Page 1

Imgv¨¸mSv Yogakshemam Apartments Thiruvambady P.O. Thrissur 680 022 Ph : 0487 2320988 e-mail : brahmannyam@gmail.com Office Time : 10 a.m. to 5 p.m. Printer Publisher K.D. Damodaran Kizhakkiniyedath Mana Madayikonam P.O. Thrissur 680 712 Ph : 9846193287 Editor M.P. Parameswaran Yogakshema Sabha Dt. Committee Thrissur 680 022 Ph : (O) 0487 - 2320988 Chairman Sreekumar Pazhedam Cell : 9847048400 Convenor Prof. Chemmaram Narayanan (Secretary) Yogakshema sabha Thrissur Cell:9447352488 Editorial Board Ashok Koonampilly Cell : 9447105480, 9747841080 Sasi Manampilly Cell : 9539340517 Mangalam Purushothaman Cell : 9446234614 Indu Kurussaroor Cell : 9249638627 Layout Saju Avunjikkad Sreelakshmy Corattikkara Cell : 9633140869 Sketches / Drawings Avanav Narayanan Gireesan Bhattathiripad

AwKw ltcx ]pf-I-`q-j-W-am-{ib-´o `rwKmw-Kt\h apIp-fm-`-cWw Xamew AwKo-Ir-Xm-Jnehn`qXnc]mwKeoem awKeyZmkvXp aa awKftZh-Xmbmx

X

n-c-sª-Sp-¸n-t\m-S-\p-_-Ôn-¨p \-S-¡-s¸-Sp-¶ tI-h-esam-cp A-\p-jvTm-\-sa-¶ \n-e-bn H-«p-an-¡ cm-jv-{So-b ]mÀ-«n-I-fpw A-h-cp-sS {]-I-S-\ {]-{Xn-I-IÄ ]p-d-¯n-d-¡n-bncn-¡p-¶p. ]-c-¼-cm-K-X co-Xn-I-fn \n-¶pw hy-Xy-Ø-am-bn, tZ-io-b ]mÀ-«n-IÄ F-Ãmw-X-s¶ hn-I-k-\-¯n-epw, ]p-Xn-b sXm-gn-e-h-k-c-§Ä kr-jv-Sn-¡p-sa-¶ hm-Kv-Zm-\-§Ä ap-t¶m«p-sh-¨n-cn-¡p-¶-Xv ]p-¯³ X-e-ap-d-sb kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw B-im-h-l-hpw k-t´m-j-I-c-hp-am-Wv. A-tX-k-a-bw X-s¶ kzIm-cy ta-J-e-I-fn-e-S-¡w kw-h-c-W \n-b-aw _m-[-I-am-¡-Wsa-¶v Nn-e k-¦p-Nn-X XmÂ-]-cy-¡m-cm-b cm-jv-{So-b I-£n-IÄ A-`n-{]m-b-s¸-Sp-¶-Xv {]-Y-a-Zr-jv-Sym B-th-i-I-c-sa-¶p tXm-¶ntb-¡m-sa-¦n-epw s]m-Xp-k-aq-l-¯n-se A-`y-kv-X-hn-Zy-cm-b apt¶m-¡ k-ap-Zm-b-§-sf, {]-tXy-In-¨v A-Xn-se km-¼-¯n-I-am-bn ]n-t¶m-¡w \nÂ-¡p-¶-h-sc kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw `m-hn-sb Xp-em-kn \nÀ-¯p-¶ {]-hÀ-¯n-bm-tb Im-Wm-\m-Iq. am-Õ-m-cym-[n-jvTn-X- tem-I I-t¼m-f-¯n \n-e-\nÂ-]n-\miy-am-b Kp-W-\n-e-hm-cw A-\p-Zn-\w an-I-¨-Xpw IÀ-¡-i-hpw B-bn h-¶p-sIm-ïn-cn-t¡ tI-h-ew Pm-Xo-bm-Sn-Øm-\-¯n e-`n-¡p-¶ A-h-k-c-§-fn-eq-sS Cu Kp-W-\n-e-hm-cw kz-Im-cy Øm-]-\-§Ä-¡v D-d-¸p-h-cp-¯m³ I-gn-bp-tam F-¶v Xn-cn-¨-dntb-ï-Xp-ïv. \yq-\-]-£ Pm-Xn-þ a-X kw-h-c-W-¯n-sâ X-IÀ¡m-\m-Im-¯ {]Xntcm[¯n X«n A\n-Ýn-X-`m-hn-bp-ambn Ign-bp¶ ap-t¶m-¡ k-ap-Zm-b-¯n-se ]n-t¶m-¡-¡mÀ- AS-¡apÅ A`ykvX hnZyÀ¡v C-¶v G-Im-{ib-am-b kz-Im-cy-taJ-e C-¯-c-sam-cp cm-jv-{So-b ]-co-£-W-im-e-bm-¡p-¶-Xn-\v cmPyw I-\-¯-hn-e \Â-tI-ïn h-cp-sa-¶-Xn XÀ-¡-an-Ã. Xm-sg-¯-«n In-S-¡p-¶-hÀ-¡v sXmgn Ah-k-c-§Ä kwhcmWmSnØm-\-¯n \ÂIp-¶-Xn\v ]Icw AhÀ¡v KpW\n-e-hm-chpw Imcy-£-a-Xbpw {]Zm\w sN¿p¶ hnZym-`ymkw Hcp-¡p-Ibpw AXn-eqsS apJy-[m-c-bn-te¡v D-bÀ-¯ns¡mïv -­ Kp-W-\n-e-hm-c-¯n A-h-tc-bpw Xp-ey-]-Z-hn-bn-te¡v F¯n¡phm\papÅ {i-a-am-Wv B-ßmÀ-°-X-bp-sï-¦n kwhcWkn²mX¯nsâ Cu {]-tbm-àm-¡Ä sN-t¿-ï-Xv. FÃm-am\y hmb-\-¡mÀ¡pw {_mÒ-Wy-¯nsâ hnjp Biw-k-IÄ


{_mÒWyw

taSw 1189

4

taSw 1189

{_mÒWyw

5

im-´n-¡m-cp-sS {]-iv-\-§Ä ssI-Im-cyw sN¿m³ im-´n-t£-a-k-`-sb Np-a-X-e-s¸-Sp-¯n. Kp-cp-hm-bqÀ tI-c-f-¯n-se tZ-h-kzw t_mÀ-UpÄ-s¸-sS-bp-Å t£-{X-¯nse im-´n-¡m-cp-sS tPm-en-bp-am-bn _-Ô-s¸-« {]-iv-\-§Ä-¡v ]-cn-lm-cw tX-Sp-¶-Xn-\v im-´n t£-a-k-`-sb Npa-X-e-s¸-Sp-¯n. Z-£n-W ta-J-e-bp-sS Np-a-X-e-h-ln-¡p-¶ l-cn-Ip-amÀ-iÀ½-sb {]ikvX {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS tIm-Un-t\-ä-dm-bn \n-b-an-¨p. Kp-cp-hm-bqcn 9-.3.2014  \-S-¶ tbm-K-¯n-em-Wv Xo-cp-am-\w ssI-s¡m-ï-Xv. {io. Sn.hn. hm-kp-tZ-h³ \-¼q-Xn-cn-sb Ducm¬a tZ-h-kzw t_mÀ-Uv {]-Xn-\n-[n-bm-bn Xp-S-cm³ tbm-K-¯n Xo-cp-am-\-am-bn. Kp-cp-X-c-tcm-Kw ]n-Sn-s]-«v Nn-In-Q-bn I-gn-bp-¶ tIm-«-bw Pn-Ã-bn-se kq-c-Pnsâ Ip-Spw-_-¯n-\v B-X-c-ip-{iq-jm \n[n-bn \n-¶pw 5000 cq-] \Â-Im-\pw

{io. i-¦-c-P-b-´n B-tLm-j-§Ä F-d-Wm-Ip-fw Pn-Ã-bp-am-bn k-l-I-cn¨v \-S-¯p-hm-\pw, hn-[-hm-s]³-j³ GÀ-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-s\¡p-dn-¨v A-Sp-¯ I-½-än k-an-Xn-bn NÀ-¨ sN-¿p-hm-\pw k-`-bp-sS AÀ-²-hmÀ-jn-I Iu¬-kn tbm-Kw 2014 G-{]n 13þ\v kw-Øm-\ \nÀÆmlIk-an-Xn tbm-K-t¯m-sSm-¸w \-S-¯m-\pw tbm-K-¯n Xo-cp-am-\amb-Xm-bn P-\: sk-{I-«-dn A-dn-bn-¨p. kwØm-\ {]-kn-Uâv {io. A-¡o-c-a¬ Im-fn-Zm-k `-«-Xn-cn-¸m-Sn-sâ A-²y-£-Xbn tNÀ-¶ tbm-K-¯n a-²y-ta-J-e tPm: sk-{I-«-dn kzm-K-X-hpw Z-£n-W ta-J-e-bn-se ssh-kv {]-kn-Uâv {io. F-kv.sI.Fw. cm-a³ \-¼q-Xn-cn- Ir-XÚ-X-bpw tc-J-s¸-Sp-¯n.

A\mNmcfpsS Xncnphchns\Xnsc {]Xntcm[w XopI : {ioIpam ]tgSw

\-¼q-Xn-cn k-ap-Zm-b-¯n-\-I-¯v \-S-¶ \-thm°m-\ {]-{In-b-I-fp-sS ]-cn-WX-^-e-am-bn Xp-S-¨p-\o-¡-s¸-« Zp-cmNm-c-§Ä, ]m-c-¼-cy kw-c-£-W-sa¶-t]-cn k-ap-Zm-b-¯n-\-I-¯pw k-aq-l-¯n-epw Xn-cn-¨p-sIm-ïp-h-cp-¶Xn-\p-Å {i-a-§-sf F-´p-hn-e sImSp-¯pw {]-Xn-tcm-[n-¡m³ ]p-Xn-b X-e-ap-d X-¿m-dm-h-W-sa-¶v Pn-Ãm {]-knUâv {io-Ip-amÀ ]-tg-Sw B-h-iy-s¸-«p. 2014 G-{]n 6 \v \-S-¶ A-¿-t´mÄ D-]-k-` hmÀ-jn-Iw D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp sIm-ïv kw-km-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p A-t±-lw. t£-{Xm-Nm-c-§-fp-am-bn _-Ô-s¸-«pw A-Ãm-tX-bpw \-S-¡p-¶ Pm-Xo-b-am-b D-¨-\o-N-Xz-§Ä, A-c§-¯p-\n-¶pw kv-{Xo-I-fp-sS A-Sp-¡f-bn-te-¡p-Å ]n³-hm-§Â, hn-PmXo-b hn-hm-ln-XÀ A-\p-`-hn-¡p-¶ am-\-knI {]-iv-\-§Ä Xp-S-§n-b-h-¡v

k-ap-Zm-b-¯n-epw k-aq-l-¯n-epw i-àam-b th-tcm-«w e-`n-¡p-¶-Xv A-]-I-SI-c-am-b A-h-Ø-bm-sW-¶v A-t±-lw ]-d-ªp. ]-cn-jv-I-c-W hm-Z-¯n-sâ Im-e-L-«-¯n DÂ-]-Xn-j-Wp-¡-fm-b k-ap-Zm-b kv-t\-ln-I-fp-sS i-à-am-b B-{I-a-W-¯n ]n-Sn-¨p-\nÂ-¡m-\mIm-sX H-fn-t¨m-Sn-b bm-Ym-Øn-Xn-I hm-Zn-IÄ ]qÀ-Æm-[n-Iw i-àn-tbm-sS k-ap-Zm-b-¯n-\-I-¯v \n-e-bp-d-¸n-¡m³ {i-an-¡p-¶-Xv Ku-c-h-I-c-am-bn-X-s¶ Im-tW-ï-Xp-ï.v Ir-jn-bn-S-¯n IoS-\m-in-\n {]-tbm-Kw \-S-¯p-t¼mÄ, Hm-Sn-sbm-fn-¡p-¶ Io-S-§Ä Io-S-\min-\n-bp-sS i-àn-Ip-d-bp-t¼mÄ ]q À-Æm-[n-Iw i-àn-tbm-sS hn-f-hp-I-sf B-{I-an-¡p--¶-Xn-\p Xp-ey-am-Wv bmYmØn-Xn-I-cp-sS Xn-cn-¨p-h-c-sh-¶pw C-Xn-s\-Xn-tc-bp-Å Pm-{K-X-bm-I-Ww k-`mw-K-§-fp-sS {]-tXy-In-¨v bp-h-P-\§-fp-sS {]-hÀ-¯-\-e-£y-sa-¶v A-t±lw B-lzm-\w sN-bv-Xp.

A-dn-bn-¸v

"{_m-Ò-Wy'¯n {]-kn-²o-I-cn-¡p-¶ te-J-\-§-fp-sS D-¯-c-hm-Zn-Xzw ]-cn]qÀ-®-am-bpw te-J-\-IÀ-¯m-hn-\p am-{X-am-bn-cn-¡pw. F-Un-täm-dn-b t_mÀ-Un-\p C-Xn bm-sXm-cp D-¯c- h m- Z n- X z- h p- a p- ï m- b n- c n- ¡ p- ¶ - X - à . {]-kn-²o-I-cn-¡m-¯ kr-jv-Sn-IÄ/ t^m-t«m-I-Ä F-¶n-h bm-sXm-cp Imc-W-h-im-epw Xn-cn-¨-b-¡-s¸-Sp-¶-X-Ã

ssIsIm-n-fn ImWn-bnv An-mSv h\n-Xm-k`

Kp-cp-hm-bqÀ D-Õ-h-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v taÂ-¸-¯qÀ Hm-Un-täm-dn-b-¯n \-S-¶ I-em-]-cn-]m-Sn-bn Xp-SÀ-¨bm-b \m-emw hÀ-j-hpw I-®-\v ssIsIm-«n-¡-fn Im-Wn-¡-bm-bn AÀ-¸n-¨v hy-Xy-kv-X-am-hp-I-bm-Wv A-´n-¡m-Sv D-]-k-`-bn-se h-\n-Xm-k-`mw-K-§Ä D-]-k-`mw-K-§-fm-b C-µp ]-tg-Sw, D-a sN-dp-h-Ån, ssi-e-P a-t¦mÀ, {io-P ssh-¡-¯v, jo-P am-´n-«, P-b Cu¼n-Ån, c-a-Wn s]-cn-§-c F-¶n-h-cS-§p-¶ {Kq-¸m-Wv ssI-sIm-«n-¡-fn A-h-X-cn-¸n-¨-Xv. D-]-k-`mw-K-§-fm-b jo-P am-´n-«-bp-tS-bpw D-a sN-dp-hÅn-bp-tS-bpw Io-gn I-gn-ª \m-ep hÀ-j-§-fm-bn Nn-«-bm-b ]-cn-io-e-\am-Wv C-hÀ \-S-¯n-h-cp-¶-Xv. C-Ã-§fn-se hn-ti-j-§-tfm-S-\p-_-Ôn-¨pw, t£-t{Xm-Õ-h-§-fp-sS `m-K-am-bpw C-Xn-\-Iw A³-]-tXm-fw th-Zn-I-fn C-hÀ ssI-sIm-«n-¡-fn A-h-X-cn-¸n-¨pIgnªp.

apJNn{Xw : ap«-¯p-¡m-«n \mcm-b-W³


taSw 1189

{_mÒWyw

6

I¹n-§m«v tIä-dnwKv kÀÆokv

hn.-Sn. ta{Sn-tam-Wn-bÂ

kZy X¿mÀ sNbvXv CÃ-§-fn F¯n¨v sImSp-¡p-¶p. IqSmsX Cç-fn sN¶v anX-am-b-\n-c-¡n kZyX-¿mÀ sNbvXvsIm-Sp-¡p-¶p.

www.vtmatrimony.com \¼q-Xn-cn, kam\ kwkv¡m-c-ap-Å-hÀ, \mbÀ hnhm-l¯n\pw ]p\Àhn-hm-l-¯n\pw thïn \S-¯p¶ Øm]-\w. R§-fpsS sh_vsskän PmX-I-§-fp-tSbpw aäp hnh-c-§fp-tSbpw ]qÀ®-cq]w In«p-¶p. sskän Ib-dphm³ _tbm-Um-äbpw PmX-Ihpw Ab¨p Xcq.. IqSp-X hnh-c-§Ä¡v At\z-jn-¡p-I.

100% hniz-kvXX

hn.-Sn. {Xnhn-{I-a³ `«-Xn-cn-¸mSv _Ô-s¸-SpI:

hn.-Sn. & am{Sn-tam-Wn-bÂ

A\n-b³ \¼q-Xncn, sshZn-I³ I¹n-§m«v a\, sRcp-hn-tÈcn, ]n.-H. Bdm-«p-]pg PH:

95480 2790998,

Mob:

9744481448

A]vkc ShÀ sNÀ¸p-f-tÈcn þ 679 503 t^m¬: 0466 2282297, 9747174430

E-mail: vtmatrimony@gmail.com

thfn, XncphmXnc, aäv hntij§Ä¡pw

Ip¯m¼pÅn skäv apïpIÄ skäv kmcnIÄ, U_nÄ apïpIÄ, aäv tIm«¬ kmcnIÄ, apXembh h¶v skeIvSv sNbvXv HmÀUÀ A\pkcn¨v F¯n¨v sImSp¡p¶XmWv.

DamtZhn tateS¯pa\, ]pXqÀ¡c, A¿t´mÄ þ 680 003 Contact No. 9744493761,9847093493

taSw 1189

{_mÒWyw

7

A-`n-\-µ-\-§Ä

tIc-f-bq-Wn-th-gvkn-än-bn \n¶pw kwKo-X-¯n H¶mw dm¦v Ic-Ø-am¡nb civan \mcm-bW³. {]ikvX \À¯-I \pw s\Ãmbn D]-k-`-mwK-hp-amb a[p-¡m-c-ap¡v kp\n s\Ãm-bn-bpsS kl-[À½nWn-bmWv civan. FdWmIp-f¯v Nn·b hnZym-e-b-¯n lnµn A²ym]n-I-bmbn tPmen sN¿p¶ civan kl]mTn F¶ ae-bmfw kn\n-abv¡v th­ ïn Hcp Km\w FgpXn Nn«s¸Sp¯n Be]n¨n«pïv. XrÈqÀ ]pXp¡mSv {] tPymXn \ntIX³ tIm tfPnse 2013 þ14A²yb\ hÀj¯nse Gähpw anI¨ hnZymÀ°n¡pÅ FIvke³kv AhmÀUv IckvYam¡nb A¼nfn. Fw.Pn s\Ãmbn D]k-`-mw-K-amb a[p-¡m-c-ap¡v tKm]n \mY³ \¼q-Xn-cn-bpsS aIfpw D]-k`-bnse kPoh {]hÀ¯-I-bp-amWv cmjv{Sob kw kvIrX kwkvYm³ (\yqUÂln)bpsS t\XrXz¯n t`m ]men sh¨v \ S¶ 52þm aXv AJne`mcXob kwkvIrXimkv{Xob kv]À[bn thZm´ `mjW¯n H¶mw Øm\w t\Sn kphÀW ]X¡hpw 10,000 cq]bpw IcØam¡nb ]n.BÀ hmkptZh³ Xr¸qWn¯pd s]cn§c a\bn cma³¼qXncnbpsSbpw KoXbpsSbpw aI\mWv. ktlm-Zcn Bcy. thZm´ iemI] co£bn H¶mw Øm\w t\Snb kphÀW ] X¡hpw t\Snb sI. ImÀ¯nIv iÀ½. tNcms\-ÃqÀ Ihn-b-¸nÅn Cïv Zmtam-Z-c³ \¼qXn-cn-bp-sSbpw {ioIp-amcn A´ÀÖ- \ - ¯ n- t âbpw aI-\m-Wv. Xucy-{XnIw 2013  InUokvhn`mKw ]p©ncn aÕc - ¯ n  H¶mwØm\w Ic-Ø-am-¡nb ka- \ zn- X .A¶- a \S D]k`mwK-§fmb ]md-¡-Shv hS-t¡-¸m«v {]Xo-jn-tâbpw IrjvW{]n-b-bp-sSbpw aI-fm-Wv.

Iq Pnm k` A-hmjnI s]mXp-tbmKw \Sn

tbm-K-£-a-k-` I-®qÀ Pn-Ãm AÀ-²hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw 2014 s^{_-p-h-cn 23 Rm-b-dm-gv-N ]p-d-t¨-cn tI-i-h-Xo-cw B-bpÀ-tÆ-Z-{Km-a-¯n sh-¨v \-S-¶p. Pn-Ãm ssh. {]-kn-Uâv sh-Zn-c-a-\ hn-jv-Wp \-¼q-Xn-cn A-²y£-X-h-ln-¨-tbm-K-¯n kw-Øm-\ {S-j-dÀ hm-kp-tZ-h³ \-¼q-Xn-cn hn.F³. D-Zv-Lm-S-\w \nÀ-Æ-ln-¨p. Pn-Ãm sk-{I-«-dn kn. tI-i-h³ \-¼q-Xn-cn kzm-K-X-hpw Pn-Ãm {S-j-dÀ C.-F³. Ir-jv-W³ \-¼q-Xn-cn \-µn-bpw {]-Imin-¸n-¨p. ]-Xm-I D-bÀ-¯n-b-Xn-\p-tijw ap³ Pn-Ãm {]-kn-Uâv ssI-X-{]w am-S-a-\ kp-{_-Ò-Wy³ \-¼q-Xn-cn-bp-sS \n-cym-W-¯n Iu¬-kn tbm-Kw A-\p-tim-N-\w tc-J-s¸-Sp-¯n. ""Iq-«m-bva-bn-te-¡v'' t£-a-{io {]-hÀ-¯-\-§-sf¡p-dn-¨v tbm-K-t£-a-k-` F-d-Wmw-Ip-fwPn-Ãm sk-{I-«-dn am-e-Xn ¢m-kv \-bn-¨p. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn t\-«w ssI-h-cn-¨h-sc A-\p-tam-Zn-¨p. dn-t¸mÀ-«v, h-c-hp-Nne-hv I-W-¡-h-X-c-W-¯n-\p ti-jw ""hnj³ 2020'' F-¶ hn-j-b-s¯-¡p-dn-¨v Ir-jv-W³ \-¼q-Xn-cn hn. sk-an-\mÀ-{]_-Ôw A-h-X-cn-¸n-¨p. {S-Ìv sN-bÀ-am³

Sn.-kn. iw-`p-\-¼q-Xn-cn, kw-Øm-\ \n À-hm-l-I-k-an-Xn-bw-Kw Fw. {io-[-c³ \-¼q-Xn-cn, kw-Øm-\ d-Pn-kv-{SmÀ a-[pa-c-§m-Sv, kw-Øm-\ HmÀ-K-ss\knwKv sk{I-«dn ]n.-F³. Zm-tam-Z-c³ \-¼qXn-cn, h-\n-Xm-k-` {]-kn-Uâv km-hn-{Xn A-´À-Ö-\w, t£-a-{io tIm-Un-t\-äÀ ap-Ã-¸-Ån \m-cm-b-W³ \-¼q-Xn-cn F-¶nhÀ kw-km-cn-¨p. ap-t¶m-¡ hn-I-k-\ tImÀ-]-td-j-\n-epw a-e-_mÀ tZ-h-kzw t_mÀ-Un-epw tbm-K-t£-a-k-`-bv-¡v {]m-Xn-\n-[yw D-d-¸p-h-cp-¯p-I, ssl-µhm-cm-[-\m-e-b-§Ä sIm-Å-b-Sn-¡p-¶Xn-s\-Xn-sc _-Ô-s¸-«-hÀ A-Sn-b-´n-c {i-² ]-Xn-¸n-¡p-I i-à-am-b kp-c-£mkw-hn-[m-\-§Ä GÀ-s¸-Sp-¯p-I, km-¼¯n-I kw-h-c-Ww D-d-¸p-h-cp-¯n-s¡m-ïv km-aq-ly-\o-Xn D-d-¸p-h-cp-¯p-I Xp-S-§nb-h tbm-K-t£-a-k-` Pn-Ãm-k-t½-f-\w {]-ta-b-¯n-eq-sS B-h-iy-s¸-Sp-¶p. \yq\-]-£-k-ap-Zm-b-¡mÀ-¡m-bn A-\p-h-Zn-¨v h-cp-¶ kv-tIm-fÀ-jn-¸v \-¼q-Xn-cn, {_mÒ-W-hn-`m-Kw Ip-«n-IÄ-¡pw A-\p-h-Zn-¨p X-c-W-sa-¶pw tbm-K-t£-a-k-` Pn-Ãm-kt½-f-\w B-h-iy-s¸-«p.

tZhkzw im´n¡mÀ¡vta AanXtPmen`mcw Po-h-\-¡mÀ \n-c-¶n-cn-s¡, A-h-cp-sS ASnt¨Â¸n¡p¶p. ap-¶n sh-¨m-Wv tPm-en-k-a-b-¯n-

B-e-¸p-g : Zn-h-kw 11 a-Wn-¡q-dn-te-sd k-a-bw ]q-P-I-fpam-bn _-Ô-s¸«v A-an-X-k-a-bw tPm- e n- s N- t ¿- ï n h-cp-¶ tZ-h-kzw t_mÀ-Un-se im´n-¡mÀ-¡v h-gn]m-Sp-]-Ww F-®n¯n- « - s ¸- S p- t ¯- ï A-[n-I-`m-cw Iq-Sn A-Sn-t¨Â-¸n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv Xn-cp-hnXmw-IqÀ tZ-h-kzw t_mÀ-Uv. h-gn-] m-Sp-]-Ww F-®n-¯n-«-s¸-Sp-¯m³ kÀ-¡mÀ i-¼-fw \ÂIn \n-tbm-Kn¡-s¸-« F-Ìm-»n-jv hn-`m-K-¯n-se

\p ti-jw tPm-en-bp-sS `m-K-a-Ãm-¯ C-¯-cw Im-cy-§Ä sN-¿m³ C-hÀ \nÀ-_-Ôn-X-cm-bn-cn-¡p-¶-Xv. C-Xn-\p]p-d-sa ap³-s¼m-¶p C-Ãm-¯ co-Xnbn im-´n-¡m-cp-sS A-Sn-h-kv-{Xw h-sc Du-cn Ip-ä-hm-fn-I-sf F-¶t]m-se ]-cn-tim-[-\-¡p hn-t[-b-cm¡p-¶ a-\p-jy-Xz-c-ln-X-am-b {]-hÀ¯n-I-fpw tZ-h-kzw A-[n-Im-cn-IÄ \-S-¯p-¶-Xm-bn P-\-d sk-{I-«-dn {io. cm-[m-Ir-jv-W³ t]m-än B-tcm]n-¨p. A-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«p hn-fn-¨ptNÀ-¯ k-a-hm-b NÀ-¨-bn P-\-d sk-{I-«-dn-tbm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn t_mÀ-Up Po-h-\-¡mÀ s]-cp-am-dn-bXm-bpw B-tcm-]-W-ap-bÀ-¶n-«p-ïv.


taSw 1189

{_mÒWyw

Biw-k-IÄ 08.03.2014\v jjvSym-_vZ-]qÀ¯n BtLm-jn¨ NpSp-hm-e-¯qÀ aqt¯S¯v a\-bv¡Â tZh-Zm-k³ \¼q-Xncnbv¡v (]-tc-X\mb hmkp-tZ-h³ \-¼qXncnbpsSbpw tZhIn A´ÀÖ-\-¯n-sâbpw aI³) Hcm-bncw Biw-k-IÄ. t]c-¡p-«n-IÄ cRvPn¯v (_n-Pp) canX A\p-]a ARvPen

acp-a-¡Ä aRvPpf alnX {ioIr-jvW³ Acp¬

8

taSw 1189

{_mÒWyw

9

]m-cw amknI  kmwkvIm-cnI XrÈqÀ h\n-Xm-k` skan-\mdpw hn.-Sn. kvamcI {]`m-j-Whpw GI-Zn\ Iym¼v

Kp-cp-hm-bqÀ : ]-©m-£-cw am-kn-I-bpsS B-`n-ap-Jy-¯n kmw-kv-Im-cn-I sk-an-\m-dpw hn.-Sn. kv-am-c-I {]-`m-jW-hpw \-S-¯n. tbm-K-t£-a-k-` A-XnYn-a-µn-c-¯n \-S-¶ N-S-§n _-lp. Kp-cp-hm-bqÀ tZ-h-kzw-t_mÀ-Uv sN-bÀam³ {io. Sn.-hn. N-{µ-tam-l³ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Np-cp-§n-b-Im-ew sIm-ïv ]-©m-£-cw am-kn-I tI-c-fo-b k-aq-l-¯n D-bÀ¯n-hn-« kmw-kv-Im-cn-I {]-Xn-tcm-[w tI-c-f-¯n-sâ kmw-kv-Im-cn-I a-Þe-s¯ i-àn-s¸-Sp-¯-s«-sb-¶v A-t±lw A-`n-{]m-b-s¸-«p. Xp-SÀ-¶v hn.Sn. kv-am-c-I {]-`m-j-Ww \-S-¯n-b Im-e-Sn kÀ-Æ-I-em-im-e A-tkm. s{]m-^. {io. F³. A-P-bIp-amÀ, Km-Ôn-Pn-sb-t¸m-se ss\-XnI-aq-ey-§-fn A-Sn-bp-d-¨ km-aq-ly ]-cn-jv-IÀ-¯m-hm-bn-cp-¶p hn.-Sn-sb-¶v A-\p-kv-a-cn-¨p. Cu ss\-Xn-I-X-bpw hn-

¹- h - a q- e y- § - f p- a m- W v hn.-Sn-sb k-a-Im-eo-\ tI-c-f-¯n-sâ kmw-kvIm-cn-I a-Þ-e-¯n C-¶pw t{]m-Pz-en-¸n¡p-¶-sX-¶v A-Sn-hc- b n- « p- ] - d - ª p.Xp- S À¶v \-S-¶- Ihn-b-c-§v {io. sNm-Æ-ÃqÀ Ir-jvW³-Ip-«n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {io. Sn.-sI. Zm-tam-Z-c³, tIm-So-cn \o-e-I-WvT³-\-¼qXn-cn, I-cn-§-\-gn cma³-\-¼q-Xn-cn, {io-a-Xn. D-jm-Ip-¨n-Sn, am-bm I-dp-t¯-Sw, {io. a-t\m-Pv hÀ-½, c-hn-\m-cm-b-W³ sI.-F, C.-BÀ. D-®n F-¶n-hÀ I-hn-X-IÄ A-h-X-cn-¸n-¨p.FUn-äÀ C³-NmÀ-Öv {io. F.-BÀ. D-®n kzm-K-X-am-iw-kn-¨ N-S-§n F-Un-äÀ ssI-¸-Ån \o-e-I-WvT³ \-¼q-Xn-cn hnin-jv-Sm-XnYn-I-sf B-Z-cn-¨p. kw-Øm-\ ssh-kv {]-kn-Uâv {io. Sn.-BÀ. h-Ã`³-\-¼q-Xn-cn-¸m-Sv A-²y-£-X h-ln¨p. {io. Fw.-sI. \m-cm-b-W³-\-¼qXn-cn, cp-{Z³-\-¼q-Xn-cn, {io. ]n.-F³. Zm-tam-Z-c³-\-¼q-Xn-cn, F-kv.-sI.-Fw. cm-a³, {io-a-Xn. Kn-cn-P-\-¼q-Xn-cn F-¶nhÀ B-iw-k-I-fÀ-¸n-¨p. Kp-cp-hm-bqÀ h-\n-Xm-k-`mw-K-§-f-S-¡w k-lr-Z-bk-Z-Ên ]-s¦-Sp-¯ F-Ãm-hÀ-¡pw ]-©m-£-cw F-Un-äÀ/]-»n-jÀ ssI¸-Ån \o-e-I-WvT³-\-¼q-Xn-cn \-µn {]-Im-in-¸n-¨p.

Xr-ÈqÀ Pn-Ãm h-\n-Xm-k-` sa-bv-am-kw 18þmw Xn-¿-Xn(18þ5þ2014) Rm-b-dm-gv-N Xr-ÈqÀ sX-t¡ aTw e-£v-an I-eym-W a-Þ-]-¯n sh-¨v cm-hn-se 10 ap-X ssh-Io-«v 5 h-sc H-cp G-I-Zn-\ Iym¼v \-S-¯p-¶p. h-\n-X-I-fp-sS sF-Iyhpw im-ào-I-c-W-hpw e-£yw sh-¨v \-S-¯p-¶ {]-kv-Xp-X Iym-¼n Pn-Ã-bnse F-Ãm k-ap-Zm-bw-K-§-fpw {]-tXy-In¨v h-\n-X-I-fpw Ip-«n-I-fpw ]-s¦-Sp-¡-Wsa-¶v A-`yÀ-°n-¡p-¶p. Xr-ÈqÀ h-\n-X F-kv.sF. A-RvP\ \-¼q-Xn-cn-¸m-Sv DZvLm-S-\w sN-¿p-¶p, Cu ]-cn-]m-Sn-bn B-tcm-Ky-kw-c-£-W-s¯-¡p-dn-¨v tUmIv-SÀ km-hn-{Xn c-hn \-¼q-Xn-cn-¸m-Sv kwkm-cn-¡pw. D-¨-bv-¡v ti-jw"" kv-{Xo-I-fpw kz-bw ]-cym-]v-X-X-bpw '' F-¶ hn-j-b-s¯¡p-dn-¨v km-aq-ly-t£-a D-tZym-K-Ø {io-a-Xn km-hn-{Xn A-´À-Ö-\w sImÃw ¢m-Êv F-Sp-¡pw. Xp-SÀ-¶v \r-¯mhn-jv-¡-c-W-§-fpw, h-\n-X-IÄ-¡pw Ip«n-IÄ-¡p-am-bn Izn-kv ]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-¯p-¶p. Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡m-bn Xm-sg Im-Wp-¶ \-¼-dn _-Ô-s¸Smw. 9446349664 (Pn-Ãm-h-\n-Xm-k-`m {]-kn-Uâv).

fpsS {]iv\-§Ä¡v ]cn-lmcw ImWpIbpw {_mÒ-W-k-ap-Zm-b-¯nsâ {] iv\-§sf A`n-kw-t_m-[\ sN¿p-I bpw sN¿p-¶-hsc Cu hcp¶ sXcsª-Sp-¸n Xncn¨pw klm-bn-¡p-sa¶v h\n-Xm-k`m {]kn-Uâv kc-kzXn Fkv. \¼q-Xncn {]kvXm-hn-¨p. AJn-te´ym {_mÒ-W-s^-U-td-j³ sk{I-«dn {io. I\ym-Ip-f-§c kp{_-Ò-Wy³t]män tbmK-¯n k¶n-ln-X-cm-bn-cp-¶p. {ioa-Xn-amÀ tcJ cta-iv, H.-]n. aoc, s{]m. KoX, Kmb{Xn, `m\p-aXn F¶n-]vX-Xbv¡pw ap³\n-c-bn \n¶p {] hÀ {]kw-Kn-¨p. h\n-Xm-k` sk{I-«dn hÀ¯n-¨n-cp¶ kv{Xok-aqlw ]Xps¡ tbmK-¯n\v IrX-ÚX {]Im-in-¸n-¨p. DÄh-en-bm³ XpS-§p¶ ImgvN tJZI-chpw Bi-¦m-P-\-Ihpw BsW¶v AhÀ {]kvXm-hn-¨p. kv{XoIÄ¡v kpc-£n-X-Xz-an-Ãm¯ C´y-bnse BZys¯ 3 kwØm-\-§-fn tIcfhpw DÄs¸-«n-cn-¡p-¶Xv kv{Xokaqlw Kuc-h-ambn ImtWïXpw Xh-\qÀ ]n.-H. ae-¸pdw Pnà Ah-cpsS Ah-Imi[zwk-\-§Äs¡t^m¬ : 9961893934 Xn-tcbpw Ah-Im-i-§Ä¡v thïnbpw ap¶-Wn-t¸m-cm-fn-I-fm-Im³ AhÀ 9995013393 Xncp-¶m-hmb {_Òkzw aTh\n-X-Isf DZvt_m-[n-¸n-¨p. h\n-Xm¯nÂsh¨v 20.04.2014 apX k-`-bpsS t\Xr-Xz-¯n CXn-\mbn cmjv{So-b-k-½À±w sNep-¯p-¶-Xn06.05.2014 hsc ]qP-þ-kqàw ]T\ \pÅ {]hÀ¯-\-§Ä Bcw-`n-¡m³ ¢mÊp-IÄ \S-¯p-¶p. XmÂ]-cytbmKw GI-I-WvT-ambn Xocp-am-\-saap-Å-hÀ _Ô-s¸-Sp-I. Sp-¯p. s]mXp-k-aq-l-¯n kv{XoI-

kwm-\-k-t-f\w hnP-bn-n-m h\n-Xm-k` 2014 sk]vXw-_À 11,12,13 Xn¿-Xn-I-fnembn ]me-¡mSv \S-¡m-\n-cn-¡p¶ kwØm\ hmÀjnIw hnP-bn-¸n-¡p-¶Xnsâ `mK-ambn ]me-¡mSv PnÃ-bnse h\n-Xm-k`m {]-hÀ¯\§Ä DuÀÖnX-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-tâbpw GtIm]n-¸n-¡p-¶-Xn-sâbpw `mK-ambn ]me-¡mSv PnÃ-bnse h\n-X-I-fpsS tbmKw 30.3.2014\v ]me-¡mSv tambn³kv sslkvIq-fn sh¨v\-S¶p. 75Hmfw h\n-X-IÄ ]s¦-Sp¯ tbmK-¯n A²y£-X-h-ln¨ {ioaXn. X§qÀ kc-kzXn A´ÀÖ\w hmÀjnI kt½-f-\-¯nsâ kwLm-S\-¯n kv{XoI-fpsS ]¦n-s\-¡p-dn¨v hni-Z-ambn kwkm-cn-¨p. kaq-l-¯nepw kap-Zm-b-¯n-\-I¯pw kv{Xoim-ào-Ic-W-¯n\pw km¼-¯nI kzbw-]-cym

Xncp-¶m-hmb {_Òkzw aTw


taSw 1189

{_mÒWyw

{]Úm\w {_Ò:

10

taSw 1189

{_mÒWyw

11

tUm. tImd-aw-Kew \mcm-b-W tIcf t{X-Iem Am-Zan sNbam tI-c-f-¯n B-Zy-am-bn cq-]o-I-cn¡-s¸-« t£-{X-I-em A-¡m-Z-an-bp-sS sN-bÀ-am-\m-bn I-®qÀ tIm-d-aw-K-e¯n-Ã-¯v tUm. \m-cm-b-W³-\-¼q-Xn-cnsb \n-b-an-¨p-sIm-ïv tI-c-f kÀ-¡mÀ D-¯-c-hn-d-¡n. I-®qÀ Pn-Ãm tbm-Kt£-a-k-`-bp-sS k-Po-h {]-hÀ-¯-I\pw, ap-J-ZÀ-i-\w hmÀ-¯m-]-{Xn-Ibp-sS ]-{Xm-[n-]-\p-am-b {io. \m-cm-bW³-\-¼q-Xn-cn I-®qÀ Pn-Ã-bn-se amSm-bn tIm-tf-Pn-sâ {]n³-kn-¸m-fm-bn hn-c-an-¨ hy-àn-bm-Wv. I-®-qÀ kÀ-ÆI-em-im-e-bp-sS _n-cp-Zm-\-´-c _n-cpZ-]-T-\ hn-`m-K-¯n-sâ A-a-c-¡m-c-\mbpw, {]-kv-Xp-X kÀ-Æ-I-em-im-e-bp-sS F³.-F-kv.-F-kv. {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS `-c-W-\nÀ-Æm-l-I k-an-Xn Aw-K-hp-ambn G-sd-¡m-ew {]-hÀ-¯n-¨n-«p-ïv. I-®-qÀ kÀ-Æ-I-em-im-e-bp-sS a-e-bmfw K-th-j-W hn-`m-K-¯n-sâ amÀ-¤-\n À-t±-i-I-\pw tUm-Iv-S-d `-c-W-k-an-Xnbn-se Aw-K-hp-am-bn tPm-en-sN-bv-Xph-cn-I-bm-Wv {io. \m-cm-b-W³ \-¼qXn-cn. A-²ym-]-\ cw-K-¯n-\p-]p-d-sa A-dn-b-s¸-Sp-¶ km-ln-Xy-Im-c-\pw

kp[o]v apmc¸nÅn bpssW-äUv \gvkkv Atkm-kn-b-tb-j³ (bp.-F³.-F) kwØm\ sk{I-«-dn-bmbn Xnc-sª-Sp-¡-s¸-«p hÀ-j-§-fm-bn tbm-K-t£-a-k-` kwØm-\-þ-Pn-Ãm t\-Xr-Xz-¯n {]-hÀ¯n-¨p-h-cp-¶ tbm-K-t£-a-k-`-bpsS k-Po-h-{]-hÀ-¯-I³ kp-[o-]v ap-ïm-c-¸n-Ån-¡v kz-´w Hu-tZym-Kn-I a-Þ-e-¯n-epw \n-d-ª Aw-Ko-Imcw. bp-ssW-ä-Uv \-gv-k-kv A-tkm-kntb-j-sâ kw-Øm-\ sk-{I-«-dn-bm-bn A-t±-lw Np-a-X-e-tb-äp. G-gp hÀ-jt¯m-f-am-bn Xr-ÈqÀ sh-Ìv-t^mÀ-«v ssl-sS-Iv B-ip-]-{Xn-bn tPm-ensN-bv-Xp-h-cp-¶p. C-t¸mÄ \-gv-knw-Kv kq-¸À-ssh-kÀ B-bn {]-hÀ-¯n-¡pI-bm-Wv. hÀ-j-§-fm-bn \-gv-knw-Kv kaq-lw A-\p-`-hn-¨p-sIm-ïn-cp-¶ {]-iv\-§-sf s]m-Xp-k-aq-l-¯n-\p-ap-¶n sIm-ïp-h-cm³ km-[n-¨-Xn kp-[o]v h-ln-¨ ]-¦v F-Sp-¯v ]-d-b-¯-¡Xm-Wv. sa-t{Sm B-ip-]-{Xn-bn \ncm-lm-cw In-S-¶ \-gv-kp-amÀ-¡v A-hIm-i-§Ä t\-Sn-s¡m-Sp-¯-Xp-ap-X C-¡-gn-ª am-kw- A-h-km-\n-¨ I-f-Ivt{S-än-\p ap-¶n-se A-\n-Ýn-X-Im-e \n-

{]-`m-j-I-\pw-Iq-Sn-bm-Wv {io. \m-cm-bW³. t£-{X-I-e-I-fp-am-bn _-Ô-s¸-«v H-«-\-h-[n te-J-\-§-fpw, ]T-\-§-fpw, {]-_-Ô-§-fpw C-t±-l-¯n-tâ-Xm-bn C-Xn-\-Iw ]p-d-¯p-h-¶n-«p-ïv. Sn.-hn. ko-cn-b-ep-IÄ-¡m-bn Xn-c-¡-Y-bpw Km\-§-fpw c-Nn-¨n-«p-Å C-t±-lw kz-´-ambn aq-¶n-e-[n-Iw sS-en-^n-en-ap-I-fp-sS kw-hn-[m-b-I-\m-bpw X-sâ {]-Xn-` sXfn-bn-¨n-«p-Å hy-àn-bm-Wv. k-a-bw amkn-I-bn {]-kn-²o-I-c-Ww B-cw-`n-¨p. ""ap³-\-S-¸v'' F-¶ \m-cm-b-W-sâ t\mh C-Xn-\-Iw-X-s¶ G-sd \n-cq-]-W{i-² ]n-Sn-¨p-]-än-bn-«p-ïv. sN-dp-h-¯qÀ ssl-kv-Iq-fn-se a-e-bm-fw A-²ym-]n-Ibm-b tUm. Ko-X tIm-d-aw-K-ew B-Wv `m-cy. _w-K-eq-cp-hn tkm-^v-säz-bÀ F-©n-\o-b-dm-Wv {]-Xyp-jv, No-ta-\n F-©n-\o-b-dnw-Kv tIm-tf-Pn A-h-km\-hÀ-j tkm-^v-säz-bÀ hn-ZymÀ-°n-\nbm-b A-]À-® F-¶n-hÀ a-¡-fm-Wv. {io. \m-cm-b-W³-\-¼q-Xn-cn-¡v Xr-ÈqÀ tbm-K-t£-a-k-`-bp-tS-bpw {_m-Ò-Wy¯n-tâ-bpw lr-Z-bw-\n-d-ª B-`n-\-µ\-§Ä cm-lm-c k-a-cw h-sc C-Xn-\v D-¯-a DZm-l-c-Ww. tbm-K-t£-a-k-`-bp-sS ap³ Xr-ÈqÀ Pn-Ãm sk-{I-«-dn {io. tam-l-\³ ap-ïm-c-¸n-Ån-bp-sS a-I-\m-Wv kp-[o -]v ap-ïm-c-¸n-Ån. \n-e-hn IqÀ-¡t©-cn bp-h-P-\-k-` sk-{I-«-dn-bpw, Xr-ÈqÀ Pn-Ãm bp-h-P-\-k-`-bn-e {]-tXy-I £-Wn-Xm-hv Iq-Sn-bm-Wv kp[o-]v Fw.-hn. A-©v e-£-t¯m-fw \-gv-kp-amÀ Aw-K-§-fm-bn-«p-Å \-gvknw-Kv kw-L-S-\-bp-sS A-a-c-¡m-c\m-hm³ km-[n-¨p F-¶p-Å-Xv kp-[o]n-\pw tbm-K-t£-a-k-`-bv-¡pw H-cpt]m-se A-`n-am-\n-¡m-hp-¶ H-¶m-Wv.

amXr-I-bmbn Hq-c D]-k` ZoL-Im-e-ambn Ccp-hr--Ifpw XI-cm-dn-em-bn-Xns\ XpSv NnIn--bn Ign-bp tIm«bw Pnbnse sN§fw hS¡¯v C¯v kqcPns NnIn klmb\n[n-bn-tev 25000 cq] kw`m-h\ sNbvXpsImv Hq-c D]-k-`mw-K- amXr-I-bm-bn. {] kp-XpX \n[n-bn-tev Xrq Pn-bnse apgp-h D]-k-`mw-K-fpw DZm-c-ambn kw`m-h\ sNp--Xn\v Cu {]hn t{]c-I-am-Ip-sav hniz-kn-mw. Fm D]-k-`mw-K--fpsSbpw km-nI klmb

G{]n 30 \v apmbn Pnm Hm-^o-kn- Fn-W-sav Pnm sk{I-dn Adn-bn-p.


taSw 1189

{_mÒWyw

12

im´n¡mÀ¡v t\scbpÅ a\pjymhImi A-\p-tim-N-\- [zwk\w Ahkm\n¸n¡Ww : bphP\k`

ImªmWn at¦mÀ a\-bv¡Â ]c-taiz-c³ \¼q-Xncn \ncym-X-\m-bn. ZoÀLImew C.-F-kv.sF Un¸mÀ«vsaâ n tkh\w A\p-jvTn¨n-cp-¶p. `mcy tZhIn A´ÀÖ-\w, amb,ao-c, \mcm-b-W³ F¶n-hÀ a¡-fm-Wv.

D-Õ-hm-Sn-b-´n-c-§-fn B-\-¸p-d-¯v `-K-hm-s\ F-gp-¶-Ån-¸n-¡p-I F-¶ N-S-§n-sâ a-d-]n-Sn-¨v cm-¸-I-se-t¶m, s]m-cn-sh-bn-se-t¶m hy-Xym-k-an-ÃmsX-bp-Å ]-d F-gp-¶-Ån-¸p-IÄ X-§fp-sS Uyq-«n-bm-Wv F-¶ IÀ-i-\ \nÀt±-i-t¯m-sS-bpw, {]m-Y-an-Im-h-iy-§Ä \n-d-th-äp-¶-Xn-t\m, AÂ-¸-sa-¦n-epw hn-{i-an-¡p-¶-Xn-t\m A-h-k-cw \Â-ImsX-bpw, X-§-fp-sS tPm-en-¡v _-Z kw-hn-[m-\w H-cp-¡m-sX-bpw a-\p-jymh-Im-i [zw-k-\w \-S-¯n im-´n-¡msc t{Zm-ln-¡p-¶ sIm-¨n³ tZ-h-kzw t_mÀ-Un-sâ \-bw Xn-cp-¯-W-sa-¶v ]m-e-¡m-Sv \-S-¶ bp-h-P-\-k-`m Iu¬kn tbm-Kw B-h-iy-s¸-«p.

kz-´w Po-h³-t]m-epw ]-W-b-s¸-Sp-¯n B-\¸p-dw tI-dp-¶ im-´n¡m-c-\v AÀ-ln-¡p-¶ th-X-\-hpw, A-]-I-S ]-cn-c£-bpw \Â-Im-¯ tZ-h-kzw t_mÀ-Un-sâ Im-S-¯w A- h - k m- \ n- ¸ n- ¡ - W - s a- ¶ pw A-Ãm-¯-]-£w i-à-am-b k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn bp]qt¡mSv D]-k-`-bn h-P-\-k-` ap-¶n-«n-d-§p-sa]mtdmen ]c-ta-iz-c³ ¶pw tbm-Kw {]-Jym-]n-¨p. \¼q-Xn-cn-bp-sSbpw tbm-K-t£-a-k-`-bp-sS k-aq]mÀÆXn A´ÀÖl-¯n-se C-X-c km-aq-ln-I, kmw\-¯n-tâbpw aI³ kv-Im-cn-I-þ-cm-jv-{So-b cw-K-t¯-¡pw \m-cm-b-W³ \-¼q-Xn-cnH-«-\-h-[n t\-Xr-Xz-§-sf-bpw th-dn-« A´-cn-¨p. Al-½-ZmNn-´m-[m-c-I-sf-bpw kw-`m-h-\ sN_m-Zn kzIm-cy-Ømbv-X ]m-e-¡m-Sv Pn-Ã-bn-se k-`m-{]DtZym-K-Ø-\m-bn-cp-¶p. hÀ-¯-\-§Ä-¡v ]p-¯-\p-WÀ-tÆ-Ip- ]-\-¯n sa-¶pw, _m-en-i-hpw \-Ã-\m-sf-I-sf `mcy Znhy, aIÄ \hy ]p-d-tIm-«-Sn-¡p-¶ Nn-´m-K-Xn-¡m-scbpw X-«n-am-än ]p-Xn-b {]-hÀ-¯-I-\n-c Ccn-ªm-e-¡pS D]k]m-e-¡m-Sv D-bÀ-¶p-h-cp-sa-¶v D-d-¨ hn`-bn aW-¡mSv cma³ izm-k-ap-sï-¶pw Iu¬-knÂ-tbm-Kw \¼q-Xn-cn-bpsS ]Xv\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp-sI-ïv bp-h-P-\]mÀÆXn A´ÀÖ-\w k-`m ap³ kw-Øm-\ {]-kn-Uâv {io. \ncym-X-bmbn. kmhn-{Xn, ]-g-§m-]-d-¼v l-cn-\m-cm-b-W³ tbmDam-tZhn, ]mÀÆ-Xn, cma³ K-s¯ A-dn-bn-¨p. F¶n-hÀ a¡-fmWv

A-t\ym-\yw {In-¡-äv-ta-f Xr-ÈqÀ bp-h-P-\-k-` IzmÀ-«À ss^-\-enÂ

Xr-¸q-Wn-¯-d A-t\ym-\yw k-`bp-sS t\-Xr-Xz-¯n \-S-¯p-¶ ""A-t\ym-\yw {In-¡-äv-ta-f''bn XrÈqÀ bp-h-P-\-k-` (ssh.sI.F-kv. ssh. Xr-ÈqÀ) {In-¡-äv IzmÀ«À ss^-\-en I-S-¶p. F-{]n 5\v A-t\ym-\yw {]-kn-Uâv hn-Zym-km-KÀ (C-S-¸-Ån Ip-dqÀ) SqÀ-W-saâv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. tbm-K-t£-aw {Kq-¸v, XrÈqÀ kv-t]m¬-kÀ sN-bv-X tP-gv-kn A-Wn-ªm-Wv ssh.sI.F-kv.ssh.

I-fn-¡m³ C-d-§n-b-Xv. ssh.sI.Fkv.ssh-bp-sS B-Zy-a-Õ-c-¯n tIm-«-b-s¯ 8 hn-¡-än-\pw, c-ïmw a-Õ-c-¯n B-ep-h-sb 7 hn-¡-än\pw ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯n-bm-Wv IzmÀ-«À ss^-\-en \-S-¶-Xv. B-Zy a-Õ-c¯n-se am³ Hm-^v Zn am-¨v B-bn hnth-In-s\-bpw, c-ïmw a-Õ-c-¯n-se am³ Hm-^v Zn am-¨v B-bn hn-im-ens\-bpw Xn-c-sª-Sp-¯p.

Ccn-ªm-e-¡pS D]-k`-bn sXt¡-¸-«¯v Sn.-BÀ ]c-ta-iz-c³ \¼o-i³ A´-cn-¨p. ]pd\m-«p-¡c {iocm-a-IrjvW lbÀsk-¡âdn kvIqÄ {]n³kn- ¸ m- f m- b n- c p- ¶ p. anI¨ A²y-]-I-\pÅ tZio-b A hmÀUv e`n-¨n-«p­ïv `mcy hk´. aRvPpf, at\mPv F¶n-hÀ a¡-fm-Wv. IqÀ¡-t©cn D]k-`-bnse sXt¡ Fc-hn-aw-K-e¯p ]pcp-tjm-¯-a³ \¼qXncn A´-cn¨p. `mcy Pb{io A´ÀÖ\w tIcf hm«-À AtXm-dnän-bn DtZym-K-Ø-\mbn-cp-¶p. kn\n, kt\mPv F¶n-hÀ a¡-fm-Wv.

Ccn-ªm-e-¡pS FcnªnehÅn CÃ ¯v ]tc-X-\mb am[h³ \¼q-Xn-cn-bpsS ]Xv\n cpÜn-WnA-´ÀÖ\w \ncymX-bmbn. aI³ \mcmb-W³ \¼q-Xn-cn, DamtZhn, F¶n-hÀ a¡-fm-Wv.

taSw 1189

{_mÒWyw

D]k`m hmI s\p-hmbv D-]-k-`-bp-sS amÀ-¨v am-k-s¯ tbm-Kw 30/3/2014 Rm-b-dmgv-N D-¨-bv-¡v 2.30\v Ip-dp-h-¶qÀ h-S-t¡-S-¯v in-h-Zm-k³ \-¼q-Xn-cn-bp-sS A²y-£-X-bn {]-kn-Uâv {io. I-¸n-bqÀ Ir-jv-W³ \-¼q-Xn-cn-bp-sS h-k-Xn-bn tNÀ-¶p. sk-{I-«-dn {io. ]p-Xp-a-\ \m-cm-b-W³ kzm-K-X-hpw dn-t¸mÀ-«pw A-h-Xcn-¸n-¨p. NÀ-¨-bpw Xo-cp-am-\-§-fpw . D-ïm-b-hn-j-b-§Ä. 1. D-]-k-` hmÀ-jn-Iw Nn-e km-t¦-Xn-I Im-c-W-§-fm G-{]n  18þ \n-¶v sa-bv 4þte-¡v am-än. Ø-ew a-ª-¸-ä ]m-gntbm-«v a-\ ]m-gn-tbm-«p-ap-dn. 2. sa-¼À-jn-¸v {]-hÀ-¯-\-§Ä hn-e-bn-cp-¯n. G-{]n 15\v ap-¼m-bn Pn-Ã-bn-se en-Ìv \Â-Im³ Xo-cp-am-\n-¨p. 3. D-]-k-`mw-K-am-b In-g-t¡-S-¯v {_-Ò-Z-¯³ \-¼q-Xncn-bp-sS a-I-fp-sS hn-hm-l-¯n-\v D-]-k-`-bp-sS h-I-bm-bn km-¼-¯n-I k-lm-bw \Â-Im³ Xo-cp-am-\n-¨p. C-Xn-te-¡v hy-àn-]-c-am-bn km-¼-¯n-I k-lm-bw \Â-Im³ Xm-ev-]cy-ap-Å-hÀ D-]-k-`m sk-{I-«-dn-bp-am-bn _-Ô-s¸-Sp-I. \-¼À : 9961629504 Ip-dn ]n-cn-hn-\p ti-jw \m-a-K-ew i-¦-c³ \-¼q-Xn-cn-bp-sS \-µn-tbm-sS tbm-Kw A-h-km-\n-¨p.

13

e-s¸-Sp-¯n. sa-¼À-jn-¸v Ir-Xy-b-k-a-b-¯p-X-s¶ A-h-km-\n-¸n-¡m-\pw, D-]-k-`m hm-cÀ-jn-Iw 27.04.2014\v \-S-¯p-hm-\pw Xo-cp-am\n-¨p. B-Xp-c- ip-{iq-jm-\n-[n-bp-sS {]-hÀ-¯-\w Xz-cn-Xs¸-Sp-¯p-hm³ Xo-cp-am-\n-¨p. A-dp-]-Xp-h-b-kn-\p ap-I-fn {]m-b-ap-Å D-]-k-`mw-K-§Ä-¡v Iym³-kÀ Nn-In-Õ In-«p-¶ do-Pn-b-W Iym³-kÀ skâ-dn-sâ ]-²-Xn-bn Aw-K-§fm-Ip-hm³ th-ï-\-S-]-Sn-IÄ F-Sp-¡p-hm³ Xo-cp-am-\-ambn. D-®n-Ir-jv-W³ Ip-dn-im-cq-cn-sâ \-µn {]-I-S-\-t¯m-sS 8.45\v tbm-Kw A-h-km-\n-¨p.

h-tm\K

D]-k`m tbmKw 30.03.2014\v sNdp-Xp-cp¯n Iotg-S¯v Cïv sh¨v XrÈqÀ Pnà {]kn-Uâv {io. ]tgSw {ioIp-am-dn-sâbpw t£a{io tImÀUn-t\-äÀ {io. apïbqÀ {io[-c³ \¼q-Xn-cn-bp-sSbpw km-¶n-²y¯n sh¨v \S¡p-Ibpïmbn. {]kn-Uâv tbmK-t£-a-k-`-bpsS \ne-hnepÅ {]hÀ¯-\-§-sf-¡p-dn¨pw, `mhn-{]-hÀ¯-\-§-fpsS Imcy-§fpw, AwK-§-sf- ]dªv t_m[-hm-·m-cm-¡n. IqSmsX t£a{io apX-emb Imcy-§-sf-¡p-dn¨v {io[-c³ \¼q-Xn-cnbpw kwkm-cn-¨p. Hcp Iq«m-bva F¶-\n-e-bn h\n-X-IÄ FÃm-hcpw AXn-t\mSv kl-I-cn¨v sN¿p-hm³ X¿m-dmbn«pïv. AXn\ptijw sk{I-«dn Ignª 2/3 XrÈqÀ ssX¡m«p-tÈ-cn-bnÂsh¨v \-S¶ tbmK-¯nse Xocp-am-\-§Ä AwK-§sf ]dªv a\-Ên-em-¡n. G{]n 14\v ap¼mbn sa¼Àjn¸v ^okpw {_mÒ-Wyw-^okpwIqSn Pnà Hm^okn lmP-cm-¡p-hm³ Xocp-am-\n-¨p. ]q-t¡m-Sv D-]-k-` ao-änw-Kv dn-t¸mÀ-«v 30/3/2014 tbm-K-t£- ASp¯ tbmKw 2014 sabv 4\p ]pXp-tÈcn a®gn Cïv a-k-` ]q-t¡m-Sv D-]-k-`-bp-sS amÀ-¨v am-k-s¯ tbm-Kw KoX A´ÀÖ-\-¯nsâ Cïv sh¨v \S-¯p-hm³ Xocp{io. Ip-dp-§m-«v hm-kp-tZ-h³ \-¼q-Xn-cn-bp-sS h-k-Xn-bn am-\n-¨p. tNÀ-¶p. {io. Ip-cp-§m-Sv a-t\m-Pv kzm-K-Xw B-iw-kn-¨ N-S§n {]-kn-Uâv {io. N-µ-\-th-en Zm-tam-Z-c³ \-¼q-Xn-cn A-²y-£-X h-ln-¨p kw-km-cn-¨p. Cu-bn-sS \n-cym-X-\m-b {io. ]m-scm-en \m-cm-b-W³ \-¼q-Xn-cn-¡v A\p-tim-N-\w tc-J-s¸-Sp-¯n. B-Z-c-kq-N-I-am- A¿-t´mÄ D]-k-`-hmÀjnIw G{]n 6 2014\v D]-kbn H-cp an-\n-«v au-\w B-N-cn-¨p. ap³ tbm-K `mw-K-amb am\-¼nÅn Cïv sh¨v \S-¶p. D]-k`m Xo-cp-am-\w \-S-¯m³ \n-Ý-bn-¨p. G-I-Zn-\ {]kn-Uâv C. ]n. cma³ \¼qXn-cn-bpsS A²y-£-XIym-¼v Nn-e km-t¦-Xn-I-Im-c-W-§-fm am-än bn tNÀ¶ tbmKw PnÃm {]kn-Uâv {ioIp-amÀ ]tgSw h-bv-¡p-¶-Xn-\p Xo-cp-am-\n-¨p. H-cp G-I-Zn-\ tbmKw DZvLm-S\w sNbvXp. D]-k-`m-\o-cn-£-I³ tZh³ SqÀ \-S-¯p-¶-Xn-s\ Ip-dn-¨v D-]-k-`mw-Kw k-Po-hv s]-cn-§-c Isd-¡mSv hc-Wm-[n-Imcn I¡mSv ]c-ta-iz-c³ \¼q-Xn-cn, A-`n-{]m-b-s¸-«p. A-Sp-¯v h-cp-¶ tbm-K-§-fn Xo-cp-am-\w AUz-¡äv NnäqÀ \mcm-b-W³ \¼q-Xn-cn-¸m-Sv, ]ip-]Xn F-Sp-¡p-¶-Xn-\m-bn am-än. D-]-k-` hmÀ-jn-Iw G-{]n 27 am\-¼nÅn, sF¡mSv Nmµn\n, aqt¯Sw am[-h³ \¼q\p I¹n-§m-«v Zn-hm-I-c³ \-¼q-Xn-cn-bp-sS h-k-Xn-bn h-¨v Xn-cn, F¶n-hÀ Biw-k-IÄ AÀ¸n-¨p. sk{I-«dn amS-h\ \-S-¯p-¶-Xn-\v Xo-cp-am-\n-¨p. D-]-k-`m {]-hÀ-¯-\-§-fn kt´mjv dnt¸mÀ«pw {Sj-dÀ am\-¼nÅn ]c-ta-iz-c³ bp-hm-¡Ä cw-K-¯v h-c-W-sa-¶v A-²y-£³ A-`n-{]m-b-s¸- hchp Nnehpw Ah-X-cn-¸n-¨p. Xucy-{Xn-I-¯n k½m «p. {]-Xn-am-k \n-t£-] ]-²-Xn-¡v ti-jw {io. {io-Pn-¯v -\mÀl-cm-b-h-sc-bpw. sF.-F-kv.-BÀ.-H. {]_-Ô-a-Õ-c¯n H¶mw Øm\w e`n¨ sF¡mSv A£-bviÀ½s\ aqÀ-¡-\m-Sv \-µn ]-d-ª-tXm-sS tbm-Kw ]-cy-h-km-\n-¨p. bpw A\ptam-Zn-¨p. I-gnª `c-W-k-an-Xnsb Cu hÀj hpw XpS-cp-¶-Xn\v tbmKw AwKo-Imcw \evIn s\·n\n \mc-mb-W³ kzmK-Xhpw am\-¼nÅn \mcm-b-W-³ \ H-Ãq-¡-c D-]-k-`-bp-sS amÀ-¨v am-k-s¯ \nÀ-Æm-l-I-k-an- µnbpw {]Im-in-¸n-¨p. Xn-tbm-Kw 30.3.2014\v 7.00P.M. \v {]-kn-Uân-sâ h-k-Xnbn (aw-K-e-¯p-a-\) sh-¨p-Iq-Sn. {]-kn-Uâv {io-aw-K-ew ]p-cp-tjm-¯-a³ \-¼q-Xn-cn A-²y-£-X-h-ln-¨p. {io-Ip-¶w D]k`bpsS amÀ¨v amks¯ hn-P-b³ F-Ãm-hÀ-¡pw kzm-K-Xw ]-d-ªp. sk-{I-«-dn s]m- hnÂh«w «-¡p-gn hm-kp-tZ-h³ A-h-X-cn-¸n-¨ dn-t¸mÀ-«v NÀ-¨-sN-b-bv- tbmKw 23.03.14\v Ipäpap¡v Nndbv¡manäw {] Xp ]m-km-¡n. {_m-Ò-Wy-¯n-te-¡v A-b-¡p-¶ dn-t¸mÀ- Iminsâ Cïpsh¨v \S¶p. kaql{]mÀ°\ Bcw`n¨ tbmK¯n\v sk{I«dn cm «v-t]m-epw {]-kn-²o-I-cn-¡m-¯-Xn k-` H-¶-S-¦w {]-Xn- tbmsS tPjv X§qÀ kzmKXw ]dªp. {]knUâv ]n.hn. tj-[w tc-J-s¸-Sp-¯n. t£-a-\n-[n-bp-sS {]-hÀ-¯-\w Pn-Ãm-I-½n-än-bp-am-bn B-tem- \mcmbW³ A²y£\mbn. {SjdÀ IcphmSv i¦c³ Nn-¨v th-ï-\-S-]-Sn-IÄ F-Sp-¡p-hm³ sk-{I-«-dn-sb Np-a-X- \¼qXncn AhXcn¸n¨ IW¡pw, sk{I«dn hmbn¨

]qtmSv

A-tm

Hq-c

hnhw


taSw 1189

{_mÒWyw {]knUâv ]n.hn. \mcmbW³ A²y£\mbn. {SjdÀ IcphmSv i¦c³ \¼qXncnAhXcn¸n¨ IW¡pw, sk{I«dn hmbn¨ an\nSvkpw tbmKw AwKoIcn¨p. tImegn tImtÈcn lcnbpsS aI³ lcn¡p«sâ D]\b\¯n\v G{]n 4\v D]k`mwK§sf FÃmhtcbpw lcn HutZymKnIambn £Wn¨p. sa¼Àjn¸v {]hÀ¯\hpw IpSpw_kµÀi\hpw G{]n BZyhmct¯mSpIqSn ]qÀ¯nbm¡m³ Xocpam\n¨p. P\dÂt_mUn tbmKw G{]n 20\v D¨bv¡v 2 aWnapX hn¿qÀ aqt¯S¯v lcn \¼qXncnbpsS Cïpsh¨v \S¯phm³ Xo cpam\n¨p. (samss_ : 9400837381) kpam{]Iminsâ \ µn{]IS\t¯msS tbmKw 4.30\v Ahkm\n¨p.

]mentÈcn AhnWntÈcn {io-a-Xn ta-se-ap-Ã-t\-gn ]mÀ-Æ-Xn A-´À-Ö-\-¯n-sâ iXm-`n-tj-I B-tLm-j th-f-bn-se D-]-k-`m-kw-K-a-¯n hn-ti-j-§Ä ]-¦p-sh-bv-¡-tem-sS Aw-K-§Ä XoÀ-¯pw D-Õm-l-`-cn-X-cm-bn, X-Z-hk-c-¯n \-S-¶ D-]-k-`-bp-sS B-iw-km-tbm-Kw Ip-am-cn Fw.F-kv. A-]À-®-bp-sS {]m À-°-\-tbm-sS Xp-S-§n. D-]-k-`m-h-\n-Xm sk-{I-«-dn sI.F³. c-am-tZ-hn A-´À-Ö-\w kzm-K-Xw ]-d-bp-I-bpw h-\n-Xm {]-kn-Uâ v sI.Pn. ]mÀ-Æ-Xn A-´À-Ö-\w A-²y£-bm-hp-I-bpw, {io-a-Xn ]mÀ-Æ-Xn A-´À-Ö-\-¯n-sâ ap³-Im-e tbm-K-t£-a-{]-hÀ-¯-\-§-sf {]-iw-kn-¨p-sIm-

14

l-\m-b k-`mw-Kw \-b³. hn.F-¨v \v ]m-en-tÈ-cn A-hn-WntÈ-cn D-]-k-`-bp-sS B-iw-k-IÄ.

Iq-tcn tbm-K-t£-a-k-` IqÀ-¡-t©-cn D-]-k-`-bp-sS amÀ-¨v am-k-s¯ tbm-Kw ap-ïm-c-¸n-Ån C-Ã-¯p-sh-¨v Iq-SpI-bp-ïm-bn. {]mÀ-°-\-bv-¡v ti-jw sk-{I-«-dn tbm-K¯n-\v F-¯n-b F-Ãm-hÀ-¡pw kzm-K-Xw B-iw-kn-¨p. D-]-k-`mw-K-am-b sX-t¡ F-c-hn-aw-K-ew ]p-cp-tjm-¯a³ \-¼q-Xn-cn-bp-sS \n-cym-W-¯n A-\p-tim-N-\w tc-J-s¸-Sp-¯n. Xp-SÀ-¶v \-S-¶ NÀ-¨-bn F-Ãm Aw-K§-fpw ]-s¦-Sp-¡p-I-bp-ïm-bn. Aw-K-Xz-hn-X-c-Ww, hmÀjn-Iw, {_m-Ò-Wyw Xp-S-§n-b hn-j-b-§-fn B-Wv NÀ-¨ \-S-¶-Xv. Xo-cp-am-\-§Ä 1. sa-¼À-jn-¸v hn-X-c-Ww F-{X-bpw th-K-¯n \-S-¯p-I. 2. hÀ-²n-¸n-¨ Aw-K-Xz-hn-ln-Xw P-\-d-Â-t_m-Un-bp-sS Aw-Ko-Im-c-t¯m-Sp Iq-Sn \-S-¸n-em-¡p-I. 3. {_m-Ò-Wyw F-Ãm am-k-hpw F-Ãm C-Ã-§-fn-epw F-¯n-¡p-¶-Xn-\m h-cn-kw-Jy (t]m-Ì NmÀ-Öv) hm-§n-t¡-ï F-¶v Xo-cp-am-\n-¨p. 4. hmÀ-jn-Iw G-{]n 19\v \-S-¯m³ G-I-tZ-i [m-cW-bm-bn. IqÀ-¡-t©-cn D-]-k-`mw-K-am-b sX-t¡ F-c-hn-aw-K-e-¯p a-\-bn-se ]p-cp-tjm-¯-a³ \-¼q-Xn-cn-¡v D-]-k-`-bp-sS B-Z-cm-Rv-P-en-IÄ.

"{_m-Ò-Wyw' C-\n F-¶pw \n-§-fp-sS D-½-d-s¯-¯p-¶p. tase apÃ-t\gn NS-§n \n¶v

]mÀÆXn

A´ÀÖ-\-¯nsâ

iX-`n-tjI

ïv D-]-k-`m ssh-kv {]-kn-Uâ v ta-te-S-¯v ]-c-ta-iz-c³ \-¼q-Xn-cn ]m-cn-tXm-jn-Iw \Â-In B-Z-cn-¡p-I-bp-ap-ïmbn. A-¼-g-¸n-Ån Ir-jv-W³ `-«-Xn-cn-bpw \-K-cn C-Ã-s¯ {io-a-Xn te-J A-´À-Ö-\-hpw F-gp-Xn-b aw-K-f ]-{Xw sNm-Ãn k-aÀ-¸n-¡p-I-bpw sN-bv-Xp. i-Xm-`n-tj-I-bm-b ]m À-Æ-Xn A-´À-Ö-\w c-Nn-¨ tÇm-I-am-en-I-bp-sS {]-Im-i\w tPy-jvT-¯n I-dp-t¯-S-¯v B-cy A-´À-Ö-\w \n À-Æ-ln-¨p. s]-cp-h-\w {Km-a-k-`-bv-¡p th-ïn sk-{I-«-dn {io. ]-«-¯v c-hn \-¼q-Xn-cn-bpw D-]-k-`-bn-se {io-a-Xn D-amtZ-hn A-´À-Ö-\-hpw ap-Ã-t\-gn B-t¯-amÀ-¡v kÀ-Æ-hn-[ B-bp-cm-tcm-Ky ku-Jym-iw-k-I-fpw t\À-¶p. F-Ãm D-]-k`mw-K-§-tf-bpw _-Ôp-an-{Xm-Zn-I-tf-bpw H-cp-an-¨p X-sâ ]nd-¶m-fn-s\-¯n-b-Xn-\v {]-tXy-Iw \-µn ]-d-ªp-sIm-ïv {io-a-Xn ]mÀ-Æ-Xn A-´À-Ö-\w a-dp-]-Sn {]-kw-K-¯n-eqsS k-t´m-jw ]-¦p-sh-¨p. D-]-k-`m-wKw Io-tg ap-Ã-t\-gn kv-ar-Xn A-´À-Ö-\w \-µn-bpw ]-d-ª-tXm-sS tbm-Kw A-h-km-\n-¨p. Xp-SÀ-¶v A-£-c-tÇm-I kZÊpw-k-Zy-bpap­ïmbn. Xr-ÈqÀ \m-«o-I-A-kw-»n a-Þ-e-¯n-se Fkv.F-kv.FÂ.kn. ]-co-£-bn F-Ãm hn-j-b-¯n-epw F+ I-c-Ø-am-¡n-b-Xn-\v _-lp-am-\-s¸-« Fw ]n {io. ]n.kn. Nm-t¡m-bpw _-lp-am-\-s¸-« A-`y-´-c-a-{´n {io cta-iv sN-¶n-¯-e-bpw tNÀ-¶p \Â-In-b ]m-cn-tXm-jn-ImÀ-

"{_m-Ò-Wyw' Pn-Ã-bn ]-e Ø-e-¯pw C-t¸mÄ Ir-Xy-am-bn F-¯p-¶n-à F-¶ bm-YmÀ-°yw a\-Ên-em-b-Xv- sIm-ïpw \n-c-h-[n-t]-cv C-Xv e-`n¡p-¶n-sÃ-¶v ]-cm-Xn ]-d-ª-Xp-sIm-ïp-am-Wv I-gn-ª Pn-Ãm Iu¬-kn-en Cu hn-j-bw R-§Ä A-h-X-cn-¸n-¨-Xv. {_m-Ò-Wyw X-]m-en A-b-¡p-¶ hn-j-b-¯n Iu¬-kn-en \n-¶pw A-\p-Iq-e-am-b H-cp Xo-cp-am-\w D-ïm-b-Xn-sâ shfn-¨-¯n-em-Wv Pn-Ã-bn-se Hm-tcm Ip-Spw-_-¯n \n-¶pw H-cp hÀ-j-t¯-¡v \q-dp cq-] \n-c-¡n h-cn-kw-Jy ]n-cn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨-Xv. C-Xp-h-gn Pn-Ãm-I-½n-än-¡v tPm-en-`m-cw AÂ-]w Iq-Sp-sa-¶psï-¦n-epw F-Ãm C-Ã-§-fn-epw {_m-Ò-Wyw ka-b-_-Ôn-X-am-bn F-¯n-¡p-I F-¶ Cu I-½nän-bp-sS e-£yw km-£mÂ-I-cn-¡-s¸-Sp-sa-¶-Xn R-§Ä Xr-]v-X-cm-Wv. Cu ]-²-Xn-bp-am-bn F-Ãm k-`mw-K-§-fpw k-l-I-cn-¡-W-sa-¶p A-`yÀ-°n¡p-¶p.

taSw 1189

{_mÒWyw

Cmi-n-bpsS s]I-cpv tIcf¯nse Adnbs¸Sp¶ Hcp ln]vt\msXdm¸n {]mIvSojWdmb tUm ]n DamtZhn . {]Xn-k-Ôn-Isf CÑm-iàn sIm­ïv XcWw sNbvX A]qÀÆw \¼qXncn h\nXIfn HcmÄ. ]mc-¼-cy-§Ä¡p ]ndsI t]mImsX, hyXykvX hgn-I-fn-eqsS PohnX k©mcw kmÀ°-I-am-¡n-b-hÀ. t\«-§Ä Gsd kz´-am-¡n-bn«pw Adn-bs¸-SmsX t]mIp¶ \¼q-Xncn h\n-X-I-fn F{Xm-a-s¯sbm HcmÄ Ah-sc-¡p-dn¨v s{]m^-kÀ ]mÀÆXn A´ÀÖ\w Fgp-Xp-¶p.

N

m-e-¡p-Sn-bn ]m-Xn-c-tÈ-cn- C-ïv tI-i-h³ \-¼q-Xn-cn-bp-tSbpw D-am-tZ-hn-A-´À-Ö-\-¯n-tâ-bpw C-f-b-a-I-fm-bn 1941þ-sa-bv, 31þmw Xn-b-Xn {io-a-Xn D-am-tZ-hn P-\n-¨p. ssl-kv-IqÄ hn-Zym-`ym-k-¯n-\p-ti-jw F-d-Wm-Ip-fw a-lm-cm-Pm-kv tIm-tf-Pn \n-¶v kpthm-f-Pn-bn _n.F-kv.kn, Fw.F-kv. kn F-¶o _n-cp-Z-§Ä I-c-Ø-am-¡n ]n-¶o-Sv P-b-]q-cn-ep-Å cm-P-Øm³ bq-Wn-th-gv-kn-än-bn \n-¶v td-Un-tbj³ _-tbm-f-Pn-bn (td-Un-tb-j³ _-tbm-f-Pn B³-Uv F-Iv-kv-]n-cn-saâ Hm-t¦m-f-Pn)]n.F-¨v.Un. _n-cp-Z-hpw k-¼m-Zn-¨p, A-hn-sS-¯-s¶ kp-thm-f-Pn hn-`m-K-¯n e-Iv-N-dm-bpw do-U-dm-bpw tPm-en-sN-bv-Xp. a-Wn-¸m-en-se I-kv-XqÀ_m sa-Un-¡Â tIm-tf-Pn td-Un-tbm_-tbm-f-Pn hn-`m-Kw B-cw-`n-¡m-\m-bn tUm. D-am-tZ-hn £-Wn-¡-s¸-Sp-I-bpw C-´y-bn-se B-Zy-s¯ td-Un-tbm-_tbm-f-Pn Un-¸mÀ-«v-saâv Xp-S-§p-I-bpw sN-bv-Xp. C-¶pw C-´y-bn-se td-Untbm-_-tbm-f-Pn dn-kÀ-¨v skâ-dp-Ifn H-¶mw Øm-\-¯p-X-s¶ A-Xp ]-cn-e-kn-¡p-¶p. t`m-¸m-en-se P-h-lÀemÂ-s\-lv-dp Im³-kÀ tlm-kv-]n-ä B³-Uv dn-kÀ-¨v skâ-dn 5 hÀ-jw tk-h-\-a-\p-jvTn-¡p-I-bpw B Øm-]\-s¯ Im³-kÀ dn-kÀ-¨n-\p-Å H-cp H-¶mw-X-cw Øm-]-\-am-¡n XoÀ-¡m³ k-lm-bn-¡p-I-bpw sN-bv-Xp. D-am-tZ-hn-bp-sS taÂ-t\m-«-¯n K-thj-Ww \-S-¯n 32 þÂ-]-cw hn-ZymÀ-°nIÄ ]n.F-¨v.Un Un-{Kn km-¼m-Zn-¨n«pïv. Fw.Un., Fw.^nÂ, Fw.F-kv.-kn Xo-kn-kp-IÄ X-¿m-dm-¡p-¶-Xn-\pw

15

Adn-bm--h Adntbh

hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v i-cn-bm-b amÀ-¤\nÀ-t±-iw \Â-In-bn-«pïv. im-kv-{Xkm-ln-Xy-ta-J-e-bn-epw D-am-tZ-hn-bp-sS kw-`m-h-\ sN-dp-X-Ã. A-´m-cm-jv-{S-X-e¯n {]-kn-²o-Ir-X-§-fm-b tPÀ-Wep-I-fn tUm-Iv-S-dp-sS te-J-\-§Ä {]-kn-²o-I-cn-¡-s¸-«n-«pïv. A-h-bv-s¡Ãmw tZ-im-´-c-X-e-¯n Aw-Ko-Imc-hpw In-«n-bn-«pïv. \m-ev ]p-kv-X-I§Ä F-gp-Xn-bn-«p-Å-Xn H-¶v ""B³ Câ-sdm-sU-£³ Sp td-Un-tb-j³ _-tbm-f-Pn'' F-¶ {K-Ùw C-´y-bn \n-¶v B hn-j-b-¯n {]-kn-²o-I-cn¡-s¸-Sp-¶ B-Zy-]p-kv-X-I-am-Wv. _n-cpZm-\-´-c-X-e-¯n ]Tn-¡p-¶-hÀ-¡p k-lm-b-I-am-Ip-¶-Xm-Wv B {K-Ùw.AhmÀ-Up-I-fp-tS-bpw Aw-Ko-Im-c-§-fptS-bpw H-cp \oï ]-«n-I X-s¶-bpïv D-am-tZ-hn-¡p kz-´-am-bn-«v. A-h-bn F-Sp-¯-p]-d-b-s¸-tSï H-¶p c-sï®w am-{X-ta C-hn-sS kq-Nn-¸n-¡p-¶p-Åq. td-Un-tb-j³ dn-kÀ-¨n-\p-Å lm³-kv em³-sK³-t{Um-^v-äv sa-U (PÀ-½n\n) t\-Sn-b H-tc H-cp C-´y-¡m-cn-bmWv a-e-bm-fn-bm-b tUm-Iv-SÀ D-am-tZ-hn. (2006Â) kz-tZ-i-¯pw hn-tZ-i-¯p-ap-Å ]-e bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fpw A-hmÀ-Up-Ifpw Aw-Ko-Im-c-§-fpw s^-tÃm-jn-¸pw \Â-In tUm-Iv-S-sd B-Z-cn-¨n-«pïv. Im-en-t^mÀ-Wn-b-bn-se ln-]v-t\m-knkv C³-Ìn-äyq-«n \n-¶v ln-]v-t\m-sX-dm¸n-bn Un-t¹m-a t\-Sn-b D-am-tZ-hn B cw-K-¯pw hn-in-jv-S-tk-h-\w \-S-¯n-h-cp¶p. Hu-j-[-§-fp-sS D-]-tbm-Kw Iq-SmsX X-s¶ tcm-Kw i-an-¸n-¡p-hm-\p-Å H-cp hn-Z-Kv-t²m--]m-b-am-Wv A-Xv. Im³kÀ tcm-Kn-IÄ-¡v a-cp-¶psImïpïmIp-¶ ]mÀ-iz-^-e-§-sf i-an-¸n-bv-¡m

-\p-Å H-cp kn-²u-j-[w tUm. D-am-tZhn Iïp-]n-Sn-¨n-«pï.v Ir-jv-W-Xp-f-knbn \n-s¶-Sp-¡p-¶ B Hu-j-[-¯nsâ hy-h-km-bn-Im-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å D-ev-]m-Z-\-¯n\pw ]-co-£-W-¯n-\pap-Å kw-cw-`w \-S-¶p h-cn-I-bm-Wv. C-{X-bpw Im-ew tUm-Iv-S-dp-sS {]-hÀ¯-\-cw-Kw D-¯-tc-´y-bn-epw hntZ-i-§-fn-ep-am-bn-cp-¶-Xn-\m-epw te-J-\-§-fpw {K-Ù-§-fpw Cw-¥o-jnem-bn-cp-¶-Xn-\m-epw a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-h-sc A-Sp-¯-dn-bm³ I-gn-ªn-Ã. C-t¸mÄ B a-l-Xn Xn-cp-h-\-´]p-c-¯v t]-bm-Sv D-Å h-k-Xn-bn B-c-h-§-tfm BÀ-`m-S-§-tfm ]-c-ky§-tfm C-Ãm-sX I-gn-bp-I-bpw X-s¶ A-t\z-jn-¨p-h-cp-¶ tcm-Kn-IÄ-¡v Huj-[-¯n-sâ D-]-tbm-K-an-Ãm-sX X-s¶ tcm-K-¯nÂ-\n-¶p ap-àn-t\-Sm³ k-lmbn-¡p-I-bpw sN-bv-Xp-h-cp-¶p.

tUm DamtZhn Ct¸mÄ Hcp AwKoIrX ¢n\n¡Â ln]v t\msXdm¸nÌmbpw ]mÌv sse^v sXdm¸nÌmbpw ChÀ 2006 apX XrÈqcnepw Xncph\´]pc¯pw tkh\a \pjvTn¨p hcp¶p. Ip«n-I-fn-epÅ AIm-c-W-amb `bw, ]Tn-¸n ]nt¶m¡w \n¡Â, Zm¼-Xy-]cm-P-b-§Ä, acW`bw XpS-§nb {]iv\§Ä¡v hnZKv[ NnInÕ Ch-cpsS ¢n\n-¡n \evIn-h-cp¶p. samss_Â: 9387 298 719


taSw 1189

{_mÒWyw

IY IY-bpÅhsâ Xsó

16

teJ\w

tI{µkmlnXy A¡mZan ]pckvImc¯n\Àl\mb {io . Fw.F³. ]meqcnsâ kmlnXyPohnXs¯¡pdn¨v t]cm-aw-Kew D]-k-`-bnse {io.Fw.Fw. hmkptZh³ \¼qXncn FgpXp¶p im-´n-¡m-c³, B-\-¸p-dw I-b-dp-¶hÀ, ss{U-hÀ-amÀ, I-Y-I-fn-th-j-¡mÀ, I-hn-X-sb-gp-¯p-ImÀ, D-tZym-K-ØÀ C-§-s\ \n-c-h-[n X-cw \-¼q-Xn-cn-am-sc \-ap-¡v ]-cn-N-b-ap-ïm-hpw. C-h-scÃmw tNÀ-¶v H-cm-fn H-¯p-tNÀ-¶m- F-§-s\-bn-cn-¡pw? A-Xm-Wv Fw.F³. ]m-eqÀ. A-t±-l-¯n-sâ B-ß-I-Y-bn h-f-¨p-sI-«n-Ãm-sX F-Ãmw hn-h-cn-¡p¶p. ]-g-b \-¼q-Xn-cn Kr-l-§-fn-se kmaqln-Im-´-co-£w C-Xn \-ap-¡v hm-bns¨-Sp-¡mw. k-am-hÀ-¯-\w I-gn-ª D-S-s\-bm-Wv H-c-¼-e-¯n im-´n hr-¯n kzo-I-cn¨-Xv. ssZ-h-hn-izm-kw D-Å-Xp-sIm-ï-Ã, I-Sp-¯ Zm-cn-{Zyw aq-ew D-]-Po-h-\-amÀ¤-am-bm-Wv A-Xn-\v t]m-b-Xv. A-¼-e¯n h-gn-]m-Sn-\v X-¿m-dm-¡n-b ]m-bkw, \n-th-Zn-¡p-¶-Xn-\v ap-¼p X-s¶ X-sâ I-fn-¡q-«p-Im-cn-¡v sIm-Sp-¯I-Y, hn-h-cn-¨n-«p-ïv. Im-cyw A-dn-ªt¸mÄ Iq-«p-Im-cn-¡v hn-j-a-am-bn. B-izkn-¸n-¡m³ th-ïn, {io tIm-hn-en DÅ-Xv ssZ-h-a-sÃ-¶pw sh-dpw I-Ãm-Wv F-¶p-sam-s¡ ]-d-ªp-t\m-¡n, F-¶m _nw-_-¯n aq-{X-sam-gn-¡m³ ss[-cyap-tïm F-¶m-bn Ip-«n-bp-sS tNm-Zyw.

]q-Pm-cn A-Xn-\v X-¿m-dm-bn, F-¶m-Wv F-gp-Xn-bn-«p-Å-Xv. A-{]n-b k-Xy-§Ä H-gn-hm-¡p-¶-Xm-Wv \-Ã-Xv F-¶v ]-d-ªptI-«n-«p-ïv. C-sXm-gn-hm-¡m-am-bn-cp-¶p, F-¶v tXm-¶n. ssZ-h-hn-izm-k-an-sÃ-¦nepw aq-{X-sam-gn-¨m sh-Å-sam-gn-¡-Ww F-¶ _m-e-]mTw-t]m-epw A-dn-ªncp-¶n-Ãm-bn-cn-¡mw, B A-]-Iz-a-Xn-¡v F-¶v-I-cp-Xp-I! im-´n a-Xn-bm-¡n A-e-ªp Xn-cn-bp-¶ Im-e-¯v Xr-Èq-cn h-¶p s]-«-Xpw ]q-c-¯n-\v B-\-¸p-dw I-b-dn-b-Xpw ]-dªn-«p-ïv. F-´n-\pw X-¿m-dm-b a-\-Êmbn-cp-¶p, A-¡m-e-¯v {]-Xn-^-e-am-bn In-«n-b ]-Xn-\-©p cq-] A-¶v h-en-b kw-Jy X-s¶-bm-bn-cp-¶p. ]n-¶o-Sv Ipsd-¡m-ew Xr-Èq-cn-s\ tI-{µo-I-cn-¨mbn-cp-¶p {]-hÀ-¯-\w. hÀ-¡v-tjm-¸n t]m-bn tam-t«mÀ sa-¡m-\n-kw ]Tn-¨p. ss{U-hnw-Kv ]Tn-¨p. ]-e Ø-e-¯pw ss{U-h-dm-bn tPm-en-t\m-¡n. A-hn-S§-fn-se A-Wn-b-d c-l-ky-§Ä ]-eXpw hn-h-cn-¨n-«p-ï.v A-Sm-«v Ip-dq-cv C-Ã-¯v (A-¶-Zm-Xm-hv, F-¶m-Wv Ip-dqcn-s\ hn-fv-¡p-¶-Xv.) Xm-a-kn-¡p-t¼m-gmWv kw-kv-Ir-Xw ]Tn-¡m³ C-S-bm-b-Xv. Hu-]-Nm-cn-I-hn-Zym-`ym-k-sam-¶pw {io.

]m-eq-cv t\-Sn-bn-«n-Ã, sI.]n. \m-cm-b-W ]n-jm-tcm-Sn-am-Ì-dm-Wv \m-ep-sIm-Ãt¯m-fw kw-kv-Ir-Xw ]Tn-¸n-¨-Xv. (Kp-cp\m-Y³, F-¶m-Wv A-t±-l-s¯ hn-fn-¡p¶-Xv) in-jy-\pw Kp-cp-hp-am-bp-Å-_-Ôw kp-Zr-V-am-bn-cp-¶p. ]m-eq-cn-sâ a-I-sf F-gp-¯n-\n-cp-¯n-b-Xv am-Ì-dm-Wv. B-Zy I-hn-Xm-k-am-lm-cw {]-kn-²o-I-cn-¡m \p-Å Np-a-X-e am-Ì-sd-bm-Wv G -]n-¨-Xv. B-Zy A-hmÀ-Uv In-«n-b Xp-I amÌÀ-¡v Kp-cp-Z-£n-W-bm-bn \Â-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. sh-Ån-t\-gn-bn km-£m ]-«n-¡mw-sXm-Sn cm-hp-®n-bm-im-sâ Iogn I-Y-I-fn-b-`y-kn-¨p. B-im-sâ Ime-ti-jw hm-tg-¦-S Ip-©p-\m-b-cp-sS in-jy-\pw B-bn. kv-{Xo th-j-¡m-c\m-bm-Wv ]m-eq-cv A-dn-b-s¸-Sm³ Xp-S§n-b-Xv. I-Y-I-fn-cw-K-s¯ In-S-a-Õ-c§-sfm-s¡ hn-h-cn-¨n-«p-ïv. A-¶-s¯ Im-e-¯v H-cp \-¼q-Xn-cn B-im-sâ ho«n \n-¶v `-£-Ww I-gn-¡p-¶-sXm-s¡ h-en-b hn-¹-h-am-bn-X-s¶ Nn-{Xo-I-cn-¨n«p-ï.v kw-kv-Ir-X ]T-\-¯n-sâ ^-e-am-bn-cn-¡Ww, I-hn-X-sb-gp-¯v Im-cy-am-bn Xp-S§n-b-Xv. F³.hn. Ir-jv-W-hm-cymÀ, sshtem-¸n-Ån, Pn. i-¦-c-¡p-dp-¸v, F³.F³.

{_mÒWyw I-¡m-Sv Xp-S-§n-b-h-cp-am-bn kp-Zr-V-_Ô-ap-ïm-bn-cp-¶p. Nn-e I-hn-Xm Iym-¼pI-fn ]-s¦-Sp-¯-hn-h-c-§Ä D-ïv. X-«n-¸pw sh-«n-¸psam-s¡ Cu cw-K-¯pw Im-Wmw. C-hn-sS-sbm-¶pw c-£-bn-Ãm-sX h-¶t¸mÄ t_mw-s_-¡v t]m-bn, A-£-cmÀ°-¯n X-s¶ sX-ïn-¯n-cn-ªp, aq-¶m-gv-N-tbm-fw h-kq-cn-tcm-Kw h-¶v B-cpw t\m-¡m-\n-Ãm-sX A-\m-Y-\mbn-X-s¶ I-gn-¨p-Iq-«n, A-hn-sS-bpw Nne-c-£-IÀ D-ïm-bn-sb-¶-Xv B-izm-kw X-s¶, A-h-km-\w C-´y³ F-bÀsse³-kn tPm-en In-«n. ss{U-h-dpw sa-¡m-\n-¡p-sam-s¡-bm-bn ap-¸-s¯m¶p hÀ-jw tPm-en-sN-bv-Xp. hn-c-an-¨ tijw tIm-gn-t¡m-Sv Øn-c-Xm-a-k-am-¡n. C-Xn-\n-sS hn-hm-ln-X-\m-bn. Hu-]-Nmcn-I hn-Zym-`ym-k-an-Ãm-¯ X-s¶ kz-kap-Zm-b-¯n-se D-bÀ-¶ hn-Zym-`ym-k-ap-Å s]¬-Ip-«n-IÄ kzo-I-cn-¡m-\n-S-bn-sö-Xv hn.Sn `-«-Xn-cn-¸m-Sn-s\-t¸m-se A-t±-l-s¯-bpw Jn-¶-\m-¡n. X-s¶ hn-hm-lw sN-¿m³ X-¿m-dp-Å C-X-c-kap-Zm-b-¯n \n-¶p-Å s]¬-Ip-«n-sbbm-Wv ]n-¶o-Sv h-[p-hm-bn sX-c-sª-Sp¯-Xv. c-ïp-Ip-«n-IÄ D-ïm-sb-¦n-epw B-Zy-t¯-Xv {]-k-h-¯nÂ-¯-s¶ a-cn¡p-I-bm-Wp-ïm-b-Xv. X-sâ `m-cy-tb-bpw a-I-sf-bp-sa-¶-t]m-se-¯-s¶ `m-cy-bpsS A-\p-P-¯n-am-tc-bpw ]Tn-¸n-¨p. F-{X-sb-{X {]-Xn-k-Ôn-I-sf-bm-Wv {io. ]m-eq-cv X-c-Ww sN-bv-X-Xv! ITn-\m-[zm-\w, ip-`-{]-Xo-£ F-¶n-h A-t±-l-¯n-sâ Po-hn-X hn-P-b-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-in-e-I-fm-Wv. 1957 "sX-ïnbm-bn' t_mw-s_-¡v t]m-b A-t±-lw tPm-en-In-«n B-Zyw 1962 \m-«n h-¶Xv hn-am-\-¯n B-bn-cp-¶p! C-Xv A-t±l-¯n-sâ h-fÀ-¨ Im-Wn-¡p-¶ km-£y]-{Xw X-s¶-bm-W-tÃm? {io. ]m-eq-cv ]-Xn-s\-«p-X-h-W a-lm-`m-cXw hm-bn-¨n-«p-Å-Xm-bn B-ß-I-Y-bn ]-d-ªn-cn-¡p-¶p. (]n-¶o-Sv, Cu-bn-sS H-c`n-ap-J-¯n C-Xv C-cp-]-¯n-aq-¶v B-bn F-¶v ]-d-ªn-«p-ïv.) Hm-tcm X-h-W-bpw ]p-Xn-b AÀ-°-X-e-§Ä I-sï-¯p-¶p. ]-e-\nÀ-®m-b-I \n-an-j-§-fn-epw a-\-Êv A-t£m-`y-am-¡n-\nÀ-¯m³ C-Xv k-lmbn-¨p F-¶v F-gp-Xn-bn-«p-ïv. XoÀ-¨-bm-bpw Cu ]p-kv-X-Iw \-aps¡m-s¡ Po-hn-X-]mTw X-s¶-bm-bn-cnt¡-ï-Xm-Wv. A-h-Xm-cn-I-bn {io. ]n.Fw. \m-cm-b-W³ F-gp-Xn-b-t]m-se ]n. Ip-ªn-cm-a³ \m-b-cp-sS "I-hn-bpsS ImÂ-]m-Sp-IÄ' sN-dp-Im-Sn-sâ "Pohn-X-¸m-X' Xn-t¡m-Sn-b-sâ "A-c-§p-ImWm-¯-\-S³' F-¶o B-ß-I-Y-I-fp-sS \n-c-bn-te-¡v C-Xm H-cp ]p-kv-X-Iw Iq-Snsb-¯n-bn-cn-¡p-¶p. A-h-km-\w \mw F-¯n-t¨-cp-¶ \n-K-a\w C-Xm-bn-cn-¡pw: C-Xv [m-cm-fw I-YIÄ D-Å-h-sâ I-Y-bm-Wv, I-Y-bn-Ãm-¯h-sâ-b-à X-s¶

au\ s\m¼c§Ä

taSw 1189

17

Znhy ioshmÅn, Ingt¡S¯v a\, s]cph\w D]k`

hn¯p apf¨v Hcp\mÄ Rm³ ]pd¯ph¶Xpw Imän \r¯amSn _meyw ]n¶n«Xpw ]n¶oSv hbÊdnbn¨p ]pfnam§bmbXpw HSphne\ysâ NnXbv¡p sImÅnbmbXpw F{X s]«¶mbncn¶p!! FÃmw C¶-se-I-fm-bn-cn-¡p-¶p... C¶seIÄ F¶n \nd¨Xv At\Imbnc§fpsS au\s\m¼c§fmbncp¶p FÃm CWthgvNIfpw \nÀhrXnbptSXmbncp¶p F¶mÂ, ]ndhnIÄ \ndª s\m¼c§fmbncp¶p! ]£nIÄ Fsâ NnÃIsf {]kqXntKlam¡n FsâbneIÄ B ap«IÄ¡p NqSpw Nqcpw ]IÀ¶p \ÂIn ap«IÄ hncnªp ]pd¯ph¶ Ipªp§Ä F\nbv¡p a¡fmbn amdn B Bch§Ä Fsâ amdns\ tImcn¯cn¸n¨p Fsâ hn¯n \n¶pw ]pd¯ph¶ Bbnc¡W¡n\p Ipªp§sf Rmt\mÀ¯pt]mbn. Alw {_Òmkvan!! hm\{]Øhpw Ignªv k\ymk¯ntebv¡p {]thin¨t¸mgmWv F¶nse "Fs¶' Rm³ Xncn¨dnbm³ XpS§nbXv! kabs¯¸än t_m[ap−mIp¶Xv At¸mgmWv!! PohnX¨pgnbn \n¶pw Rm³ tamNnXbmbncn¡p¶p.... \µn!..... hniz {]]©ta \µn......

]mc-Øn-XnI kulr-Z-hp-amb ]pXnb DuÀÖ-ta-J-e-IÄ I­sï¯p¶Xn\pÅ tIc-f-¯nse Gähpw anI¨ bph imkv{X-Ú-\pÅ tIc-f-kÀ¡mcnsâ ]pc-kvImcw `mcXv Btäm-an¡v F\ÀPn I½o-j³ sNbÀam³ tUm. BÀ.-BÀ kn³l ]pXp-a\ tKmhn-µ³ \¼q-Xn-cn¡v k½m-\n-¡p-¶p.


taSw 1189

{_mÒWyw

18

taSw 1189

{_mÒWyw

IY

IhnX

AÑsâ {im²w

{ioPn-¯v. F³. ]qt¡mSv D]-k`

]nS-t¡mgn Iq«n³ \Sp-hnse ]ªn-¡n-S-¡-bn AS-bn«p shs¨m-co-bmdp ap«bn Ipªnsâ i_vZw {ihn-¨p-thm-sb-s¶mcp i¦-sb-\n¡pïmbn ]qh³tN«m... C\n-tbgp Znh-k-§Ä Cutcgp hÀj-ambv tXm¶p-¶papïtÃm ]qh³tN«m... ap«-IÄ hncn-bp-t¼mÄ Ipªp-§Ä Ic-bpt¼mÄ kt´mjw tXm¶ptam ]qh³tN«m... Cc tXSn he-bpt¼mÄ Imep-IÄ Xf-cpt¼mÄ k¦Sw tXm¶ptam ]qh³tN«m... \½psS Ipªns\ Im¡-IÄ dm©p-t¼mÄ \mb-IÄ \pW-bp-t¼mÄ tNmZn-¡m³ t]mIptam Fsâ-tN-«m... Ipªp-§Ä hep-Xm-bm Nn¡³ Idn-bm-¡msX c£n-¨o-Sptam F³ s]m¶p-tN-«m... Rms\mcp ]nS-btÃ? s\©msI CSn-btÃ? IqsS \S-¡ptam ]qh³tN«m...

\n-b-a-]-c-am-b A-dn-bn-¸v {_m-Ò-Wy-¯n-\p kr-jv-Sn-IÄ A-b-¡p-t¼mÄ, A-h ap³-]v a-äp {]-kn-²o-I-c-W-§-fn {]-kn-²-s¸-Sp¯n-b-h-b-à F-¶v D-d-¸p h-cp-t¯-ï \n-b-a-]-c-am-b _m-²y-X te-J-\ IÀ-¯m-¡-fn am-{Xw \n-£n]v-X-am-bn-cn-¡p-¶Xm-Wv. "{_m-Ò-Wy'¯n {]-kn²o-I-cn-¡p-¶ kr-jv-Sn-I-fp-sS tIm-¸n ssd-äv {_m-ÒWy-¯n-\p am-{Xw A-h-Im-i-s¸-«-Xm-Wv. a-äp {]-kn-²o-I-c-W-§-fn A-h A-\p-hm-Z-an-Ãm-sX {]-kn²o-I-cn-¡m³ ]m-Sp-Å-X-Ã. krjSnIÄ H¶c t]Pn Ihn-bmsX ]c-am-h[n ssS¸v sNbvXp Xcp-hm³ {ian-¡pI

sh-_v ssk-äv Cu `c-W-k-an-Xn-bpsS a-säm-cp e-£yw Iq-Sn kz-´w sh_v ssk-än-sâ {]-Im-i-\-t¯m-sS km-£m-Xv-I-cn-¡-s¸-SpI-bm-Wv. sh-_v-ssk-än-eqsS ktµ-i-§Ä ssIam-dp-¶Xnsâ `m-K-am-bm-Wv F-Ãm D-]-k-`-IÄ-¡pw C sa-bn sF-Un D-ïm-¡n \Â-In-b-X.v C-Xv Hm-tcm D-]-k-`-bpw ]-c-am-h-[n {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ am-{X-ta ssk-än\v D-t±-in-¨ ^e-{]m]vXn ssI-h-cn-I-bp-Åq. bp-h-X-e-apd-bp-am-bn B-tem-Nn-¨p Cu cwK¯v A-h-cp-sS klmb kl-I-c-W-§fpw km-¶n-[yhpw D-d-¸p-h-cp-¯-Ww. I-S-em-kp-I-tfm-Sv hn-S ]-d-ªp ]p-Xn-sbm-cp tem-I-{I-a¯n-te-¡v \-ap-¡v C-\n {]-bm-Ww Xp-S-cmw... ssk-_-dn-sâ A-Ûp-X tem-I-¯n-te-bv-¡v \-ap-¡pw I-S¶p sN-Ãmw.

apïbqÀ Ipªn¡p«³

]pkvXI ]cn-Nbw

ImSp-Ip-ep-¡nb hoc³ {KÙ IÀ¯mhv : apïbqÀ Ipªn¡p«³

AÑsâ {im²ambncp¶p.A\nb\mb Rm³ ]pdw sXm«ncp¶maXn. G«³ ]dªp,"" Nm¯w hnkvXcn¨p Xs¶ thWw \mepIdn sh¨p NS§n\mse Xs¶.'' Pohn¨ncp¶ Ime¯v AÑ\pthïn ]¯p ss]k Nnehm¡m³ aSnbmbncp¶ BfmWvG«³. [\nI\mb G«³ hÃt¸mgpta Cïv hcq.h¶m Xs¶ Hcp t\cw t]mepw \n¡mdnÃ. acp¶v hm§n¡m³ ss]k tNmZn¨m G«³ ]dbpw. Rm³ ss]k H¶pw FSp¯n«nÃ. A¼e¯n im´n sNbvXp In«p¶ XpÑamb hcpam\w sImïmWv AÑsâ NnehpIÄ Rm³ \S¯nbncp¶Xv. thï{X t]mjI§Ä CÃmsX Aѳ Znhkw tXmdpw saenªp h¶p. Hcp Znhkw AXv kw`hn¨p Aѳ acn¨p. Aѳ acn¡p¶Xn\p ap¼pXs¶ G«³ F¯n. acn¨Xn\p tijapff {InbIÄ sN¿m\pw \m«pImcpsS ap¶n \ÃIp«nNabm\pw G«\v \à anSp¡mbncp¶p. {im²¯n\p G«sâ ]pdIn ]pdw sXm«ncn¡pt¼mÄ A¯cw Nn´Ifn AebpIbmbncp¶p Fsâ a\Êv. G«³ sh¨ ]nÞ¯n\p Xmsg Rm\pw ]nÞw sh¨p. {im²w Ignªp ]nÞ§Ä ]pd¯p sImïp sh¨p. Im¡ hcm\pw ]nÞw sIm¯m\pw thïn ssIbv sIm«n. Im¡ h¶p. Rm³ sh¨ ]nÞ¯n \n¶p am{Xw Ipd¨p sIm¯n¯n¶v Im¡ ]d¶p t]mbn. AsXm¶pw {i²n¡msX G«³ AI¯p\n¶p ]dbp¶XptI«p.""Nm¯w tIambn''.

ap«-p-im-´n¡v kao-]n-¡pI M.S. Mohanan Embrandiri S/o. K.P. Ramachandran Embrandiri Kottayil Madam Ammadam P.O., Trichur 680 563 Ph : 0487 2279745 Mob : 09496348752

Fw.-F-kv. taml-\³ F{¼m-´ncn sI.-]n. cma-N-{µ³ F{¼m-´ncn tIm«-bn aTw A½m-Sw (]n.-H.), XrÈqÀ 680 563

H & C Book, hne : Rs. 40/-

am\h \mK-cn-IX Hcp hr£-am-sW¦n AXnse Xnf-¡-amÀ¶Xpw kpK-Ô-hm-ln-I-fp-amb apIp-f-§fmWv Ipªp-§Ä. Cu temI¯nsâ kIe `mhnbpw Ah-cn \n£n-]vX-am-Wv. kaq-l-¯n\pw temI¯n\pw {]tbm-P-\-s¸Spw-hn[w ]n©p Iªp-§sf hfÀ¯n-sb-Spt¡ï Npa-Xe apXnÀ¶-hÀ¡p-Å-Xm-Wv.- C-Xn\mbn Imbn-Ihpw am\-kn-I-hp-amb hfÀ¨- Hcpt]mse -\-St¡ïXpïv. Ah-cpsS am\-kn-I-h-fÀ¨¡v Gähpw Bh-iy-amb LS-I-amWv _me-km-lnXy IrXn-IÄ. {]tXy-In¨pw _me-I-Y-IÄ. \ndhpw Xmfhpw \mZhpw \nd-ª-XmWv Ip«n-I-fpsS temIw. ]d-¡pw-X-fn-I-I-fpw, b£n-I-fpw, cm£-k-·m-cpw, tZh-I-\yI-amcpw Ah-cpsS ap¶n bmYmÀ°y§-fmbn {]Xy-£-s¸-Sp-¶p. A§ns\ k¦ev] temI-¯n Pohn-¡p¶ Ip«nIsf Ah-cpsS k¦-ev]-§sf \in-¸n-

¡msX Adn-hnsâ {]mtbm-KnI temI¯n-te¡v \bn-¡-Ww. Ahn-sS-bmWv D¯a _me-km-lnXy IrXn-I-fpsS {]m[m-\yw. apXnÀ¶-h-c-psS temI-¯n-te¡v Ip«n-Isf hfÀ¯p-¶Xv ap³]-d-ªt]m-epÅ km¦-ev]nI IY-I-fm-Wv. Ip«n-I-fm-bn-cn-s¡-¯s¶ apXnÀ¶-hcpsS PohnX temI-§-fn-eqsS k©cn-¡m³ Ip«n-Isf {]m]vX-cm-¡p-¶Xv IY-I-fm-Wv. If-¦-a-ä-XmWv Ah-cpsS temIw. ssIXhw ImWm¯ Ah-cpsS I®p-IÄ sNdp-t\mhp-I-fm I®oÀ XSm-I-am-bn-am-dpw. Pohn-X-¯nse thZ-\-I-fpsS sIm¨p-sIm¨p ]co-£IÄ Ah-cmZyw Adnªpw Pbn¨pw XpS-§pI X§-fpsS {]nb-s¸« IYm]m-{X-§-fn-eq-sS-bm-Wv. C¯cw Ipsd {]nb-s¸« IY-m-]m{X§sf k½m-\n¡p¶ DtZz-K-P-\-I-amb Hcp IrXn-bmWv apïbqÀ Ipªp-¡p-«sâ "ImSp-Ip-

PnÃm hmÀjnIw Pqsse 6\v

tbmKt£aw {Kq¸v bphP\ {In¡äv Soans\ kvt]m¬kÀ sN¿pw

XrÈqÀ PÃm tbmKt£ak`bpsS 2013þ14 se hmÀjnIkt½f\w Pqsse 6 RmbdmgvN XrÈqÀ hnthtImZbw sslkv¡qfn \S¡psa¶v tPm. sk{I«dn {io. apÃawKew \mcmbW³ Adnbn¨p. amÀ¨v 31 HmsS PnÃbnse FÃm D]k`Ifntebpw sa¼Àjn¸v {]hÀ¯\§Ä hnPbIcambn \ S¶psh¶v sa¼Àjn¸nsâ NpaXe hln¡p¶ {io. apÃawKew Adnbn¨p. G{]n 15 HmsS AwKXzenÌpw sa¼Àjn¸v XpIbpw PnÃm Hm^okn F¯n¡Wsa¶v At±lw D]k` `mchmlnItfmSv A`yÀYn¨p. G{]n sabv amk§fn \St¡ï D]k`m hmÀjnI§fpsS Xo¿XnIÄ C\nbpw \ÂIm¯ D]k`IÄ F{Xbpw thKw PnÃm Hm^okn {]kvXpX hnhc§Ä \ÂIWsa¶v At±lw Bhiys¸«p.

19

Xr-ÈqÀ Pn-à bp-h-P-\ {In-¡-än-s\ C-\n-ap-X tbm-K-t£-aw {Kq-¸v kvt]m¬-kÀ sN-¿p-sa-¶v tbm-K-t£-aw {Kq-¸v Fw.kn. {io. F³.Un. \m-cm-bW³ A-dn-bn-¨p. 2013 amÀ-¨v a-ap-X H-cp hÀ-j-¡m-e-t¯-¡m-Wv kv-t] m¬-kÀ-jn-¸v Im-em-h-[n. Xr-¸q-Wn¯p-d-bn \-S-¡p-¶ A-t\ym-\yw {In¡-äv-eo-Kp ap-X Cu hÀ-jw Xr-ÈqÀ bp-h-P-\-Sow I-fn-¡p-¶ ap-gp-h³ I-fnI-fn-epw tbm-K-t£-aw {Kq-¸v tem-tKm ]-Xn-¨ sP-gv-kn-bm-bn-cn-¡pw I-fn-¡mÀ [-cn-¡p-I. Øm-]-\-¯n-sâ ]-c-kyw IqSp-X bp-hm-¡-fn-te-¡v F-¯n-¡p-¶Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv Cu kv-t]m¬-kÀjn-¸p-sIm-ïp-t±-in-¡p-¶-sX-¶v {io. F³.Un. \m-cm-b-W³ A-dn-bn-¨p.

Iogvap-ïbqÀ \mcm-b-W³ ep-¡nb hoc³'. Hä t\m«-¯n PwKnÄ_p-¡nt\mSv kmZr-iy-apÅXmbn tXm¶msa-¦nepw CXnse IYm-kµÀ`-§Ä PwKnÄ _p¡p-ambn bmsXmcp _Ô-hp-an-Ã. Cc-tXSn Im«n \n¶pw \m«n-te-¡n-d-§nb sN¶mbv Z¼-Xn-IÄ¡v Hcp a\p-jy-¡p«nsb In«p¶Xpw Ah-c-Xns\ X§-fpsS Iq«-¯n hfÀ¯p-¶Xpw, IqSp-X _e-hm-\mbn XoÀ¶ Ah³ Im«nse A{I-a-Im-cn-Ifmb ZpjvS-ar-K-§-tfmSp t]mcmSn hnPbn-¡p-¶Xpw aäp-amb IYm-k-µÀ`-§Ä Ip«n-IÄ am{X-aà apXnÀ¶-hcpw izmka-S-¡n-¸n-Sn¨p hmbn-¡pw. GXm\pw hÀj-§Ä¡p-ap¼v ae-bm-f¯nse {]i-kvX-amb Hcp _me-am-knI-bn JÞi: {]kn-²o-I-cn¨ Cu IrXn A¶v Ip«n-IÄ¡v Gähpw {]nbs¸-«-Xm-bn-cp-¶p. a\p-jy-\m-bn-¸n-d¶ c©³ sN¶mbv¡-fpsS CS-bn hfÀ¶mepw a\pjy³Xs¶ Bbn-cn-¡p-a-tÃm. Ah³ Hcp Ipdp-¡-¯nsb IÃymWw Ign¡p¶p F¶p ]d-ªm AXp {] IrXn hncp-²-am-bn-cn-¡pw. AsXm-gn-hm¡m-\mhpw IY-bpsS Ah-km-\-`mKw KXn-am-än-hn-«-Xv. ]t£ AXv Aev]w [rXn IqSp-X-em-bntà F¶p tXm¶nt¸m-Ip-¶p. C¯cw sNdnb kwK-Xn-IÄ Hcp \yqX-\-X-bmbn FSp-¡p-¶n-sÃ-¦n Cu _me-IY Ip«n-¡-Y-I-fpsS Iq«-¯n H¶mw-\n-c-bn \nÂt¡ï Hcp IrXn Xs¶-bm-sW-¶-Xn cïp]-£-an-Ã.

PmXI

Pm-X-I-§Ä I-gn-bp-¶-Xpw C sabn-em-bn A-b-¡m³ {i-an-¡p-I. (brahmannyam@gmail.com) h-cn-kwJy(300cq-])bpw Pm-X-I-¯n-sâ Xp-I (800cq-])bpw [-\-e-£v-an-t_¦n-sâ Xr-ÈqÀ sa-bn³ {_m-©nep-Å 000100100056242 F-¶ "{_mÒ-Wyw' A-s¡u-ïn am-äm-hp-¶ hn-[-¯n G-Xp _m¦n \n-¶pw A-b-¡m-hp-¶-Xm-Wv (sF.F-^v.Fkv.Un. tIm-Uv DLX-B0000001). Cu ku-I-cyw {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¶-Xv h-gn th-K-¯n-epw Ir-Xy-X-bn-epw k-tµ-i-§-fpw ]-W-hpw ssI-amd-s¸-Sp-¶p. H-¸w \n-e-hn-se kwhn-[m-\-am-b a-Wn-HmÀ-U-dm-bpw sN-¡m-bpw Un-Un-bm-bpw ]-Ww kzo-I-cn-¡p-¶-Xp-am-Wv.


{_mÒWyw

taSw 1189

20

taSw 1189

{_mÒWyw

]mNIscpa

21

CSn-¨¡ hmcw kmhn{Xn A´ÀÖ-\w, hnÂh«w D]-k`

X

rÈqÀ {_Òkzw aT-¯nse N¡ hmcw {]kn-²hpw Ncn{X-{]m-[m-\y-hp-ap-Å- Hcp hnti-jam-W-tÃm. N¡ e`n-¡m³ km[yX Ipdª IÅ-IÀ¡n-S-am-k-¯n N¡ ]pgp¡pw N¡ Fen-tÈ-cnbpw N¡-¨pf Dt¸-cnbpw N¡ {]Y-a-\pambn Hcp Kw`oc hmc kZy \S-¯pI Akm[yw Xs¶-bm-Wv. F¶m A\n-Xc km[m-c-W-amb t\XrXz ]mS-hhpw A]m-c-amb BRvPm-iàn-bp-apÅ ià³ X¼p-cm-s\¶ sIm¨n alm-cm-Pm-hn\p AXv shdpw XrW-Xp-ey-am-bn-cp¶p F¶Xv Ncn{Xw. ChnsS {]Xn-]m-Zn-¡m³ t]mIp¶Xv asämcp hmc-¯nsâ IY-bm-Wv. I®qÀ PnÃ-bn a«-¶q-cn-\-Sp¯ Hcp Nph¸v {Kma-amWv shfn-b-{_. Ipd¨p IÀj-Icpw [mcmfw \njv¡f¦cmb sXmgn-em-fn-Ifpw Hcp-a-tbmsS hkn-¡p¶ Hcp km[mcW {Kmaw. I®qÀPn-Ã-bnse Irjn¡m-h-iy-amb Pew H«p ap¡mepw \ evIp-¶Xp Cu {Kma-¯n ]Sp-¯pbÀ¯nb ]gÈn Uman \n¶p-am-Wv. c­ïc \qämïp ap¼v Iq¯p-]-d-¼n\-Sp¯ Imªn-se-cn-bn \n¶pw tNt¡-dnb Hcp HmXn-¡³ \¼qXn-cn. shfn-b{_ XS-¯n-en-Ãs¯ {]mbm-[nIyw aqew Ah-iX A\p-`hn-¨psImïncp¶- A\m-Y-bmb Hcp A´ÀÖ-\s¯ ip{iq-jn-¨-Xn-\pÅ {]Xn^eambn, "\oÀ hogv¯n'In«nb {_Òkzw `qan-tbm-sSm-¸w `mc-ta¸n¡-s¸« tZh-kz-amWv Gc-\-ÃqÀ alm hnjvWp-t£-{Xw. Cu ap¯Èsâ ]n·p-d-¡mÀ ]pfn-¡Â aT-¯n sN½-c-am-bn Adnb-s¸-«p-Xp-S-§n. {]

""X-§Ä-¡v A-dn-hn-Ãm-¯-Xn-t\¡mÄ Iq-Sp-X Im-cy-§-sf-¡pdn-¨v A-dn-hp-sï-¶v \-Sn-¡p-¶-htc-¡mÄ, Cu tem-I-s¯-¡p-dn-¨v ]-cn-an-X-am-b A-dn-th X-\n-¡pÅp F-¶v Xn-cn-¨-dn-bp-¶-h-cm-Wv b-YmÀ-° A-²ym-]-I³'' BÀ. thÀUn

kn-²-amb Sn¸p-hnsâ ]S-tbm-«-¡me¯v kao-]-¯pÅ \nc-h-[n t£{X§Ä sImÅ-b-Sn-¡-s¸-Sp-Ibpw \ in-¸n-¡-s¸-Sp-Ibpw sNbvX-t¸mgpw cïmbncw hÀjs¯ ]g-¡-apsï¶v hniz-kn-¡-s¸-Sp¶ Cu t£{Xs¯ Sn¸p ssIsh-¡m-Xn-cp-¶Xv Gc-s\ÃqÀ tZhsâ Akp-e` ssNX-\yhpw A\p-{K-l-hp-sam-¶psImïv am{X-amsW¶v `à-P-\-§Ä hniz-kn-¡p¶p. ChnsS {]XnjvTm Zn\w hrÝnI amk¯nse XncpthmW\mfnemWv. \qämïpIfmbn \S¶p hcp¶ Cu hmc¯nsâ Nn«IÄ AWphnS sXämsX Ct¸mgpw A\phÀ¯n¨p hcp¶papïv. bPqÀthZnIfpsS kwKa`qanbmb s]cpwsNÃqcnse tNcn {Kma¯nse Hm¯·mÀ t\ XrXzw \ÂIp¶ hmcancn¡Â NS§nt\msSm¸w \S¡p¶ ChnSs¯ hmckZybv¡papïv NnekhntijXIÄ. hn`h§fn apJy Øm\w "I﨡' F¶v {]mtZinIambn I®qcnepw "CSn¨¡' F¶v XrÈqcnepw hnfn¡s¸Sp¶ Cfw] cph¯nepÅ N¡bv¡mWv. CXv sImïpÅ tXmc\pw (]¨XphcIqSn CXn tNÀ¡Ww),Cfh³ am{Xw D] tbmKn¨pïm¡p¶ Hme\pw Ipdp¡p Imf\pamWv ]m¸mbk¯n\p ]pdta hmckZybn hn`h§fmbn hnf¼mdpÅXv \mev Xcw D¸nen«Xpw, C©n¡dnbpw ]¸Shpw CtXmsSm¸w Dïmhpw. ]¨am§,ISpam§,s\ Ãn¡ F¶nhbv¡v ]pdta "I﨡' sImïpÅ Hcp D¸nen«Xpw hntijm Dïm¡Ww. IÀ¡nSI amk¯n N¡ In«p¶Xnt\¡mÄ ZpÀLSamhpw, Nne hÀj§fnÂ,

hrÝnIamk¯nse XncpthmWw amkmZyw hcpt¼mÄ kw`hn¡pI. XpemhÀjw Ignªp hrÝnI¯nse kpJapÅ XWpt¸äp ¹mhpw amhpsams¡ ]q¡m³ km[mcW Ipd¨p kabw FSp¡pI ]XnhmWv. ""]q¡m¯ ¹mhn \n¶pw N¡ Dïm¡m³ Hcp ià³ \nco¨mepw km²yamhnÃtÃm''. H¸w Cu Ime¯v ]¨ XphcbpsS e`yXbpw Xptemw Ipdhmbncn¡pw.

"I﨡'AYhm "CSn¨¡' A¨mÀ Dïm¡p¶ hn[w C-Sn-¨-¡-{]m-b-¯n-ep-Å c-ïv N-¡(GI-tZ-iw 750 {Kmw Xq-¡w h-cp-¶-Xv) s\-Sp-sI-bpw Ip-dp-sIbp-am-bn sh-«n I-j-W-§-fm-¡p-I. A-h H-cp Ip-¡dn B-h-iy-¯n-\p sh-Å hpw Ip-d-¨p a-ª-fp-an-«p th-hn-¡p-I. c-tïm aq-t¶m Iq-h-en-\v ti-jw Ip¡À Hm-^m-¡m-hp-¶-Xm-Wv. A-c-aWn-¡q-dn-\p ti-jw Ip-¡À Xp-d-¶p N-¡-bp-sS I-cp-hpw ]p-dw tXm-Spw sN¯n-¡-f-ªp H-cp ]m-{X-¯n kw-`cn-¨p sh-¡p-I. t\-c-s¯ X-¿m-dm-¡n sh-¨n-«p-Å ]p-fn em-bn-\n (D-t±-iw 300 an-Ãn en-äÀ sh-Å-¯n ]p-fn I-e-¡nb-Xv)bn B-h-iy-¯n-\p D-¸pw \m-ev/ A-©p So-kv-]q¬ ap-f-Iv s]m-Sn-bpw tNÀ-¯v \-¶m-bn C-f-¡n aq-¶v a-Wn¡qÀ sk-äm-hp-¶-Xn-\m-bn sh-¡p-I. AÂ-]w ]-¨ sh-fn-s¨-®-bpw Cu an{in-X-¯n tNÀ-¡-Ww A-Xn-\p tijw D-]-tbm-Kn-¡mw. H-cm-gv-N-bn-e-[n-Iw sh-t¡-ïn h-cp-t¼mÄ C-Xv {^n-UvPn kq-£n-¡p-I. ]p-Xn-b hn-`-h-§tfm-Sv I-¼-ap-Å-hÀ-¡v kzm-Zn-jv-S-am-b a-säm-cp D-¸n-en-«-Xn-sâ cp-Nn A-dn-ªv B-kz-Zn-¡mw.

Xncp¯v Ignª e¡¯n (ao\w,1189) h¶ Da Xncphmeqcnsâ IhnXtbmsSm¸w sImSp¯ Bcy, tIih³ F¶nhÀ DabpsS ktlmZcnbpw ktlmZc\pamWv. a¡fmsW¶p sXän ASnt¡­ïn h¶Xn tJZn¡p¶p.


taSw 1189

{_mÒWyw

22

sNÊnsâ cmP-Ip-am-c³

temI dm¸nUv sNkn AÛp-X-§Ä krjvSn-¨p-sIm­ïncn¡p¶ I®q-À kztZin A`n-em-jn-s\-¡p-dn¨v hn.sI lcn-Zmkv Fgp-Xp¶p

X

p-em-hÀ-j k-Ôy-bn h-S-¡pIn-g-¡n³ N-{I-hm-f-¯n sX-fnªp-an-¶p-¶ C-Sn-an-¶-en-sâ N-Sp-e-Xtbm-sS, sk-¡ân-sâ \qdnsemcwi¯n \pÅn k-a-b-¯n-\p-Ån F-Xn-cmfn-bp-sS I-W-¡p-Iq-«-ep-I-sf A-¸m-sS X-In-Sw a-dn-¨p sIm-ïv ap-t¶m-«p I-cp¡Ä \o-¡n sN-dn-sbm-cp ]m ]p-©ncn s]m-gn-¨p-sIm-ïv F-Xn-cm-fn-sb C-Sw I-®n-«p t\m-¡p-¶ ]-Xn-\m-ep h-b-ÊpIm-c³. a-dp-\o-¡-¯n-\m-bn N-Xp-cw-K¸-e-I-bn-se A-dp-]-¯n-\m-ep I-f-¯nepw ]-c-Xn A-h-km-\w c-£m-amÀ-Kw Im-Wm-\m-hm-sX ]-cm-P-bw k-½-Xn-¨v ssI-sIm-Sp-¡p-t¼m-gm-Wv F-Xn-cm-fn s]m-gn-¨ ]mÂ-]p-©n-cn sIm-e-¨n-cn-bmbn-cp-¶p sh-¶v {]-Xn-tbm-Kn Xn-cn-¨-dnbp-I. A-sX. ImÂ-]m-Z-¯n-\-Sn-bn Im-ew \nÀ-¯n hn-fw-¼ Im-e-¯n \n-c-¯-s¸-Sp-¶ ]m-e-¡m-S³ Xm-b¼-I k-am-\-am-bn C-g-ªp-\o-§p-¶ N-X-cw-K-¡-fn-sb N-cn-{X-¯n Ip-gn-¨paq-Sn, B-[p-\o-I-X-bn cq-]w sIm-ïv A-Xn-th-K sN-Ên-se (dm-¸n-Uv sN-Êv)  ]p-Xn-b tem-ImÂ-`p-X am-¡p-a-bmWv I-®q-cn-\-Sp-¯ a-s¿-¶ sIm-¨p {Km-a-¯n-se 13 Im-c³ A-`n-tj-Iv. 2014  \-S-¶ tI-c-f kw-Øm-\ dm-]n -Uv sN-Êv SqÀ-®-saânÂ, a-Õ-cn-¨ Ifn-I-fn-se-Ãmw F-Xn-cm-fn-I-sf A-Sn-bd-hp ]-d-bn-¨ Cu t]m-cm-fn Nm-¼y³ ]-«-¯n-s\m-¸w am-tdm-Sp tNÀ-¯-Xv asäm-cp _-lp-a-Xn-Iq-Sn-bm-bn-cp-¶p. ko\n-bÀ hn-`m-K-¯n Nm-¼y-\m-Ip-¶ G-ä-hpw {]m-bw Ip-d-ª Xm-c-sa-¶ _-lp-a-Xn!! I-®qÀ Pn-Ã-bn-se F-t¡m-«n-Ã-¯v hnt\m-Zv-Ip-amÀ {]o-X A-²ym-]-I Z-¼Xn-am-cp-sS a-I-\m-b A-`n-tj-Iv sh«n-¸n-Sn-¨ Cu t\-«w H-cp ]-t£, Cu _m-e³ ssI-h-cn-¨ D-¶-X ]-Z-hn-I-fpam-bn Xm-c-X-ayw sN-bv-Xm sh-dpw

\n-Êm-cw! ! sN-dp _m-ey-¯n X-s¶ I-fn-¸m-«-§Ä-¡n-S-bn \n-¶pw N-Xpcw-K-¡-cp-¡Ä Xn-c-sª-Sp-¡m³ ImWn-¨ km-aÀ-Yy-¯n \n-¶p X-s¶ c-£n-Xm-¡Ä sIm-¨p ]-¿-sâ Po-\n-bkn-s\ Xn-cn-¨-dn-ªn-cp-¶p. Xp-SÀ-¶p \-S-¯n-b ITn-\ ]-cn-{i-a-¯n-\v ^-ew I-ïp. 2008 k-_v-Pq-\n-bÀ hn-`m-K¯n tIm-gn-t¡m-Sv Pn-Ãm Nm-¼y-\m-bn Cu aq-¶mw ¢m-Êp Im-c³!! Xp-SÀ-¶v hn-P-b-§-fpw t\-«-§-fpw ImÂ-¡o-gn-em¡n-s¡m-ïp-Å ssP-{X-bm-{X-bp-sS Bcw-`-hpw A-hn-sS-\n-¶m-Wm-cw-`n-¨-Xpw 2009 ap-X Xp-SÀ-¨-bm-b 6 hÀ-jw tZio-b sN-Êv a-Õ-c-¯n tI-c-f-s¯ {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨p. C-Xn 2010epw 12 epw tIm-a¬ shÂ-¯v A-´m-cm-jv-{S a-Õ-c-§-fn-epw 2012 tÉm-hm-\n-bbn sh-¨v \-S-¶ tem-I-bq-¯v sN-Êv Nm-¼y³-jn-¸n-epw `m-c-X-s¯ {]-Xn-\n[o-I-cn-¨p. C-´y-¡-I-¯m-Wv ]-¿-sâ ]-cm-{I-aw F-¶p sX-än-[-cn-¨-hÀ-¡v sXäp-]-än. 2011 14 cm-Py-§-fn \n-¶mbn 130 Hm-fw aÂ-k-cmÀ-Yn-IÄ ]-s¦Sp-¯ G-jy³ kv-¡qÄ sN-Êv ao-än 11 h-b-Ên-\p Xm-sg-bp-Å-h-cp-sS hn-`mK-¯n Sow C-\-¯n-epw hy-àn-K-X hn-`m-K-¯n-epw Nm-¼y-\m-bn. N-Xp-cw-K¡-fn-bn-se a-lm-ta-cp-¡Ä G-äp-ap-«p-¶ tem-I sN-Êv cw-K-t¯-¡v X-sâ I-S¶p-h-c-h-dn-bn-¨p. Cu A-Ûp-X-{]-Xn-`! C-´y-¡-I-¯pw ]p-d-¯p-am-bn \-S-¶ hm-in-tb-dn-b a-Õ-c-§-fn C-Xn-\-Iw 5 A-´m-cm-jv-{S am-ÌÀ-am-sc X-sâ kam-\-X-I-fn-Ãm-¯ ssI-sbm-Xp-¡-¯n\pw A-\n-X-c km-[m-c-W-am-b _p-²nIqÀ-½-X-¡pw ap-¶n ap-«p-Ip-¯n-¡p-Ibpw 4 t]-tcm-Sv k-a-\n-e ]n-Sn-¡p-I-bpw sN-bv-Xp Cu Po-\n-b-Êv. F-¶-dn-bp-t¼m-gm-Wv F-{X-am-{Xw Xm-cX-ay-§Ä-¡v A-I-se-bm-Wo _m-e-s\¶v \mw Xn-cn-¨-dn-bp-I. Xp-SÀ-¨-bm-bn

d¬-skm-¶p sa-Sp-¡m-sX ""kÀ-Æ-kw -]q-Py-cm-b'' Iq-Sm-c-¯n-te-¡v a-S-§p-¶ ]-Xn-s\m-¶mw I-fn-¡m-c-sâ t]m-epw A-]-Zm-\-§Ä \n-c-¯m³ ]-c-kv-]-cw aÕ-cn-¡p-¶ A-¨-Sn-þ-Zr-iy am-²y-a-§Ä. H-cp ]-t£ hn-iz-\m-Y³ B-\-µn-\p-tijw tem-I sN-Êv N-{I-hÀ-¯n ]-Zw Io-g-S-¡m³ I-gn-tª-¡m-hp-¶ Cu {]-Xn-`-¡p-th-ïn H-cp Xp-Ån A-¨-Sn a-jn-tbm sS-en-ss_-täm Nn-e-hm-¡n-bsÃ-¶-Xv C-´y-se Im-bn-I tPÀ-W-enkw \nÀ-]-Xn-¨ B-g-s¯-bm-Wv \-ap-¡v Im-«n-¯-cp-¶-Xv. F-¶m hÀ-¯-am-\]-{X-¯n h-cm-sX t]m-b X-sâ Nn{X-§-fn-te, sS-en-hn-j-\p-I-fn {]-Xy£-s¸-Sm-sX t]m-b CâÀ-hyq-I-fn-epw \n-cm-i-\m-bn hym-Ip-e-s¸-tS-ï-X-à X-sâ P³-a-sa-¶v A-`n-Pn-¯v Xn-cn-¨-dnbp-¶p. I-fn-¡p-¶ a-Õ-c-§-fn-se-Ãmw Xn-f-¡-amÀ-¶ hn-P-bw-h-cn-¡p-I-sb-¶ H-¯p-XoÀ-¸p-I-fn-Ãm-¯ A-`n-Pn-¯n-sâ \n-Ý-b ZmÀ-Vy-¯n-\p ap-¶n F-Xncm-fn-IÄ Hm-tcm-cp-¯-cm-bn B-bp-[w sh-¨v Io-g-S-§p-¶-Xv H-cp tP-Xm-hn-\pïm-bn-cn-t¡-ï kv-t]mÀ-Sv-kv am³ kv]n-cn-sä-¶ ]-Iz-amÀ-¶ a-\-tÊm-sS B-kz-Zn-¡p-¶ Cu _m-e³ tem-I Im-bn-I th-Zn-bn-se sIm-Sp-ap-Sn-IÄ Io-g-S-¡n-b ]-e a-lm-c-Y³ am-cn-epw ]-e-t¸m-gpw Im-Wm³ km-[n-¡m-¯ C-fw a-\-Ên-sâ Cu ]-cn-]Iz-X X-s¶bm-h-Ww Cu _m-e-s\ hy-Xy-kv-X-\m¡p-¶-Xpw. N-Xp-cw-K-¡-fn-bp-sS hn-izhn-lm-b-Ên ]p-Xn-b N-{I-hm-f-§Ä sh-«n-¸n-Sn-¡m³ I-®q-cn-se sIm-¨p{Km-a-¯n \n-¶pw B-ß-hn-izm-kw am-{Xw ssI-ap-X-em-¡n bm-{X-Xn-cn-¨ A-`n-tj-In-\v tem-I-¯n-se ap-gp-h³ tbm-K-t£-a-k-`mw-K-§-fp-sS-bpw hn-Pbm-iw-k-IÄ.H-äym-«qÀ F-bp-]n-F-kv  6þmw ¢m-Êv hn-ZymÀ-°n-bm-b A-`n-\-µmWv k-tlm-Z-c³

taSw 1189

{_mÒWyw temI¯ne Gähpw DbcapÅ tamt«md_nÄ t]mbnâmb, lnameb¯nse ImÀUpwKv ]mknð, KtWi {]XnjvT \S¯m\pÅ \ntbmKw e`n¨ Hcp kwLw aebmfn XoÀ°mSIcpsS hnkvabIcamb A\p`h§Ä!

23

temI¯nsâ apIį«neqsS

iw`p t]män

]

p-d-¯p-\n-¶p-Å B-lm-cw G-Xm-ïp ]qÀ-®-am-bpw H-gn-hm-¡n-bm-Wp R-§-fp-sS bm-{X-sb-¶p-]-d-bmw. ]-e-\m-Sp-I-fn In-«p-¶ ]-e-X-cw `-£-Ww i-co-cw k-t´mj-t¯m-sS kzo-I-cn-¨p F-¶p-h-cn-Ã. A-Xn-\mÂ, B-lm-cw ]m-Iw-sN-¿p-¶-Xv R-§Ä X-s¶-bm-Wv. F-Ãm hÀ-j-hpw Ip-dn-¨n ]p-Xp-a-\-bn-se kp-tc-jpw Ip-Spw-_-hpw R-§-fp-sSIq-sS D-ïm-hp-¶p. kz-´-am-bn Im-ä-dnw-Kv kw-hn-[m-\-ap-Å kp-tc-jv Iq-sS-bp-Å-Xn-\m B-lm-cw B-tcm-Ky-I-c-am-Ip¶p. ]m-N-I-¯n-sâ taÂ-t\m-«w kp-tc-jm-Wp h-ln-¡p-I, km-[-\-km-a-{Kn-IÄ hm-§p-¶-Xn-sâ Np-a-X-e B-{X-tÈ-cn cm-P-\m-Wv. tIm-«-b-¯v _n-kn-\-Êv \-S-¯p-¶ Zn-t\-i-\pw A-h-tcm-sSm-¸-ap-ïm-Ipw. A-h-cm-Wv ^p-Uv I-½-än-bp-sS Npa-X-e-¡mÀ. ]m-N-I-s¨-e-hn-\p-Å ]-Ww bm-{Xn-I-cnÂ-\n-¶v A-Uzm³km-bn hm-§p-I-bpw, A-X-Xp Zn-h-k-tam c-ïp Zn-h-kw Iq-Sp-t¼m-tgm I-W-¡p-IÄ A-h-X-cn-¸n-¡p-I-bpw sN-¿pw. ip-²-P-e-hpw, \-à ]-¨-¡-dn-I-fpw In-«p-¶ C-S-¯p-h-¨m-Wp ]m-N-Iw. hr-¯n-bp-Å Ø-e-¯p `-£-Ww. Kym-kpw Ìuhpw UÂ-ln-bn \n-¶m-Wp kw-L-Sn-¸n-¡p-I. bm-{X-¡m-cpsS ssI-h-iw A-hÀ-¡p-Å t¹-äpw ¥m-Êp-sa-Ãmw sd-Un. R-§Ä _m-em-cm-¨m ]m-Êv F-¯n-b-t¸mÄ D-¨-bm-bn. Cu Np-cw k-ap-{Z-\n-c-¸n \n-¶v 16500 A-Sn D-b-c-¯n-em-Wv. C-hn-sS-\n-¶v ap-t¶m-«p-Å bm-{X-bn {]m-W-hm-bp-hn-sâ e-`y-X Ip-d-hm-Wv. ]qÀ-®-am-bpw sF-kv C-S-\m-gn-bn-eq-sSbm-Wv t]m-tI-ï-Xv. Nn-e-t¸m-sgm-s¡ h-ïn sF-kn-sâ ap-I-fn-eq-sS-bm-Wv t]m-Ip-¶-Xv. F-Ãn Xp-f-¨p-I-b-dp-¶ X-Wp-¸v, {]m-W-hm-bp t\À-¯p-h-cp-¶p, sh-fn-¨w H-fn-¨p I-fn-¡p-¶p. bm-{X-bp-sS ImTn-\yw R-§Ä A-\p-`-hn-¡m³ Xp-S-§n. C-Xp Xp-S-¡-am-Wv. C-\n-b-t§m-«p-Å bm-{X C-Xnepw h-en-b ]m-Êp-I-fn-eq-sS-bm-sW-t¶mÀ-¯-t¸mÄ D-Åp hn-d-¨p.

(c­ïmw`mKw)

]m-Êv B-b-t¸m-tg-¡pw A-kz-Ø-X A-Xn-sâ ]m-c-ay-¯nem-bn. ]-eÀ-¡pw X-e-th-Z-\-bpw, izm-k-X-S-k-hpw Xp-S-§n ssl BÄ-«n-Syq-Uv kn-¡v-s\-kv G-Xm-sï-Ãm-h-sc-bpw th«-bm-Sn. ln-am-e-b-¯n-sâ `m-h-am-äw ap-¶n {]-Xy-£-ambn. a-Wm-en-h-sc hr-£-§-fp-sS km-¶n-[yw D-ïm-bn-cp-¶p. ]n-¶o-Sv ]-¨-¸p-X-¸v D-W-§m³ hn-cn-¨-t¸m-se-bp-Å a-e-IÄIm-Wm-bn. ]n-s¶, sa-sà ]-¨-\n-dw Im-Wm-Xm-bn. sh-Å-aqSn-b in-J-c-§Ä {]-Xy-£-s¸-«p Xp-S-§n. h-ïn ap-¡n-bpw \n-c-§n-bpw ssh-Ip-t¶-cw B-dp-a-Wn-tbm-sS kÀ-¨p F-¶ Ø-e-s¯-¯n. sN-¦p-¯m-b ]À-Æ-X-§-fp-sS C-S-bn-se C-¯n-cn \n-c-¸m-b-`q-an. ]-«m-f-Iym-¼pw Ip-td X-¼p-I-fpw A-hn-sS Im-Wmw. a-Wm-en-bn \n-¶v 230 In-tem-ao-äÀ Zqsc-bm-Wv Cu Ø-ew. bm-{X-¡m-sc h-Ãm-sX h-e-bv-¡p-¶ C-S-am-Wn-Xv. {]m-W-hm-bp-hn-sâ e-`y-X-bm-Wv G-ä-hpw h-enb-{]-iv-\w. \-ap-¡p \n-e-\n-ev-¡m³ B-h-iy-am-b Hm-Iv-kn-Psâ A-dp-]-Xp i-X-am-\-¯n-epw Xm-sg am-{X-am-Wv C-hn-sS e-`n-¡p-¶-Xv. kÀ-¨p-hn R-§Ä h-cp-¶-Xpw {]-Xo-£n-¨v tem-I-¯n-se G-ä-hpw D-b-c-¯n-ep-Å {Sm³-kn-äv Iym-¼nsâ Np-a-X-e-bp-Å s]-cp-amÄ kmÀ Im-¯p-\n-¶n-cp-¶p. C-t±-l-¯n-\v th-ïp-¶ \nÀ-t±-i-§Ä e-Um-¡v tI-W t\-c-s¯ \Â-In-bn-cp-¶p. kÀ-¨p-hn _-Ên-d-§p-t¼mÄ R-§-fn ]-e-cp-tS-bpw \n-e A-{X kp-J-I-c-am-bn-cp-¶n-Ã. ]-e-cpw OÀ-Zn-¨v A-h-i-cm-bn-cp-¶p. ku-I-cy-sam-cp-¡n-b Iym-¼n I-S-¶p-Iq-Sn-b \n-an-jw-X-s¶ ]-e-cpw c-Pm-bn-bnepw Éo-¸n-§v _m-Kn-epw H-fn-¨p. a-Wn-¡q-dp-IÄ I-gn-bp-tXmdpw ]-e-cp-tS-bpw A-kz-Ø-X Iq-Sn-h-¶p. Iym-¼n-se tUmIv-S-sc-¯n. A-t±-lw F-Ãm-h-tc-bpw ]-cn-tim-[n-¡p-I-bpw Nn-eÀ-¡v Hm-Iv-kn-P³ \Â-Ip-I-bpw sN-bv-Xp.

G-Xm-ïv F-«v a-Wn-tbm-sS R-§-fp-sS A-¯m-gw i-cn-bmbn F-¶p-]-d-ªp. ]-eÀ-¡pw F-gp-t¶Â-¡m-t\m I-gn-¡mt\m _p-²n-ap-«m-bn-cp-¶p. A-hn-sS Iym-¼n-se P³-sk-änsâ C-c-¼Â. C-S-bv-¡n-sS Nn-eÀ Hm-¡m-\n-¡p-¶ i-_v-Zw, a-ªp-aq-Sn-b Cu ]À-Æ-X-¯n-sâ ap-I-fn-se X-Wp-¯p-d- X-Wp-¸p-aq-e-ap-Å R-c-¡w, X-e-th-Z-\-bp-sS aq-fÂ-þ-]-cnbm-¯ P-em-i-bw R-§Ä-¡v H-cp A-Ûp-X-am-bn-cp-¶p. ]qÀ-® \n-i-_v-Z-X-bp-Å B Ø-e-¯v ap-g-§n-b i-_v-Za-Wm-en-bn \n-¶v kÀ-¨p-hn-te-¡v 230 In. ao-ä-dm-Wv Zq- §Ä C-h-bm-bn-cp-¶p. cw. ]n-s¶, te-bn-te-¡v 490 In. ao-äÀ tdm-Un-sâ Np-aX-e t_mÀ-UÀ tdm-Uv HmÀ-K-ss\-tk-j³ (_n.BÀ.Hm) B-cpw B-lm-cw I-gn-¡m³ sN-¶n-Ã. tUm-Iv-SÀ Iym-¼n-se\m-Wv. \-t¶ ZpÀ-L-Sw ]n-Sn-¨ tdm-Un-\v ho-Xn-Ip-d-hm-Wv. ¯n, B-cpw B-lm-cw I-gn-¡m-sX In-S-¡-cp-sX-¶v IÀ-i-\]-e `m-K-¯pw ssk-kv sIm-Sp-¡m-\p-Å C-S-an-Ã. t]m-b-h- am-b \nÀ-tZ-iw \Â-In. D-b-c-¯n-se-¯p-¶ t\-cw C-¯-cw gn ]-te-S-§-fn-epw a-ªp-ho-Wpw a-e-bn-Sn-ªpw t»m-¡v. {]-iv-\-§Ä kzm-`m-hn-I-am-sW-¶pw hn-i-¸n-Ãm-bv-a. OÀ-±n, A-§-s\-bp-Å X-S-Ê-§Ä _n.BÀ.H D-S³ am-än-s¡m-ïn- X-e-th-Z-\ ap-X-em-b-h ap³-t]m-«p-Å bm-{X-bn-epw {]-Xocn-¡pw. Cu h-gn km-Zm-c-W bm-{Xn-IÀ A-[n-I-an-Ã-tÃm. £n-¡m-sa-¶pw A-t±-lw ]-d-ªp. an-en-«-dn {Sm-¡p-I-fpw, km-l-kn-I hn-t\m-Z-bm-{Xn-I-cp-am-Wv tUm-Iv-S-dp-sS \nÀ-t±-i-{]-Im-cw R-§Ä H-cp-hn-[-¯n BC-Xn-se h-cm-dp-Å-Xv. \m-ep-am-kw am-{Xw Xp-d-¡p-¶ Cu lm-cw I-gn-¨p. ]n-s¶ th-Kw X-s¶ ho-ïpw Éo-¸n-§v _mtdm-Un-eq-sS th-Ww A-Sp-¯ F-«-c-am-k-t¯-¡v e-Um-¡v Kn-te-¡v I-b-dn. cm-{Xn-bn Hm-Iv-kn-P-sâ A-f-hv ]n-s¶-bpw sk-Iv-S-dn-te-¡p-Å ]-«m-f-¡mÀ-¡pw, {Km-ao-WÀ-¡pw I-gn- Ip-d-bp-I-bpw ]-eÀ-¡pw ho-ïpw A-kz-Ø-X-IÄ Iq-Sp-Ibm-\p-Å B-h-iy-km-[-\-§Ä F-¯n-t¡-ï-Xv. ]-t£, bpw sN-bv-Xp. Iym-¼n-se tUm-Iv-SÀ F-t¸m-gpw R-§-sf B `m-K-§-fn A-´n-bp-d-§p-¶-Xv A-{X kp-J-I-c-a-Ã. Im- \n-co-£n-¡p-I-bpw _n.]n. sN-¡v sN-¿p-I-bpw sN-bv-Xpc-Ww sIm-Spw-X-Wp-¸pw izm-kw I-gn-¡m-\p-Å X-S-k-hpw sIm-ïn-cp-¶p. G-Xm-bm-epw, B cm-{Xn-bn R-§Ä-¡mÀ\-½-sf Ip-d-s¨m-¶p-a-à _p-²n-ap-«n-¡p-I. ¡pw \-¶m-bn D-d-§m³ km-[n-¨n-Ã. tdm-¯w-Kv ]m-Êv I-b-dn-b-t¸mÄ ap-XÂ, Nn-eÀ _-Ên ]n-tä-¶p cm-hn-se {]-`m-X `-£-Ww I-gn-¨v bm-{X ]p-d-s¸-«iÀ-±n-¡m³ Xp-S-§n. Nn-eÀ-¡v \nÀ-¯m-\m-hm-sX F-¡nÄ. t\-cw tUm-Iv-SÀ ]-d-ªp: sXm-ï h-c-fp-¶-t]m-se tXm-¶n Nn-eÀ-¡v. _m-e-cm-¨m


{_mÒWyw

]p-d-¯n-d-§n, ]n-s¶ Xn-cn-¨v _-Ên I-b-dn-b-t¸m-tg-¡pw _-Ên-\p-Ån-epw ko-än-ep-sa-Ãmw a-ªp-aq-Sn. A-sX-Ãmw XpS-¨p-hr-¯n-bm-¡n ho-ïpw bm-{X! Xmw-Kv-em I-gn-ªv ap³t]m-«p-Å bm-{X-bn e-Um-¡v-h-sc-bpw h-en-b ]m-Êp-IÄ I-b-td-ïn-h-¶n-Ã. ssh-Ip-t¶-cw 6 a-Wn-tbm-Sp-Iq-Sn e-Um-¡n-se ]-«m-f-Iym¼n R-§Ä F-¯n. R-§Ä-¡v Xm-a-kn-¡m³ th-ï ku-I-cy-§Ä A-hÀ A-hn-sS sN-bv-Xn-cp-¶p. Hm-Iv-kn-P³ Ip-d-hp-Å Ø-e-am-Wv e-Um-¡v. _p-²-ap-«p \n-d-ª ]m-XI-fpw Np-c-§-fpw I-b-dn-h-¶ R-§-fn ]-eÀ-¡pw ]-e-X-c¯n-ep-Å A-kz-Ø-X-I-fp-ïm-bn. e-Um-¡v sk-Iv-S-dn ]-¨-¸v Xm-gv-hm-c-§-fn am-{X-sa D-Åq. sXm-®q-säm-¶p i-X-am-\w `q-an-bpw sF-kv-a-e-I-fpw sam-«-¡p-¶p-I-fp-am-Wv. e-Um-¡n {]m-W-hm-bp-hn-sâ A-f-hv G-Xm-ïv 50 i-X-am\-¯n Xm-sg am-{X-sa-bp-Åq. C-hn-sS _-kn-d-§n-b ]-eÀ¡pw kz-´w _m-Kv t]m-epw dq-an-se-¯n-¡m-\p-Å ti-jn C-Ãm-bn-cp-¶p. sh-dp-sX \n-¶mÂ-t¸m-epw In-X-¡p-I-bm-Wv. tI-W kp-\nÂ-hÀ-½ kmÀ \nÀ-t±-in-¨ {]-Im-cw tUm-IvSÀ Iym-¼n h-¶p. ]-e-sc-bpw _n.]n., C.kn.Pn. ap-X-emb-h tlm-kv-]n-ä-en sIm-ïp-t]m-bn ]-cn-tim-[n-¨p. a-cp-¶pIÄ th-ï-hÀ-¡v A-h \Â-In. Iym-¼nÂ-t]m-bn hn-{i-an-¡p-I-b-Ãm-sX bm-sXm-cp Im-c-W-him-epw ]p-d-¯n-d-§-cp-sX-¶v ]-«m-f-¡m-cp-sS \nÀ-t±-i-ap-ïmbn-cp-¶p.

taSw 1189

24

Im-´n-I kz-`m-h-ap-ï-t{X! C-hn-sS h-ïn-\nÀ-¯n-bm AXp-X-\n-sb D-cp-ïp-\o-§p-¶-Xp Im-Wmw. ]n-tä-¶v, R-§Ä 150 In.ao. Zq-sc-bp-Å ]mw-tKm-¡n-te-¡v bm-{X B-cw-`n-¨p. C-hn-sS L-A-C A-Y-hm \n-b-{´-W tc-J-bn {]-th-in-¡m³ e-Um-¡v a-Pn-kv-t{S-än-sâ ]m-Êv A-\n-hm-cy-am-Wv. ]m-Êv hm-§n ssN-\-bp-sS A-XnÀ-¯n-bnte-¡m-bn ]n-s¶ bm-{X. te-bn Ø-ew Im-Wm³ t]m-Ip¶p-sh-¦n \-½Ä A-hn-Sp-s¯ tem-¡Â h-ïn-IÄ hm-SI-bv-¡v F-Sp-¡-Ww. ]p-d-sa-\n-¶v h-cp-¶ h-ïn-IÄ Hm-Sm³ A-hÀ k-½-Xn-¡n-Ã. te-bn \n-¶v ]mw-tKm-¡n-te-¡p-Å bm-{X R-§Ä-¡v a-säm-cp A-\p-`q-Xn-bm-Wv \Â-In-b-Xv. temI-¯n G-ä-hpw D-b-c-ap-Å aq-¶m-a-s¯ Np-c-am-b Nmw-Kvemw-Kv ]m-kn-eq-sS-bp-Å bm-{X \-sÃm-cp `m-K-hpw sF-kv aq-Sn-b a-e-IÄ-¡n-S-bn-eq-sS-bpw B-bn-cp-¶p. Cu bm-{X-bpsS X-te-¶v R-§Ä-¡v A-kz-Ø-X D-ïm-Ip-¶ H-cp Imcy-ap-ïm-bn. k-l-bm-{Xn-I-cn H-cmÄ-¡v {]m-W-hm-bp-hn-sâ e-`y-X-¡p-d-hp-aq-ew tZ-lm-kz-Øy-ap-ïm-bn. A-t±-l-s¯ D-S-s\-X-s¶ ]-«m-f-¡m-cp-sS k-lm-b-t¯m-sS, te tlm-kv]n-ä-en-se sF.kn.bp-h {]-th-in-¸n-¨p. A-t±-l-¯n-sâ \n-e tam-i-am-sW-¶v ssh-Ip-t¶-t¯m-sS tUm-Iv-SÀ A-dnbn-¨p. F-{X-bpw-s]-s«-¶ Cu Im-em-h-Ø-bn \n-¶v km[m-c-W Im-em-h-Ø-bn-te-¡p am-ä-W-sa-¶v \nÀ-t±-i-ap-ïmbn. A-hn-sS \Â-Ip-¶ Hm-Iv-kn-P³ A-t±-l-¯n-sâ i-co-cw th-ï-hn-[w kzo-I-cn-¡p-¶n-à F-¶m-Wv tUm-Iv-SÀ-amÀ ]-dª-Xv. ]-t£, D-¨-I-gn-ªmÂ, {]-Xn-Iq-e-am-b Im-em-h-Øaq-ew, te-bn \n-¶pw H-cp hn-am-\-kÀ-Æo-kv-t]m-epw \-S-¯mdn-Ã. ]n-tä-¶p cm-hn-se A-t±-l-s¯-bpw Ip-Spw-_-s¯-bpw hn-am-\-¯n UÂ-ln-¡-b-¨p. ]mw-tKm-¡v bm-{X-¡n-S-bn R-§Ä-¡v B-izm-kw ]-I-cp-¶ B hmÀ-¯-In-«n. UÂ-lnbn C-d-§n-b-tXm-sS A-t±-l-¯n-sâ \n-e t`-Z-am-bn-cn-¡p¶p. ]n-¶o-Sv A-t±-l-hp-am-bn ]-e-cpw t^m-Wn kw-km-cn¡p-I-bpw sN-bv-Xp.

e-Um-¡n-te-¡v B-Zy-am-bn tPm-en-¡p-h-cp-¶ D-t±ym-K-ØÀ G-Xm-ïv ]-¯v Zn-h-kw Iym-¼n B-lm-cw I-gn-¨v hn-{i-an¨p I-gn-b-Ww. A-Xp-I-gn-tª Uyq-«n Xp-S-§m³ A-\p-h-Zn¡q. Im-em-h-Ø-bpw i-co-c-hpw X-½n s]m-cp-¯-s¸-Sm³ th-ïn-bm-Wv Cu ap³-I-cp-XÂ. 134 In.ao \o-f-hpw In.ao. ho-Xn-bp-Å Cu X-Sm-I-¯n-sâ 28þmw Xo-¿-Xn cm-hn-se e-Um-¡n-se am-á-än-Iv lnÂ-kpw 40 i-X-am-\w am-{X-sa \-½p-sS A-[o-\-X-bn-ep-Åp. _m-¡n Im-fn t£-{X-hpw a-äpw I-ïv R-§Ä Iym-¼n Xn-cn-s¨- ssN-\-bp-sS ssI-bn-em-Wv. Cu X-Sm-Iw k-ap-{Z-\n-c-¸nÂ-\n¯n. lnÂ-kv F-¶ Ø-e-¯v, Np-äp-ap-Å ]À-Æ-X-§Ä-¡v ¶pw 14270 A-Sn D-b-c-¯n-em-Wv Øn-Xn-sN-¿p-¶-Xv. C-Xn-se

{_mÒWyw

taSw 1189

25

P-ew e-h-Wmw-i-ap-Å-Xm-Wv. a-ªp-Im-e-¯v C-Xv X-Wp- hp-I-bpw sN-bv-Xp ¯p-d-bpw. A-W-ap-dn-ª Cu B-th-iw I-ïv ]-«m-f-¡mÀ H-cp saln-am-e-b-¯n-se \-Zn-I-fpw, P-em-i-b-§-fpw F-\n-s¡-¶pw Un-¡Â-hnw-Kn-s\ X-s¶ bm-{X-bn DÄ-s¸-Sp-¯n. [m-cmB-th-i-am-Wv. Rm³ a-säm-¶pw B-tem-Nn-¨n-Ã. C-«n-cp-¶ fw Hm-Iv-kn-P³ In-äp-I-fpw a-äv A-Xym-h-iy km-[-\-§-fpw skz-äÀ DÄ-s¸-sS G-Xm-ïv \m-ep-tPm-Sn D-Sp-¸pw A-gn-¨v I-cp-Xn-b Bw-_p-e³-kpw Cu bm-{X-sb A-\p-K-an-¨p. hmX-Sm-I-¯n-te-¡v F-Sp-¯p-Nm-Sn. A-hn-sS i-¦n-¨p-\n-¶m l-\-§-fp-sS-bpw ]-«m-f-h-ïn-I-fp-sS-bpw A-I-¼-Sn-tbm-sSX-Wp-¸n-sâ ImTn-\yw \-s½ \n-cp-Õm-l-s¸-Sp-¯pw. C-Xp- bp-Å Cu-hn-Lv-t\-iz-c tLm-j-bm-{X A-hn-kv-a-c-Wo-bw I-ïv Iq-sS-h-cpw ]-e-cpw A-hn-sS ap-§n-¡p-fn-¨v A-hn-sS- X-s¶-bm-bn-cp-¶p. H-cp ]-s£,Cu ko-bm-¨n³ ]À-Æ-X-ta\n-¶v P-ew kw-`-cn-¨p. Im-c-Ww, Cu I-e-i-P-ew A-Sp-¯ J-e a-{´-§-fpw `-àn-Km-\-§-fpw {i-hn-¡p-¶-Xv B-Zy-ambn-«m-bn-cn-¡p-tam C-´ym, ]m-Iv ,ssN-\ A-^v-Km-\n-Øm³ Zn-h-kw-X-s¶ {]-Xn-jvT-bv-¡p th-ïn-h-cpw. F-¶o cm-Py-§-fp-sS kw-K-a-Ø-e-am-b Cu `q-`m-K-¯v tXmB X-Sm-I-¯n \o-cm-Sn-b-t¸mÄ F-\n-¡v HmÀ-½ h-¶-Xv ¡p-I-fp-sS-bpw ,Sm-¦-dp-I-fp-sS-bpw ,an-ssk-ep-I-fp-sS-bpw Im2007þ-se ssI-em-k-am-\-k k-tcm-hÀ bm-{X-bm-Wv. B bm- X-S-¸n-¡p-¶ i-_v-Z-§Ä am-{X-sa tI-«n-cn-¡-bp-Åq.LmÀ{X-bn C-Xp-t]m-se H-cp ]uÀ-®-an Zn-h-kw am-\-k k-tcm- Upw-Kp-em ]m-Ên-te-¡p-Å Cu bm-{X h-f-sc A-Ûp-Xw h-dn Rm³ Ip-fn-¨p.A-¶v G-Xm-ïv H-cp-a-Wn-¡q-tdm-fw \n-d-ª-Xpw ,A-]-I-Sw \n-d-ª-Xp-am-bn-cp-¶p. A-Km-[-am-b R-§Ä am-\-k-k-c-Ên \o-cm-Sn. F-´m-bm-epw ]mw-tKm- Xm-gv-N-bn Nn-e-]-«m-f {S-¡p-IÄ s]m-«p-t]m-se sF-kn ¡n-se Ip-fn-bpw I-gn-ªv Xo-c-¯p-\n-¶v Sn-_-ä³-kn-sâ aq-Sn-¡n-S-¡p-¶-Xp-I-ï-t¸mÄ ]-e-cp-sS-bpw D-Åp In-Sp-§n. Xm-Xv-Im-en-I I-S-bnÂ-\n-¶v Nm-b-bpw Ip-Sn-¨v a-S-¡-bm-{X! hm-l-\-§Ä In-X-¨pw R-c-§n-bpw D-b-c-§-fn-te-¡v-I-b-dnCu X-Sm-I Xo-c-¯p-\n-¶v ]-e Ø-e-§-fn-te-¡p-Å Zq-cw s¡m-tï-bn-cp-¶p. Ip-dn-¨ H-cp kv-Xq-]w A-hn-sS I-ïp. ssN-\-bn-se ]-e-Øe-§-fn-te-¡pw, P-¸m³, a-te-jy F-¶n-hn-S-§-fn-te-¡p- Cu bm-{X 2007þ-se F-sâ ssI-em-k am-\-k k-tcm-hÀ ap-Å Zq-c-am-Wv A-Xn I-ï-Xv.Xn-cn-¨v te-bn F-¯n-b bm-{Xsb sh-Ãp-¶-Xm-bn-cp-¶p. Im-c-Ww t\-¸mÄ h-gn-bp-Å R-§Ä K-tW-i-hn-{K-lw A-hn-Sp-s¯ ]-«m-f-Iym-¼n-se ssI-em-k am-\-k k-tcm-hÀ bm-{X-bn ssI-em-k-¯n-sâ t£-{X-¯n kq-£n-¨p. ]q-P-bpw A-Xn-t\m-Sv A-\p-_-Ôn- s_-bv-kv Iym-¼v B-b ZÀ-¨³ h-sc A-¶v h-ïn sN-Ãp-ambn-cp-¶p. t\-¸mÄ sXm-«v ZÀ-i³ Iym-¼v h-sc C-{X-bpw ¨v H-cp `-P-\-bpw \-S-¯n. D-b-c-¯nÂ-¡q-Sn hm-l-\-bm-{X sN-t¿-ïn h-¶n-«n-Ã. Cu Pq¬ 30þmw Xo-¿-Xn-bm-bn-cp-¶p {]-Xn-jvTm-Zn-\w. X-te-¶p bm-{X-bn b-a-ZzmÀ ap-X ]-cn-{I-a-Ww Xp-S-§n-b-t¸mÄ ssh-Ip-t¶-cw tI-W-epw k-l-{]-hÀ-¯-I-cpw ao-änw-Kv-Iq- am-{X-am-Wv, 19500 A-Sn ap-I-fn-ep-Å tUmÄ-am ]m-kn(XmSn {]-Xn-jvT \-S-t¯-ï Ø-e-s¯-¡p-dn-¨v sN-dn-b H-cp cm-tZ-hn sIm-Sp-ap-Sn) eq-sS \-S-t¡-ïn h-¶-Xp-Åp. hn-i-Zo-I-c-Ww \Â-In. A-Xp-tI-«-t¸mÄ ]-e-cpw \n-cm-icm-bn. Im-c-Ww, e-Um-¡n-se ImÀ-Upw-K-em-]m-Êv F-¶-dn- Cu ]m-Ên A-[n-I-k-a-bw Nn-e h-gn-¡-cp-sX-¶pw Bb-s¸-Sp-¶ B Ø-ew kn-bm-¨n³ t¥-jn-b-dnÂ-s¸-Sp-¶-Xm- cpw A-[n-Iw kw-km-cn-¡-cp-sX-¶pw ]-«m-f-¡m-cp-sSnÀ-t±-iWv. tem-I-¯n-se G-ä-hpw D-b-c-ap-Å tam-t«m-d-_nÄ t] ap-ïm-bn-cp-¶p. Im-c-Ww {]m-W-hm-bp-hn-sâ Ip-d-hp-aq-ew m-bâm-Wv A-Xv. a-\p-jy-\p-th-ï {]m-W-hm-bp-hn-sâ A-f-hv \m-¡v Ip-g-bp-I-bpw X-e-I-d-§p-I-bpw sN-¿mw.X-e-th-Z-\A-hn-sS 25 i-X-am-\-¯n Ip-d-hm-bn-cn-¡p-sa-¶pw A-Xn-i- bpw izm-k-X-S-Ê-hpw {]-Xo-£n-¡mw. sh-Åw C-S-¡n-sS Ipà-am-b ln-a-¡m-äpw A-Øn Xp-f-bv-¡p-¶ X-Wp-¸pw, G-Xp- Sn-¡-Ww F-¶p {]-tXy-I \nÀ-t±-i-ap-ïm-bn-cp-¶p. \n-an-j-hpw sF-kv-aq-Sn tdm-Uv X-S-Ê-§-fpw {]-Xo-£n-¡m-sa- a-ªp-s]m-Xn-ª a-e-a-S-¡p-I-fnÂ-¡q-Sn-bpw,sF-kv C-S¶pw tI-W ]-d-ªp. A-Xp-sIm-ïv A-Xym-h-iy-ap-Å-hÀ \m-gn-I-fnÂ-¡q-Sn-bpw c-ïv a-Wn-¡qÀ hm-l-\-tLm-j-bm-{X am-{Xw t]m-bmÂ-a-Xn. tUm-Iv-SÀ ]-cn-tim-[n-¨v A-\p-a-Xn hm-l-\w sN-Ãp-¶ tem-I-¯n-se G-ä-hpw D-b-c-ap-Å t] e-`n-¨-hÀ-¡p am-{X-sa A-hn-tS-¡p t]m-Im³-]-äq F-¶pw m-bân R-§-sf-¯n.k-ap-{Z-\n-c-¸n \n-¶v 18380 A-Sn A-dn-ªp. {]-Xn-jvT \-S-¯m³ ]-äp-tam F-¶p-X-s¶ A-t±- D-b-c-¯n D-Å ImÀ-Upw-K-em ]m-Ên F-¯n-b-t¸mÄ l-¯n-\p kw-i-b-am-bn-cp-¶p. Im-c-Ww kn-bm-¨n-\n-se R-§Ä A-Xn-i-bn-¨p-t]m-bn. a-\p-jy hm-k-an-Ãm-¯ Cu Im-em-h-Ø BÀ-¡pw {]-h-Nn-¡m³ ]-äm-¯-Xm-Wv. A-Xp- ]m-Ên , ln-a-]p-en-IÄ sskz-c-hn-lm-cw sN-¿p-¶-a-ªpsIm-ïv, {]-[m-\ ]q-P-I-fpw I-e-i-hpw e-Um-¡n-se t£-{X- a-e-bn ,G-Xm-ïv 500Hm-fw h-cp-¶ ]-«m-f-¡m-cpw km-[m¯nÂ-sh-¨p-X-s¶ \-S-¯n, 42 t]-cp-sS kw-L-¯nÂ-\n-¶v c-W P-\-§-fpw A-Xm Im-¯p-\n-ev-¡p-¶p.aw-K-f-IÀ-½w G-Xm-ïv 12 t]À am-{X-am-Wv A-Sp-¯ Zn-h-k-s¯ bm-{X-bv- ho-£n-¡m³ X-¿m-dm-bn \nÂ-¡p-I-bm-W-hÀ. R-§-fp-sS ¡v X-¿m-dm-b-Xv. Im-ep-IÄ a-c-hn-¡m-Xn-cn-¡m³ \n-e-¯p ]-c-h-Xm-\n hn{]-Xn-jvTm Zn-h-kw A-Xm-b-Xv Pq¬ 30 ]uÀ-®-an Zn-h-kw cn-¨n-cn-¡p-¶p.`-£-W-hn-X-c-W-¯n-\pw a-äp-am-bn F-Ãm cm-hn-se K-W-]-Xn-tlm-a-hpw , I-e-i-]q-P-bpw F-Ãmw I-gn- k-Öo-I-c-W-§-fpw A-hÀ sN-bv-Xn-cp-¶p. tem-I-¯n-se ¨p . C-Xn-\v th-ïp-¶-km-[-\ km-a-{Kn-IÄ F-Ãmw X-s¶ G-ä-hpw D-bÀ-¶ tam-t«m-d-_nÄ t]m-bân D-¨-`m-jn-Wn-bnR-§Ä I-cp-Xn-bn-cp-¶p. {]-Xn-jvT-¡v R-§Ä D-¨ k-a-b- eq-sS K-tW-i-kv-Xp-Xn-IÄ ap-g-§n. sXm-gp-Xp \nÂ-¡p-¶ am-Wv Xn-c-sR-Sp-¯-Xv. Im-c-Ww D-¨-¡v G-Xm-ïv c-ïv a- \q-dp-I-W-¡n-\p km-l-kn-I-cp-sS km-¶n-[y-¯n ,tZ-hm-XvWn-¡qÀ am-{X-sa A-hn-sS kq-cy-{]-Im-iw Im-Wp-I-bp-Åq am-hm-b ln-a-hm-sâ A-\p-{K-l-§Ä-¡m-bn {]mÀ-°n-¨p-sImF-¶v tI-W ap-¶-dn-bn-¸v \Â-In-bn-cp-¶p. F-´m-bm-epw ïv, X-{´n kq-cy Im-e-Sn kp-{_-Ò-Wy \-¼q-Xn-cn-¸m-Sn-sâA-Ûp-X-sa-¶-Ãm-sX F-´p ]-d-bm³ {]-Xn-jvTm Zn-h-kw bpw Xr-¸q-Wn-¯p-d sImÂ-¸-Ån aT-¯n {io iw-`p-t] cm-hn-se B-Im-iw sX-fn-ªp \-¶ Im-em-h-Ø. hn-Lv- m-än-bp-sS-bpw sIm-Sp-¸p sh-¦n-tS-jn-sâ-bpw s\-«w A-\nt\-iz-c-\p ap-¶nÂ-hn-Lv-\-§Ä-¡p \n-e-\nÂ-¸p-tïm. G- tb-«-sâ-bpw t\-Xr-Xz-¯n B aw-K-f-IÀ-½w \nÀ-Æ-ln-¡Xm-ïv 42 In.an Zq-c-¯p-Å B Ø-e-t¯-¡v ]p-d-s¸-Sm- s¸-«p. Cu {]-Xn-jvT-¡v hoÀ-K-tW-jv F-¶ \m-a-hpw I-ev\pw Cu aw-K-f-IÀ-½-¯n ]-¦p-sIm-Åm-\pw te-bn-se ]n-¡-s¸-«p. G-Xm-ïv c-ïv a-Wn-¡q-dn-\p-ti-jw ,N-S-§p tI-W-epw, ]n-s¶ \n-c-h-[n ]-«m-f D-tZym-K-Ø-cpw ]n-s¶ ]qÀ-¯n-bm-¡n, tem-I-¯n-se G-ä-hpw D-b-c-¯n-ep-Å Ia-e-bm-fn-I-fm-b ]-«m-f-¡m-cpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_-§-fpw X- ^-tä-cn-b-bn X-¿m-dm-¡n-b `-£-W-hpw I-gn-¨v R-§Ä ¿m-dm-bn h-cp-¶ B Im-gv-N-bm-Wv I-ï-Xv.C-Xp I-ï-t¸mÄ a-S-¡-bm-{X B-cw-`n-¨p.Im-c-t¡m-Ww td-Un s]-« Cu R-§-fp-sS Iym-¼n-epw B-th-i-ap-ïm-¡p-I-bpw F-Ãm-h- ]m-Êv h-gn-bp-Å Cu tdm-Uv \p-{¼-hm-en-bn-te-¡m-Wv sNcpw X-s¶ Cu aw-K-f-IÀ-½-¯n ]s-¦-Sp-¡m³ X-¿m-dm- ¶p-tN-cp-¶-Xv . Cu Xm-gv-h-c-bm-Wv C-´y-bp-sS G-ä-hpw hS-s¡ A-ä-¯p-Å {Km-aw. XpScpw............


{_mÒWyw

taSw 1189

26

{_mÒWyw

taSw 1189

27


{_mÒWyw

taSw 1189

28

taSw 1189

{_mÒWyw

Xmb¼I t

I-c-fo-b-hm-Zy-irw-J-e-bn-se kp{]-[m-\-am-b H-cp Xm-f-hm-Zy-am-Wv Xm-b-¼-I. Xm-b-¼-I-¡v F-{X-Im-e-s¯ ]-g-¡-ap-sï-¶-Xn-\v hy-à-am-b tc-J-Ifn-Ã. ]-g-b \m-«p cm-Pm-¡-·m-cpw {]-ap-J \-¼q-Xn-cn C-Ã-§-fp-am-Wv Xm-b-¼-I-tbbpw a-äp t£-{X I-e-I-tf-bpw ]-cnt]m-jn-¨n-cp-¶-Xpw t{]m-Õm-ln¸n¨n-cp-¶-Xpw. ]-g-b-Im-e-¯v ]-e C-Ã-§-fn-epw hm-tZym-]-I-c-W hm-Z-\hpw I-Y-I-fn-bpw a-äpw ]Tn-¡p-hm³ sku-I-cyw sN-bv-Xp sIm-Sp-¯n-cp-¶p. \-¼q-Xn-cn-amÀ s]m-Xp-sh k-lr-Z-b-cpw \-à I-em-kzm-Z-I-cpw B-bn-cp-¶p. H-cp Im-e-¯v t£-{X-a-XnÂ-s¡-«n-\p-Ån am-{Xw H-Xp-§n-\n-¶n-cp-¶ Xm-b-¼-I A-Sp-¯-Im-e-¯m-bn a-äp ]-e th-Zn-Ifn-epw A-c-t§-dm-dp-ïv. I-e-bv-¡pw kmln-Xy-¯n-\pw kw-Ko-X-¯n-\p-sam-s¡ Ø-e-Im-e-t`-Z-§-tfm, Pm-Xn-a-X-]-cnan-Xn-I-tfm bm-sXm-cp X-c-¯n-ep-Å A-XnÀ h-c-¼p-I-tfm D-ïm-Im³ ]m-Sn-à F-¶ B-]v-X hm-Iyw Hm-tcm I-emI-c-\pw, I-em-kzm-Z-I-\pw, I-em-]-cn-] m-Sn-I-fp-sS kw-Lm-S-I-cpw a-\-Ên-emt¡-ï-Xm-Wv. A-Xp-sIm-ïp-X-s¶ C-¶-s¯ Im-e-¯v Xm-b-¼-I-bpw a-äp I-em-cq-]-§-fpw B-kz-Zn-¡p-¶-h-cp-sS Iq-«-¯n ap-l-½-Zn-t\-tbm, tPm-k-^nt\-tbm, KpÀ-Wmw-kn-§n-s\-tbm tKm-] m-e-Ir-jv-W A-Un-K-tb-tbm, tam-ln-Xv ]-t«-en-t\-tbm, {]-tam-Zv P-bn-\n-t\-tbm I-ïm A-Ûp-X-¯n-\v A-h-Im-i-an-Ã. ]-Þn-X-]m-a-c t`-Z-sa-s\y F-Ãm-hÀ¡pw B-kz-Zn-¡m-hp-¶ H-cp hm-Zy-I-emcq-]-am-Wv Xm-b-¼-I. km-[m-c-W-bm-bn kq-cym-kv-X-a-bw I-gnªv Zo-]m-cm-[-\-¡p ti-j-am-Wv t£{X-§-fn Xm-b-¼-I Xp-S-§m-dp-Å-Xv.

hm-Z-I-sâ F-Ãm I-gn-hp-I-fpw B-kzZn-¡p-hm-\p-Å A-h-k-cw Xm-b-¼-I \Â-Ip-¶p-sï-¦n-epw {]m-Y-an-I-am-bn C-Xv tZ-h/tZ-ho {]o-Xn-¡p th-ïn-bp-Å H-cp N-S-§m-bn«m-Wv I-W-¡m-¡m-dp-Å-Xv. Xm-b-¼-I B-kz-Zn-¡p-I-bpw, A-å-tam-Zn-¡p-I-bpw, A-`n-\-µn-¡p-I-bpw. A-h-tem-I-\w sN¿p-I-bpw, hn-aÀ-in-¡p-I-bpw sN-¿p-¶ H-cp k-lr-Z-b th-Zn-bn Xm-b-¼-I A-h-X-cn-¸n-¡p-I F-¶-Xv G-sXm-cp hmZy I-em-Im-c-tâ-bpw l-c-am-Wv. Xm-b-¼-I-bn-se {]-[m-\ hm-tZym-]-I-cW-§Ä sN-ï-bpw C-e-¯m-f-hp-am-Wv. {]-[m-\ hm-Zy-¡mc-\pw, {]-[m-\ hm-Zy¡m-c-sâ C-cp-h-i-¯pw \n-¶v h-«w ]n-Sn¡p-¶ c-ïp hm-Zy-¡m-cpw sN-ï-bp-sS C-S-´-e-bn-epw ]n-¶n \n-¶v sIm-gp-¸p Iq-«m-\p-Å A-I-¼-Sn-¡mÀ h-e-´-e-bnep-am-Wv sIm-«m-dp-Å-Xv. k-µÀ-`-¯n-\\p-k-cn-¨v C-h-cp-sS F-®w Iq-Sp-I-bpw Ip-d-bp-I-bpw sN-¿pw. {]-[m-\-hm-Zy-Imc³ h-e-Xp ssI-bn-se tIm-ep sImïpw C-S-Xp-ssI-sIm-ïp-am-Wv sIm-«mdp-Å-Xv. C-S-Xp ssI-bn hn-c-ep-I-fn Np-äv C-«n-cn-¡pw. {]-[m-\ hm-Zy-¡m-c³ Xm-f-e-b-§-sf kÀ-¤m-ß-I-am-bpw, kw-Ko-Xm-ß-I-am-bpw k-a-{K-am-bn hn-\ykn-¡p-t¼mÄ A-I-¼-Sn-¡mÀ A-Xn-\å-k-cn-¨v Xm-fw ]n-Sn-¡p-¶p. {]-[m-\ hm-Zy-¡m-c³ H-t¶m c-tïm aq-t¶m D-ïm-Imw. H-cmÄ-am-{Xw {]-[m-\n-bm-b Xm-b-¼-I-¡v Xm-b-¼-I A-sÃ-¦n H-ä-¯m-b-¼-I F-¶pw c-ïp t]-cp-ÅXn-s\ C-c-«-¯m-b-¼-I F-¶pw aq-¶ {]-am-Wn-amÀ D-Å-Xn-s\ Xr-Xm-b-¼-I F-¶pw ]-d-bp-¶p. A-]qÀ-Æ-am-bn ]-e-Xm-b-¼-I-bpw (A-¶v {]-[m-\ hm-Zy-¡m-cm-bn) ]-Xn-hp-ïv.

29

Bkzm-Z\w C.Fw BZn-Xy Ff--fq, FS-m

sN-dn-b i-Ð-¯n Xp-S-§n Xm-b-¼-I ]p-tcm-K-an-¡pw-tXm-dpw Xm-f-§Ä amdp-I-bpw i-Ðw Iq-Sp-I-bpw A-h-km-\ L-«-¯n-se-¯p-t¼mÄ A-km-am-\y-am-b th-K-¯n-epw, i-Ð-¯n-epw sN-ï-bpw ssI-bpw tIm-epw X-½n k-a-\z-bn-¨v H-cp D-·-¯-X kr-jv-Sn-¡p-I-bpw sN-¿p¶-tXm-Sp Iq-Sn Xm-b-¼-I A-h-km-\n¡p-¶p. {]-[m-\-hm-Zy-¡m-c-\v [m-cm-fw s]m-Sn-ss¡-I-fpw `m-h-\m-hn-em-k-§-fpw {]-I-Sn-¸n-¡m³ G-ä-hpw km-²y-X-bp-Å H-cp I-em-cq-]-am-Wv Xm-b-¼-I. 1 1/2 apX 2 a-Wn-¡q-dm-Wv km-[m-c-W-bm-bn Xm-b-¼-I-bp-sS k-a-bw. {]-[m-\-hm-ZyIm-c-sâ a-t\m-[À-½-a-\p-k-cn-¨v C-Xn am-äw h-cp-¯mw. Xm-b-¼-I-bn {]-[m-\-am-bpw B-dp L-«-§-fm-Wv D-Å-Xv. ap-Jw, sN-¼-h«w, Iq-dv, C-S-h-«w, C-S-\n-e, C-cp-In-S F-¶n-h-bm-Wv C-h. C-Xn ap-J-hpw sN-¼-h-«-hpw tNÀ-¶ ssZÀ-Ly-ta-dn-b `m-Kw ]-Xn-Im-ew F-¶v A-dn-b-s¸-Sp-¶p. c-ïm-a-s¯ L-«-am-b Iq-dn N-¼-¡qdv, A-S-´-¡q-dv, ]-©m-cn-¡q-dv F-¶nh-bm-Wv. G-sX-¦n-epw H-¶v hm-Z-I³ C-jv-S-¯n-\-\p-k-cn-¨v hm-bn-¡p-¶p. aq¶m-a-t¯-bpw A-h-km-\-t¯-bpw B-b L-«w `q-X-Im-ew F-¶-dn-b-s¸-Sp-¶p. C-S-h-«w, C-S-\n-e, C-cp-In-S F-¶n-§-s\ A-dn-b-s¸-Sp-¶-Xm-Wv Cu L-«-¯n D-Å-Xv. Xm-b-¼-I-bn D-]-tbm-Kn-¡p-¶ Xm-f§Ä sN-¼-S, sN-¼, A-S-´ ({Xn-]p-S), ]-©m-cn, G-I-Xm-fw F-¶n-h-bm-Wv. Cu Xm-f-§Ä-Iq-dn-\-\p-k-cn-¨v am-dn-s¡mïn-cn-¡pw. B-Zyw sN-¼-S-bpw A-Xn-\pti-jw Iq-dn-\-\p-k-cn-¨v a-äp Xm-f-§fpw {]-tbm-Kn-¡mw. D-Zm-l-c-W-¯n-\v sN-¼-S-¡p ti-jw ]-©m-cn-¡q-dm-sW-


{_mÒWyw

taSw 1189

30

taSw 1189

{_mÒWyw ¦n ]-©m-cn-Xm-f-hpw. sN-¼-Xm-f-hpw A-h-km-\-am-bn G-I-Xm-f-¯n sIm-«n Im-ew I-b-än I-em-in-¡p-¶p. A-S´-¡q-dv sIm-«p-t¼mÄ A-Xv am-{X-ta sIm-«m-dp-Åp. ]-©m-cn-¡q-dm-sW-¦n N-¼-¡q-dpw Iq-Sn sIm-«n-bn-t« A-h-km\n-¸n-¡m-dp-Åp. C-c-«-¯m-b-¼-I B-Zy-am-bn B-hn-jvI-cn-¨-Xv ]-«m-¼n-¡-Sp-¯p-Å aq-¯ncn-t§m-Sp a-\-¡-se s{]m-^-kÀ Fw.F³. \-¼q-Xn-cn-¸m-Sm-Wv. A-t±-lw H-cp A-Km-[ ]-Þn-X-\pw, _-lp-ap-J {]-Xn-`-bpw, ]-e-X-c-¯n-ep-Å kw-KotXm-]-I-c-W-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-¶Xn ssh-Z-Kv-[y-ap-Å H-cp hy-àn-bpw, t^m-t«m-{Km-^-dpw, C-e-t{Sm-Wn-Iv-kv F-©n-\o-b-dpw kÀ-tÆm-]-cn H-cp k-lrZ-b-\p-am-bn-cp-¶p. kp-{]-kn-² I-em-kzmZ-I-\pw, kw-Ko-X-hm-Zy-I-em-hn-Z-Kv-Zv-[\pw k-lr-Z-b-\p-am-b Im-ªpÀ Irjv-W³ \-¼q-Xn-cn-¸m-Sn-sâ A-`n-{]m-b¯n Xr-¯m-e Ip-ªn-Ir-jv-W -s]m-Xp-hm-fpw sIm-S-en tKm]n s]m-Xp-hm-fp-am-Wv \-¼q-Xn-cn-¸m-Snsâ amÀ-¤-\nÀ-t±-i-¯n B-Zy-am-bn C-c-«-¯m-b-¼-I A-h-X-cn-¸n-¨-Xv. C-tX Im-e-L-«-¯n X-s¶ ]-Ã-È-\ ]-ß-\ m-`-am-cm-cp-tS-bpw Nn-X-en cm-a-am-cm-cp-tSbpw C-c-«-¯m-b-¼-I h-f-sc {]-kn-²-ambn-cp-¶p. km-[m-c-W-bm-bn ]p-cp-j-·mÀ A-h-X-cn-¸n-¡p-¶ H-cp I-em-cq-]-am-Wv Xm-b-¼-I. A-Sp-¯-Im-e-¯m-bn A]qÀ-Æw Nn-e kv-{Xo-I-fpw Xm-b-¼-Ibn ssh-Z-²yw t\-Sn-bn-«p-ïv. Cubn-sS {]-Nm-c-¯n h-¶ in-¦m-cn-ta-f¯n kv-{Xo-I-fm-Wv ap³-Km-an-IÄ. kp-{]-kn-² kn-\n-am-\-S-\m-b P-b-dmw sN-ï hm-Zy-¯n-sâ Ip-e-]-Xn-bm-b a-«-¶qÀ i-¦-c³-Ip-«n am-cm-cp-sS in-jy\m-Wv. Xm-b-¼-I-bn {]-[m-\-am-bpw aq-¶p ssi-en-I-fm-Wv D-Å-Xv-þ a-e-a-¡m-hv ssi-en, ]m-e-¡m-Sv ssi-en, Xr-¯m-e ssi-en. a-e-a-¡m-hv tI-i-h-s]m-Xp-hmfm-Wv a-e-a-¡m-hv ssi-en-bp-sS D-]Úm-Xm-hv. ]-Ã-È-\ ]-ß-\m-`-am-cmÀ ] m-e-¡m-S³ ssi-en-bp-tS-bpw. Xr-¯m-essi-en a-e-a-¡m-hv ssi-en-bp-sS H-cp ]-cn-jv-I-cn-¨-]-Xn-¸m-bn-«m-Wv I-em-kzmZ-IÀ I-cp-Xp-¶-Xv. a-«-¶qÀ i-¦-c³ Ip-«n-am-cmÀ aq-¶p ssi-en-bp-tS-bpw \-à h-i-§Ä kw-tbm-Pn-¸n-¡p-I-bpw, Xm-b-¼-I-bn ]-e ]-co-£-W-§Ä \-S-¯p-I-bpw ]-e ]p-Xp-a-I-fpw A-Xn tNÀ-¡p-I-bpw sN-bv-Xn-«p-ïv. A-Xn-\v ""a-«-¶qÀ ssi-en'' F-¶p th-W-sa¦n ]-d-bmw. a-«-¶qÀ i-¦-c³-Ip-«n-amcm-cpw a-¡-fm-b {io-Im-´v, {io-im-´v F-¶n-h-cpw tNÀ-¶v A-h-X-cn-¸n-¡p-¶ Xr-Xm-b-¼-I (Triple) \-b-\m-\-µ-I-c-hpw IÀ-®m-\-µ-I-c-hp-am-Wv. I-Y-I-fn-bn ]-g-b X-e-ap-d-¡mÀ ]-d-bm-dp-ïm-bncp-¶ Ip-«n-{X-b-¯n-sâ (cm-a³-Ip-«n \m-bÀ-þ-th-jw, Ir-jv-W³-Ip-«n

s]m-Xp-hmÄ-þ-sN-ï, A-¸p-¡p-«n s]m-Xp-hmÄ-þ-a-±-fw) K-X-Im-e kv-a-c-WIÄ D-WÀ-¯p-¶-Xm-Wv.

C-¶-s¯ X-e-ap-d-bn-se {]-ap-J Xm-b¼-I hn-Zm-·mÀ a-«-¶qÀ i-¦-c³-Ip-«n-amcmÀ, I-ÃqÀ cm-a³-Ip-«n-am-cmÀ, k-Z-\w hm-kp-tZ-h³, ]-Ã-È-\ s]m-¶p-Ip-«³am-cmÀ, I-em-a-Þ-ew _-e-cm-a³, Xr{]-t§m-«v ]-c-ta-iz-c-am-cmÀ, I-tÃ-Ip-f§-c A-¨yp-X³-Ip-«n-am-cmÀ, sN-¯-ÃqÀ i-¦-c³-Ip-«n-am-cmÀ, ip-I-]p-cw cm-[m-Irjv-W³, a-t©-cn l-cn-Zm-kv, I-S-¶-¸Ån i-¦-c³ Ip-«n, ]-¿m-hqÀ \m-cm-bW-am-cmÀ, t]m-cqÀ l-cn-Zm-kv, t]m-cqÀ D-®n-Ir-jv-W³, I-ev-]m-¯n _m-e-Ir-jvW³, iq-I-]p-cw Zn-eo-]v, I-em-\n-e-bw D-Z-b³ \-¼q-Xn-cn, sN-dp-Xm-gw N-{µ³, Xr-¯m-e tI-i-h-Zm-kv, Xr-¯m-e i-¦-cIr-jv-W³, sN-ï-aw-K-ew D-®n-Ir-jv-W am-cmÀ, Im-ª-§m-Sv ap-c-fo-[-c-am-cmÀ, Xn-cp-h-à cm-[m-Ir-jv-W³, Kp-cp-hm-bqÀ l-cn-Zm-kv, Xr-¯m-e {io-\n, s]-cp-h-\w k-Xo-i³ am-cmÀ, sh-Ån-t\-gn B-\-µ k-Z-\w cm-a-Ir-jv-W³ (]-«n-I A-\-´am-Wv) F-¶n-h-cm-Wv. ]-g-b-X-e-ap-d-bnse {]-ap-J Xm-b-¼-I hn-Z-Kv-Zv-[-cn NneÀ Xm-sg ]-d-bp-¶-h-cm-Wv. a-e-a-¡m-hv tI-i-h-s]m-Xp-hmÄ, Xn-cp-th-K-¸p-d cma-s]m-Xp-hmÄ, Xn-cp-th-K-¸p-d i-¦p-®n s]m-Xp-hmÄ, ]-Ã-È-\ ]-ß-\m-`-am-cmÀ, Nn-X-en cm-a³-am-cmÀ, Xn-¿m-Sn \m-cm-bW³ \-¼ymÀ, Xr-¯m-e Ip-ªn-Ir-jvW-s]m-Xp-hmÄ, ]-Ãm-hqÀ A-¸p-am-cmÀ, B-en-¸-d-¼v in-h-cm-a s]m-Xp-hmÄ, B-en-¸-d-¼v Ir-jv-W-s]m-Xp-hmÄ, Xr¯m-e tI-i-h-s]m-Xp-hmÄ, s]-cp-h-\w A-¸p am-cmÀ, ]-Ãm-hqÀ Ip-ªn-Ip-«³am-cmÀ, sIm-S-en tKm-]n s]m-Xp-hmÄ, \o-«n-b-¯p tKm-hn-µ³ \m-bÀ, ap-f-¦p¶-¯p Im-hv A-¸p-Ip-«-Ip-dp-¸v, A-§m-Sn¸p-dw Ir-jv-W-Zm-kv, tIm-«-¡Â Ip-«³ am-cmÀ, \o-te-iz-cw _m-e-Ir-jv-W-am-cmÀ F-¶n-h-cm-Wv. \-à aq-¯ ¹m-hn-sâ X-Sn sIm-ïm-Wv ]-g-b Im-e-¯v sN-ï D-ïm-¡n-bn-cp¶-Xv. A-Sp-¯ Im-e-¯m-bn t]-cmÂ,

31

A-c-bmÂ, sX-§v, ]-\, I-Wn-s¡m-¶ F-¶o a-c-§-fpw sN-ï \nÀ-½m-W-¯n\m-bn D-]-tbm-Kn-¡m-dp-ïv. A-]qÀ-Æ-am-bn ss^-_À ¥m-kn-epw D-ïm-¡n-¯p-S-§n-bn-«p-ïv. sN-ï-bpsS c-ïp h-i-§-fpw Xp-I sIm-ïv h-cn-ªp sI-«n-bn-cn-¡pw. {]m-bw Ipd-ª ]-ip-hn-sâ-tbm Im-f-bp-tS-tbm tXm-em-Wv C-Xn-\v D-]-tbm-Kn-¡m-dpÅ-Xv. ]-Xn-ap-Jw (N-§-Ww) F-¶ a-c-¯nsâ X-Sn-sIm-ïm-Wv sN-ï-t¡m D-ïm-¡p-¶-Xv. ]p-fn, a-µm-cw, kzÀ-®a-Ãn, Im-im-hv F-¶n-h-bp-sS X-Sn-bpw sN-ï-t¡m-en-\v D-]-tbm-Kn-¡m-dp-ïv. ip-{`-am-b ]-cp-¯n Xp-Wn-bpw, \n-th-Zyt¨m-dpw (A-sÃ-¦n ]-¨-cn A-c-¨-Xv) sIm-ïm-Wv hn-c-en C-Sp-¶ Np-äv D-ïm-¡p-¶-Xv. km-[m-c-W-bm-bn 17 C-©m-Wv sN-ïbp-sS \o-fw. 9 ap-X 91/4 C-©v hymk-hpw, sN-ï-bp-sS A-f-hp-I-fn 1/4 C-©p ap-X 1/2 C-©v h-sc hy-Xymk-§Ä ]-Xn-hp-ïv. I-Y-I-fn-¡p-]-tbmKn-¡p-¶ sN-ï-bpw ta-f-¯n-\p-]-tbmKn-¡p-¶ sN-ï-bpw X-½n t\-cn-b hy-Xym-kw D-ïm-Ipw. I-Y-I-fn sN-ïta-f-¯n-\v D-]-tbm-Kn-¡mw. a-dn-¨v A]qÀ-Æ-am-tb ]-Xn-hp-Åq. km-[m-c-W-bm-bn c-ïp-X-cw sN-ï-I-fmWv {]-Nm-c-¯n D-Å-Xv. D-cp-«p sNï-bpw ho-¡³ sN-ï-bpw. Xm-f-¯n hy-Xn-bm-\-§Ä-¡m-bn D-]-tbm-Kn-¡p-¶Xpw {]-[m-\-hm-Zy-¡mÀ D-]-tbm-Kn-¡p¶-Xpw D-cp-«p sN-ï-bm-Wv. h-«w ]n-Sn¡p-¶-hÄ D-]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv ho-¡³ sN-ï-bpw. tI-c-f-¯n aq-t¶m \m-tem Ø-e-¯p am-{X-am-Wv ]-c-¼-cm-K-X-am-bn sN-ï \nÀ-½m-W-¯n GÀ-s¸-«n-cn-¡p-¶hÀ D-Å-Xv. ]m-e-¡m-«v A-Sp-¯-Å s]-cp-sh-¼v, sNÀ-¸p-f-tÈ-cn-¡-Sp-¯p-Å hm-tg-¦-S F-¶n-h-bm-Wv sN-ï-\nÀ-½mW-¯n-se {]-[m-\ tI-{µ-§Ä. sN-ïh-«w \nÀ-½n-¡p-¶ {]-[m-\ Ø-e-§Ä s]-cp-sh-¼v, se-¡n-Sn (]m-e-¡m-Sv Pn-Ãm, H-ä-¸m-e-¯n-\-Sp-¯v) Ip-µw-Ipf-¯n-\p k-ao-]-ap-Å sh-ÅmÀ-¡m-Sv F-¶n-h-bm-Wv. sN-ï H-cp A-kp-c-hm-Zy-am-bn-«m-Wv A-dn-b-s¸-Sp-¶-Xv. a-äp-Å hm-Zy D-]I-c-W-§-tf-¡mÄ i-Ðw Iq-Sn-b-Xp sIm-ïm-bn-cn-¡-Ww C-Xv A-kp-c-hm-Zyam-bn I-W-¡m-¡-s¸-Sp-¶-Xv F-¶ H-cp A-`n-{]m-b-ap-ïv. t£-{X-¯n-se H-cp-hn[w F-Ãm ]p-Wy-IÀ-½-§Ä-¡pw A-\nhm-cy-am-b, tZ-h-t\-bpw tZ-hn-tb-bpw A-I-¼-Sn tk-hn-¡p-¶, H-cp hm-Zy-¯n\v F-§n-s\ A-kp-c-hm-Zyw F-¶ t]À h-¶p F-¶ Im-cyw Nn-´-\o-b-am-Wv. C-Xv Xm-b-¼-I-sb-¸-än-bp-Å h-kv-Xp\n-jvT-hpw K-l-\-hp-am-b H-cp ]T-\-a-à H-cp hm-Zy-t{]-an-bp-sS B-kzm-Z-\w am-{Xw


taSw 1189

{_mÒWyw

32

taSw 1189

{_mÒWyw

{]XnIcW§Ä

zz "AdhamSv' F¶ ]pSbqÀ Pb\mcmbWsâ IY AÊembn. Hcp hyXykvX {]Xe¯n \n¶psImïpÅ Imgv¨¸mSv XnI¨pw A`n\µ\obw. "AdhamSn'\p]Icw Xes¡«v ""\mepsI«nsâ hnem]w'' F¶mbncp¶mepw \¶mtbs\. CXv {]kn²oIcn¨ {_mÒWy¯n\pw IYmIr¯n\pw A`n\µ\§Ä. lcojv,a«¶qÀ

A\ÀL-\n-an-j-§Ä A\-iz-c-am-¡m³....

zz {_mÒWyw \à \nehmcw ]peÀ¯p¶pïv F¶v ] dbm³ Gsd kt´mjapïv. XpSÀ¶pw C§s\ Xs¶ t]mIs«.

{]ko-Z.... {]ko-Z.... {]ko-Z...

Hcp A`ypZbImw£n

Still & Video & Digital Album

am\-¼nÅn a\, tNäp-]pg, XriqÀ 680 621 Ph : 0487 2362848 Mob : 9447991711

{ioi¦cPb´nþ2014

Sn.BÀ.hn \¼qXncn¸mSv (sshkv{]knUâ v, tbmKt£ak`)

""{ipXnkvarXn]pcmWm\mw Bebw IcpWmebw \aman `KhXv]mZ i¦cw temIi¦cw'' sshimJ ip¢]©anZn\amb sabv 4 (taSw 21) {io i¦cPb´n, `mcX¯nsâ _p²n]chpw kmwkvImcnIhpamb Ncn{X¯n hgn¯ncnhp krjvSnbv¡pIbpw temI¯n\p kmItey\ ]pXpabpfhm¡nb AssZzX kn²m´w BhnjvIcn¡pIbpw sNbvX BNmcy kzmanIfpsS Pb´n khntij {i²bmIÀjn¡p¶p. AssZzX kn²m´{]Jym]\¯neqsS BtKmf{it²b\mbnXoÀ¶ {io i¦c³ tIcf¯nsâ {_mÒW hÀ¤¯nsâ almkw`mh\bmWv F.Un.788þmamïn tIcf¡cbnse s]cnbmÀ Xoc¯v Hcp \¼qXncn Cïp P\n¨phfÀ¶ i¦c³ _u²nI{]Xn`sImïv temIw apgph³ IogS¡n ZnKvhnPbbm\¯neqsS kÀÆ-Ú]o-Tm-cq-V-\mbXv Ncn-{X-kXyw aXmÔ-Xbpw kmwkvIm-cn-I-PoÀ®-Xbpw _m[n¨ `mc-X-P-\-X-bpsS Zpc-hØ

[ym\ au\ ]T-\-§-fn-eqsS thZ-hymkalÀjn Bcw`w Ipdn¨ k\m-X-\[À½ {]Nm-c-Ws¯ AssZz-X-kn-²m´-¯nsâ ASn-Øm-\-¯n ]qÀ¯oIcn-¡m³ Ignªp {ioi¦-c-\v. ]e ]Þn-X-·m-cp-sSbpw ] Þn-X-am-\y-·m-cp-sSbpw hmZ-ap-J§-sf-bmsI A{]-k-àhpw AkwK-X-hp-am-¡ns¡mïv {ioi-¦-csâ AssZz-X-kn-²m´w ]cs¡ kzoIcn-bv¡-s¸-«p. B alm-ÛpX {] Xn-`m-k-¯m kwc-£n-bv¡-s¸« k\m-X-\-[À½¯nsâ t\ch-IminI-fmb \mw {ioi-¦c `K-hXv ]mZcpsS Pb´n Bthm-fw Kw `oc-ambn BtLm-jnbvt¡ïXnsÃ? BNcnbvt¡ïXnsÃ? tbmK-t£-a-k-`-bpsS B`n-ap-Jy-¯n Cu hÀjw i¦-c-P-b´n apÆm-äp -]p-g-bn sh¨v BtLm-j-]qÀÆw BN-cn-bv¡p-¶-Xn\v \nÝbn-¨n-cnbv¡p-I-bm-Wv.- sabv 4þmw Xn-¿Xn cmhnse apX hnhn-[-]-cn-]m-Sn-IfmWv kwhn-[m\w sNbvXn«pÅ-Xv. cmhnse B²ym-ßn-I-{]m-[m-\y-apÅ

At±-ls¯ Nn´m-Ip-e-\m-¡n. thZ-{]-am-W-§-sf- tNmZywsNbvXpw B²ym-ßn-I-hm-Zs¯ \nc-kn¨pw aoamw-k-I-þ-_u² \mkvXnI·m-cpsS ASn-Øm\cln-X-amb hn[zwkI-{]-hÀ¯-\-§Ä sImïv `mc-X¯nsâ k\m-X-\-[À½-¯n\p A]-Nyp-Xn-kw-`-hn-¨p. Cu Hcp A]-ISw\ndª Zim-k-Ôn-bnemWv {ioi-¦-c³ Hcp hc-Zm\wt] mse inh-Kp-cp-hn-sâbpw Bcymw_-bp-sSbpw ]p{X-\mbn Ah-X-cnbv¡p-¶-Xv AZ-ayhpw AXypÀÖkz-e-hp-amb At\z-jW hy{KX kz`mhhn-ti-j-am-bn-cp¶p i¦-csâ. thtZm-]\nj-¯p-¡fpw {ipXn kvarXn-]p-cm-W-§fpw kzmb-¯-am¡m³ _meyw hnSpw-ap¼pXs¶ km[n-¨ B kn²n-hn-tijw F{X AÛp-X-I-cw! kÀÆ-¯n\pw ASnØm-\amw thZ-§sf ssZzXw, AssZz-Xw, hninjvSmssZzXw XpS§nb hy-XykvX ho£-W-am-\-§-fneqsSbpÅ AXn-hn-kvXrX hymJym\-§-fn-eqsS hgn-sX-än-bv¡-s¸« Hcp kaq-l-am-bn-cp¶p A¶p `mc-X-¯nÂ. Cu Ah-Ø-bnÂ

t]Pv 32.Â..........

zz 2014 amÀ-¨v e-¡w {_m-Ò-Wy-¯n-se Io-tg-Sw hn-jv-Wp F-gp-Xn-b \-¼q-Xn-cn bp-hm-¡Ä-¡v Zn-im-t_m-[w \-jv-S-s¸Sp-¶p-thm?'' F-¶- te-J-\w B-Wv F-s¶-s¡m-ïv C-Xv F-gp-Xn-¨-Xv. B te-J-\-¯n-\v X-s¶ Zn-im-t_m-[w \-jv-S-s¸-«-Xp -t]m-se tXm-¶n. hm-bn-¨-t¸mÄ X-e-s¡-«n-se Im-cy-§-fneq-sS h-f-sc Ip-d-¨v ]-d-sªm-¸n-¨v th-sd F-s´m-s¡-tbm ]-d-ªp t]m-Ip-¶-Xm-bm-Wv F-\n-¡v tXm-¶n-b-Xv. tbm-Kt£-a-k-` {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v D-]-k-`m-X-e-¯n {]-hÀ¯n-¡p-t¼mÄ ]-e-cpw tNm-Zn-¡m-dp-Å H-cp Im-cyw C-¯cp-W-¯n ]-d-b-s«. tbm-K-t£-a-k-`-bp-sS Zn-im-t_m-[w F-t§m-«v F-¶ tNm-Zyw F-Ãm-bvt]m-gpw tNm-Zn-¡m-dp-ïv. \-½Ä hn.Sn.bn \n-¶pw A-I-ep-I-bm-tWm A-Sp-¡p-I-bmtWm? a[p, sImS¡mSv. zz {_mÒWyw In«nbm BZyw t\m¡p¶Xv tateS¯v i¦csâ "hn\miImse' F¶ ImÀ«qWmWv. kaImeo\ {]iv\§sf lmkymßIambn, ckw H«pw tNmÀ¶p t]m ImsX AhXcn¸n¡p¶XnepÅ At±l¯nsâ Ignhv {] iwk\obamWv. C\nbpw At±l¯nsâ hnc Xp¼n \n¶pw CXpt]mse kÀ¤mßI krjvSnIÄ¡pthïn Im¯ncn¡p¶p. `hZmk³ \¼qXncn, ]mtd¡m«pa\ zz 2014 amÀ¨v e¡-¯n Ingn-tbSw hnjvWp Fgp-Xnb teJ-\-¯n\v Hcp A\p-_-Ôw. Hcp Bibw, hn¹hw F¶ \ne-bn-emWv hn.-Sn. bpsS {]hÀ¯-\-Im-e¯v an{i-hn-hmlw \S-¶n-cp-¶-sX-¦n C¶v BZÀiw, hn¹hw F¶ \ne-s¡m-¶p-a-Ãm-sX, B[p\n-I-ssZ-\w--Zn\ Pohn-X-¯nsâ `mK-ambn an{i-hn-hmlw [mcmfw \S-¡p¶pïv. sF.-kn. {]nb-Z-¯-bpsS IÃm«v IrjvW³ F¶ Xo¿ kap-Zm-b-¡m-c-\p-amb hnhm-l-s¯¡p-dn¨v ]d-bp-t¼mÄ IqsS kaq-l-¯n \ne-\n¡p¶ Hcp {]h-W-X-sb-¡p-dn-¨p-IqSn {i²n-¡-Ww.""aX-\n-c-t]£-X-bpsS {]W-b-]mTw'' F¶ Xe-s¡-«n F.-Fw. jo\mkv ""ae-bmfw'' hmcnI 25.10.13 Fgp-Xnb teJ\-¯nÂ\n¶v. ap¡s¯ {]Xm-]n-bm-b- D®ntambn-bpsS aI³ _n.-]n. sambvXo\pw AsX-t]mse k¼-¶-\mb sImä-§Â A¨p-Xsâ aIÄ Im©-\-amebpw X½n {]

33

brahmannyam@gmail.com W-b-¯n-em-bn. jn\mkv Fgp-Xp-¶-Xn-§s\ ""A§s\ Im©-\-ame cïp ]Xnämtïmfw ho«p-X-S-¦-en-em-bn. ]Tn¡m³ anSp-¡n-bmb aIsf tUmIvS-dm-¡-W-sa¶ A`n-emjw t]mepw {]W-b-hn-hm-l-¯n-se-¯n-t¨-cm-Xn-cn-¡m³ Im©-\-bpsS Aѳ A¨p-X³ Dt]-£n-¨p.... sImä-§Â A¨p-X-\m-Is« an{i-PmXn hnhm-lw-I-gn¨ I½yq-WnÌv t\Xm-hm-bn-cp¶ IÃm«v IrjvW\v AXnsâ t]cn {] iv\-§fpïmbt¸mÄ A`bw sImSp¯ Bfp-amWv D®ntam-bnbpw A¨p-X-\pw, kzmX-´y-¯n\p ap³]pw ]n³]pw ""cmjv{So-b-¯n-e-hÀ aX-\n-c-t]-£-X-bpsS [zP-hm-l-I-cmbn-cp-¶p.'' teJ-I³ C§s\ tNmZn-¡p-¶p. ""s]mXp-a-Þe-¯n aX-\n-c-t]-£-aq-ey-§sf¡pdn¨v Kncn-{]-`m-jWw \S-¯p-¶-hÀ kzImcy aÞ-e-¯n aX-au-en-I-hm-ZnIsft]mepw Akq-b-s¸-Sp-¯p¶hn[-¯n PmXn-þ-aX ImÀ¡-iy-§Ä¡v ASn-a-s¸-Sp-¶-sX-´psImïmWv?'' IqSp-X Xmev]-cyapsï¦n ""sambvXo³-þ-Im-©-\-ame'' F¶ "am-Xr-`qan' ]pkvXIw hmbn-¡p-I. `hZmk³ \¼qXncn, ]mtd¡m«pa\

{ioi¦cPb´nþ2014 XpS......................

NS-§p-Ifpw D¨-bv¡p-tijw skan-\mÀ, kmwkvIm-cn-ItLm-j-bm-{X,- k-am-]\kt½-f\w F¶ {Ia-¯n-emWv \S-¯-s¸-Sp-I. i¦-c-ZÀi-\-§-sf-¡p-dn¨pw AssZz-X-kn²m-´-s¯-¡p-dn¨pw B[n-Im-cn-I-ambn kwkm-cn-bv¡m³ Ign-bp¶ ]Þn-X-·mcpw kmwkvIm-cn-I-\m-b-Icpw {] kvXp-X-kw-cw-`-§-fn ]s¦-Sp¡p¶pïv. tbmK-t£-ak-`-bpsS bph-P-\-hn-`m-K-¯nsâ ta¡-¿n Pb-´nbpsS apt¶m-Sn-bmbn hnfw-_-c-tLm-j-bm-{X-bpapïmIpw. Pb´n Zn\-¯n \½p-sS FÃm`h\-§-fnepw D]-k-`mtI-{µ-§-fnepw BNm-cy-kzm-an-I-fpsS Ombm-Nn-{X-¯ns\m¸w Pb-´n-bpsS ]c-ky-t_mÀUv Øm]n¨pw tbmKt£-a-k-`m-]-XmI DbÀ¯nbpw BN-cn-bv¡-Ww. skan\m-dnepw tLmj-bm-{X-bnepw Hmtcm D]-k-`-bn \n¶pw 50 Ipd-bm¯ {]hÀ¯-IÀ apÆm-äp-]pgbn F¯n-t¨-c-Ww. kwhn-[m\w sN¿-s¸Sp¶ tLmjbm{X A¨-S-¡hpw ka-b-\n-jvTbpw hÀ®-i-_-fn-abpw sImïv AXym-IÀj-I-am-¡m-\pÅ Xo{h-{iaw Hmtcm {] hÀ¯-I-\nÂ\n¶papïmIWw. {ioi-¦-c-P-b´n 2014 Hcp Ncn{X kw`-h-am-¡n-am-äm-\pÅ {ia-¯n-em-Is« \½psS-sbÃmw ]cn-{i-aw

D¯chmZnXzt_m[w D¯chmZnXzt_m[w Dïmbncn¡pIsb¶Xv Hcp \à a\pjysâ e£WamWv. AXnÃm¯h³ F{X DbÀ¶ Øm\s¯¯nbmepw Ah³ kaqlt¯mSv s\dntISpIÄ ImWn¨psImïncn¡pw. D¯chmZnXzt_m[anÃm¯ a\ ÊmWv AgnaXnsb hym]n¸n¡p¶Xv. ]Ån¡v ap¶nepÅ s]mXphgnbn Hcp IgpX N¯pInS¡p¶Xp Iïn«v hnImcnbѳ ap³kn¸menänbnte¡v t^m¬ sNbvXp. t^msWSp¯ DtZymKس AÂ]w ]cnlmkt¯msS ]dªp, ""N¯hsc AS¡w sN¿p¶sXms¡ \n§Ä AѳamcpsS ]WnbmsW¶mWv Rm³ IcpXnbXv.'' "" AXp icnXs¶.'' Aѳ adp]Sn ]dªp: "" ]t£, AS¡w sN¿p¶Xn\p ap¼v ASp¯ _Ôp¡sf hnhcadnbn¡msa¶p IcpXn hnfn¨XmWv.''


taSw 1189

{_mÒWyw

34

C§-t\bpw \oXn-tISv ImWn-¡mtam?

s{]m.-I¡mSv ]c-ta-iz-c³

kn\n-a-bpsS ]Ým-¯e Nn{Xo-I-c-W-¯n\v Hcp hnaÀi\ ]mTw

A

Sp-¯n-sS, I-½yq-Wn-Ìv {]-Øm-\-¯n-sâ-bpw kJm-hv Ir-jv-W-]n-Å-bp-sS-bpw N-cn{Xw ]-d-bp-¶ H-cp kn-\n-a Im-Wn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-¶p. A-[:Ir-X-cpw IÀ-j-I sXm-gn-em-fn-I-fpw km-[p-IÀj-I-cp-a-S-§p-¶ P-\-k©bs¯ {Iq-c\pw Zr-jv-S-\p-am-b P-·n-bp-sS A-Sn-a-Xz¯n \n-¶v c-£n-¨-Xv k: Ir-jv-W]n-Å-bm-Wv F-¶-Xm-Wv k-tµ-iw. k: Ir-jv-W-]n-Å-bp-sS a-l-¯m-b tkh-\-§-sf B-Z-cn-¡p-¶-tXm-sSm-¸w X-s¶, a-²y-I-tI-c-f-s¯ kw-_-Ôn¨n-S-t¯m-f-sa-¦n-epw, P-·-n-sb Nn-{XoI-cn-¨-Xv bm-YmÀ-°y-am-b sh-fn-¨-¯ne-à F-¶p tXm-¶p-¶p. P-·n ]q-Wq-en-«v ap-dp-¡n Nm-cp-I-tkc-bn In-S-¡p-I-bm-Wv. ""Xn-cp-ta-\n'' F-¶v H-cn-S-¯v kw-t_m-[-\-sN-¿p-¶pap-ïv. 3 C-©v ho-Xn-bp-Å I-k-hp-apïp-Sp-¯v A-Xn-\p-tN-cp-¶ th-jv-Sn ]p-X-¨n-«m-bn-cp-t¶m \-½p-sS HmÀ-½-bnep-Å \-¼q-Xn-cn P-·n-amÀ? ""1945 ku-¯v tI-c-f'' F-¶p Im-Wn¡p-¶p-ïv. F.-sI.-Pn, C.-Fw.-F-kv F-¶n-h-tc-bpw Im-Wn-¡p-¶p-ïv. I¿qÀ, I-cn-h-ÅqÀ, Im-hp-¼m-bn F-¶nh-bp-am-bpw _-Ôn-¸n-¡p-¶p-ïv. A-§n-s\ A-Xn-\v H-cp A-Jn-e tI-c-fam-\w \-ev-Ip-¶p-ïv. tI-c-f-¯n-se Gä-hpw h-en-b P-·n-bm-bn-cp-¶ ]q-ap-Ån

a-\-bnÂ-\n-¶v, {]-iv-\-am-b ""bm-N-\mbm-{X'' Xp-S-§p-¶-Xn-s\-¸-än {io. hn.Sn. `-«-Xn-cn-¸m-Sv F-gp-Xn-b-Xn-§-s\. ""hm-kp-tZ-h³ \-¼q-Xn-cn-¸m-Sv R-§sf \m-S-I-im-e-bn-te-¡v £-Wn-¨p. C-f-ap-d-¡m-c-\m-b Ip-©p-®n \-¼q-Xncn-¸m-Sv A-hÀ-IÄ In-gn-¨p-X-äp-Sp-¯psIm-ïv A-hn-sS D-em-¯n-bn-cp-¶p.'' \-¼q-Xn-cn-am-cp-sS X-äp-Sp-¡Â h-f-sc e-fn-X-am-b-Xm-sW-¶v ]-d-tb-ï-Xn-ÃtÃm. ]m-«-_m-¡n-¡v `q-an H-gn-bm³ I-ev]n-¡p-¶p. B-{in-X-sâ hn-hm-lw Ign-ªm h-[p-hn-sâ B-Zy-cm-{Xn P·n-bp-sS Iq-sS-bm-Wv. ""C-Xn Ip-«nI-fp-ïm-bn-cp-¶n-cn-¡mw. A-Xv F-sâ ku-a-\-kyw'' F-¶v P-·n ]-d-bp-¶pïv. \-¼q-Xn-cn-¡v \m-b-cn Xm-W Pm-Xn-¡m-cp-am-bn H-cp _-Ô-hp-apïm-bn-cp-¶n-Ã; A-bn-¯w ]m-en-¨ncp-¶p-Xm-\pw. kz-Pm-Xn-hn-hm-l-hpw Zm-¼X - y-Po-hn-Xh - pw \n-tj-[n-¨n-cp-¶ A]v-^³ \-¼q-Xn-cn-am-cp-sS kw-_-Ô-_Ô-s¯ P-·n-bp-sS Nq-j-W-¯n-sâ {Iq-c-X kn-\n-a-bn \-Ã-h-®w s]m-en¸n-¨p-Im-Wn-¡p-¶p-ïv. IÀ-j-I-t\Xm-hp-Iq-Sn-bm-bn-cp-¶ {io. sN-dp-Im-Snsâ B-ß-I-Y-bn h-Åp-h-\m-«n-se IÀ-j-I-k-a-c-§-sf-¡p-dn-¨v ]-d-bp-¶pïv. G-ew-Ip-fw a-\-b-S-¡-ap-Å h³P-·n-a-\-IÄ-¡v ""hn-¯n-c-«n'' ]m-«-am-

bn-cp-s¶-¶pw, P-·n-am-cp-sS s]-cp-am-äw s]m-Xp-sh ar-Zp-kz-`m-h-ap-Å-Xm-bn-cps¶-¶pw, h-S-s¡-a-e-_m-dn-se I-eym-s« bPam\s\ t]m-se-bm-bn-cp-¶n-sÃ-¶pw A-Xp-sIm-ïv Iq-Sn-bm-·m-sc kw-L-Sn¸n-¡m³ _p-²n-ap-«m-bn-cp-s¶-¶pw sNdp-Im-Sv ]-d-bp-¶p-ïv. ""\n-sâ X-{¼m-s\ -t]m-se-bp-Å 20 t]-sc hn-e-s¡-Sp¡m³ ]-äp-¶-P-·n-bm-Wv C.-Fw.-F-kv. A-sX-Ãmw D-t]-£n-¨v h-¶n-cn-¡p-Ibm-Wv'' F-s¶m-cp kw-`m-j-W-ap-ïv kn-\n-a-bnÂ. A-¶-s¯ \-¼q-Xn-cn P-·n-Kr-l-§-fn-ep-ïm-bn-cp-¶ k-Zy, kÀ-Æm-Wn-k-Zy-bn-eq-sS-bm-bn-cp-¶m-epw ]-«n-Wn-¡mÀ-¡v `-£-Ww \ÂI-embn-cp-¶n-tÃ? C-¶v ÌmÀ tlm-«-en £-Wn-¡-s¸-«-hÀ-¡p-am-{Xw \-ev-Ip-¶ k-Zy t]m-se-bm-bn-cp-t¶m? 12% t]À C-¶pw tI-c-f-¯n ]-«n-Wn-bn-ep-ïv. ]-g-b-P-·n Zm-\w \-ev-In-b Ø-e-¯v \n-ev-Ip-¶ hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fntÃ? X-h-¶qÀ A-{Kn-IÄ-¨-d tIm-tfPn-sâ 80 G-{I-Ø-ew 62 \-¼q-Xn-cn P-·n ku-P-\y-am-bn \-ev-In-b-X-tÃ? hnZym-`ym-k ]n-t¶m-¡m-h-Ø-bn-ep-ïmbn-cp-¶, {In-kv-Xy³-an-j-W-dn {]-hÀ¯-\w C-Ãm-Xn-cp-¶ a-e-_m-dn-se Nn-e Ip-{Km-a-§-fn kzm-X-{´-¯n-\p ap-¼pX-s¶, kv-IqÄ \-S-¯p-¶-Xv I-¨-h-S-aÃm-Xn-cp-¶ Im-e-¯v ssl-kv-¡q-f-S-¡w

taSw 1189

{_mÒWyw Xp-S-§n hn-Úm-\-¯n-sâ sh-fn-¨w {Km-ao-WÀ-¡v F-¯n-¨p-sIm-Sp-¯ P-·n Ip-Spw-_-§-fn-tÃ? kn-\n-a-bn ]q-Wq-en-« P-·n-bp-sS ]-Xv-\n kÀ-Æm-`-c-W-`q-jn-X-bm-Wv. Pm-¡-än-«v C-¶-s¯ H-cp kv-{Xo-sb -t]m-se X-s¶-bm-Wv. 44 C.Fw.Fkv. A-²y-£-X h-ln-¨ Hm-§-ÃqÀ tbm-K-t£-a-k-`-bp-tS-X-S-¡w ]-cn -]m-Sn-I-fm-bn-cp-¶p-h-tÃm tLm-j_-ln-jv-¡-c-Ww. a-d-¡p-S D-t]-£n¡m³, Nn-äv D-t]-£n-¡m³, Pm-¡än-Sm F-¶n-h ""a-d-¡p-S-bn-Ãm-sX ]p-d-¯n-d-§n-b A-´À-Ö-\-§-sf I-ïp-t]m-bm-ep-Å Xo-cm-¸m-]w A-Is¸-Sm-sX I-gn-¡m³, \-¼q-Xn-cn-amÀ `-kv-aw-]q-in A-I-¯-S-¨n-cp-¶v cm-a\m-aw P-]n-¡p-I-bp-ïm-bn X-fn-¸-d¼n tbm-K-t£-a k-`-bp-sS hmÀjn-I-tbm-Kw tNÀ-¶-t¸mÄ F-¶-Xv \-¼q-Xn-cn-amÀ-¡p-Iq-Sn C-¶v hn-iz-kn¡m-\m-Ip-tam?'' F-¶v {io. tI-f-¸³ tNm-Zn-¡p-¶p. P-·n-bp-sS D-®n ]m B-sW-¶p tXm-¶p-¶p. Ip-Sn-¨v ]p-d-t¯-¡v h-¶p Xp-¸p-¶p. tZ-h-In \n-e-b-t§m-Sn-sâ B-ß-I-Y-bn a-²y-tI-c-f-¯n-se H-cp k-¼-¶ P-·n Kr-l-¯n ]m hm-§p-¶-Xn-s\-¡p-dn-¨v ]-d-bp-¶p-ïv. cm-hn-se ap-X hm-ey-¡m-c³ ]m hm-§m³ Im-¯n-cn-¡pw. B-{Km-a-¯nse ]m ap-gp-h³ hm-§pw. D-¨-bmhp-t¼m-tg-¡pw Ip-Sw \n-d-ªn-cn-¡pw. A-Xv s\-¿m-¡n A-¼-e-¯n hn-f¡v sh-¡m-\pw k-Zy-¡v Im-f-\p-ïm¡m³ tam-cp-ïm-¡m-\p-am-Wv Cu ]m-e-{X-bpw D-]-tbm-Kn-¨n-cp-¶-Xv Ip«n-IÄ I-c-bp-t¼mÄ kw-`m-c-am-Wv \-ev-In-bn-cp-¶-Xv. th-sd-bpw Nn-e-cw-K-§Ä. H-c-Sn-bn ao-sX ho-Xn-bn-epw, Ip-d-¨v Xm-gv-N-bnepw, \o-f-¯n-epw Ip-gn-bp-ïm-¡n AXn Ip-«n-sb In-S-¯n Hm-e-X-Sp-¡v ao-sX-C-«pw B-Wv A-½-amÀ cm-hn-se tPm-en-¡p-t]m-Ip-¶-Xv. sN-dn-b-tXm-Sv P-·n-¡v I-S-¡m³ H-cmÄ-Iq-Sn tXm«n In-S-¡p-¶p. A-bm-fp-sS ]p-d-¯v N-hn-«n P-·n tXm-Sv I-S-¡p-¶p. P-·nbp-sS sa-Xn-b-Sn tXm-«n ho-gp-¶p. A-sX-Sp-¡p-¶ IÀ-j-I-sXm-gn-em-fn Ip-«n-sb s]m-Xn-sc X-Ãp-¶p. C-¶-s¯ h-fÀ-¶p-h-cp-¶ C-fw X-eap-d-¡v sX-äm-b k-tµ-iw \-ev-Ip-¶Xm-Wv Cu kn-\n-a-bn-se H-«p-an-¡ ]-Ým-¯-e Nn-{Xo-I-c-W-hpw. ]-ïv C-§-s\-sbm-s¡-bm-bn-cp-¶p F-¶v h-fÀ-¶p-h-cp-¶ X-e-ap-d [-cn-¡-Ww. Cu ssh-cm-Ky-t¯m-Sp-Iq-Sn-bp-Å-Xmbn-cn-¡pw A-h-cp-sS ho-£-W-hpw. k-Jm-hv Ir-jv-W-]n-Å-tbm-Sp-Å BZ-c-hv H-«pw Ip-d-ª-Xp-sIm-ï-à C-h Nq-ïn-¡m-«n-b-Xv

35

A-´À-Ö-\-§Ä C-\n _-lnÀ-Ö-\-§-fm-I-Ww: {io-Ip-amÀ ]-tg-Sw A-´À-Ö-\-§Ä C-\n _-lnÀ-Ö\-§-fm-I-Ww. h-Sp-¡n-\n-bn t\Zn-¡m-s\m-cp-¡n-bpw A-Sp-¡-f-bn `-£-Ww ]m-Iw-sN-bv-Xpw kz-bw a-\pjy-b-{´-§-fm-Im-sX k-ap-Zm-bm-wK§fn ]-Ip-Xn-bn-te-sd h-cp-¶ kv-{Xo k-aq-l-¯n-sâ a-\p-jy-hn-`-h-ti-jn A-h-cp-sS-X-s¶ km-¼-¯n-I kzm-X{´y-¯n-\pw im-ào-I-c-W-¯n-\pw hn-\n-tbm-Kn-¡-s¸-Sp-¶-Xn-eq-sS am-{Xta h-\n-Xm-k-`-bp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä AÀ-Y-h-¯m-Ip-I-bp-Åq F-¶v Pn-Ãm {]-kn-Uâv {io-Ip-amÀ ]-tg-Sw {]-kv-Xmhn-¨p. Cu-sbm-cp e-£yw ap-¶n Iïp-sIm-ïp-Å kv-{Xo Iq-«m-bv-a-bm-Wv t£-a-{io-bp-sS {]-hÀ-¯-\-¯n-eq-sS k-` D-t±-in-¡p-¶-X.v \-Sp-ap-ä-¯p-\n-¶pw A-´À-Ö-\-§-sf C-Ã-¯n-sâ Xn-cp-apä-s¯-¯n-¡p-I-bm-Wv Cu Iq-«m-bv-a-bpsS A-Sn-Øm-\ e-£y-sa-¶pw A-t±-lw Iq-«n-t¨À-¯p. h-Å-t¯mÄ D-]-k-`bn-se h-\n-X-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯n {]-hÀ-¯-\w B-cw-`n-¨ ZpÀ-¤ t£-a{io-bp-sS B-cw-`w Ip-dn-¡Â N-S-§n ]-s¦-Sp-¯p-sIm-ïv kw-km-cn-¡p-I-bmbn-cp-¶p A-t±-lw. D-]-k-`-bn-se G-ItZ-iw 25 Hm-fw h-\n-X-IÄ DÄ-s¸-sS 60 Hm-fw t]À tbm-K-¯n ]-s¦-Sp-¯p. h-\n-X-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯n H-cp {i-akw-Lw B-cw-`n-¨v {]-hÀ-¯-\w B-cw`n-¡m³ tbm-K-¯n [m-c-W-bm-bn. t£-a-{io Xr-ÈqÀ Pn-Ãm tIm-Un-t\-äÀ {io-[-c³ ap-ï-bqÀ t£-a-{io-bp-sS {]-hÀ-¯-\-s¯ Ip-dn-¨v hn-i-Zo-I-cn-¨p. am-c-I-tcm-K-§Ä-¡v P-\n-X-I- -X-I-cm-dpIÄ-¡pw, A-Xn-eq-sS Nn-´m-i-àn-¡pw h-sc lm-\o-I-c-am-sW-¶v im-kv-{Xtem-Iw I-sï-¯n-bn-«p-Å B-[p-\o-I `-£-W kw-kv-Im-c-¯n-s¶-Xn-sc \-¼qXn-cn-bp-sS X-\-Xm-b-Xpw em-fn-Xyw \nd-ª-Xp-am-b `-£-W co-Xn-sb hn-thNn-¨-dn-ªv ""A-Sp-¡-f-sb Xn-cn-¨p ]nSn-¡p-I-sb-¶ ap-{Zm-hm-Iyw h-\n-X-IÄ ap-t¶m-«p sh-¡-W-sa-¶v A-t±-lw tbm-K-¯n B-h-iy-s¸-«p. tbm-K-t£-a k-`mw-K-§Ä-¡v ssZ-\w Zn-\ Po-hn-X-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v th-ïnh-cp-¶ \n-b-tam-]-tZ-i-§Ä-¡m-bn PnÃm k-`-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n H-cp \nb-a-k-lm-b-th-Zn th-W-sa-¶ {io Fw. ]n.F-kv. \-¼q-Xn-cn-bp-sS \nÀ-t±-iw Ku-c-h-]qÀ-Æw ]-cn-KWn¡p-sa-¶v {]-kn-Uâv {io-Ip-amÀ ]-tg-Sw D-d-¸p\Â-In.

apïmc¸nÅn ARvPen inh-Zmkv IqÀ¡t©cn D]-k`

hmNI]mNIw

hnjvWp Ingn-tbSw C´y ssN\sb ]n¶nem¡pw, P\ kwJybnÂ. þ _nkn\Êv Zo]nI hmjnwKvS¬ BØm\ambpÅ t]m¸ptej³ d^d³kv _yqtdm {]kn²oIcn¨Xmbn¸dbp¶ thÄUv t]m¸ptej³ UmÁm joÁnse{]hN\{]Imcw Ct¸mÄ 130 tImSn P\kwJybpÅ ssN\ bnÂ2050þHmsS 143.7 tImSnbpw Ct¸mÄ 108.7 tImSn P\kwJy bpÅ C´ybn 2050 \SamSpt¼mÄ 162.8 tImSnbpambncn¡pw P\ kwJy F¶mWv _nknÊpImcpsS A`n{]mbw. (C´ybnÂ) lnμp¡Ä 82 tImSn, apÉo§Ä 1.8 tImSn.þ tIcf IuapZn, 07/09/2004 1991 apXepÅ 10 hÀj¯n\pÅn apÉow P\kwJy 1.3 iXam\w hÀ²n¨v 13.8 tImSnbmbt¸mÄ AtX Imebfhn lnμp¡fpsS F®w 1.5 iXam\w Ipdªv 82.7 tImSnbmbs{X. lnμp P\ kwJymhÀ²\ 25.1% Bbncp¶Xv 23.6% Bbn Ipdªt¸mÄ apÉo§fpsS hfÀ¨m\nc¡v 34.5% ¯n \n¶v35.8% Bbn hÀ²n¨p. Iq«nhmbn¡v, tamt\ Znt\im..... shdpsXbà eoKv tNmZn¨Xv Ipªqªv AtX ]Sn sImSp¯Xv. A\p]mX kaKpWnX t{]m{Kj³ \nba§Ä D]tbmKn¨v {Inb sN¿pI: 1. 2100 ]nd¡pt¼mÄ C´ybnse lnμp¡sf{X, apÉo§sf{X, {io\mcmbWobsc{X ? 2. C´ybn lnμp¡fptSbpw apÉo§fptSbpw P\kwJy H¯phcp¶ hÀjtaXv ? 3. lnμp¡Ä “ssat\mdnÁn” hn`mK¯nse¯m³ C\nbpsa{X hÀjw IqSn thWw ? D¯c§Ä a\Ênsâ lmÀUv UnkvIn kq£n¨m aXnbmIp¶XmWv


{_mÒWyw

taSw 1189

36

Brahmanyam april  
Brahmanyam april  
Advertisement