Page 1

Offentlighet & sekretess : vad g채ller? KFS 2008-04-16

www.braarkiv.se


Program 10.00 Presentation 10.30 Konsekvenser av offentlighetsprincipen 11.00 Bensträckare 11.15 forts Konsekvenser… 12.00 Lunch 13.00 Vad är allmänna handlingar och hur går diarieföring till? 13.45 Grupparbete, fallbeskrivningar 14.30 Kaffe 15.00 Dokumenthantering 16.00 Bensträckare 16.10 Tillsynsmyndigheter 16.30 Diskussion och reflektion 17.00 Avslutning

www.braarkiv.se


Bra arkivkonsult • Grundades 1999 av Katharina Prager • Litet företag med stora kunder: – CSN – Naturvårdsverket – Stockholmshem – Sundbybergs stad

• Karolina Adell karolina@braarkiv.se 070-302 50 80 • Viveca Nyström viveca@braarkiv.se 073-593 04 40

• Fem arkivkonsulter www.braarkiv.se


Konsekvenser av offentlighetsprincipen för kommunala företag • Från och med den 1 januari 1995 är kommunala företag likställda med myndigheter i fråga om handlingsoffentlighet. • Vad har det betytt för DIN organisation?

www.braarkiv.se


Sekretesslagen 1 kap. 9 § • Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos en myndighet gäller även för kommunala företag • …där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande… • … d v s äger mer än 50 % av aktierna och har rätt att avsätta eller utse mer än hälften av styrelseledamöterna. www.braarkiv.se


Lagar • Tryckfrihetsförordningen (grundlag) SFS 1949:105 • Sekretesslagen SFS 1980:100 • Arkivlagen SFS 1990:782

www.braarkiv.se


Offentlighetsprincipen • Handlingsoffentligheten lagstadgad sedan 1766 • Yttrandefrihet • Meddelarfrihet • Mötesfrihet Syfte: allmän tryckfrihet och säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning www.braarkiv.se


Skyddsområden i TF = begränsad offentlighet • rikets säkerhet, förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, • rikets centrala finans-, penning- eller valutapolitik, • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, • intresset att förebygga eller beivra brott, • det allmännas ekonomiska intresse, • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, • intresset att bevara djur- eller växtart. www.braarkiv.se


ร–ppenhet med restriktioner Insyn Tryckfrihetsfรถrordningen Arkivlagen

Integritet Sekretesslagen Personuppgiftslagen

www.braarkiv.se


Sekretesslagen • Förbjudet att röja uppgifter, både muntligt och genom att lämna ut handlingar (meddelarfrihet ger möjlighet att lämna ut uppgifter till massmedia). • Sekretess gäller inte bara till journalister och allmänhet, utan även till andra myndigheter (kronofogde, försäkringskassa etc). • Allmänna handlingar ska registreras. www.braarkiv.se


Vad måste man registrera? Sekretesslagen (1980:100) 15 kap 2§ Beträffande handling som registrerats enligt 1§ skall av registret framgå: 1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 2. diarienummer eller annan beteckning som har åsatts handlingen, 3. i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats, 4. i korthet vad handlingen rör. Vid registrering skall dock uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar skall kunna företes för allmänheten.

www.braarkiv.se


Handlingsoffentligheten Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1§ •

Till främjandet av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.

Arkivlagen 3 § • •

Myndigheters arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

– rätten att ta del av allmänna handlingar, – behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, – forskningens behov www.braarkiv.se


Personuppgiftslagen • Gäller både privat och offentlig verksamhet • Behandling av personuppgifter = insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande, spridning, samkörning, blockering, utplåning eller förstöring • Är underordnad (subsidiär) SL, TF och Arkivlagen www.braarkiv.se


Insamling av personuppgifter • Ha berättigat ändamål • Vara adekvata, relevanta och inte fler än nödvändigt • Registreras i samtycke med den de avser • Informera om hur uppgifterna behandlas www.braarkiv.se


Ansvarsorganisation • Datainspektionen tillsynsmyndighet. Mål: värna integriteten vid behandling av personuppgifter • Personuppgiftsansvarig: företaget • Personuppgiftsombud: fysisk person på företaget som ser till att personuppgifter behandlas på rätt sätt – Datainspektionens förlängda arm www.braarkiv.se


Konsekvenser av offentlighetsprincipen • TF: öppenhet, meddelarfrihet, allmänna handlingar • SL: insynsskydd, diarieföring • Arkivlagen: hålla ordning på arkiv och dokumenthantering

www.braarkiv.se

KFS 2008  

Om dokumenthantering och lagstiftning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you