Handlowiec 03/2023

Page 1

marzec2023 nr128 www.handlowiec.biz.pl narynkuod1923roku ISSN1734-4972
Bezpłatneinternetoweczasopismoprzeznaczonedlahandlowców

odredakcji

Wnumerze

I kwartał nowego roku to dla firm czas podsumowań. Dla centrów handlowych najważniejsza jest ich odwiedzalność, jednak czy na przestrzeniostatnichlatdanedostarczaneprzezfirmybyłyrzetelne? Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych wskazuje,żedaneteniemogąbyporównywanedowcześniejszych lat,szczególnietychzokresupandemii.

Ostatnio po raz pierwszy odbył się Kongres ZPPHiU oraz PSNP Podczaswydarzeniaapelowanodowłaścicielicentrówhandlowych o zamrożenie indeksacji czynszów w bieżącym roku. ZPPHiU twierdzi, że czynsz i opłaty w centrach handlowych powinny być obniżonewprzypadkuprzestojówczychociażbybrakuprądu.

W kolejnych miesiącach będziemy obserwować rozwój spraw i z pewnościąwrócimydotematuwnastępnychnumerach.

Spistreści

3 ZPPHiU apeluje o dialog na temat Kodeksu Dobrych Praktyk

4 PSNPH: Czy odwiedzalność w galeriach handlowych rzeczywiście wzrosła w ostatnim roku

5 Rituals otwiera 22. sklep w Polsce

6 Nowoczesny system parkowania w Lublin Plaza

Bezpłatneogólnopolskiepismo

przeznaczonedlahandlowcówitych,którzychcą związaćsięzhandlem.

Od dwudziestu ośmiu lat, Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. jest cenionymwydawcąprasybranżowejwPolsce.OpróczHandlowca-pisma,którepo raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku - ma w swoim portfolio dwa inne tytuły: Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora, które przybliżają Czytelnikombogactwoświatów:FMCGiHoReCa.PoradnikHandlowcajestliderem na rynku prasy branżowej, co potwierdzają wyniki syndykatowych badań przeprowadzanychcorokuprzezbiurabadawczeNielseniMillwardBrown.

BiuroPromocjiiReklamy„Generalczyk”s.j. 60-587Poznań,ul.Szczęsna10

DYSTRYBUCJA

drogąelektroniczną,

WYDAWNICTWO stronainternetowa:www.handlowiec.biz.pl

ADRESREDAKCJI

tel./fax(61)8520894

PREZESWYDAWNICTWA

60-587Poznań,ul.Szczęsna10, WiesławGeneralczyk

DYREKTORZARZĄDZAJĄCY

WojtekGeneralczyk

tel.(61)8513755

general@poradnikhandlowca.com.pl wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTORORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY

ZbyszkoZalewski zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKTORNACZELNA AleksandraGeneralczyk redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

SPECJALISTADS.DYSTRYBUCJI AnnaStelmaszczyk annas@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKCJA KlaudiaWalkowiak,TadeuszSienkiewicz

DZIAŁSPRZEDAŻY

justynaw@poradnikhandlowca.com.pl

KatarzynaGeneralczyk

tel.(61)8513703

MariaLeśniewska

JustynaWojciechowska marial@poradnikhandlowca.com.pl

tel.(61)8525141 tel.(61)8557066 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl

MałgorzataSiuda malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl

SERWIS FOTOGRAFICZNY materiały prasowe

Okładka: pixabay.com

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów

ISSN 1734-4972

ZPPHiU apeluje o dialog na temat Kodeksu Dobrych Praktyk

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) apeluje do Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) o rozpoczęcie dialogu na temat Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach między centrami handlowymi a najemcami. Przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) w 2022 roku aktualizacja Kodeksu Najlepszych Praktyk wg Najemców, który powstał w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji, jakie są kluczowe dla budowania zdrowych relacji na linii właściciele i zarządcy centrów handlowych a najemcy.

To najemcy budują całą branżę – zatrudniając ponad 400 tysięcy pracowników, zasilając budżet państwa podatkami przekraczającymi5,4mldzłorazpokrywającwszystkiekosztydziałaniakażdegocentrumhandlowego–jakochrona,sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie. Dlatego należy jak najszybciej rozpocząć bezpośrednidialogiuzgodnićwspólnierekomendowanestandardyrynkowe.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU i PSNPH przedyskutowały najistotniejsze kwestie poruszane przez Kodeks Najlepszych Praktyk według najemców Przygotowany przez PSNPH Kodeks, uaktualniający dokument powstały w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych.ZasadyproponowaneprzezKodeksmająwłaściwierozłożyćryzykabiznesoweobustronumowy

ZPPHiUzaapelowałtakżedowłaścicieligaleriihandlowychozamrożenieindeksacjiczynszóww2023roku.Najemcypokrywają wszystkiekosztyfunkcjonowaniaobiektów–wtymtakżekosztyzarządzania,czylikosztypracy Ponadtoczynsze–choćpłacone wzłotówkach–każdegomiesiącasąprzeliczanezustalonejwumowiekwotyweuro.Tapraktykaprzenosinanajemcówryzyko kursowewynajmujących.Dlategozamrożenieindeksacjiinflacyjnejw2023rokujestfundamentalnedlanajemców,którychkoszty zwiększą się drastycznie w wyniku wzrostu cen surowców, płac, logistyki dostaw i dystrybucji oraz opłat eksploatacyjnych płaconych przez sklepy czy punkty usługowe. Trzeba również uważnie obserwować osłabiającą się siłę nabywczą polskiego społeczeństwa,któraskutkujeograniczeniemzakupów–pozatyminiezbędnymi.

ZPPHiU wraz ze swoimi członkami – najemcami powierzchni w galeriach handlowych – przygotowują się do rozliczeń kosztów wspólnychza2022rok.Właścicielesklepówipunktówusługowychobawiająsię,żebędąmusieliznowudopłacaćdowcześniej zapłaconych opłat. Z pewnością te dopłaty będą poddane szczegółowym analizom – najemcy oczekują transparentnego udokumentowania poniesionych wydatków Ponadto ZPPHiU rozpoczyna wśród swoich członków badanie jakości zarządzania kosztamiwspólnymiprzezzarządcówgaleriihandlowych.Celembadaniabędziewskazanienajlepiejinajgorzejocenianychfirm odpowiadającychzaopłatyserwisowewcentrachhandlowych.

Obecnienajemcyniemogąprzewidzieć,ilebędąmusielizapłacićzakosztywspólnewwiększościgaleriihandlowych.Właściciele i zarządzający takimi obiektami zawierając umowę przedstawiają wartość zaliczkową kosztów eksploatacyjnych. Jednak na koniec każdego roku oczekują dopłat, nie przedstawiając szczegółowego rozliczenia ani dokumentacji poniesionych kosztów DlategoZPPHiUapeluje,abywartośćkosztówwspólnychbyławpełniprzewidywalnaiokreślonazgóryjakojedna,niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu. Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają:utrzymaniepowierzchnipozasklepamiipunktamiusługowymi–takichjakkorytarze,toalety,parkingi,wejścia,schody, windy etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę – oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwanianależności,ubezpieczenia,itp.

ZPPHiUstoinastanowisku,żeczynsziopłatywcentrachhandlowychpowinnybyćobniżanewprzypadkuprzestojów,utrudnieńw działaniujakchoćbybrakprądu.Obecnietakiezdarzenia,któreniepozwalająprowadzićnajemcomsprzedaży,niewpływająna obniżenieopłat.Cowięcej–centrahandlowenigdynieobniżyłyaniczynszu,aniopłateksploatacyjnychpozamknięciuhandluw niedziele – choć w te dni zrezygnowano z usług typu ochrona czy sprzątanie, a przychody najemców obniżyły się. Dlaczego najemcymusząpłacićtylesamotakżezaokresy,wktórychniemogąprowadzićsprzedaży?

ZPPHiU zwraca ponadto uwagę, że informacja o wzroście obrotów w centrach handlowych – czyli łącznej wartości obrotów najemców,którzyprowadząsklepyipunktyusługowe–niejestniestetyoptymistyczna.Wzrostobrotówjestwynikieminflacji–a nie oznacza większych zysków dla najemców Co więcej – koszty rosną szybciej niż przychody – zwłaszcza wydatki na zatrudnienieieksploatację.Oznaczato,żesklepyipunktyusługowe–choćmająwyższenominalnieobroty–notująrealnieniższe zyski.

czytaj także

Przyszłośćcentrówhandlowych 3
oprac. redakcja

Odwiedzalnośćgaleriihandlowych

PSNPH:Czyodwiedzalnośćwgaleriachhandlowychrzeczywiściewzrosła wciąguostatniegoroku?

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) wskazuje, że zagregowane dane o odwiedzalności – podawane przez PRCH – nie mogą być porównywane do lat wcześniejszych, a już absolutnie nie wobec okresów sprzed pandemii. Z danych Selectivv DataTank wynika, że w grudniu frekwencja w centrach handlowych wzrosła o 18,9% – ale jest to wyłącznie efekt napływu gości z Ukrainy. Polacy odwiedzają galerie handlowe coraz rzadziej. Oznacza to, że porównywalnie ruch w galeriach handlowych zmalał wobec lat sprzed pandemii. Dla wiarygodnej i miarodajnej analizy danych o odwiedzalności należałoby oczyścić bieżące wskaźniki o ruch generowany przez przybyłych do Polski obywateli Ukrainy. Ponadto galerie powinny przekazywać najemcom jednostkowe dane o odwiedzalności każdego obiektu. Dane zagragowane, jakie publikuje PRCH – są całkowicie nieprzydatne i niemożliwe do wykorzystania w jakichkolwiek analizach biznesowych prowadzonych przez najemców

PSNPH od dłuższego czasu apeluje, aby najemcy otrzymywali od właścicieli lub zarządców centrów handlowych systematycznie dane o odwiedzalności obiektu, w którym działają. Obecnie podawane są tylko zagregowane dane o ruchu w centrach handlowych dla całej Polski. Nikt nie zna jednak liczby klientów odwiedzających konkretną galerię handlową.Takiedanesąniezbędnesklepomipunktomusługowymdlaprawidłowegoplanowaniasprzedażyirozwoju wdanejlokalizacji.

PSNPHwskazujetakże,żeumowynajmuwgaleriachhandlowychpowinnybyćwyrażonewzłotówkach,anieweuro. Obecnie większość najemców jest zobligowanych do podpisywania umów z czynszem wyrażonym w euro. Takie rozwiązanie jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe dla sklepów czy punktów usługowych, które działając w Polsce otrzymująpłatnościodklientówwzłotówkach.

W ostatnim czasie właściciele centrów handlowych forsują nowe umowy dla najemców, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty w internecie. To bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder, który nie może zostać zaakceptowany w standardzie prawnym. Sprzedaż w internecie jest całkowicie odrębna od sprzedaży w placówce stacjonarnej – wymaga odrębnych nakładów finansowych i oddzielnego zarządzania. Żądanie opłat za obroty w internecieniemożebyćakceptowaneprzeznajemców

PSNPH podkreśla, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób,zapewniająwpływypodatkowedobudżetupaństwaorazkassamorządów Tonajemcywcentrachhandlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi galerii przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanietechniczne,marketing.Takiekosztyszacujesięna3,4mldzłrocznie.

Ponadto jak wskazuje Marcin Ochnik z ZPPHiU, w ciągu ostatnich lat systematycznie rosną koszty najemców w centrach handlowych. Dotyczy to bieżącego prowadzenia i utrzymania biznesu – co sprawia, że rentowność działalności firm handlowo-usługowych korzystających z przestrzeni w galeriach handlowych spada i nie widać perspektyw na zmianę trendu. Aż o 80% wzrosły ceny energii, zwiększyły się czynsze, kursy walut (rozliczenia są realizowanejakoprzelicznik-euro),wynagrodzenia,kosztytransportuorazusługdodatkowych.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) i Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych(PSNPH)podczasPierwszegoKongresuZPPHiUorazPSNPHprzedyskutowałynajistotniejszekwestie poruszane przez Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców. Przygotowany przez PSNPH Kodeks, uaktualniający dokument powstały w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych. Zasady proponowane przez Kodeks mająwłaściwierozłożyćryzykabiznesoweobustronumowy

4
oprac. redakcja

Pierwsza w Polsce restauracja sieci Master

BurgerwprowadzasiędoBlueCity

Międzynarodowa sieć restauracji Master Burger otwiera swój pierwszy lokal w Polsce. Na pierwszą lokalizację wybrała Centrum Handlowe Blue City w Warszawie W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman&Wakefield,reprezentującnajemcę.

MasterBurgertosiećrestauracjiobecnanarynku czeskimod20latiod2latwUkrainie.Posiadaaż 8lokalizacjiwKijowie,aobecnieotwierapierwszy w Polsce lokal o powierzchni 79 mkw. w strefie restauracyjnejBlueCity.

- W Master Burger szanujemy gusta i preferencje kulinarne różnych regionów. Uwzględniamy lokalne smaki każdego z nich, tworząc niepowtarzalne potrawy z szczyptą naszej ukraińskiej miłości. Wykorzystujemy ekologiczne, świeże warzywa i mięso, bez półproduktów, wypełniaczy, barwników i konserwantów Master Burger to przestrzeń zarówno dla spotkań biznesowych, jak i miejscenaposiłekwgronierodzinyczyprzyjaciółlubkolacjęwedwoje.Wnaszychrestauracjach tworzymynowąjakośćirobimytozmiłościąitroskąonaszychklientów–podsumowujeYaroslav Protsenko,Co-Founder,MasterBurger

Ritualsotwiera22.sklepwPolsce

Już 1 marca 2023 roku marka Rituals Cosmeticsotworzyswójsklepwwarszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior przy ulicyMarszałkowskiej.Tymsamymbędzieto7. sklep w stolicy i 22. w kraju. Na powierzchni prawie 150 m2 odwiedzający będą mieli możliwość zapoznać się z produktami z portfolio marki oraz przetestować kosmetyki i skorzystać z masażu dłoni przy pięknej kamiennej umywalce – tzw. water island, znajdującej się pod drzewem sakury, charakterystycznym dla wystroju wnętrza każdegosklepuRituals.

WuroczystymotwarciusklepuweźmieudziałCEOizałożycielmarki–RaymondCloosterman.Ztej okazjiprzewidzianorównieżniezwykłeprezenty:dlapierwszych100.osób,którezrobiątegodnia zakupy, marka przygotowała torby z niespodziankami, a dla kolejnych klientów – upominki do zakupów W dniu otwarcia obowiązywać będą także wyjątkowe promocje: bestsellerowa pianka podprysznicorazpeelingdociałabędądostępnewpromocyjnychcenach,adozakupówzamin. 190złdołączonezostanąmałepatyczkizapachowezkolekcjiklasycznych.

PierwszystacjonarnysklepRitualsCosmeticszostałotwartyponadroktemuiprzeztenczasmarka zdążyłazaskarbićsobiesympatięwieluklientów,rozkochującichwswoichkultowychzapachach.

czytaj także

Conowegowgaleriach? 5
źródło: Blue City inf. prasowa

Otwarcie nowego sklepu Sports Direct w Polsce

Sports Direct otworzy nowy sklep o powierzchni1450mkw wcentrumhandlowym Blue City Sklep zlokalizowany w dawnej siedzibie Go-Sportu na poziomie -1, będzie mógł się pochwalić wyjątkową ofertą obuwia, odzieży,sprzętusportowegoifitnesszkolekcji najlepszychświatowychmarek,takichjakNike i Adidas, a jego otwarcie planowane jest jeszczewtymroku.

Anna Gut, Leasing Director w Blue City

powiedziała: "Sports Direct w Blue City to wyjście naprzeciw potrzebom naszych klientów, którzy czekają na pojawienie się w centrum nowego salonu sportowego. Sklep będzie oferował dobrej jakościproduktysportoweznanychmarekwprzystępnychcenach,dlategozpewnościąbędziesię cieszyłdużymzainteresowaniem".

WtransakcjipośredniczyłafirmadoradczaJLL.Umowanajmujestwtrakcienegocjacjiwarunków,a wynajmującegowspierałMariuszCzerwiak,SeniorDirectorzfirmydoradczejJLL.

NowoczesnysystemparkowaniawLublinPlaza

Centrum handlowe Lublin Plaza stawia na wygodne rozwiązania i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoichklientówznowymsystemem parkingowym. Już od 1 marca br goście galerii mogą korzystać z parkingu bez konieczności pobierania biletu, dzięki systemowi kamer odczytującemu numer rejestracyjnypojazdu.Wprowadzoneusprawnieniazapewniąrównieżwygodneibezpieczneformy płatnościzapostój.

Modernizacja systemu parkingowego, ma na celu usprawnienie komunikacji i łatwiejsze korzystaniezparkinguklientomgalerii.Dziękitemuwizytawcentrumhandlowymbędziebardziej komfortowa.Nowysystemjestintuicyjnyiprostywobsłudze.Wystarczypodaćnumerrejestracyjny pojazdu,żebyopłacićpostójwsamoobsługowychkasachznajdującychsięprzywyjściachzgalerii naparking.Parkingjestczynnyodponiedziałkudoniedzieliwgodzinachod8:00dozakończenia ostatniegoseansukinowego.Parkingjestpłatnyodponiedziałkudopiątku,natomiastwweekendy jestbezpłatny.Dlaklientówkinaiklubufitnessbezpłatnyczasparkowaniawynositrzygodziny(w celu uzyskania rabatu należy zgłosić numer rejestracyjny pojazdu pracownikowi kina lub klubu fitness).

Conowegowgaleriach? 6
źródło: Newseria informacja prasowa