Page 1

Informator Biblioteki Publicznej w Ursusie Zajęcia edukacyjne w bibliotece


SPIS TREŚCI 1. Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Bibliografia i opis bibliograficzny Biblioteka wczoraj i dziś Kształtowanie umiejętności przekazu i krytycznego odbioru komunikatów medialnych Międzykulturowe poszukiwanie toŜsamości - „Inny nie znaczy obcy” Natura i rola mediów we współczesnej cywilizacji Wyszukujemy informacji o szkołach wyŜszych, policealnych i zawodowych Zachowanie dystansu wobec informacji przekazywanych przez media na przykładzie reklamy Zachowanie toŜsamości kulturowej wobec globalizacji kultury poprzez edukację regionalną Zestawienia bibliograficzne


2.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum

 Biblioteka w Ursusie źródłem wiedzy o regionie Czasopisma źródłem wiedzy Historia ksiąŜki Korzystanie z róŜnych źródeł informacji na przykładzie Punktu Informacji Europejskiej „KrzyŜacy” – prawda historyczna a fikcja literacka Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej poprzez edukację regionalną Międzykulturowe poszukiwanie toŜsamości - „Inny nie znaczy obcy” Nasza Biblioteka Publiczna Nasze hobby w naszym czasopiśmie Rola mediów w Ŝyciu człowieka Rozbudzanie potrzeb czytelniczych poprzez edukację międzykulturową Umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru na przykładzie reklam prasowych Wykorzystywanie mediów jako narzędzia pracy podczas wyszukiwania informacji o szkołach średnich i zawodowych


3. Zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i szkół podstawowych 

Biblioteka w Ursusie źródłem wiedzy o regionie„Dzień w niezwykłej szkole”Kobiece i męskie – (nie)jasny podział ksiąŜkowego świata Astrid LindgrenKról Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka – trudne Ŝycie małego władcyMiś przyjaciel dzieciMoja pierwsza ksiąŜka o PLANETACHMoja pierwsza magiczna ksiąŜkaMoje hobby„Na Zielonej trawie” – PawPippi Lagstrump i narodziny „dziecięcego anarchizmu”Pippi Langstrump, Włóczykij, Król Maciuś I – dziecięcy odmieńcy literaccySpotkanie z baśnią
Twórczość inspirowana Ŝyciem – biografia Astrid Lindgren w kontekście utworów literackich pisarkiW świecie ksiąŜek E. Niziurskiego i B. Schulza„Czytam, Słucham, Oglądam”

4. Placówki Biblioteki Publicznej w Ursusie • Czytelnia Naukowa Nr XIX, ul. Plutonu Torpedy 47 kierownik - Izabela Marczak tel/faks + 22 882 43 00 • WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 116 ul. Plutonu Torpedy 47 kierownik - Jolanta Popiołek tel. + 22 662 70 01 • Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy Nr 64 ul. Plutonu Torpedy 47 kierownik - Gracjana Kobylińska tel. + 22 662 70 01 Filia Biblioteki Publicznej w Ursusie - ul. Keniga 14 kierownik - Sylwia Zbinkowska tel + 22 667 09 56 • WypoŜyczalni dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 117 • Biblioteka dla Dzieci - „Słoneczny Brzeg” www.bpursus.waw.pl


Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 Bibliografia i opis bibliograficzny Uczniowie poznają rodzaje bibliografii i ich budowę oraz elementy i funkcje opisu bibliograficznego jako głównej części bibliografii. Indywidualnym zadaniem kaŜdego ucznia jest odszukanie informacji identyfikujących ksiąŜkę lub artykuł oraz sporządzenie w formie pisemnej opisu bibliograficznego wyszukanej przez siebie w czytelni ksiąŜki lub artykułu. Zajęcia kończą się omówieniem zasad wykorzystywania we własnej pracy publikacji innych osób, przypisów bibliograficznych oraz przydatności bibliografii pod kątem sporządzania zestawień bibliograficznych do pracy dyplomowej itp. Zajęcia dla I, II, III klasy liceum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Ewa Furmanik Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00

Biblioteka wczoraj i dziś Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sporządzania bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej i gromadzenia materiałów do pracy. Uczniowie poznają w skrócie historię bibliotek na świecie i w Polsce oraz rolę jaką odgrywały w dziejach. Następnie tworzą bibliografię załącznikową, zawierającą róŜnorodne źródła (ksiąŜki, artykuły z gazet i strony internetowe) poświęconą: • historii Biblioteki Narodowej w Warszawie • historii bibliotek pod trzema zaborami • najstarszym bibliotekom świata Zajęcia dla I, II, III klasy liceum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Jolanta Popiołek WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 116, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 662 70 01


Natura i rola mediów we współczesnej cywilizacji Spotkanie ma na celu prezentację cech charakterystycznych róŜnych rodzajów mediów. Uczniowie pracując w grupach odnajdują i nanoszą na karty pracy informacje dotyczące wybranej grupy mediów we współczesnej cywilizacji: fotografii, radia, filmu, telewizji i teatru na podstawie źródeł informacji dostępnych w czytelni, w tym Internetu i dokumentów elektronicznych: "Encyklopedia multimedialna PWN. Media", "Multimedialna szkoła filmu" "Multimedialna encyklopedia PWN. Cywilizacja", "Rysunki na komputer + galeria zdjęć". Zajęcia dla I, II, III klasy liceum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Izabela Marczak Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00

Wyszukujemy informacji o szkołach wyŜszych, policealnych i zawodowych MłodzieŜ zapoznaje się ze źródłami informacji dostępnymi w Czytelni Naukowej nr XIX na temat szkół wyŜszych, policealnych i zawodowych: informatorami o szkołach w wersji tradycyjnej i elektronicznej, czasopismem "Cogito" i "Perspektywy". Prezentowane jest stanowisko INFONET-u Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz płyta CD pt.: "Informacja dla osób bezrobotnych" wydana przez Urząd Pracy. Uczniowie dowiadują się, które zawody są obecnie poszukiwane na rynku pracy i jakie szkoły przygotowują do wybranych zawodów. Poznają zasady pisania listu motywacyjnego i CV na podstawie programów multimedialnych: "Jak zdobyć pracę?", "Pierwsza praca i co dalej", "Wzory pism, umów i innych dokumentów..” oraz Internetu. Zajęcia dla I, II, III klasy liceum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Izabela Marczak Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00


Zestawienia bibliograficzne Prezentowane są rodzaje bibliografii oraz warsztat bibliograficzny znajdujący się w Bibliotece (księgozbiór, bazy komputerowe on-line i w Internecie, zestawienia bibliograficzne itp.). Bibliotekarz prezentuje róŜnice pomiędzy katalogami i kartotekami tradycyjnymi a automatycznym systemem wyszukiwawczym oraz zaprezentowany jest programu SOWA i sposoby wyszukiwania informacji według róŜnych kryteriów. Bibliotekarz omawia równieŜ zawartość bazy danych Biblioteki Narodowej i róŜnice pomiędzy obydwiema bazami. Uczniowie mają za zadanie sporządzić w edytorze tekstu krótkie zestawienia bibliograficzne literatury na wskazany temat, korzystając z bibliografii załącznikowych zawartych w ksiąŜkach i artykułach z czasopism oraz korzystając z programu SOWA i bazy danych Biblioteki Narodowej dostępnej w Internecie. Po wydrukowaniu zestawień bibliograficznych uczniowie wyszukują z ich pomocą w zbiorach czytelni materiały na określony temat oraz dokonują selekcji i uporządkowania materiału bibliografii. Po wykonaniu zadań następuje omówienie wyników poszukiwań i wyciągnięcie wniosków. Zajęcia dla I, II, III klasy liceum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Izabela Marczak Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00


Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009

Biblioteka w Ursusie źródłem wiedzy o regionie Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję zapoznania się nie tylko z działalnością naszej biblioteki oraz ofertą jaką proponuje ale poznają takŜe publikowane oraz niepublikowane materiały, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki opisujące historię naszej Dzielnicy i ludzi, którzy zasłuŜyli się dla jej rozwoju. Zajęcia dla klasy I, II, III gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Jolanta Popiołek WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 116, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 662 70 01

Czasopisma źródłem wiedzy Prezentacja czasopism dostępnych w bibliotece. Poznanie przez uczniów zasad postępowania podczas poszukiwania informacji w czasopismach. Podział czasopism. Uczniowie w grupach przygotowują prezentację wybranego czasopisma. Zajęcia dla klas I, II, III gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Sylwia Zbinkowska, Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56


Historia ksiąŜki Omówienie rodzajów ksiąŜki, w tym ksiąŜki elektronicznej. Przedstawienie materiałów informacyjnych na temat historii ksiąŜki. Omówienie ksiąŜki współczesnej – szczególnie nowości wydawniczych. Uczniowie w grupach, korzystając z róŜnych źródeł informacji, w tym Internetu oraz płyt CD: "Encyklopedia multimedialna PWN. Literatura i muzyka", "Encyklopedia multimedialna PWN. Historia", "Polskie dzieje. Multimedialna historia Polski, "Piękne oprawy w zbiorach ksiąŜnicy łódzkiej", "Encyklopedia XX wieku" przygotowują prezentacje o ksiąŜkach. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Ewa Furmanik Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00

Korzystanie z róŜnych źródeł informacji na przykładzie Punktu Informacji Europejskiej Prezentacja róŜnych źródeł informacji, dostępnych w Czytelni Naukowej Nr XIX (ze szczególnym uwzględnieniem Punktu Informacji Europejskiej: wydawnictw informacji bezpośredniej takich jak encyklopedie, słowniki, leksykony, tablice chronologiczne i wydawnictw informacji pośredniej, takich jak katalogi wydawnicze. Omówienie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i zasad ułoŜenia literatury popularnonaukowej na półkach w Czytelni. Uczniowie w grupach wyszukują informacji na tematy dotyczące Unii Europejskiej, korzystając z róŜnych źródeł informacji, w tym zasobów on-line Biblioteki Publicznej i Internetu. Przedstawiają uzyskane informacje zapisane na kartach pracy. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Ewa Furmanik Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00


„KrzyŜacy” – prawda historyczna a fikcja literacka Celem zajęć jest zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych zbiorach biblioteki. Uczniowie, podzieleni na grupy będą wyszukiwać informacje, dotyczące autentycznych postaci historycznych, opisanych przez Henryka Sienkiewicza w powieści „KrzyŜacy” oraz poznają zasady wyszukiwania informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych. Zajęcia dla klasy I, II, III gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Jolanta Popiołek WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 116, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 662 70 01

Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej poprzez edukację regionalną Prezentacja bogatej ilości materiałów informacyjnych na temat Warszawy, a w szczególności Dzielnicy Ursus dostępnych w Czytelni Naukowej: ksiąŜek na temat Warszawy i Ursusa (w tym nowości wydawniczych), kartotek zagadnieniowych o charakterze regionalnym oraz archiwum prasy lokalnej i regionalnej. Wspólne rozwiązanie quizu o Ursusie, przygotowanego przez Bibliotekę. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej o Ursusie uczniowie opracowują na podstawie zdobytych informacji krótki folder na temat Dzielnicy Ursus. Wyniki pracy prezentują pozostałym. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Izabela Marczak Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00


Międzykulturowe poszukiwanie toŜsamości - „Inny nie znaczy obcy” Warsztaty międzykulturowe mające na celu zaprezentowanie atrakcyjnych gier dydaktycznych, pomagających w poznawaniu innych kultur, innych toŜsamości i samego siebie. Program warsztatów: 1. Gra dydaktyczna „Wyszukiwanie podobieństw” 2. RóŜne rodzaje uprzedzeń i ich przyczyny 3. „W czym jesteśmy do siebie podobni” 4. Quiz na temat stereotypów, związanych z innymi kulturami. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Małgorzata Kołodziejczyk Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00

Nasza Biblioteka Publiczna Zapoznanie uczniów z biblioteką. Zasady postępowania podczas poszukiwania informacji w zbiorach biblioteki. Wykorzystanie warsztatu informacyjnego biblioteki: katalogów, kartotek, Internetu, zbiorów multimedialnych. Z encyklopedią i słownikiem za pan brat. Wydawnictwa informacji bezpośredniej • Słowniki jako źródło informacji bezpośredniej, • Poznanie katalogu alfabetycznego, • Budowa i rola katalogu rzeczowego, • Zestawienia bibliograficzne i bibliografie jako źródło Informacji, • Kształtowanie umiejętności wykorzystania źródeł informacji Bibliotecznej, • Jak korzystać z literatury popularnonaukowej. Zajęcia dla klas I, II, III gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Sylwia Zbinkowska, Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56


Nasze hobby w naszym czasopiśmie Uczniowie poznają podstawowe informacje o budowie i rodzajach czasopism funkcjonujących na rynku. W grupach „imitujących” redakcje czasopism uczniowie projektują kolumny czasopisma poświęconego własnym zainteresowaniom. Dzięki temu mają okazję zaprezentowania swoich hobby i podzielenia się swoimi wiadomościami z dziedzin, które ich pasjonują. Zajęcia dla klasy I, II, III gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Jolanta Popiołek WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 116, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 662 70 01

Rola mediów w Ŝyciu człowieka Prezentacja definicji i rodzajów mediów oraz ksiąŜek na temat mediów, dostępnych w Czytelni Naukowej. Uczniowie dzielą w grupach znajdują informacje na temat charakterystyki wybranej grupy mediów: fotografii, radia, filmu, telewizji. Wykorzystują przy tym źródła informacji takie jak Internet i dokumenty elektroniczne: "Encyklopedia multimedialna PWN. Media", "Multimedialna szkoła filmu" "Multimedialna encyklopedia PWN. Cywilizacja" oraz "Rysunki na komputer + galeria zdjęć". Prezentują swoje efekty na kartach pracy. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Izabela Marczak Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00


Rozbudzanie potrzeb czytelniczych poprzez edukację międzykulturową Bibliotekarz prezentuje stronę internetową Biblioteki i katalog BARFIE oraz przedstawia ksiąŜki na temat edukacji międzykulturowej dostępne w Czytelni Naukowej. Uczniowie w grupach wyszukują informacji na temat obyczajów w wybranych państwach świata, korzystając z dostępnych źródeł informacji (w wersji tradycyjnej i elektronicznej). Uzyskane wyniki zapisują na specjalnych kartach pracy. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Izabela Marczak Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00

Umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru na przykładzie reklam prasowych Bibliotekarz omawia definicję prasy oraz rodzaje prasy. Przedstawia na płytach CD zbiór artykułów z "Newsweeka" z lat 2001-2006 oraz "Rzeczpospolitej" z 2006 roku. Uczniowie pracując w grupach charakteryzują na kartach pracy wybraną reklamę prasową z wybranego czasopisma. Spotkanie podsumowuje dyskusja na temat potrzeby reklamy, jej pozytywnych i negatywnych skutków. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 45 min. Prowadzenie: Izabela Marczak lub Ewa Furmanik Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00


Wykorzystywanie mediów jako narzędzia pracy podczas wyszukiwania informacji o szkołach średnich i zawodowych Przedstawienia źródeł informacji dostępnych w Czytelni Naukowej na temat szkól średnich i zawodów: informatorów o szkołach średnich, informatorów o zawodach, a takŜe czasopism "Cogito" oraz "Perspektywy". Prezentacja stanowiska INFONET-u Urzędu Pracy m. st. Warszawy. Uświadomienie uczniom, jakie zawody są popularne na rynku pracy i jakie szkoły przygotowują do wybranego zawodu. Uczniowie w grupach wyszukują informacji na wybrany przez siebie temat - szkoły średniej lub zawodowej i zapisują wyniki na kartach pracy, które następnie przedstawiają pozostałym. Zajęcia dla I, II, III klasy gimnazjum. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Izabela Marczak Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 882 43 00


Zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 Biblioteka w Ursusie źródłem wiedzy o regionie Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję zapoznania się nie tylko z działalnością naszej biblioteki oraz ofertą jaką proponuje ale poznają takŜe publikowane oraz niepublikowane materiały, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki opisujące historię naszej Dzielnicy i ludzi, którzy zasłuŜyli się dla jej rozwoju. Zajęcia dla klasy V i VI szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Jolanta Popiołek WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 116, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 662 70 01

„Dzień w niezwykłej szkole” Uczniowie określają zasady funkcjonowania szkoły ich marzeń w oparciu o losy bohaterów „Akademii Pana Kleksa”. Jednocześnie porównują przygody bohaterów utworu Jana Brzechwy z losami Harry’ego Pottera. Zajęcia dla klasy V i VI szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 45 min. Prowadzenie: Jolanta Popiołek WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 116, Plutonu Torpedy 47, tel: (0-22) 662 70 01


Kobiece i męskie – (nie)jasny podział ksiąŜkowego świata Astrid Lindgren Sporządzamy charakterystykę postaci występujących w najsłynniejszych ksiąŜkach Lindgren pod kątem procentowego występowania w ich osobowości cech męskich i Ŝeńskich Celem dyskusji ma być m.in. obalenie stereotypów dotyczących męskiego i kobiecego podziału ról społecznych. Zajęcia dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej. Czas trwania: ok. 60 min. Prowadzenie: Aleksandra Iwanicka Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy Nr 64, Plutonu Torpedy 47, tel. (0-22) 662 70 01

Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka – trudne Ŝycie małego władcy Zapoznanie dzieci z twórczością Janusza Korczaka oraz z lekturą „Król Maciuś Pierwszy”. Zostanie poprowadzony dialog między dziećmi a prowadzącym zajęcia. Na zakończenie zostanie rozwiązana przez dzieci krzyŜówka dotycząca lektury. Zajęcia dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Czas trwania: ok. 45 min. Prowadzenie: Iwona Rogowska Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56

Miś przyjaciel dzieci Popularyzacja wśród dzieci ksiąŜek, w których bohaterem jest Miś. Zapoznanie dzieci z czasopismem „Miś”. Wykorzystanie komputera w pracy i zabawie. Malowaniem przez dzieci „Misia” - bohatera wybranej ksiąŜki. Zajęcia dla uczniów klasy 0-III szkoły podstawowej i przedszkolaków. Czas trwania: ok. 45 min. Prowadzenie: Iwona Rogowska Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56


Moja pierwsza ksiąŜka o PLANETACH Zapoznanie dzieci z układem słonecznym. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania ksiąŜki jako źródła informacji. Zapoznanie się z literaturą popularno-naukową. Dzieci tworzą prace plastyczne, umoŜliwiające zapamiętanie i utrwalenie wiadomości o planetach. Zajęcia dla przedszkolaków i klas I-VI szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Sylwia Zbinkowska Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56

Moja pierwsza magiczna ksiąŜka Zapoznanie dzieci z budową ksiąŜki i jej powstaniem, z pojęciami takimi jak: autor, tytuł, ilustrator, ilustracja, tekst, spis treści, wydawnictwo. Wzbudzenie u dzieci szacunku do ksiąŜki - dyskusja jak naleŜy traktować ksiąŜkę. Następnie kaŜde dziecko samodzielnie stworzy ksiąŜkę, będąc jej autorem oraz ilustratorem. Zajęcia dla przedszkolaków i klas I, II, III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Sylwia Zbinkowska, Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56

Moje hobby Rola literatury popularnonaukowej w rozwijaniu zainteresowań i hobby. Wyszukanie przez dzieci ksiąŜki na wybrany temat. Zajęcia dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej. Czas trwania: ok. 45 min. Prowadzenie: Iwona Rogowska Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56


„Na Zielonej trawie” – Paw Nauka wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny poprzez zabawę. Ćwiczenie umiejętności starannej recytacji. Ćwiczenie pamięci. Rozwijanie umiejętności kształtowania przestrzennego. Poprzez zabawę plastyczną, muzyczną i rytmiczną dzieci w sposób łatwy i przyjemny uczą się wiersza na pamięć. Wykonują równieŜ przestrzenną inscenizację treści utworu. Zajęcia dla przedszkolaków i klas I, II, III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 45 min. Prowadzenie: Sylwia Zbinkowska, Biblioteka dla Dzieci przy Filii Biblioteki (Osiedle Niedźwiadek), Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56

Pippi Lagstrump i narodziny „dziecięcego anarchizmu” Zapoznanie uczniów z nowatorstwem wprowadzonym przez Lindgren do dziedziny literatury dziecięcej i jego (przez wiele lat rzekomo zgubnymi) konsekwencjami pedagogiczno-społecznymi. Dyskusja nad – odbijającymi się w literaturze – zmianami statusu dziecka w społeczeństwie. Zajęcia dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej. Czas trwania: ok. 60 min. Prowadzenie: Aleksandra Iwanicka Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy Nr 64, Plutonu Torpedy 47, tel. (0-22) 662 70 01


Pippi Langstrump, Włóczykij, Król Maciuś I – dziecięcy odmieńcy literaccy Zapoznanie dzieci z najlepiej charakteryzującymi danego bohatera fragmentami wybranej ksiąŜki lub filmu. Dyskusja o postaciach. Dzieci charakteryzują bohatera wykazując tym samym odmienność jego zachowania od przyjętych wzorców społecznych właściwych modelowi „dziecka idealnego”. Celem zajęć jest przybliŜenie i oswojenie wszelkiego rodzaju „inności”, nie zawsze akceptowanych przez obowiązujące zasady społeczne a takŜe umiejscowienie dziecka w strukturze „społeczeństwa dorosłych”. Zajęcia dla uczniów klasy IV i V szkoły podstawowej. Czas trwania: ok. 90 min. Prowadzenie: Aleksandra Iwanicka Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy Nr 64, Plutonu Torpedy 47, tel. (0-22) 662 70 01

Spotkanie z baśnią Zapoznanie się z literaturą piękną. Kształtowanie umiejętności dobrego czytania i słuchania Uczestnicy spotkania w zaleŜności od wieku wykonują prace o róŜnym stopniu trudności i w róŜnych technikach. Zajęcia dla przedszkolaków i klas I-VI szkoły podstawowej, czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Sylwia Zbinkowska, Biblioteka dla Dzieci „Słoneczny Brzeg” , Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56

Stajemy się czytelnikami Biblioteki Publicznej Zapoznanie dzieci z WypoŜyczalnią i Czytelnią w Bibliotece dla Dzieci i MłodzieŜy nr 64. Zaprezentowanie dzieciom ksiąŜek i czasopism. Rozmowa na temat róŜnic między biblioteką a księgarnią. Zabawa z kolorową chustą. Zajęcia dla uczniów klasy 0-III szkoły podstawowej i przedszkolaków. Czas trwania: ok. 45 min. Prowadzenie: Iwona Rogowska Biblioteka dla Dzieci „Słoneczny Brzeg” , Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56


Twórczość Astrid Lindgren inspiracją filmowej klasyki dziecięcej Zapoznanie dzieci z najbardziej znanymi ekranizacjami utworów Astrid Lindgren: Pippi… (z Inger Nilson), Emila i Karlssona… w reŜyserii Ollego Hellboma. Porównywanie ujęć filmowych z ich literackimi pierwowzorami – czytanie fragmentów ksiąŜek. Zapoznanie dzieci ze specyfiką materiału literackiego i filmowego. Tworzenie przez młodsze dzieci portretu ulubionego bohatera. Zajęcia dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej. Czas trwania: łącznie ok. 120 min. Prowadzenie: Aleksandra Iwanicka Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy Nr 64, Plutonu Torpedy 47, tel. (0-22) 662 70 01

Twórczość inspirowana Ŝyciem – biografia Astrid Lindgren w kontekście utworów literackich pisarki Fragmenty wybranych ksiąŜek Lindgren zostają zestawione z elementami biografii pisarki. Rozpoznawane są takŜe rzeczywiste osoby, będące pierwowzorami postaci występujących w ksiąŜkach Lindgren. Konfrontacji z rzeczywistością poddawana jest równieŜ topografia literacka Bullerbyn, Smalandii oraz innych miejsc opisywanych przez pisarkę. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z biografią Lindgren oraz zachęcenie ich do prowadzenia w przyszłości własnych poszukiwań śladów rzeczywistych zdarzeń i osób na kartach czytanych ksiąŜek. Pod koniec lekcji uczniowie mają za zadanie zilustrować czytane podczas zajęć fragmenty utworów. Zajęcia dla uczniów klasy III i IV szkoły podstawowej. Czas trwania: ok. 60 min. Prowadzenie: Aleksandra Iwanicka Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy Nr 64, Plutonu Torpedy 47, tel. (0-22) 662 70 01


W świecie ksiąŜek E. Niziurskiego i B. Schulza Zapoznanie się z biografią autorów. Zapoznanie się z literaturą piękną. Kształtowanie umiejętności dobrego czytania i pilnego słuchania. Rozwijanie umiejętności plastycznych. Przedszkolaki wykonują proste prace plastyczne, uczniowie szkoły podstawowej przygotowują „drzewko twórczości” wybranego autora. Zajęcia dla przedszkolaków i klas I, II, III szkoły podstawowej, Czas trwania ok. 60 min. Prowadzenie: Sylwia Zbinkowska Biblioteka dla Dzieci „Słoneczny Brzeg” , Keniga 14, tel: (0-22) 667 09 56

„Czytam, Słucham, Oglądam” Program zajęć edukacyjnych wykorzystujących zasoby drukowane i multimedialne biblioteki mający na celu zaznajomienie uczniów z róŜnymi formami zapisu dzieła artystycznego i ich wpływem na odbiór utworu. Celem zajęć jest porównanie refleksji uczniów w odniesieniu do utworu zrealizowanego poprzez róŜne media (ksiąŜka, film, słuchowisko, teatr, obraz). Utwory do wykorzystania podczas zajęć „Czytam, słucham, oglądam” lp Tytuł lp Tytuł 1. Antek 15. KrzyŜacy 2. Artur i Minimki 16. Latarnik 3. Bolek i Lolek 17. Most do Terabithii; 4. Bułeczka, 18. O czym szumią wierzby 5. Calineczka, 19. Pierścień i RóŜa; 6. Charles i fabryka czekolady 20. Pinokio 7. Chłopcy z placu broni 21. Pippi Langstrum, 8. Czerwony Kapturek 22. Pollyanna 9. Dziadek do orzechów 23. Potop 10. Dzieci z Bullerbyn 24. Reksio, 11. Harry Potter… 25. Śpiąca Królewna 12. Kamizelka 26. Świat królika Piotrusia i jego przyjaciół 13. Klasa Pani Czajki 27. Tomcio Paluch 14. Królowa Śniegu Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum Czas trwania: ok. 90 min. Prowadzenie: Aleksandra Iwanicka, Gracjana Kobylińska Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy Nr 64, Plutonu Torpedy 47, tel. (0-22) 662 70 01


Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Dyrekcja i administracja: Poniedziałek – piątek 08.00-16.00 ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa tel./fax: + 48 22 / 882-43-00 e-mail: biblioteka@bpursus.waw.pl

Placówki Biblioteki Publicznej w Ursusie Czytelnia Naukowa Nr XIX - kierownik Izabela Marczak Poniedziałek – piątek 10.00-19.30 sobota 10.00-15.00 ul. Plutonu Torpedy 47 tel.: 882-43-00 e-mail: kierownik.czyt19@bpursus.waw.pl

WypoŜyczalnia Nr 116 - kierownik Jolanta Popiołek Poniedziałek – piątek 10.00-19.30 ul. Plutonu Torpedy 47 tel.: 662-70-01 e-mail: kierownik.wyp116@bpursus.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci Nr 64 - kierownik Gracjana Kobylińska Poniedziałek – piątek 10.00-19.00 ul. Plutonu Torpedy 47 tel.: 662-70-01 e-mail: kierownik.bd64@bpursus.waw.pl

Filia Biblioteki Publicznej w Ursusie, ul. Keniga 14 - kierownik Sylwia Zbinkowska WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy Nr 117 Poniedziałek - piątek

10.00-20.00

Biblioteka dla dzieci „Słoneczny Brzeg” Poniedziałek - piątek 10.00-19.00 tel.: 667-09-56 e-mail: kierownik.wyp117@bpursus.waw.pl

Informator Biblioteki Publicznej w Ursusie  

Zajęcia edukacyjne w bibliotece

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you