

gOd Handel, men det kunde han ogsaa takke Jens Gaasholm for. Mon han da ikke SD3rt korn? Jakob tarup \'endte sig nJ for at se efter Jen" men i det l>Clrnme sprang de to Fyre frem . Den ene greb fat i Tailen paa Hesten, den anden

trak Jakob ned paa Vej en og begyndte at rode i bans L om mer for at finde Tegnebogen . D~ t var de to Skcersliberen fra Beveertningen, der ved Synet af de mange Penge V d f blevet fristet til at forsage et Over!al d, naar Jakob, som de v entede, red ene hj m gennem Skoven. Men de havde ikke gjort Regning paa. at Jens Gaasholm skuIde samm e Vej, og saa optaget vaT de af deres Foretagende. at de Hille b 0rte JellS Oaash01l , far han var Iige over dem o "T0V et bitte Kom", raabte h n, og med et veJrettet Slag slog han til den af R0verne, der boldt Jakabs Hest, saa han faldt til Jorden, medens han med yen tre Haand greb den an den i Nakken og trak ham op paa Heston, hv or han holdt ham foran sig saa last s om i en Skruestik. Derpaa vendte ban sig om mod Jakob, der igen havdC! faaet fa t paa sin Hest. " Kom nl! op i en Fart - og saa af Sted som L yn g Tar­ den". Med disse Ord satte han sin Hest i Galap, og Jakob fu lgte efter, saa godt han Imnd . Da de var kommet ud af Skoven og igen red Iidt roli gere, tog Jen in Leederl ni ppel op at Lommen. " Nu skal du kildres lidt " , sagd e han henven t til Skrersliberen, gay Itam n o~ l e haarde Slag og smed ham derefter ned i Gm ften.

Torvekiosken v. A. Mouritsen

Cykler & Radio

T el efo n 7 1

ropareres

Stinus Enkelund

Karl Kri ten en »

r

y k I e b r se n «

Ked og Paalreg L. K. L RSEN

-

mrerme l -r

BestU IIEKKO"s

Telefon 9

Vessert-JS i god T id ti l

Jeg yder Dem den bedst mllNg Be~iening

Skomoger Bromming

22

Telelc n 2 ) Storegmle

ul


~Du , log vist for haardt", bern rkede Jakob, troT du ikke han li gger og dar a f det". " Pokl{er med dem begge to. Oer var io ingen, der havde haft B ud efter d em u. n

Uden flere Ople elser naaede de to l rend snart efter Jakob Starups Oaard, hvor de tog Afsked med hinanden.

"Nu faar du Ta k for i Oag, Jens, uden dill Hjrelp ha vde jeg rnis tet aile mine Penge og var maaske bleven s laaet til Skam me af de to Ban ditter~ . "Ingen Tall, Jakob, jeg rarte io knap \Ted dem, f£lr de havde faaet tlok aJ Legen. Men nu hylter de sig nok for at overfalde fredelige Folk en anden Gang". Jens Gaasholms Kane havde irenge vreret urolig for sin Mand , og glad blev hUll, da hun h0rte Hoppens kendle Trav paa Stenbroen. Nceste Dag var 1iistorien om OverfaJdet ude over hele Landsbyen. I den felgende ,Tid blev det dwrtet atter og atter, og Jens Gaasholm var selvsagt Dagens Mand. Skrersliberne viste sig ikke oftere der paa Egnen, og om deres videre Skrebne meddeler Historien intet.

en 1TI0rk Tid er det

n K nd garning, at

Farver skaber 61mde

•••

Hun staor og venter paa ei Skib

ued Havnekajens graa Cement, !wer Dag imellenz fern og ued samme Tid omtrent.

eks

En gammel Kone graa og treet af Sorg og Sygdom fahnet, suag Og Havnens Kran r gungrer vi/rlt i Ilekfisk Arbejd5jag. Mens 81'emser hvfner, T,.05 er gaar i Dogens larmende Trafik, hun stirrer ud mod Havels Dis med sfivnef, sorgfuldt BUk. Og Tiden flasler: Vinter, Vaal' og Sommer - ­ Hun venier paa et Skib, som aldrig kommer. Folme r H.

lenllmgaard

Det store Udvalg i

!Juteqavel' kan vi ikke bydo Oem i AUT, men maaska De all igeveJ finder n li Ue Ting. De kan bruge i

"Tricotagebuset" . K. 'Th i ~g ,ta r d

Audelsmejeriet "Brande"

Vi ha r de gode Materialer me mangler Tid

Telefon 12

Ring dedol' i T ide til NT. 235

Soren Sorensen .

Vejl v j

23


Har De pr0vet EN RENSN ING i

ved J0 RG E1 1 SE

Brande

-

Storegade 56

-

~.

N I ~LSEt-.

Te1e1011 245

Brande Materialhandel G . F isc her

Monsterb3geriet

"I eleron 55

-

Brand e

". 0 ,,1' Nielsen

o.

C. Fritsen

jll (Jl1db urer Uf] nllt. VWll illll!s l l' r

T [don 102

Te lcfon 46

~

Stjefncns DEPOT

Vejlevejs Autovcerksted a nbefa ler sig med a lt i Hoved repa ration og Gasmontering af e nhver Art.

J . LANGBALLE

24

\'. Ko bma ncl T elef on 14:-1

. Muller

iel eu


Gamle luleskikke

Tegninger af Kai Jorgensen og Aage Nielsen

fo rbrug. Selv om Petroleum var kendt og anvend­ tes i Lamper fer 1880, var det elskede Trellelys ikke til at undvrere, - det betragtedes som mindre brandfarlig, hvorfor det anvendtes i Staldlygte n. Festlysene, der baade skulde vrere tykke og lange, krrevede meget Talg, men var ogsa a ved festlige Lejligheder en smuk Pryd paa Bordet, naar de i Messingstagen blev anbragt i Papir­ slojfer af mde og hvide Baand.

N aar jeg trenker tilbage i Tiden og mindes, hvordan Julen paa Landet fejredes og for­ be redtes i min Barndom. da maa det indr0mmes, at meget er forandret. Men det gamle Ord, der siger, at "om Jul er det godt at vrere Rarn" . grelder dog endnu. De fmste Forberedelser til Festen begyndte med Lysestebning fmst i December. Faarene slagtedes gerne f0rst i November. det var altid sprendende, om de ved Slagtningen indeholdt rigelig Talg, der vresentlig anvendtes til Lys­

Efter Lysst0bningen fulgte 0lbrygning og der­ efter Bagning, hvorOI der gerne anvendtes 3-4 Dage. Derefter kom Slagtning af Fjerkrre, hvor de st0rre Bern gerne var beskreftiget med at afribbe Hale- og Vingefjer, der derefter kom i smaa Poser og blev ovnt0rrede. Oet var ikke Smaapaltier at Sulemad, der den Gang oplagredes i en almindelig Bondegaard ved Juletid. Det maa her tilfejes, at den gamle kendte Godgmenhed mod mindrebemidlede, den Gang anvendtes i anderledes rigeJigt Maal end i Nutiden. Mange Smaakaarshjem paa Heden og enkelte i Brande By blev tilsendt Gaver baade af Julebagning og Slagtning. Det var gerne Bmn, der bragte disse Ting til de forskellige Hjem,

S I( O

e r altid en

god og kcer kommen

JU L JEGAVJE

Mange smukke Modeller udenfor Ratoneringen

By ens stfiJrste Udvalg

+l.1901s1edlund

Pmv vore

SKOT0 JSFORRETNING »BORGAA RD«

SllkestrfiJmper

Brande

prima

Telefon II I

25


hvorfor de ogsaa paa sin Maade var med til at berede andre en glredelig Jul. Naar Skolen gay Juleferie, lwm de sidste travl e Dage inden Heljtiden; alt skuIde vrere i Orden inden Jui. Spinderok og Karter blev lagt paa Loftet, hvor de blev gemt sam men med

Garnvinde, N"'gler og U1drester, - vi blev da fo r en Tid fri for at helre Rokkens Snurren sa a~ vel som Karternes Skratten. Aile, sto re som smaa, deltog i Arbejdet baade ude og inde. Ploy og Harve blev hentet hjem, renset for Muld og indsat i Vognporten. Ingen Ploy maatte s taa ude en Juleaiten, - om det var Sag net om

jerusalem Skomager, cler spillede en Rolle i den Forbindelse, ved jeg ik ke. Lille Juleaftensdag var den travleste af dem aile; Ande-, Helnse- og Svinehuse sku Ide renses, Gaardspladsen fejes omhyggeligt, og der skulde skreres Hakkelse til flere Dage. Kreaturernes Foder blev gerne anbragt paa en bekvem Plads fo r at lette Fodringen i de f",rste Helligdage. Selet0jet, baade nyt og gam melt, fik sin Omgang Sm.erelse, Fjedervognen bJev vasl(et, Hynderne bmstet, og Forlrederet fik sin vante Sm"'relse af Selvblankelse. Det var utroligt, hvad der den Dag blev ordnet, men alt var tilendebragt i rette Tid. Sidst blev vi aile vasket Of! kom i S",ndags­ tojet. Den lrenge ventede Julefest begyndte. Fra min tidligste Barndom var det endnu ikke almindeligt med Juletrre ; paa Egnen fandtes saa godt som ingen Gran, hvorfor det f",rste Juletrre, der trendtes i mit Hjem, va r en Gren af et Fyrre­ trre, hvori var anbragt smaa Trellelys sam t Papir­ poser med Godter, der bestod af Svedsker, Ro­ siner og nogle Pebbern",dder til hver af Hus­ standen s Medlemmer. Den sm ukt pyntede Fyrre­ gren va T isrer for os B"'rn en Overraskelse , der havde Glred e til Fa lge. Det f0 r te Juletne. vi havde i Skolen, skriver

Madsens Hotel Telefo n 80- 81

Se vor Juleudstilling i Buti kken -

Maskin-Moller

og De viI finde en god

og kre r ' ommen JUlegave.

Vi har nogle smukke DUKKER i alJe

St0frelser.

I!J n Skel

G l ced eli g Jil l

Alt i Juiepynt.

Trier Brrendgaard

S. Midtgaards Dame- og Herresalon bri nges Telefon J 14

j

velvillig Erindring


sig fra Vinteren 1886 . Den stedlige Vinterherer tilbod os et sa adant paa Betingelse af, at vi selv anskaffede et Grantrre , jeg og en jrevnaldrende Dreng fik Hvervet og henvendte os derom til Jens Petersen, Vester Arvad, der eft er nogen Bekiageise over at skulde afbryde et ungt Gran­ trre i sin Vrekst dog gik ind paa vort Forlan­ gende, men dog bad han os om ik ke at komme oftere i nrevnte iErinde. Alt Al'bejde udover Kreaturernes Rogt og Pleje va r tilsidelagt i Tiden fra Juleaften til 2. eller 3. Ja nuar, enkelte Steder endog til efter Helllg-tre­ kanger. De g re ng e Julebesog a fholdtes i de for­ sI{ellige Hjem i den Kreds af Familier og Naboer, der ha rte under Gildelauget. Gre ster var i J ulen velkommen i ethvert Rjem . Der bl v tal t, leget og spillet Ka rt baade af reldre og unge. Enhver Grest skulde bevre rtes, eUers hed det sig, at vedko mm ende bar Ju len ud .

.. . Henvend Oem til Fagmanden og 0

Mellem Forretningsfolk i Brande By og Kun­ derne ude i Sognet herskede et godt ForhoId, den ideelle Kundetroskab svigtedes sjrelden. En Tid var det Skik, at Kabmanden forrerede sine Kunder en Julegave. naar dE't sidste Indkob til Jul blev foretaget. Hos Kobmand M011er var Gaven en Almanak og et Spil Kort. Hos gamle Jeppe og Anna Sivbrek, der handlede lidt med Manufakturvarer. bestod Gaven som ohest i et Silkehalstorklrede. Af Luksus forhandledes saa godt som intet, men lidt Fyrvrerkeri til Nytaars­ skydning havde dog sin Interesse, isrer for vi Drenge, men denne Vare solgtes kun i begrrenset Mrengde. Den forste Bog med smaa JulefortreI­ linger, vor Mor k0bte og lreste for os i Julen, forogede i hoi Grad Juleglreden, hvorfor dens Indhold h uskes sam et krert Minde fra min Barndomsjul.

En gammel Bonde.

giver A nsigiel CharJ11e! sikrer Oem mod tErgrelser og Pengespild

27


Lund Sendergaard

Barber & Fris0f

Storegade 26

Brande Marskandiserforretning vi

M. Rasmussen

Torvegade 20 -

Telefo n 179

NYT OG BRl GT

DAMPPRESSEN

tLefJCI nl

Kemisk Toj ren. ning To r egade 14

London Herremagasin Telefon 113 & 2 13

Hans Molgaard

Klredeku rve, Kurvekufferter T0fvekurve , Haandkurve

.- ind til Isenkrremmeren

Storegade 19

Urmager & Guldsmed AIle R9para tioner ud f0 re

BRANDE SPAREKASSE

Kon tor tid 14- 16

MAt-.<'DAG - ONSDAG

Siguald Ni elsell

28

-

Vo gnrn and Telefon _07

- FREDAG

BRANDE

BRA:NDSELSFORRETNING

Station svej 7

Peter Pedersen

Telefon 16

H. Lindorph.. Serensen KOLANIAL - ISEI KRAM BrJn de

-

Tel efo n 287


Dansk-Amer 'kaneren og Lffirken i Rebild Fra Verdens

tore Fidder kom

han otter til sin Barndomsegn Nu vandrer han vemodigt om og

oger

1inde~ Tegrz,

Da nynner ReWds Lrerlce bUdt den samme glade Sommersang , sl)m den flar nyrmet for ham tit, da lwn var ung - engang.

Huor . kfJnt, at han fik Lou igen

at hf!Jre denne Harmont - -

Sao mange Aar er Iwirulef hen

og meget er - forbi.

Rvad en ten de t gre lder et nyt T ndsrel eller Omstilling a f en Protese, saa gaa (!

Saa s/camkes ham da - for en Stund 足 igen de mange tabte Aar.

HELGA MONSTER

-

Dei er, som smiler der en MUlld

- BRANDE - T elefon 94 Byens mldste Tandtelurlk

SI ti onsvej 5

imod ham, Iwor han gaar.

Han hilser Lrerken om en Ven

og f0/er sig saa let og frt - -

Huor skmnt, at han fik Lou igen

R eparationer hu rtigl og bill ig t. Rin 0& bestil T id Tnei'felid: K1. 9-5 og 7-8

at hBle denne Harmoni.

Og Lrerlcen ;ubler mod det Blaa

AI

en Sang om Rebild Bakl e1'S Pragt 足 Den ser en ensom Vandrer gaa eTl

stille Minde - Vagt. F lmer H. Stenumgaard

K0rsel

Bil og Hestevogne TeJeron 272

E. Rasmussen

Torvegade 28

SOREN BACH

Mure rm !er

Aft Milrerarliej rle Ildf0reS T el fo n 142

Alt Karetmagerarbejde

udf0"r s h urligt og solid[

Karetmagel' Jens Skjerris Telefon 156 -

Bakkely

- Brande

29


Brande H0jskoiehjem vi K . Christensen Telefon 30

Me k a n ike r

A. LYN GAARD Brande . Telefon 73

J. H. Thestrup ARKITEKT

M.D. A.

Stationsvej

Telefon 203

Lund Petersen Vogn m andsforretning . Brande . Telf. 164

Karl Ibsen

Ejeodomskommissionrer

for By- og Landejendomme

Brande Vejlevej 4

Telefon 39

Dei gensidige Forsikringsselskab

H ovedagentur i Brande

Forretningsforer

ehr.

Telefon 101

Nyholm

restriktionerne og dernrest Tegning af de fo r­ n0dne Annoncer til Sikring af lulebladets 0kono­ mi. Straks satte vi os betydeJi g steme Maal for 0je, end man ved sidste Aars .Brande lui" arbejdede efter. Femt vilde vi forhaje Oplaget saa betyde ligt, at det ialt kunne udkomme i ca . 3000 Ekspl. ­ eet til hver Husstand i Brande, Fasterholt By, Biaahaj, Filskov og Sdr. Omme Sogne, saaledes at det saa nogen)unde drekkede det Omraade, vi in denfor Udvalget fandt var paakrrevet. Dernrest vedtog vi at gl'Jre Bladets Format betydelig stmre - forsyne det med flerfarvet Omslag - saa det fremkomme r neto p som et rigtigt 1uleblad, der ikke straks bliver damt til at gaa i Papirkurven. Hvad angaar Teksten skulde der ogsaa en Forandring til - een lang 1ulefortrelling keder mange Mennesker - og for at glrede saa ma nge som muJigt og for at gare Te ksten s aa aktuel og afvekslende som muligt, faUede vi den Plan at henvende os til vore lokale Forfattere og Tegnere. Vi blev overalt modtaget med aabne Arm e. Aile 0 nskede at give deres Bidrag, og efter faa Dages Forlab myldrede Novelle r, Digte og Teg­ ninger frem . Saa kom vi til det fundamentale i Bladets Opbygning - Annonce -Tegningen. Efterhaand en som talrige Restriktioner og Istadigl stigende­ Va reman gel efterhaanden gar sig greld ende i snart aile Handelens Brancher, ventede v i at made mange Vanskeligheder, - men vore bange Anelser blev gjort til Skarn me. Sam men med Brande Handelstandsforenings Bestyrelse har Bladudvaiget foretaget Annonce­ Tegningen, og der har vi med o prigtig Glrede madt vor store Succes. For den store okonomiske Statte. Byens Hand­ lende, Industridrivende, Hiiand vrerkere, Penge­ institutter m. fl. har ydet 0 • er v i meget tak­ nemlige, og vi haaber, Bladets Udstyr og store Udbredelse maa give Annoncmerne nogen Valuta igen. Naar Brande Handelsstandsforening nu ud­ sende r sit a ndet Nummer af .Brande Jul u, so m vi haaber maa blive vel modtaget, bed r r vi Biadets Lresere i By og paa Land modtage Foreni ngens bedste 0 nsker om en gJre deJig Jul. P U. V.

kai JfJrgensen

30


Enten del drejer ig om

Oil bende et pamt Toiletsmt eller et aC vora modeme Smykker,

Nytte足 eller Luksusgaver

80m vi altid har paa Lagtlr.

maa ParoleD

I)de:

s. l1is足":UallsStH Telefon 175

... ind til Isenkrmmmeren -

Manufaktur

G.elder del

-

men indcn Kl 17

( tytfoj

saa

A nna H ansen

Beopo{d CU6aapup

Galanteri & Papirvarer

Telefon 7

lorcgad" 19

H. L. Aastrup

Luksus-Iaffeerstatning er UO\ll:rtrurreD

I

r

n

1 K alitel.

_

Julegaven til BAM Et

SkiGter-Slips TIP.TOP ,

Svend

Mangler De en Ide til

K mind til

0,

'jt>l'n

Teh:-fon 15

Ernst Borgaard

i I'tar mange srIIlllike Ting


Brande Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab

Telefon 90

Kontortld 10- 12 09 14- 16

Kontorer i BLAAH0J 09 THYREGOO

Bankens Aktiekapital Kr. 1.000.000

Reserver over Kr. 1.000.000

Brandejul 1944  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Brandejul 1944  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Advertisement