Page 1

武吉班让小学 2014 年一年级全面性评价 《你听我说》 同侪核查清单

__________________       :_________

《》 ! 1.

: 。

2.

: 。

3.

: 。

4.

: 。

班级:________

总人数:________


武吉班让小学 2014 年一年级全面性评价 《你听我说》 自我核查清单

《》 ! 1.

: 。

2.

: 。

3.

: 。

4.

: 。

姓名:______________

班级:________

日期:______________

武吉班让小学 教 师 备 用


2014 年一年级全面性评价 《你听我说》 核查清单

《》 主题:我最喜欢的动物 1.

: 。

2.

: 。

3.

: 。

4.

: 。

老师的话: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

2014评量表term2  
2014评量表term2