Page 1

Olimp do zdobycia. Zajęcia przygotowujące do olimpiad.  Praca domowa pod kontrolą.  Intensywny program poprawy ocen.  Do startu, gotowi, start! Program przygotowujący uczniów do nowego roku szkolnego. 

Oferta dydaktyczna 2012-2013


Olimp do zdobycia. Zajęcia przygotowujące do olimpiad

Program “Olimp do zdobycia” został przygotowany z myślą o uczniach gimnazjów i liceów o wysokich oczekiwaniach edukacyjnych, kierunkowych zainteresowaniach i/ lub specjalnych zdolnościach. Ucznia powinna cechować samodzielność, samodyscyplina i pracowitość lub chęć ich rozwijania. Program całościowo przygotowuje ucznia do olimpiady lub konkursu z wybranego przedmiotu wiedzy.


Program obejmuje: identyfikacje mocnych stron, talentów, zainteresowań i pasji ucznia, pomoc w przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych i konkursów wiedzy,  planowe i celowe rozwijanie wiedzy i umiejętności ucznia pod okiem nauczyciela, stymulowanie rozwoju i zainteresowań,  przygotowanie indywidualnego planu rozwoju w obszarze zainteresowań ucznia,  wsparcie w samorozwoju i wdrażanie do samokształcenia,  opiekę metodyczną i pedagogiczną,  pomoc w wyborze kanonu lektur oraz dostępie do nich,  pomoc w wyszukaniu kursów, szkoleń, konferencji, wykładów w obrębie zainteresowań ucznia, pogłębiających wiedzę, umiejętności i kompetencje,  warsztaty dotyczące przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych.  

Olimp do zdobycia. Zajęcia przygotowujące do olimpiad


Praca domowa pod kontrolą. Twój osobisty doradca do zadań specjalnych

Jednym z ważniejszych etapów rozwoju wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu danego przedmiotu oraz poprawy jego ocen szkolnych jest praca domowa. Program “Praca domowa pod kontrolą” polega na kontroli poprawności wykonania zadania domowego. Nauczyciel – w formie komentarza – odnosi się do popełnionych przez ucznia błędów – sygnalizuje je, sugeruje zmiany, wskazuje kolejne kroki rozwiązania.


W ramach programu nauczycieli w szczególności: wskazuje metodę rozwiązania zadania w oparciu o analogiczny przykład,  dostarcza istotnych dla rozwiązania zadania danych, wzorów, wzorców, analogii, schematów, przykładów, scenariuszy itp.,  ogniskuje uwagę ucznia na rzeczach najważniejszych dla poprawnego rozwiązania zadania,  sugeruje od czego zacząć – wskazuje kolejne kroki,  przekazuje w formie skanów materiały źródłowe,  wskazuje popełnione przez ucznia błędy, sugerując zmiany i/ lub prosi o samodzielne wyciągnięcie wniosków,  komentuje słabe i silne strony pracy,  wskazuje umiejętności, które uczeń powinien rozwijać lub braki wiedzy wymagające uzupełnienia,  dokonuje samodzielnie drobnych poprawek (np. błędów interpunkcyjnych),  ocenia pracę według zewnętrznych kryteriów (np. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej/ CKE), jeśli stanowi to ważny element rozwoju wiedzy i/lub umiejętności ucznia. 

Praca domowa pod kontrolą. Twój osobisty doradca do zadań specjalnych


Intensywny program poprawy ocen. Obierz cel pomożemy Ci go zdobyć!

Dzięki dużej intensywności zajęć – trzy spotkania w tygodniu po 90 minut każde – nauczyciel szybko wyrównuje braki wiedzy i umiejętności ucznia, przygotowuje do poprawy pracy klasowej, pomaga odrobić zadanie domowe, powtórzyć niezrozumiały materiał, a nawet wyprzedzić program szkolny, tj. omówić go z wyprzedzeniem dla łatwiejszego zrozumienia przez ucznia (na zajęciach w szkole).


Program obejmuje: intensywne powtórzenie materiału szkolnego z dowolnego przedmiotu,  przygotowanie do kartkówek i sprawdzianów,  przygotowanie do poprawy kartkówek i/ lub sprawdzianów, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną,  przygotowanie do odpowiedzi ustnej/ odpowiedzi przy tablicy,  pracę z wyprzedzeniem umożliwiającą zdobycie ocen za aktywność,  sprawdzenie zadania domowego – omówienie popełnionych błędów, wprowadzenie poprawek, wyjaśnienie metody rozwiązania,  przygotowanie do omówienia zadania domowego przy tablicy,  zachęcanie do aktywności (usunięcie braków wiedzy i umiejętności oraz omawianie materiału z wyprzedzeniem ma ośmielić ucznia do większego udziału w zajęciach),  Trening efektywnego uczenia się dołączany nieodpłatnie jako uzupełnienie programu o strategie uczenia się, motywacji oraz technik pamięciowych. 

Intensywny program poprawy ocen. Obierz cel pomożemy Ci go zdobyć!


Do startu, gotowi, start! Program przygotowujący uczniów do nowego roku szkolnego

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do nowego roku szkolnego. W ich trakcie uczniowie poznają strategie, narzędzia i techniki uczenia się oraz planowania czasu nauki poprzez praktyczne, angażujące ćwiczenia. Zajęcia zorganizowane są w formie gry fabularnej, co pomaga dzieciom łatwiej zdobyć ważne dla ich sukcesu szkolnego kompetencje i umiejętności oraz ukształtować dobre nawyki uczenia się.


Do startu, gotowi, start! Program przygotowujący uczniów do nowego roku szkolnego

Podczas zajęć dzieci między innymi: poznają proste techniki ułatwiające zapamiętywanie, testują w praktyce poznane techniki pamięciowe w formie zabaw, gier, zadań, wyzwań i projektów,  uczą się świadomie dobierać techniki w zależności od informacji do zapamiętania,  uczą się wykorzystywać zmysły dla zwiększenia skuteczności uczenia,  ćwiczą wyobraźnię dla lepszej pracy pamięci.  

Korzyści, które odniesie dziecko dzięki zajęciom: skróci czas uczenia się, dzięki stosowanym strategiom powtórek, na dłużej zapamięta materiał, którego się uczy,  zdobędzie większą samodzielność uczenia się,  wykształci ułatwiające mu naukę nawyki.  

Nowe programy  
Nowe programy  

Nowe programy, Brait, Kalisz

Advertisement