Page 1

ПИРОТСКЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ / БРОЈ 162 / ИЗЛАЗE ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО

ГОДИНА V / ПЕТАК 7. СЕПТЕМБАР 2012. / ЦЕНА: 40 ДИНАРА

Страна 6

У школске клупе село 450 првака кривичне пријаве против надлежних у Тигру а.д. Страна 5

СУША ПОЈЕЛА Ускоро преговори МИЛИОНЕ ЕВРА У о уласку СнС у ПИРОТСКОМ АТАРУ власт

Страна 7

Страна 9

Владан Вељковић победник конкурса „Лето са Пиротским новинама“

Једва сам чекао да народна кухиња почне да ради

Страна 3


С ТАВ

2 Горе...

ОТВОРЕНО

Тиха Тодоровић у Лиги Европе

Спала књига на две тегле Пи­ше: Милош Видановић

Генерал после битке

Пи­рот. Од ове, или од оне сле­де­ће. То, исто, ва­жи и за стру­ју. Ка­ко је кре­ну­ло још ће вла­сто­др­шци да нам са­ве­ту­ју и да се бо­ље обла­чи­мо и да у сво­јим ку­ћа­ма, на­те­на­не се­ди­мо у ка­пу­ти­ ма, са ка­па­ма и ру­ка­ви­ца­ма. „Штед­ ња, Сар­мо”. Ме­ђу­тим, и то ни­је све. Тан­та­ло­вим му­ка­ма срп­ског на­ро­да, па и Пи­ро­ћа­на­ца, ту на­рав­но ни­је крај. Они ко­ји, бла­го њи­ма, има­ју сит­ну де­ цу, пред­школ­це и шко­лар­це му­ку ће да му­че са по­чет­ком но­ве про­свет­не го­ди­не. Јак­не, па­ти­ке, ци­пе­ле, пан­та­ ло­не, ран­че­ви за књи­ге, пер­ни­це, хи­ ља­ду оло­ва­ка и бо­ји­ца, књи­ге, све­ске, блок број 3 или 5, не ме­ња ства­ри. Све то тре­ба ку­пи­ти. Ако то­ме до­да­те и за­ бра­ње­ни школ­ски ди­нар, ре­кре­а­тив­ не на­ста­ве, екс­кур­зи­је, из­ле­те, ето но­ ве гла­во­бо­ље. Ипак, у це­лој овој ту­жној при­чи има и оних ко­ји ће и ове је­се­ни за­до­ вољ­но тр­ља­ти ру­ке и бро­ја­ти нов­це. По­го­ди­ли сте. У пи­та­њу су бан­ке. Кеш кре­ди­ти, од­ло­же­но пла­ћа­ње, че­ко­ ви, ре­фи­нан­си­ра­ју­ћи кре­ди­ти и још пу­но то­га че­ка вас спрем­но у сва­кој од ре­но­ми­ра­них ба­на­ка ко­је по­слу­ ју у на­шем ма­лом, али на­па­ће­ном гра­ду. Сви спрем­ни и ор­ни да за­ра­ де на ва­шој му­ци. Али, не се­ки­рај­те се. Пре­жи­ве­ће­мо и то. Љу­ди ко­ји су за по­след­њих 20 го­ди­на пре­жи­ве­ли оно што смо ми пре­жи­ве­ли, не­у­ни­ шти­ви су. Гла­ву го­ре!

м бе ен з та ра

...До­ле

ро­ћа­на­ца. Бе­да ко­ја го­ди­на­ма ха­ра срп­ским жи­вот­ним про­с то­ром до те ме­ре нас је „по­је­ла” да се из кућ­ног бу­џе­та не мо­же ви­ше одво­ји­ти баш за све што уку­ћа­ни во­ле да по­је­ду или да ме­зе у окви­ру зим­ске тр­пе­ зе. Пра­зни нов­ча­ни­ци и у овој је­се­ њој тр­ци за зим­ни­цу пре­по­ло­ви­ли су ко­ли­чи­не, али и ра­зно­ли­кост. Та­ ко, уме­с то „од све­га по ма­ло”, ве­ ћи­на на­ших су­гра­ђа­на од­лу­чи­ла се са­мо за „вр­ло ма­ло”. У при­лог овој кон­с та­та­ци­ји нај­бо­ље го­во­ри ве­ли­ ка по­ну­да, а сла­ба или ни­ка­ква по­ тра­жња на пи­рот­ској Зе­ле­ној пи­ја­ ци. Што ре­че мо­ја ком­ши­ни­ца „џа­ба ми је да­ва и по два ди­на­ра, кад не­ мам с кво да ђу ку­пим”, ми­сле­ћи при том на па­при­к у, на­рав­но. Но, чак и ка­да се ре­ши, уз го­ми­лу про­бле­ма, пи­та­ње зим­ни­це, ту, од­мах из ћо­шка, чу­чи и стр­пљи­во че­ка још јед­но „го­ру­ће пи­та­ње”. Це­на огрев­ ног др­ве­та, на сву сре­ћу, ни­је пре­ви­ ше по­ра­сла у од­но­су на про­шлу го­ди­ ну, али је за­то стан­дард стр­мо­гла­во пао. Ко је прет­ход­не го­ди­не мо­гао да ку­пи 20 „ку­би­ка” ове го­ди­не ку­пи­ће за 5 ма­ње. Уз то и они ко­је гре­је Град­ ска то­пла­на, не­ма­ју мно­го че­му да се ра­ду­ју. Иако не­ма ре­за­ња, це­па­ ња, ре­ђа­ња, а ка­сни­је и ло­же­ња, це­на да­љин­ског гре­ја­ња си­гур­но ће се по­ ве­ћа­ти у на­ред­ним ме­се­ци­ма. Пи­та­ ње је са­мо да­на, од­но­сно сед­ни­це СО

ко

Нај­бо­ља пи­рот­ска стрел­ки­ња, Ти­ха То­до­ ро­вић, као члан ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је уче­ ство­ва­ће на фи­нал­ном тур­ни­ру Ли­ге мла­дих Евро­пе ко­ји ће се од 4. до 7. ок­то­бра одр­жа­ти у Вроц­ла­ву, у Пољ­ској. Ср­би­ја ће има­ти пред­ став­ни­ке са­мо у ди­сци­пли­ни ва­зду­шна пу­шка, а по­ред Ти­хе у са­ста­ву ре­пре­зен­та­ци­је су још и Ан­дри­ја Ми­ло­ва­но­вић (Ниш), Ти­ја­на Ко­ла­рик (Пан­че­во) и Дра­га­на Па­ле­чек (Но­ви Бе­о­град Ушће). То­до­ро­ви­ће­ва је про­гла­ше­на за нај­бо­љу спор­тист­ки­њу оп­шти­не Пи­рот. Б.Н.

Ај­вар, цеп­ка­на па­при­ка, „пец­ка­ на”, пе­гла­на, пе­че­на, пин­ђур, па­при­ чи­це у саф­т у, па­при­ка пу­ње­на по­вр­ ћем, кра­с тав­чи­ћи, пе­че­на па­при­ка, тур­ши­ја, ша­ре­на са­ла­та, љу­те­ни­ца, ки­сео ку­пус, сок од па­ра­дај­за, па­ра­ дајз са­ла­та, ку­пус „ри­ба­нац”, фе­фе­ ро­не, „ни­за­на” па­при­ка... Па он­да слат­ке ства­ри: џе­мо­ви, мар­ме­ла­ де, пек­ме­зи, ком­по­ти, со­ко­ви и то „до­ма­ћи”, су­ше­но во­ће свих вр­с та и, на­рав­но, слат­ко. Спи­сак по­ду­жи, а све до­ма­ће и без ади­ти­ва. Нажа­ лост, тек по­не­ки од ових про­из­во­да ко­ји се убра­ја­ју у па­ле­т у под на­зи­ вом „зим­ни­ца” на­ћи ће се на по­ли­ ца­ма у по­дру­ми­ма и оста­ва­ма Пи­

Број 162, 7. септембар 2012.

На но­ви­нар­ско пи­та­ње за­што је под­нео остав­ку на по­сла­нич­ки ман­дат, пред­сед­ник оп­шти­не Вла­дан Ва­сић об­ја­снио је да „ако је­ дан по­сао же­ли­те да оба­вља­те пу­ним ка­па­ци­ те­том ње­му тре­ба сто по­сто да бу­де­те по­све­ће­ ни”, и по­но­во сво­јом из­ја­вом шо­ки­рао јав­ност. На­и­ме, као што је по­зна­то, по­ме­ну­ти је нај­пре же­лео на две јав­не функ­ци­је исто­вре­ме­но – да бу­де и пред­сед­ник оп­шти­не и на­род­ни по­сла­ ник, па ка­да је Аген­ци­ја за бор­бу про­тив ко­ руп­ци­је због су­ко­ба ин­те­ре­са и кр­ше­ња за­ко­на про­тив ње­га по­кре­ну­ла по­сту­пак, Ва­сић се уз мно­го су­прот­ста­вља­ња и ома­ло­ва­жа­ва­ња за­ ко­на ове зе­мље на је­дви­те ја­де не­ка­ко од­ре­као по­сла­нич­ког ме­ста. А са­да ка­да је већ про­тив сво­је во­ље био при­мо­ран да се од­рек­не јед­не функ­ци­је го­во­ри ка­ко је то учи­нио да би се сто по­сто по­све­тио Пи­ро­ту. Б.Н. Фото: Владан Ристић

Пиротске новине ТЦ „Гушевица” II спрат, локал бр. 8 Пирот • Оснивач и издавач: ИД „Кућа књиге” д.о.о. Ђерам 32 Пирот • Директор: Ивана Видановић • Главни и одговорни уредник: Богољуб Најдановић • Редакција: Снежана Манић, Милош Видановић, Надежда Стојановић • Штампа: ГИД „Пи прес” Ђерам 32 Пирот • Рукописи се не враћају • Излази једном недељно • Телефони 010/312-510, 010/ 312-511 • Регистарски број јавног гласила NV 000110 • ISSN 1820-7499 • COBISS. SR-ID 147284748 www.pirotskenovine.rs • pirotskenovine@gmail.com • www.facebook.com/pirotskenovine


Број 162, 7. септембар 2012.

У ЖИЖИ

Најугроженији Пироћанци поново добијају бесплатне оброке

Једва сам чекао да Народна кухиње почне да ради, током лета је била жива мука На новом списку корисника нашло се 850 Пироћанаца, а њих 200 је остало „испод црте” Милош Видановић По­сле једномесечне лет­ње па­у­ зе, у понедељак 3. септембра, по­че­ла је да ра­ди На­род­на ку­хи­ња за 850 нај­ у­гро­же­ни­јих Пироћанаца. Још овај ме­ сец у упо­тре­би ће би­ти ста­ри бо­но­ви и ста­ри спи­ско­ви, а од ок­то­бра по­чи­њу да се при­ме­њу­ју но­ва пра­ви­ла. На­и­ме, На­род­на ку­хи­ња у Пи­ро­ту ни­је ра­ди­ла то­ком ав­гу­ста, а за то вре­ме ажу­ри­ра­ ни су спи­ско­ви ко­ри­сни­ка услу­га, па ће се на њи­ма на­ћи и не­ки но­ви ко­ри­сни­ ци бес­плат­них обро­ка. На жа­лост, на овим спи­ско­ви­ма ни­су мо­гли баш сви да се на­ђу, па је још око 200 при­ја­вље­ них оста­ло на листи чекања. У ули­ци Сте­ва­на Син­ђе­ли­ћа где се на­ла­зи пункт Цр­ве­ног кр­ста и где ко­ри­сни­ци На­род­ не ку­хи­ње до­ла­зе по сво­је обро­ке, сва­ ког рад­ног да­на у 10 ча­со­ва већ по­сто­ ји фор­ми­ран ред. Шер­пе, лонци, кофе, це­ге­ри већ су спрем­ни да при­ме днев­ ну ко­ли­чи­ну хра­не. Од фо­то апа­ра­та бе­ же, окре­ћу ле­ђа и ни­су вољ­ни да о сво­јој му­ци раз­го­ва­ра­ју са дру­ги­ма. Тек по­не­ ко из гу­жве од­лу­чи да при­ча о про­бле­ ми­ма и му­ци ко­ја га­је на­те­ра­ла да ста­не у ред за бес­плат­ну хра­ну.

Са шерпом у руци Пен­зи­о­нер­ка Ро­зи­на Алић ко­ја жи­ ви са су­пру­гом је­два је до­че­ка­ла отва­ ра­ње На­род­не ку­хи­ње. Ка­же да је ова бес­плат­на хра­на пра­во олак­ша­ње за њу и су­пру­га. – Би­ло је ја­ко те­шко то­ком ле­та и мо­ра­ли смо да се сна­ла­зи­мо за хра­ну. Кад има не­ки по­сао да се од­ра­ди на све при­ста­не­мо, са­мо да не­ка­ко до­ђе­мо до не­ких па­ра и да ку­пи­мо нај­о­снов­ни­је. Су­пруг и ја при­ма­мо со­ци­јал­ну по­моћ од око 8.000 ди­на­ра и то си­гур­но ни­је до­ вољ­но. Хра­на ко­ју узи­ма­мо ов­де већ го­ ди­ну да­на мно­го по­ма­же. Ина­че, хра­на ни­је ло­ша и до­вољ­не су пор­ци­је. Та­ман за ме­не и су­пру­га. По­не­кад нам да­ју и ви­ше – ка­же она и до­да­је да је срећ­на што се на­шла на „но­вом спи­ску”. Бра­ни­слав Па­на­јо­то­вић жи­ви сам и већ ду­же вре­ме је ко­ри­сник На­ род­не ку­хи­ње. – Ма сад је ку­хи­ња и по­че­ла да ра­

Ред за бесплатни оброк

ди. А ка­ко је би­ло пре­ко ле­та, не пи­тај. Му­ка жи­ва. Сна­ла­зио сам се ка­ко сам знао и умео. И ни­је би­ло ла­ко. Једва сам чекао да Народна кухиња почне са ра­ дом. То мно­го зна­чи и ве­ли­ка је по­моћ. До сад сам ко­ри­стио ово што да­ју, али ћу да на­ста­вим и на да­ље, јер сам упи­ сан и на но­ви спи­сак за бо­но­ве за хра­ ну - ис­ти­че наш са­го­вор­ник и од­ла­зи у жур­би, ка­ко ка­же, „да се не хла­ди”. И са­мо­хра­на мај­ка Сми­ља Ми­ло­ ше­вић сма­тра да је ово ве­ли­ка по­моћ за оне нај­у­гро­же­ни­је. – Не ра­дим ниг­де и је­два се сна­ла­ зим да пре­хра­ним де­те и се­бе. У На­род­ну ку­хи­њу до­ла­зим већ две го­ди­не јер мо­ рам. Ма ћу­ти кад је и сад по­че­ла да ра­ ди и кад сам ус­пе­ла да се на­ђем на но­вом спи­ску за бес­плат­ну хра­ну. Пре­ко ле­та је би­ло нај­те­же. На­ђеш не­ки по­сао бар за нај­о­снов­ни­је, али кад не­ма ја­ко је те­ шко. Мо­ра да се сна­ђеш за ле­бац. Ка­жу да ће са­да хра­не би­ти до Но­ве го­ди­не, а по­сле шта ће да бу­де ви­де­ће­мо. Ево да­ нас је не­ка чор­ба на ре­ду и то је то. Дали је до­вољ­но или ни­је, ко те пи­та. Мо­ра да узмеш – ка­же Ми­ло­ше­ви­ће­ва.

Храна до краја године У Цр­ве­ном кр­сту у Пи­ро­ту ка­жу да ће бесплатних оброка за 850 најугроже­ нијих Пироћанаца би­ти до кра­ја ове го­ ди­не. Се­кре­тар Са­ња Стан­ко­вић ка­же да и по­ред то­га што има и ви­ше оних ко­ји су се при­ја­ви­ли, по­ве­ћа­ња бро­ја ко­ри­сни­ка На­род­не ку­хи­ње не­ће би­ти. – Ми не­ма­мо мо­г ућ­но­с ти да спи­ сак про­ши­ри­мо и да по­ве­ћа­мо број ко­ ри­сни­ка. За са­да смо ре­ви­ди­ра­ли ста­ре

3 Дан осло­бо­ђе­ња Пи­ро­та По­во­дом 68. го­ди­шњи­це од осло­ бо­ђе­ња Пи­ро­та од Бу­гар­ске оку­па­ ци­је, у су­бо­ту 8. сеп­тем­бра, Са­вез удру­же­ња бо­ра­ца Оп­шти­не Пи­рот у са­рад­њи са ло­кал­ном са­мо­у­пра­вом обе­ле­жи­ће овај зна­ча­јан исто­риј­ски да­тум. Све­ча­ни про­грам по­чи­ње у 10 ча­со­ва ка­да је за­ка­зан при­јем го­сти­ ју у све­ча­ној са­ли СО Пи­рот, као и оку­ пља­ње бо­ра­ца, рат­них ве­те­ра­на и по­ то­ма­ка. Глав­на све­ча­ност уз кул­тур­но умет­нич­ки про­грам са по­еч­тком у 11 ча­со­ва би­ће одр­жа­на на Тр­гу „Пи­рот­ ских осло­бо­ди­ла­ца. Са­вез удру­же­ња бо­ра­ца оп­шти­не Пи­рот по­зи­ва бор­ це, чла­но­ве по­ро­ди­ца и по­том­ке да се при­кљу­че обе­ле­жа­ва­њу овог зна­ чај­ног да­ту­ма и до­при­не­су не­го­ва­њу сло­бо­дар­ских тра­ди­ци­ја Ср­би­је. М.В.

Де­чи­ји до­да­так

спи­ско­ве и они ће по­че­ти да се при­ме­ њу­ју од ок­то­бра. У ју­лу су сви они под­ но­си­ли зах­те­ве Цен­тру за со­ци­јал­ни рад ко­ји им из­да­је ре­ше­ња са ко­ји­ ма се они при­ја­вљу­ју код нас. На овом спи­ску су ствар­но са­мо они љу­ди ко­ји су нај­у­гро­же­ни­ји и ко­ји­ма је ова по­моћ ја­ко зна­чај­на. Има чак око сто­ти­нак ко­ ри­сни­ка На­род­не ку­хи­ње ко­ји и не­ма­ ју ама баш ни­ка­квих при­ма­ња. Има и пен­зи­о­не­ра, али ви­шеч­ла­них по­ро­ди­ ца. Што се ти­че хра­не и да­ље је спре­ма „Ти­гар уго­с ти­тељ­с тво”, док хлеб за нај­

На осно­ву Од­лу­ке СО Пи­рот, ко­ ри­сни­ци пра­ва на де­чи­ји до­да­так, као и пра­ва на нов­ча­ну по­моћ за тре­ ће де­те у по­ро­ди­ци и пра­ва на нов­ ча­ну по­моћ са­мо­хра­ним ро­ди­те­љи­ ма, у оба­ве­зи су да до­ста­ве школ­ске по­твр­де о ре­дов­ном шко­ло­ва­њу за де­цу школ­ског уз­ра­ста, ка­жу у Оде­ ље­њу за ван­при­вред­не де­лат­но­сти, Од­сек за по­сло­ве дру­штве­не бри­ ге о де­ци, омла­ди­ну и здрав­стве­ну за­шти­ту. Ро­ди­те­љи школ­ске по­твр­ де мо­гу до­ста­ви­ти на шал­те­ре 12 и 13 oпш­тинског услу­жног цен­тра и то нај­ка­сни­је до 31. ок­то­бра. Уз школ­ске по­твр­де нео­п­ход­но је до­ста­ви­ти на увид и ре­ше­ња о пра­ви­ма на де­чи­ ји до­да­так или нов­ча­ну по­моћ због еви­ден­ти­ра­ња по­да­та­ка. У слу­ча­ју да ко­ри­сни­ци ових пра­ва не до­ста­ве нео­п­ход­не по­твр­де до 31. ок­то­бра, М.В. би­ће об­у­ста­вље­не ис­пла­те.

у­гро­же­ни­је ме­си пе­ка­ра „Ја­дран”. На­ мер­ни­це до­би­ја­мо за­хва­љу­ју­ћи сред­ стви­ма Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ко­ја су на­ме­ње­на про­гра­му за На­род­не ку­хи­ ње. При­пре­му хра­не и на­мир­ни­це по­ пут але­ве па­при­ке, кром­пи­ра и оног што не мо­же ду­го да сто­ји фи­нан­си­ ра се сред­с тви­ма ло­кал­не са­мо­у­пра­ ве. Та­ко­ђе, има­мо и до­на­ци­је и од њих увек до­ти­ра­мо још не­што као до­да­так уз обро­ке. Ко­ри­сни­ци На­род­не ку­хи­ње хра­ну мо­г у да за бо­но­ве узму сва­ког рад­ног да­на, с тим што пет­ком до­би­ја­ ју цео хле­ба да им ма­ло „по­кри­је” и су­ бо­т у. Хра­не ће би­ти до кра­ја ове го­ди­не и на­дам се да ће нам нео­п­ход­на сред­ ства би­ти обез­бе­ђе­на и за 2013. го­ди­ну – на­во­ди Стан­ко­ви­ће­ва.

Омла­дин­ски култур­ни цен­тар У пе­так 7. сеп­тем­бра у 19 ча­со­ва у анек­су Спорт­ске дво­ра­не Кеј би­ће све­ча­но отво­рен Омла­дин­ски кул­ тур­ни цен­тар. Том при­ли­ком сви за­ ин­те­ре­со­ва­ни мо­ћи ће да ужи­ва­ју и у из­ло­жби фо­то­гра­фи­ја Фо­то клу­ ба „Фо­кус”. Отва­ра­ње Омла­дин­ског кул­тур­ног цен­тра омо­гу­ћи­ла је сво­ јим сред­стви­ма Швај­цар­ска аген­ци­ја за раз­ви­так и са­рад­њу у окви­ру про­ јек­та „Кул­ту­ра за­у­век” Кан­це­ла­ри­ је за мла­де, а у са­рад­њи са Удру­же­ њем гра­ђа­на „Осве­же­ње”. Про­је­кат је вре­дан 1,4 ми­ли­о­на ди­на­ра. М.В.


4

М А РКЕ Т И Н Г

Број 162, 7. септембар 2012.


А К Т У Е Л НО

Број 162, 7. септембар 2012.

По­ве­ћан број кри­вич­них де­ла у Пиротском окру­гу у односу на прошлу годину

Полиција: Кривичне пријаве против надлежних у Тигру а.д. За пр­вих се­дам ме­се­ци ове го­ ди­не на те­ри­то­ри­ји Пи­рот­ског окру­га укуп­но је ре­ги­стро­ва­но 520 кри­вич­ них де­ла, што је за 19,5 од­сто ви­ше у од­но­су на исти пе­ри­од про­шле го­ди­ не, по­ка­зу­ју по­да­ци По­ли­циј­ске упра­ ве (ПУ) Пи­рот. Ова­кво ста­ње без­бед­ но­сти у Окру­гу на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре одр­жа­ној у пе­так 31. ав­гу­ ста на ко­јој је го­во­ри­ла порт­па­рол ПУ Пи­рот, Оли­ве­ра Ми­лић, у по­ли­ци­ји ипак оце­њу­ју „као до­бро и по­ред по­ ве­ћа­ња бро­ја кри­вич­них де­ла”. По­сма­тра­но по обла­сти­ма кри­ми­ на­ли­те­та, из­вр­ше­но је 415 кри­вич­них де­ла оп­штег кри­ми­на­ла за ко­ја је при­ ја­вље­но 335 ли­ца. То је за 20,6 од­сто ви­ше не­го у истом пе­ри­о­ду про­те­кле го­ди­не. Имо­вин­ски де­лик­ти и да­ље пред­ста­вља­ју нај­за­сту­пље­ни­ји об­лик оп­штег кри­ми­на­ла с об­зи­ром на то да су из­вр­ше­на укуп­но 183 кри­вич­на де­ ла про­тив имо­ви­не гра­ђа­на, што чи­ни ско­ро по­ло­ви­ну укуп­них кри­вич­них де­ла. Њи­хов број, у од­но­су на про­ шлу го­ди­ну ни­је се ме­њао. Ме­ђу­тим, од ја­ну­а­ра до ју­ла ове го­ди­не по­ве­ ћан је број кра­ђа са 59 у 2011. го­ди­ни на 88 ове го­ди­не, као и слу­ча­је­ва на­ си­ља у по­ро­ди­ци, са 34 на 60. По­ве­ћан је и број те­шких кра­ђа, док се са дру­ге стра­не дра­стич­но сма­њио број кра­ђе ауто­мо­би­ла. Што се ти­че крв­них де­ ли­ка­та и ов­де је еви­ден­ти­ра­но по­ве­ ћа­ње бро­ја ре­ги­стро­ва­них слу­ча­је­ва са 24 про­шле го­ди­не на 33 у 2012. Ре­ ги­стро­ва­на су два уби­ства у по­ку­ша­ ју, у Бе­лој Па­лан­ци и Ди­ми­тров­гра­ду. У обла­сти ма­ло­лет­нич­ке де­ли­квен­ци­ је, еви­ден­ти­ра­на су 43 кри­вич­них де­ ла што је за 16,2 од­сто ви­ше у од­но­су на исти пе­ри­од про­шле го­ди­не. Нај­за­ сту­пље­ни­ја су кри­вич­на де­ла „кра­ђе” (13) и „те­шке кра­ђе” (12). Што се нар­ко­ти­ка ти­че, од по­чет­ ка го­ди­не спро­ве­де­на је 81 за­пле­на у ко­ји­ма је од­у­зе­то 849,35 гра­ма опој­

не дро­ге и 6.415 ко­ма­да ра­зних нар­ ко­ти­ка. По­ли­ци­ја је од­у­зе­ла око 410 гра­ма ма­ри­ху­а­не, 81 грам хе­ро­и­на, 205 гра­ма ха­ши­ша и 26 гра­ма ко­ка­ и­на. На овом по­љу от­кри­ве­но је 68 кри­вич­них де­ла што је ско­ро дво­ стру­ко ви­ше не­го у истом пе­ри­о­ду прет­ход­не го­ди­не. Та­ко на при­мер, у 2011. го­ди­ни ре­ги­стро­ва­но је 67 ових кри­вич­них де­ла. Од по­чет­ка го­ди­не због по­се­до­ва­ња, али и ди­стри­бу­ци­ је нар­ко­ти­ка под­не­то је 55 кри­вич­ них при­ја­ва про­тив 58 осо­ба, ме­ђу ко­ји­ма је нај­ви­ше стра­них др­жа­вља­ на, њих 33. Ка­да је реч о без­бед­но­сти у са­о­бра­ћа­ју, по­сто­ји сма­ње­ње укуп­ ног бро­ја са­о­бра­ћај­них не­зго­да, али се по­ве­ћао број по­ги­ну­лих осо­ба. По­ ги­ну­ло је 5 во­за­ча, 5 пут­ни­ка и је­дан во­зач трак­то­ра. Са дру­ге стра­не, пре­ма ре­чи­ма порт­па­ро­ла ПУ Пи­рот, Оли­ве­ре Ми­ лић, по­ли­циј­ски слу­жбе­ни­ци по­ ка­за­ли су ви­со­ ку ефи­ка­сност у ра­с ве­т ља­в а­њ у кри­вич­них де­ла. – На­ши слу­жбе­ни­ци ус­пе­ли су да ра­све­тле 70,6 од­сто од укуп­ног бро­ ја по­чи­ње­них кри­вич­них де­ла, што је ви­сок про­це­нат. Ра­све­тље­но је уби­ ство у по­ку­ша­ју, сви слу­ча­је­ви у ко­ ји­ма су ре­ги­стро­ва­не те­шке те­ле­сне по­вре­де, а ви­сок про­це­нат ра­све­

тља­ва­ња оства­рен је и код кри­вич­ них де­ла кра­ђа, 73,2 од­сто, и кри­ вич­них де­ла те­шке кра­ђе, 69,7 од­сто, што је на ни­воу про­шло­го­ди­шњих ре­зул­та­та. Мо­же­мо би­ти за­до­вољ­ ни јер је ова­ко ви­сок про­це­нат ра­све­ тља­ва­ња кон­стан­тан уна­зад не­ко­ли­ ко го­ди­на – ка­за­ла је Ми­ли­ће­ва. Пре­ма по­да­ци­ма ПУ Пи­рот, у обла­сти су­зби­ја­ња при­вред­ног кри­ ми­на­ла, од по­чет­ка ове го­ди­не, от­ кри­ве­на су 64 кри­вич­на де­ла, а при­ ја­вље­на су укуп­но 52 по­чи­ни­о­ца. Ви­си­на ште­те при­чи­ње­не у из­вр­ше­ њу ових кри­вич­них де­ла из­но­си пре­ ко 205 ми­ли­он­ а ди­на­ра, док су из­ вр­ши­о­цу при­ба­ви­ли и имо­вин­ску ко­рист у из­но­су од око 300 ми­ли­о­на ди­на­ра. И ов­де, као и у дру­гим обла­ сти­ма, по­сто­ји тренд по­ве­ћа­ња бро­ ја слу­ча­је­ва. По­ве­ћа­ња бро­ја слу­ча­ је­ва има и по пи­та­њу ре­ги­стро­ва­них об­ли­ка ко­руп­ци­је. У пр­вих се­дам ме­ се­ци от­кри­ве­но је укуп­но 36 кри­вич­ них де­ла са еле­мен­ти­ма ко­руп­ци­је, што је дво­стру­ко ви­ше не­го про­шле го­ди­не. На но­ви­нар­ско пи­та­ње, по­ ста­вље­но на кон­фе­рен­ци­ји, да ли ПУ Пи­рот ра­ди на ре­ша­ва­њу и от­кри­ва­ њу при­вред­ног кри­ми­на­ла и ко­руп­ ци­је у Ти­гру а.д, у по­ли­ци­ји ка­жу да је „рад на­ста­вљен и да се под­но­се кри­ вич­не при­ја­ве ко­је се до­ста­вља­ју ту­ жи­ла­штву”. М. Видановић

51. ро­ђен­дан ОШ „8. сеп­тем­бар” У ОШ „8. сеп­тем­бар” у то­к у су ак­тив­но­с ти за обе­ле­жа­ва­ње 51. го­ди­не ра­да и по­с то­ја­ња. Ор­га­ни­зо­ва­ни су ли­ков­ни и ли­те­ рар­ни те­ма­ти, као и спорт­ске ак­тив­но­с ти – так­ми­че­ња уче­ни­ка у фуд­ба­лу, ко­шар­ци и од­бој­ци. По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Да­на шко­ ле за уче­ни­ке шко­ле да­нас са по­чет­ком у 12 ча­со­ва би­ће одр­жа­на пред­с та­ва „За­бав­на стра­на шко­ле”. Све­ча­на ака­де­ми­ја би­ће одр­ жа­на да­нас у До­му кул­т у­ре са по­чет­ком у 19 ча­со­ва. Р.П.

5 По­ја­ча­на кон­тро­ла са­о­бра­ћа­ја Са по­чет­ком но­ве школ­ске 2012/2013. го­ ди­не при­пад­ни­ци По­ли­циј­ске упра­ве (ПУ) у Пи­ро­ту пред­у­зе­ће низ ак­тив­но­сти с ци­љем уна­пре­ђе­ња без­бед­но­сти уче­ни­ка. С об­зи­ром на то да је сеп­тем­бар ме­сец без­бед­но­сти де­це у са­о­бра­ћа­ју из ПУ Пи­рот апе­лу­ју на све су­гра­ ђа­не ко­ји упра­вља­ју би­ци­кли­ма, би­ци­кли­ма са мо­то­ром, мо­то­ци­кли­ма и мо­тор­ним во­ зи­ли­ма да по­ја­ча­ју па­жњу пре­ма нај­мла­ђим уче­сни­ци­ма у са­о­бра­ћа­ју, по­себ­но у зо­на­ма шко­ла, као и у ули­ца­ма и на рас­кр­сни­ца­ма ко­ ји­ма се уче­ни­ци нај­че­шће кре­ћу. По­треб­но је да во­за­чи по­себ­но по­ја­ча­ју па­жњу у по­гле­ду по­што­ва­ња свих са­о­бра­ћај­них про­пи­са, пи­ше у са­оп­ште­њу ПУ Пи­рот. М.В.

По­вре­ђе­но де­те На др­жав­ном пу­ту Ниш - Пи­рот, код се­ ла Цр­но­кли­ште, у су­бо­ту 1. сеп­тем­бра око 10 ча­со­ва пре­под­не до­го­ди­ла се те­шка са­о­бра­ ћај­на не­зго­да у ко­јој су че­ти­ри осо­бе по­вре­ ђе­не. Не­зго­да се до­го­ди­ла та­ко што је во­зач пут­нич­ког во­зи­ла мар­ке „фи­јат пун­то”, због не­при­ла­го­ђе­не бр­зи­не, из­гу­био кон­тро­лу над во­зи­лом због че­га се ауто­мо­бил окре­нуо и уда­рио у во­зи­ло ко­је се кре­та­ло из су­прот­ног прав­ца, а ко­јим је упра­вљао не­мач­ки др­жа­ вља­нин. У овој са­о­бра­ћај­ној не­зго­ди по­вре­ђе­ на су сва че­ти­ри пут­ни­ка у „фи­ја­ту”, од ко­јих су три за­до­би­ла ла­ке те­ле­сне по­вре­де, док је осмо­го­ди­шње де­те те­же по­вре­ђе­но. Тог да­на са­о­бра­ћај је био у пре­ки­ду ско­ро два са­та. М.В.

Са­о­бра­ћај­на не­зго­да На из­ла­зу из се­ла То­пли До на пу­ту пре­ ма Пи­ро­ту, у че­твр­так 30. ав­гу­ста у ве­чер­ њим са­ти­ма, око 20.45 до­го­ди­ла се са­о­бра­ћај­ на не­зго­да у ко­јој су че­ти­ри осо­бе по­вре­ђе­не. До не­зго­де је до­шло ка­да је во­зач пут­нич­ког во­зи­ла мар­ке „за­ста­ва ју­го ко­рал 45”, због во­ жње под деј­ством ал­ко­хо­ла из­гу­био кон­тро­ лу над во­зи­лом и уда­рио у огра­ду мо­ста. Од си­ли­не уда­ра во­зи­ло је сле­те­ло са пу­та и пре­ вр­ну­ло се на бок. Три пут­ни­ка, ме­ђу ко­ји­ма и дво­го­ди­шње де­те, за­до­би­ла су ла­ке те­ле­сне по­вре­де, док је је­дан пут­ник те­же по­вре­ђен. М.В.

На­лич­је Од 30. августа до 05. септембра на те­ри­то­ри­ји Пи­ рот­ског управ­ног окру­га догодиле су се: –– четири саобраћајне незгоде у којима су три особе задобиле тешке, а седам лаке телесне повреде –– две саобраћајне незгоде са материјалном штетом (По­да­ци По­ли­циј­ске упра­ве Пи­рот)


А К Т У Е Л НО

6

Број 162, 7. септембар 2012.

Ре­пор­те­ри ПН у пи­рот­ским основ­ним шко­ла­ма пр­вог да­на но­ве рад­не го­ди­не

У школ­ске клу­пе се­ло 450 пр­ва­ка На­кон то­пле до­бро­до­шли­це и све­ча­них при­ред­би у свим шко­ла­ма, 54 ђа­ка ма­ње не­го про­шле го­ди­не крочи­ло у свет зна­ња Сне­жа­на Ма­нић У по­не­де­љак 3. сеп­тем­бра огла­ си­ло се школ­ско зво­но у свих пет пи­ рот­ских основ­них шко­ла и озна­чи­ло по­че­так но­ве рад­не го­ди­не. Све­ча­ну до­бро­до­шли­цу уз при­год­не при­ред­ бе пр­ва­ци­ма и њи­хо­вим ро­ди­те­љи­ма ко­ји су би­ли срећ­ни и уз­бу­ђе­ни, али и збу­ње­ни, по­же­ле­ли су уче­ни­ци ста­ри­ јих раз­ре­да, као и на­с тав­ни­ци у свим шко­ла­ма. У клу­пе је се­ло укуп­но 456

мо­гућ­но­сти. Да му обез­бе­де до­вољ­но вре­ме­на за игру, од­мор и ра­зо­но­ду, по­ мог­ну му да стек­не рад­не на­ви­ке и учи­ не све да бу­де успе­шно у шко­ли, али не и да ин­си­сти­ра­ју на то­ме да бу­де од­ли­ чан ђак по сва­ку це­ну – ка­же Цо­ли­ће­ва. И у ОШ „Свети Сава” би­ло је све­ча­но и ве­се­ло, уз при­го­дан про­грам. За раз­ би­ја­ње тре­ме код ђа­ка и ро­ди­те­ља по­ бри­нуо се Зо­ран Жив­ко­вић Жу­ћа са сво­ јом глу­мач­ком еки­пом. Ди­рек­тор шко­ле Љу­би­ша Ђо­рић у

ОШ „Осми септембар“: прваци са својим родитељима у учионици

По­др­жа­ти де­те

Пријем за прваке у ОШ „Свети Сава“

пр­ва­ка, што је за 54 ма­ње не­го прет­ ход­не го­ди­не. Нај­ви­ше пр­ва­ка је упи­ са­но у ОШ „Вук Ка­ра­џић“ - 137 , у ОШ „Све­ти Са­ва” ове школ­ске го­ди­не пр­ ви раз­ред ће по­ха­ђа­ти 122 ма­ли­ша­на, у ОШ „8. сеп­тем­бар” упи­са­но је 117 пр­ ва­ка, ОШ „Ду­шан Ра­до­вић” 76 и шко­лу „Мла­дост” 4 пр­ва­ка. Ре­пор­те­ри Пи­рот­ских но­ви­на пра­ ти­ли су при­јем пр­ва­ка у ОШ „Све­ти Са­ ва” и ОШ „8. сеп­тем­бар”. При­ред­бом под на­зи­вом „До­бро­до­ шли пр­ва­ци, нај­мла­ђи на­ши ђа­ци” ко­ју су при­пре­ми­ли уче­ни­ци че­твр­тог раз­ре­да ОШ „8. сеп­тем­бар” за­јед­но са сво­јим учи­ те­љи­ма, пр­ва­ци­ма је по­же­ље­на до­бро­ до­шли­ца у свет зна­ња. По­сле при­ред­бе, то­плих ре­чи до­бро­до­шли­це ди­рек­то­ра Љу­би­ше Ћи­ри­ћа и пр­ве про­зив­ке сво­јих учи­те­ља, нај­мла­ђи ђа­ци са сво­јим ро­ди­ те­љи­ма сме­сти­ли су се у учи­о­ни­це. Учи­те­љи­ца Ми­ма Цо­лић ка­же да ро­ ди­те­љи тре­ба да де­те­ту по­кло­не до­вољ­но па­жње, под­сти­чу и ве­ру­ју му ка­ко би де­те при­хва­ти­ло шко­лу и у њој се сна­шло. – Ро­ди­те­љи тре­ба да по­шту­ју де­те­ то­ва ин­те­ре­со­ва­ња и же­ље, по­тре­бе и

по­здрав­ном го­во­ру је по­звао де­цу, ро­ ди­те­ље и учи­те­ље на до­бру са­рад­њу ка­ ко успех не би из­о­стао. – Оче­ку­јем од вас, дра­ги на­ши пр­ ва­ци, да бу­де­те до­бри и при­ме­ре­ни ђа­ ци и да слу­ша­те ва­ше учи­те­ље. Та­ко­ђе, оче­ку­јем до­бру са­рад­њу ро­ди­те­ља и учи­те­ља јер са­мо та­ко мо­же­мо до­ћи до

Пси­хо­лог ОШ „8. сеп­тем­бар”, Ол­ги­ца Нај­да­но­вић, ка­же да се де­те за по­ла­ зак у шко­лу при­пре­ма од ро­ђе­ња, и да би овај до­га­ђај тре­ба­ло да пред­ста­вља ра­дост за де­те. – Ро­ди­те­љи би та­ко и тре­ба­ло да се од­но­се пре­ма овом ва­жном до­га­ђа­ју у ње­ го­вом жи­во­ту. За­то је нео­п­ход­но да де­те бу­де на пра­ви на­чин при­пре­мље­но и опу­ ште­но, ка­ко би пр­ва ис­ку­ства би­ла што по­зи­тив­ни­ја. Пе­ри­од адап­та­ци­је ће по­тра­ ја­ти не­ко­ли­ко не­де­ља и ве­о­ма је ва­жно да му се све вре­ме пру­жи по­др­шка. Де­те­ту не тре­ба по­ста­вља­ти пре­ве­ли­ке зах­те­ве на ко­је оно ни­је у ста­њу да од­го­во­ри и са­ мим тим код ње­га ства­ра­ти от­пор пре­ма шко­ли. Пре­ма ње­му се тре­ба од­но­си­ти са пу­но по­што­ва­ња, раз­у­ме­ва­ња, па­жње и љу­ба­ви, али и до­след­но­сти и по­треб­но је пра­вил­но усме­ра­ва­ти ње­го­ве ак­тив­но­сти. Ро­ди­те­љи мо­ра­ју да де­те­ту мак­си­мал­ но пру­же по­др­шку и да га за сва­ки, ма­кар и нај­ма­њи успех по­хва­ле. Та­ко­ђе, де­те би тре­ба­ло под­сти­ца­ти на упо­зна­ва­ње са вр­шња­ци­ма, ка­ко би пре­ва­зи­шло сти­дљи­ вост и бе­жа­ње под ро­ди­тељ­ски скут, али и де­те мо­ра да раз­у­ме да у ко­лек­ти­ву не мо­же увек да до­би­ју сву па­жњу ко­ју по­же­ли, као што је то нај­че­шће слу­чај код ку­ ће. Де­те у шко­ли мо­ра да бу­де ди­сци­пли­но­ва­ни­је и да ду­же др­жи па­жњу, што је за њега новина, на шта га је по­треб­но по­сте­пе­но при­ла­го­ђа­ва­ти. Али то не тре­ба да бу­де кроз не­при­јат­но тре­ни­ра­ње стро­го­ће, већ се де­ца нај­бо­ље уче да по­шту­ју пра­ви­ла кроз игру са пра­ви­ли­ма, и он­да ка­да осе­ћа­ју да и са­ма уче­ству­ју у њи­хо­ вом по­ста­вља­њу – ис­ти­че, по­ред оста­лог, Нај­да­но­ви­ће­ва. до­брих ре­зул­та­та и по­сти­за­ти успе­хе – об­ја­снио је Ђо­рић.

Ученици 4. разреда ОШ „Осми септембар“ представом пожелели добродошлицу

Школ­ско дво­ри­ште би­ло је пре­пу­но оза­ре­них ли­ца ма­ли­ша­на. Но­во­пе­че­ни пр­вак Ђор­ђе Ма­дић ка­же да не­ма тре­му и да се ра­ду­је по­ ла­ску у шко­лу. – Ја сам се овог ле­та нај­ви­ше од­ма­ рао. По ма­ло сам учио бро­је­ве и сло­ва та­ко да се не пла­шим шко­ле. Ра­ду­јем се што ћу да упо­знам но­ве дру­га­ре и учи­ те­љи­цу – ка­зао је овај ма­ли­шан. Ни­шта ма­ње уз­бу­ђе­на ни­је би­ла ни Бра­ти­сла­ва Иг­ња­то­вић. – Ја сам се упи­са­ла код учи­те­љи­це Ире­не и је­два че­кам да поч­не шко­ла. За вре­ме рас­пу­ста сам по ма­ло чи­та­ла и пи­са­ла а оста­ло ћу да на­у­чим у шко­ли – ка­же Бра­ти­сла­ва и до­да­је да је срећ­на и да не­ма тре­му. Без об­зи­ра на то што је ове го­ди­не 54 пр­ва­ка ма­ње у школ­ским клу­па­ма ни­ко од учи­те­ља ни­је остао без оде­ље­ња.


Т ЕМ А

Број 162, 7. септембар 2012.

7

Нај­ви­ше ште­те пре­тр­пе­ли за­са­ди са ку­к у­ру­зом

Су­ше по­је­ла ми­ли­о­не евра у пи­рот­ском ата­ру

Свог ро­да је ма­ње за бар 50 од­сто, а ма­њи приноси ће ути­ца­ти и на ве­ли­чи­ну сточ­ног фон­да, ка­же пољо­при­вред­ник Бо­ри­во­је Ден­чић Милош Ви­да­но­вић Ве­ли­ка су­ша ко­ја је по­го­ди­ла Ср­би­ ју ни­је за­о­би­шла ни оп­шти­ну Пи­рот. Нај­ ве­ће ште­те су на по­љи­ма на ко­ји­ма је био за­са­ђен ку­ку­руз, а ни­шта бо­ље ни­ су про­шли ни за­са­ди са пше­ни­цом, као ни крм­но би­ље. Пре­ма пр­вим про­це­ на­ма ште­та на пи­рот­ским по­љи­ма ме­ ри се у ми­ли­о­ни­ма евра. У ци­љу пре­ци­ зни­је про­це­не ових да­на фор­ми­ра­на је и оп­штин­ска ко­ми­си­ја за про­це­ну ште­те од су­ше у чи­јем су са­ста­ву пред­став­ни­ ци ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, али и струч­ња­ ци По­љо­при­вред­не слу­жбе Пи­рот.

Да по­мог­не и оп­шти­на По­љо­при­вред­ник Бо­ри­во­је Ден­ чић из се­ла Цр­но­кли­ште ко­ји у свом вла­сни­штву има јед­но од нај­ве­ћих по­ љо­при­вред­них га­здин­ста­ва у пи­рот­ ском кра­ју ка­же да је су­ша пре­по­ло­ви­ла пла­ни­ра­не при­но­се. Он је под ку­ку­ру­ зом за­са­дио 36 хек­та­ра. – Ово је стра­шно. Са­мо на по­те­зу по­ред Ни­ша­ве ни­је ло­ше. Ово оста­ло је при­лич­но стра­да­ло од су­ше. По­ред ауто пу­та и пру­ге при­но­си су ни­ски. Та­ ко­ђе, и у Те­мач­ком по­љу си­т у­а­ци­ја ни­ је ни­шта бо­ља, а код Чи­фли­ка где смо за­са­ди­ли 15 хек­та­ра ку­к у­ру­за при­нос је пре­по­ло­вљен. Су­ша нас је све по­го­ ди­ла и свог ро­да је ма­ње за бар 50 од­ сто. Ми на на­шем има­њу има­мо око 100 гр­ла сто­ке, од тог бро­ја 50 кра­ва му­за­ра. На жа­лост, ова су­ша и ма­њи при­но­си си­г ур­но ће ути­ца­ти на ве­ли­

чи­ну сточ­ног фон­да. И ми ће­мо мо­ра­ти да сма­њи­мо број сто­ке јер не­ма хра­не. За­то оче­к у­јем да др­жа­ва по­мог­не ко­ ли­ко мо­же. Ма­да, и она нас је раз­о­ча­ ра­ла. Ове Уред­бе но­ве ни­с у до­вољ­не и пу­но то­га још тре­ба да се ура­ди. Кон­ це­трат је да­нас нај­ску­пљи, про­шле го­ ди­не у ово вре­ме ко­штао је 22 ди­на­ра, а са­да је 38 ди­на­ра. Џа­бе су по­ве­ћа­ли пре­ми­је за мле­ко, кад још оне од 5 ди­ на­ра од ја­ну­а­ра ни­с у да­ли. Што се ти­че оп­шти­не Пи­рот, и од њих се оче­к у­је да по­мог­ну ка­да ура­де ове про­це­не ште­ те. Та­ко­ђе, по­треб­но је да та ко­ми­си­ја ко­ја по­пи­с у­је ште­т у ре­ал­но да про­це­ ну – ко је ко­ли­ко имао и ко­ли­ко му је стра­да­ло усе­ва. Ма­да ни ло­кал­ном бу­ џе­т у не цве­та­ју ру­же – на­во­ди Ден­чић.

По­го­ђен и сточ­ни фонд Са дру­ге стра­не, по­моћ­ник пред­сед­ ни­ка оп­шти­не Пи­рот за по­љо­при­вре­ду и се­ло, Го­ран По­по­вић, ка­же за Пи­рот­ ске но­ви­не да је пе­то­чла­на ко­ми­си­ја већ је по­че­ла да про­це­њу­је ште­ту од су­ше на пи­рот­ским по­љи­ма. – Ми тре­нут­но ра­ди­мо ту про­це­ну на осно­ву пра­ви­ла ве­о­ма ста­рих Слу­жбе­них гла­сни­ка, у ко­ји­ма још по­сто­је дру­штве­ на пред­у­зе­ћа и зе­мљо­рад­нич­ке за­дру­ге. То­га да­нас не­ма и све су ште­те у ин­ди­ви­ ду­ал­ном сек­то­ру. Због то­га смо се опре­де­ ли­ли да ура­ди­мо гло­бал­ну про­це­ну ште­те, али и због то­га што др­жа­ва ни­је одво­ји­ла сред­ства и ду­жи рок да се то ура­ди ка­ко тре­ба. То ће­мо ура­ди­ти до кра­ја ове не­ де­ље. Ина­че, про­це­не су та­кве да су ште­те

Њива у Пољској Ржани

од су­ше ве­ли­ке и да се ра­ди о ми­ли­о­ни­ма евра. То је, на­жа­лост, са­мо део ште­те, а тек ће би­ти још и ин­ди­рект­не ште­те, од­но­сно због то­га ће нај­ви­ше би­ти по­го­ђен и сточ­ ни фонд. Си­гур­но је да ће по­но­во до­ћи до сма­ње­ња сточ­ног фон­да, јер про­из­во­ђа­чи због су­ше ни­су би­ли у мо­гућ­но­сти да при­ пре­ме до­вољ­не ко­ли­чи­не хра­не за сто­ку – сма­тра По­по­вић. Као ди­рект­не ме­ре у ци­љу сма­ње­ ња ште­те ко­ју је иза­зва­ла су­ша, Вла­да Ре­пу­бли­ке Ср­би­је је до­не­ла две Уред­бе ко­ји­ма ће по­љо­при­вред­ни­ци­ма у Ср­ би­ји ба­рем ма­ло олак­ша­ти и на­до­ме­ сти­ти тро­шко­ве. До­не­та је уред­ба о суб­ вен­ци­о­ни­са­њу ди­зел го­ри­ва у из­но­су од 40 ли­та­ра по јед­ном хек­та­ру ко­је ће би­ ти јеф­ти­ни­је за 76 ди­на­ра по ли­тру у од­ но­су на тр­жи­шну це­ну. Та­ко­ђе, Вла­да је до­не­ла и уред­бу за суб­вен­ци­ју ра­тар­ске про­из­вод­ње и про­из­вод­њу кром­пи­ра ко­ја ће из­но­си­ти 6.420 ди­на­ра по хек­та­ ру. Уз то по­ве­ћан је и из­нос пре­ми­је за

Дру­ги слу­чај че­до­мор­ства за по­след­ње три го­ди­не у Пи­ро­ту?!

мле­ко са 5 на 7 ди­на­ра по ли­тру. По­ред ових ме­ра, и ло­кал­на са­мо­у­пра­ва ће на­ кон про­це­не ште­те мо­ра­ти да по­мог­не пи­рот­ским по­љо­при­вред­ни­ци­ма. – За­тра­жи­ли смо од Ве­те­ри­нар­ске ста­ни­це по­дат­ке о но­вом број­ном ста­ њу сточ­ног фон­да и ка­да бу­де­мо има­ли пред со­бом све по­дат­ке пред­ло­жи­ће­мо по­је­ди­не ме­ре ка­ко би по­мо­гли на­шим по­љо­при­вред­ни­ци­ма. Нај­у­гро­же­ни­ји су сто­ча­ри, а сви оста­ли су се не­ка­ко и про­ву­кли. Сви ве­ли­ки сто­ча­ри су и ве­ ли­ки ра­та­ри ко­ји су пре­тр­пе­ли и ве­ли­ку ште­ту на њи­ва­ма. Због су­ше при­пре­ми­ ли су ма­ње хра­не и са­да ће се и сма­њи­ ти про­из­вод­ња мле­ка и ме­са. Јед­на од пре­по­ру­ка ће ве­ро­ват­но би­ти да по­моћ оп­шти­не иде упра­во пре­ма овој по­љо­ при­вред­ној гра­ни. Оче­ку­јем да одво­ји­ мо не­ко­ли­ко ми­ли­о­на ди­на­ра, али у од­ но­су на ште­ту то ће би­ти сим­бо­лич­но. Др­жа­ва мо­ра да по­мог­не мно­го ви­ше – ис­ти­че По­по­вић.

Мај­ка осум­њи­че­на да је угу­ши­ла но­во­ро­ђен­че При­пад­ни­ци По­ли­циј­ске упра­ве Пи­рот у не­де­љу 29. сеп­тем­бра ухап­ си­ла је С.Д. (1974) због осно­ва­не сум­ ње да је, по­с ле по­ро­ђа­ја у свом до­му у ку­па­ти­лу, усмр­ти­ла сво­ју тек ро­ђе­ну бе­бу. Ис­тра­жни су­ди­ја Основ­ног су­да у Пи­ро­т у, Оли­ве­ра Ко­с тић, ни­је би­ла рас­по­ло­же­на да раз­го­ва­ра са ме­ди­ ји­ма о овом не­сва­ки­да­шњем слу­ча­ ју. У те­ле­фон­ском раз­го­во­ру крат­ко нам је ре­к ла да је про­тив мај­ке под­ нет пред­лог за по­кре­та­ње ис­тра­жног

по­с туп­ка и да због ис­тра­ге ви­ше не­ће да­ва­ти ин­фор­ма­ци­је о овом слу­ча­ју. Ина­че, на те­ри­то­ри­ји ко­ју сво­ јим ра­дом по­кри­ва По­ли­циј­ска упра­ ва Пи­рот за по­с лед­ње 3 го­ди­не ово је дру­ги ова­кав слу­чај. Још увек ни­је ра­све­тљен слу­чај од пре две го­ди­не ка­да је мр­тво но­во­ро­ђен­че 21. ја­ну­ а­ра про­на­ђе­но у дво­ри­шту ра­сад­ни­ ка „Еро­зи­ја”, у на­се­љу Гњи­лан, бли­зу Град­ске бол­ни­це. Да под­се­ти­мо, мр­ тву бе­бу про­на­шао је Ни­но­с лав Јон­

чић ко­ји са су­пру­гом жи­ви у ку­ћи у дво­ри­шту ра­сад­ни­ка. Ка­ко су та­да пре­не­ли по­је­ди­ни ме­ди­ји бе­бу су рас­ ко­ма­да­ли пси лу­та­ли­це. Мај­ка ко­ја је на­пу­с ти­ла сво­је де­те ни­ка­да ни­је про­ на­ђе­на, а об­дук­ци­јом је уста­но­в ље­но да је „но­во­ро­ђен­че до­не­ше­но на свет спо­соб­но за жи­вот, а да је смрт на­сил­ на, као и да је на­с ту­пи­ла не­по­сред­но услед уду­ше­њ а”. М. Ви­да­но­вић


ДРУШТВО

8

Број 162, 7. септембар 2012.

Са по­чет­ком сеп­тем­бра ве­ли­ке гу­жве у Цен­тру за со­ци­јал­ни рад

Нов­ча­ну по­моћ днев­но за­тра­жи 30 Пи­ро­ћа­на­ца Сеп­тем­бар је ме­сец ка­да су иона­ко ви­со­ки тро­шко­ви жи­во­та уве­ћа­ни због по­ла­ска де­це у шко­лу, при­пре­ме зим­ни­ це, ку­по­ви­не огре­ва за зи­му, је­се­ње, од­ но­сно, зим­ске гар­де­ро­бе. Они ко­ји су за­ по­сле­ни и има­ју ка­ква-та­ква при­ма­ња ка­жу да у ово вре­ме је­два са­ста­вља­ју крај са кра­јем, па се мно­го че­га и од­ри­ чу. Со­ци­јал­но угро­же­не по­ро­ди­це то­ком чи­та­ве го­ди­не жи­ве на иви­ци ег­зи­стен­ ци­је, а по­че­так је­се­ни им је са­мо раз­лог ви­ше да се обра­ћа­ју Цен­тру за со­ци­јал­ ни рад за нов­ча­ну или ка­кву дру­гу по­ моћ. Ди­рек­тор Цен­тра, Ма­ри­ја Ва­сић, ка­же да је ова­кав при­ти­сак на њи­хо­ве слу­жбе оче­ки­ван, али да, на­жа­лост, не мо­гу сви­ма да по­мог­ну. – Ево ви­ди­те, сва­ко­днев­но су гу­жве у ход­ни­ку. Обра­ћа­ју нам се на­ши ко­ри­ сни­ци али и они ко­ји то ни­су, јер па­ра је ма­ло а це­не све ве­ ће. По­ла­зак де­це у шко­лу је нај­че­шћи раз­лог што нам се ових да­на обра­ћа­ју за јед­но­крат­ну нов­ ча­ну по­моћ. Гу­жве ства­ра­ју и они ко­ри­ сни­ци ко­ји до­ла­зе код нас за по­твр­де на осно­ву ко­јих њи­хо­ва де­ца оства­ру­ју пра­во на бес­плат­не уџ­бе­ни­ке и бес­плат­ ну ужи­ну у шко­ли. По­ред ово­га што до­ би­ја­ју бес­плат­но за де­цу је нео­п­ход­но ку­пи­ти све­ске, при­бор, ран­це, гар­де­ро­

бу...Са­да се при­пре­ма зим­ни­ца, тре­ба­ло би да се обез­бе­ди огрев за зи­му, мно­го је оних ко­ји нам се ја­вља­ју за по­моћ ка­ ко би ку­пи­ли ле­ко­ве или оти­шли не­где на пре­глед. Сви ко­ји до­ђу ов­де и обра­ те нам се за по­моћ су угро­же­ни, ме­ђу­ тим, ме­сеч­ни бу­џет за јед­но­крат­не нов­ ча­не по­мо­ћи ко­јим ми рас­по­ла­же­мо је пре­ма­ли да бисмо све за­до­во­љи­ли. Про­сеч­но ме­сеч­но у ову свр­ху до­би­ја­мо 250.000 ди­на­ра а то је и за ста­на­ри­не со­ ци­јал­но угро­же­них по­ро­ди­ца, ле­че­ње и ко­нач­но, за јед­но­крат­не по­мо­ћи – об­ја­ шња­ва Ва­си­ће­ва и ка­же да је број оних ко­ји се ових да­на обра­ћа­ју за по­моћ дво­стру­ко, па и тро­стру­ко ве­ћи у од­но­ су на дру­ге ме­се­це у го­ди­ни. Ка­ко ка­же, сва­ко­днев­но при­ме три­ де­се­так зах­те­ва а не­ка­да то бу­де и ви­ше. Си­ро­ма­штво је све ве­ће, це­не ра­сту сва­ког да­на а с об­зи­ром на то да рас­по­ла­ жу огра­ни­че­ним сред­стви­ма, у Цен­тру за со­ци­јал­ни рад мо­ра­ју да пра­ве се­лек­ци­ ју и во­де ра­чу­на о при­о­ри­те­ти­ма. Пре­ма ре­чи­ма Ма­ри­је Ва­сић не­ка­да на­и­ла­зе на раз­у­ме­ва­ње од стра­не ко­ри­сни­ка, не­ка­ да су они ко­ји тра­же по­моћ агре­сив­ни а по­сто­ји јед­на гру­па ко­ри­сни­ка ко­ја не би­ ра на­чи­на да до­ђе до по­мо­ћи, што за­по­ сле­ни­ма у Цен­тру оте­жа­ва рад. – То су углав­ном ко­ри­сни­ци ко­ји ни­су то­ли­ко при­о­ри­тет­ни, има куд и ка­мо те­ жих слу­ча­је­ва од њих, и они на не­ки на­

Ходници у Центру препуни људи који траже помоћ

чин зло­у­по­тре­бља­ва­ју ово пра­во на јед­ но­крат­не нов­ча­не по­мо­ћи. До­ла­зе за све и сва­шта, др­ски су и агре­сив­ни, пре­те, уце­њу­ју, за­стра­шу­ју, уни­шта­ва­ју нам ин­ вен­тар.. Јед­ном реч­ју, не би­ра­ју на­чин да до­ђу до па­ра. До са­да смо се до­бро но­си­ ли са ова­квим на­сил­ним по­на­ша­њем на­ ших ко­ри­сни­ка, ка­да је би­ло по­тре­бе у по­моћ нам је до­ла­зи­ла по­ли­ци­ја, али се бо­јим да, ка­ко је вре­ме све те­же а си­ро­ ма­шних све ви­ше, да ће­мо се у бу­дућ­но­ сти су­о­ча­ва­ти са ис­па­ди­ма ши­рих раз­ме­ ра – са зеб­њом ка­же Ва­си­ће­ва. Она ис­ти­че да има­ју раз­у­ме­ва­ња за сва­ког ко­ри­сни­ка, од­но­сно, оно­га ко­ ји им се обра­ти за по­моћ, али да јед­ но­став­но и они мо­ра­ју да зна­ју да су сред­ства огра­ни­че­на и не­до­вољ­на. По­ след­њих го­ди­на, мно­ги су оста­ли без по­сла и све је ви­ше по­ро­ди­ца у ко­ји­ма није­дан члан ни­је за­по­слен, а не­ма­ју

пра­во на нов­ча­ну со­ци­јал­ну по­моћ, та­ ко да је си­ту­а­ци­ја у та­квим по­ро­ди­ца­ ма мно­го те­жа не­го у оним ко­је при­ма­ју ову вр­сту по­мо­ћи. При­ме­ра ра­ди, нов­ча­на со­ци­јал­на по­ мо­ћи за јед­но­чла­но до­ма­ћин­ство из­но­си 6.744 ди­на­ра. У ви­че­шеч­ла­ним по­ро­ди­ ца­ма за сва­ку на­ред­ну од­ра­слу осо­бу нов­ ча­на по­моћ је 3.387 ди­на­ра, а за де­цу до осам­на­ест го­ди­на 2.032 ди­на­ра. Про­стом ра­чу­ни­цом до­ла­зи­мо до из­но­са од око 20.000 ди­на­ра, са деч­јим до­да­ци­ма, ко­ли­ ко ви­шеч­ла­не по­ро­ди­це ме­сеч­но до­би­ја­ју у ви­ду со­ци­јал­них да­ва­ња. Ако ту до­да­мо и бес­плат­не књи­ге за њи­хо­ву де­цу као и бес­плат­ну ужи­ну у шко­ли, што иде на те­ рет оп­шти­не, он­да ни­је те­шко да се за­кљу­ чи да да­нас има по­ро­ди­ца ко­је мно­го те­же жи­ве од оних ко­је су ко­ри­сни­ци по­мо­ћи Цен­тра за со­ци­јал­ни рад. С. Ма­нић

Ме­сец без­бед­но­сти де­це у са­о­бра­ћа­ју

Пирот најбезбеднији у Србији

Сеп­тем­бар је ме­сец без­бед­но­с ти де­це у са­о­бра­ћа­ју. Тим по­во­дом ло­ кал­на са­мо­у­пра­ва, Оде­ље­ње са­о­бра­ ћај­не по­ли­ци­је ПУ Пи­рот, Са­о­бра­ћај­ни школ­ски цен­тар и Цр­ве­ни крст ор­га­ ни­зу­ју еду­ка­тив­на пре­да­ва­њ а за уче­ ни­ке пр­вог раз­ре­да основ­них шко­ла, али и за њи­хо­ве ро­ди­те­ље. Та­ко­ђе, ове го­ди­не пре­да­ва­њ а ко­ја тра­ју је­ дан школ­ски час ор­га­ни­зо­ва­на су и у основ­ним шко­ла­ма у Бе­лој Па­лан­ци, Ди­ми­тров­гра­ду и Ба­бу­шни­ци. За са­да над­ле­жни твр­де да по­с то­ји сто­про­

цент­ни од­зив ро­ди­те­ља и де­це овим пре­да­ва­њи­ма. Управ­ник са­о­бра­ћај­но школ­ског цен­тра у Пи­ро­ту, Да­ли­бор Жив­ко­вић, ка­же за Пи­рот­ске но­ви­не да је Пи­рот пр­ ви у Ср­би­ји ка­да је у пи­та­њу без­бед­ност де­це у са­о­бра­ћа­ју. – Циљ ове ак­ци­је је­сте да при­ ву­че­мо што ве­ћи број ро­ди­те­ља ко­ ји тре­ба да сво­јим при­ме­ром, од­но­ сно по­што­ва­њем пра­ви­ла и про­пи­са ути­чу на сво­ју де­цу, од­но­сно уче­ни­ ке. По­што­ва­њем пра­ви­ла и про­пи­са

де­ца чу­ва­ју се­бе. Ви­сок од­зив ро­ди­ те­ља на овим пре­да­ва­њи­ма до­вољ­ но го­во­ри о то­ме ко­ли­ко је њи­ма бит­ но да де­ца на­у­че пра­ви­ла по­на­ша­њ а у са­о­бра­ћа­ју. Број мо­тор­них во­зи­ла на на­шим ули­ца­ма ра­с те и сви за­јед­но, од ло­кал­не са­мо­у­пра­ве до по­ли­ци­је и ро­ди­те­ља мо­ра­мо да ути­че­мо на де­ цу. Ипак, да смо и на том по­љу пу­но по­с ти­гли го­во­ри по­да­так да у Пи­ро­т у већ 25 го­ди­на ни­је за­бе­ле­же­на ни­ти јед­на са­о­бра­ћај­на не­сре­ћа са на­с тра­ да­лим де­те­том уз­ра­с та од 7 до 14 го­

ди­на. Де­ца у том уз­ра­с ту су нај­у­гро­ же­ни­ја ка­те­го­ри­ја. По то­ме смо на пр­вом ме­с ту и то је за­хва­љу­ју­ћи то­ ме што ми сви стал­но ула­же­мо на­по­ ре то­ком чи­та­ве школ­ске го­ди­не – ка­ же Жив­ко­вић. М.В.


Број 162, 7. септембар 2012.

ПОЛИТИКА

9

Хо­ће ли би­ти про­ме­не вла­сти у Пи­ро­ту по мо­де­лу на ре­пу­блич­ком ни­воу

Уско­ро пре­го­во­ри о ула­ску СНС у власт

Пре­ком­по­но­ва­ње ло­кал­них вла­сти у гра­до­ви­ма и оп­шти­на­ма ши­ром Ср­би­ је ко­је ни­су у скла­ду са ре­пу­блич­ком по­ ста­је уоби­ча­је­на прак­са. Ле­ско­вац, За­ је­чар, Но­ви Сад са­мо су не­ке од „ме­та” но­ве ре­пу­блич­ке ве­ћи­не. И власт у пи­ рот­ском пар­ла­мен­ту ни­је по мо­де­лу ко­ ји по­сто­ји на ре­пу­блич­ком ни­воу бу­ду­ћи да се СНС са сво­јих 10 од­бор­ни­ка на­ла­ зи у опо­зи­ци­ји. Ме­ђу­тим, не­фор­мал­ни раз­го­во­ри о ула­ску СНС у власт у Пи­ро­ ту по­сто­је, па оста­је још са­мо да се кон­ кре­ти­зу­ју до­го­во­ри. У на­ред­ним да­ни­ ма, пре­ма оце­на­ма на­ших са­го­вор­ни­ка, ни­је ис­кљу­че­на про­ме­на са­ста­ва вла­да­ ју­ће ве­ћи­не у Пи­ро­ту.

СНС: Очекујемо да седнемо за сто Пред­сед­ник Окру­жног од­бо­ра СНС, Рад­ми­ло Ко­стић, оце­њу­је за наш не­ дељ­ник да по­сто­ји шан­са да се ње­го­ва пар­ти­ја на­ђе у ло­кал­ној вла­сти и да је би­ло не­фор­мал­них раз­го­во­ра. – На тре­нут­ној ве­ћи­ни је да пре­ по­зна да је ин­те­рес гра­да ва­жни­ји не­ голи ин­те­рес по­ли­тич­ких стра­на­ка. Ми смо вољ­ни да уче­ству­је­мо у вла­сти и да пре­у­зме­мо од­го­вор­ност. У том сми­слу по­сла­ли смо до­бре сиг­на­ле ве­ћи­ни у оп­ шти­ни и сад оче­ку­је­мо њи­хов од­го­вор. Са дру­ге стра­не, ни­је ни смак све­та ако се то не де­си. Би­ло би до­бро за град да, с об­зи­ром на број ми­ни­стар­ста­ва на чи­ јем су че­лу пред­став­ни­ци на­ше стран­ке, има­мо до­бру ве­зу са Вла­дом. За са­да су би­ли са­мо не­фор­мал­ни раз­го­во­ри са пред­став­ни­ци­ма по­зи­ци­је, али оче­ку­ је­мо да већ ових да­на сед­не­мо за сто и ви­ди­мо да ли по­сто­ји во­ља на обе стра­ не. Са на­ше стра­не та во­ља по­сто­ји – ис­ ти­че Ко­стић. На пи­та­ње но­ви­на­ра да ли би СНС

ула­зак у власт усло­ви­ли из­ла­ском Де­ мо­крат­ске стран­ке и Пи­рот­ских на­пред­ ња­ка, Ко­стић ка­же да се о то­ме још ни­је раз­го­ва­ра­ло, али да је „си­гур­но је да на обе стра­не мо­ра да бу­де не­ког по­пу­шта­ ња”, ка­да поч­ну пре­го­во­ри.

СПС: Све је у игри Се­кре­тар ОО СПС, Ви­дој­ко Па­на­јо­ то­вић, ка­же да до са­да „из цен­тра­ле ни­су до­би­ли та­кав зах­тев”. – Ми из цен­тра­ле стран­ке ни­смо до­би­ли ни­шта, а код нас је тај прин­цип. Сви до­го­во­ри иду пре­ко цен­тра­ле. Ово ов­де са­да функ­ци­о­ни­ше до­бро и ми смо у вла­сти већ ду­го го­ди­на. Што се ти­че мо­гућ­но­сти да СНС уђе у власт у Пи­ро­ту, све је у игри. Пре­го­во­ра о то­ме још увек не­ма, бар кад је СПС у пи­та­њу. И без нас ови има­ју ве­ћи­ну, КЗП, ДС, и Пи­рот­ски на­пред­ња­ци има­ју 31 од­бор­ни­ка – оце­ нио је Па­на­јо­то­вић.

ДС: Не очекујемо промене У Де­мо­крат­ској стран­ци не оче­ку­ју про­ме­не у пи­рот­ском пар­ла­мен­ту ка­да је у пи­та­њу вла­да­ју­ћа ве­ћи­на. Пред­сед­ ник ОО ДС Го­ран Ста­ме­но­вић твр­ди да је тре­нут­на ве­ћи­на ста­бил­на. – Не ве­ру­јем да ће до­ћи до би­ло ка­ квих про­ме­на, јер је тре­нут­на власт на ло­ка­лу ста­бил­на и си­гур­но је да ће­мо и нада­ље на­ста­ви­ти да ра­ди­мо у истом са­ ста­ву. По пи­та­њу ула­ска ОО СНС у власт не же­лим да пре­ју­ди­ци­рам, али и не оче­ ку­јем да се би­ло шта про­ме­ни. На­рав­ но, ако до про­ме­на ипак до­ђе кон­сул­то­ ва­ће­мо се око свих да­љих ак­ци­ја. Из вр­ха стран­ке ни­је би­ло ни­ка­квих ди­рек­ти­ва да тре­ба да се по­ву­че­мо уко­ли­ко до­ђе до про­ме­на – ка­же Ста­ме­но­вић.

Однос снага у СО Пирот КЗП - 23 СПС - 7 ДС - 5 ГГ Пи­рот­ски на­пред­ња­ци - 3

Власт – 38 СНС - 10 ПНС - 4 ПЗП - 4

Опо­зи­ци­ја – 18 УРС: Отворићемо ту тему

По пи­та­њу ове те­ме огла­сио се и пред­сед­ник оп­шти­не Пи­рот, Вла­д ан Ва­сић, ко­ји је ре­као да пре­с ли­ка­ва­

ње од­но­са сна­га са ре­пу­блич­ког на ло­кал­ни ни­во ни­је оба­ве­зно, али је ло­гич­но. – Отво­ри­ће­мо ту те­му у на­ред­ном пе­ри­о­ду. Ако не­ко же­ли да пре­у­зме од­го­ вор­ност, а ми про­це­ни­мо да они мо­гу да бу­ду до­бри парт­не­ри, ући ће­мо у ту при­ чу. Вра­та за СНС ко­ја је у опо­зи­ци­ји ни­су би­ла ни отво­ре­на ни за­тво­ре­на. Не га­зим ла­ко по­стиг­ну­те до­го­во­ре. Ако бу­де не­ ких при­ча да СНС бу­де део ве­ћи­не, он­да ће­мо си­гур­но ин­си­сти­ра­ти на то­ме да са­ да­шњи парт­не­ри не бу­ду од­ба­че­ни. У Пи­ ро­ту има­мо ве­ћи­ну чак и без СПС и без СНС. Ни­ко не мо­же да нас усло­вља­ва. СПС је наш парт­нер од 2003. го­ди­не и оста­ће док они бу­ду ко­рект­ни. Раз­лог због ко­ јег би евен­ту­ал­но ушли у раз­го­во­ре је тај што се на цен­трал­ном ни­воу ра­ди не­ки ши­ри до­го­вор и што је мо­жда ко­ри­сно да стран­ка ко­ја се на­ла­зи у вр­ху ре­пу­блич­ке вла­сти, бу­де део ве­ћи­не у Пи­ро­ту – ре­као је, из­ме­ђу оста­лог, Ва­сић. М. Ви­да­но­вић


ХорИзонТ

10

Број 162, 7. септембар 2012.

завршен наградни фото конкурс

ПИроТСке ноВИне нА кИнеСком зИДУ, Победничка фотографија Владан Вељковић и Тијана Потић у бедуинском селу у Сахари

Аутор: Ана Марија Василов – најмлађи читалац Аутор: Јелена Живковић Поповић

Наградни фото конкурс „Лето са Пиротским новинама” завршен је прошле недеље, а на адресу редак­ ције пристигле су бројне маштовите и занимљиве фотографије. Захваљујући нашим читаоцима, Пиротске новине су током лета посетиле Кинески зид, Забрањени град у Пекингу, египатску пустињу, прелепе плаже Лефкаде у Грчкој, турско и бугарско приморје, непрегледну војвођанску равницу... Они читаоци који су лето провели у Пироту, потрудили су се да недостатак несвакидашње локације на­ доместе својом маштовитошћу и оригиналношћу. Наши читаоци фотографисали су се на најнеобичнијим и најзанимљивијим местима, и још једном потврдили колико умеју да буду креативни. Редакција је имала тежак и изазован задатак да одабере победничку фотографију. Неки од чланова редакције инсистирали су на ексклузивности места на коме су фотографије настале, док су други већи значај придавали креативности аутора. На крају смо, ипак, одлучили да победници првог фото конкурса „Лето са Пиротским новинама” буде Владан Вељковић, наш суграђанин који се фотографисао у бедуинском селу „Badaiwa” у Сахари. Он је добитник годишње претплате на Пиротске новине. Р.П.

Аутор: Ивана Костић – дружење уз Пиротске

Расх лађи вање у

з Пи ротс ке но в

ине


Број 162, 7. септембар 2012.

ХорИзонТ

11

„Лето са Пиротским новинама”

ПЛА ЖАмА Грчке И ТУрСке, У СА ХАрИ... Аутор Аца Ристић са Пиротским новинама на плажи у Турској

Аутор: Миљана Николић

Миљана Ковачевић са Пиротским новинама у Забрањеном граду – Пекинг

На Кинеском зиду

Аутор испред млина у Војводини

У Пефкохорију, Грчка

Читани и у Кини

Аутор: Владан Вељковић – ПН под водом


Д И М И Т РО В Г Р А Д

12 Бес­плат­не кар­те за сред­њо­шко­л­це Оп­штин­ско ве­ће оп­шти­не Ди­ми­тров­град до­не­ло је од­лу­ку да свим под­но­си­о­ци­ма зах­те­ва, ко­ји су се обра­ти­ли ве­ћу за до­ де­лу бес­плат­них ме­сеч­них ка­ра­ та за сред­њо­школ­це на ре­ла­ци­ји Ди­ми­тров­град – Пи­рот и обрат­ но, ме­сеч­на кар­та за сеп­тем­бар те­ку­ће го­ди­не би­ће пла­ће­на у пу­ ном из­но­су. Да би мо­гли и да­ље да оства­ ру­ју пра­во на бес­плат­не ме­сеч­не кар­те нео­п­ход­но је да нај­ка­сни­ је до 20. сеп­тем­бра до­пу­не сво­ је зах­те­ве и до­ста­ве нео­п­ход­на до­ку­мен­та, ве­за­на за со­ци­јал­ ни ста­тус по­ро­ди­це, ис­ти­чу у Оп­ штин­ској упра­ви. Н.С.

Школ­ска го­ди­на по­че­ла без штрај­ко­ва

Упи­са­но све­га 70 пр­ва­ка

Пр­вог да­на но­ве школ­ске го­ди­не, у основ­ној шко­ли при­ре­ђен је тра­ди­ци­о­ нал­ни про­грам до­бро­до­шли­це за пр­ва­ке. У пр­ви раз­ред кре­ну­ло је укуп­но 70 де­вој­ чи­ца и де­ча­ка. У од­но­су на про­шлу го­ди­ ну број уче­ни­ка пр­вог раз­ре­да ма­њи је за 14, па је та­ко у цен­трал­ној шко­ли у гра­ду у школ­ске клу­пе пр­ви пут се­ло са­мо 55 ма­ ли­ша­на у три оде­ље­ња, сва три са ма­ње од 20 ђа­ка. У ис­ту­ре­ном оде­ље­њу у Же­ љу­ши је њих 14, а је­дан је у шко­ли у се­лу Трн­ски Одо­ров­ци. Број уче­ни­ка се из го­ди­не у го­ди­ ну сма­њу­је, па је та­ко на ни­воу чи­та­ве Основ­не шко­ле, у од­но­су на про­шлу го­ди­ ну, тај број сма­њен за пе­де­се­так.

Оп­штин­ска при­зна­ња Ор­га­ни­за­ци­о­ни од­бор за обе­ле­жа­ва­ње Да­на оп­шти­ не – пра­зни­ка Ро­ђе­ња Пре­све­ те Бо­го­ро­ди­це, упу­тио је по­ зив за пред­ла­га­ње кан­ди­да­та за до­де­лу оп­штин­ских на­гра­да и при­зна­ња. На­гра­де и при­зна­ ња до­де­љу­ју се по­је­дин­ци­ма, пред­у­зе­ћи­ма, уста­но­ва­ма, ор­га­ ни­за­ци­ја­ма, удру­же­њи­ма, ме­ сним за­јед­ни­ца­ма, др­жав­ним ор­га­ни­ма и гру­па­ма гра­ђа­на, за ре­зул­та­те оства­ре­не у обла­ сти ко­јом се ба­ве, а ко­ји су на од­го­ва­ра­ју­ћи на­чин при­зна­ти у јав­но­с ти. Пред­ло­зи са обра­зло­ же­њем у пи­са­ној фор­ми до­с та­ вља­ју се Ко­ми­си­ји за до­де­лу на­ гра­да и при­зна­ња, нај­ка­сни­је до 14. сеп­тем­бра, на адре­с у Скуп­ шти­на оп­шти­не Ди­ми­тров­град, Бал­кан­ска 2. Н.С.

Деч­је игра­ли­ште У окви­ру про­јек­та ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, у ули­ци ЈНА у на­се­ љу Пе­тр­ла­шки пут у Ди­ми­тров­ гра­ду про­шле не­де­ље по­че­ла је из­град­ња још јед­ног деч­јег игра­ ли­шта. Из­град­ња игра­ли­шта у Све­то­сав­ској ули­ци при­во­ди се кра­ју, а у пла­ну је уре­ђе­ње по­ вр­ши­на, ко­је ће слу­жи­ти де­ци за игру, на још че­ти­ри ло­ка­ци­је у са­ мом гра­ду, али и у при­град­ским ме­сним за­јед­ни­ца­ма. Н.С.

Број 162, 7. септембар 2012.

То, ме­ђу­тим, ни­је спре­чи­ло учи­те­ље и уче­ни­ке че­твр­тог раз­ре­да да при­ре­де про­ грам до­бро­до­шли­це за нај­мла­ђе основ­це, а скром­ној све­ча­но­сти при­су­ство­ва­ли су пред­сед­ник оп­шти­не Вла­ди­ца Ди­ми­тров и пот­пред­сед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не Ва­сил Вел­чев, ко­ји су у име ло­кал­не са­мо­у­пра­ве и де­ци и ро­ди­те­љи­ма по­же­ле­ли сре­ћан и успе­шан по­че­так. Из ло­кал­ног бу­џе­та је за сва­ког пр­ва­ка из­дво­је­но по 3.500 ди­на­ра, за ку­по­ви­ну ства­ри, нео­п­ход­них за шко­лу. Но­вац, бо­јан­ка „Пр­ва­ри­ца” за де­цу и „Во­ дич за ро­ди­те­ље” за ма­ме и та­те, уру­чен им је пр­вог да­на школ­ске го­ди­не. Пе­сма, сти­хо­ви и му­зи­ка обе­ле­жи­ли

су њи­хов ула­зак у шко­лу, а сви при­сут­ни по­же­ле­ли су им да уз пе­сму и осмех на­ ста­ве да ко­ра­ча­ју кроз свет зна­ња. „Ово је за све нас – и за де­цу и за ро­ди­те­ље, али и за све у шко­ли ве­о­ма ва­жан тре­ну­так, ре­кла је ди­рек­тор­ка шко­ле Ка­та­ри­на Си­ ме­о­нов. – Шко­ла је ме­сто где ће­те сте­ћи пр­ ва зна­ња, али не са­мо зна­ња ко­ја сти­че­те из књи­ге. Ов­де ће­те се учи­ти и кул­ту­ри, до­бром вас­пи­та­њу и ле­пом по­на­ша­њу, са­зна­ће­те шта је дру­гар­ство и љу­бав и, нај­ва­жни­је од све­га, на­у­чи­ће­те да бу­де­ те до­бри љу­ди – ре­као је у свом обра­ћа­ њу пр­ва­ци­ма пред­сед­ник оп­шти­не Вла­ ди­ца Ди­ми­тров, до­да­ју­ћи да је пра­ви успех у жи­во­ту онај, ко­ји се по­сти­же соп­ стве­ним зна­њем. Школ­ска го­ди­на по­че­ла је у по­не­де­ љак и за 334 уче­ни­ка гим­на­зи­је „Све­ти Ки­ри­ло и Ме­то­ди­је”, као и за нај­мла­ђе, де­цу у Пред­школ­ској уста­но­ви „8. сеп­ тем­бар”. Ове го­ди­не оба­ве­зан при­прем­ ни про­грам по­ха­ђа­ће 60 ма­ли­ша­на, што зна­чи да ће број де­це у пр­вом раз­ре­ду на­ ред­не го­ди­не би­ти ма­њи за још 10. Н. Сто­ја­но­вић

Отварање спортске хале на Дан града Спорт­ска ха­ла у „Пар­ку” је ко­нач­но, 15 го­ди­на на­кон по­чет­ка из­град­ње, сти­ гла до отва­ра­ња. Це­ре­мо­ни­ја све­ча­но­сти отва­ра­ња за­ка­за­на је за 22. сеп­тем­бар, у окви­ру обе­ле­жа­ва­ња Да­на оп­шти­не, пра­ зни­ка Ро­ђе­ња Пре­све­те Бо­го­ро­ди­це. То је по­чет­ком не­де­ље по­твр­дио пред­сед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не, Зо­ран Ге­ров, ово­ га пу­та у уло­зи пред­став­ни­ка КК „Ди­ми­ тров­град”. То­га да­на спорт­ска ха­ла ће по пр­ви пут би­ти до­ма­ћин зва­нич­ном ко­ шар­ка­шком ме­чу. При­ја­тељ­ски ме­ђу­на­ род­ни су­срет од­и­гра­ђе бу­гар­ски „Лу­ко­ил Акад­е­мик” и кра­гу­је­вач­ки „Рад­нич­ки”.

Истог да­на КК „Ди­ми­тров­град” од­и­гра­ ће та­ко­ђе при­ја­тељ­ску утак­ми­цу про­тив „На­прет­ка” из Алек­син­ца. Отва­ра­ње ха­ле нај­ве­ћу до­бит до­но­ си ко­шар­ка­ши­ма Ди­ми­тров­гра­да јер ће но­во пр­вен­ство игра­ти пред до­ма­ћом пу­бли­ком. Пред по­че­так пр­вен­ства, то­ ком про­те­кле не­де­ље за­вр­шен је пре­ла­ зни рок за ко­шар­ка­ше, па по­ред већ на­ ја­вље­ног до­ла­ска Ми­о­дра­га Ми­шко­ви­ћа из Бо­ра, у овом пре­ла­зном ро­ку ни­је би­ ло дру­гих но­вај­ли­ја. Но­ви ре­ги­стра­ци­о­ни пра­вил­ник ни­је пре­ви­ше уз­др­мао ди­ми­ тров­град­ски клуб, иако у еки­пи ви­ше ни­

су Ми­ро­слав Пе­тро­вић, Алек­сан­дар Ан­ дре­је­вић и Зо­ран Ге­ров, ко­ји ис­ти­че да ће то­ком пр­вен­ства шан­са би­ти пру­же­на мла­дим сна­га­ма, ко­је у бу­дућ­но­сти тре­ба да но­се игру еки­пе. Н.С.

Ис­пла­ћен део сред­ста­ва, на­ста­вље­ни ра­до­ви на ко­ри­до­ру Јав­но пред­у­зе­ће „Пу­те­ви Ср­би­је” зва­ нич­но је са­оп­шти­ло да ће за екс­про­при­ ја­ци­ју зе­мљи­шта на Ко­ри­до­ру 10 и за де­ о­ни­цу ауто­пу­та ка Цр­ној Го­ри до кра­ја го­ди­не би­ти по­треб­но обез­бе­ди­ти укуп­ но ми­ли­јар­ду и 270 ми­ли­о­на ди­на­ра. Од Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја за­тра­же­но је да хит­но обез­бе­ди око 670 ми­ли­о­на ди­на­ра за ис­пла­ту ду­га ра­ни­јим вла­сни­ци­ма зе­ мљи­шта, ко­ји је на­стао јер у др­жав­ном бу­џе­ту Ср­би­је за ову го­ди­ну ни­су обез­бе­ ђе­на сред­ства за екс­про­при­ја­ци­ју. У прет­про­шлом бро­ју, пи­са­ли смо о

слу­ча­ју по­ро­ди­це Гор­чев, ко­јој упр­кос по­се­ до­ва­њу из­вр­шних пре­су­да, ни­је ис­пла­ћен но­вац за екс­про­при­ја­ци­ју зе­мље на тра­си оби­ла­зни­це око Ди­ми­тров­гра­да, због че­ га су они пре три не­де­ље бло­ки­ра­ли ра­до­

ве. У ме­ђу­вре­ме­ну, Гор­че­ви­ма је упла­ћен део сред­ста­ва, ма­ње од 10 од­сто укуп­ног по­тра­жи­ва­ња, због че­га су они са из­во­ђа­ чем по­сти­гли до­го­вор о на­став­ку ра­до­ва, по­што су до­би­ли обе­ћа­ње да ће им пре­ о­ста­ла сред­ства би­ти ис­пла­ће­на по усва­ ја­њу ре­ба­лан­са др­жав­ног бу­џе­та. Слу­чај по­ро­ди­це Гор­чев ни­је је­ди­ни та­кав на те­ ри­то­ри­ји оп­шти­не Ди­ми­тров­град, али ће бив­ши вла­сни­ци зе­мљи­шта на тра­си Ко­ри­ до­ра 10, очи­глед­но мо­ра­ти још да са­че­ка­ју ка­ко би до­би­ли свој но­вац. Н.С.


К УЛТ УРА

Број 162, 7. септембар 2012.

13

Шест Пи­ро­ћан­ки спо­ји­ла љу­бав пре­ма тра­ди­ци­о­нал­ној му­зи­ци

„Ћи­лим” чу­ва ет­но му­зи­ку од за­бо­ра­ва

Шест де­во­ја­ка из Пи­ро­та спо­ји­ла је љу­бав пре­ма тра­ди­ци­о­нал­ној, ет­но му­зи­ци и оне су кра­јем про­шле го­ди­не осно­ва­ле не­фор­мал­ну гру­пу „Ћи­лим”, да би се у мар­ту ове го­ди­не при­кљу­чи­ ле удру­же­њу „Ет­но свет”. Пред­сед­ник удру­же­ња „Ет­но свет” умет­нич­ки ру­ ко­во­ди­лац и из­вр­шни про­ду­цент гру­пе, Ми­ша Џу­нић, ка­же да је ова гру­ па на­ста­ла са же­љом да тра­ди­ци­о­нал­ну му­зи­ку са­чу­ва од за­бо­ра­ва и при­бли­жи је са­вре­ме­ном слу­ша­о­цу. – У же­љи да ову вр­сту му­зи­ке при­ бли­жи­мо мла­ди­ма у тра­ди­ци­о­нал­не рит­мо­ве и ме­лос утка­ли смо соп­стве­не аран­жма­не. Ове пе­сме су се, као део на­ род­ног пре­да­ња, ве­ко­ви­ма пре­но­си­ле са ко­ле­на на ко­ле­но и жи­ве­ле у на­ро­ду. При­том су сва­ка ге­не­ра­ци­ја и сва­ки по­ је­ди­нац у њих уно­си­ли део се­бе бо­га­те­ ћи их ти­ме и чи­не­ћи да оста­ну увек жи­ ве и ле­пе – об­ја­шња­ва Џу­нић и ис­ти­че да је гру­па „Ћи­лим” у ове пе­сме удах­ну­ ла свој лич­ни из­раз као и дух на­шег вре­ ме­на, ожи­вља­ва­ју­ћи их ти­ме, али оста­ вља­ју­ћи их су­штин­ски не­про­ме­ње­ним и увек на­род­ним, у ама­нет бу­ду­ћим ге­ не­ра­ци­ја­ма. Гру­пу „Ћи­лим” чи­не Алек­сан­дра Ни­ко­ лић, На­ђа Дра­гић, Кри­сти­на Јо­цић, Та­ма­ра Ја­наћ­ко­вић, Ма­ја Пеј­чић и Си­мо­ни­да Јан­ ко­вић. Ме­ђу њи­ма има сред­њо­школ­ки и сту­дент­ки­ња, нај­мла­ђа чла­ни­ца има 15

го­ди­на, нај­ста­ри­ја 20, а за­јед­нич­ка им је љу­бав пре­ма ет­но му­зи­ци. Нај­ста­ри­ја од њих, Алек­сан­дра Ни­ ко­лић, у не­ку ру­ку је во­ђа гру­пе. Го­во­ре­ ћи о раз­ло­зи­ма због ко­јих се при­кљу­чи­ ла гру­пи ка­же да за њу ова вр­ста му­зи­ке нај­ду­же тра­је и тра­ја­ће за­у­век а да је са дру­ге стра­не и нај­бли­жа ње­ном гла­су. – Сва­ка од пе­са­ма има по­ен­ту и не­ко осе­ћа­ње ко­је се пре­ко ње ис­ка­зу­је. Пе­ва­ ла сам не­ко­ли­ко го­ди­на у хо­ру, та­мо сам се рас­пе­ва­ла, и при­том схва­ти­ла да ми ова вр­ста му­зи­ке нај­ви­ше од­го­ва­ра. Без об­зи­ра на то што су то ста­ре пе­сме, мо­ гу да се об­ра­де и да зву­че ин­те­ре­сант­но и са­вре­ме­но – ка­же на­ша са­го­вор­ни­ца и до­да­је да су до са­да пе­ва­ле кла­сич­не ет­ но пе­сме, ма­ло об­ра­ђе­не, али да им је у пла­ну да ра­де не­што што ће би­ти аутен­ тич­но са­мо за ову гру­пу. Сред­њо­школ­ка, Та­ма­ра Ја­наћ­ ко­вић, ка­же да не­ко­ли­ко го­ди­на пе­ва ет­но пе­сме, али да при­ват­но слу­ша са­ свим дру­гу вр­сту му­зи­ке. – Ја слу­шам ис­кљу­чи­во рок му­зи­ку а ове пе­сме сам по­че­ла да пе­вам за­то што су део на­ро­да и део на­ше тра­ди­ци­је – ка­ же Та­ма­ра и до­да­је да во­ли ово што ра­ди. Ка­да су по­че­ли са ра­дом 1. де­цем­бра про­шле го­ди­не, циљ им је био да им пр­ва го­ди­на ра­да бу­де ис­кљу­чи­во про­мо­тив­на и свих ових ме­се­ци су се при­др­жа­ва­ли па­ ро­ле „Је­дан ме­сец, је­дан кон­церт”.

– Пр­ви на­ступ смо има­ли у Ба­бу­шни­ ци, са­мо два ме­се­ца по­сле фор­ми­ра­ња гру­пе, и та­мо смо би­ли од­лич­но при­мље­ ни та­ко да смо че­сти го­сти овог гра­да. У Пи­ро­ту смо гру­пу зва­нич­но про­мо­ви­са­ли 15. мар­та. По­сле то­га смо има­ли за­па­же­ не са­мо­стал­не кон­цер­те у Кња­жев­цу и Бе­ лој Па­лан­ци, у са­рад­њи са пле­сном гру­пом „Квик 010” ре­а­ли­зо­ва­ли смо про­је­кат „Ста­ ро­пла­нин­ска рап­со­ди­ја”, на­сту­па­ли смо у окви­ру ма­ни­фе­ста­ци­је „Пи­рот­ско ле­то” у Мом­чи­ло­вом гра­ду, али и на слич­ној ма­ ни­фе­ста­ци­ји у Ба­бу­шни­ци – по­но­сан је Ми­ша Џу­нић на оно што је гру­па ура­ди­ла за крат­ко вре­ме и ка­же да су циљ оства­

ри­ли јер је на кон­цер­ту у Гра­ди­ћу би­ло 70 по­сто мла­дих љу­ди. У на­ред­ну се­зо­ну ула­зе са но­вом па­ро­лом „Ет­но фју­жен кон­церт”, од­но­ сно, план им је да два­де­се­так ет­но пе­са­ ма об­ра­де у са­свим но­вом аран­жма­ну, поп, рок и џез ва­ри­јан­ти. На­ме­ра им је да за­др­же ста­ро, али и да сва­ке го­ди­не да­ју пу­бли­ци не­што но­ во. Про­мо­ци­ју но­вог кон­цер­та пла­ни­ра­ ју за по­че­так сле­де­ће го­ди­не а у пла­ну је да са­ста­ве још јед­ну гру­пу од осно­ва­ца као и да са про­фе­сор­ком Зо­ри­цом Ми­ ло­ше­вић фор­ми­ра­ју ве­ли­ки хор. С. Ма­нић

Број­не ак­тив­но­сти Му­зе­ја По­ни­ша­вља

У то­ку ре­кон­струк­ци­ја Мом­чи­ло­вог гра­да

У Му­зе­ју По­ни­ша­вља, на­кон спро­ве­ де­них број­них ак­тив­но­сти у окви­ру Пи­ рот­ског ле­та, у то­ку је ре­а­ли­за­ци­ја не­ ко­ли­ко про­је­ка­та, ка­же ди­рек­тор Са­ша Јо­ва­но­вић. У то­ку је ре­кон­струк­ци­ја ју­го­за­пад­ не ку­ле Мом­чи­ло­вог гра­да, не­ки од по­ ме­ну­тих про­је­ка­та ће по­че­ти сле­де­ће не­де­ље а у при­пре­ми су и про­јек­ти за на­ред­ну го­ди­ну. – Ове го­ди­не су нам про­шла два про­јек­та код Ми­ни­с тар­с тва кул­т у­ре. Пр­ви је вре­дан 350.000 ди­на­ра и од­ но­си се на адап­та­ци­ју ју­го­за­пад­не ку­ ле Гра­ди­ћа. Овај про­је­кат ре­а­ли­зу­је­мо у са­рад­њи са За­во­дом за за­шти­т у спо­ ме­ни­ка кул­т у­ре у Ни­шу и ра­до­ви су у то­к у. Од по­не­дељ­ка кре­ће ре­а­ли­за­ци­ја про­јек­та под на­зи­вом „Ре­ви­та­ли­за­ци­ ја кул­т ур­ног на­с ле­ђа Пи­ро­та”. Про­је­кат се са­с то­ји из три де­ла, пр­ви је ра­ди­о­ ни­ца за из­ра­ду грн­ча­ри­је, дру­ги но­си на­зив „У по­хо­де спо­ме­нич­ком на­с ле­ђу

По­ни­ша­вља” а тре­ћи је из­ло­жба „Пу­ то­пи­сци о пи­рот­ском кра­ју”. Та­ко­ђе, у сле­де­ћих ме­сец да­на тре­ба­ло би да из­вр­ши­мо за­ме­ну кров­не кон­с трук­ ци­је ку­ће Ма­лог Ри­с те и ту с­мо на­ба­ ви­ли ма­те­ри­јал из соп­с тве­них сред­ ста­ва. За сле­де­ћу го­ди­ну пла­ни­ра­мо да сред­с тви­ма оп­штин­ског бу­џе­та оба­ ви­мо ре­кон­с трук­ци­ју пра­те­ћих обје­ка­ та у дво­ри­шту Му­зе­ја или да, евен­т у­ ал­но овим про­јек­том кон­к у­ри­ше­мо за сред­с тва са стра­не. Пре не­ко­ли­ко да­на За­во­ду за за­шти­т у спо­ме­ни­ка кул­т у­ре смо упу­ти­ли зах­тев за из­ра­ду про­јек­ та за са­на­ци­ју ку­ће Ма­лог Ри­с те – об­ ја­шња­ва Јо­ва­но­вић и оче­к у­је да и за овај про­је­кат обез­бе­де сред­с тва бу­ ду­ћи да се ра­ди о објек­т у од по­себ­ног кул­т ур­ног зна­ча­ја. Јо­ва­но­вић је на че­лу Му­зе­ја већ по­ ла го­ди­не и ка­ко ка­же, до са­да је за­до­ во­љан ак­тив­но­сти­ма ове уста­но­ве ка­ко на пла­ну кул­ту­ре, та­ко и оним што се ти­

че и ин­ве­сти­ци­о­ног одр­жа­ва­ња. Бу­ду­ћи да је по стру­ци прав­ник ис­ти­че да ни­је имао про­бле­ма да се укло­пи у рад уста­ но­ве кул­ту­ре. – Пре пре­у­зи­ма­њ а ду­жно­с ти ди­ рек­то­ра ја сам три и по го­ди­не био пред­сед­ник Управ­ног од­бо­ра „Му­зе­ ја По­ни­ша­в ља” та­ко да сам био упо­ знат са ста­њем и по­сло­ва­њем ове уста­но­ве. Као но­ви­ну, на пред­зад­њој сед­ни­ци УО, ка­да смо усво­ји­ли но­ви Ста­т ут, до­не­ли смо и од­лу­к у о фор­ми­ ра­њу струч­ног са­ве­та. Ово те­ло чи­не сви ку­с то­си а ди­рек­тор је по функ­ци­ ји пред­се­да­ва­ју­ћи са­ве­том. За­да­так овог те­ла је да ку­с то­си из­не­с у сво­је ци­ље­ве и ускла­де ак­тив­но­с ти – ка­же Јо­ва­но­вић и об­ја­шња­ва да су ре­зул­ та­ти ова­квог ра­да већ би­ли ви­д љи­ви то­ком ма­ни­фе­с та­ци­је „Пи­рот­ско ле­то 2012”. Ова ма­ни­фе­с та­ци­ја је, пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, би­ла обе­ле­же­

на струч­ним ак­тив­но­с ти­ма ку­с то­са. Од број­них про­је­ка­та, Јо­ва­но­вић из­ два­ја сво­је­вр­сну шко­лу исто­ри­је за основ­це под на­зи­вом „Упо­знај свој град”, ли­ков­ну ра­ди­о­ни­цу кре­да­ ма у бо­ји, из­ло­жбу скулп­т у­ра и фо­ то­гра­фи­ја Уро­ша Ко­с ти­ћа „Жи­вот је та­ко хтео”, из­ло­жбу пљо­ски под на­ зи­вом „На­здра­ви”, из­ло­жбу „Оруж­је од пра­и­с то­ри­је до да­нас”, ра­ди­о­ни­цу за из­ра­ду лу­та­ка и лут­кар­ску из­ло­ жбу „Му­зе(ј)они­цу”, се­ден­ћу „Злат­но гр­ло”, а би­ло је ту још не­ко­ли­ко из­ ло­жби и кон­це­ра­та. До кра­ја го­ди­не, пре­ма про­гра­му, пла­ни­ра­на је по јед­ на из­ло­жба ме­сеч­но. С. Ма­нић


14

М А РКЕ Т И Н Г

Број 162, 7. септембар 2012.


С П ОР Т

Број 162, 7. септембар 2012.

Бе­ли ру­тин­ски до три бо­да на до­ма­ћем те­ре­ну

Рад­нич­ки убе­дљив про­тив Тр­го­вач­ког

Рад­нич­ки Пи­рот – Тр­го­вач­ки 2:0 (2:0), не­де­ља 2. сеп­тем­бар, Срп­ска ли­га, гру­па Ис­ток, 3. ко­ло, гле­да­ла­ца: 500, су­ди­ ја: Ми­ро­слав Ди­ми­три­је­вић (Бу­ја­но­вац), стрел­ци: Ћи­рић у 25, 1:0; Ман­чић у 30, 2:0. Жу­ти кар­то­ни: Стој­ко­вић (Тр­го­вач­ки) Рад­нич­ки: Ђу­рић, Ста­но­је­вић, Дра­ га­че­вић, Ћи­рић, Ко­стић, Ма­ној­ло­вић, Ра­ до­са­вље­вић (Илић), То­лић, Ман­чић (Та­ на­ско­вић), Ни­ко­лић, Сто­ја­нов (Ми­тић). Тр­го­вач­ки: Ко­стић, Стој­ко­вић, Ми­ ло­је­вић, Ива­но­вић, Пе­ро­вић, Ри­стић, Јо­ ва­но­вић, Па­вло­вић, Ивић, То­мић, Три­ фу­но­вић. На­кон по­ра­за на го­сто­ва­њу у Бру­су у про­шлом ко­лу, фуд­ба­ле­ри Рад­нич­ког

Успе­шан и под­мла­дак За ви­кенд сво­је ме­че­ве од­и­гра­ ле су и еки­пе мла­ђих ка­те­го­ри­ја Рад­ нич­ког. Омла­дин­ци су у Ни­шу са 3:0 са­вла­да­ли еки­пу Рад­нич­ког, ка­де­ти су на до­ма­ћем те­ре­ну по­ра­же­ни од Ди­на­ма из Вра­ња истим ре­зул­та­том, док су пи­о­ни­ри са 3:0 са­вла­да­ли Вра­ њан­це. Пе­тли­ћи су у Пи­ро­ту са­вла­ да­ли алек­си­нач­ки На­пре­дак са 6:0.

осво­ји­ли су сва три бо­да пред до­ма­ћом пу­бли­ком са­вла­дав­ши Тр­го­вач­ки са 2:0. Бе­ли су би­ли бо­љи ри­вал то­ком це­лог ме­ча, а по­бед­ник је ре­шен још у пр­вом по­лу­вре­ме­ну. Пр­ви гол за до­ма­ће по­ сти­гао је Ћи­рић гла­вом, да би ко­на­чан ре­зул­тат пет ми­ну­та ка­сни­је по­ста­вио ве­ли­ко ово­го­ди­шње по­ја­ча­ње, Мар­ко Ман­чић, на­кон сјај­ног со­ло про­до­ра. Тре­нер пи­рот­ског срп­ско­ли­га­ша, Ми­лан Сто­ја­но­ски, за­до­во­љан је при­ ка­за­ним. – Кон­тро­ли­са­ли смо игру од са­мог стар­та и по­бе­да ни у јед­ном тре­нут­ку ни­

је до­ве­де­на у пи­та­ње. У дру­гом де­лу тем­ по је ма­ло опао због из­у­зет­но то­плог вре­ ме­на. За­до­вољ­ство је још ве­ће, ако се има у ви­ду да смо од­ма­ра­ли не­ко­ли­ко стан­ дард­них пр­во­ти­ма­ца – ис­ти­че Сто­ја­но­ски. Рад­нич­ки на­кон три од­и­гра­на ко­ла на свом кон­ту има шест бо­до­ва, а већ у не­де­љу на свом те­ре­ну до­че­ку­је ћу­приј­ ску Мо­ра­ву. А на кра­ју пре­ла­зног ро­ка упра­ва клу­ба до­го­во­ри­ла се са на­па­да­ чем Ми­ла­ном Ста­ври­ћем о по­врат­ку у клуб. Овај од­лич­ни фуд­ба­лер про­те­кле се­зо­не играо је у Бу­гар­ској. Б. Нај­да­но­вић

Ко­шар­ка­ши Пи­рота на­да­ју се да ће коначно ући у ви­ши ранг

Спа­сић: На­па­да­мо пр­во ме­сто

По­бед­ник че­твр­тог ме­мо­ри­јал­ног тур­ни­ра под на­зи­вом „Ми­лан Ми­ло­ше­ вић - Ми­ца” ко­ји је одр­жан про­те­клог ви­кен­да у Ни­шу је КК „Пи­рот” ко­ји је у фи­на­лу са­вла­дао фа­во­ри­зо­ва­ну до­ма­ћу еки­пу КК „Ниш” ре­зул­та­том 76:69. Тре­ће ме­сто на овом тур­ни­ру осво­јио је но­ви пр­во­ли­гаш, КК „Кон­стан­тин” ко­ји је са­ вла­дао алек­си­нач­ки На­пре­дак ре­зул­та­ том 75:65. За нај­бо­љег игра­ча тур­ни­ра про­гла­шен је но­ви плеј­меј­кер пи­рот­ ског ти­ма Вла­ди­слав Ста­ни­са­вље­вић. На це­ре­мо­ни­ји про­гла­ше­ња по­бед­ни­ка пи­рот­ски ко­шар­ка­ши су по­ред за­слу­же­ ног пе­ха­ра за осво­је­но пр­во ме­сто до­би­ ли и лоп­те као про­шло­го­ди­шњи пр­вак ли­ге у фер пле­ју.

Се­зо­на у Пр­вој срп­ској ли­ги, гру­па Ис­ток за Пи­ро­ћан­це по­чи­ње 29. сеп­тем­ бра, а овај тур­нир имао је и кон­трол­ни ка­рак­тер. Тре­нер пи­рот­ских ко­шар­ка­ ша, Мар­ко Спа­сић, ка­же за Пи­рот­ске но­ви­не да још увек има еле­ме­на­та у игри на ко­ји­ма тре­ба да се по­ра­ди до по­чет­ка пр­вен­ства и но­ве шан­се за ула­ зак у ви­ши ранг. – Већ ме­сец да­на тре­ни­ра­мо и при­пре­ма­мо еки­пу за пред­с то­је­ћу се­ зо­ну. Ово је пе­та не­де­ља при­пре­ма и већ смо по­че­ли и са кон­трол­ним утак­ ми­ца­ма. Овај тур­нир са­мо је је­дан део те при­че. У пла­ну су још нај­ма­ње че­ти­ ри при­прем­не утак­ми­це у ко­ји­ма ће­ мо по­к у­ша­ти да се што бо­ље уигра­мо

Победници кошаркашког турнира у Нишу

и спре­ми­мо за по­че­так но­ве се­зо­не. Та­ко­ђе, за ову се­зо­ну има­мо и по­ја­ча­ ња у клу­бу. По­ред Сте­фа­на Дуј­ко­ви­ћа и Ду­ша­на Фи­ли­по­ви­ћа, у клу­бу ће сво­је ко­шар­ка­шко зна­ње има­ти при­ли­ке да по­ка­ж у и Вла­ди­с лав Ста­ни­са­вље­вић (1991) из Ни­ша и Ми­лош Ми­ло­ва­но­вић (1990) ко­ји је про­шле се­зо­не на­с ту­пао за ОКК Бе­о­град. По­с то­је до­го­во­ри и са још не­ко­ли­ко игра­ча, али све ће би­ти де­фи­ни­тив­но по за­вр­шет­к у пре­ла­зног ро­ка. Ина­че, и ове го­ди­не ли­га ће би­ти ско­ро иста, са из­у­зет­ком еки­пе Мо­ра­ ве ко­ја је пре­шла у ви­ши ранг так­ми­ че­ња. Са на­ма су сад и еки­пе Бо­љев­ца и Бо­ра, по­ред Ме­две­ђе, Про­к у­пља, Ни­ ша. Све су то фа­во­ри­ти ко­ји има­ју до­ бре шан­се и по­ја­ча­ња ко­ја мо­г у да их до­ве­ду у врх та­бе­ле. Ма­да пра­ви фа­во­ рит ви­де­ће се по­чет­ком ок­то­бра ка­да се и од­и­гра­ не­ко­ли­ко утак­ми­ца – ис­та­ као је Спа­сић и до­дао да клуб и да­ље га­ји ве­ли­ке ам­би­ци­је. – Ам­би­ци­је по­сто­је, али у сва­кој ли­ ги где са­мо шам­пи­он иде да­ље увек је те­шко да се до­ђе до те по­зи­ци­је и шан­ се за пре­ла­зак у ви­ши ранг так­ми­че­ња. Ми по­но­во на­па­да­мо то пр­во ме­сто и на­дам се да ­ће­мо ко­нач­но у то­ме ус­пе­ ти до кра­ја но­ве се­зо­не – ка­же Спа­сић. М.В.

15 Ру­ко­мет­ни тур­нир По­во­дом про­с ла­ве 56. го­ди­ шњи­це Омла­дин­ског ру­ко­мет­ног клу­ба Пи­рот, у не­де­љу, 9. сеп­тем­бра у Спорт­ској дво­ра­ни Кеј, би­ће одр­ жан ме­ђу­на­род­ни ру­ко­мет­ни тур­ нир под на­зи­вом „Пи­рот 2012”. На тур­ни­ру, по­ред до­ма­ћи­на, уче­с тво­ ва­ће и су­пер­ли­гаш из Ма­ке­до­ни­је РК „МИ-Ов­че по­ле ”, су­пер­ли­гаш РК „Же­ле­зни­чар” из Ни­ша, као и пр­во­ ли­гаш РК „Бор”. Свечaнo отва­ра­ње тур­ни­ра за­ка­за­но је за 10.30 ча­со­ ва, и до кра­ја да­на од­и­гра­ће се све утак­ми­це. Пре­ма рас­по­ре­ду, у 11 ча­со­ва са­с та­ју се РК „Же­ле­зни­чар” и РК „Бор”, у 13 ча­со­ва РК „МИ-Ов­ че по­ле” и ОРК „Пи­рот”, док ће се утак­ми­ца за тре­ће ме­с то игра­ти у 18 ча­со­ва. Фи­нал­на утак­ми­ца овог тур­ни­ра по­че­ће у 20 ча­со­ва. На­кон фи­на­ла пла­ни­ра­но је и све­ча­но за­ тва­ра­ње, као и по­де­ла на­гра­да. Це­ на це­ло­днев­не ула­зни­це је 100 ди­ на­ра, а сва при­ход би­ће до­ни­ран за ак­ци­ју „Бит­ка за бе­бе” Фон­да Б92. Ове утак­ми­це пра­ва су при­ли­ка и да Пи­ро­ћан­ци до­бро те­с ти­ра­ју сво­ је ре­до­ве пред по­че­так пр­вен­с тва у Дру­гој ли­ги, гру­па Мо­ра­ва ко­је је за­ка­за­но за 15. сеп­тем­бар. М.В.

Окружна фудбалска лига Ре­зул­та­ти 1. ко­ла: Та­на­ско Ра­јић - Мла­дост П.Р. 0:0, Гњи­лан - В. Дур­ко­ вић 1:1, Сло­га - За­дру­гар 1:1, Дра­гош – Је­дин­ство П 2:5, Је­дин­ство Б.П.- Па­ деж 4:1, Спар­так - На­пре­дак 2:0. Па­ро­ви 2. ко­ла (8. и 9. сеп­тем­ бар у 16.30): Мла­дост – На­пре­дак, Па­деж – Спар­так, Је­дин­ство П – Је­ дин­ство Б.П., За­дру­гар – Дра­гош, В. Дур­ко­вић – Сло­га, Та­на­ско Ра­јић – Гњи­лан.

Општинска фудбалска лига Ре­зул­та­ти 1. ко­ла: Мла­ дост М.С. – Те­мац 2:3, По­бе­да – Про­ ва­ли­ја 1:1, Јер­ма – Же­љу­ша 2:6, Бо­ рац – Сло­бо­да 3:0, Ло­ко­мо­ти­ва сло­бод­на Па­ро­ви 2. ко­ла (8. и 9. сеп­тем­ бар у 16.30): Же­љу­ша – Бо­рац, Про­ ва­ли­ја – Јер­ма, Те­мац – По­бе­да, Ло­ ко­мо­ти­ва – Мла­дост М.С., Сло­бо­да сло­бод­на


С П ОР Т / ОМ Л А Д И Н С КЕ

16

За­тр­па­вам сво­је ср­це ре­чи­ма

Број 162, 7. септембар 2012.

вре­ме­на за ту­ђа пи­та­ња, мол­бе, жал­бе, из­ли­ве емо­ци­ја и за њих увек имам ре­ ше­ње, са­вет, уте­ху. Је­ди­но се­би не мо­гу

да по­мог­нем. А дру­ги ме до­жи­вља­ва­ју као не­ког ко­ме по­моћ не тре­ба, ко мо­ же све сам да ура­ди, па се и не тру­де да

чу­ју мо­је ср­це. То бо­ли ја­ко... Ве­ро­ват­но сам са­ма због то­га кри­ва, али не знам ка­ко да ре­шим тај про­блем, јер ја стал­ но при­чам, ша­лим се и ни­ко ме не схва­ та озбиљ­но. Нај­ви­ше ме по­вре­ди кад чу­ јем не­што, ти­па: Јао, бла­го те­би, што ми ни­је твој мо­зак бар два да­на да се ма­ло од­мо­рим? Та­да се осе­ћам не­ве­ро­ват­но глу­по и без­вред­но. Од ме­не се оче­ку­је да бу­дем на­сме­ја­на, ве­дра, рас­по­ло­же­на за бр­бља­ње и ре­ша­ва­ње ту­ђих про­бле­ма, па чак и кад по­ку­шам да из­не­сем на ви­ де­ло те­жи­ну ко­ја ми је на ср­цу, они на то ни­су на­ви­кли и ја ис­пад­нем не­нор­мал­на: „По­бо­гу, шта се то са м­ном зби­ва?”. Мо­ја дру­га­ри­ца че­сто ка­же: „Еј, па­ла сам у не­ ки бе­дак, мо­рам да до­ђем код те­бе на се­ ан­су, ти увек имаш пра­ве ре­чи.“ Да, ја чу­ јем ср­ца дру­гих љу­ди и док де­ши­фру­јем њи­хо­ве от­ку­ца­је, за­тр­па­вам сво­је. Ре­ши­ла сам да сту­ди­рам пси­хо­ло­ ги­ју, да из­над кре­ве­та ока­чим ди­пло­му и на­пла­тим те се­ан­се. Кад већ бр­бљам да већ имам не­ке ко­ри­сти од то­га.

сам по­де­лио са ва­ма да сам се укло­ пио у но­ву шко­лу, и то је по­ста­ло за ме­не кла­си­ка, али ове го­ди­не се до­ га­ђа не­што по­себ­но. Ма­ло би­ће, ко­ је сам до ју­че но­сио, љу­љао у ко­лев­ У кући са ци и ко­јем сам ме­њао пе­ле­не да­нас прваком је по­ста­ло ђак пр­вак. Као да сам је ју­ че по­се­тио у по­ро­ди­ли­шту пр­ви пут Пи­ше: Ђорђе Томовић II-2 и као да сам ју­че пр­ви пут до­та­као Економска школа Пи­рот ње­не ма­ле пр­сти­ће и но­ги­це. Та­ко је: мо­ја се­ка је по­шла у шко­лу! По­сле Овај пр­ви (од­но­сно тре­ћи) сеп­ пред­ста­ве ко­ја је при­ре­ђе­на у част тем­бар је не­што по­се­бан за ме­не. Већ ђа­чи­ћа пр­ва­чи­ћа она се вра­ти­ла сва

оду­ше­вље­на сво­јом шко­лом. Док је ли­ста­ла све­ске ко­је је до­би­ла у шко­ ли, ја сам је кра­јич­ком ока гле­дао и на тре­ну­так се вра­тио 10 го­ди­на уна­ зад. Ви­део сам се­бе ка­ко сто­јим ис­ пред шко­ле, сав збу­њен и упла­шен. Док сам гле­дао њу, као да сам ви­део се­бе у не­ком огле­да­лу ко­је те по­ка­ зу­је та­квог ка­кав си из­гле­дао ра­ни­ је. По­ма­ло сам се раз­не­жио док сам гле­дао „мо­ју ма­лу бебицу“ ка­ко мар­ љи­во цр­та у сво­јој све­сци. Осим ње, не­ко ће по­но­во ићи у пр­ви раз­ред.

Она већ са­да из­ри­чи­то зах­те­ва да јој ис­кљу­чи­во ба­та по­ма­же око до­ма­ћих за­да­та­ка, да јој ма­ма об­ја­шња­ва ма­ те­ма­ти­ку... А ја јој у ша­ли ка­жем: „До­ вољ­на је ме­ни мо­ја шко­ла”. Обе­ћа­ва ми да ће би­ти до­бар ђак, да ће чак и ме­ни об­ја­шња­ва­ти ма­те­ма­ти­ку, ако то бу­де по­треб­но. Ка­да чу­јем ко­ли­ко ма­ло ча­со­ва има, по­же­лим да се вра­ тим у пр­ви раз­ред основ­не. Али ка­да се се­тим ко­ли­ко вре­ме­на тре­ба за­ вр­ши­ти све то – оста­јем за­до­во­љан ме­стом на ко­јем сам тре­нут­но.

Пи­ше: Ма­ри­на Ни­ко­лић Ни­сам ве­ро­ва­ла да ћу про­чи­та­ти ре­че­ни­цу ко­ју је на­пи­сао не­ко дру­ги, а у ко­јој је без гре­шке и дво­сми­сле­но­сти опи­сан мој ка­рак­тер. За­ди­вље­на овим, до­би­ла сам же­љу да про­чи­там чи­та­ву збир­ку пе­са­ма „Гра­ди­нар”, јер ко­нач­ но имам осе­ћај да ме не­ко раз­у­ме. То ћу учи­ни­ти у нај­ско­ри­је вре­ме, јер ме је ово ја­ко по­го­ди­ло. За­и­ста сам та­ква. Бр­бљам ола­ко и раз­гла­бам на све мо­гу­ће те­ме, углав­ном бе­сми­сле­не, а оно што је бит­но и што ме му­чи, то кри­јем и не мо­гу да пре­ва­лим пре­ко уста, као да ме је страх да то ка­жем гла­сно и да се обра­тим за по­моћ. Бу­де ми те­шко - а ја са­мо бр­бљам. Осе­ћам при­ти­ сак су­за у оч­ној ду­пљи, знам да ми ма­ло фа­ли да поч­нем да пла­чем, а ја са­мо бр­ бљам и за­тр­па­вам сво­је ср­це. Увек имам

ЋОШАК ЗА ЋОШКАСТЕ


Број 162, 7. септембар 2012.

мАркеТИнГ

Ваша породична телевизија

17


чИТУЉе / оГЛАСИ

18

нАЈЈеФТИнИЈА

Број 162, 7. септембар 2012.

Дана 8.9.2012. године у 11 сати на Тијабарском гробљу оставићемо помен нашим најмилијим

Погребна опрема Уз комПЛеТнУ оПремУ:

николе Пашића 46

– – – –

бесплатан превоз бесплатне плакате до годину дана 20% попуст за израду споменика бесплатна читуља у Пиротским новинама

Ђорић Драган Левак 2007 - 2012.

Ђорић Љиљана 10.3.2012. - 8.9.2012. Полугодишњи помен

... још увек нас пече суза у оку, јер за вама осећамо тугу предубоку. У срцима нашим настала је та­ ма, али ви ћете увек бити са нама...

Ожалошћени Ваши најмилији

Тел. 010/327-186 i 724-117 моб. 061/61-222-16 Обавештавамо рођаке и пријатеље да ћемо у недељу 9. септембра у 11 часова на сеоском гробљу у Крупцу давати полугодишњи помен нашем драгом

мирославу манићу Ћири Био си посебан. Твоја доброта и љубав били су бескрајни, искрени и велики. Зато са много љубави и туге мислимо на тебе. Ожалошћени: супруга Димитана, ћерке Вукица и Весна са породицама

Tigar Tyres d.o.o Objavljuje

K O N K U R S ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI I Uslovi za dodelu kredita U Školskoj 2012/2013 biće dodeljena 5 kredita. Na konkursu mogu da učestvuju redovni studenti tehničkih fakulteta i fakulteta prirodnih nauka sa smerovima orjentisanim ka industriji, nezavisno od godine studija koju su upisali. II Osnovne informacije o kreditu Kredit će se isplaćivati u 12 mesečnih rata godišnje, za vreme trajanja redovne nastave, shodno Zakonu, odnosno Statutu fakulteta. Uz mesečne isplate previđeni su i bonusi za nabavku udžbenika, učenje stranih jezika, izradu diplomskog rada, uspešno položene ispite i uspešno završene školske godine. Sve pojedinosti o korišćenju studentskog kredita biće regulisane ugovorom. III Podnošenje prijava Učesnici konkursa treba da podnesu sledeća dokumenta: – – – – –

Prijavu za dodelu studentskog kredita, Uverenje o upisanoj godini sudija. Uverenje o postignutom uspehu u srednjoj školi (prosečna ocena), Uverenje o postignutom uspehu na prethodnim godinama studija (prosečna ocena). Posebne diplome za postignute rezultate u toku dosadašnjeg školovanja.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor, biće obavljeni razgovori. Navedene dokumente doneti lično ili poslati poštom na sledeću adresu: Svetlana Golubović Tigar Tyres Sektor za ljudske resurse Nikole Pašića 213, 18300 Pirot Telefon: 010 30 46 85 Rok za podnošenje prijava je 14. septembar 2012. godine. Poštovani čitaoci, izvinjavamo se zbog greškom objavljenog prošlogodišnjeg konkursa u prošlom broju

У суботу 8. септембра 2012. године у 11 сати на Тијабарском гробљу даваћемо полугоди­ шњи парастос

Тодоровић бобану – бокију На крилима анђела у снове нам долазиш да нам сузе у мир претвориш. Са свитањем нам опет бол доносиш. Ожалошћени: Мајка Мариела, отац Петар, сестра Алексан­ дра, зет Атанасиос и сестрићи.

Ваше читуље и мале огласе можете предати до среде у 12 часова у редакцији Пиротских новина у ТЦ „Гушевица“ на првом спрату, локал број 8.

ИД „Кућа Књиге“ доо тражи комерцијалисте за продају књига. Тел: 069 / 84-12-523

мАЛИ оГЛАСИ Хитно потребан полунамештен стан, може и кућа. Тел. 061 60 74 209. Продајем приколицу од 500 кг, универ­ зална, по повољној цени. Тел. 064 2839204. Издајем једнособан ненамештен стан преко пута Суп­а. Тел. 064 4639706. Продајем јаја јапанске препелице. Тел. 062 283684, 061 6990185. Продајем шеталицу розе боје, половна, мало коришћена. Тел. 062/80 26 368.

Продајем приземну кућу са помоћном зградом у ул. С. владара бр.223. Површина зграда 100 м2 и плац 120м2. Тел. 069 19 44 606. Грчка – врло повољно продајем кућу на мору! Новоградња, потпуно оп­ ремљена, кључ у руке. Куповином постајете власник. Могућ договор око плаћања Тел. 064/­1694211 Повољно продајем јаја јапанске пре­ пелице. Тел. 062/28­36­84

Продајем ауто седиште за бебу половно. Тел. 062/80 26 368.

Издајем намештен, једнособан стан у Нишу, поред Правног факултета Тел. 010 322 473

Продајем розе дечја колица, повољно, три положаја. Тел.062/80 26 368.

Продајем њиву површине 20 ари у бли­ зини Присјанског пута. Тел: 063/7757266

Вршим услуге чувања и неге старих особа. Тел. 065 586 92 63.

Продајем кућу у центру села Извор са локалом и помоћним објектима. Тел: 069/1451587

Продајем кућу 100 м од аутобуске станице у Пироту, новоградња 250м2 и плац 3 ара, вода и струја и ками­ он 640Д-4 тоне исправан. Тел. 347 691.

Продајем плац површине 9 ари у близини Зелене пијаце. Тел: 063/1725162


Фе ЉТо н

Број 162, 7. септембар 2012.

У ОКУ СВЕТА

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ

обА Ве ШТе ЊА

Електродистрибуција Пирот захваљује се на редовном измирива­ њу уговорних обавеза. Молимо купце са дугом да измире своју оба­ везу по ОПОМЕНИ коју су примили. Купцима са већим износом дуга ЕПС једном годишње нуди могућност измирења дуга путем вансуд­ ског поравнања чак и до 9 месечних рата.

ПомоЋ Добром зиду није потребна потпора (немачка) Зашто да зовеш у помоћ стотину пророка, радије зови једног Алаха (туркменска) Ко жели да другог извуче из воде, мора сам бити на сувоме (немачка) Ако не желиш да уништиш човека, не давај му свакога дана ватру (грузинска) Не позивај вука да ти помогне против паса (чешка) Ко је спреман да помогне, не мисли на опасност (финска) И комарац ће оборити коња ако му вук помогне (руска) Нико ти не може помоћи ако си сам свој душманин (српска) Лако је пливати када ти неко држи браду (француска) Помогни ка можеш, да те помогну ка може (пиротска)

Припремио: Д. Златковић

зАВИчАЈнА зрнЦА (144)

Пејчини из нишор и Гостушање, врзана работа ододавна Ђора Пејчин из Нишор, овчар с млого овце и златар, имал је ливаду на Вртибог, Уручка чука, и у наше је пасал његове овце. Његов син Мир­ ча је сина Ђоку ишколувал. Ђока почне да носи рутаво лице, да се не брија, па му деда Ђора даде пет банке да се обрија. А Ђока сцепи паруту и настави да иде небричен, да носи браду. И Ђока заврши факултет, постане дирек­ тор у Прогрес у Пирот, и све му добро ишло док је ишло. Када је студирал, имал је колегиницу из далеку Русију, и повезал се с њу, и одвел наши рад­ ници, Гостушање, да раде у Русију грађевински радови, а неки су од њи до­ вели жене из Русију. И као директор, купи имовину у гостушко од брајћа Војка и Чалу Шајтинога - плевње, колибе, појате, земљу ­ све за шес иља­ де марће. И направи пут сас булдожер до појату, до там, у место Засек. И про­ шири имовину окол теја појате. Имал је млого овце, не знам тачан број, и слуђе овчари, и сирача за млеко. И ле­ ти су овцете биле у засек а зими у Ни­

19

шор у појату. И таја му овчарштина не­ је млого потрајала. Деда Ђора је од Пејчини, а Пејчини су имали неколко места куде су продавали вино и ракију, два у дол­ њи крај село, а два у горњи крај. Лека Пејин, он је овце пасал у топлодолско, али је и он продавал вино и ракију у Гостушу. Он је једне јесени набрал са­ мо триста ћила грозје, а продал у Го­ стушу иљадо ћила вино. Милутко ми је казувал како га је Лека саветувал, да, када крчми, у литар ракију сипе сто грама воду. И на тај начин нема да поквари квалитет, и нема да оти­ де на штету. Големе су паре узимали Нишорци од Гостушање када се врчају од пијац, па уморни пију на пут крз Ни­ шор и купују и вино и рећију. А и Бутко Цар је зараџувал големе паре на нашу доброту и глупос, он је купувал труп­ ци и друго. (Испричао Слободан Стојановић, 1939, Гостуша) Записао и приредио: Драгољуб Златковић

Електродистрибуција Пирот позива купце да на ЛИЧНИ ЗАХТЕВ могу затражити ПРИВРЕМЕНУ ОБУСТАВУ испоруке електричне енергије уз: 1. УСЛОВ ИЗМИРЕЊА ДУГОВАЊА и 2. УПЛАТЕ УСЛУГЕ: - монофазно бројило 708 динара ­ трофазно бројило 826 динара 3. ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЕ Оваквим статусом купци се ослобађају плаћања „МЕСЕЧНИХ НА­ КНАДА-ТАКСИ, за уговорени период. Поштовани купци, ЕД Пирот на својим шалтерима врши ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ. Потписивање уговора је обавеза по Закону о Енергетици и Закону о заштити потрошача као основ за остваривање својих права и обавеза.

реГИСТроВАЊе корИСнИкА ИнТернеТ ПрезенТАЦИЈе ПД ЈУГоИСТок oд 28.3.2012 год. активирана НОВА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПД Југоисток на веб адреси: www.jugoistok.com i www.jugoistok.rs I УСЛОВИ ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ КОРИСНИКА 1. ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ за регистрацију 2. Подносилац је РЕГИСТРОВАН КАО КУПАЦ ел.енергије, 3. Подносилац је закључио УГОВОР О ПРОДАЈИ ел.енергије. Корисник се не може регистровати за мерна места заједничке потрошње. Обрасци су доступни на шалтеру електродистрибуције и на интернет презентацији ПД Југоисток. Ваша Електродистрибуција


РАДОСНИЦА

Књиге Пи преса за најбоље домаће глумце Глум­ци ве­че­ри, као и глу­мац Фе­с ти­ва­ла по из­ бо­ру пу­бли­ке ово­го­ди­шњег 47. Фе­с ти­ва­ла глу­мач­ ких оства­ре­ња до­ма­ћег игра­ног фил­ма „Филм­ски су­сре­ти“ ко­ји је одр­жан од 25. до 30. ав­г у­с та у Ни­ шкој твр­ђа­ви, на­гра­ђе­ни су књи­га­ма Гра­фич­ко-из­ да­вач­ког дру­штва „Пи Прес” из Пи­ро­та. Као спон­ зор нај­зна­чај­ни­јих не­зва­нич­них на­гра­да „Филм­ских су­сре­та”, наградe пу­бли­ке за глум­це ве­че­ри и нај­

бо­љег глум­ца Фе­с ти­ва­ла, „Пи-прес” је дао свој до­ при­нос одр­жа­ва­њу ове ве­о­ма зна­чај­не филм­ске ма­ни­фе­с та­ци­је ко­ја ис­к љу­чи­во вред­ну­је кре­а­тив­ни рад филм­ских глу­ма­ца. На осно­ву гла­со­ва пу­бли­ке, за глум­це ве­че­ри иза­бра­ни су Алек­сан­дар Бер­чек, Ми­о­драг Ми­ки Кр­с то­вић, Гор­дан Ки­чић, Ни­ко­ла Ко­јо и Бра­ни­мир По­по­вић, и они су до­би­ли књи­г у „Му­зи­ ка - ве­ли­ки ства­ра­о­ци, ве­ли­ка де­ла” у из­да­њу пи­

Никола Којо са књигом „Музика - велики ствараоци, велика дела“

Цветни кутак

ПИРОЋАНКА

Катарина Грубишић и Драган Бјелогрлић

мејл за пи­та­ња и су­ге­сти­је: cvetnikutak010@gmail.com

Астер – јесењи звездан

Фото: Миљан Младеновић

Весна Тодоровић

рот­ске из­да­вач­ке ку­ће. Ни­ко­ла Ко­јо, ко­га је пу­бли­ка про­гла­си­ла за нај­бо­љег глум­ца ово­го­ди­шњег фе­ сти­ва­ла, на­гра­ђен је и књи­гом „Ми­то­ло­ги­ја - ми­то­ ви, ле­ген­де и ве­ро­ва­ња”. По­себ­ну на­гра­ду до­био је Дра­ган Бје­ло­гр­лић, ко­ме је пред­с тав­ни­ца „Пи пре­ са” на Филм­ским су­сре­ти­ма, глу­ми­ца Ка­та­ри­на Гру­ би­шић, лич­но уру­чи­ла на­гра­ду. С.Ж

По­ре­кло асте­ра је из Ки­не и Ја­па­на где ра­сте као ди­вља биљ­ка, а име по­ти­че од ла­тин­ске ре­чи „astro” ко­ја зна­чи зве­зда и од­но­си се на из­глед цве­та ко­ји је зве­зда­стог об­ли­ка. По­сто­ји пре­ко 600 вр­ста, а раз­ли­ ку­ју се по бо­ји, об­ли­ку цве­та, вре­ме­ну цве­та­ња и по то­ме је­су ли јед­но­го­ди­шње или ви­ше­го­ди­шње. Ово је ви­ше­го­ди­шња трај­ни­ца по­год­на за ка­ме­ња­ре. Пот­пу­ но је не­зах­тев­на биљ­ка по пи­та­њу не­ге и за­ли­ва­ња. Цве­та­ње по­чи­ње ка­сно ле­ти, не­где од сеп­тем­бра и по­сто­ ји у три бо­је-бе­ла, пла­ва и ро­зе. Ја­ко бр­зо ра­сте и ши­ри се, а у то­ку цве­та­ња до­би­ ја лоп­та­сту фор­му при че­му се че­сто од цве­то­ва ли­шће и не ви­ди. Уко­ли­ко жбун из­гу­ би же­ље­ну фор­му сло­бод­но исе­ци­те све оне гра­не ко­је се на­ла­зе са стра­не и фор­ ми­рај­те об­лик ко­ји вам од­ го­ва­ра. У зе­мљи се на­ла­зе ри­зо­ми ко­ји слу­же за раз­ мно­жа­ва­ње биљ­ке у ра­но про­ле­ће, при че­му се во­ди ра­чу­на да сва­ки ри­зом ко­ ји се одво­ји има и ко­рен­чи­ће. Мо­же да се раз­мно­жа­ ва и се­ме­ном, при че­му та­кве биљ­ке мо­гу да цве­та­ју исте го­ди­не уко­ли­ко се се­ме ра­ни­је по­се­је. Ја­ко је от­ пор­на биљ­ка на вру­ћи­ну и ди­рект­но сун­це, до­сти­же ви­си­ну до 60 цен­ти­ме­та­ра, а у хла­до­ви­ни мо­же би­ти

и ви­ша. По­год­на је за са­ђе­ње уз иви­це ста­за или кра­је­ве ба­ште и та­да се тим груп­ним са­ђе­њем по­сти­же нај­бо­љи При­пре­ми­ла: ефе­кат. На­кон пре­цве­та­ва­ња Ива­на Ко­стић оре­за­ти ста­бљи­ку и та­ко се она под­мла­ђу­је и фор­ми­ра још гу­шћи жбун и мо­же у то­ку јед­не го­ди­не да цве­та и два пу­та. Ка­да се при­ ме­ни ме­тод са јед­ним пе­ри­о­ дом су­ше и пе­ри­о­дом вла­ге до­ла­зи до сти­му­ла­ци­је биљ­ ке, па она мно­го бр­же ра­сте. У апри­лу се до­да ма­ло спо­ ро­о­та­па­ју­ћег ђу­бри­ва и ни­је ви­ше у то­ку се­зо­не по­треб­ но до­да­ва­ти при­хра­ну. Са­др­ жи до­ста ете­рич­ног уља па се ко­ри­сти за ње­го­во до­би­ја­ње. Тре­ба пра­ви­ти раз­ли­ку из­ме­ ђу јед­но­го­ди­шњег асте­ра ко­ ји нам је по­зна­ти­ји као ле­па ка­та или зве­здан и овог ви­ ше­го­ди­шњег асте­ра. Јед­но­ го­ди­шњи ни­је от­по­ран на ни­ске тем­пе­ра­ту­ре, цве­та у то­ку це­лог ле­та до ка­сне је­се­ни и сва­ке го­ди­не се се­ је, ма­да мо­же и сам да ник­не у то­ку про­ле­ћа уко­ли­ко ни­је би­ла баш ја­ка зи­ма а на­рав­но ако је прет­ход­ног ле­та био ту по­са­ђен. У сле­де­ћем бро­ју: Дра­це­на

Pirotske novine 162  

Pirotske novine 162

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you