Page 1


Boligpolitikk

EN SOSIAL

for alle

Boligmarkedet skaper og forsterker økonomiske forskjeller. Mangelen på alternativer til privatmarkedet tvinger boligkjøpere inn i et et ustabilt marked hvor både priser, boutgifter og gjeldsrisikoen øker. Rødt går inn for en ny boligpolitikk som demper prisgaloppen og åpner for etablering av et nytt boligtilbud, med prisregulerte boliger for kjøp og salg utenfor markedet.

Rødt jobber for: • Et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet De som ønsker det skal være i stand til å kjøpe sin egen bolig. Boliger av god standard må gjøres tilgjengelig til en rimelig penge, skjermet fra markedsskapt prisvekst eller prisfall. Boligbyggelag kan være distributører og kontrollere omsetninga. • Utbyttestopp på kommunale boliger Vedlikeholdsetterslepet i de kommunale boligene er nå på 1400 millioner. Oslo kommune skal i år ta ut 379 millioner i utbytte fra byens kommunale leiligheter. Dette skaper slumområder og forverrer et allerede vanskelig bomiljø. Oslo tar godt betalt for utleie av kommunale boliger, gjennom statlig bostøtte og husleie fra svakstilte. Rødt vil ha utbyttestopp, gå bort fra markedsstyrt prissetting og prioritere økt vedlikehold og bedre bomiljø.

• Å fjerne BSU-ordninga Uten høy inntekt eller hjelp fra foreldre er det vanskelig å komme seg inn på det private boligmarkedet. BSU-ordninga er først og fremst en skattefradragsordning for bedrestilte, og hjelper i liten grad ungdom med å få seg bolig, spesielt ikke de som trenger det. De 800 millionene som gis i skattelette kan vi heller bruke på 1000 nye boliger i året for førstegangsetablerere. • Miljøvennlig byutvikling Byutviklinga må styres av andre prinsipper enn hvordan utbygger kan få mest profitt. Det innebærer økt fokus på boligbehovet i framtida, kvalitet, miljø og infrastruktur. Nye boliger må i stor grad bygges vest i byen, hvor det er bedre plass, og kollektivtrafikken har bedre kapasitet. Her kan vi skape nye, gode bomiljø uten å flytte på Markagrensa.

Bli medlem i Rødt

Send sms “RØDT + Navn og adresse” til 2434 eller se rødt.no/innmelding

En sosial boligpolitikk for alle  

Løpeseddel fra Rødt Oslo. www.rødt.no/oslo