Page 1

Kalendarium maturzysty fizyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

1. Mechanika TYDZIEŃ 1 (1 tydzień) 4-8 października

TYDZIEŃ 2 (1 tydzień) 11-15 października

1.1. Kinematyka punktu materialnego: • pojęcie ruchu i jego względność • podstawowe wielkości opisujące ruch (tor, droga, wektor przemieszczenia, prędkość) • obliczanie wartości prędkości średniej i prędkości względnej • obliczanie drogi i czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym • obliczanie drogi oraz wartości prędkości i przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym 1.2. Ruch krzywoliniowy: • ruch jednostajny po okręgu (okres i częstotliwość) • prędkość liniowa i kątowa w ruchu po okręgu • przyspieszenie dośrodkowe

odwołania Trener: Kinematyka (2.1.); Ruch krzywoliniowy (2.2.)

1.3. Dynamika punktu materialnego: • siły równoważące się i siła wypadkowa • zasady dynamiki Newtona • masa i ciężar – przyspieszenie ziemskie • siła dośrodkowa i przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu • rozkład sił na równi pochyłej 1.4. Tarcie i inne opory ruchu: • siła tarcia i współczynnik tarcia • siła oporu powietrza i jej związek z prędkością ciała 1.5. Siły bezwładności: • analiza ruchu w układach nieinercjalnych (siła odśrodkowa i inne siły bezwładności)

odwołania Trener: Dynamika ruchu postępowego (2.3.); Tarcie, opory ruchu (2.6.); Zasada zachowania pędu (2.4.)

Repetytorium: Kinematyka (2.1.); Ruch krzywoliniowy (2.2.) Zadania: Kinematyka (2.1.); Ruch krzywoliniowy (2.2.)

Repetytorium: Dynamika ruchu postępowego (2.3.); Tarcie, opory ruchu (2.6.); Zasada zachowania pędu (2.4.) Zadania: Dynamika ruchu postępowego (2.3.) Tarcie, opory ruchu (2.6.) Zasada zachowania pędu (2.4.)

1

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

TYDZIEŃ 3 (1 tydzień) 18-22 października

TYDZIEŃ 4 (1 tydzień) 25-29 października

2

poziom rozszerzony

1.6. Zasada zachowania pędu: • pojęcie pędu, pęd układu ciał, układ odosobniony 1.7. Praca, energia, moc: • definicja pracy w fizyce, obliczanie pracy • energia kinetyczna • energia potencjalna grawitacyjna • energia potencjalna sprężystości • zasada zachowania energii • zastosowanie zasady zachowania energii i zasady zachowania pędu w zderzeniach sprężystych • zderzenia niesprężyste • zasada równoważności pracy i energii • definicja mocy 1.8. Szczególna teoria względności: • postulaty szczególnej teorii względności • równoważność masy i energii • pęd relatywistyczny • dylatacja czasu i kontrakcja • nierównoczesność zdarzeń

odwołania Trener: Praca, energia, moc (2.5.); Szczególna teoria względności (2.11.)

1.9. Grawitacja: • prawo powszechnego ciążenia (kierunek, zwrot i wartość siły przyciągania we wzajemnym oddziaływaniu grawitacyjnym dowolnych ciał) • pole grawitacyjne (centralne i jednorodne – linie pola i natężenie pola) • energia potencjalna w centralnym polu grawitacyjnym i potencjał • ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym – rzut pionowy, rzut poziomy, rzut ukośny (zasada niezależności ruchów) • co to jest i od czego zależy pierwsza i druga prędkość kosmiczna • stan nieważkości • siła przeciążenia i niedociążenia

odwołania Trener: Grawitacja (2.9.); Siły bezwładności (2.10.)

Repetytorium: Praca, energia, moc (2.5.); Szczególna teoria względności (2.11.) Zadania: Praca, energia, moc (2.5.); Szczególna teoria względności (2.11.)

Repetytorium: Grawitacja (2.9.); Siły bezwładności (2.10.) Zadania: Grawitacja (2.9.); Siły bezwładności (2.10.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

2. Ruch obrotowy bryły sztywnej TYDZIEŃ 5 (1 tydzień) 2-5 LISTOPADA

2.1. Pojęcia opisujące ruch obrotowy bryły sztywnej: • prędkość liniowa i kątowa punktów bryły sztywnej • przyspieszenie liniowe i kątowe • moment siły (ramię siły) • moment bezwładności • moment pędu 2.2. Pierwsza zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej: • analiza ruchu obrotowego, gdy wypadkowy moment sił ma wartość równą zeru 2.3. Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej: • obliczanie wartości wypadkowego momentu sił • zależność przyspieszenia kątowego od wypadkowego momentu sił i momentu bezwładności 2.4. Zasada zachowania momentu pędu 2.5. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym i postępowym bryły sztywnej • energia ruchu obrotowego (zależność od momentu bezwładności i prędkości kątowej) • zasada zachowania energii dla ruchu postępowego i obrotowego

odwołania Trener: Ruch obrotowy (2.7.) Repetytorium: Ruch obrotowy (2.7.) Zadania: Ruch obrotowy (2.7.)

3. Hydrostatyka TYDZIEŃ 6 (1 tydzień) 8-12 LISTOPADA

3

3.1. Ciśnienie hydrostatyczne: • definicja ciśnienia • ciśnienie hydrostatyczne (atmosferyczne) • naczynia połączone 3.2. Prawo Pascala: • prasa hydrauliczna • hamulce hydrauliczne 3.3. Prawo Archimedesa: • siła wyporu • warunki pływania i tonięcia • areometr – zastosowanie prawa Archimedesa do wyznaczania gęstości cieczy

odwołania Trener: Ciecze (4.3.) Repetytorium: Ciecze (4.3.) Zadania: Ciecze (4.3.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

4. Budowa materii TYDZIEŃ 7 (1 tydzień) 15-19 LISTOPADA

4.1. Cząsteczkowo-kinetyczna teoria budowy materii: • budowa wewnętrzna ciał stałych, cieczy i gazów w oparciu o cząsteczkowo-kinetyczną teorię budowy materii (dyfuzja, oddziaływania międzycząsteczkowe, siły spójności i przylegania napięcie powierzchniowe cieczy, menisk) • wyjaśnienie różnic między właściwościami mechanicznymi ciał stałych, cieczy i gazów w oparciu o budowę wewnętrzną • rozszerzalność termiczna i jej związek z budową wewnętrzną • energia wewnętrzna substancji 4.2. Budowa wewnętrzna ciał stałych: • budowa krystaliczna ciał stałych (anizotropia) • ciała stałe amorficzne (właściwości izotropowe) • właściwości sprężyste ciał stałych (współczynnik sprężystości, siła sprężystości)

odwołania Trener: Rozszerzalność termiczna (4.2.); Odkształcenia sprężyste (4.1.) Repetytorium: Rozszerzalność termiczna (4.2.); Odkształcenia sprężyste (4.1.) Zadania: Rozszerzalność termiczna (4.2.); Odkształcenia sprężyste (4.1.)

5. Ciepło i termodynamika TYDZIEŃ 8 (1 tydzień) 22-26 LISTOPADA

4

5.1. Wymiana ciepła i zmiany stanów skupienia 5.2. Wymiana ciepła i zmiany stanów skupienia: • ciepło właściwe substancji • wymiana ciepła – bilans cieplny • transport ciepła (przewodzenie ciepła, konwekcja, promieniowanie cieplne) • temperatura przemiany fazowej i ciepło przemiany fazowej – zmiany stanów skupienia 5.3. Model gazu doskonałego: • parametry stanu gazu (objętość, ciśnienie i temperatura – skala Kelwina, temperatura zera bezwzględnego) • równanie stanu gazu • równanie Clapeyrona • energia wewnętrzna gazu doskonałego i jej związek z temperaturą.

odwołania Trener: Kalorymetria. Przekazywanie ciepła. Zmiany stanu skupienia (3.1.); Kinetyczno-molekularny model gazu doskonałego (3.2.) Repetytorium: Kalorymetria. Przekazywanie ciepła. Zmiany stanu skupienia (3.1.); Kinetyczno-molekularny model gazu doskonałego (3.2.) Zadania: Kalorymetria. Przekazywanie ciepła. Zmiany stanu skupienia (3.1.); Kinetyczno-molekularny model gazu doskonałego (3.2.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

5.3. Przemiany gazowe: • przemiana izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna, adiabatyczna 5.4. Pierwsza zasada termodynamiki: • jak zmienić energię wewnętrzną • zmiana energii wewnętrznej w przemianach gazowych • praca i ciepło w przemianie izobarycznej i izochorycznej • ciepło molowe 5.5. Druga zasada termodynamiki: • wnioski wynikające z II zasady termodynamiki • entropia (statystyczna interpretacja II zasady termodynamiki) • przykłady procesów odwracalnych i nieodwracalnych • cykle termodynamiczne • obliczanie sprawności silników cieplnych

odwołania Trener: Przemiany gazu doskonałego (3.3.); Pierwsza zasada termodynamiki (3.4); Druga zasada termodynamiki, silniki cieplne (3.5.) Repetytorium: Przemiany gazu doskonałego (3.3.); Pierwsza zasada termodynamiki (3.4); Druga zasada termodynamiki, silniki cieplne (3.5.) Zadania: Przemiany gazu doskonałego (3.3.); Pierwsza zasada termodynamiki (3.4); Druga zasada termodynamiki, silniki cieplne (3.5.)

6. Drgania i fale mechaniczne TYDZIEŃ 9 (1 tydzień) 29 LISTOPADA-3 GRUDNIA

5

6.1. Ruch harmoniczny prosty: • opis ruchu za pomocą podstawowych wielkości (wychylenie z położenia równowagi, amplituda, okres drgań, częstotliwość, częstość kołowa) • równania opisujące ruch drgający (wychylenie z położenia równowagi, prędkość, przyspieszenie) • przemiany energii w ruchu harmonicznym prostym (energia kinetyczna i potencjalna sprężystości) • wahadło matematyczne (okres drgań) • drgania ciężarka na sprężynie (okres drgań) • zjawisko rezonansu mechanicznego

odwołania Trener: Ruch drgający (5.1.) Repetytorium: Ruch drgający (5.1.) Zadania: Ruch drgający (5.1.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

TYDZIEŃ 10 (1 tydzień) 6-10 GRUDNIA

poziom rozszerzony

6.2. Fale mechaniczne: • fale podłużne i poprzeczne • wielkości opisujące ruch falowy (długość fali, amplituda, okres i częstotliwość fali, prędkość rozchodzenia się fali) • zasada Huygensa • dyfrakcja • interferencja (warunek wzmocnienia i wygaszenia fali) • warunki powstawania fali stojącej • zjawisko rezonansu 6.3. Akustyka: • podział fal ze względu na częstotliwość (fale dźwiękowe, infradźwiękowe i ultradźwiękowe) • prędkość rozchodzenia się fali akustycznej w różnych ośrodkach • tony i dźwięki • natężenie i poziom natężenia fali akustycznej 6.4. Efekt Dopplera dla fal dźwiękowych

odwołania Trener: Fale w ośrodkach sprężystych (5.2.); Akustyka (5.3.) Repetytorium: Fale w ośrodkach sprężystych (5.2.); Akustyka (5.3.) Zadania: Fale w ośrodkach sprężystych (5.2.); Akustyka (5.3.)

7. Elektrostatyka TYDZIEŃ 11 (2 tygodnie) 13-17 GRUDNIA

6

7.1. Ładunki elektryczne: • ładunek elementarny • mikroskopowy obraz elektryzowania ciał • zasada zachowania ładunku elektrycznego • oddziaływanie między ładunkami elektrycznymi – prawo Coulomba 7.2. Pole elektrostatyczne: • pole centralne i jednorodne – siły pola, linie pola • natężenia pola • energia potencjalna, potencjał i napięcie • praca w polu elektrostatycznym • rozkład ładunku elektrycznego wewnątrz przewodnika i na jego powierzchni oraz zmiany tego rozkładu pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego • związek pracy sił pola z energią kinetyczną naładowanej cząstki

odwołania Trener: Pole elektrostatyczne (6.1.) Repetytorium: Pole elektrostatyczne (6.1.) Zadania: Pole elektrostatyczne (6.1.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

TYDZIEŃ 12 (1 tydzień) 20-22 GRUDNIA

poziom rozszerzony

7.3. Pojemność kondensatora: • wpływ dielektryka na pole elektryczne w kondensatorze • definicja pojemności • od czego zależy pojemność kondensatora • energia pola elektrycznego w kondensatorze, praca potrzebna do naładowania kondensatora • łączenie kondensatorów 7.4. Ruch cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym: • ruch ładunku pod wpływem siły pola elektrostatycznego w polu centralnym i jednorodnym • praca siły pola a energia kinetyczna cząstki

odwołania Trener: Pojemność elektryczna (6.2.); Ruch cząstek naładowanych w polu elektrostatycznym (6.3.) Repetytorium: Pojemność elektryczna (6.2.); Ruch cząstek naładowanych w polu elektrostatycznym (6.3.) Zadania: Pojemność elektryczna (6.2.); Ruch cząstek naładowanych w polu elektrostatycznym (6.3.)

8. Prąd elektryczny TYDZIEŃ 13 (1 tydzień) 3-7 STYCZNIA

7

8.1. Przepływ prądu elektrycznego: • czym jest prąd elektryczny • wielkości związane z przepływem prądu (natężenie prądu, napięcie, opór elektryczny) • opór właściwy przewodnika • siła elektromotoryczna ogniwa i opór wewnętrzny ogniwa) 8.2. Prawa związane z przepływem prądu: • prawo Ohma • prawa Kirchhoffa 8.3. Łączenie oporników: • opór zastępczy (połączenie szeregowe i równoległe) 8.4. Praca i moc prądu stałego: • definicja pracy i mocy • przemiany energii elektrycznej na inne rodzaje energii • sprawność urządzenia w obwodzie prądu stałego

odwołania Trener: Prawo Ohma (7.1.); Prawa Kirchhoffa (7.3.); Praca i moc prądu elektrycznego (7.2) Repetytorium: Prawo Ohma (7.1.); Prawa Kirchhoffa (7.3.); Praca i moc prądu elektrycznego (7.2) Zadania: Prawo Ohma (7.1.); Prawa Kirchhoffa (7.3.); Praca i moc prądu elektrycznego (7.2)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

9. Właściwości elektryczne ciał stałych TYDZIEŃ 14 (1 tydzień) 10-14 STYCZNIA

9.1. Pasmowa teoria przewodnictwa: • prąd elektryczny w przewodnikach • właściwości elektryczne izolatorów • prąd elektryczny w półprzewodnikach samoistnych i domieszkowych • wpływ temperatury na opór przewodników, izolatorów i półprzewodników 9.2. Budowa i działanie diody półprzewodnikowej: • układy prostownicze 9.3. Budowa i działanie tranzystora: • działanie układu wzmacniającego z tranzystorem 9.4. Cyfrowy i analogowy zapis sygnałów

odwołania Trener: Model pasmowy ciała stałego, półprzewodniki (11.2.) Repetytorium: Model pasmowy ciała stałego, półprzewodniki (11.2.) Zadania: Model pasmowy ciała stałego, półprzewodniki (11.2.)

10. Pole magnetyczne TYDZIEŃ 15 (1 tydzień) 17-21 STYCZNIA

8

10.1. Linie pola magnetycznego: • pole magnetyczne magnesu i przewodnika z prądem • pole magnetyczne pierścienia i zwojnicy • natężenia pola i indukcja pola magnetycznego • obliczanie wartości wektora indukcji pola dla przewodnika i zwojnicy 10.2. Właściwości magnetyczne ciał stałych: • diamagnetyki • paramagnetyki • ferromagnetyki (zapis danych na dyskach magnetycznych) 10.3. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym: • siła elektrodynamiczna • silnik prądu stałego • wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem 10.4. Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym: • siła Lorentza • wykorzystanie siły Lorentza (cyklotron)

odwołania Trener: Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny (8.1.) Repetytorium: Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny (8.1.) Zadania: Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny (8.1.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

11. Elektromagnetyzm TYDZIEŃ 16 (1 tydzień) 24-28 STYCZNIA

TYDZIEŃ 17 (1 tydzień) 31 STYCZNIA-4 LUTEGO

9

11.1. Strumień indukcji pola magnetycznego 11.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej: • warunki wzbudzania prądu indukcyjnego • prawo indukcji Faraday’a – obliczanie siły elektromotorycznej indukcji (SEM) • zastosowanie reguły Lenza do wyznaczania kierunku prądu indukcyjnego 11.3. Zjawisko samoindukcji: • warunki, w jakich występuje zjawisko • obliczanie siły elektromotorycznej samoindukcji (SEM) • obliczanie indukcyjności zwojnicy (współczynnika samoindukcji) 11.4. Prąd przemienny: • działanie prądnicy • zależność SEM indukcji i natężenia prądu od czasu • napięcie i natężenie skuteczne • moc prądu przemiennego • budowa i działanie transformatora

odwołania Trener: Indukcja elektromagnetyczna (8.2.) Repetytorium: Indukcja elektromagnetyczna (8.2.) Zadania: Indukcja elektromagnetyczna (8.2.)

11.5. Obwód elektryczny RLC: • opór omowy, indukcyjny i pojemnościowy • zawada • zależność natężenia prądu od częstotliwości 11.6. Obwody drgające LC: • procesy zachodzące w obwodach LC – przemiany energii • obliczanie długości fali w zależności od parametrów obwodu LC – częstotliwość rezonansowa obwodu 11.7. Jakościowy opis praw Maxwella

odwołania Trener: Drgania i fale elektromagnetyczne (8.4.) Repetytorium: Drgania i fale elektromagnetyczne (8.4.) Zadania: Drgania i fale elektromagnetyczne (8.4.)

Trener: Indukcja elektromagnetyczna (8.2.); Prąd zmienny (8.3.) Repetytorium: Indukcja elektromagnetyczna (8.2.); Prąd zmienny (8.3.) Zadania: Indukcja elektromagnetyczna (8.2.); Prąd zmienny (8.3.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

12. Światło i jego rola w przyrodzie TYDZIEŃ 18 (1 tydzień) 7-11 LUTEGO

12.1. Światło jako fala elektromagnetyczna: • przegląd fal elektromagnetycznych (właściwości i zastosowanie) • szybkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych (graniczna szybkość przekazywania informacji) • widmo światła białego, zależność barwy od widma światła białego (zależność barwy światła od częstotliwości i długości fali) • wykorzystanie do obliczeń związku między długością fali, częstotliwością i prędkością 12.2. Odbicie światła: • prawo odbicia, rozproszenie światła na nierównych powierzchniach • jak powstaje obraz w zwierciadle płaskim 12.3. Obrazy w zwierciadle wklęsłym i wypukłym: • konstrukcja obrazów, określanie cech otrzymanych obrazów • wykorzystanie równania zwierciadła do obliczeń • wykorzystanie do obliczeń związku między długością fali, częstotliwością i prędkością

odwołania Trener: Drgania i fale elektromagnetyczne (8.4.); Odbicie i załamanie światła (9.1.) Repetytorium: Drgania i fale elektromagnetyczne (8.4.); Odbicie i załamanie światła (9.1.) Zadania: Drgania i fale elektromagnetyczne (8.4.); Odbicie i załamanie światła (9.1.)

TYDZIEŃ 19 (1 tydzień) 14-18 LUTEGO

12.4. Załamanie światła: • przyczyna załamania światła, współczynnik załamania światła • prawo załamania światła • przejście światła monochromatycznego (jednobarwnego) przez szklaną płytkę i przez pryzmat • rozszczepienie światła białego w pryzmacie • powstawanie tęczy 12.5. Całkowite wewnętrzne odbicie: • warunki występowania zjawiska (kąt graniczny) • światłowody

odwołania Trener: Odbicie i załamanie światła (9.1.) Repetytorium: Odbicie i załamanie światła (9.1.) Zadania: Odbicie i załamanie światła (9.1.)

10

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

TYDZIEŃ 20 (1 tydzień) 21-25 LUTEGO

12.6. Obrazy w soczewkach skupiających i rozpraszających: • konstrukcja obrazów dla różnych odległości przedmiotu od soczewki i określanie cech powstałych obrazów • powiększenie obrazu • zdolność skupiająca soczewki • wykorzystanie równania soczewki cienkiej, obliczanie ogniskowej soczewki lub zdolności skupiającej ze znajomości promieni, krzywizna soczewki i współczynnika załamania materiału soczewki oraz ośrodka, w którym znajduje się soczewka 12.7. Wady wzroku: • budowa oka, powstawanie obrazu w oku, odległość dobrego widzenia • wady wzroku i ich korekta

odwołania Trener: Soczewki, rozszczepienie światła (9.2.) Repetytorium: Soczewki, rozszczepienie światła (9.2.) Zadania: Soczewki, rozszczepienie światła (9.2.)

TYDZIEŃ 21 (1 tygodzień) 28 LUTEGO-4 MARCA

12.8. Układy soczewek w przyrządach optycznych: • luneta • mikroskop 12.9. Dyfrakcja i interferencja światła: • dyfrakcja – ugięcie światła, warunek ugięcia światła • interferencja światła pochodzącego z kilku źródeł (warunek wzmocnienia i wygaszenia fali) • przejście światła przez siatkę dyfrakcyjną (rząd widma, równanie siatki) • wykorzystanie interferencji w siatce dyfrakcyjnej do wyznaczania długości fali 12.10. Polaryzacja światła: • sposoby uzyskiwania światła spolaryzowanego • kąt Brewstera

odwołania Trener: Przyrządy optyczne (9.3.); Optyka falowa (9.4.) Repetytorium: Przyrządy optyczne (9.3.); Optyka falowa (9.4.) Zadania: Przyrządy optyczne (9.3.); Optyka falowa (9.4.)

11

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

13. Kwantowy model światła TYDZIEŃ 22 (1 tydzień) 7-11 MARCA

13.1. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne: • opis zjawiska • wyjaśnienie zjawiska – światło jako strumień fotonów • energia fotonu, częstotliwość graniczna • równanie Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego – praca wyjścia i maksymalna prędkość wybitych elektronów • zastosowanie zjawiska w fotokomórce 13.2. Korpuskularne właściwości światła: • obliczanie pędu fotonu jako cząstki światła • dualizm korpuskularno-falowy światła

odwołania Trener: Zjawisko fotoelektryczne (10.1.) Repetytorium: Zjawisko fotoelektryczne (10.1.) Zadania: Zjawisko fotoelektryczne (10.1.)

14. Model atomu wodoru według Bohra TYDZIEŃ 23 (1 tydzień) 14-18 MARCA

12

14.1. Podstawowe założenia modelu: • dozwolone promienie orbit, po których mogą poruszać się elektrony • dozwolone poziomy energetyczne elektronu w atomie (energia wiązania elektronu w atomie, stan podstawowy, stany wzbudzone) 14.2. Emisja światła: • obliczanie częstotliwości i długości fali światła wysyłanego z atomu podczas przejścia elektronu na niższe poziomy energetyczne • mechanizm powstawania widma emisyjnego i absorpcyjnego – analiza widmowa • zasada działania i zastosowanie lasera

odwołania Trener: Model atomu Bohra (11.1.) Repetytorium: Model atomu Bohra (11.1.) Zadania: Model atomu Bohra (11.1.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

15. Elementy fizyki jądrowej TYDZIEŃ 24 (1 tydzień) 21-25 MARCA

15.1. Budowa jądra atomowego: • określanie składu jąder atomowych (jąder izotopów) na podstawie liczby masowej i atomowej • właściwości sił jądrowych łączących składniki jądra • obliczanie deficytu masy i energii wiązania jądra • protony i neutrony jako układy trzech kwarków 15.2. Promieniowanie jądrowe: • promieniotwórczy rozpad alfa i beta • właściwości promieniowania alfa i beta; związane z nimi zagrożenia • promieniowanie gamma – jak powstaje, jakie ma właściwości i zagrożenia • zastosowanie promieniowania jądrowego • prawo rozpadu promieniotwórczego (czas połowicznego zaniku) • aktywność pierwiastków promieniotwórczych

odwołania Trener: Promień jądra, energia wiązania (12.1.); Promieniotwórczość, reakcje jądrowe (12.2.) Repetytorium: Promień jądra, energia wiązania (12.1.); Promieniotwórczość, reakcje jądrowe (12.2.) Zadania: Promień jądra, energia wiązania (12.1.); Promieniotwórczość, reakcje jądrowe (12.2.)

TYDZIEŃ 25 (1 tydzień) 28 MARCA-1 KWIETNIA

15.3. Reakcje jądrowe: • zapis reakcji jądrowych zachodzących w procesie zderzeń (wykorzystanie zasady zachowania ładunku elektrycznego i liczby nukleonów) 15.4. Łańcuchowe reakcje rozszczepienia jąder: • analiza rozszczepienia jąder uranu • reaktor jądrowy • energetyka jądrowa 15.5. Reakcje syntezy jądrowej: • warunki, w jakich zachodzą reakcje syntezy • przykładowe reakcje syntezy i energia wyzwalana w tych reakcjach

odwołania Trener: Promieniotwórczość, reakcje jądrowe (12.2.) Repetytorium: Promieniotwórczość, reakcje jądrowe (12.2.) Zadania: Promieniotwórczość, reakcje jądrowe (12.2.)

13

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

16. Budowa i ewolucja Wszechświata TYDZIEŃ 26 (1 tydzień) 4-8 KWIETNIA

16.1. Układ Słoneczny: • mechanizm wytwarzania energii w Słońcu i w innych gwiazdach (synteza termojądrowa) • prawa Keplera i ich zastosowanie do opisu ruchu planet i księżyców planet (jednostka astronomiczna) • rozmiar i masa Słońca w porównaniu z rozmiarem i masą planet 16.2. Ewolucja gwiazd: • etapy ewolucji gwiazd (aktualny etap ewolucji Słońca, gwiazdy neutronowe i czarne dziury) • wykres H-R (interpretacja położenia gwiazdy na wykresie jako etap ewolucji, przyszłość Słońca i Układu Słonecznego)

odwołania Trener: Prawa Keplera (13.1.); Modele kosmologiczne, ewolucja gwiazd (13.3.) Repetytorium: Prawa Keplera (13.1.); Modele kosmologiczne, ewolucja gwiazd (13.3.) Zadania: Prawa Keplera (13.1.); Modele kosmologiczne, ewolucja gwiazd (13.3.)

TYDZIEŃ 27 (1 tydzień) 11-15 KWIETNIA

16.3. Struktura Wszechświata: • odległości astronomiczne (rok świetlny, parsek) • rodzaje galaktyk (położenie Słońca w Drodze Mlecznej, ruchy, w jakich uczestniczy Ziemia) • gromady galaktyk i supergromady 16.4. Teoria Wielkiego Wybuchu: • ewolucja materii we Wszechświecie • prawo Hubble’a • przewidywana przyszłość Wszechświata (modele kosmologiczne) 16.5. Obserwacje astronomiczne: • fakty przemawiające za teorią Wielkiego Wybuchu • obserwacje astronomiczne (przyrządy na Ziemi i w kosmosie dostarczające danych o Wszechświecie)

odwołania Trener: Modele kosmologiczne, ewolucja gwiazd (13.3.) Repetytorium: Modele kosmologiczne, ewolucja gwiazd (13.3.) Zadania: Modele kosmologiczne, ewolucja gwiazd (13.3.)

14

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

poziom rozszerzony

17. Jedność świata w skali mikro i makro TYDZIEŃ 28 (1 tydzień) 18-20 KWIETNIA

17.1. Hipoteza de Broglie’a: • fale materii (zależność pomiędzy długością fali materii a pędem cząstki) • eksperymentalne dowody istnienia fal materii i ich zastosowanie • falowa natura cząstek materii – dualizm korpuskularno-falowy 17.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga: • interpretacja zasady • sytuacje, w których pomiar wpływa na stan obiektu • granice stosowania pojęć fizyki klasycznej na przykładzie mechaniki klasycznej i kwantowej teorii światła 17.3. Indeterminizm fizyki kwantowej: • przykłady uzasadniające indeterminizm przyrody 17.4. Determinizm fizyki klasycznej: • przykłady zjawisk w przyrodzie zgodne z zasadą przyczynowo-skutkową

odwołania Trener: Fale materii, zasada nieoznaczoności (10.3.) Repetytorium: Fale materii, zasada nieoznaczoności (10.3.) Zadania: Fale materii, zasada nieoznaczoności (10.3.)

18. Metodologia fizyki TYDZIEŃ 29 (1 tydzień) 26-29 KWIETNIA

15

18.1. Naukowa metoda badawcza: • sformułowanie problemu • hipoteza (rozumowanie) • sprawdzenie hipotezy (pomiary, obserwacje, wnioski) • sformułowanie zasady, prawa, teorii 18.2. Pomiary fizyczne: • niepewności pomiarowe (przyczyna powstawania niepewności) • uwzględnianie niepewności pomiarowych na wykresach 18.3. Rozumowanie: • opis metody indukcyjnej i hipotetyczno-dedukcyjnej (przykłady) • rozumowanie przez analogię i wnioskowanie • metoda statystyczna

odwołania Trener: Pomiary wielkości fizycznych, niepewności pomiarowe (1.2.) Repetytorium: Pomiary wielkości fizycznych, niepewności pomiarowe (1.2.) Zadania: Pomiary wielkości fizycznych, niepewności pomiarowe (1.2.)

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl


poziom podstawowy

MAJ

poziom rozszerzony

matura

NOTATKI

16

Zapisz się do Akademii Maturalnej PWN i pobierz swój indywidualny kalendarz maturalny >> www.akademiaPWN.pl

Kalendarz  

Ladny opis

Kalendarz  

Ladny opis

Advertisement