Issuu on Google+

PART NERSHI P Mogel i j kheden2013


Vo o r wo o r d Vooru l i g t ,i n be e l de nt e k s t ,e e n ov e r z i c htv a na l l e mog e l i j k he de ndi eBe a c hE v e ntVe l dhov e na a npa r t ne r st e bi e de nhe e .Me tmog e l i j k he de nwor dtbe doe l d:ma ni e r e n wa a r opue x pos ur ena a rbui t e nt oek untc r e ë r e nv ooruw or g a ni s ae ,v i adek a na l e nv a nonse v e ne me nt .Wi js pr e k e n g r a a g v a n ‘ pa r t ne r s ’ , omda t we t r a c ht e n e e n l a ng e t e r mi j nr e l a eopt ebouwe nme ti e de r e e nwa a rweme e om det a f e lg a a nz ie n.I nonz eop e kk unj eopdi ema ni e r nu, ma a rooki ndet oe k oms ta lj di e t sv oore l k a a rbe t e k e ne n. Wez i j nbl i jme ti e de r ehul pdi ewea a ng e bode nk r i j g e nom he tBe a c hE v e ntv e r de rt eont wi k k e l e ne ndoe nda a rda nook g r a a gi e t sv oor t e r ug . Ve r de rz i j n we a lj d be r e i d s a me nwe r k i ng e n a a n t e g a a n me t or g a ni s ae s op s oc i a a l ma a t s c ha ppe l i j kv l a k ,om z oe e nbi j dr a g et el e v e r e n a a ndes a me nl e v i ng . Di tboe k we r ki sz or g v ul di gdooronss a me ng e s t e l de ng e e e e nhe l de r ei ndr ukv a ndeor g a ni s a ee nhe te v e ne me nt . Na e e nk or t ek e nni s ma k i ng me t he tc onc e pt , wor dt u me e g e nome nl a ng sa l l emi dde l e ndi ewi jg e br ui k e nom ons e v e ne me ntk e nba a rt ema k e na a nhe tpubl i e k .Di tk a nz e e r i nt e r e s s a ntz i j nv oort oe k omsg epa r t ne r s ,di ev a n de z e mi dde l e n k unne n me e pr ofit e r e n. Ve r v ol g e ns wor de n v e r s c hi l l e nde pa k k ee n we e r g e g e v e n, me t da a r i n t e g e npr e s t ae sdi ewebi e de nv ooruws t e un.Depa k k ee n z i j nz os a me ng e s t e l d,da te ra lj dwe le e npa s s e ndev or m v ooruwbe dr i j ft ev i nde ni s . Deor g a ni s a ev a nBe a c hE v e ntVe l dhov e nbe s t a a tui tj ong e v r i j wi l l i g e r sdi ez i c hme tv e e le nt hous i a s mehe bbe ni ng e z e t v oori nmi dde l sv i j fe die sv a ndi te v e ne me nt .Wi jhope n s a me nme tut ek ome nt ote e ng e s l a a g dez e s dee diee ne e n l a ng dur i g es a me nwe r k i ng ! Or g a ni s a eBea c hE v entVel dhov en Sc h ngR. D. Uni queS por t e v e nt sVe l dhov e n

3


4


Inho uds o p g av e Beac hEventVel dhoven-overhetevenement 6

Guer i l l aac t i e

22

Beac hEventVel dhoven-or gani s at i e

7

AppelenEiac t i e

23

Beac hEventVel dhoven-dat a&c i j f er s

8

Medi a

25

Beac hEventVel dhoven-i nbeel d

9

Medi a

26

Beac hEventVel dhoven-i nbeel d

10

Par t ner pakket t en

27

Pr omot i emi ddel en

11

Pakket“ Fl exBeac h”

28

Webs i t e

12

Pakket“ I bi za”

29

Fac ebook&T wi t t er

13

Pakket“ Monac o”

30

Fl yer&pos t er

14

Pakket“ Cannes ”

31

Pr omot i el angswegen

15

Pakket“ Mar bel l a”

32

Bannerbi jevenement en

16

Pakket“ Ri mi ni ”

33

BanneropBeac hEvent

17

Pakket“ Sal ou”

34

Bannert or enopBeac hEvent

18

Pakket“ Renes s e”

35

Vi deos c r eensopmai ns t age

19

Adopt i epakket t en

37

Pr omokr ant-adver t ent i er ui mt e

20

Adopt i epakket t en

38

Pr omokr ant-adver t or i al

21

Cont ac t gegevens

39

5


Be ac hEv e ntVe l dho v e n Overhetevenement

HI S T ORI E Be a c hE v e ntVe l dhov e ni se e ndr i e da a g se v e ne me ntda t be s t a a tui ts t r a nds por t e na l sBe a c hS oc c e re nBe a c hVol l e y ba l me tda a r na a s te e na a nbodi n( v oor na me l i j k )da nc e muz i e ke nt a lv a na nde r ea cv i t e i t e n.He te v e ne me nti s v i e rj a a rg e l e de nbe g onne n,de sj dsa l se e né é nda a g s be a c hs oc c e rt oe r nooie ne e nk l e i nef e e s t a v ond.Nae e n s uc c e s v ol l ee e r s t ee dieont s t ondbi jdeor g a ni s a ede mo v a eomhe te v e ne me ntv e r de rt eont wi k k e l e ne nui t t ebr e i de nwa a rmog e l i j ke ni she te v e ne me nts i nds2010 e e ndr i e da a g s ee die .Opdi tmome ntwe r k tBe a c hE v e nt Ve l dhov e nna uws a me nme ta l l eVe l dhov e ns ev oe t ba l v e r e ni g i ng e n,v ol l e y ba l v e r e ni g i ngNuv oce ndeg e me e nt e Ve l dhov e n.He te v e ne me nti ss i nds2010i ng r ot el i j ne n he t z e l f deg e bl e v e nme tbi j i e de r ee diet otophe de ne e n r e c or da a nt a li ns c hr i j v i ng e nv a nde e l ne me r se ne e nt oe ne me ndbe z oe k e r s a a nt a l . S T RANDS E T T I NG He tuni e k ev a nhe tBe a c hE v e nti sda te re e ns t r a nds e ng wor dtg e c r e ë e r d,mi dde ni nhe tc e nt r um v a nVe l dhov e n. Ookdec ombi na ev a ns t r a nds por t e ne nda nc emuz i e k ma a k tda tdi te v e ne me nte l kj a a rwe e rv e l eni e uwe , ni e uws g i e r i g ebe z oe k e r st r e k t .Dev r i j da g a v ondi st otnu t oe a lj d de ope ni ng g e we e s tv a n he tf e e s t e l i j k e we e k e nd,me tl ok a l e dj ’ s di ez or g e nv oor he e r l i j k da ns ba r ehous emuz i e k . Z a t e r da gi sdeda gv a nhe tBe a c h S oc c e rt oe r nooi ,wa a rj onge nouds t r i j dtom e e npl e ki n defina l e .’ sAv ondss t a a ndeg r ot ena me nui tdeda nc e s c e neophe tpodi um om he ta a nwe z i g epubl i e kui thun da kt el a t e ng a a n.Opz onda gwor de ndev e l de na lv r oe g

6

k l a a r g e ma a k tv oorhe tBe a c hVol l e y ba l l ,wa a re nt a l l e n s pore v e l i ng e nv a na l l el e ei j de nz i c hui t l e v e n.Ookde z onda g a v ond wor dt i n sj la f g e s l ot e n me tv a a k be g i nne ndedjt a l e nt e ndi ehuns k i l l st one n,ma a rook a nde r ea c t sdi epa s s e nbi jdes f e e rv a nhe te v e ne me nt . Da a r na a s tz i j ne r he t he l e we e k e nd v e r s c hi l l e nde a cv i t e i t e nr ondom dev e l de nt ev i nde nv oori e de r e e n, z oa l ss pr i ng k us s e ns ,s t r opda s s c hi e t e nv oorhe tg oe de doe l e nl i v ev e r ma a kv oordek l e i nt j e s .

publ i e k ,ookbui t e nVe l dhov e n,a a nt r e k k e l i j kt ema k e n na a rhe td’ E k k e r pl e i na ft er e i z e nv oordez e s dee die v a nhe tBe a c hE v e nt .

GOE DEDOE L E N T ea mKI NG Me ti ng a ngv a n2011i she tBe a c hE v e ntVe l dhov e ne e n s a me nwe r k i ng a a ng e g a a n me tsc h ng T e a mKI NG. De z eVe l dhov e ns eor g a ni s a e( Ka nk e rI NGe z i nne n)i s e e n sc h ng , opg e r i c ht i n 2009, e n or g a ni s e e r t PL ANNE N2013 a cv i t e i t e n om g e l di nt ez a me l e nv oor be t e r e Voordek ome ndee dieop28, 29e n30j uni 2013z a l e r onde r z oe k s mog e l i j k he de ne n de be ha nde l i ng v a n i e t sa f g e we k e nwor de nv a ndepr og r a mme r i ngz oa l sdi e k a nk e r pa ë nt e n.Deopbr e ng s tg a a tna a rhe tMá x i ma wa sopv oor g a a ndee die s .He tpl a ni som he tpl a or m Me di s c hCe nt r um,da tme tdi tg e l da lt we er e s e a r c h opdev r i j da gg e he e le ne x c l us i e fbe s c hi k ba a rt es t e l l e n nur s e she ea a ng e s t e l d. v oorbe dr i j v e n.Voorhe ni se rde mog e l i j k he i de e n Ace‘ S c hi et env oorS uz y ’ v ol l e di gv e r z or g dpe r s one e l s f e e s tt ev i e r e ni ne e nuni e k e I ndee diev a n2012he e he tBe a c hE v e ntna a s tde s e ng , me ts por t a cv i t e i t e n, s e mi na r s ,e e nl ux e s a me nwe r k i ngme tT e a mKI NGooke e nf undr a i s i nga ce ba r be c ue e n e e n a f s l ui t e nde f e e s t a v ond me t g e houde nv oore e n pe r s oonl i j kdoe l .Me tde a ce t opa re s t e n. Da t be t e k e nt da t de t r a dione l e ‘ S c hi e t e n v oor S uz y ’ , we r d mi dde l s t we e ope ni ng s a v ond v oorhe tpubl i e kk omtt ev e r v a l l e n. ne v e na cv i t e i t e ng e l di ng e z a me l dv oorS uz y . Z i j l i j dta a n Hi e r v oori ndepl a a t swor dthe ndeov e r i g et we eda g e n de z i e k t ev a n Re e ni s da a r door me e r v oudi g e e nbr e de re ng r oot s e ra a nbodi na re s t e ng e br a c ht .E r g e ha ndi c a pt ,me t de z ea ce he bbe n we g e l di n k omte e nt we e dea r e ai ndev or mv a ne e nt e nt , wa a rop g e z a me l dv oore e ns c homme l ,e e n fie t s k a re ne e n z a t e r da ge nz onda gg e pr og r a mme e r dwor dt .Om nog z a k c e nt j ev oorha a r .Me tde z ea cei sbi j na€2. 000, g r ot e rui tt epa k k e nda nv or i gj a a r ,z ul l e ne ropde opg e ha a l dv oorS uz y . z a t e r da gnogbe k e nde r ena me nui tde( i nt e r ) na ona l e hous es c e ne a c ht e rde dr a a i t a f e l ss t a a ne ni she t pr og r a mmaopz onda gui t g e br e i dme te e ng r ot ea re s t opdema i ns t a g e .Di ta l l e som he tv oore e nnogg r ot e r


Be ac hEv e ntVe l dho v e n Or gani s at i e

ORGANI S AT I E Deor g a ni s a ev a nBe a c hE v e ntVe l dhov e nbe s t a a tui t a c ht v r i j wi l l i g e r s .E i ndv e r a nt woor de l i j k e e n hoof d or g a ni s ae i s Re nz o Di e l e s e n,t e v e ns e i g e na a rv a n Sc h ngR. D. Uni queS por t e v e nt sVe l dhov e ne nna me ns desc h ngopdr a c ht g e v e rv a nBe a c hE v e ntVe l dhov e n. Da a r na a s tbe s t a a tdeor g a ni s a eui tVe l dhov e na r e ni n del e ei j dv a n18t ote nme t34j a a r . Al l ev r i j wi l l i g e r sz i j n v e r a nt woor de l i j kv oorhune i g e nc ommi s s i e s , be s t a a nde ui t :hor e c a ,c ommuni c ae ,we ds t r i j dz a k e n,s pons or i ng , pe r s one e l s z a k e n, pr og r a mme r i nge na l g e me nez a k e n. KE RNWAARDE N S porv i t e i t , s a a mhor i g he i de ns t r a ndg e v oe l DOE L S T E L L I NGE N Deor g a ni s a ev a nBe a c hE v e ntVe l dhov e nhe e e e n mi s s i e ,di ei sui t g e s c hr e v e ni ne e na a nt a la mbie sdi e s a me ndeg r ot edr i j f v e e rv or me nom he te v e ne me nt j a a r l i j k st ev e r be t e r e n: 1.S pa nne nde nuni e ka a nbodi ns t r a nds poroe r nooi e n; 2. He t v e r a nk e r e n v a n de ma a t s c ha ppe l i j k e v e r a nt woor de l i j k he i di na l l ee v e ne me nt a cv i t e i t e n; 3.J a a r l i j k s et oe na mev a n20%a a nde e l ne me r sv oorde s t r a nds poroe r nooi e n; 4. He t bi e de n v a n e e n pl a or m v oor uni e k e s t r a nds por t e ne nv oors a me nk oms tv a nme ns e n; 5.E e nj a a r l i j k s es a me nwe r k i ngme té é nofme e r de r e g oe dedoe l e n,bi j v oor ba a te e npr oj e c twa tg e he e l door deor g a ni s a ev a nhe tBe a c hE v e ntt er e a l i s e r e ni s ; 6. He te v e ne me nt t ea l l e n j de g r as t oe g a nk e l i j k

houde nv oorpubl i e k , mi t smog e l i j k ; 7.He te v a l ue r e ne nv e r ni e uwe nv a ndea cv i t e i t e nop he tBe a c hE v e nte nj a a r l i j k sv e r be t e r e nv a ndek wa l i t e i t v a nhe te v e ne me ntna a rg e l a ngdemog e l i j k he de n; 8.He tsmul e r e nv a nbe we g e nonde rdedoe l g r oe pv a n he tBe a c hE v e nt ,di ti ns a me nwe r k i ngme tpa r t ne r sdi e he tbe l a ngv a nbe we g e nk unne nonde r bouwe n; 9.He ta a ng a a nv a n pa r t ne r s hi psme tbe dr i j v e ne n v e r e ni g i ng e nom d. m. v .e v e nt ma r k e nge l k a a r spos ie i ndema r k tt ev e r s t e r k e n; 10.He tui t g r oe i e nt ote e nt oona a ng e v e nde v e ne me nt ophe tg e bi e dv a ns t r a nds por t e n,me ta l sdoe l s t e l l i ng v oor2017e e nl a nde l i j kbe r e i kg e r e a l i s e e r dt ehe bbe n.

we a l sor g a ni s ae e e ns t uk j e pl e z i e rk unne ng e v e n mi dde l sonz ef undr a i s i nga ce s .

VI S I E Wi j a l sor g a ni s a eBe a c hE v e ntdr ome ng r a a ge ni nonz e g e l uk k i g s t edr oomi she tBe a c hE v e ntui t g e g r oe i dt othé t s t r a nds por t / da nc ee v e ne me nt v a n Ne de r l a nd.E e n j a a r l i j k st e r ug k e r e nde v e ne me nt , g e or g a ni s e e r da a ne e n r e c r e ae pl a sdi e pl a a t sbi e dtv oormi ni ma a l50. 000 be z oe k e r se nde e l ne me r sv oore e ndr i eda g e ndur e nd s t r a nds por t s pe k t a k e l . Ov e r da g wor de ns t r a nds por t t oe r nooi e ng e or g a ni s e e r de ne rwor dtda a r na a s took g e da ns te ng e f e e s tope e na a nbodv a nmuz i e ke nda nc e i nv e l eg e nr e s . KE RNT AKE N Al l ea cv i t e i t e nhe bbe ne e na c ht e r l i g g e ndeg e da c ht edi e 1.Be a c hE v e nti sdea a nbi e de rv a ns t r a nds por t e ni ne e n be t r e k k i nghe e ope e ng e z onde rl e v e n,he tsmul e r e n uni e k es e ng ,mi dde ni nhe tc e nt r um v a nVe l dhov e n, v a n be we g i ng , he ts a me nbr e ng e n v a n me ns e n, wa a r bi js a a mhor i g he i de ns porv i t e i tdebe l a ng r i j k s t e pa r t ne r s hi psme tg oe dedoe l e ne ndet ot a a l be l e v i ngdi e wa a r de nz i j n.Di ta lj dme tdeg e da c ht eom mi dde l sde hoor tbi j e e ns t r a ndv a k a ne . s por tbi j t edr a g e na a ne e nbe t e r ema a t s c ha ppi j . Wa tL owl a ndse nS ol a rz i j ni nhung e nr ewor dthe tBe a c h 2.He ta a nbi e de nv a ne e n( g r as )e v e ne me ntwa a r bi j E v e nta l ss t r a nds por t / da nc ee v e nt ! s por ta l smi dde lwor dti ng e z e tom me ns e ns a me nt e br e ng e n.Ooki ndene v e na cv i t e i t e ne nhe ta a nbodi n muz i e k / da nc ei sdea c ht e r l i g g e ndeg e da c ht eme ns e n s a me nt ebr e ng e ni ne e nuni e k es t r a nds e ng . 3. He tj a a r l i j k sv e r bi nde nv a ne e ng oe ddoe la a nhe t e v e ne me nt , of a a n ne v e na cv i t e i t e n bi nne n he t e v e ne me nt ,om opde z ema ni e ri e t st e r ugt edoe nv oor des a me nl e v i ng .Me tna mepr oj e c t e nv oorme ns e ndi e ni e the tl e v e nk unne nl e v e na l si e de ra nde re nwa a r bi j

7


Be ac hEv e ntVe l dho v e n Dat a&c i j f er s

DAT UM E VE NE ME NT Be a c hE v e ntVe l dhov e nv i ndtj a a r l i j k spl a a t si nhe tl a a t s t e we e k e ndv a nj uniofhe te e r s t ewe e k e ndv a nj ul i .Na onde r z oe k , wa a r bi jg e k e k e ni s na a r de j a a r l i j k s e v a k a ne s ,c onc ur r e r e ndee nv e r g e l i j k ba r ee v e ne me nt e n e na nde r ei nv l oe dr i j k ea cv i t e i t e ni sg e k oz e nv oorde z e v a s t eda t a . He ti sg e bl e k e nda twei ndi twe e k e nd, ov e rhe ta l g e me e n ne tv oordeg r ot ev a k a n ehi e ri nhe tz ui de n, he tmi ns tt e ma k e n he bbe n me t a nde r e c onc ur r e r e nde e n v e r g e l i j k ba r ee v e ne me nt e ni nder e g i o. AL GE ME NEI NF OVE L DHOVE N I nwone r sVe l dhov e n( 2011) T ot a l ei nwone r s popul ae :43. 609 Wa a r v a ni n de doe l g r oe p5t / m 34 j a a rm. b. t .de s poroe r nooi e n: 14. 597 Wa a r v a ni ndedoe l g r oe p5t / m 55j a a rv oorg e he l e e v e ne me nt : 28. 055 Br on: Ge me e nt eVe l dhov e n DE E L NE ME RS 2008: 150de e l ne me r sa a nBe a c hS oc c e r 2009: 200de e l ne me r sa a nBe a c hS oc c e r 2010:220de e l ne me r sa a nBe a c hS oc c e re n120a a n Be a c hVol l e y ba l 2011:350de e l ne me r sa a nBe a c hS oc c e re n200a a n Be a c hVol l e y ba l 2012:450 de e l ne me r sa a n Be a c hS oc c e r( ma x i ma a l g e z i e nhui di g el oc ae )e n250a a nBe a c hVol l e y ba l

8

L E E F T I J DE N Bea c hS oc c er F&Et oe r nooi : 6t / m10j a a r Hoof dt oe r nooi : 16t / m40j a a r Bea c hVol l ey ba l CMV:6t / m10j a a r J e ug d: 11t / m15j a a r Da me s , he r e n&r e c r e a nt e n: 16t / m50j a a r BE Z OE KE RS 2008: 200uni e k ebe z oe k e r s 2009: 300uni e k ebe z oe k e r s 2010: 600uni e k ebe z oe k e r s 2011: 1. 500uni e k ebe z oe k e r s 2012: 3. 500uni e k ebe z oe k e r s VE RWACHT I NGE N2013 Deel nemer s We v e r wa c ht e nv oorde k ome nde e die ,g e z i e n he t pr omo e pl a ne nhe ta a nt a li ns c hr i j v i ng e nv a na f g e l ope n j a a r , di tj a a rdev ol g e ndede e l ne me r s : Bea c hS oc c er F&Et oe r nooi : 15t e a msme tg e mi dde l d8s pe l e r s : + / -200 Hoof dt oe r nooi : 32t e a msme tg e mi dde l d8s pe l e r s : + / -250 Bea c hVol l ey ba l CMV: 20t e a msv a ng e mi dde l d6s pe l e r s : + / -120 J e ug d: 16t e a msv a ng e mi dde l d6s pe l e r s : + / -96 Da me s&he r e n: 40t e a msv a ng e mi dde l d3s pe l e r s : + / -120 Re c r e a nt e n: 16t e a msv a ng e mi dde l d5s pe l e r s : + / -80 Bez oek er s Vr i j da g28j uni : A a nk e l i j kv a npr og r a mma Z a t e r da g29j uni : + / -3. 500 Z onda g30j uni : + / -2. 000


Be ac hEv e ntVe l dho v e n I nbeel d

9


Be ac hEv e ntVe l dho v e n I nbeel d

1 0


Pr o mo t i e mi dde l e n

1 1


Webs i t e He tc e nt r um v a na l l ei nf or ma e ov e r Be a c hE v e ntVe l dhov e ni sde we bs i t e ( www. be a c he v e nt v e l dhov e n. nl ) . Hi e rk ome ng e ï nt e r e s s e e r de nopt e r e c ht wa nne e r z i jv i a Goog l e a a n he t e v e ne me ntg e r e l a t e e r de z oe k woor de n i nt y pe n. Bi j de a f z onde r l i j k e z oe k woor de n ‘ be a c h’ , ‘ e v e nt ’ e n ‘ v e l dhov e n’s t a a tdewe bs i t et e l k e nsbi j dee e r s t ev i e rz oe k r e s ul t a t e n. Opdes i t ei si nf or ma et ev i nde nov e r onde ra nde r e de t oe r nooi e ne n he t pr og r a mmae nbl i j me nopdehoog t e v a n be l a ng r i j k e upda t e sr ondom he t Be a c h E v e nt . Da a r na a s t bi e dt di t pl a or m g oe de e x pos ur e v oor de be t r ok k e n pa r t ne r s ,z e k e rg e z i e n he t g e mi dde l da a nt a l be z oe k e r spe rwe e k . L og ooppr omi nent epl ek Voordebe l a ng r i j k s t epa r t ne r sv a nhe t Be a c hE v e nti se re e npr omi ne nt er ui mt e g e r e s e r v e e r dopdewe bs i t e . Be dr i j f s l og o’ sopde z epl e kz i j nc on nu z i c ht ba a r j de ns he tbe z oe ka a n de we bs i t e e n z i j n v oor z i e n v a n e e n hy pe r l i nkna a rdes i t ev a ndepa r t ne r . De z epl a a t si sg e s i t ue e r ddi r e c tonde rde me nuba l k . L og oi ns l i des how Onde rde z epr omi ne nt ebe dr i j f s l og o’ si s des l i de s how t ev i nde n.Hi e r i nk ome n l og o’ s v a n s t e r pa r t ne r s ui t v e r g r oot v oor bi j ;j de nsi e de r ec y c l usi se e nl og o t we es e c onde nz i c ht ba a r . Om de z eop e z i nv olt ehoude ni se r v oorg e k oz e nde z e op t e ne me ni ne e n be pe r k ta a nt a l pa r t ne r pa k k ee n.

12


Fl yer&Pos t er He tg e dr uk t epr omo e ma t e r i a a l be s t a a t v oore e nde e l ui te e npos t e re ne e nfly e r . De z ewor de nv e r s pr e i di nVe l dhov e ne n oml i g g e ndeg e me e nt e nopl oc ae swa a r v e e l me ns e n( ui tdedoe l g r oe p) t ev i nde n z i j n.Hi e r bi jv a l tt ede nk e na a nc a f é ’ s , r e s t a ur a nt s ,c a f e t a r i a ’ s ,t a nk s t a ons , wi nk e l s ,s por t v e r e ni g i ng e n,fit ne s s c l ubs , g e me e nt e hui z e ne nt he a t e r s .He tf e i t da the thi e rg a a tom mi dde l e nwa a r v a n dea e n ej ddoor g a a nsr e l ae fg r oot i s ,ma a k tda the ti nt e r e s s a nti sv ooruw be dr i j fomhi e rz i c ht ba a ropt ez i j n. Opdepos t e r ,di eopA3f or ma a twor dt g e dr uk t ,i se rpl a a t sv oorl og o’ sv a n pa r t ne r s .De z el og o’ swor de ndui de l i j k z i c ht ba a ra f g e be e l da a ndeonde r z i j de ope e nda a r v oora a ng e br a c ht eba l k .Op defly e ri nA5f or ma a twor de ndel og o’ s opdea c ht e r z i j deg e pl a a t s t . BE RE I KGE GE VE NS Pos t er A3f or ma a t 250s t uk s F l y er A5f or ma a t 5. 000s t uk s Ver s pr ei di ng s g ebi ed Ve l dhov e n,E i ndhov e n,Be s t ,Nue ne n, Ge l dr op, Wa a l r e , Wi nt e l r e , Ve s s e m, Hoog e l oon, E e r s e l , Ha pe r t , Bl a de l , Re us e l , Be r g e i j k , Va l k e ns wa a r d

1 4


Pr omot i el angswegen Bui t e npr omo ei sui t e r ma t eg e s c hi k tom v e e lme ns e ni ne e nk or t ej dt ebe r e i k e n. Me tna me doormi dde lv a n bor de n of ba nne r s l a ng s dr uk k e we g e n, wa a r dui z e nde n we g g e br ui k e r sj e boods c ha p pa s s e r e n.Om he tBe a c hE v e ntk e nba a rt e ma k e n a a n di t publ i e k , wor de n s a ndwi c hbor de ng e pl a a t s tl a ng s dr uk k e i nv a l s we g e n v a n g e me e nt e n r ondom Ve l dhov e n. Bi nne ndeg e me e nt eVe l dhov e n z e l fz a lg e br ui k wor de ng e ma a k tv a n bor de ni ndr i e hoe k s f r a me s . De z ema k e nde k a nsda tdeuingg e z i e nwor dtnogg r ot e r . Da a r na a s tg a a ne nk e l e bouwhe k bor de n v e r s c hi l l e nde bouwpl a a t s e ni n de c e nt r a v a ndi eg e me e nt e ns i e r e n.Door g a a nsz i j n di t opv a l l e nde l oc ae s me t v e e l v oor bi j g a ng e r s . De s a ndwi c h- e n bouwhe k bor de nwor de nt we ewe k e nv oor he tBe a c hE v e ntg e pl a a t s te nwor de nnada t we e k e ndwe e rv e r wi j de r d. Ve r de r ha ng te ri n de v i e r we k e n v oor a f g a a ndea a nhe te v e ne me nte e ng r ot e ba nne rv a n4. 15m x3. 30m i ne e ndui de l i j k z i c ht ba a rf r a meope e ns t r a t e g i s c hepl a a t s i n Ve l dhov e n, wa a r ook we e rv e l e pa s s a nt e ndeuingz ul l e nme e k r i j g e n. Ge z i e n de be pe r k t e r ui mt e , k or t e ae n ej de ne x c l us i v i t e i ti se ra l l e e nv oor deg r oot s t epa r t ne r spl e kv oore e nl og oop debor de ne nba nne r . BE RE I KGE GE VE NS 15dr i e hoe k s bor de ni nVe l dhov e n 12s a ndwi c hbor de ni nWa a l r e 15s a ndwi c hbor de ni nE e r s e l 25s a ndwi c hbor de ni nE i ndhov e n 75bouwhe k bor de ni nE i ndhov e n

15


Bannerbi jevenement en Debe s t ema ni e rom s pe c i fie kdes por t -e n muz i e k l i ee bbe nde doe l g r oe p t e be r e i k e n,i s pr omo e op v e r g e l i j k ba r e e v e ne me nt e n.He ts pr e e k tv oorz i c hda t he thi e r bi jg a a tom f e e s t e ne nf e sv a l si n dewe k e nv oor a f g a a ndea a nBe a c hE v e nt Ve l dhov e n.De z ee v e ne me nt e n he bbe n v a a kpl a a t sv oore e nba nne ropé é nv a nde he k k e nophe tt e r r e i n, ofope e nhe kopde r out ena a rdee nt r e ev a nhe te v e ne me nt . Z oz ul l e nbe z oe k e r sdeuingni e tg a uw ov e rhe thoof dz i e n.Op de ba nne ri s r ui mt ev oore e ns e l e c ta a nt a ll og o’ sv a n pa r t ne r s .De z ewor de ndui de l i j kz i c ht ba a r op e e n ba l ka a n de onde r z i j de v a n de ba nne rg e pl a a t s t . Dee x a c t eda t av a ndee v e ne me nt e ndi e v óórhe tBe a c hE v e ntpl a a t s v i nde nz i j nnog ni e ta l l e ma a l be k e nd, ma a rhi e r onde rv ol g t e e ni ndi c ae . BE RE I KCI J F E RS Pa a s pop( S c hi j ndel ) 29, 30, 31ma a r t2013, ±50. 000be z oe k e r s DownUnderF esv a l ( E i ndhov en) 20a pr i l 2013, ±5. 000be z oe k e r s Da y dr ea mF esv a l ( Mol , Bel g i ë) ( Ha l fa pr i l 2013) , ±15. 000be z oe k e r s Hous equa k e( Bes t ) ( Ha l fme i 2013) , ±10. 000be z oe k e r s 7t hS unda y( E r p) 19me i 2013, ±25. 000be z oe k e r s L a k eda nc e( Bes t ) ( Be g i nj uni 2013) , ±15. 000be z oe k e r s Di v er s ebea c hs oc c er - en/ ofv ol l ey ba l l t oer nooi eni nomg ev i ngVel dhov en

1 6


BanneropBeac hEvent Na a s t he t pl a a t s e nv a n ba nne r s op a nde r ee v e ne me nt e n, i se rui t e r a a r dook r ui mt ev oorhe tpl a a t s e nda a r v a nophe t Be a c hE v e ntz e l f .He tt e r r e i ni she t g e he l ewe e k e ndomhe i nddoorhe k k e n e nda tma a k the tmog e l i j kba nne r sopt e ha ng e nme tuing e nv a npa r t ne r s ,di e doordev e l ehonde r de nde e l ne me r se n be z oe k e r s wor de n g e z i e n. De ae n ej d hi e r v a n i s z e e rg r oot , a a ng e z i e n t e a ms , hun a a nha ng e n ov e r i g ek i j k e r sna a rdewe ds t r i j de na l v a n‘ smor g e nsv r oe gt ot‘ sa v ondsl a a t ophe tt e r r e i na a nwe z i gz i j n.Ookv a na f dewe gwa a r a a nhe tD’ E k k e r pl e i ng r e ns t z i j n de ba nne r sg oe dt ez i e n door v oor bi j g a ng e r s .Be a c hE v e ntVe l dhov e n i sg r as t oe g a nk e l i j k ,dus e rl ope n r e g e l ma gme ns e nhe tt e r r e i nope na f . Ophe te v e ne me ntwor de ng e dur e nde he t we e k e nd v e l e f ot o’ s e n v i de oopna me s g e ma a k t , wa a r op pa r t ne r s v a n Be a c h E v e nt e x t r a bl oot s t e l l i ngv a nhunl og o’ sg e ni e t e n. E rz i j nba nne r sdi ev ol l e di gbe dr uk tz i j n me the tl og ov a né é npa r t ne r ,ba nne r s me tv i e rv e r s c hi l l e ndebe dr i j f s l og o’ se n ba nne r sme ta c htv e r s c hi l l e ndel og o’ s . Al l eba nne r swor de nopg oe dz i c ht ba r e pl a a t s e ng e ha ng e n. BE RE I KGE GE VE NS 700de e l ne me r sa a ndet oe r nooi e n 3. 500uni e k ebe z oe k e r s 9. 000pa s s e r e ndemot or v oe r t ui g e n

1 7


Bannert or enopBeac hEvent Om onz e pa r t ne r se x t r a op t el a t e n v a l l e n j de nshe tBe a c hE v e nt ,z a le r s pe c i a a lv oorhe n op he tt e r r e i ne e n s t e l l a g e wor de n g e bouwd v a n s t e i g e r we r k . I n de z e z og e na a mde ‘ ba nne rt or e n’k ome n he l ee n ha l v e ba nne r st eha ng e n.Dehe l eba nne r sz i j n 2m x2m e ndeha l v eba nne r s2m x1m. He tbouwwe r ki she tg e he l ewe e k e nd dui de l i j k z i c ht ba a r , v oor z owe l de e l ne me r se nbe z oe k e r sa l sme ns e ndi e he t D’ E k k e r pl e i n pa s s e r e n ov e r de Bur g e me e s t e rv a nHooffla a n. De z et or e n he e z o’ n pr omi ne nt e pl e k op he t t e r r e i n,da tni e ma ndhe tk a nont g a a n wi edet r ot s epa r t ne r sv a nBe a c hE v e nt Ve l dhov e nz i j n. BE RE I KGE GE VE NS 700de e l ne me r sa a ndet oe r nooi e n 3. 500uni e k ebe z oe k e r s 9. 000pa s s e r e ndemot or v oe r t ui g e n

18


Vi deos c r eensopmai ns t age He thoof dpodi um v a nhe tBe a c hE v e nt z a ldi tj a a rv oorhe te e r s tv oor z i e nz i j n v a ndr i eg r ot el c ds c he r me nme thog e r e s ol ue . ‘ sAv onds ,j de nshe tmuz i k a l e pr og r a mma ,z ul l e n de z e s c he r me n di e ne na l sv i s ue l ea a nv ul l i ngopdedj a c t sdi eda na c ht e rdedr a a i t a f e l ss t a a n. T i j de nshe tda g pr og r a mmag e dur e nde he twe e k e nd,l e ne nde z ev i de os c r e e ns z i c hui t s t e k e ndv oordi g i t a l euing e nv a n onz e pa r t ne r s . E r z i j n a l l e r l e i mog e l i j k he de n de nk ba a r ,be ha l v e he t t one nv a n be dr i j f s l og o’ sk unne ne rook a nde r eboods c ha ppe na a nde e l ne me r s e nbe z oe k e r swor de nme e g e g e v e n. Z oi s ook be we g e nd be e l de e n op e .I n ov e r l e g me tde pa r t ne ri sa lj de e n pa s s e ndeopl os s i ngt ev i nde n. I n de t or e nsl i nk se nr e c ht sv a n he t podi um k ome nt we e42”s c he r me nt e ha ng e ne ni nhe tmi dde nwor dte e n60” s c he r mg e pl a a t s t . BE RE I KGE GE VE NS 2x42”l c dv i de os c r e e n 1x60”l c dv i de os c r e e n 700de e l ne me r sa a ndet oe r nooi e n 3. 500uni e k ebe z oe k e r s 9. 000pa s s e r e ndemot or v oe r t ui g e n

19


Pr omokr ant : adver t ent i er ui mt e T e rpr omo ev a n he tBe a c hE v e nti n Ve l dhov e ne nda a r bui t e n,br e ng e nwe v oork ome ndee diee e n pr omok r a nt ui t .De z ek r a nti se e nz e e rg e s c hi k t mi dde lom pot e nĂŤ l e de e l ne me r se n be z oe k e r swa tbe t e rk e nni st el a t e n ma k e n me t he te v e ne me nt e n de or g a ni s a ee r a c ht e r . Di v e r s ev r i j wi l l i g e r s di ez i c hi ns pa nne nv oorBe a c hE v e nt Ve l dhov e nwor de nui t g e l i c ht . Ookz ul l e n e rv e r s c hi l l e nder ubr i e k e ni ns t a a ndi e i ng a a n op bi j v oor be e l di nwone r s ui t Ve l dhov e n,wa the tv oorv e l e ne e nl e uk e ni nt e r e s s a ntbl a dma a k tom t el e z e n. De nk v e r de r a a n i nt e r v i e ws me t a re s t e ndi eophe tpr og r a mmas t a a nof he bbe ng e s t a a ni nv oor g a a ndee die s v a nhe tBe a c hE v e nt ,ofme ni ng e nv a n be z oe k e r s . Na a s tde z er e da cone l es t uk k e n,i se r r ui mt eg e r e s e r v e e r dv oorpa r t ne r sdi e he ti nt e r e s s a nt v i nde n e e n g r oot r e g i ona a lbe r e i kt eg e ne r e r e n.Wa ntde pr omok r a ntk omtopdema tt el i g g e n v a n ma a rl i e f s t55. 000 hui s houde ns . Adv e r t e ne r ui mt e s z i j n e r i n v e r s c hi l l e ndef or ma t e n,dusa lj d we l i e t sna a rwe ns . BE RE I KGE GE VE NS Opl a g e55. 000, f ul l c ol ouri nA4f or ma a t Ver s pr ei di ng s g ebi ed Aa l s t ,E e r s e l ,Ri e t hov e n,Va l k e ns wa a r d, Ve l dhov e n, Wa a l r e , We s t e r hov e n, E i ndhov e n( S t r i j p&Ge s t e l )

20


Pr omokr ant : adver t or i al He tbe r e i k e nv a n55. 000hui s houde ns me tdepr omok r a ntk a ne e nmooi ek a ns z i j nv oorbe dr i j v e n.Voorpa r t ne r sdi e i e t sme e rui tde z ek a nswi l l e nha l e n, i se r de mog e l i j k he i dt ek i e z e nv oor e e n a dv e r t or i a li npl a a t sv a ndes omswa t be pe r k e nde a dv e r t e ne r ui mt e . E e n a dv e r t or i a li se i g e nl i j kni e t sa nde r sda n e e nr e da cone e log e nde a dv e r t e ne . Di tg e ee e nbe dr i j fdek a nsomz i c hwa t ui t g e br e i de rt e pr e s e nt e r e na a n de l e z e r ,mi dde l se e ni nt e r v i e w.Opde z e ma ni e rk untua l spa r t ne rui t g e br e i d( i n é é n,t we eofdr i epa g i na ’ s )uw v e r ha a l doe n, v e r s t e r k t me tf ot o’ s ,z oda t me ns e ne e nbe t e rbe e l dv a nhe tbe dr i j f ofor g a ni s a ek r i j g e n. Bi nne ne e na dv e r t e ne r ui mt ek a ne e n ui t k ni pba r ek orng s bonofi e t sde r g e l i j k s i ng e s l ot e n wor de n, z oda t he tv oor pa r t ne r sme e rwa a r dek a nhe bbe nda n a l l e e nme te e nl og oofna a ms v e r me l di ng i n de pr omok r a ntt es t a a n.Bi je e n a dv e r t or i a li sdi tooke e nop e ,hoe we l da nhe tr i s i c obe s t a a tda tdek r a c htv a n he tr e da cone l eui t e r l i j ka f ne e mt .Hoe da nook ,di ta l l e sbi e dtpe r s pe ce fv oor pa r t ne r s . BE RE I KGE GE VE NS Opl a g e55. 000, f ul l c ol ouri nA4f or ma a t Ver s pr ei di ng s g ebi ed Aa l s t ,E e r s e l ,Ri e t hov e n,Va l k e ns wa a r d, Ve l dhov e n, Wa a l r e , We s t e r hov e n, E i ndhov e n( S t r i j p&Ge s t e l )

2 1


Guer i l l aac t i e Al se x t r apubl i c i t e i t s s t unt ,we r de rv oor a f g e l ope ne diev a n he tBe a c hE v e nt e e ng ue r i l l aa cebe da c ht .225e mme r s g e v ul d me tz a nd,me tda a r i nk a a r t j e s wa a re e nQRc odee ne e ni nt e r ne t a dr e s op s t onde n,we r de ni na l l ev r oe g t e v e r s pr e i di ndr uk k ewi nk e l g e bi e de ni n Ve l dhov e n op z a t e r da g16 j uni2012. Me ns e n di e de c ode s c a nde ,we r de n door g e l i nk tna a re e ng e he i mg e de e l t e v a ndewe bs i t e ,wa a rme ne e ns l a g z i n k ona f ma k e ne nz ok a nsma a k t eope e n i Pod.De a ce l e v e r de di e da g 120 s l a g z i nne n e n r ui m 700 uni e k e be z oe k e r sopdewe bs i t eop,bi j nahe t e nv oudi g ev a ne e nnor ma l eda g . Voorde k ome nde e die i she tpl a n we de r omz o’ nde r g e l i j k el udi e k es t untt e be de nk e nom g r a sme di aa a nda c htt e g e ne r e r e nv oorhe te v e ne me nt .Da a r k a nua l spa r t ne rv a n me e pr oďŹ t e r e n, doorbi j v oor be e l de e npr i j sbe s c hi k ba a r t es t e l l e nv oordewi na cedi ea a nde s t untt ev e r bi nde ni s .Ofope e nhe l e a nde r e ma ni e r ;e ri sv e l ec r e ae v e be t r ok k e nhe i dt ebe de nk e n,pa s s e ndbi j uwbe dr i j f s a cv i t e i t e n.

22


Appel&Eiac t i e Voordek ome ndee diev a nhe tBe a c hE v e nt wi l l e n we a l s or g a ni s ae e e nr ui l a ce opz ee n.E rwor de nt we eg e l i j k et e a ms g e ma a k tdi e be i de nt we e we k e n de j d he bbe nom e e na ppe le ne e ne ii nt er ui l e n t e g e ne e nobj e c tme te e nz ohoogmog e l i j k e wa a r de . Be i det e a msk i e z e ne e ng oe ddoe l ( pl a a t s e l i j k ofme tdi r e c t el i nka a ndea cv i t e i t e nv a nhe t Be a c hE v e nt )wa a r v oorz eg a a ns t r i j de n.Na det we ewe k e nz a le re e nmome ntg e k oz e n wor de nom depr oduc t e ndi edet e a msbi j e l k a a rg e r ui l d he bbe nt ev e i l e n. Vi ji g pr oc e ntv a nhe tg e l dda tweg e ne r e r e ndoor dev e i l i ngv a n deobj e c t e nz a lg e done e r d wor de na a nhe tg oe dedoe l . Dea nde r ev i ji g pr oc e ntg a a tna a rdesc h ngom me the t Be a c hE v e ntnogg r ot e rui tt ek unne npa k k e n. I e de rt e a mz a lg e dur e nde de a ce e i g e n t e a ms hi r tdr a g e nme tda a r bi j r ui mt ev oorde g r oot s t epa r t ne r s . Doorhe tv e r me l de ne nv a s t l e g g e nv a nde a ceopf ot oe npubl i c a eopS oc i a lMe di a pr e s e nt e r e n we de de e l ne me nde or g a ni s ae se n be dr i j v e na a ne e ng r ot e g r oe pv ol g e r se nv r i e nde nv a n he tBe a c h E v e nt .Da a r na a s ti she tde be doe l i ngda t di v e r s e me di aa a nda c htbe s t e de na a n de a ce ,wa a r doorhe tbe r e i kni e ta l l e e nt ot Ve l dhov e ng a a t ,ma a rook e e nr e g i ona l e de k k i nghe e. Doora l spa r t ne rde e lt ene me na a nde z e a cec ommie e r tuz i c ha a ne e npos ie v e da a de nl a a tuz i e nz i c hi nt ewi l l e nz ee n v oore e ng oe ddoe l . Da a r na a s tz ul l e na l l ede e l ne me ndebe dr i j v e n wor de n be da nk t op de we bs i t ee n de F a c e bookpa g i na , naa floopv a ndea ce . Ook k r i j g e n de de e l ne me nde be dr i j v e n e e n ‘ be wi j sv a nde e l na me ’ omt el a t e nz i e nda tz e huns t e e nt j ehe bbe nbi j g e dr a g e n.

23


24


Me di a

25


Medi a Na t uur l i j k ma g t r a dione l e me di a a a nda c ht ni e t ont br e k e n a a n a l l e pr omo e i ns pa nni ng e n. E r wor de n pe r s be r i c ht e nv e r s t uur dopmome nt e n da te rbe l a ng r i j kni e uwsov e rhe tBe a c h E v e nt t e me l de nv a l t .Z oa l si n he t be g i ns t a di um,ophe tmome ntda tde v ol l e di g el i ne up v a n he t muz i k a l e pr og r a mmabe k e ndi s .Ooke e na a nt a l we k e nv oora a nv a ngv a nhe te v e ne me nt wor dtde l ok a l e pe r s op de hoog t e g e br a c ht v a n a l l e s wa t be z oe k e r s moe t e nwe t e na l v or e nsz er i c h nghe t D’ E k k e r pl e i n v e r t r e k k e n. Ui t e r a a r d v e r di e ntde‘ Ape le nE i ’a ceookde nodi g ea a nda c ht . He tE i ndhov e nsDa g bl a dz a lbe na de r d g a a n wor de n om e e ni nt e r v i e wa ft e ne me nme tdek e r nv a ndeor g a ni s ae . Ve r de rwor dtdel ok a l er a di oomr oe p i ng e s c ha k e l dom bi jt edr a g e na a nhe t r e g i ona l ebe r e i k . Bi jpe r s be r i c ht e ne ni nt e r v i e wsi she t mog e l i j kt ez or g e nv oore e nbi j g a a nde f ot owa a r i ne x pos ur ei sg e c r e e ë r dv oor debe l a ng r i j k s t epa r t ne r s .Di tk a ni nde v or mv a ne e nba nne ropdea c ht e r g r ond, ofdoormi dde lv a nl og o’ sopk l e di ng . Ook hi e r z i j n we e r v e r s c hi l l e nde c r e ae v ema ni e r e nv oort ebe de nk e n.

26


Par t ne r p akke t t e n

2 7


Pakket“ Fl exBeac h”

28


Pakket“ I bi za”

29


Pakket“ Monac o”

30


Pakket“ Cannes ”

3 1


Pakket“ Mar bel l a”

32


Pakket“ Ri mi ni ”

33


Pakket“ Sal ou”

34


Pakket“ Renes s e”

35


36


Ado p t i e p akke t t e n

3 7


Adopt i epakket t en Alj da le e n pr i v é s t r a nd v ooruw be dr i j fwi l l e n he bbe n?Ni e t si sonmog e l i j k !Wa ntna a s tpa r t ne r wor de n,be s t a a te rv oorbe dr i j v e nv a na fk ome nde e dieookdemog e l i j k he i dom v ooré é nofme e r de r e da g e n he t uni e k e Be a c h E v e nt pl a or m t e ‘ a dopt e r e n’ .Di thoudti nda ta l l edi e ns t e nv a nhe t Be a c h E v e nt , z oa l s he t s t r a nds por t a a nbod, e nt e r t a i nme nt e n hor e c a , op ma a t wor de n a a ng e bode ne nv ol l e di gt otbe s c hi k k i ngv a nue nuw pe r s one e lz i j n.Me nwa a ntz i c hi ne e nf e e s t e l i j k e ba dpl a a t swa a re ri na l l eg e ma k k e nv oor z i e nwor dt . E r k a n t e g e n e l k a a r g e s t r e de n wor de n i n v e r s c hr i k k e l i j ks pa nne ndebe a c hs oc c e rofv ol l e y ba l l we ds t r i j de n.S a me ng e ni e t e nv a ne e nhe e r l i j k el ux e ba r be c ue . Rusg bi j pr a t e n i n c omf or t a be l e l oung e hoe k e n.E n‘ sa v ondss t oom a l a z e ndoorui t j eda kt eg a a nme te nt e r t a i nme nte nmuz i e kv a nde be s t ea re s t e n. Ve r g e e tk a r t e n,pa i nt ba l l e n,bowl e nofdes t a nda a r d br ui nc a f é bor r e l :l oung e n,s por t e ne nf e e s t e nopuw e i g e ns t r a nd i s hé tbe dr i j f s e v e ne me ntv a n de t oe k oms t ! Voor de mi nde rg r ot e be dr i j v e nk a ne re e n g e z a me nl i j k eda gg e or g a ni s e e r dwor de nme ta nde r e c ol l e g a be dr i j v e n, bi j v oor be e l d be l a ng r i j k e t oe l e v e r a nc i e r sofor g a ni s ae swa a ru v e e lme e s a me nwe r k t ,e ni she tl e ukom e e n onde r l i ng e be dr i j f s c ompe et ehoude n. Kor t om,i ns a me ns pr a a ki se r ong e t wi j f e l di e t s pa s s e ndst ebe de nk e nv ooruw be dr i j f s e v e ne me nt . Depa k k ee nhi e r na a s tg e v e nwe e rwa te rong e v e e r mog e l i j ki s ,me te e nda a r bi jbe hor e ndepr i j s i ndi c ae pe rpe r s oon.Depr e c i e z ebe pa l i nghi e r v a nha ng ta f v a ndee x a c t ei nv ul l i ngv a ndeda g ( e n)e nhe ta a nt a l de e l ne me ndepe r s one n.

38


Cont ac t gegevens Wi l tupa r t ne rwor de n,he tBe a c h E v e nt pl a or mv oore e n da g( of l a ng e r ) a dopt e r e n v oor uw be dr i j f s e v e ne me nt , of he e u g e woone e nv r a a gof opme r k i ngov e r dei nhouddi tboe k we r k ?Ne e m da n e v e nc ont a c tme tonsopv i aé é nv a n onde r s t a a ndewe g e n, da nma k e nwe g r a a gj dv ooruv r i j . Bea c h E v ent Vel dhov en i s een ev enementg eor g a ni s eer ddoor : Sc h ngR. D. Uni queS por tE v e nt s DeRun5106 5503L VVe l dhov e n

L oc a eBea c hE v entVel dhov en: D’ E k k e r pl e i n Bur g e me e s t e rv a nHooffla a n151 5503BLVe l dhov e n

be a c he v e nt v e l dhov e n. nl Web:www. i nf o@be a c he v e nt v e l dhov e n. nl E ma i l :

Hoof dor g a ni s a e:

Re nz oDi e l e s e n t e l . + 31( 0) 613080471 Br a mv a nL e e uwe n t e l . + 31( 0) 624801436 L e r oyMe ur s t e l . + 31( 0) 621542215

39Beach Event Partnership Mogelijkheden 2013