__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

listopad 2017 rok

nr 111

www.handlowiec.biz.pl

na rynku od 1923 roku

ISSN 1734-4972

Bezpłatne internetowe czasopismo przeznaczone dla handlowców

CO DALEJ Z HANDLEM W NIEDZIELE? FOLIÓWKI ODEJDĄ DO LAMUSA?


od redakcji

Bezpłatne ogólnopolskie pismo przeznaczone dla handlowców i tych, którzy chcą związać się z handlem.

W numerze Środowisko handlowców wciąż zajmuje temat handlu w niedziele. Co chwilę zmieniają się projekty ustaw, zgłaszane są nowe propozycje i poprawki do procedowanej ustawy. Niestety nie da się pogodzić w tej jednej ustawie głosów wszystkich środowisk: handlowców, konsumentów, pracowników handlu i innych grup społecznych związanych z logistyką, dystrybucją i produkcją, bo zawsze ktoś może na ewentualnie wprowadzonych przepisach stracić, a inny zyskać. Która z opcji przeważy? Kto będzie miał silniejszy głos w tej kwestii? Czy zwyciężą argumenty gospodarcze, polityczne, czy związane z prawami pracownika czy wyznawanymi wartościami? Miejmy jednak nadzieję, że w wyniku całego tego zamieszania nie pojawi się bubel prawny z wieloma prawnymi lukami, które mogą zostać wykorzystane całkowicie wbrew intencjom prawodawców.

Olga Tylińska redaktor naczelna

Spis treści

3

Seniorzy częściej wybierają jako miejsce zakupów tradycyjne sklepy

4

Co dalej z handlem w niedziele?

5

Awans Polski w rankingu bezpieczeństwa żywności

6

Z życia sieci

7

Akta pracownicze krócej do przechowania?

8

Foliówki odejdą do lamusa?

Od ponad dwudziestu lat, Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. jest cenionym wydawcą prasy branżowej w Polsce. Oprócz Handlowca - pisma, które po raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku - ma w swoim portfolio dwa inne tytuły: Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora, które przybliżają Czytelnikom bogactwo światów: FMCG i HoReCa. Poradnik Handlowca jest liderem na rynku prasy branżowej, co potwierdzają wyniki syndykatowych badań przeprowadzanych co roku przez biura badawcze AC Nielsen i MillwardBrown.

WYDAWNICTWO Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 DYSTRYBUCJA drogą elektroniczną, strona internetowa: www.handlowiec.biz.pl ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10, tel./fax (61) 852 08 94 PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Olga Tylińska olgat@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO -TECHNICZNY Patryk Trzcieliński patrykt@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Tadeusz Sienkiewicz DYREKTOR DZIAŁU SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski tel.: (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl DZIAŁ SPRZEDAŻY Dariusz Dzieja tel. (61) 851 37 03 darekd@poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak tel. (61) 851 37 08 nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska tel. (61) 852 51 41 justynaw@poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Maria Leśniewska tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak SERWIS FOTOGRAFICZNY Archiwum, iStockphoto.com, sxc.hu Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.


rynek kosmetyków i chemii gospodarczej

3

Seniorzy częściej wybierają jako miejsce zakupów tradycyjne sklepy drogeryjno-kosmetyczne Klienci 60+ stanowią coraz bardziej znaczącą grupę klientów. Według danych Gfk siła nabywcza seniorów nie różni się znacząco od siły nabywczej na osobę w populacji ogółem. 83 proc. seniorów dokonuje zakupów kosmetyków i produktów piorąco-czyszczących w sklepach drogeryjnokosmetycznych. Na koniec 2016 roku w Polsce żyło około 9 mln osób w wieku powyżej 60 lat, co stanowi 23,6 proc. społeczeństwa. Można się spodziewać, że proces starzenia się społeczeństwa będzie się nasilać – przewiduje się, iż w 2050 roku liczba osób w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie do niemal 10 mln, co będzie stanowić prawie 30 proc. populacji w porównaniu do 19 proc. w 2015 roku. Monika HasslingerPawlak, ekspert GfK w dziale Consumer Goods & Retail, zauważa: „Senior to trudny, ale wartościowy klient. Aby wykorzystać p o t e n c j a ł konsumentaseniora, należy z n a l e ź ć indywidualne podejście, które pozwoli do niego dotrzeć i przekonać go do zakupu. Gdy już tak się stanie, możemy liczyć na lojalnego klienta.” Siła nabywcza seniorów nie różni się znacząco od siły nabywczej na osobę w populacji ogółem. Średnio w ciągu roku senior może dokonać zakupu towarów i usług o wartości ponad 25 tys. zł. 5 proc. wydatków osób 60+ na produkty z kategorii FMCG stanowią właśnie kosmetyki, zaś 3 proc. produkty piorąco-czyszczące. Przyglądając się całej strukturze wydatków na te produkty możemy zauważyć, że najwięcej seniorzy wydają na produkty do higieny ciała i włosów (28 proc. całości wydatków) i jest to odsetek zbliżony do tego, dla całej populacji). W porównaniu do populacji relatywnie większy udział w ich koszykach mają z kolei produkty do pielęgnacji ciała (16 proc.), prania (15 proc.) i sprzątania (11 czytaj także

proc.). Seniorzy preferują zakupy tych produktów piorącoczyszczących w sklepach drogeryjnokosmetycznych. Tam kupuje je aż 83 proc. Podczas pojedynczej wizyty seniorzy wydają na te kategorie średnio 26 zł. To cenna informacja dla właścicieli s k l e p ó w tradycyjnych, bo chociaż już 72 proc. seniorów posiada dostęp do internetu, jednak zaledwie 8 proc. Kupuje produkty z tych kategorii za pośrednictwem internetu. Osoby 60+ coraz bardziej dbają o siebie, lubią kupować kosmetyki, a ponadto są lojalni wobec marki. 4 na 5 seniorów twierdzi, że dobry wygląd jest dla nich ważny, a co drugiemu seniorowi kupowanie kosmetyków sprawia przyjemność. Seniorzy są lojalni wobec marki, którą znają (55 proc.) i produktu kosmetycznego, który już spróbowali i który ich nie zawiódł (65 proc.). Analiza przedstawiona przez Gfk powstała w oparciu o badanie własne omnibus przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich CAPI w lipcu 2017 roku na próbie reprezentatywnej dla ludności Polski w wieku 15 i więcej lat, prowadzony od ponad 20 lat Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jego próbę stanowi 8000 polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG oraz dane z GUS.


4

Gorący temat

Co dalej z handlem w niedziele? Po wielokrotnych zmianach i postulatach kolejnych grup zawodowych i polityków nadal nie jest pewny los ustawy, która ma uregulować kwestie zakazu handlu w niedziele. Ostatnia propozycja przedstawiona 26 października przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy w tej sprawie wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji do spraw rynku pracy. Projekt został skierowany do drugiego czytania. Solidarność protestuje, niezadowolona z tak daleko idących zmian w projekcie. „Część wolnych niedziel to nie kompromis, ale kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Obradująca w Wieliczce Komisja Krajowa podtrzymuje swoje stanowisko i oczekuje od partii r z ą d z ą c e j wywiązania się ze swoich deklaracji wyborczych. – c z y t a m y w komunikacie na s t r o n i e solidarnosc.org.pl – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie projektem k o m i t e t u obywatelskiego i n i c j a t y w y ustawodawczej ograniczenia handlu w niedzielę, którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz wcześniejszymi działaniami tej partii, która jako ugrupowanie opozycyjne kilka lat temu zgłosiło swój własny projekt poselski zakładający zakaz handlu we wszystkie niedziele – napisano w stanowisku. Ponadto Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przypomina przy tej okazji postulaty sierpniowe: To nieludzkie i sprzeczne duchem porozumień sierpniowych, na które tak chętnie wielu polityków Zjednoczonej Prawicy się powołuje.

Choć warto pamiętać, że wtedy postulowano o wolne soboty, a dzisiaj musimy walczyć o wolne niedziele”. Z kolei Krajowa Izba Gospodarcza apeluje, żeby wprowadzić rozwiązania korzystne dla wszystkich: „Sposobem na rozstrzygnięcie kwestii ograniczenia handlu w niedzielę powinno być wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla pracowników wszystkich branż, a nie faworyzowanie bądź też pomijanie wybranych grup

zawodowych – czytamy w stanowisku KIG. Ponadto mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej zauważa – Jednym z takich rozwiązań, zaproponowanych już wcześniej w trakcie dyskusji nad projektem, jest zagwarantowanie pracownikom wszystkich branż dwóch niedziel wolnych w miesiącu. To rozwiązanie zadowalałoby zarówno pracowników, jak i pracodawców, a także klientów, z których wielu ceni sobie możliwość robienia zakupów w niedzielę. Dodatkowo można zaproponować np. ustawowe zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń za pracę w niedziele, np. o 50 proc. Tego typu

regulację z pewnością z zadowoleniem przyjmą wszystkie grupy zawodowe. Spowoduje ona też, iż wiele osób, chcąc zwiększyć swoje dochody, z własnej woli będzie chciało pracować w tym okresie – dodaje Andrzej Arendarski. Warto też zauważyć, że „nowym” projekcie poszerzono katalog placówek wyłączonych z zakazu handlu. Lista wyłączeń jest bardzo długa, dotyczy m.in.: punktów zajmujących się sprzedażą pamiątek, gastronomii, sklepów na dworcach, lotniskach czy stacjach benzynowych, placówek przy o ś r o d k a c h turystycznych, wypoczynkowych i hotelowych. – Zamiast kompleksowo rozwiązać problem prostymi przepisami, powiększa się listę w y ł ą c z e ń . Ta k skonstruowana ustawa spowoduje, że ciągle trzeba będzie ją nowelizować, bo np. za kilka miesięcy komuś się przypomni, że w trakcie prac pominięto jakąś grupę zawodową. Poza tym zaproponowany kształt ustawy ewidentnie przedkłada interesy określonych grup zawodowych, pomijając inne. To niesprawiedliwe – uważa prezes KIG. Jak widać sprawa ustawy wciąż jest nieprzesądzona. Projekt podzielił społeczeństwo, różne środowiska, organizacje i instytucje. Dodatkowy chaos wprowadzają też pojawiające się co chwilę kolejne propozycje 'kompromisowe”, które próbują pogodzić najróżniejsze stanowiska, co wydaje się raczej niemożliwe, bo interesy poszczególnych grup wzajemnie się wykluczają.


5

kontrole

Inspekcja Handlowa sprawdziła, jak sprzedawcy informują o cenach Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała prawidłowość informacji o cenach, sprawdzając prawie 64 tysiące partii produktów. Zastrzeżenia wzbudziło tylko 4 tys. partii (6,4 proc.). – Nieprawidłowości jest niewiele. To dobra informacja dla każdego konsumenta. Większość sprzedawców poprawnie informuje o tym, ile kosztują ich produkty – podsumował wyniki kontroli Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola miała miejsce w I kwartale 2017 r. i objęła produkty spożywcze oferowane w placówkach samoobsługowych. Wyniki kontroli opublikowano w listopadzie tego roku. Sprawdzono, czy przedsiębiorcy we właściwy sposób informują konsumentów o cenach produktów spożywczych oferowanych w placówkach samoobsługowych. Szczególną uwagę zwrócono również na rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów. Kontrolą objęto łącznie 183 placówki d e t a l i c z n e , stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 115 z nich (62,8 p r o c . skontrolowanych). W trakcie kontroli sprawdzono, czy: uwidocznione są cena i cena jednostkowa produktu; informacje o cenach umieszczone są w miejscu o g ó l n o d o s tę p n y m i d o b r z e w i d o c z n y m d l a konsumentów; informacje o cenach uwidocznione są w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający porównanie cen; informacje umieszczone na wywieszkach, w cennikach, katalogach, itp. pozwalają na łatwą identyfikację ceny z towarem. Zastrzeżenia wniesiono ogółem do 4.094 partii (6,4 proc.), głównie ze względu na nieuwidocznienie cen jednostkowych produktów (w 65 placówkach zakwestionowano w tym zakresie 2.791 partii – 4,4 proc.). Stwierdzano również całkowity brak informacji o cenach w przypadku niektórych produktów (w 51 placówkach zakwestionowano z tego tytułu 1.095 partii – 1 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915, z późn. zm.). 2

czytaj także

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. poz. 2121). 2 Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług 1,7 proc.), błędnie wyliczone ceny jednostkowe części produktów (w 53 placówkach zakwestionowano w tym zakresie 459 partii – 0,7 proc.) oraz nieprawidłowe oznaczenia cenowe (w 42 placówkach zakwestionowano z tego tytułu 153 partie – 0,2 proc.) – np. te same produkty umieszczone w różnych miejscach sklepu oznaczono różnymi cenami. Inspektorzy Inspekcji Handlowej za błędne informowanie konsumentów o cenach wydali 34 decyzje i nałożyli 24 tys. zł kar na sklepy, które nie przestrzegały obowiązków informacyjnych. D o k o n a n o porównania zgodności cen uwidocznionych w miejscu sprzedaży detalicznej z c e n a m i zakodowanymi w czytnikach cen i w kasach fiskalnych oraz z informacjami podanymi w materiałach reklamowych (gazetki). Nieprawidłowości stwierdzono w 30 placówkach w przypadku 81 partii produktów, gdzie ceny uwidocznione przy towarach były niższe niż zakodowane czytniku lub kasie. Zdarzały się również przypadki uwidocznienia przy produktach cen wyższych niż zakodowane. 4. Informacyjnie sprawdzono wyposażenie sklepów w czytniki (skanery) cen, stwierdzając, że nie wszystkie skontrolowane placówki je posiadały. Najmniejsza powierzchnia przypadająca na 1 czytnik wynosiła około 50 m2, zaś największa 1100 m2. 5. W 11 skontrolowanych placówkach posługiwano się przyrządami pomiarowymi (wagami) z nieaktualną lub nieczytelną cechą legalizacji. 6. Ustalono, że kontrolowane jednostki prowadziły działalność zgodnie z zaświadczeniami o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oprac. Na podstawie informacji Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK


6

z życia sieci

SPAR testuje nowy koncept convenience. 11 października br. SPAR Polska uruchomiła w Krakowie przy ul. Stradomskiej 2 sklep w formacie SPAR Express, będący pierwszym sklepem sieci funkcjonującym w nowym modelu convenience. Po okresie testowym sieć planuje sukcesywne nowego konceptu również w innych lokalizacjach.

Jeronimo Martins Polska – w październiku br. otwarto nowe sklepy sieci Biedronka, jeden dyskont po remoncie i nowoczesne centrum dystrybucyjne. Nowe sklepy sieci otwarto w Sokółce przy ul. Jana Pawła II 1 (12 października) oraz w Lubawie przy

Carrefour – nowy hipermarket w Piotrkowie Trybunalskim i supermarket z segmentu premium w Bydgoszczy. 25 października Carrefour Polska otworzył w Piotrkowie Trybunalskim swój nowy hipermarket. Nowy sklep na powierzchni blisko 3 000 m kw. zaoferuje ponad 30 000 produktów.

Stokrotka też testuje format convenience. Sieć Stokrotka w minionym roku zdecydowała o podjęciu działań zmierzających do stworzenia kolejnego, po supermarkecie i markecie, konceptu sklepu – tym razem w formacie convenience. Zwieńczeniem tych prac było otwarcie w bieżącym roku w okresie od kwietnia do sierpnia trzech sklepów testowych w nowej formule. 26 października Stokrotka otworzyła dwa sklepy w nowym formacie, zwiększając tym samym swój stan posiadania do pięciu placówek w formacie convenience.. Nowe STOKROTKI EXPRESS otworzono w Lublinie przy ul. Zana i w Skierniewicach przy ul. Asnyka.

Intermarché – nowy supermarket w Kętach. Sieć liczy obecnie w Polsce 231 punktów sprzedaży. – Bardzo się cieszymy, że z otwarcia nowego supermarketu Intermarché. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Kęt odczują pozytywne efekty obecności naszej sieci w mieście – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Piotr i Paweł – kolejny supermarket w Krakowie. 27 października br. sieć otworzyła następny sklep w stolicy Małopolski, tym razem w Centrum Handlowym Serenada przy al. Gen. BoraKomorowskiego 41. Otwarcie sklepu w CH Serenada jest ostatnim z ośmiu, które sieć zaplanowała na bieżący rok.

ul. Wyzwolenia 3 (26 października), natomiast od 28 października znów d l a k l i e n t ó w j e s t d o s t ę p n y, wyremontowany według najnowszych standardów obowiązujących w sieci sklep Biedronka przy ul. Wojska Polskiego 1A w Barczewie. Firma JMP w tym miesiącu otworzyła też najbardziej nowoczesne centrum dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim. To zlokalizowane przy ul. Metalowców 6 j e s t s z e s n a s t y m , najnowocześniejszym i największym centrum dystrybucyjnym sieci Biedronka w Polsce. Docelowo będzie obsługiwać łącznie 200 sklepów na terenie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego oraz zatrudni 320 osób. Koszt inwestycji wyniósł 113 mln zł. Centrum dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim testuje nowy model logistyczny Just – in Time (ang. dokładnie na czas), mający na celu dalsze zwiększanie efektywności dostaw do sklepów.

Nowy hipermarket Carrefour mieści się w Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 123 i jest to sprawdzony koncept handlowy sklepu kompaktowego. Sieć otworzyła też pierwszy supermarket w segmencie premium w Bydgoszczy, a jednocześnie szósty sklep w tym formacie otwarty w 2017 roku.

Sieć Jawa sukcesywnie powiększa ilość swoich placówek . W październiku zostały otwarte drogerie w Lipnie, Toruniu, Radomiu, oraz w Łochowie. Sieć powstała w 2012 roku, kiedy Spółka Komplex-Torus podjęła decyzję o budowę sieci drogerii pod marką „Drogerie Jawa” oraz sieci patronackich stoisk w sklepach spożywczych pod marką „Jawa Czysto i Pięknie”.


7

poradnik przedsiębiorcy

Akta pracownicze krócej do przechowania? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2019 r. Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat, bo ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalenia ich wysokości. Dokumentacja pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 będzie przechowywana 10 lat. Pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty m i e s i ę c z n e pracowników i zleceniobiorców. W raportach znajdą się dane potrzebne do u s t a l e n i a w y s o k o ś c i emerytury lub renty (m.in. wysokość przychodu). Dane te ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Pracodawca będzie mógł również skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania jeśli złoży w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca będzie przechowywał 50 lat.

"To że obecnie pracodawcy muszą przechowywać akta pracownicze aż 50 lat i tylko w formie papierowej nie ma żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, generuje koszty. Może to być nawet 130 mln zł rocznie. Po drugie, obecne przepisy wcale nie gwarantują ubezpieczonemu, że w chwili wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty" – wyjaśnia wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

czytaj także

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej (teraz może przechowywać tylko dokumenty papierowe). Jeśli

się n a t o zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto, aby dostosować prawo do rzeczywistości. Domyślną formą wypłaty będzie wpłata na konto. Obecnie domyślną formą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce. Żeby otrzymać pensję na konto pracownik musi złożyć stosowne oświadczenie. Po wejściu w życie ustawy pracownik będzie musiał złożyć oświadczenie, jeśli chce otrzymać pensję w gotówce.

Przykładowy czasy przechowywania dokumentacji pracowniczej w innych krajach UE: Finlandia - 10 lat, Dania - 5 lat, Czechy - 3 do 30 lat (w zależności od rodzaju dokumentacji), Holandia - brak obowiązku przechowywania dokumentów dla celów emerytalno-rentowych, dokumenty finansowe – 7 lat, Niemcy - dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych - 6-10 lat, listy płac - 10 lat.


8

wiadomości z rynku

Foliówki odejdą do lamusa? Prezydent podpisał ustawę dot. opłat za torby foliowe. Od 1 stycznia 2018 r. reklamówki foliowe będą płatne. Przesądził o tym podpis prezydenta Andrzeja Dudy na ustawie. Opłata recyklingowa będzie wynosić 20 groszy.

Podpis prezydenta dotyczy nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ma ona usprawnić system krajowego gospodarowania odpadami oraz przyczynić się do zmniejszenia stosowania plastikowych toreb. W Polsce zużywa się ich średnio około 250-300 rocznie na osobę. Średnia w Unii Europejskiej to 200. Opłatą objęte zostaną tylko lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Zwolnione z niej będą tzw. zrywki, czyli cienkie foliówki, które używane są do pakowania warzyw, owoców, pieczywa i mięsa. Przypomnijmy: Sejm przyjął 14 września br. ustawę wprowadzającą tzw. opłatę recyklingową za torby foliowe w sklepach. Projekt ustawy 5 lipca br. przyjęty został przez rząd. Względem wcześniejszej jego wersji, przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska, nastąpiła jedna ważna zmiana: wejście w życie przepisów przyspieszono o rok – styczeń 2019 r. zastąpiono styczniem 2018 r. Opłata recyklingowa będzie podstawową opłatą za każdą lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, albo będzie doliczana do obowiązującej już w sklepach ceny takiej torby. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, będzie musiał pobrać opłatę recyklingową od nabywającego taką torbę. Opłata recyklingowa nie będzie pobierana więcej niż raz za tę samą torebkę (np. po raz pierwszy między producentem a jednostką handlową, i po raz drugi między jednostką handlową a klientem). Opłata recyklingowa obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie. Z opłaty wyłączone będą bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów) pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.), gdy zapobiega to jej marnowaniu.

Awans Polski w rankingu bezpieczeństwa żywności W dorocznym raporcie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index) Polska zajęła 27. pozycję na świecie, awansując o dwa miejsca – podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Spośród analizowanych czynników Polska może pochwalić się osiągnięciem najwyższych możliwych wyników w trzech obszarach - w dostępie dla rolników do finansowania, obecności systemów zabezpieczenia żywnościowego i standardach żywieniowych (100 pkt.). Bardzo wysokie noty Polska otrzymuje również w przypadku bezpieczeństwa żywności (98,6 pkt.) i procenta populacji żyjącego poniżej światowego progu ubóstwa (99,7 pkt.). Najsłabiej prezentują się wyniki dotyczące zmienności produkcji rolnej (mimo 1,5 pkt. wzrostu, w tej kategorii Polska zajmuje 62. miejsce) i infrastruktury rolniczej (56. miejsce).

Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Handlowiec 11'2017  

Handlowiec wydanie Listopad 2017

Handlowiec 11'2017  

Handlowiec wydanie Listopad 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded