Page 1

Kirkebladet for juni - juli - august 2014

Markens blomster - se side 5


Hvad gør man?

Navne og adresser

FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.borger.dk KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner til stede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 7534 1027 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 2334 3380 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf. 75 34 10 27 Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1996 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 9714 9503

2

Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 2943 4728 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1507 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum

Næste kirkeblad udkommer omkring 1. september. Indlevering hertil senest 1.august 2014.


Nye tider for konfirmationsforberedelsen Den skolereform som regeringen også med oppositionen vedtog sidste efterår, pålægger skolen flere undervisningstimer. Det betyder længere skoledage! Dette griber naturligvis ind i meget andet, bl.a. griber det også ind konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelsen har gennem mange år ligget i morgentimerne på 7. klassetrin af den simple grund, at præsten om eftermiddagen er optaget af andet som f.eks. begravelser/bisættelser. Hidtil har man i dette land anset det for vigtigt, at eleverne også udenfor skolen - og med kirkens undervisning - lærer noget, som skolen ikke nødvendigvis giver børn og unge mennesker med på livets vej. Her er tale om noget helt andet, i et ganske andet sprog ud fra evangeliets målestok: Et menneske ses og måles her på en anden måde end det gør, når samfundets skiftende målestokke tæller. Vel, konfirmationsforberedelsen skal dog ligge inden for skoletiden d.v.s fra 8-16. Med flere hold konfirmander og med præstens fridag på en søgnedag (fordi præsten arbejder lørdage/søndage), med minikonfirmander - også om eftermiddagen, begravelser/bisættelser, plejehejmsgudstjenester osv, OG som hos os med kun én præst, er det klart, at det presser eftermiddagene, dersom forberedelsestiden med den nu vedtagne måde at betragte konfirmationsforberedelsen på flyttes hertil. Ikke desto mindre er det sket. Byrådet i Billund kommune har i april måned 2014 vedtaget, at konfirmationsforberedelsen fremover fra sommerferien og indtil nytår skal ligge i morgentimerne. Efter nytår og indtil konfirmationen må den ligge om eftermiddagen, dog senest afsluttet kl.16.00. Dog: Kan skole og kirke lokalt blive enige om en anden løsning, er det helt i orden. Hvis ikke gælder førstnævnte model.

Her i Sønder Omme sogn bliver det førstnævnte model. Vi har forsøgt os med en anden model, men det er endt her. Heldigvis bliver der til næste år kun et hold konfirmander, fordi der på enkelte årgange i Sønder Omme kun er én klasse. Så tænker jeg: Godt, at vi får lov at lægge fra land med kun én eftermiddag fra nytår og til konfirmationen. Konfirmationsforberedelsen er lovfæstet til at omfatte mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner. Måske har nogle hørt tale om, at konfirmationsforberedelsen kan samles på enkelte skolefrie hverdage, evt. suppleret med en konfirmandlejr? Denne model er jeg ikke tilhænger af. For det første: Er en konfirmand syg sådan en hel forberedelsesdag eller to, får vedkommende ikke timer nok. For det andet: Præsten og konfirmanderne får ikke det fortrolige forhold til hinanden, som opbygges ved, at man ser hinanden ugentligt ¾ år igennem. For det tredje: Ved at gå til forberedelse året igennem, gennemlever konfirmanderne også kirkeåret med dets skiftende salmer, tekster, helligdage osv. Rytme, gentagelse. Just den ro det giver, når der er rytme og gentagelse, savner vi i vores moderne liv. I stedet for ro og tryghed har vi uro og rodløshed. Disse nedbrydende tendenser bremses bestemt ikke med den nye reform, tværtimod. Elna Lasthein Efter sommerferien begynder konfirmationsforberedelsen i præstegårdens konfirmandstue onsdag den 20. august kl. 8.00. De kommende og allerede nu indskrevne konfirmander får brev fra præsten inden da, og de skal være meget velkomne!

3


Årstiderne - også på alteret Måske er det blevet bemærket? At årstiderne gennem det sidste års tid er rykket ind på kirkens alter. Gartnerne på kirkegården laver buketter af det, som findes i naturen udenfor. Aldrig har jeg som præst lagt så meget mærke til buketterne, for der er jo det med købeblomster, de er ret ens året rundt. Naturligvis kan der være nogle måneder, især efter jul, hvor naturen udenfor er nøgen. Men så er det sådan! I år havde vi fra nytår og indtil det begyndte at spire udenfor et par orkideer stående igennem et par måneder, men nu: ”Nu blomstertiden kommer med lyst og ynde stor, sig nærmer bliden sommer, da græs og urter gror;….(DDS 722) På den måde får naturens gang lov til at skifte, ikke bare udenfor i naturen, men også i årstidssalmerne, som vi synger i kirken og nu også på Vorherres bord. Så tak til graverne! Vi danskere skal være så lykkelige for årstiderne. Få folk har dem som os, denne vekslen, og derfor også dette

4

mirakel som foråret er hvert år! Da kristendommen kom til os, kom den netop som et budskab, der tog Guds naturs klædedragt på sig, netop som den er her hos os. Derfor: Guds Ord taler til os på mange måder! Som forårsolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. Som fuglekor i mark og lund lovsynger vår i allen stund med deres toner søde, så alle tunger, trindt om land, lovsynge dødens overmand i påske-morgenrøde! Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes, kornet gror ved vårens kræfter milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som årle, så og silde. (DDS 234)


Markens liljer på Tarm Landevej Ja, jeg kan godt se, at det er valmuer, men hver gang jeg i denne tid passerer dette syn, tænker jeg på Jesu ord Se på markens liljer. De hverken arbejder eller spinder, men ikke engang kong Salomon var ligeså overdådigt klædt på som de er. Hvorfor bekymrer I jer så om alt muligt? Når Gud sørger for dem, dem, der måske kun har en dag at stå så smukke og ranke i, hvor meget mere vil han så ikke sørge for jer. Tror I overhovedet på ham? Det er netop sagen. Tror vi på Gud eller tror vi kun på os selv, på alle vore bekymringer? Bekymringer er en afgud. De er, at vi vil sikkerhed. Vi vil lægge op og eje, ja, bekymringens bekymring over alle bekymringer er sikkerhed. Hvis bekymringen, skulle vælge mellem sikkerhed og liv, så valgte den sikkerhed. Men dag efter dag stilles du over for det valg. Den syge, den

raske, den fattige, den rige, den, der altid skal nå en helt masse for at blive lykkelig o.s.v., - bekymringen følger med over alt. Vi er fortabte i bekymring. Men Gudsriget kom med ham, der valgte livet i stedet for sikkerheden, og sin næste i stedet for sig selv – det omvendte er fortabelse og bekymring. Jesus opsøgte og fandt de bekymrede og fortabte, og derfor er der godt nyt til alle bekymrede og fortabte: Guds rige og kærlighed som ren gave. Dét skulle sætte os i frihed og fylde vores øjeblik med glæde! En vittig mand sagde engang: ”I mange år tog jeg sorgerne på forskud. Det har jeg nu aldrig haft glæde af”. Nej, se til markens liljer og himlens fugle, de bekymrer sig ikke om morgendagens plage, de er i øjeblikket og denne dags gave. Se, hvor smukke de er… God sommer! EL

U2-GUDSTJENESTE 7. SEPT. 2014 KL 19.00 I BILLUND KIRKE

Arrangør: Grene Provsti

Med kopibandet “U2Only” og sognepræst Jørgen Lasgaard  5


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Varmeblæser til kirken Varmesystemet i Sønder Omme kirke er af ældre dato. De gamle elradiatorer har flere gange voldt problemer. Vi var kommet dertil, at der skulle en større renovering til. Men hvilken? Installation af fjernvarme fik vi anbefalet som den bedste løsning, men installationen er dyr. Jordvarme som mulighed er udelukket. Ny elvarme? Men elvarme er dyr i brug. Det er endt med, at vi valgte at sætte en luft til luft varmepumpe op til at supplere det gamle varmesystem i kirken. Varmepumpen er placeret tæt ved kirkens nordside, er nu installeret og det fungerer godt. Der er blevet plantet buske omkring den. Varmepumpen betyder, at der bliver brugt mindre strøm og dermed mindskes CO2 udslippet. Der er to andre folkekirker, der har fået lov til at installere en luft til luft varmepumpe: Den ene pumpe er taget ned igen, og den anden kører ikke godt. Sdr. Omme kirke er den første kirke, der har installeret en varmepumpe, der fungerer, så vi tror indtil videre på, at vi har fået den installeret rigtigt. Vores kirke bliver brugt som forsøg. For man vil gerne udvikle denne enkle miljømæssigt rigtige og også billige løsning til brug ved netop kirker. Menighedsrådet modtager gerne ris eller ros. Er der nogen, der har en bedre løsning på problemet, er I velkomne til at kontakte menighedsrådet. Nyt graverkontor og et handicaptoilet Personalerummet til graverne i kirkens kapelbygning er for trangt. Derfor har menighedsrådet arbejdet med, hvorledes dette kan blive bedre og større. Men hvor finder vi plads? Menighedsrådet ønsker at bevare kapellet som kapel. Derfor er der nu søgt om en til- eller ombygning af maskinhuset ud mod Mølle Allé , så der her kan blive plads til et personalerum, toiletter

6

til personalet og en lille afdeling til samtale mellem graveren og pårørende til kirkegårdens gravsteder, når dette er påkrævet. Desuden er der søgt om at lave et handicaptoilet i det nuværende graverkontor, som således kommer til at ligge i forbindelse med de offentlige toiletter, der allerede findes i kapelbygningen. Orientering til sognet Igen i år vil menighedsrådets formand Peder Arvad i konfirmandstuen efter høstgudstjenesten orientere om, hvad menighedsrådet har arbejdet med det sidste år og hvilke planer, man gør sig fremover, bl.a. vil ovennævnte to punkter blive forklaret nærmere. Høstgudstjenesten med efterfølgende frokost og orientering finder i år sted søndag den 21.september. Vejkirke Som beskrevet er Sønder Omme kirke nu også blevet en ”vejkirke”, altså en i dagtimerne åben kirke, hvor vejfarende såvel som sognets folk har mulighed for at benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider: for at se kirken, til personlig andagt, eftertanke eller blot få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Eller man kan sætte sig ind i kirken, når man besøger ens kære på kirkegården. Det er tårndøren, der er åben, og her i tårnindgangen ligger nu også foldere med ”Vejkirker og andre åbne kirker”. En for Jylland og en for Sjælland og øerne. I øvrigt en god ide at have disse foldere liggende i bilen, når man kører ud i sommerlandet.. Velkommen tilbage til organisten og samtidig et farvel Vores organist Camilla Svanberg kom den 6. marts helt tilbage til sit arbejde efter 5 måneders sygeorlov. Men med udgangen af april måned er Camilla Svanberg efter eget ønske fratrådt stillingen ved Sønder Omme kirke for at tiltræde en anden organiststilling. Camilla Svanberg tiltrådte sin stilling som


kirkemusiker ved Sønder Omme kirke den 1.februar 2009. Mens Camilla Svanberg har været i Sønder Omme sogn har hun uddannet sig til organist. Uddannelsen afsluttedes sidste sommer. Vi ønsker Camilla alt godt i årene fremover og siger tak for tiden ved kirken i Sønder Omme. Ny organist Organiststillingen har været slået op med udløbsfrist den 19. maj. På mødet den 22. maj besluttede menighedsrådet at ansætte Niels Martin Lasthein som kirkens nye organist med tiltrædelse 1. august. Velkommen til den ”nye”. Niels Martin Lasthein har vikarieret den senere tid og gør det fortsat indtil sin ansættelse.

Kommende menighedsrådsmøder Torsdag den 26. juni Torsdag den 21. august Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Normalt kl.19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 19. februar til og med 19. maj 2014. Døbte: Thor Lundblad Mikkel Svejstrup Anna Elmhorst Andersen Mathias Sørup Damgaard Caia Thiim Vesterby Filip Oscar Westersø Rusbjerg Viede: Kristina Boe Pedersen og Kaspar Svejstrup Madsen

Nyt fra kirkegården

Foråret har meldt sin ankomst, Eddie er tilbage i arbejdstøjet og der er opgaver nok at tage fat på. Vi er blevet færdige med omlægningen i afdeling D. Brostensforkanter er lagt, små nye takshække er plantet og plænen er blevet udvidet lidt. Det giver et helt andet synsindtryk at gå en tur på denne afdeling nu. De små thujaplanter vi i efteråret plantede i afdeling C har ikke alle vist sig at være gro-dygtige. En del af dem står her i maj måned visne/døde. Det vil være en af vore næste opgaver, at få disse skiftet ud igen. Fra kirkegårdens personale ønsker vi jer alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Birgitte Birkbak Døde: Ingrid Secher Erik Marinus Bertelsen. Bisat fra Grindsted Kirke Hardy Pedersen. Begravet fra Grindsted kirke Inge Ellefsen Nielsen Anna Vestergaard Martin Bjerregaard Nielsen Marie Kristine ”Mie” Kristiansen

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke JUNI

Søndag den 1. Søndag den 8. Mandag den 9. Søndag den 15. Søndag den 22. Søndag den 29.

JULI

Søndag den 6. Søndag den 13. Søndag den 20. Søndag den 27.

AUGUST

Søndag den 3. Onsdag den 6. Søndag den 10. Søndag den 17. Søndag den 24. Søndag den 31.

Kl.10.00 Kl.10.00 Kl.10.00 Kl. 10.00 Kl. 9.00 Kl.10.30 Kl. 9.00 Kl. 9.00

3.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard 4.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Kl. 9.00 5.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Kl.10.30 6.søndag efter trinitatis Kl.10.30 7.søndag efter trinitatis. Kl.14.00 Med efterfølgende kaffe i præstegården Kl.10.30 8.søndag efter trinitatis Kl.10.00 9.søndag efter trinitatis Kl.10.30 10.søndag efter trinitatis Kl.10.00 11.søndag efter trinitatis

SEPTEMBER Søndag den 7. Søndag den 14.

Sjette søndag efter påske Pinsedag Anden pinsedag Trinitatis 1.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard 2.søndag efter trinitatis.

Kl.10.00 Kl.10.30

12.søndag efter trinitatis 13.søndag efter trinitatis

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 12. juni kl. 10.15. Med nadver Onsdag den 6.august kl. 14.00 i Sønder Omme kirke med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen Torsdag den 11.september kl.10.15 Høstgudstjeneste

8

Kirkeblad juni august 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you