Page 1

Mój magiczny przedmiot Poni¿ej znajdziesz 5 magicznych przedmiotów. Twoim dzisiejszym zadaniem jest nadanie ka¿demu z nich magicznej w³aœciwoœci... Ju¿ wyjaœniam Ci to na przyk³adzie. Moim magicznym przedmiotem jest lustro - dlaczego jest magiczne? Poniewa¿ posiada tajemnicz¹ moc odbijania moich ¿yczeñ, pragnieñ i marzeñ. Patrz¹c w nie widzê nie siebie, ale to jak chcia³bym wygl¹daæ. Kolejnym z nich jest latania, pod któr¹ zawsze wpadam na genialne pomys³y i b³yszczê wiedz¹, poniewa¿ ma magiczn¹ moc “oœwiecania”, czyli sprawia, ¿e pod ni¹ jestem m¹drzejszy i wiem wiêcej ni¿ bez niej.

SCE IEJ

NA PIECZ¥ TK

Ê

M

Nadaj magiczne w³aœciwoœci 5 wskazanym ni¿ej przedmiotom. Trzymam za Ciebie kciuki, Aslan.


Amulet Poni¿ej wskaza³em Ci kilka przyk³adów amuletów. Czy wiesz, czym jest amulet? To przedmiot lub czynnoœæ broni¹ca przed czarami lub nieszczêœciem. Twoim dzisiejszym zadaniem bêdzie stworzenie amuletu z przedmiotów, które dostarczy Ci nauczyciel, jak na przyk³ad: gumki recepturki, spinacze, kartki bloku technicznego i kolorowego papieru oraz narzêdzi - no¿yczek, ozdobnych dziurkaczy, o³ówków, linijek, d³ugopisów. Pamiêtaj, by Twój amulet by³ porêczny, to znaczy bez problemu mieœci³ siê w kieszeni, byœ móg³/ mog³a od tej pory mieæ go zawsze przy sobie. ¯yczê powodzenia, Aslan.


Wska¿, gdzie le¿y przedmiot Na rysunku poni¿ej wskaza³em Ci 8 kierunków stron œwiata - pó³noc, po³udnie, wschód, zachód, pó³nocny wschód, pó³nocny zachód, po³udniowy wschód i po³udniowy zachód. Nauczyciel podpowie Ci, jak ³atwo je zapamiêtaæ, a kiedy ju¿ siê ich nauczysz, przejdŸ do zadania, które przygotowa³em dla Ciebie na kolejnej stronie. Twoim zadaniem jest napisanie (w formie podpisu pod lub nad rysunkiem), w której stronie œwiata znajduj¹ siê wskazane osoby i przedmioty. ¯yczê powodzenia, Aslan.

NW | PÓ£NOCNY ZACHÓD

N | PÓ£NOC

W | ZACHÓD

SW | PO£UDNIOWY ZACHÓD

NE | PÓ£NOCNY WSCHÓD

E | WSCHÓD

S | PO£UDNIE

SE | PO£UDNIOWY WSCHÓD


M

Ê

NA PIECZ¥ SCE TK J E I


Atrybuty wiedŸmy i czarodzieja

A PIECZ ¥T CE N S J K IE

Ê

M

Wska¿ po prawej i lewej stronie obrazka czarodzieja i wiedŸmy ich atrybuty - to znaczy posiadane przedmioty, cechy i moce magiczne. ¯yczê powodzenia, Aslan.


Tajemniczy jêzyk Narnii Dziêki temu, ¿e jêzyk w Narnii nie ró¿ni³ siê niczym od jêzyka ludzkiego, Zuzanna, Edmund, £ucja i Piotr mogli porozumieæ siê ze zwierzêtami zamieszkuj¹cymi tê piêkn¹ krainê. Co jednak, gdyby mówili innym, niezrozumia³ym dla nich jêzykiem? Twoim dzisiejszym zadaniem jest opracowanie prostego, narnijskiego jêzyka, którym bêdziesz pos³ugiwaæ siê, kiedy tylko zechcesz. Gdybym do ka¿dego s³owa, które chcia³bym wypowiedzieæ, dodawa³ na jego pocz¹tku pierwsz¹ literê s³owa Narnia - czyli “n”, a na koñcu ostatni¹ literê s³owa Narnia, czyli “a”, s³owo “dobranoc” brzmia³oby - “ndobranoca”. A zdanie: “dobranoc Aslanie” - “ndobranoca Naslaniea”. To jest w³aœnie Twoje dzisiejsze zadanie - opracowanie jêzyka (szyfru), który sprawi, ¿e Ty oraz osoba, która zna jego gramatykê, bêdzie mog³a bez trudu Ciê zrozumieæ. Do dzie³a! ¯yczê Ci powodzenia, Aslan. Zobacz raz jeszcze gramatykê mojego jêzyka: Zasada 1: do ka¿dego s³owa - na jego pocz¹tku - dodajê “n”, a na koñcu “a”, to znaczy pierwsz¹ i ostatni¹ literê s³owa “Narnia” Zasada 2: jeœli s³owo zaczyna siê na “n” - na przyk³ad “narty”, nie podwajam litery “n” na pocz¹tku, czyli s³owo to brzmi w moim jêzyku “nartya”, a nie “nnartya”. Zasada 3: jeœli s³owo koñczy siê na “a” - na przyk³ad “myszka”, nie podwajam litery “a” na koñcu, czyli s³owo to brzmi w moim jêzyku “nmyszka”, a nie “nmyszkaa”.

M

Ê

A teraz czas na Ciebie - ustal gramatykê swojego jêzyka oraz wypróbuj j¹ na przyk³adach: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ A PIECZ ¥T CE N S J ____________________________________________________________________________________ K IE ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________


Logika i sylogizmy Profesor, w którego domu mieszka³y dzieci, by³ m¹drym cz³owiekiem. By wyjaœniæ im problem z dziwn¹, jak siê wtedy wydawa³o, histori¹ £ucji, odwo³a³ siê do logiki. Dziœ i ty j¹ poznasz poprzez… sylogizmy. Ka¿dy sylogizm sk³ada siê z dwóch przes³anek - czyli prawdziwych zdañ, które coœ stwierdzaj¹ oraz wniosku - czyli konkluzji (podsumowania). Podam ci przyk³ad: pierwsza przes³anka: dziœ jest s³oneczna i piêkna pogoda druga przes³anka: kiedy jest s³oneczna i piêkna pogoda, mama ma dobry humor wniosek: dziœ mama ma dobry humor Sylogizm mówi nam, ¿e jeœli tylko pierwsza i druga przes³anka (zdania stwierdzaj¹ce coœ) s¹ prawdziwe, wniosek koñcowy musi byæ prawdziwy. Dla Twojej wiedzy powiem Ci, ¿e twórc¹ sylogizmów jest grecki filozof - Arystoteles. To on da³ podstawy klasycznej logiki. Chcia³bym, byœ wykona³/ wykona³a zadanie i z dwóch poprawnych przes³anek wyci¹gn¹³/ -ê³a wniosek: pierwsza przes³anka: ka¿dy cz³owiek jest istot¹ rozumn¹ druga przes³anka: £ucja jest cz³owiekiem wniosek: ______________________________________________ Spróbuj wskazaæ jeszcze jeden wniosek dla poni¿szych dwóch przes³anek:

A PIECZ ¥T CE N S J K IE

Ê

M

pierwsza przes³anka: ka¿dy profesor jest uczonym, m¹drym cz³owiekiem druga przes³anka: osoba goszcz¹ca dzieci w domu jest profesorem wniosek: ______________________________________________


Tajemnicze znaki runiczne Czy wiecie, czym s¹ runy? To najstarsze pismo pó³nocnoeuropejskie. Jego szcz¹tki zachowa³y siê na kamieniach na terenie Niemiec i Skandynawii. Waszym dzisiejszym zadaniem bêdzie odczytanie zakodowanych tajemniczych przekazów runicznych oraz zakodowanie w³asnych w tym w³aœnie jêzyku. Czy nie ciekawie by³oby równie¿ zapisaæ swoje imiê i nazwisko w tym jednym z najstarszych jêzyków? PrzejdŸcie na drug¹ i trzeci¹ stronê – przygotowa³em dla Was zadania, ale najpierw zapoznajcie siê dok³adnie z alfabetem (poni¿ej). Jak zwykle ¿yczê Wam powodzenia, Aslan.

A.

H.

N.

W.

B.

I.

O.

X.

C.

J.

P.

Y.

D.

K.

R.

Z.

E.

L.

S.

F.

£.

T.

G.

M.

U.


Tajemnicze znaki runiczne

NA PIECZ¥ SCE TK IEJ

Ê

M

Przet³umacz, proszê, wskazane poni¿ej komunikaty zapisane za pomoc¹ znaków runicznych.


Narysuj swoje ¿yczenia

NA PIECZ¥ SCE TK IEJ

Ê

M

Gdybyœ posiada³/ posiada³a tak¹ moc, ¿e mo¿liwe by³oby spe³nianie ¿yczeñ, czego za¿yczy³abyœ/ za¿yczy³byœ sobie? Zastanów siê nad swoim ¿yczeniem i narysuj przedstawiaj¹cy je symbol w trzech pustych kulach u do³u kartki. Poni¿ej mo¿esz zobaczyæ przyk³adowe ¿yczenia Piotra, czy potrafisz rozpoznaæ, czego sobie ¿yczy³? Aslan.

Powrot do magii  

powrot, do, magii, przygody, inspirowane, narnia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you