a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


lu amatorów, bo w pobliżu żaden sklep nie serwuje tego rodzaju „atrakcji” – dzielił się swoimi spostrzeżeniami właściciel sklepu. Co myśli o przyszłości? Jak mu się handluje w tej części Grudziądza? – Moimi klientami są osoby z najbliższej okolicy, kupują podstawowe artykuły spożywcze. Duże obroty robię też dzięki położonej w pobliżu szkole – wracające po lekcjach dzieciaki zawsze bowiem wpadają do mojego sklepu po słodycze, przekąski, czy coś do picia. Pomoże likwidacja gimnazjum, co oznacza w przyszłości ok. 100 dzieci więcej ze starszych klas podstawówki codziennie przechodzących koło mojego sklepu. Dość spory procent mojej klienteli to jednak ludzie starsi, bo taki charakter ma ta część miasta. Starsza klientela niestety się wykrusza, a młodzi wybierają osiedla mieszkaniowe. Jednak trzeba sobie radzić w każdych warunkach. A konkurencja jest duża, choć topnieje. W promieniu 200 m łącznie z moim działa tu 6 sklepów. A było więcej, bo dwa się zamknęły – opowiada Rafał Glanert. Pytany o sytuację podobnych jemu handlowców w mieście, poirytowany odpowiada, że władze miasta nie bronią lokalnego handlu przed obcym kapitałem, bywa nawet, że przedłużające się remonty, np. w rejonie starówki potrafią doprowadzić do likwidacji dobrze kiedyś prosperujące sklepy. Ale w tym szczęśliwym dla niego dniu chce patrzeć z optymizmem w przyszłość. I my panu Rafałowi w jego „nowym” sklepie życzymy jak najwyższych obrotów i tłumu zadowolonych klientów. Sponsorom zaś, którzy przyczynili się do modernizacji sklepu w Grudziądzu jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc. ▼ Tekst: Jacek Ratajczak Zdjęcia: Zbyszko Zalewski, archiwum


Kontrola firmowych samochodów

korzystne zwłaszcza dla osób korzystających z aut służbowych także w celach prywatnych. Bilans zysków i strat Handel nierozerwalnie wiąże się z  użytkowaniem samochodów. Stanowią one niezbędne narzędzie pracy detalistów, hurtowników, dostawców oraz przedstawicieli handlowych. Ta część gospodarki rządzi się swoimi prawami, związanymi m.in. z sezonowością produkcji i  sprzedaży pewnych grup asortymentowych. Potencjalne problemy mogą mieć np. producenci lodów oraz napojów. Znaczna część sprzedaży tych towarów przypada na okres letni, w pozostałej części roku utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie. Ewentualne straty ponoszone w okresie zimowym mogą spowodować zainteresowanie Skarbówki. W  ten sposób bat na oszustów może uderzyć również w uczciwych przedsiębiorców. Podobnie sytuacja może wyglądać w przypadku większych inwestycji. Zakup sprzętu, remont budynku czy zbudowanie nowej hali oznacza duże koszty. Nie sposób uniknąć wtedy strat, nawet wykazywanych w ciągu kilku kolejnych miesięcy. To następny przykład udowadniający, że kursowanie samochodu nie musi oznaczać zysków dla firmy i próby oszukania organów państwowych. Gdzie zaczyna się prywatność? Dla wielu drobnych przedsiębiorców samochód firmowy stanowi jedyny środek transportu. Oczywiste jest więc korzystanie z niego również po godzinach pracy. Zgodnie z  propozycją nowego prawa system ANPRS będzie mógł śledzić trasy przejazdów również wtedy. Rodzi to pewne obawy o prywatność, którą gwarantuje artykuł 47 Konstytucji

RP głoszący, że: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego”. Godzi to w interesy nie tylko właścicieli niewielkich firm, ale również wszystkich tych, którzy użytkują samochód służbowy prywatnie. Popularną praktyką w  wielu przedsiębiorstwach jest możliwość korzystania z  firmowego auta do celów prywatnych. Stanowi to dodatek do pensji i potrafi przyciągnąć do pracy w danym miejscu. Wprowadzenie systemu skanowania tablic rejestracyjnych może jednak spowodować, że pracownik będzie obawiał się poruszania służbowym pojazdem, bojąc się o  swoją prywatność.

Idea wprowadzenia nowego prawa pozwoli zredukować zjawisko nieuczciwej konkurencji na rynku, wynikające z oszustw podatkowych. Rozgraniczenie prywatnego i służbowego użytkowania auta jest bardzo trudne, m.in. ze względu na nienormowany czas pracy. A prywatne wykorzystanie firmowego środka transportu może skutkować zakwestionowaniem przez Urząd Skarbowy odpisów amortyzacyjnych od samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych. Nie można zabronić osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wyjazdu swoim autem na urlop. Czy za każdym razem taki przedsiębiorca będzie się musiał tłumaczyć z tego przed fiskusem? Problematyczne dane osobowe Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku z  2011 r. orzekł: „Informacją dotyczącą osoby jest zarówno informacja odnosząca się

49 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2018

do niej wprost, jak i taka, która odnosi się bezpośrednio do przedmiotów czy urządzeń, ale poprzez możliwość powiązania tych przedmiotów czy urządzeń z określoną osobą pośrednio stanowi informację także o  niej samej.” Numer tablicy rejestracyjnej pozwala zidentyfikować właściciela pojazdu. W ten sposób państwo będzie gromadzić dane osobowe obywateli. Wątpliwości może również budzić kwestia wykorzystania tych danych. Informacje o  trasach przejazdów mogą zostać użyte również przez organy bezpieczeństwa, do śledzenia obywateli. Rozwiązanie to może okazać się też pomocne dla policji, działając analogicznie do odcinkowego systemu pomiaru prędkości. Kwestię tę może zniwelować odpowiednia adnotacja w planowanych przepisach. Z  zapisów artykułu 24 ustawy o  ochronie danych osobowych wynika, że osoba, której dane osobowe są zbierane, powinna być informowana o celu ich zbierania oraz zakresie wykorzystania. Artykuł przewiduje także, że zapisy konkretnej ustawy mogą zezwalać na „przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania”. Odpowiedni punkt zawarty w nowym prawie może więc pozwolić na korzystanie z  tych danych przez inne instytucje. Społeczeństwo może przez to zarzucić ustawodawcy nadmierną inwigilację, nie tylko ich życia służbowego, ale również prywatnego. System skanowania tablic rejestracyjnych próbowano wprowadzić już w  2008 r. w  Niemczech. Jego głównym założeniem była identyfikacja pojazdów skradzionych lub aut, którymi poruszali się poszukiwani przestępcy. Federalny Trybunał Konstytucyjny zakazał jednak stosowania tej metody, uznając ją za naruszenie prywatności obywateli. ▼ Patryk Łusiewicz


Szkoła Główna Handlowa

Koniunktura w handlu

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opublikował 97. biuletyn zawierający wyniki badań koniunktury w handlu. Dzięki wieloletniej współpracy SGH z „Poradnikiem Handlowca” możemy Czytelnikom udostępnić w skrótowej formie wyniki badań poziomu koniunktury w polskim handlu wewnętrznym w I kwartale 2018 r. oraz prognozy do końca II kwartału 2018 r.

K

oniunktura w handlu w I kwartale 2018 r. uległa poprawie. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zwiększyła się o 7,5 punktu i obecnie wynosi 5,4 punktu. Jest niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (7,1 punktu w  I  kwartale 2017 r.), lecz wyższa od średniej dla I kwartału z ostatnich 10 lat (która wynosi 3,1 punktu). W  przekroju według wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych, odnotowano wzrost wartości wskaźnika dla wszystkich badanych grup przedsiębiorstw; największy (wzrost o  11,9 punktu) dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 100 osób (z  -5,3 punktu do 6,6 punktu). W  grupie przedsiębiorstw zatrudniających od 21 do 50 osób, Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 101

pomimo wzrostu o 1,9 punktu, wartość wskaźnika koniunktury pozostała ujemna (-1,2 punktu). Dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 100 osób wskaźnik osiągnął najwyższą wartość – 16,7 punktu. W  przekroju według rodzaju działalności handlowej poprawę koniunktury zanotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną (wzrost wartości wskaźnika koniunktury z  -1,2 punktu do 1,1 punktu) oraz dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż we wszystkich formach, tj. detaliczną, hurtową i  mieszaną (wzrost z  -6,7 punktu do 15,9 punktu). Dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą hurtową zanotowano spadek wartości wskaźnika koniunktury z 5,6 punktu do 4 punktów. W  przekroju według miejsca prowadzenia działalności poprawę koniunktury zaobserwowano w  przedsiębiorstwach handlowych działających w  dużych, średnich i  małych miastach. We wszystkich tych grupach wskaźnik koniunktury osiągnął dodatnią wartość; najwyższą dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową w  dużych miastach (17,5 punktu). Najniższą wartość wskaźnika koniunktury (w  wysokości -6,8 punktu) odnotowa-

58 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2018

no dla przedsiębiorstw działających we wsiach. Od początku badania koniunktury w handlu, prowadzonego przez IRG SGH, trzy czynniki niezmiennie ograniczają poprawę sytuacji przedsiębiorstw handlowych: konkurencja, wysokie koszty zatrudnienia pracowników i  niedostateczny popyt. Tak też było w  mijającym kwartale. W  porównaniu z  IV kwartałem 2017 r. uciążliwość tych barier zwiększyła się. Wzrosły odsetki uczestników badania uskarżających się na: silną konkurencję – z  70% do 74,1%, wysokie koszty zatrudnienia pracowników – z  60,4% do 63,1% i  niedostateczny popyt – z  47,2% do 52,2%. Na kolejnych miejscach w  rankingu czynników ograniczających rozwój działalności uplasowały się: zbyt mała powierzchnia sprzedaży i  magazynów, wysokie oprocentowanie kredytów oraz niska dostępność kredytów. Wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych zmniejszyła się w porównaniu z IV kwartałem 2017 r. aż o  29,1 punktu, osiągając poziom -25,5 punktu. Jest jednak nieco wyższa niż w  analogicznym okresie ubiegłego roku (o 3,6


Kuchnie świata

Przedstawiciel firmy TAN-VIET Produkty azjatyckie mogą z powodzeniem być stosowane również do dań kuchni europejskich. Zamiast tradycyjnych przypraw w płynie, możemy do zup oraz dań mięsnych dodać sos sojowy, który wzbogaci ich smak. Jeśli zamienimy makaron pszenny w  sałatkach i zupach na ryżowy, to zmiana ta pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Do pizzy zamiast ketchupu doskonale nadaje się słodko-pikantny sos chili, a mięsne sosy np. bolognese można podawać z makaronem ryżowym spaghetti.

smaku potraw, to samo dotyczy też egzotycznych warzyw, unikalnych serów, a kończąc na rybach i mięsach. To będzie ukłon w stronę osób, które jednak chcą same poeksperymentować w kuchni.

Przy odrobinie fantazji właściciela sklepu warto ten obszar sklepu z daniami „kuchni świata” specjalnie zaakcentować, podkreślić jego obecność. Przykładowo krótka informacja o  promocji wprowadzanego do sprzedaży produktu, wzmocniona jeśli możliwości i  chęci pozwolą jego degustacją, może zdziałać cuda. Klient, który na miejscu przekona się, że taka potrawa mu smakuje, łatwiej da się przekonać do zakupu. ▼ Jacek Ratajczak

Wybrane popularne w Polsce „kuchnie świata” • Kuchnia grecka jest doskonałym przykładem kuchni śródziemnomorskiej, a wiele z greckich dań jest znanych poza granicami kraju i cieszą się ogrom-

Reklama

66 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2018

ną popularnością. Najbardziej charakterystyczne tradycyjne greckie potrawy to mezes – przystawki podawane z winem lub likierami anyżowymi, np. ser feta z  oliwkami; tiganita – głęboko smażone warzywa; dolmadakia – liście winorośli nadziewane ryżem i  warzywami, niekiedy mięsem; sałatka grecka – pomidory, ogórek, czerwona cebula, ser feta, oliwki i oliwa z oliwek; tzatziki – jogurt z  ogórkiem i  czosnkiem; fasolada – zupa z  fasoli nazywana czasem narodową potrawą Greków; yemista – pieczone, nadziewane warzywa (zwykle pomidory lub papryka); moussaka – zapiekanka z mielonego mięsa i bakłażana polana sosem beszamelowym; souvlaki – grillowana wieprzowina, pomidory, cebula i  tzatziki zawinięte w chleb pita;


Majówka w FMCG

Miasta wspierają miejsca do piknikowania, a nawet grillowania Na terenach miejskich pojawia się coraz więcej miejsc, w których można legalnie rozłożyć koc, a  nawet rozpalić ognisko czy uruchomić grill. Ciekawym przykładem może być tu program „Gdynia Piknikowa”. W  ubiegłym roku na wyznaczonych obszarach (Gdynia Oksywie i Babie Doły) wykonano tymczasowe paleniska. Kolejne miejsca pod pikniki mają być wyrównane, zaopatrzone w dojazdy dla osób starszych i  niepełnosprawnych. Miejsca pod grille zostaną utwardzone a całość doposażona w  małą architekturę, jak m.in. ławki, stoły, kosze czy stojaki rowerowe.

perymentować z przyprawami. Dodatkowej nutki aromatu doda z  pewnością rozmaryn, gałązka szałwii, tymianku czy kilka ziaren jałowca. Niedroga, ale przez wielu lubiana jest kaszanka. Wraz z  modą na kasze pojawiły się ciekawe alternatywy, które można polecić klientom. Swoich amatorów znajdą różnego rodzaju krupnioki i  kiszka jaglana. Z  mięs bardzo popularne są przede wszystkim karkówka oraz boczek. Aby uzyskać dobry efekt w  przypadku mięs trzeba je odpowiednio długo trzymać w marynacie. Warto na stoisku mięsnym umieścić w widocznym miejscu przyprawy i marynaty. Dla klientów wygodnych, którzy na szybko szukają czegoś na przyjęcie ciekawą ofertą mogą być gotowe dania na grilla. Dostępne są też gotowe miksy różnych mięs i kiełbas w różnych marynatach, które mogą zapewnić różnorodność grillowego menu.

Warto też zwrócić uwagę na pewien trend, który z czasem może stać się coraz bardziej wyraźny. Panie dbające o linię coraz chętniej sięgają po wyroby drobiowe, uważane za bardziej lekkostrawne i  mniej kaloryczne. Możliwe, że spopularyzują się również na grilla produkty bezglutenowe, a  w  najbliższych sezonach nawet nikogo nie zdziwią wegańskie, gotowe produkty na ruszt. Oprócz wspomnianych kiełbas, kaszanek i mięs, Polacy coraz częściej na ruszt kładą inne produkty, opiekają w  ten sposób bułki, chleb, sery (świetnie

Personel powinien zapoznać się dokładnie z danym produktem, jego składem, aby umieć profesjonalnie doradzić klientowi.

się sprawdza w tej roli oscypek), warzywa, a nawet owoce. Chętnie oglądane programy kulinarne zachęcają do wypróbowywania nowych połączeń smakowych i eksperymentów.

lepszy pomysł na promocję stoiska. Zadbajmy także o schludny wygląd osoby obsługującej tę strefę sklepu. Nawet jeśli zdecydujemy się na sprzedaż kiełbas i  mięs paczkowanych nie zwalnia nas to z odpowiedniego doświetlenia, zachowania higieny i  estetyki stanowiska. Karygodnym błędem jest wbijanie w opakowania cenówek. Pamiętajmy, że paczkowane produkty na grilla zapakowane są w  taki sposób, żeby dłużej zachować świeżość. Przebicie folii niweczy wysiłki producenta, a  nas naraża na straty. Nie zapominajmy, że mięso sprzedawane luzem musi być oddzielone od wędlin separatorami. W  pobliżu (na przykład na górze lady) możemy ustawić przyprawy i  marynaty grillowe. Chcąc wzmocnić sprzedaż określonych produktów, możemy w  prosty sposób zachęcić do kupowania danego produktu. Wyszukajmy przepis, zawierający dany produkt, wydrukujmy go na małej ulotce i  dołóżmy jako gratis do zakupów. Personel powinien zapoznać się dokładnie z danym produktem, jego składem, aby umieć profesjonalnie doradzić klientowi.

Stoisko grillowe Chcąc znacząco podkreślić obecność tej oferty sezonowej, można przeznaczyć część lady chłodniczej tylko do ekspozycji tych produktów. Warto to zrobić szczególnie w tych sklepach, które dzięki swej lokalizacji (na przykład w  okolicy działek letniskowych) cieszą się dużą popularnością wśród amatorów grillowania. Przede wszystkim jednak krytycznie przyjrzyjmy się, jak wygląda w ogóle ekspozycja wędlin i  mięs. Zaniedbana stara lada chłodnicza z kiepskim oświetleniem to nienaj-

102 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2018

W czasie majówki pić się Chce

Kolejnym działem sklepu, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę jest dział z napojami. W  okresie majówkowym będą sprzedawać się zarówno napoje bezalkoholowe (woda gazowana i niegazowana, soki, nek-


RYNEK POD LUPĄ

produkty naturalne. Trendy te nie wróżą najlepiej branży napojów gazowanych, ale rynek zawsze można ożywić nowościami i odpowiedzią na potrzeby klientów. Stewia, roślina wielokrotnie słodsza od cukru zadomowiła się już na polskim rynku. W sklepach dostępne są naturalne słodziki, po które sięgnęły również koncerny produkujące napoje. Pochodząca z  Paragwaju roślina należąca do rodziny astrowatych ma bardzo słodkie liście, a zawarte w nich stewioizydy mogą być niskokaloryczną alternatywą dla cukru i innych substancji słodzących. Plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszego Paragwaju od stuleci używają stewii do słodzenia napojów, jednak dopiero w 2008 r. komitet naukowy FAO i  WHO uznał substancje słodzące na bazie tej rośliny za bezpieczne i dopuszczone do stosowania przy produkcji napojów oraz żywności. W  2011 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności zezwolił na używanie stewioizydów jako substancji słodzącej w  sektorze spożywczym. Słodziki na bazie stewii są o wiele słodsze niż sacharoza – pod tym względem jedna łyżeczka sproszkowanych liści odpowiada szklance cukru. Produkty na bazie ekstraktu z liści stewii stosowane są do słodzenia napojów, pieczywa, deserów, marynat, sosów i jogurtów, a także jako słodzik. Nazwy dla stewii stosowanej w sektorze spożywczym to ekstrakt z liści stewii, ekstrakt stewii, Rebaudiozyd A, Reb A czy glikozyd stewiolowy. Dzięki upowszechnieniu stewii, osoby które liczą kalorie, a przy tym nie chcą rezygnować z  ulubionego smaku napojów, mają alternatywę. Szczególnie dobrze sprawdza się ona w napojach typu mrożona herbata, które mimo że są słodkie, mają o 30% mniej kalorii względem produktów słodzonych tradycyjnie. Podobnie w  segmencie napojów dla dzieci – ich kaloryczność, dzięki zastosowaniu ekstraktu ze stewii, została obniżona o ponad 40%.

121 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2018


PRAWO W PIGUŁCE

Ministerstwo Finansów chce ograniczyć prawo do wystawiania faktur Prawo do wystawiania faktur zostanie ograniczone – Ministerstwo Finansów zamierza w praktyce przeciwdziałać procederowi wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów, które pozostawiają inni klienci. W projektowanym art. 106 b dodaje się ust. 4 ustawy o VAT wprowadzający zasadę, że w  przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej) wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer. Ministerstwo Finansów wskazuje, że jednocześnie nie wszystkie kasy rejestrujące (fiskalne) umożliwiają umieszczanie na paragonie NIP nabywcy. Wystawianie faktur w  oparciu o  paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie w efekcie ograniczone do kas posiadających taką funkcjonalność. Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2018 r. ▼

W efekcie podatek estoński z jednej strony stymulowałby rozwój inwestycji prywatnych, których niedobór od lat jest systemową barierą w rozwoju polskiej gospodarki, a z drugiej – ułatwiałby kumulowanie kapitału wewnątrz sektora przedsiębiorstw oraz zniechęcałby firmy z obcym kapitałem do wypłaty dywidendy za granicę. ▼ Obowiązkowe e-zwolnienia lekarskie będą korzystne dla pracodawców Zaplanowane na lipiec br. wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień ma m.in. przeciwdziałać nadużyciom oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dotychczasowy system ma bowiem wiele wad, a  wśród najważniejszych znajdują się większa czasochłonność oraz podatność na nadużycia w  przypadku zwolnień wystawianych do 7 dni. Wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień będzie mieć też inny pozytywny skutek – pracodawca otrzyma informację o zwolnieniu natychmiast, co da mu więcej czasu na znalezienie zastępstwa dla chorego pracownika. ▼

Połowa firm zmaga się z oszustwami W  ciągu ostatnich 2 lat 50% polskich przedsiębiorstw doświadczyło nadużyć – wynika z  raportu „Kto i  jak okrada polskie firmy? Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2018”, który przygotowała firma doradcza PwC. W porównaniu do 2016 r. odsetek firm deklarujących, że w  ich organizacjach doszło do nadużyć, wzrósł o 14 punktów procentowych. Jak wynika z badania, najczęstszymi nadużyciami są kradzieże majątku przedsiębiorstwa (47% wskazań), nieetyczne prowadzenie biznesu i  konflikty interesów (43%), a także nadużycia podatkowe i transakcyjne (40%). ▼

Nowe podmioty nie skorzystają z kaucji gwarancyjnej Nowe podmioty nie będą miały prawa do korzystania z instytucji kaucji gwarancyjnej. Złożenie kaucji będzie możliwe tylko wtedy, gdy dany podmiot działa jako podatnik VAT czynny przez minimum 12 miesięcy przed wpisaniem do wykazu. Zmiana jest odpowiedzią na sygnały dotyczące składania kaucji gwarancyjnej przez nowopowstałe podmioty, które mogą brać czynny udział w  karuzelach VAT. Modyfikacja ma więc zapobiegać przypadkom, kiedy instytucja kaucji gwarancyjnej jest wykorzystywana przez nieuczciwe podmioty w celu uwiarygodnienia prowadzonej sprzedaży niektórych towarów. Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2018 r. ▼

Polska powinna wprowadzić „podatek estoński” Wprowadzenie przez Polskę tzw. podatku estońskiego mogłoby pozytywnie wpłynąć na poziom inwestycji i jednocześnie skutkować uproszczeniem systemu podatkowego – uważają eksperci firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Nowa formuła miałaby stanowić odpowiedź na wyzwania, jakimi są stosunkowo niewielki kapitał własny polskich przedsiębiorstw i  mała skłonność sektora prywatnego do inwestycji. Zgodnie z tą koncepcją podatek dochodowy CIT jest odprowadzany dopiero w  momencie wypłaty zysku z  firmy w  postaci dywidendy. W konsekwencji właściciel firmy płaci podatek wtedy, gdy zechce wykorzystać wypracowane w  firmie pieniądze do innych celów.

Przesłanki wykreślania z rejestru podatników VAT do zmiany Resort finansów planuje doprecyzować przepisy dotyczące przesłanek wykreślania z  urzędu z  rejestru podatników VAT oraz VAT UE. Zmiana ma rozwiać pojawiające się obecnie wątpliwości interpretacyjne. Nowelizacja powinna wejść w  życie z  początkiem lipca br. Od 1 stycznia 2017 r. urzędy skarbowe wykreślają bowiem z urzędu z rejestru podatników VAT tych podatników, którzy m.in. przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały składali deklaracje, gdzie nie wykazano sprzedaży albo nabycia towarów/usług z  kwotami podatku do odliczenia. Podobnie wygląda sprawa wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT UE. ▼

153 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2018


PRAWO W PIGUŁCE

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych do likwidacji W przyszłym roku zlikwidowany zostanie Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – wynika z projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Jak tłumaczy rząd, rejestr zostanie zastąpiony przez wydajniejsze rozwiązania. W  konsekwencji od 1 lutego 2019 r. nie będą już dokonywane wpisy do tego rejestru. Rejestr zastąpiony zostanie m.in. Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i  Upadłości. Dotychczasowe wpisy pozostaną w  likwidowanym rejestrze jeszcze przez 7 lat, licząc od daty ich dodania. W  projekcie nowelizacji przewidziano równocześnie, że z dniem wejścia w życie nowych regulacji zmianie ulegną przesłanki dokonywania wpisów do rejestru. Do czasu likwidacji rejestru wpisom podlegać będą jedynie zaległości na poziomie od co najmniej 2 tys. zł. ▼

kosztów wybranych usług w transakcjach wewnątrz grupy do kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie to dotyczy m.in. kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i  kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i  poręczeń oraz świadczeń o  podobnym charakterze. Koszty tego typu usług przekraczające w  roku podatkowym łącznie 3 mln PLN mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w  części nieprzekraczającej 5% podatkowego EBITDA. ▼ Opłaty sądowe mogą zdecydowanie wzrosnąć W przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie przewidziano podniesienie opłat stałych, które pobiera się w  sprawach dotyczących praw niemajątkowych oraz niektórych praw majątkowych. W  przypadku opłat stałych, których wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu/zaskarżenia, koszty wzrosną zdecydowanie. Obecnie minimalna opłata to 30 zł, a górny próg wynosi 5 tys. zł. Po zmianach będzie to odpowiednio 100 zł i 10 tys. zł. Jak wskazują eksperci, nowela będzie dotyczyć również przedsiębiorców – z 2 do 5 tys. zł wzrosną bowiem np. koszty pozwów o rozwiązanie spółki, ustalenie istnienia uchwały czy też wyłączenie wspólnika. ▼

Większość firm nie jest przygotowana na rozporządzenie RODO Tylko ok. 15% firm zakłada, że będzie w pełni przygotowana do przestrzegania wymogów tzw. rozporządzenia RODO – wynika z nowego raportu firmy doradczej Deloitte. Nowe przepisy unijne, które mają rozszerzyć zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, zaczną obowiązywać już 25 maja 2018 r. Wśród najważniejszych wyzwań, które przyniesie RODO, znajdują się np. realizacja prawa do bycia „zapomnianym”, sprawa poprawności zezwoleń na przetwarzanie danych oraz obowiązek przenoszenia danych. ▼

Sprawozdania finansowe na nowych zasadach Weszła w życie większość nowych przepisów dotyczących składania sprawozdań finansowych oraz wniosków do sądów rejestrowych. Jedną z  wprowadzonych nowości jest obowiązek składania sprawozdań finansowych w  postaci elektronicznej. Nowe przepisy zakładają też utworzenie repozytorium dokumentów finansowych – w jego ramach gromadzone mają być sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności (wraz z raportami z badania biegłego rewidenta) oraz uchwały odpowiednich organów, które zatwierdzają takie dokumenty. Zgodnie z  nowymi zasadami, dokumenty mają być zamieszczane jedynie w  elektronicznym repozytorium dokumentów finansowych. Nie będą więc już składane do akt rejestrowych spółek i przechowywane w sądach. Co istotne, dokumenty złożyć może wyłącznie osoba, której PESEL ujawniono w  KRS i  jest ona wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, uprawniony wspólnik, syndyk albo likwidator. Warunkiem jest także posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. ▼

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności powinny obejmować ulgi podatkowe lub inne zachęty, a nie opierać się na sankcjach. Senacki projekt nowej ustawy o  przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ma dotyczyć przede wszystkim obszaru dystrybucji żywności. Projektodawcy proponują m.in. wprowadzenie obowiązku zawierania z organizacjami pożytku publicznego umów w sprawie nieodpłatnego przekazywania żywności. Niewywiązywanie się z wymogu grozić będzie karami pieniężnymi. ▼ Zmiany w CIT dla podmiotów powiązanych Nowelizacja ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która dotyczy podmiotów powiązanych, stanowi dodatkowe obciążenie administracyjne dla podatników. Kluczową zmianą jest ustalenie limitu zaliczania

154 PORADNIK HANDLOWCA | KWIECIEŃ 2018


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Ph04 2018  

Poradnik Handlowca 04/2018

Ph04 2018  

Poradnik Handlowca 04/2018

Advertisement