Page 1

Sognebladet  xxx.

xxx

Tema •

Brabrand-Aarslev

Nr. 4 · September · Oktober · November 2012

Tema: Visioner Side 3-9 Kulturuge og sognedage

Menighedsrådsvalgene

Læs også

Til kulturugen i Brabrand 2012 bidrager menighedsrådene som sædvanlig med en række arrangementer, som omtales inde i bladet. De to traditionelle efterårssognedage, høstfesten i Aarslev og sognedagen i Brabrand, omtales på bagsiden. Kom og deltag i arrangementerne!

Den 17. september afholdes det orienterings- og opstillingsmøde, hvor valget til menighedsrådene i Aarslev og Brabrand afgøres, hvis der i øvrigt ikke indkommer flere valglister. Se annoncerne i Lokalavisen og omtalen her i bladet.

Udover temaet, der også handler om lokale Visioner, er der i dette nummer side 14 en oversigt over efterårets 3 sogneaftener. På side 17 er der artikler om nye kirkegårdstakster fra den 1. september, den løsningen på Paradoksproblemet fra side 3 i sidste nummer og vinderen af konkurrencen.

Læs side 15 og bagsiden

Se side 10

Læs side 14 og 17


2 •

Praktiske oplysninger

Når et barn skal døbes

Når der er dødsfald i familien

Forældrene henvender sig til kirkekontoret, hvor dåbstids­­­ punktet aftales. De skal oplyse navn på barnet samt navne og adresser på mindst 2 faddere. Når dåben har fundet sted, udstedes der en fødsels- og dåbsattest.

Anmeldelse sker senest 2 dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, d.v.s. sognepræst eller kirkekontor. Dette sker dog almindeligvis gennem et bedemandsfirma, som sørger for de nødvendige aftaler med præst og graver m.v. Der er mulighed for begravelseskaffe i sognegården.

Når et barn skal navngives Forældrene henvender sig til kirkekontoret, oplyser navnet på barnet og får straks en fødsels- og navneattest.

Når to skal giftes

Forsidebilledet Visioner i sigte Foto: Niels Holm-Nielsen

I god tid før vielsen henvender parret sig på kirke­kon­ toret. Her medbringes prøvelsesattest (der udstedes af Borgerservice), dåbs­attester samt navne og adresser på 2 vidner (oftest fædrene).

Præster

Kirketjenere, besøgstjeneste og sognecafé Susanne Sørensen Bedst tirsdag-fredag kl. 9-10. Tlf. 8626 2204 (Privat 2869 6315).

Esben Andersen - Kirkebogsførende og provst Nordentoftsvej 1, 8220 Brabrand. Privat 8626 0023, provstikontoret 8625 1861 eller kirkekontoret 8626 0645 esan@km.dk

Lene Kure Besøgstjeneste og sognecafé Telefon 8626 2204

Kirsten Stejner Ørvadsvej 7A, 8220 Brabrand. Tlf. 8626 3015. stejner@stofanet.dk

Inger Birgitte Bruhn Engdalsvej 1, 8220 Brabrand Tlf. 8626 5520 eller 8616 4076 ibbruhn@gmail.com

Kirkekontor

Børne- og ungdomskorleder Jytte Kusk Tlf. 2044 2585 jytte.kusk@gmail.com

Kirkegårdskontor Kordegn Carl Erik Villumsen Sognegården, Engdalsvej 1, mandag-fredag kl. 9-13, torsdag endvidere kl. 15-17. Tlf. 8626 0645, fax 8626 3810. cev@km.dk

Organist

Kirkegårdsleder Anders Christensen Engdalsvej 4, mandag-torsdag kl. 12-13. Tlf. 8626 2120, fax 8626 3810. brabrandkirkegaard@forum.dk

Kirkesanger, Aarslev Michael Østergaard Jensen Tlf. 8626 1755, ikke mandag. organist@brabrandkirke.dk

Lea Iversen Tlf. 4035 2023 liversen@hotmail.com

Hjertestarter Se også aktuelle adresser på side 19.

Uden for hovedindgangen til Sognegården, Engdalsvej 2.


Tema •

3

Engdalskolen - alle tiders lokale folkeskole i Brabrand tiv indstilling, glæde, lyst til at lære mere, overblik og evne til at leve i nuet. Have lyst til og mod på livet.

de udvikler stærkt selvværd, høj trivsel og sundhed samt evnen til at indgå i forskellige sociale fællesskaber og udvikle medborgerskab.

• Med livsduelighed mener vi: At

lskolen – alle tiders lokale folkeskole i Brabrand . man besidder faglige, personAf Charlotte Jacobsen

lige, sociale og kulturelle kompetencer. mand for skolebestyrelsen ved Engdalskolen, har jeg takket ja til her at fortælle om Engdalskolens visio Som formand for skolebestyrelunges vegne. • Med fællesskab mener vi: Den sen ved Engdalskolen har jeg enkeltes ansvar for fælles trivtakket ja til her at fortælle om dalskolen vil vi gerne kendes på at være en anerkendende skole, der udvikler livsmod og livs sel, udvikling og læring. Empati Engdalskolens visioner på børns nden for fællesskabets rammer. og samarbejde. og unges vegne. Engdalskolen - en skole der På Engdalskolen vil vi gerne taler til hjernen og hjertet kendes på at være en anerkenVi ønsker at eleverne på dende skole, der udvikler livsEngdalskolen oplever, at de lærer mod og livsduelighed inden for noget, at de føler sig som en del fællesskabets rammer. af et fællesskab, at de oplever sig hørt, set og respekteret – og • Med anerkendelse mener vi: ikke mindst – at de bevarer Et åbent klima i accept og lysten til at lære mere. Det er det respekt, hvor børn, unge og voksne har et gensidigt forhold skolen og vi som sidder i skolesom ligeværdige parter, kendebestyrelsen bestræber os på, at tegnet ved positiv feedback og Engdalskolen skal være, medplads til forskellighed, mangfolarbejderne i deres daglige virke og skolebestyrelsen i de rammer, dighed og tolerance. Derfor ønsker vi ikke kun højt den giver til det daglige arbejde. Med anerkendelse mener vi: Et åbent klima i accept og respekt, hvor børn, unge og voksn • Med livsmod mener vi: fagligt niveau for vores elever, et gensidigt forhold som posiligeværdige parter, kendetegnet Nysgerrighed, selvværd, men finder det lige så vigtigt, at ved positiv feedback og plads til f

lighed, mangfoldighed og tolerance.

Med livsmod mener vi: Nysgerrighed, selvværd, positiv indstilling, glæde, lyst til at lære m overblik og evne til at leve i nuet. Have lyst til og mod på livet.

Med livsduelighed mener vi: At man besidder faglige, personlige, sociale og kulturelle kom tencer.

Med fællesskab mener vi: Den enkeltes ansvar for fælles trivsel, udvikling og læring. Emp samarbejde.

ønsker vi ikke kun højt fagligt niveau for vores elever, men finder det lige så vigtigt, at de u selvværd, høj trivsel og sundhed samt evnen til at indgå i forskellige sociale fællesskaber og edborgerskab.

skolen - en skole der taler til hjernen og hjertet - Vi ønsker at eleverne på Engdalskole at de lærer noget, at de føler sig som en del af et fællesskab, at de oplever sig hørt, set og et – og ikke mindst - at de bevarer lysten til at lære mere. Det er det skolen og vi som sidd styrelsen bestræber os på at Engdalskolen skal være. Skolens medarbejdere i deres daglige ebestyrelsen i de rammer den giver til det daglige arbejde.


4 •

Tema

Foto: Per Hasle

Visioner Brabrand Elselskab andelsselskab, og selskabet har stadig fremtidsbrillerne på.

Vindmøller

Af Lars Broni, formand for Brabrand Elselskab A.m.b.a. Lars Broni, der er formand for Brabrand Elselskab A.m.b.a., skriver om det lokale elselskabs visioner. For lidt over 100 år siden, nærmere bestemt den 25. april 1910, mødtes en række Brabrandborgere på Brabrand Restauration og besluttede at danne et interessentskab til at opføre et elektricitetsværk i byen. De havde indset, hvor vigtigt det var for udviklingen i Brabrand og Aarslev, at der blev skabt mulighed for lokal elforsyning. Brabrand Elselskab eksisterer stadig, her mere end 100 år senere, dog nu som et

Aktuelt deltager Brabrand Elselskab således bl.a. i et projekt, der skal resultere i opstilling af op til 20 kystnære havvindmøller i Aarhus-bugten. Tanken bag dette initiativ er at øge graden af selvforsyning med elektricitet samtidig med, at Danmarks CO2udledning nedbringes. Herved medvirker Brabrand Elselskab til opfyldelsen af de klima- og energimål, som et stort flertal af Folketinget blev enige om ved energiforliget i foråret, og som peger frem mod regeringens langsigtede mål om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Også på andre felter er Brabrand Elselskab fremme i skoene. Selskabet har netop påbegyndt udskiftning af de traditionelle elmålere med såkaldt intel-

ligente elmålere. Det er målere, der kan fjernaflæses, og som kan bruges til styring af elforbruget, fx således at elektriske husholdningsapparater anvendes på tider af døgnet, hvor elprisen er lavest. Det kan give den enkelte forbruger en økonomisk besparelse og samtidig lette presset på elnettet i spidsbelastningsperioder, hvilket giver en mere rationel udnyttelse af energiressourcen.

Elbil I forbindelse med målerudskiftningen har Brabrand Elselskab anskaffet en elbil. Hvis det ambitiøse mål om at gøre Danmark fri af fossile brændsler skal nås, er det nødvendigt, at bilparken i Danmark udskiftes til biler med andre drivmidler end benzin og diesel. Her må elselskaberne, herunder Brabrand Elselskab, gå forrest med anskaffelse og brug af elbiler. Det vil eftertiden forhåbentlig bedømme som visionært.


Tema •

Visioner Brabrand Fællesråd Samarbejder

Af Lise Lotte Andersen, formand for Brabrand Fællesråd Brabrand Fællesråd fungerer som talerør for områdets beboere overfor kommunen. Vi er en upartipolitisk paraplyorganisation for de forskellige foreninger i området. Vi har tidligere holdt borgermøde angående de nye busplaner og trafiksikkerheden i Brabrand. Trafikken vil der altid være fokus på, og vi er hele tiden i dialog med kommunen. Når behovet opstår, vil vi selvfølgelig også i fremtiden holde diverse borgermøder.

Brabrand Fællesråd synes, det hele går op i en højere enhed, når flere foreninger og institutioner samarbejder om, at det skal være godt at bo i Brabrand. Et eksempel er julebelysningen, hvor især Brabrand Elselskab og kirken bakkede op om projektet. Rigtig mange butikker og foreninger gav et fint bidrag, og vi føler nu alle, at julebelysningen er vores. Hvis der er stemning for det, har vi en flagallé i tankerne.

Foreningens dag Vi arbejder også med tanken om at holde en ”Foreningens dag”: En dag med forskellige aktiviteter, hvor vi giver rum og lejlighed til, at man kan præsentere de mange aktiviteter, vi har i Brabrand. Vi vil fortsat bakke op om Brabrand Kulturuge, og måske kan

”Foreningens dag” blive et arrangement i Kulturugen. Brabrand Fællesråd vil også gerne gøre noget for naturen i vores område. Vi har lagt blomsterløg på Torvet, beboerforeninger har fået blomsterløg, og vi tog initiativ til, at Møllesøen blev renset. I år har vi fået plantet frynseeg i rundkørslen ved Aarslev. Vi påtænker at tage fat på området langs Silkeborgvej fra Stenbækvej til Sødalsparken. Det trænger til en kærlig hånd med hensyn til oprydning og beplantning. Vi har hørt, at kommunen vil gøre en indsats for, at vi skal have kønne indfaldsveje. Vi håber, at kommunen er enig i, at Silkeborgvej også skal være en køn indfaldsvej.

Har lokalsamfundet en fremtid som et fællesskab mellem mennesker? Af Niels Holm-Nielsen ”Jeg bor i Aarslev eller jeg bor i Brabrand, ofte med tilføjelsen altså Gl. Brabrand”, sådan præsenterer vi os ofte, for andre mennesker, når vi bliver spurgt om hvor vi kommer fra. I en globaliseret verden har vi behov for at referere til en overskuelig enhed, der hvor vi har vores udgangspunkt. Derfor er jeg sikker på at der også i fremtiden vil være disse fællesskaber i vort lokalsamfund som vi kender i dag. Så længe vi er fælles om Engdalskolen, Brabrand idrætsforening, sognegården, gasværket, kulturugen og vore kirker vil vore lokalsamfund bestå som rammer om fællesskab mellem mennesker.

Det politiske system har ændret sig rigtig meget de sidste årtier. Vi skaber større og større demokratiske enheder i tiltro til at det er mere effektivt og omkostningsbesparende. Denne udvikling har ofte bevirket at vi ikke længere vælger en lokal person til at varetage vore lokalsamfunds interesser i Århus kommune. Flere og flere politikere, også vores lokale politiker i Århus, er mennesker der har uddannet sig til jobbet som politiker. Det bliver sjældnere at finde politikere, der er gået ind i politik for at ændre samfundet ud fra de erfaringer, de har fra deres arbejdsliv og hverdag. Derfor er lokalsamfundet et sted hvor vi med vort engage-

ment kan medvirke til at gøre hverdagen for vores børn, unge og voksne medmennesker tryg, god og udfordrende. Dette behov for lokalt fællesskab tror jeg vil blive mere markant i fremtiden.

5


6 •

Tema

Hej, jeg er grøn pigespejder! Hvad er du? Af Bitten Vad Nedergaard Jeg ser mig selv som lidt af en GPS... En der skal hjælpe og lære mine piger med at finde vej i deres verden også selvom de skulle komme uden for kortet. Og fungerer det ikke, så lære dem at lave en u-vending eller tage en omgang mere i rundkørslen og beregne ny rute. Det vigtigste er at prøve og derved lære noget om sig selv og andre. Bålet knitrer og røgen får øjnene til at løbe i vand, jeg snøfter, pudser næsen og tørrer øjnene i uniformen. ”Godt jeg ikke behøver at have mascara på og ligne en million, når jeg er på lejr” når jeg at tænke, inden en af pigerne kommer ned til bålet iført dykkerbriller. Jeg smiler. Som spejder lærte jeg selv at tænke og bruge det, der lige er ved hånden og det vil jeg gerne give videre til

min flok af piger. Resultatet er ofte vældigt morsomt, men også interessant, og i dette tilfælde altså dykkerbriller.

De går bare videre Dagen inden havde vi været på hike. Pigernes første formelle hike i spejderregi. Vi skulle egentlig kun gå 10 km, men da vi havde gået 8 på 2,5 time blev vi sammen enige om at tage 5 km mere og dermed gå 15 km. Og det gjorde vi så. Vi fortalte sjove historier, fik biler og lastbiler til at vinke og dytte og sang om Kalle Kamel som starter med at have mange pukler og ender med at være en hest. Især udtalte en af pigerne, ”det er meget mærkeligt… selvom jeg prøver at få mine ben til at stoppe med at gå, så går de bare videre af sig selv!” En af de ting, der holder mig i gang som spejderleder udover

mine piger, er min medleder, Pernille, og det selv at være spejder i klanen (spejdere +17 år) i Brabrand samt hos Emma’erne, en spejdergruppe på tværs af landet. Som klan/rangerspejder får jeg gode og tossede input og ideer samt optrænet fx spejderfærdigheder, som jeg kan give videre til pigerne og som jeg ikke har arbejdet med i årevis. Uden sådan inspiration og udfordringer ville jeg være brændt ud for mange år siden og ville også klart have mistet evnen og viljen til at være den rollemodel jeg ved, jeg er for mine piger. Sjov Piger Erfaring Jeg Dele Erkendelse Rum

Helene (bagest) sammen med Anne, Mikkeline, Charlotte, Pia, Bitten og Andrea


Tema •

Visioner for folkekirken Af Anette Bennedsgård Jeg er ansat som udviklingskonsulent i Kirkefondet, og er leder af projektet Lokal Kirkeudvikling, som Brabrand Kirke deltager i. I dette indlæg, er jeg blevet bedt om, at give bud på visioner for folkekirken i Danmark. Jeg vil her være inspireret af de mange bud som de 19 deltagende kirker kom med, på de første netværkskonferencer i Lokal Kirkeudvikling, der blev afholdt i april i år.

Er der liv i folkekirken om 25 år? Jeg håber vildt og voldsomt at folkekirken går en blomstrende fremtid i møde. Vi har et fantastisk budskab, vi har slidstærke ritualer, og en ”organisation” der er grundet på opstandelsen og Gud selv. Det er da et slidstærkt fundament! Og kirken lader sig ikke lige sådan vælte af forandringer. Kirken har fra sin spæde start levet med forandringer som grundvilkår, og evangeliet er blevet forkyndt i alverdens forskellige kulturer i vidt forskellige tidsepoker.

Hvad skal kirken holde op med i fremtiden? Engagerede kirkefolk fra de 19 deltagende kirker i Lokal Kirkeudvikling, svarede på det spørgsmål. Her ser du nogle af svarene. Kirken skal holde op med; - at tale ned til folk og have en belærende attitude - at leve i en tidslomme, som

-

-

om vi var sat til at være en art kirkelig ”Hjerl hede” at være en servicestation for religiøse ydelser at være et aktivitetscenter at vende bunken og gøre som vi plejer at tro at sognegrænserne er skabt af Gud at holde kirke/gudstjeneste hvor menigheden udebliver at sejle i 117 retninger, uden fælles vision at se fremtiden (og nutiden) som ”djævelens værk” at se menigheden som ”forbrugere” eller ”modtagere” af de ansattes tjenesteydelser at være konfliktsky at være en arbejdsplads uden ordentlig ledelse

Hvad skal præge fremtidens kirke? -R  itualer og steder med rum for tro, samtale om tro, og engagement der udspringer af tro - Kirkelighed og virkelighed hænger sammen - En kirke der er fremtidsvendt - En kirke med en fælles vision og et dynamisk samarbejde mellem menighedsråd, frivillige og ansatte - En kirke fyldt af medejerskab og delagtighed for alle der hører til i kirken - En kirke der er velledet og en attraktiv og dynamisk arbejdsplads for de ansatte - En kirke der kendes på sit sociale engagement

7


8 •

Tema

-E  n kirke der både er god til at afvikle og udvikle, bestemt af den fælles vision

Folkekirkens fremtidige struktur

højde for, så vi kan være rustet til at være kirke for og i det samfund, vi er en del af.

Struktur og indhold

Der er i den grad behov for at vi ser på vores struktur i folkekirken de kommende år. Når vi fortsat vil være kirke for folket, hvordan indretter vi os så bedst? Rigtig mange ting sker allerbedst som de sker i dag, på sogneniveau. Men der er udbredt enighed om, at der er mange relevante opgaver for kirken, som skal løses på et andet niveau. Det skal vi selvfølgelig sørge for, at både vores struktur og vores økonomi tager

Manu Sareen blev citeret i radioavisen i november 2011: ”Manu Sareen vil have folkekirken til at bruge nye metoder, facebook og twitter. Måske få et helt nyt klientel til det kommende menighedsrådsvalg.” Udtalelsen blev kommenteret af direktørern for reklamebureauet Mensch: ”Folkekirken skal først afklare hvorfor den overhovedet er her. Det lyder lidt som en gammel, der vil være ung med de unge. Jeg bliver lidt træt.

Folkekirken har først og fremmest brug for at afklare sit eksistensgrundlag.” Folkekirken har brug for at arbejde med både struktur og indhold. Og de nye strukturer skal være bestemt af vores fælles visioner som folkekirke, vores identitet som kristen kirke. Det er fantastisk at opleve, at der i kirkeministerielle betænkninger, er klare bud på hvad kirkens vision og bestemmelse er. Lad os fortsætte ad den bane, hvor det vi begynder med vores vision, og lader strukturerne indrette derefter. Kirken er. Kirken gør det den er. Kirken strukturerer det den gør.

Leverer alt i binderi

Bolettes

Blomster

Gratis udbringning til kirkerne Værksted ved faglært blomsterdekoratørŁ i Brabrand/Aarslev. Ann Tind Østrup

Tlf. 8628 2909 Hovedgaden 70 8220 Brabrand

Hovedgadens GENBRUG

Brabrand Hovedgade 41 - et besøg værd! Vedr. afhentning: tlf. 86 26 21 13 eller tlf. 86 26 02 09

brabrandfællesråd.dk kontakt: info@brabrandfaellesraad.dk - tlf. 86 26 21 02

- meld dig ind og få indflydelse i dit lokalområde … genvejen til dit lokalområde!


Tema •

Et digt af udviklingskonsulent i Kirkefondet, tidligere sognepræst i Gellerup Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Drømte mig en kirke i nat… De er ikke noget særligt at se på En samling helt almindelige mennesker Kaldt sammen Af Gud selv Gud lader bække rinde i ødemarken Han åbner øjne og ører, så vi ser verden uden tilsløringer Han kalder os til at holde op med at vende ryggen til virkeligheden Han forener de mest forskellige, som var vi et legeme; en sladretante, en blærerøv, en undviger, en medløber, en deprimeret, en forædt, en stresset og en selvbevidst rawfoodentusiast En menighed: fælles om at lytte fælles om at søge at leve i Guds nærhed Her er dristige skridt ind i den fælles fremtid hvor svaghed og usikkerhed, lever åbnet sammen med styrke og mod Drømte om en kirke i nat der findes overalt hvor mennesker lade sig omslutte af en kærlighed der overgår al forstand Drømte mig en drøm i nat om ganske almindelige mærkelige mennesker som dig og mig der uden sikkerhed for noget som helst satser hele butikken på at også vi er Guds børn, Guds kirke på jorden Bestemt af Gud til at være lys og salt for hinanden for den der sidder lige ved siden af og for alle andre vi møder Et fællesskab der hellere vælter borde, stole og regeringskonferencer end ser på at mennesker systematisk undertrykkes, ydmyges eller gives umenneskelige livsvilkår i Danmark og i den store vide verden En kirke hvor småting som salmevalg og alverdens aktiviteter ikke tager fokus fra kirkens engagement i virkelighedens verden. En flok mennesker der er blevet afhængig af bøn. Ikke som de frommes holdeplads men som et sted hvor vi igen og igen får lov at møde Gud midt i verdens vidunderlige virvar. Drømte mig en kirke i nat

9


10 •

Menighedsrådsvalg

Valget 2012

Kirken tanker op

Husk orienteringsog opstillingsmødet den 17. september

Hermed bringes dels den officielle meddelelse fra valgbestyrelsen om det kommende menighedsrådsvalg, dels forsiden fra den folder, der i uge 34 blev omdelt Lokalavisen til alle husDer er snartmed valg til menighedsråde stande. I folderen fortæller nuværende medlemmer af forskellige menighedsråd om deres tanker Der snart valg menighedsråden Der erer snart valg tiltil menighedsrådene og oplevelser med rådsarbejdet. Ekstra eksemplar af folderen kan afhentes på kirkekontoret. På side 12 i sidste nummer af I unge skal selvfølgelig være med til atenudvikle Sognebladet var der omtale kirkens liv af, hvordan menighedsrådsvalget i jeres sogn. unge skal selvfølgelig være med tilkan os.til Siden II unge skal selvfølgelig med at42 udvikle kirkens Ring eller send en foregår SMSvære til hos 20 66 16 ellerlæses se merelivpå at udvikle kirkens liv i jeres sogn på www.brabrandkirke.dk / ihjemmesiden jeres sogn. www.aavp.dk/menighedsraadsvalg og få Ring eller send en SMS til 20 66 16 42 eller se mere på Sognebladet. Ring eller sendom, en SMS til 20I 66 16 42 til eller se mere på mere at vide hvordan opstiller jeres lokale hjemmesiden www.aavp.dk/menighedsraadsvalg og få Inden og på opstillingsmødet hjemmesiden www.aavp.dk/menighedsraadsvalg og få menighedsråd. mere at vide om, hvordan I opstiller jeresgerne lokale søges stadig nye,tilogså mere videtil om, hvordan I opstiller til jeres lokale Værat med at støtte musikken i din kirke.Iog menighedsråd. I kan også scanne koden herunder se, Imenighedsråd. kan også scanne koden herunder oglokale se, hvad kan yngre kandidater til menighedshvad I kan gøre for jeres lokale kirke. rådene. gøre for jeres lokale kirke. Ring 20 66 16 42 og hør, hvordan du opstiller til dit I kan ogsåmenighedsråd. scanne koden herunder og se, hvad I kanLK lokale

Nye ideer nye Der er snartog valg til input! menighed

Nye nye UNGE input!ogs Hvor erogdin Erideer koncerter Hvor er din UNGEfor ste musik vigtig

- dine tanker tæller med!Er du interesseret i børne- og ungdomskor i kirkerne? Menighedsrådsvalg 2012: u6 medlemmer fortæller om tanker og oplevelser med arbejdet i menighedsråd

gøre for jeres Med lokalevenlig kirke. hilsen,

uSe information på bagsiden om dit sogns valg, orienteringsmøde og kontaktperson A-5-folder.indd 1

Aarhus Vestre Med venlig hilsen, Med venligMed hilsen, venlig hilsen,Provstis menighedsråd Aarhus Vestre Provstis menighedsråd Aarhus Vestre Provstis menighedsråd Aarhus Vestre Provstis menighedsråd DIN kirke - et godt sted at komme! DIN kirke et godt sted at komme! DIN kirke - et godt sted at komme!

DIN kirke - et godt sted at komme! 07-08-2012 10:08:17

Orientering om Menighedsrådsvalg 2012 i Brabrand og Sdr. Aarslev Sogne

Som omtalt i seneste nr. af Sognebladet afholdes der tirsdag den 13. november 2012 valg til menighedsrådene landet over. I den anledning skal menighedsrådene afholde et orienteringsmøde, der hos os finder sted mandag den 17. september kl. 19.00 i Sognegården. Når dette møde er slut afholdes samme aften et opstillingsmøde, hvor en kandidatliste bliver opstillet af hvert af menighedsrådene. Hvis andre ønsker at opstille en kandidatliste, skal det ske inden 2. oktober. Man kan udskrive en formular fra Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk. Skemaet skal udfyldes med navn, bopæl og cpr.nr. på kandidaterne. Der skal desuden angives mindst 5 og højst 15 stillere. Det skal afleveres tidligst 25. september og senest 2. oktober kl.19.00 i Brabrand til formanden for Brabrand sogns valgbestyrelse, Povl Revsbech, Langdalsvej 40, 8220 Brabrand, tlf. 2380 1580 eller til valgbestyrelsesmedlem Anne Marie Jensen, Hejrebakken 28, 8220 Brabrand, tlf. 8625 9445, i Sdr. Aarslev sogn til ét af valgbestyrelsesmedlemmerne Birte Hayes, Ørvadsvej 13, 8220 Brabrand, tlf. 8626 1741, eller Randi Bendix Sørensen, Bøgeskov Høvej 191, 8260 Viby J, tlf. 8628 5435. Såfremt der kun fremkommer én kandidatliste for hvert sogn bliver der ikke afholdt valg (såkaldt fredsvalg). Brabrand den 10. august 2012 Povl Revsbech, Valgbestyrelsesformand


Gudstjenester • 11

September 2012

Brabrand Kirke

Sdr. Aarslev Kirke

Søn. 2. (13. s.e. trin) Den største skal være tjener 11.00 Andersen 9.00 Andersen Søn. 9. (14.s.e. trin.) Den syge ved Betesda dam 11.00 Bruhn 9.00 Bruhn Ons. 12. 16.30 Stillegudstjeneste Søn. 16. (15. s.e. trin.) Marta og Maria 11.00 Stejner 9.00 Stejner Søn. 23. (16.s.e. trin.) Opvækkelsen af Lazarus 11.00 Bruhn 14.00 Andersen Høstgudstjeneste Ons. 26. 17.00 Stejner Småbørnsgudstjeneste Spire- og børnekoret medvirker Søn. 30. (17.s.e.trin) Levi kaldes til discipel 11.00 Bruhn Høstgudstjeneste og sognedag Pigekoret medvirker

Oktober 2012

Brabrand Kirke

Ons. 3. Søn.7. (18. s.e. trin.) Det sande vintræ Søn. 14. (19. s.e. trin.) De første disciple kaldes Søn. 21. (20.s.e. trin.) De to sønner i vingården Tirs. 23. Søn. 28. (21.s.e. trin.) De dræbte galilæere og det sammenstyrtede tårn

16.30 Stillegudstjeneste 11.00 Andersen 9.00 11.00 Stejner 9.00 11.00 Bruhn 9.00 Let frokost i sognegården 17.00 Bruhn Småbørnsgudstjeneste Spire- og børnekoret medvirker 11.00 Stejner 9.00 BUSK, FDF medvirker

November 2012

Brabrand Kirke

Søn. 4. (Allehelgen) Jordens salt og verdens lys Ons. 7. Søn. 11. (23. s. e. trin) Den fattige enkes skærv Søn. 18. (24. s.e. trin.) Sønnens fuldmagt fra faderen Søn. 25. (s.s. i kirkeåret) Jesu fryderåb Tirs. 27.

11.00 Stejner 14.00 Stejner Suppe i sognegården 16.30 Stillegudstjeneste 11.00 Andersen 9.00 Andersen 14.00 Bruhn familiegudstjeneste 11.00 Stejner 9.00 Stejner 11.00 Bruhn 9.00 Bruhn 17.00 Stejner Småbørnsgudstjeneste Spire- og børnekoret medvirker

Sdr. Aarslev Kirke Andersen Stejner Bruhn

Bruhn

Sdr. Aarslev Kirke

Ved højmesser kl. 11.00 i Brabrand er der under prædikenen efter behov tilbud om børnepasning. Kaffe i våbenhus: I Brabrand fra kl. 10.30 før gudstjenesten. I Aarslev efter gudstjenesten. Engsøgård Plejeboliger, flg. onsdage kl. 14.30 12. sept. Inger Birgitte Bruhn altergang 26. sept. Kirsten Stejner 10. okt. Inger Birgitte Bruhn 24. okt. Esben Andersen altergang 7. nov. Kirsten Stejner 21. nov. Inger Birgitte Bruhn

Plejehjemmet Møllegården, flg. onsdage kl. 14.15 19. sept. Esben Andersen 17. okt. Kirsten Stejner altergang 14. nov. Inger Birgitte Bruhn

Brabrand Lokalcenter, flg. tirsdage kl. 14.00 25. sept. Kirsten Stejner 30. okt. Inger Birgitte Bruhn altergang 27. nov. Esben Andersen Indsamling i kirkerne September: Folkekirkens Nødhjælp m.fl. Oktober: Aflastningstjenesten November: Kirkens Korshær


12 •

Stillegudstjeneste tid til eftertanke - refleksion - bøn Sommeren ligger bag os og den 12. september genoptager vi vores samvær i kirkens kor. Vi lytter til meditativ musik – læser korte tekster fra biblen, synger og tager imod det, som stilheden bringer os. Der vil også være mulighed for forbøn, evt. skriftligt og så vil vi læse bønnen op og på den måde tage forbønnen med ind i stilheden. Andagten varer ca. en halv time og skulle nogle have lyst,

byder vi bagefter på en kop kaffe/te i våbenhuset med mulighed for en uddybende samtale indtil kl. 17.30. P.g.a. sogneudflugten mødes vi altså første gang den 12.9. og derefter den første onsdag i måneden: den 3. 10., 7.11. og 5.12. – alle dage kl. 16.30 17.00/17.30. v/Ingelise Skole Christensen og Birte Hayes.

Kom og hør flere gode historier til

Småbørnsgudstjenester time. Efter gudstjenesten er der spisning i sognegården. Maden koster 25 kr. for voksne, børn spiser gratis. Benny og Berta er begyndt i skole, men Vera og Victor kommer i stedet for og snakker med om stort og småt. Gudstjenesten er tilrettelagt for børn fra 0-6 år. Der er gudstjeneste ons. d. 26. september, tirs. d. 23. oktober og tirs. d.27. november kl. 17 i Brabrand kirke. Den varer ca. ½

Brabrand Fysioterapi v/ Lars Chr. Schmidt J. P. Larsens Vej 2 8220 Brabrand Tlf. 86 26 00 30 Overenskomst med Sygesikringen Mulighed for akut behandling Hjemmebehandling HOVEDGADEN . TLF. 86 26 02 32

Allehelgensgudstjenester søndag d. 4. november 2012 Der er gudstjeneste i Brabrand Kirke kl. 11.00 og i Aarslev Kirke kl. 14.00. Efter gudstjensten går vi ud på kirkegården, hvor navnene læses op på de mennesker, der er døde eller begravede og bisat fra sognet siden sidste Alle Helgens Søndag. I Brabrand er derefter suppe i sognegården med mulighed for at møde og være sammen med andre.

Sangaften Halfdan, Benny og fællessangen torsdag d. 4 oktober kl. 19.30. Ingen har som Halfdan Rasmussen og Benny Andersen kunne digte for både store og små. En del af digtene er sat i toner og det har gjort, at deres lyrik har fået en endnu større målgruppe. I den seneste udgave af Højskolesangbogen fra 2006 er der kommet endnu flere sange med af de to. Denne sangaften vil Knud Haahr Bagger tage udgangspunkt i de to digteres kendte og mindre kendte sange, og han vil også præsentere et par af de nyere Danmarkssange fra Højskolesangbogen. Knud Haahr Bagger, der bor i Brabrand, er cand.mag i musikvidenskab og historie fra Århus Universitet. Han er medlem af Foreningen af Folkehøjskolers Korps af sangbogsakkompagnatører, der er med til at udbrede kendskabet til sangene i folkehøjskolesangbogen.


Musik • 13

Har du lyst til at synge i kor? Der er igen plads til nye sangere i både Spirekoret, Børnekoret og vores nye pigekor ved Brabrand og Sdr. Aarslev Kirker. Hvis du er en sangglad dreng eller pige, så kom og vær med: I koret får du undervisning i at synge. Du lærer en masse sange og salmer og får mange spændende oplevelser sammen med andre korsangere. Vi øver hver tirsdag i Sognegården, Engdalsvej 1. Du må meget gerne komme på besøg hos os i en kortime. Du er også velkommen til at kontakte korleder Jytte Kusk 2044 2585 og høre nærmere om korene. Vi glæder os til at se dig.

Spirekoret og Børnekoret fra 1.-3. klasse, Pigekoret fra 4. klasse.

Harpekoncert Torsdag d. 15. november kl. 19.30 er der koncert i Sdr. Aarslev Kirke med harpenist Joost Schelling. Joost Schelling er født i Holland, men opvokset i Danmark. Han er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium med harpe som hovedfag, med efterfølgende studieophold i England samt forskellige mesterkurser. Det er således en erfaren og alsidig harpespiller, der gæster Sdr. Aarslev Kirke, og han har tilrettelagt et varieret og stemningsfuldt program, så der er en god musikalsk oplevelse i vente. Der er gratis adgang til koncerten.

Brabrand Sangkors jubilæumskoncert Både Brabrand Sangkor og korleder Jonas Nørbygaard Rasmussen fyldte 20 år i februar. Det vil vi gerne fejre en gang mere med en festlig koncert onsdag den 21. november kl. 19.30 i Brabrand Kirke. Koret vil synge et blandet repertoire fra de tyve år,

det har eksisteret. Derudover vil der være solistoptræden og naturligvis fællessang. Efter koncerten vil der blive serveret et glas vin i Sognegården. Vi håber, at rigtig mange vil møde op.

Koncert i Brabrand Kirke Ved kulturugekoncerten søndag den 23. september kl. 19.30 medvirker Aarhus Universitetskor. Se omtalen side 15. Deltagelse er gratis.


14 •

Sogneaftener

Sogneaftener 3 aftener kl. 19.30 Torsdag den 20. september

Torsdag den 25. oktober

Torsdag den 22. november

Hævnen

Den værste sorg

Krig, hævn og fjendekærlighed i Bibelen

- dansk film af Susanne Bier og Anders Thomas Jensen, 2010

Med kommentarer fra en af vore præster vises filmen ”Hævnen” i Sognegården. Susanne Biers Oscarvinder Hævnen handler om to 12-årige drenge og deres forældre. Hovedpersonerne stilles på hver deres måde i situationer, hvor de må vælge mellem tilgivelse og hævn. Historien giver ingen klare eller lette svar på, hvordan man bør navigere mellem tilgivelse og hævn. Dilemmaerne stilles skarpt og troværdigt op – men facitlisten er (heldigvis) fraværende. Dermed bliver Hævnen et godt udgangspunkt for en samtale og en diskussion om tematikken hævn og tilgivelse. For som flere anmeldere også har bemærket, så handler filmen lige så meget om tilgivelse som om hævn. Der er gratis adgang.

Ole Michelsen Det vi frygter mest at miste er det vi elsker højest – vores børn. Ole Michelsen fortæller om hvordan han som far sad og kiggede på kisten og sagde til sig selv: ”Det var jo mig, der skulle ligge deroppe, og Trine skulle sidde her på min plads”. Ole Michelsen fortæller om Trine og deres sidste tid sammen. Denne tid blev en stor og stærk oplevelse, som blev langt mindre skræmmende, end han havde forestillet sig. De talte ikke meget om døden. De nød samværet og vennerne. Det blev en god og varm tid. Foredraget arrangeres sammen med Kulturgas i Brabrand og finder sted på Gasværket, Byleddet 2C. Entré 80 kr.

v/ professor, dr.theol. Kirsten Nielsen, Aarhus Universitet Efter et kort rids af Israels geografi og historie vil Kirsten Nielsen følge relationen mellem krig og det 5. bud (Du må ikke slå ihjel) gennem både Gamle og Ny Testamente – med perspektiv også til nutidens feltpræster i Afghanistan. Videre vil hun plukke af temaet hævn og hævnfølelser i Bibelen sat over for Jesu forkyndelse af fjendekærlighed i Bjergprædikenen samt perspektivere til forestillinger om Gud som kriger og moderne salmedigtere. Kirsten Nielsen er cand.mag. i kristendomskundskab og fransk, professor og dr.theol. i Gammel Testamente ved det teologiske fakultet i Aarhus samt ulønnet hjælpepræst ved Skejby og Lisbjerg kirker.

8220 Brabrand tlf. 86 26 10 66 

www.nogetfornogetinordea.dk Silkeborgvej 242, 8230 Åbyhøj, Tlf. 86 15 00 00


• 15

Brabrand Kulturuge 2012 I Brabrand Kulturuge den 15. - 23. september 2012 tilbyder menighedsrådene som sædvanlig en række arrangementer, der omtales herunder og i kulturugens programhæfte. Kunstudstilling i Sognegården

Kirkegårdsvandring

Koncert i Brabrand Kirke

Lørdag den 15. september kl. 12.00 er der fernisering på kunstneren Birgit Gjødvads udstilling med malerier. Der bliver budt på en lille forfriskning. Udstillingen er åben lørdag til kl. 14 og derefter mandag-fredag kl. 9-13 indtil 30. oktober. Den er arrangeret af menighedsrådenes kunstudvalg. Alle er velkomne!

Onsdag den 19. september kl. 18.30 er der vandring på Brabrand Kirkegård, hvor SvendErik Christiansen, BrabrandAarslev Lokalhistoriske Arkiv, viser rundt og beretter om særlig interessante gravminder. Der serveres en let forfriskning. Deltagelse er gratis.

Søndag d. 23. september kl. 19.30 er der koncert i Brabrand Kirke med Aarhus Universitetskor, som afslutning på Brabrand Kulturuge. Aarhus Universitetskor er et professionelt arbejdende klassisk kammerkor med et bredt repertoire, ofte med fokus på

Legestuen har åbent hus Torsdag den 20. september kl. 10-12 er der åbent hus i legestuen i Sognegården for børn 0-3 år samme med en voksen. Der er gratis adgang.

Sogneaften med film

Birgit Gjødvad skriver om sig selv: Udtrykket i mine malerier er i ekspressionistisk stil, der spænder fra det naturalistiske til det mere abstrakte - figurativt til nonfigurativt. Jeg bruger lang tid på hvert maleri, der er ingen nemme løsninger. Resultatet bliver malerier med mange lag og stor stoflighed - fortrinsvis på store lærreder, men også mindre lærreder ind imellem.

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget Mandag den 17. september kl. 19.00 er der orienteringsmøde i Sognegården. Se mere side 10. Deltagelse er gratis.

Åbent hus i Sognecafeen Onsdag den 19. september kl. 14.00 er der åbent hus i Sognecafeen. Karen Sølvsten fortæller om ”Dronning Margrethe 40 år som regent”. Deltagelse er gratis.

Torsdag den 20. september kl. 19.30-22.00 afholdes sæsonens første sogneaften i Sognegården. Kirsten Stejner indleder, og filmen ”Hævnen” af Susanne Bier vises. Se også side 14. Der er gratis adgang denne aften.

Høstgudstjeneste i Aarslev Søndag den 23. september er der høstgudstjeneste i Aarslev kirke med efterfølgende underholdning. Se også bagsiden. Deltagelse er gratis.

Private gaver til Sognebladet i 2012 Sognebladet, som De sidder med, holdes i gang ved hjælp af gaver, annoncer samt tilskud fra menighedsrådene. De private gaver er vigtige for at få økonomien til at hænge sammen. Vi takker for disse gaver og betragter dem som en inspiration og udfordring til os om fortsat at udsende et læseværdigt og aktuelt blad i et smukt tryk. Vi har i dette nummer indlagt et girokort, og vi vil være meget taknemmelige, hvis De benytter dette til en gave til bladet. Med venlig hilsen Redaktionen

ny kormusik, hvor samarbejde med danske komponister har mundet ud i uropførelser. Koret har i dag 25 medlemmer, hvoraf størstedelen er eller har været studerende på Aarhus Universitet. Repertoiret ved koncerten vil hovedsagelig bestå af stor og velklingende engelsk kormusik af bl.a. Vaughan Williams, James McMillan og Eric Whitacre. Der er gratis adgang.


16 •

Arrangementer

Sognebasar – en festdag i Brabrand

lørdag 17. november kl. 10.3015.00 i sognegården, Engdalsvej 1 Basaren indledes med en kort gudstjeneste i Brabrand Kirke kl. 10.00.

Derefter åbner boderne og aktiviteterne i Sognegården. Basarcafeen serverer kaffe/te, kage, smørrebrød og lune retter, og kl. 12.45 kommer Børne- og Ungdomskoret og underholder. Overskuddet sikrer mad, tøj og skolegang for forældreløse børn i Tanzania. Der holdes et planlægningsmøde i sognegården tirsdag d. 25. september kl. 19.30, hvor alle interesserede er hjerteligt velkomne. Esben Andersen tlf. 8626 0023 Else Marie Høy, tlf. 8626 1657

Lopper-lopper-lopper Har De ting og sager, som De kunne tænke Dem at forære til Sognebasarens loppemarked lørdag d. 17. november i Sognegården - så tager vi meget gerne imod! Det kan være lamper, billeder, porcelæn, broderede duge, små møbler og meget andet. Ring 8625 3923, og effekterne bliver med tak afhentet efter nærmere aftale. På basarudvalgets vegne Bodil Mejer

Kirkens Kultur Klub

3K • Kirkens Kultur Klub ”3K” startede 1. juni i år, og allerede pr. 1. juli er vi 25 medlemmer i klubben, som sammen prøver at blive bedre til at udnytte

byens kulturtilbud. Som medlem får man årligt mindst 10 konkrete teaterforestillinger, koncerter og film tilbudt pr. mail inkl. direkte link til billetkøb. Når man får tilbuddet, skal man inden 24 timer beslutte sig for, om man vil bruge linket til at købe billet samt melde tilbage til klubben, om man kommer. På den måde vil der altid være en flok fra Brabrand, som er til samme forestilling – med de muligheder, som det giver for både eftersnak og evt. at følges med nogen. Blandt

tilbuddene i denne sæson er: ”Slut” – en forestilling om alder i Musikhuset Aarhus 8. oktober, teaterstykket ”Other Desert Cities” med Ghita Nørby og Waage Sandøe på Scala 12. november, ”Brevet” – prisvindende enmandskomedie i Musikhuset 7. januar og ”Verdensrum” ved Teater Rio Rose 16. april kl. 19.00. Vil du være med? Så kontakt provst Esben Andersen på e-mail: esan@km.dk eller tlf. 8625 1861 / 2066 1642 for indmeldelse.

”Other Desert Cities”: Foto: Ole Haupt (Ghita Nørby) og Per Morten Abrahamsen (Waage Sandø).


• 17

Nye kirkegårdstakster Nye regler fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke betyder for os, at der fra 1. september 2012 kommer ens kirkegårdstakster for alle Folkekirkens kirkegårde i Aarhus kommune. Taksterne skal dække de faktiske omkostninger til materialer og arbejdsforbrug. Desuden indføres for alle nye gravsteder en obligatorisk startafgift, som skal betale f. eks. plantning og klipning af hæk eller anlæg af stenkant rundt om gravstedet. På nogle kirkegårde har taksterne i mange år ikke været

reguleret efter løn- og pris­ niveauet, så driften har givet stort underskud, og sådanne steder vil der komme store takststigninger. I Brabrand-Aarslev, hvor taksterne jævnligt er blevet reguleret, vil nogle priser stige og nogle vil falde. I alt er ændringerne ikke voldsomme. F.eks. vil den årlige renholdelse af en kistegrav stige med gennemsnitlig 250 kr. På kirkegårdskontoret kan der fås kopi af kirkegårdens vedtægter med takstblad. I taksterne er der heller ikke nu indregnet omkostninger til

etablering og vedligeholdelse af fællesarealer på kirkegårdene, der jo stadig ønskes bevaret som fælles kulturelle områder. LK

Sorg-og livsmodsgruppe Det er svært og hårdt at stå ansigt til ansigt med døden. Når begravelsen/bisættelse er overstået, bliver der så tomt, og hvem er det så lige, man kan tale med, og som kan forstå, hvordan det er. Sorgen har mange forskellige ansigter og er absolut ikke ens for ægtefæller, børn og børnebørn.

Det er vigtigt at få talt om sorgen og savnet. Derfor tilbyder vi i Brabrand og Sdr. Aarslev Pastorat at kunne mødes i en sorg- og livsmodsgruppe. Vi starter med et lille orienteringsmøde torsdag d. 6. september kl. 16.30-17.30 i Brabrand Sognegård, Engdalsvej 1.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte én af præsterne eller Ingelise Skole Christensen (tlf. 2625 1459) På præsternes vegne Kirsten Stejner

Hvem løste paradokset? Der indkom mange, rigtige løsninger på konkurrencen side 3 i Sognebladets sidste nummer. De forklarede hver på sin måde den rigtige løsning. Bl.a. skriver Per Willemoes: ”Der er ikke tale om et paradoks, men om et postulat! De to store trekanter er ikke, som det hævdes, trekanter. Figurerne er firkanter. Problemet ligger i den røde og den blå trekant, hvis respektive spidse vinkler ikke er lige store. ” Peter Sandersen forklarer bl.a.: ”Det er synsbedrag. Der er slet ikke tale om trekanter, men polygoner. Hældningen af de skrå sider på den blå og den

røde trekant er ikke ens. Den blå trekants hældning er større end den rødes, hvilket betyder, at den skrå side på den øverste, store ”trekant” bøjer en smule nedad men på den nederste buler en smule opad. Arealet af den nederste figur bliver på den måde en smule større end af den øverste – præcis svarende til arealet af det lille, hvide felt.” Tak til alle indsenderne! Vinder af lodtrækningen blev Jakob Bjerre Jensen, Brabrand, som har modtaget sin præmie. Han skriver i sin besvarelse bl.a.: ”Der er tale om et (snedigt) synsbedrag. Hvis man skal være

meget pedantisk, er opgaveformuleringen ikke helt korrekt. Men en god opgave, det er det.”


18 •

Arrangementer

Mandecaféen

Litteraturstudiekredsen

Torsdag den 6. september kl. 16.00-17.30. Guidet rundvisning i Bogtårnet på Aarhus Universitet. Mødested indenfor i hovedindgangen ved universitetet. Deltagerne sørger selv for transport. Bus nr. 12 kører fra Hovedgaden til Universitetet. Tilmelding nødvendig på liste ophængt i sognegården. Sidste frist tirsdag den 4. sept. kl. 12.00. Torsdag d. 4. oktober kl. 10-12 ARoS Kunstmuseeum er inspireret af Dantes guddommelige komedie i sin arkitektur. På en guidet rundvisning vil vi både komme ned i underverdenen og op i den 7. himmel i Olafur Eliassons regnbueglorie på toppen af museet. Vi mødes i museets forhal ca. kl. 10. Rundvisning kl. 10.30. Billetpris 80 kr. pr. person. Tilmelding nødvendig på liste ophængt i sognegården. Sidste frist: torsdag d. 27. september kl. 12.00 Torsdag d. 1. november kl. 10.1512.00. Vi besøger Nordens ældste stenkirke, krypten under Vor Frue Kirke, ser klosterkirken og hører om stedets spændende historie. Vi mødes ved kirken. Tilmelding nødvendig på liste ophængt i sognegården. Sidste frist: mandag. 29. okt. kl. 12.00 Torsdag d. 6. december kl. 12.00 Julefrokost. Tilmelding nødvendig på liste ophængt i sognegård. Sidste frist: mandag d. 26. november kl. 12.00. Kontaktperson: Henning Juul Knudsen; tlf: 8626 1665

Vi mødes igen sidste torsdag i september i Brabrand Sognegård kl. 14-16. I efterårssæsonen diskuterer vi følgende bøger: 27. september: Stephanie Surrugue, Enegænger. 25.oktober: Gøran Tunstrøm, Tyven. 29. november: Per Olov Enquist, Livlægens besøg. I september bestemmer vi, hvad vi vil læse i vintersæsonen. Hav gerne forslag med. Kontaktperson: Bodil Dohm, tlf. 8626 0278.

Åben familie Et fællesskab for børnefamilier. Vi mødes en fredag i måneden, spiser sammen og har en fælles aktivitet. Vi mødes i sognegården kl. 17.30 og slutter ca. kl. 20. Kontakt Ulrike Silze og få mere at vide, tlf. 8626 5585.

Baby-salmesang i Brabrand Tirsdag d. 25. september slår Brabrand Kirke dørene op for endnu et hold for børn mellem ca. 2 og ca. 10. mdr. Vi mødes kl. 10.30, hvor du og din baby kan synge, sanse, lytte og danse sammen i kirkens smukke rum. Vi vil synge de skønne gamle salmer, nye salmer og børnesange. Du får lært mange forskellige slags sange. Der er sange, som er gode til beroligelse af trætte og grædende børn, og der er sange, som er gode til glade stunder, hvor I leger og pjatter, og fine godnatsange. Dit barn vælger sine favoritter undervejs. Efter ca. 45 minutters ubrudt forløb af musik, salmer, dans og fine sanseoplevelser holder vi pause. I Sognegården serveres efterfølgende kaffe og te, og der vil være god tid til en snak med de andre forældre. Deltagelse i gruppen koster 300,- kr. for otte mødegange, og tilmeldinger sker på kirkekontoret, tlf. 86 260645. Vi mødes d. 25.9., 2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11. og 20.11. Gruppen optager 10 børn med forældre. Er du på barsel med tvillinger, er du også meget velkommen med dine børn, og vi vil gerne hjælpe med til at

finde en ekstra voksen, som kan deltage i gruppen og give en hånd med, hvis I har brug for det. Gruppen ledes af Kirsten Münster Berg, som er en erfaren baby-salmesangs-lærer, og du er velkommen til at ringe til hende og få dine eventuelle spørgsmål besvaret på tlf. 3089 4601.

Onsdagscafé Hver onsdag kl. 14.00-16.00 i sognegården. 5. september: Carl Erik Villumsen: ”Min tid på Møltrup Optagelseshjem” 19. september: Karen Sølvsten: ”Dronning Margrethes 40 år som regent”. Oplæg fra bogen ”40 år på tronen” 3. oktober: Inger Birgitte Bruhn: ”Fra svinedreng til kongebarn”. De gode gamle eventyr som livsåbnere af vores hverdag. 17. oktober: Poul Boye Larsen: ”Da farfar var ung” 31. oktober: Anne-Marie Jensen: ”Indtryk fra Indien” 14. november: Kirsten Stejner og Allan Vindfeldt Jensen: ”Rejseoplevelser fra Israel” 28. november: Anna Jørgensen: ”Vi laver små dekorationer og kranse til at tage med hjem” Kontaktperson: Lene Kure, tlf. 8626 2204

Seniorfamilien Seniorfamiliens medlemmer mødes 1 gang om måneden, oftest i Sognegården til spisning og efterfølgende program. Fredag den 28. sept. kl. 18.00 Fredag den 26. okt. kl. 18.00 Fredag den 30. nov. kl. 18.00: med Jens Fjendbo Jensen: Reflektioner over liv og eksistens, historie og kultur. Kontaktpersoner: Elly og Bent Pedersen, tlf. 9890 3585 Karla og Henry Gosvig, tlf. 8626 2113


Arrangementer • 19

Sangaftener i Sognegården

Legestue i Sognegården

Der er sangaften i Sognegården. Den første torsdag i hver måned kl. 19.30. Kom og syng med. 6. september 4. oktober, Knud Bagger medvirker, se side 12. 1. november. Kontaktperson: Karla Gosvig, tlf. 8626 2113

hver torsdag kl. 10-12, dog er der ferie den 18. oktober. Legestuen er for børn i alderen 0-3 år ifølge med en voksen Vi leger og synger sammen og laver små aktiviteter efter behov. Der medvirker musikpædagog hver anden gang. Kontaktpersoner: Bente Dahlgaard, tlf. 8626 3373 Karla Gosvig, tlf. 8626 2113 Bodil Rosenmeyer, tlf. 8625 2303 Lis Møller, tlf. 8626 5874

DMS- kredsen (Danmission) Kontaktperson: Henry Gosvig, tlf. 8626 2113.

Konfirmationer 2013 5. maj: Brabrand Kirke (A-klassen),

samt Sdr. Aarslev Kirke. 12. maj: Brabrand Kirke (B- og C-klassen).

Konfirmationer 2014 4. maj: Brabrand Kirke (A-klassen), samt Sdr. Aarslev Kirke. 11. maj: Brabrand Kirke (B- og C-klassen).

Legat-uddeling Brabrand Menighedsråd uddeler portioner af Alfs Mindelegat til ”værdige trængende i Brabrand, Gellerup og Skjoldhøj sogne”. Ansøgningsskema udleveres fra Brabrand Kirkekontor, og sendes til Menighedsrådet, Engdalsvej 1, 8220 Brabrand, senest torsdag d. 29. november 2012. Menighedsrådet

JULEHJÆLP Af Peter Jensens legat uddeles hvert år op mod jul nogle legatportioner til økonomisk vanskeligt stillede i Brabrand og Sdr. Aarslev sogne. Skriftlig henvendelse til præsterne senest torsdag d. 29. november.

Aktuelle adresser De grønne pigespejdere

FDF

Vore kirkers hjemmesider:

Bitten Vad Nedergaard Viborgvej 43, St.th., 8000 Aarhus C Tlf. 5121 2534

Gitte Jakobsen Brabrand Skovvej 23, 8220 Brabrand Tlf. 8626 0104

www.brabrandkirke.dk www.aarslevkirke.dk

GitteJakobsen@fdf.dk

sogneblad@brabrandkirke.dk

B_vad@hotmail.com

K-klubben Ole Dines Jensen Ingersvej 13, 3. th, 8220 Brabrand Tlf: 6061 3066, oledines@hotmail.com

KFUM-spejderne Peter Henriksen, Lykkenshøj 15, 8220 Brabrand, Tlf. 8626 4005 peter.henriksen@kfumscout.dk

www.spejdernet.dk/brabrand

Menighedsrådenes formænd Brabrand: Leif Kerstens Tranebærvej 20E, 8220 Brabrand. Tlf. 8626 2122. lk@indidacto.dk

Sdr. Aarslev: Niels Holm-Nielsen Åboulevarden 98, 4.th., 8000 Aarhus C. Tlf. 8626 0816. tingst27@post9.tele.dk

Sognebladet 59. årgang nr. 4. Tryk: Fjerritslev Tryk A/S Deadline for næste nr.: 20. oktober 2012 Redaktion: Ingelise Skole Christensen, Anna Jørgensen, Jørgen Hansen, Niels Holm-Nielsen, Leif Kerstens, Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Stejner, Esben Andersen (ansv.). Distribution ved Kjeld Hedelund Jørgensen


Brabrand Kirke

Høstgudstjeneste og høstfest i Sdr. Aarslev søndag den 23. september kl. 14.00 for børn og voksne Nu er vi atter kommet hen i sensommeren og det er tid til at fejre at høsten er kommet i hus. Det kan være landmandens afgrøder eller haveejernes frugter og grøntsager. Vi holder traditionen i hævd og afholder atter i år høstfest efter høstgudstjenesten. Efter høstgudstjenesten mødes vi hos Grethe Eriksen, Aarslev Kirkevej nr. 1. Det er lige over for kirken. Er vejret godt, er vi på gårdspladsen, ellers går vi ind i laden. Her vil menighedsrådet servere kaffe og kage til de voksne og sodavand/saftevand til børnene. Mens vi spiser vil Jeremy og hans kone Lotte spille Irsk folkemusik og mon ikke også der igen i år er mulighed for en dans. Senere får vi fint besøg af Ballonprofessor Bobbel, ekspert i balloner! Høstfesten får fint besøg af en ægte professor. Ballonprofessor Bobbels studier ved Ballonuniversitetet har gjort

ham til ekspert i at lave ballondyr. Med sjove ballonkonkurrencer og farvestrålende balloner underholder professoren de tilstedeværende børn, men de voksne

må gerne kigge med. Og til årets høstfest har han lovet at lave et ballondyr til alle børn! Vi glæder os til at se jer. Sdr. Aarslev menighedsråd.

Sognedag i Brabrand Sogn Søndag den 30. september 2012 Vi begynder med høstgudstjenesten i Brabrand Kirke kl. 11, hvor børne- og ungdomskoret medvirker. Efter gudstjenesten er der frokost i Sognegården. Efterfølgende underholder Brabrand Musikskole, Mariedalsvej. Kirsten Stjerner læser en spændende novelle. Kaffe og kage skal vi selvfølgelig også have. Vi slutter ca. kl. 14.30. Arr. Menighedsrådets aktivitetsudvalg. Frokosten koster kr. 50 for voksne, 25 kr. for børn. PR

Sognebladet 4/2012  
Sognebladet 4/2012  

Kirkeblad for Brabrand-Sdr. Aarslev Pastorat

Advertisement