Page 1

Kirkebladet for juni - juli - august 2012

Denne mandala har Karin Vincentia Pedersen tegnet - lĂŚs side 3.


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: hos præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Arne Brunbjerg Solbakken 40, 7260 Sønder Omme Tlf. 23 34 33 80 E-mail: arlis@c.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41 61 21 44 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 97 14 95 03 Sognemedhjælper Linda Lauridsen Tlf. 20 64 81 97 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 76 72 77 76 E-mail: arvad@skylinemail.dk Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 58 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Benta Dejgaard Enghaven 35, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 18 34 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


I foråret 2014 planlægger vi endnu en rejse. Denne gang til Israel og denne gang vil det ske i samarbejde med Unitas Rejser A/S, der har stor erfaring i at lave sognerejser/grupperejser til dette rejsemål. Som ved vore foregående rejser vil der også denne gang blive arrangeret forberedelsesaftener til det, vi skal ned at se. Disse aftener ledes af Elna og Niels Martin Lasthein i Sønder Omme præstegårds konfirmandstue. Men i Israel ledsages vi tillige af en professionel (dansktalende) guide. Forberedelsesaftenerne påbegyndes i efteråret 2013. Tilmelding til rejsen 1. maj 2013. Da vi planlægger vore ferierejser i god tid, er der hermed mulighed for at have tid til at overveje, om dette ikke lige skulle være et rejsemål og en rejseform for dig/jer.

Rejse til Israel-Palæstina foråret 2014

Liv pibler frem

Forsideakvarellen er fremstillet af Karin Vincentia Pedersen. Det er en såkaldt mandala. Som det ses er centrum i cirkelen Jesu korsfæstelse. Der betyder den ultimative kærlighed, nemlig den, der ofrer sig selv, for at andre kan leve. Uden betingelser. Derfor siger apostelen Paulus også, at da Gud åbenbarer sig på et kors, er det topmål af dårskab. En svaghed uden lige. Den rene afmagt. Vi, og verden, råber på og higer efter det modsatte. MAGT! For med magten kan du gøre dig selv til Gud. Det er noget! Ikke desto mindre, når det ufrivilligt sker, at vi mister magten eller løses fra den, - det er jo, hvad ordet magtes-løs betyder, så kan der vokse noget helt andet frem. En styrke, en ro, en afklaring midt i det hele. En forsoning med det, man ikke kan gøre noget ved.

Elna og Niels Martin Lasthein tager på en forberedelsesrejse derned med Unitas Rejser inden 1. maj 2013, og udfra denne rejse planlægges det nærmere program. Rejsen bliver med udgangspunkt herfra Sønder Omme, men, som altid ved vore rejser, er der åbent for udensogns interesserede. Vi håber mange får lyst til at gøre rejsen sammen med os. Elna og Niels Martin Lasthein Og så er det, at man kan sige: det her kan jeg ikke gøre noget ved, hvor gerne jeg end ville, men det kan jeg ikke, og så kan man bede Gud om hjælp. Ud af magtesløsheden kan der vokse noget andet frem. Det viser sig, at livet også er her! Og ikke kun i MIT magtområde. Et liv – på andre præmisser end mine og verdens. Men man skal nok være i magtsløsheden eller have kendt til den for at kunne erfare, at sådan kan der byttes om på svaghed og styrke. Ud fra mandalaens centrum: Kristus på korset - udgår der således tilgivelse, fred, forsoning, glæde - en evig glæde i at kende Kristus. For selv om din magt hører op, har Gud dog stadig sin i behold. God sommer! EL

3


Menighedsrådsvalg 2012 Den 13. november i år er der valg til landets knap 2000 menighedsråd. Det kan virke som langt ude i fremtiden – men allerede nu er det en god idé at overveje om det kunne være noget for dig. Der bliver ikke

skAL kirken Ledes AF GLAde AmAtØrer? JA

neJ Fremtidens kirke.dk

nødvendigvis ”kampvalg” i Sønder Omme, men vi har brug for mennesker med holdninger, energi og lyst til at arbejde for vor kirke og vort sogn. Og spørgsmålet er: Er det dig, der har lyst til at være med til at gøre din kirke levende og nærværende i dit sogn?? I den forgangne periode har menighedsrådet i Sønder Omme bl.a. være med til: • At færdiggøre det nye køkken i præ stegården (det tidligere råd havde lagt planerne) • At lægge ny terrasse med overdækning samt omlægge præstegårdshaven. • At indkøbe minilæsser og få anskaffet et nyt vandingsanlæg til kirkegården. • At sætte lys op langs gangen fra Kirke allé til kirkens tårnindgang og videre over til kirkens toilet, og brolægge indgangen fra Kirke allé til tårnet. • At arbejde for en mere åben kirke, idet der er sat automatisk lås på kirkedøren (åben i dagtimerne alle ugens dage året rundt). At sætte gang i nye tiltag som f.eks: • Babysalmesang i kirken. Musik, sang,dans, leg, samvær for nybagte Postkort_A6.indd 5

4

02/02/12 09.42

forældre som regel afsluttende med en gudstjeneste med salmesang for flere generationer. • Foredrag, sangaftener og koncerter • Høstgudstjeneste med frokost i præste gården bagefter og her med oplysninger og debat om menighedsrådets arbejde. Ønsker, kritik, nye ideer...... • 4.maj – befrielsesaftenen markeres og fejres. Og menighedsrådet har følgende visioner for de næste 4 år: • Ønske om at få kirkerummet renoveret. • Ønske om et nyt maskinhus og bedre graverfaciliteter. Handicaptoilet på kirkegården. • Optimere de næste års arrangementer Hvad skal et menighedsråd? Et menighedsråds primære opgave er at arbejde for kirkens liv og vækst. Det vil sige, at kirken er levende og i øjenhøjde med sin menighed – og kan nå bredest

skAL VOres BØrn OVerHOVedet Vide nOGet Om kristendOm? JA

neJ Fremtidens kirke.dk

muligt ud i sognet på mange forskellige planer: Gudstjenester, arrangementer, hjemmeside, god trivsel hos kirkens personale. Postkort_A6.indd 9

02/02/12 09.44

Hvad er der brug for? Et godt menighedsråd består af medlemmer, der har vidt forskellige baggrunde og kompetencer, for arbejdsopgaverne er mange og meget forskelligartede. Du har mulighed for


at arbejde med administration/økonomi. Samtidig er menighedsrådet arbejdsgiver for kirkens medarbejdere. Og det er en vigtig opgave at sikre, at der er gode vilkår for alle medarbejdere. Men menighedsrådets medlemmer har også stor indflydelse på alle de aktiviteter, der finder sted ved kirken. Der skal planlægges: • Arrangementer i kirken • Sogneaftener, • Sogneudflugter. • Hjemmesiden skal være levende og holdes opdateret. • Der skal føres tilsyn med kirken, og præsteboligen. • Der skal arrangeres aktiviteter for børn og unge. • Og meget, meget mere. Nogle opgaver ligger fast, de skal bare udføres, for det siger loven. Men man kan i høj grad selv bestemme, hvad man har lyst til at arbejde med. Hvis du brænder for at sætte en aktivitet i gang – eller har visioner for hvordan tingene kunne blive endnu mere tydelige – eller interessante, så er menighedsrådet et godt udgangspunkt. Mulighed for indflydelse Kirken er ikke bare præst og personale. Kirken er i høj grad os selv, alle os der kommer i kirken og/eller til sognearrangementer. Vi har gode muligheder for at have indflydelse på kirkens liv lige præcis i vores sogn. Det er et vigtigt og sjovt arbejde. Har du lyst? Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på kirken og dens liv og være med i en periode, så lad dig opstille. Vi er tre fra det nuværende menighedsråd, der har meldt os som kandidater til listen (Dorthe Stamp Christensen, Tage Mortensen og Peder Arvad).

Menighedsrådet i Sønder Omme består af 7 medlemmer og to suppleanter. Så der skal vælges 4 nye medlemmer og to suppleanter.

Valget finder sted 13. november 2012 Vi holder orienteringsmøde og opstillingsmøde i Præstegårdens konfirmandstue torsdag den 6.september kl.19.00. For at blive valgt til menighedsrådet skal du: • være over 18 år • være medlem af folkekirken • have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen. Kom og gør din indflydelse gældende og vær med til at skabe nye visioner for en levende kirke - som lever sammen med sit sogn. Vi ses til det orienterende møde den 6. september! Du er velkommen til at kontakte os! Sønder Omme Menighedsråd Vær med i debatten: På www.fremtidenskirke.dk tager Landsforeningen af Menighedsråd temperaturen på Den danske folkekirke ved at spørge om dit og danskernes forhold til kirken. Hvor står du i nogle af de mest kontroversielle spørgsmål? Hvilken vej skal folkekirken gå i de kommende år? God valgdebat!!! Som nyvalgt menighedsrådsmedlem underskrives følgende erklæring: Jeg erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den evangelisklutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menighedsliv og vækst.

5


Voksenkoret og konfirmander til reformationsgudstjenesten i oktober 2011.

Kirkekor - sæsonstart

Sdr. Omme kirkes voksenkor starter ny sæson torsdag den 16. august 2012. Koret er for alle voksne, der har lyst til at synge. Vi mødes i konfirmandstuen torsdage kl. 16.30-17.30. Cirka en gang hver måned vil koret være med til at løfte sangen til gudstjenesten. Vi synger gerne et korstykke efter prædi-

kenen, eller som præ- eller postludium. I år vil vi begynde med at øve til høstgudstjeneste den 16. september, med både salmer og sange på programmet. Har du lyst, så kom og vær med. Gamle som nye medlemmer er velkomne. Tilmelding ikke nødvendigt, men spørgsmål kan rettes til organist Camilla Svanberg, tlf. 4161 2144.

Gudstjeneste med forklaring og konfirmandindskrivning

Søndag den 26.august kl.16.00 i Sønder Omme kirke Efterhånden som gudstjenesten skrider frem, vil den flere gange blive afbrudt/gå i stå, og der vil blive fortalt om, hvad det er, der nu sker og hvorfor. Hvorfor ringer klokkerne, som de gør? Hvorfor står man op under dele af gudstjenesten? Hvorfor vender og drejer præsten, som præsten gør? Hvorfor synger menigheden: AMEN hist og her? Hvad er et præ- og postludium?

6

Bortset fra disse forklaringsafbrydelser er det en helt almindelig gudstjeneste, som de kommende konfirmander og deres forældre får en særlig indbydelse til. Det er en oplysende gudstjeneste for alle, for vi tænker jo ikke altid over, hvorfor vi gør, som vi gør. EL


Baby-salmesang - efteråret 2012 Sdr. Omme kirke indbyder igen i efteråret til babysalmesang, under ledelse af vores organist Camilla Svanberg og sognemedhjælper Linda Lauridsen, som her fortæller: ”Børnene får rigtig mange sanseindtryk, når vi danser, spiller på instrumenter, gestikulerer eller på anden vis leger, mens vi synger salmer. Mange, der har deltaget i tidligere forløb, giver udtryk for, at de har nydt denne særligt nære måde at være sammen med sit barn på. At man så i tilgift har fået salmer og idéer med til brug derhjemme, er jo kun et ekstra plus. Hvert træf indledes med at alle stille og roligt finder sig tilrette, det enkelte barn bydes velkommen med navns nævnelse og sang. Efterhånden tages hånddukker, sæbebobler, rasleæg og andre spændende ting i brug, men først og fremmest kirkerummet, salmesangen og nærværet. Der rundes af med Fadervor. Alle der har tid og lyst kan nu snakke sammen, mens vi servere lidt til ganen.” Hvem kan deltage: 8-10 babyer til og med 10 mdr. og 1 voksen pr. barn. Hvornår: Torsdag kl. 10.30-11.30 i ugerne 36, 37, 38, 39, 40, og 43, 44, 45 og 46. Hvor: Sønder Omme kirke. Pris: Deltagelsen er gratis, men vi forventer at der meldes afbud.

Tilmelding og evt. spørgsmål: Rettes til sognemedhjælper Linda på tlf. 20 64 81 97. Der optages efter ”først til mølle-princippet”. Døbte, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden den 14. februar til den 22. maj 2012 Døbte: Josefine Staub Thiim Vesterby Eskild Zabell Sonnesen Eja Zabell Sonnesen Anker Hollænder Knudsen Tobias Thaysen Emil Meldgaard Henriksen Karoline Siem Geertsen Viede: Jette Krogsgaard Sørup og Lars Damgaard Døde: Steen Neergaard Dalgas Betty Elinor Knudsen Ingrid Reinhold Aagaard Anna Kathrine Carstens Kaj Lykke Else Møller Steiner Lina Grabauskiene Henny Margrethe Johannesen Verner Asmus Nielsen

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke JUNI Søndag den 3. Kl. 10.30 Søndag den 10. Kl. 09.00 Søndag den 17. Kl. 10.00 Søndag den 24. Kl. 10.00

Dåbs- og missionsbefalingen Den rige bonde - v. Rahbek-Engmarksgaard Prisen for at følge efter Jesus Faderen og de to sønner

Søndag den 1. Kl. 10.00 Søndag den 8. Kl. 10.30 Søndag den 15. Kl. 09.00 Søndag den 22. Kl. 09.00 Søndag den 29. Kl. 09.00

Om fjendekærlighed Peters bekendelse Den rige unge mand- v. Rahbek-Engmarksgaard Disciplen og mesteren. Og Jesus udsender dem med et: Frygt ikke! - v. Rahbek-Engmarksgaard Huset på klippen og huset på sand. v. Rahbek-Engmarksgaard

Søndag den 5. Kl. 10.30 Søndag den 12. Kl. 10.30 Søndag den 19. Kl. 10.30 Søndag den 26. Kl. 16.00

Skatten i himlen Børnene på torvet og ve-råb over nogle byer Kvinden i farisæerens hus Bespottelse. Og: vi vil se tegn! - M/indskrivning

Søndag den 2. Kl. 10.30 Søndag den 9. Kl. 10.00 Søndag den 16. Kl. 10.00 Søndag den 23. Kl. 10.00

Zebedæussønnernes ønsker - v. Rahbek-Engmarksgaard Den syge ved Betesda dam Martha og Maria. Høstgudstjeneste Opvækkelsen af Lazarus

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 21. juni kl. 10.00 Torsdag den 16. august kl. 14.00 i Sdr. Omme kirke med efterfølgende kaffebord i præstegården. Onsdag den 12. september kl. 10.00

8

Sdr. Omme Kirkeblad juni 2012  

Kirkeblad for Sdr. Omme Kirkeblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you