Page 1

www.handlowiec.biz.pl

ISSN 1734-4972

Marzec/Kwiecień (91/92) 2013

ogÓl nopols k ie p is m o B ra nż o w e

D LA SIE C I F RAN C Z Y Z OW Y C H F M C G

Polecamy także numer kwietniowy „Poradnika Handlowca” sy ra rp de Li

BRANŻOW Y MIESIĘCZNIK OGÓLNOPOLSKI DLA SKLEPÓW I HURTOWNI OWNI FMCG

M ok R

( ej w lo nd ha

t 2) ea y 11 I 201 ur rod La ag dia 20 X n N e u se

04/242

N

XX ROK

ie

l

KWIECIEŃ

2013

NAKŁAD KONTROLOWANY 70 000 EGZ.

4

Prezes Lewiatan Holding S.A. Wojciech Kruszewski: „Zrzeszamy obecnie blisko 2800 placówek osiągających ponad 7,6 mld zł rocznego obrotu, wśród których jest 225 supermarketów, ponad 1100 dużych sklepów, ponad 1200 placówek średniej wielkości oraz mniej niż 190 małych sklepów.”

16

Kara umowna w przygotowywanych umowach franczyzowych

20

Lody i napoje napędzają handlową koniunkturę

18

Hitpol - polska sieć, która stawia na jakość w Małopolsce i na Podkarpaciu

ISSN 1231-1545

w w w.poradnikhandlowca.com.pl

ph_kwiecien_okl.indd 1

13-03-28 13:02

Lider prasy branżowej wg TRM Nielsen listopad 2012 20. rok na rynku prasy branżowej W numerze m.in.: • Rynek pod lupą – Napoje bezalkoholowe • Wywiad z Jerzym Mazgajem, Prezesem Zarządu Alma Market S.A. • Magia piwa www.poradnikhandlowca.com.pl

Handlowiec – tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku


Od Redakcji

Bezpłatne ogólnopolskie pismo branżowe przeznaczone dla właścicieli sklepów działających w systemach franczyzowych. WYDAWNICTWO Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” spółka jawna 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 DYSTRYBUCJA w obiegu zamkniętym, bezpośrednio do placówek handlowych ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./fax (61) 852 08 94 PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl Dyrektor Zarządzający Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak jacekr@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński patrykt@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Rafał Sterczyński rafals@poradnikhandlowca.com.pl Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Michał Bobrowski tel.: (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl DZIAŁ SPRZEDAŻY Anita Kubiak tel. (61) 852 51 41 anitak@poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Ma­ria Le­śniew­ska tel. (61) 855 70 66 ma­rial@poradnikhandlowca.com.pl Maciej Twardowski tel. (61) 852 08 94 maciejt@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska tel. (61) 851 37 08 justynaw@poradnikrestauratora.com.pl OPRACOWANIE GRAFICZNE Krzysztof Rzepka SKŁAD i ŁAMANIE Krzysztof Bartkowiak, www.przecinek.com SERWIS FOTOGRAFICZNY Archiwum, iStockphoto.com, sxc.hu DRUK Interak Drukarnia Sp. z o.o. 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 93 Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

W numerze Rafał Sterczyński

Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych branży FMCG, które poszukują silnego, franczyzowego partnera. Pokazują to dane liczbowe wielu sieci, których udział w handlu jest znacznie większy niż przed laty, i sukcesywnie rośnie. Nie powinna zatem dziwić ekspansja sieci, które dwoją się i troją, aby pomóc sprzedawcy wygrywać z konkurencją i stabilnie istnieć na mapie handlowej regionu. W tym kontekście, powiedzenie „duży może więcej” jest nie tyle aktualne, co zbyt wąskie, bo nie określa tak naprawdę wielkości i charakteru wsparcia. Bo w przypadku sieci nie ogranicza się ono tylko i wyłącznie do jednej sfery działalności handlowej, ale do wielu. Stąd każdy z partnerów umowy franczyzowej ma okazję czerpać profity i wiedzę z przynależności do niej na różnych płaszczyznach.

Nasi partnerzy:

Nie można przy tym pominąć inwestycji w sklep. Zarówno fachowcy z sieci franczyzowych, jak i handlowcy podkreślają, że działania, które ciekawie charakteryzują placówkę handlową, przyciągają klientów. Uatrakcyjnienie zakupów, to już niemal standard, i warto o tym pamiętać. Handlowcy podejmują więc dodatkowe działania, które tak naprawdę może podjąć każdy sprzedawca, właściciel sklepu, aby jego punkt zwiększył rentowność i był jeszcze bardziej konkurencyjny. A jeśli dołączyć do tego serdeczność sprzedawców, właściwe zatowarowanie i wysoką jakość oferowanych towarów, to okazuje się, że sukces jest w zasięgu każdego handlowca. Zapraszam do lektury. n 

Spis treści 4

Franczyzowy model Lewiatana jest atrakcyjny dla coraz większej liczby handlowców

6 Handel news 14 Nasze targowe relacje umowna w przygotowywanych 16 Kara umowach franczyzowych 18

Hitpol - polska sieć, która stawia na jakość w Małopolsce i na Podkarpaciu

20 Lody i napoje napędzają handlową koniunkturę 24 Tłuszcze w gazetkach promocyjnych sieci franczyzowych 28

V Bieg Handlowców, Restauratorów i Producentów branż FMCG i HoReCa

30

Szkolenia „Poradnika Handlowca” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem

Tytuł weryfikowany przez TRM, ISSN 1734-4972

W tym numerze pokazujemy więc jak sieci dbają o swoich franczyzobiorców.


handlowiec

W Y W I A D H A N D LO W C A

Franczyzowy model Lewiatana jest atrakcyjny dla coraz większej liczby handlowców Z Wojciechem Kruszewskim, prezesem Lewiatan Holding S.A., rozmawia Rafał Sterczyński.

4 • W S I E C I •

Jakie są główne atuty franczyzowego konceptu pod marką Lewiatan? Uczestnictwo w Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan oznacza przynależność do największej i najdłużej funkcjonującej na rynku polskim sieci franczyzowej, dynamicznie się rozwijającej oraz uzyskującej najwyższe obroty wśród innych sieci. Nasze główne atuty to posiadanie rozpoznawalnej i cenionej przez konsumentów marki, którą sukcesywnie wzmacniamy poprzez cykliczne działania reklamowe w ogólnopolskich i regionalnych mediach (w telewizji, radiu i prasie) oraz nowoczesną i wyrazistą wizualizację placówek handlowych. Proponujemy ponadto bardzo atrakcyjną formułę współpracy oraz bogaty pakiet franczyzowy, umożliwiający uzyskiwanie szeregu korzyści przekładających się na zysk sklepu. Naszą przewagą jest także funkcjonowanie w grupie Eurocash dysponującej wysoce zorganizowanym zapleczem hurtowym, obejmującym swoim zasięgiem cały kraj. Oto nasze główne atuty, które przyciągają kolejnych franczyzobiorców. Na jakie wsparcie może liczyć sklep – franczyzobiorca Lewiatana? W sferze handlowej, poza korzystnymi warunkami u dystrybutorów, zapewniamy zrzeszanym placówkom bogaty portfel kontraktów handlowych, które w znaczący sposób uatrakcyjniają warunki handlowe, a tym samym zwiększają przychody oraz rentowność sklepu. Oferujemy ponadto

około 250 produktów marki własnej, których ceny oraz jakość wyróżniają je nie tylko na tle produktów brandowych, ale także wśród towarów private label innych sieci handlowych. W ramach pakietu franczyzowego udostępniamy know-how prowadzenia działalności i zarządzania sklepem, dajemy moż-

inne projekty dla franczyzobiorców, jak np. program szkoleniowy dla właścicieli i pracowników placówek handlowych, pomoc w aranżacji i wizualizacji sklepu czy projekt optymalizacji asortymentu. Bogaty katalog elementów pakietu franczyzowego sprawia, że sklepy Lewiatan mogą dynamicznie się rozwijać i skutecznie konkurować na rynku. Sieć Lewiatan to już około 2800 sklepów. Jak wygląda plan ekspansji sieci w bieżącym roku? Istotnie, Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się sieci handlowych. Zrzeszamy obecnie blisko 2800 placówek osiągających ponad 7,6 mld zł rocznego obrotu, wśród których jest 225 supermarketów, ponad 1100 dużych sklepów, ponad 1200 placówek średniej wielkości oraz mniej niż 190 małych sklepów. W bieżącym roku duży nacisk kładziemy na rozwój ilościowy, ale też jakościowy sieci. Cieszy nas duża gotowość akcesyjna różnorodnych podmiotów zgłaszających chęć wstąpienia do Lewiatana. Chcemy jednak budować sieć sklepów nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się i przyjaznych dla klienta, dlatego priorytet

Prezes Wojciech Kruszewski: „Zrzeszamy obecnie blisko 2800 placówek osiągających ponad 7,6 mld zł rocznego obrotu, wśród których jest 225 supermarketów, ponad 1100 dużych sklepów, ponad 1200 placówek średniej wielkości oraz mniej niż 190 małych sklepów.” liwość korzystania z szeregu umów okołobiznesowych, znacząco obniżających koszty działalności (zakup energii elektrycznej, korzystanie z telefonii komórkowej, zakup wyposażenia, itd.). Zapewniamy także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz preferencyjne warunki innych rodzajów ubezpieczeń (majątkowych, pracowniczych). Oferujemy ponadto szerokie wsparcie marketingowe w postaci cyklicznych gazetek promocyjnych, akcji plakatowych, billboardowych, itp. Prowadzimy również

stanowi zasymilowanie, przede wszystkim, dużych placówek handlowych, cieszących się dobrą opinią konsumentów. Plany ekspansji Lewiatana w bieżącym roku są ambitne i właściwie znajdują się już w pełnym toku operacyjnym. Szacujemy, że procentowy wzrost ilości nowo otwartych sklepów osiągnie dwucyfrową liczbę. Jakie kryteria musi spełnić sklep, aby wejść do rodziny Lewiatana oraz


W Y W I A D H A N D LO W C A

Sklepy Lewiatana otrzymują wynagrodzenia za realizację kontraktów handlowych, które określają zasady obrotu poszczególnymi grupami produktowymi. Zapewniamy też zrzeszonym placówkom szereg topowych produktów w stałych, atrakcyjnych cenach, cykliczne promocje cenowe (ogólnopolskie i regionalne) oraz około 250 towarów marki własnej. W przypadku pozostałego asortymentu (ze szczególnym uwzględnieniem produktów świeżych oraz lokalnych i regionalnych) sklepy mają możliwość decydowania o ofercie handlowej.

z jakimi kosztami dla franczyzobiorcy lub pod jakimi warunkami koniecznymi wiąże się przystąpienie do sieci?

Jak wygląda zaplecze hurtowe i system zamówień? Jaka jest swoboda sklepów m.in. w wyborze asortymentu?

Jesteśmy zainteresowani przyłączaniem głównie placówek o powierzchni większej niż 100 m kw., gdyż mniejsze sklepy, niestety, nie są w stanie wypełniać najważniejszych aspektów polityki handlowej Lewiatana – realizować centralnych kontraktów handlowych, skutecznie prowadzić działań promocyjnych, czy też utrzymywać asortyment produktów marki własnej. Od przyszłych franczyzobiorców oczekujemy również dobrej opinii w środowisku kupieckim, stabilizacji finansowej oraz gotowości do realizacji strategii sieci. Do Lewiatana przyjmowane są sklepy, które dobrze rokują na realizację szerokiego zakresu proponowanych przez nas usług, zapewniających perspektywę dalszego rozwoju placówki.

Tak jak wspomniałem na wstępie, funkcjonowanie w grupie Eurocash stanowi niewątpliwy atut Lewiatana, ponieważ oznacza posiadanie zaplecza największego partnera hurtowego w kraju, zapewniającego łańcuch logistyczny dostaw towarów do sklepów, co z kolei pozwala franczyzobiorcom skupić się na prowadzeniu i rozwoju działań detalicznych.

Jaki jest udział produktów własnych na półkach w sieci i czy ma on tendencję wzrostową?

Zdecydowana większość dostaw towarów do sklepów Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan realizowanych jest poprzez firmę Tradis, specjalizującą się w dystrybucji serwisowej dóbr FMCG wszystkich najważniejszych kategorii. Zaplecze logistyczne, którym dysponuje (8 Centrów Dystrybucji, ponad 70 oddziałów o łącznej powierzchni magazynowej 306000 m kw. oraz flota blisko 500 pojazdów) gwarantuje bezpieczeństwo realizacji dostaw towarów do naszych sklepów oraz zapewnia

towarów to zdecydowani liderzy w sprzedaży ilościowej w swoich kategoriach.

handlowiec

sprawną obsługę zamówień, które mogą być składane zarówno on-line przez całą dobę poprzez internetową platformę eHurtownia lub za pośrednictwem ponad 350 przedstawicieli handlowych Tradisu.

W sieci Lewiatan sprzedaż produktów marki własnej stanowi około 3-4 procent obrotu sklepów. Ich wartość sprzedaży systematycznie rośnie, w tempie około 20% rocznie. Już teraz większość z tych

Jedynym obciążeniem dla franczyzobiorcy jest niewielka miesięczna opłata franczyzowa, której wysokość zależy od powierzchni (formatu) sklepu. Koszty ponoszone przez franczyzobiorców są jednak wielokrotnie niższe niż profity uzyskiwane z racji aktywnego uczestnictwa w sieci Lewiatan.

Lewiatan oferuje system franczyzy przyjaznej dla franczyzobiorców, a zarazem bardzo efektywnej. Jest to model wysoce skuteczny, przynoszący wymierne pożytki uczestnikom sieci, dzięki czemu pozwala stawać w szranki z konkurencją i wygrywać. Co więcej, po wstąpieniu do Lewiatana, sklepy, które w pełni realizują zasady obowiązujące w sieci notują zdecydowany wzrost obrotów, poprawiają rentowność sklepu i tym samym powiększają zyski. Uważam zatem, że nie ma potrzeby wprowadzania znaczących zmian w konstrukcji franczyzy Lewiatana.

W początkowym etapie prac nad marką własną zakładaliśmy liczbę produktów na poziomie 150, lecz dziś posiadamy ich już około 250. Zwiększenie asortymentu marki własnej w dużej mierze wymusił sam rynek. Chcemy mieć bowiem ofertę dostosowaną do oczekiwań naszych klientów, aby w Lewiatanie mogli kupić produkty wysokiej jakości w niskich cenach. n

5 • W S I E C I •

W jakim typie franczyzy funkcjonuje sieć Lewiatan? Czy ten model ulegnie zmianie?


handlowiec

Handel news

Eurocash - zmiany menedżerskie Zarząd Eurocash podjął decyzję o zmianach menedżerskich w strukturach grupy. Na czele Eurocash Franczyza stanął Carlos Saraiva, a Grupy Dystrybucyjnej Tradis - Pedro Martinho. Od 2 kwietnia prezesem Eurocash Franczyza został Carlos Saraiva, dotychczasowy prezes Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Zastąpił go Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash. - Cieszę się, że będę mógł wykorzystać swoje doświadczenie, by wspierać rozwój Delikatesów Centrum. Jestem przekonany, że nasi franczyzobiorcy mogą osiągać jeszcze lepsze wyniki i stać się bardziej konkurencyjni dzięki zwiększeniu efektywności prowadzonych działań i konsekwentnej integracji hurtu z detalem mówi Carlos Saraiva, członek zarządu Grupy Eurocash, prezes Eurocash Franczyza.

Pomimo zapowiadanego przed laty upadku mniejszych i średnich sklepów, ostatni rok pokazał, że konsument coraz częściej woli robić zakupy blisko domu, w przyjaznej atmosferze, pod warunkiem, że i asortyment, i ceny są na odpowiednim poziomie. A to jest możliwe dzięki lepszej organizacji handlu, za którym stoi silny dystrybutor i sprawna sieć franczyzowa. - Sieci franczyzowe współpracujące z Tradisem liczą dziś ponad 5000 sklepów.

Delikatesy Alma w olsztyńskiej Alfie Właściciel sieci delikatesów Alma, podpisał długoterminową umowę najmu z Centrum Handlowym Alfa w Olsztynie, przejmując lokal wcześniej zajmowany przez markę Bomi. Otwarcie nowych delikatesów, które będą jednocześnie pierwszymi delikatesami Alma w północno-wschodniej Polsce, odbędzie się prawdopodobnie latem tego roku.

6 • w sieci •

- Zainteresowanie lokalizacją w Alfie ze strony supermarketów spożywczych było ogromne. My jednak nie chcieliśmy podejmować pochopnych decyzji, przeanalizowaliśmy olsztyński rynek i doszliśmy do wniosku, że delikatesy Alma są kwintesencją tego, czego centrum Olsztyna potrzebuje - różnorodności w połączeniu z przystępnością i przyjazną atmosferą - mówi Katarzyna Tondel-Jędrzejczak, Asset Manager z Balmain Asset Management, firmy reprezentującej właściciela CH Alfa. Nowe Delikatesy Alma będą zlokalizowane na parterze, w samym sercu Centrum Handlowego Alfa. Prace związane z przystosowaniem powierzchni do potrzeb nowego najemcy trwają od stycznia br. Przekazanie obiektu planowane jest na kwiecień, wtedy również rozpoczną się prace wykończeniowe i wystrój lokalu zgodny z wymogami marki Alma.

Stanowi to ogromny potencjał dystrybucji w kraju. Franczyzobiorcy, nasi partnerzy, oczekują od nas wsparcia w zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku, dobrych cen i serwisu na bardzo wysokim poziomie. Dostarczenie im tego to mój najwyższy priorytet - a ponad 6-letnie doświadczenie na czele sieci, która wykazała największą rentowność z metra kwadratowego w Polsce, pozwoli mi patrzeć w przyszłość z optymizmem - mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash, prezes Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Dotychczasowy prezes Eurocash Franczyza, Ireneusz Ozga, podjął decyzję o odejściu z firmy z dniem 30 kwietnia.

Kolejny Spar w Jaśle Pod koniec marca w Jaśle otwarty został kolejny sklep pod szyldem Spar. Placówka należąca do spółki Bać-Pol Detal jest zlokalizowana przy ulicy ul. Jana Pawła II. W uroczystym otwarciu udział wzięli: Prezes Grupy Kapitałowej Bać-Pol - Leszek Bać, Zarząd Spar - Wojciech Bystroń, Andrzej Figiel oraz Zarząd Bać-Pol Detal - Małgorzata Puc i Roman Materna. Pojawili się również przedstawiciele lokalnych władz. - Chcemy, żeby marka Spar kojarzyła się nie tylko ze sklepami, ale również była symbolem integrowania się społeczeństwa na poziomie lokalnym - mówi Roman Materna, Wiceprezes Bać-Pol Detal. Na pierwszych dziesięciu klientów, podczas otwarcia czekały upominki, a na wszystkich przygotowane specjalnie na uruchomienie placówki atrakcyjne promocje cenowe i degustacje produktów regionalnych. Sklep w Jaśle charakteryzuje doskonała lokalizacja w pobliżu centrum handlowego. Ma powierzchnię 540 metrów kwadratowych i należy do formatu Supermarket Spar. W sklepie znajdują się trzy stanowiska kasowe, a klienci mogą dokonywać zakupów w działach nabiałowym, piekarniczym, owocowo-warzywnym, chemiczno-kosmetycznym, mięsno-wędliniarskim i monopolowym.


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


handlowiec

Handel news

Piotr i Paweł najemcą Royal Wilanów i ArtNorblin Grupa Capital Park podpisała umowy najmu z siecią delikatesów Piotr i Paweł w swoich dwóch warszawskich wielofunkcyjnych projektach: Royal Wilanów i ArtNorblin.

W wilanowskim projekcie Piotr i Paweł zajmie powierzchnię ok. 2 tys. metrów kw., zaś ten zlokalizowany na Woli w dawnej Fabryce Norblina liczyć będzie ponad 2,3 tys. metrów kw. Royal Wilanów zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Wilanowskiego i osiedli mieszkaniowych Miasteczka Wilanów oraz nowo powstającego fragmentu dzielnicy z przyszłym ratuszem i galerią handlową. Na terenie dawnej Fabryki Norblina powstanie unikalna w swoim charakterze wielofunkcyjna usługowo-handlowo-kulturalna przestrzeń.

Pierwsza Natura w Janowie Lubelskim W Janowie Lubelskim otwarta została pierwsza drogeria Natura w tym mieście. To już kolejny sklep uruchamiany pod nowym szyldem. Odmieniony na zewnątrz, w środku zachowuje te same wysokie standardy jakości obsługi oraz przyjazną atmosferę.

8 • w sieci •

W drogerii o powierzchni 130 m kw. znajdą się zarówno produkty do pielęgnacji

Hitpol zmienia wygląd Sieć franczyzowa Hitpol udoskonala zewnętrzny i wewnętrzny wystrój sklepów. W dalszym ciągu przeprowadzany jest remodeling w zakresie wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej. Działania te mają na celu stworzenie nowoczesnego, a zarazem rodzinnego wizerunku sklepów, gdzie klient będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. Odświeżona wizualizacja ma ułatwić i uprzyjemnić zakupy, a także poruszanie się po każdym ze sklepów Sieci Hitpol. Etap wdrożeniowy wizualizacji zewnętrznej w sklepach pod szyldem Hitpol, zakończony został koncepcją kasetonu świetlnego, będącego elegancką wizytówką sieci. Od końca listopada ubiegłego roku zmiany są wprowadzane w nowo dołączanych sklepach i wdrażane w pozostałych placówkach sieci.

twarzy, ciała, włosów, kosmetyki do makijażu, jak również artykuły dla dzieci oraz chemia gospodarcza. – Otwarcie Natury w Janowie Lubelskim jest dla nas ważnym wydarzeniem. Każdy nowy sklep to dowód na to, iż przyjęta przez nas strategia zmierza w dobrym kierunku. Nasi klienci cenią nas za wysoki standard obsługi, przyjazne ceny oraz szeroki asortyment, który w ubiegłym roku poszerzony został o produkty dla dzieci i chemię gospodarczą. W drogerii w Janowie Lubelskim, oprócz znanych linii kosmetyków nie zabraknie też cenionych przez klientki marek makijażowych – mówi Beata Szczytowska, Prezes Zarządu Polbita.

Nowy Rossmann w Warszawie Rossmann otworzył swoją drogerię w Factory Warszawa Annopol, największym centrum wyprzedażowym na Mazowszu. Rossmann zajmuje jeden z największych lokali w tym centrum o powierzchni ok. 365 m kw. Nowo otwarty sklep to drogeria o takim samym asortymencie i wielkości, jak w innych centrach handlowych. Pomimo zlokalizowania w centrum typu outlet, ceny produktów są takie same, jak ceny w innych drogeriach Rossmann.

Sklepy Hitpol posiadają odświeżoną wizualizację wewnętrzną, na działach: mięsa-wędliny-sery, owoce-warzywa, nabiał, pieczywo, mrożonki i alkohole. Tablice branżowe zostały podzielone kolorystycznie i wykonane według schematu: główna tablica branżowa oraz znajdujące się poniżej mniejsze tabliczki stworzone według zasady: atrakcyjne zdjęcie i hasło zwracające uwagę na wysoką jakość produktów znajdujących się na półkach sklepów Sieci Hitpol. Sieć do końca roku 2013 planuje zakończyć retusz działów, wzbogacając je o spójnie działające ogniwa, przyczyniające się do stworzenia wspólnej wizji sklepów w pełni zaspokających konsumenckie potrzeby. Następnym etapem jest stworzenie modelowego wzoru strefy dekompresji i strefy przykasowej, czyli punktów strategicznych wpływających na sprzedaż.


Handel news

Na nowych klientów czekały tradycyjne już promocje cenowe i degustacje produktów regionalnych. Co waż-

ne, pracownicy przed otwarciem nowego sklepu przeszli specjalistyczne szkolenia, które mają na celu jak najlepszą obsługę klientów. Sklepy sieci w Niepołomicach powstają dzięki współpracy SPAR z GS Niepołomice.

– Waga jaką Spar przywiązuje do szczegółów przy uruchamianiu placówki umacnia nas w przekonaniu, że to najlepszy partner – mówi Marek Ciastoń prezes GS Niepołomice.

O kolejne dwa lata, do końca 2014 roku, została przedłużona umowa o współpracy handlowej pomiędzy światowym potentatem w przemyśle spożywczym, koncernem PepsiCo a firmą Kolporter. W ramach umowy PepsiCo zapewnia kompleksową obsługę punktów sprzedaży

Sklep formatu Supermarket Spar oferuje klientom pełny asortyment towarów w korzystnych cenach na stoiskach: mięsno-wędliniarskim, owocowo-warzywnym, nabiałowym, chemiczno-kosmetycznym i alkoholowym. Dobra lokalizacja, dopracowana w każdym szczególe wizualizacja i widoczne z daleka charakterystyczne logo sieci. Tak wygląda czwarty z otwartych w ostatnich kilku tygodniach w ramach umowy z GS Niepołomice sklep SPAR na terenie tej gminy. Nowy sklep znajduje się w miejscowości Podłęże i posiada 390 metrów kw. powierzchni. Dodajmy, że Spar w gminie Niepołomice dysponuje placówkami o łącznej powierzchni blisko 1200 metrów kwadratowych.

w trzech kanałach dystrybucyjnych Kolportera – salonikach prasowych, sieci sklepów spożywczych Dobry Wybór oraz nowej sieci franczyzowej – Traf Press. Koncern dostarcza Kolporterowi napoje gazowane (Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Pepsi Light, Mirinda, 7 UP, Schweppes), wodę mineralną Górska Natura, napoje energetyczne Adrenaline Mountain Dew i Rockstar, Lipton Ice Tea oraz soki Toma. Ponadto PepsiCo wyposaża punkty handlowe Kolportera w regały wystawowe i lodówki, a także uczestniczy w programach promocyjnych i zakupowych (m.in. Payback) realizowanych w sieciach spółki.

1800 sklepów Odido W Łodzi otwarto 1800. sklep Odido. Od początku 2013 roku sieć stworzona przez Makro Cash&Carry Polska powiększyła się o ponad 130 placówek. Od wejścia Odido na polski rynek mijają dwa lata. Sieć nie zwalnia tempa rozwoju – 1800. placówka otwarta została w centrum Łodzi. Jej właściciel – Wojciech Michalak to detalista, który zarządza 3 sklepami Odido. Najnowszy działa przy ul. Tuszyńskiej. Klientów przyciąga do siebie

nie tylko świeżymi produktami najwyższej jakości, ale także kącikiem kawowym i stoiskiem z hot-dogami, a na pomysł wstawienia ich do sklepu wpadł sam właściciel. Otwarcie 1800. Odido poprzedziły długie rozmowy detalisty z zespołem konsultantów Makro oraz wielotygodniowy remont lokalu. W efekcie łódzka placówka to nowoczesny sklep, stworzony z dużą dbałością o szczegóły, w tym optymalne ustawienie

kas czy poszczególnych stoisk. Prócz ciągłego wsparcia biznesowego, właściciel placówki korzysta też regularnie z bezpośrednich dostaw towaru z hali Makro – oferty dedykowanej wszystkim franczyzobiorcom Odido. Do sieci Odido mogą przystąpić właściciele zarówno małych, jak i większych sklepów spożywczych na terenie całej Polski, którzy chcą skorzystać z dostępu do kompleksowego pakietu doradczego Makro, a przy tym pragną zachować dużą niezależność. Detaliści mają do swojej dyspozycji nie tylko profesjonalne usługi, takie jak szkolenia, doradztwo przy doborze asortymentu, rabaty na zaopatrzenie w Makro, dostęp do tańszych źródeł energii, czy atrakcyjne warunki zakupu produktów sygnowanych markami Fine Food, Aro i Fine Dreaming, ale także szerokie wsparcie marketingowe – reklamy telewizyjne i prasowe, bezpłatne gazetki promocyjne Odido oraz wsparcie przy otwarciu placówki. W 2012 roku uruchomiony został również system dostaw do sklepów sieci Odido.

9 • w sieci •

Trzeci z czterech planowanych nowych sklepów Spar został otwarty w gminie Niepołomice w miejscowości Staniątki. Placówka o powierzchni 150 metrów kwadratowych zainaugurowała swoją działalność z początkiem marca.

Kolporter rozwija się

handlowiec

Kolejne sklepy Spar w Niepołomicach


handlowiec

Handel news

Na przekór kryzysowi – wzrost sprzedaży Metro Cash & Carry utrzymało wzrost sprzedaży w roku fiskalnym 2012, wraz z dalszym rozwojem sieci w 29 krajach świata. W 2012 roku sprzedaż wzrosła o 1,7%, osiągając 31,6 miliardów euro. Do pozytywnego trendu przyczyniły się szczególnie wyniki w Rosji, Chinach i Turcji. Sprzedaż rok do roku wzrosła o 0,2%. Udział międzynarodowej sprzedaży Metro Cash & Carry wzrósł z 83,5 % do 84,5% w 2012 roku. Na rynku pierwotnym w Niemczech, sprzedaż spadła o 3,3% do 5 miliardów euro, głównie ze względu na optymalizację portfolio, która wiązała się z zamknięciem 10 hal w czwartym kwartale 2011 roku oraz słabnącym biznesem artykułów przemysłowych. Sprzedaż rok do roku spadła tylko o 0,7%. W 2012 roku Metro Cash & Carry otworzyło 46 hal we wszystkich regionach, w których

działa sieć. Tylko w Chinach otwarto 12 hal, jest to rekordowa liczba otwarć w pojedynczym kraju, w historii organizacji. Podczas gdy jest utrzymywane tempo ekspansji w krajach Europy Wschodniej, nowe hale otwarto również we Francji, Belgii, Włoszech oraz Hiszpanii. Nie licząc 30 sprzedanych hal Makro w Wielkiej Brytanii, Metro Cash & Carry na koniec 2012 roku zarządzało 743 halami hurtowymi w 29 krajach na całym świecie.

– W 2012 roku określiliśmy strategiczne kierunki działań naszej organizacji, by być bliżej naszych klientów. Wprowadziliśmy wiele projektów, które mają nam pomóc w zwiększeniu naszej konkurencyjności oraz atrakcyjności dla klientów. Bez wątpienia będziemy kontynuować te działania w długofalowej perspektywie – wyjaśnia David Boner, Prezes Makro Cash & Carry Polska.

W Polsce, sieć otworzyła 2 nowe Makro Punkty i osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,629 miliarda euro. Obecnie sieć liczy 41 hal, w których pracuje 6 444 osób.

Sieć Sklepów abc wciąż w czołówce

Muszkieterowie na stacji paliw

Pod koniec ubiegłego roku Sieć Sklepów abc świętowała otwarcie pięciotysięcznej placówki w Plewiskach koło Poznania, a już ten wynik jest dalece nieaktualny, bo pod koniec marca, pod szyldem sieci znajduje się już około 5400 sklepów. Główne założenie sieci abc mówi, że to właściciel sklepu „po sąsiedzku” wie najlepiej, jak prowadzić swój biznes i czego potrzebują jego klienci, a korzysta ze wsparcia Grupy Eurocash. Ta pomoc fachowców zaczyna się od specjalnych promocji, skierowanych do wszystkich klientów hurtowni Eurocash Cash&Carry oraz klientów sklepów abc, szkoleń, doradztwa, współpracy, a kończy na niskich cenach i rabatach uzyskiwanych przez handlowców.

Grupa Muszkieterów otworzyła kolejną stację paliw, tym razem w Miechowie. Jest to pierwszy w mieście i zarazem szósty otwarty tego typu obiekt Muszkieterów. Obecnie pod logo Intermarché działa już 41 stacji.

1 0 • w sieci •

Przypomnijmy, że Sieć Sklepów abc rozwija się już od 13 lat. Na początku skupiała zaledwie 57 placówek, a kiedy obchodziła swoje 10-lecie w 2009 roku - ok. 3400 placówek.

Powstała przy supermarkecie Intermarché stacja benzynowa w Miechowie zlokalizowana jest przy trasie krajowej S7. Stacja czynna jest przez 24h na dobę. W ofercie dostępne są standardowe produkty: benzyna Pb95, Pb98, olej napędowy oraz gaz LPG. Przy stacji działają mały sklep z artykułami motoryzacyjnymi i spożywczymi oraz kącik bistro. -Jest to pierwsza stacja Intermarché i zarazem jedyna stacja przymarketowa w Miechowie. Podróżujący krajową „siódemką” będą mogli na niej zatankować oraz zrobić drobne zakupy – podkreśla Paweł Motyczyński, właściciel supermarketu.


handlowiec

Handel news

Pierwszy Carrefour Express w Poznaniu

Karta Seniora w supermarkecie

2013 rok dla Carrefour Express zaczął się bardzo dobrze. Tylko w styczniu sieć franczyzowa powiększyła się o 10 nowych sklepów, m.in. w Warszawie, Krakowie, Podkowie Leśnej i Czyżowicach. Otwarto także dwa pierwsze sklepy Carrefour Express w Poznaniu, który jest ważnym rynkiem dla całej branży handlowej.

Od 13 marca z Karty Seniora będą mogli się korzystać nie tylko klienci hipermarketów Carrefour, ale i osoby kupujące w supermarketach Car-

Koncept, który proponuje Carrefour dostosowany jest nie tylko do wymagań klientów, ale też partnerów biznesowych. – Franczyza z Carrefour opiera się na czterech filarach, którymi są: silna i rozpoznawalna marka, właściwie dobrany dla klienta asortyment produktów, sprawna logistyka oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z ffanczyzobiorcą, czyli udostępnianie partnerowi narzędzi do bieżącej analizy wyników sprzedaży, pomoc doświadczonych specjalistów, którzy służą radą na każdym etapie rozwoju biznesu – mówi Francois Vincent, dyrektor ds. franczyzy i członek Zarządu Carrefour Polska. Carrefour od ponad 30 lat skutecznie rozwija swój koncept franczyzowy na świecie i jest ekspertem w tego rodzaju działalności biznesowej. Obecnie w Polsce działa już 300 sklepów franczyzowych z logo Carrefour Express, a każdego miesiąca powstaje kilkanaście nowych placówek.

refour Market. W związku z rozszerzeniem programu, seniorzy będą mogli korzystać z możliwości uzyskania rabatów na zakupy w dodatkowych 140 placówkach w całej Polsce. – W związku z faktem, iż nasz program cieszy się ogromnym zainteresowaniem w naszych hipermarketach, postanowiliśmy wprowadzić go także do naszych supermarketów, aby również klienci tych sklepów mogli korzystać z rabatów specjalnie dla nich przygotowywanych. Takie działania na pewno przyczynią się do zwiększenia siły nabywczej tej grupy klientów i pomogą rozsądniej gospodarować budżetem domowym, co w aktualnej sytuacji gospodarczej jest ważne dla każdego klienta – mówi Robert Noceń, Dyrektor Marketingu Carrefour Polska. Dzięki karcie, w każdy wtorek, seniorzy mogą liczyć na rabat do 10 proc. na całe zakupy. Rabat przyznawany jest za zakupy w przedziale kwotowym od 50 zł do 300 zł. Przy płatności za zakupy dokonywane w dedykowanym dla seniora dniu, po okazaniu karty, klienci otrzymują wraz z paragonem e-Kupon rabatowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Wysokość rabatu na e-Kuponie zależy od wartości zakupów.

Tesco Extra w Gliwicach 1 2 • w   sieci •

Klienci robią zakupy w nowym hipermarkecie Tesco Extra w gliwickim centrum handlowym Europa Centralna. Czeka na nich tysiące produktów. Nie zabraknie

wyrobów lokalnych producentów. W sklepie pracę znalazło 130 osób. Na półkach nowego sklepu klienci znajdą ponad 30 000 produktów. Oferta składa się głównie z polskich produktów oraz produktów marki Tesco, sprawdzonych i polecanych przez znanego krytyka kulinarnego i podróżnika – Roberta Makłowicza. Są one alternatywą dla produktów znanych z dyskontów, zarówno pod względem ceny, jak i jakości. – Tesco Extra to niskie ceny, ale przy znacznie szerszej ofercie. W nowym

sklepie klienci znajdą duży wybór świeżych ryb, wędlin i serów. Amatorzy nowinek technicznych będą zadowoleni z bogatej oferty stoisk ze sprzętem elektronicznym oraz telefonami, gdzie będzie można znaleźć m.in. Ipady, czy najnowszy model iPhone`a. Mamy też specjalną ofertę dla dzieci – mówi Michał Sikora z biura prasowego Tesco Polska. W ofercie nowego sklepu Tesco Extra znalazły się także regionalne i lokalne wyroby. Dołączenie ich do oferty sklepu jest odpowiedzią na duże zainteresowanie klientów regionalnymi smakami. Sklep czynny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Posiada możliwość opłacania rachunków przy kasach. Tesco zapowiada, że to nie ostatnia inwestycja w regionie. Sieć cały czas poszukuje lokalizacji pod nowe sklepy – jest zainteresowana zarówno zakupem, jak i wynajmem działek lub obiektów handlowych.


Handel news

Blue Stop w natarciu

– Opracowany przez nas model działania nie jest typowym modelem franczyzowym. To działanie partnerskie, którego celem poza

Poza ofertą współpracy, niezaprzeczalnym atutem konceptu Blue Stop jest wsparcie organizacyjne i logistyczne spółki, która zapewnia dystrybucję produktów na terenie całego kraju. W Delko współpracuje z 29 partnerami, a w kolejnych 18 placówkach trwają prace związane

Piotr i Paweł bez wkładu własnego 23 lata na rynku, 13 lat doświadczeń w rozwoju sieci franczyzowej, 90 placówek w całej Polsce, 2 miliardy złotych obrotu to kluczowe liczby, które charakteryzują sieć Piotr i Paweł. Atrakcyjność stworzonego modelu dostrzegli franczyzobiorcy i dlatego sieć stworzyła kilka wariantów biznesowych umożliwiających rozwój z Piotrem i Pawłem. Franczyzobiorcą można zostać już nie tylko zarządzając przygotowaną przez sieć placówką, lecz również posiadając funkcjonujący sklep. To właśnie ten wariant jest obecnie mocno rozwijany przez polską sieć.

potrafiących współpracować w dużych organizacjach. Docelowo franczyzobiorca staje się właścicielem sklepu w prężnie rozwijającej się organizacji, o scentralizowanym procesie zakupu i marketingu. Wszyscy, którzy nawiążą współpracę z Piotrem i Pawłem w 2013 roku nie poniosą kosztów adaptacji funkcjonujących placówek do standardów sieci.

Na czym to polega? Aby rozpocząć współpracę z Piotrem i Pawłem jako franczyzobiorca, poszukiwani kandydaci powinni mieć doświadczenia w handlu oraz sklep o powierzchni minimum 600 m kw. Wiedza, doświadczenie i znajomość rynku franczyzodawcy wzmacniają pewność powodzenia inwestycji. To szansa dla osób otwartych na wyzwania,

Osiedlowy sklep posiada trzy stanowiska kasowe i zapewnia możliwość dokonania

Sukces Muszkieterów W 2012 roku obroty Grupy Muszkieterów wzrosły o 5,6 %, a w ciągu trzech lat zanotowano wzrost o 15%, dzięki czemu grupa potwierdziła właściwy wybór strategii. Musz-

kieterowie nadal będą dążyć do zapewnienia niskich cen, kontynuowania polityki innowacyjności i polityki usługowej, zdobywania nowych powierzchni i specjalistycznego doświadczenia w zakresie dystrybucji i przemysłu.

Nowy Spar w Tarnowie Otwarcie nowego sklepu sieci Spar odbyło się w Tarnowie przy ulicy Legionów Dąbrowskiego. Uruchomieniu placówki towarzyszyły promocje cenowe i możliwość zapoznania się z ofertą lokalnych producentów.

z wizualizacją odpowiadającą standardom sieci. Do projektu przystępuje pięć nowych sklepów tygodniowo.

zakupów na stoiskach: mięsno-wędliniarskim, owocowo-warzywnym, nabiałowym, chemiczno-kosmetycznym i alkoholowym. Jak zwykle zadbano o niebanalną oprawę otwarcia nowego Spar-u. Pierwszych klientów w sklepie witał profesjonalny wodzirej, a już na wszystkich czekały najwyższej jakości produkty w atrakcyjnych cenach.

– W trudnym kontekście ekonomicznym, rok 2012 był pomyślnym czasem dla naszych przedsiębiorców i pracowników, dobre wyniki osiągnęliśmy zwłaszcza w sektorze spożywczym we Francji. Dzięki temu możemy potwierdzić dzisiaj trwałość naszego wyjątkowego modelu, który z pewnością przyczynił się sukcesu zaobserwowanego w ciągu ostatnich miesięcy. Jesteśmy przygotowani do podjęcia kolejnych działań, naszym zamiarem jest kontynuowanie tendencji wzrostowej w 2013 r. – powiedział Jean-Pierre Meunier, Prezes Spółki Cywilnej Muszkieterów.

1 3 • w sieci •

Przygotowania do uruchomienia projektu trwały przez cały ubiegły rok. W tym czasie prowadzono rozmowy z potencjalnymi partnerami oraz producentami. Ich efektem było opracowanie zasad funkcjonowania nowego konceptu.

pozyskiwaniem nowych powierzchni handlowych jest też, a może przede wszystkim integracja mająca na celu osiąganie wspólnych korzyści – mówi Dariusz Kawecki, Prezes Delko.

handlowiec

Ogólnopolski projekt detaliczny Blue Stop to nowa propozycja spółki Delko adresowana nie tylko do drogerii, ale wszystkich sklepów, które w swoim asortymencie posiadają artykuły chemiczne i drogeryjne.


handlowiec

Ta r g i

Retail Summit - sposób na nawiązanie nowych kontaktów w branży FMCG Spowolnienie gospodarcze i coraz bardziej wymagający klienci, którzy nie chcą kompromisu polegającego na obniżeniu jakości kosztem ceny, to największe wyzwania stojące przed polskim handlem. Takie wnioski płyną z prelekcji i dyskusji panelowych, jakie odbyły się podczas największego spotkania polskiej branży handlowej i FMCG. W tegorocznym Kongresie Poland&CEE Retail Summit 2013, który odbył się w dniach 20-21 marca w Warszawie, wzięło udział blisko 600 uczestników reprezentujących 248 firm. Wszyscy zaproszeni do przedstawienia swoich prezentacji byli zgodni co do tego, że branża handlowa będzie musiała szukać oszczędności. Nie może się to jednak odbywać kosztem klienta. Wielu prelegentów Retail Summit 2013 podkreślało więc, że polski konsument oczekuje dobrej jakości za jak najniższą cenę.

Organizacja spotkania pozwoliła nie tylko na zapoznanie się z ogólnymi trendami w handlu, ale również na wysłuchanie prelekcji i dyskusji dotyczących specjalistycznych segmentów rynku handlowego. Sesje, w których mogli wziąć udział uczestnicy spotkania, odnosiły się do problemów: sprzedaży, zakupów i marki własnej, rynku detalicznego, hurtowego, dystrybucji oraz sektora spożywczego, marketingu i category management, a także logistyki i łańcucha dostaw. We wszystkich czterech sesjach uczestnicy kongresu mogli wysłuchać prelekcji fachowców z sektora handlowego oraz spożywczego, a także

Pomorskie Targi Handlowe w Gdańsku

1 4 • R e l a c j e •

Ponad 80 wystawców i ponad 700 zaproszonych gości, w tym kupcy i właściciele sklepów, przedstawiciele sieci handlowych wzięło udział w organizowanych 8 marca Pomorskich Targach Handlowych. Tę ważną dla branży imprezę przygotowała firma Bać-Pol S.A. Targi organizowane w Hali Sportowej AWF Gdańsk to z pewnością jedno z najważniejszych branżowych wydarzeń w regionie. Skierowane są głównie do sklepów, które zlokalizowane są na północy Polski: od Sławna, Ustki, Słupska przez Trójmiasto, Bytów, aż po Elbląg i Malbork. I tym razem, na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych swoją ofertę zaprezentowali niemal wszyscy producenci wiodących marek

spożywczych na rynku polskim, przy czym szczególnie atrakcyjna okazała się oferta producentów nabiałowych. Podczas targów zostały przedstawione bardzo interesujące propozycje handlowe, w szczególności na produkty, które doskonale sprzedają się na Wielkanoc. Oferty miały ułatwić kupcom działającym w kanale

dyskusji panelowych moderowanych przez specjalistów. Jednak spotkanie przedstawicieli branży podczas Retail Summit 2013 to nie tylko prelekcje i wystąpienia zaproszonych gości. To również - a może przede wszystkim okazja do nawiązania znajomości, które mogą zaowocować nowymi kontraktami i nawiązaniem umów o współpracy. Służyła temu sesja networkingowa zorganizowana przez Blue Business Media, w której udział wzięło 25 przedstawicieli sieci handlowych. Uczestnicy mieli niepowtarzalną szansę nawiązania kontaktów biznesowych i podjęcia rozmów o ewentualnej współpracy.

tradycyjnym skuteczniejsze konkurowanie o konsumenta w okresie świątecznym, czyli w okresie wzmożonych zakupów. Jak podkreślali na targach handlowcy, jest to czas szczególnie ważny, a właściwe przygotowanie doń sklepu, gwarantuje optymalne obroty i podnosi handlową koniunkturę. Targi w Gdańsku były także okazją do nawiązania atrakcyjnych kontaktów handlowych, a także

wymiany doświadczeń i pomysłów na rozwój oferty skierowanej do konsumenta. Sprzyjały temu także konkursy, które organizowane były podczas imprezy, zarówno dla klientów, jak i wystawców.


Ta r g i

Studenckie Targi Firm FMCG

Czy małe sklepy spożywcze powinny obawiać się dużych sieci handlowych? Z badań AC Nielsen wynika, że 90 proc. Polaków robi zakupy w sklepach osiedlowych, a blisko 40 proc. odwiedza je codziennie. Cenimy małe sklepy za lokalizację, przyjazną atmosferę i dogodne godziny otwarcia. Mimo to ich liczba wciąż się zmniejsza. Skąd biorą się problemy małych sklepów? Czy znikają z rynku, ponieważ duże sieci handlowe mają lepsze ceny? Najczęstszymi problemami małych placówek handlowych są spowolnienie gospodarcze, brak konkretnego konceptu handlowego, brak dobrze dobranego asortymentu oraz rosnąca konkurencja, głównie ze strony dyskontów. – Właściciele małych sklepów często nie mają odpowiednich narzędzi potrzebnych do analizy wyników, brakuje im również spójnej koncepcji działania. Sklepy osiedlowe i hipermarkety to zupełnie dwa różne formaty sklepów. Każdy z nich ma do spełnienia własną funkcję i dla wszystkich jest

miejsce na rynku - podkreślił François Vincent, dyrektor ds. rozwoju franczyzy w Carrefour Polska. Ponadto, logika hurtu, w której cena zakupu towarów jest najważniejsza, przestaje przynosić zyski. Szczególnie widać to w przypadku sklepów osiedlowych, gdzie cena nie jest dziś dla klienta najistotniejszym kryterium wyboru. Obecnie, na dynamicznie zmieniającym się rynku konkurencji i konsumenta, ważne są m.in.: koncept handlowy, odpowiednio dobrany asortyment, ułożenie towarów oraz stała analiza wyników sklepu, którą zapewniają sprawdzone narzędzia informatyczne. Małym przedsiębiorcom trudno jest samodzielnie dostosowywać się do stale zmieniającego się otoczenia. Jednym z rozwiązań dla małych sklepów jest współpraca z dużą firmą, czerpanie z jej doświadczenia i know-how. Franczyza

FMCG służył również otwarty panel dyskusyjny, który upłynął pod hasłem: „Konsumencie, jak walczy się o Twój koszyk? Branża FMCG od kuchni w czasach spadającej konsumpcji”, skłaniający do głębszej analizy problemów i wyzwań stojących przed firmami FMCG. Panel był również znakomitą okazją do dyskusji.

jest sprawdzonym sposobem działania, który przy odpowiednich warunkach współpracy daje wymagane wsparcie, zostawiając przedsiębiorcy dużą swobodę operowania. - Osiągnięcie sukcesu w biznesie jest łatwiejsze, kiedy u boku ma się silnego, stabilnego i doświadczonego partnera. Dla polskich firm może nim być Carrefour Polska, ponieważ oferuje kompleksowy, dopa-

François Vincent, dyrektor ds. rozwoju franczyzy w Carrefour Polska. sowany do potrzeb klienta koncept franczyzowy oraz wskazuje polskim przedsiębiorcom lepsze sposoby zarządzania własnym biznesem - wylicza François Vincent.

1 5 • R e l a c j e •

FMCG. Targi były również okazją do wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach i case studies, m.in.: Unilever Polska - „Wybór strategii dla marki w świetle jej wpływu na rachunek wyników”, Makro - „Globalny świat – globalne relacje… czyli o kompetencjach międzykulturowych”, czy Kompania Piwowarska - „…jak piwa warzenie przekłada się na półkowe ustawienie…”. Lepszemu poznaniu i promocji branży

handlowiec

Targi Firm FMCG to zupełnie nowy, pionierski projekt Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 25 i 26 lutego w Auli Spadochronowej SGH studenci i inni odwiedzający targi, a wśród nich wybrani studenci z uniwersytetów ekonomicznych z całej Polski, mogli zapoznać się z branżą FMCG, jej największymi graczami, ich ofertą, a także z możliwościami pracy w firmach


handlowiec

Eksper t radzi

Kara umowna w przygotowywanych umowach franczyzowych: kiedy należna, w jakiej kwocie, możliwość jej miarkowania? Umowa franczyzowa, pomimo iż nie została uregulowana w przepisach Kodeksu Cywilnego, zawierana jest na zasadzie swobody umów, zgodnie z art. 3531 KC, który wskazuje, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

1 6 • Z a rz ą d z a n ie •

Także w umowie franczyzy możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, która jest formą zryczałtowanego odszkodowania płatnego przez kontrahenta, w tym przypadku przez franczyzobiorcę lub franczyzodawcę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy franczyzy. Z legalnej definicji kary umownej (art. 483 § 1 KC) wynika, że stanowi ona zastrzeżenie, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Wbrew swej nazwie kara umowna – nie jest karą w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz sankcją cywilnoprawną, surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta. Zastrzeżenie kary umownej w umowie franczyzowej jest niezwykle istotnym elementem, gdyż pozwala obciążyć kontrahenta, który naruszył przepisy umowy, niezależnie od tego, czy np. franczyzodawca poniósł jakąś szkodę. Zastrzeżenie to powinno mobilizować franczyzobiorcę do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także ma na celu wzmocnienie więzi między stronami. Istotnym pozostaje, że zastrzeżenie kary umownej określać musi zobowiązanie pierwotne i rodzaj jego naruszenia, z którym związany będzie obowiązek świadczenia kary oraz oznaczenie sumy pieniężnej, stanowiącej karę umowną. Elementy te są obligatoryjne. Kara umowna może zostać zastrzeżona – z przedmiotowego punktu widzenia – na wypadek wystąpienia jednej z trzech grup zdarzeń: a) niewykonania zobowiązania, b) nienależytego wykonania zobowiązania w ogólności,

c) konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (np. co do jakości). Przy czym istotne jest, że w jednej umowie można przewidzieć odrębną karę za niewykonanie, a odrębną za nienależyte wykonanie zobowiązania. Jednocześnie warto zauważyć, że kary umowne mogą być kumulowane, zastrzeżone za różne postacie nienależytego wykonania zobowiązania. Przepisy prawa nie przewidują żadnego katalogu wysokości kar umownych za konkretne naruszenia przepisów umowy franczyzy. Zatem, to w gestii stron leży kompetencja do kształtowania wysokości takiej kary, głównie franczyzodawcy, jeśli posługuje się wzorcem umownym. Oczywistym jest, że kara umowna powinna być stosownie miarkowana, mając na względzie sytuacje naruszenia przepisów umowy i późniejsze egzekwowanie tejże kwoty. Niezasadnym jest zatem ustalenie wygórowanej kwoty kary umownej, która będzie niemożliwa do wyegzekwowania od kontrahenta, który nie wywiązał się z obowiązków wiążącej strony umowy franczyzy. Warto także wspomnieć, że w przypadku zastrzeżenia zbyt wygórowanej kary umownej, sąd posiada kompetencje do stosownego obniżenia kary, tak by była adekwatna do szkody poniesionej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Dłużnik, czyli osoba, która naruszyła przepisy umowy, w sytuacji, gdy kara umowna była zbyt wygórowana, bądź w jakiejś części wykonał zobowiązanie wynikające z umowy, także może żądać zmniejszenia kary umownej. Z art. 483 § 1 KC. wynika, że wysokość kary umownej musi być „określona” w treści umowy. Dodatkowo kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Nie rodzi to jednak konieczności podania konkretnej sumy pieniężnej stanowiącej karę umowną. Strony mogą więc określić wysokość kary pośrednio, poprzez wskazanie podstaw (kryteriów) jej określenia; karę

oznaczyć można więc poprzez podanie konkretnej kwoty, ale również w jakimś ułamku lub procencie w odniesieniu do wartości świadczenia głównego. Z kolei kara za zwłokę może być ustalona według konkretnej stawki dziennej. Można także, określając wysokość kary, wskazać jednocześnie jej maksymalny poziom. Możliwe jest też stopniowanie wysokości kar umownych w zależności od tego, jak istotne naruszenie umowy miało miejsce. Zatem zawarcie kilku kar umownych w umowie franczyzy jest dopuszczalne. Warto także pamiętać, że strona (np. franczyzodawca) dla której zastrzeżona została kara umowna, nie ma obowiązku wykazywać faktu poniesienia szkody oraz że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które druga strona (franczyzobiorca) ponosi odpowiedzialność. Dla realizacji przysługującego mu roszczenia o zapłatę kary umownej musi jednak wykazać istnienie i treść zobowiązania łączącego go z drugą stroną, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie bowiem z domniemaniem zawartym w art. 471 KC niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania następuje na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Na dłużniku natomiast ciąży obowiązek wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. n  Marta Walewska apl. adwokacki


handlowiec

Z BRANŻY FMCG

Hitpol – polska sieć, która stawia na jakość w Małopolsce i na Podkarpaciu Prężnie działająca sieć Hitpol, która swoje sklepy lokuje na południu kraju udowadnia, że polski kapitał, pomysł i działanie mają szansę na sukces. Pod szyldem sieci jest już blisko 120 sklepów. Pierwsze z nich, mieszczące się w niedalekiej odległości od siedziby F.H.U. Hitpol i kluczowego dostawcy, działają od 2001 roku. Ostatnia placówka została otwarta z końcem grudnia w Rąbkowej. Sieć planuje dalszą ekspansję na terenie województw Małopolski i Podkarpacia. O szczegółach dotyczących działalności Hitpolu, opowiedziała nam jej Prezes – Justyna Krężołek. Jaki jest charakter franczyzy sieci Hitpol?

1 8 • A K T U ALN O Ś C I •

Z jednej strony nie sposób budować wspólnej przyszłości na gruncie pełnej swobody, czy dowolności w działaniu każdego z uczestników. Z drugiej strony trudno budować pozytywne relacje i zaufanie wśród franczyzobiorców, narzucając im bardzo restrykcyjne zasady przynależności do sieci handlowej. Kary umowne i stosowanie rygorystycznych zapisów w umowach raczej odstraszają, niż zachęcają przedsiębiorców do „wejścia” w sieć. W związku z tym, zawsze staramy się dobierać takie metody działań franczyzowych, które oparte są na partnerstwie, jasnych i czytelnych zasadach współpracy oraz odpowiedzialności. Bardzo istotnym elementem naszego działania jest nagradzanie tych partnerów, którzy przestrzegają zasad, które obowiązują w sieci oraz systematycznie współpracują z producentami i dostawcami preferowanymi przez sieć.

jednoczesnej intensyfikacji akcji promocyjnych oraz ich pogłębieniu. Na dziś zakończyliśmy etap spięcia systemem informatycznym, który pozwala na bieżący monitoring sklepów. Zakończyliśmy także etap remodelingu wizualizacji zewnętrznej identyfikującej sklepy z naszą marką. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy etap remodelingu spójnej wizualizacji wewnętrznej strategicznych działów branżowych w sklepach. Działania te mają na celu stworzenie nowoczesnego, a zarazem rodzinnego wizerunku sklepów, gdzie każdy klient będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. Odświeżona wizualizacja ma ułatwić i uprzyjemnić zakupy, a także

Tak więc, nie tylko pokazujemy, ile można zyskać wybierając wspólnie obraną strategię działania, lecz przekładamy to na wymierne ekonomiczne korzyści, co jest skuteczną formą budowania lojalności. Należy pamiętać, że warunkiem rozwoju wszystkich uczestników systemu franczyzowego oprócz czerpania korzyści z promowanej marki, warunków handlowych i doświadczenia budowanej sieci handlowej, jest również współodpowiedzialność i wspólna praca. Czy format franczyzy uległ w ostatnim czasie zmianom? W dobie rosnącej konkurencji Sieć Hitpol staje naprzeciw wymaganiom konsumentów i dąży do nieustannego udoskonalania. Mając na uwadze nade wszystko dobro konsumenta, kładziemy nacisk na konkurencyjność cenową przy

poruszanie się po każdym ze sklepów. Sieć do końca roku planuje zakończyć retusz działów, wzbogacając je o spójne działające ogniwa, przyczyniające się do stworzenia jednolitego wizerunku sklepów w pełni zaspokajających konsumenckie potrzeby. Następnym etapem jest stworzenie modelowego wzoru strefy dekompresji i strefy przykasowej, czyli punktów strategicznych wpływających na sprzedaż. Tak szeroko zakrojone przedsięwzięcia wizerunkowe wiążą się z kosztami dla naszych partnerów, stąd sieć na różnych etapach tych działań partycypuje w ich części, tworząc programy

umożliwiające szybkie dostosowanie się do standardów . Dzięki temu nasi partnerzy mają możliwość intensywnego rozwoju, co zostało potwierdzone wynikami rankingu Kondej Marketing, gdzie już drugą edycję jesteśmy w pierwszej dziesiątce najdynamiczniej rozwijających się sieci. Oprócz docelowych wsparć, Partnerzy mogą liczyć na ciągłą opieką konsultantów i branżysty. Bezpośredni i stały kontakt z partnerami pozwala natychmiastowo reagować na ich bieżące potrzeby. Zważywszy na rosnące wymagania względem partnerów, nie chcemy pozostawiać ich samych z wprowadzaniem praktycznych rozwiązań, mających zapewnić konsumentom wysoką jakość świadczonych usług. Jaka jest niezależność franczyzobiorcy? Zasady i reguły umowy zobowiązują partnerów do współpracy z dostawcami sieciowymi i producentami związanymi z siecią. Jednocześnie dajemy możliwość korzystania z wymiernych profitów finansowych proporcjonalnie do uzyskanej lojalności zakupowej partnerów, u dostawców sieciowych, w stosunku do totalu generowanego obrotu. Sieć daje partnerom możliwość korzystania z zasady konkurencyjności, jeśli różnica w cenie oferowanej przez dostawcę niesieciowego w stosunku do oferty dostawcy sieciowego przekracza określony procent. Jako centrala dbamy więc o to, aby nasi partnerzy uzyskiwali jak najatrakcyjniejsze oferty cenowe od dostawców sieciowych. Wzajemna mobilizacja i współpraca pozwalają partnerowi, przy wymaganej lojalności, być konkurencyjnym cenowo w stosunku do otoczenia rynkowego. Obopólna korzyść płynąca ze współpracy na każdej płaszczyźnie prowadzenia placówki handlowej powoduje ciągły rozwój Sieci. Czy franczyzobiorca ma możliwość uatrakcyjniania swojej oferty towarowej w postaci produktów regionalnych lub innych? Partnerzy Sieci Hitpol mają możliwość uatrakcyjnienia swojej oferty towarowej. Pozwala to zachować odrębność i konkurencyjność. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby konsumentów oraz wysoką jakość oferowanych usług, a tym samym potrzebę wzrostu sprzedaży, w placówkach handlowych, pozwalamy dostosować rodzaj asortymentu do indywidualnych potrzeb Klientów, przy zachowaniu odpowied-


Z BRANŻY FMCG

Sklep chcąc przystąpić do sieci, powinien spełniać określone warunki. Placówka handlowa o metrażu min. 100 m kw. pozwalająca na utworzenie sklepu samoobsługowego, powinna posiadać parking. Sklepy otwieramy w miejscowościach, gdzie liczba mieszkańców przekracza 2 tysiące. Przystosowanie sklepu do standardów sieciowych wiąże się z kosztami wprowadzenia wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, komputeryzacją, a tym samym spięciem spójnym system, a także zastosowaniem sprawdzonych schematów i rozwiązań, przyczyniających się do rentowności placówki.

Obecnie przeszkalani są również pracownicy centrali

Sieć wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych partnerów pomaga, partycypując w części kosztów, które wiążą się z uruchomieniem sklepu pod szyldem Hitpol. Pomoc w postaci programów partnerskich, to skuteczne i sprawdzone rozwiązanie, z korzyścią dla obu stron. Co sieć oferuje franczyzobiorcy? Dzięki silnie ugruntowanej współpracy z producentami i dostawcami, sieć oferuje partnerom przede wszystkim konkurencyjne warunki zakupowe. Koncepcja działań sieciowych skupia się na promocjach gazetkowych, ulotkach, plakatach, a także promocjach banerowych. Szeroki wachlarz możliwości pozwala przyciągnąć klientów, oferując im atrakcyjne ceny sprawdzonych produktów. Oprócz wsparcia promocjami, sieć oferuje także możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego, który pomaga budować lojalność konsumencką. Prócz pomocy na starcie, czyli bezpłatnego projektu sklepu, partner ma możliwości finansowego wsparcia w postaci różnych programów, począwszy od wprowadzenia programu komputerowego, czy wizualizacji. Hitpol gwarantuje również stałą opiekę konsultantów i branżysty od produktów świeżych, którzy pomagają we wdrożeniu sklepu w standardy od samego początku i opiekują się nim na każdym etapie. Szeroki wachlarz wsparcia Partnerów i opieka konsultantów daje możliwość stabilnego rozwoju i przyczynia się do wzrostu poziomu oferowanych usług. Czego uczą się przede wszystkim nowi franczyzobiorcy? Nowi franczyzobiorcy uczą się dbania o konsumenta na najwyższym poziomie.

sieci, by na bieżąco wspomagać partnerów fachową wiedzą. Od sierpnia tego roku, ruszy także program szkoleniowy dofinansowany ze środków unijnych pn. Akademia Rozwoju Hitpol. Ma ona na celu przeszkolenie właścicieli oraz szczebla zarządzającego sklepów Hitpol. Oparty o opracowane standardy program i rozwiązania proponowane podczas szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę trenerów mają nauczyć nowoczesnego modelu prowadzenia sklepów pod szyldem Hitpol. Kompatybilny program szkoleń pracowników centrali, a także Partnerów Sieci, niewątpliwie przekłada się na zadowolenie klientów, co jest dla każdego z ogniw sieci kwestią najistotniejszą, przekładającą się w wymierny sposób na funkcjonowanie każdej placówki handlowej będącej pod naszym szyldem.

Na jakie inne wsparcie może liczyć franczyzobiorca? Jako, że sieć działa na zasadach partnerskich, wsparcie franczyzobiorców jest indywidualnie dobierane do potrzeb każdego z nich. Każdy funkcjonuje w różnych mikrośrodowiskach rynkowych i każdemu potrzebne jest inne wsparcie. Oprócz centralnych form wsparcia opisanych powyżej, pragniemy każdemu partnerowi zaoferować indywidualny wachlarz możliwości, który pozwoli mu na konkurencyjność rynkową.

handlowiec

Z jakimi kosztami dla franczyzobiorcy lub pod jakimi warunkami koniecznymi wiąże się przystąpienie do sieci?

Centrala przez lata wypracowywała standardy, dotyczące zarówno obsługi konsumenta, merchandisingu, współpracy, czego partnerzy doświadczają już od samego początku funkcjonowania w sieci. Każdy partner posiada także oddelegowaną do opieki konsultantkę i branżystę od produktów świeżych. Bezpośredni kontakt z centralą za pośrednictwem opiekunów pozwala na szybką interwencję i bieżące doszkalanie partnerów, co jest bardzo ważne przez cały czas prowadzeniu sklepu, a niezbędne już od samego początku.

Co jest domeną sieci, jakie są jej atuty? Kluczowym jest fakt, że sieć jest w całości firmą POLską – mamy POLski kapitał, POLskie korzenie i dobrze znamy POLskie realia. Pozwala nam to dokładnie zrozumieć polskiego przedsiębiorcę i jego dylematy. Istotnym jest dla nas także fakt bezpośredniego kontaktu z partnerem i bieżąca reakcja na każdą sytuację. Szybka interwencja gwarantuje szybszy rozwój, a to w dobie obecnej sytuacji jest jednym z głównych czynników powodzenia na rynku. Najważniejsze jest partnerstwo i myślę, że to daje naszym franczyzobiorcom gwarancję bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju. Partnerzy mogą uczestniczyć w budowaniu sieci praktycznie na każdym jej etapie, gdyż każda ze strategii jest przedstawiana i omawiana. Każda placówka pod naszym szylFot. 3xF.H.U. Hitpol dem jest naszą wizytówką, a każdy z naszych partnerów ma świadomość bycia kluczowym ogniwem w prężnie działającym mechanizmie, jakim jest franczyza. Jak wygląda zaplecze hurtowe i system zamówień? Sieć Hitpol nie posiada magazynów centralnych, a zaopatrzenie sklepów odbywa się za pośrednictwem dostawców, związanych z siecią umowami gwarantującymi partnerom określone warunki handlowe współpracy z dostawą bezpośrednio do sklepów. Przykładamy dużą wagę do umożliwienia naszym partnerom składania zamówień e-hurtowych, co ułatwia im szybkie, przemyślane i łatwo dostępne zatowarowanie. n Rafał Sterczyński

1 9 • A K T U ALN O Ś C I •

niej proporcji.


handlowiec

A naliza

Lody i napoje napędzają handlową koniunkturę, dlatego warto zadbać o ten asortyment Lody i napoje to dwie kategorie produktów, bez których nie można wyobrazić sobie półki sklepowej. Szczególnie w okresie wiosenno-letnim właśnie o ten asortyment każdy sprzedawca powinien szczególnie zadbać. Przygotowanie do sezonu powinno dotyczyć zatowarowania, ale także precyzyjnego ułożenia na półce.

2 0 • R Y N E K :

NA P O J E

I

L O D Y •

Lody poszukiwane w sklepie

Lody, zwłaszcza impulsowe, są jedną z głównych kategorii powodujących skokowy wzrost liczby transakcji w tradycyjnych sklepach spożywczych w okresie wiosenno-letnim. W najcieplejszych miesiącach można je znaleźć nawet na 6% paragonów. Lody impulsowe można wtedy kupić w ponad 80% sklepów tradycyjnych, a desery lodowe w ponad 70%. W chłodniejszym okresie dostępność lodów spada, ale nadal ponad połowa sklepów ma je w swoim asortymencie. Lody impulsowe mają w małoformatowych sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy większe znaczenie niż lody familijne - w skali roku znajdują się na około 90% paragonów osób kupujących lody i generują około 75% wartości sprzedaży tych słodyczy. Proporcja między lodami familijnymi i impulsowymi zmienia się zimą, kiedy to obie podkategorie tracą na znaczeniu w całkowitej sprzedaży. Od listopada do lutego wartość i wolumen sprzedaży deserów jest wyższy niż rożków, kubeczków i lodów na patyku i są obecne na nawet co trzecim paragonie z lodami. Klienci najczęściej sięgają po lody impulsowe w dni powszednie, od poniedziałku do soboty, natomiast sprzedaż deserów lodowych skoncentrowana jest na sobocie i niedzieli, gdyż zastępują one inne słodkie desery podawane po posiłkach. Taki charakter lodów familijnych znajduje też potwierdzenie w fakcie, że notują one wzrosty sprzedaży nawet zimą w terminach sprzyjających spotkaniom rodzinnym i towarzyskim, takich jak święta czy długie weekendy. Godziny zakupów obu rodzajów lodów nie różnią się, gdyż są bezpośrednio związane ze zwyczajami konsumpcji. Raczej rzadko znajdziemy je w koszyku zakupów porannych, najwięcej transakcji realizowanych jest po godzinie 12.00.

W przypadku deserów lodowych najczęściej klient sklepu osiedlowego kupuje tylko jedno opakowanie, a co drugi zakup dotyczy opakowania 1000ml. Sięgając po lody impulsowe klienci często wkładają do koszyka 2 lub więcej

Fot. iStockphoto.com

opakowań rożków, kubeczków lub lodów na patyku. Głównymi graczami na rynku lodów impulsowych są m.in. Nestle i Unilever. W przypadku deserów lodowych liderem pod względem zarówno wartości, jak i wolumenu sprzedaży jest Unilever. Lody tego producenta są najbardziej rozpowszechnione w sklepach tradycyjnych, latem nawet ponad 80% sklepów sprzedających desery lodowe ma je w asortymencie. W pierwszej trójce najbardziej wartościowych marek tych lodów znajdują się dwie marki Unilever: Algida Śmietankowa i Algida Carte d’Or.


2 2 • R Y N E K :

Sklepy sprzedające lody impulsowe w sezonie oferują klientom wybór spośród ponad 30 wariantów, spośród których najlepiej rotującym jest Algida Big Milk o smaku śmietankowym. Poza sezonem średnia liczba dostępnych wariantów spada nawet poniżej 7. W przypadku deserów lodowych wybór jest nieco mniejszy, w sezonie klienci mogą wybierać spośród 15 wariantów, a zimą liczba ta spada o około połowę. Najlepiej rotującym wariantem w ostatnich 12 miesiącach była Algida Śmietankowa 1000ml o smaku śmietankowym, przed lodami tej marki o smaku truskawkowym i czekoladowym.

Rozkład godzinowy sprzedaży (% transakcji) - tradycyjne sklepy spożywcze do 1000m2, MAT luty 2013

20 19

lody impulsowe

18 lody familijne

17 16 15 14 13 12 11 10

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Trend liczby transakcji - stała próba sklepów spożywczych do 1000m2 wszystkie kategorie produktowe napoje

Napoje na każdy sezon

Napoje bezalkoholowe są jedną z kluczowych kategorii w tradycyjnych sklepach spożywczych, rozumianych jako sklepy niezależne i miękkiej franczyzy. Sprzedaż większości ich rodzajów charakteryzuje się sezonowością. To między innymi tej kategorii, obok piwa i lodów impulsowych, sklepy małoformatowe zawdzięczają wzrost liczby zakupów w ciepłych miesiącach. Zwłaszcza napoje gazowane, wody, herbaty mrożone i napoje energetyzujące notują duże wzrosty częstości kupowania w miesiącach wiosennych i letnich w stosunku do jesieni i zimy. Trend sprzedaży soków i nektarów jest bardziej spłaszczony, sezonowość nie jest tu tak wyraźna. W ciepłych miesiącach napoje można znaleźć na niemal co piątym paragonie. .com ckphoto Fot. iSto

NA P O J E

I

L O D Y •

handlowiec

A naliza

Najczęściej kupowaną podkategorią napojów są napoje gazowane. Pod

III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I

II

względem liczby paragonów, na których wystąpiły ustępują tylko piwu i papierosom i stan ten nie zmienia się przez cały rok. Na kolejnych miejscach plasują się wody mineralne ze smakowymi oraz napoje, nektary i soki, przy czym w okresie wiosenno-letnim klienci częściej sięgają po wody, a jesienią i zimą po nektary i soki. W ostatnich latach na znaczeniu zyskują napoje energetyzujące. Napoje nie tylko powodują częste odwiedziny sklepów małoformatowych, mają również duże znaczenie dla obrotów tych sklepów. Są trzecią

III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I

II

kategorią pod względem wartości sprzedaży, po alkoholach i produktach tytoniowych. Najwyższe obroty są generowane przez napoje gazowane, na drugim miejscu od maja do sierpnia plasuje się woda mineralna i smakowa, a od września do kwietnia – soki i nektary. Marki, o najwyższej wartości sprzedaży w handlu tradycyjnym to Coca-Cola, Żywiec Zdrój i Pepsi. Pod względem wolumenu sprzedanych napojów pierwsze dwa miejsca pozostają bez zmian, a na trzecim plasuje się Cisowianka. n  Jolanta Chmielewska


handlowiec

ANALIZA

Tłuszcze w gazetkach promocyjnych sieci franczyzowych Chociaż tłuszcze przewijają się na łamach gazetek promocyjnych przez cały rok, to szczególnie mocno ich aktywność promocyjna wzrasta w okresach poprzedzających święta. Szczególnie w  okresie przedwielkanocnym ich sprzedaż, a co za tym idzie również ich ofer ta promocyjna, jest szczególnie bogata. W ubiegłym roku najwięcej promocji w gazetkach wybranych sieci franczyzowych dotyczyło marca. Miesiąc ten na tle pozostałego okresu 2012 roku, to ponad 13,5% udziału w promocjach. Praktycznie każda z ważniejszych kategorii tłuszczowych odnotowała w marcu największą obecność w gazetkach. Jedynie smalec najmocniej promował się w lutym, ale jest to dość mało aktywna grupa produktowa w zestawieniu do pozostałych tłuszczy. Najczęściej

100%

w ubiegłorocznych gazetkach promocyjnych pojawiały się produkty z kategorii margaryna, która na tle pozostałych tłuszczy stanowiła aż 43% promocji. Masło to 32% udział w 2012 roku, a oleje i oliwy z oliwek to udział rzędu 23%. Pozostałe promocje dotyczyły głównie smalcu (1,7%). W tegorocznych gazetkach promocyjnych (styczeń – luty) margaryna stanowiła prawie 43% udział w tłuszczach, masło 31% udział, a oleje i oliwy 23,5% udział.

W poszczególnych miesiącach roku zarysowuje się wzrost znaczenia poszczególnych kategorii kosztem pozostałych produktów tłuszczowych. Przykładowo znaczenie margaryny wzrasta w okolicach grudnia. Udział poszczególnych kategorii jest również różnicowany w poszczególnych sieciach handlowych. Margaryna jest dość mocną kategorią wspieraną promocyjnie, co widać po fakcie, że jest obecna w gazetkach wszystkich analizowanych sieci handlowych. Najmocniej postawiła na nią sieć Livio, która promując w całym ubiegłym roku trzy kategorie tłuszczowe, aż 68% promocji tuszowych poświęciła właśnie dla margaryny. Dość mocno w obrębie tłuszczy kategoria ta była przedstawiana również w gazetkach sieci Groszek (61%), Milea (61%), Lewiatan (51%) i Eden (50%).

Natężenie promowania poszczególnych kategorii oraz ich udział w liczbie modułów w okresie I-II 2013

80% 60% 40% 20% 0%

I

II

III

IV

V

100%

XI XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX X XI XII I II 2012 2013 Olej i oliwa z oliwek (25,9%) Smalec i pozostałe tłuszcze do smażenia (5,8%)

Natężenie promocji poszczególnych kategorii w sieci w całym 2012 roku

80% 60% 40%

Smalec i pozostałe tłuszcze do smażenia

Olej i oliwa z oliwek

Masło

Margaryna

Nasz Sklep

Odido

Lewiatan

Kefirek

Livio

Eden

Topaz

Spar

Rast

Piotr i Paweł

Milea

Intermarché

Groszek

0%

Carrefour Express Chata Polska Delikatesy Centrum Euro Sklep

20%

ABC

2 4 • T Ł U S Z C Z E •

Margaryna (42,4%)

VI VII VIII IX X 2011 Masło (25,9%)


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


ANALIZA 1,0

Natężenie promocji poszczególnych kategorii w sieci w 2013 roku

handlowiec

0,8 0,6 0,4

Masło

Margaryna

Największa kategoria tłuszczy pod względem aktywności promocyjnej najczęściej w tym roku pojawiała się w gazetkach sieci Intermarché. W całym ubiegłym roku sieć ta osiągnęła 13,4% udziału w promowaniu tej kategorii. Analiza ta dotyczy wybranej grupy sieci franczyzowych. Ponad 13% udział osiągnął też Lewiatan. Intermarché zrealizowało w pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku 16,5% ilości promocji z całego 2012 roku. W porównaniu do ubiegłego roku dość dużo promocji margaryn pojawiało się w sieciach Nasz Sklep, Kefirek i Euro Sklep. Porównująć rok 2012 z 2011 widać dość duże wzrosty aktywności margaryny dla Naszego Sklepu, sieci Kefirek, Euro Sklepu. Średnia zmiany dla wszystkich 18 sklepów osiągnęła wartość prawie 50% przyrostu. Zważywszy, że w dwóch pierwszych miesiącach 2013 roku poziom realizacji promocji zarejestrowanych na tle całego 2012 roku osiągnął średni poziom prawie 15% i to jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy, można spodziewać się, że w tym roku

promocji margaryny będzie jeszcze więcej. Liderem jest oczywiście Unilever, który w pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku osiągnął udział w promowaniu margaryny na poziomie 35%. W całym 2012 roku jego udział w gazetkach sieci franczyzowych sięgnął 50%, a analizując rozwój promocji tego producenta na tle lat 2011 i 2012 widać jego 20% wzrost.

Masło

Drugą najczęściej pojawiającą się w gazetkach promocyjnych kategorią wśród tłuszczy są masła. Na tle pozostałych produktów tłuszczowych stanowią (2012 rok) 32% udziału. W obrębie uwzględnionych w analizie sieci franczyzowych, 12,7% promocji masła w ubiegłym roku zrealizowało Intermarché. W tym roku po 5 promocji zostało zarejestrowanych zarówno w Intermarché, jak i Delikatesach Centrum. Odnosząc się do promocji zrealizowanych w całym 2012 roku, widać w tym momencie ożywienie w promowaniu maseł w gazetkach sieci Nasz Sklep i Spar, które odnotowały już po 22% aktywności ubiegłorocznych. Wzrost liczby promocji kategorii masło zarysowuje się w analizie różnicy między latami 2011 i 2012. W obrębie badanych sieci nastąpił średni wzrost o prawie 60% dla promocji masła. Od początku 2011 roku na pierwszym miejscu wśród producentów znajduje się Mlekpol. Jest on najczęściej promowanym producentem masła. W tym roku jego udział w gazetkach to ponad 17,5% aktywności. W całym 2012 roku promocje jego masła stanowiły prawie 10% obecności w gazetkach franczyzy.

Olej i oliwa z oliwek

Olej i oliwa z oliwek to trzecia w rankingu kategoria tłuszczy. W gazetkach

Nasz Sklep

Odido

Lewiatan

Kefirek

Livio

Eden

Topaz

Spar

Rast

Piotr i Paweł

Milea

Olej i oliwa z oliwek

W tym roku (styczeń – luty) margaryna największy udział miała w gazetkach Euro Sklepu (75%) i Livio (50%). Masło zajęło aż 67% aktywności tłuszczy w gazetkach sieci Rast, a tłuszcze płynne najbardziej uwidoczniły się w sieci Carrefour Epress (50%), Lewiatan (50%) oraz Eden (50%).

2 6 • T Ł U S Z C Z E •

Intermarché

Smalec i pozostałe tłuszcze do smażenia

Oleje i oliwa była dość ważną kategorią tłuszczową w gazetkach sieci Eden (50%), Intermarché (34,5%) i abc (33%). Masło natomiast dość dobrze zarysowywało się na tle tłuszczy w gazetkach sieci Kefirek (52%), Rast (40%) oraz Spar i Milea (39%). Najmniejsza kategoria zawierająca głównie smalec osiągnęła największy udział w analizie tłuszczy w gazetkach Euro Sklepu (8%).

Margaryna

Groszek

Carrefour Express Chata Polska Delikatesy Centrum Euro Sklep

0,0

ABC

0,2

promocyjnych wyselekcjonowanych sieci franczyzowych, kategoria ta stanowiła w zeszłym roku 23% udziału. W tym roku na tle pozostałych tłuszczy jej udział to 26,5%. Podsumowując cały 2012 rok można powiedzieć, że kategoria ma tendencję zwiększania liczby promocji. W porównaniu do 2011 roku, promocji tłuszczy płynnych było o 8% więcej. Wśród sieci dość znaczne ożywienie dało się zauważyć w gazetkach aż 10 sieci franczyzowych. Spadek aktywności w 2012 dotyczył aż 8 sieci. Najmocniej zarysowanym producentem z promocjami tłuszczy płynnych okazały się Zakłady Tłuszczowe Kruszwica. W tym roku 30% zarejestrowanych promocji dotyczyło właśnie tego zakładu. W ubiegłym roku producent ten zamknął rok z 36% udziałem w liczbie promocji gazetkowych segmentu franczyzy.

Smalec i pozostałe tłuszcze do smażenia

Najmniejsza kategoria zawierająca głównie smalec (1,7% udziału w 2012 roku), najwięcej promocji miała w tym roku w sieci Lewiatan (3 promocje). W całym ubiegłym roku odbyło się w sumie 8 promocji w obrębie tej kategorii. W tym roku, zważywszy, że już w tej chwili było ich 6, rynek franczyzy zapewne odnotuje wzrost. Jest to jednak dość mało znacząca grupa produktów i raczej nie będzie ona miała aż tak dużego wpływu na obraz promocji w całej branży tłuszczowej. n  Tomasz Łapacz Market Analyses Manager FOCUS Research Europe


Wsparcie spr zedaży – nowości Nowe owocowe smaki od Tic Tac’a

Virtu, producent dań gotowych pragnie zwrócić uwagę na nowy wariant smakowy, jakim jest Pizza z kurczakiem. To doskonale skomponowane składniki i duża ilość soczystego kurczaka, niezwykle łatwa w przygotowaniu oraz wyborna w smaku. Stanowi doskonałe uzupełnienie codziennej diety. Opakowanie dostępne jest w gramaturze 435g i sugerowanej cenie sprzedaży: 7,99 zł.

Portfolio Tic Tac wzbogaciło się o nowe orzeźwiająco-owocowe smaki. W każdej paczce zamknięte zostało niespotykane połączenie kilku egzotycznych owoców. Pastylki dostępne są w trzech niezwykłych odmianach: Red Orange&Grapefruit (opakowania 16g i 49g), Melon Mix (opakowania 16g i 49g) i Papaya Lime (opakowanie 16g). Pyszne owocowe drażetki zapakowane są w przykuwające uwagę, atrakcyjne paczki.

Virtu Sp. z o.o. Sp.k. ul. Łośnicka 35 42-400 Zawiercie tel. 32 670 36 16

HANDLOWIEC

Pizza z kurczakiem Virtu już jest na rynku

Ferrero Polska Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 126 02-952 Warszawa tel. 22 550 50 00

Lody jogurtowe Grycana! Nowość!

W Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. S.K.A ul. Majdan 88 D, 05-462 Wiązowna tel. 22 780 32 70

Powiew wiosny w ofercie VOBRO

W Zastanawiając się nad optymalizacją strefy produktów impulsowych, nie można zapomnieć o żelkach. Firma Haribo oferuje znany i sprawdzony kieszonkowy produkt Haribo Roulette 25g, stanowiący idealne uzupełnienie asortymentu produktów znajdujących się w strefie kasy. Dostępny także w sprzedaży w większym opakowaniu – Haribo Mega-Roulette 45g. Do zakupu produktów Haribo nie trzeba specjalnie przekonywać – znana marka, innowacyjne opakowanie pełne kolorowych smakołyków obronią się same w każdym dobrym sklepie spożywczym. Haribo Sp. z o.o. ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa tel. 22 836 11 92

raz z nową porą roku w ofercie firmy VOBRO pojawia się Bombonierka Dolce Amore z pięknymi motywami kwiatowymi. Niepowtarzalny amarylis i oryginalna magnolia ozdabiają opakowanie z kolekcją znakomitych czekoladowych cukierków o smakach: cappuccino, kokosowym i orzechowym. To klasyka w eleganckim i atrakcyjnym wydaniu, doskonale sprawdzi się jako słodki upominek na każdą okazję. Zakłady Produkcji Cukierniczej „VOBRO” ul. Podgórna 78 87-300 Brodnica tel. 56 498 26 39

2 7 • K A L E J D O S K O P •

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

kwietniu 2013 roku w portfolio marki Grycan – Lody od pokoleń pojawiła się nowa linia lodów jogurtowych. W każdej z Lodziarni Firmowych, nowości dostępne są w trzech smakach: jogurtu naturalnego, jogurtu z wiśniami i jogurtu z truskawkami. Natomiast dwa z nich: te z dodatkiem owoców, pojawiły się także w szerokiej dystrybucji w opakowaniach o pojemności 500 ml w cenie 9,90 zł. Nowe lody wyprodukowane zostały na bazie świeżego jogurtu naturalnego zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych. Ich lekko kwaskowaty smak i puszysta konsystencja sprawią, że świetnie komponowują się zarówno z sorbetami Grycana z owoców, jak i z tradycyjnymi lodami na bazie śmietanki kremówki. Polecamy!


handlowiec

Spor t w FMCG

V Bieg Handlowców, Restauratorów i Producentów branż FMCG i HoReCa już za nami Bernard Wyszyński z firmy Reckitt Benckiser wygrał V Bieg Handlowców, Restauratorów i Producentów branż FMCG i HoReCa, który w ramach cyklu Grand Prix Warszawy 2013 odbył się 16 marca w Lesie Kabackim. Wśród pań najlepsza była Eliza Godzimirska z  HJ Heinz Polska. Na starcie stanęło ponad 300 biegaczy.

żadnej wcześniej bazy startowej. Byłem zwykłym, biurowym pracownikiem, i to ze sporą nadwagą. Bieganiem zainteresowałem się przypadkowo, choć wcześniej próbowałem chodzić na siłownię, basen, a nawet ćwiczyłem karate. Ale tylko bieganie pozwalało na trenowanie o każdej dogodnej porze. Ten sport uczy mnie także tego, co jest mi na co dzień potrzebne w pracy: konsekwencji i wytrwałości, realizowania długoterminowego celu, bardzo dobrego planowania, ale także daje radość i kształtuje pozytywne myślenie - powiedział nam zwycięzca. Drugie miejsce w V biegu zajął Dariusz Król (Sklep Spożywczy Król), a trzecie Michał Juszczak (Virtu). W kategorii kobiet najlepsza okazała się Eliza Godzimirska reprezentując HJ Heinz Polska (czas: 55:26).

W imprezie wzięło udział ponad 300 biegaczy. Kolejny Bieg Handlowców, Restauratorów i Producentów branż FMCG i HoReCa zachęcił do biegania nie tylko wytrawnych biegaczy, ale również osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem. Właśnie taki był nasz cel, kiedy zdecydowaliśmy się na skrócenie dystansu z półmaratonu do 10 kilometrów. Trasa jednak nie była łatwa, bo tegoroczna aura nie rozpieszczała

biegaczy. Śnieg, niska temperatura i chwilami silny wiatr wyraźnie utrudniały przebiegnięcie zaplanowanego odcinka. 10 kilometrów najszybciej pokonał Bernard Wyszyński, który jest doskonałym przykładem, że biegać może każdy. - Swoją przygodę z bieganiem zacząłem w 2006 roku od przysłowiowego „zera”, bez

Drugie miejsce w kategorii pań zajęła Monika Machowska, a kolejne Edyta Nowak. Obie reprezentowały Inter Europol Piekarnia Szwajcarska. Honorowym starterem, a także uczestnikiem biegu był Wiesław Generalczyk - popularyzator sportu i miłośnik gór wspinający się w Himalajach, wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora”. - Co roku coraz więcej handlowców, restauratorów i producentów uprawia ten sport. Kiedy trzydzieści lat temu zaczynałem biegać, ludzie na ulicach, byli delikatnie mówiąc zdziwieni. Teraz staramy się na łamach „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” popularyzować zdrowy styl

2 8 • C Z A S

NA

B I E G AN I E •

- Trasa była wymagająca - mówiła już po biegu pani Eliza.

Najlepsi zawodnicy w kategorii mężczyzn z wydawcą Wiesławem Generalczykiem.

Statuetki dla najlepszych.


Spor t w FMCG Bieg w kategorii pań wygrała Eliza Godzimirska reprezentując HJ Heinz Polska. handlowiec

Dariusz Radomski z Eurocash.

Nie zawiedli reprezentanci FMCG i HoReCa.

W hołdzie himalaistom

V Bieg Handlowców, Restauratorów i Producentów branż FMCG i HoReCa dedykowany był pamięci Tomasza Kowalskiego - himalaisty, ultramaratończyka, współwłaściciela hostelu i człowieka branży HoReCa oraz Macieja Berbeki z  Zakopanego oraz wszystkim himalaistom, którzy zginęli w trakcie zdobywania szczytów. Dodajmy, że dzień po naszym biegu, w niedzielę, 17 marca w Poznaniu odbył się bieg z czołówkami o godz. 20.00, aby uczcić pamięć Tomasza Kowalskiego. Poznaniacy mieli do pokonania około 10-kilometrową pętlę spod Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Górę Moraską, najwyższe wzniesienie w Poznaniu. W imprezie wystar towało około 300 osób.

Fot. Wiesław Generalczyk (Poradnik Handlowca). Symboliczny grób polskich himalaistów. Zdjęcie pochodzi spod południowej ściany Lhotse w Nepalu. Dziękujemy wszystkim zawodnikom i sponsorom za udział w imprezie. Liczymy na jeszcze większą frekwencję w kolejnych edycjach Biegu Handlowców, Restauratorów i Producentów FMCG i HoReCa, na który już dziś serdecznie zapraszamy. n  Rafał Sterczyński

NA

Dodajmy, że w imprezie wzięło udział ponad 300 biegaczy. Wśród uczestników V biegu nie zabrakło reprezentantów Coca Coli, Eurocash, Imperial Tobacco, Mc Cain, Nestlé oraz licznych przedstawicieli sieci, m.in. Tesco, Netto oraz  sklepów, restauracji i hoteli. Dla wszystkich zawodników na mecie przygotowany był poczęstunek: świeże banany i jabłka ufundowane przez Tesco oraz batony Lion i woda mineralna od Nestlé Polska. Współorganizatorem biegu był ActiveSports.

2 9 • C Z A S

życia. Jak potwierdzają nasi rozmówcy z branż FMCG i HoReCa, bieganie to nie tylko sposób na życie, ale także gotowa recepta na regenerację po ciężkim dniu pracy i ładowanie akumulatorów. W tym roku, bieg miał szczególny wymiar. Bardzo zasmuciły nas informacje o śmierci w Himalajach dwóch Polaków: Tomasza Kowalskiego i Macieja Berbeki, dlatego postanowiliśmy im dedykować tegoroczne zmagania na zaplanowanym dystansie 10 kilometrów - mówi pomysłodawca biegu.

B I E G AN I E •

Grupa zawodników branż FMCG i HoReCa przed startem.


handlowiec

D L A H A N D LO W C Ó W

Szkolenia „Poradnika Handlowca” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem Jakie stosować promocje oraz jak walczyć o klienta – tego dowiedzieli się handlowcy podczas bezpłatnego szkolenia pt. „Jak radzić sobie z konkurencją oraz efektywnie zarządzać asortymentem” zorganizowanego przez „Poradnik Handlowca” wspólnie z Opolską Izbą Gospodarczą. Tym razem spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej OIG przy ul. Krakowskiej. Zgromadzonych gości przywitał Henryk Galwas, prezes zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej. – Opole jest dobrym miejscem do zakładania i prowadzenia biznesu. Potwierdzają to różne rankingi, w których wysokie pozycje miasta nie są przypadkowe. Od kilku lat prowadzona jest konsekwentna polityka wspierająca lokalnych przedsiębiorców – mówił prezes OIG.

3 0 • NA S Z E

S Z K O L E N I A •

Zbyszko Zalewski, Dyrektor Organizacyjno-Administracyjny „Poradnika Handlowca" wskazał właścicielom placówek handlowych najbardziej efektywne metody ekspozycji i zarządzania produktami. – Odpowiedni dobór asortymentu to klucz do sukcesu. Pamiętajmy jednak, aby nie budować asortymentu pod siebie. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wygląda otoczenie rynkowe sklepu, a także stale pracować nad asortymentem, słuchać swoich klientów i być otwartym na nowości. Szkolenie miało pokazać, jak inne elementy mogą wpłynąć na rozwój placówki handlowej, w jaki sposób nowoczesne działania i własne atuty można przekuć w sukces rynkowy – informował pan Zbyszko. Natomiast Edyta Czakowska z II Urzędu Skarbowego w Opolu omówiła statusu małego podatnika. – Mali podatnicy mogą rozliczać podatek VAT na kilka sposobów. Otóż, przysługuje im

– Każda konkurencja zabiera klientów, niezależnie, czy jest mała, czy duża. Trzeba bardzo szybko reagować na sugestie kupujących i zamawiać towar zgodny z ich oczekiwaniami. Najważniejsze było dla mnie zawsze zadowolenie klienta. Sprawia mi osobistą satysfakcję, gdy słyszę pozytywne opinie ludzi o sklepie. Poza tym lubię w pracy mieć stały kontakt z ludźmi. Znam prawie wszystkich mieszkańców z okolicznych domów i bardzo mnie to cieszy. Szkolenie było potrzebne, bo zwracało uwagę na wiele ciekawych aspek-

prawo do stosowania tzw. metody kasowej, czy też rozliczania tego podatku za okresy kwartalne lub miesięczne na zasadach ogólnych. Status małego podatnika przysługuje przedsiębiorcom, których obrót nie przekroczył określonego limitu. W 2013 r. limit ten niestety będzie niższy aniżeli w roku 2012. Wynosi po zaokrągleniu 4 922 000 Henryk Galwas, prezes zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej zł – mówiła i dyrektor organizacyjno-administracyjny „Poradnika Handlowca” pani Edyta.

Zbyszko Zalewski, podkreślali znaczenie szkoleń.

Zgromadzeni uczestnicy szkolenia czynnie brali udział w dyskusji. Gabriela Zimna, kierownik sklepu spożywczego w miejscowości Solarnia, uważa, że konkurowanie z dużymi sklepami jest coraz trudniejsze. – Naszymi klientami są przede wszystkim mieszkańcy okolicznych domków jednorodzinnych. Przyjeżdżają i przychodzą po podstawowe zakupy. Po większe zakupy sporo osób jeździ jednak do oddalonej o kilkanaście kilometrów Biedronki. Nie da się ukryć, że dyskont ten zabiera nam trochę klientów ze względu na niższe ceny. Ale nie narzekamy, mam swoich stałych klientów. Zamawiam towar pod nich. Wyróżniamy się dużym asortymentem pieczywa – mówiła pani Gabriela.

Handlowcy otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.

tów, o których czasem zapominamy – mówiła Bożena Pendzich, kierowniczka ze sklepu spożywczego w Dziergowicach. – Często zastanawiamy się: cena czy duży wybór asortymentu. Myślę, że na oba czynniki klient zwraca uwagę. Jednakże taki sklep jak nasz z 60-letnimi tradycjami nie powinien stawiać na szeroki wybór jednego rodzaju towaru, lecz na różnorodność – mówiła Iwona Pawletko, ekspedientka ze sklepu spożywczego w Lubieszowie. Kolejne szkolenie zorganizowaliśmy w Lesznie. n Heidi Handkowska


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


POS TV

Handlowiec 03-04/2013  

Handlowiec wydanie 03-04/2013