Page 1


Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

12,45

12,45

Êóõíÿ

Õîë

Âàííà

10,51

11,03

8,40

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - ñàéäèíã.


Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

28,28

28,28

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, äåðåâî


Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

12,48

8,40

Êîðèäîð 4,0

Âàííà 5,20

³òàëüíÿ 25,20

Ñ/â Ïàëèâíà 1,90 4,14

Ïðèõîæà 4,14

Êóõíÿ

Êàá³íåò

9,20

10,92

Ãàðàæ 18,0

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Âàííà

Ñ/â

5,65

3,78

Õîë 14,27

Òàìáóð

Êîðèäîð

Ãàðäåðîá

5,35

1,80

14,06

Êóõíÿ

³òàëüíÿ

10,27

15,50

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

11,70

12,25

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Áàëêîí 0,5

³òàëüíÿ 19,45

11,33

2,84

15,62

5,92

Ñïàëüíÿ

8,36

Ãàðäåðîá Êîðèäîð

Êîðèäîð

Âàííà

Ñïàëüíÿ

5,47

Êóõíÿ

Âàííà

Ñïàëüíÿ

8,01

6,88

10,59

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Ãàðàæ

³òàëüíÿ

18,95

24,07

Õîë

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

18,95

24,07

Êîðèäîð

19,98

11,05

Ïðèõîæà

Ñ/â

Êóõíÿ

6,99

7,19

17,87

Êàá³íåò

Ñ/â

7,67

6,39

Ñïàëüíÿ 17,87

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

22,05

18,81

22,75

18,81

Õîë

Êîðèäîð

8,37

6,07

Âàííà 6,15

Êóõíÿ 9,33

Òàìáóð Îïàëþâàëüíà 3,90

Ñïàëüíÿ

Âàííà

14,80

7,63

4,75

Áàëêîí 1,68

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Òåðàñà

Ëîäæ³ÿ

7,50

2,45

³òàëüíÿ 23,30

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

9,17

12,63

Ãàðàæ 19,17

Êîðèäîð 3,90

Êóõíÿ 7,25

Êîðèäîð Ñ/â 2,40

3,38

Âàííà 10,10

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Ëîäæ³ÿ

Òåðàñà

4,55

9,11

Êóõíÿ

Âàííà

6,55

7,85

Ãàðàæ

Ñïàëüíÿ

18,60

11,60

³òàëüíÿ 36,10

Ñïàëüíÿ 12,65

Êîðèäîð 8,28

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Ñ/â 4,3

³òàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

20,45

26,49

³òàëüíÿ 20,45

Ñïàëüíÿ 26,49

Ñ/â 4,3

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - ôàëüøáðóñ.


Âàííà 4,63

Ñ/â 3,70

Êóõíÿ

Êóõíÿ

11,23

11,23

Ãàðàæ 19,32

Ñ/â

8,56

4,63

3,70

4,15

Ãàðàæ 4,15

³òàëüíÿ

³òàëüíÿ

25,04

25,04

19,32

Ñïàëüíÿ 11,23

Ñïàëüíÿ 19,96

Ñïàëüíÿ 11,23

Ñïàëüíÿ 19,96

Âàííà 8,56

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Âàííà Ñïàëüíÿ 11,07

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

18,45

16,42

20,20

³òàëüíÿ 38,66

3,80

8,45 8,26

Ãàðàæ 32,20

Õîë

Õîë

13,70

Êóõíÿ 16,51

27,41

Ãîñòüîâà

Ñïàëüíÿ

13,70

13,97

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ Âàííà 10,0

11,03

4,25

13,97

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Ñïàëüíÿ ³òàëüíÿ

26,06

Áàëêîí

Õîë

1,80

13,0

32,66

Êóõíÿ

Ñ/â

10,72

5,46

Âàííà

Ñïàëüíÿ

8,0

15,22

Êîðèäîð 10,62

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Òåðàñà

Âàííà

9,85

7,65

Êóõíÿ 9,67

Õîë

Ãàðàæ

Õîë

³òàëüíÿ

23,37

11,20

25,97

Ñ/â 4,0

Òàìáóð 4,48

10,0

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

12,07

12,07

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Òàìáóð 3,95

Âàííà 2,26

7,77

Ñïàëüíÿ

Âàííà

Ãàðäåðîá

15,08

11,79

10,43

Êîðèäîð ³òàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

28,65

21,90

7,62

Ñïàëüíÿ 16,57

Ñïàëüíÿ 14,95

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - ôàëüøáðóñ, êàì³íü.


Òåðàñà

³òàëüíÿ

15,06

25,08

Ñ/â

Ïàëèâíà

4,20

7,0 2,55

Ñïàëüíÿ 29,38

³òàëüíÿ 25,08

Ñïàëüíÿ Ñ/â 4,20

2,55

29,38

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Áàëêîí

Òåðàñà

3,50

10,62

2,56

³òàëüíÿ

Ãîñòüîâà

Ñïàëüíÿ

10,80

14,59

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.

16,68

Ãàðàæ

Êîðèäîð

32,34

18,66

Ïðèõîæà 9,32

Êóõíÿ 12,42

5,14

Ñ/â

Ñïàëüíÿ

9,04

19,09


Áàëêîí 4,66

Ãîñòèííà 25,44

Ãàðàæ 17,34

Õîë

Ñòîëîâà

15,75

8,05

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

13,73

11,20

Ñïàëüíÿ 13,15

Õîë

Âàííà

7,0

8,09

2,20

Òîïî÷íà 5,07

1,89

Êóõíÿ 8,25

Ñïàëüíÿ

Âàííà

18,29

6,83

Áàëêîí 4,66

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, ôàëüøáðóñ.


Ñ/â 6,82

Êóõíÿ

5,86

19,35

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

26,76

17,40

Õîë 4,0

5,42

21,35

Êîì³ðêà 6,99

³òàëüíÿ 40,0

Õîë

4,0

17,64

4,47

4,25

Êàá³íåò 14,58

Âàííà 15,63

8,0

Ñ/â

Ñïàëüíÿ Ñïàëüíÿ 19,22

14,58

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - îáëèöþâàëüíà ïëèòêà, êàì³íü.


Ñïàëüíÿ 9,80

4,26

Ñïàëüíÿ

Ñ/â

11,58

2,0

Ñïàëüíÿ 2,82

11,58

³òàëüíÿ 37,95

Êàá³íåò

Ñïàëüíÿ

9,0

12,63

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü, äåðåâî.


Êîòåëüíÿ 6,88

Êóõíÿ 18,46

Ñ/â

4,94

4,17

Ñ/â 5,87

9,64 3,72

Õîë 15,93

Õîë

Ñïàëüíÿ

17,43

10,32

³òàëüíÿ 28,09 1,93 2,88

Äðóãå ñâ³òëî

Ñïàëüíÿ 13,23

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, äåðåâî.


Ñïàëüíÿ 8,80

³òàëüíÿ 26,75

Ñïàëüíÿ 8,80

Òàìáóð

Ñ/â

4,93

4,72

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Êóõíÿ 13,90

5,17 2,80

³òàëüíÿ 38,40

Ñ/â

38,40

Ïðèõîæà 17,17

Òåðàñà 11,66

Ãàðàæ

1,47

³òàëüíÿ 33,19

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


5,50

5,50

80,0 9,70

³òàëüíÿ

16,60

³òàëüíÿ

25,0

³òàëüíÿ

³òàëüíÿ

25,0

25,0

Ñïàëüíÿ 21,50

6,50

6,50

25,0

7,40

7,40

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

21,50

21,50

5,50

6,50

6,50

Ñïàëüíÿ 21,50

5,50

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - ôàëüøáðóñ.


4,07 4,07

³òàëüíÿ

³òàëüíÿ

23,91

23,91 4,42

4,42

4,42

4,42

³òàëüíÿ

³òàëüíÿ

23,91

23,91 4,07 4,07

³òàëüíÿ

³òàëüíÿ

26,76

26,76 1,63

1,63

1,63

1,63

³òàëüíÿ

³òàëüíÿ

26,76

26,76

1,62

1,62

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - ôàëüøáðóñ.


Ñïàëüíÿ

Êóõíÿ

13,20

13,86

Ñ/â 5,53 3,23

Êîì³ðêà 5,53

Ñïàëüíÿ

³òàëüíÿ

12,0

26,60

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Ãîñòüîâà

Ãîñòüîâà 18,32

18,83

18,88

Ñ/â

Ñ/â ³òàëüíÿ

4,15

18,06

Äðóãå

46,52

ñâ³òëî

Õîë 22,82

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

20,12

18,22

Êóõíÿ 40,10

Êëàäîâà 10,98

17,18

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.

6,16

4,15

Ñïàëüíÿ Ñïàëüíÿ 20,60

19,92

12,8

Âàííà 15,35


Êàá³íåò Ãîñòüîâà 7,76

3,49

16,68

10,94

Ãîñòüîâà

Êàá³íåò

Ñïàëüíÿ

16,68

7,76

14,13

Êóõíÿ

Êóõíÿ

5,20

5,20

Ñ/â

Ñ/â

3,84

3,84

10,94

3,49

12,37

Ñïàëüíÿ Ñïàëüíÿ 10,31

10,31

Ñ/â

Ñ/â

5,74

5,74

Ñïàëüíÿ 14,13

12,37

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

15,73

26,57

Ãàðäåðîá

Ñ/â

6,30

10,0

Ñ/â

10,07

7,90

Ñïàëüíÿ

Õîë

20,21

13,28

Ñ/â 14,45

³òàëüíÿ 39,83

Áàëêîí 18,0

Òåðàñà

Êóõíÿ

29,0

18,67

10,28

Ñïàëüíÿ 7,13

29,42

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü, äåðåâî.


Òåðàñà

Çàë

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

20,53

39,86

12,14

18,24

2,93

Êóõíÿ 14,0

Áàëêîí

Êîðèäîð

23,85

16,71

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - ôàëüøáðóñ, äåðåâî. Ñ/â

Ñ/â 5,1

6,3


³òàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

17,77

17,77

17,77

52,18

Ïðèõîæà 13,90

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

17,77

17,77

17,77

Êîðèäîð 24,35

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, äåðåâî.


Òåðàñà 7,37

7,30

Ñ/â

Ñ/â

4,06

4,06

Òåðàñà 7,30

Ñïàëüíÿ Ñïàëüíÿ

7,37

18,16

1,94 2,13

2,13

³òàëüíÿ

³òàëüíÿ

24,24

24,24

Êóõíÿ

Êóõíÿ

12,04

12,04

5,33

Ñïàëüíÿ

Ñ/â

12,05

5,59

Ñ/â 1,94

4,34

13,10

5,59

Ñïàëüíÿ 12,05

5,33

2,45

Ñïàëüíÿ Ñïàëüíÿ 18,16

13,10

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Ãàðäåðîá

Ñïàëüíÿ

5,72

13,75

Êóõíÿ 10,21 3,76

Ñ/â ³òàëüíÿ 25,89

Ãàðàæ 2,90

3,74

Êîðèäîð 5,96

22,40

Ïàëèâíà 4,34

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

16,76

12,98

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, îáëèöþâàëüíà ïëèòêà.


Ãîñòèííà 13,38

2,13

Êóõíÿ 10,50

Ñïàëüíÿ Çèìîâèé ñàä

10,50

10,50

Êîðèäîð

3,84

Âàííà 4,90

6,44

³òàëüíÿ

Âàííà

20,25

10,50

Ñïàëüíÿ 18,0

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Âàííà

Êóõíÿ

3,45

18,85

10,83

8,21

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

24,69

25,08

Õîë 16,7

32,18

Òåðàñà

Õîë

10,34

Çàë

17,1

Ñïàëüíÿ 4,35

27,42

Ñ/â

3,94

3,45

Á³ëüÿðäíà 27,42

Ñïàëüíÿ 10,83

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, äåðåâî.


Òåðàñà 9,14 6,84 9,44

Êóõíÿ

Ãîñòüîâà

19,42

34,40

Ñ/â

Õîë

8,5

16,9

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

18,55

21,76

Ñ/â 8,5

Ñ/â

4,35

Êàá³íåò 19,67

3,17

12,35

3,36

7,5

Ñïàëüíÿ 19,67

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - îáëèöþâàëüíà ïëèòêà, êàì³íü.


Ñïàëüíÿ 17,97

8,98

9,62

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

17,97

19,25

Ãàðàæ 46,12

3,75

3,74

Õîë 11,90

Âàííà

Âàííà

8,68

8,68

Õîë

³òàëüíÿ

6,40

35,44

15,24

17,69

7,09

Êóõíÿ

Êàá³íåò

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

17,97

19,25

17,97

19,25

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà ïëèòêà, êàì³íü.


Áàëêîí 6,42

Ñòóä³ÿ

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

24,56

12,26

12,26

2,26 2,26

Ïðèõîæà 9,21

Êîðèäîð

2,26

6,06

Êóõíÿ 7,51

Ñ/â 4,18

Ñ/â 1,84

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - ôàëüøáðóñ.


Òåðàñà 10,34

Âàííà

Âàííà

14,14

11,29

2,7

³òàëüíÿ 41,77

Êàá³íåò 8,93

6,35

6,15

2,7

Ñïàëüíÿ 16,72

Êóõíÿ 3,15

4,59

5,07

12,62

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - îáëèöþâàëüíà ïëèòêà, êàì³íü.


Òåðàñà 15,28

Ãîñòüîâà

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

27,6

12,68

16,56

14,6

7,58

Êóõíÿ 9,89

Òåðàñà 2,69

7,01

4,81

6,17

Âàííà 7,1

Ïðàëüíÿ

1,31

1,04

4,21

Ñïàëüíÿ 10,92

2,39

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - îáëèöþâàëüíà ïëèòêà, øòóêàòóðêà.


4,80

3,68

Ãîñòüîâà

2,37

Âàííà

Ñïàëüíÿ

14,17

8,66

16,90

Ñ/â 3,99

5,84

2,54

Áàëêîí

13,25

Êîðèäîð

7,02

6,40

45,65

³òàëüíÿ

Êóõíÿ

20,18

13,34

Òåðàñà 23,13

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

19,90

13,34

Áàëêîí 12,39

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - äåðåâî, øòóêàòóðêà.


Òåðàñà 8,21 5,57

Êàá³íåò

Êóõíÿ

19,01

16,38

9,87

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

18,89

13,54

Ñïàëüíÿ

Õîë Ãàðàæ

22,72

14,16

18,97

Ñ/â

6,91 4,28

Ãîñòüîâà 29,47

8,45

Äðóãå Ñâ³òëî

2,69

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - îáëèöþâàëüíà ïëèòêà, äåðåâî, êàì³íü.


3,88

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

13,01

13,61

Ñ/â 7,71

Õîë 8,87

Êàá³íåò 11,86

Êóõíÿ-ãîñòèíàÿ 27,90

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


Òåðàñà 10,00

Êóõíÿ

³òàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

14,0

21,88

14,0

Ñ/â 4,0

2,72

Êîðèäîð 10,34

5,81

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

14,53

13,63

4,0

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà, êàì³íü.


³òàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

Âàííà

17,95

9,32

16,09 3,0

Êîðèäîð

Êîðèäîð

15,15

Ãàðàæ

10,65

Êóõíÿ

21,12 4,0

11,20

2,90

Ñïàëüíÿ 19,72

4,51

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - îáëèöþâàëüíà ïëèòêà, êàì³íü.


1,79

3,71 9,26

3,32

Êîðèäîð 5,97

1,79

³òàëüíÿ

ʳìíàòà

ʳìíàòà

ʳìíàòà

15,67

10,72

17,07

13,10

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


Ãàðàæ

4,91

26,47

9,10

11,52

Ñïàëüíÿ 18,61

6,15 7,42

³òàëüíÿ 51,79

Êóõíÿ 31,23

Òåðàñà 32,65

Ñïàëüíÿ 11,63

18,73

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - øòóêàòóðêà.


³òàëüíÿ 23,23

Êóõíÿ 13,55

Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ

13,61

12,75 8,47

Ñ/ó 4,82

5,50

Êàá³íåò 15,36 4,89

4,21

Âàííà 9,22

Ñïàëüíÿ 5,80

15,79

Ôóíäàìåíò - ìîíîë³òíèé ç/á Çîâí³øí³ ñò³íè - SIP ïàíåëü (164ìì) Ïåðåêðèòòÿ -äåðåâÿí³ äâóòàâðîâ³ áàëêè Ïîêðèòòÿ - á³òóìíà/ìåòàëî÷åðåïèöÿ Çîâí³øíº îçäîáëåííÿ - îáëèöþâàëüíà ïëèòêà, øòóêàòóðêà.

Houses Catalogue  

Houses Catalogue 2010-2011

Houses Catalogue  

Houses Catalogue 2010-2011