Page 1

Flower TrIAl งานแสดงสายพันธุไมดอกไมประดับประจำป

25 - 31 January


วัตถุประสงคของการจัดงาน • เพือ่ จัดแสดงเปรียบเทียบสายพันธุดอกไมจากผูปรับปรุงพันธุชัน้ นำของโลก • นำพันธุใหมจากงานแสดงสายพันธุดอกไมนานาชาติ California Spring Trial 2016 มาปลูกทดสอบในเขตรอนชื้นของไทย เพือ่ ใหคนไทยไดสัมผัสพันธุใหมกอนใคร • การแสดงสายพันธุดอกดาวเรืองหลากหลายกวา 100 สายพันธุ เพือ่ เปรียบเทียบคุณลักษณะตางๆของแตละสายพันธุ • เปรียบเทียบสายพันธุในกระถางขนาดตางๆกัน มากกวา 12,000 กระถาง • เปรียบเทียบสายพันธุในแปลงกวา 100 แปลง เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพของ แตละสายพันธุ ในการตกแตงภูมทิ ศั น • เปดตัวกลุ มสินคาใหมอยางเปนทางการคือกลุ มเมล็ดพันธุ ผักในนาม บริษทั เอกะ ฮอรติ โปร

Flower TRial

2017


แฮปป ฟารม @ Muan Station

arget customer กลุมเปาหมายทีเ่ ปดใหเขาชม

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ใชไมดอกไมประดับในการประดับตกแตงสถานที่ สถานทีท่ องเทีย่ วชัน้ นำของประเทศ ทีใ่ ชหรือสนใจไมดอกไมประดับ เพือ่ สรางสีสนั ใหกับผูเขาเยี่ยมชม กลุมเกษตรกร หรือผูผลิตไมดอกไมประดับ ทั่วประเทศไทย กลุมเกษตรกรผูปลูกดาวเรืองตัดดอกแบบมืออาชีพ หรือผูทีม่ คี วามสนใจทดลองปลูก กลุมผูปรับปรุงสายพันธุไมดอกไมประดับ และผูจัดจำหนายเมล็ดพันธุดอกไม จากหลายประเทศเชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ น อินโดนิเซีย อินเดีย เวียดนาม และอีกหลากหลายประเทศ เพื่อใหเห็นการตอบสนองของพืชในเขต สภาพรอนชื้นอยางประเทศไทย

Highlight ไฮไลทของงาน

งานแสดงและเปรียบเทียบสายพันธุไมดอกไมประดับจากทัว่ ทุกมุมโลก การนำเสนอสายพันธุไมดอกไมประดับสายพันธุใหมของโลก จากการแสดงสายพันธุ ดอกไมนานาชาติ California Spring Trial 2016 (CAST 2016) แหงแรกของเอเชีย การแสดงสายพันธุดอกดาวเรือง หลากหลายกวา 100 สายพันธุ เพือ่ เปรียบเทียบ คุณลักษณะตางๆของแตละสายพันธุ สาธิตการผลิตตนกลาดอกไมนานาชนิด เพือ่ ปอนเขาสูตลาดไมดอกไมประดับของไทย แปลงสาธิตการผลิตไมตัดดอก เชน ทานตะวัน ลิน้ มังกร และผีเสือ้ พรอมนำเสนอ รูปแบบการนำไปใช การผลิตไมดอกไมประดับแบบมืออาชีพ แปลงสาธิตการปลูกผักเศรษฐกิจ ทีก่ ำลังเปนทีน่ ยิ มของตลาด


งานแสดง และเปรียบเทียบ สายพันธุไมดอกไมประดับ จากทั่วทุกมุมโลก

ดอกไมนานาชนิดที่เราใชประดับตกแตงสถานที่

โดยเฉพาะไมดอกเมืองหนาวทีเ่ ราพบเห็นอยูตาม สถานทีท่ องเทีย่ วชือ่ ดังตางๆนัน้ สวนใหญนำเขามา และมีตนกำเนิดมาจากตางประเทศ เชนประเทศ ในแถบทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย อยางประเทศญี่ปุ น เปนตน การนำสายพันธุ ดอกไมเมื อ งหนาวมาปลู ก ในประเทศเรานั ้ น ตองผานการปลูกทดสอบสายพันธุเพือ่ ใหแนใจวา สามารถปลูกไดในสภาพอากาศของประเทศไทยจริง ในแตละฤดูกาล ทีมงานฝายวิจยั และพัฒนาของเรา มีหนาที่ในการปลูกทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูล และคัดเลือกสายพันธุทีด่ ี เหมาะสมกับสภาพอากาศ ของไทย รวมถึงกลุมประเทศในแถบเอเชีย พรอมทั้งการนำเสนอขอมูล เทคนิควิธีการปลูก ดอกไมแตละชนิดใหกับผูที่สนใจ เพื่อนำไปใช ใหเกิดประโยชนตอไปในธุรกิจไมดอกไมประดับ

AGA Flower Trial 2017


จากการแสดงสายพันธุดอกไมนานาชาติ California Spring Trial 2016 (CAST 2016) แหงแรกของเอเชีย ในระหวางเดือน เม.ย. ของทุกปจะมีการจัดงาน California Spring Trial หรือ CAST ในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา

เพือ่ จัดแสดงสายพันธุไมดอกไมประดับนานาชนิด จากหลากหลายบริษทั ผูปรับปรุงสายพันธุและจัดจำหนายเมล็ดพันธุชัน้ นำระดับโลก รวมถึงการเปดตัวสายพันธุดอกไมชนิดใหม บริษทั ไดรับเชิญใหเขารวมงานทุกปในฐานะ ตัวแทนจำหนายเมล็ดพันธุในประเทศแถบเอเชีย ทั้งนี้วัตถุประสงคในการเขารวมงานเพื่อเยี่ยมชมและคัดเลือกสายพันธุใหมที่นาสนใจ มาปลูกทดสอบและแสดงภายในงาน ชวงปลายเดือนมกราคมของทุกป เปนทีแ่ รกของเอเชีย ผูเขารวมงานสามารถสัมผัสความงดงามของสายพันธุดอกไมนานาชนิด รวมถึงดอกไมสายพันธุใหมของโลกที่นำมาจัดแสดงเปนที่แรกของเอเชีย โดยไมตองบินไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกา


ดอกดาวเรือง เปนดอกไมเศรษฐกิจ ที่ทำรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกจำนวนมากในแตละป ปจจุบันบริษัทฯ มีสายพันธุ ดาวเรืองที่จัดจำหนายในประเทศไทยและสงออกไปยังตางประเทศ โดยไดรับการตอบรับที่ดีเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 4 ป ในการกอตั้งบริษัท จากทีมงานที่มีประสบการณมากกวา 15 ปในธุรกิจไมดอกไมประดับ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาสายพันธุ อยางตอเนื่องเพื่อตอบโจทยความตองการเกษตรกร คูคา หรือพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ ในแตละปจะมีดาวเรือง สายพันธุใหมทีถ่ กู ปรับปรุงสายพันธุใหดีขน้ึ หรือผลิตสายพันธุใหม ซึง่ สายพันธุเหลานีจ้ ะถูกนำมาแสดงภายในงานโดยการ ปลูกเปรียบเทียบใหเห็นคุณลักษณะทั้งในแปลงและกระถาง เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนหรือความแตกตางของ แตละสายพันธุ และเพื่อความสะดวกตอการตัดสินใจของผูใชในรูปแบบตางๆนั่นเอง

แฮปป ฟารม @ Muan Station


ในการแสดงสายพันธุไมดอกไมประดับในปนี้ ไฮไลทสำคัญอีกอยาง คือการผลิตไมดอกไมประดับกลุมไมกระถางหลากหลายชนิด

เพือ่ เปนการสรางสีสนั ใหกับตลาดดอกไมในเมืองไทย ซึง่ ประกอบดวยดอกไมชนิดใหม ดอกไมทีต่ องใชความรู ความชำนาญ ในการปลูก โดยทีมงานยินดีเปนผูสนับสนุนขอมูล เทคนิควิธกี ารปลูกตางๆให กับผูทีส่ นใจจนกวาจะประสบผลสำเร็จในทีส่ ดุ

เชน ทานตะวัน ลิ้นมังกร และผีเสื้อ พรอมนำเสนอรูปแบบการนำไปใช ดอกไมที่สามารถสรางเปนไมดอกเศรษฐกิจไดอีกชนิดหนึ่งคือ ดอกทานตะวัน กลุมตัดดอก ดอกไมชนิดนี้นิยมใชมากที่

ประเทศญี่ปุน และเวียดนาม ตนกำเนิดสายพันธุมาจากประเทศญี่ปุน เหมาะสำหรับการใชจัดดอกไมหลากหลายรูปแบบ ในบานเราเริ่มมีการปลูกแลวบาง แตยังนอยหากเทียบกับ ญี่ปุนและเวียดนาม ทั้งนี้ดอกไมชนิดนี้มีอายุในการเลี้ยงดูสั้น เพียง 50-60 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได และใชพื้นที่ในการปลูกนอย การปลูกและการดูแลคอนขางงาย เพื่อสงเสริมใหมี การปลูกเพิม่ มากขึน้ เราจึงปลูกทานตะวันภายในงาน เพือ่ แสดงใหเห็นการเจริญเติบโตในแตละระยะ จนกระทัง่ การเก็บเกีย่ ว และการนำไปใชจัดดอกไมในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ยังมีไมตัดดอกชนิดอื่น เชน ลิซิแอนทัส ลิ้นมังกร ผีเสื้อ และดอกไม ชนิดอื่นๆที่นาสนใจ จัดแสดงภายในงานทั้งในกระถางและในแปลง


เพื่อปอนเขาสูตลาดไมดอก ไมประดับของไทย

นอกจากการจำหนายเมล็ดพันธุดอกไม บริษัทยังผลิตตนกลา

ใหกับเกษตรกร หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ เปนการ ลดขั้นตอนการเพาะเมล็ดสำหรับเกษตรกรหรือหนวยงานที่ ขาดบุ ค ลากร หรื อ ขาดความเชี ่ ย วชาญในการเพาะเมล็ ด เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรทีต่ องการความแนนอนในจำนวน ตนกลาทีต่ องการ และความมัน่ ใจในคุณภาพของตนกลาทีไ่ ดรับ และยินดีใหคำแนะนำในเทคนิค วิธีการในการผลิตตนกลา แบบมืออาชีพ ในทุกขัน้ ตอนของการผลิตกับผูทีส่ นใจภายในงาน

แฮปป ฟารม @ Muan Station


แปลงสาธิตการปลูกผัก เศรษฐกิจ ที่กำลังเปนที่นิยมของตลาด

จากประสบการณในธุรกิจดอกไมมากกวา 15 ป ของทีมงาน และระยะ 4 ป ในการกอตั้งบริษัท เอกะ อะโกร สำหรับปนี้ บริษัทไดเปดตัวกลุ มสินคาใหมอยางเปนทางการคือกลุ ม เมล็ดพันธุผักในนามบริษัท เอกะ ฮอรติ โปร เพื่อตอบสนอง ความตองการ และเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรทีส่ นใจปลูกผัก เปนอาชีพ รวมถึงการเปดตัวซองเมล็ดพันธุทดลองปลูกทัง้ ผัก และดอกไมนานาชนิด

POT G

SUMMER

RAINY WINTER

ง กลางแจ L SUN

BEDDIN

OSE

MULTI PROP

le คะนา inese Ka FUL

สปาตา บโตเร็ว ลำตนแข็งแรง อวบใหญ Spata เจริญเติ

Ch

rous High vigo

growth

ng stem

habit, stro

e leaves.

y and larg

with wax

Crunchy

et taste

and swe

Cut flower, super round large flower พันธุตัดand with high firmness. ดอก ดอกใหญ Height 80-100 ดก กลีบดอกแข็ง cm

Marig

Panchang ดาวเรืองold พันชั่ง WINTER RAINY

SUMMER

PINCH

MULTI

PROPOSE

BEDDING

เด็ดยอด

Cut

MAR 261


We are AGA Agro เอกะ อะโกร เกิดจากกลุมคนทีม่ คี วามรักในดอกไม และประสบการณ ในธุรกิจไมดอกไมประดับอันยาวนาน รวมตัวเพื่อจัดตั้งบริษัท โดยมี จุดมุงหมายที่จะเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจการเกษตร โดยเฉพาะไมดอก ไมประดับ เมล็ดพันธุดอกไม เมล็ดพันธุผัก สินคากลุมเคมีเกษตรและ เกษตรอินทรีย เพื่อพัฒนาการเกษตรรวมกับลูกคาในประเทศไทย เราไดรับการสนับสนุนจากบริษัทผูปรับปรุงพันธุทั่วโลกที่เริ่มเห็น ความสำคัญของประเทศเขตรอนชืน้ อยางประเทศไทย โดยการเปนตัวแทน จำหนายเมล็ดพันธุในภาคพื้นเอเชีย และมีการทดลองปลูกเปรียบเทียบ สายพันธุเปนประจำทุกปเพือ่ คัดเลือกสายพันธุทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ และมัน่ ใจวา พันธุ แตละพันธุ ปลูกไดในสภาพอากาศในเมืองไทย และนำเทคนิค การปลูกจากการทดลองดังกลาวมาถายทอดไปยังผูที่สนใจตอไป บริษัทฯ ยังมีนโยบายสำคัญในการวางแผนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุกับ ลูกคาในแตละพืน้ ที่ กอนทีจ่ ะถึงฤดูการปลูก เพือ่ ใหลูกคาไดรับเมล็ดพันธุ ดอกไมที่ยังคงคุณภาพมาตรฐานจากแหลงผลิตและทันตอฤดูการปลูก เรายินดีในการใหความรูและฝกอบรมใหกับลูกคา หนวยงานตางๆหรือ ผูที่สนใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะของสายพันธุไมดอกไมประดับ เทคนิค วิธีการปลูกที่ถูกวิธี เพื่อใหลูกคาไดรับความคุมคามากที่สุด เมื่อเลือกใช เมล็ดพันธุของบริษัท


บันทึก

www.aga-agro.com


Flower TRIAL

2017

เยี่ยมชมงานของเรา BB Station Muan Station แปลงทดลองดอกดาวเรือง แปลงทดลองสายพันธุดอกไม

1 2

Enjoy your day @ Happy Farm by AGA Agro เชียงดาว

ตลาดแมมาลัย

อ.ปา

ย Care Coffee

ทางเขาบานปางเปา

บานเลขที่125 ม.8 ต.ขี้เหล็ก

า ปางเปย1

อ.ปาย

ซอ

ปางเปา

สะพาน

Á‹Í¹ÃÐÁÔ§

เขาเชียงใหม

ซอย6

Happy farm by aga agro  

AGA Flower Trial 2017 "Happy Farm" by Aga Agro @Muan & BB Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you