Page 1

39e jaargang Nummer 247 Juli 2021

BOELSPRIET


39e Jaargang nummer 247 - Juli 2021

In dit nummer 3

Colofon

5

Bestuurspraet

7

Kort verslag ALV 21 juli

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan

8

Bestuurscup

Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

9

Activiteiten

https://jbvbulderbaan.nl

10

Verjaardagen

11

Eurotoernooien

13

Troefcompetitie

15

4 Buren toernooi

17

De Loire als wijngebied: Muscadet

18

WCD en NPC

Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Niek Cramer Andries Wijand Frans Posthuma Bob van Rijswijk

Voorzitter Secretaris Penningmeester (ad interim) Wedstrijdzaken Bestuurslid Algemene zaken

Financiele administratie Els Bleekrode

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 06-43257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: https://jbvbulderbaan.nl

Kopij Boelspriet 248 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 8 September 2021 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com Richard Rentinck

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur Autogroep Ursem Barten (vh Goldcar) Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Personal Touch Travel Total Copy

Lief en Leed Jan en Tineke Poelman

Tel. 06-15313204

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 06-57956955 (zie speeltijden) Bob van Rijswijk, Gerda v. Elden; Conny Geel, Gees Eelsing; Minke Otte

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Op de omslagfoto: Promotie: Zo zijn we tegenwoordig zichtbaar op het grote promotiescherm in het zwembad De Meerkamp

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl www.nlpetanque.nl (voor sporters)

1


2


Bestuurspraet We kunnen door…… De afgelopen anderhalf jaar leven we onder bijzondere omstandigheden, zo bijzonder dat wij genoodzaakt waren onze Jaarvergadering van 2020 en 2021 uit te stellen. Op 21 juli hebben we beide jaarvergaderingen gehouden met de Algemene Vergadering. Naast de reguliere punten van de jaarvergadering stond ook de nieuwbouw van ons verenigingsonderkomen op de agenda. Met daarbij de beoogde samenwerking in de oprichting van het gebouw met Heemlocaties. Mededirecteur Dimphy Jonkers heeft de activiteiten van Heemlocaties toegelicht en ook uiteengezet dat wij als gezamenlijke gebruikers van het gebouw goed kunnen samenleven en ook samenwerken. Al meer dan 15 jaar voeren wij besprekingen met de Gemeente Amstelveen om nieuwbouw te verwezenlijken. Bestuurslid-projectleider Frans Posthuma heeft bij het betreffende agendapunt hierover een uitgebreide toelichting geven. Wij zijn als bestuur verheugd dat we voor de volgende stap in de realisatie ook weer het vertrouwen van de leden hebben gekregen. We moeten nog even geduld hebben maar ik durf te zeggen dat we volgend jaar onze ledenvergadering in het n ieuwe onderkomen kunnen houden! Bij het agendapunt ‘bestuursverkiezing’ heb ik een dringende inleiding uitgesproken over het naderende moment dat één of meerdere van onze bestuurders het stokje gaat overdragen. Dat stokje kan alleen door een van onze leden worden overgenomen!!! Het is belangrijk dat leden van een vereniging zich goed moeten realiseren dat het verenigingswerk ook alleen door leden gedaan moet worden. Dat houdt niet op bij het bestuur en wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij ook veel vrijwilligers hebben. En met een nieuw gebouw ook dringend nodig zullen hebben. Maar als er iemand uit deze groep van (bestuurs)leden/vrijwilligers uitvalt, kan het zo maar zijn dat er een beroep op u moet worden gedaan. Want zonder de inzet van actieve leden kan een verenging niet bestaan. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we voorlopig door…………! Voor iedereen die nog niet met vakantie is geweest: een fijne vakantie en anders veel bouleplezier in het Broersepark. Guido Dennenbroek (voorzitter)

3


4


De Algemene Leden Vergadering 21 juli 2021 Jaarstukken 2019 en 2020: De Algemene Vergadering 2021 is vanwege corona een inhaalvergadering geweest voor twee verenigingsjaren: 2019 en 2020. Ook nog eens op een andere dan de voor leden vertrouwde locatie (De Meent). Dat werd nu Wijkcentrum Pluspunt en dat deed zijn naam wat de ervaring betreft zéker eer aan. Veel ruimte, licht en ramen en uitstekend geschikt om met de 1,5 m. regel een vergaderzaal op te tuigen. De Jaarverslagen van 2019 en 2020 passeerden zonder commentaar of vragen (die al eerder schriftelijk waren gesteld en beantwoord) en werden aldus goedgekeurd afgehamerd door de voorzitter. Een herverkiezing van de leden kascontrolecommissie bleek nodig vanwege statutair aftreden en het noodzakelijk inzetten van de invaller voor het andere commissielid. Kersvers lid Kris Plomp had zich schriftelijk aangemeld voor deze commissie en Rob Koekoek gaf aan dat hij wilde blijven. Als reserve meldde zich Watte de Wit aan. Zij werden benoemd door de vergadering. Voor de clubcontributie is alleen de inflatiecorrectie, een doorlopend mandaat, toegepast. De verhoging is afgerond op €2,-- voor 2022. Bestuursbenoemingen: Bij agendapunt 7.2 (verkiezing en herbenoeming bestuursleden) nam voorzitter Dennenbroek een inleiding voor zijn rekening, daarbij werd gememoreerd dat we met enkele wijzigingen al heel veel jaren een zeer stabiel bestuur hebben. De aftredende en herkiesbare voorzitter (Guido), secretaris (Bram) en bestuurslid /projectleider nieuwbouw (Frans) werden met applaus herkozen. Penningmeester Niek Cramer (niet herkiesbaar) zegde toe in functie als interim bestuu rder zijn taak tijdelijk voort te zetten tot een vervanger benoemd wordt. Lid Bob van Rijswijk fungeert al enkele jaren als coördinator kantinezaken en wees op het al een tijdje ontbreken van een bestuurslid Algemene Zaken met een verwijzing naar de notulen van de AV-2019 over de noodzaak daarvan, mede in verband met de toekomstige nieuwbouw. Bob stelde zich daarbij kandidaat voor deze functie in het bestuur en werd na de voorstelling aan de vergadering met éénstemmigheid en applaus geïnstalleerd. Oud-penningmeester Els Bleekrode meldde zich later tijdens de pauze bij het bestuur aan met het voorstel dat zij als oud-boekhouder en nu vrijwilliger wél de boekhouding wilde verzorgen maar niet als penningmeester in het bestuur. Dat voorstel leverde blije gezichten binnen het bestuur op. Voorstellen beoogde bouwpartner: Inmiddels was het 20:00 uur en juist op afgesproken tijd voor mw. Dimphy Jonkers van Heemlocaties BV – de beoogde bouwpartner van onze nieuwbouw clubhuis. Zij benutte haar tijd (ca. 15 minuten) door informatie te verstrekken en vragen van een 5-7-tal leden (naar tevredenheid) te beantwoorden. De Bouw van het nieuwe clubhuis : Punt 8 was voor de vergadering veruit het belangrijkste agendapunt. Om tot een goede en duidelijke stemming van de voorstellen te komen waren er maar liefst 4 onderdelen met verschillende sub-punten waarover moest worden besloten. Dit alles ging over de bouw van ons nieuwe clubhuis waarbij mandaat aan het bestuur moest worden gegeven om verder te gaan op de ingeslagen weg met alle daarbij horende financiële en samenwerking consequenties. Frans Posthuma, projectleider en samensteller van agendapunt 8 gaf een zeer uitgebreide toelichting per besluitvormingsonderdeel en beantwoordde veel vragen uit de vergadering. De uiteindelijke hoofdelijke stemming (aanwezige leden en afwezige leden die een machtiging hadden afgegeven) leverde in twee stappen een zeer ruime meerderheid voor alle voorstellen op met slechts enkele onthoudingen en een tegenstem. Alle aanwezigen -leden en bestuursleden- verwelkomden de stemuitslagen met een bevestigend applaus. We zijn een flinke stap verder………!!! Commissies: De resultaten en plannen van de verschillende commissies werden tot slot doorgenomen. Commissie Lief en Leed wordt vanaf nu verzorgd door Jan en Tineke Poelman De commissie ‘onderhoud’ is gegroeid met Rob Koekoek, Niek Cramer, Peter Buis, en Martin Weij. Er is een nieuwe vertrouwenscommissie obligaties ingesteld bestaande uit Peter Bleekrode, Marjan Kunst en reserve lid Dorine Martron. Na de traditionele rondvraagcomplimenten van Eddy Philips hamerde voorzitter Guido Dennenbroek met de laatste tik de sluiting van de vergadering af. Bram Otte 5


Bestuurscup District West. Dit is het verslag van de bestuurscup van het district West. Het werd gehouden zaterdag 3 juli in Sassenheim bij de vereniging de Vaste Voet. Deze vereniging bestaat 40 jaar dus vanwege het jubileum waren zij de uitverkorenen om gastheer te zijn. Zij hadden het goed georganiseerd. Er waren broodjes, koffie en soep af te halen bij twee ramen in de kantine en dat was allemaal door de bond betaald. Ook de drankjes kon je afrekenen met consumptiebonnen. We waren van Bulderbaan met vier personen. Andries deed de wedstrijdleiding en speelde niet mee. Thomas, Tineke en ikzelf waren het Bulderbaanteam, de bestuursleden waren om verschillende redenen verhinderd en dus werden andere vrijwilligers afgevaardigd. Er werden vier partijen gespeeld en elke partij speelde je met een of twee medespelers van een andere club tegen twee of drie tegenstanders van een andere club. Dit allemaal volgens een duidelijk door Andries gemaakt schema. De eerste ronde haalden wij twee winst. Niet slecht natuurlijk, we deden aardig mee. De tweede ronde wonnen we alle drie de partijen, dus dat ging goed maar we rekenden ons nog niet rijk. De derde ronde wonnen we ook alle drie en pas tijdens de vierde ronde gingen we denken als we nu weer alles winnen, komen we dan niet dichtbij een eerste plaats? Afijn, we wonnen weer alle d rie de partijen en sloegen aan het rekenen. Er zou gerekend worden met procenten dus 12 partijen waarvan 1 verloren kwam uit op een percentage van 92 procent. Toen op het einde van de dag de standen werden voorgelezen begon het bij de nummer laatst, 23 procent of zoiets. Het ging verder naar boven maar de nummer twee had 75%. Dat betekende dus dat wij bovenaan waren geëindigd en de trofee alsmede een prachtige bos bloemen in ontvangst mochten nemen. We hebben de dag afgesloten met een feestelijk etentje op het terras van de Engel in Lisse. Dorine 6


Activiteiten kalender Januari 2021 – Maart 2021 Speeltijden: maandagmiddag(-avond), woensdagmiddag(-avond) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur) – ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur)

Tot nader order zijn de volgende regels nog steeds van kracht •

• • • •

Allereerst: de protocolaire afstand van 1.5 meter basis blijft als belangrijkste regel gehandhaafd. Bij sportbeoefening in de openbare ruimte hoeft geen afstand te worden gehouden als dat voor de sportbeoefening nodig is. Onze verkoop van consumpties blijft voorlopig plaats vinden via het zijraam en bij voorkeur met de consumptiekaart te betalen. Ook toegang van de toiletten blijft nog steeds buitenom. Entrée: zijkan t clubhuis (fietsenstalling). Verblijf in het clubhuis zelf is officieel weer toegestaan. Ivm het 1,5 m.-protocol in ons kleine clubhuis met max. 3 leden. Excl. de barbezetting (max. 2 personen). De NJBB adviseert voorts nog: raap in principe alleen eigen but of boules op, bij gelijke (verwarrende) boules is het raadzaam om boules te markeren (viltstift). Ook adviseren we om de equipe die de partij heeft gewonnen als eerste de boules te laten oprapen na een mêne.

-dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN BEGIN

INFORMATIE/ADRES

Augustus 2021

maan

2,9,16,2 3, 30

Troefcompetitie (30=laatste avond)

19.00

19.30

Broersepark

zater

7

Eurotoernooi nr. 8

13.00

13.30

Broersepark

zon

8

4-burentoernooi-dag 2

11,30

12,00

Les Bohémiens, Amsterdam

zater

21

Jules le Noir toernooi

12.00

12.30

Broersepark

zon

22

4-burentoernooi-dag 3

11,30

12,00

Petanque Lijnden, Lijnden

zater

28

Clubkampioenschappendag 1

10.00

10.30

Broersepark

September 2021 zater

4

Eurotoernooi nr. 9

13.00

13.30

Broersepark

zon

5

4-burentoernooi-dag 4

11,30

12,00

Bulderbaan, Broersepark

zater

11

Clubkampioenschappendag 2

10,00

10,30

Broersepark

zater

18

NPC-dag 1 *

11,30

12,00

BB 1 uit: Les Bohémiens 1 BB 2 uit: De Stetters 4

Zon

26

Veendorptoernooi (€ 12,00 per doublette) (met maximaal 32 teams)

09.30

10.30

Broersepark

VOOR EXTERNE TOERNOOIEN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE WEBSITES VAN DE NJBB . www.nlpetanque.nl

7


advertentie

Augustus 2021 Rob Broer

24/07

Richard Rentinck

03/08

Niek Cramer

08/08

Jan Verhoef

13/08

Leo Eelsing

15/08

Jopie Verbrugge Donat

24/08

Guido Dennenbroek

25/08

Ricky van Maaren

26/08

Jan de Boer Donat

31/08

September 2021 Marion ten Have-Peneux Anna Ubels Margot van Steenwijk Els Bleekrode Theo Meijer Tineke Verhoef

07/09 07/09 10/09 11/09 19/09 27/09

Oktober 2021 Chiel Hagenberg Sheila Boncey Gees Eelsing Co Loman Cora Roodhart Han van Leeuwen Minke Otte Trees Henricks

01/10 01/10 06/10 11/10 12/10 14/10 17/10 24/10

8


€urotoernooien Na een hele lange tijd kon er in juni eindelijk weer begonnen worden met het spelen van wedstrijden binnen de eigen club en dus zijn we opgestart met de eurotoernooien. Peter had aangegeven dat hij gezien zijn stemproblemen in verband met zijn gezondheidstoestand wilde stoppen met de eurotoernooien. Gelukkig stond Bob van Rijswijk klaar om het stokje over te nemen. Bob had al eerder een tijd de eurotoernooien onder zijn hoede gehad en hoefde dus niet ingewerkt te worden. Peter kreeg voorafgaand aan het eerste eurotoernooi een lekker flesje uitgereikt ter gelegenheid van de overdracht van zijn taak. Jeannette en Loes doen wel nog steeds de inkoop van de prijzen. Prijsuitreiking jaarprijzen 2020 Omdat we vanaf oktober 2020 niet meer hadden kunnen spelen waren de eindprijzen voor de beste drie in de jaarstand van 2020 nog niet uitgereikt. Dat is voorafgaand aan het toernooi van juni goedgemaakt. De totaalstand was al eerder gepubliceerd in de boelspriet van December, maar voor de volledigheid hieronder de foto van de drie prijswinnaars. 1e Dick van Essen. 2e Theo Meijer 3e Gees Eelsing

Beste 3 van de gespeelde toernooien Inmiddels zijn er twee eurotoernooien gespeeld en zijn er dus weer prijzen uitgereikt en is er een tussenstand voor het lopende jaar. De tussenstand vind U hiernaast en de beste drie van de beide gespeelde toernooien hieronder. Juni 24 deelnemers 1 Guido Dennenbroek 2 Gees Eelsing 3 Jeannette Cramer 3 Martin Weij

3 3 3 3

winst winst winst winst

+35 +26 +23 +23

Juli 29 deelnemers 1 Bernard Knosp 3 winst 2 Gees Eelsing 3 winst 3 Peter Buis 3 winst

+22 +21 +16 9


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor: ✓

persoonlijke aandacht, ✓ zorgen voor snelle levering,

Groot huishoudelijk

✓ op een tevoren afgesproken tijd

Klein huishoudelijk

installeren, uitleg geven en pas

Stofzuigers

vertrekken als alles goed werkt!

DVD & Blu Ray Radio & Televisie

DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen

Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

10


Troefcompetitie Naast de op de vorige pagina al genoemde eurotoernooien konden we in juni gelukkig ook weer beginnen met de Troefcompetitie op de maandagavonden. Een welkome gebeurtenis na 9 maanden alleen maar oefenpotjes op de avonden. Eindelijk weer wat echte wedstrijdspanning op de avond. Voorafgaand aan de speelavond werd een belofte ingevuld en was er eindelijk gelegenheid om de prijsuitreiking te doen van de Jokercompetitie 2019-2020 die door de start van de pandemie tot een abrupt einde was gekomen twee weken voor het einde van de competitie. Harry mocht de wisselbeker in ontvangst nemen en Tineke en Thomas Verhoef hun tweede en derde prijs. De overige uitslagen waren in het voorjaarsnummer van de boelspriet van 2020 al gepubliceerd, dus dat doen we hier niet nogmaals. Dan terug naar de huidige troefcompetitie. Er doen op dit moment 22 spelers mee aan de troefcompetitie, dat is vergelijkbaar met voorgaande edities. Er zijn iedere avond tussen de 16 en 22 spelers aanwezig. Als je een keer niet geweest bent krijg je een troef die je moet inzetten in een van de twee partijen op de eerstvolgende speelavond dat je er weer bent, maximaal 1 troef per avond. De uitslag van de partij waarin je een troef inzet telt twee keer mee voor de totaalstand. Zo kun je nog wat goedmaken van de twee partijen die je gemist hebt. De troefcom petitie loopt van Juni- Augustus, dus over drie maanden en er is iedere maand een maandwinnaar. De maand juni werd op het nippertje gewonnen door Andries Wijand met 7 winst en een sald o van +49. Andries eindigde net voor Harry Kamp met 7 winst en een saldo van +47. De maand Juli was het nog spannender, daar waren het Marjan Kunst en Theo Meijer die om de prijs streden. Zowel in winstpartijen (7) als Saldo (+37) stonden ze gelijk, dus moesten de zelf gescoorde punten de doorslag geven en dat viel uit in het voordeel van Theo met 102 tegen 100 gescoorde punten. Theo won dus de maand juli. De maand augustus gaat hopelijk weer net zo spannend worden en hoe zal het gaan met de mensen die nu met vakantie zijn maar halverwege augustus weer terugkomen. Gaan zij de opgelopen achterstand nog terugbrengen met het gebruik van troeven zodat ze om de prijzen blijve n meedoen? De toekomst zal het leren. Winnaar Juni, Andries Wijand

Winnaar Juli Theo Meijer

11


12


4 Buren toernooi Op 18 juli jongsleden is weer opgestart met het vier buren toernooi. Het was al aangekondigd op de laatste pagina van de vorige boelspriet maar met een slag om de arm. Uiteindelijk bleek eind juni dat we weer wedstrijden met andere clubs mochten spelen. Vorig jaar was er slechts 1 dag mogelijk en won Bulderbaan de wisselbeker, nu mogen we hopelijk al de vier dagen spelen. Het vier buren toernooi zijn eigenlijk vier toernooien, een keer bij elk van de vier deelnemende clubs. Dat zijn Les Bohemiens uit Amsterdam Osdorp, Petanque Lijnden, Sporting Badhoevedorp en JBV Bulderbaan, echt vier naaste buren dus. Badhoevedorp was de eerste gastheer dit jaar en er was veel enthousiasme. 10 teams van Lijnden en Badhoevedorp, slechts 7 teams van Bohemiens, er waren wat vaste spelers met vakantie. Met 9 teams van ons eigen Bulderbaan maakten we 36 doubletten vol. Dat vergde enige aanpassing aan het wedstrijdschema dat voorziet in 10 teams per club. Bij andere aantallen is enige aanpassing in het schema nodig, dat betekent dat er teams zijn die op deze dag twee keer tegen een team van deze lfde andere club moeten spelen, dat kan nu eenmaal niet anders. Wel wordt voorkomen dat een team tegen een team van de eigen club speelt. De 9 teams van Bulderbaan op de eerste dag waren: Fred Stenekes met Harry Kamp, Andries Wijand met Richard Rentinck, Peter Bleekrode met Theo Meijer, Dorine Martron met Cora Roodhart, Bob van Rijswijk met Marjan Kunst, Bram Otte met Kris Plomp, Peter Buis met Afra Betting, Els Bleekrode met Minke Otte en Dick van Essen met Elly vh Groenewoud. Een mix van ervaren koppels en mensen die voor het eerst met elkaar spelen, en voor een enkeling zelfs wellicht de eerste keer een echte wedstrijd. Na het spelen van drie partijen tegen teams van de andere clubs werd een stand opgemaakt, natuurlijk een totaalstand, maar vooral een stand per club. De beste twee teams van elke club krijgen een prijsje. Dat waren voor Bulderbaan dit keer: 1e Andries en Richard met 2 winstpartijen en een saldo van +10, 2e Dorine en Cora met 2 winstpartijen en een saldo van +7. Op de bijgevoegde foto moet U Cora er maar even bij denken, want die moest helaas al weg voor de prijsuitreiking. Bulderbaan won in totaal 10 van de 27 partijen, we staan daarmee voorlopig vierde. De punten werden verder binnengehaald door de volgende teams: Theo en Peter 2 winst met saldo +1. Bob en Marjan 1 winst met saldo -9 Bram en Kris 1 winst met saldo -12 Peter en Afra 1 winst met saldo - 1 Dick en Elly 1 winst met saldo -1 Harry en Fred en Els en Minke hadden hun dag niet of de tegenstanders speelden te goed, ze wisten helaas geen partij te winnen. Volgende keer beter. Er komen nog drie dagen waarbij nieuwe ronden en nieuwe kansen. De tweede dag wordt gespeeld op 8 augustus bij Les Bohemiens in Amsterdam Osdorp. De derde dag wordt gespeeld op 22 augustus Petanque Lijnden De finaledag is op 5 september bij ons in het Broersepark. Aanvang is steeds 11:30 uur melden, 12:00 uur spelen Alles is nog open voor het behouden van de titel en de wisselbeker. Andries 13


14


De Loire als wijn gebied: Muscadet. Door Harry Kamp

De vorige keer heb ik beloofd om over een wijnsoort te praten. Dit keer zal ik het hebben over de “Muscadet”. Velen onder u kennen deze wijn wel en hebben deze ook wel eens gedronken. Het herkomstgebied van deze wijn is gelegen om de stad Nantes. Bij Nantes eindigt de Loire zijn lange loop, het is dan nog maar 50 kilometer naar de Atlantische oceaan. Tot in de 17 de eeuw werden er hoofdzakelijk blauwe druiven verbouwd. Vanaf ongeveer 1640 ging men langzamerhand over naar de teelt van witte druiven. Waarom was deze overgang van blauwe naar witte druiven? Je gelooft of niet, maar het waren de Hollanders die zochten naar een lichte witte wijn die men zou kunnen distilleren. Het drinkwater in Holland was toen nog niet van dien aard dat je zomaar een glas water kon drinken. De Hollanders gingen veel bier en distillaat produceren om toch maar wat te drinken te hebben. Tot dan toe hadden ze een wijntje uit de Charente betrokken, maar aldaar waren de accijnzen te hoog geworden. Hollanders zochten een witte wijn alwaar de accijnzen ontbraken of erg laag waren. Men kwam uit bij de streek rond om Nantes. Het hertogdom Bretagne- waartoe Nantes en omgeving toe behoorden was toen nog onafhankelijk en kenden geen accijnzen op de uitvoer van wijn. Voordat de Hollanders er waren, was de wijn uit dit gebied slecht van kwaliteit. Onder de invloed van de Hollanders veranderde deze situatie aanmerkelijk. In 1646 noteerde een koopman al dat de Hollanders een bepaalde gewoonte geïntroduceerd hadden waarbij de wijn gebotteld en overgestoken, gezwaveld (houdbaarheid) en versterkt werden waardoor men ze beter konden conserveren bij het transport en konden verkopen in de noordelijke landen. De Hollanders hadden zo groot succes dat een Franse koning later moest verbieden nog meer landbouw grond op te offeren voor de wijn. In 1709 was er zo een koude winter, dat alle druivenstokken kapot vroren. In de dertig jaar daarna heeft men alleen witte druivenstokken aangeplant. Deze druivenstokken kwamen uit de Bourgogne en heette eigenlijk “Melon de Bourgogne”. In Nantes doopte men deze naam om tot “Muscadet”. Pas in 1936 kwam de “appellations controlee” tot stand. Ongeveer 85% van de circa 10.000 hectare Muscadet wijngaarden ligt in het district Sevre en Main. Omdat het een vrij groot gebied betreft vertonen de wijnen grote onderlinge verschillen. Afhankelijk van de grondtypes, zand, klei, kiezelsteen en rotsachtige grond ontstaan de verschillen in de wijnen. De ene wijn is licht te drinken en de ander is wat boerser. Men zal het eens moeten proberen en ook moeten proeven om uit iedere streek eens een witte wijn in het glas te schenken. Men zal versteld staan hoe verschillend deze wijnen van smaak zijn. Je hebt ze van licht makkelijk drinkbaar tot aan een volle witte wijn, die je ook best een paar jaar kan bewaren. Tot zover over de “Muscadet”, de volgende keer weer een andere wijn uit dit gebied. 15


District en Nationale competities Afgelopen winter werden door de situatie in ons land uiteindelijk alle nationale en districtscompetities afgelast omdat vanuit overheidswege vrijwel ale sport in competitie en ander wedstrijdverband werd stilgelegd. Natuurlijk was dat nodig omdat er voornamelijk binnen gespeeld wordt in de winter en er nog geen vaccins beschikbaar waren om de corona pandemie het hoofd te bieden. Nu zijn we in een heel andere situatie, we mogen weer wedstrijden en dus ook competities spelen, ook binnen, en dus worden ook de competities die in de winter plaatsvinden weer opgestart met als uitgangspunt de eindstanden en promoties/degradaties zoals die hebben plaatsgevonden aan het einde van de voorgaande competities in maart 2020. Van onze club doen teams mee aan de Nationale Petanque Competitie (NPC) die landelijk wordt gespeeld en aan de Winter Competitie Doubletten in District West. Het kan nog zo zijn dat corona opnieuw roet in het eten gooit, maar daar gaan we niet van uit.

WCD De teams die in de vorige editie van de WCD namens Bulderbaan deelnamen waren twee teams in de 2e klasse, Andries Wijand en Richard Rentinck behielden hun plek, Peter Bleekrode en Theo Meijer degraderen mogelijk naar de 3 e klasse vanwege hun resultaat in de voorgaande editie, dat weten we echter pas als alle aanmeldingen binnen zijn en de competitie is ingedeeld. In de 3 e klasse hadden we drie teams die helaas niet zijn gepromoveerd, de bestaande teams zijn Dorine Martron en Dennis Cowan, Thomas en Tineke Verhoef en Cora Roodhart en Han van Leeuwen (Bram Otte had in plaats van Han gespeeld vanwege een blessure van Han). De speeldagen voor komend seizoen zijn gepland op 24 oktober, 28 november en 23 januari. Het inschrijfgeld is 16 euro. Er wordt zoals gewoonlijk gespeeld in poules van maximaal 16 teams en dus 5 partijen per dag. Graag horen we voor 1 september of de bestaande teams doorgaan en zo ja of er wijzigingen komen in de teamsamenstelling. Ook nieuwe teams kunnen zich aanmelden en zullen in de laagste klasse worden ingedeeld.

NPC In de NPC doet Bulderbaan met twee teams mee, team 1 in de 4 e divisie en team 2 in de 6 e divisie. De NPC wordt gespeeld in een poule met maximaal 8 teams, waarbij ieder team zowel een uit als een thuiswedstrijd speelt. Er wordt gespeeld op de zaterdagmiddagen vanaf 12:00 uur. Er wordt per middag tegen 1 andere tegenstander gespeeld, een ronde met drie doubletten, daarna twee tripletten en tenslotte weer drie doubletten. Per dag zijn dus minimaal 6 spelers nodig per team, maximaal 9 mag. Aangezien er in de wintermaanden wordt gespeeld van half september tot begin april spelen we slechts bij geschikte weersomstandigheden in ons eigen park enkele thuiswedstrijden. In de wintermaanden, in ieder geval van november tot en met februari spelen al jaren we onze “thuiswedstrijden” bij PUK in Haarlem. Ook in september, oktober maart en april spelen we regelmatig bij PUK als de weersomstandigheden daarom vragen. Bulderbaan 1 bestaat dit jaar uit Richard Rentinck, Dorine Martron, Peter Bleekrode, Theo Meijer, Dennis Cowan, Thomas Verhoef, Tineke Verhoef, Harry Kamp en Andries Wijand (captain). Volgens de voorlopige indeling spelen zij in poule 4007 samen met de volgende teams: Les Bohemiens de Petanque 1 en De Meteoor 1, beide uit Amsterdam, De Stetters 1 uit Castricum, PUK 3 uit Haarlem, PC Ça Roule 1 uit Heerhugowaard, ASV Celeritas 2 uit Alkmaar en Sporting Badhoevedorp 2. Bulderbaan 2 bestaat dit jaar uit Afra Noom, Ans van Raalte, Peter Buis, Willy Oudshoorn, Bram en Minke Otte, Marjan Kunst en Trees Henricks (captain). Wellicht dat dit team nog een kleine uitbreiding krijgt. Dit team is in de voorlopige indeling ingedeeld in poule 6011 samen met De Stetters 3 en De Stetters 4 uit Castricum, PUK 4 en PUK 5 uit Haarlem, De Meteoor 3 uit Amsterdam en De Spaanse Ruiter 3 uit Nieuw-Vennep. Bovenstaande indelingen zijn voorlopig, er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Het definitieve schema wordt bekend halverwege augustus. De speeldagen zijn 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 6 en 20 november, 11 december, 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart en 9 april. De indelingen zijn terug te vinden op https://nlpetanque.nl/wedstrijdsportnpc. Andries

16


Profile for Bram Otte

Boelspriet # 247-juli 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded