Page 1

Dece=le-met®eer

mebpe³e keÀer keÀuece mes ..

j#ee yevOeve nw HeefJe$elee keÀe yevOeve Meleeeqyo³eeW

mes nj Je<e& yenveW DeHeves-DeHeves YeeF³eeW keÀes yeæ[s mvesn mes j#ee-yevOeve yeeBOeleer DeeF& nQ~ Hejbleg, efJe®eej keÀjves keÀer yeele nw efkeÀ Gme yevOeve keÀes efveYeeves ceW YeeF& keÀneB lekeÀ meHeÀue ngS nQ Deewj yenveW Yeer yeeBOeles mece³e keÀneB lekeÀ Gme TB®es YeeJe keÀes efue³es nesleer nQ? DevegYeJe kesÀ DeeOeej Hej meYeer keÀnWies efkeÀ Deepe ³en l³eesnej Leesæ[er-yengle KegMeer ceveeves keÀe DeJemej cee$e Deewj SkeÀ jmce Hetjer keÀjves keÀe efove neskeÀj ner jn ie³ee nw, Jejvee ve lees Fmes keÀesF& yevOeve ceevekeÀj efveYeelee nw Deewj ve ner FmeceW j#ee keÀer keÀesF& yeele ner iebYeerjleeHetJe&keÀ mees®eer ieF& nesleer nw~ kesÀJeue yenveeW keÀes veneR, YeeF³eeW keÀes Yeer j#ee keÀer DeeJeM³ekeÀlee nce osKeles nQ efkeÀ j#ee-yevOeve kesÀ efove yengle íesìer Dee³eg Jeeueer yenveW Yeer DeHeves íesìs-íesìs YeeF³eeW keÀes jeKeer yeeBOeleer nQ~ meesef®e³es lees Yeuee Fleveer íesìer Dee³eg Jeeues ye®®eeW kesÀ ceve ceW j#ee keÀe ke̳ee mebkeÀuHe nes mekeÀlee nw? yeæ[er Dee³eg Jeeues YeeF& Yeer yenveeW keÀer keÀneB j#ee keÀj mekeÀles nQ? efHeÀj j#ee kesÀJeue yenveeW keÀes Leesæ[s ner ®eeefn³es, YeeF³eeW keÀes Yeer lees j#ee keÀer DeeJeM³ekeÀlee nesleer nw~ HegveM®e, Deepe yenve ³eneB jnleer nw lees YeeF& npeejeW ceerue otj jnlee nw, Jen lees mece³e Hej HengB®e Yeer veneR Heelee nw~ efHeíues efoveeW mecee®eej-He$eeW ceW mecee®eej

Lee efkeÀ cegbyeF& ceW SkeÀ veewkeÀj ves DeHeves mJeeceer keÀer DevegHeeqmLeefle ceW DeHeveer mJeeefceveer keÀer HeefJe$elee keÀes ve<ì keÀjves keÀe He´³elve efkeÀ³ee, Dev³e keÀesF& meneje ve HeekeÀj Gme ceefnuee ves THej mes íueebie ueieekeÀj Deelcenl³ee keÀj ueer~ Ssmes DeJemej Hej YeeF& keÀneB mes HengB®e mekeÀlee Lee? Fmeer He´keÀej, Dev³e He´keÀej kesÀ Me$egDeeW mes Yeer nj mece³e keÀewve efkeÀmeer keÀer j#ee keÀj mekeÀlee nw? Deleë He´Mve Gþlee nw efkeÀ JeemleefJekeÀ j#ee yevOeve keÀewve-mee nw? ³en yevOeve nw Oece& keÀe peneB lekeÀ jesie, efveOe&velee leLee Dev³e He´keÀej keÀer DeeHeoeDeeW Deewj efJeHeoeDeeW keÀe He´Mve nw, Jes Yeer ceveg<³e kesÀ DeHeves ner keÀceeX kesÀ HeÀue kesÀ ªHe ceW meeceves Deeleer nQ~ peye lekeÀ ceveg<³e DeHeves keÀceeX keÀes veneR megOeejs, DeHeves mJeYeeJe keÀes ceOegj Deewj efoJ³e ve yevee³es leye lekeÀ lees j#ee keÀe keÀesF& GHee³e veneR nw~ Deleë mHe<ì nw efkeÀ j#ee yevOeve keÀesF& mLetue ®eer]pe veneR nw yeequkeÀ ³en Oece& keÀe yevOeve DeLeJee HeefJe$elee keÀe yevOeve nw~ pees Oece& keÀer j#ee keÀjles nQ, Oece& GvekeÀer j#ee keÀjlee nw~ pees cevemee, Jee®ee, keÀce&Cee HeefJe$e jnles nQw, GvekeÀer j#ee GvekesÀ De®ís keÀce& keÀjles nQ~ keÀesF& ve keÀesF& J³eefkeÌle GvekeÀer mene³elee kesÀ efueS efveefceÊe yeve ner peelee nw~ Deleë Deye

ncekeÀes JeemleJe ceW ³en HeefJe$elee keÀe ve³ee

±

DeeefOe Deewj J³eeefOe

(mecHeeokeÀer³e) .....................6

menpe OeejCee ye´ïe®e³e& keÀer ......8 ± He$e mebHeeokeÀ kesÀ veece ...........9 ± He´Mve nceejs, GÊej oeoer peer ...10 ± owJeer mebefJeOeeve Üeje ..........12 ± ke̳ee Jees efove efHeÀj ueewì .........15 ± oerIe&keÀeue keÀe DeY³eeme ........18 ± veF& ef]pevoieer efceueer.............19 ± yeerleer keÀes YegueeF³es ............20 ± cetu³eeW kesÀ He´meej keÀe ceeO³ece...22 ± peye yeeyee cesje yesìe...........23 ± ye´ïee yeeHe meceeve .............24 ± lensefoue mes Megefke´À³ee...........25 ± efpemceeveer mesvee kesÀ efveefceÊe .....26 ± ceOegcesn keÀe mecHetCe& efveoeve.....28 ± oeoer He´keÀeMeceefCe.(keÀefJelee) ...29 ± meef®e$e mesJee mecee®eej......... 30 ± oeoer peer - cesjer ¢ef<ì ceW .......32 ± SkeÀ Kele yeeyee kesÀ veece .......33 ± DeeefKej keÀye lekeÀ menve keÀjW ..34 ±

meom³elee MegukeÀ Yeejle Jeeef<e&keÀ DeepeerJeve %eeveece=le 90 /- 2,000/Jeu[& efjv³egDeue 90/- 2,000/efJeosMe %eeveece=le 1,000 /- 10,000/Jeu[& efjv³egDeue 1,000/- 10,000/MegukeÀ kesÀJeue `%eeveece=le' DeLeJee `o Jeu[& efjv³egDeue' kesÀ veece mes [^eHeÌì ³ee ceveerDee@[&j Üeje Yespeves nsleg Helee nwmebHeeokeÀ, DeesceMeeefvle efHe´befìbie He´sme, %eeveece=le YeJeve, MeeefvleJeve- 307510 (Deeyet jes[) jepemLeeve~ MegukeÀ kesÀ efueS mecHeke&À keÀjsW 09414006904, 09414154383 hindigyanamrit@gmail.com


%eeveece=le

Deewj efJeef®e$e yevOeve yeeBOevee ®eeefnS~ yenveW YeeF³eeW keÀes yevOeve ke̳eeW yeeBOeleer nQ? yenveeW keÀe YeeF³eeW mes yengle mvesn neslee nw~ Jes DeHeves YeeF³eeW keÀe ®eeefjef$ekeÀ Heleve veneR osKe mekeÀleeR Deewj GvnW efJekeÀejeW kesÀ yevOeve ceW yeBOee ngDee osKevee Yeer mJeerkeÀej veneR keÀj mekeÀleeR ke̳eeWefkeÀ efJeJeskeÀJeeve Deewj %eeve³egkeÌle yenveW peeveleer nQ efkeÀ efJekeÀejeW ceW yeBOee ngDee J³eefkeÌle DeeefKej ogKe kesÀ yevOeve ceW, ³ece kesÀ yevOeve ceW Deewj keÀeue kesÀ yevOeve ceW yeBOelee nw~ FmeefueS Jes Gmes HeefJe$elee keÀe SJeb Oece& keÀe yevOeve yeeBOeleer nQ~ Deleë MeejerefjkeÀ veeles mes Fme yevOeve keÀes yeeBOekeÀj GlmeJe keÀes Hetje ngDee ceevevee, Fme ceneve GlmeJe kesÀ jnm³e keÀes ve peevevee nw~ FmekeÀe jnm³e peevevee yevOeve yeeBOeves Deewj yeBOeJeeves Jeeues oesveeW kesÀ efueS Del³eble DeeJeM³ekeÀ nw~ HeefJe$elee kesÀ Je´le keÀer j#ee keÀjes Fme l³eesnej keÀes `efJe<e leesæ[keÀ HeJe&' DeLeJee `HegC³e He´oe³ekeÀ HeJe&' keÀne ie³ee nw, Gmemes Yeer efme× nw efkeÀ ³en keÀesF& yengle TB®ee yevOeve nw, [esjeW keÀe yevOeve lees kesÀJeue met®ekeÀ nw~ meYeer peeveles nQ efkeÀ keÀceue HetÀue HeefJe$elee keÀe met®ekeÀ nw DeLeJee SkeÀ DeuebkeÀej cee$e nw~ peye nce efkeÀmeer keÀes ³en keÀnles nQ efkeÀ `keÀceue HetÀue OeejCe keÀjes' lees GmekeÀe YeeJeeLe& ³en veneR neslee efkeÀ efkeÀmeer peueeMe³e mes keÀceue HetÀue leesæ[keÀj Gmes 4

neLe ceW HekeÀæ[es yeequkeÀ GmekeÀe YeeJe ³en nw efkeÀ pewmes keÀceue peue ceW jnles ngS Gmemes DeefueHle Deewj v³eeje jnlee nw, Jewmes ner DeeHe Yeer v³eejs Deewj DeveemekeÌle yevees~ Fmeer He´keÀej `j#ee yevOeve yeeBOees' keÀe YeeJeeLe& ³ener nw efkeÀ `HeefJe$elee kesÀ Je´le keÀer j#ee keÀjes~' HeefJe$elee efHe´³e nw j#eekeÀejer He´Yeg keÀes yenve-YeeF& keÀe veelee yengle HeefJe$e veelee nw~ yenve-YeeF& keÀer ¢ef<ì SkeÀotmejs kesÀ He´efle HeefJe$e nesleer nw, GmeceW keÀece-Jeemevee keÀe lees uesMecee$e Yeer keÀoeefHe veneR neslee~ Deleë Oece& kesÀ veeles mes yenveW, YeeF³eeW keÀes DeLeJee ye´eïeCe ³epeceeveeW keÀes ³en yevOeve yeeBOeles nQ efkeÀ `YeF³ee, HeefJe$e jnvee ke̳eeWefkeÀ HeefJe$elee ner j#eekeÀejer He´Yeg keÀes efHe´³e nw~' Þes<þ Dee®ejCe mes yevelee nw GHeosMe He´YeeJeMeeueer JeemleJe ceW pees yenveW mJe³eb ye´ïe®e³e& Je´le keÀes OeejCe veneR efkeÀ³es nesleeR DeLeJee pees ye´eïeCe mJe³eb Fme ceneJe´le keÀe Heeueve veneR keÀjles, Jes Fme yebOeve keÀes efkeÀmeer Yeer J³eefkeÌle keÀes yeebOeves kesÀ DeefOekeÀejer Yeer veneR nQ~ pees J³eefkeÌle mJe³eb efkeÀmeer efve³ece keÀe Heeueve veneR keÀjlee, Gmes ve lees otmejeW keÀes Gme efve³ece kesÀ yeejs ceW GHeosMe osves keÀe DeefOekeÀej nw, ve ner GHeosMe mes efkeÀmeer Hej He´YeeJe ner Heæ[lee nw~ Fme efJe<e³e ceW cenelcee ieebOeer kesÀ peerJeve mes SkeÀ ¢<ìevle keÀe ³eneB GuuesKe keÀjves mes

yeele DeefOekeÀ mHe<ì nes mekesÀieer~ keÀnles nQ efkeÀ SkeÀ yeej SkeÀ ceelee DeHeves SkeÀ Heg$e keÀes ieebOeer peer keÀer He´eLe&vee-meYee kesÀ yeeo GvekesÀ Heeme ues ieF& Deewj yeesueer ö `cenelcee peer, ³en cesje ye®®ee iegæ[ DeefOekeÀ Keelee nw~ Fmes HeÀesæ[s-HegÀvmeer Yeer yengle nesles nQ lees Yeer ³en iegæ[ Keeves keÀer uele keÀes íesæ[lee veneR nw, DeeHe Fmes mecePee³eWies lees ³en ceeve pee³esiee~' ieebOeer peer ves keÀne ö `De®íer yeele nw, DeeHe Fmes SkeÀ ceeme kesÀ yeeo cesjs Heeme ues Deevee lees ceQ Fmes mecePeeTBiee~' ceelee Gme efove lees ®eueer ieF&~ SkeÀ ceeme kesÀ yeeo efHeÀj DeeF& Deewj Gmeves cenelcee ieebOeer keÀes efHeíueer yeele ³eeo efoueeF&~ ieebOeer peer ves ye®®es keÀes mecePee³ee Deewj Jen GvekeÀer yeele ceeve ie³ee~ Fme Hej Gme ceelee ves Hetí ner efue³ee ö `DeeHeves ³ener yeele SkeÀ cenervee Henues ner keÀn oer nesleer lees efkeÀlevee De®íe neslee?' ieebOeer peer yeesues ö `Hejvleg leye ceQ ³en yeele keÀnves keÀe DeefOekeÀejer veneR Lee, lees kewÀmes keÀnlee?' ceelee ves keÀne ö `lees SkeÀ ceeme ceW kewÀmes Devlej Heæ[ ie³ee?' ieebOeer peer ves keÀne ö `Devlej ke̳eeW veneR Heæ[e? ceQves mJe³eb ner peye iegæ[ Keevee íesæ[ efo³ee, leYeer lees cesjer yeele keÀe Fme ye®®es Hej He´YeeJe Heæ[e~' HeJe& keÀe He´ejbYe lees nce ³en keÀn jns Les efkeÀ mJe³eb ye´ïe®e³e& Je´le keÀes %eeve meefnle Heeueve keÀjves Jeeueer yenveW DeLeJee cevemee,

keÀesF& Yeer HeefjeqmLeefle jemles keÀe HelLej veneR yeefukeÀ Gvveefle keÀer meeræ{er nesleer nw

Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

Jee®ee, keÀce&Cee HeefJe$e jnves Jeeues ye´eïeCe peye j#eeyevOeve DeHeves YeeF³eeW keÀes DeLeJee ³epeceeveeW keÀes yeeBOeW leYeer GvnW Yeer He´sjCee efceuesieer~ DeeefokeÀeue ceW DeLee&led mele³egie keÀe DeejbYe nesves mes Leesæ[e HetJe&, mebiece³egie ceW peye He´peeefHelee ye´ïee Üeje %eeve-³eesie keÀer efMe#ee He´eHle keÀjves Jeeues ye´eïeCeeW ves DeLeJee keÀv³eeDeeW Je ceeleeDeeW ves ye´ïe®e³e& Je´le keÀe Heeueve efkeÀ³ee leye GvneWves otmejeW keÀes Yeer Fme Je´le ceW yeeBOee Deewj GvnW F&MJejer³e mecceefle oer efkeÀ Jes Fme Je´le keÀer j#ee keÀjW~ Fme He´keÀej mes Fme j#eeyevOeve DeLeJee efJe<eleesæ[keÀ HeJe& keÀer MegªDeele ngF&~ ÞeeJeCe ceeme keÀer ceefncee DeeHe peeveles nQ efkeÀ ³en l³eesnej ÞeeJeCe ceeme ceW cevee³ee peelee nw~ Fme ceeme keÀes `ceue ceeme' Yeer keÀne peelee nw~ Fve efoveeW ueesie Heg©<eesÊece ceeme Yeer ceveeles nQ Deewj melmebie Deeefo Yeer yengle keÀjles nQ~ lees ³en He´Lee Yeer Fmeer jnm³e keÀer Deesj mebkesÀle keÀjleer nw efkeÀ peye meejer me=ef<ì keÀece-ke´ÀesOeeefo efJekeÀejeW mes ceueerve nes ieF& Leer DeLee&led peye keÀefue³egie keÀe Debeflece ®ejCe Lee, leye HejceefHelee Hejceelcee, Heg©<eesÊece He´peeefHelee ye´ïee kesÀ leve ceW DeJeleefjle ngS Deewj GvneWves %eeveJe<ee& keÀer, Gve Üeje %eeve megveves Jeeues me®®es SJeb HeefJe$e ye´eïeCeeW ves mLeeve-mLeeve Hej melmebie efkeÀ³es~ leye GvneWves ueesieeW keÀes HeefJe$elee keÀer j#ee keÀe yevOeve yeeBOee~ Deiemle 2013

me®®es ceneJeerj, ceneJeerjveer Deleë ³eefo `keÀeue' mes, ³ecejepe kesÀ oC[eW mes, jesie Deewj MeeskeÀ mes nce me®eceg®e j#ee ®eenles nQ lees nceW ®eeefnS efkeÀ Deepe nce Hegveë ³en efJeef®e$e yevOeve yeeBOeW DeLee&led nce cevemee, Jee®ee, keÀce&Cee keÀes HetCe& HeefJe$e yeveeves keÀe Je´le ueW~ otmejeW keÀes j#eeyevOeve yeeBOeves DeLeJee Gvemes yeBOeJeeves keÀer yepee³e Henues lees nce mJe³eb keÀes Fme yevOeve ceW yeeBOeW~ yee]peej mes SkeÀ jsMeceer [esj pewmeer jeKeer KejerokeÀj Gmes yeeBOe osves DeLeJee yeBOeJee uesves Deewj kegÀí Hewmes leLee efceþeF& osueskeÀj efHeÀj efveye&vOeve nes peevee ³en lees DeHeves peerJeve kesÀ He´efle De®esle ueesieeW keÀe keÀece nw~ ³eefo peerJeve keÀes kegÀí G®®e yeveeves keÀer ueieve nw, ³eefo He´Yeg mes me®®ee H³eej nw lees HeefJe$elee keÀe yeeræ[e Gþevee ®eeefnS~ j#eeyevOeve yeBOeJeevee ceneJeerjeW keÀe keÀece nw~ keÀe³ej Yeuee efkeÀmeer keÀer ke̳ee j#ee keÀjWies? ceneJeerj leLee ceneJeerjveer Jes nQw pees keÀece efJekeÀej mes ³eg× þeve ueW, pees ke´ÀesOe keÀer pJeeuee keÀes yegPeekeÀj Meevle keÀjves kesÀ efueS ªneveer HeÀe³ej efye´ies[ ceW Yejleer neW, pees ceesn keÀer KeeF& keÀes ueebIeves keÀe oeBJe ueieeSB Deewj DenbkeÀej keÀes %eeve keÀer ìbkeÀej mes efceìe oW~ Deleë yeeBOevee nw lees Ssmee j#eeyevOeve yeeBOees efkeÀ efpememes mJeie& keÀe mJejep³e efceue pee³es, efpememes He´Yeg keÀe H³eej He´eHle nes, efpememes efHeÀj keÀYeer j#ee keÀer DeeJeM³ekeÀlee ner ve jns Deewj efpememes

meYeer keÀecevee³eW HetCe& nes pee³eW~ ve³es peerJeve keÀe Je´le ueW Henues ³eefo efkeÀmeer kesÀ meeLe DeHeefJe$elee ³egkeÌle veelee DeLeJee J³eJenej jne nw lees Jes Fme HeeJeve efove Hej SkeÀotmejs keÀes HeefJe$elee keÀe yevOeve yeeBOeW~ j#eeyevOeve kesÀ efove Jes ³en Je´le OeejCe keÀjW efkeÀ Deepe mes nce HeefJe$elee kesÀ yevOeve ceW yeBOe ie³es nQ, Deye nceeje peerJeve SkeÀ ve³ee peerJeve nesiee, FmeceW nce DeHeves ceve, Je®eve Deewj keÀce& keÀer HeefJe$elee keÀer Hetjer j#ee keÀjWies~ nce DeHeves uesve-osve Hej leLee DeHeves keÀce&Keeles Hej Yeer O³eeve jKeWies leeefkeÀ GmeceW efkeÀmeer Yeer He´keÀej keÀer DeHeefJe$elee ve Dee³es~ Fme He´keÀej kesÀ j#eeyevOeve mes ner ³en osMe efHeÀj Þes<þe®eejer DeLeJee mJeie& yeve mekeÀlee nw Deewj ³eneB yeeHet ieebOeer kesÀ jece jep³e keÀer MegYes®íe HetCe& nes mekeÀleer nw~ FmeefueS keÀneJele Yeer nw efkeÀ Fvê keÀes FvêeCeer ves peye ³en j#eeyevOeve yeeBOee Lee lees Gmes mJeie& keÀe owJeer mJejep³e efceuee Lee DeLeJee efkeÀ ³ecegvee ves DeHeves YeeF& ³ece keÀes peye ³en yevOeve yeeBOee Lee lees Gmeves ³en Jejoeve efo³ee Lee efkeÀ Fme efove pees yenve-YeeF& j#eeyevOeve yeeBOeWies Jes ³eceueeskeÀ kesÀ oC[eW mes ye®e pee³eWies~ mHe<ì nw efkeÀ Ssmee j#eeyevOeve efpememes efkeÀ mJeie& keÀe mJejep³e He´eHle nes DeLeJee ceveg<³e ³ece kesÀ oC[eW mes ye®e pee³es, HeefJe$elee ner keÀe yevOeve nes mekeÀlee nw, Dev³e keÀesF& yevOeve veneR~ v

Mejerj keÀes Yeespeve osves kesÀ meeLe-meeLe Deelcee keÀes Yeer F&MJejer³e mce=efle keÀe Yeespeve oes

5


mecHeeokeÀer³e ..

?

AmoY Am¡a ì`moY Deepe kesÀ mebmeej ceW MeejerefjkeÀ

jesieer, GmekesÀ HeefjJeej Jeeues Deewj peeveHen®eeve Jeeues cegìdþer Yej ueesie ner keÀ<ì keÀe DevegYeJe keÀjles nQ~ Hejvleg, efkeÀmeer Yeer ceeveefmekeÀ jesie DeLee&led DeeefOe keÀe He´YeeJe cegìdþer Yej ueesieeW lekeÀ meerefcele veneR jn Heelee, Fmemes ie´efmele J³eefkeÌle meceepe Deewj osMe kesÀ keÀjesæ[eW ueesieeW ceW Ye³e, Demegj#ee, ogKe, veHeÀjle, ef®evlee pewmeer YeeJeveeDeeW keÀe efJemHeÀesì keÀj GvekeÀe ®ewve mes peervee ogYej keÀj oslee nw~ ceneYe³ebkeÀj nw keÀece-efHeMee®e keÀece ªHeer DeeefOe mes Heerefæ[le J³eefkeÌle keÀes ner ueerefpeS~ Ssmes J³eefkeÌle Hej nj mece³e keÀece keÀe Yetle meJeej jnlee nw~ Jen DeHeves Fme keÀece-kegÀþejeIeele kesÀ efueS keÀYeer Yeer, keÀneR Yeer, kegÀí Yeer keÀjves keÀes lelHej jnlee nw~ keÀece efJekeÀej kesÀ ef®evleve ceW GmekesÀ yeekeÀer meYeer ef®evleve meceeHle nes peeles nQ~ keÀece Gmes Ssmee DevOee yevee oslee nw efkeÀ Jen mece³e, mLeeve, Dee³eg, efjMlee, ceeve-ce³ee&oe meyekeÀer lejHeÀ mes DeebKeW cetbo ueslee nw~ Jen jele-efove ne³e keÀece, ne³e keÀece keÀer Oegve Hej ceve keÀes GOece ce®eeves kesÀ efueS Keguee íesæ[ oslee nw~ keÀneJele nw, keÀece meesS Dee Iej ceW, HeebJe Hemeejs Jee Iej ceW, keÀeceer J³eefkeÌle keÀe ceve Yeer Fef®íle, Deefveef®íle Hee$eeW lekeÀ ceve kesÀ HeebJe Hemeejs jnlee nw~ pewmes YetKes Yesefæ[S keÀes keÀesF&

keÀneR efceue peeS, Gmes Oej oyees®elee nw, keÀece ªHeer DeeefOe mes Heerefæ[le keÀes Yeer keÀesF& efceue peeS lees Jen Oej oyees®eves keÀer keÀesefMeMe keÀjlee nw~ vej-efHeMee®e lees kesÀJeue Mejerj keÀes vegkeÀmeeve HengB®eeles nQ Hej ³en keÀece-efHeMee®e lees Deelcee keÀer ceeve-ce³ee&oe Yeer leej-leej keÀj oslee nw~ meHe&, efye®ít ceW ]penj neslee nw Hej Jes efyevee íæsæ[s DekeÀejCe efkeÀmeer keÀes obMe veneR ®egYeesles Hej ³en keÀece ªHeer ]penj keÀes OeejCe keÀjves Jeeuee vej-meHe& lees efveoex<e, Yeesueer, ceemetce yeef®®e³eeW, keÀv³eeDeeW, ceeleeDeeW keÀes keÀeì Keelee nw~ keÀece-Heerefæ[leeW keÀe Fueepe ke̳ee? Ssmes ke=Àl³e keÀe DeeOeej efkeÀmeer SkeÀ Iej lekeÀ meerefcele veneR jnlee, meejer ceeveJelee Hej keÀnj yevekeÀj ìtì Heæ[lee nw~ ueesieeW keÀe ceeveJelee Deewj J³eJemLee Hej mes efJeMJeeme Gþves ueielee nw~ efveoex<e ceeveJeeW Hej keÀæ[s Henjs ueie peeles nQ~ mees®eves keÀer yeele ³en nw efkeÀ nceves pJej Heerefæ[leeW kesÀ Fueepe kesÀ efueS, kewÀvmej Heerefæ[leeW kesÀ Fueepe kesÀ efueS, Dev³e J³eeefOe³eeW mes Heerefæ[leeW kesÀ Fueepe kesÀ efueS yeæ[s-yeæ[s DemHeleeue yeveJeeS Hejvleg keÀece-Heerefæ[leeW kesÀ Fueepe kesÀ efueS ke̳ee efkeÀ³ee? keÀewve-mee oJeeKeevee Keesuee, keÀewve-meer Deew<eefOe Keespeer, pees Sssmes keÀece-efHeMee®eeW keÀes vej yevee os~

J³eeefOe³eeB efove He´efleefove veS-veS ªHe ueskeÀj yeæ{leer pee jner nQ~ meceepe keÀe nj Jeie& Fmemes ef®eefvlele nw Deewj Fve J³eeefOe³eeW kesÀ Meceve kesÀ efueS ef®eefkeÀlmekeÀeW, DemHeleeueeW leLee Deew<eefOe³eeW Hej nesves Jeeueer MeesOe Yeer Ketye yeæ{eslejer Hej nw~ Hejvleg ienjeF& mes efJe®eej keÀjves Hej SkeÀ leL³e nceejs meeceves ³en Deelee nw efkeÀ J³eeefOe mes Yeer ceeveJe keÀer yeæ[er Me$eg nw DeeefOe DeLee&led ceeveefmekeÀ J³eeefOe~ ³en efpelevee DeefOekeÀ vegkeÀmeeve HengB®eeleer nw Glevee J³eeefOe veneR~ ceeve ueerefpeS, SkeÀ J³eefkeÌle yegKeej mes Heerefæ[le nw~ Jen MeejerefjkeÀ oo& ³ee keÀce]peesjer keÀes Yeesieles ngS ®egHe®eeHe ®eejHeeF& Hej Heæ[e jnlee nw~ GmekeÀer mesJee ceW ueies HeefjJeej kesÀ ueesieeW keÀes Leesæ[e Oeve Ke®e& keÀjvee Heæ[lee nw, mesJee ceW mece³e ueieevee Heæ[lee nw Hej kegÀí mece³e yeeo pJej Glej peelee nw Deewj J³eefkeÌle Henueer DeJemLee ceW Dee peelee nw~ DeeefOe keÀe He´YeeJe keÀjesæ[eW Hej pJej SkeÀ meeOeejCe yeerceejer nw, Fmemes yeæ[er-yeæ[er peeveuesJee yeerceeefj³eeB pewmes kewÀvmej, Ëo³ejesie Deeefo Yeer nesleer nQ Deewj keÀF& yeej ueeKeeW keÀe Ke®e& keÀjJeekesÀ jesieer oce Yeer leesæ[ oslee nw Hejvleg efHeÀj Yeer Fme meejs He´keÀjCe ceW 6 owJeer iegCeeW keÀer OeejCee ner me®®ee Oece& nw, ³ener peerJeve keÀe me®®ee Íe=bieej Deewj cegK³e ce³ee&oe nw Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

MeefkeÌleMeeueer Deew<eefOe nw `ceveceveeYeJe' DevegYeJe ³ener keÀnlee nw efkeÀ efpeleveer Yeer ceve keÀer yeerceeefj³eeB nQ ®eens keÀece nes, ke´ÀesOe nes, ueesYe nes, ceesn nes, DenbkeÀej nes, F&<³ee& nes, veHeÀjle nes, yeoues keÀer YeeJevee nes, Fve meye keÀe Fueepe efkeÀmeer mLetue Deew<eefOe mes veneR nes mekeÀlee~ Fve ceeveefmekeÀ J³eeefOe³eeW kesÀ efueS ®eeefnS ceve keÀe Fueepe~ ceve keÀe Fueepe Jener keÀj mekeÀlee nw efpemekeÀe DeHevee ceve efkeÀmeer keÀeue ceW, efkeÀmeer efmLeefle ceW vee YeìkeÀlee nes, pees meoe ceve keÀe ceeefuekeÀ nes, ceve keÀer MeefkeÌle keÀe YeC[ej nes~ Ssmee lees SkeÀ efHelee Hejceelcee ner nw pees meyekesÀ YeìkeÀles ceveeW keÀes efþkeÀevee osves Jeeuee nw~ Jen keÀece-Heerefæ[leeW keÀes ceveceveeYeJe keÀer MeefkeÌleMeeueer Deew<eefOe oslee nw efpememes Jes Fme ]penj mes cegkeÌle nes meceepe kesÀ meY³e, Meeueerve, efoJ³e Dee®ejCe JeeueeW keÀer HebefkeÌle ceW Keæ[s nes mekeÀles nQ~ veejs ueieevee, Meesj ce®eevee, keÀevetveeW kesÀ peKeerjs Keæ[s keÀjvee, efkebÀkeÀÊe&J³eefJeceæt{ nes peevee, Fme mecem³ee keÀe meceeOeeve veneR nw~ FmekesÀ efueS DeeJeM³ekeÀ nw Fme He´keÀej keÀe JeeleeJejCe yeveeves ceW men³eesie osvee leeefkeÀ ueesie F&MJej-GvcegKe nes mekeWÀ~ Gme meJeex®®e keÀece-Deefj keÀer ceerþer, He´sceYejer mce=efle mes DeHeves Yeerlej efíHes Fme efHeMee®e keÀe mecetue veeMe keÀj mekeWÀ~ Deiemle 2013

Mejerj nw neæ[-ceeBme keÀe efKeueewvee efkeÀmeer Yeer He´keÀej keÀer DeeefOe DeLee&led ceeveefmekeÀ efJeke=Àefle kesÀ GlHevve nesves keÀe cetue keÀejCe nw mJe³eb kesÀ mJeªHe keÀer efJemce=efle~ peye ceeveJe mJe³eb kesÀ Deelce mJeªHe keÀes Yetue osn kesÀ Yeeve ceW jnves ueielee nw lees GmeceW keÀece, ke´ÀesOe Deeefo efJekeÀejeW keÀe pJeej Gþves ueielee nw~ FmekesÀ Meceve kesÀ efueS yeej-yeej mJe-mJeªHe keÀer mce=efle DeeJeM³ekeÀ nw~ íesìs ye®®eeW kesÀ Kesueves kesÀ efueS nce DekeÌmej keÀHeæ[s kesÀ Ieesæ[s, iegefæ[³ee, neLeer Deeefo yeveeles nQ~ FvnW yeveeves kesÀ efueS Henues uekeÀæ[er keÀe {eb®ee uesles nQ, THej mes ªF& ueHesìles nQ Deewj efHeÀj ªF& kesÀ ®eejeW Deesj keÀHeæ[e ®eæ{e osles nQ, FmekesÀ yeeo ®ecekeÀoej ®eerpeeW mes GmekeÀe Íe=bieej keÀj osles nQ~ Fme Mejerj keÀer yeveeJeì Yeer Fmeer He´keÀej keÀer nw~ n·er keÀs THej ceebme ®eæ{e nw, GmeceW mes jkeÌle keÀer HeleueerHeleueer efMejeSB yen jner nQ Deewj GÀHej mes lJe®ee keÀe DeeJejCe ®eæ{e efo³ee ie³ee nw~ Devlej efmeHe&À Flevee nw efkeÀ efKeueewvee ®euelee-efnuelee veneR nw Hej ceeveJe Mejerj nj efke´À³ee keÀjlee nw ke̳eeWefkeÀ FmeceW efoJ³e keÀjbì Deelcee nw~ keÀF& efKeueewves Yeer yeìve oyeeves mes ®eue Heæ[les nQ ke̳eeWefkeÀ GveceW efyepeueer keÀe íesìe keÀjbì [euee peelee nw~ ceveg<³e efKeueewvee lees yevee mekeÀlee nw Hej GmeceW Deelcee veneR [eue mekeÀlee, Deelcee ve yeveeF& pee mekeÀleer nw,

ve efceìeF& pee mekeÀleer nw, ³en Decej, Depej, DeefJeveeMeer, MeeMJele Deewj meveeleve nw~ nj peæ[ Jemleg ®esleve kesÀ GHeYeesie kesÀ efueS nesleer nw~ Mejerj Yeer peæ[ nw Deewj Deelcee ®esleve nw~ Deelcee Mejerj keÀes meeOeve kesÀ ªHe ceW He´³eesie keÀjleer nw~ pewmes SkeÀ Hesvìj legefuekeÀe keÀe He´³eesie keÀjlee nw, SkeÀ uesKekeÀ keÀuece keÀe He´³eesie keÀjlee nw, SkeÀ iee³ekeÀ JeeÐe³ev$e keÀe He´³eesie keÀjlee nw, Gmeer He´keÀej, Deelcee Yeer Fme Mejerj ªHeer ³ev$e keÀe He´³eesie keÀjleer nw DeHeves Devoj kesÀ iegCe Deewj MeefkeÌle³eeW keÀes He´keÀì keÀjves kesÀ efueS~ jepe³eesie DeLee&led Fefvê³eeW mes v³eeje nesvee Deelcee Fefvê³eeW kesÀ ceeO³ece mes yeenjer peiele keÀes osKeleer, megveleer, mHeMe& Deeefo keÀjleer nw~ Jen efpeleveer p³eeoe Fefvê³eeW mes pegæ[er jnleer nw, Gleves p³eeoe yeenjer peiele kesÀ ¢M³e, yeeleW, OJeefve³eeB Devoj He´JesMe keÀjles jnles nQ Deewj Deelcee Hej He´YeeJe [eueles nQ~ Deepe kesÀ leceesiegCeer mebmeej ceW Fefvê³eeW mes Devoj peeves Jeeues DeefOekeÀlej efJe<e³e Yeer leceesiegCeer nesles nQ Deewj Deelcee Hej leceesiegCeer He´YeeJe [euekeÀj Gmes leceesiegCeer keÀce& keÀjves kesÀ efueS GÊesefpele keÀjles jnles nQ~ Fmemes ye®eves keÀe GHee³e jepe³eesie nw~ jepe³eesie kesÀ DeY³eeme Üeje Deelcee, Fefvê³eeW keÀe peªjle kesÀ mece³e He´³eesie keÀjkesÀ efHeÀj Gvemes v³eejer

mJe³eb keÀer Gvveefle ceW DeefOekeÀ mece³e oWies lees otmejeW keÀer efveboe keÀjves keÀe mece³e veneR efceuesiee

7


%eeveece=le (ef[ìw®e) nes peeleer nw~ efpeleveer v³eejer jnleer nw Gleveer yeenjer He´YeeJeeW mes ye®eer jnleer nw Deewj meMekeÌle jnleer nw~ ceeveefmekeÀ efJeke=Àefle³eeW, J³eLeeDeeW, J³eeefOe³eeW mes ye®eves keÀe meJeexÊece GHee³e jepe³eesie ner nw~ Fmes keÀesF& Yeer J³eefkeÌle keÀneR Yeer, keÀYeer Yeer, efkeÀleves Yeer mece³e lekeÀ DeY³eeme ceW uee mekeÀlee nw~ Fmemes Deelceyeue Deewj Hejceelceyeue oesveeW keÀer He´eefHle SkeÀ meeLe nes peeleer nw~ Fefvê³eeW mes ef[ìw®e nesves kesÀ yeeo Deelcee mejuelee mes HejceefHelee Hejceelcee keÀer He´sceYejer ³eeo keÀe DeemJeeove keÀj mekeÀleer nw Deewj Fefvê³epeerle mees peielepeerle yeve peeleer nw~ yeengyeue mes peiele keÀes peerleves

keÀe meHevee SkeÀ OeesKee ner nw~ yeengyeue mes peerlee ie³ee Hegveë íerve efue³ee peelee nw Hejvleg jepe³eesie yeue mes ceve meefnle Fefvê³eeW Deewj He´ke=Àefle keÀes peerlekeÀj me®®es DeLeeX ceW peielepeerle DeLee&led Deeves Jeeueer mele³egieer ogefve³ee keÀe ceeefuekeÀ yevee pee mekeÀlee nw~ ö ye´.kegÀ. Deelce He´keÀeMe

JeweqMJekeÀ He´sce kesÀ He´leerkeÀ `j#eeyebOeve HeJe&' leLee mele³egieer ogefve³ee kesÀ cenejepekegÀceej Þeerke=À<Ce kesÀ pevceeslmeJe `pevcee<ìceer' HeJe& keÀer HeeþkeÀieCe keÀes keÀesefìkeÀesefì yeOeeF³eeB

menpe OeejCee ye´ïe®e³e& keÀer iee³e$eer yenve, njoe (ce.He´.)

ceQ efHeíues 17 Je<eeX mes efve³eefcele ªHe mes F&MJejer³e %eeve Deewj jepe³eesie keÀe DeY³eeme keÀj jner ntB~ kegÀí Je<e& Henues ceQves jeceke=À<Ce Hejcenbme jef®ele SkeÀ HegmlekeÀ Heæ{er efpemeceW GvneWves JeCe&ve efkeÀ³ee Lee efkeÀ ceQves DeHeveer Helveer ceW osJeer keÀe mee#eelkeÀej efkeÀ³ee Lee~ Jes oesveeW ner peerJeve Yej ceve, Je®eve, keÀce& SJeb Mejerj mes HeefJe$e jns~ Gme HegmlekeÀ keÀes Heæ{keÀj cegPes Helee ®euee efkeÀ HeefleHelveer kesÀ mebyebOe ceW Yeer ye´ïe®e³e& mebYeJe nw~ Gmeer efove mes cesjs ceve ceW efmeHe&À SkeÀ ner yeele ®eueves ueieer efkeÀ cegPes Yeer ye´ïe®e³e& Je´le keÀe Heeueve keÀjvee nw~ ceQves Dece=leJesues kesÀ cesef[ìsMeve ceW YeieJeeve kesÀ meeceves DeHeves ceve keÀer leerJe´ F®íe keÀes Hetje keÀjves kesÀ efue³es He´eLe&vee keÀer~ Gme mece³e lekeÀ nceejer keÀesF& mebleeve veneR Leer~ cesjs Heefle ves YeieJeeve kesÀ meeceves Je®eve efue³ee efkeÀ ³eefo cegPes SkeÀ mebleeve nesleer nw lees ceQ DeepeerJeve ye´ïe®e³e& keÀe Heeueve keÀªBiee~ kegÀí ner efoveeW ceW GvnW Helee ®euee efkeÀ Jes efHelee yeveves Jeeues nQ~ Gme efove mes Deepe lekeÀ Jes ye´ïe®e³e& keÀe Heeueve keÀj jns nQ~ nce DeHevee peerJeve yengle megKe-Meeeqvle kesÀ meeLe efyelee jns nQ~ Fme kesÀ Heeueve mes peerJeve ceW Deeves Jeeueer nj HeefjefmLeefle SJeb keÀefþveeF& mJeleë otj nesves ueieer, YeieJeeve mes DeveskeÀ MeefkeÌle³eeB Yeer He´eHle nesves ueieeR~ ¢æ{ F®íe MeefkeÌle, menve MeefkeÌle, meecevee keÀjves keÀer MeefkeÌle SJeb efveCe&³e keÀjves keÀer MeefkeÌle mJeeYeeefJekeÀ DevegYeJe nesves ueieer~ ceQ DeHeves DevegYeJe kesÀ DeeOeej Hej ³en keÀn mekeÀleer ntB efkeÀ pees ueesie ³en mees®eles nQ efkeÀ ie=nmLe J³eJenej ceW ye´ïe®e³e& keÀe Heeueve kewÀmes nes mekeÀlee nw, ³en mees®e ieuele nw~ ie=nmLe J³eJenej ceW ³en OeejCee nes mekeÀleer nw, yeele nw efmeHe&À DeHeveer ueieve keÀer~ ueewefkeÀkeÀ Heefle keÀe DevegYeJe GvneR kesÀ MeyoeW ceW efomebyej, 1998 mes ye´ïe®e³e& keÀe Heeueve keÀjles ngS ceQves efJeMes<e DeebleefjkeÀ yeue Je MeefkeÌle keÀe DevegYeJe efkeÀ³ee~ cesjs ke´ÀesOe, DenbkeÀej keÀye meceeHle nes ie³es cegPes Helee ner veneR ®euee~ nce oesveeW SkeÀ-otmejs keÀes ceemìj iee@[ mecePeles nQ~ ceQves nj HeefjefmLeefle ceW KegMe jnvee meerKe efue³ee nw~ pees Yeer J³eefkeÌle ye´ïe®e³e& OeejCe keÀjvee ®eenlee nw Gmes meyemes Henues YeieJeeve ceW ¢æ{ efveM®e³e SJeb mJe³eb ceW ¢æ{ F®íe MeefkeÌle nesvee DeeJeM³ekeÀ nw efkeÀ cegPes FmekeÀe Heeueve keÀjvee ner nw, efHeÀj meye efyeukegÀue menpe nw~ v

8 mejue mJeYeeJe JeeueeW keÀe mece³e J³eLe& veneR peelee ke̳eeWefkeÀ Jes YeeJe-mJeYeeJe mes Deueie jnles nQ Je<e& 49 / DebkeÀ 02


œ `He$e' mebHeeokeÀ kesÀ veece cee®e&, 2013 DebkeÀ ceW, `efJeosMe ceW F&MJejer³e mesJee keÀe He´ejcYe-4' uesKe kesÀ Üeje `yeeyee' kesÀ ®ecelkeÀej kesÀ mee#eele oMe&ve ngS nQ~ Ssmee ueielee nw efkeÀ yeeyee ves mesJee keÀes Hetje keÀjeves kesÀ efueS meejer HeefjefmLeefle³eeB Kego ner efveefce&le keÀeR~ `%eeveece=le' Heef$ekeÀe keÀe Hetje keÀuesJej %eeveJeOe&keÀ SJeb He´sjCeemHeo nw~ ö jeOeeefkeÀmeve Kesleeve, iJeeefue³ej

%eeveece=le Heef$ekeÀe ves DeveskeÀeW kesÀ peerJeve keÀes yeouee nw~ ceF&, 2013 DebkeÀ ceW He´keÀeefMele ``meMekeÌle keÀuece'' mes peerves keÀer veF& keÀuee efceueer~ jcesMe YeeF& kesÀ uesKe efoue keÀes ít peeles nQ~ Deepe cesjer pees MegYe mees®e yeveer nw GmekeÀe DeeYeej %eeveece=le Heef$ekeÀe keÀes osvee ®eentBiee~

nw~ efomebyej, 2012 DebkeÀ ceW `ceve peerles peielepeerle' ceve keÀer YeìkeÀve leLee J³eLe& efJe®eejeW mes cegefkeÌle Heeves ceW yengle mene³ekeÀ nes jne nw~ Jewmes lees ceve keÀes YeìkeÀve mes ye®eevee yengle ner keÀefþve nw Hejvleg efpeme mejue {bie mes uesKe ceW ö ye´.kegÀ.ceesefnle, mecePee³ee ie³ee nw, yengle mejenveer³e nw~ efnC[ewve efmeìer (jepemLeeve) Fmemes yenve-YeeF³eeW keÀes ceve keÀes SkeÀeie´ DeHe´wue, 2013 DebkeÀ ceW keÀF& keÀjves ceW leLee Hejceelcee mes ³eesie ueieeves He´YeeJeMeeueer uesKe Heæ{ves keÀes efceues pewmes ceW keÀeHeÀer mene³elee efceuesieer ö Sce.Sue.Dejes[e, efkeÀ `efJeosMe ceW F&MJejer³e mesJee keÀe keÀjveeue (nefj³eeCee) He´ejcYe', `me®®eer ceoe&veieer', `melkeÀceeX mes otj keÀjlee nw Deeuem³e', `%eeve petve, 2013 kesÀ DebkeÀ ceW He´keÀeefMele efceuee, J³emeve ítìs' Deeefo-Deeefo~ uesKe ``®eke´ÀJ³etn mes meeJeOeeve'' `pewmeer ¢eq<ì, Jewmeer me=eq<ì' uesKe JeemleJe ceW DeeBKeW Keesueves Jeeuee nw~ ³en ceeveJeer³e ¢eq<ìkeÀesCe keÀes Gpeeiej yeele 100 He´efleMele mener nw efkeÀ ìer.Jeer. keÀjlee nw, megvoj mees®e keÀes oMee& jne kesÀ meeceves yewþles nQ efmeHe&À mecee®eej nw~ Fmemes j®eveelcekeÀlee keÀes mecyeue osKeves kesÀ GodosM³e mes uesefkeÀve keÀye efceuelee nw~ ³en uesKe megme=eq<ì kesÀ cee³ee ®egHekesÀ mes neLe mes efjceesì íerve efvecee&Ce ceW ³eesieoeve DeJeM³e osiee~ uesleer nw Deewj nce ogefve³ee kesÀ jbie-efyejbies, ö Delej efmebn, metjpeHegj, Deueerieæ{ (G.He´.) Jeeefn³eele, yeslegkesÀ OeejeJeeefnkeÀ osKeosKekeÀj mebiece³egie keÀer Deveceesue %eeveece=le Heef$ekeÀe kesÀ nj Hespe kesÀ Ieefæ[³eeW keÀes ve<ì keÀj osles nQ~ DeeMee nw efkeÀ nce meye Fme Del³evle yengcetu³e uesKe veer®es pees ueeFveW efueKeer nesleer nQw kesÀJeue mes He´sjCee uesles ng³es DeHeves ceW megOeej GvnW ³eeo keÀjkesÀ DeHeves ceve ceW Gleej ueW uee³eWies~ ceQves efHeíues 16 meeue mes Deepe lees meeje peerJeve ner megKe ceW yeoue lekeÀ ìer.Jeer. Hej mecee®eej, cew®e, mekeÀlee nw~ pees Fve ueeFveeW keÀes yeveeles meerefj³eue, ®eueef®e$e Deeefo efyeukegÀue Yeer SJeb íeHeles nQ GvnW Oev³eJeeo~ ö efJeMeeue ``osMeYekeÌle'' meje³e veneR osKes nQ~

%eeveece=le kesÀ uesKe %eeveJeOe&keÀ nesles nQ~ Heæ{keÀj ceve nuekeÀe Je Meevle nes peelee nw~ DeHe´wue kesÀ DebkeÀ ceW mecHeeokeÀer³e yengle He´YeeJeMeeueer jne~ uesKekeÀ ves yelee³ee efkeÀ ceve keÀes kewÀmes efmLej keÀjW~ jepe³eesie Üeje Hegjeves mebmkeÀejeW keÀes kewÀmes meceeHle keÀjW Deewj jepe³eesie keÀes efJeMJekeÀu³eeCe kesÀ efueS kewÀmes He´³eesie keÀjW~ uesKe `melkeÀceeX mes otj keÀjlee nw Deeuem³e' yengle De®íe ueiee~ JeemleJe cesW Deeuem³e Yeer SkeÀ efJekeÀej nw pees nceejs Heg©<eeLe& ceW ©keÀeJeì [euelee nw~ uesKe Heæ{keÀj Deeuem³e keÀes otj keÀjves ceW keÀeHeÀer mene³elee efceuesieer~ veJecyej, 2012 kesÀ DebkeÀ ceW `mece³e keÀer Hen®eeve' yengle He´Mebmeveer³e Lee leLee ceve keÀes ít ie³ee~ Helee ®euee efkeÀ mebiece³egie ceW mece³e keÀe meogHe³eesie kewÀmes keÀjW~ mece³e lees efvejvlej ®euelee jnsiee~ nceW ner Heg©<eeLe& leLee nkeÀerce, Deueerieæ{ (G.He´.) ö ye´.kegÀ.mebpeerJe keÀHetj, ueKeveT De®ís keÀece keÀjkesÀ GmekesÀ meeLe ®euevee 9 Deiemle 2013 %eeve mebpeerJeveer yetìer nw, cee³ee mes cetefí&le ceveg<³e Fmes HeekeÀj megjpeerle neWies


He´Mve nceejs, GÊej oeoer peer kesÀ efoJ³e yegef× kesÀ Jejoeve mes efJeYetef<ele DeeojCeer³ee oeoer peevekeÀer peer, nj He´keÀej kesÀ He´MveeW kesÀ GÊej oskeÀj Deelcee keÀes meblees<e mes Yej osleer nQ~ yegef×JeeveeW keÀer yegef× yeeyee ves GvnW Ssmeer keÀuee He´oeve keÀer nw efkeÀ Jes GuePes keÀceeX keÀer iegeflLe³eeB meguePeekeÀj meceeOeevemJeªHe yevee osleer nQ~ He´mlegle nQ YeeF&-yenveeW Üeje Hetís ieS He´MveeW kesÀ oeoer peevekeÀer Üeje efo³es ie³es GÊej ... ö mecHeeokeÀ He´Mveë- efvejekeÀejer efmLeefle ceW jnvee nw lees ke̳ee keÀjW? GÊejë- FmekesÀ efueS efvejvlej Deelce-

HeÀereEueie ve Dee³es, meoe Deheves mJeceeve ceW jnW~ efvejekeÀejer efmLeefle ceW jnves kesÀ efueS efvejnbkeÀejer Deewj efvee|JekeÀejer yevevee nw, met#ce ceW Yeer keÀesF& efJekeÀej ve nes~ efJekeÀejeW keÀes ueeves Jeeuee nw DeefYeceeve~ keÀece ceneMe$eg lees nw uesefkeÀve mee#eer neskeÀj osKees lees DenbkeÀej henues nw~ ìesìue Fve heeb®eeW keÀer Deeheme ceW yeæ[er SkeÀlee nw~ meYeer efJekeÀej FkeÀùs nQ~ Leesæ[e Yeer keÀesF& efJekeÀej nw lees osnDeefYeceeve GmekeÀe meeLeer yeve ncekeÀes Deheveer Deesj KeeR®elee nw~ hegjeveer ogefve³ee heehe keÀer ogefve³ee nw~ pewmes yeehe og:Ke nlee& megKe oelee nw... Meeefvle keÀe meeiej, Òesce keÀe meeiej nw, Dehevee ye®®ee yeveekeÀj megKeer yevee oslee nw, Ssmes yeve peeDees~ yeeyee nceW ceer"s-ceer"s ye®®es keÀnkeÀj ³eeoh³eej oslee nw, keÀYeer KeÆs-ceer"s ye®®es keÀnkeÀj ³eeoh³eej veneR oslee~ lees nce Yeer Fleves ceer"s yeve peeSb~

yeeyee ves O³eeve hej eEKe®eJeeF& nw~ nce efpeleves yeæ[s heefjJeej kesÀ yeer®e ceW nQ Glevee Deheves heeme SkeÀ-oes kesÀ Òeefle efce$elee YeeJe leLee MegYe YeeJevee, MegYe keÀecevee Ssmeer nes pees keÀesF& Yeer yeele ve cegPes ef[mìye& keÀjs, ve ceQ efkeÀmekeÀes ef[mìye& keÀªb~ pees keÀYeer ef[mìye& veneR neslee nw Deewj otmejeW keÀes ef[mìye& veneR keÀjlee nw, yeeyee GmekeÀe veece yeeuee keÀj oslee nw~ yeeyee keÀer pees DeeMe nw, GcceeroW nQ, Jener GvnW hetjer keÀj mekeÀlee nw, efpemekesÀ efoue ceW Deewj keÀesF& yeele veneR nw~ yeeyee ves O³eeve eEKe®eJee³ee nw , efvejekeÀejer efmLeefle ceW Yeer jnes Deewj meeLe-meeLe ye´ïee yeehe keÀes Yeer HeÀeuees keÀj HeÀefjMlee ªhe keÀer efmLeefle ceW jnes~ yeeyee ves yengle menpe keÀjkesÀ efo³ee, 24 IeCìs ceW, 24 yeej ³en DeY³eeme keÀjes~

DeefYeceeveer efmLeefle ceW jnves keÀe DeY³eeme ®eeefnS~ Devoj osn-DeefYeceeve keÀe DebMe Yeer ve jns, ³en ®eskeÀ keÀjkesÀ Deheves DeehekeÀes meeHeÀ-Meg× yeveevee nw, leye efvejekeÀejer efmLeefle mes efvejnbkeÀejer mJeleë yeve peeles nQ~ efvejekeÀejer efmLeefle mes Deelcee keÀes Fleveer MeefkeÌle efceueleer nw, pees Deelcee Meg×-Meevle nes peeleer nw~ ³en efvejekeÀejer DeekeÀ<e&Ce GmekeÀes v³eeje Deewj ÒeYeg keÀe h³eeje yevee oslee nw~ meekeÀej yeeyee ves DeJ³ekeÌle nesves kesÀ henues nce ye®®eeW keÀes ³ener cev$e megvee³ee ef k eÀ ef v ejekeÀejer , ef v ejnb k eÀejer , efvee|JekeÀejer efmLeefle ceW jnvee nw~ eEveoe nceejer pees keÀjs, efce$e nceeje mees~ pees eEveoe keÀjves Jeeuee nw Jen ³en veneR He´Mveë- %eeve meeiej keÀer ienjeF& ceW peeves keÀe DevegYeJe megveeF³es~ mecePelee nw efkeÀ ceQ keÀesF& FmekeÀe Me$eg ntB~ Jen mecePelee nw, cesje keÀece nw meyekeÀes He´Mveë- yeeyee efkeÀmekeÀe veece yeeuee GÊejë- %eeve meeiej yeeyee ves %eeve efo³ee, nceves %eeve meeiej ceW [gyekeÀer ueieeF& Deewj meeJeOeeve keÀjvee~ lees nce Yeer Devoj mes keÀjlee nw? ³ener mecePeW efkeÀ Jen cesje efce$e nw, pees GÊejë- nce meoe mevlegä jnW, meye cesjs heeJeve yeve ie³es, efHeÀj jlveeW mes Kesueves cesje O³eeve eEKe®eJee³ee~ Deheceeve keÀer mes mevlegä jnW, ³en yengle yeæ[er yeele ueies~ veoer ceW venevee menpe nw, meeiej ceW 10 Deelcee kesÀ pevce-pevceeblej kesÀ HeeHe Oeesves kesÀ efueS efvel³e %eeve mveeve keÀjes Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

veneves kesÀ efueS DekeÌue Yeer ®eeefnS lees leekeÀle Yeer ®eeefnS~ yeeyee %eeve keÀe, Òesce keÀe, Deevebo keÀe, heefJe$elee keÀe meeiej... nw, GmeceW [gyeefkeÀ³eeB ueieeles ®esnje ®ecekeÀves ueielee nw~ meeiej ceW veneves Jeeues keÀheæ[s Gleej osles nQ, ³en

efvejekeÀejer Deewj HeÀefjMlee efmLeefle ves®egjue Jejoeve ceW efceue pee³esieer, cesnvele veneR keÀjveer heæ[sieer~ pees me®®es ye®®es nQ GvekeÀes Jemee& Yeer efceuee, Jejoeve Yeer efceuee, mekeÀeMe Yeer efceueer, keÀjsvì Yeer efceueer~

keÀheæ[e veneR, Mejerj ªheer keÀheæ[e Gleej DeMejerjer yeve meeiej keÀer ienjeF& ceW ®eues peeDees efHeÀj jlve ueskeÀj DeeDees, keÀewefæ[³eeW ceW KegMe veneR nes peevee~ henues keÀewefæ[³eeW keÀer Yeer keÀercele

He´Mveë- DeehekeÀes mìsyeue ceeFv[ keÀe ìeFìue kewÀmes efceuee? GÊejë- ³en Yeer keÀceeue nw cesjs yeeyee

Leer~ keÀewefæ[³eeb yeveeJeìer veneR nesleer nQ~ hewmee Keesìe nes mekeÀlee nw, keÀewæ[er ves®egjue nesleer nw~ keÀewæ[er mes DeYeer nce nerjs pewmee yeve jns nQ~ meeiej ceW ienjs peeDees lees jlve efceueles nQ~ jlveeW mes keÀewve KesueWies? efpevekeÀes YeefJe<³e keÀe veMee nw~ DeYeer nce yesiej nQ YeefJe<³e ceW efÒevmeefÒevmespe yeveves Jeeues nQ~ SkeÀ yesiej nesles nQ ceebieves Jeeues, nce Jen yesiej veneR~ yesiej ceevee yesefHeÀkeÀj jnves Jeeues~ pees

yesefHeÀkeÀj jnles nQ, Jen oeue-jesìer Keeles hejceelcee kesÀ iegCe ieeles nQ~ He´Mveë- yeeyee kesÀ meceerHe Deeves kesÀ efueS ke̳ee keÀjW? GÊejë- FmekesÀ efueS heefJe$elee, Meeefvle,

Òesce, %eeve, Deevebo, MeefkeÌle cesjs heeme nes~ ³es meye YeieJeeve ves Jemex ceW efoS nQ~ Jemex ceW GmekeÀes efceuelee nw pees De®íe heg©<eeLe& keÀjlee nw~ megKe-Meeefvle keÀer mecheefÊe mes meoe mechevve neskeÀj, yeeyee kesÀ meceeve yeveves keÀer ueieve ceW jnves mes Deiemle 2013

keÀer, efmeKee³ee yeeyee ves nw hej meeFvme JeeueeW ves yelee efo³ee efkeÀ yeeyee ves ke̳ee efmeKee³ee nw~ nj SkeÀ osKes efkeÀ ceQves ueeFHeÀ ceW DeewjeW keÀes efkeÀlevee ìeFce osKee nw! Deheves keÀes Deewj yeeyee keÀes efkeÀlevee ìeFce osKee nw? me®®ee-me®®ee ®eeì& nj SkeÀ Dehevee osKes~ keÀF& yeeyee kesÀ ye®®eeW ves DeewjeW keÀes osKeves ceW yengle ìeFce iebJee³ee nw, Kego keÀes Deewj yeeyee keÀes osKeves ceW ìeFce veneR efo³ee nw~ ³en nw ieHeÀuele~ nceejs pees F&éejer³e keÀevetve nQ, GvekeÀer efuemì nj SkeÀ kesÀ efoue ceW, ceve ceW nesieer~ nceves ceve keÀes keÀYeer uet]pe veneR íesæ[e nw, pees keÀYeer Deheveer cele ®eueeJes~ F&éejer³e keÀevetve keÀes yegef× ceW, efoue ceW yengle h³eej mes mecYeeuekesÀ jKee nw efpeme keÀejCe ceve, keÀcexefvê³eeW kesÀ JeMe nes veneR mekeÀlee~ pees ceveceveeYeJe Meyo nw GmekesÀ cenÊJe keÀes ye®eheve mes ueskeÀj hekeÌkeÀe mecePee nw~ ieerlee ceW Yeer YeieJeeve Leesæ[e %eeve megveekeÀj ienjeF& ceW ues pee³esiee, efHeÀj keÀnsiee, ceveceveeYeJe~ %eeve OeerjsOeerjs mheä neslee jne nw hej yeeyee ves

cegjueer ®eueeles yeej-yeej keÀne nesiee, ceveceveeYeJe~ ³ener ceneve cev$e nw~ ceve pees cesje nw, Jen Dee[&j ceW lees jns vee! veneR lees DenbkeÀej Devoj mes Kelce veneR neslee nw~ meekeÀej yeeyee kesÀ pees Deefvlece ceneJeeke̳e nQ efvejekeÀejer, efvee|JekeÀejer, efvejnbkeÀejer, FvekeÀes De®íer lejn mes yeej-yeej efjJeeF]pe keÀjW~ Deiej efjJeeF]pe veneR efkeÀ³ee, efj³eueeF]pe veneR efkeÀ³ee lees Fieesuesme (efvejnbkeÀejer) efmLeefle Dee veneR mekeÀleer~ efvejekeÀejer efmLeefle ceW jnkeÀj, DeekeÀejer met#ceJeleveJeemeer keÀe DevegYeJe keÀjles, meekeÀej me=efä ceW mesJee DeLe& heeì& yepee jns nQ~ He´Mveë- Devleceg&Kelee kesÀ ke̳ee-ke̳ee HeÀe³eos nQ? GÊejë- Devleceg&Keer ve nesves kesÀ keÀejCe

yeeyee pewmee cegKe veneR yevelee, ve yevesiee~ Devleceg&Keer ceevee Devoj yeeyee keÀer mce=efle nw~ Devleceg&Kelee keÀer ienjeF& ceW ieF& ngF& Deelcee mecePesieer, yeenjcegKelee ceW veer®es DeekeÀj kegÀí Yeer mees®evee ³ee yeesuevee, ³en cesjer Meeve veneR nw~ efkeÀmeer kesÀ keÀejCe ceQ yeenjcegKelee ceW ve DeeTb, ceQ Devleceg&Keer neskeÀj Devoj ner Devoj GmekeÀes Yeer yeenjcegKelee mes ÖeÀer keÀjkesÀ Devleceg&Keer yeveeves keÀer YeeJevee jKetb~ MeyoeW ceW ve DeekeÀj Deheves mJeceeve ceW jntb Deewj meyekesÀ meeLe mecceeve mes yeele keÀªb~ lees Devleceg&Kelee mes ÒewefkeÌìkeÀue ueeFHeÀ ceW ³en ®eer]peW meeLe osleer nQ~

TB®e efJe®eej Deewj meodJ³eJenej Jeeuee ner peie ceW ceneve nw

v

11


X¡dr g§odYmZ Ûmam `k H$r gwajm = ye´ïeekegÀceej jcesMe Meen, cebgyeF& (ieeceosJeer)

H³ee js efMeJeyeeyee ves SkeÀ DeJ³ekeÌle cegjueer ceW keÀne nw efkeÀ pees efve³ece Hej ®euelee nw, GmekesÀ Deeies (efve + ³ece) ³ece veneR Dee mekeÀlee~ efve³ece Hej ®eueves JeeueeW keÀes meoe ner ce³ee&oe Heeueve keÀe yeue efceuelee nw~ efve³ece n]peejeW He´keÀej kesÀ nesles nQ Deewj GvnW yeveeves Jeeues Yeer n]peejeW He´keÀej kesÀ nesles nQ~ DeeO³eeeqlcekeÀ #es$e ceW osKee pee³es lees njskeÀ Oece&mLeeHekeÀ ³ee Heb L emLeeHekeÀ ves DeHeves - DeHeves Deveg³eeef³e³eeW kesÀ ceeie&oMe&ve kesÀ efueS efJeefYevve He´keÀej kesÀ efve³ece yevee³es nQ~ keÀF& yeej SkeÀ Oece& kesÀ efve³ece otmejs Oece& kesÀ efve³eceeW mes efJeHejerle Yeer nes mekeÀles nQ pewmes efkeÀ Yeejle ceW keÀF& mebHe´oe³eeW ceW yeeueeW keÀe cegb[ve keÀjeves keÀe efve³ece nw lees keÀF& mebHe´oe³eeW ceW meejer Gce´ YeeF& ueesie yeeue veneR keÀìJeeles, vee ner oeæ{er keÀjles nQ~ keÀF& peien Hej GHeJeeme keÀjves keÀer yeele nesleer nw lees keÀF& peieneW Hej Yeespeve keÀjves keÀer keÀesF& Heeyeboer veneR nesleer nw~ ³es meye efve³ece lees ueewefkeÀkeÀ ogefve³ee ceW Oece&mLeeHekeÀeW ³ee HebLemLeeHekeÀeW ves yevee³es nQ, Fmeer lejn mes keÀevetveer ogefve³ee ceW keÀevetve kesÀ j#ekeÀeW ves Yeer DeHeves-DeHeves efve³ece yevee³es nQ~ Fve meyeceW F&MJejer³e efve³eceeW keÀe mebiece³egie ceW Heeueve keÀjvee yengle ]peªjer nw~ efMeJeyeeyee ves peye Fme 12

F&MJejer³e efJeMJe efJeÐeeue³e keÀer mLeeHevee keÀer lees Henues-Henues ye´ïee yeeyee keÀe peerJeve meceefHe&le keÀje³ee Deewj ceelesMJejer keÀer DeO³e#elee ceW SkeÀ keÀcesìer yeveekeÀj keÀejesyeej efkeÀ³ee Hejbleg F&MJejer³e efJeMJe efJeÐeeue³e kesÀ He´ejbYe mes ueskeÀj 18 peveJejer, 1969 lekeÀ keÀesF& Yeer efve³ece mebefJeOeeve ceW efueefKele ceW veneR Les~ ye´ïee yeeyee kesÀ Üeje ³ee mebosefMe³eeW kesÀ Üeje pees Yeer mebosMe ³ee efveoxMe efceueles Les, GvekeÀe nce Heeueve keÀjles Les Deewj Jener nceejs efueS efve³ece yeve peeles Les~ oeoe efJeMJe efkeÀMeesj ves keÀevetve kesÀ #es$e kesÀ efJeMes<e%eeW kesÀ Üeje Fme efJeMJe efJeÐeeue³e kesÀ mebefJeOeeve (Constitution) keÀe He´eªHe (Draft) yeveekeÀj ye´ïee yeeyee keÀes efoKee³ee Hejbleg keÀesF& Yeer efve³eceeJeueer HeÀeFveue veneR nes mekeÀer~ efve³eceeW keÀe mebefJeOeeve ªHe ceW efueKele ceW nesvee peªjer veneR, ³en nkeÀerkeÀle nw~ FbiuewC[ ceW peneB jepelev$e DeYeer Yeer veececee$e ®eue jne nw, JeneB Hej keÀesF& Yeer mebefJeOeeve veneR nw Deewj pees Yeer jerefle-jmce ®eueer DeeF& nw Deewj pees Yeer efveCe&³e DeYeer lekeÀ v³ee³eeue³eeW ceW efue³es ie³es nQ, GvneR kesÀ DeeOeej Hej jepe-keÀejesyeej ®euelee nw~ JeneB DeYeer Yeer Kejero-yes®e kesÀ keÀejesyeej kesÀ efueS Contract Act veneR nw pewmee Yeejle ceW Indian Contract Act ³ee Sales of

Goods Act nw~ mece³e He´efle mece³e JeneB Hej pees Yeer keÀevetveer HewÀmeues nesless jns, Jes ner keÀevetve yeve ie³es nQ~ FbiuewC[ kesÀ DeueeJee DecesefjkeÀe, jefMe³ee Deeefo osMeeW kesÀ DeHeves-DeHeves mebefJeOeeve nQ Deewj GvekesÀ cegleeefyekeÀ ner JeneB keÀe jep³e keÀejesyeej ®euelee nw~ ye´ïee yeeyee ves cegPes Deeyet mebie´neue³e kesÀ Hegjeves cekeÀeve ceeefuekeÀ mes yeele keÀjkesÀ Gmes Kejeroves kesÀ efueS Denceoeyeeo Yespee Lee~ Deþejn peveJejer oesHenj lekeÀ GmekeÀe meewoe HeÀeFveue nes ie³ee Deewj HeeB®e npeej ©He³es ceQves GvnW S[Jeebme ceW os efo³es~ peveJejer 18 keÀer jele keÀes ner nceejs H³eejs ye´ïee yeeyee DeJ³ekeÌle nes ie³es lees ceQ Heeb[Je YeJeve Deeves kesÀ yeeo mees®e jne Lee efkeÀ ke̳ee keÀjW, cekeÀeve uesvee ®eeefnS ³ee veneR ke̳eeWefkeÀ nceves meewoe lees keÀj efue³ee Lee~ cekeÀeve ceeefuekeÀ Deeþ-ome efove ceW Deeves Jeeuee Lee Deewj jefpemì^er kesÀ Üeje Jen cekeÀeve nceejer mebHeefÊe yeveves Jeeuee Lee~ peye 21 peveJejer keÀes DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe keÀer HeOejeceefCe ngF& Deewj DeJ³ekeÌle cegjueer kesÀ HeM®eeled ceQ Gvemes ìesueer uesves ie³ee leye ceQves yeeyee mes Hetíe efkeÀ vekeÌkeÀer ueskeÀ kesÀ Heeme eqmLele YeJeve keÀe pees meewoe efkeÀ³ee nw, Jen ®eeuet jKeW ³ee ke̳ee keÀjW? DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe ves keÀne efkeÀ Jees lees uesvee ner nw~ Fme He´keÀej DeJ³ekeÌle

pees J³eefkeÌle F&ceeveoej Deewj me®®eer efoue Jeeuee nw, Jen ncesMee nuekeÀe Deewj cegkeÌle jnlee nw Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

yeeHeoeoe keÀe GÊej megvekeÀj ceQ Gþ ner jne Lee efkeÀ yeeyee ves keÀne, yewþes, Deye F&MJejer³e efve³eceeW kesÀ Deboj HeefjJele&ve nesiee~ ceQves Hetíe efkeÀ ke̳ee HeefjJele&ve nesiee, Jen mHe<ì keÀerefpeS? leye DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe ves keÀne efkeÀ Deye meeje keÀejesyeej ceerefìbie kesÀ Üeje meyekeÀer je³e mes nesiee, Deeies ®euekeÀj Fve efve³eceeW keÀes efueefKele ªHe osvee Heæ[siee~ ³en yengle yeæ[e ke´ÀebeflekeÀejer HeefjJele&ve Lee ke̳eeWefkeÀ leye lekeÀ nce ye´ïee yeeyee mes ³ener megveles Dee³es Les efkeÀ Hejceelcee keÀe DeHevee keÀejesyeej nw, DeHeveer ieJecexvì nw Deewj ³en F&MJejer³e ieJecexvì ogefve³ee keÀer efkeÀmeer Yeer ieJecexvì kesÀ Heeme jefpemì[& veneR nes mekeÀleer Deewj Fmeer DeeOeej Hej ³e%e keÀe keÀejesyeej Henues 32 Je<e& lekeÀ ®euee~ ceQ peye mes %eeve ceW Dee³ee leye mes mees®elee Lee efkeÀ ke̳ee efkeÀ³ee pee³es efkeÀ efMeJeyeeyee kesÀ efve³eceeW keÀe Yeer nce Heeueve keÀjW Deewj ueewefkeÀkeÀ ogefve³ee kesÀ efve³eceeW keÀe Yeer DeLee&led oesveeW kesÀ yeer®e yewuesvme nes ke̳eeWefkeÀ J³eefkeÌle Depej-Decej veneR nw Hejbleg mebmLee keÀe DeHevee mebefJeOeeve nesiee, GmekesÀ DeHeves efve³ece-ce³ee&oe³eW neWies lees mebmLee meoekeÀeue ®eueleer jnsieer FmeefueS ceQ ye´ïee yeeyee keÀes keÀnlee Lee efkeÀ DeeHe SkeÀ ì^mì yeveeF³es efpemekesÀ veece Hej Deiej nce De®eue mebHeefÊe ueWies lees Jen meoekeÀeue kesÀ efueS mebmLee kesÀ veece Hej jnsieer Hejbleg yeeyee cekeÀeveeW keÀes Deiemle 2013

Kejeroves kesÀ He#e ceW veneR Les~ SkeÀ Heeb[Je YeJeve ner Gme mece³e lekeÀ Kejeroe ie³ee Lee Deewj Jen Yeer owJeer Ye´elee efJeMJe efkeÀMeesj kesÀ veece Hej Lee Deewj yeeo ceW GvneWves peerless peer ner Fmes ®eej oeefo³eeW kesÀ veece Hej ì^ebmeHeÀj keÀj efo³ee Lee~ F&MJejer³e efve³eceeW ceW HeefjJele&ve nesves Jeeuee nw, Ssmee mebkesÀle nceW Henues Yeer veJebyej, 1968 ceW efceuee Lee peye ye´ïee yeeyee ves cegbyeF& ceW oeoer He´keÀeMeceefCe keÀes He$e efueKee Lee efkeÀ ye®®eer, legce Deewj jcesMe Deeyet ceW Dee peeDees, jcesMe ves keÀF& yeej cegPes mebHeefÊe Kejeroves kesÀ efueS SkeÀ mebmLee ³ee ì^mì yeveeves kesÀ efueS keÀne nw~ nce Deeyet HengB®es Deewj ye´ïee yeeyee ves nce oesveeW leLee oeroer ceveceesefnveer, Ye´elee Deevevo efkeÀMeesj keÀer SkeÀ keÀcesìer yeveeF& Deewj nce ®eejeW pees Yeer yeele ceerefìbie ceW vekeÌkeÀer keÀjles, GmekesÀ yeejs ceW ye´ïee yeeyee He´efleefove jeef$e keÌueeme ceW ®e®ee& keÀjles Deewj DeHeveer mJeerke=Àefle os Deeies yeæ{eles~ Fme He´keÀej `Jeu[& efjv³egDeue eqmHe´®³egDeue ì^mì' veece mes SkeÀ ì^mì jefpemì[& keÀjeves keÀer ígÆer ye´ïee yeeyee ves oer~ Deieues efove cegjueer keÌueeme kesÀ yeeo ceQ peieoerMe YeeF& keÀes ³en mecee®eej efueKe jne Lee leye ye´ïee yeeyee ves cegPes yeguee³ee Deewj keÀne efkeÀ ye®®es, ke̳ee keÀjles nes? ceQves yelee³ee efkeÀ yeeyee, ceQ ³en mecee®eej peieoerMe YeeF& keÀes efueKe jne ntB~ ye´ïee yeeyee ves keÀne, ye®®es, lesjer efueKele keÀes keÀewve ceevesiee, ceQ peieoerMe ceneve Deelcee³eW Deeies yeæ{leer nQ, ©keÀleer veneR

ye®®es keÀes efueKetBiee lees Gme efueKele kesÀ DeeOeej Hej ³es yeeleW meJe&ceev³e nes pee³eWieer~ ye´ïee yeeyee ves cesjs Deeies ner peieoerMe YeeF& keÀes uebyee-®eewæ[e He$e efueKee Deewj GmeceW ®eej-HeeB®e efove keÀer nceejer ceerefìbie keÀe Hetje ner efve<keÀ<e& efueKee~ leye ceQves osKee efkeÀ ye´ïee yeeyee keÀer mcejCe MeefkeÌle efkeÀleveer Þes<þ nw~ ye´ïee yeeyee ves cegPes leLee oeoer He´keÀeMeceefCe keÀes HeÀewjve cegbyeF& peekeÀj Deeies keÀe keÀejesyeej keÀjves keÀes keÀne~ yeeo ceW mece³e He´efle mece³e ieguepeej oeoer Üeje DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe keÀe mebosMe efceuelee jne Deewj efouueer ceW DeHeves efJeMJe efJeÐeeue³e keÀe mebefJeOeeve yeveeves keÀe keÀejesyeej Megª ngDee~ cegbyeF& mes ceQ Deewj oeoer He´keÀeMeceefCe efouueer ieS~ oeroer ceveceesefnveer, Ye´elee Deevevo efkeÀMeesj leLee Ye´elee ®ebêneme Yeer efouueer Dee³es~ ueieeleej meele-Deeþ efove yewþkeÀj nceves owJeer mebefJeOeeve keÀe He´eªHe efveOee&efjle efkeÀ³ee~ pees ®e®ee&³eW ngF¥, GvnW efueefKele ªHe efo³ee ie³ee~ ieguepeej oeoer JeneR Les, GvekesÀ Üeje meye yeeleW HeÀeFveue nesleer ieF¥~ ³en ceerefìbie efouueer keÀceueeveiej ceW Megª ngF& lees Henues efove ner DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe ves mebosMe Yespee efkeÀ ye®®es, ceQ DeeHekesÀ meeLe ntB Deewj meeLe ner jntBiee Deewj He´sjCee Üeje ³en mebefJeOeeve yeveeves ceW ceoo keÀjlee jntBiee~ me®eceg®e yengle-meer yeeleW Ssmeer efueKeer ieF¥ pees meeceev³e mebefJeOeeve ceW veneR nesleeR, Jen 13


%eeveece=le

ceQ peevelee Lee ke̳eeWefkeÀ nce ueesieeW keÀes Sue.Sue.yeer. keÀer Heæ{eF& ceW ogefve³ee kesÀ efJeefYevve osMeeW keÀe mebefJeOeeve efmeKee³ee ie³ee Lee~ ³en mebefJeOeeve efouueer ceW yevee Deewj GmekesÀ yeeo DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe keÀe mebosMe Dee³ee efkeÀ ³en mebefJeOeeve 21 peveJejer, 1969 mes He´YeeJeer ceevee pee³esiee peyeefkeÀ nceves Fmes ceF&, 1969 ceW efouueer keÀceueeveiej ceW HeÀeFveue ef k eÀ³ee Lee~ Retrospective Effect mes owJeer mebefJeOeeve keÀes yeveeves keÀer pees jmce yeeyee ves yeveeF& , Jen Deepe Yeer FbiuewC[ ceW nw Deewj peye JeneB keÀesF& jepee Mejerj íesæ[lee nw lees legjble GmekesÀ Jeeefjme keÀer jepee kesÀ ªHe ceW efve³egefkeÌle nes peeleer nw Deewj efHeÀj Iees<eCee keÀer peeleer nw `Long live the king, king is dead.' Fme He´keÀej keÀer Iees<eCee kesÀ Üeje jepemeÊee meowJe keÀe³ece jnleer nw Deewj yeer®e ceW efkeÀmeer Yeer He´keÀej keÀe efJejece veneR Deelee nw~ DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe ves efJeMJe efJeÐeeue³e keÀes ueewefkeÀkeÀ ogefve³ee kesÀ keÀevetve ceW jefpemì[& keÀjeves keÀer cevee keÀer~ efMeJeyeeyee ves ceeGbì Deeyet keÀes cegK³eeue³e kesÀ ªHe ceW ®egvee~ peye nce keÀevetve keÀer ogefve³ee ceW Deeies yeæ{s, leye ceeuetce ngDee efkeÀ ke̳eeW 1950 ceW yeeyee ves ceeGbì Deeyet keÀes cegK³eeue³e kesÀ ªHe ceW ®egvee~ FmekeÀe otjbosMeer HeefjCeece 1969 kesÀ yeeo kesÀ jepemLeeve kesÀ Rajasthan Public Trust Act ceW nceves osKee~ 14

Yeejle ceW peneB-peneB Oecee&oe Deewj Oeeefce&keÀ mebmLeeDeeW keÀes jefpemì[& keÀjves keÀe keÀevetve nw, JeneB Hej Flevee meKle keÀevetve nw efkeÀ keÀesF& Yeer mebmLee keÀe 1,000 ©He³es mes p³eeoe Ke®e& ³ee Deeceoveer nes lees Gmes Gme jep³e kesÀ ì^mì SkeÌì kesÀ Debleie&le jefpemì[& keÀjevee ]peªjer nw~ Hejbleg jepemLeeve kesÀ Deboj GvneR memLeeDeeW keÀes jefpemì[& keÀjeves keÀer ]peªjle nw pees ³ee lees mejkeÀej mes Devegoeve (Subsidy) uesleer nQ ³ee GvnW mejkeÀej mes DeeefLe&keÀ mene³elee (Grant) efceueleer nw ³ee Jes pevelee mes oeve (Donation) kesÀ ªHe ceW Oeve mJeerkeÀej keÀjleer nQ~ peye 1969 ceW owJeer mebefJeOeeve keÀe efvecee&Ce efkeÀ³ee leye SkeÀ owJeer HeefjJeej keÀe efvecee&Ce nesvee le³e ngDee efpemekesÀ Deboj DeueewefkeÀkeÀ ceelee-efHelee kesÀ ªHe ceW ye´ïee yeeyee Deewj ceelesMJejer mejmJeleer Les Deewj nce meye ye®®es DeeHeme ceW YeeF&yenve kesÀ ªHe ceW Fme `owJeer HeefjJeej' kesÀ meom³e Les~ FmeefueS peye jepemLeeve kesÀ keÀevetveer DeHeÀmejeW kesÀ meeceves yeele DeeF&, leye nceves `owJeer HeefjJeej' keÀer HeefjYee<ee mecePeeF& Deewj yelee³ee efkeÀ pewmes ueewefkeÀkeÀ HeefjJeej ceW ceelee-efHelee Deewj ye®®es nesles nQ, efHelee Iej ®eueeves kesÀ efueS ceelee keÀes Hewmes oslee nw lees efHelee ves ceelee keÀes oeve efo³ee, Ssmee veneR keÀnles nQ~ keÀF& yeej efHelee yeenj ieeBJe ³ee efJeosMe ceW neslee nw lees

DeeHekeÀer MegYe Je=efÊe ner ¢ef<ì keÀes efoJ³e yeveeleer nw

Iej ®eueeves kesÀ efueS Oeve Yespelee nw lees Jen Oeve oeve kesÀ ªHe ceW HeefjJeej kesÀ meom³eeW keÀes veneR efceuelee~ Fmeer He´keÀej mes Fme efJeMJe efJeÐeeue³e ceW Yeer meye DeeHeme ceW YeeF&-yenve nQ~ keÀesF& YeeF& keÀceelee, keÀesF& mesJee keÀjlee, keÀF& yenveW Yeer veewkeÀjer keÀjleeR Deewj DeHevee Oeve oskeÀj Fme F&MJejer³e HeefjJeej keÀes ®eueeleeR FmeefueS mebmLee kesÀ yenve-YeeF& Fme HeefjJeej keÀes ®eueeves kesÀ efueS pees OevejeefMe osles nQ, ³en oeve veneR nw ke̳eeWefkeÀ Jes HeefjJeej kesÀ meom³e nQ~ nce ueesieeW mes Oeve oeve veneR uesles nQ uesefkeÀve HeefjJeej keÀe SkeÀ meom³e otmejs keÀes Oeve keÀer ceoo keÀjlee nw~ jepemLeeve HeeqyuekeÀ ì^mì SkeÌì kesÀ Debleie&le nce pevelee mes Oeve oeve veneR uesles nQ~ nceejer Fme yeele keÀes jepemLeeve kesÀ DeHeÀmejeW ves ceevee Deewj Deepe lekeÀ efJeMJe efJeÐeeue³e keÀes jefpemì[& keÀjeves keÀer ]peªjle veneR Heæ[er~ Yeejle kesÀ meJeex®®e v³ee³eeue³e ves yengle mHe<ì MeyoeW ceW HewÀmeuee efo³ee efkeÀ mebmLee keÀe cegK³eeue³e efpeme jep³e ceW nesiee, Gmeer jep³e keÀe keÀevetve ner Gme mebmLee keÀer meYeer MeeKeeDeeW Hej ueeiet nesiee~ Fme keÀejCe Yeejle kesÀ Dev³e efkeÀmeer Yeer jep³e kesÀ keÀevetve kesÀ cegleeefyekeÀ nceejer efkeÀmeer Yeer MeeKee keÀes jefpemì^sMeve keÀjeves keÀer peªjle veneR nw~ Fme He´keÀej mes ueewefkeÀkeÀ keÀevetve keÀer DeveskeÀ yeeleeW mess efMeJeyeeyee ves ³e%e keÀes megjef#ele efkeÀ³ee nw~ v Je<e& 49 / DebkeÀ 02


ke̳ee Jees efove efHeÀj ueewì Dee³eWies? =ye´ïeekegÀceej megYee<e, %eeve mejesJej (Deeyet HeJe&le)

keÀYeer Jees 1983 kesÀ efove ³eeo Deeles

Deelee Deewj legjvle efHekeÀefvekeÀ keÀe He´esie´ece yeve peelee~ oeoerpeer HeermeHeeke&À ceW ceOegyeve efveJeeefme³eeW kesÀ meeLe efke´ÀkesÀì, yes[efcevìve, Kees - Kees , ceìkeÀe leesæ[, jeme, Yebieæ[e Deeefo meye KesueeW, ve=l³eeW ceW Yeeie uesleer Leer~ pewmes ner oeoerpeer HeermeHeeke&À ceW HengB®e peeleer, njskeÀ ìerce keÀe ceve neslee, oeoerpeer nceejs Heeme Dee³eW~ me®eceg®e, oeoerpeer nj ìerce kesÀ meeLe meefcceefuele nes peeleer Deewj meYeer ceW Flevee Gcebie-Glmeen Deelee pees DeHeves DeeHe keÀes Yetue peeles Les~ mJeie& Dee jne nw...., oeoerpeer keÀe yengle efHe´³e Kesue Lee~ mejuelee keÀer cetjle SkeÀ yeej keÀer yeele nw, oeoerpeer keÀneR mesJee Hej ie³eer Leer~ peye Denceoeyeeo mes JeeHeme Dee jner Leer lees jemles ceW GvekeÀer Decyesme[j ieeæ[er Kejeye nes ieF&~ leye HeÀesve keÀer Fleveer megefJeOee veneR Leer~ oeoerpeer Je GvekesÀ meeefLe³eeW ves JeneR SkeÀ Hesæ[ kesÀ veer®es oes Iebìs Fvlepeej efkeÀ³ee~ yeeo ceW Deeyet keÀer SkeÀ ieeæ[er oeoer peer keÀes osKekeÀj ©keÀ ie³eer~ oeoer peer keÀes Hetíe, oeoer peer, ieeæ[er Kejeye ngF& nw, lees cegPes mesJee keÀe

nQ, ceveceesefnveer oeroer peer, peevekeÀer oeoer peer, ®ebêceefCe oeoer peer, ceveesnj oeoer peer, MeevleeceefCe oeoer peer, jleveceesefnveer oeoer peer, DeeveboefkeÀMeesj oeoe peer, efJeMJejleve oeoe peer, ®evêneme oeoe peer, peieoerMe YeeF& peer, efveJezj YeeF& peer, ye=peceesnve YeeF& peer, jcesMe YeeF& peer pewmeer ceneve nefmle³eeB DeesceMeeefvle YeJeve DeJemej oes vee, ceQ DeeHekeÀes HengB®eelee ntB~ ceW Deeies keÀer HebefkeÌle ceW yewþles Les Deewj Henues lees oeoerpeer ves meskeÀC[ Yej nceejer H³eejer He´keÀeMeceefCe oeoer peer efJe®eej efkeÀ³ee efHeÀj `yeeyee ves ner ³en yengle ner efvejeues Devoepe ceW cegjueer ieeæ[er Yespeer nw', ³en mecePe mJeerke=Àefle oer megveeves keÀe Deevebo uesleer Je osleer Leer, Gme lees Jen YeeF& yengle KegMe ngDee~ Fleveer Devoepe keÀe JeCe&ve keÀjvee yeæ[e keÀefþve yeæ[er mebmLee keÀer He´MeeefmekeÀe nesves kesÀ nw~ ke̳ee Jees DeueewefkeÀkeÀ megKe Lee! oeoer yeeo Yeer GvekesÀ Devoj Fleveer mejuelee peer jmeYejer cegjueer megveeleer jnW Deewj nce Leer efkeÀ keÀesF& yeele keÀnveer nesleer lees meYeer megveles jnW, Ssmee efoue keÀjlee Lee~ keÀnleer Leer , Ssmee oeoer keÀe efJe®eej nw, mesJee kesÀ keÀejCe keÀYeer cegjueer kesÀ yeer®e ceW oeoer ves keÀne nw.... pewmes efkeÀ ceQ-Heve mes Gþvee Heæ[lee Lee uesefkeÀve ceve meeje efyeukegÀue otj Leer oeoer peer~ mece³e ne@ue ceW ner ueiee jnlee Lee~ SkeÀ-SkeÀ keÀe efJeMes<e O³eeve efKeueeæ[er-Heve nj Je<e& yeeyee keÀs DeJelejCe keÀs mece³e Kesue keÀe veece megveles ner meyekeÀes mes Henues meYeer ekfeÀ®eve JeeueeW keÀs meeLe efkeÀlevee De®íe ueielee nw FmeefueS lees yeþwkeÀj, GvekeÀer yeeleW mevgekeÀj GvnW Deelfe oeoerpeer ves HeermeHeeke&À DeHeves neLeeW mes DeeJeM³ekeÀ ®eepreeW keÀer meegJfeOee olseer Lee~r mebJeeje Lee~ yeeyee kesÀ HeefJe$e, ceneve, YeC[ejs keÀer meHeÀeF,& meHeÀsoer Deeeof H³eejs ye®®es Deewj keÀneR Kesueves pee³eW keÀjeves keÀe evfeoMxe olseer Lee~r DeueieFmemes lees De®íe nw DeHevee keÀesF& mLeeve Deueie eJfeYeeieeW keÀe ®ekekÌeÀj ueieekeÀj nes FmeefueS ceevees HeermeHeeke&À keÀe efvecee&Ce meyekeÀer DeeJeM³ekeÀleeDeeW Hej O³eeve olseer ngDee~ HeermeHeeke&À keÀe veece uesles ner Lee~r keÀeFs& yeecreej nelsee lees oeoepreer keÀe oeoerpeer kesÀ Devoj Gcebie-Glmeen 15 Deiemle 2013 DeHevee Ëo³e Hejceelcee keÀes osves mes keÀYeer Yeer neì& DeìwkeÀ veneR nes mekeÀlee


%eeveece=le

GmekeÀs THej eJfeMe<se O³eeve jnlee Lee~ keÀbOes keÀs oo& keÀs eufeS peye ceQ oMseer oJeeF& keÀjkeÀs JeeHeme Dee³ee lees oeoer peer ves Heí t e, keÀwmes ne?s cevQes keÀne, oeoer pee,r keÀbOes 95 Hee´lfeMele þekreÀ n~Q ceeþrer oeoer peer ves keÀne, Hejte þekreÀ keÀjkeÀs ner ueeìwvee Lee vee~ Flevee SkeÀ-SkeÀ keÀe O³eeve jKeleer Lee~r yee®re-yee®re ceW keuÌeeme ceW ner Heí t leer Lee,r meYeer keÀer leeyfe³ele þekreÀ nw vee? eHfeÀj keÀnleer Lee,r oeoepreer keÀer leeyfe³ele Yeer De®íer n~w ³en mevgekeÀj meYeer KeMgeer mes leeeufe³eeB yepeeles Le~s efMe#ee Je meeJeOeeveer oeoerpeer peye Yeer YeesuesveeLe kesÀ YeC[ejs ceW Deeleer Leer lees DeJeM³e Hetíleer Leer, Deepe Yeespeve ke̳ee yevee nw? ceQ meerOeer Yee<ee ceW keÀnlee Lee, oeoer peer, oeue, ®eeJeue, meypeer, jesìer Je HekeÀewæ[e Yeer nw~ oeoer peer nBmekeÀj keÀnleer Leer, Ssmes yeleeles nQ efkeÀ meHesÀo cetBie oeue, ieesYeer keÀer meypeer Deewj Deeuet keÀe HekeÀewæ[e, yeekeÀer ®eerpeW lees nesleer ner nQ, Jees yeleeves keÀer peªjle veneR nesleer~ H³eej mes efMe#ee Deewj meeJeOeeveer osleer Leer efkeÀ Yeespeve Hejesmeles mece³e yengle p³eeoe veneR [eue osvee, Yeues ner ogyeeje uesves Dee³eW, cevee veneR keÀjvee, yeeyee kesÀ ³e%e keÀe He´meeo J³eLe& veneR peevee ®eeefnS, DeepekeÀue meypeer yengle cenbieer nes ie³eer nw~ keÀYeerkeÀYeer lees yeæ[er keÌueeme ceW meYeer keÀes keÀnleer Leer, osKees, Deepe SkeÀ yetæ{er ceelee cesjs Heeme Dee³eer Deewj ome Hewmes, HeeB®e Hewmes 16

keÀer ieþæ[er cegPes oer Deewj yeesueer, oeoerpeer, ³en cesjer meeue Yej keÀer keÀceeF& nw, Keeme yeeyee keÀer YeC[ejer kesÀ efueS FkeÀìdþs keÀjleer ntB... cesjer DeebKeeW ceW DeeBmet Dee ieS~ osKees, nceW yeeyee kesÀ ³e%e keÀe keÀCee-oevee efkeÀleves H³eej mes Keevee ®eeefnS! SkeÀ oevee Yeer J³eLe& veneR peevee ®eeefnS~ Jewmes lees ye´ïee Yeespeve kesÀ efueS osJelee Yeer lejmeles nQ, Ssmeer yeeleW yeleekeÀj ³e%e kesÀ He´efle H³eej Hewoe keÀjleer Leer~ yeeyee kesÀ efoue ceW oeoer peer meved 1991 keÀer yeele nw, SkeÀ efove oeoer peer keÀer íeleer ceW megyen 6 yepes peesj mes Demenveer³e oo& ngDee~ ceOegyeve leye íesìe-mee Iej Lee, legjvle meYeer keÀes Helee ®eue ie³ee~ ceQ Yeer oeoerpeer kesÀ keÀcejs kesÀ yeenj HengB®e ie³ee~ [e@keÌìj Je yeæ[s YeeF&-yenveeW kesÀ He´³eeme ®eue jns Les, nce lees íesìs Les, nceW Devoj keÀewve peeves oslee? ceQ oes efceefveì kesÀ yeeo JeneB mes meerOee yeeyee kesÀ keÀcejs ceW ie³ee, cesjer DeeBKeeW mes DeeBmet yen jns Les~ ceQves yeeyee keÀes keÀn efo³ee, yeeyee, cesjer ceeB keÀes kegÀí veneR nesvee ®eeefnS~ leYeer ceQves SkeÀ ¢M³e osKee, yeeyee kesÀ efoue ceW oeoerpeer cegmekeÀje jner Leer Deewj yeeyee Yeer cegmekeÀje jns Les~ yeeyee cegPes keÀn jns Les, ceeB keÀes kegÀí veneR nesiee~ ceQ legjvle DeHeves keÀes nuekeÀe cenmetme keÀjves ueiee Deewj yeeyee kesÀ keÀcejs mes efvekeÀue YeC[ejs ceW mesJee keÀjves ®euee ie³ee ke̳eeWefkeÀ yeeyee Üeje efoS ieS DevegYeJe Hej cesje Hetje

efJeMJeeme Lee~ me®eceg®e 20-25 efceefveì kesÀ yeeo mecee®eej efceuee efkeÀ oeoerpeer keÀer leyeer³ele þerkeÀ nw~ Gcebie-Glmeen nj megyen keÀer jesMeveer kesÀ meeLe oeoer peer Gcebie Yejer veF&-veF& yeeleW meyekesÀ efoueeW ceW Yej osleer Leer~ oeoer peer kesÀ efoue ceW meoe ner jnlee Lee, yeeyee keÀer He´l³e#elee kesÀ efueS kegÀí ve³ee keÀjW~ keÀYeer cegjueer keÌueeme ceW keÀnleer Leer, `SkeÀ yeele megveeTB-megveeTB, nw lees He´eFJesì uesefkeÀve DeeHe lees Iej kesÀ ye®®es nes, Deepe oeoerpeer keÀes ³en mebkeÀuHe Dee³ee efkeÀ ueeKeeW keÀer meYee nesveer ®eeefnS, leYeer yeeyee keÀer He´l³e#elee nesieer~ oeoerpeer kesÀ Fmeer mebkeÀuHe kesÀ HeÀuemJeªHe efJeMeeue keÀe³e&ke´ÀceeW keÀe Dee³eespeve He´ejcYe ngDee~ oeoer keÀesF& Yeer yeele DeHeves efoue ceW veneR jKeleer Leer, legjvle meYeer kesÀ meeLe yeeBì osleer Leer, Fmeer keÀejCe meYeer kesÀ Devoj GcebieGlmeen Deelee Lee Deewj mesJee keÀer veF&veF& ³eespeveeSB meHeÀue nesleer LeeR~ meYee kesÀ yeer®e mesJeeOeeefj³eeW keÀe Heefj®e³e peye keÀYeer cejgueer keÀs yee®re ceW Oeeysee,r keÀeHeìXj, ìusej, Hevsìj, keÀvmìk^eMÌeve Deeeof keÀe veece Deelee lees oeoepreer Gve #e$seeW mes mecyeevfOele meJseeOeeejf³eeW (yeeyee keÀs ye®®ee)W keÀes keuÌeeme keÀs yee®re ceW Gþelee~r GvekeÀe Heejf®e³e olseer lees GvekeÀer KeMgeer keÀe eþfkeÀevee veneR jnlee~ SkeÀ eofve cejgueer ceW

keÀYeer Yeer He´ke=Àefle DeLee&led Mejerj kesÀ oeme veneR yevevee, oeme yeveves mes Goeme nes pee³eWies Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

cekeKÌeve keÀer yeele DeeF~& oeoepreer ves Heí t e, YeC[ejs ceW cekeKÌeve keÀevwe evfekeÀeuelee n?w Fme meJsee keÀs evfeecfeÊe ceQ Ke[æe nDgee, yenlge Mejcee Yeer jne Lee ke³ÌeeeWkfeÀ Henuee Smsee ceekweÀe Lee~ oeoepreer ves cePges mìpse Hej yeugee³ee, meyemes Heejf®e³e keÀje³ee Deejw SkeÀ ieugeeye keÀe HeÀtue eof³ee~ cejser KeMgeer keÀe HeejeJeej ve jne~ DeecseMeeevfle YeJeve ceW ekfeÀleves ueeise Les ueeskfeÀve cePges keÀgí Yeer vepej veneR Dee jne Lee~ yeme Deeveob ner Deeveob~ oeoepreer íeìse-rme-síeìser meJsee keÀjves Jeeues keÀes Yeer Smses Gceibe-Glmeen olseer Lee~r Gceibe-Glmeen keÀe Pejvee SkeÀ efove Ssmee ngDee efkeÀ Heeb[Je YeJeve ceW oesHenj keÀe Yeespeve efueHeÌì mes ®eæ{evee Lee, efueHeÌì De®eevekeÀ Kejeye nes ie³eer~ nce meye efueHeÌì þerkeÀ keÀjves keÀer keÀesefMeMe ceW ueies ngS Les uesefkeÀve þerkeÀ veneR ngF&~ Deye 12 yepeves ceW HeeB®e efceveì yeekeÀer Les~ ceQ Yeesueer oeoerpeer kesÀ Heeme ie³ee~ Yeesueer oeoer peer ves cegPes yeæ[er oeoer peer kesÀ Heeme Yespee~ ceQ GvekesÀ keÀe³ee&ue³e keÀer lejHeÀ oewæ[e, Jes keÀe³ee&ue³e ceW keÀesF& He$e Heæ{ jner Leer~ pewmes ner ceQ meeceves ie³ee, GvneWves Hetíe, yeesuees, ke̳ee ngDee? ceQves keÀne, oeoer peer, efueHeÌì Kejeye nes ieF& nw, Yeespeve [e³eefvebie ne@ue ceW HengB®ee veneR nw~ oeoer peer legjvle GþkeÀj Keæ[er ngF& Deewj YeC[ejs ceW DeeF&~ JeneB pees YeeF& Les GvneW keÀes Gcebie-Glmeen efo³ee, ®euees...®euees....HeeC[Jees, ceneJeerjes, Deiemle 2013

veer®es mes Yeespeve ueeDees~ oeoerpeer keÀe keÀnvee Lee Deewj keÀjerye 25 HeeC[Je SkeÀ meeLe efkeÀ®eve ceW oewæ[s Deewsj HeeB®e efceveì ceW Yeespeve THej HengB®e ie³ee, þerkeÀ 12 yepes Yeespeve efKeueeves keÀer mesJee He´ejcYe nes ieF&~ ceeB keÀer cecelee Ssmes ¢M³e Fve DeebKeeW keÀes osKeves keÀes efceues pees keÀYeer Yetueles veneR~ efveJezj YeeF& cegbyeF& mes yee³eHeeme mepe&jer kesÀ yeeo H³eejs ceOegyeve HengB®eves Jeeues Les Deewj ³eneB ceeB DeHeves ye®®es kesÀ Fvlepeej ceW yeeBnW Hemeejs yewþer Leer~ pewmes ner efveJezj YeeF& keÀej mes ceOegyeve kesÀ He´ebieCe ceW Glejs, oeoerpeer ves DeHeveer Deveble yeeBnW Hemeej oer Deewj efveJezj YeeF& GveceW mecee ie³es~ oesveeW kesÀ efoue Yej Dee³es Les~ GmekesÀ yeeo oeoerpeer GvnW mJe³eb yeeyee kesÀ keÀcejs ceW ueskeÀj ie³eer~ Deesnes! kewÀmes Jees DeebKeeW keÀes megKe osves Jeeues #eCe Les! Jees Leer lees kegÀceejer uesefkeÀve ceeB yevekeÀj ®eens íesìe nes ³ee yeæ[e, yetæ{e nes ³ee peJeeve, meyekesÀ efoueeW Hej jepe keÀj yewþer Leer~ meye GvekeÀes ceeB-ceeB keÀnles LekeÀles veneR Les~ me®eceg®e GvekesÀ nj keÀce&, J³eJenej mes ceeB keÀer cecelee íuekeÀleer Leer~ pewmee meeceves Jeeuee neslee Lee, oeoer Jewmes ner yeve Gmemes J³eJenej keÀjleer, Fme keÀejCe njskeÀ keÀes ueielee Lee, oeoer cesjer nw~ keÀesF& yeele nesleer lees meerOee oeoer kesÀ Heeme peekeÀj yeleelee Lee, lees oeoer meevlJevee osleer Leer~

oeoer ceeB, oeoer ceeB keÀer Oegve peye ceOegyeve ceW mevle meccesueve ngDee, yeæ[s-yeæ[s ceneceC[uesMJej HeOeejs~ Henues efove keÀe keÀe³e&ke´Àce Hetje keÀj, Yeespeve kesÀ HeM®eeled efJeÞeece keÀjves megKeOeece HengB®es~ nceejer Yeesueer-Yeesueer oeoer meYeer oeefo³eeW kesÀ meeLe yeæ[s H³eej mes GvekeÀe neue®eeue uesves JeneR HengB®e ieF¥ lees GvekeÀes DeHeveer DeebKeeW Hej efJeMJeeme veneR nes jne Lee efkeÀ Fleveer yeæ[er nmleer DeHeveer meeLeer oeefo³eeW kesÀ meeLe nceeje neue®eeue uesves Je MegYejeef$e keÀjves nceejs SkeÀ-SkeÀ kesÀ Heeme Dee³es~ efHeÀj ke̳ee, otmejs efove kesÀ Yee<eCe ceW oeoer ceeB, oeoer ceeB, ³ener Oegve iegbpeeefjle jner~ H³eej mes efHeIeuee osleer Leer SkeÀ efove DejefJevo ef$eJesoer, efpevneWves jecee³eCe ceW jeJeCe keÀe peesjoej Heeì& yepee³ee Lee, DeeS~ pees osKes Jener Heefj®e³e os efkeÀ jeJeCe HeOeejs nQ~ peye oeoerpeer mes efceues lees oeoerpeer ves GvnW Hes´ce mes keÀne, uebkesÀMe peer, DeeDees, yeeyee kesÀ Iej ceW DeeHekeÀe mJeeiele nw~ ³en megvekeÀj Jees efHeIeue ie³es Deewj DeesceMeeeqvle YeJeve ceW GvneWves DevegYeJe ceW megvee³ee efkeÀ me®e, oeoer peer efkeÀleveer ceneve nQ! cegPes uebkesÀMe keÀnkesÀ mecceeve osleer nQ~ H³eejer oeoer peer, %eeve mes p³eeoe DeHeves H³eej Yejs J³eJenej Je me®®es H³eej mes meYeer keÀes efHeIeuee osleer Leer~ Ssmeer H³eejer oeoer keÀes Meled Meled veceve!

YeieJeeve cesb efJeMJeeme jKevee ceevee Ye³e mes cegefkeÌle Heevee

v

17


oerIe&keÀeue keÀe DeY³eeme yengle keÀece Dee³ee = jsKee Deie´Jeeue, cegbyeF& (yeesefjJeueer)

meg yen 3.30 yepes peye DeeBKeW KegueeR lees keÀcejs ceW ³egieue keÀes ve osKekeÀj GvekesÀ ceesyeeFue Hej HeÀesve ueiee³ee, meeceves mes Devpeeve J³eefkeÌle keÀer DeeJee]pe DeeF&~ Jen Hetí jne Lee, DeeHekeÀer ieeæ[er keÀe vebyej ke̳ee nw? cewves vebyej yelee³ee lees Jen keÀnves ueiee, nsceble Deie´Jeeue (cesjs Heefle) ogIe&ìveeie´mle nes ie³es nQ, DeeHe DecegkeÀ mLeeve Hej Dee peeF³es~ mecee®eej megveles ner Leesæ[er-meer Ieyejenì ngF& ke̳eeWefkeÀ met®evee osves Jeeues ves keÀne efkeÀ GvekeÀer ce=l³eg nes ®egkeÀer nw~ íesìs yesìs keÀes Gþe³ee, Gmes DecegkeÀ mLeeve keÀe Helee efueKeves keÀes keÀne~ mee#eerYeeJe ceW Leer~ Iej mes JeneB HengB®eves lekeÀ mJeceeveebs keÀer ceeuee ceve ceW Ietce jner Leer~ Deboj keÀer Ieyejenì keÀes mJeceeveeWb keÀer mce=efle Âeje MeefkeÌle ceW HeefjJele&ve keÀjves ceW ueieer Leer~ peye Yeer YeeJeveeDeeW cesb yenleer, yeeyee MeefkeÌle³eeW mes Yej osles Mejerj keÀer Hen®eeve keÀjves kesÀ yeeo meYeer keÀes Keyej keÀj oer ieF&~ Heesmìcee@ì&ce kesÀ efueS nce meYeer ne@efmHeìue kesÀ yeenj megyen mes yewþs Les~ Gme yeer®e ceve ceW keÀF& Gleej-®eæ{eJe DeeS, yeeyee mes ªnefjneve ngF&, yeeyee, ³en De®eevekeÀ keÀe HesHej cesjs meeceves Fme He´keÀej mes Deevee Lee ? yeeyee ceQ DeeHekeÀer ceneJeerj ye®®eer nt@B, F<ì osJeer nt@B, ceemìj 18

meJe&MeefkeÌleJeeve nt@B...~ yeeyee keÀer lejHeÀ mes MeefkeÌle³eeW keÀer efkeÀjCeeW kesÀ ªHe ceW keÀjbì-mee Deelee Deewj ceQ ®egbyekeÀ kesÀ meceeve Gmes Keerb®e-Keerb®e keÀj DeHeves Deboj Yej jner Leer~ ³en ke´Àce ueieeleej ®euelee jne~ peye Yeer YeeJeveeDeeW ceW yenves ueieleer, yeeyee MeefkeÌle³eeW mes Yej osles~ ne@efmHeìue mes Iej Deeves lekeÀ ceerþs yeeyee met#ceJeleve kesÀ ve]peejs efoKeeles jns~ DevegYeJe ngDee, yeeHeoeoe cesjs ³egieue keÀes DeHeveer ieeso ceW efueS He´keÀeMe kesÀ Petues ceW Petue jns nQ~ Gme JekeÌle Ssmee DeeYeeme nes jne Lee, ceQ Fme Oejleer Hej veneR ntB~ Mejerj mes Je ceve mes mJe³eb keÀes yengle ner nuekeÀer cenmetme keÀj jner Leer~ yeeyee ves cegPes DeHeveer ieeso ceW efyeþe jKee Lee, pewmesefkeÀ yeerceej ye®®es keÀes ceeB SkeÀ Heue Yeer DekesÀuee veneR íesæ[leer~ Iej Dee³es, ce=le osn meeceves Leer, ueie jne Lee ceevees keÀesF& ¢M³e DeeBKeeW kesÀ meeceves mes ieg]pej jne nw; Gmes osKeves Jeeueer ceQ keÀewve ntB, ³en Deelce-mce=efle Yeer yeveer ngF& Leer~ #ecee oer Deewj #ecee ueer meeje ªneveer HeefjJeej ³egieue keÀer Deelcee keÀes ³eesieoeve os jne Lee~ ceQves Yeer GvekeÀer Deelcee mes ªnefjneve Megª keÀer~ #ecee oer Deewj #ecee ueer efkeÀ nceves keÀF& De®ís Je yegjs efove meeLe-meeLe efyelee³es, DeeHekeÀe Deewj nceeje meeLe ³eneR lekeÀ ner

Lee~ DeeHe yengle ner Yeei³eJeeve nes ke̳eeWefkeÀ DeeHeves meowJe meYeer keÀer ogDeeSB ueer nbQ, meeje ªneveer HeefjJeej DeeHekeÀes ³eesieoeve os jne nw ö Fme He´keÀej efMeJeMeefkeÌle yevekeÀj ceQ yeeyee mes MeefkeÌle³eeB DeHeves Deboj YejkeÀj GvnW osleer jner~ ueieeleej 3-4 Ievìs lekeÀ ³ener ke´Àce ®euelee jne~ Gme JekeÌle pees mekeÀeMe (efkeÀjCeW) osves keÀe Heeì& Lee Jen yengle ner DeodYegle Lee~ THej mes ueieeleej MeefkeÌle³eeW keÀer efkeÀjCeW cegPe Hej les]peer mes yejme jner LeeR Deewj cegPemes ³egieue keÀer Deelcee ceW He´Jeeefnle nes jner LeeR, Ssmee DevegYeJe neslee jne~ Debeflece efJeoeF& keÀe mece³e Dee³ee leye Yeer ³egieue keÀer Deelcee mes yeeleW keÀer, DeeHe Deeies keÀer ³ee$ee kesÀ efueS He´mLeeve keÀjsb, ³eneB keÀer ef®eblee efyeuekegÀue vee keÀjW, nce ³eneB Hej meye kegÀí mebYeeue uesbies~ DeeHekeÀe YeefJe<³e yengle ner megboj nesiee~ pees kegÀí Yeer DeeHekeÀes ³eneB veneR efceuee nw, Jen meye Deeies efceues, ³en nceejer MegYe YeeJevee nw~

nceejs mebkeÀuHeeW keÀer keÌJeeefueìer nceejer J³eefkeÌleiele KegMeer keÀer ef[ie´er keÀes oMee&leer nw

Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

pees DeeHekesÀ efueS ogëKeer nes jns nQ, Jes kesÀJeue Fmeer pevce kesÀ meeLeer Les, DeeHe Deeies yeæ{es, Heerís cegæ[keÀj cele osKees~ DeeHekeÀer ³ee$ee MegYe nes, cebieuece³e nes~ ue#³e keÀer mce=efle mes mebYeue ieF& otmejs efove megyen 4 mes 8 yepes lekeÀ ³eesie efkeÀ³ee Deewj efMeJeMeefkeÌle yevekeÀj Gme Deelcee keÀer HeÀesìes keÀes meeceves jKe mekeÀeMe oer~ Meece keÀes peye MeeskeÀ-meYee DeejbYe ngF& leye DeeBKeeW mes DeeBmet yeenj Deeves ner Jeeues Les efkeÀ ceQves yeeyee mes keÀne, yeeyee, ³eefo jesvee Dee³ee lees Fppele DeeHekeÀer pee³esieer, cegPes mebYeeue uees~ leYeer yeeyee ves meWìj mes DeeF& ngF& yenve, pees %eeve-Dece=le efHeuee jner Leer, kesÀ cemlekeÀ Hej ue#ceer-veeje³eCe keÀe ¢M³e efoKee efo³ee~ ue#³e ve]pej Deeles ner mebYeue ieF&~ meeblJevee osves DeLe& Deeves Jeeueer nj Deelcee kesÀ He´efle mekeÀeMe keÀe Heeì& He´³elve efkeÀ³es efyevee ner mJeeYeeefJekeÀ ®eue jne Lee, menpe jerefle mes ®eue jne Lee~ ceQ mJe³eb Yeer Fme menpelee mes De®ebefYele Leer~ Heneæ[ yevee jeF& leermejs efove, yeeyee keÀer He´sjCee Üeje Iej ceW meele efoJemeer³e keÀesme& keÀer J³eJemLee ngF&~ meeblJevee osves Deeves Jeeueer nj Deelcee %eeve-Dece=le HeerkeÀj le=Hle neskeÀj pee jner Leer~ ³egieue keÀer Deelcee keÀer HeÀesìes keÀes osKeles ngS Gvemes yeeleW keÀjles ngS ceQves Gvnsb Yeer ³en keÀesme& keÀje³ee~ peye MegYe keÀecevee yeQkeÀ keÀer mesJee³eespevee ®eueer Leer leYeer mes cesje DeY³eeme cevemee mesJee keÀe ®eue jne nw~ efpeleves Yeer ueesie Deeles jns, meYeer kesÀ He´efle cevemee mesJee yeeyee ves keÀjJeeF&~ yeeyee ves Fme DeY³eeme Üeje Heneæ[ pewmeer HeefjefmLeefle keÀes jeF& mes ªF& yeveekeÀj pees meenme, MeefkeÌle Deewj yeue Yeje, efoue ves ³ener keÀne, yeeyee DeeHekeÀe Meefgke´À³ee ! Fme DevegYeJe kesÀ DeeOeej Hej ceQ ³en yeleevee ®eenleer ntB efkeÀ yeeyee Üeje meewbHeer ngF& cevemee mesJee, pees efJeMJe keÀu³eeCe DeLe& nw, GmeceW mJe-keÀu³eeCe mJeleë mecee³ee ngDee nw~ pees Yeer MeefkeÌle nceW yeeyee mes He´eHle nesleer nw, ³en Ssmee Jejoeve nw efpememes ceveJeebefíle HeÀue Hee³ee pee mekeÀlee nw~ v Deiemle 2013

veF& efpevoieer efceueer ye´ïeekegÀceej vevnsefmebn, efpeuee keÀejeieej, MeenpeneBHegj

ye®eHeve mes ner ceQ SkeÀ efpe%eemeg He´Je=efÊe keÀe yeeuekeÀ Lee~ ³egJeeJemLee ceW HeoeHe&Ce keÀjves kesÀ yeeo cesjer Oeeefce&keÀ He´Je=efÊe yeueJeleer nesleer ®eueer ie³eer, FmekesÀ ®eueles ceQves ueieYeie i³eejn ieg©DeeW keÀer MejCe ueer Hejvleg meYeer ceW efYevvelee HeekeÀj cesje ceve yes®ewve jnves ueiee~ ceQ Demevleg<ì Je Ye´efcele nesves ueiee Deewj SkeÀ lejn mes veeefmlekeÀ Yeer nes ie³ee~ cee³ee kesÀ JeMeerYetle neskeÀj DeHejeOe keÀj yewþe Deewj pesue Dee ie³ee~ ³eneB keÀeHeÀer ef®ebeflele jnves ueiee leLee DeJemeeoie´mle nes ie³ee~ Deleë Hegveë Hetpee-Heeþ Hej O³eeve osves ueiee Hejvleg keÀesF& meHeÀuelee efoKeeF& veneR oer~ pesue ceW ner ``ß Meeefvle'' mesJeekesÀvê keÀer Deesj mes %eeve-oeve keÀe efJeefOeJeled Dee³eespeve neslee Lee, ceQ Yeer SkeÀ efove JeneB HengB®e ie³ee, cegPes kegÀí mevleg<ìlee efceueer~ efHeÀj ceQves jepe³eesie leLee F&MJejer³e %eeve meerKee, cesjer meejer ef®evlee³eW otj nes ieF¥ Deewj Deepe ceQ DeHeves DeeHe keÀes lejeslee]pee cenmetme keÀjlee ntB~ cegPes JeemleJe ceW Hejceevevo keÀer DevegYetefle nesves ueieer Deewj ogëKe-oo& Deye cesjs Heeme veneR Deeles~ cegPes Fme efceMeve ves SkeÀ veF& efpevoieer oer nw Deewj ceQ FmekeÀe DeepeerJeve DeeYeejer jntBiee~ pesue mes yeenj efvekeÀuekeÀj Yeer ceQ DeHeves leve, ceve leLee Oeve mes meceefHe&le jnkeÀj peve-peve ceW Fme %eeve keÀer DeueKe peieeTBiee~ cegPes Fme yeele keÀer ef®evlee uesMecee$e Yeer veneR jner efkeÀ ceQ SkeÀ DeHejeOeer ntB yeefukeÀ Deelcee ³en keÀnleer nw efkeÀ ``mJe³eb efMeJe yeeyee keÀer ve]pej cegPes SkeÀ mesJeeJe´leer ye®®es kesÀ ªHe ceW osKe jner nw~'' ³en meye ceQves Fme efceMeve mes Hee³ee Deewj DeepeerJeve ceQ FmekeÀe He´keÀeMe peve-peve ceW HengB®eelee jntBiee, ³en cesje He´Ce nw~ v

Devle%ee&ve kesÀ HeefJe$e mejesJej ceW peerJeve keÀe Hejce Deevevo efveefnle nw

19


yeerleer keÀes YegueeF³es =ye´ïeekegÀceejer Gefce&uee, MeeefvleJeve

S keÀ yengle megvoj ceneJeeke̳e nw,

Instead of questioning the past, put a fullstop to it. YetlekeÀeue kesÀ He´efle He´Mve efkeÀ ³en ke̳eeW ngDee Lee, kewÀmes ngDee Lee, Gþeves kesÀ yepee³e HetCe& efJejece ueiee oerefpeS~ peye Jeeke̳e Hetje nesves Hej HetCe&efJejece ueiee osles nQ lees Deeies efueKevee menpe nes peelee nw Deewj efueKes ngS keÀes Heæ{vee Yeer menpe nes peelee nw, veneR lees Jeeke̳e DeeHeme ceW efceue peeles nQ Deewj efueKele mecePe ceW veneR Deeleer~ yeerles ngS mece³e Deewj Jele&ceeve mece³e kesÀ efJeYeepeve kesÀ DeYeeJe ceW peerJeve GuePee-mee nes peelee nw~ peerJeve keÀe GÎsM³e Kees peelee nw~ YetlekeÀeue keÀes HekeÀæ[ves keÀer veekeÀece keÀesefMeMe ceW Jele&ceeve ítì peelee nw~ Jele&ceeve keÀe Jen #eCe keÀesF& GHenej efoS efyevee ner Yetle yeve peelee nw~ ve³ee Heeves kesÀ efueS Hegjeves keÀes Yetuevee DeefveJee³e& SkeÀ efJeÐeeLeea peye SkeÀ keÀ#ee Heeme keÀj ueslee nw lees Gme keÀ#ee ceW Heæ{er ieF& HegmlekeÀeW mes ceve nìe ueslee nw Deewj Deieueer keÀ#ee keÀer veF& HegmlekeÀeW ceW ceve ueiee ueslee nw~ Gmes Helee nw, Hegjeveer keÀ#ee keÀer HegmlekeWÀ Heeme jKeves Deewj GveceW Heæ{er ngF& yeeleeW keÀes ³eeo jKeves mes Jen Deieueer keÀ#ee ceW veneR pee HeeSiee~ Deeies peeves kesÀ efueS efHeíuee íesæ[vee Deewj Yetuevee 20

Heæ[lee ner nw Yeues ner Jen efkeÀlevee Yeer efHe´³e ke̳eeW ve jne nes~ peerJeve-³ee$ee ceW Yeer ve³ee Heeves kesÀ efueS Hegjeves keÀes Yetuevee DeefveJee³e& nw~ Hegjeveer ieueleer keÀes ³eeo keÀjW megOeejves kesÀ efueS peye nce keÀesF& uesKe efueKeles nQ lees efueKes ngS keÀe efEmeneJeueeskeÀve keÀjves kesÀ efueS Gmes efHeÀj Heæ{les nQ~ GmeceW keÀesF& $egefì jn ieF& nes lees Gmes þerkeÀ keÀjves kesÀ efueS Heæ{les nQ Hejvleg yeej-yeej Gmeer keÀes Heæ{ves ceW ueies jnWies lees Deeies veneR efueKe HeeSbies~ Fmeer He´keÀej, pees kegÀí Heerís íesæ[ DeeS Gmes Heerís cegæ[-cegæ[ keÀj osKeles jnWies lees Deeies þeskeÀj Kee peeSbies DeLee&led Deeies Jeeueer He´eefHle keÀes Kees oWies~ FmeefueS peerJeve-³ee$ee ceW Deeies ye{W~ Hegjeveer ieueleer keÀes ³eefo megOeejves kesÀ efueS ³eeo efkeÀ³ee nw lees þerkeÀ nw, veneR lees yeejyeej ³etB ner Gmes ³eeo keÀjkesÀ Jele&ceeve ceW Deewj ieueefle³eeB vee keÀjW~ keÀæ[Jeer mce=efle³eeB nQ meHe&-efye®ít keÀer lejn ceeve ueerefpeS, nceejs Iej ceW keÀesF& meHe&, efye®ít ³ee neefvekeÀejkeÀ peerJe De®eevekeÀ keÀneR mes Iegme DeeS lees nce Gmes efkeÀmeer Yeer lejerkesÀ mes Iej mes yeenj Yeieeves keÀe He´³eeme keÀjles nQ~ FmekesÀ efueS nce ³en veneR mees®eles efkeÀ Deepe lees Fmes jnves oW, keÀue Yeiee oWies~ legjvle Yeieeves

keÀe Heg©<eeLe& keÀjles nQ~ nceW ceeuetce nw, ³es Iej ceW Iegmes jnWies, keÀneR efíHes Heæ[s jnWies lees keÀYeer Yeer, keÀesF& Yeer vegkeÀmeeve keÀj mekeÀles nQ~ Fmeer He´keÀej Hegjeveer Deewj keÀæ[Jeer mce=efle³eeB, DeHeveer ³ee otmejeW keÀer ieueefle³eeW keÀer mce=efle³eeB Yeer Fve IeelekeÀ peerJeeW keÀer lejn yengle ner IeelekeÀ nesleer nQ~ ³eefo Jes ceve kesÀ Heìue Hej GYej DeeSb lees legjvle GvnW meceeHle keÀjW, GvekeÀer DeeJeYeiele ve keÀjW, GvekeÀes efyeþeSB vee, legjvle jJeevee keÀj oW~ Ssmeer mce=efle³eeW mes HeÀe³eoe kegÀí Yeer veneR, vegkeÀmeeve ner vegkeÀmeeve nw~ Hegjeveer yeeleW keÀjleer nQ ieefle keÀes Oeercee keÀesF& Þes<þ cev$e nce ceve ceW yeej-yeej oesnjeles nQ FmeefueS efkeÀ Gme Þes<þ efJe®eej keÀer oesnjeF& mes ceveesyeue efceuelee nw~ YekeÌle ueesie Deesce vecees efMeJee³e ³ee nefj legce MejCeced Deeefo-Deeefo cev$e oesnjeles jnles nQ~ otmejer lejHeÀ nce ³en Yeer osKeles nQ efkeÀ J³eLe& ³ee ogKeoeF& yeerleer ngF& yeele keÀe Yeer ve ®eenles Yeer nce cev$e keÀer lejn peeHe keÀjves ueieles nQ~ ®etbefkeÀ Fme He´keÀej kesÀ peeHe ceW keÀesF& oce veneR nw FmeefueS FmekeÀer yeej-yeej keÀer oesnjeF& nceeje oce efvekeÀeue osleer nw~ ³en nceejer nj De®íer Deeole, De®ís mJeYeeJe Hej neJeer neskeÀj Gmes ve<ì keÀj osleer nw~ nceW nbmevee Yeguee osleer nw, ueesieeW mes efceueveepeguevee yevo keÀje osleer nw, De®ís Meyo

megKe mJeªHe yevekeÀj megKe oes lees DeeHekesÀ Keeles ceW ogDee³eW pecee nes pee³eWieer

Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

DeeMeepevekeÀ, HeefJe$e, megKeoeF& efJe®eej MeefkeÌle³eeW keÀer ye®ele nes mekeÀleer nw~ ceve ceW ueeles nQ~ ³es efJe®eej mJe³eb efpemeves pees veeHemebo yeele keÀj oer, Hejceelcee efHelee DeHeves ceneJeeke̳eeW Üeje GmekeÀes yeej-yeej mees®evee lees SkeÀ nceW He´oeve keÀjles nQ~ Gve ceneJeeke̳eeW He´keÀej mes Gme veeHemebo yeele keÀe iegCeieeve keÀe He´efleefove ÞeJeCe, ceveve, ef®evleve nj keÀjvee nw~ veeHemebo yeele keÀes lees Yeguee³ee He´keÀej keÀer ceeveefmekeÀ efJeke=Àefle mes ye®eelee peelee nw, Gmes yeej-yeej ceve ceW ueekeÀj Ieìvee mes, F®íe kesÀ efJe©× Flevee nw~ Jes ceneJeeke̳e ner cegjueer keÀnueeles GmekeÀer mce=efle keÀes HekeÌkeÀe keÀjves mes lees ueieeJe efkeÀ GmekesÀ efueS peerJeve-³ee$ee nQ~ jepe³eesie kesÀ DeY³eeme ceW nce ceve keÀes Deewj ner p³eeoe vegkeÀmeeve nes peelee nw~ keÀes ner þHHe keÀj uesles nQ! pees F&MJejer³e efJe®eej osles nQ Gve keÀer jen veneRr, jenieerj Deeies yeæ{lee nw SkeÀ yeej SkeÀ 25 meeue kesÀ yeej-yeej oesnjeF& mes Deleerefvê³e Deevevo keÀF& ueesie mees®eles nQ, yeeleW Kelce veewpeJeeve mes nceW efceueJee³ee ie³ee Deewj efceuelee nw~ yeerles mece³e kesÀ J³eLe& efJe®eej neWieer leye nce Deeies yeæ{Wies uesefkeÀve veneR, keÀne ie³ee efkeÀ ³en keÀYeer nbmelee veneR peerles peer cegoe& yevee osles nQ Deewj F&MJejer³e yeeleW Kelce ner leye neWieer peye nce Deeies nw~ nceves keÀejCe Hetíe lees Gmeves yelee³ee efJe®eej KegMeer mes Yej osles nQ, lees nce yeæ{Wies~ jemlee Deeies veneR yeæ{lee, ®eueves efkeÀ ceQves yeskeÀjer keÀe keÀece meerKekeÀj, DeHeves ceve keÀes KegMeer Jeeues efJe®eej ke̳eeW Jeeuee Deeies yeæ{lee nw~ keÀesF& jenieerj DeHeveer yeskeÀjer ueieeF& Hej GmeceW Ieeìe ve oW? mees®es, jen Deeies yeæ{s lees ceQ Deeies ye{tB~ ueie ie³ee Deewj oes ueeKe keÀe keÀ]pee& ®eæ{ Ssmee veneR nesiee, jemlee lees JeneR jnsiee~ veeHemebo yeele keÀer ie³ee~ HeÀuemJeªHe, cegPes DeHeves Hegjeves Gmes le³e keÀjves Jeeuee ner Deeies yeæ{siee~ oesnjeF& ke̳eeW? ceeefuekeÀ kesÀ Heeme Hegveë veewkeÀjer keÀjveer peye ieeæ[er ³ee mketÀìj mes ³ee Hewoue meeF[meerve keÀYeer Deeies veneR yeæ{les, Jes Heæ[er~ ³etB lees ceQ meeje efove Ketye keÀece Yeer jemlee le³e keÀjles nQ leye ceeie& ceW keÀF& lees JeneR jnles nQ, GvnW osKeves Jeeues keÀes keÀjlee ntB Hej ceve ceW kesÀJeue SkeÀ yeele DeJejesOe Dee peeles nQ~ peece, ogIe&ìvee, Deeies yeæ{vee nw~ ®eueleer jnleer nw, cegPes Ieeìe ke̳eeW ueiee, yejmeele kesÀ keÀejCe efHeÀmeueve Deeefo mes He´eke=ÀeflekeÀ HeefjJele&ve keÀer lejn keÀ]pe& ke̳eeW ®eæ{e, cesje Hewmee ke̳eeW [tyee, jemles ©keÀ peeles nQ~ Gme mece³e nce ³en Dev³e HeefjJele&ve Yeer mJeerkeÀej keÀjW cesjs meeLe Ssmee ke̳eeW ngDee? keÀece lees ke̳eeW, Jen ke̳eeW, Fme He´keÀej mees®eves ceW neefve-ueeYe, ogKe-megKe, pevcekeÀjlee ntB, Helee nw, keÀece keÀªBiee lees ner mece³e Kejeye vee keÀjkesÀ legjble otmejs ce=l³eg ³es meye Fme jbieceb®e Hej OetHe-íebJe ceeefuekeÀ leveKJeen osiee Hej ceve Gme mecYeJe jemles keÀes yegef× ceW Fcepe& keÀjles nQ keÀer lejn Deeles-peeles nQ~ $eÝleg HeefjJele&ve Ieeìs keÀer yeele mes Flevee ef®eHekeÀ ie³ee nw Deewj Gme efoMee ceW yeæ{ ®eueles nQ~ Fmeer keÀer lejn ceeveJe keÀer HeefjefmLeefle³eeB Yeer efkeÀ ceQ nbmevee, Kesuevee, efceuevee-peguevee He´keÀej, peerJeve Yeer SkeÀ ³ee$ee nw, FmeceW HeefjJele&ve nesleer jnleer nQ~ ³eefo nce Fme meye mes otj nes ie³ee ntB~ keÀF& keÀejCeeW mes keÀF& DeJejesOe Keæ[s nes He´eke=ÀeflekeÀ HeefjJele&ve keÀes mJeerkeÀej keÀjles meceeOeeve nw jepe³eesie peeles nQ~ peerJeve-³ee$ee ceW DeJejesOe Dee nQ lees nceW Dev³e HeefjJele&ve Yeer mJeerkeÀej GHejeskeÌle efmLeefle SkeÀ He´keÀej keÀe peeves Hej ³en mees®eves keÀer yepee³e efkeÀ keÀj uesves ®eeefnSB~ pewmes jele kesÀ yeeo efove DeJemeeo nw~ FmekeÀe Fueepe nw Fmeves Ssmee ke̳eeW efkeÀ³ee ³ee Fmeves Ssmee DeJeM³e Deelee nw Gmeer He´keÀej efHeíueer jepe³eesie~ jepe³eesie kesÀ DeY³eeme ceW nce ke̳eeW veneR efkeÀ³ee, nce Yeer legjble otmeje YetueeW mes meerKe ueskeÀj Deeies yeæ{ves Jeeues nj Heue veJeerve Gcebie-Glmeen osves Jeeues, GHee³e mees®e ueW, lees mece³e Deewj keÀes cebef]peue DeJeM³e efceueleer nw~ v 21 Deiemle 2013 ceve Deewj yegef× kebÀì^esue ceW neW lees mLetue meYeer keÀcexeqvê³eeB kebÀì^esue ceW Dee pee³eWieer yeesuevee, Gcebie-Glmeen ceW jnvee meye ígæ[e osleer nw~ nce cegox mes yeves Gme yeerleer yeele mes ef®eHekesÀ jnles nQ~ mebmeej keÀes Deeies yeæ{les osKeles jnles nQ Hej Gme yeele keÀes DeHeveer ieefle Hej ef®eHekeÀe keÀj, ieefle keÀes jeskeÀ uesles nQ~ Gme yeele mes, Gme


amï>­r` I{b oXdg [a ode{f...

_yë`m| H{$ àgma H$m _mÜ`_ • I{b =ye´ïeekegÀceejer pe³eÞeer, efJeke´Àesueer (cegbyeF&)

FkeÌkeÀermeJeeR

meoer ceW Kesue mebmke=Àefle keÀes yengle ner cenÊJe He´eHle nes jne nw ke̳eeWefkeÀ Kesue SkeÀ Ssmee efJe<e³e nw efpemeceW jbbie, ªHe, osMe, Oece&, Yee<ee keÀer meercee³eW ueebIekeÀj J³eefkeÌle menpelee mes mvesn Deewj efce$elee keÀer yeesueer yeesue mekeÀlee nw, Deevebo, KegMeer, Gcebie Deewj Glmeen keÀer uesve-osve keÀj mekeÀlee nw~ osMeeW kesÀ DeeHemeer mebyebOe megOeejves kesÀ efueS, J³eeHeej yeæ{eves kesÀ efueS leLee DeHeves osMe keÀer mebmke=Àefle keÀe He´®eejHe´meej keÀjeves kesÀ efueS Yeer Kesue SkeÀ He´cegKe cegÎe yevelee pee jne nw~ ®eerve Deewj DecesefjkeÀe kesÀ Hegjeves Meerle³eg× leLee Yeejle SJeb ®eerve keÀer ogMceveer Kelce nesves keÀe DeeOeej `HeeRieHeebie Hee@efuemeer' celeueye ìsyeueìsefveme Kesue Deewj efKeueeæ[er nQ~ ³en Yeer keÀne pee jne nw efkeÀ Yeejle-HeekeÀ kesÀ yeer®e kesÀ celeYeso efke´ÀkesÀì kesÀ Üeje otj nes mekeÀles nQ~ osMe keÀe veece yeeuee keÀjves SJeb osMeYeefkeÌle keÀer DeefYeJ³eefkeÌle keÀjves keÀe Yeer ceeO³ece nw Kesue~ Yeejle keÀe ieewjJe cespej O³eeve®ebo Kesue Üeje osMe-He´sce, mJeeefYeceeve, mel³elee, efveYe&³elee keÀer DeefYeJ³eefkeÌle keÀer yeele keÀjW lees cespej O³eeve®ebo efmebn peer keÀe veece meeceves Deelee nw~ Dev³e 22

ceneHeg©<eeW keÀer YeeBefle GvekeÀe pevceefove (29 Deiemle) Yeer `je<ì^er³e Kesue efoJeme' kesÀ ªHe ceW Yeejle ceW cevee³ee peelee nw~ cespej O³eeve®ebo peer ves Kesue kesÀ ceeO³ece mes efpeve cetu³eeW keÀes Gpeeiej efkeÀ³ee, osMe GvekeÀer mejenvee keÀjlee nw~ osMe keÀes ieewjJeeeqvJele keÀjves Jeeues Fme ne@keÀer kesÀ peeotiej ves 1928 ceW Scmì[&ce (veerojuewC[ keÀer jepeOeeveer) ceW, 1932 ceW uee@me Sbefpeume ceW leLee 1936 ceW yeefue&ve DeesuebefHekeÀ ceW Yeejle keÀes mJeCe& HeokeÀ efpeleekeÀj osMe keÀe mecceeve yeæ{e³ee Lee~ keÀne peelee nw, Deeeqmì^³ee leLee efJeSvee osMe kesÀ ueesieeW ves cespej O³eeve®ebo peer keÀe ®eej neLe Jeeuee Hegleuee yeveekeÀj, ®eejeW neLeeW ceW ®eej ne@keÀer eqmìkeÌme effoKeeF& LeeR~ ³en YeejleJeeefme³eeW kesÀ efueS ieewjJe keÀer yeele jner~ GvnW 1956 ceW Yeejle keÀe G®®e veeieefjkeÀ HegjmkeÀej `HeodceYet<eCe' He´oeve efkeÀ³ee ie³ee~ pece&veer ceW, 1936 keÀer DeesuebefHekeÀ ne@keÀer ceW cespej O³eeve®ebo keÀe keÀefjMcee osKeves kesÀ efueS mJe³eb De[e@uHeÀ efnìuej Yeer DeHeves osMeJeeefme³eeW kesÀ meeLe ie³es Les~ cespej O³eeve®ebo kesÀ meceHe&Ce keÀes osKekeÀj Jes yengle ner He´YeeefJele ngS Les~ efnìuej ves GvnW DeHeves osMe ceW keÀve&ue

ÞesCeer keÀe Heo He´oeve keÀjvee ®eene Hejbleg Gme osMeYekeÌle ves DeHeves osMeHe´sce keÀes yejkeÀjej jKeles ngS Gmes vekeÀeje~ keÀne peelee nw efkeÀ cespej O³eeve®ebo peer ves, ceeveJelee keÀe mebnej keÀjves Jeeues efnìuej keÀes meueeceer ve oskeÀj DeHeveer efveYe&³elee Deewj ceeveJeleeJeeoer ¢eq<ìkeÀesCe keÀe meyetle effo³ee~ DeesuebefHekeÀ nw meJe&ceev³e mebmke=Àefle Deepe Kesue #es$e ceW Yeer Ye´<ìe®eej Deewj cetu³eeW keÀer efiejeJeì keÀer Jepen mes [esefHebie keÀe je#eme Kesue SJebb osMe keÀe veece yeoveece keÀj jne nw~ Kesue ceW DeeO³eeeqlcekeÀ cetu³e Del³eefOekeÀ nQ Hejbleg efKeueeæ[er Gvemes otj nQ~ DeesuebefHekeÀ kesÀJeue Kesue He´efle³eesefielee veneR nw yeequkeÀ SkeÀ meJe&ceev³e mebmke=Àefle nw~ FmeceW osMe kesÀ mecceeve kesÀ efueS, keÀæ[er cesnvele Deewj He´eceeefCekeÀlee mes efkeÀS ieS HeefjÞece kesÀ meeLe efKeueeæ[er DeHevee meye kegÀí oebJe Hej ueieeves keÀer lew³eejer keÀjlee nw~ DeesuebefHekeÀ efJeMJe yebOeglJe keÀes yeæ{eves Jeeueer mebmke=Àefle nw efpemekeÀe He´oMe&ve DeesuebefHekeÀ kesÀ GodIeeìve DeJemej Hej efoKeeF& oslee nw~ meHesÀo DeesuebefHekeÀ OJepe Hej veerues, Heerues, keÀeues, njs, ueeue jbie keÀer, SkeÀ-otmejs ceW HeBÀmeer HeeB®e ieesue keÀefæ[³eeB efoKeeles nQ pees HeeB®e

DeHeves mebkeÀuHeeW keÀes Meg×, %eeve mJeªHe yeveekeÀj keÀcepeesefj³eeW keÀes meceeHle keÀjes

Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

KeC[eW keÀe He´efleefveefOelJe keÀjleer nQ~ OJepe kesÀ meeLe `HeÀemìj, ne³ej, mì^ebiej' mebosMe efoueeves Jeeues mueesieve keÀe He´®eej neslee nw pees Gcebie, Glmeen leLee Gvveefle kesÀ efueS He´sjkeÀ nw~ DeeO³eeeqlcekeÀ efMe#ee mes keÀjW ceeFb[ kebÀef[Meefvebie DeesuebefHekeÀ He´efle³eesefielee Megª nesves mes Henues meYeer efKeueeæ[er DeHeves osMe kesÀ mecceeve, Kesue keÀer HeefJe$elee, He´efle³eesefielee keÀer ieefjcee yevee³es jKeves kesÀ efueS Je®eveye× nesles nQ~ GodIeeìve keÀe³e&ke´Àce ceW p³eesefle He´pJeefuele keÀjves keÀe keÀe³e&ke´Àce meyemes p³eeoe jesceeb®ekeÀejer neslee nw~ Fme DeJemej Hej nj osMe DeHeveer keÀuee-mebmke=Àefle, Gvveefle, MeefkeÌle keÀe YeJ³e He´oMe&ve keÀjkesÀ efJeMJe Hej DeHevee He´YeeJe [eueves keÀe ceewkeÀe ueslee nw~ nj osMe ceW p³eesefle He´pJeefuele keÀjves keÀer DeHeveer DeveesKeer He×efle nesleer nw~ JeemleJe ceW p³eesefle He´pJeueve Üeje DeelceeDeeW ceW Meebefle, He´sce SJeb YeeF®eejs pewmeer DeeO³eeeqlcekeÀ YeeJevee peeie=le keÀjvee He´cegKe GÎsM³e neslee nw~ meved 1984 ceW, uee@me Sbefpeume ceW DeesuebefHekeÀ p³eesefle He´pJeefuele keÀjves Jeeuee efKeueeæ[er, Debleefj#e ³ee$eer keÀer HeesMeekeÀ HenvekeÀj, Heerþ Hej iewme kesÀ oes efmeueW[j ueieekeÀj, GvekesÀ DeeOeej mes iegyyeejs keÀer lejn Gæ[keÀj, p³eesefle lekeÀ pee HengB®ee Deewj p³eesefle He´pJeefuele keÀer~ Gmeer lejn 1992 ceW yeeefme&ueesvee (mHesve keÀe SkeÀ Menj) ceW leerjboepe Üeje otjer mes DeeqiveyeeCe íesæ[keÀj p³eesefle keÀes He´pJeefuele efkeÀ³ee ie³ee~ neue ner ceW ®eerve ceW ngS DeesuebefHekeÀ ceW, leej mes pegæ[s ngS efpeceveeeqmìkeÀ efKeueeæ[er ves 70 HegÀì TB®eer íueebie ueieekeÀj, Hetjs mìsef[³ece keÀer Heefjke´Àcee keÀjkesÀ p³eesle He´pJeefuele keÀer~ ³eefo Kesue #es$e mes mebyebefOele J³eefkeÌle³eeW keÀer DeeO³eeeqlcekeÀ efMe#ee Üeje `ceeFb[ kebÀef[Meefvebie' keÀer pee³es lees Kesue #es$e ceW HewÀueer nsjeHesÀjer, Ye´<ìe®eej, [esefHebie pewmeer He´cegKe mecem³eeDeeW mes KesueeW keÀe j#eCe nes mekeÀlee nw~ v Deiemle 2013

O] ]m]m _{am ]{Q>m ]ZH$a Am`m ye´ïeekegÀceej DeMeeskeÀ iees³eue, vejJeevee (nefj³eeCee)

ceelee Jew<Cees osJeer keÀer YeefkeÌle keÀjles-keÀjles cegPes ceelee keÀes Yeer MeefkeÌle osves Jeeues YeesuesveeLe efMeJeyeeyee keÀe mel³e Heefj®e³e efceue ie³ee~ Gme efove mes ceQ ye´ïeekegÀceejer DeeÞece Hej peekeÀj efve³eefcele jepe³eesie keÀe DeY³eeme keÀjves ueiee~ Iej leLee J³eeHeej keÀer HejsMeeefve³eeB, Gleej-®eæ{eJe meye menpe ner Heej nesves ueies~ cee®e&, 2013 kesÀ SkeÀ meleieg©Jeej keÀes, megyen kesÀ Deeþ yepes ceQ DeHeves ueewefkeÀkeÀ keÀe³e& mes Hebpeeye pee jne Lee~ ieeæ[er Kego ner ®euee jne Lee Je yeeyee keÀer ³eeo ceW Lee (ieeæ[er ceW Deewj keÀesF& cesjs meeLe veneR Lee)~ DeYeer DeHeves Menj mes oes efkeÀ.ceer.otj ner ie³ee Lee efkeÀ keÀeveeW ceW DeeJeepe DeeF&, `HeeHee, megj#ee Hesìer yeebOe uees'~ ceQves HeÀewjve Hesìer yeebOe ueer~ Leesæ[er Deewj otj ie³ee lees osKee efkeÀ cesjs Deeies ®eue jner megcees De®eevekeÀ veer®es ienjer KeeF& ceW ®eueer ieF& nw~ cesjs meeceves SkeÀ ìQkeÀj Dee ie³ee Deewj Gmeves cesjer ieeæ[er keÀes meerOeer ìkeÌkeÀj ceej oer~ ìkeÌkeÀj ]peesjoej Leer efpeme keÀejCe ieeæ[er, [^eF&Jej meeF[ mes ìQkeÀj kesÀ yejeyej ceW Iegme ieF& Deewj SkeÀ lejHeÀ mes ®ekeÀvee®etj nes ieF&~ uesefkeÀve cegPe Deelcee keÀes yeeyee ves DeHeveer ieeso ceW ues efue³ee~ cegPe Deelcee kesÀ Mejerj keÀes KejeW®e Yeer veneR DeeF&~ ìQkeÀj kesÀ Heerís SkeÀ ueipejer ieeæ[er Yeer Leer, Jen Yeer ìQkeÀj kesÀ veer®es Iegme ieF&~ SkeÀ ìQkeÀj kesÀ DeesJejìskeÀ keÀjves mes SkeÀ megcees efpemeceW meele ueesie meJeej Les, ìQkeÀj kesÀ Heerís ueipejer ieeæ[er efpemeceW ®eej ueesie meJeej Les Deewj cesjer ieeæ[eröFve leerveeW keÀer yegjer neuele nes ieF& Hej yeeyee keÀer ogDee mes SkeÀ Yeer YeeF& keÀes ®eesì lees ke̳ee KejeW®e Yeer veneR DeeF&~ Fme lejn H³eejs yeeyee ves cegPe Deelcee kesÀ meeLe meYeer YeeF³eeW keÀes ye®ee³ee~ Megefke´À³ee yeeyee, DeeHekeÀe ueeKe-ueeKe Megefke´À³ee~ v

Meeefvle keÀer MeefkeÌle OeejCe keÀj uees lees ceeveefmekeÀ jesie meceeHle nes pee³eWies

23


ye´ïee yeeHe meceeve Heeuevenejer oeoer peer = ye´ïeekegÀceej efovesMe, neLejme

³e n

keÀnvee DeefleMe³eesefkeÌle veneR meb Y eJeleë Fmeer nesieer efkeÀ HejceefHelee Hejceelcee efMeJe kesÀ iegCe kesÀ keÀejCe DeueewefkeÀkeÀ iegCeeW keÀer Deewj efHeleeÞeer yeeyee ves GvnW ye´ïee yeeyee keÀer meekeÀej Heeuevee keÀer kegÀceejkeÀe veece DevegYetefle oeoer peer kesÀ Üeje nesleer Leer~ effo³ee Lee~ ye´ïee yeeyee keÀer lejn ner efvecee&velee Deewj YeefJe<³e kesÀ mvesn kesÀ DeefJejue He´Jeen ves GvnW meyekeÀe efHe´bme nQ kegÀceej H³eeje yevee efo³ee Lee~ efpeme He´keÀej mes SkeÀ yeej ueJe Deewj uee@ kesÀ meeLe ye´ïee yeeyee ves kegÀceejeW keÀer ³eesieoeoer, oerefo³eeW keÀer Heeuevee keÀer Leer, Yeùer ceW mvesn mes ceW efHe´vme yeveves Jeeues nQ~ cesjer F®íe FvnW Jewmeer ner Heeuevee keÀjves keÀe DeJemej Jes YejHetj keÌueeme keÀje jner LeeR, yeer®e ceW ner leepe Deewj ceeuee ceW osKeves keÀer nes jner veneR ®etkeÀleer LeeR~ ye´ïee yeeyee keÀer yeesue GþeR efkeÀ Deepe FvnW He´tÀì nw~ osKees, efkeÀlevee De®íe ¢M³e ueiesiee meekeÀej Heeuevee keÀer Debeflece leerve DeeFmeke´Àerce efKeueeDees~ efHeÀj GvnW ³eeo peye meYeer leepe, efleuekeÀ Deewj ceeuee efMe#ee³eW efvejekeÀejer, efveefJe&keÀejer Deewj Dee³ee efkeÀ Dejs, yeeyee lees ncesW ®eeMe- Henves ngS neWies~ keÀue peye ³es meYeer FkeÀùs efvejnbkeÀejer YeJe keÀe mee#eeled vecetvee LeeR yeeoeceer (®eeMeveer ceW yeeoece [euekeÀj) neW lees FvekesÀ efmej Hej leepe nesvee DeeHe~ ceQ ³eneB ceefnceeceC[ve veneR keÀj efKeuee³ee keÀjles Les mees FvnW Yeer ®eeMe- ®eeefnS~ SkeÀ yenve, pees vepeoerkeÀ ceW jne ntB uesefkeÀve efpevneWves Yeer Gme Hejce yeeoeceer efKeueeF& pee³es~ Gmeer efove meYeer Keæ[er LeeR, ves keÀne, oeoerpeer, Fleveer leHeeqmJeveer keÀe meeefvveO³e, ®eens cesjer keÀes ®eeMe-yeeoeceer Deewj Deieues efove peuoer? leye GvneWves keÀne, neB, oeoer lejn ner DeuHekeÀeue keÀe ner Hee³ee nes, He´tÀì DeeFmeke´Àerce efKeueeF& ieF&~ SkeÀ FvnW Fmeer ªHe ceW osKevee ®eenleer nw~ cegPes GvnW Yetue veneR mekeÀlee~ efove keÌueeme ceW Debietþer (®eeboer keÀer), Deieues efove megKeo DeeM®e³e& leye ngDee yeeyee ves efo³ee `kegÀceejkeÀe' veece efpeme Hej p³eesefleefyevog Hejceelcee efMeJe peye nce npeejeW keÀer leeoeo ceW Dee³es ngS meved 1992-93 ceW Fme ®ebove pewmes keÀe He´leerkeÀ ef®evn Lee, efoKeeles ngS yeesueer kegÀceejeW keÀes [e³eceC[ ne@ue ceW ®ebove keÀe J³eefkeÌlelJe mes Henueer cegueekeÀele ceW cesjer efkeÀ legce meYeer mepeefve³eeW keÀer cebieveer SkeÀ efleuekeÀ ueieekeÀj leepe Deewj ceeuee YeWì Gce´ ueieYeie 22 Je<e& jner nesieer~ leerve- meepeve efMeJe yeeyee kesÀ meeLe ngF& nw keÀer pee jner Leer~ vece´lee keÀer cetefle& ®eej YeeF&-yenveeW kesÀ meeLe peye oeoerpeer FmeefueS oeoer ves ³en Debietþer Keeme legce mes efceueves ie³ee leye oeoer peer ves Hetíe Lee, kegÀceejeW kesÀ efueS yeveJeeF& nw~ SkeÀ efove Fleves {s j meejs Heg j mkeÀej, `DekesÀuee ner Dee³ee nw ke̳ee?' SkeÀ [e³eceC[ ne@ue ceW {sj meejs kegÀceej mecceeveHe$e HeekeÀj Yeer Deewj efJeMJeJ³eeHeer yenve ves yelee³ee efkeÀ oeoer peer DeYeer ³en GvekeÀer keÌueeme kesÀ efueS FkeÀùs Les~ mebmLee keÀer cegK³e He´MeeefmekeÀe nesles ngS kegÀceej nw~ ³en megvekeÀj He´mevve ngF¥~ kegÀceejeW keÀes osKekeÀj Heeme ceW yewþer ngF& Yeer efkeÀmeer mes DeefYeJeeove keÀe He´l³egÊej yeeue ye´ïe®eejer JelmeeW keÀer DeeO³eeeqlcekeÀ oeoer peevekeÀer peer mes GvneWves keÀne, neLe peesæ[keÀj ner osleer LeeR~ keÀnleer Leer Heeuevee keÀjves keÀe GvnW yengle MeewkeÀ Lee~ oeoer, osKees Fleves kegÀceej! ³ener YeefJe<³e efkeÀ ns[ yeveves mes ns[skeÀ nes peelee nw~ 24 ³eesie keÀer DevegYetefle keÀjveer nw lees ¢æ{lee keÀer MeefkeÌle mes ceve keÀes kebÀì^esue keÀjes Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

Ieesj efvejeMee kesÀ lece keÀes He´keÀeMe ceW HeefjJeefle&le keÀjkesÀ DeHeves veece He´keÀeMeceefCe keÀes meekeÀej keÀjves Jeeueer oeoer He´keÀeMeceefCe peer keÀe pevce efmevOe-nwojeyeeo ceW Gme mece³e ngDee peye veejer meeceeefpekeÀ kegÀjerefle³eeW, HeeKeb[eW, keÀce&keÀeC[eW keÀer yesæ[er ceW yengle yegjer lejn pekeÀæ[er ngF& Leer Deewj efJekeÀejeW keÀe ]peesj Lee~ cee$e 14 Je<e& keÀer DeuHee³eg, efpemeceW meeceev³eleë keÀv³ee³eW Kesueleer-ketÀoleer nQ, DeeHe leHem³ee keÀer Deesj GvcegKe ngF¥~ keÀceue Heg<He meceeve efKeuee ngDee ®esnje Deepe peyeefkeÀ ®eejeW Deesj peeefle Yeso, jbieYeso, JeCe&Yeso keÀer Deeie ceW mebmeej peue jne nw, DeeHekeÀe Fve meYeer yeeleeW mes He=LekeÀ meowJe nef<e&le jnves Jeeuee ®esnje DeveskeÀeW Goeme, DeMeevle, HejsMeeve, LekeÀer ceveg<³eelceeDeeW kesÀ peerJeve keÀes KegefMe³eeW mes Yejves keÀer mesJee ceW efove-jele lelHej jnlee Lee~ He´eleë ye´ïecegntle& ceW peeiejCe, ³eesiemeeOevee, efJeefYevve %eeve-³eesie keÀ#ee³eW uesvee, DeveskeÀ mLeueeW keÀe Ye´ceCe, mewkeÀæ[eW He$eeW keÀe peJeeye He´efleefove osvee SJeb jeef$e ceW ³eesie Deewj %eeve cegjueer kesÀ HeM®eeled ner efJeÞeece~ Ssmeer J³emle efove®e³ee& kesÀ HeM®eeled He´eleë Jener efKeuee ngDee keÀceueHeg<He meceeve ®esnje yeæ[er Dee³eg ceW Yeer ³egJeeDeeW keÀes kegÀí keÀj ieg]pejves keÀer He´efleefove HeśjCee He´oeve keÀjlee jnlee Lee~ Yeues ner DeeHe meekeÀej ceW nceejs ceO³e ceW Deepe veneR jner Hejbleg DeeHekeÀer ªneefve³ele nce ye´ïeeJelmeeW keÀes ye´ïee yeeyee meceeve efvejekeÀejer, efvejnbkeÀejer Deewj efveefJe&keÀejer yeveves keÀer HeśjCee osleer jnsieer~ v Deiemle 2013

Vh{oXb g{ ewoH«$`m IwXm Xm{ñV ye´ïeekegÀceej mel³ece, jeoewj (nefj³eeCee)

pe ye ceQ 3 Je<e& keÀe Lee leye cegPes efMeJe yeeyee pewmee oesmle efceue ie³ee~ Ssmee oesmle pees nj JekeÌle, nj Heue, nj Ieæ[er cesjs meeLe jnlee nw~ Deepe cegPes ueewefkeÀkeÀ Je DeeueewefkeÀkeÀ HeefjJeej ceW, mketÀue ceW, peneB Yeer ceQ peelee ntB meJe& DeelceeSB yesno H³eej keÀjleer nQ~ Jes cesjer mcejCe MeefkeÌle, DeelceefJeMJeeme leLee Meevle mJeYeeJe mes yesno He´YeeefJele nesleer nQ~ Hej cegPes Ssmee yeveeves Jeeuee lees mJe³eb HejceefHelee Hejceelcee efMeJe nw~ ceQ Gvemes yengle-yengle H³eej keÀjlee ntB FmeefueS ner meye ceveg<³e Yeer cegPes yengle H³eej keÀjles nQ~ megyen Gþles ner meyemes Henues H³eej mes yeeyee keÀes ieg[cee@efve¥ie keÀjlee ntB~ yeeyee keÀes keÀnlee ntB, yeeyee, pees ntB, pewmee ntB, DeeHekeÀe ntB.., H³eejs yeeyee, cesje (mesJee ceW) He´³eesie keÀjes~ ceQ meyekeÀes megKe Je KegMeer osves kesÀ ner efveefcele yevetB... DeeHe nj JekeÌle cesjs meeLe jnvee~ efHeÀj cegPes cenmetme neslee nw efkeÀ yeeyee ves DeHevee neLe H³eej mes cesjs efmej Hej jKee Deewj keÀne, ceQ lees meoe lesjs meeLe ntB.... efJepe³eer YeJe~ ceQ veneles ngS, ieeæ[er ceW mketÀue peeles ngS, Heæ{les ngS, mìspe Hej yeesueles ngS, ®eueles ngS, Keeles ngS yeeyee keÀes meeLe jKelee nBbt Deewj keÀnlee ntB, DeeDees yeeyee.. ³es keÀjW~ ceQ keÀYeer cegjueer efceme veneR keÀjlee~ ªneveer Deewj efpemceeveer oesveeW mketÀueeW keÀer Heæ{eF& meeLe-meeLe keÀjlee ntB~ Deepe cesjs Heeme ome ì^e@HeÀerpe, 5 cew[ume Deewj yengle meejs meefì&efHeÀkesÀìdme nQ~ efpeueeOeerMe Üeje Yeer mecceeve efo³ee ie³ee nw~ nj #es$e ceW He´Lece Deelee ntB~ meyekeÀes ueielee nw, ceQ efJeMes<e cesnvele leLee Heg©<eeLe& keÀjlee ntB Hej me®e ceW, cegPes lees keÀYeer cesnvele ueieer ner veneR~ ceQ lees efyeukegÀue nukeÀe jnlee ntB~ Ssmee ueielee nw pewmes yeeyee ves meye kegÀí keÀj efo³ee, ceQves lees kegÀí efkeÀ³ee ner veneR~ yeeyee meeLeer nesves mes keÀesF& Yeer keÀe³e& ceW cesnvele veneR ueieleer yeefukeÀ KegMeer nesleer nw~ meejer meHeÀuelee, meejs H³eej Je ceeve keÀe nkeÀoej lees cesje yeeyee nw, pees meye kegÀí keÀjkesÀ veece cesje keÀj oslee nw~ Ssmes oesmle keÀes HeekeÀj efoue yeej-yeej keÀnlee nw, legPes HeekeÀj ceQves peneB Hee efue³ee nw, peceeR lees peceeR, Deemeceeb Hee efue³ee nw~

SkeÀ yeej efoue mes DeeHe Yeer Gmes DeHevee meeLeer yeveekeÀj lees osKees, DeeHekeÀe efoue Yeer ³ener iee³esiee~ v

Meerleue ef®eÊe Deewj ceOegj JeeCeer mes Hejceelce H³eej Pebke=Àle neslee nw

25


efpemceeveer mesvee kesÀ efveefceÊe ªneveer mewefvekeÀ Yeejleer³e veewmesvee kesÀ SkeÀ DeefOekeÀejer kesÀ megHeg$e keÀve&ue meleer YeeF& vewveerleeue efpeues kesÀ jeveerKesle kesÀ jnves Jeeues nQ~ ueKeveT ceW ne@mìue ceW jnkeÀj Heæ{eF& keÀjles-keÀjles DeeHekeÀes pegueeF&, 1983 ceW F&MJejer³e %eeve, nvegceeve peer keÀer YeefkeÌle kesÀ HeÀue kesÀ ªHe ceW efceuee~ Sce.Sme.meer. kesÀ yeeo DeeHe mesvee ceW DeefOekeÀejer kesÀ ªHe ceW ®egves ieS Deewj Heoesvvele nesles-nesles Deye keÀve&ue kesÀ ªHe ceW mesJeejle nQ~ mesvee ceW jnles ngS SkeÀ lejHeÀ keÀÊe&J³e Heeueve leLee otmejer lejHeÀ F&MJejer³e efve³eceeW, ce³ee&oeDeeW kesÀ He´efle o=æ{leeö³en DeveesKee mevlegueve DeeHekesÀ peerJeve mes PeuekeÀlee nw~ efnbmee Deewj yeoues keÀer YeeJevee mes yeæ{keÀj Meeefvle keÀer MeefkeÌle kewÀmes efoueeW keÀe efceueve keÀj osleer nw, keÀceeX keÀes ³eeoieej keÀce& yevee osleer nw, meercee Hej ngS Fme He´keÀej kesÀ GvekesÀ DeueewefkeÀkeÀ DevegYeJeeW keÀer keÀneveer keÀes nce ³eneB He´mlegle keÀj jns nQ ö mecHeeokeÀ

kesÀ Fmes mecePevee Yeer nw Deewj HeÀe@uees Yeer Fleveer ienjer yeeyee kesÀ meeLe ìef®ebie Leer F&MJejer³e %eeve ceW He´JesMe efkeÀ peye DeJ³ekeÌle JeeCeer Heæ{lee Lee lees ye´ïeekegÀceejer]pe keÀer Deesj mes keÀjvee nw~ ceQ mesJeekesÀvê Hej efve³eefcele peeves ueielee Lee, ceQ yeeyee kesÀ meeLe yeeleW keÀj Dee³eesefpele SkeÀ DeeO³eeeflcekeÀ ef®e$e He´oMe&veer ceW peye efvejekeÀej efMeJe keÀe ueiee~ keÀesF& Yeer mesJee nes, efkeÀmeer Yeer jne ntB~ Dee@efHeÀmej yeveves kesÀ yeeo Henueer ef®e$e osKee, lees efpe%eemee Gþer efkeÀ ³en He´keÀej keÀer GmeceW Yeeie ueslee Lee, ®eens yeej cee®e&, 1989 ceW ceOegyeve Dee³ee, keÀewve nQ~ ceQves SkeÀ YeeF& mes Fme ef®e$e kesÀ Deeìe ueevee nes, ieeBJe cebs peekeÀj yengle De®íe ueiee~ yeejs ceW Hetíe, GvneWves keÀne efkeÀ ³en He´oMe&veer mecePeeveer nes, Pee[t-Heesís keÀer mesvee ceW yeves jnves keÀer Þes<þ cele Hejceelcee keÀe mel³e mJeªHe nw~ ceQves mesJee nes, cegPes meyeceW ©ef®e Leer~ mesJee mes nceejer mesvee yengle De®íer nw, FmeceW Hetíe, DeeHeves kewÀmes peevee efkeÀ ³ener mel³e efceueer ogDeeDeeW keÀe HeefjCeece ³en jne yengle DevegMeemeve nw~ keÀe³e&Mewueer yengle mJeªHe nw? GvneWves keÀne, ye´ïeekegÀceejer efkeÀ ceQves yeer.Sme.meer.He´Lece ÞesCeer ceW G®®e keÀesìer keÀer nw~ ueesieeW keÀes peesMe nw mebmLee ceW FmekeÀer efJemle=le efMe#ee oer Deewj Sce.Sme.meer. Yeer yengle De®ís osMe kesÀ He´efle, uesefkeÀve JeneB Hej meye kegÀí peeleer nw, Deiej ®eenW lees DeeHekeÀes Yeer vebyejeW ceW Heeme keÀer~ FmekesÀ yeeo yeeyee ves osn mes pegæ[e ngDee nw FmeefueS Meeefvle JeneB ues ®eueWies~ ceQ yeer.Sme.meer. efÜleer³e Ssmee [^ecee j®ee efkeÀ ceQ mesvee ceW keÀes veneR, efnbmee keÀes mLeeve nw~ uesefkeÀve meeue keÀe efJeÐeeLeea Lee, ne@mìue ceW DeefOekeÀejer kesÀ ªHe ceW ®egvee ie³ee~ ceQ DeO³eelce lees Meeefvle keÀer MeefkeÌle mes jnlee Lee, cesjs Heeme keÀeHeÀer mece³e Lee~ Deepe efoue mes keÀnvee ®eenlee ntB efkeÀ efJeMJe keÀes ve³ee yeveeves keÀer yeele keÀnlee ceQves keÀne, keÀue megyen ®eueles nQ~ Fme cegPes yengle ieJe& nw efkeÀ ceQ Yeejleer³e mesvee nw~ Megª-Megª ceW efJe®eejeW keÀe ³en He´keÀej ceen pegueeF&, meved 1983 ceW keÀe SkeÀ DeefOekeÀejer ntB~ peye lekeÀ ceQ Deblej cegPes efoKe jne Lee~ Henueer yeej ueKeveT ceW KegjMeero yeeie mesvee ceW ®egvee veneR ie³ee Lee, ceOegyeve Yeer mesvee ceW mesJee keÀe cesje keÀjej HeeB®e efmLele ye´ïeekegÀceejer mesJeekesÀvê Hej peevee veneR pee mekeÀe ke̳eeWefkeÀ cesjs Heeme Hewmes ner meeue keÀe Lee, Gme mece³e ceQ kewÀHìve Lee~ ngDee~ JeneB Hej meleer oeoer Fv®eepe& Leer~ veneR nesles Les~ Hewmes Heæ{eF& ceW Ke®e& nes Heeb®e meeue Hetjs nesves Hej ceQves mees®ee, HeÀewpe yeeyee kesÀ mece³e keÀer yengle ner efJeMes<e peeles Les, Deewj Ke®ex Yeer Les~ yeeyee kesÀ íesæ[ osles nQ, nce Yeer keÀneR vee keÀneR jlve Leer~ peye c³etefpe³ece mecePee³ee ie³ee He´efle cesjer DeemLee Fleveer ienjer Leer efkeÀ efHeÀì nes peeSBies Fleves yeæ[s ³e%e ceW~ ceQves lees cegPes cenmetmelee DeeF& efkeÀ ³en yengle cegPes keÀYeer ueielee ner veneR Lee efkeÀ ceQ De]peea [eue oer efkeÀ cegPes mesvee íesæ[veer ner De®íe %eeve nw, efyevee efkeÀmeer MebkeÀe ceOegyeve veneR ie³ee, yeeyee mes veneR efceuee~ nw~ nceejs keÀceeb[ DeefOekeÀejer, pees 26 iegCeie´ener yevekeÀj iegCe ªHeer ceesleer ®egieves mes meJe&iegCe mecHevve yeve pee³eWies Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

HeÀeFveue meeFve keÀjles nQ GvneWves cesje Fmekes À Heer í s HeÀewpe íesæ[ves keÀe HeÀece& osKee lees DeHeves yeeyee keÀe keÀesF& Dee@efHeÀme ceW yeguee³ee Deewj Hetíe, ³en je] p e nes i ee~ DeeHeves ke̳ee HeÀece& Yej efo³ee nw? ceQves íesæ[es, Deye ceve keÀne, neB mej, ceQ HeÀewpe íesæ[vee yevee uesles nQ ®eentBiee~ GvneWves Hetíe, ke̳eeW ®eenles nQ HeÀewpe ceW jnves DeeHe Ssmee? ceQves keÀne, mej, cegPes HeÀewpe keÀe~ ceQves otmejer keÀe efJejesOe veneR nw uesefkeÀve cesjer De]peea Yejer Deewj efJe®eejOeeje Meeefvle keÀer nw~ Jes yengle HeÀewpe ceW jnves DeJ³ekeÌle yeeHeoeoe mes Þeercele uesles ngS keÀve&ue meleer YeeF& DevegYeJeer Les, cegPes leerve meeue mes osKe jns keÀe mebkeÀuHe ues keÀMceerj ceW DeelebkeÀJeeo kesÀ Les~ GvneWves cegPes mecePee³ee efkeÀ DeeHe efue³ee~ efKeueeHeÀ ³eg× ceW ³eesie keÀe He´³eesie Yeejle keÀer mesvee kesÀ efueS HeÀewpeer nes, yeej-yeej cegjueer keÀe DeO³e³eve meved 1995 ceW ceQ cespej yeve ie³ee MeekeÀenejer nes (Mejeye, efmeiejsì, ceBeme mece³e yeerlelee ie³ee~ ceQves HeÀewpe ceW Deewj keÀMceerj-Þeerveiej ceW Heesefmìbie nes veneR uesles nes)~ DeefOekeÀlej osKelee ntB efkeÀmeer keÀes %eeve veneR megvee³ee Hej DeHevee ieF&, Gme mece³e DeelebkeÀJeeo yengle yeæ{e efkeÀ DeeHe cegmekeÀjeles Yeer jnles nes~ peerJeve OeejCeecetle& yeveekeÀj jKee~ ngDee Lee~ Gme oewjeve DeelebkeÀJeeo kesÀ DeeHekesÀ Deboj Deewj Yeer yengle keÀuee³eW ueesieeW kesÀ yeer®e ceW jnles nQ lees Jes nceW efKeueeHeÀ Ssmes-Ssmes keÀe³e& keÀjves Heæ[s, nQ~ cegPes ueielee nw efkeÀ mesvee keÀes DeeHe osKeles lees nQ~ peye mesJeekeÀeue 15 Je<e& ueielee Lee efkeÀ meye yeeyee keÀje jne nw~ pewmes DeefOekeÀeefj³eeW keÀer ]peªjle nw~ ceQ Heej keÀj ie³ee leye ueesieeW ves keÀnvee Megª yeeyee keÀe nceejs efueS yengle De®íe keÀceeC[ DeefOekeÀejer DeeHekeÀes Dee@[&j efkeÀ³ee, nce DeeHekeÀes Fleves mece³e mes osKe mevosMe nw efkeÀ keÀneR Yeer peeDees, yeeyee kesÀ meeLe keÀnvee ®eenlee ntB efkeÀ DeeHe jns nQ, DeeHekeÀer peerJeve He×efle Jewmeer ner keÀes yelee kesÀ peeDees, yenveeW keÀes yelee kesÀ HeÀewpe veneR íesæ[Wies, HeÀewpe ceW jnWies~ nw, DeeHe KegMe jnles nes, yeæ[s nuekesÀ peeDees~ ceQ peye nwojeyeeo mes keÀMceerj GvekeÀer yeele mes meblegef<ì veneR ngF&, cegPes jnles nes Deewj nj keÀece kesÀ efueS lew³eej pee jne Lee, yenveeW ves yeeyee keÀes Yeesie ueiee, cesjs GÀHej mesvee keÀer mesJee jnles nes~ ceQ keÀF& yeej cegjueer (F&MJejer³e ueiee³ee Lee, cesjs mecceeve ceW Heeìea oer ]peyejomleer LeesHeer pee jner nw~ Gve efoveeW ceneJeeke̳e) keÀe DeO³e³eve keÀjlee Lee~ Leer, yengle-yengle ogDee³eW oer LeeR, ceQ nwojeyeeo ceW Lee, JeneB keÀer efveefceÊe cesjs Jeefj<þ DeefOekeÀejer Hetíles Les, ³en DeeMeerJee&o efo³es Les~ Jes yengle HeÀueerYetle kegÀueoerHe yenve keÀes yelee³ee efkeÀ Deepe ke̳ee Heæ{ jns nes? ceQ keÀnlee Lee, mej, ngS~ Gvemes SkeÀ He´keÀej keÀer yeeyee keÀer cesjs keÀceeC[ DeefOekeÀejer ves Ssmes keÀne nw ³en Hejceelcee keÀer JeeCeer nw, Fmes cegjueer í$eíe³ee cenmetme nesves ueieer~ cegjueer Hej GvekesÀ keÀLeve mes ceQ mevleg<ì veneR ntB, keÀnles nQ~ Jes keÀnles Les, Deepe nceW os Heæ{vee, Dece=leJesuee keÀjvee ³ener nceejer ceQ F&MJejer³e mesJee ceW meceefHe&le nesvee oes, nce Heæ{Wies~ cesjs mes ues peeles Les Hej leekeÀle nw, Fmemes yeeyee keÀer yengle ceoo ®eenlee ntB~ yenve peer ves cegPes peJeeye ceW GvekeÀes kegÀí mecePe veneR Deelee Lee~ efceueer~ cegjueer nceejer yegef× keÀes meerOes keÀne, Yew³³ee, DeeHe HeÀewpe cele íesæ[vee, GvekeÀes ueielee Lee efkeÀ Mee³eo FmekesÀ jemles Hej ®eueeleer nw~ Fmemes yeeyee keÀer yeeyee DeeHe mes mesJee uesiee~ ceQ Leesæ[e Deboj kegÀí %eeve keÀer Ssmeer yeeleW nQ, leYeer megj#ee efceueleer nw~ (ke´ÀceMeë) mees®eves ueiee efkeÀ ³es Yeer Ssmes keÀn jner nQ, jes]pe FmekeÀes Heæ{lee nw~ 27 Deiemle 2013 Devoj keÀer DeMegef× ner mecHetCe& Meg× yeveves ceW ©keÀeJeì [eueleer nw


ceOegcesn ([e³eefyeìer]pe) keÀe mecHetCe& efveoeve =ye´ïeekegÀceej jeceueKeve, MeeeqvleJeve

me cHetCe&

mJeemL³e kesÀ efueS lees MenjeW ceW 30 He´efleMele lekeÀ ueesie Jew%eeefvekeÀ npeejeW lejerkesÀ DeHevee jns nQ~ FmekesÀ DeeieesMe ceW leæ[He jns nQ~ efJeMJe iueesyeue neeqmHeìue SJeb DevegmebOeeve kesÀ 37 keÀjesæ[ ueesie Fmemes HejsMeeve nQ~ kesÀvê, ceeGvì Deeyet ceW Deye nj meeue SkeÀ keÀjesæ[ mes DeefOekeÀ Jew%eeefvekeÀlee kesÀ meeLe DeeO³eeeqlcekeÀlee ceOegcesn jesefie³eeW keÀe FpeeHeÀe neslee pee keÀes Yeer men³eesieer yeveeves mes ceOegcesn pewmes jne nw~ 6.5 keÀjesæ[ jesefie³eeW kesÀ meeLe peeveuesJee jesieeW kesÀ efveoeve kesÀ Yeejle, efJeMJe ceW ceOegcesn keÀer jepeOeeveer ®ecelkeÀeefjkeÀ HeefjCeece He´eHle nes jns nQ~ yeveves pee jne nw~ meved 2011 ceW 10 jepe³eesie kesÀ DevegYeJeer Deewj ceOegcesn ueeKe ueesie Fme cenekeÀeue kesÀ ieeue ceW efJeMes<e%e [e.Þeercevle peer cesef[efmeve kesÀ mecee ie³es~ ye®®eeW mes ueskeÀj yetæ{eW ceW efpeme meeLe cesef[ìsMeve kesÀ He´³eesie mes npeejeW ieefle mes ³en yeerceejer yeæ{ jner nw, YeefJe<³e cejer]peeW keÀes mJemLe keÀj ®egkesÀ nQ~ meve ceW FmekeÀe og<HeefjCeece Deefle Ye³eeJen nes 2012 ceW Yeejle kesÀ efJeefYevve He´evleeW ceW mekeÀlee nw~ ³en DeevegJebefMekeÀ kesÀ meeLe peekeÀj 40 [e³eefyeìer]pe efMeefJejeW kesÀ peerJeve Mewueer peefvele yeerceejer nw~ efHeíues Üeje ueeKeeW ueesieeW ceW HetCe& peeie=efle ueeves oes-leerve oMekeÀeW ceW Yeejle kesÀ meeLe meejs ceW meHeÀue ngS nQ~ DeeO³eeeqlcekeÀ peerJeve mebmeej keÀer peerJeve Mewueer ceW Deecetue Mewueer kesÀ %eeve mes meodefJe®eej, He´eke=ÀeflekeÀ yeoueeJe Dee ie³ee nw~ efJe%eeve ves megKeeW Deenej-efJenej-J³eJenej keÀer mecHeoe kesÀ meeOeve oskeÀj ceveg<³e keÀes keÀce&þ keÀer menpe ner efceue peeleer nw~ JewÐeveeLe efMeJe yepee³e Deeuemeer-efJeueemeer yevee efo³ee Hejceelcee Hej SkeÀeie´ nesves mes HejKeves, nw~ MeekeÀenejer, He´eke=ÀeflekeÀ Yeespeve keÀer efveCe&³e keÀjves pewmeer MeefkeÌle³eeW keÀe yepee³e ef j HeÀeFv[-js M eeef J ener v e, efJekeÀeme neslee peelee nw, HeÀuemJeªHe, ceebmeenejer pebkeÀ HetÀ[ keÀes mesJeve keÀjves nce F&<³ee&-Üs<e-Deeuem³e-Ie=Cee pewmes JeeueeW keÀer mebK³ee efove otveer, jele ®eewiegveer efJekeÀejeW mes ye®es jnles nQ~ Ssmes efJekeÀejeW yeæ{ jner nw~ efove ceW keÀF& yeej Keeles jnves keÀe leveeJe ner ceOegcesn keÀe efveefceÊe Jeeues mLetue keÀe³ee Jeeues Ssmeer yeerceeefj³eeW DeeOeej yevelee nw~ keÀes yegueeJee osles jnles nQ~ HeÀueleë nj ceneceejer keÀer lejn HewÀueleer ngF& Jeie& Je Dee³eg kesÀ ueesie leveeJe, ef®evlee, ceOegcesn keÀer yeerceejer 40 meeue Henues peuoyee]peer kesÀ keÀejCe jesie-MeeskeÀ mes cee$e 1 He´efleMele ueesieeWs ceW ner Leer~ Deepe efIejles pee jns nQ~ DevegmebOeeveeW kesÀ ie´eceerCe #es$eeW ceW 15 He´efleMele kesÀ keÀjerye Devegmeej 60 He´efleMele mes Yeer DeefOekeÀ 28 efJe®eejeW mes ner nce Gþles nQ Deewj efJe®eejeW mes ner nce efiejles nQ

yeerceeefj³eeB pewmes efkeÀ ceOegcesn, G®®e jkeÌle®eeHe, Ëo³e jesie, keQÀmej Deeefo DeeOegefvekeÀerkeÀjCe kesÀ leveeJe mes yeæ{leer ner pee jner nQ~ iueesyeue kesÀ He´yevOekeÀ Deewj ef®eefkeÀlmekeÀ ``meJee¥ieerCe GHe®eej'' nsleg He´sefjle keÀjles ner jnles nQ~ oJee kesÀ meeLemeeLe ³eneB ceOegcesn pewmeer yeerceeefj³eeW kesÀ efueS DeeO³eeeflcekeÀ peerJeve Mewueer DeHeveeves nsleg He´efMe#eCe efo³ee peelee nw~ ³en He´esieece [e@.Þeerceble Deewj GvekeÀer ìerce Üeje yeKetyeer ®euee³ee pee jne nw~ HeeB®e efoJemeer³e ³en He´esie´ece jesieer kesÀ meeLe SkeÀ men³eesieer keÀes Jee[& ceW Yeleea keÀje keÀj efkeÀ³ee peelee nw~ Ketve-HesMeeye, DeeBKe-oeBle, Ëo³e-Hewj Deeefo keÀer mecHetCe& ®esefkebÀie kesÀ yeeo megyen-Meece ³eneB c³etefpekeÀue J³ee³eece efmeKee³ee peelee nw~ [e@.Þeerceble peer cejerpeeW keÀes J³eefkeÌleiele efnefuebie ì®e osles nQ~ Fmemes jesieer, peerJeve peerves keÀer DeeO³eeeflcekeÀ keÀuee meerKe keÀj mecHetCe& leveeJe cegkeÌle nes peeles nQ~ jkeÌle Meke&Àje Je jkeÌle ®eeHe keÀer yeerceeefj³eeB menpe ner otj Yeeie peeleer nQ~ efnlekeÀejer YeeJevee³eW Je Deenej, Fvmegefueve neceexve keÀes þerkeÀ keÀj osles nQ~ ceOegcesn kesÀ jesieer keÀes Glevee Yeespeve DeJeM³e uesvee ®eeefnS efpeleveer kewÀueesjer Gmes DeeJeM³ekeÀ nes~ GvnW metiej He´Àer efceþeF³eeB, HeHeerlee, ueewkeÀer, keÀjsuee, Je<e& 49 / DebkeÀ 02


%eeveece=le

veeryet, Deceªo, otOe-Heveerj-veeefj³eue Heeveer pewmeer ®eerpeW os mekeÀles nQ~ GvnW DeHevee Jepeve Yeer legjvle þerkeÀ keÀj uesvee ®eeefnS~ efJeMJe mJeemL³e mebieþve Deewj Devleje&<ì^er³e ceOegcesn HesÀ[jsMeve keÀe keÀnvee nw efkeÀ peye lekeÀ ceOegcesn pewmeer peeveuesJee yeerceeefj³eeW kesÀ yeejs ceW meYeer keÀes HetCe& DeJeiele veneR keÀje³ee pee³esiee leye lekeÀ FmekesÀ og<He´YeeJe mes ye®ee veneR pee mekesÀiee~ FmeefueS Fve mebmLeeveeW keÀe mueesieve nw ö Educate, Educate and Educate. iueesyeue ne@eqmHeìue kesÀ cewvesefpebie ì^mìer Jeefj<þ Ye´elee efveJezj peer Deewj ceOegcesn efJeMes<e%e [e@.Þeercevle peer, [e@.efiejerMe Heìsue peer ves peve peeie=efle nsleg pees Heeve keÀe yeeræ[e Gþe³ee nw Gmemes DeeMee kesÀ meeLe HetCe& efJeMJeeme nes jne nw efkeÀ osMe kesÀ DeveskeÀ meceepe mesJeer mebieþve, He´evleer³e mejkeÀejW Deewj ceeref[³ee kesÀ meYeer ceeO³ece ceOegcesn pewmeer yeerceeefj³eeW keÀes mecHetCe& jerefle mes meceeHle keÀjves ceW cenlJeHetCe& YetefcekeÀe efveYee³eWies~ ceOegcesn kesÀ jesieer ceW leveeJe, ogëKe ³ee osn DeefYeceeve Deeves mes GmekeÀer He´ke=Àefle Hej yegje He´YeeJe Heæ[ves ueielee nw~ peye Jen mekeÀejelcekeÀ ef®evleve keÀjlee nw lees GmekesÀ MegYe mebkeÀuHeeW keÀe meejs ner Mejerj Hej De®íe He´YeeJe Heæ[ves ueielee nw~ HeÀuemJeªHe, meblegefuele peerJeve nes peeves mes Jen me®®es megKeMeeeqvle keÀe DevegYeJe keÀjves ueielee nw~ Fme He´efke´À³ee kesÀ efueS menpe Deemeve Hej Kegues ves$eeW mes yewþkeÀj Oeerjs-Oeerjs MJeeme ueW Deewj íesæ[W~ ceve ner ceve keÀce mes keÀce ome yeej ß Meeeqvle Oeerjs Hej uecyes mJej ceW yeesueW~ efHeÀj Ye=kegÀìer kesÀ yeer®e DeHeves keÀes ®ewlev³e MeefkeÌle Deelcee DevegYeJe keÀjles ngS Fme He´keÀej ef®evleve keÀjW ö ceQ He´keÀeMece³e efmeleeje, meled-ef®eled-Deevevo mJeªHe Deelcee Fme Mejerj keÀer ceeefuekeÀ ntB~ Hejce MeefkeÌle, %eevemeeiej, Hejceelcee efHelee efvejekeÀej nesles ngS Yeer me=eq<ì kesÀ me=pevenej nQ~ ceQ GvekeÀer efHe´³e mebleeve ntB FmeefueS cegPe Deelcee ceW GvekeÀer mecHetCe& MeefkeÌle³eeB, Deevevo, megKe, Meeeqvle keÀer efkeÀjCeW He´JesMe keÀjleer pee jner nQ~ ceQ Yeer GvneR keÀer lejn megKe-Meeeqvle-Deevevo mes Deiemle 2013

YejHetj nes MeefkeÌleMeeueer He´YeeceC[ue mes peie keÀes Deendueeefole keÀjleer pee jner ntB~ megKeoeef³eveer-Meeeqvleoeef³eveer efkeÀjCeW cesjs Mejerj kesÀ ®eejeW lejHeÀ HewÀueleer pee jner nQ~ Jes SkeÀef$ele nes cesjs Deiv³eeMe³e (Hewveefke´ÀDeepe) Hej Yeer Heæ[ jner nQ~ Fvmegefueve cesjs Deiv³eeMe³e mes GlHevve nesves ueiee nw~ Mejerj kesÀ SkeÀ-SkeÀ keÀesMe ceW Fvmegefueve HengB®ekeÀj, peneB Ketve ceW Metiej p³eeoe nw Gmes Yeer þerkeÀ keÀj jne nw~ Oeerjs-Oeerjs Metiej nj peerJekeÀesMe ceW pee jner nw efpememes Mejerj kesÀ efueS ]peªjer GÀpee& Yeer lew³eej nes jner nw~ HeÀueleë cesjs Mejerj keÀer Megiej menpe ner meeceev³e nesleer pee jner nw~ ceQ mJe³eb keÀes yengle ner MeefkeÌleMeeueer He´HegÀefuuele Deelcee cenmetme keÀj jne ntB~ efve³eefcele ªHe mes efove ceW oes-leerve yeej Fme O³eeve He×efle keÀe ueieve mes DeY³eeme keÀjles jnW~ v

oeoer He´keÀeMeceefCe ye´ïeekegÀceej efJeJeskeÀ, HeeC[Je YeJeve (ceeGCì Deeyet) neB Jees H³eejer oeoer Leer, Heefj³eeW keÀer Men]peeoer Leer~ met³e&-meer ®ecekeÀleer Leer, ceOegyeve ceC[ue ceW, H³eej keÀe meeiej efueS, MJesle DeeB®eue ceW~ nef<e&le ®esnje, DeHevesHeve keÀer keÀneveer efueS, ceerþer cegjueer keÀer yenej, megneveer efueS~ ceOegj cegmkeÀeve efueS, Jees íefJe ceve-YeeJeve, GvekeÀer JeeCeer mes yejmelee Lee, meoe megKe meeJeve~ DeeYee DeueewefkeÀkeÀ, efueS peerJeve-cegefkeÌle, owJeer HeefjJeej keÀes mebie, ues ®eueves keÀer ³egefkeÌle~ vewveeW mes yejmeleer Leer Dece=leOeeje, Deeves Jeeueer ogefve³ee keÀe ªHe Lee Jees H³eeje~ keÀYeer MeefkeÌle mJeªHee, keÀYeer ye®®eeW-meer Yeesueer, keÀYeer efHekeÀefvekeÀ, keÀYeer Deece, keÀYeer ceerþer ìesueer~ YeieJeeve ves pewmes Kego DeÓgle keÀefjMcee yevee³ee nes, DeHeves efvepe mJeªHe keÀes, oeoer peer ceW oesnje³ee nes~ neB Jees ceerþer oeoer Leer, ®ewlev³e HetÀueeW keÀer megvoj Jeeoer Leer~~

peneB cesjeHeve Deelee nw, JeneB yegef× keÀe HesÀje nes peelee nw FmeefueS cesjs keÀes lesjs ceW HeefjJele&ve keÀjes

29


oeoer peer ö cesjer ¢eq<ì ceW = ye´ïeekegÀceej efkeÀMeveoÊe DevegoMeea, MeeeqvleJeve

oe oer He´keÀeMeceefCe peer ves meved 1936

efkeÀ³ee~ GvekesÀ peerJeve kesÀ SkeÀ ceW 14 Je<e& keÀer yeeu³eeJemLee ceW ner He´sjCeeoe³eer He´mebie keÀe GuuesKe keÀjvee DeO³eelce keÀer meeOevee ceW mJe³eb keÀes meceer ® eer v e nes i ee~ SkeÀ yeej meceefHe&le keÀj efo³ee~ He´peeefHelee DeeO³eeeqlcekeÀ cesues keÀer ì^ebmeHeesì& keÀer ye´ïeekegÀceejer F&MJejer³e efJeMJe efJeÐeeue³e mesJee keÀjkesÀ SkeÀ Jeefj<þ YeeF& (meekeÀej kesÀ meekeÀej mebmLeeHekeÀ Deewj efvejekeÀej yeeyee kesÀ mece³e keÀe %eeve He´eHle efkeÀ³ee Hejceelcee efMeJe kesÀ ceeveJeer³e ceeO³ece ngDee) osj jele mesJeekesÀvê Hej ueewìe~ He´peeefHelee ye´ïee yeeyee kesÀ meved 1969 ceW efoveYej mesJee ceW J³emle jnves kesÀ keÀejCe DeJ³ekeÌle nesves kesÀ HeM®eeled mebmLeeve kesÀ Gmes YetKe ueieer Leer, Gmeves mesJeekesÀvê meb®eeueve keÀer yeeie[esj DeeHekesÀ neLeeW ceW keÀer yenveeW mes Yeespeve kesÀ efueS DevegjesOe DeeF& Deewj DeeHeves mJe³eb keÀes efveefceÊe efkeÀ³ee~ yenveeW ves keÀne, ³en keÀesF& mecePeles ngS meb®eeueve J³eJemLee keÀes Yeespeve keÀe mece³e nw~ Gme mesJeekesÀvê Hej yeKetyeer mebYeeuee~ DeueewefkeÀkeÀ J³eefkeÌlelJe kegÀí mece³e kesÀ efueS DeeF& ngF& cegK³e keÀer Oeveer oeoer peer 25 Deiemle, 2007 He´MeeefmekeÀe oeoerpeer keÀes Fme yeele keÀe keÀes YeeweflekeÀ osn l³eeie DeJ³ekeÌle Helee ®euee lees GvneWves mJe³eb Keevee yeveevee JeleveJeemeer yeve ieF&~ ueieYeie 71 Je<e& kesÀ Megª keÀj efo³ee~ Dev³e yenveeW keÀes peye meeOevee keÀeue Deewj 38 Je<e& kesÀ vesle=lJe Helee ueiee lees Jes legjble oewæ[keÀj DeeF¥ keÀeue ceW GvekesÀ ®eefj$e ef®ejmcejCeer³e yeve Deewj Keevee yeveeves ceW men³eesie osves ueieeR~ ie³es~ GvekeÀer vesle=lJe #ecelee keÀer efveHegCelee Fme Je=Êeeble keÀe GuuesKe keÀjves keÀe keÀer efJeMes<e PeueefkeÀ³eeB DeveskeÀ ueesieeW ves YeeJeeLe& ³en nw efkeÀ SkeÀ De®íe DevegYeJe keÀer nQ~ Goejef®eÊe meb®eeuekeÀ, keÀe³e& keÀjves JeeueeW keÀer keÀê keÀjlee nw Deewj GvekeÀer mesJee keÀjves JeeueeW keÀe mecceeve vesle=lJe kesÀ efueS meyemes Henueer nj DeeJeM³ekeÀlee keÀer Hetefle& keÀjves ceW DeeJeM³ekeÀlee ceveesyeue keÀer nesleer nw~ DeHeves Deejece keÀer Yeer HejJeen veneR DeeO³eeeqlcekeÀ meeOevee kesÀ meleled keÀjlee~ DeY³eeme Üeje ceveesyeue yeæ{e³ee pee DeebleefjkeÀ keÀueeDeeW keÀer HejKe mekeÀlee nw~ oeoer He´keÀeMeceefCe ves kegÀMeue vesle=lJe #ecelee keÀer Oeveer jepe³eesie keÀer meeOevee Üeje ceveesyeue keÀe oeoerpeer ves DeHeveer HejKeMeefkeÌle mes meYeer efJekeÀeme efkeÀ³ee Deewj cegK³e He´MeeefmekeÀe ye´ïeeJelmeeW keÀer Debleefve&efnle keÀueeDeeW kesÀ Heo keÀe efveJe&nve yeæ[er meHeÀuelee mes keÀe GHe³eesie keÀj GvnW mesJee ceW men³eesieer efJeMJe-[^ kesÀ njkeÀe¢M³e keÀesceefosvKoj eles nwmeoe <e&le jnesjKees 32 Mejer j DecejeceeDeelcee HeefJe$e , FmesnefmJe®í

yevee³ee~ oeoer peer ves efkeÀmeer keÀer keÀceer ³ee keÀcepeesjer keÀes DeHeves ef®eÊe Hej veneR jKee~ DeHeveer ceOegj efMe#eeDeeW mes ieuele keÀes cenmetme keÀjekeÀj, GvekeÀer ceev³eleeDeeW keÀes ³eLeeLe& yeveekeÀj GvnW mesJee ceW meeLeer-men³eesieer yevee³ee~ meJe& keÀes meJe& He´keÀej mes men³eesie oskeÀj GvnW cetu³eJeeve yevee osvee, meyekeÀes TB®ee Gþe osvee, meyekeÀer Gvveefle ceW DeHeveer Gvveefle mecePevee, meJe& keÀer keÀcepeesefj³eeW keÀes DeHeveer keÀcepeesjer mecePevee, GvnW otj keÀjves keÀer GoeÊe YeeJevee jKevee ö oeoer peer ves ³es keÀe³e& He´wefkeÌìkeÀue ªHe ceW keÀjkesÀ efoKee³es~ GvneWves meyekeÀes DeveskeÀ He´keÀej keÀer ceoo osles ngS cetu³eJeeve (³eesi³e) yevee³ee~ GvekesÀ vesle=lJekeÀeue ceW npeejeW (ueieYeie 20 npeej) DeelceeDeeW ves F&MJejer³e mesJee ceW DeHevee peerJeve meceefHe&le efkeÀ³ee efpeveceW oeoer ves DeHeveer Goej YeeJeveeDeeW mes ªneveer ceele=lJe SJeb mvesn keÀe meb®eej efkeÀ³ee~ GvekesÀ meeefvveO³e ceW Hegef<Hele HeuueefJele ngF& ueeKeesW Deelcee³eW Deepe Yeer GvekeÀer DeueewefkeÀkeÀ Heeuevee keÀer Je<e& 47 DebkeÀJe<e& 01 49 / peg/ueeF& DebkeÀ2011 02


%eeveece=le

DeueewefkeÀkeÀ ieeLee keÀnles ngS He´leerle nes jns nQ~ FmeefueS oeoer peer efJeMJe keÀer oeoer kesÀ ªHe ceW He´K³eele ngF&~ mJemesJee Deewj efJeMJe-mesJee keÀe meblegueve ceeveJe peerJeve kesÀ ceneve ue#³e keÀes He´eHle keÀjves kesÀ efueS mJe-meeOevee Deewj meJe& keÀer mesJee, Fve oesveeW He#eeW ceW menpe meblegueve nesvee peªjer nw~ oeoer peer ves efpeleveer ueieve mes jepe³eesie keÀer meeOevee kesÀ Üeje F&MJejer³e MeefkeÌle³eeW keÀer DevegYetefle keÀer, Gleveer ner Deelceer³elee mes Jes pevekeÀu³eeCe keÀer mesJee ceW Yeer ueieer jner~ GvneWves meeOevee keÀes He´Lece mLeeve efo³ee Deewj mesJee keÀes otmeje~ meeOevee Hej ]peesj osles ngS Jes DekeÌmej keÀne keÀjleer Leer efkeÀ `nceW ³en peerJeve efceuee ner nw leHem³ee keÀjves kesÀ efueS~ nce leHem³ee keÀjles ngS mesJeeDeeW keÀes mebHevve keÀjles ®eueW~' GvekesÀ GodyeesOeveeW mes ³en mHe<ì Helee ®euelee nw efkeÀ GvekesÀ ef®ebleve ceW DeO³eelce keÀer meeOevee meJe&He´Lece Leer~ GvekesÀ meeqvveO³e ceW efceueles Les meceeOeeve oeoer peer keÀe peerJeve mebHetCe& HeefJe$elee Deewj mecHetCe& meceHe&Ce keÀe Devetþe GoenjCe jne~ Hejceelcee kesÀ He´efle Deewj Hejceelcee kesÀ meekeÀej ceeO³ece (He´peeefHelee ye´ïee yeeyee) kesÀ He´efle Ssmee meceefHe&le YeeJe Dev³e$e keÀneR osKeves keÀes veneR efceuelee nw~ GvekesÀ DebleëkeÀjCe keÀer HeefJe$elee kesÀ HeefJe$e He´kebÀHeve nceves mJe³eb DevegYeJe efkeÀ³es~ GvekeÀer HeefJe$elee Deewj Meerleuelee keÀer DeeYee (íe³ee) kesÀ Deboj Deeles ner DeveskeÀ ueesieeW keÀes meceeOeeve efceue peeles Les~ meye Gvemes efceuekeÀj mJe³eb keÀes nuekeÀe DevegYeJe keÀjles Les~ Oev³e nQ Jes Deelcee³eW efpevnW GvekeÀe meeefvveO³e efceuee~ oeoer peer keÀe peerJeve ®eefj$e nce meyekesÀ efueS He´sjCeeoe³ekeÀ nw~ meoe DeJ³ekeÌle eqmLeefle kesÀ DevegYeJe ceW jnves Jeeueer Ssmeer Deelcee peye HeÀefjMlee mJeªHe OeejCe keÀjleer nw lees met#ce ªHe mes ceeie&oMe&ve keÀjves keÀer mesJee keÀjleer nw~ efoJ³e DeelceeDeeW keÀe Debeflece keÀe³e& Yeer efoJ³e ner neslee nw~ oeoer peer keÀer DeJ³ekeÌle He´sjCee³eW Deepe Yeer nceeje ceeie&oMe&ve keÀj jner nQ~ Ssmeer efoJ³e He´YeeJeeve, efoJ³e DeeueeskeÀ efyeKesjves Jeeueer efoJ³e Deelcee keÀes nce Ëo³e mes Þe×e-megceve meceefHe&le keÀjles nQ~ v Deiemle 2013

SkeÀ Kele yeeyee kesÀ veece ye´ïeekegÀceejer osJekeÀv³ee njeUs, DekeÀesuee

H³eejs yeeyee, ceQ DeeHekesÀ yeleeS jemles Hej ®eue jner ntB, yeeyee, cegPes DeeHemes yengle H³eej nw~ peneB-peneB ceQ osKeleer ntB, DeeHe ner vepej Deeles nQ~ yeeyee DeeHeves cesjer ceoo keÀer, GmekesÀ efueS Oev³eJeeo~ cesjs H³eejs yeeyee, cegPes ueieve ueieer jnleer nw efkeÀ DeeHekeÀer ceerþer yeeleW megveves keÀes keÀye efceueWieer, ceQ jefJeJeej keÀes ner keÌueeme ceW Deeleer ntB~ yeeyee, Henues-Henues lees cegPes jele keÀes yeenj efvekeÀueves ceW keÀeHeÀer [j ueielee Lee~ ceiej Deye Ssmee ueielee nw efkeÀ yeeyee cesjs meeLe nQ, lees [jves keÀer ke̳ee yeele nw~ ceQ efyevee [js yeenj pee mekeÀleer ntB~ cesjs H³eejs yeeyee, ceQ DeeHekeÀes peye Yeer ³eeo keÀjleer ntB, cegPes Meebefle efceueleer nw~ yeeyee cegPes DeeHemes yengle He´sce nw~ cesjs H³eejs yeeyee, cesjs Deefle efHe´³e yeeyee, cesje DeeHekeÀes Deefle-Deefle H³eej~ yeeyee ceQ yengle KegMe ntB efkeÀ DeeHe cegPes efceues~ yeeyee peye cegPes veeRo veneR Deeleer, leye DeeHe cegPes DeHeveer ieeso ceW ueskeÀj megueeles nes Deewj DeHeves keÀesceuekeÀesceue neLeeW mes menueeles nes~ GmekesÀ efueS yengle Oev³eJeeo, cegPes Jen yengle De®íe ueielee nw~ yeeyee, DeeHekeÀe SkeÀ-SkeÀ yeesue cesjs efueS nerje nw~ yeeyee DeeHekeÀer JeeCeer Fleveer ceerþer nw, ceve keÀnlee nw, megveles ner peeDees~ yeeyee cegPes lees DeeHemes yengle-meer ceerþer-ceerþer yeeleW keÀjveer nQ ceiej ke̳ee keÀªB, keÀeiepe Hej peien ner keÀneb nw~ ceiej efoue ceW lees yengle meejer peien nw, efoue keÀer yeeleW lees ®eueleer ner jnWieer~ ceQves lees SkeÀ keÀe ner HekeÀæ[e nw neLe~ Deewj SkeÀ keÀes ner keÀjleer ntB ³eeo~ cejles oce lekeÀ GmekesÀ ner jntBieer meeLe~ Jes nQ cesjs H³eejs efMeJe yeeyee, efMeJe yeeyee~~

efkeÀmeer Yeer Þes<þ keÀe³e& kesÀ efveefceÊe yevees lees GmekeÀer meHeÀuelee keÀe efnmmee DeeHekeÀes efceue pee³esiee

33


DeeefKej keÀye lekeÀ menve keÀjW? =ye´ïeekegÀceej He´JeerCe, keÀeW{eueer (ceneje<ì^)

efkeÀ meer J³eekfelÌe, Jemleg ³ee mJe³eb keÀs jeise-MeekseÀ mes peye nce Heeer[æfle nes peeles nQ leye ceKge mes Devee³eeme ner ³es yeeuse evfekeÀue He[æles nQ ekfeÀ DeeeKfej Yeer Fme Hee[ære keÀes keÀye lekeÀ Peusevee neisee, menve keÀjves keÀer Yeer keÀeFs& meecree lees nevseer ®eeenfS~ ueeskfeÀve mel³e ³en nw ekfeÀ ieCgeeW keÀer keÀYeer keÀeFs& meecree veneR DeekbeÀer pee mekeÀlee~r yeefveS Deceerj menveMeefkeÌle ceW ceeve ueerefpeS, nceejs Heeme Leesæ[e Oeve nw, lees nce Ke³eeue jKeWies efkeÀ Fme Lees[er-meer Hetbpeer ceW meejer peªjer DeeJeM³ekeÀleeSB Hetjer nes peeSB DeLee&led Oeve keÀes ye®ee-ye®ee keÀj He´³eesie keÀjWies~ FmekesÀ efJeHejerle, keÀesF& J³eefkeÌle keÀjesæ[Heefle nw, GmekesÀ Heeme yengle Oeve nw, Jen Hewmee Ke®e& keÀjles JekeÌle Flevee mees®esiee veneR pewmes efkeÀ SkeÀ iejerye J³eefkeÌle mees®elee nw~ keÀnles nQ, Henues kesÀ jepee ueesie peye pesJejele Kejeroves peeles Les lees efmeHe&À ceveHemebo Jemleg Hej neLe jKeles Les, oece veneR Hetíles Les~ GvekeÀes ceeuetce Lee efkeÀ nceejs Heeme Deveefievele Oeve nw DeLee&led peye DeefkeÀ®eej Oeve nw lees Jemleg keÀer keÀercele keÀe nce efJe®eej veneR keÀjles~ ³ener yeele nceejer menveMeefkeÌle Hej Yeer ueeiet nesleer nw~ peye Deelcee ceW menveMeefkeÌle keÀe, He´sce keÀe YeC[ej keÀce neslee nw leye ner mebkeÀuHe Deelee nw efkeÀ DeeefKej keÀye lekeÀ menve keÀjW? SkeÀ

ceelee keÀes keÀYeer Ke³eeue veneR Deelee efkeÀ keÀye lekeÀ ye®®eeW keÀe menve keÀjW ke̳eeWefkeÀ GmekesÀ Heeme ye®®eesW kesÀ efueS He´sce keÀe YejHetj YeC[ej neslee nw~ Ssmee Yeer veneR nw efkeÀ nj ceelee kesÀ Heeme menveMeefkeÌle YejHetj nesleer nw, efpeme ceelee kesÀ Heeme He´sce keÀe Kepeevee YejHetj veneR nw Jen ye®®eeW Hej neLe Yeer Gþe uesleer nw~ YeeJeeLe& ³en nw efkeÀ ³en keÀnves kesÀ yepeeS efkeÀ keÀye lekeÀ menve keÀjW, nceW DeHeveer keÀceer keÀes Yejvee ®eeefnS~ ceQ Deelcee He´sce kesÀ meeiej keÀer mebleeve nBt, GmekeÀer mebleeve nesles ngS keÀntB, cegPemes menve veneR neslee, ke̳ee ³en Hejceelcee keÀe DeHeceeve veneR nw? He´sce-meeiej mes Ieefve<ì mecyevOe yeveelee nw menveMeerue veoer, nJee, Oejleer keÀYeer veneR keÀnleer efkeÀ nce keÀye lekeÀ Fme leceesHe´Oeeve ceveg<³e keÀer mesJee keÀjW? met³e& keÀYeer veneR keÀnlee efkeÀ cegPes keÀye lekeÀ jesMeveer osveer nesieer? HetÀue keÀYeer veneR

keÀnles efkeÀ keÀye lekeÀ megiebOe osveer nesieer? DeeefKej keÀye lekeÀ menve keÀjvee nesiee, cejvee nesiee, Heerefæ[le nesvee nesiee, Ssmes Meyo menveMeefkeÌle keÀer keÀceer keÀes oMee&les nQ~ keÀesF& yeesue®eeue ceW keÀnles nQ, nce lees yengle menve keÀjles nQ, cejles nQ, Flevee lees Mee³eo keÀesF& keÀj veneR mekeÀlee~ Jes ³en Yetue peeles nQ efkeÀ H³eejs ye´ïee yeeyee ves efMeJe yeeyee keÀe yeveves kesÀ yeeo efpelevee menve efkeÀ³ee GmekeÀe JeCe&ve mJe³eb YeieJeeve Yeer keÀjles nQ~ ke̳ee nce ye´ïee yeeyee efpelevee menve keÀj mekeÀles nQ? ³en meJeeue DeHeves mes HetíW~ nceeje DeefYeceeve yeesue Heæ[lee nw efkeÀ nce yengle menveMeerue nQ~ menveMeerue Deelcee menve lees keÀjleer nw uesefkeÀve keÀYeer GmekeÀe JeCe&ve veneR keÀjleer, vee efkeÀmeer keÀes GmekeÀe Helee ueie Heelee nw~ Jen nj Heeræ[e keÀes metueer mes keÀebìe yevee uesleer nw~ efHeÀj Yeer DeHeves He´sce keÀer MeefkeÌle mes meoe nef<e&lecegKe ve]pej Deeleer nw~ lees efpelevee nceeje mecyevOe He´sce kesÀ meeiej mes nw, Glevee nce ceemìj He´sce kesÀ meeiej yeveWies Deewj keÀYeer veneR keÀnWies efkeÀ DeeefKej keÀye lekeÀ menve keÀjW? v

IegìveeW Je ketÀuneW keÀer He´l³eejesHeCe mepe&jer efve³eefcele nj cenerves kesÀ Debeflece meHleen ceW keÀer peeleer nw~ mepe&jer ³et.kesÀ., Dee@mì^sefue³ee Deewj pece&veer mes He´efMeef#ele, cegcyeF& kesÀ kegÀMeue SJeb DevegYeJeer mepe&ve [e@. veeje³eCe KeC[sueJeeue Üeje keÀer peeleer nw~ Deefie´ce ®eskeÀDeHe leLee mepe&jer keÀer leejerKe peeveves kesÀ F®ígkeÀ cejerpe mebHeke&À keÀjWë [e@. cegjueerOej Mecee&, iueesyeue ne@efmHeìue, ceeGbì Deeyet, jepemLeeve ceesyeeFueë 09413240131 HeÀesveë (02974) 238347/48/49 JesyemeeFìë www.ghrc-abu.com HewÀkeÌmeë (02974) 238570 F&-cesueëdrmurlidharsharma@gmail.com

ye´.kegÀ. DeelceHe´keÀeMe, mecHeeokeÀ, %eeveece=le YeJeve, MeeefvleJeve, Deeyet jes[ Üeje mecHeeove leLee DeesceMeeefvle efHe´efvìbie Hes´me, MeeefvleJeve -307510, Deeyet jes[ ceW He´peeefHelee ye´ïeekegÀceejer F&MJejer³e efJeMJe efJeÐeeue³e kesÀ efueS íHeJee³ee~ meb³egkeÌle mecHeeefokeÀe - ye´.kegÀ. Gefce&uee, MeeefvleJeve E-mail : omshantipress@bkivv.org

Ph. No. : (02974) - 228125

gyanamritpatrika@bkivv.org

08 gyanamrit aug 13  

Brahma Kumaris Gyanamrit

08 gyanamrit aug 13  

Brahma Kumaris Gyanamrit

Advertisement