Page 1


Bran e Hotel

aiholder Julematine den 18., 19. 0 20. De ember, L0rdag. Sundag, ug Mandag faT Jul, hver Dag I I. 15. den store Sell spiller Niss me Julell Melodier og uddeler Gaver til artige B~3rn! - Berll h,lf Imn Aclgang i F01gt' med Voksne.

an els- og and r gsbanken

BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrllgsbank. Aktieselskab

Telefou

to

Kontortid Kl. 10-12 og 14-16. Llardage Kl. 9-12

Kontorer

j

Bla hoj og Thyregod

Bankens Aktiekapital Kr. 1.000.0 0 -

Forl>idet !/UHI!I ; BnmJc Torv . IJeftet." Te!l1l1"!II~ (/,1 ~luy Niel.lm .

Reserver over Kr. 1.200.000


RAN DEJU

Udsendes gratis i 6000 E ksempla l'er til samtlige Hus st a nde i Brande, Thyregod, Ejstrupholm, Hampen-Gludsted . asterholt ,

Arnbo rg. Karstoft, Skarrild, Hoven. Sdr. Om m e, Stakroge, Filskov, Blaah0j, Gi ve N ordsogn og V s terlun -L inde t

6. Aargang

U dgivet af Brande Handelsstandsforening

Nu komD' er igen den s~de, velsignede Julekveeld. nu strpmmer igen til S j wlen de tusinde Minders Veeld. Julen er Hjemmenes Fest. ­ Den er Bprnenes Fest. og vi hu­ sker vel aile, hvordan vi som B ~rn kunde gleede as til J ul. For v oksne bUYer Julen vist fte en Hpjtid. del' staar i Min­ der s T egn, saadan som Pree­ sten Carl Koch har givet Ud­ tryk for d et i det J u ledigt, hvor­ fra d e ovenstaaen de Linj er er hentet. Minderne banker paa. mens vi fejrer vor Julefest. baad e de glade og lyse Minder og de , der g pr Sindet t ungt. M ind er fra Aaret. del' svand t Minder fra svundne Aar, Min­ der fra vor Barndoms Jul. 1 ,Julelysenes Glans ser vi a tter for os de kendte St uer fra den ­ gang. Vi mind es den hdj tids­ .fulde Klan g, d el' fyldte Luften, naa r de l kimed e til Julefest. Vi h k er Tur en t il Kirke en Jule­ allen elle1' Juledag, og d e Sal­ mer. vi d engang kom til at h ol­ de at, f ordi d e saa sk~nt f or ­ k yndte os Julens Budskab , h ar stadlg e r es Plaos i VOl Hjer­ ';' ter . Vi mind es dem, som vi gen­ n em Aarene h a r hold t Jul sam­ men med. Til mange af d em har vi maattet sige d et sidste Far· el, m ell aldng kan vi glemme dem, og iseer maa vi da teenke paa dem, naar d l b liver Jul. Det kan blive en rig og god Stund, n aar Minderne saale des bliver vor G eest ved Juletid. og svun d .e Tid komm er as ganske nrer. En F leise af d yb Taknemlighed k an fyl de vort Sind, m ogsaa en F plelse af stille Vemod V ii e I 'kk . f or os at fejl'e Jul aa rigt, san i n ­ derligl sam d engang? Tanken standser ed dct. vi ha r mlste t, ved Tiden, del' . "k e ven der til­ bagu, ved rut det. de r eendre . En Sorg, der m pdte s, t Sa

Julen 1948

vi maatte beer, bliver saa le­ vende igen ved Juletid. Men bliver vor Juleaften end skygget af So r g og Savn, det naar os dog n ok det Lyshav. lorn straaler fra J esu Navn.

.. .

" t--'."

:):

J a , det n ar os, d tle Lyshav, hv is vi mod lager det gamle Ju­ lebud , hvis vi gaar til J ulens H erre med VOl' B¢n : Kom . J e ­ sus, v ee r vor Hyttegeest, hold selv i os din Julefe D a f aar vi Lov at m eerke, at Julen er ikke b lot en Mindernes F est, men det er Virkel igbed, det er Nutid. l kke bl t noge t, som Slregten i gamIe D ag kunde finde Gleede i, men ogsaa vi kan faa Lov at opleve den san­ de J ulegl de. Vi k an f aa Lov at opleve , at d et at holde Jul i vor Herres Na n giver Styrke og Mod til F r emti den . Af J ulens Budskab blomstrer H aabet fr em , R aabet til F r emtiden, tr ds alt, hvad der kan skygge over vor Vej, trods al d en An gst, d el' sid­ der as i Sind t. Og d et Haab. del' fpde s af Julebud t, r eekker saa langt frem, at d et fprst standser ved den Stuud. da Klokkerne skal k im til den p tid, som selv d en r igeste J ulelcsi paa Jor d kuJl r som et fattigt Billed paa. H pj tiden has . H erren derhj emme•. Del' del' del' der

UL AI P rovs t K,'. Otte

er er er er

ik ke Vinter og Mprk e, ingen Hed er og 0 rke. ingen Afm agt og lElde, ingen Tear e at fee Ide.

En gla:!delig J ul sSnsker vi I1v n eil·e. Og en gleedelig Jul bliver d el :IOI' 0 , a r d et raah , J ulens H er re viI . amke os. f aar Lov at sejre over Minder­ nes V emod. "Se, jeg i Ol:kynder der II sto Glrede, som skal vee1'e .rot hele Folket. Eder er i Dag en Frelser f pdt". Det var Englenes Julcbud. Naar det nu snar~ forkyndes o~ igcn. da lad s hpre del med aabne H)( Iter og Sind. med Tak og Tro

1


SkalDe

f(Jbe

Smukke Figurer -I mange P riseI' FrugtsteJ i Glas g Porcelren Frugts aa le g VaseI' i Keram k Glasskanie - Drikk gJas Lik0Tstel ulvvaser Marmeladedaaser - Smorkander Lysestag r i Smedej rn og Bronoe Smedej rnsborde m e R aagiAs Smukke Materier i R amme Fine Bordknive R ustfri Skeer og Gafler Rustfri Ska a le og Fade Rustfrl Potage-, Kartoffel- og Sauceskeer Lommeknive 1 T ojrulle 1 7askema skine

ULEGAVE

Spejle I start Udvalg Fotografil'ammt'r i Bronce Marmor Skrivetojer Marmor Brevpre.<;sere Askeb",gr g Kalendere Bordflag Rygesa:t Stand-AskebH!gre Ovntorsrettere Elekt riske Strygejern EJektriske Brodrutere Medicinskabe Fjerknesakse - F Tskreresret Dame- og Skrrederslik.se 1 star Fodbold 25, 0 1 Par Ski

1 Par S1wjter

1 Vridema.skiDe 1 prima S tryg brredt. 13,50

1 Vaskebrenk 1 d k urv 1 T0jt0rr estaUv 1 sta>rk Tabu ret 1 Talppebanl er 1 Klmclesnor 3 Strygejern m. les Hank 1 Fluesk ab 1 Trappestige 1 Saltlau 1 Kodhakkemas d ne HUSholdningsvregt 1 Rorem askine ,.Kaz eB <K 1 Henk ognlngskedel 1 god Gryde 1 Kageka.'lse

l. Willemsen, Brande . Telefon 41

1 Knlvkas~e 1 FladesprBjt e 1 Bollesprojte

1 Opvaskeb k k e 1 Bl'0dmaaklne 1 Kaffekan de 1 Flodepiskcr med Hju! 1 Franskbradskniv 1 BTOC1kn1V

1 Salatbestik 1 Ostehovl 1 Skmnkeprop 1 Blomst Tvandkande 1 Knagerrek k e

1 Kravlegnard 1 Smt Skaale 1 Va r medullk 1 Husholdningshylde mad Glas 3 l'y deskeer 0.75 1 Kurvek uffert 1 H aarklippemaskine 1 god Balbe 1 Cocusmaatte 1 Gummimaatte Stove- og F ejckoste

• • •

?•

Saa er her noge t for

enhver Smag

og til enhver Pris

1 Krelk fra 8.50 1 god Hevlebrenk 1 Hovl 1 Stemmejern 1 Hammer 1 Krubtang 1 god Sav 1 Borsving 1 Baandkniv 1 Tonunestok 1 Waterpas 1 SkrtJestik 1 SLibemaskine 1 Slibeskive 1 Hrulndboremaskine 1 BrystboremasJdne 1 Rortang 1 Skruenogle ] Skruetrrekker 1 Gtasskrer .1' 1 Glarmesterdiamant 1 Lodtle!ampe 1 Loddebolt 1 Rygs!Bk 1 Jagt aske 1 Palrolltasjce 1 BosSlerem 1 Hundelcurv 1 Spadsercstok 1 Uarberma"kine 10 Stk. fioe Barberhlade 1,00 og 2,50 1 SlIbcma.skine til Blade 1. Lommeiygte 1 FlasIrea hner 1 Deciml\lvregt, 250 kg 1 TriUebor 1 Hestegrime 1 H estesak s 1 Fug lebur 1 Bagagebmrer til ykte 1 Cyklestol Elektrlske PiPrer 120 og 220 Volt

ind til lse nkrcemmeren


At Lars Nielsen To rode leg-emer rna er slg en­ n m terrrenet. St rten er f01"e­ gaet fre. ulen i bakkeh.a! ldet mde i gra npla nt agen. S a lrenge de to rode ku nne ga under de sk.rermen­ gran r , gik det ret hurtig-t, men ude i det f fle var det langt m er an skeligt. To timer sAvel havde t u r en t aget. Det var gael lang ski\' m ende h egn, igennem hed TI t'! bulvej , der m ed ~i n e yngoverdrekk de hj ulspor ar den mes t eftertrag ted frerdse ls re for t par rode revere de r er ph togt. D t har !meet lidt sidst e nat, men ogsa t rosset lidt, sa spor 'rett r de to re ikke. Engang i mellem er e standset. Om ma da havde fe ­ ret den nrer og ell s haft od ojne, da havde man J{Un~ net se et liBtigt hovede uev ~i im Hem lyng risene, s et par g nist r ende ojne, der hurtig t fsogte t elTronet . Sa var Jet borte. Man k unne have staet der i timevis u den at se dett h o ede i en, fordi han 11 rede da laugt borte. Det r Jul m a den det grelde r. Der er jo ingen, der ind­ byder <l t rede p ar, . A. mil. de sel se. et e juleafte nen trenker de dog nreppe ,mere der s slunkne m a\' r. e er gaet ud t ra der es dejlige og sIkre h ul i f uldt dag ye, oget de eller aldrig gor, no"" t de a lUd forby der er es born. Jo, i sk ven, nar nod n bUYer tor s t or , m en aldr ig ullcnfor. Jo - de to gamle hal' er ring, det \'1S r n ogle len 0 e kj rtel at de mere end n gan g IWlde nist er hal' vEtlret i lldllnien. E rfarin en ha r g ivet den klogSkab. De 11ar boet i et bakkeh~ ld i m ge a r, de vil n dig robe d res bolig , der for gar de meget langt, a r de ikke kan fin de f de nok i skoven. Det Im nne jo ellers rere fri­ lltencle nok at hent en hone Iig I U anten af skoven, hvor garden Ili. De t o r ode ha r l ligget 0 fjmlet slg un­ der granerne og set pa den honseflol{ , men 11 nt e en der - nej, dct Im nne aldrig falde dem In De ncjedes TIl d synet og moo llt lade mundvandet lobe af k mberne. g den dejlig gamle h nd 1 giu"den, en h vd de tit betrag ­ tet, nar den lu pii slden ude pli gronningen og stra t e sig 1 skol mnet. En ang var han tllfreldlgt kommet bagpa. de to gamle, da de IA og betra ·t ede 11 nsenes f rd. M en han 1 ,sam 0 han slet ikk S>l dem og gik sin veJ igen. .To ham k unne de to rode Ude. Vrer r v r de . m sor e g r ode :skabrunger, del' hal­ sede ennem l<ko en. De t o gamle havde ogang hj ulpet hiuanden ved a t bide sJ.dll n fy r Ihjel. De h avda lmht ham med lnu 1 t ykningen f or at mcte ha m ed lejlighOO, men da d verl aften vend le tilbage. h vde kra gerne pH­ Jet skeiettet r en t. J , de to hal' erfaring. De sma lang­ nresede lyre k an bine urimeltgt hardt , sle ikke r art a t vler e en mad .. dan en f . Sa h avda de fAet den opf at­ telse a t det gik bedst, rui r rIe ulgtes d. Det gor de da ogsa idaa- det er IiUe j uleclag. e Buttne, e viI have en ordentJig s t eg' til alten ; s hjoolpp.s de cia p r mvevi . e Cd goc1t, at p a det ste de soger, der er en bUTld, som ikke er t tl at 5p0ge mad. Men den,

som m t et voyer, intet vin der , det er god r levemoral. De hal' v ret her en ga ng for sidste vinter. Da tog m utter den g mle hane, n ens fatter h oldt hunden op, til m anden kom tilsyne i giirdsleddet, Sll forsvandt han • om et lyn. Da var 1 tter k la r over, a t nu m a tte han l0be som n vlld, g e uden var jo mutter langt horte m ed fangs ten. r han spRlnet afsted. ilt ken et mddelob. F atter have! haft en forfaard lig hjertebanken, f0r han slap fra den hUlld, men slap gjorde han. N u mener de to, at del' nok igen Ar sftdan en koompe­ s t eg. De vii gore llgesom sidst e cyang. Fatter ligger og renger Imberoe ud ed tanken am den h un d. Godt den v l' sa fed, at han kunne lobe fra en, lier ' matte ban jo icl d en til den blev st ille. Men der er fa tter ikke sa sikker, d er jo en del stone end han. e t o lister s ig t r em igen. Her er et herl l skjuJ langs skrmnterne ned til n eng. g g a r den ligger helt ud til krrenten m e sin have og anden plan tning. E ndnu en gang synker d t helt ned. De h r en her lig 1't:er t i n msen , tonti rden li ger Jig i vlnden. Fatter ser om til sin mage, som VIlle han sporge . Er ct u so. pe rat til n dyst. H an mll. h ave f et en t rsikring del'om, for nu maver han 51 h urtigt videre, g m utt r folger ham med nresen ed ha lunt as ids. E 0jeblik senere r under gar­ den It:ebre lt vest for garden. Del' r ingen, der k an se pa dem, a t d r kommen ostfra. S Jigger de der. F tter t btc j sanune 0j 1J1lk sit mund­ van . Det h an sA, gik over aile grrenser, gik her ikke fire st re gre. pa en ar plet og n a ppede i rresset. Fatter


9~det

Landej ndo

stor eller lille

Hus, Villa eller Forretning da henvend Dem til Thyregodvej 44 . BRANDE. Telefon 253

Kera

â&#x20AC;˘

I

0

entoj

Visitt asker . B0jletasker

Punge og Tegneb0ger

Etage-Syresker . Trreskaale

Sportsrekvisitter

Brande T I fon 62

Husk mit store Udvalg i M"bler

4


sendte lige mutter et oje. Sa stra mmer de m usklerne til spr:lng. og sam en rod streg fo'r de imod de intet anende gres, der M e at bUve bange, lige niiede at skrige op. Da sad der t o i saksen. E t akund senere er de to rover e pa vej vestpa . De horer intet til den larm, cler blev i glll'den, de er aller ede langt borte, g g dt det samme f or demo Ma nden gik i staid n, hunden I inde ved det varme komful'. I OOen m an i ga.rden blev k la r over det skete, er roverne la ngt harte. Men der ring s i est og ost. P as pa I ngs skrrenterne, pas A pla ntager n , del' ar en rover p!'t vej hjem, hale to. Har man kendt mage til frrekhed. De to rede, forandrer hurtig t retning, sA de 10ber i ost. Det g r langs hegnene. .Et sted fo'r de over en vej . Det var nu kUIl fatter, del' kom over. Han er lige sprunget ud foran et par hes te foran en vag . Ha n t aht e gasen, men greb den hu r tigt ige n. H an fo'r videre med s it bytte. Han hurte menn ker rabe og Skrtge. Det havde han 110rt f>Jr. gsa del' har den gam le erfaTiDg, det evider aldrig i skindet . Mutter hug slg necl pa maven. Hun var nogle meter bagefter, TIU Ugger h un og t r ykker sig ned i hegnet. Godt clct er mer e end h a lvmorkt. Hun rna Jigge del' til vognen l' ko rt bort. 8ft vover hun springet fter sin mage. Sa. gar et hjemad det hun orker. Bytt et ar t ungt, men gl:;e­ den iver hende kl'refter. Nu er der i1 ke sA langt. MIiIl'­ ket. breder gig . Nu farter hun ad vejen, hvor lyngen hren­ ger ud over sporene. Da er der pludgelig noget , der rev g dsan i ra hende. Hun r i kamp med det gamme. V e den, del' viI tage hundes bytte. Det er en af hendes egne. Hun river og h ugger. han­ Del' r to ogsa her. Men" hun sIllS pa Ilvet 108 m nen, J0b hunnen bart med gasen. Sa leb ogsa hannen. Hun vil labe bag-efter og t ag-e byttet tllba . Men hun m il. llste Iid t, tungen hamgcr h ande la ngt ud at halsen. P!udSelig kom del' en erindrlng til hende. H an, den store . hun sl g es m ed, manglede et stykke af det eue 0r e. Det gjorde en af hendes egne fra sidste sommer. Der gik Uge­ gom et sm i! over det g am le r reveanslgt . Godt gjort, min dreng . Men m ed det samme blev h un lidt skamfuld pa knregtens veg e. Rove en gAs fr a sin egen mol'. Nej ­ selv 0 fyren val' sulten, Ii er det m lndre prent. Nu 10ber hun llge g nnem heden hjem til grantykningen. H un nll.ecle lig at se f t t er 1l1rebe sit byt e n ed i hulen. H un fo lger hurt igt etter. Hun ha l' kun ' t a nke, hun vii have sin part. et fik hun ogs{J., der var rigellgt til to. Da de endclig er f<erdige er del' kun enkelte benrcster og ijerene Wbage. Som efter aftale gar de ud at gra ven. De tr<enger til at bes0l'ge et par <erinder efter den lange lobetur og al den mad. F or fatter mmrer det, at hans mag e vii narre ham, men han lover sig selv, at hun n ok skal komme til fI t d Ie den a ndt'!n gAs m ed h m. hvor godt hun end ha l' gemt den. F ar de g a r ned, sidder de et ejebJik p lunteme. De horer noget de hal' h01't tel', klarJgen fra fjerne k l kker. Mutter kan !ide den lyd, men fatter ikke. Han stikker n~sen i sky og ender en lang tone ud i a ft nens m01'ke. Da k m den sanune t ne et a ndet ted f ra som sva l'. DR stal mutt e~ sin nrese oped og sendte en tone t il hil­ sen. Hun aner, at det er hendes s tore knregt, del' p il. den made siger tak for m ad. Sil. tier de f jerne IdokJ<er i menneskenes by. JuJen e1' ringet indo LykkeJige mennesker sidder sammen i d r s lune st e g syngeI' m f red p b. jord. de 1 sko\'en i den

dyb e grav i bakkerne er to lykkeUge dyr. De er m rette, de er udenfor fare. Og/:i udenfor i h eden, lwo r et ungt pa r har fundet en gammel forladt hule, er del' fred og mret h ed. Begge steder trrekk er de s ig tilbage til den.'! soverum. Ah, hvor her er he rligt , Iykken er sA hel. De to par ruller s ig s mmen sa t ret Imo h inanden, 80m det er gOl'ligt. De lukker helt verden ude i alten, !run de lever, og nu vii de save. Ku n i dromme aner og ser de d farer, som cle dagllg er ude for. De k an glspe og g 0 i sovne, men de vaguer il{ke derved. Nu vii de save i mindst to dggD, sa den t Id den sorgo Og h el\:! sognet ler. .Mistede Morten 0 stergArd virkelig to stor e gres lige ind t il jul ften, ha, det er nresten for morsom t . At r<even \ige vidste, at det val' juleaft en. J a , durkdreven er den r-0de rever jo. Men der er nok, der feler nim rods blod i al'erne. Lad as lige k omme til. S blev det til k lapjagt t rediej uledag. DEI. er det de sma spidsnresede fyres dag-, da skal det e 19, om de duel'. De to gamle hal' vre r t udenfor til morg en. Men dar val' falden et stort lag sne, dog i ~ koven hamgt e det roeste p~ granem es grene, sa de n aede omtrent til jorden. De gamle led ikke dette, for en sta r dyng e sne n ed over r yg­ gen er l11eget ubehageligt f or en rrev. De k u nne nu eUers godt h a ve spL t lidt igen, j ulcnadveren er ford0jct. De vde 110rt d s mil halse og trak sig skyndsomt t il bage. N a , er de sAdan i dag• .ra, a m! de Jige se p sagerne, ror nu l<aD de godt ente i remmede her . Helt lrengst inde i nettet at r0r h ar de to gamle la vet sig DogIe bllnde l'O"r. Nar de gar baglrens ind i slida n et, fer halseren r der, sA. kan den i hvert fald lkke k omm e MgpA oem. De ser dem efter og prover dem o De bar to

,-j


Leopold Thaarup

Manufakfur og Trikofage Brande

.

Telefon 7

I Julen hygger man sig hjemme, men

Nytaarsaften

fejrer man ude

ads ns Hotel byder paa Festsouper.

Salen er smukt pyntet. Ferste Klasses Musik

Alt i originale Vine . Venlig Hilsen og paa Gensyn

BURTON CLAUSEN


ror lige overior hinanden, sa er de a ltid to om ha lseren. Vover den at vendI' bagdelen til den ene, fa r den hurUgt et p I' t amder a t foI l' . Jo, de ror har sUet der es prove mange dr. .ru me r ker de noget k omme n d . Begge er hurtig t 1 forsvars ~ til ling. De ser undren de til , sel v om de har truk­ I<et 51 helt til bage. Det er jo ha m , del' m a ngler et st ykke af 0r et. Men der b lev ikke ti d til nogen overvej l!l , del' kommer m er . Vel ha n ' m ge, t lenkex de t o gamle. De k un ne jo lkke vide. a t hu o Herede er lagt ind i en bil som ej rstrofa". De to unge val' hurtig t drevet ud , men ha n her ha. 'de reddet p lsen, selv 0 den havde fa et et pa r sma huller. Den ung e r rev fo rtsatte, da den mre rk ede at den blev forfulg t. De to gam le sjj. en lille 1'0d fyr f a r e forbi. De er for lang t inde til, a t de kan nil ha m, og milske k omm I' der fler e af sa m me Rlags. Den ung e r rev Itom p lud ell pa , hvor hans m or boede, set" om han nu selv f o te sig som m and. Nu er h an h er, men sin m or ser han ikke, i stedet t rlenger de sma ha m hilrdt. Han har f undet et blindt r0r. H an nar derind, men kom desvre rre ind med ho vedet f or st. H an havde a ltl v et a f de knregte, del' a ldri g rille hore efter sin mor ~ forma ninger. Nu er der haps for de sma spidsnreser , de furer p a, so. gt·us og , a nd rll.~!ler ned, de nyser og snoft er og bjreffer i ~t vre k. Ovenfor st a r jmg erne, de m ed de fine bosser, k Dregten m ed den gamle rustne skyder. Men alle ha r de sk ud I ge vrer et, og a lte ha r de sam m e t a nke : Ba r e de t nu kunne blive m in tur. De btiver dog forde lt af leder en rundt om kring , f or dette her k an a ldrig fej le, hu ndene ha l' jo fu lgt ha m hertil. Det klliber ha rdt for den a rme r rev, hegg e ha r IlU t amder ne i ha ns skind og haler 10s, det g(lr l1ede rdrregtig t ondt. H a n k a n ikke holde det ud, h a n m ud og lre re de fyre nog et a odet. Han klager s ig hejJ ydt og ka lder pi! sin mor . Hun horer det, men hun ser sin m.ag es ojne ovre i det andet r 0r. N ej, knregten kla rer sig vel, og forovrigt stjal hlm jo hendes ·gas. Nu 1/1 hun her og ar m r e n d sulten. Ptudselig fo 'r hele kob let forbi. De ga mle ville mask e g odt ha ve hjulpet , men bJev bagefter. N u ga.!' farten .Tun dt. H a n , der kibeI' forrest, er ba nge n u. Men heldigvis k odeI' h!Ul lej Iigheden ud og indo H an rna h ele tiden passe prt aldrig a t lebe u d af I'Oret , der m under ud i det frie. Der er sprending udenfor. Dette her k a n uldrig fe Ie. e har er bulderet dern ede, 110r er det komme n mrmere g nrermer e, for a tter at fo rsvinde. Sa , nu er den del'. N j, den slap bort endnu en gang. Da blev en af de sm a sid· dende i det r er r reven pJejer a t dreje ind i. Og da h a n endelig k om igen og ville der ind - nej. det a ns igt k un ne han lkke ga im od, sil. hellere ud i skoven . Som et Iyn fo'r han ud. H un dode i knaldet . e to smA kommer faren de. De f o'r pa rnikkel og hag er sig fas t i ha ns ski nd. De to sma bliver kla ppet og rost og borst et rene. Dog har de ikke anden t a nke end denn e ene at hoide fa st i Mikkel. sA da de t o m mnd tog ham I ben De for a t brere ha m til vognen , ha ng de to mllfy re. f as t i hans peis, sa de hang og dinglede i luften. Det er g odt , hold endelig ved ha m, den rever. Og de holder ved, de f ulgte med ind i bile n, sA, kunile de blive ved at holde ved. Hvorfor simile de sma ikke h ave den gllede, d blev gode at den omgang. To rreve, ja, det er en god dag, nu er frokosten f ortjent. Pli kroen holdes a uktion over de to !ine juler::eve. KUnne der vmr flere i den hu le ? Aldrlg, Iyder svaret. den er sa

ren, som na r k orstensfejeren har fejet en skors ten. Hvor mange g ange ma t t e rreven ikke I'undt, for h an vovede pel­ sen. TU nlistede h an den. Men ude i hu len sad de to endnu hver i sit bllnde rer. De har hor t dumpe t derude. Der fo 'r en g ysen g enDem dem o Sa blev der stilhed , umadeli g s UIhed . De to ga mIe sidder gansk e s tille. De fDler sulten, men de v ~d 1"' d. Nu hen under aften. Sa vender skovens h a r efio k hjern. De er fl ygte t ud pii markerne ved a lt det spekta k el. De to M nojagtIg t. hvol' de vi i sidde, nar de forat e akygger -truder . J o, de v d besked de t o g amle, de har erfa ring fr a et ! ngt liv. a lis t er de t o ud, smyger sig u nder de merke g r a ner. De gill' h ver til sit sted, som de g jorde sA ofte f0r. Om­ t rent samtidlg kom de hver s lrebende po. en stor hare. Ooel t a t m enne<Skene havde vreret her i dag, eller s havde de a Jdrig !liet s!J.dan en st eg. De n bringer sig hver for sig , de ha r jo ma d nok. De sp rretter h arerne op med s tor ruti ne og drlkker blodet, der r varmt endn u, suger , til dex iltke er en dr a be. Sa hoWt de t o julegl!de en gang ti l, tik sig bade en blodrus og en lrodrus. De mA. levne til i mor gen , lwa d de eller s nodig gor. De mil llegge sig. I drommt sa de t o hel'l1ge gres ga ve 0 'ster giu'ds gard. De har samme tank e, som re dre sk abninger som reg el bar, at det er g odt a t have l10get g-emt h en som re~erve . .To, nu k unne de g eme synge med pA, a t nu er cler fr ed pa jord, det k a n en fyldt m ve nok g ore sit til. (Eftertryk forbycles )

Husk paa () nskesed lcll .

En JuIe kCE rte

med levende l.y eller en smu k B!omst - men setvlelgelig fra

M. Ball e Hande!sgartner

•. det er Nr. 1

Husk, nu som f0r faar De

den bedste Kaffe hos

S. Mf?Jller Nielsen, Storegade 66 , Brande

Kolonialvarer og Delikatesser

,,$tjernen"s 0/depot Telefon 148


D

G

Maskinfabrik BRANDE . Telcfon 123

Dreje-, Sfanse- og Sveisearbeide

A /S De jydske KultfIJrv-Fabriker

A. Reinholt Andersen Snedkermester Telefon 246 . Brande

Spisestuer - Skriveborde - Reo ler

Det gjensidige Forsikringsselskab

»DANMARK«

Blaahei

Hovedagentur i Brande:

Telefon Blaahei 23

Forrelningsf"rer Chr. Nyholm. Telf. 101

er altid en god Julegave

Mi dtj yllands st0rste Udvalg

Skott?Jjsfo rretning »Borgaard« Brande . Telefon 111

8


o

I OveTsigt

QV6 7'

en begivenheclsrig Bruson ved A. P.

Brande Idrmt s fo ren ing ha l' i Aa r haft sin hidtil bedst e Salson. Efter m an g e F ors0g lykkedes (let endeUg f or K lub·· hen a t naa det eftertragt de Maal Me t er rrekken. Etter­ ltarsturnering en 1947 s lutt de m ed 1. Mellemrrekkeh oldet pas ' 0rstepl dsen med 15 Points for 8 K a mpe. 2 . l\IIellem ­ rIBkkeholdet val' pall Jum bopladsen med ktm 3 I oints. Del' val' s ila ledes n oget at kalmpe for I Foraaret og sidat I J an 1'11' Jagde Fran Peters ,Fredericia, del' 1 Efter­ aaret havde overtage t Ledelsen af Trreningen, ud med Konditionstram ingen, og ira den fers te ond llg i F ebruar foregik T rre ningen ude paa Eanen. Tilslutningen val' uan­ set V j1" og Vind st or. idet Spillere, Tram el' og Bestyrelse havda givet hinanden H aanc1slag paa , at nu skulde de t ~tore Slag sla aes for deres gamle, hrederkr nede K lub. Efler nogle Trreningslmmpe begyndte Turnerlngen . 1. Me l­ lernrtek keholdet g ik glat igenn m aile Kampa, uden dog Ilt I3p llle som man ef t er det st ore Treoingsarbejde b avde ventet a t se. Det \rist e s ig heldigvis senere, a t Holdet f anllt Form ell og Melodiell, da det rigtig gjaldt. 2. MeUemrrek­ keholde t k rempede en haard og nergisk Ramp for a t be­ yare P la.dsen, og efter en straa lende Ind t~ af Spllieme blev del' helltet 9 P oints hj em i Ii'oraaret s K a mpe og Ho!­ det bavda bevaret P la dsen i Mellemrrek k n. ElF's ovrige HoI opnaaede ogsaa h::ederlige P lacering l' i de forsltel ­ Jige K r edse. 1. M ellem rrokkeh Idet Slutted med:31 P oint s for 16 Kampe og var 12 Point s f ora N r. 2. For U niDnsk mpene Uk H oldet en i:!i.dst e Afp u dsning ed Dogie T r ronin ampe mod Mesterrrek keho ldene fra Silkebo rg og Hoistebro. Den fotste U nioruik am p spiUede paa Vejle Stadion mod det gamIc Meater rekkeho ld fra Kalding Eoldltlub, og efter en spa:!IIden.ue lump van d t BIF eft · r Omka.mp med 2- 1. I oroste R unde splliedes i Herlllllg mod R illglc0bing , og her blev S ejren ogsil8 pa a 2-1 og m a n va l' klar til den atg0ren de Kamp m prykning til M csterrrokken. K a m . pen v a l' henlagt til Kolding Stad ion og blev lmodeset med !I t OI' Inter esse. Da del' ilamme ag var Bornebj£el sdag 1 Bran de, val' ma n"e af de trofllst e Tilskuere, der havde f ulgt H oldet i e forste Kampe, afskanret ira a t t age med. Men B0rnehjallps a gen Komite arrangerede paa Itl rl'fltsplfldAen en T elefontr8nB sion fra a n den H l1lvieg i K olding, og ca. 3000 T il skuere f ulgt her den sto re Dys t. Paa Koldill tadion val' PUP ' ums rekord m ed 300 Ti]­ kuer e. S0nderbor g kOlll h urtig t i Spidsen, m en Bra nd Ilk udUgnet , g a tte r kom Sande rborg i Sp idsen og atter lyk­ Jcedes (let Brande at udlign.e. Kor t f0r Tid blev Sej rsmaa­ Jet 9coret. ag da Dom m er ns F l0j te IGd, storme de de glade Brandet ilskuere ind paa Banen og ha l' d e t rfette, men lyk­ kelige BramlespllIere paa strork e Skuldre ucI af B ne n. Del' lev selvsagt Begejstring i Brande. og 0rnehjrelps ­ komi teen s l'rangerede en storsiaaet Modtag else. Gennem tlp.n fes Lsmykkede By mar cherede Spillerne m ed det 0 0 1'­ ske J embaneorkest el' I Spidsen ill Torvet, hvor Spillerne blev h yldet for den straalende l ndsats, og saa gil< F ten h jt Aft nen igennem. Det val' en at B IF's store Fest­ dage. Finalekamp en om J yUandsmesterskabet !3pilledes 1 ~il­ keborg rna Randers F reja (, og for tredje Gang val' BIF i FlnnJen om .TyllandSmest e skaoot , fE/rate Gang i Randers

-

mod Aa. B .. del' vand t 3 -1, og derefter I1ge1edes

1

Ran­

del'S i 1943, hvor BIF A-Ho ld a ndt Mest erskahet ved at lJesejr e F rederll hllvn m ed 3-2. - Kampen i Silkeborg vandt B rande 2-1 og fik saalec1es it a ndet JyIlandsme­ s terSkab 1 Fodbold - et f lot Res ultat. H oidet fik der efter en kar t Fer ie. D en danske Gymnastikfore ning' f ra Flensbor g val' paa Bes0g, og her va n dt BIF 2--0. Vi k an I denne ForbindeJse for trelle, at BIF hal' modtaget Tilbud om Revanchekamp i F lensbOr g til F aran r t . Den aarlige Spor dug fik et srerlig vellykket Forl0b. De nybagte .Jyllandsmestre samlede et stort Bes0g ved K ampen mod Vejle Boldklu bs ivis ionshold, s om m aatte tage hjem mea et Nederlag. Efter en Tur til Thy S})iUede BIF P kalturneringen i A aben ra a, og havde her en Del Uheld 0 t abte efter Oml{amp. Debu tkampen i M est errrekken spilledes pea Hjemme­ bane mod K olding- IF, og R esultatet blev 3-1. Det vil no fore for vidt at k omm e ind paa alle K a mpe. D et e r glredelig at se det store Publikum, del' k an sam les til H jemmekampene ; ikke minc1,st i ra Oplandet k ommer del' F olk for at se Mest er rrekkekamp elle. Desv rerre e1' Sta­ dionfor holdene langt tilbage og iklce c1et, vore Grost er og t ilrejsende H old er van t t il. Se1v om man ved Hjrelp a f T!lskud fra K omm unen hal' f aa et forskelllgt bra gt i Or­ den, er det m eget , del' skulde va-re anderlede efter det Stade, BlF ind tager indenfor j ydsk F ortiJold i 0jeh likket. Opvisni ngsbaneu e r ikke god og Om ltlredningSfor holdene er la.ng t fra tidsvarende . D t er BIF 's s tore DroDl at faa et r ummeUg t Klubhus, h vor del' foruclen Omklrednmgs­ loka ler og aa kan "rer Samlingslokaler for M dlemmerne. l\1en hvor f inder man en ~ Dani lsen<l'?

Forrest Ira I ' . , iet P SOrt'lIsell . Asgar N lelsell. V(//y Surensen . 1. R(f!kke.' 'ie/s P rIll/Sell, B l1rge P edersen, P aul ft.lunkholm . Bogl'/>d ; An!"t>r P r ll'stegaard Henfling Pner.tell Henry Petersen, Allker Kilt/e . Rober t Daltl og Peter h Usen . I de sidsle Meslerrlekkekamp e har B orge Gram Cbris l(!lIsen al­ lest Asgar Nielsen ; M aal, ag Allker P rll'slt!gaarrf har /igelede "pillet fiere Tllmerillgskampe.

9


Vrer vell(}redt i Ju en H usk, at paa vort moderne

Renseri for egaar aJ R TI S.

ning efter nyeste ~1etoder

E

I T "PE F CT" Telefon 245

10


I it· n havde Old boys- fdelingen B CLog af Vennerne fro. K ungsholm IF, St oclcholn, og B ra nde fik her Revan­ che med 2-1. HIF's H aandboldafdelin . har haft s in bedste Sreson med Hold i JHF's og VA' s T u rner ing, 'ldstnrevnte lev s aa­ vel Herre 11 og Darner I Kred. inder og sid tnrevnte ved 'inalek1lmpe ne Amtsvinder. Det va l' en s tor B eg ivenhed, In Sv ndbo rg Divisionshold var pall. Bel:log i Bra nde og deltog 1 en k ke Kampe pea Sportsdagen. At letiken er stadig inde 1 :> D0dvande og mangler for­ nyet Tilgang. men her gor lefldige Bane! rhold slg l:Irer­ Jig greldende. Del' er dog en el MecUemmer, . om har er­ hvervet Id rretsm rerket. Indenfo r Fodbold ha r m a n ogsaa ha t stor Jrede at Drenge f elingen, om har deltaget 1 en Pokalturnering med Ikas t , Herning, Silk e borg Aldersly t, De smaa BIF' har I Jaret sig udm rerket. 1 Turneringen 1948-49 deltnger BIF med folg ende Hold i JBU 's Turnering: Mesterrrekk e, M llemrrokke, A · R tekke. Yngilnge og Ju niorbold, og dertil k mmer tre Hold Dr -ngeturneringen. Stilllngen etter Afslutningen af Efteraars turneringen Fodbold er fo lgende: Jylland!t!>erien Brande .. . . . .. . Fredericia by Aahenraa AlA, Aarhus . . Silkeborg Kolding IF ... E sbjerg AGF, Aarhus .. Vejle . .... . . .

( ~le

ter r reklcen) :

15 Poin ts 29-10 Mas I 14 1.9-11 12 25-19 11 30--22 10 23­ 12 8 14­ 18 7 17-22 6 17-20 6 17-21 '14-44 1

;\'lellcmra~kk e n

(9

Kampe ):

Brande 16 Points, K oldlng Boldklub 13 P., Frederlcia 12 P., KOldlng Vida r 11 P., LunderSkov 11 P., Fredericia 0B 8 P ., rindsted 8 P., ejle B. 21 5 P., Vejle Kammeraterne 5 P. , Fredericia K FUM 1 P. A-Rwkkeu (8 R a.mp .) : Granbjerg- ngelund 13 Points, 'torring »Frem« 12 P ., ra nde 11 P ., T hyregod 10 P., Hampen 8 P. , Ejs t rupholm 7 P .. Give 5 ~ .. Fi!skov 5 P. , Klovborg 1 "nglinge l'l\~ kk eJl : Ikas t 8 Point , ,F rerna d1:, H ernine., 6 P., Ringk.obing 4 P., ;,srande 2 p. 0 V idehre k 0 p , - KJbrek og Thyregod har trukket deres Hold ud af rIenne R oo! ·e.

Junior-Rreklifm: F Us){ov og Grlndsted hver 12 Point , Brande 10 P., Tor­ ring is P ., Ejstrupholm 6 P., Grlndsted KFUM 4 P .. Th ­ regod 4 P . og Fa st erhol t 2 P. Drengeturneringpn: 1. Rrek ke :

SiIkeborg 12, !le.rnir.g 0 lkas t h ve l' 11, Br nde 6 og Alderslyst 0 Poin t s. 2. Rwkke: H rning og Brande h ve r 13 Poi nts, Siikeborg og Ikast hv r 7, A!dersly t 0 Points. 3. Rrekke: Silkebor g 12, Jkast 10, Brande og H erning hver 8 og Alderslyst 2 P oints,

Dremmen Min Barndorns Kirke Jeg havde et Syn i Nattens B lund, et 8yn, som jeg sent vii g le mme. opt lrel'te mig ret i samme Stund hvor dybest set jeg har hjemme. Det r 1 Val' H erres Menighed, for mig den e1' paa dette S led. Her i min Barndoms K irkehus med ane de signede . ders Sus, III aUe I krere Minder, kom, I v r i mlt Liven H etligdom, saa f"lges vi ad til mit g IDle H jem der v t jeg varsom t jer t age irem og Iyde d.n kald de Stemme der s i er: :;.Se her ha r vi hj em e(. Det giver en Trygbed, det giver en Fred, som den kun kender og den k un v~d . der K rerllghedsveje betrede til H jemmet sit med GJrede. En Sommernat ved Aaens Bred

ronune j eg laa saa stille. J eg saa e t Syn, en H erlighed ; det val' en sp rudlende Kild , del' vrelded fre m af Jordens Grund, sam hooted' den R enh ed og Styr e k un at J ordena Sk0d. Og da den frambrO<!, gay Maanen S traaler SDlverbhnksieg den F a.rve g L i v bland t BV Jende 8' ForgIe m ig"'j og T us indfryd lyttende stod vecl Kildens Lyd. Og H vets Brus fra (let fjerne naaed' m ig, der hvor jeg laa. Der t rendtes en enlig Stjerne, jeg laa og stine l' derpaa. as t rentltes der Tusin paa H imlens H vrelv som at sig selv. Da at d VOl' Kirke klart som et Lyn ret for mit Syn. en fu nklende Himm el over vor Jord daJede ned og dannede Kor og H vm lving over VOl' Kirke. Og Ma anens hvi e Straaler fint planted' vore I' e Birke. Frs. H in len. feldt del' en Stjerne, den tamd te Lys paa vort Alterbord og Lys I VO l' gam ic K rone. Og Havet s S us ira det f jerne g a v VOl' Orgelt ne. Og Kilden den k la re. den ble' til G '!:Is Ord, del' vrelder myndigt fra Alterbord. g Blomsterne maa ved .Aaens Bred, d blev til den lyttend enighed. A sk re r 8 k 0 I e.

SIGRID FISCHER

11


Stinus Enl{elund

Tonlrer- op; Snedkernlester

Alt Bygningsarbejde udf0re~ ~ a lnvittig_

hedsfuldt!

Vejlevej . Telefon 215

Fyldepenne af ferende

~frerker

Parker, Big Ben, Miller, Hover fra Kr. 25,00-78,50 Pencils fra Kr. 4,50 Ekstrafin lEskepost i mange Farver Amat/lIralbum, Ga!st eb0ger, Skriveunderlag , Dagb0ger, Tegnebestik, L reseglas

Til hele Falnilien find l' De den rigtige Gave blandt de mange B0ger i

En / orhancUing at Bodn Enna og A xe l Bruel Kemrnik

Julekort med ny e Motiver fra Brande Sevor Julelldstn1ing!

B AN E BOGHANDEL

P. Wesfergaard . Telefon 59

12


. - . ~- ::"~~~:~:i~~'~' '. ,: ~~~;~ -~: :. -, .• ~ 'I .'-, .~ ..

I. i:J:':::;-.:~:-~;.:~ ,. .'~ ~~......_,;;

'{~:~i~_",." ~-­ •

Skatten i et Drommesyn

A.f T. B wndgaa1'CZ L assen

Troeis, Sonnen paa Brinkkjrergaard i Brand Sogn, sad ved det svrere Egetrresbord i Folk stuen med sin urorte Da 'r e, :Mmlkegrod, foran rug. Med Hovedet tungt stottet paa den ene Arm sad han med et fjernt Ddtryk i B likket og sUrl'ede grublende ud over GaardspladBen, hvor Flok Hons gik og r acede efter den spa r somme Fade, del' vat at ii ude pa a Iv[Bddingen. Gennem Parten i La debygningen Kun de h an se den stOre ROTI, sam hans Farfader hav de plan tet, da ha n overtog Gaarden, og 130m nu var en Sevre rdigh did n L1'£efattige Egn. lnde i Porten sad Gaardens s tore graas tl'ibede Kat og s krevede lrekkersulten op til en F lak Spurve, der bop­ pede rundt i R annens t rette Krone. hilsende Dagens K om­ me n.ed en en formig Morgenkvidder. Koernes Urolende K alden llild ude f ra Stalden. Del val' la ngt over den Tid, hvor de plejede at faa deres Morgen­ foder, men han amsede dem ikke. Ha trofast<! F01ge­ svend i Gaard og Mark, en langhaaret Ulvespids. sprang logrende op a eI hans Ben, rimeligvis f or at mlnde ham om, a t det nu val' paa T ide a t k omme ud, men heller ikke den fonn aa ede at vrekke ha m af hans sovnlignende Tilstand. Ttoels val' ellers en pIlgtopfyl dende og arbejdsivrlg Natur. Det val' en r en Dndtagelse, at han deone D ag fors0mte si t M orgenarbejd • saa der maa tte vrere ha'ndet ham n oget ud over det almfndelige. Dde i Br_ ggerset ved S iden af F olkestuen k hans ga m le Mor og rums terede ved Morgenarbejdet , P aa denne Tid af Dagen v r Troels sredvan Ugvis f rerdig med at malke og foare, og da hun 1;;0111 ind i Stuen for at rydde af Bor­ det og fun dt SOnnen siddende der med den ur0rte Mad staaende for an sig siog hun forskl'rekket Hrenderne sam­ men. • Men J osses da , Troels, er du bleven syg'? '" T roeig loft ede Ia ngsbmt Hovedet og saa slovt op paa Moderen. -- Nej, ha n fejlede intet. ~.J a, nag t ma a der da vrere ved de t, naar du ikke kan spi::le. Del' ar vel ikke kommet noget i Vejen m ellem Else og dig ?", Else val' Troels' K rel'este. ene,.t Datter i Nab gaarden. Troels rys tede benregtende med H ovedet, r ejst e s ig op, satte den ubrug te Hornske op i Vinduesspros::;en og gik hen mod Ydercla ren. Men Maderen standsede ha m , la gde 111 magre, senede Haand paa hans hrede Sku!der og saa op pa a ham m ed si milde Blil;:, F ortrel nu. hvad del' er i Vejen, 'I'roels, det hjrelper aItid at betro sig til and re ~~ . T r oels betrenkt si licit - saa k orn det Jang somt og st0dvist . »Det er saa mrend ikke noget at sns.kke om. Baade du g Else vii synes, clet er noget Siudder. A hal' haft en rere Dram, og a hal' nu dr0mt clet arome tre Nretter i Trmk. A saa tydeJig en Mand, del' stocl ved min S ng, og han sagde ' ,p R ejs t il Kiel, del' ske.l du find e en Skat1:. A er lkke JIlere ovel't ro1sk end I ancl!'e, og a tror ell rs ikke I" paa Dr omme. men det her var mere end en Dram. RveI' Morgen s tod Doren ind til m it Kammer asben, som om en havel vrer t derihele. A er sikker an, a vil komme til aa iortryd det heIe nu Liv, hvis a ikke rejser til Kiel e'. . Et Smi! lngde sig over Moaerens tyDkede Ansigt, og

hUll drog et Lett sens S uk. Naa, det val' det hele. Hun val' blevet saa r red OV r hans Udseende og havde troet, cler val' sl{et noget rneget alvo r ligt . Slden den Dag. h ell­ des Ma nd blev baret doende hjem ira Marken, hvor han havde brrekket Ryggen ed a t vrelte med et Komlres, havde hun ikke opI vet, at T roels havde forsomt sit Ar­ bejde. Men det her korn han nok over. Det vl:lr jo da kun til at Ie ad. R endt e hUn sin rolige og besindige SOIl rig tig, kunde oet ikke tor Aivor vrere hans MenIng. a t han viide t age den lange og clyre Rejse til Kiel blot for en Droms Sltyld. Med et P l' Ord om, at han ikke skulele trenke mere paa den Drom, men se at komme ud til de ventende Koer, kubbede hun ham lempe/ig' ud gennem baren. Dagen igennem forrettede Troels sit Arbejde i StaId og Mark, men havde han troet, at han over Arbejdet vilde glemme Dronunen, blev han sorgeligt sImffet. Den stoel hestandlg i hans Tanker. Han uctmalede for sig selv, hvor­ ledes han foretog ejsen ned gennem Holsten. hVOr ledes han travede rundt 1 Ryen og omsider f andt en Pose fu ld at Penge. Om Afteneo talte han med Else om Dr0mmen. Ogsaa hun 10 ad ham og lUlldte det Barnagtighe at tro paa Dromme. men hun opnaaede ikke nHli'~ end hans M oder. I flere Dage gik han rundt i en underlig s"vngrenger agtig Tilstalld. Han forl'ettede nok sit Arbejde, som han plejede, men han va r ligesom udenfor det hele. H ans Tanker dreje­ {\e sig udelukk ende om Drommen . og sk0nt han nok Kunde in dJ3e, at M oderen og Else havde R et med Hensyn til del' s Syn pa a Dr0mme, kunde han dog ikke bestemm e Sig til at opgtv Rejsen. Han havde eller !! alc1rig for h af t svrert ved at t age en Beslutning. Da Toldbetjentene fra Vejle forrige Aar Dre r havde overrasket dem. val' det saaledes ham, der havde

13


BRANDE BA Al\TI

K

EL 11'1.8

tvlarten sens Fabrik

Kontortid 10-12 og 14- 16. L0rd ag - 12

T le.fon 56

Benyt den lokale Bank

Brande Elektricitetsvaerk

Ira

Cent rum LANGB A lLE & HJ ER SING

Telefon 168

14

Lys - Kraft - Varme


reddet Sit uationen. De ha de netop rere t v d at lave derel! Julebrrend in da de fik Oje p' a etjentene, der ko koremle op mo Gl1arden. Ha ns Mode g jgen vidst ikke deres lev nde Raad, men han ::;loppede r solut nog-Ie Torv 1 n Srek g sat t e mcd den pa Ryggen at Sted ud er Ma r eD. T 1 hetjen t ene prang eftcr ham og da de naae e ham, saa Srekk os I ndho ld or; filt den Besked, at han va r pan Vej u til Mosen for a t ge n Rrev ' Gr ­ \'en, gik de noget slul{aret op til Gaarden for at sage ider efter Brren!levi nstoj et, men her val' d for budt RedskBber bleve t :aa god t skjult, at de maatte urag videre m uforrettet ago Pa den Tid an aa man vera lt i Sognet Forbudet mod Hjemmebl ren ding fo r et r t a!l'digt I ndgreb i den per· ,onlige F r ihed, og det v k le alJnindeU Mor' ab, JtillIT Taldbetjent ne blev narrede. aal d 5 havd han ofte tidliger e uden a nsk eligh II kunnet kla re en given Situa tion, men !lenne Gang varede det lrenge, for han kunde t age Bestemmelse a ngaaende Rejsen . Der g ik nu det m t e f e t Par Maanede r hen, 0 d ole ikIte t alt mere OIU Droll m en . Moderen g E I e troe 1 erlor , at han u h vdc glemt den og var bJevet slg selv 19en, men da bavde T roel forlreng,;t troffet Sin Bcslut· ning lagt J ne l' for R C!jsen. Da han n Dag var keren­ ne tIl H o ens d et L ie. Korn, h vde an v d Havnen Iorllort sig m , hvomaar Ii r iI Sklb t il iet Han ha -de her a n Skipper , der se) lede paa 0ster::;ohavnen , taaet Lafte om , at ha n Iwnde komme m ed til Kiel hen pa Ef· teraar et , og saaledes g ik det til , at ha mkrmg ved Skit­ tedagstide om Bord pa n Sej lskibet Dort hea a f H ors ns "ejlede ud g enn em F j orden pan Vej 1 I By n hvo r ha n haabede, h ans Drom skulde ga i OpfyldelSe. Et P a r Dage efte r a nkrede k ibet op I Kiels Ha n, og Troels begyndte n u . in katt jugt . H an g ik paa maa og flO ring i Byen og ent ede pa n , a t n ge skulde vise 19. H a n havde sa a smaat vent e t. a t han pan cliel" anden Maade ulde faa et Bud OIU, hvor han • u1de sage, men Budet udebl e fuldst rendi t. De g'amle rhj n ­ me 1 Sognet bavde oft e fort a lt om , hvor ledes der brmndte Lys 0 er skjulte Ska tte, og ha n gik med t stdle Haab om, a t d r m aaske et eller a det Sted i Kiel rrendte et .aadant Lys over han Ska t , men at I de efter en Hile Flarome i en y s om K iel var som a t I de ef ter en Naal i en H almstak. Saaledes U der et P a r age hen, og > ortheae. var n u nart k la r t"l a t s tikke t I S0S igen. T roel slod modfalden ncde ved H a vnen, t re k t paa 'n mjslylili:ede Skattejagt og saa paa, bvor lede" SklbsfoLkene m ede m ed de s t ore P kkasser, som >Dorthea skulde fr g te m ed n H or sens, han blev tlI talt a en h0j a r bejdsk lredt Ma nd, der ha.vde "t t og iagtt aget ham i n ogen Tid. 0r r d u W paa Skibet e r ? J eg h a l' set dig gaa om Bord flere Gange d . i st e Da g' '. 1 roeh; ni kkede bek r ftende. og da ha n ha vde fo r It, al han var med som IlSsager fra H or sens, vedblev den fremmed Saa e r vi jo La ndsmamd. Mit vn e1' Steffen Bak. Jeg ra H ornu11l, Ulen har bo t her i art 10 Aar... . De Ite lrenge samm n, og t e fen Bak f a ndt uaben· r Behag i Troe l ' fl ·m dige resen. Ha n bod Tr els mell ind paa en a f e nrer me.'t Ha e bevre rtninger 0 n° Ite her om de egive heder der h vde tart til, a t vnet saa Jangt borte f r a sin H jemst avn. " F der havde haft n l:estegaard i Bornum, og

80m ung Karl havde han ofte gjorl Hovarbejde paa Her· regaarden 0rndrup . H erremanden her var m eget baard J11 d Hovbondem . der aldrig kunde udlore A r bejdet til hatl T ilfr dsbe . Ha n stolede e nd ikke paa Ladefogeden, men k om san odt om hver Dag ud i Hovmark en, hvor han i sin ustyrlige H Id igh d a f og til log los p Ban· derne med en ~tor Knortekmp, han a tltl forte med sig. En ag gl k det ud ove Stetten Bak , men denne lod ~ig i kke byd en saadan Behandllng. 1 den at tmnke p F Ig rne . log han Herre anden til J orden g lob san hjem til H roum. Her fik h n a t paa n Hest og naaede under spli'ndende Oplev Ise r til Tonde r . hvor han havde Famlll, en Morbroder. der val' Knlpling rre mmer. En Tld .e e re k orn ha n til Kiel og ar saa heldig straks at a.a lad . hOs n K obmand. Hos am havde han tjcnt s iden og var nu av ncer t til L ageTforvalter. Hjem t urde han ikke komm , saa lam e Herrern nden levede. Eft r at Steffen havde t'orta lt om s in <irama tisk Flugt til Klel, fo r horte han T roels om Grunden til, a t han op· holdt ~Ig her, og T r els f r t It e eredvillig om sin D rom. D slog Stef en en hoj L a t t er p. ill t han sagde : ~Saad an haT jeg ogsaa fornyllg baft en Drom om en Sku , og det val' ndda paa Vel's. Den lod s a lede . .. Ved Brinkkja· r hrek den g ronn, tler gror e Ronn, naar du graver op, finder du Guld det skonn·!, men jeg h r nu ikke i inde at r ejse ud som Ska tt eseger, a ner da heller ikke h vor Brinkkjrel'brek er i r den, eller om del' i de hele taget e r e t Sted < det N av n <t . T roels blev pludselig i bojt H u lor - saa va r h a ns Rejse til Kiel maaske alligevel ik ke fo rg ves. Med Lot te om, at han 'k Ide besoge Steffen dersom han senere kOll1 til Kiel. hvilk e t han imidlertid nu val' slk ker paa ikke sk ete, t o Troels Afsketl med L ager forvalt eren, gik om Bord paa .•Dorth a og va l' faa Da gc efter a tter hjemme aa B rmkl{)" rgaard. H el' skal ikke beret t s om , hvorledes han lllev modta get af Moderen 0 r Else, m en clet skal fortmlles, at han om Aftenen etter sin Hje ' om t . da de a ndre p aa aarden 'ar gaaeL t I gik ud til Ronnen og l'avcde ned mel­ lem dens Rodder. 80m han vde ventet , fandt ha.n her katten, et Sk.rin lndel101dende en stor Sum P nge. verst i Sk l'inet la en eddel, hvorpaa der med afbl c­ ....et S -rift stod a.t lrese ' .. Anno 1658, i det Herr ens A a r da. Svenske ne g P la keme rov de omk rmg i Sognet og esten r aaered , nedgravede t f en paa Bl'i.l1kl<jrer· gaard de t te Skrin for t relld ine Pen fr Fjenden «. Saa f o tod T els, at det r n a f hans FoTf~dre, d en rige tudehamUcl' Steffen Troclsson, der i Svenskek rigenes Tid ha de skj ult sin F onnue her, og m ed god Samvittig · hed ku nde Troels t age P engene i B esiddelse. re st e F or aa r holdt h an Bryllup m ed EI ~e . N gle A a r efter biev hele Gaarden by g et am, saa det blev en a f d e smu ' keste i Sognet lUen den gamle R Oil f1k Lov a t blive s t a ende. og hvert E ft eraar bar den en Mangfoldighed at Bre r , der hung. om kinn ende recle Perler over Indk0Tselen t il Ga r dell. Det var t ydeilgt a t mrerke, a t der pludselig var kom · met VelSt a nd t il a rd .n , m en hvor P ng ene var kommet fra, v r og blev en Gaade for Sognet Beboere. T roe!.<; og EI e tik mange Efterkommere. del' aile blev elhavende F lk , og det val' n alm.indellg T alemaade er paa Egn n. \laa!" nogen blev gItt ind i den FamiHe : .Nu faar !lan nok en Gr n f Ronnen , cd Brinkkjrer gaard .

Iii


Hatte Slips Kasketter Seier i 91. Kvalitet Sokker Sokkeholdere i 91. Kvalitet

i aile Prislag

Guld, Salv, Plet, Bronce

:£mufd

Udu.aer; i

H erre- Ulsters

S. NIS-HANSSEN

Urmager og Guldsmed Brande - Telefon 175

Andelsmejeriet »Brande«

vi

Svend Nielsen . Telefon 159

N. H. Vill(tdsen Telefon 96

Telefon 12

Andels­ Kartoffelmelsfabriken

M I DTJYLLAN D Brande

16


Lynvisit i Holland

lndtryk f 1'a en Re.18f! i Sommer. Af Ellen Moller .Tens n. L ille Ny gaa.rd Hurtigt k0rte vi g ennem Sydslesvlg og Tyskl8.ud. I Flensborg val' alting trist. for selv am Byen ikke er k ngs­ hrerget, var Indbyg gerne det i h0j Gra . De mange Men­ nesker paa Ga derne var gra a og pa ssive a f dseende. Ha mbor . Bremen - t1VOI' var der grufulllt. Uhyggen oversteg alt, lwad jeg bavde trenkt mig. "Oet \'ar fanta.­ stisk. Hell" Kvarterel' laa I en Ruinhob; ind lm ellem Rui­ nerna snoede sig sma lie, t asttra mpede Stier. der pludse­ lig stoppede op - j eg trenl{er fOran en K teldernedgang. I tl1syneladende ful dStamdig odelagte :EJjendonnne kunde m n hojt oppe i de overste E tage r se et enk It V::erelse. der val' beboet. Hvordan Beboerne saa end b r Big a d med at komm e derop. - Midt j .n Ruinbob val' der sat Kar­ tOfler; i det hele t aget val' aJ .Jord udnyttet. I .-11.' smaa F or haver var del' ikke Blomste.r. men Grontsager og Kar­ t otlel'. Selvfoigelig va r del' m ange Folk paa Gaderne, for hvor skulde de vtere. De vandrede meget stille og triste omkring - men i den triste Mrengde fik jeg pludSeJig 0je paa et ungt !orelrket P a l'. De straalede f .... Irede, og for dem eksisterede Ruinerne ikke. Saa naaede vi Holland i Brelgm orke og Osregn. Dodtrret­ te var vI ~ det eneste, vi :;spekulerede paa, val' at faa Sovn, og havde det ikke r egnet saa forbistret, hav de jeg lagt mig i en Gr0fteka nt. HeldigviS dukkede del' 1 nydellg hvid V!1la op i L andskabet, og da vi saa det store Skilt med »Dansk Hoteh, regnedE: vi bestemt med, a t Vrer t en v Ude blive r art til T arer ed ynet a t L andsmrend og straks sorge for, at vi kunde komme til at Iigge n ed. Vi ringede pat! de forskellige Klokker - men i1<k e en Lyd .. .. jO, pludselig lod en rasende Mandsst emme, om vi hur­ t igs t m uligt vii de forsvillde. Han skulde ikke ha ve hele HoteUet vrekket for VOl' Skylcl. Vi var ikke blide i Sind da vi ent r ede Bilerne igen. Nej, al drig mere skulde vi i Udlandet ulejIlge et dansk Hotel! Vi f andt da heldigvis et Hotel med en h erlig V::ert, der i Lobet af fa a 0 jeblikke h avde redt op til en halv Snes Stykkel' af os og paa forskelli g Maade gjort det bekvemt for det ovrige Selskab. Nreste Dag vista han os Stedets Sevre rdlghed : ell Rho­ uodendron-AIl ~ , 3-4 Kilom ter lang. Jeg glemmer aJ drig Synet af de store, pragtfulde Busk e mecl de sk anne Blom­ stel'ldaser i redlige og violette NuanceI'. I straalende Sondagssoi drog vi pall. Opdagelse j den HUe h yggelige By. Det f 01"ste, del' f ang-ede vort 0je, var de bug-nende Bmiksvinduer. Men alt v at' pall. Mrerker , og oet var ogsaa kun derfor, vi paa Hjem ejen k unde drage genn em Tolden m ed nogenlunde ren Samvittighed. Vi skulde indkva rteres i Groningen, en at de rige te Pro\rinser i Holla nd . .Jorden er utl'olig frugtba.r der. Rugen va r saa kraftig-, a t den kunde skjule en Mand. 1\-len vi be­ sagte 0 BaA Egne, del' var Jige saa karrige som den jyske Hede. - De Lands kaber. vi kom ig £,nnem, var ret enSfor­ mlge, men meget hyggelige med Kanalerne m ed Husbaa­ dene. Jeg spur g te senere en Hol1a)nder, hvem del' boede i tIlsse Baade, og han oplyste, at det som Regel at Arbej­ dere, del' i denne transportable Bolig sejlede fra den ene Arbejdspla ds til den anden. Enkelte Familiar var fast­ boende, og deres Baade val' som oftest ankret op i Na)r­ heden af en s to r F abrik,

liver D g var del' . rrangeret torskelIlg e Udflugter. Vi besaa fint Racekvmg. Vi saa Hing:ste, som 0 ikk e a ile im­ ponerede de danske L andmamd. Vi var pall. NOl'devropas st oT'Ste Mejeri, del' iSa)r eksporterer T0l'l11relk til 0sten. Det fer ste. vi lag de Mrerke til paa M jeriet, var, a t Leve­ randel'ern e f ik Tran. portl'l pan clene rengjorte retur ; herligt, men af praktisJte Grunde lader det sig jo ikke gare her. Ligeled s kunde Leveran dorerne k0be KrernemrelkSvrel­ ling! - Det sail. i det hele t aget ud tIl. at den hollandBk e Husmoder - i hvert Fald pall. L ande t - har det betyde­ Jigt nemm ere end vor e liu.9medre. Paa den Egn. hvor vi ophoJdt os, var dt:!t mest almindeligt, at Ka rlene hverken boede eUer spiste 1 P Jadsen . - Selskabeligheden val' hel ~ Ier ikke srerlig » \l ild ~ . Den udartede sig' mest til en Rop tynd Katfe med en enkelt Smaak age til - og for Herrer­ nes vedkornmende e Cigar. Forste Gang Val' Vrert saa mig rJge en Cig r, 10 han aldeles ubehersket. Det havde han alligevel aldrig set far: n Dame, der rog Cig r- - Det rygtedes snart blandt de uv 1ge Vrer t er, at det danske Selskab medbrag te en mrer· kellg k vindelig Ska bni g, er rag Cigarer, saa jeg val' Gensta nd for meg'en Jysgerrig l1ed. Det t og jeg nu m ed; hellere del. end undVlE re den gode h ollandsk e Cig r! Paa en af VOr e T ure besegte vi t Slot, der var endt som :Museum. Der va l' et Vleld af skonne T illg , og bl. a. '8r der efter gamle Tidel's F orhold et pragtfuldt Sove­ vtereIse. Ved Hovedgrerdet a f den ene Seng stod en meget smuk I ra k Komm od . Da. en af de kvindelige Deltagere t rak en Skuffe ud, a abenbaredes det, at I{ommoden ikke val' nogen K ommode - m en et Natmobel, et rent Luksus­ foretagende lned karmosinrodt Silkeflojlssrede! E n at vorl" Turt! gik til Zuiders0en. VI kort e langs den 30 Kilomet er lange Dremnin og besaa d store S iusevrer ­ ker, som H ollamdernf: er m eget tolte s f - og ikke uden r und. Mld t paa Dremnlngen e1' op fe rt et start Monument, rejst til JErI.:: for Arbejderne. Vi kerte _ennem de 'ltore • rea ler ed Wierlnger-Meer. som Tyskerne s atte under Vane!. I de hjemlige Avfser liavde jeg lrest. at del' ikke

17


Braendsel

Morse Stebegods

Brande Trce/asth andel

Aktieselskab

Telefon 31

Bygnlngsartikler

Traelast

E. MOGENSEN

ENGELSK

BEKLJEDNI NGS足

MAGASIN

Autovcerksted Vejlevej 10 . Brande . Telelon 224

Forhandling og Service for

Nordisk Diese/au/o A jS Bur-Wain

Ivi.

Dinesen

Specialforretning for

Drenge- og Herreekvipering

.18

Ferguson Traktorer


Inmde y rkes paa Jette A.real 1 mange Aar, men del' stod all ede nu e ud!lllerk et Af grede. Derlmod saa det ikke go t ud med Bygnlngel'ne; de havde ikke kunnet modStaa Vandet s Pres og var fuldstre ndlg ocielagle. N oget af det mest interessa nt rj saa, . r LlUldvin­ dingsar eaJerne. et er et umnadeligt <lg uhyre kost bart Al'bejde - ma n faar et ll 11e Begreb om !tver kostbart, na ar man horer , a t d t vil tage 30 ar blot at iodvinde 900 Meter La nd. Holland vll :laa med Liden faa sin 13. P rovins. Da Dyn det, d l' nliver oplejret, bUver t0l't ned til Holland fra den danske ~ tky t, synes jeg, Provinsen bor have et Jansk Navn . men se onl (len faal del! Den 'dst e Dag val' heillge t t Be,mg I Amslerd m, der ;)k un. laa 260 Kilometer fr a vort OpholdSsted. i 'ilde lui e paa VOl' lill'i! Hollre.nder ige, g !laa 'Hde vi se en Rembrandt' aa V j til Amslerda 1 R8a jeg de ferste Na tionaldragt er. Det V lll' k un Sjai og Hovedbeklledning, del' vekslede i de for:!kellige Egne. Den I-1mukkeste Drag t , jeg sa3, blev baret af en Kone, der stod veel en Hlle og- n og solgte F is k. endes store Vlngekyse val' af smllkke stivede Kniplln er, og 0 t sin sort e Kjole J)ar hun et k ort stl v t 'niplingssjal. Ogsau. de spid..;e Troosko blev brug t endnu , Ltet var morsoml a t lle en ell r ' moder ne ung holJa ndsk P lge J)rere de olland:ske ~ resko. P aa den lange TUr til Arnst relam fortalte V Ol' Vre rt :s mange Trrek fra Krigen, og i forstod, a t H oUand 11 vde _aaet meg et igen nem. VI hOm blanelt andet 1gennem Am­ mer sdorff. hvol' Tyskern . ko 1 3U ~ flendene som Repres­ s lier for et tik kerdrab. Det el' I Grunden utroligt, at Landei aUereele er saa godt i Gang. Men der bliv I' arbej­ det i Holland, og jeg f ik det Indtr yk, a t Hol\rende.rne er meget ok onomiske. I Arnsterd m val' der Iivli Tra:ll o I i Gaderne. J eg be­ mre rkede, a t der var en Del smaa Mulatter. Det er sikkert Bern af Koloni-Hollam ere, del' va r- hj emme pa F erie IT! 'u F a milien. Selv urn Ho\lancl er berom t for sin RE:nlig­ hed, kan man ogsa a m ode dat modsa tte. Vi sa a det i Am­ st erda 1S F alU k varterer. H or var her m0rkt og t r ist' Sa opleved j g d a t s t aa for n en regt e R em brandt. Men jeg mna med ::;ka m bek en de, at det !Store Gys slet ikke k o over mig, Fejlen ar lllin , jag ved det g dt! J eg saa kun en Gang aet ho \la nd ~ ke F lag. Det vaj de fra Taarnet paa en katolsk I irke i A nle lling af at elIel' andat J ubil reum, og j eg for tod pa.s m in Vrert., at det holla ndske I g ku n kom frem ved megd srer Uge Lejhg heder. En anden Ting, HOilren<l.erne sa g jorde meget liat ud a f, val' der e;; Kirkegaarde. e Val' Juldk ommen f a ntasllose. Der va r kurt Cement og enegrres - ikke en Blom st. ­ l\.faask e synes Hollrenderne, man bectre k n k oncell t r ere sig om E vigheden i denne tr0~ te.'::ilose Elns!ormighed! Sa a gik Turen a tter hj mad. Den s t 0I'ste F ejl ved vor ft ejse va r , a t Tiden v al' tOl" knap. J eg fik ikke orrlentligt KendSka b til nog-en Ting . Det va l' kUIl et Glimt hist og her. Da vi skulde over Em", val' det meste af Broen borte, ::Iaa vi maatte f rerge over. Beta llngen blev erlag t i Ciga­ l'etter , en for hver Pel's n, saa bi.lligere ku nde rlet ikke go t vrere. p , a den modsat t.e Bred ·tod en stor, kraftig Kvlnct ; hU n sa iltke ud til a t mangi noget. Jeg grett de pua, a t de l YIl I' F rerge andeus Gretchen - for h\ra d h ar Cigar etteI' ikke kunnet in bri ge paa den sor t e a I's ? 'ed Kiel-Kana.len va r Broen oPP , og der blev et lille Ophotd. Piudselig val' Bllen omringet a f en Flok Born ­ jeg formoder Flygtninge. l>Tante, TaDte~, r eg de med ynkellge Stemmer. Vi forsto d hurtlgt, at B~nene var

'"

J

llultne, og vi !;kyndte os at dele ud at a.lt, hvad vi havde. Men det fo r sl g S!Ul. lidt. Mit H jer te krympede sig, og jeg 0nskede, a t vi ha vde haft Oceaner af Mad til a t fodre de smaa Ska bninger m ed. et va r med denne triste Oplevelse I Sindet, jeg drog­ hje . - De st akkels U nger , og vi stak k els Voksne, del' ikke ltlUl g ive dem t ryggere Kaa r ! ELLEN M0LLElR JENSEN

BRANDE

BOGTRYI(} ERI

M. CHRISTENSEN T eldon

21

Aile arter tryksager til ethvert formal

19


HaT D e e'n dnu ikke lrest Fo r fa tteren

LARS NIELSENS BOGER

ALI.~. O veden

saa tal med Deres Boghandler K0BMA 0 B l'aJ/de . Tete/oil 192

/'1idtjydsk Forlag

,

BRANDE

B RAN DT T HO l\1. S E N S rU/llz,e- o.fJ

q},amewLon,

Elek trlsk B ehandllng, A Manic re samt a lt

1

mo.de- J :L'lico.tac;e-

igt sb ehan dling

o.fJ~

m oderne Haa rpl je

Telefon 251

TELEFON 182

Vi U~eA cd

elektrisk Installation .

J OB. HA NSEN StatsauL elek tr. Insta llat0r . Brande. Telf. 45

, ~

9Lre.delic; :Jul

().CJ c;o.dl Ylqiaa'!,

med 1"d<. Co.'!, del c;arnle ~ afie mine KundeA,. Motorcy levrerkste

-

0 str

Kolonial, Delikatesse Yin, Spirituosa Ost, vellagret i aBe Kvaliteter

MARTIN JENSEN »Volmerhus «, Brande . Telefon 161

BRANDE tv1ASKINFORRETNING K. Laursen . Telefon 95

Alt i Landbrugsmaskiner

A. UHL DAHL

20

J. S0ndergaard

Aile 10


Kanon, der skyder rued Regnvejr

Af K nud A age Frober l J uTcaiist. stud. polit o Knu Aage F r 0bert , S0n af Postmester FrOlJert, Brande, val' i Sommer 11a en Tur ned gennem Midtjy\lan med BeS0g p a :.Clasonsborg c: og i ::>andf'eld og for lier her om sine Opl velser : Den jysk e Hede er fte 11!vet b-ammenlignet med en rk n. Og SammenHgningen pa ser, hviS man med 0rken r lener s tore. enstormige m raacter , hVOr d r ikke findel' i .. fveks Jing for 0jet un Lyng og fat tlge Sm aplanter ~ller Planta eT med haardf0H: Naalet rreer. Det, del' fers t ~ g fremm eflt m angler herll , er Vand ikke ulig den i igtige Sandor lcen. Men det r lykkedes ad ku nstig Vej a t fr em sk fte de Van dmrengder , aom • attlren Ikk hal' villet g! e. Krempemressige u ravningsa rbejder m d Op ­ dremni ng~sy t emer, Grafter og Kanale r samt de mest mo­ derne tekniske Opfindelser er Aa r. agen til, a t man i Dag kan stede paa Oaser midt ud i Hedens 0rken. Vi karer i Bi! Syd paa f ra Herning, og ved Arnb rg drejer vi ai f r a Hovedvejen og fortsrelter ad da a r lige Bi­ veje ind midt paa Heden. Men p ill eUg skitter BilIec1et for vore 0jne. Det er ikke ere Lyng og aalet r re er, men frodige Ma rker med ...orn, R er g Kartofler og store Skovarea ler med Lovtrreer. Vi befin r os pa t af Dan­ m a rks s t 0rste Godser. lasonsborg, n at Redens Oaser. Til Godset lasons borg hOrer at Areal paa ikk mlndre end 1100 Tdr . Lan d. H er f er de 300 Tgnder opdyrket med Korn og Gr::es og 300 m ed Skov. Det besta I' at en s tor H ovedbyg r ing og aclskillig A vlsgaarde, og r undt om dlsse ligger Markerne og de . tore Skovarea l r. Naa r man Bar inde un der de store. 10\' r ige E ge og BDge eller paa de f rodige Kornm arker , r det underligt at t renk e paa, at vi faktidk befinder os m ldt Uda paa Heden. Kun faa Kilometer barte bUyer ndskabet atter aabent med Hede og Lyng. Clasonsborg var oprindelig en Fabril{" ygget 1 1840 a! en Ha ndelsmand fra Hamborg. i is CI son. Til clenne F a­ brik h0rie et mindre Landbrug. som i B de!sen blev drevet r et gOdt t rucl::; den haa1'de og barslce Nat ur. Men efter den gamle Clasons Da 1 1 8 gik det strerkt t Ubage for C1asons borg . Det Skiftede hurtigt fra E jer til E jer . Jord og Bygninger forfaldt, Trreer blev frel et, og lang­ sornt begyndte Heden att er a t trrenge ind paa. Clasons ­ borgs Jorder Men i 1918 ko der en ny Kabel', nemlig Direkt0r for Aarl us OljemO lle, Konsul Fr. L a usen. Han bes!uttede at omdan n den g amle F abrik g de omllggende Jorde r til et jOd.. F orst alene, siden ved Hjre lp af sin Son, Knud Lau­ sen , tog Direkt0ten fat pan at b tvin",e Heden og dyrke, hvor alle tidligere jere h avde erfaret, at del' intet kunde dyrk ed. - I en m ang aan g g haard Kamp om Jorden trtengte Mennesk ne 19 frem. Tonde for Tonde, og nu ha l' de opnaa t at dyrke I{orn paa 200 T dr. Lal.d, Grres paa 100 0 Slwv p a 300. Men det hal' ko~tet Arbejde og P Dge at naa saa vidt. v en st0r ste Vanskellghe , del' ha l' vreret at krempe med. er 1Vlangelen paa V nd. Der er gravet GlIlttel' og Kana­ IeI', og del' e1' blevet merglet, og n top I Anr har man ind­ viet den me t 1110derne plindelse paa dette PUllkt : Regn­

vejI'skanonen. V d Hjrelp af lenne k an ) ,an nu selv ver· rulle aile Ma r ){erne og derITIed gi ve dem Erstatning for den Regn. som Naturen ikke vll give. T il denne ~ Kanon~ horer en 3 km Ian Hovedledn1n ' af Eternit. en forer ned ttl Karstott All hvorfra man pum­ per de ornodne Vandmrengder op ved Hjrelp af t elek­ trJ!;k drevet P umpevrer k. Til denne Hov dledrung k an del' koble Aluminiurnsror. del' r lett at transport l' I saa­ ledes at rn n k a n drekke samUi e Are Jer, h or Van ing ar en k elig . Endelig ud. traales Vandet gennem selve ·,1 1l0nen,f. der m indel' om en Luftvrernskanon .n m iniature. I en h"'j Straale og med t Tryk paa 5-6 Atmosfrerer slaar Van­ det skraat op i Lulten g afgiver at jaivnt egnvej1'c. del' naa r 25-3 Met r ud i r a K anonen. Denne rotereI' 11 Ie Tiden ganske langsomt, Baaledes at den! bet af f m Minuter hal' vrer et beIe Vejen rund t. Naar ~t S ted ha r faaet tilstrrekkeligt med Valld, kan den flyttes hen t il J1 !est Pu ukt paa Aluminiu m roret. saal des a t al J orden faa r llge meget Vand. I Lobet af en Time kan man naa at give en Tonde Lan d en Vandmreng ,del' varer til ca. 5 mn! Regn. Til Sammen Ugning ka n det Il.llieres, at Mid­ elnedb0ren pro Manned t'l' ca. 50 m m . For at undgaa F ordampning vander m Il kun 0111. Nat­ t en, 80m Regel 1 10 Timer, sa ale s a t man pall. et Dogn faar vandet 10 T dr. Land. Det elektrL<lke Puml'e rerk drive:l f ra o · ets eget E lek­ tricit t svrerk, del' lig ar v d Aaen og udn y tter Vam lkraf­ t n her. et forsyner ogsaa Hovedbygrungen og Avlsgaa r­ dene med Elektricitet til Lys, Komfurer og p varmning. Clasonsborg ~!terlader et lmponerende Indtryk af Sk0n­

21


Brande Karosserifabrik

A. P. M0LGAARD

Te\ef.o n 156

Barber -

AU K arosseri - og Vo gnarb ej Ie udfm'es

F-riser

»Volmerhus«

JENS SKJERRIS

J OHS. P EDERSEN'

E. LOREN,TZEN

Organist

j'\; orregade

Uddannet ved Det k g L )"luslkkonservator i u

J. C. MADSEN

CHR. GER,TSEN ~ni'ng

~lellemvej

L ONDO":!' HERREMAGASIN

Telefon 113 og 213

1

LAURIDS RAHN Kolon ial -

Telefon 305

A uto R eparation

BRANDE

Skrced erfo rr

10 -

J.0VIG Glann ester -

D likatesse

T lefol1 136

BiUeder og Rammer

Telefon 128

Brande H0jsk olehjem

LAURITS PE.T ERSEN

ved K. K nst ensen

T ri1cotage , Dame- og H er relingeri

Telefon

so

Storegade 52 -

A. L YNGGAARD

Mcelk til Grfi}d

og Smfi}r paa Br"d'

M ekaniker Brande

Brande

fra

Telefon 78

Langkjoor Mejeri TeIefon 38

DENSIKRE HAVN

Brande Stolefabrik

Husk

Th. S 0n.dertoft Bramle

Vagn Aage Hampens

Lillebiler HAFNIA

mea: og uden Fii1rer

Ingv. Juu! V "j! vej 66 - T If. 141

TdeIoll 3 7

BRAi~E

24

T "lefon 178

D'res Julebuger, J ulellPfter, Julelwrt, Lomme­ boger g Tel grommer samt Dag- og lJgeblade i

J{o

Banegaardskiosken H. Riis

T elefon 258

Pr m ier D e sert-Is nUid plUl. L ager og brlng es pllA Be..st1ll.


Brande i(OnlnrUne lIar t stort arbejdsprogranl

Sogneraa dBforma nd H. L. A a s t I' U P skriver paa Opfordring om Kommunens ekonomis k e Stilling og om Fremtidspla ner. Kommunens Il ids t a fsluttede l' gDskab - regnskabsaa­ r et 1947-48 - udviser en k assebeholdning paa 3'1'1,302 kr og en fo rm ue paa 1,733,256 kr. Driftsoversk udet val' paa 427.755 kr., hvora! jfo]ge g~ldende best emmelsel' ca. 200,000 kr. edrerende ska tteefterbetalin ger sk 1 baand­ lregges i Nati onalbanken indtil vlde r e. K a ssebeholdningen er i det sidste aar foreget med 65,994 k r ., hvilket er et m eget pamt resultat. At hensyn til de tore belob, som kom munen til s t a dig ­ hed staal' i forskud med (sta ."ka tter, . ociale udgtl'ter , sygehusudgifter o. s. v) ville det dog vrere 0nskelig t, a t kassebeholdningen val' dobbelt saa stor, saaledes at man k unne undgaa a t overtrrekke lebende bankkonti. Med hensyn t il ensker og problemer i det kommende aar, da er disse mange og stor e.

Hedeselska bet over en :.Regnvej rskanon , at samm e Type som den. vi aaa ude p aa lasonsborg. Til K anont:!n horer et transp or t abelt P umpevrerk. der drives af en Tra ktor. Dette Pumpevre rk ps t illes p as et passende Sted veel Kanalen. hvorfra Vandet pumpes op i lange StaalreI', del' lig ger ind over Markerne. " Kanonen < arettes t il et af diBse ReI' og kan vande 1 en Omkreds, del' er ca. 75 Meter i Diamet er og den drejer automa tisk rundt. Det er H edesel abets Hensigt paa denne Maade at vande heIe det Omraade, del' er ti Jsaaet med Korn og Rodfrugter og efterhaallden at opdyrke stf<HTe Arealer.

Som nr. 1 paa progr ammet s tuar n a turligvis a lder doms­ hjernmet, som ventes paabegyn dt tidligt i I'oraaret. Del'­ mest stadion og A ag des udbygniug med fortov og kant­ sten, sam t ny br o over aaen . Endvidere n odterttsanstalt og ba clea nstalt, skolebygge­ ri m d der tiJ horende skole.lulkken g s l0jdloka le, sa rnt en aa r dt tiltramgt udv idelse og moderniser ing at s ygehuset. Af vejarbejder har man J!Jjstrupholmvej, som jo trren ­ gel' meget ha ard t til en gennerugribende ist andsret telse, og de t er mit haab, at de nedvendige be ilIinger pna as, saa ledes at dette a rbej de vii kunne udf0res inden for en over skuelig tremUd. Ogsaa kloak- og rens ningsanla!g trrenger sig pa a , og n d I a f dette a rbejde vi! form enUlg ogsaa blive paabegyndt i det k rumende aar. Boligp roblemet er fremdel es meget sprendt og uhyre va nskeligt a t r aa de bod paa, [ or ikke at 8ige um uligt. Byggeomkost ningerne er stadig s tigende og laaneforhol­ dene s trammes ustan dseligt. For a t drek ke bolig behovet sk ill It for s tor e k apit a ler illvesteres, ja de k an v I nreppe skaf f S, og alene af den gl'lmd maa k ommunen tildels inds tHle bolighyggeriet. Andelsboligforeningen a g ter som bekendt at opfare en husblok ved 0rbrekvej med 24 lejIigheller. F inan cieringen at dette fo r tagende er saa vi.dt rmg bekendt godkendt af bOligministeriet , og arbejdet skuUe saaledes stra ks Im nne pa begyndes. I red hensyn '1 det k omm ende ska t t ea l' tor jeg intet spaa, m en h aaber at indkolUs terne Saavel paa land' som i by maa holde Baa n ogenlunde, Baadan at en del af de mest paakrrevede arbejder k a n u df0res i det nye aa r. I ha a b om ft'ed og fordragelighed m ellem folk ene en­ s ker jeg a ile sognets beboere en glredel ig j ul. a L. AASTRUP

Afslutningen paa VOl' Keretur ov er Heden g all.r vitler e Syd og Gst paa. Vi k ommer atter ud paa Omraaeler. hvor Heelen er Eneherre. Vi k omm er forbi store Brullkulslej er, h vor Mennesk ene ogsa a henter Va> r dier fra Naturen. Saa naar vi den lille driftige StatiOllBby Brande, kommer vide­ re til 0 stjyllands frod ig e Na t ur . J lIing, Grejsdalen og Vejles sk ovkl redte, blode Bakke r og frugt bal'e. u dbyt t e­ givende Kornmarker. Ogsaa her sk yldes Frug t barheden Vand, men det er p M. en anden , ikk saa indviklet Maade som ude paa Heden.

Peter C hr. Petersen Vogn ma nd Tel e lon 207

KRA VER og COLLIER i Nertz, IIder og lviaar, KRAVER og CAPES i Selvraev, Blaaraev og Plali nraev. Sidste Nyhed i MUFFER For en overkommelig Pris skaber min Buntmager en kedelig Frakke am til en el e gant og fornem V inte r· og Foraarsfrakke ved at lade den forsyne med Pelsvaerk. R e para/ioner af aile Pe/svarer og Kaaber,

FarhaJr am mine Priser. - Ingen Kebetvang.

PELS FARME N

VI

A. S0rensen, Vejlevej, Brande. Telefon 28 1

_. •.)1­


Brande Mmbelfabrik

Petersens Polstervcerksted

J. Clausen Telefon 22 -

Storegade 31 -

Brande

Brande

I

S. Midtgaards Damesalon St01'egade 48

LUNDS LILLEBILER

T elefon 114

m ed 09 u den F0rer

AU i P a rfumeri og Ko metik T elefon

EWALD IBSEN

Stoltenborg & Andersen

V gnmand

Murermestre

lelan 26 L

M. JENSEN

K. M011er Nielsen

B odke1'forretning

Telefoll 87

Brande

­

An-dr. Midtgaard & S0n

O. C. FRITSEN & SeN BT

Maler.fo1Tetnin g

ug au t Vandm ster

ndbor~r

T elefon 46

H eming\-ej 8

I

I

KoLonial, Delikatesser Mark- og Roefr" Oplag af Grer

BRANDE Me LLE Korn og Foderstoffer Telefon 15

M. MATHIASSEN Tor\'et

I

T f'll'fo ll 61

»ANNY SALONEN {{

RICH. FREDE IKSEN

ved Ruth Kjwr Pedersen

Reparationer a sman lektrisk e Maskiner

Storegade 68

Pnpsteluml n, Brande

Telefon 75

Den fineste Dessertis faar De ved at ringe til

PREMIER-BAR'EN

H. Madsen & S0n Blikkensla ger

Vejleve.i 3

VAN D 06 Telefon

26

Norrehus

Brande Maskinfabrik

Telefon 119

164

296

SA~ ITET

Tiliefull 70 & 216

I~


Bernenes Si e Tager du alt med det gode,

med H jerte og Barnem und,

saa folg r dig hele V rden

selv den arrigste, \ill e H nd.

V.ED D U

a t en Mus i Lobet af en Time kan gnave H ul gennem et B rmdt, der r henved 3 m t ykt ? a t n Krage i L ober af et Aar reder a. 700 ,000 Insck ter ? a t n 0ster s i L 0bet a f n Sreson kan avle 1 Million smaa Dsters? a t ant ren dt P etroleum s lu kk es bedr e tiled Mre lk end mM and ? Haabef uld lin g l and T o Fredre dr0ftede de t stad!g lige aktuelle Problem: B0rneopdragelse. - J a , jeg rna sige. a min SOD er et rent P r agt st ykke. agde den ene s tolt. Ha n ryg er ikk , spiller ikke og gaa r aldrig paa. fe. K ommer h a n lidt sen t h)cm, spiser ha n s in Ma d og ga r i Sengi - Ma a jeg ouske em t.il Lykke m ed en s a sjrelden Son! Hvor ga m­ mel er han? - Han er i Da g 2 Maaneder ! Det forheks de B annd Tag t Baan 11 I" en P apirst rlm­ m I ca. 150 em Ian t og 2 em hr ed t. Klreb de to yderste E11der sa mmen , saa de drumer en Ring meD sorg f or ind n Limningen a t rlreje Baandet n halv Gang run t. J o lmogere Baan­ det er. des m m dre vII <.leI' bUv la gt Mrerke til r ejning n Sporg nu, h\Tor mange Ringe der vil blive. naar man med en aks klippe!' Banndet 1gennem paa tangs. 0 a ile, du selv ri m Iigvis ogaa , vii forbavse over, at del' klln bUyer en stor R mg. Klip pel'" n an igen denne s tore R ing ig'ennem paa lang , bUver del' to R inge - sly nget ind i hinanden! H V1S man for L mningen havde drejet Baandet en hel Gang rUlldt , va l' er slr ak ved forste K !ipning blevet t o samm enh ~n~l'ende Ringe.

-

K uder d u en Skahning. del' gaaT spu rg te L rereren. - J , sagde P te l' stolt, j eg kender to: Krebsen og saa min Far! - H vorfor nrevner du din Far'? - .J for h a n er RehsJager!

1')11

I~ns:

F odboldBpll. :Ualeren SOIll Klrh r eformator D r gaar mange Histor ier om pud­ som nu e1' e n y n rtet I ct.rret i A lverdellll sige Regninge l . H er p i ' ker en fro. L ande, , mrllgt I Engla n . blev paa Bog n ~ Lunets onner-r. om den san­ Henrik VITI' s Tid, altsaa for godt 400 derjy _ke Malermester lu! Lassen, Aar siden, regnet som n Forbr delse 1l0nl 179 s k a I have r e:stau reret ago val' s trengt forbudt. kra \'e Kirke. Regningen kom t il t lyde: n Spurv g Ude F orandr et det 2. Bud, srunt fer ­ Hge til a t rede den, a Spurven sag niseret de 1 B ud . . .... . . 2,2-1 - En. Gentleman splser aldrlg. f 0r Gjor t D n y Nrese pa ove­ han hal' vask t si t .A.nSigt. ren samt udstrakt han Fin­ r meget mig­ K att n syntes, det ger . . ..... 1,02 ren oe a t oIi e r egnet 80m en fin Dppudset P ontius P Hatus, sa t Manel, sla p Spu rven og begyn t a t n yt P elsva!rk pae. hans Kra­ va ke sit sigt me P oten. M en i det ve og f rni e1'et bam forfra samrne f l0j Sp u rven sin Vej. Det rerg­ og ba.gf1' . . . . , . ..... ... . 17,09 rede Ka t ten t hoj G rad, og den ud­ Sat nye Yinger paa Engle ahred. brio! og overstr0get hans Fjer 3,00 - S a la!uge jeO' lever, skat jeg Indsat nye 'J'rendet· i den h Uige pise forst og vaske nlit Ansig t bag­ P etru:' Mund samt oppudset eft er - - og det hal' aile K atte gjort . amme . . .. . " "" """" 1,30 siden. Urlvidet Hlmlen og tiLsat ad­ skilIige nye Stjerner, 1ol"hed­ HVBd e r T iden ? l' t H el edes 11d og givet Tidcn m"dte engang paa s ine Van­ Dj revelens A nsigt et hedre dringer en ismand. Den standsede cIs end ....... ..., . . 3,5 h am og spurgt : Forbedr t den heUlge .. Iagda­ - R an OU alga mig, hvao jeg e r ? lene. som Vll l ' aid les forJ eg ha r s till et det samme Sp0rgsmall.l dan'vet . • . . .. . 5,00 til mange Mennel'ker, 0 de hal' glvet F rs,,}vet Judas' 'olvpcnge .. 2, 04 !l1ig saa f r keJ1ige Sva r, at jeg e r Efterse d kloge .Jom!ruer, helt torvirret. mt overst1'0get dem h er og - H ad hal' de da sagt ? spu rgt e del' . . . . . . . .. . . . . 1,08 Visman den. Sa t nyt B aar pas den )(y.. ke - Ja, h OI" n u, sagde Tlden. Kob­ SuSanne samt ko paa H e· manden siger, jeg er Penge, Studen­ st paa Elias Vogn, og Ilge­ ten kalde m.ig L rerdom, Arbejder en ledes nrermere betegnet Vej­ k alder ruig Slld , en syge sigel'. 'eg er en til HllnJen . .. . . . . . . . . . 3,24 langsom, den fo rlvstelsessyg' er lm­ Indsa l m re K logskab i Jose s rer, at jcg er hurtig, og Flo ore n for­ A nsigt samt fernise r et Poti­ :rl.krer, a t jeg er slet ingen ting. H Dr f ar s H ust ru ... . . . . ... . . . 4, 12 ogen af dem. R et? Jor t Vcr ens Ende et S tykke - De har a llesam e R t, sngde Imnge.re, da de n ~ar a ldeleR ismanden. Hvert enkelt l\iI nneske for lw rt . . . ...... . ... .. .. 3,19 besk r iver dig efter sin Opfa t t 1 e, og R enset det Rode H for Flue­ det kommer a n paa ham selv, om den ;;k rn 3,07 er han . Ven e1ler hans F jende! Ialt 49,95 J e kan g tte J eg kan grutte, hvornaal' det e1' din I lorida. N or clameri ka , bruges \let F odselsdng. M ulti-pli er D a toen p an din en(lnu i enkelte B jem at va ske l1u l­ F a elsdag m ed 2, !leg 5 til, mult o li­ . ne m ed A ppelsine1' ! - Den syrUge eel' Tallet med 50 og la!g hertH Tallet aa den JI.. aaned, h vori du e1' fodt. Saft , der er 1 Frugten, g 0r Gulv e T rre k saa 250 fra - og R esultate vii Iwidc som Sne. are vi ha.vde haft nogle af rle ikk e alene angive D toen, men gsa Maaneden, Iwort du er toot! anmark! Ia?kre- Frugter I


Sofie

Kolonial Vin & Tobak Isen ram Nyttig eJulegaver

redlund

TAND LJ£GE T Ie n 79 . Brande

w. Rahn Je nsen

Tel efon 6

- og saa en Ca,rlsberg »Gamle« eller » Hof«

M. af I.

Murerm e t er . Cementst0ber TTO ALBRECHT S EN

o t re A Ue . T elefo n 15

Stntionsve) 1 . B ,·(tnde . T el e/on 816

s.FRII

D amekjoler B0rnekjoler Darneundert0j

Kolonial og Deli ka esser

o.q, marLg,e, aMite nlJitig,e,

Viadukten . T lefon Brande 287

Bro's kern.tekn. Fabriker

Centurio Voks 09 Kalechelak

O l,e . Fedt . Tvist

en gros

:Jule,c;av..e4

Trier Brrendgaard Telefon 100

Stort L ger af Vine

p rt\in.

Mad~ir(\ ,

R dvin

~linsk\ i 1. Solbrervin, Br~mb<rrvin,

KHsebrer\'in.

Likorer' C. L. . . , acao H eering hvid og brun , ' Kob Julecigarell IIo'

H. L. Aastr p & Sen Bran

28

. Tele on 16

Brande . Telefon 92


Dagb gsolJt g nclser over Begimcn1ledm' i, 1948 oed T h. J. J

' UAR,

1. lndbygge rtalle t i Brande er 6268, heraf 3 L4. i Byeu. 2. Bil i H oven styrtet i Aaen v d Gr~lDfeld. 6 P e r soner faar en Dukl, rt. 15 Tele ann aster vl:elter n 7. Voldsomt Snefog. ved Sti r'. mme og bevirker T~'aover J rnb nelinj flk tandsning. 8. Troldh debanen nye :.Lyntog inch'ies med en Tul' gennem det vlnterklre<!te Lalldskab. 9. Del' op1'ettes f:re rligt La ndpolltJdlst ' k t i S hy. - Sn ­ stormen afl0ses af Taage. Rutebiltraflken live atter norma l. 11. Ve en Brand I K ·lkjrer ForsamlingshuB 0t1elS;)gges Mad til 225 Solvbry llupsgre t er. 13. Vog nmand O. E . • Jielsen, Odense, bliver paakort og d rrebt af Toget ved ub vogt et verk 0rsel i Lundfad. 15. Ska t e udskn vningen i B nde !astsret t s til 974,000 Kr. I pel' onlige S1;: tte r ska! er!regges 763,4.00 K r. 17. 0Igorl H aan dvrerkerforening fejrer 50 Aars J ubi­ lmu . 19, Bran de EL-V .r j{ nedsm ttel' Stromprisen fra 45 t il <10 0 re for Lys og ira 22 t il 2 Ore for Kraft. 21. Troldhedebanens LokomoUv paak"l'er Sta lSlJanatog. Trafiken bloker es m a nge Timer . 22. Hoven Borger- og H aa nd rer\terforeni.ng har 25 Anrs J ubilreum. 23. Del' t a les 0111 a t f aa indfor t : sort Lynt og over B r ande-H eming m n Statsban er ne siger f !obig aj . Brande-Skjern Rut ebllen udvider K0rsJen til tre Tur e dagJig i h ' er R etniug. 24. H edeselskabets Legater er bl. a. t lldelt Pedel' Hau­ bjerg S k1erlul1d, 01 Vestergaard, Ma ttrup. H ans E m barg, L undfod, og ::;vend . Thorn n. Hovbor g, 27. Fill Kl'onhjort nadbegges i Holluml Sogaal' Plantage, 28. La ndvres nsk omn is 'one n afsiger Kendelse om, at Staten s kal yde 12 LOljsejer e i Grarup IAl t 38,000 Kr. i E rstatnlng fo r Gr urulvands 'renk nlng som F eIge at Brunku!sgra vnm g. 31. Chr. Hvelplu n ira Sdr. Orome - n u Thist ed - faal' Salvbmger f or Landbof lid.

cent ral. - Del' indledes "0 l{atnpagne rno T uber ­ k ulosen Sam det f OTste LandSogn i Da n01ark fore­ tage.s kollektiv Undersogelse af ssmtllge Beboere i ran de Sog-n. 16. I Sdr. Om m€' er del' stor Stemnlng for at r ejse et A rJerdomshjem. - Brande Atlet- Klub hal' et ellyk­ ket Bok sest!evne. 28. andsynskOmm1ssionen afsiger 1 endelse om Op­ r elll! jng og R egulerlDg at Brande As og om Parts­ tordelingen Kendelsen appellere. t i Landv!esenskom­ misl'Ii n.

l\L\.n TS af rande Sogns Beboer ar bl vet undersogt tor Tuberk ulose. - F odboldtrreningen indiedes. BlF tabte 1-3 i H erning. Gdr . Aage KrlBtensens aard i Uhre nedbram der. 7. B OdU Marie Sereno'en Vel er gaard, Brande. t yider 9 Aar. O. Myndighederne na1' god kendt rej )rojektet Hoven­ Berning Omko;;tningerne r a nslaaet til 6 Mill. Kr. 23. ed Landoolllilder fastslaas det, at Lyngen b a r h jul­ et Landmrendf'. lle over den vanske\ige Fodringssitu a~ 1. 400

Won. 30. Veel Ejst r upllolm n edllegg et tamt Raady. .Trege­ ren~ sags0ges, men t rlkendes ved R tten. Der er begaaet en mkke Indbrud paa Egnen , hI. a . i Arn­ borg P r rest egaal'd og B rugsforen1ngen - s tore He­ d hrande sender k mleude R agskyer ind over E gnen. 31. Ve M. •. ,$ Generalf rsamling Iy es det . a t Sel-

FEBRUAR 3. Lastbilerne m ed B nltUl og T orv k0rer fa t p a a de orr 10dte K ommu eveje. 4. Ole-od S g ns gensiulge Brandfor slkrlng har 100 Aars J bilmum. Lysencl Genst. nd, 11 saakaldt >fly­ vende Tall e rk en·~, menes set over Mult jyllllncl. 7. BrunI u llene sparer Landet JOr 800 Mtiliouer Kr. I f r emmed Valuta. - Hoven EL- rerk neds!etter tram­ prlBen fr a 50 ti l 4 Cl re, Kra ft s trampr; en r uforan­ ctret 30 01'e. 8. Del' begaas en Serie Illlibr ud paa Skar ·1c1-Egnen. 1.1. Andrls-Bollgfarenlngen I rande i'or berede1' Optorel­ Qen a! 54 n y e HoUget'. 3. Tricotagefllbriken •Tricoma~ i I k ast er nedbl'amdt. den 8ndrager 200.000 Kr, .- E jsb upholm Sogne­ r d _aT' . fin ist erlet D1 Ti ll adel ~e tU al opi age det be\'lJgede Arbejde paa Brande-Vejen. H. j Grind ted knl opfares cn stor Kartotfelsor terings­

Pau Danmarks Frihedsdag /lIdl'i s den /lye Fr dsklckke I Brande Klrkto

29


KAY W. NIELSEN Barb

l'

og F1'is0r

SCHOU -KNUDSEN Frugt en g1'os Brande -

Storegade 26

Telei<fn 315

Sigfred Baks Vulkanisering

JOHS. ANDERSEN

BRANDE

Bygnin.gssned ker

Telefon 143 k. b,

EN

OVE NIE

B ageri 9 Conditori Brande -

Telefon 102

YeJI

ej

S. P. PEDERSEN lVIcelk -

B1'0d -

Vindukten -

Is

Telef:on 208

.TACO-Salonen

MOURITS PEDERSEN

'Ve c! Ellen Gandmp Nielsen

Murel'mester

Elmeallii <1

Vejlevej

,T andtekniker Helga M0nster

Stationsvej 5 -

Telefon 94

Trmftetid KL 9- 17

F RED ERIK PEDERSEN Maler Borgergru:le 4, Brande

CHR. SKOVBJERG Cykle forretning N ÂŁlrregade 4 -

SHELL Service og A ut reparation

Anton Bjerg VejIevej -

Heinricl.s Koreskole T lefon 168 k an benyttes

BUchersV(lj 35 a -

Brande

P. SCHR0DER Vejlevej -

T elefon 303

T elefon 256

Brande Autolakereri

Hamld O. Jensen

Borge rgade 12

luleskoen

kobes hos

B rande

LastbiLkeJr se l til, billigste Dagspris

Victor Jepsens Skot0jsforretning Telefon 132

GrlUldlagt 1872

30

--

--


ska bet n u om fatter 110 T ransfor matorstationer, fo r­ uden store Afta ge re, bI. a. Arbejdsansta!ten 1 Sdr. mme. D e l" er ialt solgt 3,7 lVIillioller Kwh Str0m. APRIL 2. Del' er over 100 Arbejd lose i Brande Kommune. 5. Teknisk Skole i Sdr. Omme afsiutter Undervisni ngen m ed 32 Elever. - Brande tekn lske Skole ha r haft 48

Elever. 14. Brande Gymnastikforening har 40 A ars Jubilllmm. 16. Apoteker Lehma nn, Nakskov, udn revnes til Apoteker

i Brande. 20. Tordenvejr med k r a ftige H aglbyger gaa r hen over E g nen. 21. F otogr af Poul Lind, Grinds ted. fang er en Lal{s paa I ll ';! kg i Aaen ved Arnborg . - Thyregod F n !ufts­ bad "Skat ista nd:;eette5. Sognera adet bevi lg er Tilsk ud, Dilettanter opf0rer K omedi og f rivillig Arbej ds hraft stilles til Ra adig hed for Arbejdets Genllemf0relse. 26. Ved en H edebra nd v d Holtumg a ard, Arnborg, inde­ sprerres tre Mennesker i F lamm ehavet --- men de bliver reddet. 28. Brande Badmintonklub sej rer i en Oplandsturnering .

l\olAJ 4. Vesterlund Mejerikreds har t a g t Afsked m ed Meje­ ribesty rer P. :T. 0 s tel'lunrl, som har ledet Mejeriet gennem 48 Aar.

5. Paa Danmarks Fril edsdag' indvies den n y e Freds­ klokke 1 Brande K irke i Overvre relse af Biskop Schar­ ling, Ri be. 12. Brande Spareka sse har 75 Aars Jubilreum. - Brande Sognebibliotek noterer R k ordudla a n at Beger med ia lt 11,117 Bind. - Flere Steder anrettes betydelig e Skader ved Sandflugt. 13. Enkefru Margrethe Jensen, Bla ahoj St. , fylder 90 Aar. 15. 100 Ton ' Brunkul gdelagt ed Bra nd 1 Fasterholt. 18. 400 KyUinger og 1 Ka Jv indebrre ndte ved Br and i Paarup ved Ki brek. - Konsu! Fr. L a usen, lasons­ borg, har a nsk tfet en moderne ·R egnka non'" til ku n­ stig Va nding af Go d~ets J or der. 19. 0 lgod Hovedkreds a f D. d. U . ha l' Aar,sm0de 1 Sdr. Om m e. K red en ha l' 2000 Medlemmer. 22. Bra nde tekniske Sk ole ha r 50 AaTS J ubilreum . 24. Bra nde Turist1'orening oprettes. Postmes ter F r obert bliver F or mand. 30. De midt- og vest jyske teknisk e Skoler h a r s t or U d­ st ill ing i Bra nde.

Bem ehj «'lpsdagm

I

B r alld . Pastry/Ierne i »D agl!lII<s Optog.

F()ro: H . & U.

12. T unge M rend ira Ow e, K ok W ill y SI{Qvbjerg. og A ltm u lig m and A age S a hle rts, delta g er i Gr ev K n u t hs Gr0nlJlnclsfmrd til P a ryland. 1;1. 25 sydslesvjgsl< H Sm 0dre med Sma a b0rn gmster Brande-Thyregod E g nen. 1!'j. Brande Handelssko le har Afs lut nmgsfest. Sk olen hal' haft 34 EI ver. - Vejen E j st rup holm - Fast erholt er is t anClliat. Staten har ydet 350,000 Kr. i T ilsku d. Apot eker E . Ba ng og H us tru udn revnes n lEresmed­ lemm er a t Sonderjysk F'orening for Brande og Om egn. 18. Fln Dep t a ti 11 ITa F oreninger I Brande anmoder Sog ­ nera adet om a t sootte S tadion-Arbejdet i Gang, som Anerk e nd lse for B I 's udmmrk de Indsat s i F od­ boldt urne ring en. - Sogneraadet lover, at Drrenings ­ og Plan ringsarbejdet skal b11 e p a begyndt stl'aks. 26. K aseinp roduk t ionen pa a 'f0r recentrlllen i B rande har givet godt R sultat. Skumm etmleIksvre r dien andra­ g er 10- 12 0 r p ro kg. 29. Fiskeriforen inge rlle ha l' faae t indrettet en n y L akse­ t rappe ved t em n evmrket i Sandfeld (Hesse lvig Ka­ nalen) . 30. Br unde Idrret s-Forew ng bar Besog af D ansk Gym­ nMtlkforening, Fie borg. dULl 1 . Unde r Uvej r slaar L ynet ne i et Skur i 0 rbmk M ose. Fler e Mennesk er i Skur et hIe,,' slaset bevidst}0se ­ men slap med Skrrekken. - Landevejsk roen i Am­

borg gena abnes JUNI

TilSkuere.

3. T0n 'e r oduktionen ventes a t komme op pea 5 Mil­

lionel' Tons i Aal'. Ii . 130 Gre ter fra Os lo b 'l1Iger Bra nde i Da g ene 3,­ 10. J uni. 7. Der a fhoLdes B0rneb jrelpsdag i Brande 5.-6. Juni. 'l'usinder at Grester overvrer ede sammen m ed de 11or­ ske V nner ' Da gen t(s mange Begivenheder. - BlF vinder en a fg0r end Union skamp g r yk ker m ed s it For stehold op i s terl'mk k en. 9. Ved Va lgme ndsm de i Vejle inden for .rysk Telefon r ejser Ole D ejgaar d. Sdr. Omm e, Krav om bedl'e T e­ lefonforbi ndelse til Vesteregnen. Kartoffelmehi­ fabr lken i Brande h a r i Sresonen 19-17-48 behandlet 12,1 Mill. k g Kartotler , 25 pe t . mindre end A aret f 0r .

fter omf attende R st a ul'ering. ra nde med fler e T us!nde

5. Der afbo!des Sportsfest i

ar der i 1947--48 solgt for 18 Mil!. Kr. Kal'tofl er . S0nderjysk F orenm g 11 J' en v llykltet U dtlugt til Sonderjy lland. H oven H a vekreds ha r 25 A8r5 Jubilreum. Tenrus tu r nering en me llem I2.Ilgod-Grindst ed- B rande vinden f Brande 'om t g Vandrepok alen tredje Ga ng og dermed fii{ den til E jend m. VoJdsomt U vcj r anr tter s tore Skad er paa H ost en. Mange Stader 1 de vestlig e E gne er Markerne tromlet fu ldstmndig lade. Gym nast r fra Brande- Give r paa en vellyk k el og intereRRani Tur ' l Sydslesvig .

6. Gennem Sa jyka

10. 17. 18.

22.

29.

:11


Banegaardens Restaurant lie sine Klmder rra By og Lallci ell g/(rcieJig .lul og el godl Nyloar .

onsker

,

FRITZ KAPP ER

1------------------------------------足

T abak og Cigarer Sto r t Udvalg i Vine og Sp ir it uosa

l2al1d indpekt01'

E. K. HANSEN

Telefo n 226

To rvet. Brande . T elefon 129

Bran de Mat erialhandel )./ G. Tischer . Telefoll 55

ORG ERGADE S AGERI

B

Kolonial . MateriaJ

Kemikalier 09 Sygep ej eart ikler

Karl Christensen Cykle bsrsen

Aag e Munkh o lm . Telefon 193

Ideen til J legaven

bell/J\'er mgell j Aar at saWle. Nil kOI1 der udell M(frker k l7bes Trk o足 lat:el'flrer III a I I af de k endle, go(/l' Kl'alil 1.1' fra

Telefon SS k. b.

K. Th i sga a r d

" Tricotageh usef ll Brande

Gor Ju len Ie tfig me I

LO M ST ER Vi har ston V d l'ulg. - En Bord足 Dekoratiol1 er altid kcerkollllllen !

Aa. Cla usen Hansen Tele/oll 160

GIVEGAVE - gaa til Guldsmeden UR


28. Planerne for et Aldcrdomshjem i Ejstrllpholm er god­ kendt at Skanderborg Amtsraad.

OKTOBER 1. Lalrer Hansen, Fasternol , hal' efter 41 Aars Vlrk taget sin Afsked som LlPrer 'ed Skibild Skole. fl. Brande Havekreds bar till sta r g smuk Havebrugs­

16. 22.

20. Nordmrrndelle kom /lied yajelld al/ FO/f) . H . & U.

t

og k llllgt'llde Spit.

AUGU T 2. Friluftsbadet i hyregod er paany taget i Brug. ­ Give Sogns Sygekasse har 25 Aars Jubllreum. 7. Mot or rganisatl nerne stGtt r Sognera.a.dets Bestrte· vei!'er for at faa E jstru pholmvejen r eguler t. 9. Ved L nbrand bli ver Udlrengerne til Hojgaard « i Filskov Jag t 1 ke 12. H nningh0sten er slnaet fejl i Aal'. Slutresuitatet af­ h wnger af Lyngt rrekket. Ogsaa Ty tt brerh0sten hal' skuffet. 28. La l gkrer Mejeri Brande, h ar 60 Aars Jubilieum. Det er Sag-nets reldste Mejeri. - F ra et Kulleje i Faster­ holt er s tj aalet 300 'fans Brunkul. - Liget at eD ulte dt Mand tindes i n ""ling Plantage. Det viste Jlig senere t rere en tidligere Lyn g -Aiumne, som er hle­ vet dI'reht af en Kammerat. SEPTEl\lBER 1. Den 7l-aange fhv . G ardejcr Rye Ottesen, Sonderst­

2.

3. 6.

11. 12. 16.

17 20. 23. 27.

hoved, Give, har udf rt en Alter Ie T rreskrerer­ arbejde. Altertavlen er 1 den danske Menighed i Swan-R lver i M anitoba. DeI' Rekordavl af Ka r tofler i M I.". Kartoffelmels­ raude fabriken i Brande har ndledet Sresonen. Badmin tonklub rykker op i ' . Divibion. Del' er begaaet 3 I nd))rud I Uhl·e. V d ;y[artensens F abri i Brand er aabegyndt orel~en af e godt 60 Meter hoj ko rst . Der viI medg a ca 350,000 S t en t il ArbeJdet. Socialminist er1et hal' go<lkendt P lanen til en Borne­ have i Brande. Den Skal kunne mOlltage 60 Bam. Pastor S. A Andersen, Brande, ka\des til S gneprre~t for t. Magleby-Dragor Meni heller pa Amager. B nnde Sogneraad vedtagel' a t indiore tldviuet Kon­ t1'o1 med Konsummoolksfremstillingen. - Der beY 1­ ges 12,00 Kr. i Driitstilskttd UI den paatmnktc Bor­ nehave. ~ MinI, terlet gi e r TilIade)se ll, at Arbej­ det paa Ejstrupholmvejen llaa begyndes. Dovling V st rga rd er nel.lbl'&>nclt. Sl r Vrerdier er ode\agt. Voldsom Storm anl'etter store 0delmggclser i F rugt­ pLanlagerne. rundtvlgs ",Eg v II Thyregod rrestegaard segner for tormen (plantet 1780). Brande-Thyrego Kartoffelsek.tion har RekordornBret­ ning med 1,3 Mill. Kr. Selttionen har sol!rt 57,000 Tdr Kartofler.

29.

udstilling. - I ' jstrupholn ho1des stiftende General1'orsamllng t Andelsfryseriet. Orbll'k Andelsmejeri har 60 AafS Jubilre m. En Drunkulsarbejder ra Sdr. Felding ranges af Po­ litiet som Gerningsrnand til en ~ frengde Indbrud i ?\1idljyllllnd, hI. a. . hre. .u-nbor . "(Tlkj3!r og K3!I'­ holling. rande er 85 F armlier Ansegere U1 Lejllgheder. I ·18 Familier med 72 BCJrn bor i enkelt e Rum uden Be­ l<vemmehgheder. - Sognefoged . Mathiasen, Gra­ rup, vretges til 'or m ad for Vejle mts H usmanda­ forenlng. - Brande P ostkontor har i 1947-4.8 haft e Omsretning paa 16 Mill. Kr. I 'l'rmUund g BlaalillJ Skolcr mdvies den forste Sko­ leradlo i Vejle Amt. NOVEMBER:

3. Bran Elektricitetsvrerlt h a r gennemf0rt {orste Eta­ pe af St r0mornlregnlngen 220 g 380 Volt. 4. Ved den store Mejeriudstilling i Kobenhavn opnaaede folgende Mejerier ir Midt)ylland A nc rkendelse for salt Smor: Guldntedalje og lEresprrem ie . A mst elborg 0 Jgod. - Solvmedalje og lEresprremle: Thyregod og Lindbjerg, 01god. - For f rSk SnlUr: Solvmedalje og lEresprmmie: B1aah j. Solvmedalje: Langkjrer. Paa Rigsdagen rajses paany K rav om, at Ml~tjylland faar Lyntog<. 5. Efter P astor Anderseru; Bortrejse er iceinspektor Bundg a rc! Lassen valgt til F rmand for Bernehave­ udvalget i Brande. 10. I Brande drottes Opr ttelse af en kommunal Ung­ dOIDSskole. - Bran de Missionshu5 fe jrer 50 A a r s Ju­ biheum. 15. ) Brande J ule ga.a.r i 'frykken.

1948 0nsker De at benyt te dette Julehefte som n HUsen til Famllie, Venner og ekendte i Ind­ og Udland, vii enkelte E k em plarer a. Kr 1,50 k unne faas ved H envendelse til Udvalget

Brande Si agterf rretn ing Al t fl!lr

5

I I. Kl.s

Fj erk rz i sto rt Udvalg til Julebordet

Anderse & Jensen Brande. Telefo

63

33


,

Brand'e Marskandiserf orretning

Glcedelig JttZ og godt N ytaar 0nskes af

M. Rasrnus,<;en

T orvegade 20 M~bler

Ludvig Nielsen & Son

T leton 179

og T0j vare7'

N YT OG BRU (i1l'

Tuborg D pot -

Brande Brrendselsf orretning

ESSO Servicestation

Sigvalc1, Niels en

'Oed Th . Christensen

LOUIS PE.T ERSEN

J ens Rasmussen & Sian

M alerme:rt r

H e1'r e- og Dam e-Shceden Storegl'lde 28

Telefon 169

taUons \'ej 7

Vej levej, B rande

~

Telefon 163

K OB OG SALG

Telefon 50

I

0 streallii

Telefon 134

I

LAURITS MADSEN

Spis S'1l0r fra

T 07'(!.rermester

Uhre Mejeri

T lefon 221

I F oto,::, rll;fier fra

Brande Karetmager- og Trredrej erf orret ning

Birgitte Laas by

'/Jed N, Niel en

e n kC21'komm,en Julega'l)e Brande

T elefon 51

I

Brande Mobelindustn J

T elefon 171

CHR. ,THOMSEN

H . R osengren Hans en ()vevlllt'elloer i El m , Nod og

Bllcher8\'0j

Cementstob er 'l'hyregodvej

fahogni

Telefon 42

CRR. CHRIS,T ENSEN

,Trikotage - Lingeri

MaIerm ester

Pauline Bagge

Vejlevej 34

Telefon 264

I

T orvegade

I

Reparation og Presning af Herregardero be

HANS NIELSEN SkotejsrepaTa tion Torveg'ade 1

Anders Niels en

Telefon 312

Torv gade 12

I :Jl


BRANDE SAVVJERK Emballagek8.llser til aile Formaal - Bygnings­

nl t erialer. T ammer, Bredder, Legter, Tagpap.

Tagtjrere, Cuprinol samt lsoleringsplader m. m . M. B

THELSEN

Leget0j . stort

U dvalg

ANNA HANSEN Galanteri og PapiTvarer

Te1efon 12

St regade 19

1 ---------t -------'-

.TORVEKIOSKEN A. Mou ritsen

AIle v ore Kund'er i B y og paa Land onskes en gIozclelig Jul og et godt Nytaar

CHR.

T el fon 71

AHBEK

Smedemester

Telefon 35

GARAt-.' T IEN

MODERNE

HERRE-S K R.lEDERI

J ohs. Gertsen & Sen

Brande Vulkaniseringsanstalt N. Mogensen Vejlevej 10 -

Telefon 224

Storegwlll 17

for don faguddan-

nede Skrreder­

mlls ter

A. C. P AULSEN Micltjysk Vulkaniseringsanstalt j arnet af Vejlevej og Ohr. B ergs Vej

KARL I BSEN Vejlevej <1

T clon S9

Ejendoms/commissionce1' for By­ og Landejendomme

VIGGO HANSEN Brande-V ejle Rutebil VlIjlevej, Brande -

T elef on 292

Kunststopning

Opmasknmg

»MASK-OP» A a.se S tephan sen Volmerhllll

HARALD JENSEN Kol onial, V in, Spiri''tLosa -- AlZe kendte MC2rk er i Ctgare1' og Tobak - og K at! n er rigtigJ Te.lefon l SI

CARL BENDIXEN Vognmandsforretning 7-l'ersQnerh L1llebll - Flytteomnibos og oJ LastvognsliBrsel

Chr. Bergs Vej. Brande

-

Teleion II k. b.

E. Ostersen »EKKO«

JuledekoratiOller og Krause

Is og Konfekture

Blomsterbinderi Gavepyntning efter Bestilling

Chokola.de fra Landets forenda Fabriker Telefon 236

LANDMJEND! I egen Interesse b/3r De tegne Deres

Kartofler gennem

Brande-.T hyregod Kartoff elsektion Brande -

Telefon 2<11

»BEI.LIS«, Torvet -

TelefoD 149

Vi leverer

Mar garine, Marmelade og

st

Bestil de t hos URA."'ffiE MARGAR~'EFABRIK l'. C. Peder. TelefoD llO

35


.,.,Brande Jui"s Kryds- og Tvrersopgave

Pr<£mier: 1. Pr<£mie 25 Kr. LODRET: 1) Stor midtjydsk Sta­ tions by 2 ) Smykke 3 ) Meldte 4) Sut­ ter 5) Siger Koen 6) Ildsvaader 7) H0stredskab 8) Bj0rnens Vinterbolig 9) Rovdyrskarer 10) F orkortelse 11 ) Kan g am Ie Juleg les vlere 12 ) Hester 13) Tal 14) Larmer 15) Til Syning 17) Spadser 19) Holder paa Vasket0jet 21) Slettelande 24) Afrejsen 33) Bensving 35) Kort 36) I Stykker 37) Haand­ vlerker 38 ) Immer 39) Den ferste Kvinde 40) Udenla ndske Bilkendings­ bogstaver 41) Kaproningsbaad 43) Dagblad 45) Stadst0j 46) Kortspil 50) Kysterne 55) Sygdomskendetegn 57) Ledsager Kirkesangen 59) Ma gter 61 ) Gevinsten til Risengr0den 63 ) J ulea f ­ tens Forret 66) Fugtigt Vintervejr 67 ) Indiansk Baad 74, Snaps 75) By i P a ­ lrestina 76) Rigtigt 78) Kampe 79) Tankerne 81) Kendt Prrest 83) Ager 85) T0rt Grres 86) Forenede N a tioner 87) Syndefulde 89) Hollandsk Flod 91) Ser man somma Tider 97) Be­ stemt Kendeord 99) Pat 100) Paa Regninger 101) Kara kter 102) For­ holdsord 103) Husdyr 104) M0ntfor­ kortelse 105) Ikke. VANDRET: 1) K0ret0j 8) Husets Beboere 15) Skridt 16) Juleselskab 18) Arbejd 20) Leget0j for Spredb0rn 23) Til Risengr0den Juleaften 25) Vedkommer 26) Forbandelserne 27) Biord 28) Ens Bogstaver 30) To ens 31) Damp 32) Tone 34) Ildstedeme 41) Leddyr 42) H levde 44) Tillad e Ug t 46) Mangel 47) Har re ldre vreret 48, Forfatters Initialer 49) Musikudtryk 51) Skrivemat r iaIe 52) Stedord 53) Forfatters Initialer 54 ) Nrerings­ midlet 55) Nette 56 ) Vl lde drrebe Je­ susbarnet 58) Drive Grek med 60) Be­ krreftelse 64) SmerteIigt Udbrud 55 ) KCiJbenhavnsk Bla d 68) Ubekendt 69) Som 31 70) Som 52 71) Gud 72) Be­ finder sig 73) B a lsaI 77) Opfandt Lyn­ aflederen 80) Efter Festta Ien 82) Ko­ g ekar 84) Ma r k 86 ) Til Udsmykning 88 ) E r fra Kertemlnde 90) lEdruelig 92) Bruges til Smykker 93) Forkor­ telse 94) Stedord 95) Farve 96) Den f0rste Mor der 98 ) So!gte sin F Ol"ste­ fCiJdsels ret 102 ) AffaIdsst of 105) Sl ut­ ning 106) Skat der vrere ved festlige Lejligheder 107) Glad.

Bent Madsen

2. Pr;emie 15 Kr. - 3. Pr<£mie 10 Kr.

L0sningen ind sendt at:

L millingen skal vrere lndsendt til "B rande Jul" , Storegade 7, B rande, senest S0ndag den 19. D ecem ber. Res ultatet bekendtg0r $ i d e lok ale Bla de Tir dag den 21. D ecember.

Specialvrerksted for Motorcykler

linde Ail e 5 . Brar.de

'1Ji b ed er

" B rtt1lae Jut·,s Lmsere i By g paa L and modtage or­ enlngens bedsl e Clnsker om n glredelig Jul og t godt I ytaAr. am­ tidi takker vi BIadetS MedaTbejdel'e for Bi.dr g til Bla det llftmt a ile ore Annoncorer (or den slore konomiske Sl0tle. der i Aar gor os I Stand ill at udsende ,.Braude JIll" gratis til 6, 00 Husstande

i By og p8.<1. Land.

30

Brande Hallde188tamI810"BI~ill!l.


ande­ dr. Om tebile

-0 god

K0REPLAN

Soo· og Helllgdage 7.53 17.10 21.30 '.05 17.25 21.40

8.10 .15 8.30 .40 8.50 905

9.15

17.35 17.45 18.uO LB.IO

21.50 22.00 22.15 22.25

1 .15 22.30 18.35 ~2 50 18,45 23.00

Hverdage

Hverdage

7.53 1 .00 805 1 .15 8.10 J .30 815

16.40

8.30 8.40 8.50 9.05 9 J5

17.UO 17.10

Arg.

Ank.

13.15 13.00 12.55 12.45 12.30 12.15 12.05 11.40

A.

Skrerlund Blaahej t. BldiJhej By

Sdr.Omme 0rba.-k Hoven

17.15

17.35 17.45

Bnlnde

'i

Ank.

Gmnfeldt 01god

Afg. .. 11.30

Jule- 01:: 1 }taMsalien dag keres dle r Hvert.lag planen. ,<"rer I Til lulning liI g

h~

19.40 19.25 1!-l.20 J9.10

J 8.55 18.40 1 .3 18.15 I .05

Sen- oglHelllgdage 12.45 21.15 0.45 12.30 21.00 0.30 12.25 20.55 0.25 12.15 20.45 0.15

1:2 00 20.30 24.00 11.45 20. 15 23.45 11.35 20.05 23.35 11.15 19.40 23.J5 11.05 1 .30 23.07

Togene i Brande, Sdr Om me og 0lgod .

T il Selskabskerse:l benyt » Midtjydens Tu ristfart«

1(lIl/der i By og paa Lal/d. Forel1inger og eL kaber, der veflllgst har benyltet Sel kabsvogllell, - Farrell/Inger og Ho/deplad. er paa Rulell Nrarrde-@Lgod <;efldes hermed de bed 'te (?In''ker om en git"edellg iul 0 17 god! Nvtaar med Tak jor gadt ')amarlll';de , Aaret, de, sval1dt.

ARNE BISGAARD

AAGE LAURSEN Chr. Berg vej - Brande Telefol1 143

Moderne Autoreparation Ri holdigt Re crvedelslager Gummi

0

7

Tilbehl"'lr

Spec.: Hoveurep ration

Kgb og Sa 9 af Vogne og Motorcykler


Gennem 65ar har yore bestrcebelser altid gaet ud pa at scelge yore kunder den bedst mulige yare til den billigst mulige Pris. Del skal stadig vcere vort motto. - Desvcerre hersker der endnu varemangel pa Here omrader indenfor vor branche; men det er vorl hAb, at del kommende ar ma bringe en betydelig bedring, sa yore kunde r ikke mere skal sp0rge forgceves. Vi takker for tillid I del svundne ar og 0nsker aile yore kunder i by og paa land en rigtig

g/redelig jU/

GENSENS ErTF. ~~~

BRANDE MAGA SI N DU N ORD

Brande jul1948  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Brande jul1948  

Brande Jul udgivet af Brande Handelsstandsforeningen i mange år.

Advertisement