Page 1

กระดังงา มงคล กระดิ่งหรื อระฆังนั้นเป็ นสิ่ งที่ชาวไทยทุกคนรู ้สึกคุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี เพราะมักจะได้พบเห็นเสมอ ตาม อาคารบ้านเรื อน และวัดวาอารามต่างๆ กระดังงา คือ การทาให้ เกิดเสี ยงดังไปไกล เมื่อกระดังนั้น มีความ คล้องจองกับ "กระดังงา" ชาวไทยโบราณ จึงเชื่ อสื บต่อกันว่า ชื่อกระดังงานั้น มีความหมายที่ดี และยังถือได้ ว่า เป็ นต้นไม้ที่มีชื่อ เป็ นสิ ริมงคลอีกชนิดหนึ่ง คนโบราณเชื่ อกันว่าการปลูกต้นกระดังงา เอาไว้ภายใน บริ เวณบ้านนั้น จะช่วยให้สมาชิกในบ้าน รวมทั้ง วงศ์ตระกูล มีชื่อเสี ยงโด่งดัง ก้องกังวานไปแสนไกล และมีลาภยศสรรเสริ ญ ผูค้ นทัว่ ไปต่างก็รู้จกั และ นับ หน้าถือตา ยังมีความเชื่ออีกว่าเสี ยงที่ดงั นั้นมีความไพเราะ เพราะพริ้ งมาก และดังก้องไปจนถึงสวรรค์ช้ นั ฟ้ า ให้ เทพบุตรเทพธิดาได้ยนิ เลยทีเดียว นอกจากนั้น กระดังงายังเสริ มมงคลในทางเสน่ห์ คือ จะเสริ มให้คุณ มีเสนห์เป็ นที่รักใคร่ ของคนทัว่ ไป และมีชีวติ ที่งดงามหอมนวลตลอดไป เคล็ดปฏิบัติ หากคุณต้องการจะลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ ก็ควรจะลงมือปลูกในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่ อว่า การปลูก ต้นไม้เพื่อให้ดอกสวยสดนั้น ควรจะปลูกในวันพุธ ดอกไม้น้ นั จึงจะเบ่งบานเต็มต้น เป็ นที่เจริ ญตา เจริ ญใจ กระดังงานั้นเหมาะที่จะนามาปลูกทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มสิ ริมงคล ให้แก่ บ้านเรื อน ชื่ อเสี ยง จะขจรขจาย ไปทัว่ ทุกทิศทางราวกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่ องไปทัว่ พื้นดิน


กระบองเพชร มงคล กระบองเพชรก็เป็ นต้นไม้ที่มกั จะพบเห็นได้ทวั่ ไป เพราะชาวไทยต่างก็นิยมปลูกต้นกระบองเพชร เอาไว้ ในบ้าน เพื่อเป็ นการเสี่ ยงทาย คนโบราณเชื่ อกันว่าหากบ้านใดปลูกกระบองเพชรแล้วเติบโตแข็งแรงให้ดอกมากมายสวยงาม ก็จะทาให้ ครอบครัวๆ นั้นได้รับโชคลาภ ไม่เพียงแต่ได้รับเงินทอง ยังอาจจะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง หน้าที่การงานอีก ด้วย

นอกจากนั้น ยังเชื่ออีกว่า การปลูกต้นกระบองเพชรไว้ ก็จะช่วยป้ องกันอันตราย คอยคุม้ ครองสมาชิกทุกคน ภายในบ้าน ไม่ให้ได้รับอันตรายร้ายแรงจากศัตรู หรื อทาให้ผปู ้ ระสงค์ร้าย เกิดความเกรงกลัวไม่มีใครกล้ามา คิดร้ายกรายกล้ าคนในบ้าน เพราะกระบองเพชรมีลาต้นที่แข็งแรงทนทาน และยังมีหนามแหลมคม ที่จะคอยทิ่มแทงขโมย ที่อาจจะ จ้องทาร้าย หรื อขโมยทรัพย์สิน ดังนั้น จึงมักจะปลูกตามแนวรั้วบ้าน หรื อปลูกเป็ นแนวยาว เป็ นรั้วบ้านได้ เช่นกัน เคล็ดปฏิบัติ ควรลงมือปลูกต้นกระบองเพชรในวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่ อว่า ต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มความเป็ นสิ ริมงคล ให้แก่ครอบครัวนั้น ควรจะปลูกในวันเสาร์ ทิศที่เหมาะสมในการปลูกต้นกระบองเพชรมากที่สุด คือ ทิศตะวันตก เพื่อคอยปกป้ องคุม้ ครอง ให้คนทั้ง ครอบครัว ปลอดภัยจากเรื่ องร้าย และมีแต่ความสงบสุ ข


กล้วยไม้ มงคล ดอกไม้ที่มีรูปทรงของกลีบสวยงาม และมีมากมายหลายพันธ์อย่างเช่น กล้วยไม้ ก็จดั เป็ นไม้มงคล ที่จะ ช่วยเสริ ม ในเรื่ องของความมีคุณธรรม อันล้ าลึกได้อย่างมหัศจรรย์ คนโบราณเชื่ อกันว่าถ้าบ้านใดปลูกกล้วยไม้คนในบ้านก็จะมีจิตใจสงบอ่อนโยน มีความสุ ขมุ ลุ่มลึก ที่ใจ ร้อนวูว่ ามก็จะเยือกเย็นลงได้ และมีความละเอียดลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น และยังจะเสริ มให้ดวงชะตาดี คนในบ้านจะเป็ นที่ยกย่องยอมรับแก่คนทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ “คัทลียา” จะเป็ นกล้วยไม้ที่เสริ มด้านเกียรติยศ และความสู งส่ งได้เป็ นอย่างดี นอกจาก คัทลียา แล้ว ยังมีกล้วยไม้พนั ธุ์ที่ช่วยเสริ มความเป็ นสิ ริมงคลได้เช่นกัน คือ รองเท้านารี ฟ้ ามุ่ย หวาย เอื้องกุหลาบ ช้างกระ พญาฉัททันต์ เข็มแดง แดงอุบล และพันธุ์เสื อโคร่ ง

เคล็ดปฏิบัติ ควรให้ผทู ้ ี่เป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ที่สุดในบ้าน หากมีแต่คนหนุ่มสาว ก็ควรจะเชิ ญผูใ้ หญ่ที่เคารพนับถือ มาเป็ นผู ้ ลงมือปลูกให้ จึงจะได้กล้วยไม้ที่ช่วยเสริ มสิ ริมงคลแก่บา้ นได้เป็ นอย่างดี กล้วยไม้จะให้พลังที่แข็งแกร่ งเสริ มดวงชะตาของคุณได้อย่างดีที่สุด ถ้าปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน วันพุธ คือ วันที่จะส่ งพลังเสริ มได้เป็ นอย่างดี คุณจึงควรปลูกกล้วยไม้ในวันพุธ จึงจะให้ดอกสวยงามบาน สะพรั่ง


กวนอิมเงิน-กวนอิมทอง มงคล กวนอิมเงินและกวนอิมทอง เป็ นไม้ยนื ต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าที่ชาวจีน และชาวไทยให้ความเคารพ บูชา กันแพร่ หลายทัว่ ไป เชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองนั้น เป็ นต้นไม้ศกั ดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณมักจะใช้ตน้ ไม้ท้ งั สองชนิด นี้ มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้า หรื อนามาประกอบพิธีมงคลทางศาสนาอยูเ่ สมอ คนโบราณกล่าวว่า ครอบครัวใดที่ปลูกต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองเอาไว้ภายในบริ เวณบ้าน ก็จะช่วยดล บันดาลให้ครอบครัวนั้น มีโชคลาภเพิม่ พูนทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะร่ ารวยยิง่ ขึ้นกว่าเดิม หากทามาค้าขายก็ จะได้กาไรมัง่ คัง่ แน่นอน ต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองนั้นถือว่าเป็ นต้นไม้ที่ช่วยเรี ยกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาภายในบ้าน ดังนั้น ผู ้ ปลูกและสมาชิกในครอบครัว จึงมีทรัพย์สมบัติใช้จ่ายกันอย่างไม่ขาดมือเลยทีเดียว เคล็ดปฏิบัติ ต้นไม้ท้ งั สองชนิ ดนี้ เหมาะที่จะนามาปลูกทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน เพราะต้นไม้จะมีพลังในการเรี ยก ความร่ ารวย เมื่อได้รับแสงแดดยามเช้าอย่างเต็มที่ ควรลงมือปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่ อกันว่า ต้นไม้ที่มีใบดกงามสี สันสะดุดตานั้น ควรจะปลูก ในวันอังคาร จึงจะได้ตน้ ไม้ที่มีลกั ษณะดี และช่วยเสริ มสิ ริมงคลให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ รวมทั้งครอบครัวได้ เป็ นอย่างดี

กุหลาบ มงคล กุหลาบเป็ นต้นไม้ที่ผคู ้ นทัว่ ไปต่างรู ้จกั ดี เพราะได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากความงดงามของ ดอกกุหลาบนั้น ดึงดูดใจและยังมีกลิ่นหอมจับใจอีกด้วย กุหลาบเป็ นต้นไม้ที่มีดอกหลายสี ท้ งั สี แดง สี ขาว สี เหลือง สี ชมพู สี แสด และสี ม่วง ดอกกุหลาบได้รับการขนานนามให้เป็ น “ราชินีแห่งดอกไม้” เพราะมีรูปลักษณ์ และสี สันที่สวยงามจับตา


ของผูพ้ บเห็น คนโบราณเชื่ อว่าหากครอบครัวใดปลูกกุหลาบเอาไว้ภายในบริ เวณบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มความสง่างาม และโรแมนติก ให้แก่บรรยากาศบ้านได้เป็ นอย่างดี เพราะดอกกุหลาบที่ชูช่อบานนั้น จะสวยงามโดดเด่นจน ใครๆ ต่างก็ชื่นชม ยังเชื่อกันอีกว่าหากปลูกต้นกุหลาบ สมาชิกทุกคนภายในบ้านก็จะมีโชคลาภ มีชีวิตที่ดี มีความฉลาด ปราดเปรื่ อง มีคุณภาพชีวติ ที่ดียงิ่ ขึ้น

เคล็ดปฏิบัติ กุหลาบเป็ นราชินีแห่งอุทยาน ดังนั้น ผูท้ ี่เหมาะจะลงมือปลูกกุหลาบ ก็ควรจะเป็ นสุ ภาพสตรี เพราะมีความ อ่อนโยน และงดงามเหมือนดอกกุหลาบ ควรปลูกกุหลาบไว้ทางทิศตะวันออก เพราะต้นกุหลาบจะเจริ ญงอกงามให้ดอกที่มีสีสันสดสวย เมื่อได้รับ แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า วันพุธ เป็ นวันที่เหมาะจะลงมือปลูกกุหลาบที่สุด เพราะคนโบราณเชื่ อว่า ต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงามเพิ่ม เสน่ห์แก่บา้ นเรื อนนั้น ควรปลูกในวันพุธ ต้นไม้จึงจะมีพลังในการเพิ่มสิ ริมงคลให้แก่ครอบครัว


แก้ว มงคล ต้นแก้วนั้นก็เป็ นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่ งกลิ่นหอมเย็น อย่าง น่าชื่นใจอันเป็ นเสน่ห์ของต้นไม้ชนิดนี้ แก้ว หมายถึง สิ่ งที่ดีมีค่าสู งเป็ นที่ยกย่องยอมรับของคนทัว่ ไป ดังที่เรามักจะได้ยนิ คนโบราณเปรี ยบ ของที่ มีคุณค่าสู งว่าเป็ น “ดัง่ ดวงแก้ว” แก้ว อาจจะหมายความถึง ความใสสะอาดและความสดใส ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่ อกันว่า ครอบครัวที่ ปลูกต้นแก้วไว้ภายในบริ เวณบ้าน สมาชิกทุกคนก็จะมีจิตใจบริ สุทธิ์ สะอาด เบิกบานแจ่มใสราวกับความใส ของแก้วเลยทีเดียว และยังเชื่ออีกว่า การปลูกต้นแก้วนั้น จะช่วยเพิ่มความเป็ นสิ ริมงคลให้กบั บ้าน เพราะคนในบ้าน ก็จะ ได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม ประพฤติดีและได้รับการยกย่องจากคนทัว่ ไป เรายังมักจะนาดอกแก้ว ซึ่ งมีกลิ่นหอมเย็นนั้นไปบูชาพระ และนาไปประกอบพิธีทางศาสนา จึงถือว่าเป็ น ดอกไม้ที่บริ สุทธิ์ เหมาะสาหรับนาไปบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพิม่ ความงดงามของจิตใจได้อีกด้วย

เคล็ดปฏิบัติ ควรลงมือปลูกต้นแก้วในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ที่ให้ดอก สวยงาม และนามาใช้ ประโยชน์ได้น้ นั ควรจะปลูกในวันพุธ ต้นไม้น้ นั จึงจะเปี่ ยมไปด้วยคุณค่า และความเป็ นมงคล ต้นแก้วจะช่วยเสริ มความเป็ นสิ ริมงคลให้แก่บา้ น และผูอ้ ยูอ่ าศัย หากปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออก เพราะ จะยิง่ ทาให้ตน้ ไม้ชนิดนี้งอกงามได้ดี


โกสน มงคล โกสนเป็ นไม้ยนื ต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก สี สันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วยเสริ ม ความ เป็ นสิ ริมงคลให้กบั บ้านอีกด้วย พันธุ์ของต้นโกสนที่เชื่ อกันว่านิยมปลูกเป็ นไม้มงคลนั้นก็มีรัตนโกสิ นทร์ เศรษฐีสุพรรณ เหรี ยญทอง ไกร ทอง ทับทิมทอง หมื่นหาญ มหาราช ทองอุไร และผูช้ นะสิ บทิศ โกสนเป็ นต้นไม้เก่าแก่ต้ งั แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่นิยมปลูกกันในพระราชวัง และวัด เพื่อให้เกิด ความร่ มเย็น เป็ นสุ ข คาว่าโกสนนั้น มีความใกล้เคียงกับคาว่า กุศล ซึ่ งหมายถึง การสร้างบุญ การสร้างแต่สิ่งที่ดีงามเป็ น บุญเป็ นกุศล ดังนั้น ชาวไทยโบราณจึงเชื่อว่า การปลูกต้นโกสนไว้ประจาบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มบุญบารมีให้แก่ครอบครัว สมาชิกทุกคนจะเป็ นคนดีซื่อสัตย์สุจริ ต ทั้งครอบครัวก็จะมีแต่ความร่ มเย็นเป็ นสุ ข โดยปราศจากความ ขัดแย้งใดๆ

เคล็ดปฏิบัติ ลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ที่มีสีสันของใบสวยสด ดึงดูดตาดึงดูด ใจแก่ผพู ้ บเห็น ควรจะปลูกในวันอังคาร จึงจะช่วยเพิ่มสิ ริมงคลให้แก่ครอบครัว ควรปลูกต้นโกสนไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพราะต้นโกสนที่ได้รับแสงแดดยามเช้าอย่างเต็มที่ จะ เจริ ญงอกงามสี สันสดสวย


ขนุน มงคล ขนุนเป็ นไม้ไทยเก่าแก่ ที่คนไทยเรานิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัยแล้ว คนไทยเกือบทุกเรื อนชาน ทุก บ้านช่อง จะมีตน้ ขนุนอย่างน้อย 1-2 ต้น ปลูกไว้ริมรั้ว ขนุ นมีหลายพันธ์ เช่น จาปาดะ และขนุนหนังเป็ นต้น คนโบราณเชื่ อว่า ขนุ นเป็ นไม้มงคลนาม คือให้ความเป็ นสิ ริมงคลตามชื่อ จะส่ งผลให้ผปู ้ ลูกมีบุญหนุนนา ชีวติ จึงมีแต่ความสุ ขความรุ่ งโรจน์ เชื่อกันว่าขนุนจะช่วยให้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุน จะทาการสิ่ งใด ก็มีคน สนับสนุนผลักดัน ให้กา้ วขึ้นสู่ ความสาเร็ จ หากจะทามาค้าขาย ก็จะร่ ารวยเพราะมีคนมาอุดหนุนจุนเจือไม่ขาด ไม่วา่ จะทา กิจใด ชีวติ ก็จะรุ่ งเรื องมีเงินมีทองหนุนเนื่ องตลอดไป เคล็ดปฏิบัติ การปลูกขนุนในบริ เวณให้ได้ความเป็ นสิ ริมงคลนั้น ควรให้ผเู ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัวเป็ นผูล้ งมือปลูก วันที่ เป็ นมงคลคือวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ควรอย่างยิง่ ที่จะปลูกขนุนไว้ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของบ้าน

ข่ อย มงคล ข่อยมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า สนนาย เป็ นไม้ยนื ต้นที่ชาวไทยรู ้จกั กันดี เพราะข่อยนั้น ถือได้วา่ เป็ นแปรง สี ฟันในยุคแรกๆ ของประเทศไทยเลยทีเดียว คนโบราณเชื่ อกันว่าหากบ้านใด ที่ปลูกต้นข่อยเอาไว้ภายในบริ เวณบ้าน ก็จะมีความมัน่ คงปลอดภัย และ แคล้วคลาดจากอันตรายที่เกิดจากผูไ้ ม่หวังดี หรื อศัตรู ที่อาจทาอันตรายแก่สมาชิกภายในบ้าน และผูค้ นใน บ้านก็จะมีความแข็งแกร่ ง อดทนได้ดีเยีย่ มอีกด้วย ซึ่ งความเชื่อนี้ก็เกิดขึ้นเพราะต้นข่อยนั้น เป็ นต้นไม้ที่แข็งแรงทนทาน มีอายุยนื หลายชัว่ อายุคน และใบ ของมันยังนามาโบกพัด เพื่อขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายให้พน้ ไปจากบ้านได้เช่นกัน


เคล็ดปฏิบัติ ลงมือปลูกต้นข่อยในวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่ อว่า ต้นไม้ที่ให้ความเป็ นสิ ริมงคลนั้น ควรจะปลูกใน วัน เสาร์ ก็จะช่วยเพิ่มความเป็ นสิ ริมงคลของต้นไม้ได้เป็ นอย่างดี ผูล้ งมือปลูกต้นข่อยนั้น ควรจะเป็ นคุณผูช้ าย เพื่อช่วยเสริ มพลังความแข็งแรงคงทน ซึ่ งคล้ายกับหนุ่ม ใน วัยฉกรรจ์นนั่ เอง มองหาที่วา่ งทางทิศตะวันออกของบ้าน ที่มีเนื้อที่พอเหมาะ และลงมือปลูกต้นข่อยได้ เพราะข่อยนั้น เหมาะจะปลูกทางทิศตะวันออกเป็ นที่สุด

เข็ม มงคล ต้นเข็ม เป็ นต้นไม้ที่ชาวไทยต่างรู ้จกั กันดี เพราะเรามักจะพบเห็นอยูเ่ สมอในวันไหว้ครู หรื อมักจะนามา ถวายพระ เรามักจะเปรี ยบเทียบความแหลมว่า เหมือนกับเข็ม คนไทยโบราณจึงเชื่ อว่า ควรจะนาดอกเข็มมา จัดพานไหว้ครู เพื่อที่ลูกศิษย์ลูกหา จะได้มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาเฉี ยบแหลม ราวกับเข็มนัน่ เอง นอกจากนี้ ดอกเข็มยังถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เช่น นาไปถวายพระ หรื อนามาใช้ ในพิธีทาง ศาสนา ก็จะเพิ่มความเป็ นสิ ริมงคลของพิธียงิ่ ขึ้น คนโบราณจึงเชื่อว่า หากครอบครัวใด ปลูกต้นเข็มเอาไว้ภายในบริ เวณบ้าน ก็จะช่วยให้สติปัญญา ของ สมาชิกภายในครอบครัวดีเลิศ มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมเสมอไป


เคล็ดปฏิบัติ ควรลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ให้ดอกสี สันสวยงาม และนามาใช้ ประโยชน์ได้น้ นั หากปลูกในวันพุธ ก็จะยิงเพิ่มคุณสมบัติที่ดีของต้นไม้ให้มากยิง่ ขึ้นอีกด้วย ต้นเข็มจะช่วยเพิ่มความเป็ นสิ ริมงคล และช่วยเสริ มสติปัญญาให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของได้ ถ้าหากปลูกต้นเข็มไว้ ทางทิศตะวันออกของบ้าน

คล้า(พุทธรักษานา้ ) มงคล ต้นคล้าที่นิยมปลูกกันมาก เพราะเชื่ อว่า จะช่วยเพิ่มความเป็ นสิ ริมงคลให้แก่ผปู ้ ลูก หรื อเจ้าของ คือ คล้า พันธุ์ดอกสี แดง สี ขาว สี เหลือง คล้าเงิน คล้าหางนกยูง เป็ นต้น คนโบราณนิยมเรี ยกต้นคล้าว่า พุทธรักษาน้ า ซึ่ งหมายความว่า มีพระพุทธเจ้าคอยปกป้ องรักษา เจ้าของ ต้นไม้นนั่ เอง คล้า หรื อ คลุม้ คือการปกป้ อง คุม้ ครอง รักษา และมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าคล้า หมายถึงคล้าคลาด คือ การ คลาดแคล้วจากศัตรู หรื อ เรื่ องร้ายๆ ต่างๆ นานา ได้เช่นกัน ดังนั้น ชาวไทยจึงนิยมปลูกต้นคล้าเอาไว้ในบริ เวณบ้านมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เพราะเชื่อว่า การปลูกต้น คล้านั้น จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวนั้น รอดพ้นจากเรื่ องราวร้ายๆ ได้อยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์กาย หรื อทุกข์ใจ เพราะต้นคล้านั้น จะช่วยปกป้ องคุม้ ครองพวกเขา ให้ปลอดภัย และร่ มเย็นเป็ นสุ ขทั้งบ้าน


เคล็ดปฏิบัติ ผูท้ ี่เหมาะจะเป็ นผูล้ งมือปลูกต้นคล้านั้น ควรจะเป็ นผูใหญ่สักหน่อย หากภายในครอบครัว มีแต่คนหนุ่ม สาว ก็ควรจะเชิ ญผูใ้ หญ่ที่เคารพนับถือ หรื อผูท้ ี่ทาแต่สิ่งดีงาม มาเป็ นผูล้ งมือปลูก ก็จะยิง่ เพิ่มความเป็ นสิ ริ มงคลให้สูงยิง่ ขึ้น ลองมองหาที่ดินทางทิศตะวันออกของตัวบ้านที่พอเหมาะ จึงค่อยปลูก เพราะคล้านั้น เหมาะที่จะปลูก ทาง ทิศตะวันออกมากกว่าทิศอื่นๆ คนโบราณเชื่ อว่าต้นไม้ที่จะช่วยเสริ มความเป็ นสิ ริมงคลให้กบั บ้านนั้น ควรจะปลูกในวันเสาร์ ดังนั้น คุณ จึงควรปลูกต้นคล้าในวันเสาร์ เช่นกัน จึงจะถูกต้องตามเคล็ดวิธี

ทรงบาดาล มงคล ทรงบาดาลหรื อต้นขี้เหล็กหวานนั้น เป็ นต้นไม้ที่เรามักจะพบเห็นกันโดยทัว่ ไป ตามอาคารบ้านเรื อน สวนสาธารณะต่างๆ ต้นทรงบาดาลนั้นจะผลิดอกสี เหลืองบานสะพรั่งตลอดปี จนทัว่ ทั้งต้นกลายเป็ นสี เหลืองเรื องรอง ราวกับ ทองคาเปล่งประกายเลยทีเดียว ทรงบาดาลคือผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งนาคพิภพ ในชั้นบาดาล หรื อผูเ้ ป็ นใหญ่ในโลกบาดาลนัน่ เอง บางคนกล่าวว่า ทรงบาดาลหรื อทรงบันดาลนั้น คือ พลังอานาจอันยิง่ ใหญ่ และมัน่ คงที่เป็ นใหญ่ได้บนั ดาลให้เกิดขึ้น ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ภายในบริ เวณบ้าน ก็จะช่วยส่ งเสริ มให้เกิด ความมัน่ คงในชื่อเสี ยง และฐานะมีอานาจยิง่ ใหญ่ เกรี ยงไกรและกว้างขวาง เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยกย่อง จากผูค้ นทัว่ ไป


นอกจากนั้น ยังเชื่ออีกว่า ต้นทรงบาดาลจะช่วยให้ครอบครัวนั้นร่ ารวยเงินทอง เพราะประกายทองสุ กใส ของดอก จะช่วยเพิ่มโชคลาภทรัพย์สินให้เพิ่มพูนมากยิง่ ขึ้น

เคล็ดปฏิบัติ ลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันเสาร์ ตามความเชื่ อของคนโบราณที่เชื่ อว่า ต้นไม้ที่ช่วยเสริ มสร้างสิ่ งดีๆ ที เป็ นมงคลให้แก่บา้ นควรปลูกในวันเสาร์ จึงจะช่วยเสริ มพลังให้แก่ตน้ ไม้ได้อีกทางหนึ่ง ควรปลูกต้นทรงบาดาลเอาไว้ทางทิศตะวันตกของตัวบ้าน เพื่อช่วยขับไล่สิ่งชัว่ ร้าย และเพิ่มความเป็ นสิ ริ มงคลให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

ธรรมรักษา มงคล ต้นธรรมรักษานั้น เป็ นไม้ลม้ ลุกที่มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ที่ชาวไทยถือว่า เป็ นพันธุ์ที่เหมาะสาหรับการ ปลูก เพื่อเพิ่มสิ ริมงคล คือ พันธุ์แคริ เบีย พันธุ์ชิตาคอริ ม พันธุ์ซาร์ เตซี และพันธุ์เพนดุลา ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้น้ นั มีความหมายไปในทางที่ดี เพราะธรรมรักษาหรื อธรรมะนั้น คือการรักษาในสิ่ งที่ ดีงาม หรื อ ผูท้ ี่มีคุณธรรมซึ่ งควรแก่การเคารพบูชา ดังนั้น ธรรมรักษา จึงหมายถึง การช่วยคุม้ ครองรักษาให้แคล้วคลาด จากภัยอันตรายทั้งปวง และคนใน บ้าน ก็จะมีคุณธรรมอันดีงามเสมอไป ดอกของต้นไม้ชนิ ดนี้ ชาวไทยนิยมนามาใช้บูชาพระ เพราะเชื่อว่า เป็ นดอกไม้ที่เหมาะสาหรับบูชาพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ชาวพุทธทั้งหลายนิยมบูชา คนโบราณเชื่ อกันว่า หากครอบครัวใด ที่ปลูกต้นธรรมรักษาเอาไว้ในบริ เวณบ้าน สมาชิกทุกคนภายใน บ้าน ก็จะได้รับการปกป้ องคุม้ ครองแคล้วคลาดจากอันตราย คนในครอบครัวจึงมีแต่ความสงบสุ ข


เคล็ดปฏิบัติ ควรลงมือปลูกต้นธรรมรักษาในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ให้ดอกสวยสดงดงามนั้น ถ้าหาก ปลูกวันพุธ ดอกก็จะบานสะพรั่งเต็มต้นเลยทีเดียว ทิศที่เหมาะกับการปลูกธรรมรักษา คือทิศใต้หรื อทิศตะวันออกของบ้าน เลือกเอาทิศใดทิศหนึ่ง ที่คุณคิด ว่าเหมาะสม จากนั้นก็ลงมือปลูก ต้นธรรมรักษาก็จะเจริ ญเติบโต พร้อมทั้ง คอยปกปั กษ์รักษาครอบครัวของ คุณ ให้พบแต่ความสุ ข

บอนสี มงคล บอนสี หรื อบอนฝรั่งนั้น ได้รับความนิยมปลูกมาเนิ่นนานแล้ว บอนสี ถือได้วา่ เป็ นพรรณไม้เก่าแก่ คู่บา้ นคู่เมืองของไทยเราเลยทีเดียว คนโบราณ มีความเชื่ อสื บต่อกันมาว่า หากบ้านไหน หรื อที่ใดปลูกบอนสี ไว้ประดับประดา ต้นบอนสี ก็จะ ช่วยคุม้ ครองสถานที่น้ นั ให้สงบสุ ข ร่ มเย็น ทุกคนต่างก็มีความสุ ข โดยที่ไม่มีเรื่ องเดือดเนื้ อร้อนใจ แต่ก่อนนั้น ขุนนางหรื อข้าราชการชั้นสู ง มักจะปลูกบอนสี ไว้ในพระราชวัง หรื อในสถานที่สาคัญ เมื่อ เวลาผ่านไป คนไทยจึงหันมาปลูกต้นบอนสี ไว้ ประดับบ้านกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลของบ้าน และสมาชิกทุกคนภายในบ้าน พันธ์ของบอนสี ที่นิยมปลูกกัน ล้วนแล้วแต่มีชื่อที่เป็ นมงคลทั้งนั้น ไม่วา่ จะเป็ นราชา เทวดาประจาเรื อน มหาชาติ ต้นพระยา นางสงกรานต์ ซึ่ งเหมาะสาหรับนามาปลูกเพิ่มพลัง บารมีให้บา้ นเรื อนเป็ นอย่างยิง่


เคล็ดปฏิบัติ ควรลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ปลูกเอาใบ เพราะเป็ นไม้ใบสี สัน สวยงามนั้น เหมาะจะปลูกในวันอังคาร จึงจะได้ตน้ ไม้ที่มีลกั ษณะดีมีใบสี สันสดสวย และเสริ มโชคชะตา ของผูค้ นในบ้าน ทิศที่เหมาะสมในการปลูกบอนสี ไว้ประดับประดา ภายในบริ เวณบ้าน คือทิศตะวันออก เพราะบอนสี ที่ ได้รับแสงสว่างยามเช้า จะงอกงาม และแข็งแรง

ต นไม มงคล  
ต นไม มงคล  
Advertisement