Page 1

brera ó Ciutadana 08630 Abrera 11 · www.ajuntamentabrera.cat

PRESENTA

La novena edició del Premi Literari ció plena d’aquesta iniciativa qu literària. Continua perseguint els la creació literària de les dones tot pensament com a claus per transf

re Vilaró, 4 · 08859 Begues

sia, 1 · 08860 Castelldefels 0 · www.castelldefels.org/igualtat

nformació i Atenció Ciutadana)

La incorporació de nous municipis xarxa de treball comú per a la dis igualtat real d’oportunitats de don d’un nombre creixent de pobles i exemple encoratjador de la volunt mans de dones.

0

i Ciutadania Balmes, s/n · 08850 Gavà

Des de la creació d’aquest Premi, l positiva quant a la qualitat i el no cada edició. En aquest avenç, hi tallers d’escriptura que s’han port i que en aquesta edició també t formació literària és un punt de pa l’escriptura com un canal d’expr comunicació.

Pallejà e la Riba, 27

40 www.palleja.cat

ment, 1 · 08830 Sant Boi de Llobregat

ó Ciutadana

En el context econòmic i social ac el treball en xarxa, sense el qual aquest projecte, i és remarcable q comarcal per aconseguir una verit àmbits de la vida de les nostres ci

Sant Just Desvern r, 2 t Desvern 00 · www.santjust.cat

'Atenció Ciutadana

Santa Coloma de Cervelló ltat ls, 26-34 loma de Cervelló 00 adecervello.cat

rmació

IX

7 · 08840 Viladecans 2 · www.viladecans.cat

Comitè Organitzador IX Premi Literari Delta Narrativa Escrita per D Juny 2017

Premi Literari Delta #PremiDelta http://elbaixllobregat.net/premisdelta/

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓN

La novena edició del Premi Literari Delta és la prova de la consolidació plena d’aquesta iniciativa que promou la creativitat femenina literària. Continua perseguint els objectius de foment i visibilitat de la creació literària de les dones tot remarcant la seva mirada i el seu pensament com a claus per transformar la societat.

La novena edición del Premio Literario Delta es la prueba de la consolidación plena de esta iniciativa que promueve la creatividad femenina literaria. Sigue persiguiendo los objetivos de fomento y visibilidad de la creación literaria de las mujeres, poniendo en valor su mirada y pensamiento como claves para transformar la sociedad.

La incorporació de nous municipis en aquesta edició amplia també la xarxa de treball comú per a la dissolució de barreres a favor de la igualtat real d’oportunitats de dones i homes. El treball col·laboratiu d’un nombre creixent de pobles i ciutats del Baix Llobregat és un exemple encoratjador de la voluntat de ser altaveu de l’escriptura en mans de dones.

La incorporación de nuevos municipios en esta edición amplía también la red de trabajo común para la disolución de barreras a favor de la igualdad real de oportunidades de mujeres y hombres. colaborativo de un número creciente de pueblos y ciudades del Baix Llobregat es un ejemplo alentador de la voluntad de ser altavoz de la escritura en manos de mujeres.

Des de la creació d’aquest Premi, l’any 2001, hi ha hagut una evolució positiva quant a la qualitat i el nombre d’obres que es presenten en cada edició. En aquest avenç, hi han tingut un paper cabdal els tallers d’escriptura que s’han portat a terme als diferents municipis i que en aquesta edició també tindran un paper protagonista. La formació literària és un punt de partida clau si entenem el procés de l’escriptura com un canal d’expressió i un vehicle de creació i comunicació.

Desde la creación de este premio, en el año 2001, ha habido una evolución positiva en cuanto a la calidad y al número de obras que se presentan en cada edición. En este avance han tenido un papel capital los talleres de escritura que se han llevado a cabo en los diferentes municipios y que en esta edición también tendrán un papel protagonista. La formación literaria es un punto de partida clave si entendemos el proceso de la escritura como un canal de expresión y un vehículo de creación y comunicación.

En el context econòmic i social actual adquireix molta importància el treball en xarxa, sense el qual seria impossible portar endavant aquest projecte, i és remarcable que un cop més s’aposti a l’àmbit comarcal per aconseguir una veritable igualtat de gènere en tots els àmbits de la vida de les nostres ciutats.

En el actual contexto económico y social adquiere gran importancia el trabajo en red, sin el cual sería imposible llevar adelante este proyecto y es remarcable que una vez más se apueste en el ámbito comarcal por conseguir una verdadera igualdad de género en todos los ámbitos de la vida de nuestras ciudades.

Comitè Organitzador IX Premi Literari Delta Narrativa Escrita per Dones Juny 2017

Comité Organizador IX Premio Literario Delta Narrativa Escrita por Mujeres Junio 2017

BASES DEL CONCURS Els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans amb la col·laboració de les biblioteques municipals i amb el suport del Consell de les Dones del Baix Llobregat i de la Diputació de Barcelona, convoquen el IX PREMI LITERARI DELTA. CONCURS DE NARRATIVA ESCRITA PER DONES.

• Les obres s’han de presentar en suport informàtic (llapis de memòria) i, per duplicat, en paper. Han de tenir una extensió de 80 a 200 pàgines, escrites en DIN A4 i cada pàgina ha de tenir 32 línies, lletra Arial 12 i interlineat d’1,5. • Les dues còpies de l’obra, així com el suport informàtic (llapis de memòria), s’han de lliurar dins d’un sobre tancat i sense nom al registre general dels ajuntaments de les ciutats que convoquen el premi literari. Dins del sobre, n’hi haurà un altre (la plica) amb les dades personals (fotocòpia del DNI, telèfon, adreça de correu electrònic, lloc de residència i títol de l’obra). Tant al llapis de memòria com en tots els sobres hi ha de constar el títol de l’obra i el text: PREMI DELTA 2017. • El termini de presentació s’iniciarà a partir de la publicació d’aquestes bases i finalitzarà, improrrogablement, a les 14 h del dijous 21 de setembre de 2017. El veredicte es farà públic en l’acte de lliurament dels premis, que se celebrarà el divendres dia 1 desembre 2017 a Sant Vicenç dels Horts. L’autora premiada haurà de comparèixer obligatòriament a l’acte o bé designar algun/a representant que tingui coneixement profund de la seva obra i en pugui participar activament. El comitè organitzador publicarà l’obra guanyadora i es reserva el dret de correcció d’estil i de llenguatge sexista en cas necessari.

1. PARTICIPANTS Les dones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents: 1- Les dones participants han de ser majors d’edat. 2- Les participants no poden haver estat guanyadores d’edicions anteriors d’aquest premi. 3. JURAT El jurat està integrat per: La persona que ostenti la regidoria d’Igualtat de Gènere de Sant Vicenç dels Horts, que actuarà com a presidenta del jurat Isabel-Clara Simó, escriptora Marta Corcoy, periodista Mercè Anguera, mestra de primària i autora de la novel·la La princesa invisible (Premi Joaquim Ruyra 2011) Isabel Precolí, escriptora i Premio Internacional Ellas 2005 Maria Antònia Massanet, màster oficial de l'iiEDG en Estudis de Dones, de Gènere i Ciutadania Carme Via, guanyadora de l'edició anterior Montse Collazos, directora de la Biblioteca Les Voltes Leonor Vico, responsable d'Igualtat que actuarà com a secretària del jurat. La decisió serà inapel·lable.

5. PREMIS Els premis són: Obra guanyadora: 3.000 euros i edició de l’obra en paper i en digital. Obra finalista: 1.000 euros i edició en digital de l'obra. 6. DRETS D’AUTOR El comitè organitzador es reserva tots els drets de la primera edició sense límits geogràfics ni temporals, inclosos els de la seva explotació digital. Els originals de les obres guanyadores quedaran a disposició del comitè organitzador. La resta d’obres estaran a disposició de les autores durant un termini màxim de dos mesos a partir de la data del lliurament dels premis. Si transcorregut aquest termini les autores no han recollit les seves obres, aquestes seran destruïdes.

4. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ La concessió s’efectua mitjançant concurrència competitiva. Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 10 dies, des de la seva publicació a BOPB no s’han presentat al·legacions a les mateixes. La selecció es farà segons com es detalla a continuació: • El tema de les obres és lliure i poden ser escrites en català o en castellà. • Les obres han d'estar escrites incorporant la perspectiva de gènere i es recomana l’ús de llenguatge inclusiu. Es valorarà les obres que posin en valor la visibilitat de la dona en la societat actual o en el decurs de la història de la humanitat. • Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.

7. DISPOSICIONS ADICIONALS La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat.

Es recomana registrar l’obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, segons el RDL 1/1996, de 12 d’abril.

BASES DEL CONCURSO Los ayuntamientos de Abrera, Begues, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Sant Just Desvern, Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, con colaboración de las bibliotecas municipales y con el apoyo del Consejo de Mujeres del Baix Llobregat y de la Diputación de Barcelona, convocan el IX PREMIO LITERARIO DELTA. CONCURSO DE NARRATIVA ESCRITA POR MUJERES.

• Las obras se deben presentar en soporte informático (lápiz de memoria) y, por duplicado, en papel. Deben tener una extensión de 80 a 200 páginas, escritas en DIN A4 y cada página debe tener 32 líneas, letra Arial 12 e interlineado de 1,5. • Las dos copias de la obra, así como el soporte informático (lápiz de memoria), se deben entregar dentro de un sobre cerrado y sin nombre en el registro general de los ayuntamientos de las ciudades que convocan el premio literario. Dentro del sobre, habrá otro (la plica) con los datos personales (fotocopia del DNI, teléfono, dirección de correo electrónico, lugar de residencia y título de la obra). Tanto en el lápiz de memoria como en todos los sobres debe constar el título de la obra y el texto: PREMIO DELTA 2017. • El plazo de presentación se iniciará a partir de la publicación de estas bases y finalizará, improrrogablemente, a las 14 h del jueves 21 de septiembre de 2017. El veredicto se hará público en el acto de entrega de premios, que se celebrará el viernes día 1 de diciembre 2017 en Sant Vicenç dels Horts. La autora premiada deberá comparecer obligatoriamente en el acto o bien designar a algún/a representante que tenga conocimiento profundo de su obra y pueda participar activamente. El comité organizador publicará la obra ganadora y se reserva el derecho de corrección de estilo y de lenguaje sexista en caso necesario.

1. PARTICIPANTES Las mujeres que quieran participar en el concurso deben cumplir las siguientes condiciones: 1- Las mujeres participantes deben ser mayores de edad. 2- Las participantes no pueden haber sido ganadoras de ediciones anteriores de este premio. 3. JURADO El jurado está integrado por: La persona que ostente la regidoría de Igualdad de Género de Sant Vicenç dels Horts, que actuará como presidenta del jurado Isabel-Clara Simó, escritora Marta Corcoy, periodista Mercè Anguera, maestra de primaria y autora de la novela La princesa invisible (Premio Joaquim Ruyra 2011) Isabel Precolí, escritora y Premio Internacional Ellas 2005 Maria Antònia Massanet, máster oficial del iiEDG en Estudios de Mujes, de Género y Ciudadanía Carme Via, ganadora de la edición anterior Montse Collazos, directora de la Biblioteca Les Voltes Leonor Vico, responsable de Igualdad que actuará como secretaria del jurado. La decisión será inapelable.

5. PREMIOS Los premios son: Obra ganadora: 3.000 euros y edición de la obra en papel y en digital. Obra finalista: 1.000 euros y edición en digital de la obra. 6. DERECHOS DE AUTOR El comité organizador se reserva todos los derechos de la primera edición sin límites geográficos ni temporales, incluídos los de su explotación digital. Los originales de las obras ganadoras quedarán a disposición del comité organizador. El resto de obras estarán a disposición de las autoras durante un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de la entrega de los premios. Si transcurrido este plazo las autoras no han recogido sus obras, estas serán destruidas.

4. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN La concesión se efectúa mediante concurrencia competitiva. Estas bases y la correspondiente convocatoria se considerarán firmes si transcurrido el plazo de 10 días, des de su publicación en el BOPB no se han presentado alegaciones a las mismas. La selección es hará según como se detalla a continuación: • El tema de las obras es libre y pueden ser escritas en catalán o en castellano. • Las obras deben estar escritas incorporando la perspectiva de género y se recomienda el uso de lenguaje inclusivo. Se valorará las obras que pongan en valor la visibilidad de la mujer en la sociedad actual o en el decurso de la historia de la humanidad. • Las obras deben ser originales, inéditas y no premiadas en otros concursos.

CIÓN

iterario Delta es la prueba de la ativa que promueve la creatividad iendo los objetivos de fomento y de las mujeres, poniendo en valor aves para transformar la sociedad.

unicipios en esta edición amplía n para la disolución de barreras a tunidades de mujeres y hombres. nte de pueblos y ciudades del Baix de la voluntad de ser altavoz de la

o, en el año 2001, ha habido una alidad y al número de obras que se este avance han tenido un papel que se han llevado a cabo en los esta edición también tendrán un n literaria es un punto de partida de la escritura como un canal de ón y comunicación.

y social adquiere gran importancia ría imposible llevar adelante este a vez más se apueste en el ámbito adera igualdad de género en todos s ciudades.

ta Mujeres

7. DISPOSICIONES ADICIONALES La participación en el concurso implica la aceptación total de estas bases. Cualquier incidencia no prevista la resolverá el jurado.

Se recomienda registrar la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña, según el RDL 1/1996, de 12 de abril.

Ajuntament d’Abrera Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Major, 3 - 08630 Abrera Tel. 93 770 29 11 · www.ajuntamentabrera.cat Avinguda de Torre Vilaró, 4 · 08859 Begues

Plaça de l’Església, 1 · 08860 Castelldefels Tel. 93 665 11 50 · www.castelldefels.org/igualtat OIAC (Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana) Tel. 93 379 00 50

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania Plaça de Jaume Balmes, s/n · 08850 Gavà Ajuntament de Pallejà Avinguda Prat De la Riba, 27 08780 Pallejà Tel. 93 663 15 40 www.palleja.cat

Plaça de l'Ajuntament, 1 · 08830 Sant Boi de Llobregat

Oficina d'Atenció Ciutadana Camí del Mig,

Ajuntament de Sant Just Desvern Plaça Verdaguer, 2 08960 Sant Just Desvern Tel. 93 480 48 00 · www.santjust.cat Servei Integral d'Atenció Ciutadana

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Regidoria d’Igualtat Carrer Pau Casals, 26-34 08690 Santa Coloma de Cervelló Tel. 93 645 07 00 www.santacolomadecervello.cat Informació

IX

Plaça d’Europa, 7 · 08840 Viladecans Tel. 93 635 18 02 · www.viladecans.cat

Premi Lit #Prem http://elbaixllobreg

Bases premi delta web  
Bases premi delta web  
Advertisement