__MAIN_TEXT__

Page 1

grudzieñ 2016 rok

nr 109

www.handlowiec.biz.pl

na rynku od 1923 roku

Bezp³atne internetowe czasopismo przeznaczone dla handlowców

PROMOCJ¥ W KLIENTA KONSOLIDACJA HURTU TRWA

ISSN 1734-4972


od redakcji

W numerze

Bezp³atne ogólnopolskie pismo przeznaczone dla handlowców i tych, którzy chc¹ zwi¹zaæ siê z handlem.

Rok niepewnoœci w handlu Mijaj¹cy rok 2016 roku by³ czasem niepokoju i zamieszania w zwi¹zku z dwoma planowanymi projektami ustawodawczymi, które mog¹ jeszcze sporo namieszaæ w polskim handlu. Niepewne losy dwóch ustaw dezorganizuj¹ wszelkie plany przedsiêbiorców, którzy z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ rozwi¹zania kwestii podatku od handlu i zakazu handlu w niedzielê. Miejmy nadziejê, ¿e rok 2017 przyniesie spokojne i rozwa¿ne rozwi¹zania tych kwestii, które zadowoli œrodowisko handlowe. Spokój i stabilnoœæ prawa, sprzyjaj¹cy klimat dla biznesu oraz odpowiednio zasobne kieszenie, odwiedzaj¹cych nasze sklepy, klientów – to przecie¿ podstawy zrównowa¿onej gospodarki. Tego w³aœnie ¿yczê, wraz z zespo³em redakcyjnym Handlowca w Nowym 2017 Roku naszym Czytelnikom.

Olga Tyliñska redaktor naczelna

Spis treœci

3 4

Promocj¹ w klienta Nie bêdzie jednolitego podatku

5

Z ¿ycia sieci

6

Konsolidacja na polskim rynku hurtowym FMCG trwa

7

Centra handlowe

8

Co dalej z handlem w niedzielê?

Od ponad dwudziestu lat, Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. jest cenionym wydawc¹ prasy bran¿owej w Polsce. Oprócz Handlowca - pisma, które po raz pierwszy ukaza³o siê na rynku w 1923 roku - ma w swoim portfolio dwa inne tytu³y: Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora, które przybli¿aj¹ Czytelnikom bogactwo œwiatów: FMCG i HoReCa. Poradnik Handlowca jest liderem na rynku prasy bran¿owej, co potwierdzaj¹ wyniki syndykatowych badañ przeprowadzanych co roku przez biura badawcze AC Nielsen i MillwardBrown.

WYDAWNICTWO Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. 60-587 Poznañ, ul. Szczêsna 10 DYSTRYBUCJA drog¹ elektroniczn¹, strona internetowa: www.handlowiec.biz.pl ADRES REDAKCJI 60-587 Poznañ, ul. Szczêsna 10, tel./fax (61) 852 08 94 PREZES WYDAWNICTWA Wies³aw Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZ¥DZAJ¥CY Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Olga Tyliñska olgat@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO -TECHNICZNY Patryk Trzcieliñski patrykt@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Tadeusz Sienkiewicz DYREKTOR DZIA£U SPRZEDA¯Y I MARKETINGU Micha³ Bobrowski tel.: (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl DZIA£ SPRZEDA¯Y Dariusz Dzieja tel. (61) 851 37 03 darekd@poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak tel. (61) 851 37 08 nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska tel. (61) 852 51 41 justynaw@poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Maria Leœniewska tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Ma³gorzata Siuda malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak SERWIS FOTOGRAFICZNY Archiwum, iStockphoto.com, sxc.hu Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i nie zwraca materia³ów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów.


3

marketing

Promocj¹ w klienta Aby trafiæ do klienta z produktem nie wystarczy wspó³czeœnie tylko odpowiednio zaprezentowaæ swoj¹ ofertê. Dziœ komunikacja marketingowa w handlu detalicznym ma coraz wiêkszy wp³yw na decyzje zakupowe. Jak jednak kszta³towaæ przekaz, jakich u¿yæ œrodków, by przyci¹gn¹æ zainteresowanie konsumentów? Promocja to wabik, któremu ma³o który klient potrafi siê oprzeæ.

Komunikacja marketingowa w handlu detalicznym ma ogromny wp³yw na decyzje zakupowe. Wed³ug badania, przeprowadzonego przez GFK w ramach badania FutureBuy 2016 okazuje siê, ¿e to w³aœnie promocje s¹ decyduj¹cym czynnikiem, podawanym przez badanych, gdy zwrócono siê do nich z zapytaniem, co wp³ywa na ich wybory zakupowe. Najwiêcej respondentów (44 proc.) wskazywa³o na wp³yw informacji umieszczonych bezpoœrednio na rega³ach sklepowych, z kolei 41 proc. na estetykê witryn sklepowych oraz dostêpnoœæ próbek produktów. Spora grupa klientów wskazywa³a równie¿ na kupony rabatowe (40 proc.). Innym czynnikiem kszta³tuj¹cym popyt konsumentów, który w handlu by³ i jest zawsze obecny, a w czasach transparentnoœci wymuszonej przez internet staje siê czêsto jedyny i podstawowy, jest cena towaru lub us³ugi. Fakt ten nieuchronnie prowadzi do nasilenia promocji w celu przyci¹gniêcia coraz to liczniejszej grupy osób poszukuj¹cych atrakcyjniejszych cen. Spora grupa konsumentów deklaruje, ¿e porównuje ceny w ró¿nych sklepach, co jest wyraŸnym sygna³em, i¿ cena jest decyduj¹cym czynnikiem prowadz¹cym do zakupu. Czynnikami, które silnie oddzia³ywaj¹ na konsumentów w czasie podejmowania decyzji s¹ spacer po sklepie, ulotki, reklamy online oraz reklamy czytaj tak¿e

drukowane i telewizyjne. Kupony rabatowe okazuj¹ siê spor¹ zachêta do zakupów. Klienci szukaj¹ ich na stronach internetowych producenta lub sklepu, korzystaj¹ z kuponów otrzymywanych drog¹ mailow¹, czy tradycyjn¹ poczt¹, a tak¿e tradycyjnie – wycinanych z gazet czy czasopism. Co ciekawe, niema³a grupa respondentów (20 proc.) przyzna³a, ¿e szuka informacji o zni¿kach czy kuponach na forach internetowych i grupach dyskusyjnych, a tak¿e korzysta z nowoczesnych form informacji w postaci aplikacji geolokalizacyjnych lub nawiguj¹cych. Wspó³czeœni konsumenci s¹ coraz bardziej aktywni, szukaj¹c informacji o mo¿liwych korzyœciach, zni¿kach i promocjach. z us³ug. UOKiK zdecydowa³ o wydaniu ostrze¿enia, zwracaj¹c klientom w/w stron internetowych, ¿e przycisk na stronach internetowych „Zg³oœ ofertê” nie zosta³ oznaczony informacj¹, ¿e dodanie og³oszenia wi¹¿e siê z jak¹kolwiek op³at¹, a zgodnie z prawem, brak takiej informacji oznacza, ¿e nie dosz³o do zawarcia umowy i ¿¹dania przedsiêbiorcy wobec konsumentów s¹ bezpodstawne. Ÿród³o: Federacja Konsumentów


4

podatki

Nie bêdzie jednolitego podatku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podj¹³ decyzjê o zakoñczeniu prac studyjno-analitycznych zwi¹zanych z tzw. jednolitym podatkiem. – Po rzeczowych konsultacjach i wszechstronnych analizach „za" i „przeciw", zdecydowaliœmy, ¿e nie wprowadzimy tego rozwi¹zania do polskiego systemu podatkowego – oœwiadczy³ wicepremier Mateusz Morawiecki, przewodnicz¹cy KERM. "W listopadzie zobowi¹zaliœmy siê, ¿e do koñca roku rz¹d zajmie ostateczne stanowisko w sprawie reformy podatkowej polegaj¹cej na ewentualnym wdro¿eniu rozwi¹zania systemowego w postaci tzw. jednolitego podatku. Po wieloaspektowej dyskusji w ramach rz¹du oraz po wys³uchaniu merytorycznych argumentów bardzo szerokiego grona partnerów spo³ecznych i biznesowych, uznaliœmy, ¿e kontynuacja prac nad takim rozwi¹zaniem nie jest zasadna. Przy podejmowaniu tej decyzji szczególnie wa¿ny by³ dla nas interes p r z e d s i ê b i o r c ó w. A n a l i z a p o t e n c j a l n e g o w p ³ y w u t z w. jednolitego podatku na osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przyczyni³a siê do podjêcia ostatecznej decyzji. Praca Przedsiêbiorców wi¹¿e siê z licznymi

ryzykami oraz niepewnoœci¹ i nie mo¿na jej porównywaæ do aktywnoœci zawodowej w formie, np. umowy o pracê" – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. – Chcemy przeci¹æ t¹ decyzj¹ wszelkie spekulacje i towarzysz¹ce im niepewnoœci dotycz¹ce

przysz³ego prawa podatkowego w Polsce. W ka¿dym dojrza³ym i odpowiedzialnym pañstwie prowadzone s¹ analizy, których celem jest dopasowanie rozwi¹zañ podatkowych do zmieniaj¹cych siê warunków. W sprawie tzw. podatku jednolitego, podjêliœmy wspóln¹ decyzjê i ten etap przegl¹du polskiego systemu podatkowego mamy ju¿ za sob¹ – doda³ wicepremier. G³ównym celem zmian mia³o byæ uproszczenie systemu podatkowego tak, by zamiast sk³adek na ZUS, NFZ oraz PIT odprowadzaæ jeden podatek. Wprowadzenie takiej formy podatku jednak ³¹czy³oby siê te¿ z gwa³townym wzrostem progresji podatkowej dla lepiej zarabiaj¹cych.

Przypominamy: obowi¹zek jednolitego pliku kontrolnego dla MŒP ju¿ od 1 stycznia 2017 Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz œredni przedsiêbiorcy bêd¹ podlegali obowi¹zkowi sk³adania comiesiêcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzeda¿y VAT). Pierwsze sprawozdania bêd¹ musieli z³o¿yæ do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowi¹zek przesy³ania JPK dotyczy du¿ych firm, które przekaza³y ju¿ ³¹cznie ponad 23 tys. plików. Aby u³atwiæ ma³ym oraz œrednim przedsiêbiorcom wype³nianie obowi¹zku, spó³ka Aplikacje Krytyczne przygotowa³a bezp³atn¹ aplikacjê ze wszystkimi funkcjonalnoœciami niezbêdnymi d o z ³ o ¿ e n i a J P K . Oprogramowanie bêdzie umo¿liwia³o walidacjê danych wejœciowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o tak przygotowane dane, a nastêpnie

import przygotowanego dokumentu JPK do Ministerstwa Finansów. Aplikacja jest ju¿ gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem bêdzie jej udostêpnienie równie¿ w systemie Linux.

Ma³e i œrednie podmioty z³o¿¹ pierwsze sprawozdania 25 lutego (za styczeñ 2017 r.). Rozszerzenie katalogu podmiotów, które maj¹

obowi¹zek raportowania, ma za zadanie pozyskanie bie¿¹cej informacji o transakcjach podlegaj¹cych opodatkowaniu VAT. Umo¿liwiæ to ma szybk¹ i skuteczn¹ identyfikacjê wy³udzeñ oraz unikania opodatkowania. Dane z rejestrów VAT pozwalaj¹ ustalaæ powi¹zania pomiêdzy przedsiêbiorcami i typowaæ podmioty do kontroli. Jednoczeœnie umo¿liwiaj¹ szybsze przekazanie zwrotów podatku, jeœli transakcje nie budz¹ w¹tpliwoœci. Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej MF s¹ dostêpne struktury logiczne postaci elektronicznej ksi¹g podatkowych oraz dowodów ksiêgowych dotycz¹ce Jednolitego Pliku Kontrolnego. ród³o: MF


5

z ¿ycia sieci

Carrefour w grudniu 2016 r. otworzy³ 25 nowych sklepów franczyzowych w Polsce. Nowe placówki zosta³y otwarte w kilku regionach kraju, g³ównie w województwie lubelskim i na Mazowszu. Wiêkszoœæ otwartych sklepów to sklepy Carrefour Express. Najwiêcej sklepów uruchomiono na LubelszczyŸnie, m.in. w Che³mie i Pu³awach, pozosta³e zosta³y otwarte m.in. we W³oc³awku, Nowym Mieœcie, P³ocku, Krakowie, Kêdzierzynie KoŸlu i Warszawie. Do³¹czy³y one do ponad 600 placówek stale rozwijanej sieci sklepów osiedlowych Carrefour. Delko kupuje sieæ detaliczn¹ SEDAL z Wielunia – w wyniku zakoñczonych negocjacji, 12 grudnia 2016 roku Delko SA podpisa³a warunkow¹ umowê sprzeda¿y 100% udzia³ów w spó³ce RHS Sp. z o.o. z Wielunia – poinformowa³a spó³ka Delko. Spó³ka RHS Sp. z o.o. prowadzi 24 samoobs³ugowe sklepy i markety spo¿ywcze o powierzchni sprzeda¿owej od 150 do 800 m2 ka¿dy, pod mark¹ SEDAL. Sklepy zlokalizowane s¹ w lokalach wynajmowanych i w³asnych. Lokalizacje znajduj¹ siê w miejscowoœciach od 700 mieszkañców do 60.000 mieszkañców, w woj. ³ódzkim, opolskim i wielkopolskim (m.in. w Wieluniu, Sieradzu, Oleœnie, Kêpnie, Namys³owie i Be³chatowie). Sklepy oferuj¹ pe³ny asortyment spo¿ywczy, w tym nabia³, miêso, warzywa, alkohole i artyku³y przemys³owe. Dodatkowo RHS sp. z o.o. prowadzi hurtowniê spo¿ywcz¹ w Wieluniu. Dino – 5 grudnia 2016 r. spó³ka Dino Polska S.A. z³o¿y³a prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, w zwi¹zku z planowan¹ ofert¹ publiczn¹ i debiutem Spó³ki na Gie³dzie P a p i e r ó w Wa r t o œ c i o w y c h w Warszawie S.A. w pierwszej po³owie 2017 roku. W ramach oferty publicznej oferowane bêd¹ jedynie akcje istniej¹ce nale¿¹ce poœrednio do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarz¹dzanego przez Enterprise Investors.

Hitpol – w grudniu sieæ powiêkszy³a siê o 5 kolejnych sklepów: w Libuszy, Pawêzowie, Sanoku, Targowiskach i Iwoniczu. Sieæ Hitpol to sieæ spo¿ywczo – przemys³owych sklepów detalicznych FHU, dzia³aj¹cych na terenie Ma³opolski i Podkarpacia.

Kaufland – nowy sklep sieci Kaufland zosta³ otwarty 1 grudnia w Myœlenicach. Jest to ju¿ 203. market sieci w Polsce i 10. w województwie ma³opolskim. Powierzchnia sprzeda¿y w markecie wynosi blisko 2000 m2. Lidl – 12 grudnia 2016 r. w Zabrzu przy ul. Kasprowicza otwarty zosta³ siódmy sklep sieci Lidl w Zabrzu. Obiekt ma powierzchniê sali sprzeda¿y ok. 1400 m2. Netto – Sieæ Netto otworzy³a 15 grudnia 2016 r. kolejny sklep w Piasecznie przy ul.. Pu³awskiej. Piotr i Pawe³ – 142. supermarket sieci Piotr i Pawe³ zosta³ otwarty w Pruszczu Gdañskim przy ul. Dobrowolskiego w Centrum Handlowym Victory i jest pierwsz¹ placówk¹ sieci Piotr i Pawe³ w tym mieœcie. Nowy sklep o powierzchni 925 m2 zosta³ otwarty 3 grudnia 2016 roku.

POLOmarket – w grudniu otwarto trzy nowe obiekty sieci: 3 grudnia przy ul. Sosabowskiego w Czêstochowie, 14 grudnia przy

czytaj tak¿e

ul.Sienkiewicza w Paczkowie, zaœ 16 grudnia przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu.

Hebe

– 12 grudnia br. zosta³a otwarta drogeria Hebe w Szczecinie przy ul. Santockiej.

SPAR – w grudniu sieæ uruchomi³a kolejne sklepy w miejscowoœciach Czarnow¹sy i Rzuchowa. Tym samym liczba sklepów sieci w Polsce zwiêkszy³a siê do 230. Wczeœniej 1 grudnia br. nast¹pi³o otwarcie 5 nowych sklepów SPAR. Dwa z nich zosta³y otwarte w formacie SPAR: w Dobroszycach (woj. dolnoœl¹skie) oraz w Piwnicznej Zdroju (woj. Ma³opolskie). Trzy pozosta³e w formacie SPAR Express: w Pionkach (woj. mazowieckie), w Nowym Korczynie (woj. œwiêtokrzyskie) i w Lipnie (woj.. wielkopolskie).

Polska Grupa Supermarketów –

otworzy³a w grudniu 15 nowych placówek sieci. Nowe placówki PGS zlokalizowane s¹ w centralnej i po³udniowej Polsce. Dwie z nich s¹ sklepami przejêtymi po MarcPolu, natomiast trzy nale¿a³y wczeœniej do sieci handlowej Lewiatan.

Intermarché

– 1 grudnia br. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ pierwszy supermarket Intermarché w Lubinie, zaœ 15 grudnia pierwszych klientów przywita³ supermarket spo¿ywczy sieci w Bramie Mazur w E³ku.


6

hurt

Konsolidacja na polskim rynku hurtowym FMCG trwa Na polskim rynku FMCG dzia³a obecnie oko³o 3900 firm hurtowych. Zmiany w handlu detalicznym nie wp³ywaj¹ pozytywnie na sytuacjê firm hurtowych. Analogicznie jak w przypadku handlu detalicznego, równie¿ na rynku hurtowym obs³uguj¹cym ten sektor mo¿na zaobserwowaæ spadek liczby mniejszych, niezale¿nych operatorów. Z ka¿dym rokiem maleje l i c z b a s k l e p ó w ma³oformatowych, dla których hurtownie s¹ g³ównym Ÿród³em zaopatrzenia. Aby utrzymaæ stabilny wzrost, najsilniejsze firmy lub grupy hurtowe, decyduj¹ siê na ³¹czenie si³ i zwiêkszanie zasiêgu geograficznego. Równolegle stymuluj¹ konsolidacjê detalu, aby w ten sposób zapewniæ stronê popytow¹ dla swojej dzia³alnoœci. Bior¹c pod uwagê wartoœæ zakupów hurtowników, zdecydowana wiêkszoœæ, bo niemal 70 proc. kupowanych produktów, pochodzi od producentów – najwa¿niejszego Ÿród³a zaopatrzenia. 16 proc. pochodzi od hurtowni z dostaw¹, 6 proc. od hurtowni bez dostawy, kolejne 6 proc. od hurtowni typu cash & carry, a 3 proc. z innych Ÿróde³. Obecnie g³ównymi grupami klientów hurtowni s¹ sklepy detaliczne (46 proc.), klienci indywidualni (14 proc.) oraz kana³ HoReCa (11 proc.). £¹cznie te trzy typy podmiotów stanowi¹ 70 proc. klientów hurtowni. Oko³o 10 proc. klientów hurtowni to podhurtownicy. Procesy konsolidacyjne zachodz¹ce na przestrzeni ostatnich lat wp³ynê³y na kszta³t

struktury rynku hurtowego. Przyczyni³y siê m.in. do powstania kilku du¿ych podmiotów. E f e k t y p r o c e s ó w konsolidacyjnych s¹ równie¿

widoczne w wynikach analizy klientów zaopatruj¹cych siê w hurtowniach. Struktura sprzeda¿y przeciêtnej hurtowni pokazuje, i¿ oko³o 60 proc. wartoœci sprzeda¿y jest generowana przez klientów

detalicznych. Analizuj¹c szczegó³owo segment klientów detalicznych pod wzglêdem liczbowym, widaæ wyraŸny spadek znaczenia detalistów niezale¿nych. Ich udzia³ w ogólnej liczbie klientów zaopatruj¹cych siê w hurtowniach wynosi obecnie 46 proc., podczas gdy w 2012 roku odsetek ten wynosi³ 49 proc. Jednoczeœnie w tym samym czasie znacz¹co wzrós³ odsetek klientów reprezentuj¹cych sieci handlowe, z 4 proc w 2012 do 8 proc. obecnie. Konkluduj¹c mo¿na s t w i e r d z i æ , i ¿ obserwowane od ponad 10 lat procesy konsolidacji polskiego handlu nie zosta³y jeszcze zakoñczone, a ich efekty b ê d z i e m o ¿ n a o b s e r w o w a æ w nadchodz¹cych latach, zarówno w obrêbie handlu hurtowego, jak i detalicznego. Powy¿sze analizy powsta³y w oparciu o dane p o c h o d z ¹ c e z opracowywanego od 2003 roku „Raportu o rynku hurtowym w Polsce”. Raport stanowi ca³oœciowe opracowanie (zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym), dotycz¹ce polskiego rynku hurtowego FMCG. Zawiera informacje o liczbie hurtowni, wartoœci rynku w trendzie oraz udzia³ach poszczególnych typów hurtowni (spo¿ywcze, alkohol/ papierosy, chemia/ kosmetyki). ród³o: GFK, paŸdziernik 2016


7

centra handlowe

CH Góraszka W przysz³ym roku rozpocznie siê budowa nowego centrum handlowego pod Warszaw¹. Chodzi o zapowiadan¹ od lat inwestycjê w Góraszce. Centrum handlowe bêdzie realizowa³ Immochan. Oprócz hipermarketu Auchan powstanie tu m.in. market budowlany, kino oraz potê¿na galeria handlowa. £¹cznie w planach inwestora jest 220 sklepów. Czêœci¹ inwestycji maj¹ byæ dwie strefy typu food court. Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa zostanie zakoñczona jeszcze w 2018 roku. O budowie inwestycji mówi siê ju¿ od lat. Bêdzie to jeden z najwiêkszych obiektów handlowych w Polsce. Powierzchnia najmu galerii wyniesie bowiem oko³o 100 tys. mkw.

CH Wroclavia

Rondo Wiatraczna

Postêpuj¹ prace wykoñczeniowe i finalizacja umów z najemcami. Zgodnie z najnowszymi trendami budownictwa komercyjnego Wroclavia pod jednym dachem bædzie ùàczyã wiele funkcji: biurowà (7 tys. m2), usùugowà-handlowà (64 tys. m2, ok. 200 sklepów), gastronomicznà (ok. 20 restauracji), rozrywkowà (20-salowe kino Cinema City, m.in. jedyny w mieúcie IMAX) oraz komunikacyjnà (dworzec autobusowy o powierzchni 7 tys. m2). Produkty spoýywcze bædzie moýna nabyã w sklepach Carrefour i Biedronka; zaú kosmetyki – w drogeriach Rossmann i Hebe. Inwestorem Wroclavii jest Unibail-Rodamco Polska. Przewidywane otwarcie nast¹pi w paŸdzierniku 2017 r.

Projekt Rondo Wiatraczna to po³¹czenie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z dwukondygnacyjn¹ galeri¹ handlow¹, uzupe³nione o nowoczesn¹ powierzchniê biurow¹. W obiekcie zaplanowano ponad 11 tys. m.kw. powierzchni handlowej. Budowa obiektu rozpoczê³a siê w kwietniu 2016 roku, oddanie inwestycji do u¿ytkowania zaplanowano na I kwarta³ 2018 roku. Projekt powstaje w Warszawie, w miejscu dawnego Universamu Grochów. Operatorem spo¿ywczym w handlowej czêœci projektu bêdzie Spo³em, który w tym miejscu ju¿ w 1977 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ handlow¹, jako jeden z pierwszych samoobs³ugowych sklepów spo¿ywczych w Warszawie.

Grupa u S¹siada bez hurtowni Eljon, za to z MPT z Wrzeœni Eljon po decyzji w³aœcicieli wyst¹pi³ z Grupy U S¹siada, a jej sk³ad zosta³ uzupe³niony o hurtowniê MPT PIK z Wrzeœni. Po oœmiu latach wsp ólnego dzia³ania w ramach Grupy U S ¹ s i a d a w ostatnim czasie nast¹pi³a zmiana j e j s k ³ a d u . Przypom nijmy ¿e j e j inicjatore czytaj tak¿e

m by³a Hurtownia ELJON z Kalisza. W listopadzie 2016 r. po decyzji w³aœcicieli Eljon o wyjœciu z grupy jej sk³ad zosta³ uzupe³niony o hurtowniê MPT PIK z Wrzeœni.

Aktualnie na grupê U S¹siada prowadz¹c¹ program lojalnoœciowy dla sklepów sk³adaj¹ siê: "Anpah-Janiak" Sp. Jawna, Przedsiêbiorstwo Handlowe A-T S.A., "AugustoSopel" Sp. J., MPT PIK , Hurtownia NOWAK, "PandaHurt" Sp. z o.o. spó³ka komandytowa, SOT.


8

wiadomoœci z rynku

Co dalej z handlem w niedzielê? Przypomnijmy – we wrzeœniu zosta³y z³o¿one w Sejmie podpisy zebrane pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt dotyczy okreœlenia zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach dzia³aj¹cych na rzecz handlu w niedzielê z wy³¹czeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególn¹ koniecznoœci¹ zaspokajania potrzeb ludnoœci oraz ustalenia zasad godzinowego ograniczenia handlu w wigiliê Bo¿ego Narodzenia i Wielk¹ Sobotê. I czytanie projektu odby³o siê na posiedzeniu Sejmu 6 paŸdziernika 2016 r. Trwaj¹ dalsze prace nad projektem. Pod koniec listopada Komisja Polityki Spo³ecznej i Rodziny rozpatrzy³a wniosek o skierowanie do podkomisji sta³ej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielê . Projekt w obecnej formie budzi wiele zastrze¿eñ. Miêdzy innymi dr Adam Karczmarek, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych w swojej opinii wyrazi³ obawê, ¿e postanowienia projektu, w zakresie w jakim przewiduj¹ wprowadzenie selektywnego ograniczenia wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej w obszarze handlu mog¹ naruszaæ zakaz dyskryminacji wywodzony z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP a ponadto uzna³, ¿e projekt budzi zastrze¿enia natury legislacyjnej, podnosz¹c miedzy innymi brak korelacji postanowieñ projektu z przepisami prawa pracy. Niepokoj¹ca wydaje siê te¿ w opinii eksperta na przyk³ad ra¿¹co wygórowana kara pozbawienia wolnoœci do lat dwóch, która mo¿e byæ sankcj¹ na³o¿on¹ równie¿ na pracownika za handel w niedziele. W ogóle nak³adanie takiej sankcji sugerowa³oby, ¿e proponowana regulacja nie ma na celu realizowaæ funkcji ochronnej pracy, a podporz¹dkowana jest koncepcji zachowania niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Swoje uwagi wobec ustawy wyra¿a te¿ opinia Prokuratury Generalnej, która podnosi, ¿e okreœlenie „kto dopuszcza siê sprzeda¿y” nie jest precyzyjne i mo¿e sugerowaæ, ¿e zapis penalizuje obie strony umowy sprzeda¿y, czyli zarówno sprzedawcê jak i kupuj¹cego. Podobne w¹tpliwoœci budzi okreœlenie „inne czynnoœci sprzeda¿owe”. Doprecyzowania wymaga równie¿ zapis dotycz¹cy sytuacji, kiedy wigilia Bo¿ego Narodzenia przypada w niedzielê, gdy¿ obecne zapisy ustawy nie okreœlaj¹ jasno, czy handel wówczas jest zabroniony, czy dozwolony do godziny 14:00. Na razie trudno jeszcze przes¹dzaæ, jakie bêd¹ dalsze losy projektu, chocia¿ z pewnoœci¹ wymagaæ on bêdzie poprawek i dalszych prac.

Podatek od sprzeda¿y detalicznej Przysz³oœæ planowanego podatku od sprzeda¿y detalicznej coraz bardziej niepewna. Przypomnijmy, ju¿ blisko rok trwa batalia o wprowadzenie tzw. p o d a t k u o d h i p e r m a r k e t ó w. Wstêpne rozmowy, kogo ten podatek w ogóle dotknie i jaki bêdzie mia³ kszta³t zaczê³y siê ju¿ w styczniu 2015 r. 25 stycznia Ministerstwo Finansów przedstawi³o za³o¿enia projektu. Pierwotnie sklepy mia³y p³aciæ trzy stawki podatku od obrotów: 0,7 proc., 1,3 proc. i 1,9 proc. Podatek mia³ mieæ charakter progresywny, jednak budzi³ wiele zastrze¿eñ. Wed³ug Polskiej Izby Handlu podatek od sieci handlowych móg³ dotkliwie uderzyæ w ma³e firmy, na przyk³ad franczyzowa, Obawiano

siê, ¿e te¿, ¿e silniejsi detaliœci przerzuc¹ podatek na dostawców, a mniejsi bêd¹ zmuszeni podnieœæ c e n y. Z a s t r z e ¿ e n i a w o b e c projektu ustawy mia³o ca³e œrodowisko handlowe. W lutym polscy handlowy demonstrowali przeciwko uchwaleniu w takiej formie ustawy pod Sejmem. Przedsiêbiorcy zwracali uwagê niekorzystne zapisy dla nich te¿ w innych formach –na przyk³ad na sklepach dzia³aj¹cych w Lewiatanie zawis³y banery i plakaty informuj¹ce o proteœcie. 19 wrzeœnia Komisja Europejska wszczê³a postêpowanie o naruszenie prawa UE przez

Polskê w zwi¹zku z wprowadzeniem podatku handlowego. Uznano, ze istniej¹ obawy, ¿e planowane zmiany mog¹ na tyle uprzywilejowaæ mniejsze niezale¿ne sklepy, ¿e mo¿e to byæ uznane za pomoc publiczn¹. Komisja Europejska wyda³a równie¿ nakaz zobowi¹zuj¹cy Polskê do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakoñczenia jego analizy przez Komisjê. W grudniu Prezydent Andrzej Duda podpisa³ ustawê o zawieszeniu podatku od sprzeda¿y detalicznej do 1 stycznia 2018 r.

Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Handlowiec 2016_12  

Handlowiec grudzień 2016

Handlowiec 2016_12  

Handlowiec grudzień 2016

Advertisement