Handlowiec 07/2017

Page 1

lipiec 2017 rok

nr 110

www.handlowiec.biz.pl

na rynku od 1923 roku

ISSN 1734-4972

Bezp³atne internetowe czasopismo przeznaczone dla handlowców

DZIEÑ WOLNOŒCI PODATKOWEJ 2017 KIEDY W KOÑCU UPORAMY SIÊ Z KRADZIE¯AMI SKLEPOWYMI?


od redakcji

W numerze Handel to niezwykle dynamiczna bran¿a – wci¹¿ tu siê coœ dzieje. Zmieniaj¹ siê pory roku, a wraz z nimi nieuchronnie trzeba wprowadzaæ kolejne nowe pozycje asortymentowe, wci¹¿ trzeba trzymaæ rêkê na pulsie, by nie przegapiæ kolejnego sezonu. Wszelkie œwiêta, zmiany pogody, chwilowe i bardziej trwa³e zmiany upodobañ klientów trzeba uwzglêdniæ, zadbaæ by pojawi³y siê promowane nowoœci i by nie przespaæ kolejnej kampanii promocyjnej. A tu spokoju nie daj¹ nam te¿ wszelcy poprawiacze prawa, którzy zapewniaj¹ handlowcom dodatkowej, doœæ w¹tpliwej mimo wszystko, rozrywki, grzebi¹c w obowi¹zuj¹cym prawie. O ile pewne zmiany s¹ nieuchronne i oczekiwane z niecierpliwoœci¹ przez bran¿ê, to wiele z tych poprawek wiêcej czyni szkody i zamieszania, daj¹c co prawda mo¿e i zatrudnienie wielu osobom przy tym wprowadzaniu niekoñcz¹cych siê korekt w postaci kolejnych propozycji ustaw, jednak wprowadzaj¹c te¿ sporo chaosu i niepewnoœci w prowadzeniu biznesu w naszym kraju. Oj… zapewne wielu przedsiêbiorców marzy o tym, by siê doczekaæ wzglêdnej stabilnoœci, tak by moc ze spokojem skupiæ siê po prostu na gospodarczym dzia³aniu, a nie niepokojach, jakie budz¹ kolejne pomys³y „racjonalizatorów”. Oto w³aœnie Komisja Europejska uzna³a, ¿e wprowadzony (i zawieszony na razie) polski podatek „od supermarketów” narusza unijne zasady pomocy pañstwa. Podobn¹ dezorientacjê panuje co do handlu w niedzielê. Nie ma pewnoœci, jak w praktyce sprawdzi siê wchodz¹ca 12 lipca 2017 r. ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo¿ywczymi. Kolejne rz¹dowe pomys³y maj¹ce ponoæ „ukróciæ” proceder niewielkich kradzie¿y sklepowych, te¿ zosta³y krytycznie przyjête przez bran¿ê, która wci¹¿ zmuszona jest na samodzielnie szukanie skutecznych rozwi¹zañ tej kwestii, gdy dotychczasowe praktyki mo¿e i s³u¿¹ poprawie statystyk policyjnych, jednak niekoniecznie zapewniaj¹ ochronê najbardziej zainteresowanych – przedsiêbiorców. W handlu – nie ma szans na nudê.

Olga Tyliñska redaktor naczelna

Spis treœci 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

KE powiedzia³a NIE polskiemu "podatkowi od supermarketów" Stanowisko bran¿y w sprawie ograniczenia handlu w niedziele Bêdzie jedna Inspekcja? Dzieñ Wolnoœci Podatkowej 2017 Koniec z praktykami nieuczciwie wykorzystuj¹cych przewagê kontraktow¹? Wiek pañ kupuj¹cych kosmetyki determinuje miejsce zakupów Programy lojalnoœciowe a czêstotliwoœæ zakupów Kiedy w koñcu uporamy siê z kradzie¿ami sklepowymi? Unijny rynek pracy w handlu Kawa dla kierowcy… ze sklepu spo¿ywczego

Od ponad dwudziestu lat, Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. jest cenionym wydawc¹ prasy bran¿owej w Polsce. Oprócz Handlowca - pisma, które po raz pierwszy ukaza³o siê na rynku w 1923 roku - ma w swoim portfolio dwa inne tytu³y: Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora, które przybli¿aj¹ Czytelnikom bogactwo œwiatów: FMCG i HoReCa. Poradnik Handlowca jest liderem na rynku prasy bran¿owej, co potwierdzaj¹ wyniki syndykatowych badañ przeprowadzanych co roku przez biura badawcze AC Nielsen i MillwardBrown.

Bezp³atne ogólnopolskie pismo przeznaczone dla handlowców i tych, którzy chc¹ zwi¹zaæ siê z handlem. WYDAWNICTWO Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. 60-587 Poznañ, ul. Szczêsna 10 DYSTRYBUCJA drog¹ elektroniczn¹, strona internetowa: www.handlowiec.biz.pl ADRES REDAKCJI 60-587 Poznañ, ul. Szczêsna 10, tel./fax (61) 852 08 94 PREZES WYDAWNICTWA Wies³aw Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZ¥DZAJ¥CY Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Olga Tyliñska olgat@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO -TECHNICZNY Patryk Trzcieliñski patrykt@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Tadeusz Sienkiewicz DYREKTOR DZIA£U SPRZEDA¯Y I MARKETINGU Micha³ Bobrowski tel.: (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl DZIA£ SPRZEDA¯Y Dariusz Dzieja tel. (61) 851 37 03 darekd@poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak tel. (61) 851 37 08 nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska tel. (61) 852 51 41 justynaw@poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Maria Leœniewska tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Ma³gorzata Siuda malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak SERWIS FOTOGRAFICZNY Archiwum, iStockphoto.com, sxc.hu Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i nie zwraca materia³ów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów.


3

z ¿ycia bran¿y

KE powiedzia³a NIE polskiemu "podatkowi od supermarketów" Komisja Europejska uzna³a, ¿e polski podatek w sektorze sprzeda¿y detalicznej narusza unijne zasady pomocy pañstwa. Wed³ug KE progresywne stawki podatku, oparte na wielkoœci przychodów przedsiêbiorstwa o niskich obrotach, mog¹ daæ przewagê nad konkurentami. KE poinformowa³a, ¿e nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o swoim systemie podatkowym ani o celach poszczególnych podatków i op³at, jednak¿e system ten musi byæ zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy pañstwa, i nie mo¿e faworyzowaæ w sposób nieuzasadniony wybranych przedsiêbiorstw. Przypomnijmy, ¿e Komisja przyst¹pi³a do badania tej sprawy w lutym 2 0 1 6 r . w nastêpstwie d o n i e s i e ñ medialnych na temat planów wprowadzenia w Polsce podatku progresywnego w s e k t o r z e detalicznym. W³adze polskie nie powiadomi³y K o m i s j i o strukturze tego podatku i nie zg³osi³y tego œrodka przed jego wdro¿eniem. W sierpniu 2016 r. Komisja otrzyma³a równie¿ skargê, w której zarzucono, ¿e polski podatek od sprzeda¿y detalicznej jest niezgodny z unijnymi zasadami pomocy pañstwa. 6 lipca 2016 r. Sejm RP przyj¹³ ustawê o podatku od sprzeda¿y detalicznej. Ustawa wesz³a w ¿ycie 1 wrzeœnia 2016 r. 19 wrzeœnia 2016 r. Komisja wszczê³a szczegó³owe postêpowanie i zwróci³a siê do Polski o zawieszenie stosowania stawek progresywnych do czasu zakoñczenia oceny pomocy pañstwa. Ustawa nak³ada³a na przedsiêbiorstwa w sektorze detalicznym miesiêczny podatek na podstawie obrotów ze sprzeda¿y detalicznej, który opieraæ siê mia³ o trzy progi i odpowiadaj¹ce im progresywne stawki podatkowe: – zwolnienie z podatku dla obrotu przedsiêbiorstwa poni¿ej 17 mln z³ (ok. 4,02 mln euro); – stawka podatku w wysokoœci 0,8 proc. do obrotów wynosz¹cych od 17 mln z³ do 170 mln z³ (oko³o 40,2 mln euro); – stawka podatku w wysokoœci 1,4 proc. ma zastosowanie do obrotów wynosz¹cych powy¿ej 170 czytaj tak¿e

mln z³ (ok. 40,2 mln euro). Komisja Europejska uzna³a, ¿e progresywny charakter stawek podatkowych w nieuzasadniony sposób dzia³a³aby na korzyœæ niektórych przedsiêbiorstw, kosztem innych – w zale¿noœci od ich obrotów i wielkoœci. W takim systemie opartym na progresywnych stawkach podatkowych mniejsze przedsiêbiorstw a albo w ogóle nie p³aci³yby podatku od sprzeda¿y detalicznej (je¿eli ich obroty n i e przekraczaj¹ 17 mln z³.), albo p³aci³yby ni¿sz¹ œredni¹ stawkê ni¿ ich wiêksi konkurenci. Dawa³oby to przedsiêbiorstw om o ni¿szych o b r o t a c h nieuczciw¹ przewagê ekonomiczn¹. Wed³ug KE m n i e j s z e przedsiêbiorstw a powinny oczywiœcie p³aciæ ni¿sze podatki ni¿ ich wiêksi konkurenci w ujêciu bezwzglêdnym, ale powinny one stanowiæ proporcjonalnie tak¹ sam¹ czêœæ ich obrotów. KE zauwa¿y³a te¿, ¿e Polska nie wykaza³a, ¿e progresywne stawki podatkowe s¹ uzasadnione celem podatku od sprzeda¿y detalicznej w zakresie zwiêkszenia dochodów, ani ¿e przedsiêbiorstwa objête wy¿sz¹ stawk¹ mia³yby wiêksz¹ zdolnoœæ do zap³aty. Podjêta przez KE decyzja nak³ada na Polskê obowi¹zek zlikwidowania nieuczciwej dyskryminacji przedsiêbiorstw wynikaj¹cej z przepisów o podatku od sprzeda¿y detalicznej i przywrócenia równego traktowania na rynku. ród³o: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


4

regulacje rynkowe

Bêdzie jedna Inspekcja? Rrz¹d przyj¹³ projekt ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci Projekt zosta³ przed³o¿ony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe przepisy maj¹ na celu integracjê wielu s³u¿b, zwi¹zanych z kontrol¹ rynku produktów spo¿ywczych. Docelowo ma to ograniczyæ liczbê kontroli oraz skoordynowaæ procesy kontrolne i dzia³ania maj¹ce na ce l u p o d n i e si e n i e bezpieczeñstwa ¿ywnoœci w Polsce. Nowa inspekcja bêdzie podlega³a ministrowi rolnictwa. "Przejmie ona wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i

Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów

Rolno-Spo¿ywczych (zostan¹ zlikwidowane), a tak¿e czêœæ

zadañ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej" – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rz¹du. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci reguluj¹ m.in. zasady likwidacji dotychczasowych inspekcji oraz zwi¹zane z tym kwestie maj¹tkowe, organizacyjne i kadrowe. Ze wzglêdu na zakres zadañ i nadzoru, jaki bêdzie realizowaæ nowa Inspekcja przewidziano nowelizacjê ponad 30 ustaw.

Stanowisko bran¿y w sprawie ograniczenia handlu w niedziele 30 czerwca br., polska bran¿a handlowa reprezentowana przez Polsk¹ Radê Centrów Handlowych, Forum Polskiego Handlu, Polsk¹ Organizacjê Handlu i Dystrybucji, Polsk¹ Izbê Handlu, Konfederacjê Lewiatan oraz Krajow¹ Radê Gastronomii i Cateringu, przed³o¿y³a Minister El¿biecie Rafalskiej wspólne stanowisko dotycz¹ce projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Przedstawiciele bran¿y handlowej s¹ zgodni co do tego, ¿e ograniczenie handlu w niedziele wp³ynie negatywnie na polsk¹ gospodarkê i jej konkurencyjnoœæ, bud¿et pañstwa, miejsca pracy oraz handel detaliczny, gastronomiê, us³ugi i logistykê. Natomiast, w zwi¹zku z chêci¹ wypracowania kompromisu zadeklarowan¹ przez Minister El¿bietê Rafalsk¹, jak równie¿ Parlamentarny Zespó³ na rzecz Wspierania Przedsiêbiorczoœci i Patriotyzmu Ekonomicznego, organizacje handlowe proponuj¹ nowe rozwi¹zanie, zapewniaj¹ce pracownikom wiêksz¹ iloœæ wolnego czasu w niedziele, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnoœci zatrudnienia w handlu i w bran¿ach powi¹zanych.

Rozwi¹zaniem takim by³oby zagwarantowanie pracownikom handlu, obligatoryjnych dwóch wolnych niedziel w miesi¹cu – czyli dwukrotnie wiêcej ni¿ obecnie – dziêki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy. Ju¿ teraz 90% pracowników w handlu sieciowym i sieciach kupieckich zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracê – st¹d najlepszym gwarantem ich czasu wolnego bêdzie modyfikacja Art. 151(12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) poprzez jego uzupe³nienie o szczególn¹ regulacjê dotycz¹c¹ pracowników handlu („Pracownik pracuj¹cy w niedziele w placówce handlowej powinien korzystaæ co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.”)

Prezentowane dotychczas kompromisowe rozwi¹zania - czyli otwarcie sklepów w dwie niedziele w miesi¹cu lub od wczesnych godzin porannych do godziny 13.00 – w opinii bran¿y nie prze³o¿¹ siê na wiêksz¹ iloœæ wolnego czasu dla pracowników w niedziele. Utrudni¹ natomiast ¿ycie konsumentom, uniemo¿liwi¹ rodzinom zaspokajanie wspólnych potrzeb socjalnych poza domem oraz doprowadz¹ do dezorganizacji funkcjonowania handlu, gastronomii oraz szeregu us³ug powi¹zanych. Wszelkie obiekty handlowous³ugowe rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ w póŸniejszych godzinach stad propozycja zamkniêcia o godzinie 13 sparali¿uje funkcjonowanie galerii handlowo-rozrywkowych.


5

podatki

Dzieñ Wolnoœci Podatkowej W tym roku Dzieñ Wolnoœci Podatkowej 2017 przypad³ na 161 dzieñ roku, czyli 9 czerwca.

Centrum im. Adama Smitha wyliczy³o po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzieñ Wolnoœci Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracowaæ na potrzeby rz¹du, a zaczynamy zarabiaæ wy³¹cznie dla siebie i swoich rodzin. Idea Dnia Wolnoœci Podatkowej narodzi³a siê w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz zosta³ on obliczony w 1900 roku i przypad³ na koniec stycznia. Wtedy to koszty rz¹dów

(federalnego i stanowych), jak nazywa³ te wydatki laureat Nagrody Nobla w ekonomii prof. Milton Friedman, wynosi³y 2 proc. ówczesnego PKB. Do obliczania Dnia Wolnoœci Podatkowej s³u¿y stosunek udzia³u wszystkich wydatków publicznych (bud¿et pañstwa, samorz¹dów, rz¹dowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto. Nominalne dane pochodz¹ z uzasadnienia do bud¿etu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych Ÿróde³, jak bud¿ety funduszy celowych.

Koniec z praktykami nieuczciwie wykorzystuj¹cych przewagê kontraktow¹? 12 lipca 2017 r. wchodzi w ¿ycie ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo¿ywczymi. Nowa ustawa dotyczy przede wszystkim przedsiêbiorców i przedstawicieli organizacji ich zrzeszaj¹cych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w obszarze produkcji, przetwórstwa oraz dystrybucji produktów rolnych i spo¿ywczych. Nowe przepisy wprowadzaj¹ pieniê¿ne kary administracyjne za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Postêpowanie bêdzie wszczyna³ z urzêdu Prezes UOKiK a zawiadomienie dotycz¹ce podejrzenia stosowania tych praktyk bêdzie móg³ zg³osiæ Prezesowi UOKiK przedsiêbiorca, je¿eli podejrzewa stosowanie takich praktyk wobec siebie. Ustawa ma na celu wyeliminowanie z ³añcucha dostaw surowców rolnych i ¿ywnoœci stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

czytaj tak¿e


6

analizy

Wiek pañ kupuj¹cych kosmetyki determinuje miejsce zakupów M³ode kobiety w wieku 18–29 lat stanowi¹ podstawow¹ grupê konsumentek dla niemal wszystkich kana³ów dystrybucji kosmetyków – wynika z raportu GfK Beauty 2016. Jedynie w przypadku perfumerii (np. Sephora, Douglas) i handlu tradycyjnego nie wystêpuje analogiczne zró¿nicowanie wiekowe konsumentek, z obserwowanym wy¿szym odsetkiem deklaracji zakupowych m³odych kobiet w stosunku do ca³ej populacji. B e z k o n k u r e n c y j n i e najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wœród kobiet, jak i mê¿czyzn, s¹ drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie Kana³ drogeryjny to przede wszystkim sieæ Rossmann. Trzy razy wiêcej kobiet kupuje tam, ni¿ w innych drogeriach (31 do 91 proc.), dla mê¿czyzn to nawet wiêksza dysproporcja (15 do 90 proc.). Generalnie rzecz bior¹c zakupów w sieci Rossmann dokonuje wiêkszoœæ populacji, bez wyraŸnych ró¿nic socjodemograficznych. Jednak w wiêkszoœci pozosta³ych kana³ów dystrybucji dominuj¹ ju¿ m³ode Polki. Zauwa¿alne jest to ju¿ w innych sieciach drogeryjnych. W sieci Hebe zakupów dokonuje 31 proc. kobiet, w tym 41 proc. kobiet z przedzia³u wiekowego 18–29 lat. Podobnie sytuacja wystêpuje w sieci Natura/Aster, w której zaopatruje siê 28 proc. populacji kobiet, w tym 38 proc. m³odych Polek. Podobne zjawisko wystêpuje w

innych kana³ach dystrybucji. W handlu nowoczesnym (czyli w hipermarketach lub supermarketach Auchan, Carrefour, Leclerc, Real, Tesco), gdzie dokonywanie zakupów kosmetycznych deklaruje 41 proc. kobiet, odsetek kupuj¹cych m³odych kobiet wynosi 48 proc. W sieci aptek Superpharm kupuje 29 proc. ogó³u kobiet, a 39 proc. m³odych pañ. Na stoiskach specjalistycznych (lub w sklepach) z kosmetykami, takich jak sieci Body Shop czy Inglot, równie¿ czêœciej kupuj¹ m³ode kobiety (17 do 24 proc.). Internet to tak¿e domena m³odych konsumentek. Stanowi¹ dominuj¹c¹ grupê kupuj¹cych zarówno w przypadku wirtualnych drogerii, jak i wirtualnych sklepów producentów czy dystrybutorów. W pierwszym przypadku dysproporcja wynosi 27 do 40 proc., w drugim 16 do 22 proc.

Programy lojalnoœciowe a czêstotliwoœæ zakupów Badania GfK Polonia wskazuj¹, ¿e liczba aktów zakupowych dokonywanych przez osoby posiadaj¹ce kartê lojalnoœciow¹ danej sieci detalicznej jest wy¿sza ni¿ œrednia liczba aktów zakupowych dla tej sieci. Polacy uczestnicz¹ œrednio w 3 programach lojalnoœciowych ró¿nych sieci detalicznych. Najpopularniejsze programy w Polsce to „Moja Biedronka” sieci Biedronka, w którym uczestnictwo deklaruje 65 proc. nabywców, „Clubcard” sieci Tesco (53 proc.), „Payback” (42 proc.) oraz wspomniana „Skarbonka” sieci Auchan (18 proc.). Struktura posiadaczy kart lojalnoœciowych wœród klientów danej sieci kszta³tuje siê nastêpuj¹co: kartê „Clubcard” posiada 74 proc. klientów Tesco, kartê „Moja Biedronka” posiada 60 proc. klientów Biedronki, a kartê „Skarbonka” posiada 40 proc. klientów Auchan. Aleksandra Dowgird, Project Manager w dziale Consumer Goods & Retail w GfK, komentuje: „Wœród tzw. smart shopperów, którzy dokonuj¹ racjonalnych decyzji na podstawie cech produktu, staraj¹ siê kupowaæ produkty, które s¹ im naprawdê potrzebne, a tak¿e potrafi¹ efektywnie porównywaæ ceny ró¿nych produktów i w ró¿nych sklepach, 36 proc. deklaruje, ¿e zawsze lub czêsto bierze udzia³ w programach lojalnoœciowych. W porównaniu z rokiem 2014 odsetek ten wzrós³ w 2016 roku o 8 punktów procentowych." Powy¿sze analizy powsta³y na podstawie danych pochodz¹cych z Raportu „Shopping Monitor” oraz Panelu Gospodarstw Domowych


7

bariery rozwoju

Kiedy w koñcu uporamy siê z kradzie¿ami sklepowymi? Rz¹d pracuje nad zmianami prawnymi dot. kradzie¿y. Niestety – proponowane niewielkie obni¿enie progu, rozgraniczaj¹cego wykroczenie od przestêpstwa nie zadowoli okradanych w³aœcicieli sklepów. Przedstawiony projekt Ministerstwa Sprawiedliwoœci proponuje wprowadzenie sta³ego progu w wysokoœci 400 z³ rozgraniczaj¹cego wykroczenie od przestêpstwa w miejsce dotychczasowej kwoty równej 1/4 p³acy minimalnej tj. 500 z³. Nadal jednak jest to kwota, która nie zadowoli rzeszy przedsiêbiorców, którzy borykaj¹ siê z problemem drobnych kradzie¿y sklepowych, których skala wci¹¿ nara¿a w³aœcicieli firm handlowych na ogromne straty. Pomimo postulatów œrodowiska, ¿e ka¿da kradzie¿ powinna byæ przestêpstwem bez wzglêdu na kwotê, rz¹d na razie nie widzia³ potrzeby wprowadzenia zmian, a proponowana teraz obni¿ka klasyfikacji czynu niewiele poprawi sytuacjê przedsiêbiorców. Du¿o lepiej jest oceniany pomys³ utworzenia elektronicznego rejestru sprawców wykroczeñ przeciwko mieniu jako narzêdzia do walki ze z³odziejami, którzy notorycznie dopuszczaj¹ siê kradzie¿y mienia o mniejszej wartoœci, dotychczas klasyfikowanych tylko jako wykroczenia.

Unijny rynek pracy w handlu W Brukseli w siedzibie UNI Europa podsumowano projekt badawczy UNI Europa Global Union i EuroCommerce dotycz¹cy sektora handlu w Europie. Efektem projektu, finansowanego przez Komisjê Europejsk¹, jest opublikowany raport: „Analiza rynku pracy w handlu detalicznym i hurtowym”. Sprawozdanie obejmuje sytuacjê na rynku pracy w sektorze handlu w kilku krajach, w tym w Polsce, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, W³oszech, Wielkiej Brytanii i Turcji. W czêœci raportu dotycz¹cej Polski wskazano na wiêksze w porównaniu z krajami Europy Zachodniej obci¹¿enie prac¹, które wynika z mniejszej liczby osób zatrudnionych w sektorze handlu w Polsce, w przeliczeniu na liczbê placówek handlowych. W polskim handlu czytaj tak¿e

pracuje 2 mln osób, jednak pracodawcom coraz trudniej znaleŸæ chêtnych do pracy. Œrednia wieku pracowników handlu w naszym kraju jest wy¿sza ni¿ w innych krajach europejskich. W naszym kraju m³odzi ludzie nie chc¹ pracowaæ w tej bran¿y, nie widz¹c w niej szans na zawodowy rozwój. Autorzy raportu podkreœlaj¹, ¿e handel jest bran¿¹ najmocniej odczuwaj¹c¹ niedobór pracowników.


8

rynek sklepów convenience

Kawa dla kierowcy… ze sklepu spo¿ywczego Ju¿ co trzecia osoba pij¹ca kawê na mieœcie korzysta z oferty kawowej sklepów spo¿ywczych i punktów sprzeda¿y. Amatorami takiej kawy s¹ czêœciej mê¿czyŸni i m³ode osoby do 29 roku ¿ycia – wynika z badania Cafe Monitor ARC Rynek i Opinia. G³ównymi sieciami sklepów spo¿ywczych/kiosków, w których klienci pij¹ kawê przynajmniej raz w tygodniu s¹: ¯abka (11%), Fresh Market (10%) oraz 1 Minute ( 9 % ) . D o najczêœciej wymienianych kryteriów wyboru s k l e p u spo¿ywczego lub p u n k t u sprzeda¿y jako miejsca, gdzie konsumenci kupuj¹ kawê na wynos, nale¿¹: przystêpna lokalizacja, mo¿liwoœæ kupienia kawy po drodze, dobra jakoœæ kawy oraz przystêpna cena. We wszystkich powy¿szych sieciach najczêœciej wybieranym rodzajem kawy jest kawa latte. Wyj¹tek stanowi¹ kioski i saloniki RUCHu, gdzie klienci nieco czêœciej deklaruj¹ zakup cappuccino. – Mieszkañcy du¿ych miast niemal na ka¿dym kroku maj¹ mo¿liwoœæ zakupienia kawy na wynos. W ostatnich latach pojawia³y siê i ci¹gle pojawiaj¹ siê kolejne kawiarnie, k¹ciki kawowe na stacjach

Badanie Café Monitor zrealizowa³ instytut ARC Rynek i Opinia technik¹ CAWI (badania on-line na w³asnym panelu epanel.pl), próba N=1200 osób deklaruj¹cych picie kawy na mieœcie. Badanie przeprowadzono na grupie mieszkañców du¿ych miast, losowo-wybranych osób w wieku 15-55 lat. Termin realizacji badania: 11.0522.05.2017.

benzynowych, sklepach convenience, salonikach prasowych, czy automaty do kawy. W tym roku postanowiliœmy sprawdziæ w naszym badaniu, na ile s k l e p y spo¿ywcze s¹ brane pod uwagê przy zakupie kawy na wynos. Okazuje siê, ¿e a¿ jedna t r z e c i a respondentów - mieszkañców du¿ych miast pij¹cych kawê na mieœcie w y b i e r a w³aœnie sklep spo¿ywczy jako miejsce, gdzie mo¿na zakupiæ gor¹c¹ kawê. Oczywiœcie konsumpcja tej kawy ró¿ni siê od konsumpcji kawy np. w kawiarniach sieciowych, gdzie mo¿na dodatkowo spotkaæ siê z przyjació³mi czy z³apaæ chwilê oddechu. Jednak nasze badanie pokazuje, ¿e sklepy spo¿ywcze s¹ wa¿nym graczem w rynku kawy na wynos komentuje Dominika Grzyb, autorka raportu z ARC Rynek i Opinia.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.