Page 1

Focus op vakmanschap volgens Brainnovation ROC’s staan de komende jaren voor één van de grootste uitdagingen van het afgelopen decennium: focus op vakmanschap. Een fundamentele omslag in cultuur is noodzakelijk.

Ambitie De notitie “focus op vakmanschap” van OC&W maakt duidelijk dat praktisch alle aspecten van het onderwijs verbeterd moeten worden. Dit doel past naadloos bij de strategie van ROC’s om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, de marktpositie te verbeteren en de samenwerking met de regio te vergroten. ROC’s hebben bij deze veranderingen veel te winnen want het imago van veel ROC’s is bij het brede publiek niet altijd positief en diverse ROC’s kampen met een krimpende instroom.

• •

Geen eenvoudige opgave Veel ROC’s hebben de afgelopen jaren gewerkt aan meer doelmatigheid, klantgerichtheid en kwaliteit. Vaak met wisselend succes. Vaak bleek het een moeizaam proces om verbinding te leggen tussen strategie en operatie. Wie dieper in de organisatie kijkt ziet dat de cultuur van verworven rechten, en autonomie van afdelingen het in beweging krijgen van mensen niet bevorderd.

Perspectief Juist in een tijd van bezuinigen zijn er ook veel kansen om veranderingen door te voeren. En dat is hard nodig want het motto voor de komende jaren luidt: meer voor minder.

• • • •

• •

Onderwijs richten op het toezichtskader van de inspectie (onderwijsproces, examinering & diplomering, rendement, kwaliteitsborging, wettelijke vereisten, kwaliteit docenten en financiële continuïteit) Strategisch beleid vertalen naar de onderwijspraktijk Kwaliteitszorg moet op orde zijn (o.a. via student tevredenheidsonderzoek) Communicatie met alle stakeholders om deze actief bij de verandering te betrokken Cultuurinterventies om contraproductieve patronen te doorbreken Opleidingen worden getoetst a.d.h.v. de genormeerde bekostigingsstructuur Secundaire processen worden efficiënt ingericht om het onderwijs te ondersteunen Samenwerking tussen afdelingen en sectoren om synergievoordelen te behalen Sterke binding met regionaal bedrijfsleven moet verankerd worden Bestaande onderwijsstandaards en onderwijsmodellen worden geïmplementeerd worden.

Veranderen is mensenwerk; zeker in het onderwijs dient er voldoende draagvlak voor veranderingen gecreëerd te worden. Brainnovation werkt daarom zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau en zorgt voortdurend voor de juiste verbindingen.

Het aanbod van Brainnovation Onze visie op focus op vakmanschap Om als school op succesvolle wijze vorm aan te geven aan focus op vakmanschap is meer nodig dan een aanpak van alleen de primaire en secundaire processen. Binnen de organisatie zal ook veel aandacht moeten zijn voor een cultuur die leidt tot beter samenwerken, meer synergie en resultaatgericht werken. Daartoe dienen vaste gewoontes, bestaande posities, verworven rechten en een cultuur van “niet doorpakken” en “pappen en nathouden” te worden losgelaten. De integrale benadering die Brainnovation hanteert kent o.a. de volgende verbeterstappen.

Een kleine greep uit de resultaten die het afgelopen jaar bereikt zijn: • Een nieuwe MBO-4 opleiding die in drie jaar kan worden afgelegd. Het Consortium Beroepsonderwijs en diverse ROC’s hebben reeds veel belangstelling getoond voor de aanpak en opzet. • Model om diverse opleidingen te bundelen • Het creëren van samenwerkingsverbanden om binnen en tussen verschillende afdelingen en sectoren bestaande cultuurpatronen te doorbreken • Versterking van de marketingfunctie waardoor grote groei uit vmbo-t en havo segment kon worde gerealiseerd


• •

Implementatie van strategisch beleid waardoor o.a. de intake en begeleiding als voorbeeld gelden voor andere opleidingen Door betrekken van bedrijfsleven bij elk onderwijsblok wordt de regiofunctie versterkt Herinrichten secundaire processen om meer betrouwbaarheid te realiseren

Brainnovation spreekt de taal van het onderwijs In het onderwijs draait het niet alleen om mooie plannen, maar ook om de praktische uitwerking in de vorm van roosters, boeklijsten, lestabellen, intake-procedures, enz. Juist daarom hanteren wij een werkwijze die we karakteriseren als van “achteren naar voren”. Heel concreet bepalen we samen met u wat er van het begin tot het einde opgeleverd moet worden, waarbij heel nauwgezet rekening gehouden wordt met de onderwijspraktijk en

onderwijskalender. Op deze wijze weet u precies waar u aan toe bent en komt u nooit voor onaangename verassingen te staan. Referenties Brainnovation werkte bij de volgende instellingen aan het stapsgewijs realiseren van focus op vakmanschap. • ROC Aventus • ROC Graafschap

Voor meer informatie: • Guus Aalders 0643 726 125 of guus@brainnovation.nl • Ed Bosschaart 0641 555 244 of ed@brainnovation.nl

Onderwijspartner voor de Benelux:

Brainnovation B.V. Rembrandtlaan 22 3733 BJ Bilthoven Telefoon : +31 (0)30 - 229 72 72 Fax : +31 (0)30 - 229 72 77 E-mail : info@brainnovation.nl Internet : www.brainnovation.nl

Focus op vakmanschap volgens Brainnovation  

ROC’s staan de komende jaren voor één van de grootste uitdagingen van het afgelopen decennium: focus op vakmanschap. Een fundamentele omsl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you