a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Til medlemmer i Brandbu Idretsforening onsdag, 26. februar 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Brandbu Idretsforening Styret viser til innkalling til årsmøte av onsdag, 29. januar 2020 Årsmøtet avholdes den 4. mars 2020 på idrettslagets klubblokaler i Storstua Jens Røislies veg 5 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Velge dirigent Sak 3: Velge protokollfører Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 5: Godkjenne innkallingen Sak 6: Godkjenne saklisten Sak 7: Godkjenne forretningsorden Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning; skigruppa – friidrettsgruppa - fotballgruppa, kajakkgruppa – svømmegruppa – skøytegruppa – helsesportsgruppa – styrkeløftgruppa - hovedlaget Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand for; skigruppa – friidrettsgruppa fotballgruppa, kajakkgruppa – svømmegruppa – skøytegruppa – helsesportsgruppa styrkeløftgruppa - hovedlaget Sak 10: Behandle forslag og saker • 10.1: Hovedstyret forslag om å endre medlemskontingent fra 2021. Styret foreslår å endre kontingenten til; o Barn-/ungdom, 0-19 år til kr. 100,o Voksne fra og med 20 år til kr. 200,Økonomisk med den medlemsmassen vi har i dag, vil dette gi et ubetydelig pluss i medlemskontingenten totalt. Begrunnelse: Vi ønsker å signalisere at vi fortsetter med våre økonomiske insentiver i forhold til barn og unge. Dette er helt i tråd med tanken om å minske økonomiske barrierer for deltagelse i idrettslaget. 10.2: Omorganisering til ny modell med daglig leder Forslag: Omorganiseringen til modell med Daglig Leder gjøres som et prøveprosjekt over to år, hvor hovedstyret på neste årsmøte rapporterer status og fremdrift. Det skal da på årsmøte i 2022 bestemmes endelig hvilken styringsmodell BIF skal bruke i fremtiden. Begrunnelse: Ved å gjøre det til et prøveprosjekt, med midtveis og endelig evaluering vil vår organisasjon kunne foreta et kunnskapsbasert valg i 2022 om hvordan fremtiden i klubben vår skal være, Man kan også lettere søke særskilte midler både offentlig og i det private etter delfinansiering av dette.

1


Sak 11: Fastsette medlemskontingent Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter Sak 13: Vedta idrettslagets, inklusiv undergruppenes budsjett Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan Sak 15: Foreta følgende valg: 15.1 Styreleder 15.2 Nestleder 15.3 Øvrige styremedlemmer 15.4 Varamedlemmer 15.5 Leder Friidrettsgruppa Styret under et 15.6 Leder Skigruppa Styret under et 15.7 Leder Fotballgruppa Styret under et 15.8 Leder i Helsesportsgruppa Styret under et 15.9 Leder Kajakkgruppa Styret under et 15.10 Leder Skøytegruppa Styret under et 15.11 Leder Svømmegruppa Styret under et 15.12 Leder Styrkeløft Styret under et 15.13 Bragstatuetten 15.14 Kontroll komite, 2 medlemmer og et varamedlem 15.15 Rep. Lygna Skisenter 15.16 Rep. Årsmøte Øståsen skiløyper 15.17 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 15.18 Leder av valgkomiteen 15.19 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 15.20 Varamedlem til valgkomiteen 15.21 Ansvarlig idrettsregistreringa

2


Vedlagt følger følgende dokumenter: - Styrets forslag til forretningsorden - Idrettslagets årsberetninger - Regnskap med revisors beretning - Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer - Styrets forslag til medlemskontingent - Styrets forslag til budsjetter - Styrets forslag til organisasjonsplan - Valgkomiteens innstilling - Styrets innstilling til ny valgkomité Med vennlig hilsen Styret i Brandbu Idretsforening

3


Protokoll fra årsmøte i Brandbu Idretsforening 04.03.2020 Årsmøtet ble avholdt Storstua Jens Røislies veg 5, 2760 Brandbu Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet. Forslag fra styret: 24 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg Pål Arne Sangnæs Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 2

Valg av dirigent Forslag fra styret: Ove Nordberg velges som dirigent. Følgende hadde ordet i saken: Helge Tryggeseth Ove Nordberg Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3

Valg av protokollfører(e) Forslag fra styret: Pål Arne Sangnæs velges som protokollførere. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg Pål Arne Sangnæs Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 4

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Forslag fra Helge Tryggeseth: Asbjørn Kvåle og Åse Jorunn Berg velges til å underskrive protokollen. Følgende hadde ordet i saken: Helge Tryggeseth Ove Nordberg

1


Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 5

Godkjenning av innkalling Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6

Godkjenning av sakliste Forslag fra styret: Saklisten godkjennes. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Godkjenning av forretningsorden Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8

Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Gjennomgang av årsberetning og gruppeårsmeldinger ble avholdt i møtet. Gjennomgang ble holdt av både leder i idrettslaget og ledere av gruppene. Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg, Tom Jensen, Lise Wirstad Dynna, Anders Johannessen, Bjørg Johansen og Kai Roger Bakken. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9

Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand, Regnskapet gruppevis og hovedlaget ble gjennomgått i møtet. Leder og gruppeledere presenterte og kommenterte. Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes. Følgende hadde ordet i saken:

2


Ove Nordberg, Egil Lindal, Tom Jensen, Per Anders Gjefsen, Trude Larsen, Pål Arne Sangnæs, Helge Tryggeseth, Finn Staff, Lise Wirstad Dynna, Anders Johanessen, Bjørg Johansen, Odd Hovi og Per Halvar Aschim. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Behandling av forslag og saker Sak 10.1 - Hovedstyrets forslag om endring av medlemskontigent fra 2021. Hovedstyret foreslår, som ett ytterligere tiltak med økonomiske incentiver i forhold til barn og ungdom, å gjøre det enda billigere for barn og ungdom å delta i idrettene. Derfor foreslås det å endre medlemsavgiften for 2021 slik: • Barn/ungdom, 0-19 år til kr. 100,• Voksne fra og med 20 år til kr. 200,Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg, Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 10.2 – Omorganisering til modell med daglig leder. Forslag fra Helge Tryggeseth. Omorganisering til modell med Daglig leder gjøres som et prøveprosjekt over to år, hvor hovedstyret på det neste årsmøte rapporterer status og fremdrift. Det skal da på årsmøte i 2022 bestemmes endelig hvilken styringsmodell BIF skal bruke i fremtiden. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg, Helge Tryggeseth Vedtak: Forslaget ble trukket (med begrunnelse) av forslagstiller – Helge Tryggeseth.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent Se sak 10.1 Sak 12 fastsette treningsavgift Forslag fra styret: Det foreslås at gruppene selv fastsetter treningsavgifter. Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett Idrettslagets og undergruppenes budsjetter ble presentert av leder. Forslag fra styret: Idrettslagets budsjett godkjennes. 3


Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg, Egil Lindal, Tom Jensen, Pål Arne Sangnæs, Lise Wirstad Dynna, Anders Johannessen, Helge Tryggeseth, Hanne Kvåle, Bjørg Johansen og Trude Larsen. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan Orientering om endring av organisasjonsplan ble avholdt av leder. Den ble endret og vedtatt ved ekstraordinære årsmøtet den 5.nov-19. Endringen var at styrkeløft kom inn som ny gruppe i BIF. Forslag fra styret: Organisasjonsplan for BIF vedtas Følgende hadde ordet i saken: Ove Nordberg Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 15 Valg Leder i valgkomiteen Heidi Bekken presenterte innstillingen fra valgkomiteen. 15.1 Valg styre Valg av styreleder: Forslag fra valgkomiteen: Ove Nordberg velges som styreleder. Følgende hadde ordet i saken: Heidi Bekken Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Valg av nestleder: Pål Arne Sangnæs er ikke på valg i år. Valg av øvrig[e] styremedlem[mer]: Forslag fra valgkomiteen: Åse Jorunn Berg velges som styremedlem. Lotta Flatum Fallingen velges som ungdomsrepresentant. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år. Følgende hadde ordet i saken: Heidi Bekken Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Valg av varamedlem[mer]: Kai Roger Bakken er ikke på valg i år.

4


Øvrige valg: Viser til innstilling fra valgkomiteen som ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Sak 15.21 Ansvarlig for idrettsregistreringen Forslag fra Egil Lindal: Ove Nordberg foreslås som ansvarlig Følgende hadde ordet i saken: Egil Lindal Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kommentar: • Bragdkomiteen sto for tildeling av treningsstipend på kr. 15.000,- nok til Lotta Flatum Fallingen og Magnus Tuv Myhre. • Bragdkomiteen sto også for tildelingen av fortjenestemedaljen til Per Siegel for hans utrettelige innsats for utøverne og aktiviteten i paraidretten.

Brandbu 04.03.2020

----------------------------------------Pål Arne Sangnæs Navn og signatur fra den som skrev protokollen

Brandbu 04.03.2020

----------------------------------------Asbjørn Kvåle

--------------------------------------------Åse Jorunn Berg

Navn og signatur fra de to medlemmene årsmøtet valgte til å signere protokollen

5


Forslag til årsmøte i:

Brandbu Idretsforening 2020

Fra:

Sittende styre ved leder Ove Nordberg

Tittel på forslag:

Justering av medlemskontingenten fra 2021

Forslag: Vi foreslår å endre medlemskontingenten fra 2021 til; -

Barn-/ungdom, 0-19 år til kr. 100,Voksne fra og med 20 år til kr. 200,-

Økonomisk med den medlemsmassen vi har i dag, vil dette gi et ubetydelig pluss i medlemskontingenten totalt. Begrunnelse: Vi ønsker å signalisere at vi fortsetter med våre økonomiske insentiver i forhold til barn og unge. Dette er helt i tråd med tanken om å minske økonomiske barrierer for deltagelse i idrettslaget.

Brandbu 19.02.2020 _______________ [signatur] Sittende styre ved leder Ove Nordberg


Forslag til årsmøte i:

Brandbu Idretsforening 2020

Fra:

Helge Tryggesth

Tittel på forslag:

Omorganiseringen til modell med Daglig Leder

Forslag:

Omorganiseringen til modell med Daglig Leder gjøres som et prøveprosjekt over to år, hvor hovedstyret på neste årsmøte rapporterer status og fremdrift. Det skal da på årsmøte i 2022 bestemmes endelig hvilken styringsmodell BIF skal bruke i fremtiden. Begrunnelse:

Ved å gjøre det til et prøveprosjekt, med midtveis og endelig evaluering vil vår organisasjon kunne foreta et kunnskapsbasert valg i 2022 om hvordan fremtiden i klubben vår skal være, Man kan også lettere søke særskilte midler både offentlig og i det private etter delfinansiering av dette.

Brandbu 19.02.2020

_______________ [signatur] Helge Tryggeseth


onsdag, 26. februar 2020

Sak 10: Behandle forslag og saker 10.1: Vi foreslår å endre medlemskontingenten fra 2021 til; • Barn-/ungdom, 0-19 år til kr. 100,• Voksne fra og med 20 år til kr. 200,Økonomisk med den medlemsmassen vi har i dag, vil dette gi et ubetydelig pluss i medlemskontingenten totalt. Begrunnelse: Vi ønsker å signalisere at vi fortsetter med våre økonomiske insentiver i forhold til barn og unge. Dette er helt i tråd med tanken om å minske økonomiske barrierer for deltagelse i idrettslaget.

Styrets anbefaling; Styret anbefaler at årsmøte vedtar de nye medlemskontingentene. -

10.2: Omorganiseringen til modell med Daglig Leder Forslag:

Omorganiseringen til modell med Daglig Leder gjøres som et prøveprosjekt over to år, hvor hovedstyret på neste årsmøte rapporterer status og fremdrift. Det skal da på årsmøte i 2022 bestemmes endelig hvilken styringsmodell BIF skal bruke i fremtiden. Begrunnelse:

Ved å gjøre det til et prøveprosjekt, med midtveis og endelig evaluering vil vår organisasjon kunne foreta et kunnskapsbasert valg i 2022 om hvordan fremtiden i klubben vår skal være, Man kan også lettere søke særskilte midler både offentlig og i det private etter delfinansiering av dette. Styrets anbefaling; Styret anbefaler ikke forslaget. Ansettelses av daglig leder er ingen organisatorisk endring som krever vedtekts eller lovendring, og er derfor ingen årsmøtesak, men en sak som styret behandler selvstendig om de ønsker å ansette en daglig leder. Au og hovedstyret ønsker å jobbe kommende år, med kartlegging av alle oppgaver og se på hvordan Brandbu Idretsforening på best mulig måte kan rustes for fremtiden. Hvis dette innebærer ansettelse av Daglig leder, vil nok det komme opp som tema med redegjørelse for årsmøte 2021. Hører fra dere om dere ønsker noe annet inn i saksfremlegget.

Brandbu Idretsforening Ove Nordberg Leder


Årsmeldinger 2019 - Svømmegruppa - Fotballgruppa - Helsesportsgruppa - Kajakkgruppa - Friidrettsgruppa - Skigruppa - Skøytegruppa - Styrkegruppa - Hovedlaget


Årsberetning

Brandbu Idretsforening svømming

2019

Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i kajakkgruppa. 1


Styrets sammensetning Leder: Ikke valg, lagets leder har fungert Styremedlem: Trine Holme, Trond Erlend Voll

Styrets arbeid Styremøter Det har ikke vært avholdt møter etter årsmøtet. Spesielle oppgaver Vi har i år engasjert ekstern trener for å drifte svømmeskole. Dette har vært en målgruppe med barn fra 0-11 år.

Aktivitet Svømmegruppa har i år hatt stor aktivitet. Vi har ei treningsgruppe-/juniorgruppe, som har trent hver onsdag. I tillegg har vi gjennom babysvømmingen hatt totalt 20 barn i alderen 0-2 år og på svømmeskolen rundt 50 barn i alderen 5-11 år. Det er også en liten gruppe som organiserer seg selv med vanntilvenning for barn fra 2-5 år. Det har vært utrolig givende å få denne aktiviteten med all den gleden og entusiasmen dette har gitt både barn og voksne.

Økonomi I svømmegruppa har vi delt økonomien i år slik at det har vært et eget budsjett for svømmeskolen. Dette ble gjort for å se at svømmeskolen skulle gå i balanse, uten tilskudd fra øvrige midler fra gruppa. Ellers går treningsavgifter og tilskudd via grasrot til dekning av halleie.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål Svømmegruppas mål var å opprettholde et tilbud til juniorgruppa. Vi fikk imidlertid flere henvendelser om det ikke var mulig å få til svømmeskole på BBS. Når vi fikk til det, har vi levert langt over målsettingen, og det viser at med engasjement, er det mulig å få til noe.

2


Medlemstall Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

14

31

11

0

9

65

Menn

20

17

1

0

12

50

Totalt

34

48

12

0

21

115

Medlemsutvikling 2015

2016

2017

2018

2019

Kvinner

3

6

9

6

25

Menn

4

3

3

3

24

Totalt

7

9

12

9

49

Årsregnskap Se vedlegg til hovedregnskapet

Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i. 1

3


Årsberetning til Brandbu IF fotballgruppa 2019 Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i idrettslaget.

1


Fotballgruppas sammensetning Leder: Tom Jensen Nestleder: Dyre Rolstad Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Dyre Rolstad (Kasserer) Øystein Holter (Ansvarlig banefordeling), Kenneth Karlsen (Arrangementsansvarlig), Alexander Høystad (Sportslig leder), Trine Monsen (Materialforvalter), Ågot Hellum (Sekretær) Revisorer:

Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 5 møter hvor aktuelle saker er diskutert og behandlet. Spesielle oppgaver Vi har diskutert dommersituasjonen ved flere anledninger. Noe vi ønsker å ta skikkelig tak i for 2020. Vi har vurdert å bygge hall bak Brandbu hallen for trening innendørs. Dette er skrinlagt.

Aktivitet Aktiviteten er stor. BIF Fotball har i 2019 hatt ca 240 aktive spillere fordelt på 10 alderstrinn samt senior. Deltagelse i seriespill og mange CUPèr. Mange av våre lag gjennomførte sesongen med solide og gode resultater. Vi brukte en del tid på cup som var planlagt i september. Men pga for få påmeldte lag valgte vi å avlyse arrangementet. I samarbeid med Lunner, Harestua, Gran og oss er det laget nye retningslinjer for hvordan overgangen skal gjøres mellom lagene på Hadeland. 2 spillere fra 2006 laget spilte på Sone-laget frem til sommeren og 1 av disse kvalifiserte seg videre til Sone-lag for vinteren. Det har vært avholdt keeperskole på Brandbu en helg, i regi av Oslo Keeperskole. Personer fra støtteapparatet har gjennomført trenerkurs samt at klubben har avhold trener samlinger. Vi har og deltatt på ulike møter avholdt av IØFK.

2


Anlegg Kunstgressbanen (Brandbu fotballstadion) var åpen stort sett hele vinteren igjennom 2018/2019. Alle kamper spilles fortrinnsvis her. Friidrettsstadion har vært tilgjengelig for fotball fra mai. Med den aktiviteten som er i BIF-fotball nå har bane-kapasiteten vært “sprengt”. Det har vært gjennomført flere dugnader: Fotballstadion, utearealet klubbhuset, oppussing garderober samt vakter på arrangement i Brandbu og Oktoberfestivalen. Vi har nyttig hjelp/avtale med Gran kommune v. vaktmester-tjenesten i vedlikehold av gressmatte samt avtale om snøbrøyting (salting) på kunstgressbanen. Målsettingen er å holde kunstgressbanen åpen for trening hele vinter! Vi er spent på om dette fungerer tilfredsstillende, foreløpig har det vært noe glatt, men stort sett gått greit å trene :-)

Økonomi Fotballgruppa har en trygg økonomi. Vi landet på et underskudd på litt over 20 000, og det meste av årsaken er manglende innbetaling av treningsavgift. Dette har vi jobbet med å få inn men er ikke på plass ennå. Vi har i 2019 investert i 2 stk 3’er baner med støtte fra Sparebankstiftelsen, men dette har også bidratt med ekstra kostnader for oss. Treningsavgiftene ble i 2019 beholdt uendret. Det er innført styreleder honorar på kr 5000,- pr mnd for leder i fotballgruppa fra november.

Medlemstall 0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

95

84

28

15

222

Kvinner Menn Totalt

3


Ă…rsberetning

Brandbu Idretsforening Helsesport

2019

1


Styrets sammensetning Leder: Inger Marie Højfeldt Arbeidsutvalg: Marit Torill Friskop Bjørnerud, Maj-Britt Højfeldt, Liv Nilsen

Styrets arbeid Styremøter Det er ikke avholdt styremøter. Det har heller ikke vært behov for behandling av saker med arbeidsutvalget. Spesielle oppgaver Det har ikke vært spesielle oppgaver utover vanlig drift av helsebading.

Aktivitet Helsesportgruppa har også i 2019 arrangert organisert trim og fri bading i oppvarmet basseng på Brandbu Barneskole lørdager kl. 0900-1100. Helsesport leier bassenget fra kl 0830-1130 som da inkluderer garderobetid før og etter organisert trim/fri bading. Arrangementene følger skoleruta for Gran og vi har ikke aktivitet når skolen har ferie/stengt. Den organiserte trimmen varer fra kl. 0900-1000. Liv Nilsen, Torill Tingvold Sæterbakken og Inger Marie Højfeldt har vært instruktører. Det har vært ca. 20 deltagere hver lørdag under den organiserte trimmen. Fra kl 1000 – 1100 er det fri bading i bassenget. Fra høsten 2019 har vi gitt tiden fra 1100-1130 til Babysvømmingen, hvilket har vært et populært tilbud. Avviklingen har gått smertefritt med tanke på overlapping av bassengtid og garderobekapasitet. Dette har nok også avlastet noe av pågangen av besøkende med de aller yngste barna vi hadde frem til sommeren 2019, men vi opplever allikevel godt besøk av småbarnsforeldre som deltar på fribadingen, hvilket er gledelig. Det ble ikke arrangert livredningskurs i 2019, men dette avvikles regi av BIF primo januar 2020 hvor brorparten av vaktstaben deltar slik at vi har flest mulig godkjente badevakter. Det har også vært avholdt en tilstelning for vakter og hjelpere som takk for hjelpen i året som er gått.

Økonomi Helsesport har en sunn og god økonomi. Vi har hatt et jevnt godt antall besøkende på helsebadingen som dekker leiekostnader av svømmehallen, samt gir et lite overskudd. Det har ikke vært behov for innkjøp av utstyr eller utgifter til instruktør/kursing.

2


Vurdering av aktivitet i forhold til mål Helsesport arrangerer helsebading i bassenget ved Brandbu Barneskole. Målet er å gi et helsefremmende tilbud med trening og bevegelse i varmt vann som er skånsom og god aktivitet for kroppen. Det stilles ingen krav til forkunnskaper eller fysisk nivå for å delta. Tilbudet er populært og får gode tilbakemeldinger på innhold, samt aktivitetsnivå.

Medlemstall Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

6

3

2

0

69

80

Menn

5

3

0

0

18

26

Totalt

11

6

2

0

87

106

Årsregnskap Se vedlegg til hovedregnskapet

Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i. 1

3


Årsberetning

Brandbu Idretsforening kajakk

2019

Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i kajakkgruppa. 1


Styrets sammensetning Leder: Kjetil Flaten Sportslig leder-/kursansvarlig: Ove Nordberg

Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt møter på telefon hvor aktuelle saker er diskutert og behandlet. Spesielle oppgaver Vi har i år investert i nytt solcelleanlegg slik at vi kan ha lys og bedre tilgang på kajakkhuset gjennom hele året. Ellers har vi utført dugnader på lagringsstativene og ryddet ordentlig i naustet.

Aktivitet Det har også i sommer vært stor aktivitet. Vi har bidratt på idrettsskoleuka, vannfestivalen og hatt en rekke kurs. Vi har også hatt bedriftsinternt kurs for ansatt i Nortura i Oslo. Totalt har vi år hatt 2 introkurs, 2 grunnkurs og et teknikkurs i tillegg til kurset for Nortura, så alt i alt har vi hatt rundt 40 personer på kurs, meget bra. Vi har hatt faste treninger en gang i uka på fjorden fra april til oktober og hver 14dag i svømmehallen på BBS.

Økonomi Kajakkgruppa har en sunn og god økonomi. Vi har mange aktive padlere som bidrar inn med treningsavgift. Dette har gjort at vi har kunnet kjøpe inn kajakker slik at vi nå har et godt utvalg og nok kajakker til alle våre kurs. Vi har også kjøpt inn 2 barnekajakker, noe som er veldig populært.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål Vårt mål er å skape trygge gode padleopplevelser for de som ønsker det, og det føler vi at vi bidrar sterkt til. Vi har ingen målsetting om få frem konkurransepadlere, men å få folk til å være trygge turpadlere, hvor du kan nyte både trening og fritid.

2


Medlemstall Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

0

3

1

1

76

81

Menn

1

1

2

2

42

48

Totalt

1

4

3

3

118

129

Medlemsutvikling 2014

2015

2016

2017

2018

Kvinner

12

31

45

60

75

Menn

8

19

30

38

49

Totalt

20

50

75

98

124

Årsregnskap Se vedlegg til hovedregnskapet

Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i. 1

3


Årsberetning til Brandbu IF Friidrett 2019 Styrets sammensetning Leder: Lise Wirstad Dynna Kasserer: Christin Flatum Sekretær: Elisabeth Ellefsrud Styremedlem: Per Anders Gjefsen Styremedlem: Egil Lindahl Styremedlem: Odd Arne Røste Styremedlem: Per Siegel

Styrets arbeid Styremøter Styret har gjevnlige møter gjennom året. I 2019 er det avholdt 12 styremøter. Spesielle oppgaver Styret er med i planleggingen av og gjennomføringen arrangementer i friidrettsgruppa og dugnader. Styret følger opp trenere og utøvere. To fra styret har representert BIF i Årsmøte i Oppland Friiderttskrets i april og ekstraordinært årsmøte i november. I tillegg har to fra styret bidratt som dommere i forbindelse med at Innlandet friidrettskrets arrangerte NM i mangekamp i januar 2020.

Aktivitet Treningstilbud Brandbu IF friidrett har i sesongen 2019 hatt tre treningsgrupper. En gruppe med tilrettelagt trening for utviklingshemmede, en gruppe for aldersgruppen 5 – 10 år og en gruppe for alle fra 11 år og eldre. I tilrettelagtgruppa møter utøverne opp jevnt og trutt på friidrettsbanen hver onsdag i sommerhalvåret. Mens de trener på Jaren skole hver tirsdag/onsdag i vinterhalvåret. Kaja Karlson er trener. Aldersgruppa fra 5 -10 år trener på friidrettsbanen hver mandag og i Størenslunden hver onsdag i utesesongen og på Brandbu barneskole i vinterhalvåret. I sommer har det vært stor interesse for treningstilbudet og det har vært opp til 30 unger på banen enkelte mandager. Bente Mari Nymoen er hovedansvarlig for denne gruppen. Med seg har hun Anne Amalie Nymoen, Linn Camilla 1


Petersbakken og Julie Sagnæs I gruppa for de eldste er det mellom 15 og 20 utøvere. De er trener på mandager og onsdager. Odd Arne Røste og Kjel Jarle Kvamme er trener for denne gruppa. Roar Børmarken er diskostrener for Lotta Flatum Fallingen. Idrettsmerker 2019 Friidrettsgruppa tok over ansvaret for idrettsmerker i 2019, og Inger Torunn Østen ble leder for denne aktiviteten. I 2019-sesongen har 14 voksne og to barn tatt idrettsmerke. Idrettsmerkeansvarlig er Inger Torun Østen. Stafetter Brandbu stilte med både damelag og herrelag i Holmenkollstafetten 2019. I Landstafetten 2019 stilte Brandbu med både jente- og guttelag. Kompetanse Friidrettsgruppa har arrangert dommerkurs i 2019. I alt 12 funksjonærer besto kretsdommereksamen. To deltakere fra friidretttsgruppa deltok på Løpskonferansen 2019. En trener har vært med på trenerkonferanse i år.

Arrangementer I løpet av 2019 har vi arrangert ett innendørsstevne. Dette gikk av stabelen 23. februar i Brandbuhallen.

Videre ble Viggaløpet gjennomført siste lørdagen i april, slik som tradisjonen tilsier. Dette var et samarbeid med Gran IL. Årets løp var det 29 i rekken. Vi mobiliserer nå til 30 årsmarkering i 2020 med målgang i Brandbu. Det første stevnet på banen var GAST-stevne, som ble gjennomført søndag 12. mai. Dette var et nasjonalt kaststevne for de over 13 år, hvor alle kastøvelser ble tilbudt. Det er andre året vi arrangerer GAST-stevne. Vi takker GAST som stiller opp som hovedsponsor for GASTstevne også i 2020. Vi vil også takke Lygnasæter Hotel og Eik Maskin på Jaren for samarbeidet om stevne i 2019. Mohagen Bil Cup ble også gjennomført i 2019 med i alt 6 stevner, herunder klubbmesterskap. Det var god deltakelse på cupen med totalt 152 utøvere. De fleste deltakerne var fra Brandbu, men det kommer stadig flere deltakere fra andre klubber. Det er svært gledelig at stadig flere klubber kommer til Brandbu for å delta på stevner. Friidrettsgruppa retter en stor takk til Mohagen Bil som gjør det økonomisk mulig for oss å gjennomføre Mohagen Bil Cup. 2


Gulbrandsen & Olimb karusellen ble gjennomført med 6 løp i 2019, inkludert klubbmesterskap. Deltakelsen var god med totalt 82 deltakere, noe som er noe lavere enn tidligere år. På grunn av mye snø vinteren 2019 ble de første to løpene arrangert på banen. De siste løpene ble som vanlig arrangert i Dæhlenmoen. Vi takker Gulbrandsen & Olimb for samarbeidet om karusellen i 2019. Sommerleker 2019 Sommerleker 2019 or utøvere med funksjonshemninger gikk av stabelen 17. og 18 august. Sommerlekene er et samarbeidsprosjekt mellom Civitan og Brandbu IF. Arrangementet samlet utøvere fra alle landsdeler. Det ble to flotte friidrettsdager i regn, vind og sol på Brandbu stadion med stor innsats og mye idrettsglede. Over 30 utøvere gjennomførte øvelser både lørdag og søndag. Friidrettsgruppa vil takke både utøvere, ledere og funksjonærer for innsatsen denne helga. Vi takker også Civitan for godt samarbeid.

Friidrettsskole Friidrettsskolen er et nytt tiltak i Brandbu Idrettsforening i 2019. Friidrettsgruppen arrangerte friidrettsskole for at flere barn skulle bli kjent med friidretten i Brandbu. 36 barn i alderen 5 til 11 år deltok. I løpet av fire ganger fikk de innføring i kast, hopp og løp. Det ble også medaljer og is for alle som deltok. Friidrettens dag Søndag 1. september arrangerte friidrettsgruppa Friidrettens dag på Brandbu stadion. De 45 ungene som møtte opp fikk prøve seg på 60 m, lengde, høyde, kule og 60 m hekk. Stafetter Brandbu stilte med både damelag og herrelag i Holmenkollstafetten 2019. I Landstafetten 2019 stilte Brandbu med både jente- og guttelag. Brandbumarsjen Lørdag 4. mai ble Brandbumarsjen arrangert for 34 gang med hele 75 deltakere. Else Randi har nok en gang holdt styr på deltagerne under Brandbu marsjen. For 34 gang var hun også i år på plass. En viktig ildsjel som har gjort mye for turinteressen i Brandbu. Kompetanse Friidrettsgruppa har arrangert dommerkurs i 2019. I alt 12 funksjonærer besto kretsdommereksamen. To deltakere fra friidretttsgruppa deltok på Løpskonferansen 2019. En trener har vært med på trenerkonferanse i år.

3


Sportslige prestasjoner i 2019 I løpet av 2019 har vi fått to utøvere på rekrutteringslandslaget. Lotta og Magnus har begge representert Norge i året som har gått, noe vi i Brandbu er stolte av. Våre utøvere som konkurrerer på stevner ute kan vise til meget sterke resultater i år. Det har blitt 7 nye klubbrekorder, og en ny kretsrekord på våre utøvere. Til sammen har det blitt 11 resultater på 1000 poeng eller bedre på Tyrvingtabellen.

Brandbu-utøvere representert i mesterskap i 2019 Brandbu IF stilte med to utøvere i NM i friidrett 2019. Kjetil Røste Ringen deltok i slegge og Lotta Flatum Fallingen deltok i diskos. Kjetil oppnådde resultatet 58,31 m og tok fjerde plassen. Lotta gjorde, etter forutsetningene, et greit NM med 5, plass og 46,76. I NM i terrengløp 6 km 13. oktober, løp Magnus offensivt og sterkt og tok 5. plassen i ei meget hard juniorklasse. Magnus løp på 18,46 og ble 29 sekunder bak vinneren Håkon Stavik fra Ålesund. Flott innsats av Magnus. Brandbu stilte med to utøvere junior NM i 2019. Lotta fikk sølv i diskos i junior NM med resultatet ble 46,68 m. Det ble også sølv på Lotta i kule med resultatet 12,83 m med 4 kilos kule. Magnus gjorde en meget sterk 5000 m, og løp på tiden 15,13 og fikk en fin 6 plass. To utøvere fra Brandbu deltok i ungdomsmesterskapet i friidrett på Jessheim. Det var Guro Kvamme og Lotta Flatum Fallingen, som begge deltok i J17. Lotta vant gull i kule (3kg) i Ungdomsmesterskapet med 14,91. I diskos ble det sølv. Guro Kvamme fikk en 5. plass i tresteg med resultatet 10,55 m, som ga ny klubbrekord i J17. På 300m. hekk ble hun nr. 8. Lotta var en av 23 utøvere, som representerte Norge i U20 EM i Borås. Hun representerte også Norge i nordisk juniorlandskamp i Kristiansand. Magnus representerte Norge i juniorlandskampen i Finland. Han leverte et solid løp og ble nr. 8, 19 sekunder bak vinnerne Håkon Stavik. Han var en del av det norske laget som tok lag-gull i Finland. Magnus representerte også Norge under Europamesterskapet i terrengløp som arrangeres i Lisboa i desember 2019. Også her leverte han en sterkt løp og bidro til lagsølv for det norske laget.

Lars Aleksander Ruud ble i 2018 tatt ut av Norges friidrettsforbund (NFIF) til å representere Norge i Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019. Dette er et breddeidretts-arrangement som primært har som mål å gi utøvere motivasjon til ytterligere aktivitet i idrettslagene. Lars Aleksander deltok i både 100 meter sprint og kulestøt i Dubai. Han tok med seg sølv i kulestøt og fikk en fin 5 plass i et veldig jevnt hit på 100 meter sprint.

4


Friidrettsgruppa takker våre samarbeidspartnere i 2019 som bidrar til utvikling av våre utøvere.

Medlemstall – friidrett 2019 0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

5

45

23

8

59

140

Menn

6

31

27

11

81

156

Totalt

11

76

50

19

140

296

Medlemsutvikling – Friidrettsgruppa mangler historiske tall 2015

2016

2017

2018

2019

Kvinner

140

Menn

156

Totalt

296

Årsregnskap Friidrettsgruppa har en trygg økonomi. Regnskapet for 2019 viser et overskudd. Viktigste inntektskilder er sponsorer og overskudd fra arrangementer, spesielt Viggaløpet. Gruppa har i 2019 kjøpt inn nye konkurransedrakter og klubbtøy i 2019. De nye konkurransedraktene er fra Trimtex, har nytt design og med fargene til Brandbu IF. T-skjortene er delt ut gratis til alle som deltar på treningene, mens genserne er solgt til redusert pris. Innkjøp av konkurransedrakter og klubbtøy var den største utgiften for friidrettsgruppa. Reisekostnadene til mesterskap har vært lavere i år enn normalt, siden mesterskapene har vært arrangert på Østlandet.

5


Ã…rsberetning

BRANDBU IF SKI

1


Styrets sammensetning Leder:

Anders Johannessen

Nestleder:

Hanne Kvåle

Styremedlemmer: Tone Dahlen(kasserer), Tone Bjørnstad(sekretær), Frode Nordvik(sportslig leder)

Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 8 styremøter hvor 54 saker er behandlet. Spesielle oppgaver -Skigruppas medlemmer var sterkt delaktig på Lygna Skisenter under NM 2019. -Skigruppa arrangerte avslutningshelga(cupavslutninger 11-16 år og KM stafett) for Oppland Skikrets på Lygna Skisenter, dette bidro sterkt til årets gode økonomiske resultat. -Skigruppa var også i år teknisk arrangør for HCK ifbm. gjennomføringa av Tour of Norway for Kids -Skigruppa har fokus på bærekraft og har også dette året arrangert Bruktmesse, med salg av brukt ski- og vinterutstyr. I tillegg gjennomføres en basar ifbm. Bruktmessa. -Sportslig leder har deltatt på vår- og høstmøte i Oppland skikrets. -Skigruppa er representert både i styret i Team Hadeland langrenn og Lygna Skisenter. Aktivitet Brandbu IF Ski har hatt stor aktivitet i 2019. Denne sesongen har det også vært et treningsfellesskap for klubbene Brandbu, Gran og Moen. Dette utvikles for hvert år. Det er gjennomført innetreninger for de minste en kveld i uka i gymsalen på Brandbu barneskole. I tillegg har det vært et tilbud til de eldste 2 dager i uka i treningsfellesskapet. Det har vært flere samlinger i treningsfellesskapet og det er gjennomført egen klubbsamling på Beitostølen i november. Samlingene har både vært på barmark, rulleski og rene skisamlinger. Det har vært stor deltagelse i mange skirenn både for den minste gruppa og for de litt større skiløperne. Vi har også hatt seniorløper som har representert oss i Norgescup og NM. Skigruppas medlemmer har deltatt i snøproduksjon på Lygna Skisenter og løypekjøring i nærområdet, for å legge forholdene til rette for alle de aktive og bredden.

2


Medlemstall Skigruppa 2019 0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

0

13

4

0

7

24

Menn

0

12

3

2

15

32

Totalt

0

25

7

2

22

56

Medlemsutvikling 2019 Kvinner

24

Menn

32

Totalt

56

2020

2021

3

2022

2023


Årsberetning til Brandbu Idretsforening Skøytegruppe 2019

Styrets sammensetning Leder: Bjørg Johansen Styremedlem: Leif Tore Johansen

Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt møter på telefon hvor aktuelle saker er diskutert og behandlet. Spesielle oppgaver Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid. Vært med på dugnad med, vask av klubblokaler. Vanne med brannslanger for å rette opp isen. Vært på trening, mens det var is. Vært på møter Oppland skøytekrets og styremøter i BIF

Aktivitet Det ble annonsert med trening da isen var klar, og 6 barn var med på flere av treningene. Noen falt fra og tre møtte på avslutningen og fikk sin premie. Emilie Solbakken deltok på Krystall Cup og KM på Jevnaker i begynnelsen av desember. Kjetil Amundrud har deltatt på flere NC løp og har hatt som mål og kvalifisere seg til NM allround som denne sesongen går i mars 2020 Gruppa har bra økonomi. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Det er få aktive i gruppa. Men mange bruker skøytebanen til fri lek og går på skøyter sammen med venner og foreldre. Skoler og barnehager bruker skøytebanen veldig mye når det er is. Så man må bare håpe at noen blir aktive skøyteløpere.

Bjørg


Årsmelding styrkeløft Se hovedlaget


Årsberetning

Brandbu Idretsforening

2019

Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i idrettslaget.

1


STYRETS SAMMENSETNING Leder:

Ove Nordberg

Nestleder:

Pål Arne Sangnæs

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Hanne Kvåle, Alexander Høistad, Frida Marie Lekanger Voll, (bevilget fritak fra januar 2020) Bente Mari Nymoen, (bevilget fritak fra mai 2019) Varamedlem Kai Roger Bakken, (inn som fast medlem for Bente Mari Nymoen) Valgkomité: Heidi Bekken, nye kom til på høsten, Helge Tryggeseth, Christine Bamber, Merethe Myrengen Kværn Revisorer:

Asbjørn Kvåle, Anders Wetting

Undergruppenes leder har vært. Fotball: Tom Jensen Friidrett: Lise Wirstad Dynna Ski: Anders Risendal Johannessen Svømming: Leder Ove Nordberg har fungert Kajakk: Kjetil Flaten Helsesport: Inger Marie Højfeldt Skøyter: Bjørg Johansen Styrkeløft ny gruppe fra november: Niklas Kanten

STYRETS ARBEID Styremøter Det er avholdt til sammen 6 styremøter og 4 AU møter, og det er behandlet 47 saker. I tillegg har vi hatt et ekstraordinært årsmøte med opprettelse av styrkeløft gruppe. Spesielle oppgaver I år som tidligere, har vi bidratt på Bil og Motordagen samt Oktoberfest, og begge arrangement er forbundet med en del arbeid, der det ofte er en utfordring å få kabalen med mange dugnadsvakter på plass. Men med gruppenes innsats, litt hjelp fra Jaren Håndball og medlemmenes velvilje, greide vi begge arrangementene til BOHN’s tilfredshet. Over 40 frivillige deltok disse dagene. Av andre spesielle oppgaver har vi hatt nytt antidopingseminar med Hans Jørgen Kvåle. Vi har dessverre ikke kommet ordentlig i gang med arbeide med sertifisering av alle tillitsvalgte, trenere og leder, og vi har heller ikke kommet i gang med våre utøvere, så en plan med tidsperspektiv for gjennomføring, vil bli utarbeidet og satt i gang rett over årsmøte. Det er viktig at arbeide kommer i gang slik at vi kan promotere Brandbu Idretsforening som et rent idrettslag. Vi har bak oss et år med AlleMed prosjektet. Vi har ikke hatt spesielle aktiviteter, men vi har fjernet treningsavgifter for alle barn under 10 år. Det har veldig godt mottatt blant foreldre og er blitt lagt merke til både lokalt, på krets og forbundsnivå. Det var noe bekymring, spesielt i fotball som har hatt en del inntekter på treningsavgifter blant de yngste, men hele bortfallet inntekter ble kompensert igjennom AlleMed delen av grasrotmidlene som var avsatt til formålet. 2


AKTIVITET Det er en bred og god aktivitet i laget og vi er nå blitt en enda større familie med over 1100 medlemmer. En stor fotball gruppe, nå med lag i alle årsklasser, friidrett med både idrettsmerkeprøver, trim og samarbeid med Civitan om paraidrett, ski, kajakk, helsebadingen og stor aktivitet i svømmegruppa med svømmeskolen. Skøyter på naturis er blitt en vanskelig og utfordrende aktivitet der vi sliter med å få rekrutering. Ny styrkeløft gruppe ble etablert i november, dette er også et spennende prosjekt. Etter at vi la ansvaret for idrettsskolen inn i AU, har vi i år hatt fulltegnet gruppe. Det har vært stor aktivitet, og dette er av de virkelig fine satsingsområdene for å få til allsidig lek og introduksjon til idretten. Her gjøres det mye godt arbeid. Vi arrangerte også idrettsuka første uka i skolens sommerferie. Dette var også et populært innslag, der vi via sponsorer som Sparebankstiftelsen Gran og Brandbu Sanitetsforening, fikk inn midler til innkjøp av det utstyret vi hadde behov for å få gjennomført ei god uke med masse aktivitet og sosialt samvær.

ARRANGEMENT OG SAMARBEID Brandbu Idretsforening har et fruktbart og godt samarbeid med lag, foreninger, handelsstand, sponsorer og kommune. Også i år vil spesielt nevne vaktmester Bjørn Egge for sin innsats på både Brandbu Stadion, kunstgressbanen og isen på Rosendal. Et godt samarbeid med Civitan Hadeland som gjennom friidrettsgruppa har hatt et rikt og godt tilbud gjennom hele året. Vi har også et godt samarbeid med andre idrettslag på Hadeland bl.a. gjennom Lygna skisenter. Her ble NM del 2 arrangert 28.-31. mars 2019. Igjennom vårt samarbeid med kretsen, har vi også arrangert aktivitetslederkurs for paraidretts trenere-/aktivitører. Samarbeidet med kretsen er meget godt, og vi kommer i løpet av 2020 til å holde lokaler for flere kurs i Hadelandsregionen. Gran kommune har i år kostet på nivellering av Rosendalsbanene slik at den skal bli lettere å islegge vinterstid, og kastring med sikkerhetsbur er planlagt montert igjen, slik at kasteren kan ha et egnet treningsfelt. Mer informasjon om arrangement og resultater viser jeg til gruppene årsmelding. Våre sponsorer har fornyet eksisterende avtaler, og dette bidrar til forutsigbare sponsorer og inntekter for klubben. Det har også kommet på plass noen nye skiltsponsorer.

KLUBBHUS Vi har ikke hatt større prosjekter når det gjelder klubbhuset i 2019. Noe gjenstående listarbeider og småting, er fullført på garderobene. Etter en befaring på styrkerommet før jul, ble vi enig om å pusse opp styrkerommet før styrkeløfterne flytter inn. Vi håper å være ferdig med dette i første delen av februar.

3


OPPSUMMERING Brandbu Idretsforening er et lag i fortsatt vekst og fremgang. Etter at vi har lagt om vedtektene, slik at det nå velges gruppeleder, eventuelt gruppestyre, ser det ut til å ha gått seg til med gode arbeidsutvalg, som jobber godt med stor innsats og høy aktivitet i de fleste gruppene. På gruppenivå går rekruteringen av tillitsvalgte og frivillige ganske bra. Gruppene selv er flinke til å rekruttere inn nye når noen går ut. Det er imidlertid utfordrende å rekruttere medlemmer til AU og lederverv. Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer som bidrar sterkt til idrettslagets aktivitet og drift. Med sportslig hilsen Ove Nordberg Leder

MEDLEMSTALL Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. Januar 2020

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

25

94

48

22

308

497

Menn

32

148

157

48

304

689

Totalt

57

242

205

70

612

1186

Januar 2019

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

17

81

50

13

286

447

Menn

10

179

125

53

266

633

Totalt

27

260

175

66

552

1080

Med” aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 2 Med” medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i. 1

4


Medlemmer pr gruppe, (aktivitetstall) 9. februar 2020 Fotball

Friidrett Styrkeløft

Ski

Kajakk

Svømming Helsesport Skøyter

Kvinner

48

141

1

24

81

65

83

5

Menn

321

151

4

32

48

50

35

13

Totalt

369

292

5

56

129

115

118

18

Medlemmer pr gruppe, (aktivitetstall) 23. januar 2019 Fotball

Friidrett Ski

Kajakk

Svømming

Helsesport

Skøyter

Kvinner

48

124

32

78

15

19

13

Menn

302

146

37

46

6

72

4

Totalt

350

270

69

124

21

91

17

Årsregnskap Se hovedlaget og gruppenes regnskap i egen presentasjon.

5


Regnskap 2019 - Svømmegruppa - Fotballgruppa - Helsesportsgruppa - Kajakkgruppa - Friidrettsgruppa - Skigruppa - Skøytegruppa - Styrkegruppa - Hovedlaget


Brandbu IF Revisjonsrapport 2019 Vi har revidert regnskapet for alle gruppene i Brandbu IF for 2019. Regnskapene balanserer med et over(+)/underskudd(-) iht oppstilling under Avdeling Hovedlaget Styrkeløft Helsesport Kajakk Fotball Svømming Ski Ski Friidrett Idrettsskole Skøyter

Resultat kr 604 701,50 kr kr 13 590,68 kr 9 970,77 kr 4 765,11 kr -3 526,42 kr 125 889,05 kr kr kr

Sum balanse kr 3 135 762,73 kr 25 000,00 kr 250 111,40 kr 33 178,06 kr 741 686,14 kr 53 002,69 kr 694 652,70

166 547,75 kr -12 660,42 kr 20 316,71 kr

Status Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent

Kommentar

Konto 2910 er innbetalt i 2020. Er ok

Det er overført penger til et styremedlems bankkonto uten bilag. . Dette er å betrakte som et ikke godkjent lån og er ikke iht NIF sine regler.

677 772,04 Godkjent 55 683,56 Godkjent 494 991,68 Godkjent

Regnskapsbilagene er kontrollert og funnet i orden. Bokførte beholdninger i bank stemmer med årsoppgaver fra banken. Vi er ikke kjent med at det foreligger transaksjoner etter årsavslutningen som vil påvirke regnskapet for 2019. De fremlagte regnskap anses å gi et rettvisende bilde av Idretslagets økonomiske stilling pr. 31.12.19

Brandbu 1.3.2020 ……………………………………………………. Anders Wetting

…………………………………………………………………………. Asbjørn Kvåle


2019

Valgkomiteens innstilling 2020 Arbeidsutvalget: Leder:

Ove Nordberg

Nestleder: Medlem:

2019 2019 2019

Ungdomsrepresentant:

Pål Arne Sangnæs Hanne Kvåle Alexander Høistad Aase Jorun Berg Lotta Flatum Fallingen

Vara:

Kai Roger Bakken

2019

Lise Wirstad Dynna Odd Arne Røste Christin Flatum Per Anders Gjefsen Elisabeth Ellefsrud Cecilie Ruud

2019 2019 2019 2019

2020

2020

2020 2020

Friidrettsgruppa: Leder Styremedlem

2020

2020

Skigruppa: Leder:

Anders Risendal Johanessen

Nestleder:

Hanne Kvåle

Representant til Lygna skisenter Vara til Lygna skisenter:

Finn Staff

2020

2019

2020

Ikke valgt

Fotballgruppa: Leder: Kasserer Sekretær

Tom Jenssen Dyre Rolstad Ågot Hellum

2020 2019 2019

Helsesport: Leder

Inger Marie Høyfeldt

2020

Kjetil Flaten Ove Nordberg

2020

Bjørg Johansen Leif Tore Johansen

2020 2020

Kajakk: Leder Sportslig Leder

Skøytegruppa: Leder Sportslig leder


Svømmegruppa: Leder:

Anja Elvira Hansine Brorløkken

2020

Niklas Kanten

2020

Styrkeløft: Leder:

Bragdstattuetter: Bjørn Ola Skavern Per Halvard Aschim Hanne Kvåle

Kontrollkomite: Vara: Representanter til årsmøtet i Øståsen skiløyper

Asbjørn Kvåle Anders Wetting Tor Erik Gjefsen

2019 2019 2020

Per Sønsteby Kjell Staff

2020 2020

Helge Tryggeseth Christine Bamber Merethe Myrengen Kværn

2020

Valgkomiteen Leder:

Valgperioden er for alle tillitsvalgte 2 år. Lederverv for 1 år. Valgkomiteen har bestått av Heidi Bekken, Helge Tryggeseth, Christine Bamber og Merethe Myrengen Kværn Brandbu, 24.02.20 Heidi Bekken Leder valgkomite


Budsjetter 2020 - Svømmegruppa - Fotballgruppa - Helsesportsgruppa - Kajakkgruppa - Friidrettsgruppa - Skigruppa - Skøytegruppa - Styrkegruppa - Hovedlaget


DRIFTSINNTEKTER Konto

Tekst Sponsor/samarbeidsavtaler Treningsavgifter

Tekst utgifter Sparebankstiftelsen Gran 32. stk svømmeskolen 26. stk babysvømming 10. stk ungdomsgruppa

Fordelingsmidler hovedlaget Salgsinntekter varer og tjenester Svømmebriller Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innkjøp utsyr klubben Lisens norgessvømmeforbund Innkjøp svømmebriller Diplomer og merker Instruktørkurs Godsgjørelse instruktører Leie svømmebasseng Sum Balanse

kr kr kr kr kr kr kr kr

inntekter kr 20 000 kr 32 000 kr 26 000 kr 5 250 kr 2 000 kr kr

1 600 86 850

5 000 1 000 1 600 3 500 4 000 40 275 7 700 63 075 kr

86 850

kr

23 775


Fotball Konto

Budsjett 2020 BALANSE Eiendeler

kr

-

kr

-

1320 Lån til foretak i samme konsern 1500 Kundefordringer 1501 Utestående krav til medlemmer 1700 Avsetning lagskapital 1900 Kasse 1901 Kontantkasse kiosk/dommer osv 1934 Fotball 2020.08.00010 1935 Fotball 2020.55.15314

Gjeld og egenkapital

2050 Annen egenkapital 2051 Banefond 2071 Lagskontoer 2200 Langsiktige lån 2290 Hadeland Ivrig 2380 Lån kassekreditt 2400 Leverandørgjeld

Konto

RESULTAT Salgsinntekter

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler 3021 Overgangsinntekter 3110 Salg supporterutstyr 3112 Kiosk 3114 Brød-avtaøe Rema 1000 3150 Treningsavgifter

Andre inntekter

3400 Offentlige tilskudd LAM 3401 Tilskudd fra BIF hovedstyre 3442 Tilskudd øremerkede 3800 Gaver diverse 3925 Mva-refusjon 3926 Dugnadsinntekter/vask/renhold 3940 Overgangsinntekter 3999 Diverse inntekter

Sum inntekter Varekjøp

4000 Kretskontigenter

kr kr

706 100,00 160 000,00

kr kr

85 000,00

kr kr kr

461 100,00 185 000,00 70 000,00

kr

35 000,00

kr kr

25 000,00 15 000,00

kr kr

40 000,00 891 100,00

kr kr

225 000,00 5 000,00


kr kr

50 000,00 15 000,00

kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

85 000,00 20 000,00 10 000,00 40 000,00 125 000,00 10 000,00 55 000,00 60 000,00 528 200,00 35 000,00 20 000,00 1 200,00

kr kr

250 000,00 -

kr kr kr kr

10 000,00 6 000,00 15 000,00

Sum driftskostnader

kr kr kr kr kr kr kr kr kr

150 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 500,00 5 000,00 500,00 878 200,00

Driftsresultat

kr

12 900,00

Finansposter

kr kr kr

450,00 500,00 50,00

kr

13 350,00

4200 Innkjøp kiosk 4201 Innkjøp klubbtøy 4210 Treningsavgifter 4230 Utstyr 4320 Deltakeravgifter 4322 Sosiale tiltak 4323 Overgangsgebyr 4324 Kostnader fotball/keeperskole

Personalkostnader

5000 Godtgjørelser instruktører 5010 Dommerutgifter 5330 Godtgjørelse til styre

Andre kostnader

6300 Leie lokaler/baner 6340 Lys, varme 6410 Leie postboks 6540 Inventar 6550 Utstyr 6570 Klubbtøy styre 6571 Supportertøy 6600 Vedlikehold anlegg 6620 Rep. og vedlikehold utstyr 6800 Kontorrekvisita 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 6940 Porto 7000 Drivstoff 7020 Vedlikehold maskiner 7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 7410 Medlemskontingenter 7420 Gaver/premier 7500 Forsikringspremie 7770 Bank- og kortgebyr 7771 Gebyr Buypass/iZettle 7790 Annen kostnad

8040 Renteinntekter 8140 Rentekostnad 8170 Gebyrer

Avdelingsresultat BIF Fotball


Budsjett kajakkgruppa 2020 Inntekter

Antall

Treningsavgifter Kursdeltagere Overføring fra hovedlaget Totale intekter Usikre tilbakeføringer for nye kajakker

Utgifter

Barnekajakk Kursholder Vedlikehold utstyr Ny havkajakk Bassengtrening Totale utgifter

70 kr 30 kr kr kr kr kr

21 000 54 000 12 000 87 000 7 300 94 300

0 kr kr kr 0 kr kr kr

54 000 6 000 6 800 66 800

kr

20 200

Balanse Overskudd


BUDSJETT BRANDBU FRIIDRETT 2020

Vedtatt 05.02.19

Driftsinntekter

Budsjett 20

3020 3025 3113 3125 3231 3153, 3232, 3233 3400 3441 3442 3620 3925 3926 3999 8050

Sponsorinntekter Skiltreklame Salg kiosk Salg av klubbtøy Viggaløpet

Regnskap 19 84500 16714 54392 9763 30000

90000 20000 55000 3500 40000

Egne arrangement Offentlige tilskudd Andre tilskudd Tilskudd øremerket Treningsavgifter Mva refusjon Dugnad osv Diverse inntekter Renteinntekter SUM

30417 98268 5000 20000 0 17013 17950 46966 493 431476

30000 20000 5000 30000 0 15000 15000 15000 500 339000

Kretskontingent Startkontingent stevner Reiseutgifter Stevneutgifter Innkjøp kiosk Kjøp av klubbtøy Treningsavgifter Servering stevner Godtgjørelse innstruktører Leie lokaler Utstyr/ driftskostnader Behandlingsutgifter Rep/vedlikehold utstyr Kontorrekvesita Kurs, oppdatering SMS Reklame Medl.kontigenter Gaver/ premier Bank/ kortgebyr Buypass Annen kostnad SUM

7500 12896 18282 3810 29310 68077 39170 0 23500 7497 3362 3121 0 698 6503 0 0 1000 38333 60 8 1800 264927

7500 20000 50000 7000 35000 25000 70000 2000 25000 7500 20000 7500 5000 1000 10000 0 3000 1000 40000 100 300 2000 338900

Resultat

166549

100

Driftsutgifter 4000 4010 4030 4110 4200 4201 4210 4321 5000 6300 6550 6551 6620 6800 6860 6900 7320 7410 7420 7770 7771 7790


Regnskap 2019

Budsjett 2020

kr kr kr kr kr kr kr kr

66 000,00 14 124,00 7 412,73 4 150,00 750,00 121 269,56 213 706,29

kr kr kr

68 250,00 20 000,00 5 000,00

kr kr kr kr

kr kr kr

17 549,80 14 000,00 -

kr kr kr

Driftsinntekter 3020 3021 3110 3112 3125 3150 3153

Spons/samarb.avt Loddsalg/bassar Kiosksalg salg parkering Salg klubbtøy Treningsavgifter Inntekter egne arr

Salgsinntekter Brandburennet Bruktmesse vår/høst Trippelrenn/Tour of N

3400 Offentlig tilskudd LAM midler 3441 Andre tilskudd 3442 Tilskudd øremerkede

Offentlig tilskudd 3600 Leieinntekter 3605 Leieinntekter snøscooter kjøring

Leieinntekter 3925 mva refusjon 3926 Dugnadsinntekter/vask/renhold 3999 Diverse inntekter/egenandeler

Sum Driftsinntekter Utgifter

kr kr

-

1 000,00 1 500,00 35 000,00 130 750,00

kr kr

-

kr

-

kr kr kr kr

20 000,00 15 000,00 35 000,00

kr kr kr kr

-

27 668,00 4 000,00 2 000,00

kr

25 000,00

kr

33 668,00

kr

25 000,00

kr

-

kr kr

5 750,00 9 600,00

kr kr

5 750,00 2 000,00

kr kr

-

kr

15 350,00

kr

7 750,00

kr

-

kr kr kr kr kr

13 540,27 25 200,00 16 557,00 55 297,27

kr kr kr

10 000,00 26 000,00 15 000,00

kr kr

-

kr

41 000,00

kr

-

kr

318 021,56 kr

204 500,00 kr

-

22568 i 2018

leieinntekt storstua

10690 i 2018 26000 i 2018

Driftskostander 4000 kretskontigenter 4200 Innkjøp kiosk 4201 Innkjøp klubbtøy

kr kr kr

4 910,00 3 052,86 3 967,90

kr kr kr

4 900,00 2 500,00 5 000,00

kr kr kr kr kr

40 665,00 19 018,00 46 337,21 12 500,00 130 450,97

kr kr kr

45 000,00 10 000,00 50 000,00

kr

kr

9 400,00

kr

kr

-

117 400,00

kr

-

kr

15 000,00

kr

-

9 400,00

kr

15 000,00

kr

-

kr kr

5 000,00

-

6 852,00 1 498,50 149,00 3 800,00 35 514,35

5 000,00 45 000,00 3 000,00 3 000,00 7 000,00

kr

kr kr kr kr kr kr kr

kr kr kr kr kr kr

kr kr kr kr

372,00 2 253,36 275,00 55 714,21

kr kr kr kr kr kr kr kr

kr

195 565,18

8040 Renteinntekter

kr kr

8140 Rentekostand

4320 4321 4322 4501

Deltakeravgift reiseutgifter Sosiale tiltak innleid hjelp

5000 Godtgjørelser instruktører

6300 Leie lokaler/bane (lygna) 6391 Eieravgift THL

Klubbandel pr løper Utstyr/driftkostander Klubbtøy styre Rep vedlikehold utstyr kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o.l medlemskontigenter Gaver/Premier Tilskudd/støtte utøvere ifb hø

6550 6570 6620 6800 6860 7410 7420 7450 7770 Bank og kortgebyr 7771 Gebyr Izettle 7790 Annen kostand

2xrekrutt 2xjunior kr kr

-

5 000,00 3 800,00 6 000,00 9 130,00 500,00 900,00 88 330,00

kr

-

kr kr

-

kr

220 730,00

kr

-

3 472,00 3 472,00

kr kr

2 000,00 2 000,00

kr kr

-

kr kr

39,97 39,97

kr kr

kr kr

-

Finansinntekt/kostnad Totale utgifter Totale inntekter

kr kr kr

3 432,03 195 565,18 318 021,56

kr kr kr

2 000,00 220 730,00 204 500,00

kr kr kr

-

Resultat

kr

125 888,41

kr

(14 230,00) kr

-

Totale utgifter

-

overnatting 3 person + kjøring


BIF Skøyter Rapporter » Budsjett»

Nr. 3200 3400 3925

4320 4500 5000 6300 6940 7420 7790 8040

Navn Treningsavgifter Offentlig tilskudd Dugnader Sum inntekter

Budsjett 2020 0,00 8 000,00 20 000,00 28 000,00

Resultat 2019

0,00

Sosialt/avslutninger o.l. Startkontingenter Bif dress Leie lokaler Porto Gaver/premier Gebyr Buypass Renteinntekt Sum utgifter

1 000,00 10 000,00

14 000,00

0,00

Resultat

42 000,00

0,00

3 000,00


Budsjett styrkeløft DRIFTSINNTEKTER Konto

Tekst Treningsavgift 10 stk Fordelingsmidler hovedlaget Tilskudd til utstyr Tilskudd nyoppstartet klubb

Tekst

utgifter

inntekter kr 15 000 kr 2 000 kr 8 800 kr 5 000

Salgsinntekter varer og tjenester

Sum driftsinntekter

kr

30 800

DRIFTSKOSTNADER Strom Renhold og vedlikehold Beinpress Sykkel Romaskin Tredemølle Hantler + utstyr sko/belter/beskyttelse

kr kr kr kr kr kr kr

6 000 2 400 10 400 2 000 2 000 2 000 3 500

28 300 kr kr

30 800 2 500

Sum Balanse

kr


Organisasjonsplan for Brandbu Idretsforening i henhold til Lov for BIF jfr. §12 pkt. 9 (Vedtatt av ekstraordinært årsmøtet 5.november 2019) Brandbu Idretsforening ledes av hovedstyret bestående av arbeidsutvalgets 7 medlemmer, samt leder av de 7 gruppene foreningen har. Arbeidsutvalget velger kasserer, sekretær og utdanningskontakt blant sine medlemmer. Hovedstyret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Innhold Hovedstyret skal:................................................................................................ 2 Arbeidsutvalgets oppgaver: ................................................................................ 2 Leders generelle oppgaver. ................................................................................. 3 Hovedstyrets ansvar: .......................................................................................... 3 Grupper .............................................................................................................. 4 Gruppestyrenes ansvar: ...................................................................................... 4


Hovedstyret Hovedstyret skal: 1. Iverksette årsmøtet og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og før nødvendig kontroll med foreningens økonomi iht. de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere foreningen utad. Styret skal holde møter når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Arbeidsutvalgets oppgaver: 1. Arbeidsutvalget v/leder har den daglige ledelse av foreningen. 2. Arbeidsutvalget skal forberede saker til hovedstyret, og det har ansvar for å effektuere alle vedtak derfra. 3. Arbeidsutvalget har ansvaret for medlemsregistrering. 4. Arbeidsutvalget har ansvaret for søknader om støtte etc. 5. Arbeidsutvalget er redaksjonskomite for BIF- nytt. 6. Arbeidsutvalget har ansvar for antidoping arbeid, rent idrettslag og ren utøver 7. Arbeidsutvalget har ansvar for barneidretten, definert i NIF, og organisering av idrettsskolen 8. Arbeidsutvalget har ansvaret for kampanjen, AlleMed 9. Arbeidsutvalget har overordnet ansvar for politiattester med støtte av gruppene Leder i Brandbu Idrettsforening kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid jfr. Lov for BIF §6. Leders arbeidsoppgaver er spesifisert i Årshjulet for Brandbu Ifs leder. Årshjulet skal sikre at arbeidsutvalget og hovedlagets oppgaver blir gjennomført og kan revideres av arbeidsutvalget når det er hensiktsmessig.


Leders generelle oppgaver. 1. Lede den daglige driften av foreningen inkl. forberede og innkalle til årsmøter, hovedstyremøter og arbeidsutvalgsmøter, levere søknader og rapporteringer innen fristen, se til at idrettslaget følger årsmøtet og overordnede idrettsmyndigheters vedtak inkl. oppfølging av medlemsregistrering og politiattester og overse at styret, arbeidsutvalget og gruppene utfører sine oppgaver. 2. Følge opp eksisterende og søke nye sponsorater til klubben inklusive hovedsponsor, draktsponsorer, skiltsponsorer og annonsører 3. Holde god dialog og bidra til et godt samarbeide med samarbeidsorganisasjoner som kommune, idrettsråd, krets og andre. 4. Anvise overføringer fra hovedlaget til gruppene 5. Ha et åpent blikk for utbedringer og fornyelser Årshjulet til Brandbu IFs leder spesifiserer disse arbeidsoppgavene og andre oppgaver som er leders ansvar.

Hovedstyrets ansvar: 1. Utarbeide rullerende langtidsplan (drift- og anleggsplan). Herunder langtidsbudsjett på tvers av gruppene. 2. Hovedstyret er ansvarlig for gruppenes økonomi, og at driften i de ulike gruppene skjer i tråd med godkjent budsjett. 3. Hovedstyret har ansvaret for å koordinere alle inntektsgivende tiltak i foreningen. (sponsorer, lotterier, bingo etc.) 4. Klubbhuset er hovedstyrets ansvar. Hovedstyret avgjør hvert år hvem som skal besørge vask av klubbhuset, og fordele vaskeutgiftene på gruppene. 5. Hovedstyret har ansvaret for å utnevne æresmedlemmer og å dele ut foreningens Fortjenestemedalje og bragdpokal.


Grupper Brandbu Idretsforening består av følgende 7 grupper: - Fotballgruppa - Friidrettsgruppa - Helsesportgruppa - Kajakkgruppa - Skigruppa - Skøytegruppa - Svømmegruppa - Styrkeløft Gruppestyrenes ansvar: 1. Hver gruppe må ha en valgt leder, velges på årsmøte. Denne leder gruppen og dens arbeid med å skape aktivitet og dette kan organiseres med eget arbeidsutvalg som leder i gruppen velger å ha med. Gruppeleder velges for 1. år. Gruppen kan velge flere styremedlemmer hvis dette er hensiktsmessig. 2. Leder er medlem av hovedstyret og har møterett. 3. Hovedforeningen hefter for de enkelte gruppers forpliktelser. 4. Gruppene er økonomisk selvstendige innenfor de rammer hovedstyret har satt. De må jobbe innenfor budsjett/regnskap som er godkjent av hovedstyret. 5. Regnskapet skal føres etter retningslinjer vedtatt av hovedstyret, og utføres av autorisert regnskaps firma. 6. Det er kun de som har fått fullmakt i fullmaktsmatrise som kan bestille eller gjennomføre kjøp på vegne av idrettslaget. Alle mottatte fakturaer bør godkjennes av 2 ansvarlige personer som har fått fullmakt i fullmaktsmatrise. Utbetalinger skal føres som kostnad i resultatregnskapet i den perioden de gjelder. Dette vil som hovedregel være samtidig som utbetalingen skjer, men i enkelte tilfeller hvor organisasjonsleddet betaler kostnader på forskudd, skal dette føres i balanseregnskapet og stå der frem til tidspunktet kostnaden påløper. Alle utbetalinger skal signeres elektronisk av minst 2 personer i nettbanken. Hvem som skal ha signaturrett skal vedtas av hovedstyret og skal fremkomme i fullmaktsmatrisen. Det skal være tegnet underslagsforsikring for alle som har signaturrett.


Av bilaget skal de fremgå hva disposisjonen gjelder. 7. Alle økonomiske disposisjoner skal skje i forhold til godkjent budsjett. Avvik i forhold til budsjettet skal forelegges hovedstyret til godkjenning. For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten hovedstyrets godkjennelse. 8. Gruppene ved leder er ansvarlig for at alle som deltar i aktiviteter i de ulike gruppene har betalt kontingent til hovedforeningen. Gruppene kan pålegge sine medlemmer trenings- og startavgift i tillegg til hovedlagskontingenten. 9. Gruppene skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. De skal fremme forslag om større stevner og arrangement for hovedstyret og de skal stå for det tekniske arrangementet. I idrettstekniske saker som kun vedrører gruppene, handler gruppene selvstendig. 10. Gruppeleder legger fram for årsmøtet idrettslig melding om gruppens virksomhet, deltakelse og plassering i stevner og revidert regnskap. 11. Gruppene er selv ansvarlig for å bringe årsberetning og revidert regnskap fram for årsmøtet. Regnskap avsluttes pr. 31.12. og leveres revisor innen 31.01 hvert år. Årsberetning leveres hovedstyret v/leder innen samme dato. Det vil si 31.01. hvert år.


LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

LOV FOR BRANDBU IDRETSFORENING Stiftet 13. mai 1915 Sist endret 5. november 2019. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER §1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Padleforbund, Norges Skiforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Styrkeløft forbund

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Innlandet Idrettskrets og er tilsluttet Gran Idrettsråd.

(4)

Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende: a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket Side 1 av 13


kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. (3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE §4

Kjønnsfordeling

(1)

Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen

Side 2 av 13


gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§5

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4)

Forslagsrett: a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor

sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. (5)

Møte- og talerett: a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget. [b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]

§6

Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

Side 3 av 13


(1)

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning. Side 4 av 13


§8

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

Side 5 av 13


§9

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI § 11

Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)

Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

Side 6 av 13


d) e)

Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3)

Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12

Budsjett

(1)

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. § 14

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Side 7 av 13


(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15

Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 16

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede. Velge dirigent(er). Velge protokollfører(e). Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. Godkjenne innkallingen. Godkjenne saklisten. Godkjenne forretningsorden. Behandle idrettslagets årsberetning. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning]. Behandle forslag og saker. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. Vedta idrettslagets budsjett. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, 8 styremedlem og 2 varamedlem(mer). b) Kontrollutvalg med 2, medlemmer og 1, varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Side 8 av 13


d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. [15.

Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

§ 17

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter: a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte, b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

Side 9 av 13


(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal blant annet: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter. f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 21

Kontrollutvalg

(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Side 10 av 13


b)

c) d)

e)

Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22

Valgkomité Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23

Grupper

(1)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: a)

b)

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan Side 11 av 13


c) d)

(3)

fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER § 24

Lovendring

(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

(3)

§ 25

Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

Side 12 av 13


(3)

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Side 13 av 13

Profile for Brandbu Idretsforening

Årsmøte 2019-2020  

Her finner du alle dokumenter i fra årsmøte 2019-2020

Årsmøte 2019-2020  

Her finner du alle dokumenter i fra årsmøte 2019-2020