__MAIN_TEXT__

Page 1

Brugsel/ set fra broen over Brande cl


JUL 1981

1. ARGANG

Udgivet af Brande Avis A/S

1. ARGANG

Lay-out , tegninger og tekst: Mogens Vilihelmsen og Eric Storel

Det glemmer man aldrig! S~ er det jul i Brande igen, jeg t<enker p~ julen derhjemme med sne pi\ graneme ovre hos Kjelds - det er ikke si\dan at glemme'

Den travle eftermiddag f0r det sker ­ - en sidsle tur ind til byen,

hvor jeg skulle hente det, der var glemt

til juleaftensmenuen.

Det tog lidt tid. for butikkeme drog

med aile de str1Uende ruder , ­ et leget0jstog, der ku' k0re selv ,

det var vel et syn for guder.

For selvom nok julen er hjemmenes fest,

er det de lyse butikker,

tier fester og kommer med julen t~rst

til bameojne, der kigger.

s~

Og selvom man s ~ tog hjemmefra

ti l andre byer og steder,

og selvom man sf! gik i neonlys

og k0bte sig dyre gl<eder,

kan ingen by dog slii m{1I med den, der gay os de festligste Slunder ­ - den by , hvor barnet for forste gang sa juleudstillingens under. Erling Fisc her Erlill R Fisc her t 1981 val' SfJll aJ lierer Verner Fisc hn. A skjlu sku ll'. Erling Fis che r IIIg m edicinsk embedseksa­ m ell og val' "I' d sin dv)(1 liege i Vo dskov . Han var ved siden aJsin lie gegeming e/7 kendl skribelll , bdde !?ennem fte ge­ aniUer og som CO l/s@rell "Hjalde Hallllsla k« i Poliliken og som I1Iw lIle ll bag Jyllands-Poslell s dag/ige salirisk" vise " Cala-slm Jell d


DA DET GAMLE FORSVANDT

I 1923 faldt et af de reldste huse i Brande - et af dem der vakte minder i erindringen hos horgerne , der havde »gjort Brande med« fra hyen kun var et par huse omkring kirken. Huset skulle give plads for Herning Ha ndels- og Landhrugsbanks nye bygning p~ Torvet. I denne ejendom har mange forretningsfolk be­ gyndt deres forretninger - en del af dem drives endnu andre steder i byen , og andre hal' mattet opgive . Ejendommen, del' blev opfprt omkring 1870 af da­ vrerende kroejer Anders Laursen. blev fprst lejet ud til en kobmand Nielsen , so m ellers havde drevet kobmandsforretning i den gamle kro .

Samtidig lejede skomager Chr. Jepse n sig ind o og ligeledes ahnet! en fotograf Jense n ate lier. Skrx d­ dermester Jens Rasmussen. Trrehandler Brrend­ gaa rd . Sadelmager N . Burgaard Jensen og Ba rber Mou ri l n hal' aile begyndt deres forretningcr i ej ndommen . Af !>enere lejere kan nxvnes Slag ter Krag. Urma­ ge r Molgaard, Harke Ma rtensen, Cyke1handler Da uberg. Brande-Po.INn 6. april 1922

Pel billed e[ 51'S [il h¢jre Leopuld Thaarups eje nciom, hvor dllll gang 1 . BagRe £IreI' bmdt!fij()rrelnin g. Dl!Yejier N. P. Daubergs cyke/fo/'/'elning, l!Usel der ble\' lIedrcl'e [ .for al skajfe pladl [il ballkhygnillge n. l'd ers[ [il venslre den gamle boghandel - llII " Ove/' K(e lde re n « og h vo rde[ lill(' skill' slli r. erllu ~E/'ikse lls po rt « (Billedel e r jra ca. 1910).

Brande j eslsmykkel i anlednillg ajGenjorcningen 1920. Man be lll((' rker dell gamle B m Jsjo re nillg , sa ml al IOrvel de n gang va/' bep/an/el //led I(((:er.


1981

-ET JUBILlEUMSAR

Hvorfor der netop i ilr skulle vrere sil mange jubilre­ er. er der vel ingen forklaring p~. og det kan vel ogsil vrere det samme . eftersom de aBe er godt overstilede! Brugsforeningen var forst i rrekken og fyldte 75 ttr. Starten var meget beskeden. - i den ejendom . hvor nu Montvaskeriet ligger, men dengang var bygnin­ gen ikke sa flot , som den er nu. Det var en lav bygning med monstret tegltag , - til venstre for bu­ tiksdoren val' der to udstillingsvinduer - det ene domineret af en kaffemolle - og til hojre var tre fag vinduer - kontoret og uddelerens lejlighed.

Der er vel efterhilnden ikke mange der husker Brugsen i den skikkelse og husker den specie lie dut'!. der var i juletiden. Eller muske var det mere stemningen end duft. - for det var samrend ikke sc\ mange afjulens spisellge herligheder den gang . Har det duftet , har det nok vreret af appelsiner. og det var en dun , man helt sikkert forbandt med juJen. for man S ~I al.lJig appelsiner pa andre il rstider. Derfor var de t en begivenhed, nur de endelig var der, og man kunne blllge lang tid pi'l at bestemme sig til, om man skulle skrreLle den. eller man skulle suge saften ud gennem en sukkerknald.

Den forste forretningsejendom kobte Brugsfore­ ningen at' Jorgen Andersen , der ogs1\ ejede ejen­ dommen Torvegade - ejendommen , hvor nu gen­ brugsbutikke n h til huse. Brugse ns fOfste uddeler var kobm. H. P. Petersen , og eftcr ham kom Laurits Rahn. der i 1917 sta rtede sig egen f(ln'etning i Storegade overfor kirken .

Der hvor den nye brugs ligger, I~ vandmollen, og det var. som man kan se pa. billedet. noget af en idyl. Billedet mil vrere taget pa broen nedenforstien fra »Slagter Eriksens Port « , - yderst til venstre ser man den gamle vandmolle , hvor iovrigt Brandtex i sin tid startede.


1981

- ET JUBILlEUMSAR

75 ilr fyldte Brande Idrcetsforening , og det gik ikke stille af! Et stort anlagt » Brande-cup ' 81 {( bragte langt over tusinde spillere til Brande . Man rna nok sige , at klubben idag har gode forhold , hvad man absolut ikke havde de t'0rste ar. I et lceserbrev til Brande-Posten skriver Ia:rer Grund­ nod, der var en ivrig forkcemper for sporten - bl.a . medstifter af Tennisklubben. »Brande byder ikke pi'i megen underholdning, og f01gen er, at de unge henvises til driveri eller kro­ ophold. H vad der er det vcerste skal jeg lade va:re usagt, men jeg ved, at begge dele ville mindskes i h0j grad , hvis byen havde en rigtig sportsplads. Var der en sadan , ville det vise sig , at mange unge havde interesse for sport , og de ville da kunne ta lejlighed til a t 0ve sig og bruge deres evner. Nu vii enkelte ml'lske sige , at vi har en sportsplads. - ja, vi har en dArlig fodboldplads , men er der da ikke mening i, at vi tar en bedre, der kan bruges til al slags sport? Jeg vii detfor opfordre aile med interesse for den kommende slcegt at arbejde herpA . Brande dell 23. sept . 1921. Grunl~f1()d Bane n han I/{l' vner er den gaml" bane v('d Thy re godvej (hvor nu Dalgasskole n /igger). Dell k.Jbles i 1917 f br 1500 kroller og har sa m(l'lId gjort sill gavlI. 11922 byggedps klubhusel. sclla'rer Grwuif/ods lille op­ sang har nok gjort nylle . Mall kunne for sa vidl ogscl have f ejrel 30 d rs jllbi/(I' /lfn i cir, for i 1951 var man i fiJld ganl! m ed del nye Stadion ve d Agade .

BIFs f¢rsl e fodboldhold, siciende fra venSlr(' : Liner, lidl. kirkem. Johalln e s Hansen, Karl N ygre n, Kr. Pele rse n , Clem en Clemensen og poslassislenl S¢ndergaard. KlI ll' le nde: Anders P. Pedersen. KjlNsgaard Krislensen, Trie r Brll'ndgaard Vi? Vi/helm Jensell. Foran: P. Mourils' Pelersen , J ens Fasl t' rholl og Anloll Pedersen.


1981

- ET JUBILjEUMSAR 7ft

SMremt vi havde haft sygehuset endnu kunne det

have fejret 7G-iirs jubil<eum! En kreds af borgere ­ bl.a. manufakturhandler Charles J0[gensen og

rigsdagsmand Jensen- Fl0 havde med et sygehus for

0je k0bt 6 t0nder land pra:steglhdsjord. Denne

grund erhvervede kommunel<ege Arends i 1911 og

byggede for egen regning et sygehus, som han drev

til 1914, hvor han forlod byen.

Som bekendt blev sygehuset for l<enge siden ned­

lagt og fr istede igennem en del iir en kummerlig

tilv<erelse, indtil det blev fikset op og indrettet som

pensionistbolig, medens den tidligere Cunkti­

on<erbolig blev til et fortr<effeligt vandrerhjem. Nllr

der sudan er fastboende mennesker, skal der hus­

numre til, og sa m1i vejen eller gaden have et navn , ­

og hvad var vel mere naturligt end at kalde den Dr.

Arendsvej?

Og hvem var sii han?

Det kan man ITt et lille indtryk afved at l<ese en bog,

som hans datter Ebba Kann sendte ud for 5 Ilr

siden.

»Far havde regnskab pll hjemen, og det gik ud over

os og h0nsene! Han fik bygget en masse »kontrol­

reder« med en gangbro, der kunne sp<erre h0nsene

inde, indtil man havde lagt sit <ego tEggene blev

vejede, og en gang om ugen sll far efter i Vejle Amts

Folkeblad, hvad noteringen var, - og bel0bet blev

sll trukket fra mors husholdningspenge!

Der blev ogsa set efter i avisen, hvad gr0ntsager

kostede, og hver gang mor hentede noget i k0kken­

haven, blev det vejet og mMt og omhyggeligttruk­

ket fra i hendes husholdningskasse!

Sa med en smule fantasi kan manjo t<enke sig til , at

der nok har v<eret en ret streng diciplin pa Dr.

Arends sygehus'

I Iyvel'll e havde mlilT ikke del syslem mall Iwr 1I11 med at sellde parielileme hjem ved h~jlide me. DeljiJr opfore/redl! mall iJYl'IlS iJor!ll'l'e Iii al selldl' gal'('/' Iii sygelll1selsjul. hVlle/ 111011 e/a OgHljlilligl gjorde . Her pYlller mall Iiljul pci dell lalJ ge gang - billedel er fra olllkrilig 1930.


1981

-ET JUBILjEUMSAR

Brande Bibliotek har sin oprindelse i »Brande Sogns Leseforening «. der har omkring 130 ttr pa bagen. Det bar dog periodevis knebet lidt at holde Jiv i foreningen, da driften har Vieret afbrudt et par gange. I 1916 gi-k en kreds af borgere sammen for at fors0­ ge at puste liv i foreningen, hvilket medf0rte ne­ denst1'lende annonce i Brande- Posten onsdag den 4. oktober, 1916:

M. S0ndergaard na:rede frygt for. at bogsamlin­ gen (900 bind) var for lille, hvis den s1\.dan skulle deles. Provst Nielsen tilb0d at stille kontirmands­ tuen i pra:steg,\rden til radighed med Iys og varme som bibliotek og la:sestue. M0det sluttede med indbydelse til stiftende generalforsamling mandag den 13. november , hvor man habede, at Provst Nielsens tilbud om at stille konlirmandstuen til rfl­ dighed ville blive modtaget med tak.

Brande Sogns

Lreseforening.

Iii c.:I ,\ \ •• de' piJa Br..Jlldt" ,\1· IlIllJshJelll Frt'd;;q dtlll 13 . (Jkto~t:r KI :-\ pr;l,ti.., illdh'd," alit" . ..,(,111 vii lII('dvirkl' Iii ill j! t"n\ ,dd';'l' 1,1 ler~!>sl'n (or lflon ~alllk I.a.--;l'­ (oreninK

Pal ,\1".11."1 liI'nkl'r llIan ,iJ;! Ll"it.,foren i f1 g l'n s A r be Jds m H it dl' drllfl~t og l'n U~styr('lsC' valgt

B r an~e

So<Yns LCEscforening b

Manday den 13. NovPi1liJer, Allen KI. 8, pail liojskolchjeillmet Dagsordcll :

Vedtag-C'lse ilf Love til forl­ af ForC'ninj..!'cJ1s Virk­

s~tlrl~c

somhed. Udvalget.

KI. P~terlltln Mart. SBndergaard.

Frode Larllen. Math. Kria tensen.

Mar. Niels~n, Joh., Hansen,

Referatet af modet som man kan liese i Brande-Po­ sten den 8. november fortieller, at modet ikke var overvteldende besogt, men stemningen for at fa sat skub i lieseforeningen var sa meget mere bra:nden­ de hos de fremmodte. Pravst Nielsen redegjorde for foreningens virke, der lienge havde va:ret i kon­ stant tilbagegang - sidste 1l.r var bogudl1'lnet nede p1'l 3 bind! Han fore slog derfor. at der ude i sognet dannedes foreninger pa tyve medlemmer, og at disse sa kunne fa 100 bind ud fra bogsamlingen.

Tilslutningen til generalforsamlingen var nogen­

lunde, idet 120 havde indtegnet sig. Der foretoges

valg af en bestyrelse. der kom til at besta af Pravst

Nielsen, Sagf~rer Frederiksen, Lierer Hansen og

landmand J. M. Jensen, Grarup.

Det henstilledes til bestyrelsen at s0ge biblioteket i

konlirmandstuen holdt abent 2 dage om ugen samt

to aftener.

I 1924 flyttedes bogudlanet og la:sestue til Teknisk

Skole, og i den anledning afholdtes en lille festlig­

hed, hvor bibliotekar Bredsted fra Vejle orientere­

de om biblioteksviesen og lovede det lille nye bib­

liotek al mulig st~Hte fra storebrar i Vejle.


1981

- ET JUBILlEUMSAR

I 1916 i1bnedes apoteket i Brande. hermed var et stort savn for by og egn atnjulpet. Det havde nemlig undertiden haft sine vanskeligheder at fremskaffe medicin , og is:.er hvis den skulle fremskaffes hur­ tigt. Det viste sig hurtigt, at det ikke alene var en apote­ ker, vi havde met i Chr. Winding, - vi havde ogsa met en mand, der n:.erede stor interesse for andet og mere end medici .l og salver. Brande Idr:.etsforening fik straks et medlem, der tit og ofte var foreningen en god mand. Brande Lawn Tennisklub var han medstifter af og ligeledes Bor­ gerforeningen, ogda Brande Skakklub blev opret­ tet , var apoteker Winding blandt de forste, der meldte sig.

1981

Han var lysttisker om en hals og var i kompagni med tlere om tiskeretten i elv:.erkssoen, hvor der dengang var en fiskerigdom uden lige . Han fik med i1rene en f:.enomenal fa;~ rdighed i at finde tllenes bopladser, og n1\r han havde fundet en sadan, tilkaldte han sine medfiskere og anviste dem stedet , hvorefter han Jagde sig til hvile med en god cigar, indtil fangsten skulle deles .

-ET JUBILlEUMSAR

Anla::gget 0rb:.eklund var igennem mange ar ram­ men om Brandes begivenheder - grundlovsfester, politiske moder, friluftsteater, koncerter o.s .v . Nu er det efterhanden kun Sankt Hansaften der sker noget, og det er jo trist! Det forste mode om et lystanl:.eg i Brande blev holdt pa Brande Hotel i september 1921. Her re­ degjorde Skolebestyrer lens Birkedal for hvorfor modet blev holdt. Det var af sognertldet vedtaget at overtage , tilplante og vedligeholde et anl:.eg ved Brande by, nar byens borgere erhvervede jorden og stillede den til disposition .

(if)

Der havde v:.eret tale om tlerejordarealer, bl.a. et syd for byen bag Handv:.erkerforeningens have (hvor nu Brande Bio ligger) og Vandmollen (hvor Brugsen nu ligger) men dette blev opgivet, fordi adgangen var mindre god. Et areal ved Golb:.ekdal var ogsa p1\ tale, men blev opgivet, da man ikke kunne forvente , at lodsejerne rundt om den lille so ville give afkald p1\ deres jord. Pr:.estelunden var ogs1\ pti tale , men den var na~ppe til at kobe. Der blev ned sat et 5-mands udvalg til at kigge pa sager­ ne og til at efterlyse et passende areal , - l:.ege Him­ melstrup, Slagter Chr. Larsen , Bankdirektor L. P. Laursen, Brygger M. Rasmussen og Redaktor Ravn fra Vejle Amts Folkeblads Brande-redaktion.

r=

Det kOl111TIUnale

Anlceg.

Skriftlig Tilbl1d paa et Areal

pZlSsende i Stnrrclse og Rl:'Ii~.!genhl:'d til c1t't paC1t~nk1e Anlreg he­ des indsendt til L~ge Himmel­ Sl1'llP inden Lklrdag den 8. ds. I I}fT2] Udvulg'..'t. Vinlerslemnitlg i (Z),.h(Rklund omk,.. 1930.

Brande-Postell 6. septemher 1921.

I .


o

1981 i billeder

, ..

\. Fale ,'s Reu ningskorp fyl der 75 fir. 2. Ga ngstel1 ilsta nde i Brande. - r vo lve kud e nn em Ill1TIager Steen gaa rd s m de. 3. » Vi ngesk ud t« pokal 4. O ve rsv0m me lsc i byen. 5. Folke dan se n gtl r und e r Brande- Mar ked pc. S tm mm 11 . 6. En ny buti k i't bnes 7. B.I.F. fylder 75 ar. t a1' de gam le »Mester h Id " 8 . Over ' v0 mmt: de vill akvart rer 9. Helle Ande rsen un d rbold er ved Brande-M ar­ ked. 10. Mcende ne bag de ku n tne ri ske igna ler over h ve dgade n. gik o ve r ine bredde r I I. Da B ra nde 12 . Lone Lau og Eric Store l la vc dc kabare t pc H o tel Dalga' 13 . B0mekam el v d Brande- Marked 14. Loppt: t rv h0rer ogsA ul . na r man holder mar­ ked En g d solid c he ck til gavn fo r id r<etten i Br' nd e Ska l vi have p arken ng pll. torvet e ll r gmnt om rMe? 17. Unde r overs vp mmelseme ha vd d etva~ rc tm rt me d e n a mfi biebi l 18 . Ka nosejlads p. Brande - hvorti r ha r vi ku n d t , n3. r der e r Brande- Marke 1. 19. De r skat ko nkurreres o m navne til yo re for­ s kell ige parkeli ngsplad se r - hVlld skal f. e ks . R.-\dhuspladsel1 hed de i frem tidcn')


1981

- ET JUBILlEUMSAR fif)

Terulisklubbe n i Brande har »kun« 60 ilr pa bagen, og uen har , be nbart ogsa ligget la~rer Grundtlod p,'t sinue , idet ha n va r medlem af den forste bestyrelse samme n med Ov r lrege Himmelstrup, Overbane­ mester Perch- M0l1e r , Boghandler Margrethe An­ dersen og Medhjcel per Juul-Sorensen, I forbindelse med Tennisklu bbens start skriver han i et lceser­ br v i Brande- Po ten. o m de t vii vce re bladets I,esere bekendt , er der pa overbanemestere ns initiativ dan net en tennisklub i Brande , og jeg vii opfordre a ile. der har tid og 'Iyst til a t mclde sig ind! Ma nge mener nms ke . at det ikke e r noget for demo fo rtli de ikke har kendskab til spillet, men det er ganske simpelt . og nM de forst tar begyndt , skal de ook bli e klar over. at det er bade sundt og mor­ somt. Og j eg . kal nok patage mig ledelsen af det intiLiI ue t ko mmer rigtigt igang . Bral/de 3. dec. 1921, Grlllldjlod

Tennis-sljern er i 20-('1'11(' (I. v, LIl'gc Roasc/roll. del' hovd" praksis i " SlaglN Eriksen.I' E,/elldol11 ()v('I:/ilr Ceillrum ­ uererinde ,'v/aren Fr~)sig OR Arkilekl Boe,

A1le rede aret efter kunne Tennisklubben prale afat vce re mellem de tre klubber i Danmark, der kunne tilbyde indendprs tennis om vinteren. Man havde nemJig lejet De danske Blodmpllers pakhus nord baneo (hvor nu Dans k 0rredfoderligger) og denne

»tennishal « havde man glcede af i mange aI', indtil det gamle skur - for andet var det ikke - faldt sam­ men . Men tcnnishal havde vi . og det kunne ellers kun Kobenhavn og Arhus prale med!

1981

d

- ET JUBILlEUMSAR

-

Handelslandsforeningen skal heller ikke glemmes­ den fejreue sin 40-a rs fodselsdag. Handelens inte­ resser var hid til blevet varetaget af Handvcerkerfo­ reningen og Borgerforeningen (tidligere to af hin­ anden uatncengige foreninger), men efterhanden som udviklingen skred frem, var de handlende na­ turligvis interesseret i en faglig forening, der altsa sa dagens Iys i 1941. Foreningen har siden gjort et stort stykke arbejde for Brande og har vceret initi­ ativtager pa mange omrAder - bl.a. det da rlige mar­ ked pa Strommen , juleavisen ogjuleudsmykningen hvert ar o .S.V.

Den j r" rsle be sl,\'l'els('


1981

-ET JUBILlEUMSAR

De gamles Hjem i Brande var i mange ar indrettet i

murermester Chr. Kjeldsen Pedersen (hvor nu Brande Bolighus er). I anledning af alderdoms­ hjemmet skriver sogneprrest C. A. Boesen i Brande-Posten den 8. september:

d nu ned revet hus, der la op mod k~bmand Fi­

schers gard (i ~verste hj~me af Martensens have). Da huset efterhanden blev for lille, k!}bte bestyre­ ren, Johs . Duedahl ejendommen Stationsvej 9 af

~'?

;t

~ (:

'*

,

~

~.

~~ <:­

l

t

~

~

~~

~

~ ~, ~

~

~~ ~~

. ~-- ~

?,: ....­ v ~U

f~t

n';

r;;::..

,=~ -;:,

;:;:~

Sti

.

1~:: EE~

, ,..~-! ~~-

~~~

Det gamle alderdomshjem ­ nu »Bolighuset«

Jeg vii gemegl"re opmrerksom pa, at vi nu harfaet et hjem for gamle mennesker i Brande. Da planen om at bygge nyt alderdomshjem dukke­ de op for et par ar siden, stillede sogneradet sig yderst velvilligt , men plane me matte skrinlregges p1'l grund afsvrere tider. Omtrent samtidigt blev der i K.F. U. M.s bygning pa Storegade begyndt at ska­ be et hjem for gam Ie mennesker, men da der var for lidt plads, har man lrenge S!}gt noget bedre, og det nye hjem , der nu er blevet abnet pa Stationsvej, kan man nok sige er en nogenlunde tidssvarende bygning til dette formal. Skulle der i by og pa land vrere enligt stillede gamle mrend og kvinder , for hvem det kniber at kLare sig selv, kan man med god samvittighed anbefale dem

at tage under overvejelse, om de ikke skuUe tlytte ind pa De gamles Hjem i Brande. Brande d. 5. sept. 1926 Boesell

Det vii sige, at De gamles Hjem i Brande kan fejre 55 ars jubilreum,- men ikke bare det! I 1951 flyttede beboeme op pil Brandlundvej i det nye hjem , som sogneradet jo s1'l endelig langt om lrenge rna have fundet penge til. Den 13 . juli kunne man altsfl pa Brandlundvej fejre 3~flrs jubilreum, - og skuUe man have glemt det i farten, kan det vel nas endnu med lidt ekstra for­ plejning til jul!


1981

-ET JUBILlEUMSAR 2f)

Hvorfor hedder det »Jensen-Fls vej «? E ft er . Chr. Je nse n- Flo . dell' var ri . dagsma nd i

Give-krcdsen i me len 30 ,ir. Han var fo dl i Sejrup

186 L me n slog 'ig i tyv -, ' al deren ned pZI en Iille

hedegt\nJ i Flo . Ha n gj o rde e t tort st ykke a rbcj J e

for at fl"e m me udvi klingen he r p egnen , og han var

ikke den e nsidige partirepr~sentant, men gik ine

egne veje .

E nhv r kunne henve nde sig til ha m og fremfo

si.n ~n ke r. s var ma n sikker pi'!. at han vill e stotte

e fter ev ne uden pal1 ihe nsyn .

H a n var ik ke noge n stor ta ler me n en d re ven ue­

battor. der ku nn veer ret hensy uslo . Hans liv va l'

ikke noge n dan s pi.!. roo e r - han b :mpelie al le dagc

med sygdo m og ~rli g 0konomi.

Lordag de ll 7. IIprii 1927 a/ilore<ies ell lIlildesl"" o\'el' J CJIsen -Flo

1981 -ET JUBIUEUMSAR

AOF' aftenskole ble v starlet i 193 1 af nu a fdod log be tienl T a­ ge Sabroe (e n s(,) n af den I g n­ dari 'ke Pele r abroe og bror ioy­ rigt til »De n G ylde n lond e « og Eks tra b ladets bags ide-redaJ.. ­ tOf »Bro BriUe«).

Afte nskol e n havde i begyndel­ en lo ka ler i Kirkcgaue, sLUe -dagen i hu t h'ng I op mod kirken. h VOf tidligere Bmnde Museum havde haft til huse. O ndervisninge n vaT meget

Et hjertesuk, der lige Brande som Teaterby. I Kr igsaarene betragtedes Bran de som cn ud mre rket Tea· lerby. Ligegyldig hv ilkel Teater­ selskab der kom , og hvilket 5t kke der blev spillet, Teateraltenerne gay Publikum M0de og fyl dte Salen. Anderledes nu. Pe nge­ kn aph eden er sikkert Sky ld i. at Fo lk holde r sig til bage. og man kan med nog n Gru nd paast aa. al del er en dy r Foro0jelse lo r en Familie at ko mme i T eater. Tealerdirektore ne tje ner ikke ved det, og St alen ja den ljener ga n­ ske vi t uden Risi ko Fo rlystclses· skatten paa de faa Billelter, del' bliver solgt, men bliver Bes0get

Of..?

hun .\

/llIslru ..'vlllrell . Slell ell sId I' {JII dell gallr/e kirkeR<ird Iv. lor hirk ell . (lll'r :v/ogells Vilheimscils (l lieRoriske gell givelse III Slellell).

af)

aLsidig. ag ti lslu tn ingen var star. Det val' i ma nge ~r sta rt set det e neste til bud om voksenunder­ visn ing. der val' i Brande.

Sa godt kunne vrere »sukket« idag!

I

ikke bedre. vii Teaterdirekt0ren bli ve nodt ti l al give op, a g der vi i

da ligesolR i tidligere T id hlive

nogle faa T eaters elskaber ti l at

spilte i de t0 rre Byer. Nu 50­ ge r Teaterselska be n che r Publi­

ku m ag maa b:l!re Tabel, m n

Teate rpu bli kum paa La nd et vII

sikkert herefter fa a Lov at sage

Teaterne i Byeme om de vii j

Teater, og del Faatal. de l' nu en

enkelt Gang. tillader sig at ga a

.i Teater bl iyer mi nd re. Oph:l!­

vede Slaten Skaltefl . og · de d r

jev nli g hal' Raad Iii at rejse ind

til Byerne til Teater, om de rei­

sIc en Gang mi ndre til Byen .

men m0dle i Teat er, naar el an· erke ndt Teat erselskab en enkelt Gang kom ud Iii Slatio nsbyerne, s<!a var de r Haa b o m. at Teater­ selskabe rne IOrISa[ kunde faa Lysl Iii at komme ud Iii Stationsby­ Oil mange som ellers ikke vii kunde faa rsad til at tilbringe en Aften i Teater, kun de tillade sig den Luksus. Tealerdirekt0r Peder Christian­ se ns Selskab maatte i Lordags Altes spitJe .I ngmarsgaarden" far lom me BlI!nke.

/ ,II' .I"I!riJr('v i B rallde -Pos/ell dell /4. april f()26 .


r,,/..ni.l'k 51.0/1' Vi /r en ()I'l' rguli g I'IJ/l d r erhjelll P eelersell.

(JIll

.' (}IIlI/wrell. Pri lra ppell "Herberg.,jO Il{'/"ÂŤ - 1111tr(' I'II{eSIN C hr. Kjddsel1


FRA DEY GAMLE BRANDE

En af de ill »pomp!,!se « bygninger vi har i Brande er den gamle Teknisk Skole. Sa vii mange sikkert indvende. at vi ikke har nogen teknisk skole. og det har vi da heller ikke - - Ia:ngere! Men vi har haft. og bygningen star endnu, og efter­ sam deri lige har skiftet ejer, kan det maske vtere en anledning til at beska:ftige sig lidt med den. At Brande i sin tid fik en teknisk skole, hvor han­ dels- og h1'tndva:rksla:rlingene fik deres teoretiske undervisning. sky Ides en star indsats fra Brande Hi'tndva:rkerforening , og am dette skriver Brande-Posten den 18. juni 1924: Det hfi)rer til sja:ldenhederne, at en forening fuldtud kan melde, at den har lfi)st en opgave, sam den sa:tter sig ved sin start, for udviklingen gar frem med hurtighed og med sa vidtg~lende krav, at det synes umuligt at n1l de stationer, der afma:rker tidsudviklingen. Brande H ~lndva:rkertorening naede i s~mdags en af disse stationer, og den station. Brande Handva:r­ kerforening gjorde honnpr for i sfi)ndags, vii ved sin beliggenhed tale sit sprag til de opvoksende sla:g­ ter. Indenfor dens mure skal unge handels- og hand­ va:rksla:rlinge i fremtiden modtage den teoretiske og tekniske ballast. der sammen med den praktiske uddannelse skal udvikle dem til dygtige Mndvcer­ kere og handlende.

Indvielsen at Teknisk Skole Indvielsen at" Teknisk Skole

startede sfi)ndag den 15. juni kl. II, og der var

samlet si\ mange, der kunne rummes i de to under­

ste skolestuer.

Hfmdva:rkerforeningens formand , brygger M.

Rasmussen bfi)d velkommen og gav et kort rids af

skolens tilblivelse.

1897 fik dava:rende formand for hfmdva:rkerfore­

ningen skomagermester ChI'. Jepsen ved lokale kra:fter pabegyndt teknisk undervisning - der var 8 elever' I vinteren 1914 val' elevtallet I40g i 1923 helt oppe P~l 30. Derefter vedtoges det at opfore en speciel bygning til skolen. - arkitekt Boe udarbcjdede tegningen, der blev kalkuleret til 34.000 kroner, men det vistc sig dog ved !icitationcn. at tilhlldene lfi)b op pit 42.000 , og sfl mtltte del' jo reduceres og beskceres. hvilke t kom til at gil ud over udsmykningen. Specielt indbudt til indvielsen var tegneinspektor Frode Andersen. der lIdtalte: I la::rlingeloven ptl­ bydes det, at Ia:rlinge skal bespge den tekniske skole, og her npjes vi ikke med at give de ungc faglig undervisning, vi giver dem ogsa almen un­ dervisning for at gpre vort til at skabe en Iykkelig fremtid for de unge. De unge glemmer S{l let barne­ skolen, og vi vii gerne na sri vidt, at ha ndvcerkerne kan skrive og regne. og vi vii l<ere dem at g~l til bpgerne og ilbne bpgernes oplysende verden tor dem. Men skal alt dette nas, skal der ha:nges i, og der kan inte t tages fra v<crkstedsundervisningen, men vi kan udvide skoletiden i Teknisk Skole fra 6 til9 maneder, men det ville v<ere idealet. om aile de unge handva:rkere ved Ia:retidens udlpb besogte en dagskole 3-5 maneder. Brygger Rasmussen takkede taleren og rettede en ta k til aile, der havde stollet skolen med bidrag og pa anden made.

Sadan var del dengang: Tegnei nspektpren mente det sikkert godt. nftr han talte om at udvide und e rvisningen med to ml'tneder, men det var jo heller ikke ham, der skulle op kl. 6 om morgenen og muligv i ke re langt ud i Uhre Kja::r pb1 .:ykel med v(l, rk tojsposen bag p~l, arbejde 8 ti­ mer - minds! - og dere te r k0re tilbage igen , sa der kunne blive tid til at deb Pc! lidt vand i hovedet og dels m lidt aftensmad inden Te knisk Skole kaldte med aftenundervisning fro kl. 18 til 20 - bver aften sa na:r som 10 rdag og s0ndag! Men sa kan manjo glcede sig sa meget mere over, at hans pnske om en dagskole er g{let i opfyldel e .


JUL

Lys op i m¢rket. sk¢l1l1e jll/.

und os en stllnd i fredells skj/l/.

mells jll/ens stjemer blillker'

Ud over eng og mark og fje/d

er stjeme/yset tfl'ndt i kwe/d.

Fra ovell os det vinker.

Sk¢lIt frosSI'll er dell vade eng.

og spurvell suvner b/omsterseng

og sommer/yse /lineil·.

den finder dog bag bondens tag

et /y , hvor dell med ve/behag

kan ju/enattell b/ullde.

At fattig malld i fattig Vrlt

skat aliI' dage fynget gu

ej ju/eeng/ell 1I({,lIl1er.

Han da/er fra det h¢;e ned

ug bringer gode gaver /I1ed.

str¢r ud med begge h{ellder.

Og hall gar illgells d¢r forbi.

han fillder frem til vi/dsom sti

og gennem fattigt str({'de.

Og abnes for ham hjerted¢r.

sa kall vi fro igen son! f¢r

ga illd til jll/ells ghede .

Vi derfor 1111 piI b¢ml'vis

forsam/er os om paradis

i ju/elle/gells dage.

og gamme/ modgallg . fortid gay.

«a/ /igge gena i nwrke gray

filed silk og sorg og k/age.

I. C. KUDAHL

(I digtsamtingen - Mit Gadespejl.)

I. C. Kudahl kom Iii Brande Slim f~rstel{l'rer 1914.

Blev udlla' I'lIt tililverhner ved Kllllllllutl£'skillen (hvor nu Plejehjemsassislentskolen er) .


//

,//

'<./

./

/

Profile for Lokalhistorisk Arkiv Brande

Brande avis jul 1981  

Brande jul siden 1943. blev i 1970'erne frem til 1982 udgivet af Brande Avis.

Brande avis jul 1981  

Brande jul siden 1943. blev i 1970'erne frem til 1982 udgivet af Brande Avis.

Advertisement